Välkommen till Jan Ericsons hemsida och blogg!

Jag är Moderat riksdagsledamot för Sjuhärad (V. Götalands Läns Södra) sedan 2006.


 
 
Jag är jurist med erfarenhet från bankvärlden. Är politiskt aktiv sedan 1998. Min vision som politiker är att människor måste få bestämma mer över sitt eget liv. Människan måste sättas före systemen, individen före kollektivet. Alla människor måste tillåtas växa efter förmåga. Politiker behöver inte reglera och styra allt. Jag ogillar all onödig politisk klåfingrighet och allt slöseri med skattemedel.

2002-2006 var jag som deltidspolitiker gruppledare för moderaterna och den styrande majoriteten i Marks kommun. I valet 2006 valdes jag in i Sveriges Riksdag och fick förnyat förtroende 2010, 2014 och 2018. Är idag ordinarie ledamot i Riksdagens finansutskott och ordinarie ledamot i EU-nämnden, samt moderaternas representant i Europaparlamentets största partigrupp EPP:s arbetsgrupp för ekonomiska frågor. Är dessutom vice ordförande i Riksdagens Råd för Riksrevisionen. Har också tillsammans med tre moderata kolleger startat Riksdagens Bilnätverk för att värna om privatbilismen och rimliga villkor för företagandes behov av fordonstransporter.


Mina tidigare uppdrag hittar du här.
 
Företagande och arbete är centrala frågor för mig - det skapar alla resurser till välfärd, pensioner och samhällsservice. Jag ogillar all slags kvotering, vill ha en långsiktigt hållbar migrationspolitik, stärka rättssamhället, sänka skatterna och ha ordning och reda i statens finanser. Jag brinner för miljö- och hållbarhetsfrågor men tar avstånd från extrem och ogenomtänkt "klimatpolitik". Är en stor vän av grundtanken bakom EU och vårt svenska EU-medlemskap, men djupt oroad över den väg EU nu går mot ökad överstatlighet och växande aptit på mer resurser. Och så är jag åsikts- och yttrandefrihetsfundamentalist. Allt som inte är straffbart måste få sägas och skrivas!

Du hittar allt om mig och mitt uppdrag via länkarna överst på sidan. På blogg, Facebook, Instagram och Twitter kommenterar jag rikspolitik, riksdagsarbetet och en hel del annat.
I arkivet hittar du alla äldre blogginlägg samlade månadsvis samt efter ämnesområden. 

Totalt 9.647 inlägg på bloggen sedan starten februari 2006. (uppdaterat den 31/7 2021)
 


 

Moderaterna vill öka regeringens aktivitet i EU-förhandling om taxonomi

2021-09-21

Vid dagens möte i finansutskottet behandlades också ett omfattande EU-dokument om "strategi för att finansiera omställningen till en hållbar ekonomi. En bärande del i dokumentet handlar om en fortsättning av arbetet med att låta EU besluta om vad som är hållbart eller inte på olika områden, så kallad "taxonomi". Detta sker genom så kallade "delegerade akter" där man sektor för sektor fastställer vad som är hållbart och inte. Detta kommer sedan att användas för att klassificera företag och verksamheter som "gröna" eller inte, vilket i sin tur gör att alla sparfonder och andra investerare som vill vara "gröna" inte kan investera i dessa företag, och att företag som vill vara "gröna" inte kommer att kunna köpa varor mm från "ickegröna" företag om man vill behålla sin klassificering som "gröna". Ett sådant system kräver oerhört mycket eftertanke och noggrannhet så att man inte slår ut hela branscher. Både det svenska skogsbruket och den svenska vattenkraften ifrågasätts, och effekterna för Sverige kan bli enorma.

Regeringen säger sig i sitt eget PM ha varit "pådrivande" i arbetet med dessa frågor. Det förpliktigar då att se till att utfallet blir fördelaktigt för svenska skattebetalare, företag och hushåll.
 
I samband med det tidigare beslutet om delegerad akt avseende bland annat skogen och vattenkraften beslutade en politisk majoritet i finansutskottet den 22 juni att förtydliga regeringens ståndpunkt, eftersom vi tyckte att regeringen tidigare varit alltför bakåtlutad och passiv, vilket skadat svenska intressen. Detta följde jag upp som talesperson i frågan i EU-nämnden den 10 juli:
 
"Först vill jag för tydlighets skull att det tillförs protokollet att Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna röstade igenom ett tillägg och förtydligande till regeringens skrivning vid finansutskottets möte den 22 juni med följande formulering: 

”Den svenska regeringen ska invända mot den delegerade akten om taxonomin för att värna vattenkraften och skogsbrukets villkor och arbeta för att samla majoritet för den uppfattningen.”

Jag konstaterade också vid detta möte att vi moderater känner stor oro för hur den svenska regeringen kommer att försvara svenska intressen under den fortsatta processen med nya delegerade akter på fler områden. Denna oro kvarstår.
 
I handlingarna för dagens ärende framgår att det nu handlar om att gå vidare med taxonomi med hållbarhetskriterier ("delegerade akter") för ett antal ytterligare sektorer - jordbruk, fler delar av energisektorn, möjligen även kärnkraften och naturgasen. Dessutom en delegerad akt som rör vatten, cirkulär ekonomi, förorening och bevarande av biologisk mångfald. Dessutom ska även tillverkning och transporter ingå i taxonomin. Detta sker samtidigt som vi får allvarliga signaler från Bryssel om att den svenska regeringen inte verkar lyckas något vidare med att freda det svenska skogsbruket och vattenkraften under förhandlingarna.  
 
Det är inte svårt att se hot och risker för fler viktiga svenska samhällssektorer när man nu går vidare med taxonomi för nya områden. Vi har alltså upplevt hur EU ser på brukandet av den svenska skogen och vår vattenkraft (som många anser vara miljömässigt ohållbara) och riskerna är givetvis stora att liknande begränsande synsätt finns även på exempelvis vårt jordbruk och våra gröna näringar. Luddiga skrivningar om "biologisk mångfald" kan dessutom betyda nästan vad som helst. Sverige kan inte göras till en enda stor nationalpark, vi måste kunna leva och verka i vårt land. Taxonomin får inte slå undan benen på viktiga sektorer såsom vårt jordbruk, vår energiförsörjning , vår transportsektor och möjligheten att bo och verka på svensk landsbygd.
 
I handlingarna framgår dessutom att ”Kommissionen kommer att ge stöd till trovärdiga sociala investeringar”, samt att man kommer att ta fram en rapport om social taxonomi. Jag bad statssekreteraren (Ulf Holm, MP) att utveckla vilken slags stöd som åsyftas, samt hur regeringen aktivt kommer att arbeta med frågan om social taxonomi för att motverka negativa effekter för Sverige. Jag fick bara svävande svar att det inte finns några konkreta förslag ännu. Men bara tanken att EU ska besluta om vilka investeringar i Sverige som är ”socialt trovärdiga” känns minst sagt oroväckande. Allt som handlar om "sociala krav" i EU bygger på den överenskommelse om en "social pelare" i EU som statsminister Löfven drev igenom på EU-toppmötet i Göteborg. Nu får han och regeringen göra allt de kan för att motverka effekterna av sitt eget initiativ.
 
Regeringen säger i ståndpunkterna att man ”kommer att analysera och ta ställning till varje enskilt förslag allteftersom förslagen presenteras” Detta duger inte. Den svenska regeringens uppdrag är att vara aktiva och tidigt under processen försöka påverka utvecklingen och förslagen i en riktning som gynnar Sverige. Och att som regeringen skriver, ta en ”konstruktiv roll i arbetet med att föra strategin framåt” låter ju bra. Men det får inte bli så ”konstruktivt” att man glömmer bort sina uppdragsgivares – alltså svenska folkets – intressen, i sin iver att gå andra länder till mötes för att få strategin på plats.
 
Det är nu hög tid för regeringen att stå upp på riktigt för svenska jobb, svenska företag, svensk landsbygd och svensk energiförsörjning. Vi vill se en aktiv regering som tar aktiv del i diskussionerna från början och driver svenska frågor med full kraft. Där ministrar talar med andra ministrar och inte skickar tjänstemän på lägre nivå. Det duger inte att sitta tillbakalutad och ta ställning först när förslagen ligger på bordet – då är det sannolikt för sent att påverka. Detta är oerhört viktiga frågor för Sveriges framtid. Jag föreslog därför för moderaternas räkning ett tillägg till den svenska ståndpunkten, kort, koncist, men tydligt:
 
Regeringen ska i detta arbete prioritera omsorgen om svenska intressen och aktivt verka för att förslagen till hållbarhetskriterier inte skadar svenska företag, svenska jobb, svensk landsbygd och svensk energiförsörjning.

Tyvärr fick detta bara stöd av SD. Övriga partier verkade lugna med att frågan återkommer och att man får ta ställning till den när det finns konkreta förslag. Jag tycker detta är en oerhört farlig och passiv ståndpunkt. Inte minst när vi nu vet hur illa regeringen hanterade taxonomifrågan när det gäller skogen och vattenkraften. Man agerade för sent och tog inte frågan på allvar, och när sedan ett färdigt förslag låg på bordet hade det stöd av de flesta EU-länder och Sverige kunde inte påverka nämnvärt. Moderaterna anser att vi inte får hamna där igen och ville därför vara tydliga med hur regeringen måste agera framöver. Jag tror de partier som valde en "vänta-och-se-taktik", alltså C, L, KD, S, V och MP, kommer att ångra detta. Det är mycket som står på spel för vårt land om EU drar iväg i överstatlig riktning som motverkar svenska intressen, samtidigt som den svenska regeringen bara passivt tittar på och väntar på EU:s förslag. 


Moderaterna drev igenom två skärpningar i viktiga EU-frågor

2021-09-21

I dag hade Finansutskottet ett ovanligt digert möte med inte mindre än 20 punkter på dagordningen. Flera av dessa gällde viktiga EU-frågor som ska hanteras framöver. Moderaterna lyckades få igenom skarpare formuleringar om den svenska ståndpunkten i två av dessa ärenden, men blev nedröstade i ett tredje (mer om det tredje ärendet i nästa inlägg).

Det första gällde ett rimligt förslag om skärpningar av regelverken mot penningtvätt och terrorism, något moderaterna anser vara mycket viktigt och en rimlig fråga att hantera på EU-nivå med tanke på att kapitalströmmar rör sig över gränserna. EU vill dessutom tillskapa en ny myndighet som ska övervaka detta. En ny myndighet kanske behövs, men med tanke på att EU redan har en handfull organ som arbetar med finansiell tillsyn är det inte självklart att ännu en myndighet behövs. Men framförallt studsar man till över kostnaden för denna myndighet - den kommer kosta nära en halv miljard svenska kronor per år! Detta för 250 anställda plus lokaler och omkostnader. Statssekreteraren som föredrog ärendet uppgav att detta är normala omkostnader för EU-myndigheter. Bara detta får mig att undra hur EU hanterar våra skattepengar. Ännu värre var att kostnaden för denna nya myndighet till endast 25% ska bekostas av EU:s budget och till 75% föreslås finansieras med avgifter på finansiella företag i EU. Detta är inget annat än en ny "bankskatt" på EU-nivå, förklädd till avgift. Och som alltid medför sådana pålagor på bankerna att det landar på kunderna till slut. Moderaterna föreslog att Sverige ska driva att den nya myndigheten ska vara kostnadseffektiv, samt att hela kostnaden ska tas inom EU:s budget genom omprioriteringar. Detta fick stöd av C, L, SD och KD, och vi fick därför stor majoritet för förslaget som därmed kommer att bli regeringens linje i de fortsatta förhandlingarna. 

Den andra ärendet handlade om förslaget om "gröna obligationer" i EU. Vi påminde om den linje vi moderater tidigare fått stöd för i riksdagen, nämligen att "den svenska regeringen ska invända mot den delegerade akten om taxonomin för att värna vattenkraften och skogsbrukets villkor och arbeta för att samla majoritet för den uppfattningen". Taxonomin innebär att man klassificerar olika företag och investeringar enligt vissa riktlinjer som fastställs av EU. Dessa riktlinjer hotar allvarligt svenskt skogsbruk och svensk vattenkraft. Samtidigt blir detta grunden för hur "gröna obligationer" ska klassificeras. Frågorna hänger ihop och vi ville markera detta tydligt för regeringen. Detta fick också stöd av C, L, KD och SD och är alltså en påminnelse om den svenska regeringens linje i fortsatta diskussioner på EU-nivå. 
 

Budgetdebatt

2021-09-20


 

I dag hölls höstens budgetdebatt med anledning av att regeringen presenterade sin budgetproposition. Jag återkommer till en djupare analys av regeringens förslag, men helt kort tycker vi moderater att regeringen prioriterar fel saker. Man satsar exempelvis 3,5 miljard på ännu en ledighetsreform ("familjevecka", som dock inte är en vecka utan tre dagar per förälder), samtidigt som man som jämförelse bara satsar 0,5 miljarder extra på polisen. I går meddelade också Försvarsdepartementet att regeringen höjer skatten på alkohol och tobak med en miljard för att kunna tillföra försvaret mer pengar. Utan familjevecka hade man frigjort 3,5 miljarder. 

På fotot debatterar finansminister Magdalena Andersson (sannolikt ny partiledare för S) med moderaternas finansministerkandidat Elisabeth Svantesson. Kanske är det sista gången finansministern debatterar budgeten, men hon kommer att få en chans till att debattera i riksdagen innan hon väljs till partiledare. Den 22 oktober möter jag henne i två debatter om skattepolitiken.

Det jag tar med mig från dagens debatt är annars hur nöjda regeringsföreträdarna är, trots att så mycket bevisligen gått åt helt fel håll under deras regeringstid. En regering som är så nöjd lär inte heller ta tag i de stora samhällsproblemen. 

 

Om några veckor presenterar moderaterna vår budgetmotion. Jag återkommer om innehållet i denna, vi putsar fortfarande på en del detaljer - budgeten kommer att vara helt komplett och upprättas på samma sätt som regeringens, vilket gör att den kommer att gå att regera på nästa år om den skulle vinna riksdagens stöd i höst.

 
SR:s Medierna uppmärksammar min kritik mot SVT Aktuellt

2021-09-17

Detta var lite oväntat, men idag har SR:s Medierna i P1 denna artikel där man uppmärksammar att SVT:s Aktuellt i sitt klimatinslag kritiserade mig utan att erbjuda mig möjlighet att bemöta kritiken i en intervju, samt att man sedan trots detta felaktigt påstod att alla debattörer som nämndes i programmet hade fått erbjudande om en bandad intervju. SVT försöker nu med en ny vinkling för att slingra sig ifrån Mediernas fråga.

Att SR på detta sätt skulle lyfta denna fråga och ställa frågor till SVT såg jag inte komma.

