Ekonomisk tillväxt och fler i arbete

Hur ser det ut idag?

Sverige är sedan några år mitt i en mycket stark högkonjunktur, som omfattar hela Europa och större delen av världen. Trots detta är arbetslösheten rekordhög för att vara i en högkonjunktur.

Bland ungdomarna (18-24 år) är ca 11% öppet arbetslösa eller i AMS-åtgärder. 6,5% studerar på heltid för att de inte fått jobb, och söker jobb under tiden. Ytterligare över 8% arbetar mindre än de vill. det betyder att 25% av ungdomarna antingen är arbetslösa eller tvingas arbeta med tillfälliga jobb eller på deltid.

Bland den vuxna befolkningen ökar åter arbetslösheten, och det är idag 6,4% som är öppet arbetslösa eller i AMS-åtgärder. Om man räknar in även dem som är sjukpensionerade, förtidspensionerade, undersysselsatta (deltidsarbetslösa) och de heltidsstuderande som hellre vill arbeta så är det ca 17% av befolkningen mellan 18-64 år som saknar arbete eller arbetar mindre än de skulle vilja!

(Alla siffror hämtade från SCB:s officiella statistik)

En vanlig dag är det mer än 1,5 miljon människor i arbetsför ålder som inte går till jobbet. Även om en del av dessa kanske inte kan ta något arbete alls, eller inte kan ta vilket jobb som helst eller arbeta heltid, så är det över 1 miljon människor som arbetar mindre än de skulle vilja. För många lönar det sig inte heller att ta ett arbete, eftersom lönen efter skatt och reskostnader blir lägre än vad man har i A-kassa.

För Sverige är detta mycket allvarligt. Om vi har så hög arbetslöshet i högkonjunktur, hur skall det då bli när konjunkturen vänder ned igen? Hur skall vi kunna finansiera allt det vi vill via skatten om allt mindre del av befolkningen arbetar, samtidigt som andelen äldre ökar?

Moderaterna anser inte att regeringen tar problemen på allvar. I stället för att göra något aktivt åt saken beskyller man partierna i Allians för Sverige för att överdriva problemet. Och Göran Persson har sagt att frågan om arbetslösheten knappast blir en viktig valfråga! Trots att utanförskapet kostar Sverige en halv miljard kronor - varje dag!

Vi moderater anser att det är NU Sverige måste ta tag i problemen!


är Sveriges nya arbetarparti!

Läs mer här om Sveriges nya arbetarparti!

Se filmen om Moderaterna - det nya arbetarpartiet!


Moderaternas viktigaste förslag:

Moderaterna angriper problemet på många olika sätt. Skattesänkningar, som vi delvis finansierar genom sänkta bidrag, gör det lönsammare att gå från bidragsförsörjning till arbete. Kraftfulla satsningar för fler jobb och bättre företagsklimat, effektivare arbetsförmedling, vettiga AMS-åtgärder och satsningar på utbildning och forskning.
Huvuddelen av förslagen är sådant som partierna i Allians för Sverige också är överens om att genomföra om man får majoritet efter valet.
1. Lägre skatt på arbete och stramare bidrag:

- Vi sänker skatten för dem som arbetar, mest för dem med låga och normala inkomster. För en genomsnittlig LO-medlem, undersköterska eller vaktmästare blir det nära 1.000 kronor mer över varje månad (efter att de besparingar som berör samma LO-medlem räknats bort, tex höjd egenavgift A-kassa och borttagen skattereduktion för fackföreningsavgift)
- Vi ökar egenavgiften till A-kassan
- Vi tar bort skattereduktionen för fackföreningsavgiften
- Vi stramar upp vissa bidrag och ökar kontrollen. Partierna i Allians för Sverige är överens om att sänka ersättningen i A-kassan till 75% (men även efter denna sänkning har Sverige världens mest generösa A-kassa), vi kräver att reglerna om att man måste söka arbete aktivt för att få A-lassa också tillämpas i praktiken, och vi ökar kontrollen av sjukförsäkringen. Moderaterna tycker också det vore rimligt med en andra karensdag efter en veckas sjukskrivning.
- Vi tar bort arbetsgivarnas medfinansiering efter den andra sjukveckan. Detta kommer att medföra att arbetsgivarna inte behöver gallra bort tidigare långtidssjuka vid anställning för att minska risken att drabbas av oväntade kostnader för att man råkat anställa någon som sedan blir långtidssjuk på nytt.

2. Direkta åtgärder för att skapa fler jobb:

- Lägre kostnader för att anställa. Vi vill ge rabatt på arbetsgivaravgifterna eller helt ta bort avgifterna under viss tid när man anställer arbetslösa, sjukskrivna, förtidspensionerade eller nyanlända invandrare ("Nystartjobb").
- Vi storatsar på halverad arbetsgivaravgift för den som anställer unga, 18-24 år.
- Vi vill ta bort arbetsgivaravgifterna på vissa tjänstejobb för att öka antalet sysselsatta.
- Vi vill införa avdragsrätt för hushållsnära tjänster, vilket också kommer att skapa fler arbeten.
- Vi satsar 12 miljarder mer än regeringen under tre år på kommuner och landsting för att öka kvalitén inom sjukvård, äldreomsorg, barnomsorg och skola kommer att skapa utrymme för att anställa fler och höja kvaliteten i välfärden.
- Våra satsningar på polis, rättsväsende och kriminalvård kommer att skapa en del nya jobb

