Grundskola, gymnasium, högre utbildning och forskning


Dagens problem i den svenska skolan

Den svenska skolan är bra för många, men inte för alla!

- Var tionde elev lämnar grundskolan utan godkänt i svenska, engelska eller matematik. Av dessa klarar 8 av 10 inte gymnasiet
- Var fjärde elev lämnar grundskolan utan godkänt i minst ett ämne
- 17% av pojkarna (med svensk bakgrund) har inte godkänd läsförståelse i årskurs nio.
- Var fjärde gymnasieelev får inget slutbetyg efter fyra års gymnasiestudier
- svenska elever uppvisade störst försämring i matematik och naturvetenskap mellan åren 1995 och 2003 av de 16 jämförbara länder som ingick i studien - var femte lärare är obehörig (utan lärarutbildning)
- en procent av lärarna saknade lärarutbildning i svenska 1992. År 2003 var det 14%
- skillnaden i studieresultat mellan olika skolor ökar
- kön och familjebakgrund spelar allt större roll för framgång i skolan än tidigare


Märkliga fakta om den svenska grundskolan:

* Från 1999 till 2003 ökade kostnaderna för grundskolan från 57,1 miljarder till 70,5 miljarder per år.
* Från 1999 till 2004 ökade antalet heltidsanställd personal i skolan från 7,8 anställda/100 elever till 8,5 anställda/100 elever
* Från 1998 till 2003 minskade andelen elever som lämnade grundskolan efter årskurs nio med godkänt slutbetyg i alla ämnen från 80% till 75%

(uppgifter från SCB och Skolverket)

Det räcker inte bara med mer pengar och fler anställda - det behövs något mer!


Hur fungerar den svenska forskningen?

Dagens högre forskning är hårt politiskt styrd. De forskare som inte är politiskt korrekta får inga forskningsanslag. S-regeringen styr forskningen med järnhand!

Läs professor Bo Rothsteins debattartikel om detta i Dagens Nyheter den 5 juni 2006!


Grunden för den moderata skolpolitiken (hämtat från moderaternas hemsida):

Skolan är en av de viktigaste välfärdsfrågorna. Grundskolan ska ge de grundläggande kunskaperna - det körkort som krävs för att ta sig an livet, vare sig det gäller jobb, vidare utbildning eller att fungera som medborgare. Inte minst de elever som inte är från en studievan hemmiljö eller som på olika sätt är i behov av särskilt stöd är beroende av en bra skola.

Moderaternas skolpolitik fokuserar på skolans kunskapsuppdrag och på varje elevs möjlighet att nå kunskapsmålen. Kvalitetskraven på skolan måste höjas, samtidigt som skolan måste ges nya verktyg så att man kan möta kraven. Alla elever skall ges förutsättningar att uppnå de fastställda målen. Därför behöver utgångspunkten vara den enskilda elevens behov och förutsättningar. Det kräver flexibilitet och individuellt anpassade lösningar. Vissa elever behöver extra stöd för att nå målen, medan andra behöver större utmaningar för att känna sig motiverade.

En av de viktigaste faktorerna för en framgångsrik skola är engagemanget hos lärare, rektorer och föräldrar. Detta är viktigt att ta tillvara och uppmuntra, men idag blir detta inte alltid möjligt på grund av onödiga restriktioner som begränsar skolors självstyre. Detta vill moderaterna förändra. Istället för att reglera skolans verksamhet behöver de nationella kunskapsmålen förtydligas och preciseras. Kvalitetskraven på skolan behöver förstärkas liksom utvärderingar och uppföljning av skolors kvalitet i verksamheten. Elever och föräldrar skall kunna känna sig trygga i att grundutbildningen är av lika värde oavsett var utbildningen genomförs. Inom ramen för de uppsatta målen och kvalitetskraven skall lärare och skolledare ges stora befogenheter att utforma verksamheten på det sätt man bedömer lämpligast.

Kunskapsluckor såväl som förmågor inom olika ämnen behöver upptäckas tidigt för att eleven ska kunna ges det stöd och den motivation hon eller han behöver för att utvecklas. Som ett stöd i utvärderingarna och uppföljningarna av varje elevs kunskapsutveckling vill därför moderaterna utveckla det nationella provsystemet samt införa betyg tidigare och i fler steg än vad som sker idag. Det är också viktigt att lärarna har en djup ämneskunskap och pedagogisk utbildning. Skolledarna måste ha faktiska möjligheter att vara pedagogiska ledare.

Lärarna är den viktigaste resursen på skolan. Moderaterna vill genom att öka de generella statsbidragen till kommunerna stärka kommunernas finansiella möjligheter att anställa fler lärare, öka lärarlönerna eller vad man lokalt anser vara den bästa satsningen på skolan. I kombination med detta avser vi också införa en särskild satsning på lärares yrkesutveckling. Det är även nödvändigt att öka kvaliteten på lärarutbildningen, och att förbättra lärares karriär- och fortbildningsmöjligheter i yrket. På sikt ökar då förutsättningarna för att yrkets status höjs. Den lärarmiljard vi föreslår ökar lärares möjligheter till löpande akademisk fortbildning och forskning. Vi föreslår även att auktorisation för lärare införs, skärpta behörighetskrav samt bättre möjligheter att komplettera tidigare utbildningar så att behörighet uppnås.