(Jag får nog däremot se till att SR får en uppdaterad bild. Denna är mer än tio år gammal...)

Sverige behöver en hoppfull grön höger i stället för domedagsprofeter 

2021-09-17

I söndags lanserade vår partiledare Ulf Kristersson mfl begreppet "en grön höger" som symboliserar att moderaterna ska ha den bästa miljö-, energi- och klimatpolitiken av alla partier. De presenterade också detta program i nio punkter i ett debattinlägg i Dagens Nyheter:
 

I dag presentar vi Moderaternas nationella reformagenda för klimatet som kommer att läggas fram i en proposition till vår arbetsstämma, med nio förslag som kan sjösättas om vi bildar regering nästa år:

Ökad elproduktion med mer kärnkraft. Omställningen kräver mer el. Den befintliga kärnkraften ska värnas. Med en ny forskningsreaktor läggs grunden för nästa generations kärnkraft. Det energipolitiska målet ska ändras från ”förnybart” till ”fossilfritt”. Elmarknaden ska utformas så att planerbara kraftslag får betalt för sitt unika bidrag till stabilitet i elsystemet.

Bruka skogen hållbart. När skogen växer binder den koldioxid. Produkter från skogen ersätter fossila produkter i bostadsbyggen och transporter. Enskild äganderätt ska värnas och Sveriges 300 000 skogsägare ska få fortsätta bruka skogen till nytta för klimatet, miljön och den biologiska mångfalden. Den totala arealen skog som tas ur produktion får inte öka, och redan skyddade områden ska förvaltas bättre. Sverige kommer ta strid mot varje försök från EU att begränsa svensk rådighet över vår egen skog.

Utvinn mer metaller och mineraler för ny grön teknik. Tillverkning av ny grön teknik, som elbilar och vindkraftverk, kräver mer mineraler och metaller. Sverige har mycket bra förutsättningar för sådan gruvdrift, med stora globala fördelar för klimatet. Men statlig byråkrati och absurd suboptimering lägger ständigt hinder i vägen. Sverige ska bli en ledande gruvnation igen och naturresurserna kan användas mer effektivt genom att restprodukter kommer till användning.

Bättre miljötillståndsprövningar för näringslivet. Miljötillståndsprövningen är ofta det största hindret för företag som vill ställa om. Cementa vill göra Slite till världens första klimatneutrala cementfabrik, men riskerar i stället att tvingas lägga ner. Hybrit vill tillverka stål utan kol men oroas över att elnäten inte byggs ut i tid. Miljöprövningarna måste gå snabbare och bli mer förutsägbara.

Nya tekniker för industrins omställning och konkurrenskraft. Klimatpolitiken måste ta tillvara på näringslivets förändringskraft. Vi vill därför stärka satsningen på ”Industriklivet”, och tekniker för att fånga in och lagra koldioxid ska användas i stor skala för att snabbt minska och till och med åstadkomma negativa utsläpp.

Global klimatnytta med svensk export. En studie visar att svensk export som ersätter varor som är tillverkade med högre utsläpp i andra länder, bidrar med minskade globala utsläpp motsvarande hälften av Sveriges samlade utsläpp. För att styra mot ökad klimatnytta behövs mål för exportens klimatnytta. Globala klimateffekter måste värderas i nationella beslut.

Hållbara transporter i hela landet. Elbilar ska kunna laddas genom nätverk av laddstationer i hela landet, och vi måste stödja utvecklingen av eldrift för tunga transporter. För gamla bilar med stora utsläpp behövs en generös skrotningspremie. Ett grönt bränslestöd ska öka tillgången på hållbara biobränslen för tunga transporter, sjöfart och flyg. Sverige ska i EU med kraft driva linjen att utsläppskraven för bilar i alla EU-länder ska skärpas, med målsättning att alla nya bilar som säljs från 2030 ska vara utsläppsfria.

Mer klimatbistånd. Klimatbistånd till fattigare länder med växande klimatavtryck är effektivt och ger starka incitament för fler att prioritera klimatarbetet. Klimatbiståndet ska därför öka. Sverige ska vara pådrivande för ett regelverk för internationella klimat­investeringar inom Parisavtalet, för att minska utsläppen i hela världen.

Globalt pris på koldioxidutsläpp. På FN:s klimatmöten ska Sverige vara drivande för förhandlingar som leder till att alla länder sätter pris på utsläpp. Som ett första steg på vägen måste Sverige få igenom ett minimipris på utsläpp av koldioxid inom EU, utöver handeln med utsläppsrätter. Att USA är tillbaka i det internationella klimatarbetet är av enorm betydelse. Nu måste västvärlden utöva starkare påtryckningar på Kina för att stoppa deras stora utsläppsökningar. Bara under förra året byggde Kina ett nytt kolkraftverk i veckan, det hotar alla andra länders klimatansträngningar. Ska Kina vara en del av världshandeln måste de också bli en del av klimatarbetet.

Moderaterna är beredda att axla rollen som det breda samlingspartiet även i miljöpolitiken. Vi är beredda att ta fasta på den breda majoritet som finns bland väljare och i riksdagen för att göra Sverige världsledande i den gröna tillväxten. Ingen sitter själv på alla svar, men vår ambition är att Moderaterna ska vara Sveriges riktiga miljöparti.

 

Bärande linjer bland förslagen är hoppfullhet, framtidstro och en positiv syn på teknik och utveckling, i stället för att som Miljöpartiet och en del andra partier och politiker sprida domedagsteorier och verka för lägre levnadsstandard och lägre tillväxt som något slags missriktat svar på miljöfrågorna. Grundläggande för moderat politik är också en trygg och stabil elförsörjning som möjliggör elektrifiering på riktigt i stället för att bidra till en hotande elbrist som dagens politik tyvärr gör.

Vi moderater inser också att man får mycket mer effekt av åtgärder i andra länder än att pressa svenska folket till extrema uppoffringar för att göra den där lilla extra förbättringen som kostar så mycket men ger så liten global nytta. Personligen har jag under minst tio år argumenterat för att det bistånd Sverige lämnar ska bidra till effektiv och miljövänlig energiförsörjning i fattiga länder. Detta ökar levnadsstandarden och förbättrar miljön och människors hälsa i dessa länder på samma gång som det blir en mer effektiv "klimatpolitik" om man med detta menar minskade utsläpp. Man får helt enkelt många effekter på samma gång. Detta är nu en viktig del av moderaternas miljö- och klimatpolitik. 

Det finns såklart också blandade åsikter om vissa av punkterna. Inte minst har ju detta med CO2-lagring varit en kontroversiell fråga genom åren, även bland miljödebattörer. Risken är ju att under tiden som Sverige lägger miljarder på att pumpa ned CO2 i underjorden så ökar kineserna mångdubbelt sina utsläpp under samma tid. Den globala nyttan blir därmed inte ens mätbar, men det kostar massor för de svenska skattebetalarna. Å andra sidan - när nu de svenska partierna praktiskt taget enhälligt anser att vårt land ska satsa ett antal miljarder på att minska utsläppen av koldioxid i hopp om att det ska bromsa klimatförändringarna så är det ju bättre att i vart fall använda pengarna till något som då faktiskt minskar mängden CO2 i atmosfären i stället för att lägga miljarderna på meningslös symbolpolitik som dagens regering gör (vilket medfört att man har misslyckats med sina egna "Klimatmål"). Av denna anledning står jag bakom det moderata förslaget om CO2-lagring, även om jag personligen inte är övertygad om att det kommer att påverka jordens klimat ens mätbart. Men CO2-lagring medför i vart fall ingen direkt kostnadsökning eller straffskatt för de svenska hushållen, även om det såklart innebär en skattefinansierad utgift i statens budget. Å andra sidan - med moderat politik får ändå hushållen sänkt skatt.

I övrigt finns det ju en hel del tidigare kända moderata ståndpunkter och väl avvägda förslag. Moderaterna vill kombinera omsorg om vår miljö med respekt för äganderätten och skogsbruket och med respekt för möjligheten att leva i hela landet, alltså även på landsbygden. Det är också därför vi tycker det behövs en skattesänkning på bensin, samtidigt som vi satsar pengar på att underlätta för fler att kunna använda eldrivna fordon. Båda sakerna behövs samtidigt - man måste ha en politik både för kort och lång sikt och göra förändringar i en takt som inte skadar samhället.

Att moderater tar miljöfrågorna på allvar är inte heller något nytt - för oss är det lika viktigt som att värna statens finanser. Och lokalt är det ofta moderater som går i spetsen i riktiga konkreta miljöfrågor. Det är moderater som driver motståndet mot att låta vindkraftparker ödelägga viktiga natur och boendemiljöer, det är moderater som driver frågan om att sanera gifter i Östersjön, det var lokala moderater i Borås som tog strid (tyvärr förgäves) mot Miljöpartiets kalhuggning av alléer och trädrader i staden för att ge plats åt cykelbanor, och det var moderater som i Gävle tog strid mot att fälla stora lindar på torget för att bygga ett nytt bibliotek och riva det gamla. Exemplen finns överallt - runt om i landet tar moderater ansvar för närmiljön, och på samma sätt ska vi visa att moderaterna kan vara en stark kraft för miljön även på riksnivå.
Halvhjärtad rättelse av SVT

2021-09-16

I går fick jag svar på mail från SVT:s ansvarige utgivare, Charlotta Friborg, som meddelade att hon gjort en rättelse (se nedan) i inlägget  som jag ifrågasatte. En synnerligen halvhjärtad rättelse får man väl säga, men alltid något. Man erkänner i vart fall att man inte gav en korrekt bild när man påstod att alla som kritiserades erbjudits att delta i en bandad intervju.

Fast den avslutande meningen i rättelsen är grovt vilseledande, precis som inslaget i programmet. Min inställning till IPCC:s rapport redovisades definitivt inte korrekt den heller - jag har inte framfört ågon kritik alls mot den vetenskapliga rapporten, bara mot hur den beskrivs av media, politiker och debattörer. Att försvara IPCC:s rapport och det som faktiskt står i den kan nog inte ens med SVT:s logik betecknas som vetenskapsförnekelse...det är den som medvetet vantolkar eller övertolkar rapporten som ägnar sig åt detta. 

"Uppdatering 15 september: De kända klimatdebattörer som SVT intervjuat har beretts möjlighet att kommentera i bandad intervju. Riksdagsledamoten Jan Ericson (M) har påpekat att han getts möjlighet att kommentera i skrift men inte att medverka i en bandad intervju. (Jan Ericsons inställning till FN-rapporten har redovisats tydligt i vårt inslag.)"
Min fråga i dagens frågestund - regeringen klarar inte jobben!

2021-09-16

Vid dagens frågestund i riksdagen ställde jag denna fråga till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S):

"Den svenska arbetslösheten har ökat oroväckande de senaste åren, och Sverige är ett av de länder som lyckats sämst under pandemin.

I dag har bara tre EU-länder högre arbetslöshet än Sverige. Vi har nu också högre arbetslöshet än genomsnittet i EU – någon som aldrig tidigare hänt sedan vi gick med i EU 1995, oavsett regering. Vi har nu också rekordhög långtidsarbetslöshet.

Under den moderatledda Alliansregeringen hade Sverige högst sysselsättningsgrad i hela EU, och detta gällde även under finanskrisen. Denna topplacering har vi behållit – fram tills nu. Nu halkar Sverige ner även i denna statistik. Under perioden 2014-20 hade Sverige den näst sämsta utvecklingen när det gäller sysselsättning av alla länder i EU. Och i de senaste siffrorna från Eurostat är Sverige nu inte längre bäst i EU när det gäller sysselsättningsgrad.

Vad tror arbetsmarknadsministern är förklaringen till att allt gått åt fel håll på svensk arbetsmarknad sedan 2014, alltså under dagens regering?" 

Jag medger gärna att frågan var elak. Men regeringens politik är också elak, inte minst mot alla dem som nu fastnat i långtidsarbetslöshet på grund av regeringens jobb- och företagsfientliga politik. Arbetsmarknadsministerns enda svar var att Sverige ligger i topp när det gäller sysselsättning (vilket alltså är fel i sak eftersom Nederländerna tagit över den topplaceringen) och att om vi hade haft så låg sysselsättningsgrad som genomsnittet i EU hade många fler varit arbetslösa. Jag vet väl inte om någon är hjälpt av en regering som hela tiden försöker förklara bort statistiken i stället för att göra något åt problemet. Tidigare har flera ministrar, inklusive statsministern, sagt att det är bra att vi har hög arbetslöshet eftersom det visar att många står till arbetsmarknadens förfogande. Om man ser så på problemet tropr jag inte vi ska hoppas särskilt mycket  på dagens regering.

Faktum är att detta inte duger. Vi behöver en regering som kan skapa hopp för alla dem som idag står utanför arbetsmarknaden.

 

Jag anmäler SVT till Medieombudsmannen samt begär rättelse av SVT

2021-09-15

I bakgrundsmaterialet på SVT:s webbsida rörande gårdagens Aktuelltinslag om klimatfrågan skriver ansvarige utgivaren Charlotta Friborg att "Ingen av de debattörer vi granskat har velat ställa upp på en bandad intervju för SVT Nyheter". (Rödmarkerat nedan). Detta är inte korrekt. Jag har själv inte fått något erbjudande om någon bandad intervju eller annan medverkan i inslaget överhuvudtaget och har inte ens haft någon muntlig kontakt alls med journalisten. Det enda jag fick var ett mail där man bad mig svara skriftligt på en kort fråga, vilket jag också gjorde. Detta framgår av hela mailkonversationen med Erika Bjerström på SVT som jag lagt till nedan efter SVT:s artikel.

Eftersom SVT uppenbarligen talar osanning om detta borde ärendet kunnat anmälas till Granskningsnämnden eftersom det strider mot kravet på saklighet. Men det går inte! Text på SVT:s webbsida omfattas inte av Granskningsnämndens uppdrag, utan endast själva programmen (vilket givetvis är orimligt). Däremot har jag anmält webbartikeln till Medieombudsmannen. Jag har också tillskrivit Charlotta Friborg som ansvarig utgivare för SVT och begärt rättelse.
 

 

 

Här följer den korta mailväxlingen mellan mig och Bjerström:
 

SVT fortsätter sin "selektiva" klimatrapportering 

2021-09-14

I kvällens Aktuellt fanns ett inlägg om klimatdebatten med kritik mot dem som ifrågasätter IPCC:s rapport eller att klimatet förändras. I inslaget får jag mig också en släng av sleven - på ett ytterst oseriöst sätt. Erika Bjerström påstår ordagrant i inslaget att jag "ifrågasätter IPCC:s och medias rapportering" om klimatet. Hon grundar det på mitt blogginlägg den 12 augusti.

Påståendet är en bluff. Jag har alltså inte ifrågasatt IPCC:s rapportering eller senaste rapport, utan har tvärtom lagt ut hela IPCC:s rapport samt sammanfattningarna i det aktuella blogginlägget. I inlägget finns ingen som helst kritik mot IPCC. 


