Vad tycker jag i olika politiska frågor? Vilka frågor vill jag helst arbeta för i riksdagen?

Minnesvärt från riksdagen
>>Mina vallöften inför valet 2006
Mina riksdagsuppdrag/engagemang
Min kalender/dagbok
Mina anföranden, motioner mm
Mina debattartiklar
Övrig mediabevakning
Den nya regeringens politik
Riksdagens hemsida

På denna sida kan du läsa om de frågor jag drev inför valet 2006 och vad jag lovat mina väljare att arbeta för! (Här kan du läsa mer om den politik moderaterna som parti gick till val på!)


Min politiska vision

Min vision som politiker är att människor måste få bestämma mer över sitt eget liv. Människan måste alltid sättas före systemen, individen före kollektivet! Alla människor måste tillåtas växa efter förmåga.

Vi måste sluta att tro att alla samhällsproblem löses genom fler lagar och nya myndigheter. Tvärtom måste detaljregleringen av människors vardag minska. Vi behöver helt enkelt politiker som är mindre klåfingriga.

Samhällets stöd till enskilda människor borde prioriteras tydligare till dem som av olika anledningar tillfälligt eller mer bestående inte klarar sig utan samhällets hjälp. De flesta andra borde egentligen kunna leva ett bra liv på sin inkomst efter skatt, utan att vara beroende av olika bidrag.

Samhället måste samtidigt stå starkt och på ett effektivt sätt sköta sådant som vi måste ta ansvar för tillsammans. Med dagens höga svenska skatter borde Sverige ha tillräckliga resurser för polis och rättsväsende, en riktigt bra skola för alla, äldreomsorg av hög kvalitet och en sjukvård utan onödiga köer.

För mig handlar politik väldigt mycket om att helt enkelt prioritera rätt saker!Läs om mina åsikter i olika politiska frågor!

Inget parti tycker exakt som man själv i varje fråga. Det gäller även när man är riksdagskandidat. I många detaljfrågor har partierna inte heller någon uttalad åsikt. Som moderat politiker har man dessutom en stor frihet att tänka själv. Det är själva grunden för den moderata ideologin.

Många intresseorganisationer skickar ut olika enkäter till oss som toppar riksdagslistorna, för att få svar på vad vi tycker i mycket varierande ämnen. Jag brukar försöka svara på alla dessa enkäter. Från och med nu kommer jag att presentera frågor och mina egna svar på dessa enkäter på denna sida.

Vad jag personligen tycker i övrigt hittar du framförallt i mina debattartiklar, dels om kommunala frågor som rör Mark, dels om rikspolitiska frågor.

Löpande kommentarer om aktuella frågor hittar du dessutom på min blogg som du numera hittar direkt på startsidan!


Några större frågor skulle jag vilja lägga extra stor kraft på i riksdagen:

Det är frågor som jag tror är extra viktiga för Sveriges framtid:

Bättre förutsättningar för tillväxt, företagande och fler jobb. Positiv syn på företagande och lägre skatter på arbete. Minskat regelkrångel, färre och effektivare myndigheter, mindre betungande tillsynsregler och lägre tillsynsavgifter. Trygg energiförsörjning och rimliga energiskatter. Stopp för osund konkurrens från kommuner och landsting. Borttagen arbetsgivarfinansiering av sjukpenning för långtidssjuka, rabatt på arbetsgivaravgiften för den som anställer långtidssjuka ("nystartsjobb"), sänkta arbetsgivaravgifter för tjänsteföretag och mycket annat. Läs om moderaternas samlade förslag för tillväxt och fler jobb!

Som kundjurist på bank är många av dessa frågor också en del av mitt yrke! Jag förstår konsekvenserna av olika politiska beslut och vet vad dagens regler får för allvarliga konsekvenser! Som fackligt aktiv ser jag hur alltmer reglerande företagslagstiftning hotar jobb i stället för att trygga dem!

