Miljö, energi och djurskydd

Grunden för moderat miljöpolitik

Moderaterna anser att den enskilda människan och hennes beslut ska vara utgångspunkten också för miljöpolitiken. Regleringar kan aldrig ersätta det individuella ansvarstagandet som tillsammans med enskilt ägande främjar god hushållning.

Staten bör koncentrera sina resurser till miljöproblem som inte kan lösas av enskilda människor själva, främst miljöforskning, miljöövervakning och ansvar för uppfyllande av nationella och internationella överenskommelser. Vidare måste staten ansvara för att såväl tillsynsverksamheten som rättsväsendet på miljöområdet fungerar. Skötseln och förvaltandet av naturen sköts oftast bäst av enskilda människor. Enskilt ägande medför också ofta också att människor tar eget ansvar för den egna närmiljön!

Tillståndet i världen visar att utveckling och ekonomisk tillväxt är en grundförutsättning för att uppnå en god miljösituation. De marknadsekonomiskt inriktade industriländerna lyckas allt bättre när det gäller att kombinera ekonomisk tillväxt med miljöhänsyn. Den ekonomiska tillväxten är den motor som gör att ny teknik har kunnat utvecklas. Detta har lett till ett allt effektivare resursutnyttjande, minskade miljöstörningar och ett ökat miljöintresse hos medborgarna och konsumenterna. I en väl fungerande marknadsekonomi där marknadsmekanismerna utnyttjas också i miljöarbetet finns det goda förutsättningar för att kontinuerligt förbättra miljösituationen.

Miljöföroreningar gör inte halt vid gränserna och åtgärder kräver internationellt samarbete. Miljöpolitiken är en av EU:s viktigaste uppgifter. De länder i Europa som fortfarande har de i särklass största miljöproblemen är de f.d. kommunistländerna i Östeuropa. Genom att hjälpa dem, hjälper vi också oss som bor i Västeuropa. För att klara den ökade energianvändningen i utvecklingsländerna , t ex Kina och Indien, måste produktionen ske med minsata möjliga miljöpåverkan. Vi i västvärlen har ett ansvar att hjälpa till med tekniköverföring. Viktigast är dock fattigdomsbekämpning eftersom en fattig och hungrande människa har svårt att ta miljöhänsyn. Biståndet måste därför inriktktas på fattigdomsbekämpning


Orättvis och missvisande kritik mot moderaternas miljöpolitik

Moderaterna anser att Svenska Naturskyddsföreningens kritik mot den moderata miljöpolitiken är både orättvis och felaktig. Mycket av kritiken beror på att moderaterna vill lösa miljöproblem på ett annat sätt än SNF. Moderaterna vill ibland också hellre se gränsöveskridande överenskommelser inom EU i stället för ensidiga svenska åtgärder som slår ut förutsättningarna för svenskt jordbruk, fiske och djurnäring. Detta uppskattas inte av SNF.

Läs kommentarer till SNF:s rapport från moderaternas miljöpolitiske talesman här!Läs mer om moderat miljöpolitik för olika områden:

Energi och transporter
Djuromsorg, djurskydd, jakt och fiske
Östersjöns vattenkvalitet
Skogsvård
Kampen mot miljöbrottAlliansen går till val på en gemensam energipolitik!

De fyra partierna i Allians för Sverige är överens om en gemensam energipolitik
för kommande fyra år. Läs mer om överenskommelsen här.