I inslaget i Aktuellt citerades följande:

Här är hela texten i blogginlägget i sitt sammanhang:

"Det mest intressanta är kanske annars att IPCC:s rapport tolkats som att klimathotet är värre än någonsin och går allt snabbare. Faktum är att det faktiskt inte alls står så i rapporten. Tvärtom andas rapporten optimism, vilket jag påpekade när rapporten kom, och även citerade ur sammanfattningen. Man skriver uttryckligen att det är klart möjligt att nå 1,5-gradersnivån. IPCC har nu också bytt linje vad gäller de mer extrema och dramatiska scenarierna om temperaturökning som ansågs mycket sannolika i tidigare rapporter. Nu har man graderat ned dem till mindre sannolika. Även den mest alarmistiske reporter, politiker eller klimatdebattör borde väl ändå tycka att det är positivt? Men ingen i media har vad vet nämnt detta." 


Vidare påstod Aktiuellt att jag inte svarat på deras fråga om vad jag menade, och citerade detta som svar:Här är hela mitt svar till Erika Bjerström, ordagrant från mitt mail till henne:

"Klimatfrågan är en mycket viktig fråga, som med rätta prioriteras av många partier. IPCC-rapporten är ett viktigt bidrag till kunskapsläget i klimatfrågan. Jag har dock länge reagerat på att den mediala rapporteringen om klimatfrågan är selektiv, och att den tenderar att fokusera på det som är mest alarmerande. Jag tror inte att klimatfrågan vinner på att vi känner uppgivenhet och jag är angelägen om att vi diskuterar klimatfrågan sakligt. De flesta samhällsproblem löser man bäst med optimism, framtidstro och konstruktiv politik, alltså den linje vi moderater står för. Mitt blogginlägg syftade till att lyfta några av de frågor som fick mindre utrymme i medias rapportering.
 
I övrigt har jag inga fler kommentarer till blogginlägget – jag ger ett antal exempel där och det är ju fritt att citera."Sammanfattningsvis:

* Jag har alltså, till skillnad mot vad Svt påstår, inte ifrågasatt IPCC:s rapport om klimatförändringarna utan har tvärtom lagt ut rapporten i mitt blogginlägg. Svt hittar helt enkelt på. 
* Jag har däremot kritiserat medias rapportering av samma rapport för att ge en felaktig bild.
* Jag hade en rad exempel i mitt blogginlägg på saker som media rapporterat felaktigt - vilket Svt såklart inte valde att citera. Bland annat att det faktiskt finns positiva saker i rapporten som borde ge hopp. Men hoppfulla klimatnyheter är tydligen inget som Svt vill uppmärksamma.

Slutsatsen är att Svt har en tydlig agenda - man får inte ens ifrågasätta medias rapportering av fakta ur IPCC:s rapport utan att kallas för klimatförnekare. Och man får inte vara positiv eller sprida hoppfulla nyheter. Endast katastrofbilder får spridas. Det är faktiskt ganska anmärkningsvärt. Mig veterligt är klimatfrågan den enda samhällsfråga man inte får diskutera utan att brännmärkas av media. Hur hamnade vi där?

Jag kommer aldrig att böja mig för klimatalarmistiska domedagsprofeter, vare sig i Svt eller någon annanstans, utan tänker fortsätta argumentera för en balanserad kloimatdebatt. Och jag tror vi möter frågan bäst med konstruktiv och hoppfull moderat politik. Inte med mer alarmism och fler domedagsprofeter som vill kasta vårt välfärdssamhälle och vår elförsörjning över ända.

Riksmötets öppnande 

2021-09-14

Förra året blev ju riksdagens öppnande praktiskt taget inställt. Det var bara 55 ledamöter i Kammaren och det var bara ett helt kort anförande där talmannen förklarade riksmötet för öppnat. Själv följde jag det hela hemifrån.

I år blev det lite mer som vanligt, även om det var få externa gäster på plats. Det sedvanliga minglet efter öppningsceremonin var också inställt, liksom den traditionsenliga konserten på kvällen. Ledamöterna och regeringen var dessutom uppdelad så att hälften satt i Kammaren och hälften på åhörarläktaren ovanför. Själv hamnade jag på läktaren, i stället för på min vanliga plats längst fram i Kammaren, och det var både annorlunda och trevligt att följa ceremonin därifrån. Utsikten var god.


    

I år var både kungen, drottningen, kronprinsessan och prins Daniel på plats igen, precis som vanligt.Nu är mandatperiodens sista Riksmöte öppnat. Det kommer med all säkerhet att bli ett turbulent politiskt år. Dels blir det byte av statsminister, dels väntar en spännande budgetomröstning. Och efter årsskiftet börjar valåret. Jag är oerhört taggad för att försöka bidra till att den moderata politiken blir så bra som möjligt och kan återge människor hoppet om att Sverige kan bli ett mycket bättre land. Vi kan ta krafttag mot den grova kriminaliteten och göra Sverige tryggare. Vi kan skapa ett bättre klimat för företagande och få ner arbetslösheten. Vi kan strama upp migrationspolitiken, säkra den svenska elförsörjningen och värna det svenska skogsbruket. Vi kan ta tag i allvarliga miljöproblem i stället för att satsa pengar på meningslös symbolpolitik. Vi kan pressa ned skattetrycket och prioritera välfärden framför meningslöst slöseri med skattepengar. Vi kan spara pengar på ett extremt omfattande och korrumperat bistånd och ett dåligt kontrollerat organisationsstöd, vi kan avskaffa meningslösa myndigheter och ta krafttag mot byråkrati, myndighetsaktivism och nya pekpinnar och ekonomiska pålagor för vanligt folk. Och inte minst kan vi se till att man kan leva och verka i hela landet, inte bara i de stora städerna. 

Det är ingen brist på samhällsproblem, men inte heller en naturlag att Sverige ska skötas så illa som dagens regering gjort. Det går att göra saker på ett bättre sätt!
Jag träffade EU-minister Hans Dahlgren på läktaren. En av få ministrar i dagens regering som jag har förtroende för. Utan honom hade Sverige lyckats ännu sämre med våra förhandlingar i EU. Det är främst när statsminister Löven och våra fackministrar och deras tjänstemän  förhandlat som det gått snett för Sverige nere i Bryssel. Dahlgren är sympatisk och lyssnar även på argument från oss moderater när vi har möten i EU-nämnden. En politisk räv såklart, men definitivt erfaren och kunnig och med respekt för politiska motståndare. Och mycket trevlig.

Veteranbilsträff i kyrklig regi 

2021-09-12

I dag arrangerade Sätila Församling en veteranbilsträff och musikgudstjänst med Elvis-tema hemma i Ubbhults Kapell, bara någon minuts promenad hemifrån mig. Kyrkparkeringen var fylld med fina bilar och kapellet fyllt med maximalt antal besökare, några tvingades vända i dörren.

Själv fick jag en massa trevliga samtal med veteranbilsägare från grannskapet som tackade mig för att jag engagerar mig i frågan om veteranbilarna, och många hade sett debatten i torsdags mellan mig och kulturministern. Att församlingen ordnade denna bilträff helgen efter min debatt var en ren slump, men det passade ju utmärkt.
  Jag ställer två interpellationer till finansministern om skatter 

2021-09-10

I går lämnade jag in dessa två interpellationer till finansminister Magdalena Andersson (S). Jag tycker det är viktigt att den sannolikt blivande partiledaren för Socialdemokraterna ger tydliga svar på dessa frågor. Som det verkar blir debatterna mellan mig och finansministern den 1 oktober.
 

 


Dagens interpellationsdebatt om det rullande kulturarvet

2021-09-09

Kvällens interpellationsdebatt med kulturminister Amanda Lind (MP) var positiv för alla de som är engagerade i det rullande kulturarvet. Kulturministern var tydlig med att historiska fordon är en viktig del av vårt kulturarv och att det är viktigt att värna om detta. Hon svarade också på en direkt fråga från mig att hon inser problemen för dem som importerar, exporterar, renoverar och brukar veteranfordon. Detta är viktigt att ha med sig i det fortsätta arbetet politiskt med frågan.

Vi som deltog i debatten konstaterade att det dock inte räcker med vackra ord utan att det också krävs handling. I debatten berördes både det omskrivna fallet med importerade veteranfordon som myndigheterna betraktar som miljöfarligt avfall, och det nya hotet mot veteranfordonen i form av att Miljöpartiet vill förbjuda alla fossila bränslen i relativ närtid. Båda sakerna exempel på att veteranfordon inte kan hanteras som vanliga fordon när det gäller lagar och regler, utan att de behöver undantagsregler.

Jag lyfte flera gånger intresseorganisationernas önskan om en arbetsgrupp med både intresseorganisationer och berörda myndigheter där man kan identifiera de specifika problem som finns och försöka finna lösningar, samt öka förståelsen för varandras argument. 

Här är mina två anföranden (på ett ungefär). Se hela debatten på videoupptagningen nedan.

Inledning:

Fru talman,  
 
Det vi kallar för det rullande kulturarvet, alltså gamla motorfordon, men även äldre fartyg, tåg och flygplan, är en hobby och ett intresse som sysselsätter åtskilliga hundratusentals människor i vårt land. Vissa lägger tusentals timmar i sina garage medan andra bara kör omkring i sina fordon eller visar upp dem på träffar och utställningar. Vissa lever yrkesmässigt på att renovera och serva äldre fordon. Ytterligare andra är inte själv aktiva entusiaster men besöker gärna bilträffar eller tar en tur med ett museitåg eller en gammal ångbåt av nostalgiska skäl.
 
Många ungdomar runt om i vårt avlånga land har renovering av fordon som intresse. Det kan vara allt från att bygga EPA-traktorer till att renovera stora amerikanare. Ungdomar som lägger sin fritid i garaget drar inte runt på stan och ställer till problem Bil och motorintresset ger i stället social samvaro och utvecklar en stor kunskap som kan leda fram mot ett viktigt yrke. Samhället har allt att vinna på att ge unga människor en meningsfull fritid, vilket även kulturministern nämner i sitt svar.
 
Fru talman,
 
Riksdagens Fordonshistoriska nätverk har under många år fått rapporter om problem för det rullande kulturarvet, problem som oftast uppstår till följd av att lagar och regler för vanliga fordon inte är tillämpliga på veteranfordon. Myndigheters bristande engagemang och kunskap om veteranfordon gör det ännu svårare för landets entusiaster.
Det senaste exemplet i raden rör det uppmärksammade ärendet om import av veteranfordon från utlandet, där ansvariga myndigheter beslagtagit importerade veteranbilar som skulle renoveras i Sverige. De som importerat fordonen har fått beskedet att dessa värdefulla bilar ska klassas som ”miljöfarligt avfall” och måste ”destrueras”. Dessutom anser myndigheterna att importörerna bör bestraffas för att de importerat miljöavfall utan tillstånd.
 
Jag besökte själv en av de drabbade företagarna för några veckor sedan, och tog del av fakta i ärendet. Myndighetsbeslutet är under rättslig prövning, men helt uppenbart är det något som gått väldigt fel. De aktuella fordonen är utförda ur USA med alla nödvändiga och omfattande bilhandlingar, transportdokumenten är tydliga med att det avser bilar, det finns tydliga handelskammarintyg rörande fordonen och bilarna förs in i Sverige som veteranfordon. Enligt gällande EU-regler undantas veteranfordon från vanliga regler för fordonsimport, och i Sverige går gränsen för veteranfordon vid 30 år. De aktuella bilarna är från 1950-talet. Det verkar helt enkelt inte finnas något rimligt stöd för att en svensk myndighet plötsligt ska kunna klassa någons fordon som avfall.
 
Trots detta driver Länsstyrelsen frågan rättsligt mot små enskilda näringsidkare. Och till följd av att det är en myndighet som är motpart täcker inte företagarnas företagsförsäkring kostnaderna för rättsprocessen.
 
De aktuella småföretagarna har alltså köpt fordon för stora summor i USA, betalat mycket för transporter och juridiska dokument, och tvingas nu också betala förvaringskostnaderna hos tullen och rättsprocessen mot svenska myndigheter. Företagarna känner sig helt uppgivna och har fått sin privatekonomi körd i botten.
 
Så här borde det inte få gå till i ett rättssamhälle.
 
Fru talman,
 
Jag är ändå glad att kulturministern så tydligt i sitt svar uttrycker sin syn på värdet av det rullande kulturarvet, och uttalar att regeringen fortsatt ser bevarandet av det rörliga kulturarvet som angeläget. Det ger en bra utgångspunkt för denna debatt.
 
Men detta uttalande från kulturministern förpliktigar också! Det får inte stanna vid ord!
 
Jag vill därför avsluta detta första inlägg med två frågor till kulturministern

  • Delar ministern intresseorganisationernas problembild, dvs att dagens regelverk medför problem för dem som importerar, exporterar, renoverar eller brukar veteranfordon i Sverige?

  • Om svaret är ja, är ministern villig att gå intresseorganisationerna till mötes och ta initiativet till att inrätta en arbetsgrupp med företrädare för berörda myndigheter och företrädare för folkrörelsen bakom de historiska fordonen? En arbetsgrupp som kan identifiera de problem som finns och tillsammans försöka ta fram möjliga lösningar?
       

Omgång två:
 
Fru talman,
 
Vi kunde idag haft en tydlig lagreglering som skyddar det rörliga kulturarvet.
 
Den 31 maj 2017 röstade en majoritet i riksdagen för ett tillkännagivande till regeringen, om att man skyndsamt skulle ta fram en lagstiftning till skydd för det rörliga kulturarvet.
 
I regeringens regleringsbrev för 2018 gav man Riksantikvarieämbetet i uppdrag att undersöka och redovisa förutsättningarna för en lagstiftning till skydd för det rörliga kulturarvet.
 
Hösten 2018 kom Riksantikvarieämbetet med sitt förslag - att en hänsynsregel skulle införas i Kulturmiljölagen, med det uttalade syftet att myndigheter ska ta hänsyn till intresset av att bevara och använda historiska transportmedel. Rapporten går på djupet i det komplexa kring dessa transportmedels möjligheter att bevaras och brukas, i relation till moderna lagkrav, till exempel inom miljö- och trafiksäkerhetsområdet. Lagen föreslogs träda i kraft 1 januari 2020.
 
I budgetpropositionen hösten 2020 återkom regeringen i frågan. Regeringen skrev då att man inte bedömer att lagförslaget kommer att utgöra ett ändamålsenligt skydd för det rörliga kulturarvet, men att man ändå inte avser att vidta ytterligare åtgärder för att ta fram lagstiftning till skydd för det rörliga kulturarvet.
Regeringen skriver faktiskt rent ut att man inte avser att gå riksdagen till mötes! Detta trots att man samtidigt skriver att man fortsatt ser frågan om bevarande av det rörliga kulturarvet som angelägen.  
 