Rusta upp den svenska skolan, sjukvården och äldreomsorgen Det handlar om att öka mångfalden, släppa in alternativ, följa upp kvalitén och tillföra mer resurser. Och inte minst att minska politikernas makt och öka den lilla människans makt över sitt eget liv. Helt enkelt att genomföra moderaternas politik! Läs mer om alla moderaternas konkreta förslag om skola och utbildning och om sjukvård och övrig omsorg.

Ny familjepolitik. Jag vill verka för kraftigt ökad valfrihet för barnfamiljerna. Vi måste ge makten tillbaka till föräldrarna! I Marks kommun har jag varit en av de drivande politikerna bakom beslutet om ökad valfrihet för barnfamiljerna. Läs mer här! Nu vill jag gå vidare och arbeta för ökad valfrihet för alla familjer i hela Sverige!
Läs mer om moderaternas familjepolitik här!

Bättre resurser till polis, rättsväsende och kriminalvård. Bättre stöd till brottsoffer och vittnen/målsäganden i rättegångar. Läs mer om mitt engagemang för dessa frågor här. Du kan också läsa mer här om moderaternas politik för nolltolerans mot brott!

Bekämpa byråkrati och onödig lagreglering Som jurist ser jag hur den svenska lagstiftningen blir alltmer detaljerad och hur nya (onödiga) lagar ofta blir ett sätt för politiker att försöka visa handlingskraft. När en ny lag eller regel väl införts är den svår att ta bort igen. Onödig detaljstyrning skadar både företagens utveckling och de enskilda människornas vardag. Jag vill både verka för att nya detaljregler ifrågasätts ordentligt innan de införs, och att onödiga regler gallras bort efterhand!

Fler sänkta skatter efterhand.I mitt yrke arbetar jag en hel del med skatter, och har därför med mig en viktig kunskap till riksdagen, en kunskap om hur höga skatter påverkar människors vardag och beteenden. Men också en insikt om att sänkta skatter måste finansieras på ett ansvarsfullt sätt.

Allianspartierna prioriterar idag att sänka skatter så att fler kan försörja sig på arbete i stället för bidrag. Detta är en helt nödvändig prioritering om vi skall få fler i arbete! Men när utrymmet i statens ekonomi gör det möjligt att sänka fler skatter kommande år vill jag arbeta för att man prioriterar att sänka dessa skatter:
1. Sänk/avskaffa fastighetsskatten. Eftersom skatten slår hårt mot många kan den inte avskaffas snabbt nog. Jag tycker dock inte att detta skall betalas genom att ta bort uppskovsmöjligheterna med skatt vid byte av bostad, och/eller höjd reavinstskatt vid fastighetsförsäljning (så som kd, fp och c föreslår). En sådan lösning skulle göra det svårt för dem som måste byta bostad på grund av sjukdom, makes bortgång, arbetslöshet och skilsmässa för att nämna några exempel. Detta är en erfarenhet jag har genom mitt yrke.
2. Sänk stämpelskatterna vid fastighetsköp. Idag betalar man 1,5% i stämpelskatt på priset vid fastighetsköp och 2% på beloppet när man tar ut pantbrev. Om man köper ett hus för två miljoner och lånar allt blir det en stämpelskatt på 70.000 kronor till staten vid köpet! Denna kostnad talas det väldigt lite om - en helt orimlig "extra fastighetsskatt"!
3. Sänk skatten på energi, dvs el och bensin/diesel. Dessa skatter bli alltmer betungande för både hushåll och industri. Jag tycker det skulle vara en idé att avskaffa momsen på energiskatterna till att börja med. Satningar för en bättre miljö bör hellre ske med morötter till hushållen än med en piska i form av en orimlig beskattning!
4. Fortsatt sänkning av arbetsgivaravgifterna i fler brancher. Om arbetsgivaravgifterna halverades skulle det enligt beräkningar skapa minst 150.000 nya jobb!
5. Avskaffa värnskatten. När värnskatten infördes lovade politikerna att den skulle vara tillfällig. Nu har den funnits i snart 15 år. Dags att politikerna håller sitt löfte och tar bort den!
6. Avskaffa reklamskatten. Denna skatt ger väldigt lite pengar, men skapar väldigt stora orättvisor mellan olika sorters media. Reklam är information, och skall givetvis inte beskattas extra!
Dessutom vill jag driva ett stort antal andra större och mindre frågor:

Ökad frihet för kommunerna att själva besluta i olika frågor. Om staten tvingar kommunerna till nya uppgifter skall alltid tillräckliga resurser skickas med! Som kommunpolitiker har jag sett hur staten idag lätt lägger över kostnader på kommunerna. Detta medför att kommunerna tvingas skära ned på annat eller höja skatten.

