Familjepolitik

De fyra borgerliga partierna i Allians för Sverige är överens om en gemensam familjepolitik! Förslaget bygger i stora delar på moderaternas förslag nedan. Dessutom blir de öronmärkta "pappamånaderna" kvar, och antalet dagar i föräldraförsäkringen förändras inte.

Läs denna artikel om Alliansens familjepolitik!

Läs en sammanfattning av de viktigaste förslagen här!


Grunderna i den moderata familjepolitiken:

"Familjepolitiken skall präglas av valfrihet. Valet av barnomsorgsform varierar både mellan olika familjer och inom samma familj mellan olika perioder av barnets ålder.

Det skall vara möjligt för båda föräldrarna att förena arbetsliv med ansvar för familjen. Barnens behov kommer under flera år först och barnomsorgsformerna måste då vara flexibla men föräldrarna måste också kunna väva in sina egna yrkesambitioner och behov av vidareutveckling. Det tillkommer samhället att se till att det finns rimliga möjligheter för vuxna och barn att utvecklas.

Den moderata familjepolitiken vill se en barnomsorg med stor flexibilitet: nya pedagogiska rön skall tas konkret tillvara, olika praktiska tjänster skall tillhandahållas under tiden när föräldrarnas börda annars riskerar att bli för tung. Vi moderater vill ta bort förlegade regler och mönster som skapades när samhället såg helt annorlunda ut vi vill underlätta för nya former och positiva nya alternativ.

Vi vill möjliggöra för kommuner att införa kommunala vårdnadsbidrag för den förälder som själv vill ta hand om sina barn som är mellan ett och tre år och inte utnyttja kommunalt subventionerad barnomsorg. Vi vill också att styrkta kostnader för barnomsorg som inte är kommunalt finansierad skall få dras av med upp till 60 000 kronor per år och barn äldre än tre år."

(hämtat från moderaternas hemsida, där du också kan få svar på en del andra frågor som rör familjepolitiken och läsa partiets rapporter som ligger till grund för vår politik).


Moderata förslag:

- Moderaterna säger nej till kvotering av föräldraförsäkringen.

- Vi vill också låta föräldrarna bestämma fritt över vem som skall vara hemma (alltså inga öronmärkta "pappamånader").

- Vi vill genom en skattereduktion på upp till 3.000 kronor per månad göra det mer lönsamt för den förälder som har högst inkomst att vara föräldraledig. Detta skulle öka jämställdheten.

- Vi vill också höja taket i föräldraförsäkringen från 7,5 till 10 basbelopp, för att göra det mindre kostsamt för förälder med högre inkomst att vara hemma, och därmed gynna jämställdheten.

- Vi vill avskaffa avgiften för den pedagogiska förskolan, dvs från 4 års ålder. Vi vill se denna del av förskolan som en förberedelse för grundskolan.

- För barn mellan ett och tre års ålder vill vi ge kommunerna rätt att betala vårdnadsbidrag till föräldrar som är hemma med sina barn.

- Med vårdnadsbidrag från ett års ålder kan garantidagarna tas bort och föräldraförsäkringen begränsas till barnets första år.

- Moderaterna och övriga partier i Allians för Sverige är överens om att behålla dagens ersättningsnivå i föräldraförsäkringen på 80%.

- Vi vill behålla barnbidragen på nuvarande nivå.

- Vi vill inte begränsa ersättningen för vård av sjukt barn, men däremot öka kontrollen, eftersom mycket talar för att det förekommer visst fusk med denna ersättning.

Marks kommun går nu i spetsen för familjernas valfrihet!

Marks kommun har sedan 2002 funnits med bland de kommuner som gått i spetsen för att öka valfriheten inom barnomsorgen och ge mer makt till familjerna.

Redan flera år före regimskiftet 2002 i Marks kommun beslutade kommunfullmäktige (efter att en vänsterpartist hoppat av och stödde de borgerliga och miljlöpartiet) att kommunen skulle öka valfriheten inom barnomsorgen. Den dåvarande majoriteten av (s) och (v) lyckades dock förhala frågan och inget hände egentligen före valet 2002.

Efter valet 2002 tillträdde en ny majoritet av sex partier (de fyra borgerliga samt miljöpartiet och Markbygdspartiet). Ett av de första besluten 2003 var att göra det möjligt för föräldrar att starta familjedaghem och få ersättning även för egna barn i barngruppen.

I maj 2006 tog Barn- och Ungdomsnämnden beslut om att införa "Nackamodellen" i Mark. Beslutet innebär att det skall bli möjligt att bedriva familjedaghem med enbart egna barn. Det betyder att man skall kunna anställas som dagbarnvårdare för att ta hand om sina egna barn (utan att också behöva ta hand om andras barn). Förslaget är att de nya reglerna skall träda i kraft senast 1 januari 2007, och omfatta barn från 1-3 års ålder. För att få ersättning måste man ha F-skattsedel, eller ha avtal med annan som tar hand om löneutbetalningen. Kommunen skall godkänna familjedaghemmet på vanligt sätt, och familjen betalar barnomsorgsavgift som alla andra. Förslaget har utarbetats av nämndens moderate ordförande, Pär-Erik Johansson, och har starkt stöd av samtliga sex majoritetspartier.

Förslaget innebär i princip samma lösning som redan med framgång införts i Nacka, Sollentuna, Tyresö och några andra moderatstyrda Stockholmskommuner. Vad jag vet är Mark första kommunen utanför Stockholm som tagit beslut om detta! Beslutet innebär att vi går vidare och utvecklar den valfrihet vi införde efter valet 2002, ett av våra viktiga vallöften. Moderaterna i Mark anser att kommunen alltid skall gå i spetsen för familjernas valfrihet!