Den enda konkreta åtgärden från regeringens sida var alltså att ge Riksantikvarieämbetet i uppdrag att tillsammans med andra aktörer verka för ökad kunskap och kunskapsspridning om historiska transportmedel.
 
Det är bara att konstatera att regeringens hantering av frågan blev en stor besvikelse, och att man trotsade riksdagens tydliga uppdrag. Ingen lagstiftning togs fram som skydd för det rörliga kulturarvets speciella situation, och den ökade kunskapsspridningen har uppenbarligen inte haft avsedd effekt med tanke på de ärenden som lett fram till denna debatt.
 
Det är nu dags att gå från vackra ord om det rullande kulturarvets värde till konkret handling. Ska man komma framåt måste man först ha samma problembild och därefter konstruktivt försöka lösa problemen. Jag vill därför upprepa min uppmaning till kulturministern att ta initiativ till samtal mellan olika partir för att under seriösa samtal idenitifiera problemen och komma fram till lösningar. Detta är ett tydligt önskemål från intresseorganisationerna och jag hoppas kulturministern kan gå dem till mötes. 

 

 

Arbetsmarknadsministern ställde in vår debatt - behöver mer tid 

2021-09-07

I dag fick jag detta meddelande från Kammarkansliet i Riksdagen. Den interpellationsdebatt om det katastrofala arbetsmarknadsläget som jag skulle haft med arbetsmarknadsministern nu på torsdag skjuts nu upp två veckor till. Jag lämnade in min interpellation den 18 augusti och det har nu gått tre veckor sedan dess. Trots detta behöver alltså interpellationssvaret "fördröjas" i två veckor till.

Jag har full förståelse för att debatten vid ett visst tillfälle kan behöva flyttas någon dag eller läggas vid en annan tid den planerade dagen på grund av att en minister ska hålla en presskonferens, medverka i TV eller något sådant, det är vi vana vid. Men att en debatt flyttas fram ytterligare två hela veckor är mycket förvånande.

Var och en får bedöma vad det beror på att ansvarig minister inte vill debattera läget på den svenska arbetsmarknaden. Hade jag varit minister hade jag tagit alla chanser att basunera ut mina kraftfulla åtgärder mot problemet. Men det finns kanske inget att berätta nu heller? 

Nåväl, jag har såklart accepterat förslaget till ny tid. Hon kommer inte undan...  

 

Veteranbilar är inte miljöfarligt avfall - skriver även i Borås Tidning idag 

2021-09-06

I dag har jag även ett debattinlägg i Borås Tidning om den uppmärksammade frågan om hur ansvariga myndigheter försöker klassa importerade veteranbilar som miljöfarligt avfall. Jag konstaterar att detta bara är ännu ett exempel i raden på hur både enskilda och näringsidkare upplever en ökad rättsosäkerhet där myndigheters och handläggares godtycke avgör vilken behandling man får. För mig som jurist och lagstiftare är detta ytterst oroväckande. På torsdag den 9 september debatterar jag frågan med kulturminister Amanda Lind (MP) och den 12 oktpober med miljöminister Per Bolund (MP). Även flera andra riksdagsledamöter kommer att delta vid dessa debatter.
 

Veteranbilar är inte miljöfarligt avfall - skriver i Ulricehamns Tidning 

2021-09-05

I går hade jag denna debattartikel i Ulricehamns Tidning:


Veteranbilar är inte mljöfarligt avfall
 
Mycket i vårt samhälle går åt fel håll. Vi har en arbetslöshet som för första gången är högre än genomsnittet i EU och en långtidsarbetslöshet som nått rekordnivåer. Vi har en självförsörjningsgrad bland utrikes födda som är extremt låg. Vi har en situation med skjutningar och mord i gängkriminella kretsar där Sverige sticker ut som det mest drabbade landet i Europa. Vi har en regering som bäddar för både elbrist och cementbrist, och som dessutom schabblat bort Sveriges intressen i EU. Man lanserade idén om en ”social pelare” i EU, men tvingas nu ta strid för att försvara de svenska kollektivavtalen. Man vek ned sig om EU:s gigantiska återhämtningsfond, och man vek ned sig när det gäller taxonomin (klassificeringen av "gröna näringar") som nu riskerar att slå hårt mot exempelvis svenskt skogsbruk och svensk vattenkraft. 
 
Allt detta är frågor som jag som moderat riksdagsledamot ägnar en stor del av min tid åt.
 
Men det finns också en annan fråga som sällan får de stora rubrikerna i media. Allt fler, både enskilda och näringsidkare, upplever en ökad rättsosäkerhet där myndigheters och handläggares godtycke avgör vilken behandling man får. För mig som jurist och lagstiftare är detta ytterst oroväckande.
 
Det senaste exemplet i raden rör det uppmärksammade ärendet om import av veteranfordon från utlandet, där ansvariga myndigheter beslagtagit importerade veteranbilar som skulle renoveras i Sverige. De som importerat fordonen har fått beskedet att dessa värdefulla bilar ska klassas som ”miljöfarligt avfall” och måste ”destrueras”. Dessutom anser myndigheterna att importörerna bör bestraffas för att de importerat miljöavfall utan tillstånd.
 
Jag besökte själv en av de drabbade företagarna för några veckor sedan (bilden), och tog del av fakta i ärendet. Myndighetsbeslutet är under rättslig prövning, men helt uppenbart är det något som gått väldigt fel. De aktuella fordonen är utförda ur USA med alla nödvändiga och omfattande bilhandlingar, transportdokumenten är tydliga med att det avser bilar, det finns handelskammarintyg rörande fordonen och bilarna förs in i Sverige som veteranfordon. Enligt gällande EU-regler undantas veteranfordon från vanliga regler för fordonsimport, och i Sverige går gränsen för veteranfordon vid 30 år. De aktuella bilarna är från 1950-talet. Det verkar helt enkelt inte finnas något rättsligt stöd för att en svensk myndighet plötsligt ska kunna klassa någons fordon som avfall.
 
Trots detta driver Länsstyrelsen frågan rättsligt mot små enskilda näringsidkare. Och till följd av att det är en myndighet som är motpart täcker inte företagarnas företagsförsäkring för kostnaderna för rättsprocessen. De aktuella småföretagarna har alltså köpt fordon för hundratusentals kronor i USA, bekostat transporter och juridiska dokument för stora pengar, och tvingas nu också betala förvaringskostnaderna hos tullen och rättsprocessen mot svenska myndigheter. Företagarna känner sig helt uppgivna och har fått sin privatekonomi körd i botten.
 
Svenska myndigheter har en enda uppgift – de ska korrekt och objektivt hantera ärenden inom de ramar som riksdag och regering fastlagt. I den mån de anser att regelverk behöver förändras får de ta det med sin uppdragsgivare, alltså riksdag och regering. Myndigheterna är till för medborgarna och bekostas med medborgarnas skatter. Myndigheter ska följa lagar och regler och inte drivas av en egen agenda.
 
Den 9 september debatterar jag frågan med kulturminister Amanda Lind (MP) där jag kommer att beröra det kulturhistoriska värdet av vårt rullande kulturarv. Den 12 oktober kommer jag att debattera frågan med miljöminister Per Bolund (MP) och då främst beröra frågorna om myndigheternas agerande.

Jan Ericson (M)
Riksdagsledamot finansutskottet
Initiativtagare till Riksdagens Bilnätverk och
Medlem i Riksdagens fordonshistoriska nätverk


 

 

Myndigheter mörkade Cementa-rapport efter önskemål från regeringen 

2021-09-03

En ny stor skandal verkar segla upp kring Cementa avslöjar Svenska Dagbladet. Nu handlar det om att SGU, Sveriges Geologiska Undersökningar, i samarbete med Boverket, fått i uppdrag att göra en konsekvensanalys av produktionsstopp för Cementa i Slite. Rapporten lämnades in till Näringsdepartementet den 20 augusti. Men varken SGU eller Boverket publicerade rapporten på sina hemsidor eller offentliggjorde den på något sätt.  

Det visar sig nu av de mail som SvD tagit del av att det är Näringsdepartementet som begärt att myndigheterna inte ska publicera rapporten. Den publicerades av SGU först när SvD avslöjade det hela den 2 september. Samma dag diarieförde Boverket sin underlagsrapport. Man undrar vad som hänt om inte SvD grävt i saken? 

Här en bild från ett av mailen, skickat från SGU:s generaldirektör till en tjänsteman på Boverket. Mailet har SvD:s ledarskribent Peter Wennblad lagt ut på twitter idag:


                          

Nu har M, KD och L kallat näringsministern till näringsutskottet för att ställa honom mot väggen i ärendet. Fortsättning följer.
Åsikterna om vaccinpass skär genom alla partier 

2021-09-03

Frågan om att kräva vaccinpass inom landet för vissa aktiviteter (främst har man nämnt större evenemang såsom stora idrottsevenemang  och arenakonserter, men även besök på restauranger och nattklubbar, eller rent av för att få åka med kollektivtrafiken) har blivit extremt laddad. Åsikterna skär rakt genom de politiska partierna och genom samhället i stort.

Debattnivån är inte alltid särskilt trevlig. De som är emot vaccinpass utmålas som oansvariga och som antivaxxers eller vaccinmotståndare. Det sistnämnda är definitivt inte korrekt. Frågan handlar inte om man är för eller emot vaccin, många som är vaccinerade är också principiellt emot vaccinpass. Oansvarigt är det inte heller så länge motståndarna till vaccinpass följer alla andra generella begränsningar som gäller under pandemin. De som är för vaccinpass utmålas samtidigt som förespråkare för diktatur, fascism och demokratins avskaffande. De mest extrema jämställer det med nazismens judestjärnor vilket gör att hela diskussionen spårar ur totalt. Syftet med vaccinpass är i sig vällovligt, nämligen att försöka få igång samhället lite snabbare, och vaccinpassen skulle vara en tillfällig tidsbegränsad åtgärd.

I vågskålarna finns två synsätt. Det ena är att det är värt att tumma på människors medborgerliga friheter och dela upp befolkningen under en begränsad tid för att snabbare få igång vissa branscher. Det andra är ett principiellt motstånd mot att någonsin tumma på människors medborgerliga friheter och principen att alla i ett samhälle ska behandlas lika. 

Själv tillhör jag som jag skrev redan i våras den senare gruppen. Jag säger nej till användning av vaccinpass inom landet, och baserar det helt på en djupt rotad ideologisk åsikt att alla människor i Sverige ska ha samma rättigheter och skyldigheter att röra sig fritt i sitt eget land oavsett om man är vaccinerad eller inte.

De enda undantagen mot denna princip är just i ett katastrofläge, och då gäller smittskyddslagen. Vid behov kan man begränsa människors frihet - lika för alla - för att motverka smittspridning. Detta har gjorts under hela pandemin, och borde sannolikt gjorts tidigare och mer noga tidigt under pandemin vilket kunnat rädda liv. Och för den som är smittad av allvarlig sjukdom gäller regler om att hålla sig hemma - lika för alla. 

Att införa vaccinpass för att kunna hålla stora publikevenemang är dock ingen smittskyddsåtgärd. Vill man motverka smitta är det bästa sättet att inte hålla några evenemang av denna typ alls innan pandemin är över, eller att begränsa publikantalet såsom man gör idag. Vaccinpassen syftar till att hjälpa utsatta branscher att komma igång genom att kunna ta in mer publik. Det är  alltså rent ekonomiskt grundat. Att offra människors likabehandling av rent ekonomiska skäl anser jag vara orimligt. Skyddet för den enskilda människans rätt att behandlas likvärdigt i sitt eget land väger betydligt tyngre. 

Jag vänder mig också mot påståendet att vaccinpass skulle minska smittspridningen med tanke på att det endast har föreslagits gälla för dem över 18 år. Vi vet att det i dagsläget mest är barn och ungdomar som sprider smitta, och att de flesta vuxna är vaccinerade. Om man öppnar upp stora evenemang kopplat till vaccinpass kommer många barn och ungdomar att finnas i publiken - ovaccinerade och utan vaccinpass. Det betyder att åtgärden snarare skulle öka risken för smittspridning jämfört med att behålla dagens restriktioner. Att genomföra en åtgärd som leder till att man samlar stora mängder ovaccinerade barn och unga på samma plats känns helt enkelt inte som en bra idé.  

Jag har också en praktisk undran om hur passen ska kunna kontrolleras? Om det handlar om att visa upp en app kan man ju enkelt låna någon annans telefon om man inte är vaccinerad? Eller ska man avkräva alla deras legitimation också? Och stämma av med uppgifterna i appen? Det blir verkligen ett riktigt otrevligt kontrollsamhälle om människor ska behöva legitimera sig på stan för vakter eller poliser. Vill vi verkligen ha ett sådant samhälle? 

Frågan om vaccinpass delar även moderaterna, även om det i vår riksdagsgrupp och partiledning finns en mycket stor majoritet för. Vi som är negativa till förslaget är en tydlig minoritet. Men ibland blir det så, man håller inte alltid med sitt parti. Då får man argumentera internt och försöka övertyga, och sen får man försöka acceptera det beslut som ens parti landar i även om man ogillar det i sak. Många frågar hur jag kommer att rösta om frågan hamnar i riksdagen. Det är svårt att säga exakt innan det finns något att rösta om. Kanske kan jag kompromissa och acceptera covidpass för riktigt stora evenemang på villkor att negativt test också godtas - det är ju hanterbart att ordna ett test inför en engångshändelse som en stor konsert. Men det blir oerhört svårt att stödja ett förslag om covidpass för att få gå på restaurang eller cafe, åka buss och tunnelbana eller får gå och handla i ett varuhus  - eller som minister Ygeman sa, få besöka fotvården eller frisören. Där går en röd linje för mig, och så långtgående och detaljerat har inte heller moderaterna gått i sitt förslag. För mig är detta en djupt ideologisk fråga. Alla svenska medborgares lika värde, lika rättigheter och lika rätt att röra sig fritt i sitt eget land. Självklart så länge man inte är sjuk och sprider allvarlig smitta - då gäller smittskyddslagens regler att man ska hålla sig hemma. Lika för alla.

dagens ledare i Svenska Dagbladet diskuteras frågan om vaccinpass och SvD landar i ett nej av samma argument som mina. Jag tycker även att resonemanget om att frågan riskerar att splittra och skapa motsättningar i samhället är viktig att föra. Jag vädjar till alla som debatterar vaccinationer och vaccinpass att lyfta debattnivån. Ingen är för eller emot vaccinpass av ondska. 