Öka det kommunala inflytandet över trafiksäkerhetsfrågor, tex hastighetsbegränsningar och trafikregler utanför detaljplanelagt område. Detta är en fråga som engagerat mig i Marks kommun. Svårigheten att få tillstånd från Länsstyrelsen och Vägverket att sänka hastigheter, sätta upp skyltar och annat försvårar trafiksäkerhetsarbetet i onödan!

Avveckla onödiga myndigheter! Antalet myndigheter i Sverige är något osäkert, ingen vet egentligen hur många som finns, bara att allt fler tillkommer hela tiden. Jag vill arbeta för att stoppa explosionen av nya myndigheter, slå samman eller krympa myndigheter med likartade uppgifter och helt lägga ned dem som är onödiga!

Genomför Alliansens energipolitik! Stoppa avvecklingen av kärnkraften. Skrota den gröna "skatteväxlingen" som i praktiken bara ökar skatten. Använd mer morötter än piska för att få människor att leva mer miljövänligt. I övrigt behövs en rimlig och sansad miljöpolitik med stabila spelregler för hushåll och industri.

Stoppa den alltför snabba nedsläckningen av det analoga TV-nätet. Läs gärna mina debattartiklar i detta ämne!

Avskaffa kårobligatoriet, dvs tvånget för alla högskolestuderande att vara medlem i en studentkår och betala en hög avgift för detta. Jag vill ta bort denna betungande kostnad för Sveriges studenter! Jag anser att tvångsmedlemskap i en förening strider mot grundlagens principer.

Ta bort inkomstgränsen för högskolestuderande. Eftersom villkoret för studiemedel är att man klarar av studierna behövs inget inkomsttak - varje student måste själv få avgöra hur mycket hon/han klarar att arbeta parallellt med sina studier, och inte riskera återbetalningskrav för att man tjänat för mycket!

Stoppa lagen om obligatoriska energideklarationer för alla fastigheter. Riksdagen har beslutat att från och med 2009 tvinga alla fastighetsägare att anlita konsulter för att göra en energideklaration av sin fastighet (även villor) i samband med uthyrning, försäljning och nybyggnad. På sikt förslås att alla andra fastigheter också skall omfattas av denna skyldighet. Kostnaden för en villaägare beräknas till mellan 3.000 och 5.000 kronor. Jag vill verka för att stoppa denna nya pålaga! Läs mer i min artikel om frågan från januari 2006!

Flytta tillbaka passfotograferingen till fotograferna! Polisen hyr idag dyra fotoutrustningar för passfotografering, och har ont om civilpersonal för att sköta hanteringen. Samtidigt har 1.000 svenska fotografer blivit arbetslösa. Jag vill flytta tillbaka passfotograferingen till fotograferna som förut och därmed också frigöra resurser hos polisen till annat.

Avskaffa det svenska spelmonopolet! Staten har idag i praktiken monopol på spel i olika former, och de övriga tillstånd som ges tillfaller alltför ofta socialdemokraterna närstående organisationer. Jag vill släppa in fler aktörer på spelmarknaden - Svenska Spel och ATG tar inte ett dugg mer ansvar än andra, och behåller dessutom alltför mycket av insatserna i vinst! Redan idag bedrivs dessutom 80% av spelet på Internet av utländska bolag, som därmed slipper skatta för vinsten i Sverige. Både skatteintänkter och arbetstillfällen hamnar utanför landet. En statlig utredning har också slagit fast att den svenska lotterilagen strider mot EG-rätten.Glöm inte heller mitt politiska löfte till dig!

Detta löfte i sig är en av mina viktiga valfrågor - du skall som väljare veta vad du kan räkna med när det gäller mitt politiska arbete!