Kvalitet och valfrihet i vård och omsorg

Dagens problem i den svenska sjukvården

Svensk sjukvård håller världsklass! Tyvärr får inte alla ta del av den. Vårdköerna är långa och mycket varierande på olika platser i landet. Enda sättet att slippa köa är ibland att köpa sig vård för egna pengar på ett privat sjukhus, eller att teckna egna privata försäkringar.

Svensk sjukvård är av tekniskt hög kvalitet och står sig väl i internationella jämförelser. Men tyvärr finns det också en del svaga punkter. Vårdkvaliteten och tillgången på vårdresurser varierar alltför mycket över landet. En undersökning av Demoskop visar att Sverige har den sämsta vårdtillgängligheten bland åtta jämförbara europeiska länder. När det gäller vissa diagnoser sker tyvärr inte heller vården på lika villkor för kvinnor och män.

Moderaterna anser att vården styrs för mycket av politikerna och att patienterna har för lite inflytande. Den svenske patienten har en mycket svag ställning. Vi har också bristande valfrihet och mångfald i vården.Moderaternas politik för sjukvård, äldreomsorg mm:

Hur skall sjukvården betalas?
All sjukvård skall finansieras via skatten, precis som idag. Men vi vill tillåta mångfald när det gäller vem som skall utföra den skattefinansierade vården!

På sikt vill vi att all sjukvård skall finansieras av staten, och avskaffa landstingen. Vi tror att detta skapar mer rättvisa förutsättningar över hela landet. Pengarna skall följa patienten och tillfalla den som utför vården.

Valfrihet för patienten
Självklart ska man som patient ha rätt att välja sin läkare och vilket sjukhus som man ska bli opererad på. Det ska finnas kooperativa, offentliga och privata vårdgivare sida vid sida. Patienterna ska avgöra vilken vård som är bäst, inte politikerna. Därför vill vi avskaffa regeringens så kallade stopplag som förbjuder privata vårdgivare. Vi vill också stimulera personalen inom vården att knoppa av verksamheter och starta eget.

Korta köerna och inför vårdgaranti på riktigt
För att korta ned långa sjukskrivningar till följd av väntan på vård eller rehabilitering vill vi kunna omvandla passiva sjukskrivningspengar till köp av vård och aktiv rehabilitering. Detta blir en vinst för både patienten och samhället.

Moderaterna vill införa en patienträttighetslag som tydligt klargör vad man har rätt att förvänta sig av sjukvården. Till dessa rättigheter hör självklart rätten till vård i tid. Rätten till tillgånglig vård skall skrivas in i hälso- och sjukvårdslagen. Vi vill också införa en riktig vårdgaranti som verkligen garanterar vård i tid! Finns inte tillgånlig vård inom landet skall man på sikt även kunna söka vård i andra länder inom EU utan att behöva betala detta själv.

Vårdvisare för särkilt utsatta patientgrupper
I dag händer det att patienter skickas från den ena vårdgivaren till den andra. Samordning saknas ofta och samordningen i vårdkedjan brister. Vi spelar Fia med knuff med patienterna som en läkare i Ödeshög uttryckte saken. För patienter, särskilt äldre, med sammansatta vårdbehov ska det därför finnas vårdvisare som fungerar som en guide i sjukvården.

Inför kvalitetsredovisning inom vården
Moderaterna vill ha öppen kvalitetsredovisning i vården. Vi vill inrätta en särskild enhet som har till uppgift att granska och redovisa olika vårdgivares kvalitet, både offentliga och privata. Förebilden för denna enhet är den brittiska myndigheten Health Care Commission (www.healthcarecommission.org.uk).

Effektivare och säkrare läkemedelshantering
Vi vill säkra kvalitén i läkemedelsanvändningen, minska överkonsumtion av läkemedel och avskaffa Apotekens monopol på läkemedelsförsäljning. Antalet receptfria produkter skall ökas. För äldre patienter föreslår vi täta läkemedelsgenomgångar för att minska risken för felaktig användning.

Högkostnadsskydd inom tandvården
Vi vill införa ett enhetligt högkostnadsskydd inom tandvården. Detta skydd skall gälla alla. Vi finansierar vår reform genom att de som konsumerar lite tandvård betalar mer, så att de som behöver mer tandvård kan få ett bättre skydd.

Bättre vård för psykiskt sjuka
Vi vill införa en helhetssyn på patienter med psykiska problem. På sikt vill vi att finansieringen av psykiatrin tas över av staten. Vi satsar 800 miljoner extra på psykiatrin och 600 miljoner på personliga ombud i psykvården.

Bätte omsorg om funktionshindrade
Den valfrihetsreform för personer med funktionshinder som den borgerliga regeringen genomförde 1994 har medfört stora förbättringar. Tyvärr har de socialdemokratiska regeringens beslut att lägga ansvaret för assistensersättningen (LASS/LSS) på kommunerna lett till att olika grupper med behov av vård och omsrog ställts mot varandra. Vi vill överföra alla kostnader för LASS/LSS til staten. Vi vill också införa hjälpmedelsgaranti och förbättrat bostadsstöd för dunktionshindrade.

Åtgärder mot mssbruk av narkotika och alkohol
Moderaterna vill avveckla Folkhälsoinstitutet och i stället satsa på lokala förbyggande årtgärder mot missbruk. Vårt mål är ett narkotikafritt samhälle och en balanserad alkoholanvändning. Mycket av våra förslag inom detta område har en koppling till vår politik för nolltolerans mot brott. Men vi vill också öka möjligheterna till tvångsvård, få rätt att drogtesta ungdomar från 12 år, och ställa högre krav på de behandlingar som erbjuds.

Äldreomsorg
Vi vill införa omsorgsgaranti för de äldre. Vi är överens med partierna i Allians för Sverige om att öka statsbidraget till kommunerna för att höja kvaliten och valfriheten inom äldreomsorgen.

Vi vill också öppna möjligheterna för trygghetsboende för äldre, dvs ett mellanting mellan att bo i egen bostad med dagens hemtjänst och att bo på institution. Trygghetsboende skall vara boende i vanlig bostadsfastighet fast med ökad service och tillgång till gemensamhetsutrymmen och servering av mat. Vi vill undrlätta byggande av sådana trygghetsboenden genom att sänka fastighetsskatten extra mycket för sådana boenden. Vi vill också införa avdragsrätt för hushållstjänster vilket skulle gynna de äldre som vill köpa lite extra hjälp.

Moderaternas ekonomiska satsning
Moderaterna satsar totalt 10,7 miljarder mer än regeringen på sjukvård och omsorg de kommande tre åren.
Allians för Sveriges gemensamma förslag:

Många av förslagen ovan är gemensamma för partierna i Allians för Sverige.

Det gäller tex införandet av vårdgarantin, satsningar på kontroll av vårdkvaliteten, stöd till anställda att knoppa av verksamhet och starta eget, avskaffandet av stopplagen, satsningen på psykvård och högkostnadsskydd i tandvården.

Allians för Sverige vill också införa personlig koordinator för sjukskrivna via Försäkringskassan och att sjukersättning skall kunna omvandlas till vård genom finansiell samordning.

Allians för Sverige vill också satsa extra pengar på kommunernas äldreomsorg, både vad gäller valfrihet och kvalitet.