Vi har generellt en hög vaccinationsvilja i Sverige sedan länge. Detta kan äventyras om man börjar använda indrekt tvång eller hot för att få folk att vaccinera sig. Att sprida misstro eller rent av bedriva ren hetsjakt mot dem som inte är vaccinerade är förfärligt. Det lär inte heller öka vaccinationsviljan hos dem som tvekar. Det viktiga nu är att fortsätta att vaccinera främst äldre och riskgrupper. Frivilligt, med det goda argumentet att den lilla risken för biverkningar trots allt är mindre för dessa grupper än risken att bli svårt sjuk i covid. Det är också dags att likställa dem som är dubbelvaccinerade och dem som haft covid med tanke på de studier jag nämnde häromdagen som visar att den som haft covidinfektionen sannolikt har ett mycket bättre skydd mot covid och dess mutationer än den som inte haft covid men är dubbelvaccinerad. Om man lägger ihop dessa två grupper och samtidigt vaccinerar fler omyndiga över 12 år efter föräldrarnas beslut och avvägningar borde samhället snart ha nått flockimmunitet. Och då kan vi rimligen öppna upp allt utan några covidpass, precis som SvD skriver. Jag konstaterar slutligen att Folkhälsomyndigheten har sagt tydligt att man inte har för avsikt att införa vaccinpass. 
Hög tid att strama upp hela biståndspolitiken 

2021-09-02

Jag har tidigare beskrivit hur den svenska biståndspolitiken saknar kontroll. Häromdagen avslöjades att det svenska biståndet till Afghanistan (Sveriges största biståndsmottagare) kantats av korruption och mutor. Biståndsorganisationer som hanterat dessa bistånd på plats i Afghanistan avslöjar i DN att 5-15% av biståndsmedlen i projekten betalats som mutor till "okända agenter". Samtidigt avslöjas att pengar som skulle gå till utbildning betalats ut till "spökskolor" med "spökelever som inte finns...

Detta är bara ett exempel i raden av biståndsprojekt kantade av korruption. Jag har tagit del av många liknande rapporter under mina år som riksdagsledamot. Det svenska biståndet är helt enkelt för stort och omfattande för att någon ska kunna ha kontroll över pengarna.


Ytterligare ett problem är att den svenska biståndsbudgeten nu är så stor att det är svårt att hitta vettiga projekt att satsa pengarna på. En stor del pengarna fördelas därför via FN. Det gör det ännu svårare för Sverige att följa vart pengarna tar vägen. Inom FN finns dessutom alltför mycket korruption. Att varje år lägga 50 miljarder till bistånd, utan att det ens finns vettiga projekt att satsa dem på, och där vi vet att mycket försvinner i korruption är helt orimligt.

Moderaterna vill minska biståndet från dagens internationellt sett extremt höga nivåer till en mer rimlig nivå.  Vi vill skrota det svenska enprocentsmålet för biståndet. Vårt förslag innebär att det svenska biståndet stegvis ska minskas, och 2024 kommer det att vara 16 miljarder lägre.  Moderaterna vill ha en utgiftsram för biståndet som sträcker sig över fyra år, på liknande sätt som gäller för försvaret, infrastruktur och forskning.

Bakgrunden är att Sverige idag lägger 1% av BNP till bistånd. Detta betyder att biståndet med automatik räknas upp varje år, till skillnad mot alla andra utgiftsposter i statens budget. På 20 år har biståndet tredubblats. För 20 år sedan var försvarsbudgeten tre gånger så stor som biståndsbudgeten. Nu är de ungefär lika stora. I år är biståndet 50 miljarder kronor. Det innebär att Sverige satsar dubbelt så mycket på bistånd som på polisen!

Med moderaternas förslag ligger Sverige fortfarande över de 0,7% av BNI som är FN:s milenniemål. Vi skulle samtidigt vara den tredje största biståndsgivaren i världen efter Norge och Luxemburg, räknat i procent av BNI. Den nya nivån på biståndet skulle vara lättare att omsätta i vettiga projekt, och det skulle vara lättare att kontrollera så att pengarna används till rätt saker. Allt handlar om att prioritera. Vi ska hjälpa människor i världen, men vi behöver också se till att vi kan prioritera de behov vi har i Sverige. Och framförallt ska vi inte tillåta att svenska skattepengar försvinner i mutor och korruption. Personligen tror jag även att hela SIDA borde ifrågasättas och reformeras i grunden.  
Den svenska arbetslösheten är alarmerande - bara tre EU-länder sämre 

2021-09-01

Eurostat redovisar nu arbetslöshetssiffrorna i EU för juli månad. Det är en sorglig läsning.

Fortfarande är det endast tre länder i EU som är sämre än Sverige. Samtidigt är Italien nu nästan ikapp Sverige. Endast Grekland och Spanien har avsevärt högre arbetslöshet än Sverige. Det framkommer också att Sverige har betydligt högre arbetslöshet än genomsnittet i EU. Det är som jag nämnt tidigare första gången det händer sedan Sverige blev medlemmar i EU. 

Sverige har också enligt Eurostats statistik lyckats sämst av alla EU-länder med arbetslösheten sedan 2014. Vi har nu även tappat topplaceringen när det gäller högst sysselsättningsgrad, en position vi haft ända sedan vi gick med i EU. Sverige har den näst sämsta utvecklingen när det gäller sysselsättningsgraden (andel personer i arbete) sedan 2014.

Jag har tidigare uppmärksammat att Sverige nu också har den högsta långtidsarbetslöshet som uppmätts i modern tid.

Under Alliansregeringens tid låg Sverige alltid på den bättre övre halvan i EU när det gällde arbetslöshet, och vi hade alltid lägre arbetslöshet än EU-genomsnittet, även under finanskrisen. Dessutom hade vi alltid högst sysselsättningsgrad i EU.


År 2014 när Alliansregeringen avgick låg Sverige på en 11:e plats bland EU:s länder när det gällde arbetslöshet. 2019 låg Sverige på en 22:a plats. Detta trots att vi under åren 2014–2019 hade en stark högkonjunktur. I 25 av 27 EU-länder minskade arbetslösheten mellan 2014 och 2019. I endast tre länder ökade den. Och Sverige var det land i hela EU där arbetslösheten ökade allra mest mellan 2014 och 2019. 

Sedan kom pandemin som ökade arbetslösheten i de flesta länder. Men även under pandemin har Sverige varit bland de allra sämsta på att hålla nere arbetslösheten. Under år 2020 var det bara fyra länder i EU som hade en sämre utveckling på arbetsmarknaden än Sverige, och Sverige halkade ner till plats 23. I mars i år kom uppdaterade siffror. Sverige har nu halkat ned ännu en placering till plats 24 av 27 EU-länder. Bara Grekland, Spanien och Italien hade högre arbetslöshet än Sverige i mars. Och nu är alltså även Italien nästan ikapp Sverige, det skiljer bara 0,3 procentenheter. 

Det mest anmärkningsvärda är kanske ändå att sedan Sverige gick med i EU 1995 har vi alltid haft lägre arbetslöshet än genomsnittet i EU. Nu har Sverige för första gången högre arbetslöshet än genomsnittet i EU. Detta är ett historiskt misslyckande från regeringens sida.

Den 9 september debatterar jag arbetslösheten med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Dagens siffror blir ännu ett underlag för den debatten. 

Nedan SVT:s rapportering om dagens siffror:

Ny studie: Genomgången covidinfektion ger bättre skydd än vaccin 

2021-08-30Expressen berättar idag om en ny israelisk studie visar att den som varit smittad med coronaviruset kan ha ett bättre skydd mot deltavarianten än två doser av Pfizers vaccin. Studien visar att naturlig immunitet ger ett mer långvarigt och starkare skydd mot infektion, sjukdomssymptom och inläggning på sjukhus till följd av deltavarianten av sars-cov-2. Enligt studien är det mellan sex och tretton gånger större risk att smittas av deltan om man är tidigare osmittad men vaccinerad, jämfört med om man haft covid-19.

"Det här är ett skolexempel på hur naturlig immunitet faktiskt är bättre än vaccinering. Vad jag vet är det första gången det verkligen har bevisats i covid-19-sammanhang", säger Charlotte Thålin vid Karolinska Institutet till Science Magazine. Thålin är själv specialistläkare vid Danderyds sjukhus och ansvarig forskare för den svenska studien som tidigare i sommar visade att även mild covid-19 ger ett gott skydd mot alfa- och deltavarianterna.

Den israeliska studien är väldigt omfattande, men samtidigt är det förhållandevis små tal när det gäller smittade. Men om man ska tro studien är det alltså 6-13 gånger mindre risk att smittas om man genomgått covidinfektion jämfört med om man aldrig haft infektionen men är fullvaccinerad. Samtidigt visar studien att om man dessutom vaccinerar sig efter genomgången infektion halveras risken en gång till att smittas av deltavarianten. Då är man såklart nere på extremt liten risk.

Självklart är det en väldigt positiv nyhet om man till de fullvaccinerade även kan lägga alla som genomgått infektionen men är ovaccinerade (exempelvis väldigt många barn och ungdomar) när man beräknar andelen av befolkningen som har skydd mot covid-19 och dess varianter. Det gör det givetvis lättare att uppnå flockimmunitet på samhällsnivå och få stopp på smittspridningen. 

 
Varning för ökande mängder industriavfall från förnybar energi 

2021-08-30

Avfallet från vindkraftverk och solcellsanläggningar kan komma att trettiofaldigas de kommande 10 åren. Avfallet är dessutom svårt att återvinna då det innehåller flera skadliga ämnen. Det skriver European Environment Agency, EEA, (Europeiska Miljöbyrån) i en ny rapport.

Man har räknat ut att industriavfallet från den förnybara energisektorn kommer att växa med 3.000 procent de kommande tio åren. I rapporten konstateras också att återvinning av detta avfall kommer att bli svårt eftersom vindkraftverk och solpaneler innehåller många skadliga ämnen såsom kadmium, arsenik, bly och en massa andra farliga ämnen. 

Läs hela rapporten här.

I ett senare inlägg återkommer jag till just hanteringen av skrotade vindkraftverk. Jag har bett Riksdagens utredningstjänst granska hur detta hanteras, och har fått en intressant rapport från dem som jag håller på att läsa igenom.

 
Mer fakta från Brå-rapporten 

2021-08-29

Den omdiskuterade Brå-rapporten om koppling mellan etnisk bakgrund och kriminalitet innehåller väldigt detaljerade uppgifter. Bland annat nedanstående om brottsmisstänktas koppling till olika regioner/världsdelar. För det första är det uppenbart att kvinnor är avsevärt mindre brottsbenägna än män (skalorna är alltså olika för kvinnor och män i tabellen nedan). För det andra är det enorm skillnad mellan invandrare/andra generationens invandrare beroende på varifrån man kommer. Invandrare från Nordamerika, Australien och Östra Asien är exempelvis väldigt sällan misstänkta för brott, de brottsmisstänkta utgör till och med en lägre andel än de med bakgrund från våra nordiska grannländer. Samtidigt är det så många som nära en tredjedel (!) av inrikesfödda män med två utrikesfödda föräldrar från Afrika som är brottsmisstänkta. Strax efter kommer inrikesfödda män med utrikesfödda föräldrar från Mellanöstern och Centralasien samt Syd- och Centralamerika. Varför det är så stora skillnader mellan invandrare med olika geografisk bakgrund är svårt att förstå. Men det gör det också väldigt angeläget att inte generalisera och tala om "invandrare" som ett bredare begrepp när man diskuterar koppling mellan invandring och brottslighet.  

 


Elfsborg imponerar! 

2021-08-29

Efter den stabila insatsen mot Feyenoord i torsdags följde Elfsborg upp med en säker 3-0-seger borta mot Kalmar i allsvenskan. Elfsborg är nu tillsammans med AIK allsvenskans formstarkaste lag. De övriga toppkonkurrenterna har det lite tyngre. Djurgården har förlorat flera matcher på sistone, och även Malmö har det tungt. Malmö är rimligen Sveriges utan konkurrens bästa lag - på papperet. Men de har fullt upp med framgångarna i Europaspelet, och verkar ha svårt att fokusera på allsvenskan. Det är också intressant att de tre stockholmslagen slår varandra i derbymatcherna. Elfsborg är ett av fyra starka topplag och med lite flyt finns självklart chansen att köra om allihop innan serien är slut. Just nu ser tabellen ut så här:  

Riktigt stark insats av Elfsborg mot nederländska topplaget Feyenoord 

2021-08-26

Jag köpte biljett till Elfsborgs returmatch mot Feyenoord i kvalet till Europaspelet redan före den hemska bortamatchen som Elfsborg förlorade med 0-5. Jag hade inga större förhoppningar på dagens returmatch på Borås Arena. Men oj vad Elfsborg överraskade. Man gjorde en alldeles utmärkt insats, pressade stundtals det nederländska topplaget och till slut vann Elfsborg med 3-1. Det räckte inte till avancemang eftersom resultatet i två matcher slås ihop. Men det var kul att se Elfsborgsspelarna gå in med full kraft och utan överdriven respekt för motståndarna vars spelare värderas till miljardbelopp på marknaden. Den fina segern tar man förhoppningsvis med sig i det fortsatta allsvenska spelet och förhoppningsvis kan Elfsborg sluta topp tre även i årets allsvenska och därmed få spela i Europa även nästa säsong. Extra kul idag var guliganklacken som imponerade hela matchen. Publikrestriktionerna gäller ju fortfarande (till skillnad mot bortamatchen i Rotterdam där publiken uppgick till 30.000), men trots liten publik var det bra tryck på arenan.

  

  

Regeringen har misslyckats totalt med arbetslösheten  

2021-08-26

I dag höll finansminister Magdalena Andersson (S) en pressträff där hon som väntat skröt om regeringens förträfflighet. Hon glömde dock nämna hur illa det gått på arbetsmarknaden under hennes tid som finansminister. Faktum är att Sverige haft den sämsta utvecklingen på arbetsmarknaden av alla EU-länder sedan 2014, och att vi är det enda landet i EU där arbetslösheten ökat under dessa år:Den 9 september har jag min sedan länge inbokade debatt med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S). Detta är en av de saker jag kommer att ställa henne och hennes regeringskolleger till svars för. Stefan Löfvens löfte 2014 om EU:s lägsta arbetslöshet 2020 gick ju inte riktigt som man tänkt sig...
Inga större överraskningar i Brå-rapporten  

2021-08-26

Har läst lite mer av rapporten från Brå rörande kopplingen mellan brottslighet och inrikes/utrikes bakgrund. Inga överraskningar alls, det mesta är välkänt sedan länge. Andra generationens invandrare, unga män, sticker ut i rapporten. De är betydligt oftare brottsmisstänka än andra och kraftigt överrepresenterade i statistiken. Brå kopplar det även till inkomst och utbildningsnivå, vilket är det vi brukar påpeka från moderat sida. Unga män i förorterna, uppvuxna i hem där kanske ingen av föräldrarna arbetar, och där familjens ekonomi är svag, lockas lätt in i kriminalitet. Det blir helt enkelt en väg till någon form av bekräftelse, identitet och ekonomisk framgång. Detta är definitivt ingen nyhet. Däremot är det bra att det nu bekräftas i ännu en studie.