3. Effektivare arbetsförmedling och AMS-åtgärder med kvalité:

- Vi vill minska den statliga styrningen av AMS där arbetsförmedlarna tvingas stoppa in arbetssökande i billiga åtgärder för att hyfsa statistiken, i stället för att matcha de arbetslösa mot lediga jobb.
- Alla AMS-åtgärder skall syfta till riktiga jobb och alla meningslösa AMS-åtgärder skall avskaffas.
- Vi säger ja till privata och fackföreningsdrivna arbetsförmedlingar. Dessa har allt oftare visat sig kunna förmedla fler jobb än arbetsförmedlingarna klarar av.
- Jobbgaranti där den som sökt arbete under lång tid (långtidsarbetslösa) garanteras praktik eller samhällsnyttiga arbetsuppgifter mot en ersättning på 65% av tidigare inkomst, vilket gör att ingen behöver bli "utförsäkrad". Deltagande är frivilligt.
- Satsning på validering av invandrares kunskaper och skärpt diskrimineringslagsstifning, yrkesprov och validering för att underlätta för invandrare att få jobb.

4. Satsningar på utbildning och forskning

- Stora satsningar på utbildning i grundskola och gymnasie, mer satsning på NO-ämnena, tillåta konkurrens mellan skolor, minska utslagningen i gymnasieskolan genom fler lärlingsutbildningar och möjlighet att studera på gymnasiet utan tvång på att läsa alla de ämnen som krävs för högskolebehörighet.
- Underlätta forskning och utveckling både inom universiteten och inte minst hos företagen själva (där en stor del av forskningen redan idag sker).
- Minska den politiska styrningen av forskningen

5. Bättre företagsklimat

- Enklare momsregler
- Lättare att få F-skattsedel
- Förenkla miljöbalken och plan- och bygglagen
- Avskaffa revisionsplikten för mindre företag
- Besparingskrav inom statlig byråkrati
- Krav på maximal handläggningstid vid myndighetsbeslut
- Avveckling av myndigheter
- Införande av avdragsrätt för hushållsnära tjänster
- Slopade arbetsgivaravgifter för vissa tjänstejobb.
- Skärpta regler vid offentlig upphandling
- Bättre kontroll av kartellbildningar.
- Mer konkurrensutsättning av kommunal verksamhet
- Rätt att ingripa mot kommuner som snedvrider konkurrensen
- Försäljning av fler statliga företag. Bland de som är tänkbara finns Nordea, Teliasonera, OMX, Vasakronan och Vin & Sprit som alla konkurrerar med privata företag på marknaden, och där det inte finns något egentligt skäl att ha staten som ägare.
- Avskaffad förmögenhetsskatt
- Enklare och rättvisare fåmansbolagsbeskattning (3:12-reglerna)
- Förvärvsavdraget skall gälla även inkomst av näringsverksamhet
- Avskaffande av arbetsgivarnas medfinansiering efter andra sjukveckan
- Trygg energiförsörjning - partierna i Allians för Sverige är överens om att inte stänga några kärnkraftverk under kommande mandatperiod, och att ge klartecken för att öka effekten i de verk som idag är i drift

6. Lättare att starta företag och skaffa riskkapital.

- Vi avskaffar förmögenhetsskatten (idag finns minst 1.000 miljarder av senskarnas förmögenhet utomlands för att slippa förmögenhetsskatt. Om bara 10% av detta kommer tillbaka skulle vi få 100 friska miljarder som kan satsas i nya företag och fler jobb i Sverige!
- Partierna i Allians för Sverige vill införa riskkapitalavdrag för att skaffa fram mer privat investeringskapital
- Vi inför uppskjuten reavinstbeskattning i vissa fall för den som vill sälja hela sitt företag.
- Skola och sjukvård skall finansieras med skattemedel och vara tillgängliga för alla, men vi säger ja till att verksamheten mer än idag drivas av andra än kommuner och landsting.
- Friskolor skall inte diskrimineras ekonomiskt.
- Vi vill ge stöd till personal inom sjukvården som vill ta över driften av en klinik eller liknande i egen regi.
- Stopplagen som regeringen infört för att hindra alternativ drift inom vården avskaffas.

7. Arbetsrättslagstiftningen ses över.

- Moderaterna vill behållla kollektivavtalen och huvuddelen av dagens arbetsrättsliga lagstiftning.
- Vi säger dock nej till lagförslaget om rätt till heltid för alla eftersom det skulle skapa ökad arbetslöshet.
- Vi säger även nej till regeringens förslag att försämra möjligheten att säsongsanställa, provanställa och anställa vikarier, eftersom det både skulle slå ut företag och skapa ökad arbetslöshet.
- Vi vill i stället införa en möjlighet att visstidsanställa en person max 24 månader under en femårsperiod. Efter 12 månader får den visstidsanställde förtur till fast jobb.
- Dagens regler om att få undanta två personer från turordningsreglerna vid neddragning behålls.

8. Miljö, energi, globalisering och etik

- Moderaterna har ett stort antal förslag för en ansvarsfull och rimlig miljöpolitik som inte ger konkurrensnackdelar för svenska företag. Läs mer om moderat miljöpolitik här.
- Allians för Sverige är överens om en hållbar och långsiktig energipolitik som ger tydliga spelregler för företag och hushåll.
- Partierna i Allians för Sverige vill inrätta två nya råd. Ett som skall ta tag i effekterna av globaliseringen och vad den betyder för Sverige i framtiden, och ett som skall diskutera etiska regler, människosynen, respekten för miljö och natur inom näringsliv och finansmarknad.