En lugn och trygg arbetsmiljö för eleverna och skolans personal är en viktig förutsättning för skolornas möjligheter att lyckas med kunskapsuppdraget. Det är också en rätt som skolpliktiga elever har rätt att kräva. Moderaterna har länge arbetat för att skolors åtgärdsprogram mot mobbning och våld ska utvecklas och kvalitetssäkras. Lärare och rektorer behöver också ges ökade befogenheter att påverka arbetsmiljön i klassrummen. Skolan skall präglas av goda värderingar och respekt för allas egenart.

Alla elever och föräldrar ska tillförsäkras rätten att välja skola, oavsett om det är en kommunal eller fristående skola. Valfrihet säkerställer likvärdiga möjligheter till utbildning för alla elever, oavsett bakgrund eller bostadsområde. Likvärdiga finansiella förutsättningar ska ges samtliga skolor, oavsett huvudman eller driftsform. Alla skolor med offentlig finansiering, såväl de med kommunal som fristående huvudman, skall utvärderas regelbundet och ha en skyldighet att åtgärda eventuella brister i verksamheten.


Moderaternas viktigaste förslag:

Moderaterna angriper problemen i skolan på många olika sätt. Det centrala måste alltid vara skolans kunskapsuppdrag och varje elevs möjlighet att nå kunskapsmålen.
Huvuddragen i de moderata förslagen är gemensamma med de övriga partierna i Allians för Sverige, och visar vad en ny Alliansregering skulle genomföra.


Moderaternas vitkigaste prioriteringar:

- sätt kunskaperna främst, tydliga och färre mål
- ge skolorna fler verktyg och större frihet
- stöd efter elevens behov
- höj kvalitetskraven och granska varje skola
- kommunala skolor och friskolor skall ha likvärdiga förutsättningar
- stärk lärarnas kompetens och yrkets status
- ta tillvara barns tidiga lust att lära
- alla elever skall nå kunskapsmålen
- höga förväntningar på alla elever
- lugn och trygg studiemiljö
- ingen mobbning skall tillåtas, varje skola skall använda utvärderade effektiva åtgärdsprogram

Mångfald och valfrihet:

- ökad frihet och ansvar för alla skolor
- detaljstyrning ersätts med löpande utvärdering
- flexiblare skolstart
- möjlighet att läsa grundskolan i olika takt
- uppmuntra mångfald och stärk elevers rätt att få välja skola

Kunskapskontroller:

- personlig utvecklingsplan från år 1
- nationella prov i åk 3, 5 och 8
- betyg från år 5
- frivilligt med betyg tidigare
- betyg i fler steg än idag
- betygsliknande information före skolår 5
- krav på personligt utformat stöd till elever som riskerar att inte nå målen
- storsatsning på utbildning och anställning av utbildade och behöriga speciallärare som stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter

Lärare och rektorer skall bestämma över undervisningen:

- tydligt uppdrag till lärare och rektorer
- kommunala skolor skall vara självstyrande och få ökad frihet
- villkoren för friskolorna skall förbättras
- löpande utvärdering av varje skolas resultat minst vart tredje år
- avskaffa timplanerna, låt elevernas behov styra
- avskaffa kommunala skolplaner
- ökad möjlighet att införa profilklasser

Elever med funktionshinder:

- regeringens beslut att avveckla specialskolorna för elever med multifunktionshinder skall rivas upp
- Allians för Sverige vill också starta ett riksgymnasium för elever med multifunktionshinder

Gymnasieskolan:

- baskunskaperna skall klaras av i grundskolan
- ökad möjlighet att välja utbildning
- yrkesutbildningarna behöver uppvärderas
- alla skall inte tvingas att läsa in behörighet till högskola
- fem kärnämnen skall vara obligatoriska, svenska, engelska. matematik, samhällskunskap och historia
- lärlingsutbildning införs utan krav på att läsa kärnämnen
- tre inriktningar införs på gymnasiet; en studieförberedande, en yrkesförberedande och en lärlingsutbildning (gemensamt Alliansförslag)

Högskola/universitet:

- behörighetskraven till högskola skall avgöras av vilka ämnen som är relevanta för högskoleutbildningen
- antagningsreglerna skall spegla studenternas möjlighet att klara av den utbildning de antas till
- bort med politiker från högskolornas och universitetens styrelser
- höj studiemedlen med 300;-/månad
- ta bort gränsen för hur inkomst påverkar studiemedlen - arbete skall inte minska studiemedlen!
- Moderaternas jobbavdrag (förvärvsavdrag) gör det möjligt för en student att tjäna 37.000;-år skattefritt
- CSN skall konkurresnutsättas, statliga studiemedel/lån med samma villkor skall också kunna förmedlas av vanliga banker

Högre forskning:

- den hårda politiska styrningen av forskningen måste upphöra
- Allians för Sverige avsätter två extra miljarder till högre forskning under en femårsperiod
- den statliga avgiften på externa forskningsanslag avskaffas
- avdragsrätt för forskningsanslag införs