   

Vad ska man då göra åt saken? Ja, det behövs väldigt mycket, både förebyggande arbete, bättre integration, minskad asylinvandring och effektivare kriminalpolitik. Moderaternas omfattande integrationsprogram och kriminalpolitiska program skulle göra stor skillnad. Och en sak är klar - lösningen är definitivt inte att fylla på förorterna med ännu fler utrikesfödda med låg utbildning. Ska vi lösa detta krävs en mycket stram asylinvandring under överskådlig tid. Nära noll om man frågar mig. 

Jag blir en smula bekymrad när både vänsterpolitiker och media försöker relativisera Brå-rapporten och förklara bort fakta. Det sker i något slags naiv förhoppning om att kunna motverka det man beskriver som rasistiska undertoner i debatten. Jag tycker det är helt fel synsätt. Vi talar om den lilla del av utrikesfödda och andra generationens invandrare som begår brott. De är trots allt en minoritet av våra invandrare. Denna brottslighet drabbar övriga boende i våra förorter allra värst. Det är inte rasism att ta krafttag mot kriminella invandrare, lika lite som det är något konstigt att ta krafttag mot kriminella infödda. Det är inte den etniska bakgrunden som angrips utan det kriminella beteendet. När ska vänstersidan och märkligt resonerande kriminologer begripa detta?


 

Ett Sverige i fritt fall  

2021-08-25

Regeringens ovilja att ta några beslut om slutförvar av kärnkraftsavfall eller beslut om att bygga ut mellanlagren innebär att all kärnkraft hotas av nedstängning i närtid. Med allvarlig elbrist som följd. Samtidigt nås vi idag av beskedet att Högsta Domstolen avvisar Cementas överklagande rörande den fortsatta cementtillverkningen på Gotland. 

Detta är två exempel i en lång rad om det allvarliga läget i landet. Vi har samtidigt en arbetslöshet som idag är högre än genomsnittet i EU och en långtidsarbetslöshet som nått rekordnivåer. Vi har en självförsörjningsgrad bland utrikes födda som är extremt låg. Vi har en situation med skjutningar och mord i gängkriminella kretsar som allvarligt hotar vanliga människor. 
Och vi har nyligen upplevt hur en dömd våldtäktsman fått mångdubbelt högre skadestånd av staten än hans brottsoffer fick i skadestånd. 

Landsbygden hotas samtidigt av högre beskattning på transporter, nya regleringar av skogsbruket som försvårar avverkning, angrepp mot småskalig vattenkraft, strandsskyddsregler som försvårar byggnation och hot mot människors boendemiljö i form av extrem utbyggnad av vindkraft. Det kommunala vetot mot vindkraften hotas också. Samhällsservicen på landsbygden urholkas dessutom ständigt. Posten delar nu ut post bara varannan dag, Telia river bort det fasta telenätet trots att mobiltäckningen är på sina håll helt undermålig. Bensinmackar läggs ned på grund av allt hårdare miljöregler. 

Regeringens envisa arbete med att sprida domedagsbilder av klimatförändringarna (som saknar stöd i IPCC:s rapporter) och meningslösa symbolpolitik "för klimatet" medför ytterligare hot mot företagande, jobb, välstånd och samhällsekonomi. Angreppen på flyget, lastbilstransporterna och privatbilismen hotar hela vårt samhälle. 

Samtidigt har vi bristande rättssäkerhet för både enskilda och näringsidkare, där myndigheters och handläggares godtycke avgör vilken behandling man får - vi har sett det inom många områden, hanteringen av importerade veteranfordon är ännu ett exempel i raden. Många småföretagare vittar om godtycke och uppgivenhet i kontakt med myndigheter om exempelvis pandemistöden, liksom i kommunala tillsynsärenden. Vi ser samma sak inom socialtjänsten och när det gäller skyddet av utsatta kvinnor och barn. 

Vår regering schabblar dessutom bort Sveriges intressen i EU. Man lanserade idén om en social pelare i EU, men tvingas nu ta strid för att försvara de svenska kollektivavtalen. Man vek ned sig om EU:s gigantiska återhämtningsfond, och man vek ned sig när det gäller taxonomin (klassificeringen av "gröna näringar" som drabbar exempelvis svenskt skogsbruk och svensk vattenkraft). 

Vårt land är på dekis men regeringspartierna prioriterar tramsfrågor som att lansera ett tredje kön, lansera nya ledighetsreformer, diskutera värdegrund och genusfrågor, angripa kritiska media och smutskasta sina politiska motståndare. 

Hur långt ska vårt land sjunka innan människor slutar huka sig och reser sig i protest? 


 

 

Besök hos Old Cars utanför Tidaholm  

2021-08-23

I dag gjorde jag ett besök hos Janne på Old Cars i Härja, söder om Tidaholm. Det är bland annat detta företag som fått bilar beslagtagna av tullen och Länsstyrelsen i Göteborg, som av någon obegriplig anledning anser att veteranbilar för renovering är att betrakta som "miljöfarligt avfall" som ska destrueras. Bilderna nedan är från verkstaden och de bilar som finns där.

   

Ute på gården står ytterligare några mycket speciella bilar från 1940-talet som är fullt renoverbara (nedan). Och i ett förråd i hamnen i Göteborg står alltså tre bilar till som beslagtagits.

    

Jag lärde mig en sak idag. Den bruna färgen är alltså inte rost om någon trodde det - faktum är att det knappt finns någon rost alls på bilarna. Plåten är enormt tjock och bilarna har stått i en miljö och klimat där det är torrt, det är därför karosserna bevarats så väl samtidigt som inredning, kablar och gummidetaljer oftast inte ens finns kvar. Det bruna är lack som oxiderat av sol och ålder. När man är riktig entusiast lackar man tydligen inte om dessa fordon utan behåller den bruna oxiderade ytan när bilen är färdigrenoverad. Man lackar inte heller om bilar som fått bruna partier på en i övrigt lackerad yta. Det är lite samma sak som när gamla möbler är mer värda i slitet och obehandlat skick än om någon målat om dem. 

Jag fick mycket matnyttig information om hur import av dessa bilar går till. Janne letar själv upp bilarna ute på den amerikanska landsbygden i områden där vädret alltså är torrt och de gamla fordonen förvånansvärt väl bevarade. Det är inte bara köpet av bilarna som kostar. Pappersexercisen i USA före utförsel är komplicerad och noggrann och kostar pengar, transporten av bilarna till Sverige likaså. Bara transportkostnaderna kan uppgå till 40-50.000 per bil. De flesta inser nog att ingen skulle importera avfall för dessa summor, och att det handlar om ytterst seriös bilimport. Det minsta man kan säga är att myndigheternas bedömning är ytterst märklig. Jag skulle rent av säga att det som sker andas myndighetsmissbruk mot enskilda näringsidkare och privatpersoner.

Jag och mina moderata riksdagskolleger Lars Beckman och Sten Bergheden fortsätter kontakterna med diverse personer, intresseorganisationer och experter för att försöka få en bild av vad man kan göra åt saken. Inte minst inför våra debatter med ansvariga ministrar den 9 september. Samtidigt pågår flera rättsliga processer som rör myndighetsbeslut rörande veteranfordon. Media har också fortsatt stort intresse för frågan. Fortsättning följer.

 

 

 

Osannolikt bitter poängförlust  

2021-08-22

I dag var det dags för första besöket på Borås Arena efter pandemin. Man kunde ta in 3.000 åskådare, men uppenbarligen känner supportrarna viss osäkerhet kring om det finns biljetter och vem som får köpa, så det var inte slutsålt - dock var 2.850 personer på plats.

   

Och de fick se en riktigt trevlig match där Elfsborg gjorde ett mål varje halvlek och hade ledningen med 2-0 när 90 minuter hade gått. (Fotona ovan). Publiken ställde sig upp och hyllade Elfsborg som segrare. Men riktigt slut var det inte. Domaren lade till fyra minuter.

I minut 90 + 1 gjorde så plötsligt Hammarby mål. Det kom som en blixt från klar himmel - Hammarby hade inte haft mycket framåt under andra halvlek. Men det kändes ändå tryggt med bara ett par minuter kvar. Trodde vi. I minut 90 + 4 blåste sedan domaren straff för Hammarby och de lyckades sätta straffen i mål. På fyra tilläggsminuter lyckades Hammarby kvittera! En helt osannolik match. All respekt till Hammarby som aldrig gav upp. Två mål inom fyra tilläggsminuter måste samtidigt vara unikt, och Elfsborg svaga sista minuter i matchen kostade oss två poäng. Sådant får bara inte hända. En mycket bitter poängförlust. Det är också tredje gången i år som gulsvart tappar poäng i slutminuterna hemma på Borås Arena. 

Trots den svaga avslutningen idag ligger Elfsborg stabilt bland de fyra främsta med sex poäng ner till laget på femte plats. Förhoppningen om medaljer även i år lever i högsta grad. Och nästan halva serien återstår att spela - 14 omgångar.  


 

 

Intervjuad i TV4 om veteranbilsfrågan  

2021-08-22

I dag sänder TV4 en kort intervju med mig som gjordes häromdagen med anledning av mina och två andra moderaters engagemang i frågan om myndigheternas agerande i samband med import av veteranfordon för renovering. Jag var på resa långt hemifrån och fick ta intervjun i bilen, men vad passar väl bättre i just denna fråga.

Jag kan förstå att vissa kan undra om detta ändå inte är skrot? Men dessa renoveringsobjekt kostar alltså hundratusentals kronor på marknaden redan före renovering och efter några månaders hårt arbete har de förvandlats till en vacker amerikanare som kan säljas för stora summor och som därmed både genererar arbetstillfällen och skatteintäkter, förutom att man bevarar en del av det rullande kulturarvet. Att betrakta dessa renoveringsobjekt som "miljöfarligt avfall" och rentav hota importörerna med åtal för att de importerat avfall utan tillstånd (!) är självklart helt orimligt. Alla dokument och handlingar rörande fordonen följer med från USA och ingen skulle betala så stora pengar för att importera järnskrot. Detta borde myndigheterna inse. Kommande vecka ska jag besöka en av de drabbade importörerna och få mer detaljer på plats inför kommande debatter med ministrarna. 

 

Jag ställer interpellationer om orimlig hantering av import av veteranbilar  

2021-08-19

I dag lämnade jag in två interpellationer med anledning av den helt orimliga hanteringen där tullen och länsstyrelsen tillsammans agerat så att importerade veteranfordon för stora summor (med avsikt att renoveras till fina bilar) i stället ska klassas som miljöfarligt avfall och destrueras (!). En fullständigt hårresande och orimlig hantering, där tullen och Länsstyrelsen i Västra Götaland agerat mycket märkligt mot berörda näringsidkare. Bilarna i renoverat skick är värda åtskilliga hundratusentals kronor styck.

Här beskrivningen av vad som hänt från en av de drabbade företagarna, Old Cars Älekärr AB.

Saken uppmärksammades även av TV4 i denna nyhet:Jag och min riksdagskollega Lars Beckman (M) har ställt interpellationer till både kulturministern och finansministern (som ansvarar för tullen mm). Våra debatter med ministrarna blir preliminärt den 9 september. Samtidigt lyfter kollegan Sten Bergheden (M) frågan i Trafikutskottet där han är ledamot. Detta är både en rättsskandal, uppenbart myndighetsmissbruk och ett hån mot alla dem som lägger massor av tid och pengar på att bevara det rullande kulturarvet. 

Här är min interpellation till kulturministern. En liknande har jag alltså även ställt till finansministern. 

 

Bra och mindre bra moderata förslag för att hantera covid-pandemin 

2021-08-19

I dag presenterar moderaterna ett samlat förslag i tre delar på DN Debatt för att hantera den fortsatta covid19pandemin. De tre förslagen beskrivs så här på partiets facebooksida:
 

När det gäller första punkten om pandemilagen är det rimligt att lagen förlängs så länge det är nödvändigt. Men regeringens krav på fyra månader tycker vi är för länge. En så ingripande lag i människors vardag bör omprövas hela tiden, och vi tycker att en förlängning två månader i taget, kombinerat med et krav på att regeringen tydligt redovisar vilka åtgärder man tagit i enlighet med lagen är mer lämplig. Vi säger därför nej till att förlänga lagen i fyra månader.

När det gäller vaccination av 12-16-åringar är jag mer tveksam. Folkhälsomyndigheten säger själva att de bedömer att "bördan av att vaccinera 12-åringar överstiger nyttan med vaccineringen". Jag tycker dessutom att man ska vara försiktig med att vaccinera barn med nödgodkända vaccin där man inte vet vilka biverkningarna är. Barn är mer känsliga eftersom de växer, och det gör att man bör vara ytterst försiktig. Samtidigt är vaccinet tillåtet för barn i många länder, och så länge föräldrarna är de som avgör om barnen ska vaccineras kan jag tycka att det moderata förslaget är en rimlig kompromiss. Den som vill vaccinera sina barn ska kunna göra det. 

När det gäller den tredje punkten om nationell användning av vaccinpass för alla över 18 år har jag länge varit tydlig med att jag inte tycker detta är ett bra förslag, även om det finns en god tanke bakom. I min värld innebär demokrati och mänskliga rättigheter att alla i ett land har samma rättigheter och skyldigheter och att man inte delar upp människor i vaccinerade och ovaccinerade. Det är också den linje Europarådet har. 
Europarådets parlamentariska församling antog den 27 januari i år en resolution, nr 2361. Där fastslogs bland annat:

* 7.3.1. se till att medborgarna informeras om att vaccinationen inte är obligatorisk och att ingen är politiskt, socialt eller på annat sätt pressad att vaccinera sig om de inte vill göra det själva;

* 7.3.2. se till att ingen diskrimineras för att inte ha vaccinerats på grund av möjliga hälsorisker eller för att man inte vill vaccineras,

* 7.5.2 använd vaccinationscertifikat enbart för dess syfte; övervakning av vaccineffektivitet, möjliga sidoeffekter och biverkningar." 
 

Jag tror inte heller att ett krav på vaccinpass i vardagen eller för olika evenemang kommer att öka vaccinviljan bland de tveksamma. Tvärtom kommer detta att uppfattas som ett indirekt vaccinationstvång som gör de vaccinationskritiska ännu mer tveksamma. Det kommer också att göda olika konspirationsteorier bland mer fanatiska generella vaccinmotståndare. Jag tycker också det är märkligt att vi föreslår att alla under 18 ska undantas. Det betyder att ovaccinerade tonåringar godtas på exempelvis en arenakonsert eller på en restaurang utan vaccinpass, men inte ovaccinerade vuxna. Hur detta skulle öka tryggheten eller minska smittan kan jag inte förstå. Jag har argumenterat tydligt och bestämt internt i partiet mot detta förslag, men kan bara konstatera att det finns en bred majoritet inom moderaterna för att förespråka nationell användning av vaccinpass. Jag respekterar den interna partidemokratin men jag tar avstånd från förslaget i sak och kommer att fortsätta vara tydlig med det. Ibland håller man inte med sitt parti, och detta är ett sådant tillfälle. Just nu finns dock inga skarpa förslag att rösta om i riksdagen. 


 

 

Jag ställer interpellation om det allvarliga läget på arbetsmarknaden  

2021-08-18

I går registrerades min nya interpellation till arbetsmarknadsministern om det mycket allvarliga arbetsmarknadsläget där Sverige som nation underpresterar jämfört med andra länder, och där långtidsarbetslösheten nu är rekordhög. Riksdagsdebatten mellan mig och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) blir den 9 september. 

 

Vovvar  

2021-08-16

I går hade vi hundbesök när barnen med respektive hälsade på. Våra tre egna hundar fick sällskap av tre till. Åldern varierar mellan 1,5 år och snart 17 år...och storleken varierar också ordentligt Alla sex känner varandra väl och det är en fin liten flock.


 

 

Moderat klarspråk om oanständiga effekter av uppmärksammad HD-dom  

2021-08-14

Denna nyhet igår väckte med rätta stor ilska i breda lager i det svenska samhället.


 

Ulf Kristersson kommenterar saken på facebook, och konstaterar att det krävs förändringar i lagstiftningen. Moderaternas förslag om slopad ungdomsrabatt, skärpta straff för dem under 18 år och utvisning av grova brottlingar hade förändrat mycket. 
 


 

 

Fakta som media och alarmister missat om Grönlandsisen  

2021-08-13

I mitt blogginlägg igår kritiserade jag media för att de ger en felaktig bild av att det skulle blivit ökad dramatik i isens avsmältning på Grönland och att man mer eller mindre hotar med att all is ska försvinna i närtid med 7 meters havsnivåhöjning som följd.  Så här skrev jag:

"Avsmältningen av Grönland påstås i media vara dramatisk och leda till 7 meter högre havsnivåer. Men det som smälter är isen längs fronterna av glaciärerna nere vid kusterna och inte isen uppe på de höga glaciärerna. Dessa ligger på 1500-3000 meters höjd där det oftast är 10-20 grader kallare än nere vid havsnivån. Att hela Grönlandsisen skulle smälta bort till följd av några graders högre temperatur är helt enkelt omöjligt. Det är många minusgrader nästan hela året. Några 7 meters havsnivåhöjning lär det därför inte bli under överblickbar tid."

Kritiker har i sociala medier använt denna bild som exempel på att Grönlandsisen smält ovanligt mycket den senaste tiden. Figuren kommer från DMI (Danmarks SMHI) och Polarportal.org. Och visst är det en ovanlig och dramatisk minskning av ismassan vi sett i juli i år (blå kurva), långt större än det normala (den grå linjen).

     


Problemet är bara att man ägnar sig åt "cherry picking" när man bara tittar på just denna månad. Om man i stället tittar på utvecklingen under det senaste året får man en helt annan bild. Tillväxten i ismassan var förra hösten större än normalt, och den stora toppen i maj är helt unik - en extremt kraftig ökning av ismassan, långt över det normala:På denna karta från samma källa ser man det jag skrev i mitt blogginlägg - isen smälter som väntat under sommaren längs glaciärernas fronter nere på lägre höjd, samtidigt som ismassan på högre nivåer är oförändrad (vita områden) eller rent av på vissa ställen växer till (blå områden). Kartan är en ögonblicksbild från den 28 juli, samma dag som den blå kurvan ovan slutar.Totalt ser isens avsmältning ut så här över tid (källa DMI). Det syns definitivt ingen dramatik just i år (blå kurva), tvärtom har avsmältningen i sommar hittills varit mindre än normalt (det normala för referensperioden 1981-2010 visas med grå kurva). 2011-12 däremot var ett dramatiskt år med ovanligt stor avsmältning (röd kurva).  Graferna ovan visar att det är helt oseriöst att påstå att detta år varit extremt dramatiskt när det gäller Grönlandsisen. Det är helt enkelt inte sant. Och den som påstår att IPCC hävdar att grönlandsisen kommer att smälta bort i närtid måste då rimligen även förklara varför IPCC då inte också talar om stigande havsnivåer på 7 meter i närtid (det som motsvarar effekterna om all Grönlandsis smälter), utan i stället talar om 0,28-1.01 meter fram till 2100, beroende på scenario? 

IPCC påstår alltså inte detta. I IPCC-rapporten nämns däremot att havsnivåerna under de kommande 2.000 åren (!) kan komma att stiga dramatiskt om vi får en kraftig temperaturökning. Och så är det säkert - i
sen kommer rimligen fortsätta smälta under århundradena och årtusendena framåt tills all is från senaste istiden smält bort. Och blir det varmare går det lite snabbare. Om nu inte en ny istid hinner före. 


 

 

Låt dig inte luras av medias beskrivning av IPCC:s rapport 

2021-08-12

Rapporteringen om IPCC:s senaste rapport AR6 är en komplicerad historia. Ungefär så här går det till. Underlagsrapporterna från tusentals klimatforskare och ca 14.000 publicerade artiklar sammanställs till en omfattande rapport (3.949 sidor). Därefter görs en sammanfattande rapport av ett begränsat antal forskare tillsammans med en politisk panel med flera hundra företrädare för 195 länders regeringar och parlament som förhandlar om texten i "Summary for Policy Makers" (42 sidor). Politikerna kan i hög grad kan påverka eller rent av plocka bort formuleringar i sammanfattningen (exempelvis är det känt att Saudiarabien lyckades få en text struken i dokumentet). Det finns också en hel del kritik mot att politiken på detta sätt tillåts överpröva forskningen, och att detta förtar en del av tyngden i IPCC:s dokument.

Summaryn sammanfattas sedan i sin tur till det tvåsidiga dokument "Headline statements" som jag lade ut på bloggen häromdagen. Detta sammandrag sammanfattas sedan i ett ännu kortare pressmeddelande där av naturliga skäl väldigt lite finns med.

IPCC:s ledning blir i praktiken de som prioriterar vad som ska få fokus i pressmeddelandet och vad media därmed ska skriva om och politikerna kommentera. De flesta politiker och media läser nämligen på sin höjd pressmeddelandet och sammanfattningen av Summaryn. De mer intresserade brukar ta del av hela Summaryn. Få har tiden och intresset att läsa hela den stora rapporten som denna gång alltså är på knappt 4.000 sidor.

Media nöjer sig dock inte alltid med det som är skrivet av IPCC, utan kryddar sedan sina "nyheter" med rena felaktigheter och feltolkningar av IPCC:s material. Medias mörka rubriker används sedan av mer extrema klimatdebattörer som bevis på att mänskligheten går mot sin snara undergång, och alltför många politiker hänger på - i stället för att gå till de vetenskapliga källorna och se vad som verkligen skrivs av forskarna. Diskrepansen mellan forskningens slutsatser och medias rapportering blir till slut ganska stor.

Nu kommer som väntat mängder av kommentarer från insatta forskare och andra debattörer som tagit del av forskningen i underlagsrapporterna och som även läst det IPCC skriver i sin stora rapport. 

En av dem som jag lyssnar på i frågan är professor Roger Pielke Jr som har en imponerande meritlista (även som hedersdoktor vid Uppsala Universitet där han varit engagerad i klimatforskningen). Han ifrågasätter inte klimathotet, är definitivt inte någon "klimatförnekare" utan anser tvärtom att klimathotet är en allvarlig fråga. Men han ifrågasätter feltolkningarna av IPCC.s rapport. Jag tolkar det som att han står "i mitten" i klimatdebatten och därmed borde få många att lyssna. Han har hittills skrivit två långa inlägg med anledning av IPCC.s rapport, en om klimatmodellerna (del 1) och en om kopplingen mellan extremväder och klimatförändringar (del 2). Det senare är hans specialområde. Här är dessa två för den som vill läsa:


  

Jag fortsätter att ta del av kommentarer kring IPCC-rapporten. Men några tydliga överdrifter från media kan redan konstateras:

* FN:s generalsekreterare Antonio Guterres sa i sitt uttalande om rapporten att klimatförändringarna innebär att "billions of people" befinner sig i "omedelbar fara". Detta står dock inte i IPCC.s rapport utan är en helt personlig åsikt av Guterres. Men det citeras flitigt i media som ett konstaterande av IPCC, och visar att journalisterna inte läst rapporten de kommenterar.

* SVT och flera andra medier påstår att IPCC-rapporten visar att vi just nu har "de högsta temperaturerna på 100.000 år". Det är inte alls det som står i rapporten. Det finns ingen som har lyckats rekonstruera 100.000 års temperaturer nedbrutet på enskilda år - det är givetvis omöjligt. Det finns bara grova uppskattningar av genomsnittstemperaturer för mycket långa historiska perioder - ofta flera hundra eller rent av tusen år i taget. Ingen kan självklart uttala sig om dagens temperaturer är de högsta på 100.000 år, och det motsägs dessutom av andra forskningsrapporter, exempelvis om borrkärnor i isen på Grönland som visar att det varit mycket varmare de senaste 10.000 åren.

* Avsmältningen av Grönland påstås i media vara dramatisk och leda till 7 meter högre havsnivåer. Men det som smälter är isen längs fronterna av glaciärerna nere vid kusterna och inte isen uppe på de höga glaciärerna. Dessa ligger på 1500-3000 meters höjd där det oftast är 10-20 grader kallare än nere vid havsnivån. Att hela Grönlandsisen skulle smälta bort till följd av några graders högre temperatur är helt enkelt omöjligt. Det är många minusgrader nästan hela året. Några 7 meters havsnivåhöjning lär det därför inte bli under överblickbar tid.

* Golfströmmen påstås vara nära att "kollapsa" vilket enligt media skulle göra Skandinavien obeboeligt. Det finns forskare, bland annat på Chalmers, som ifrågasätter teorierna, men även om vi antar att det stämmer att Golfströmmen försvagas handlar det inte om att den ska stanna utan just försvagas. Och dramatiska effekter av detta ligger i så fall mycket långt fram i tiden, minst flera hundra år, kanske tusentals år. Vilket såklart inte nämns i medias svarta rubriker.

* Media basunerar ut att det nu är bevisat att "extremväder" beror på klimatförändringar. Men detta står inte heller i rapporten från IPCC. Däremot hävdar man att kraftiga värmeböljor kan kopplas till klimatförändringarna. Detta baseras dock på forskning som fått en hel del kritik i forskarvärlden. Denna forskning leds dessutom av en känd klimataktivist, Friederike Otto, som även ägnar sig åt att samarbeta med advokater i domstolsprocesser mot nationer för att tvinga fram en mer extrem klimatpolitik. Forskaren/aktivisten ifråga verkar närmast ha tjatat sig till att hennes rön ska tas med i IPCC:s rapport, och hon uttrycker själv att hon är stolt över att ha lyckats med detta. Men det påstådda sambandet gäller som sagt bara värmeböljor och de direkta effekterna av dessa, inte andra så kallade extremväder såsom orkaner, stormar, långvariga torkperioder, kraftiga regn och översvämningar - där råder uppenbarligen samma linje som förut, att samband med klimatförändringar är möjliga och inte kan uteslutas, men inte heller kan styrkas. När media och vissa politiker påstår att sommarens översvämningar i Centraleuropa nu bevisats bero på klimatförändringar ljuger de oss rakt i ansiktet - underlagen för IPCC:s rapport togs fram innan dessa översvämningar ens ägt rum, och de beaktas därför inte i materialet. 

* Att IPCC förespråkar mer kärnkraft som en lösning för att minska utsläppen kommenteras av få journalister, troligen för att dessa klimatskribenter står Miljöpartiet nära. Och vad Miljöpartiet tycker om kärnkraft vet vi. Men både IPCC och andra FN-organ har tydligt pekat ut en ökad satsning på kärnkraft som en viktig klimatåtgärd. Det märkliga är att media och klimatalarmister lyssnar på allt annat som IPCC mfl skriver, och gärna kryddar det lite extra - men inte just det som sägs om kärnkraftens viktiga roll.

* Det mest intressanta är kanske annars att IPCC:s rapport tolkats som att klimathotet är värre än någonsin och går allt snabbare. Faktum är att det faktiskt inte alls står så i rapporten. Tvärtom andas rapporten optimism, vilket jag påpekade när rapporten kom, och även citerade ur sammanfattningen. Man skriver uttryckligen att det är klart möjligt att nå 1,5-gradersnivån. IPCC har nu också bytt linje vad gäller de mer extrema och dramatiska scenarierna om temperaturökning som ansågs mycket sannolika i tidigare rapporter. Nu har man graderat ned dem till mindre sannolika. Även den mest alarmistiske reporter, politiker eller klimatdebattör borde väl ändå tycka att det är positivt? Men ingen i media har vad vet nämnt detta.

Oavsett vad man anser i klimatfrågan kan man ganska enkelt konstatera att media övertolkar, eller rent av vantolkar, IPCC:s rapport i stället för att åtminstone läsa Summaryn och sammanfattningen av denna ordentligt. Jag tycker detta är ett enormt underbetyg för svenska journalister. All annan forskning på alla andra politikområden diskuteras öppet och kritiskt i media, men när det gäller klimatfrågan finns bara en linje och det är att inte ifrågasätta något, inte ge utrymme för kritiska röster, utan i stället övertolka/vantolka forskningen så att det passar det egna agendan att måla upp en mer hotfull och allvarlig bild än den forskarna står för. Det är faktiskt en skam för svensk klimatjournalistik att man agerar mer som en samordnad skara av aktivister än kritiskt undersökande journalister. Klimatjournalistiken passar överlag tyvärr in i Janne Josefssons omtalade uttalande:

 

Motionsdags!

2021-08-10

Varje höst kan riksdagsledamöterna lämna in enskilda riksdagsmotioner, själva eller tillsammans med andra. Hittills har jag sedan 2006 varit en av de flitigare i riksdagen och i moderaterna när det gäller enskilda motioner. Totalt står jag bakom 545 riksdagsmotioner, Några är partimotioner, men de allra flesta är enskilda motioner. ​
 
Under september kommer jag att skriva klart alla mina enskilda riksdagsmotioner för detta riksdagsår. Det blir samtidigt sista chansen denna mandatperiod att lyfta frågor som man vill driva opinion för och försöka påverka motionsvägen

​De senaste åren har jag fått många bra tips och idéer från mina följare i sociala medier, och nu kommer en ny chans - har du någon fråga du vill att jag lyfter? Hör i så fall av dig, antingen via kontaktlänken överst på denna sida, eller med ett mail till jan.ericson@riksdagen.se

​Jag kommer att läsa alla mail och ta del av alla förslag, och sådant jag tycker är bra, och som är riksdagsfrågor inte redan drivs av moderaterna i våra partimotioner, kommer jag att använda för enskilda motioner.

​Välkommen med idéer!


 

 

Läs IPCC:s rapport och strunta i medias rubriksättning

2021-08-09

I dag presenterar FN:s klimatpanel IPCC sin senaste så kallade "Specialrapport" om klimatförändringarna. Nedan finns hela sammanfattningen av "Summary for policy makers" direkt från IPCC.

Nu återstår att analysera det som skrivits, och många kommer att studera de underliggande vetenskapliga rapporterna som ligger till grund för det i praktiken politiskt beslutade slutdokumentet.

Jag avvaktar med längre kommentarer tills jag tagit del av analyser och kommentarer. Men redan ser vi hur media gör märkliga och dramatiska tolkningar som inte har fullt stöd i IPCC.s material. Medias intresse att skriva dramatiska nyheter gör att balansen i medias rapportering saknas. Dramatik och domedagsrubriker säljer, och man får lätt intrycket att domedagen är här och att mänsklighetens undergång är nära. Det är dock inte det IPCC skriver - tvärtom andas man optimism om möjligheten att motverka klimatförändringarna, det framgår av dagens pressmeddelande.

Jag tycker som sagt det känns mer tillförlitligt att utgå från den riktiga källan och börja diskussionerna där. Här är den: 


  


 

 

Elfsborg hänger på toppstriden i allsvenskan

2021-08-09

När nästan halva årets allsvenska är spelad hakar Elfsborg på i toppstriden. Den senaste omgången gick alla resultat Elfsborgs väg. Förutom att gulsvart slog Degerfors med 3-0 så fick Malmö och Hammarby bara en poäng var och AIK slog Djurgården. 


 

 

Sverige måste ta ansvar för dem som arbetat för oss i Afghanistan

2021-08-06

Regeringens märkliga linje kring de afghanska tolkar mm som arbetat för svensk trupp i Afghanistan upprör. Det handlar om ett litet antal personer, ca 15-20 stycken, plus deras familjer, och de riskerar livet om de stannar kvar i Afghanistan när Talibanerna lägger under sig allt större områden.

Det finns flera skäl att låta dessa personer få en fristad i Sverige. Dels för att Sverige har ett moraliskt ansvar för dem vi anställt eller anlitat utomlands som stöd för svensk trupp, dels för att inte vårt rykte som arbetsgivare utomlands i konfliktområden ska försämras drastiskt.

Regeringen med försvarsminister Hultqvist i spetsen menar att dessa personer inte kan få någon särbehandling utan får söka asyl som alla andra. "Det finns fastlagda regler" säger han och menar att ett undantag skulle strida mot grundlagen. Hultqvists påstående att man inte kan ta beslut om särbehandling är extra upprörande med tanke på att regeringen utan problem, tillsammans med C och V, snabbt kunde anta speciallagar för 9.000 (!) vuxna män utan asylskäl som fick lov att stanna. Då var grundlagen inget problem, inte heller den totala sågningen från lagrådet som menade att det var ett extremt illa utformat lagförslag. Men för 15-20 personer med synnerligen speciella skäl är det alltså omöjligt enligt samma regering. 


Andra länder gör annan bedömning, USA är exempelvis tydliga med att man tänker ge motsvarande afghansk personal, ca 2.500 personer, skydd. Det är en självklar linje. Och nu begär både M, KD och L att försvarsutskottet extrainkallas för att ta upp frågan. En rimlig lösning vore att låta detta 20-tal personer med familjer få räknas in i vår kvot för kvotflyktingar. Detta är en fråga regeringen råder över och kan styra utan att bryta mot några lagar.

Jag blir extremt upprörd över regeringens agerande, och skrev denna tweet som fick väldigt stor spridning och även uppmärksammades i media, bland annat i Nyheter Idag.

 


 

 

Extrainsatt sammanträde i Näringsutskottet om hotande cementkris

2021-08-04

I dag hade Riksdagens näringsutskott ett extra sammanträde efter begäran av moderaterna. Det fanns bara en fråga på dagordningen - den hotande cementbristen som riskerar att bli verklighet eftersom Cementa på Gotland inte fått tillstånd för fortsatt drift. Jag deltog som extra ersättare på sammanträdet, eftersom jag ville följa denna viktiga fråga och höra ministerns dragning.

Cementas gotländska anläggning levererar 75% av all cement som används i Sverige. Utan cement blir det inga byggen av vare sig bostäder eller infrastruktur. Gruvindustrin stannar eftersom cement används för att täta och stabilisera gruvgångarna. Det blir inga fundament till några vindkraftverk heller. Cement används till väldigt mycket.

Till det extra utskottsmötet hade näringsminister Baylan kallats för att redogöra för regeringens arbete med frågan och planer för att hantera risken för brist på cement. Tyvärr gav utskottsmötet ingen klarhet alls. Ministern meddelade bara att man arbetar med en konsekvensanalys av eventuell stängning av Cementas anläggning och att man hoppas den analysen ska vara klar inom någon vecka. Därutöver avvaktar man Cementas överklagande av Miljööverdomstolens beslut. Några tankar om möjliga lösningar för den svenska cementproduktionen om Miljööverdomstolens beslut står fast nämndes inte av ministern, och det blev inte heller svar på sådana frågor från ledamöterna. Ministern  "ville inte föregripa domstolshanteringen".

Regeringen framställer sig själva som närmast maktlösa i frågan och att det är domstolarna som avgör. Detta tycker jag är en sanning med stor modifikation. Cementa fick godkänt för fortsatt drift i första instans - Miljödomstolen. Men regeringens egen myndighet, Länsstyrelsen på Gotland överklagade till Miljööverdomstolen. Som avvisade ansökan på grund av bristande underlag. Underlag som Miljödomstolen ansåg helt tillräckliga. Cementa har nu överklagat till Högsta Domstolen. Men det är alltså regeringens egen myndighet som överklagat och därmed orsakat dagens situation. Det är regeringens skyldighet att ha en plan för att hantera frågan om Cementa får nej även i Högsta Domstolen.

Vid utskottsmötet framfördes oro från flera ledamöter att problemet ska lösas med import från Turkiet och Nordafrika. Cementproduktionen i dessa länder sker under helt andra miljöregler än i Sverige, om det ens finns några miljöregler överhuvudtaget. Återigen riskerar vi att en tillverkning med höga miljökrav i Sverige ersättas med import från länder med mycket lägre miljökrav och usla arbetsförhållanden för personalen. Dessutom med mycket längre energikrävande transporter. Vi har sett det på flera områden nu, och denna svenska miljönationalism är orimlig om man bryr sig om miljön på riktigt och inser att miljöfrågor i stor utsträckning är globala. 

Nedan min twittertråd om saken idag.
 

 

Jag har nu polisanmält identitetskapningen av mitt facebook-konto

2021-08-02

I går polisanmälde jag kapningen av mitt facebook-konto. Polisens besked var att just identitetskapningar är något som man ser extra allvarligt på och som regelmässigt överlämnas till åklagare. Polisen har fått de uppgifter jag fått från facebook som visar när intrånget skett, samt kopia på den kommentar som skrevs i mitt namn och som jag lyckats få en bild på. Om någon har bilder på eventuella andra konstiga kommentarer eller meddelanden som skickats i mitt namn sedan i fredags är jag tacksam för en kopia.

När kapningen skedde meddelade jag omedelbart media i mitt område att eventuella meddelanden från mig på messenger eller inlägg på facebook inte var skrivna av mig. Jag meddelade samma sak på twitter och på denna sida. Detta för att förebygga eventuell skada. 

Jag har idag blivit intervjuad av både P4 Sjuhärad, Borås Tidning och Markbladet. Frågorna rörde både det som hänt mig och frågan om it-säkerhet i allmänhet och risken för att kapningar och intrång i politikers sociala medier kan hota demokratin. 

Det sista är en realitet. Att förlora sitt facebook-konto till följd av en kapning är väl i och för sig en mycket världslig sak för de flesta. Men tänk tanken att ett parti skulle utsättas ett organiserat angrepp där ett flertal politiker mitt under en valrörelse får sina sociala medier kapade av någon som vill skada det aktuella partiet genom att i politikernas namn skriva stötande saker ì andras namn? Eller om man lyckades släcka ned ett partis och dess politikers sociala medier och därmed stoppa partiets möjlighet att kommunicera? I dagens medielandskap är sociala medier allt viktigare i en valrörelse och en sådan form av intrång skulle kunna utan tvekan kunna påverka ett valresultat.

Det var på uppmaning av riksdagens säkerhetsavdelning som jag polisanmälde det aktuella intrånget, eftersom det fanns uppenbar risk att det kunde ligga en politisk avsikt bakom identitetskapningen. 

I intervjuerna med media passade jag på att påminna alla om att ha koll på sina lösenord. Även den som inte är politiker kan drabbas, och avsikten kan då vara rent ekonomiska, att komma över kontokortsuppgifter, bankinloggningar och liknande. Det finns flera saker som är viktiga. Dels att ha starka och långa lösenord, dels att byta lösenord regelbundet. Man ska givetvis inte heller ha samma lösenord på alla sidor - hade jag haft det kunde detta slutat mycket värre än det gjorde. Att använda facebook-inloggning för att gå in på andra sidor avråder jag också ifrån - bättre att ha separata inloggningslösenord på alla sidor. Själv kommer jag nu också att använda tvåstegsinloggning på facebook och alla andra sociala medier, vilket kraftigt försvårar intrång.

Sedan ska man väl vara medveten om att den som verkligen vill ändå kan göra intrång. Kunde man kapa hela Coops kassasystem i hela landet och lyckas hacka datorerna på både myndigheter och storföretag är det nog inte så svårt att kapa konton på sociala medier om man verkligen vill. Inget på nätet kommer någonsin att bli 100% säkert. Det lär vi få leva med.

 

 

 

"Vindkraft är negativt för elsystemet, miljön och ekonomin"

2021-08-02

Nedanstående replik i Borås Tidning i lördags sammanfattar kritiken mot vindkraften väldigt bra. Och det är alltså en erfaren professor i energi och miljlö som uttalar kritiken. Det han skriver stämmer väldigt väl med det jag hört genom åren på möten med representanter från energisektorn i arrangemang av Riksdagens Energinätverk där jag är engagerad. Vindkraft i bra vindlägen där ingen närboende störs kan vara ett bra komplement till annan elproduktion, men vi kan inte basera Sveriges framtida elbehov på vindkraft. Vilket vi just nu är på god väg att göra.

Det kommer inte sluta väl.

Sverige var känt för ren, billig elproduktion utan beroende av fossila energislag, baserat på vattenkraft och kärnkraft. Vi var rent av ett föredöme för andra i världen. Det känns minst sagt märkligt hur hela debatten just nu handlar om hur Sverige ska kunna ta sig ur (!) denna avundsvärda situation...och i stället hamna i ett läge med hotande elbrist, nödvändig import av kol- eller oljekraftsel, ökat behov av att köra oljekraftverk inom landet som reservkraft, kraftigt stigande elnätskostnader och mycket varierande elpriser.

Hur kunde det gå så fel? 


 

 

Ändå lite udda att Miljöpartiet blockat mig på twitter

2021-08-01

I går upptäckte jag av en slump att Miljöpartiet blockerat mig från sitt officiella konto på twitter. Att ett riksdags- och regeringsparti blockar en riksdagsledamot känns en smula udda. Men vad vet jag - kanske har man slut på argument när man får kritik? Det väckte i vart fall rejäl uppmärksamhet och gav många förvånade kommentarer på twitter när jag berättade.

    


 

 

Nytt facebook-konto öppnat

2021-08-01

Tyvärr visade det sig omöjligt att återställa facebook-kontot - kaparna hade även bytt ut mailkontot som var kopplat till min profil och därför kunde jag inte heller ta emot återställningskoder. Och facebook har usel kundservice - om man inte kan återställa med hjälp av deras standardformulär är man helt utan hjälp, det finns ingen kundservice att prata med. Så jag gav upp och har nu öppnat ett helt nytt facebook-konto. Tyvärr försvann de 5.000 följarna samtidigt. Vill du följa mig även på facebook är det bara att skicka en förfrågan till detta konto. Mitt äkta konto! 

 


 

 

Mitt facebookkonto är kapat

2021-07-30

I dag på eftermiddagen upptäckte jag plötsligt att mitt messengerkonto började skicka konstiga meddelanden till mina facebookvänner. Det avslöjades snabbt eftersom även min fru fick sådana meddelanden. Bland annat att jag bad om hennes telefonnummer.... Samtidigt upptäckte jag att jag inte längre kunde komma in på vare sig facebook eller messenger. Så det är bara att konstatera att mitt konto är kapat.

I kväll fick min dotter en avisering på facebook om att jag skrivit en kommentar på ett inlägg. Det visade sig vara en kommentar på ett annat för mig helt okänt konto, och ett inlägg som ligger långt tillbaka i tiden. Så här såg "min" synnerligen otrevliga kommentar ut. Min dotter kommenterade i länken att det inte är jag som skrivit kommentaren.
Om du ser något annat konstigt från mig - meddelanden på messenger, konstiga inlägg på mitt facebookkonto eller kommentarer på andras konton så vet du att inget av det som skrivits från klockan 15 idag den 30/7 är skrivet av mig. Ser du något är jag mycket tacksam om du kontaktar mig och gärna bifogar skärmdump! Det går bra att maila på min riksdagsadress, jan.ericson@riksdagen.se. Om du vill får du gärna skriva en följdkommentar i likhet med ovan att det inte är jag som skrivit kommentaren. Det skulle uppskattas mycket.

Jag använder nu olika kontakter för att spärra mitt facebookkonto och byta lösenord. Intrånget är även anmält till riksdagens säkerhetsavdelning och kommer även att polisanmälas, eftersom det ju känns som om någon använder detta intrång för att försöka skada mig politiskt. Det känns inte som ett vanligt bedrägeriförsök när den som gjort intrånget skriver sådana kommentarer.

Mitt twitterkonto och mitt konto på instagram är inte kapat, och bloggen fungerar ju som vanligt. Så fort något händer kommer jag att meddela detta här. Det är trist att sådant här händer, men nu vet i vart fall alla på detta sätt vad som hänt.  


 

 

Kaliforniens vattenbrist beror knappast på klimatförändringar

2021-07-30

Rapporterna om torka, vattenbrist och bränder i Västra USA kommer allt tätare. Och självklart skylls som vanligt allt på klimatförändringar. Jag har skrivit om detta förut, exempelvis i detta blogginlägg 20 september förra året, efter de skogsbränder som då härjat svårt i likhet med denna sommar: