Blogg december 2016

Gott Nytt År!

2016-12-31


Varför slog inte Migrationsverket och Polisen larm långt tidigare?

2016-12-30

Häromdagen rapporterade flera tidningar samt SVT om dramatiska förslag i en rapport från Migrationsverket, Polisen och Kriminalvården. Under 2016 lämnade endast omkring 60 procent av de asylsökande in någon typ av id-handling under inledningen av asylprocessen. I den aktuella rapporten till regeringen om åtgärder för att öka frivilligt återvändande och utvisningar vill myndigheterna att nya åtgärder utreds bland annat för att kunna fastställa identitet. I dag kan exempelvis en person vara dömd under en identitet och söka asyl under en annan, och vi vet även att det finns personer med flera olika identiteter i samband med brottsutredningar. Myndigheterna föreslår också en del andra skärpningar i regelverken för att underlätta avvisning av personer som nekats uppehållstillstånd.

Jag vet inte varför denna rapport uppmärksammas just nu, den lämnades faktiskt till regeringen redan i mitten av november.
Här är rapporten i sin helhet. Förslagen är som sagt dramatiska. Här är en sammanfattning från SVT:s websida som verkar vara korrekt återgiven från rapporten:En fråga jag ställer mig är varför ansvariga myndigheter reagerar först nu? Problemen är välkända sedan länge. Många jag talat med under mina besök i verksamheter och kontakter med personal hos Migrationsverket och Polisen har länge sagt samma sak - att problemet med att fastställa identitet är ett stort problem, både vid handläggning av asylärenden, hantering av avvisningar samt vid utredningar av brott som begås av utrikesfödda personer. Självklart borde myndigheterna slagit larm för länge sedan och självklart borde man skärpt reglerna kring såväl ID-kontroller som ålderkontroller långt tidigare. Jag vet inte i vilken mån myndighetsledningarna larmat tidigare utan att det medfört några reaktioner från ansvariga politiker. Men man kan inte undvika en känsla av att myndighetsledningar kanske också givit en alltför bekymmerslös bild till ansvariga politiker och ibland även avstått från att kräva strängare regler av rädsla för reaktioner från såväl media som politiker som i varje läge instinktivt avfärdat alla problem kopplade till migrationen. Tidigare kritik mot polisen från media och vänsterdebattörer för de tidigare genomförda så kallade "Reva"-kontrollerna (inre gränskontroll genom ID-kontroller av misstänkta personer) kan säkert också ha bidragit till att polisledningen hållit låg profil i frågan.

Jag har efterhand börjat inse allt tydligare att den tidigare, enligt mig, närmast oförlåtligt naiva linjen kring asylpolitik och migration har medfört större skador på vårt samhälle än vad jag trott. Det är definitivt inte bara inom politiken som aningslösheten och passiviteten funnits, utan även långt ner i organisationerna hos ansvariga myndigheter, kommuner och landsting där man ibland verkar ha avstått från att agera eller föra fram problem till närmast högre nivå, kanske av rädsla för att få den välkända rasiststämpeln i pannan. Jag har även haft kontakt med såväl enskilda poliser som handläggare på Migrationsverket, på kommunernas socialtjänster, inom sjukvården, hos Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen mfl som berättat om att när någon slog larm om problem kopplade till migrationen upplevde man att man tystades ned av ansvariga chefer. När samtidigt stora delar av media och tunga samhällsdebattörer förde samma enkelspåriga linje i frågan underminerades dessutom den viktiga offentliga samhällsdebatt och de politiska reaktioner som hade behövts långt tidigare. Nu tvingas vi till mycket kraftfulla panikåtgärder som vi hade sluppit om vi agerat i tid. Ansvaret för detta vilar på väldigt många.
Regeringens avskaffande av "FAS 3" är ett hafsverk

2016-12-28

I dag uppmärksammar SVT regeringens löftesbrott till de långtidsarbetslösa. Nedan en sammanfattning från TextTV.
Regeringens avskaffande av "Fas 3" är ett hafsverk. De alternativ man utlovat finns inte och i stället hamnar
människor i sysslolöshet. Personligen anser jag fortfarande att "Fas 3" är det bästa alternativ som hittills
erbjudits för de långtidsarbetslösa som står allra längst från arbetsmarknaden. Regeringen borde behållit Fas 3.


Forskare tydliga om sotets betydelse för smältande glaciärer

2016-12-28

När jag besökte Indien 2009 och talade med indiska miljö- och energiforskare, fick jag en tydlig bild av att Himalayas smältande isar inte direkt kunde kopplas till förändrat klimat utan främst berodde på den växande mängden sotpartiklar från ved och koleldning i norra Indien. När sotpartklarna lägger sig på isen absorberar de värme och ökar takten i den annars naturliga avsmältningen av glaciärerna.

Jag har flera gånger bloggat om vikten av att prioritera "klimatåtgärder" som ger en bevislig nytta, antingen för klimatet, miljön eller människors hälsa, framför "klimatåtgärder" med ytterst osäker nytta. Bland annat har jag frågat mig varför inte kampen mot sotet prioriterats mera. Särskilt som den dåliga luften i exempelvis Dehli medför att människor dör i förtid. Att minska användningen av ved och kol är dessutom ganska enkelt. Det går att göra massiva och inte alltför kostsamma insatser för att bygga spisar och ugnar som drivs med solenergi, både i Indien och exempelvis i Afrika. Ett utmärkt sätt att bedriva konkret miljö- och biståndspolitik samtidigt som man eventuellt på marginalen kan påverka klimatförändringarna. Men åtgärder mot sotet har som så många andra viktiga miljöfrågor hamnat i skymundan av den ensidiga debatten om koldioxid som den enda bärande åtgärden i klimatpolitiken.

Jag blev därför mycket överraskad när jag läste denna artikel i SVT som berättar om att forskare nu ser en möjlighet att snabbt minska avsmältningen av glaciärer genom att just minska användningen av kol och ved som energikällor, och även minska utsläppen av sot från förbränningsmotorer (exempelvis många fartyg). Man menar att detta ger snabbare effekt än att minska koldioxidutsläppen.

Att genomföra "klimatåtgärder" som bevisligen både har effekt för att minska avsmältningen av glaciärerna och gynnar hälsan hos människor i städer med extremt dålig luft känns mycket vettigt och betydligt säkrare än de extrema förslagen om mycket dyra åtgärder för att exempelvis lagra koldioxid i jorden. Ingen vet ju om det senare skulle ha någon som helst effekt för att bromsa framtida klimatförändringar. Däremot vet vi att det skulle kosta enorma summor som i stället kunde räcka till många soldrivna spisar och därmed räddade liv i utvecklingsländerna.
Hårt vinklad artikel om väder och klimat på Svalbard

2016-12-28

Tack vare mitt besök på Svalbard 2008 kunde jag avslöja en felaktig historisk beskrivning i denna artikel i Expressen. Där påstås att "för tio år sedan låg isarna tjocka runt Svalbard". Detta kan jag dementera. Det gjorde de inte alls! Jag besökte Svalbard 2008 och då hade man haft milda flera milda vintrar i rad sedan 2005. Så här skrev jag på bloggen efter mitt besök i augusti 2008: "De senaste tre åren har sommarisens utbredning i Arktis varit mindre än vanligt, och exempelvis fjorden utanför Longyearbyen har inte varit tillfrusen alls de senaste vintrarna. Detta förklarade forskarna med att hårda stormar år 2005 pressade upp varmt vatten mot Nordpolen, och att det tar lång tid innan vattentemperaturen återgår till den normala. I mynningen av vissa mindre fjordar finns dessutom ofta en grund "tröskel" som gör att det varma vatten som pressas in av stormar sedan stannar kvar under flera år". Kraftiga sydliga vindar och strömmar som pressar upp isen mot Nordpolen. Det påminner om årets väder. Som väntat ökade ismängden runt Svalbard igen några år efter mitt besök och man fick betydligt kallare vintrar. Vilket nu följts av flera milda år igen där isen pressats norrut, vilket gör att vattentemperaturen stiger och att därmed vädret blir mildare.

I artikeln uttalar en kvinna också mycket dramatiskt att "Jag har aldrig varit med om så lite snö som vi har nu". Fast av texten framgår att hon bara bott på Svalbard i åtta (!) år.

Vidare skriver man att "Hösten 2016 har varit den varmaste någonsin på Svalbard." Det är knappast korrekt. Långt tillbaka i historien hade Svalbard tropiskt klimat och det finns infrusna dinosaurier i isen. Klimatförändringar sker över hundratals eller ibland tusentals år. Ibland är det klokt att begrunda detta. Klimatet har förändrats mycket dramatiskt många gånger innan människan ens existerade.

Texterna i artikeln om husen som sjunker i permafrosten är också intressanta. När jag besökte Svalbard och universitetet i Longyearbyen var just arktisk byggteknik en intressant sak att studera. Det är just för att slippa sättningar i husgrunderna som man bygger husen på pålar som borras ned djupt i permafrosten. Och vi talar om meterdjupa pålar. Ett par decimeter upptinad markyta lär inte påverka byggnaderna alls om de är byggda med traditionell arktisk byggteknik. Och redan vid vårt besök för 10 år sedan talade man om att 1-2 dm av markytan töar upp varje sommar. Det är just det som gör det möjligt för de arktiska växterna att blomma.

Slutsatsen är att artikeln i Expressen är mycket hårt vinklad.
Isläget runt Nord och Sydpolen

2016-12-28

Hur är det med isen runt våra poler? Detta följs löpande av NSIDC i USA, som löpande rapporterar om isutbredning och ismassa på sin hemsida.

De senaste uppdateringarna visar att på Arktis är isutbredningen betydligt mindre än normalt, men däremot är mängden is på de istäckta områdena faktiskt är större än normalt. Helt logiskt när kraftiga sydliga vindar pressar upp isen mot norr.

Antarktis är däremot isutbredningen ungefär som genomsnittet, medan däremot iskoncentrationen är betydligt större än normalt. Sammantaget är det alltså mer is än normalt på Antarktis.

Media föredrar att lägga fokus på isutbredningen, men det intressanta är såklart sen sammanlagda ismassan. Att stormar pressar samman isen är inget nytt fenomen. Om man jämför ismassan över tid blir inte utvecklingen alls lika dramatisk i Arktis, även om den långsiktiga trenden med minskande ismängd är tydlig. I Antarktis finns däremot inga tecken alls på att isen totalt sett minskar.
Några tankar kring dramatiska klimatrapporter om Arktis

2016-12-28

De senaste veckorna har det kommit ett antal larmartiklar om temperatur, isutbredning och klimatförändringar runt Nordpolen. Gemensamt för de mest uppmärksammade är att det är värme och smältande is som uppmärksammas. Av mindre medialt intresse är att det också finns en hel del observationer som går i andra riktningen, växande isar och kyla. Båda delarna sker samtidigt.

I december kom rapporter om att det var 20 grader varmare än normalt i Arktis. Detta var dock under en kort period på någon vecka eller två, till följd av kraftiga sydliga vindar. Trots detta påstås det felaktigt (även av Miljöpartister i riksdagen) att "det ÄR 20 grader varmare än normalt i Arktis". Det är det alltså inte. Och tillfälliga temperaturtoppar är vad jag förstår inte helt ovanliga i Arktis, allt styrs av vindar och havsströmmar. I en intressant artikel rapporteras för övrigt att jordens temperatur fallit dramatiskt sedan rekordet i höstas. Något som media verkar ha missat.

Att medeltemperaturen i Arktis ökat över tid är däremot ett obestridligt faktum. Exempelvis larmas det om extremt milt väder i norra Canada, och även på Island har det enligt SMHI varit ovanligt varmt i höst.


Men klimatet är precis så kaotiskt som forskarna ständigt påpekar. Samtidigt med värmen i Arktis växer nämligen isen rekordmycket på Grönland just nu enligt danska meteorologiska institutet DMI.

Bilden till vänster är fråm DMI och visar den löpande "massbalansen" för isen på Grönland, alltså istillväxten minus avsmältningen. På sommaren minskar ismassan, för att öka under vintern. Nedre figuren visar att ismassan på Grönland just nu ligger en bra bit över genomsnittet:

Det finns även uppgifter om att det varit betydligt kallare än normalt i delar av Sibirien, bland annat berättar SMHI och detta på sin hemsida.

Och som kontrast till rapporterna om ovanligt milda temperaturer i Arktis är det fascinerande att det faktiskt nyligen snöade i Sahara - för första gången på 40 år.

Att såväl väder som klimat är ombytligt är uppenbart.


Något som också ofta brister i medias rapportering är de historiska jämförelserna. Ibland har man braskande tidningsrubriker om "rekordvärme" eller "rekordlite is". När man sedan läser texten framkommer det att det är rekord "sedan mätningarna startade" vilket dock ofta är för bara 30-40 år sedan. Sett till jordens historiska klimatförändringar är detta trots allt väldigt korta tider. Och glaciärer har alltid smält. De stora isländska vattenfallen (Gullfoss mfl) består helt av smältvatten från glaciärerna. Och de har enligt de isländska sagorna forsat i tusentals år.


Man kan dra två slutsatser.

Den ena är att klimatsystemet i grunden är kaotiskt, vilket verkar vara det enda som klimatforskarna är helt överens om. Är det varmt på ett ställe är det ofta kallt på ett annat. Historisk kunskap är viktigt när man diskuterar väder och klimat. Detta finns det all anledning att påminna om eftersom det som sagt bara är värmerekord och isavsmältning som får utrymme i svenska media, samt att tidningarna gillar dramatiska rubriker och texter.

Den andra slutsatsen är att temperaturen stiger i Arktis. Om det är en stabil ökning som kommer att fortsätta eller om det vänder nedåt igen återstår att se. Inom klimatforskningen brukar man dock säga att säkra trender uppstår efter 25-30 års mätserier, och det har man nu. Så mycket tyder på att Arktis uppvärmning är en hyfsat säker trend. Vilket dock inte säger något alls om de påstådda orsakerna, vilka än så länge bara är mer eller mindre goda gissningar.

Den viktiga frågan är i vilken mån människan bär skulden till de klimatförändringar som verkar ske, och om vi med "klimatpolitik" kan stoppa dessa förändringar. Klimatförändringarna på jorden har genom historien varit mycket extrema och ibland snabba, alldeles utan mänsklig påverkan. Om vi tror att vi råder helt över klimatet lurar vi oss själva. Om man inte kan göra i vart fall hyfsat sannolikt att klimatpolitik kan stoppa eller i vart fall kraftigt begränsa klimatförändringarna borde man inte lägga pengar på detta, utan i stället lägga mer kraft på att anpassa våra samhällen till klimatförändringarna och i övrigt ta itu med mer akuta miljö- och hälsoproblem. Och ska man ändå göra "klimatåtgärder" bör man självklart i första hand välja sådana som även har en bevislig nytta för miljö och hälsa. Det är den linje jag drivit sedan tio år tillbaka och den håller än.
Helgläsning

2016-12-26

Det senaste året har varit lite speciellt med tanke på att jag gjort tre längre utlandsresor inom ramen för riksdagsuppdraget detta år. Normalt brukar resorna spridas ut över alla de fyra åren under en mandatperiod, men till följd av turbulensen efter valet 2014 sköts allt framåt i tiden och 2016 blev därför ett riktigt reseår.

Dels gjorde jag en resa till Japan med Svensk-Japanska parlamentarikerföreningen, dels en utskottsresa med Finansutskottet till USA och sedan en enskild studieresa till Australien och Singapore.

Som alltid finns utförliga reseberättelser från mina resor, de finns alla samlade i mitt bloggarkiv. Här är direktlänkar till de tre reseberättelserna för årets långresor:

Studieresa Australien och Singapore 28/10-8/11 2016

Utskottsresa till USA 30 april - 8 maj 2016

Studieresa till Japan 25 mars-3 april 2016
Skattetrycket försvårar konkurrensen för alla företag

2016-12-25

I dag berättar SVT att regeringen givit Tillväxtverket i uppgift att utreda skattelättnader för filminspelningar. Detta är något som den svenska filmbranschen länge krävt för göra Sverige mer attraktivt för internationella och inhemska filminspelningar.Jag har absolut inget emot att man sänker skatten för filminspelningar. Jag har inte något emot sänkta skatter överhuvudtaget om det gynnar företagande och arbete, och varje sådan skattesänkning är ett litet steg i rätt riktning. Men hela diskussionen om sänkt skatt för filmbranschen visar hur orimligt det svenska skattetrycket är. Alliansen fick ned skattetrycket en bit och vi hade då inte längre världens högsta skatter utan en handfull länder gick om oss. Vår konkurrenskraft stärktes, företag återvände till Sverige och kapital flödade tillbaka och kunde investeras i Sverige. Men med S-MP-regeringens nya massiva skattehöjningar närmar sig Sverige återigen toppen när det gäller skattetrycket. Att plåstra om ett sjukt skattesystem med riktade skattesänkningar till smala sektorer som filmindustrin känns lika märkligt som när Lars Ohly (V) förespråkade sänkt skatt för fotbollsspelare - men inte för några andra.

Alliansen införde för övrigt en "expertskatt" för utländsk arbetskraft med specialistkompetens som arbetar begränsad tid i Sverige. Dessa regler fungerar även exempelvis för utländska fotbollsspelare som spelar i svenska lag en begränsad tid, och bör rimligen kunna omfatta även utländska filmstjärnor.

Det vi behöver är en helhetssyn på hur vi kan stärka konkurrenskraften för alla svenska företag och branscher. Regeringen gör tvärtom. Höjer skatten för miljoner löntagare, höjer bensinskatterna kraftigt, vill införa flygskatt, lastbilsskatt och ett antal andra skatter på företagande. Samtidigt vill man alltså sänka skatten just för filmbranschen. Det är en obegriplig prioritering.
Julhälsning

2016-12-23Moderaternas omfattande förslag för bättre integration

2016-12-22

I går presenterade moderaterna ett omfattande reformpaket för att ge kommunerna bättre förutsättningar för att klara dagens krävande situation vad gäller bostäder och integration.

• Sveriges kommuner måste ta ansvar för integrationen, men alla kommuner måste också ges förutsättningar i en mycket krävande situation. Utanförskapet måste pressas tillbaka. Det behövs stramare bidrag och tydligare krav på att fler ska göra rätt för sig. Och vi måste bättre lösa den bostadskris som är akut i många kommuner.
• När allt fler kommuner använder sig av nödlösningar, såsom att ge förtur i kommunala bostadsköer eller köper bostadsrätter, är situationen inte hållbar. Grupper riskerar dessutom att ställas mot varandra. Utflyttningen till kommunerna måste bromsas och vi måste underlätta andra boendelösningar. Vi vill också ge de kommuner som vill möjlighet att ta över ansvaret för integrationen från Arbetsförmedlingen.
• När fler än någonsin behöver en bostad kan byggandet inte vänta. Moderaterna är därför beredda att i riksdagen driva igenom skarp lagstiftning för att fler bostäder ska kunna byggas.

Förslagen i korthet:

1) Möjliggör för kommuner att ta över ansvar för integrationen.
I dag har Arbetsförmedlingens helhetsansvar för integrationsinsatserna, men myndigheten visar stora brister och de resultat som redovisas är inte tillfredställande. Detta samtidigt som kommunerna får ta konsekvenserna av misslyckandet genom ökade kostnader för försörjningsstöd. De kommuner som vill ska därför få ta över ansvaret för integrationen av nyanlända. Staten och Arbetsförmedlingen kommer fortsatt att ha ansvar i de kommuner som inte vill, eller inte har möjlighet.
2) Förläng etableringstiden till tre år.
Etableringstiden bör förlängas från dagens två år till tre år för nyanlända i åldern 28 till 54 år med kort utbildningsbakgrund (max grundskola i nio eller tio år). För dessa personer kommer det att krävas omfattande insatser för att de ska bli anställningsbara, det är därför rimligt att förlänga tiden i etableringen.
3) Skärpta krav på dem i försörjningsstöd.
Alla kommuner bör exempelvis ställa krav på att den i försörjningsstöd ska söka arbete även utanför det geografiska område som en sökande bor i. För att underlätta för framför allt utrikes födda kvinnor att ta steget in på arbetsmarknaden bör aktivitetskravet i försörjningsstödet omfatta fler. Det bör exempelvis kunna tillämpas för personer som söker kompletterande försörjningsstöd till föräldraförsäkringen. Ett rimligt krav att ställa skulle till exempel vara att språkundervisning ska kunna ske under föräldraledigheten för den som också får försörjningsstöd.
4) Migrationsverkets lägenheter bör överlåtas till nyanlända.
Myndighetens lägenheter används för asylsökande och står ibland tomma. Dessa lägenheter bör släppas för att lätta på bostadstrycket ute i kommunerna.
5) Inbromsning av utflyttningen till kommunerna .
Låt de nyanlända bo kvar längre på asylboenden i de fall då bostadssituationen inte kan lösas i den anvisade kommunen. Att sova i exempelvis sovsalar är inte en bra start på ett nytt liv i Sverige. Behov avgör hur länge inbromsningen ska gälla.
6) Kombinera anvisningslagen med möjlighet för kommuner som inte får fram boende att betala för plats på asylboende.
Migrationsverket är i en process där man avvecklar asylboenden för att undvika att betala för dem. Detta är en olycklig situation när kommuners alternativ ofta är idrottshallar, köp av bostadsrätter eller hotell. Därför bör det möjliggöras att kommuner betalar för platser på det som nu är Migrationsverkets asylboenden.
7) Möjliggör för fler personer att dela rum i stödboende.
I dag gäller att man kan dela rum på HVB-hem, men inte inom stödboende för nyanlända. Detta bör ändras. Vid placeringen i delade rum så ska individuella hänsyn tas kring vilka som kan dela rum.

Att hantera den akuta situationen här och nu räcker dock inte för att lösa bostadskrisen. Moderaterna har tidigare lagt fram förslag på reformer för att öka rörligheten på bostadsmarknaden och öka nybyggnationen. Det handlar om förslag såsom snabbare överklagande, flexiblare hyressättning vid nyproduktion, förstärkta översiktsplaner och borttagna detaljplaner samt reformerade regler för naturreservat och riksintressen. Regeringen reformtakt går dock alltför långsamt och för att ta ett första steg för att få bättre regelverk på plats är Moderaterna beredda att i riksdagen väcka utskottsinitiativ för att driva igenom skarp lagstiftning gällande följande:
8) Lagstiftning om effektivare planprocess.
Det ska inte vara obligatoriskt med detaljplan i lika många fall som enligt nu gällande bestämmelser. En kommuns möjlighet att ställa krav på att det i vissa fall ska finnas en detaljplan ska dock inte inskränkas. Syftet med förslaget är att skapa enklare och tydligare regler samt ökad förutsägbarhet och transparens. Kommunerna bör även i högre grad kunna delegera beslutsfattande av detaljplaner till kommunal nämnd eller styrelse. Det ska även vara möjligt att upphäva en detaljplan genom ett förenklat förfarande.
9) Lagstiftning om nya bullerregler.
Mot bakgrund av bostadskrisen och regeringens inaktivitet bör riksdagen överväga att flytta bullerförordningen till lagstiftning och därefter höja gränsvärden för buller i enlighet med bullerutredningens förslag. Detta skulle frigöra mer byggbar mark och underlätta för ökad nybyggnation.

Den 20 januari debatterar jag ju just Migrationsverkets asyllägenheter med migrationsminister Morgan Johansson (S). Det känns bra att ha med sig ett tydligt besked från mitt parti om vår syn på saken. Det är exakt samma sak jag kräver i min interpellation.
När media vill missförstå spelar inget annat någon roll

2016-12-21

I går skrev jag ett som jag tyckte ganska oskyldigt twitterinlägg enligt följande:Tyvärr missuppfattades detta av vissa, som trodde att jag på detta sätt ville släta över Rysslands övergrepp mot Ukraina, inklusive ockupationen av Krim och stödet till upprorsmakarna i Östra Ukraina. Vissa antydde rent av att jag skulle gå på tvärs mot den moderata säkerhetspolitiska linjen. Så var det naturligtvis inte. Jag kunde absolut varit tydligare, och ordet "intern" var kanske illa valt, även om jag såklart syftade på relationen mellan Nato och Ryssland i spåren av bland annat Rysslands agerande i bland annat Ukraina. Min avsikt var att formulera en vision om en framtid där Ryssland och USA samverkar mot gemensamma hot i stället för att på olika sätt gå tillbaka till Kalla krigets dagar. Självklart skulle en sådan vision förutsätta att Ryssland först slutar med sina aggressioner mot sina grannländer och lämnar ockuperade områden, vilket ju också är syftet med de ekonomiska sanktionerna mot Ryssland. Den som följt mig på både blogg och Twitter vet hur extremt hårt jag markerat mot Ryssland och att jag också fört långa debatter på Twitter mot personer som försvarar Putin och Rysslands aggressioner. Ingen som följer mig borde kunna tolka in någon som helst tveksamhet i frågan kring Rysslands agerande i mitt twitterinlägg. Många av dem som följer mig insåg uppenbarligen också vad jag menade.

Jag gjorde dessutom flera förtydliganden på Twitter när jag fick frågor, var bland tydlig med att Ryssland självklart måste lämna Ukraina och sluta hota sina grannländer, samt att jag står bakom sanktionerna mor Ryssland. Jag fick frågor även från en annan journalist, som dock släppte frågan när hon fick mina svar.

GT:s ledarblogg hör till dem som uppenbarligen följer mig på både blogg och Twitter. I vart fall citerar de mig hyfsat ofta och till och kommenterar det jag skriver. Jag blev därför minst sagt förvånad när man - uppenbarligen medvetet - misstolkade mitt twitterinlägg i denna text:Min fråga är VAR jag skrev att ockupationen av Krim var en intern rysk konflikt? Eller att jag på något sätt skulle vilja släta över ockupationen av Krim? Jag nämnde inte Ukraina eller Krim överhuvudtaget. Jag har som sagt viss förståelse för att en person som inte vet något om mig eller inte följer det jag skriver kan undra vad jag exakt menade med mitt inlägg, men att GT på detta sätt medvetet misstolkar för att få en "bra nyhet" tycker jag är pinsamt. Självklart blev uppståndelsen stor när GT felaktigt basunerade ut att jag som moderat mer eller mindre gick emot moderaternas säkerhetspolitiska linje, vilket som sagt var en helt felaktig tolkning. Jag blev med rätta upprörd och svarade GT på skarpen:Det är väl kanske som jag skrev i ett senare inlägg. Twitter är nog tyvärr inget för visionära tankar och framtidsförhoppningar:Men jag står för min förhoppning. Jag är nog inte den ende som skräms av att vi återigen verkar röra oss i riktning mot Kalla krigets dagar, med ömsesidig misstro och hot och där allt större del av skattepengarna i många länder går till militär upprustning. Det vore extremt olyckligt. Jag tycker man måste kunna säga det som politiker utan att uppfattas som naiv och utan att det tolkas som ett inlägg i den svenska säkerhetspolitiska debatten. När det gäller den senare inser jag självfallet att Sverige i det läge som råder behöver uppgradera sitt försvar ordentligt, vilket jag själv kommenterat på både blogg och Twitter emellanåt. Och jag står helt bakom moderaternas försvars- och säkerhetspolitik (vilket också framgår tydligt för den som följer min blogg). Men jag tycker inte det hindrar att man beklagar dagens globala utveckling med allt högre tonläge och spänningar mellan Nato och Ryssland. Och att man framför en oro för militant islamism som kräver att världssamfundet i övrigt agerar gemensamt. Personligen oroar jag mig minst lika mycket för islamistisk terror som för rysk aggression. Och jag har fått väldigt många bekräftelser på att många delar min oro.

Nåja. GT:s ledarkrönikör skruvade efterhand ned tonläget lite och till slut önskade han mig god jul, så kanske insåg han att han dragit lite väl stora växlar på det jag skrev. Lärdomen är att på Twitter kan allt man skriver missförstås...och att det blir så då och då är väl priset man får betala när man som jag är en av riksdagens mest flitiga twittrare med drygt 34.000 tweets sedan starten...
Därför fungerar inte helt fri invandring i ett välfärdssamhälle

2016-12-20

I dagens samhällsdebatt hör vi emellanåt röster som förespråkar helt fri invandring, eller i vart fall mycket mer generösa regler än Sverige någonsin haft.

Från Vänsterdebattörer, inklusive Vänsterpartiet och Miljöpartiet är dessa förslag helt verklighetsfrämmande eftersom man vill kombinera detta med dagens sociala skyddsnät och välfärdssamhälle. Detta inser de flesta logiskt tänkande människor är helt omöjligt. Den svenska välfärden bygger på den enkla principen att människor inom nationens gränser omfattas av förmåner som omfördelas under livet eller mellan människor i ett "slutet system". Så länge de som behöver samhällets stöd är rimligt många i förhållande till dem som arbetar och bekostar systemet fungerar det (mer eller mindre) bra. Men om de behövande blir så många att skatten från dem som arbetar inte räcker rasar systemet förr eller senare samman. Svenska skattebetalare kan helt enkelt inte försörja obegränsat antal människor från andra länder som vill flytta hit bara för att få högre levnadsstandard.

Borgerliga debattörer som förespråkar samma sak har i vart fall en linje som vid första anblicken kan tyckas hänga ihop. Man föreslår öppnare (eller helt öppna) gränser kombinerat med fler låglönejobb och kraftigt sänkta (eller inga som helst) sociala förmåner eller rättigheter. Lite förenklat kan man säga att förslagen bygger på att alla som vill ska vara välkomna till Sverige, men att de kommer "på egen risk" och får försörja sig själva. Det är förvisso en borgerlig grundtanke att människor ska ta eget ansvar och råder över sina egna liv. Men det finns en stor och viktig fråga som aldrig ställs. Vad gör man med dem som då kommer hit och inte lyckas försörja sig?

I andra länder med okontrollerad invandring eller stora interna folkomflyttningar är bilden densamma. Oavsett om man besöker Asien, Afrika eller Sydamerika. Kåkstäderna! Där de fattigaste tvingas bo i brist på försörjning och sociala förmåner.

Tyvärr medför helt fri invandring döden för den svenska välfärdsmodellen, där alla människor som lever (legalt) i vårt land också omfattas av samhällets yttersta skyddsnät. Där man försöker ordna tak över huvudet för alla, där alla får mat för dagen, sjukvård och skola, garantipension och äldreomsorg. Alldeles oavsett vem man är eller varifrån man kommer och oavsett inkomstens storlek så försöker vi motverka att människor lever på gatan eller i misär. Det fungerar inte alltid och dagens migration skakar systemet i sina grundvalar, men vi har i vart fall inga utpräglade kåkstäder där människor svälter.

Om man har helt fri invandring "på egen risk" och inte lyckas försörja sig själv finns ingen hjälp att få. Och vad händer då? Kåkstäderna växer upp, kriminalitet blir enda sättet att försörja sig, gängbildningar och kriminella nätverk blir det enda sociala kittet. Detta skulle allvarligt skada hela vårt samhälle. Redan idag ser vi dessa tendenser, delvis till följd av den fria rörligheten inom EU, men också till följd av bristfällig integration. Med helt fri invandring "på egen risk" har vi snart omfattande kåkstäder runt alla våra storstäder. Vill vi det?

Jag undrar också hur man tänker sig att man ska finansiera skola, sjukvård och äldreomsorg för obegränsat antal människor när alla som vill är välkomna till Sverige? De som får arbete lär väl rimligen omfattas i den mån de betalar skatt, alternativt får man väl då som invandrare bekosta välfärden genom avgifter? Men de som inte lyckas försörja sig? Ska de då också utestängas från skola och sjukvård? Eller ska vi andra betala det? Dessa frågor har förespråkarna om helt (eller nästan helt) fri invandring inget svar på.

Helt öppna gränser och helt fri rörlighet mellan alla länder är helt enkelt en utopi om man samtidigt vill bevara det svenska välfärdssamhället. Det gör mig därför orolig när jag hör sådana förslag från borgerliga debattörer, partier och ungdomsförbund. Man missar helt vad effekten blir av förslagen. Vi riskerar att få ett samhälle som få av oss vill leva i, där stora grupper lever vid sidan av samhället. Dagens situation i våra utanförskapsområden är fullt tillräckligt allvarliga utan att vi ska försämra dem ytterligare.
Den 20 januari debatterar jag med migrationsministern

2016-12-19

I veckan som gick fick jag mail från justitieminister Morgan Johansson (S). Vår debatt om kommunernas problem att ordna fram bostäder till nyanlända måste skjutas framåt i tiden och det blir debatt först den 20 januari nästa år. Då kommer jag att ställa justitieministern till ansvar för att Migrationsverket inte släpper sina lägenheter för asylsökande till kommunerna så att kommunplacerade nyanlända eller andra akut bostadssökande kan få dem i stället. De asylsökande finns det gott om plats till i de anläggningsboenden som Migrationsverket nu säger upp i en rasande takt. Det är orimligt att Migrationsverket på detta sätt aktivt saboterar kommunernas möjligheter att ordna fram de bostäder som lagen tvingar dem att ordna. Det är fullt tillräckligt besvärligt ändå. Migrationsverket borde försöka underlätta för kommunerna i denna extrema situation, inte motarbeta dem.
Efterhand som tiden går blir situationen alltmer alarmerande ute i de svenska kommunerna. I fredags berättade Göteborgs-Posten att läget är katastrofalt även i Göteborg (artikeln finns tyvärr bara i papperstidningen, sidan 9). Ett 40-tal nyanlända (som alltså beviljats uppehållstillstånd och kommunplacerats i Göteborg) har nu flyttat in i tillfälliga sovsalar. För många är det en betydligt sämre boendemiljö än man hade i sitt tidigare asylboende under väntetiden på besked. I en artikel någon vecka tidigare varnade man för att man kommer att tvingas hysa nyanlända i idrottshallar, och nu har det alltså blivit verklighet. Och vi talar alltså inte om asylsökande utan om personer som beviljats uppehållstillstånd.

Migrationsverkets prioriteringar är obegripliga - det vore väl bättre att de asylsökande bodde i sovsalar under väntetiden på besked och att de som sedan får stanna i vårt land får hyfsat vettiga bostäder där de kan starta sitt nya liv? Nu blir det tvärtom. Dessutom påverkas hela bostadsmarknaden när kommunerna tvingas ta bostäder som andra bostadssökande behöver för att klara att erbjuda bostäder till nyanlända. Både regeringen och Migrationsverket borde inse att detta knappast gynnar integrationen utan i stället skapar en stark känsla av orättvisa hos många.

Debatten med Morgan Johansson ska bli väldigt intressant. Även om han är ansvarig minister måste han ju själv inse det absurda i situationen. Kanske kan vår debatt leda fram till något konkret och bra om ministern vill lyssna? Jag hoppas det. Och att sunt förnuft kan styra.
Tiggeridebatten symboliserar det svenska debattklimatet

2016-12-17

I dag öppnar alltså plötsligt statsminister Stefan Löfvén (S) för såväl tiggeriförbud som krav på tillstånd för tiggeri. Dock utan att presentera några direkta förslag, han säger bara att frågan "måste diskuteras".

Fast diskussionernas tid borde vara över. Vi är faktiskt ganska många som diskuterat tiggerifrågan genom åren, och nu är det hög tid för handling. Själv har jag i vart fall debatterat tiggerifrågan ända sedan augusti 2010 då jag på bloggen kommenterade dåvarande migrationsminister Tobias Billström (M) som försvarade Stockholmspolisens avvisande av romer från Bulgarien och Rumänien som tiggde på gatorna. Alla mina blogginlägg om tiggeriet finns samlade under en egen flik i bloggarkivet. Det har blivit en del...I oktober 2013 besökte jag Rumänien med huvudsyftet att på plats lära mig mer om bakgrunden till tiggeriet och hur man bäst kan stoppa det. Läs hela reseberättelsen här. Fotona ovan är från mitt besök i en romsk bosättning i Calarasi sydost om Bukarest. Efter denna resa har jag verkat för en diskussion, såväl internt i partiet som i samhället om eventuellt tiggeriförbud - kommunalt eller nationellt.

Jag minns hur min blotta antydan om att motverka eller förbjuda tiggeri närmast skapade konvulsioner i såväl media som i politiken. Själv fick jag tillsägelse på skarpen från flera ledande moderater. Även riksdagskolleger uttryckte sitt ogillande. Tiggeriförbud skulle man inte ens diskutera. "Man kan inte förbjuda fattigdom" hette det. Min invändning att man såklart inte kan förbjuda fattigdom, men att man självklart kan förbjuda tiggeri var det få som lyssnade på.

I valrörelsen 2014 hade jag trots den interna kritiken med åtgärder mot tiggeriet bland mina personliga vallöften, alltså de frågor jag ville driva efter valet. Där fanns för övrigt också med frågan om en mer hållbar migrationspolitik. Båda dessa frågor var kontroversiella och gav, för att uttrycka sig försiktigt, knappast några interna partipolitiska fördelar.

Sedan valet 2014 har mycket hänt. I oktober 2014 lämnade jag in denna riksdagsmotion där jag föreslog en förutsättningslös utredning om möjligheter och problem med ett tiggeriförbud. Och den 16 april hade jag detta debattinlägg i Expressen tillsammans med tre andra moderata riksdagsledamöter, där vi ställde frågan om det inte var dags att överväga ett nationellt förbud mot tiggeri.

I april 2015 anordnade moderaterna ett riksdagsseminarium med regeringens nationelle samordnare Martin Walfridsson, och parallellt med detta uppmärksammades allt fler fall av organiserat tiggeri och utnyttjande av tiggare i media. Dessutom växte problemen kring olagliga bosättningar. Opinionsstödet bland svenska folket växte också för att införa tiggeriförbud.

Under vintern-våren 2015 rörde sig moderaterna allt mer i den riktning som jag och ett antal andra riksdagsledamöter förespråkat när det gäller tiggeriet. Jag har sedan valet deltagit i flera interna möten och diskussioner kring tiggeriet och förhoppningsvis bidragit en del till att förflytta moderaternas linje i en mer ansvarsfull riktning.

Sedan maj 2015 har moderaterna nu partistämmobeslut om skärpt politik mot tiggeriet. Vi vill bland annat verka för kriminalisering av organiserande av tiggeri samt att ordningslagen skärps så att kommunerna får möjlighet att förbjuda tiggeri för att upprätthålla den allmänna ordningen. Dessutom vill vi ge kommuner och privata markägare fler verktyg för att kunna motverka att illegala boplatser uppkommer eller permanentas. Vi vill också se över regelverket för särskild handräckning och avhysning av illegala bosättningar så att detta blir enklare och billigare för markägaren. För egen del hade jag absolut kunnat tänka mig att diskutera ett nationellt förbud mot tiggeri, men jag tycker ändå att det moderata partistämmobeslutet är en bra kompromiss. Att förtydliga ordningslagen är dessutom snabbare och enklare än att införa en lag om nationellt tiggeriförbud som sannolikt skulle kräva både utredning och remissrunda innan riksdagen kunde ta beslut. Och de kommuner som så önskar kan ju med vårt förslag låta tiggeriet fortsätta om det inte upplevs vara något problem.

Redan i april 2015 lade moderaterna fram ett förslag i riksdagen om förenkling av reglerna för avhysning av illegala bosättningar på annans mark. Inget annat riksdagsparti stödde vårt förslag. Så sent som i september 2015 lade vi moderater fram ett förslag om att förtydliga ordningslagen så att det blev tydligt att kommunerna kunde införa kommunala tiggeriförbud. Detta fick inte heller stöd av riksdagen. Bland annat Socialdemokraterna (!) röstade nej.

Socialdemokraterna och Stefan Löfvén har dessutom flera gånger öppet hånat såväl enskilda moderaters förslag om tiggeriförbud som vårt moderata partistämmobeslut, just med mantrat att "man kan inte förbjuda fattigdom". I valrörelsen 2014 sade han bland annat så här:

"Det ligger i högerns ideologi att tänka så. Fattigdom går inte att lagstifta bort"//"Det här må ligga i Moderaternas linje, men inte i vår ideologi. Fattiga människor måste få hjälp att komma ur fattigdom."

Nu öppnar alltså samma Stefan Löfvén själv för ett nationellt totalförbud mot tiggeri, en linje som hittills endast Sverigedemokraterna drivit politiskt. Plötsligt är det alltså möjligt och moraliskt att "förbjuda fattigdom", och plötsligt är den hemska "högerns ideologi" rumsren och till och med möjlig att genomföra?

Det politiska hyckleriet i Sverige känner inga gränser. Det finns förvisso inslag av detta i många partier, inklusive mitt eget, inte minst när det gäller frågan om tiggeriet, men frågan är om inte Socialdemokraterna just nu överträffar allt annat med råge. De är hyckleriets okrönta mästare.
CSN tar krafttag mot utlandsboende låntagare som inte betalar

2016-12-16

Den 12/5 bloggade jag om Riksrevisionens granskning av statens kreditförluster på studielån och hur man hanterar dessa. I Riksrevisionens rapport framgick att den samlade stocken av studielån uppgick till hela 207 miljarder (!) år 2015. Av dessa fordringar betraktade CSN nästan 28 miljarder som osäkra "till följd av lånevillkorens utformning och bristande betalningsvilja". Två tredjedelar hänförs till lånevillkorens utformning och en tredjedel till bristande betalningsvilja. Andelen osäkra fordringar uppgår till hela 14%.

Låntagare i utlandet svarar bara för 8% av den totala lånestocken, men står för hälften av de 8 miljarder som CSN betraktar som osäkra på grund av misskötsel. Befarande kreditförluster på tiotals miljarder kronor är en alltför viktig post i statsbudgeten för att inte uppmärksammas ordentligt. Alliansregeringen gav därför på sin tid ett särskilt uppdrag till CSN att öka sina ansträngningar att få tillbaka pengar från låntagare utomlands. Hittills har det dock gett ett ganska magert resultat och de obetalda skulderna har snarare ökat de senaste åren.

Men idag kommer en positivt nyhet. Centrala studiestödsnämnden (CSN) har kartlagt 9.200 personer som är "dåliga betalare" och som tillsammans är skyldiga staten drygt två miljarder kronor. Nu ska deras eventuella fastigheter i Sverige mätas ut av Kronofogden. I en pilotstudie identifierade CSN 150 personer som inte betalat sina studielån och som har fastigheter i Sverige. Med hot om utmätning har nu 18 personer betalat 733.000 kronor till statskassan på bara några månader. Metoden att hota med utmätning ska nu bli en del av ordinarie arbete.

Detta är verkligen på tiden. Studiemedlen i Sverige är bland de mest generösa i världen, troligen de mest generösa. Under åren 2010-2014 var jag moderaternas ansvarige för studiemedelsfrågor i utbildningsutskottet. Det fanns en bred samsyn politiskt om studielånens betydelse för att fler ska kunna genomgå högre utbildning. Men ska vi kunna ha ett generöst studiemedelssystem bygger det på att den som lånar också betalar tillbaka sin skuld. Det är också en rättvisefråga att ingen tillåts smita undan.
Allvarliga hot mot kommunernas ekonomi

2016-12-15

I går debatterade riksdagen utvecklingen i den kommunala sektorn. Jag skulle egentligen representerat moderaterna i den debatten, men eftersom jag var på en begravning så fick min utskottskollega Anette Åkesson ta debatten i stället.

Situationen för kommunsektorn är som jag påpekat många gånger oroväckande. Regeringen ger en glättig, ansvarslös bild av läget inom kommunsektorn, utan att ens nämna utmaningar och problem som SKL, oppositionen och experter varnar för. Dessutom får regeringen kritik för ansvarslös politik från såväl Ekonomistyrningsverket som Riksrevisionen som båda menar att man mitt i en stark högkonjunktur borde redovisa överskott i budgeten i stället för att låna till utgifterna. Nästa år beräknas underskottet i de offentliga finanserna bli 11 miljarder kronor.

Som jag tidigare berättat på bloggen satsar moderaterna betydligt mer på kommunsektorn är regeringen kommande fyra år. Nära 60 extra miljarder jämfört med regeringens 40. Trots detta redovisar vi en budget med överskott.

Regeringen påstår oriktigt att vi samtidigt gör andra besparingar på kommunerna som äter upp våra satsningar. Det är inte korrekt. Det man hänger upp sig på är att vi säger nej till omfattande byggsubventioner samt utbyggnaden av de omdiskuterade statliga "extratjänsterna" för långtidsarbetslösa. Dessa två stora utgiftsposter har dock inget med välfärden att göra. Genom att säga nej till dessa har vi i stället möjlighet att tillföra kommunerna riktiga pengar som går rakt in i välfärden.

S-MP-regeringens politik slår hårt mot kommunsektorn på punkt efter punkt. Några exempel som jag uppmärksammat under hösten:
* Den stora obetalda skulden Migrationsverket har till kommunerna, som mest över 20 miljarder kronor, är betydligt större än de statsningar regeringen gör.
* Migrationsverkets vägran att släppa lägenheter för asylboende till kommunerna så att i stället nyanlända med uppehållstillstånd kan bo där skapar stora svårigheter för kommunerna.
* Den kraftig försämringen av statlig assistansersättning vältrar över kostnader på kommunerna för utökad hemtjänst och boendestöd.

När oppositionen påpekat dessa och andra ekonomiska påfrestningar för kommunerna som regeringen orsakat har regeringens enda och ständiga svar varit att man "faktiskt tillför kommunerna 10 miljarder extra". Dessa tio miljarder har fram till idag använts av ministrarna till det mesta man kan tänka sig. Pengarna är om man summerar alla löften slut flera gånger om.

I tidigare blogginlägg har jag visat hur det rådde balans mellan skatteintäkter och utgifter för kommunsektorn under Alliansens regeringstid och att kommunsektorn då också redovisade stabila överskott, även under krisåren. Men åren före Alliansen och kommande år är det i stället underskott i kommunsektorn, och utgifterna överstiger skatteintäkterna. (Se utförligare redogörelse på bloggen den 3/9 i år).

I längden kan man aldrig klara kommunerna ekonomi genom höjda statsbidrag. Statsbidragen kan vara en extra hjälp i besvärliga situationer (som i dagens migrationsläge) eller när staten vill satsa lite extra på något område. Men grunden för en stark kommunal ekonomi är att vi får fler företag och fler jobb i privat sektor. Det är dessa skattemedel som skapar alla resurser till välfärd och pensioner. Att regeringen nu driver en politik som motverkar fler företag och fler jobb är därför allvarligt. Effekterna skyms hjälpligt av en stark konjunktur som gör att arbetslösheten ändå sjunker något. Men med en klokare politik hade Sverige kunnat dra mycket större nytta av konjunkturuppgången, fått mycket fler i arbete och samtidigt stärkt kommunerna ekonomi ordentligt.

Den enda slutsats jag kan dra är att det alltid är lättare att vara kommunpolitiker med moderatledd regering.
Sverige hade EU:s minsta inkomstskillnader 2014

2016-12-13

Nyhetssajten Europaportalen (Ägd av LO/TCO/SACO och Svenskt Näringsliv mfl) redovisar idag siffror över inkomstskillnaderna i EU-länderna i den senaste mätningen som gjordes 2014 (Alliansens sista regeringsår). Sverige hade då den minsta skillnaden i EU. EU:s statistikbyrå har delat in löntagarna medlemsländerna efter hur mycket man tjänar i timmen före skatt. Den tiondel av löntagarna som tjänar minst har sedan jämförts med den tiondel som tjänar mest. Sverige har då den minsta skillnaden.

Med tanke på det svenska skattesystemets konstruktion skulle Sverige ha ännu väldigt mycket mindre inkomstskillnader om man räknade på nettolön efter skatt. Svenska höginkomsttagare betalar extremt hög skatt jämfört med snart sagt varje annat land i världen. Men tack vare jobbskatteavdraget betalar svenska normalinkomsttagare idag skatt på en mer genomsnittlig EU-nivå.


Regeringen driver fram neddragning av personlig assistans

2016-12-12

Tidningen Dagens Samhälle rapporterar i sitt senaste nummer att Regeringens sparkrav på Försäkringskassan gör att man nu allt oftare säger nej till statligt finansierad personlig assistans till funktionsnedsatta. Detta gör att kommunerna tvingas ta över ansvaret genom andra insatser än assistans, exempelvis hemtjänst eller boendeplatser. Staten vältrar på detta sätt över kostnaderna på kommunerna. Protester kommer nu från ett flertal kommuner och kommunförbund, liksom från Sveriges Kommuner och Landsting.

Det var i regleringsbrevet för budgetår 2016 som regeringen krävde att Försäkringskassan ska bryta utvecklingen av antalet timmar inom personlig assistans för funktionsnedsatta.

Personlig assistans kostar allt mer, 2015 kostade den 30 miljarder för staten och 4,5 miljarder för kommunerna (de 20 timmar per vecka och person som kommunerna tvingas betala innan staten går in och täcker resten). Kostnader för andra typer av kommunalt stöd är inte inräknat.

Även Moderaterna ser stora problem med skenande kostnader för personlig assistans, men vi föredrar en effektivare kontroll och förebyggande av missbruk och bedrägerier än att neka funktionsnedsatta det stöd de behöver. Att dra in assistansen för en svårt funktionsnedsatt människa är inte värdigt. Självklart kan det finnas fall där det objektivt sett inte ska beviljas assistans, men andelen avslag på ansökan om personlig assistans är nu betydligt större än under Alliansens regeringstid. Regeringen har valt en linje som är svår att försvara.
Många fler får indragen sjukpenning idag jämfört med Alliansåren

2016-12-12

Andelen som inte får sjukpenning eller sjukersättning har ökat till de högsta nivåerna på flera år, visar statistik som har tagits fram åt Dagens Nyheter och uppmärksammades i denna artikel för en tid sedan. Under årets första halvår var det drygt 17.000 personer som nekades eller som blev av med sin sjukpenning. Nästan 5.200 fick avslag på sin ansökan om sjukersättning.

"När vi utreder ärendena hittar vi arbetsförmåga i allt fler fall", säger Andreas Larsson, områdeschef för sjukförsäkringen på Försäkringskassans huvudkontor.

Andelen indragna sjukpenningar, att ersättningen till sjukskrivna stoppas, var tidigt i somras dubbelt så stor som ett år tidigare. I juni fick 1.882 personer sin sjukpenning indragen. Det motsvarar fyra procent av alla sjukskrivningar som avslutades den månaden. En titt bakåt visar att den här andelen låg under två procent under flera år, fram till och med sommaren 2015.

Regeringspartierna tog strid mot Alliansens sjukförsäkringsreform och menade att det var inhumant att lägga så stort fokus på arbetsförmågan och ifrågasätta människors rätt sjukpenning. Nu har vi facit - i dag, under S-MP-V-styre är andelen som får avslag på sin sjukpenning dubbelt så stor som när Alliansen styrde. Rätt eller fel, bra eller dåligt, det är inte alldeles enkelt att ge ett tydligt svar på utan att analysera djupare. Men regeringspartiernas hyckleri kan knappast bli tydligare. Man verkar i vart fall inte se något problem i förändringarna, utan har tvärtom varit tydliga med att sjuktalen måste ned, vilket sannolikt lett till en hårdare bedömning från Försäkringskassans sida.

Medias politiska hyckleri är om möjligt ännu värre. Efter artikeln i DN 8 september har knappt någon ens uppmärksammat de ganska dramatiska siffrorna. Undrar hur det låtit i media om detta inträffat under en Alliansregering?
Debatt om skatteflykt hos Forum Syd

2016-12-12I dag representerade jag moderaterna i en paneldebatt i regi av Forum Syd (en paraplyorganisation för biståndsfrågor, delvis finansierad av SIDA). Debatten rörde utvecklingsländernas problem med skatteflykt som undandrar stora summor för dessa länders utveckling. Det är alltså inte bara utvecklade länder som drabbas av aggressiv skatteplanering eller skattebrott.

I paneldebatten deltog representanter för S, V, MP och så jag från Moderaterna. Lite slagsida kan man tycka, och det var ganska uppenbart av frågor och kommentarer att en majoritet i publiken höll till på vänsterkanten.

För egen del tryckte jag på att Alliansen fick till över 40 dubbelbeskattningsavtal och insynsavtal med "skatteparadis" under vår regeringstid. Det gör det svårare för svenska företag att gömma pengar i skatteparadis som borde beskattats i Sverige eller i andra länder. Jag pekade också på att Sverige lämnar omfattande hjälp till fattigare länder att bygga upp fungerande skatteadministration och en effektivare skatteuppbörd.

Före paneldebatten presenterades en rapport från Forum Syd som menade att mycket stora summor undanhålls i bolagsskatt från multinationella företag verksamma i u-länder. Jag påpekade att en viktig fråga kan vara att hjälpa dessa länder att bredda sina skattebaser, eftersom just bolagsskatten är en mycket svårkontrollerad skattebas (skatteplaneringsuppläggen är ofta mycket komplicerade och svåra att ifrågasätta) och det finns dessutom ett tryck nedåt på bolagsskatterna i många länder.

I övrigt diskuterades aktuella förslag om effektivare globalt informationsutbyte och register över företags verkliga ägare för att kunna följa pengarna och motverka skatteflykt, samt "land-för-land-redovisning av företags resultat. Förslag som moderaterna i grunden stödjer så länge de är proportionerliga. Vi är dock tveksamma till att alla uppgifter ska vara offentliga, det kan hota företagshemligheter. I vissa delar borde det räcka att skattemyndigheterna har insyn i informationen.

En annan fråga som kom upp var Forum Syds krav på att Sverige ska säga ja till att inrätta ett "mellanstatligt skatteorgan" under FN. Detta avvisar moderaterna eftersom vi tror att de samarbetsorgan som redan finns räcker. För svensk del diskuteras denna typ av frågor inom såväl EU som OECD. Bland annat är nya regler om samverkan mellan europeiska skattemyndigheter på gång fram i riksdagen för godkännande. Från moderat sida vill vi inte ge FN makt över skattefrågorna som i huvudsak är nationella frågor. Det visade sig under debatten att även regeringen tills vidare säger nej till ett nytt skatteorgan under FN.
Myndighetsutövning får aldrig styras av handläggares godtycke

2016-12-11

Svenska Dagbladets ledare avslöjade häromdagen att Migrationsverket uppenbarligen gjorde sig skyldig till ren "asylaktivism" i somras genom att hantera rekordmånga asylansökningar dagen innan den nya lagen om tillfälliga uppehållstillstånd skulle börja gälla. Andelen bifall blev också ovanligt stor. Den första dagen med den nya lagen togs däremot mycket färre beslut än vanligt.

"Anställda på Migrationsverket gillade inte regeringens åtstramningar av asylpolitiken, och arbetade trots semestertider för att bevilja så många permanenta uppehållstillstånd som möjligt innan de nya reglerna trädde i kraft. Det säger källor inom Migrationsverket till SvD Ledare."

Så här ser statistiken ut dagarna före och efter den nya lagens ikrafttträdande:"De kommande regeländringarna ledde till ökad aktivitet på Migrationsverket. Mängden avgjorda asylärenden talar sitt tydliga språk. Från maj till juni steg antalet avgjorda ärenden med drygt 20 procent. Samtidigt steg andelen bifall från 50 till 62 procent. I juli månad – mitt under semestern – ökade antalet avgjorda ärenden ytterligare, och andelen bifall klättrade upp till 71 procent. Det framgår av den månadsstatistik som Migrationsverket publicerar regelbundet på sin webbsajt." skriver SvD.

"Veckorna före regeländringarna ökade mängden avgjorda ärenden stegvis för att nå en kulmen precis innan åtstramningarna trädde i kraft. Tisdagen den 19 juli, dagen innan de nya reglerna infördes, mer än dubblerades antalet avgjorda ärenden, från 411 på måndagen till 995 stycken på sista dagen med de gamla reglerna. Samtidigt nådde andelen bifall 87 procent." fortsätter SvD.

Uppgifterna i Svenska Dagbladet är svåra att ifrågasätta. Det är helt uppenbart att handläggare hos Migrationsverket agerat för att så många som möjligt skulle få permanenta uppehållstillstånd den sista dagen före lagändringen. Det är också anmärkningsvärt att så mycket större andel av de asylsökande plötsligt hade godtagbara asylskäl just den 19 juni än dagarna före och efter. Migrationsverket har en del att förklara.

Tidigare har jag hört ett flertal påståenden och rykten om att handläggare hos Migrationsverket med en viss religiös inriktning eller bakgrund aktivt skulle ha motarbetat eller avslagit asylansökningar från "motståndarsidan" som därmed gått miste om en rättssäker prövning, eller att man skulle ha gynnat sina "egna" som skulle ha fått uppehållstillstånd utan godtagbara skäl. Jag har själv fått mail från personer som anser sig vara drabbade. Exempelvis har det påståtts att anställda sunnimuslimer motarbetat asylansökningar från shiamuslimer och omvänt, eller att vissa minoriteter från konfliktområden skulle ha missgynnats av handläggare hos Migrationsverket som kommer från andra grupper. Jag har ärligt talat haft väldigt svårt att ta dessa påståenden på allvar, eftersom jag i utgått från att myndigheter trots allt är objektiva vid sina beslut, och att det finns interna kontroller som säkerställer detta. Men efter det som nu framkommer i Svenska Dagbladet känns det inte lika självklart att påståendena är felaktiga. I så fall är det förfärligt.

I Sverige ska alla självklart ha rätt till samma prövning och samma rättssäkra handläggning oavsett vem man är, varifrån man kommer, när man ansöker om uppehållstillstånd och vem som handlägger ärendet. Det får inte finnas ens skuggan av en misstanke att enskilda handläggare hos Migrationsverket tummar på regelverken i avsikt att gynna eller missgynna vissa asylsökande.
Förbjud kommunerna att betala ut ersättningar till "papperslösa"!

2016-12-10

Flera medier rapporterar i dagarna om att Stockholms rödgrönrosa majoritet tänker följa S-styrda Malmös exempel och börja betala ut försörjningsstöd till barn till "papperslösa" (Malmö har gjort detta sedan 2013). Även Stockholm vill nu alltså aktivt sabotera regeringens arbete med att avvisa dem som fått avslag på sina asylansökningar och skapa incitament för dessa personer att i stället gå under jorden och leva illegalt i Sverige. Som belöning får man förutom försörjningsstöd, även rätt till skolgång för barnen och omfattande rätt till sjukvård. Allt betalt av svenska skattebetalare.

Som Borås Tidning förtjänstfullt påpekar i gårdagens ledare är det intressant att ansvarig minister Anders Ygeman (S) vill ta "krafttag" för att avvisa dem som fått avslag. "Vi måste kunna upprätthålla en långsiktig, hållbar och human migrationspolitik som värnar asylrätten. Det är avgörande att den som efter prövning av sina asylskäl fått ett lagakraftvunnet avslagsbeslut återvänder så snabbt som möjligt" sa han och migrationsminister Morgan Johansson den 22 september när de presenterade "krafttag" för att få fart på återvändandet efter avslagsbeslut. Anders Ygeman är samtidigt nyvald ordförande för Socialdemokraterna i Stockholm som aktivt vill motarbeta ett frivilligt återvändande. Vad tycker Anders Ygeman egentligen i frågan?

Vad jag tycker är däremot tydligt. Jag var upprörd redan när Alliansen gjorde upp med Miljöpartiet om att ge rätt till skola och omfattande rätt till sjukvård för dem som gått under jorden efter avslagsbeslut. Så här blev jag citerad i Borås Tidning den 8 mars 2011, och jag står stadigt fast vid samma åsikt idag:Att man nu i flera kommuner utvidgar rättigheterna för den som lever illegalt i landet är rent stötande. Jag anser därför att socialtjänstlagen bör förtydligas och att man tar in ett uttryckligt förbud mot utbetalning av ekonomiska ersättningar till dem som vistas illegalt i vårt land.

Jag tycker såklart också att alla andra skattefinansierade förmåner, utöver akut sjukvård, ska upphöra för den som lever illegalt i landet. Det handlar både om respekt för grundläggande rättsprinciper och om att ta bort incitamenten att hålla sig gömd efter avslagsbeslut.
Även GT:s ledarsida instämmer

2016-12-09

Även GT:s ledarsida håller med mig i min kritik mot Migrationsverket för att man vägrar släppa sina asyllägenheter till nyanlända för att lindra bostadsbristen.


Mediaintresse för min interpellation till migrationsministern

2016-12-08

I förmiddags intervjuades jag i radio Sjuhärad angående min kritik mot Migrationsverket och min interpellation till migrationsministern. Dels finns ett kortare nyhetsinslag, dels finns ett inslag med hela intervjun.

Radio Sjuhärad har nu också följt upp intervjun med mig och sina tidigare inslag i frågan och varit i kontakt med migrationsminister Morgan Johansson. Han ger det häpnadsväckande svaret att han tycker Migrationsverket ska behålla sina lägenheter till asylsökande och i stället hänvisar kommunerna till att hyra de tidigare asylboenden som Migrationsverket har lämnat! Man menar alltså att de asylsökande ska bo i lägenheter medan de som beviljats uppehållstillstånd ska bo på asylanläggningar. Det blir en intressant fråga att lyfta med migrationsministern i den kommande interpellationsdebatten!

Frågan har under dagen även uppmärksammats av Sveriges Radio på riksnivå som presenterat detta inslag och även fått ta del av min interpellation i sin helhet.Jag ställer interpellation om Migrationsverkets asyllägenheter

2016-12-08

Interpellation till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S):
2016-12-08Kommunernas ansträngda situation med att ordna bostäder till flyktingar

De svenska kommunerna pressas hårt av behovet av bostäder till nyanlända som beviljats uppehållstillstånd i vårt land.

I likhet med många andra kommuner har Borås Stad problem att erbjuda bostad till alla de nyanlända man ålagts av Migrationsverket att ta emot under detta år. För att försöka få fram bostäder har det kommunala bostadsbolaget AB Bostäder sagt upp 20 lägenheter som Migrationsverket idag använder som boende för asylsökande som väntar på besked. Bostadsbolaget vill istället att nyanlända med uppehållstillstånd ska få dessa lägenheter.

Detta borde inte medföra några problem för Migrationsverket med tanke på att man nu i snabb takt avvecklar ett antal asylboenden runt om i landet för att de inte längre behövs. Men Migrationsverket väljer i stället att ta strid mot Borås Stad och har överklagat uppsägningarna till hovrätten! Detta trots att AB Bostäder fick rätt i Hyresnämnden, som godkände uppsägningarna. På detta sätt försvårar Migrationsverket för Borås Stad att klara av att leva upp till de krav som ställs på att man ska ta emot nyanlända.

De uppgifter jag kunnat få fram tyder på att Migrationsverket hyr åtskilliga tusen lägenheter runt om i landet som används som boende för asylsökande. Om man lämnade ifrån sig dessa lägenheter så de istället skulle kunna användas för nyanländas boende skulle en betydande del av den mest akuta bostadskrisen kunna lösas. Och det finns gott om plats för asylsökande i de anläggningsboenden som just nu avvecklas i snabb takt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Hur ser justitie- och migrationsministern på att Migrationsverket försvårar för de svenska kommunernas möjligheter att hantera bostadssituationen för nyanlända?

Är justitie- och migrationsministern beredd att ge direktiv till Migrationsverket om att släppa alla hyrda lägenheter inom allmännyttan som används som asylboenden för att på detta sätt lindra bostadskrisen i kommunerna?


Jan Ericson (M)

(slutversion)


Gustav Fridolin (MP) har knappast lärarerfarenhet från grundskolan

2016-12-07

I morse såg jag återigen, vet inte vilken gång i ordningen, utbildningsminister Gustav Fridolin sitta i en TV-soffa och tala om att "vi lärare vet minsann" hur saker fungerar i grundskolan och vad som behövs. Diskussionen gällde Pisa-resultaten och de skolreformer som genomförts och behöver genomföras framöver. När Gustav Fridolin i en debatt om utbildning i grundskolan lite försåtligt skryter om sin egen gedigna lärarerfarenhet finns det anledning att ställa ett antal frågor. Hans CV (från riksdagens hemsida ser ut så här:Man kunde exempelvis fråga Fridolin om han verkligen har erfarenhet av undervisning av barn? Det har han uppenbarligen inte, han har uppenbarligen bara undervisat vuxna på folkhögskola. Det är mycket stor skillnad på att undervisa barn och vuxna, det går inte att jämföra överhuvudtaget. Man kunde också fråga honom om hans långa gedigna lärarerfarenhet. Av hans CV framkommer att han tog sin yrkesexamen som folkhögskolelärare 2010. I hans CV anges att han arbetat som folkhögskollärare 2007-2014. I så fall var han obehörig lärare halva denna tid. Och under dessa sju år studerade han samtidigt och tog två olika examina, arbetade som journalist på TV4 och satt fyra år i riksdagen. Rent logiskt måste tiden som medgav arbete som lärare ha varit ytterst begränsad. I denna artikel sägs fö att han arbetat fyra år på folkhögskola, och inte sju som det står i hans CV. Uppgiften om fyra år förekommer även i andra intervjuer och artiklar om Fridolin.

Hur man än vänder och vrider på saken så lär Gustav Fridolins personliga lärarerfarenhet om grundskolans problem och utmaningar vara närmast obefintliga. Det ska man komma ihåg när man hör honom i intervjuer upprepa sitt mantra om att "vi lärare vet" när han diskuterar grundskolans problem.
SCB: Sjuhärad ett av moderaternas starkaste riksdagsvalkretsar

2016-12-06

Min egen riksdagsvalkrets, "Västra Götalands Läns Södra valkrets" är stabilt över tid ett av moderaternas starkaste fästen i Sverige. Moderaterna har varit största parti i valkretsen när man frågat om "bästa parti" i SCB:;s stora opinionsmätning fem av de senaste sex mätningarna. Och vi har varit ett av de starkaste moderatfästena i landet alla sex mätningarna. Nedan siffrorna för årets novembermätning:Moderaterna ligger kvar på 31%, den siffra vi fick i föregående mätning i maj. De flesta övriga partier minskar. Störst tapp gör Socialdemokraterna som backar sex procentenheter, samtidigt som V och SD ökar. Helt uppenbart är att S tappat stort till SD som nu är nästan lika stora som S. Att Miljöpartiet får knappt mätbara 1,1% känns förståss också bra.

För moderaterna ligger vår valkrets denna gång på en delad tredjeplats i landet tillsammans med Stockholms Stad. Endast Stockholms Län och Östergötland har starkare moderata siffror. Vårt stöd ligger långt över moderaternas rikssiffror även i denna mätning.

Visst är urvalet på valkretsnivå litet, och visst är det skillnad på att nämna "bästa parti" och vilket parti man tänker rösta på (taktikröster på andra partier, proteströster osv kan ge ett annat utfall), men när siffrorna för moderaterna totalt sett är oväntat svaga känns det ändå väldigt bra att väljarna i den egna valkretsen verkar ha ett större förtroende för oss moderater än i riket som helhet.
Migrationsverket saboterar för Borås att ta emot fler nyanlända

2016-12-06

I helgen berättade Borås Tidning på ledarplats om hur Migrationsverket saboterar möjligheten för Borås kommun att ta emot nyanlända.

I likhet med många andra kommuner har Borås Stad problem att erbjuda bostad till alla de nyanlända man ålagts av migrationsverket att ta emot detta år. För att försöka få fram bostäder har det kommunala bostadsbolaget AB Bostäder sagt upp 20 lägenheter som Migrationsverket använder som boende för asylsökande som väntar på besked. Bostadsbolaget vill hellre att nyanlända med uppehållstillstånd ska få dessa lägenheter. Detta borde inte medföra några problem för Migrationsverket med tanke på att man nu i snabb takt avvecklar ett antal asylboenden runt om i landet för att de inte längre behövs. Men Migrationsverket väljer i stället att ta strid mot Borås Stad och har överklagat uppsägningarna till hovrätten! Detta trots att AB Bostäder fick rätt i Hyresnämnden, som godkände uppsägningarna!

I höstas hade jag ju en interpellationsdebatt med justitieministern angående Migrationsverkets obetalda skuld till kommunerna. Man var då skyldiga Borås Stad 143 miljoner kronor. Inte nog med detta - nu väljer Migrationsverket alltså också att ta strid för att Borås Stad inte ska kunna erbjuda de 20 lägenheterna till nyanlända med uppehållstillstånd i stället för att de ska fyllas av asylsökande.

Det är verkligen inte lätt att vara kommunpolitiker i dagens läge. Regeringen hotar med sanktioner om man inte trollar fram bostäder från ingenstans, samtidigt som Migrationsverket saboterar användningen av de lägenheter som finns. I riket totalt finns enligt den senaste siffran jag hört uppskattningsvis lägenheter för kanske 25-30.000 personer personer som Migrationsverket hyr som tillfälliga boenden till asylsökande. Om Migrationsverket flyttade över dessa personer till sina anläggningsboenden under utredningstiden skulle stora delar av den mest akuta bostadsbristen i dagsläget faktiskt kunna lösas på ett fullt realistiskt sätt utan att kommunerna skulle behöva pressas ytterligare.

Jag håller just nu på att ta fram aktuella och kvalitetssäkrade siffror över antalet lägenheter Migrationsverket disponerar i dagsläget och överväger att ställa ansvarig minister till svars för Migrationsverkets bristande samarbetsvilja.
Allt mer tyder på att Alliansens skolreformer vände skolresultaten

2016-12-06

En vecka efter de glädjande skolresultaten i Timss presenterades idag de den omtalade Pisamätningen. Efter flera PISA-undersökningar med fallande resultat har nu svenska 15-åringars kunskaper förbättrats. Läsförståelse och matematik har förbättrats och inom naturvetenskap syns tecken på en positiv utveckling. I den förra PISA-undersökningen presterade svenska elever under genomsnittet för OECD-länder inom alla tre kunskapsområden. Nu placerar sig Sverige på genomsnittet (matematik och naturvetenskap) eller över genomsnittet (läsförståelse).

"Det är ett glädjande trendbrott som vi hoppas kan ge elever, lärare och rektorer råg i ryggen. Förra veckan presenterade vi förbättrade resultat i en annan internationell undersökning, TIMSS. Sammantaget stärker det våra slutsatser att eleverna har mer kunskaper i dag", säger Mikael Halápi, vikarierande generaldirektör på Skolverket.

Resultaten i de två mätningarna styrker bilden av att Alliansens många skolreformer nu börjar ge utdelning i bättre skolresultat. Pisa-mätningen gjorde (i likhet med Timss) i mars/april 2015. Det var alltså endast några månader efter att de nya regeringen tillträdde. Således kan den inte ta åt sig någon ära alls för förbättringen. De elever som deltog i Pisa var elever i årskurs nio. Denna årskurs är den första som gått hela sin skoltid i Alliansens skola. Dock genomfördes de större skolreformerna först efter några år av Alliansens regeringstid, så förhoppningsvis kommer effekterna att bli ännu bättre kommande mätningar.

Det negativa i Pisa-mätningen är att man ser att skillnaderna mellan skolor och mellan låg- och högpresterande elever ökar. I PISA mäts likvärdighet med sju likvärdighetsindikatorer. Jämfört med PISA 2006 har fem av dessa försämrats och ingen förbättrats. Till exempel har elevens familjebakgrund fått ökad betydelse för resultaten i naturvetenskap. När PISA-undersökningarna började år 2000 var Sverige ett av de länder som hade bäst likvärdighet. Idag ligger Sverige på en genomsnittlig OECD-nivå. Uppenbarligen är skolorna inte särskilt framgångsrika i att kompensera för elevens sociala bakgrund. Tyvärr tror jag vi bara sett början på detta. Med det stora tillskott av nyanlända elever vi har idag lär skillnaderna växa ytterligare.

Jag kommer att återkomma till analyser av hur gruppen invandrade elever påverkar resultatet i Pisa, det finns med skrivningar om detta i rapporten. Kunskap om dessa fakta är viktigt i den fortsatta diskussionen om hur vi får fler invandrade elever att klara skolan med godkända betyg. Jag tror dock många underskattar svårigheten för våra skolor att klara av att kompensera fullt ut för de nyanlända elevernas varierande förkunskaper. Som jag sagt många gånger under åren tror jag tyvärr att ett ökat antal elever med svaga skolresultat är ett pris vi får betala för ett omfattande asylmottagande.
Perspektiv i flyktingpolitiken

2016-12-05

Jag läser i media att FN vädjar om rekordsumma för bistånd nästa år, man vill att världens länder tillsammans bidrar med ca 200 miljarder för att bekosta humanitärt bistånd runt om i världen. Pengarna ska riktas till insatser för att hjälpa de ungefär 93 miljoner människor som är mest utsatta. Behovet av humanitärt stöd har enligt FN inte varit så här stort sedan andra världskriget. Summan FN ber om för 2017 är rekordhög - nästan tre gånger så stor som 2011.

Problemet är bara att FN sällan får in det man behöver. Man bad om ett nästan lika stort belopp för 2016, men i slutet av november hade bara lite mer än hälften av pengarna samlats in.

Sverige är ett av FN:s mest pålitliga bidragsländer, vi betalar inte bara vår FN-avgift punktligt, vi bidrar också med pengar till olika FN-organ, och så har det varit genom åren, oavsett regering. Denna historiska pålitlighet lär ha påverkat för att vi fick plats i FN:s säkerhetsråd. Sverige lägger dessutom ytterligare pengar i den egna biståndsbudgeten som uppgår till ett stort antal ytterligare miljarder.

Men utöver pengarna till FN:s flyktinghjälp och vårt eget nationella bistånd lägger vi enorma pengar på mottagande av asylsökande. Migrationsverkets budget för i år och nästa är ligger på drygt 41 miljarder per år. Till detta kommer kostnader i alla övriga samhällssektorer, exempelvis kommunernas kostnader för bostäder och skola, sjukvårdens och arbetsförmedlingens kostnader mm. Hur stora belopp alla dessa aktörer sammanlagt lägger på detta är närmast omöjligt att beräkna. Men staten sköt ju i vart fall till 10 miljarder extra per år kommande år för att hjälpa kommuner och landsting att bekosta asylmottagandet, så totalkostnaderna ligger bara efter detta gott och väl över 50 miljarder kronor. Om man nöjer sig med denna mycket lågt beräknade summa (många hävdar att 100 miljarder är en mer rättvisande nivå) motsvarar ändå våra kostnader för att hjälpa ett begränsat antal asylsökande en fjärdedel (!) av hela det rekordhöga behov av pengar som FN behöver för bistånd till världens fattiga och utsatta nästa år.

Man kan definitivt fundera över om vi i Sverige gör rätt prioriteringar? I vart fall kan man konstatera att vårt sätt att hjälpa är extremt kostsamt per individ. Är det moraliskt med de behov som finns i världen? Jag tycker faktiskt inte det.
Total vändning av Migrationsverket - familjen Ahmadi får stanna

2016-12-03Så kom då det efterlängtade beskedet - familjen Ahmadi får stanna. Efter hård kritik backar Migrationsverket. Man inser att det är orimligt att utvisa en ambitiös arbetskraftsinvandrare som under alla år försörjt sig själv och sin familj genom eget arbete. Att lönen någon period kan ha legat några hundralappar under Migrationsverkets norm är rimligen inte skäl för utvisning. Dessutom finns det omständigheter i ärendet som gör det sannolikt att Migrationsverket dessutom i sak gjort en felaktig bedömning.

De flesta tycker nog som jag att det är orimligt att vi fram tills nyligen erbjudit personer som saknar asylskäl fri bostad och ekonomiskt bistånd även efter avvisningsbeslut, och att vi ger tiggande EU-medborgare härbärge på skattebetalarnas bekostnad, samtidigt som vi utvisar en familj som kommit hit som arbetskraftsinvandrare och försörjer sig själva och betalar skatt i Sverige.

Det förvånar mig också att Migrationsverket har tid att lägga så mycket arbete på att utvisa en familj som försörjer sig själva, samtidigt som man inte hinner med att pröva alla asylärenden i skälig tid, och även tar mycket god tid på sig att pröva nya arbetstillstånd. Det känns som en mycket märklig prioritering.

Sverige har en gigantisk uppgift framför sig att integrera nyanlända och få fler i egen försörjning. Duktiga och framgångsrika människor från andra länder och kulturer är oerhört viktiga, både för att motverka främlingsfientlighet och för att visa goda exempel för nyanlända. Det borde Migrationsverket inse. Regelverk kring arbetskraftsinvandring måste tillämpas med förnuft och helhetssyn.
Fler tunga moderater tar avstånd från tidigare migrationspolitik

2016-12-02

Efter artikeln från moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra, där hon förklarar partiets omsvängning (eller som jag brukar säga, tillbakagång till det partiet tyckte fram till 2007), och till och med ber om ursäkt för behandlingen av dem som hade en annan åsikt i frågan, går nu flera andra moderater ut och beklagar partiets tidigare linje.

En som verkligen kan göra det med hedern i behåll är förre migrationsministern Tobias Billström (M). Han försökte på flera sätt att strama upp de delar av politiken han upplevde var orealistiska. Men han fick inget gehör, utan tvärtom kritik från många olika håll.

I dag finns denna artikel i Aftonbladet (klicka för läsbar storlek) och artikeln uppmärksammas även i Dagens Industri. I artikeln skriver Billström bland annat att "det var mycket svårt att diskutera de här frågorna på ett balanserat sätt"//"Nästan varje antydan att man ville förändra eller förbättra möttes med påståenden om att det fanns illvilja", säger han.

Och jag minns det så väl. Bland annat ville Billström minska "volymerna" av asylsökande, vilket skapade ett ramaskri i både media och från övriga partier, även de andra Allianspartierna. Men också hård kritik, inte bara från statsminister Reinfeldt utan också i riksdagsgruppen. Vi var några som försvarade Billström och jag minns att jag pratade med honom och framförde mitt beklagande att reaktionerna blev som de blev.

En annan tidigare tung moderat som nu går ut och faktiskt ber om ursäkt för den tidigare politiken är Mikael Sandström, då statsminister Reinfeldts närmaste man och ansvarig för samordningen inom Alliansen. I en artikel i den politiskt fristående tidskriften Kvartal.se säger han rent ut att han skäms för den invandringspolitik Alliansen förde.

Han avslutar artikeln med att konstatera att "Den politik som formas nu, kommer att prägla Sverige för lång tid framöver. De beslut vi fattar nu, eller avstår från att fatta, avgör vilket Sverige vi har år 2066. Att blunda för de problem vi står inför, gör dem inte mindre."

Sandströms artikel uppmärksammas idag även av Dagens Nyheter idag. Artikeln är dock låst.

Att såväl moderaternas partiledare som tidigare migrationsminister och statsminister Reinfeldts närmaste medarbetare i Alliansregeringen nu alla tre tydligt medgivit att moderaternas migrationspolitik under Alliansåren var felaktig är bra. Det är också bra att det kommer ursäkter till dem som i likhet med mig försökte driva en annan linje. Tyvärr har förtroendet för moderaterna skadats mycket allvarligt av Alliansårens försummelser. Samtidigt är det fel att lägga alla skuld på statsminister Reinfeldt och de moderata statsråden - de övriga tre Allianspartierna gick ofta emot moderaterna i migrationsfrågorna och det var inte alldeles lätt för moderaterna att få igenom sina förslag. Vårt moderata krav om försörjningsansvar vid anhöriginvandring är ett exempel - det vattnades ut till nästan ingenting av C, L, KD och MP.

Första steget att återfå svenska folket förtroende är att medge att man gjort fel och be om ursäkt. Men det är lång väg att vandra innan människor börjar lita på oss igen. Nu måste vi visa att vi har en moderat politik som känns realistisk för att hantera den uppkomna situationen. Där är vi enligt min uppfattning inte än.
Nationell svensk flygskatt är fullständigt hål i huvudet

2016-12-02

Frågan om flygskatt har dammats av igen. 2006 var den då sittande socialdemokratiska regeringen på väg att införa en nationell flygskatt, trots massivt motstånd från fackföreningar, myndigheter, regioner, turist­näringen och övriga näringslivet. Alliansregeringen stoppade dumheterna när vi tillträdde. Vi bedömde att en nationell flygskatt endast skulle ha försumbara effekter för miljön och samtidigt medföra en mängd negativa effekter. I och med s-mp-regeringens nya utredning har frågan väckts på nytt. Men förslaget är lika dumt idag som det var 2006.

Flygskatt är verkligen en stortstadskonstruktion. Den skulle få stora negativa transportpolitiska, regionalpolitiska och närings­politiska konsekvenser. Flygskatten slår mot landsbygden, mot norra Sverige och mot Gotland där ofta flyget är enda alternativet för längre resor. Även företagande på landsbygden försvåras om en flygskatt leder till nedlagda flygplatser och färre avgångar. Inte minst drabbas turism- och besöksnäringen. Svenskt Flyg räknar med att en flygskatt skulle kosta mellan 5.000 och 10.000 jobb i Sverige.

Miljöargumentet håller inte heller. Inte ens utredningen själv kan visa att en svensk flygskatt skulle ha någon mätbar betydelse för att minska koldioxidutsläppen. Så oavsett vad man har för åsikt i klimatfrågan blir en nationell svensk flygskatt meningslös eller rent av kontraproduktiv. En svensk flygskatt flyttar bara start och landningar för utrikesflyget från svenska flygplatser till exempelvis Köpenhamn eller Helsingfors. Svenska flygplatser fårsamtidigt skära ned och göra sig av med anställda, samtidigt som flygpassagerarna tvingas resa längre för att ta sig till flygplatsen. När det gäller inrikesflyget riskerar en flygskatt att göra att fler tar bilen i stället för flyget, och det lär inte minska utsläppen. Dessutom riskerar man att små flygplatser slås ut när flygavgångarna blir färre. Då blir det längre resor till lämpliga flygplatser, vilket ofta görs med bil. För övrigt kommer flyget inom men inte alltför avlägsen framtid sannolikt att i huvudsak gå på biobränsle. Då faller miljöargumentet för en flygskatt helt.

Så här sammanfattar min riksdagskollega Edvard Riedl (M) på sin blogg argumenten mot en svensk flygskatt:


I media nämns ofta en Sifoundersökning som påstås visa att "svenska folket vill ha en flygskatt". Det är då viktigt att veta att undersökningen, som beställdes av Naturskyddsföreningen, har mycket hårt vinklade frågor. Exempelvis "Hur ställer du dig till att låta flyget betala sin klimatpåverkan genom en ny skatt?" I frågan sägs inget om hur klimatpåverkan ser ut, inget om skattens storlek, inget om de negativa effekterna på företagande och jobb av en flygskatt, inte heller framgår det tydligt att det bara är i Sverige denna skatt ska tas ut och vad det får för effekter för att flygavgångar flyttar till ett grannland i stället. Och trots den försåtligt ställda frågan är det bara 24% som är mycket positiva till denna skatt.

Motståndet mot en flygskatt är starkt, inte minst från näringslivet, men även från socialdemokratiska kommunalråd i norra Sverige, liksom från alla som är beroende av lokala flygplatser runt om i landet. I riksdagen verkar hela oppositionen vara emot en nationell svensk flygskatt. Från moderat sida är vi tydliga med ett nej till dessa tankar. Det mesta talar därför för att riksdagen kommer att försöka stoppa även detta skadliga förslag från regeringen. Socialdemokraternas önskan att hitta ännu en skattebas för att plocka av svenska folket maximalt med skatt och Miljöpartiets desperata behov av att visa "handlingskraft i klimatfrågan" får inte leda till en nationell flygskatt som slår mot svenska företag och svenska jobb utan att medföra någon mätbar miljönytta.
Nu får regeringens arbetsmarknadspolitik kritik även från vänster

2016-12-01

I denaste numret av Kommunalarbetaren riktas hård kritik mot regeringen för den förda arbetsmarknadspolitiken. Regeringen har satsat fel i arbetsmarknadspolitiken. Regeringens löften om sysselsättning i form av traineejobb och extratjänster har inte alls fungerat som tänkt. Det har lett till en högre långtidsarbetslöshet än vad som kunde varit fallet.

kritiken framförs i en rapport från tankesmedjan Tiden (en starkt vänsterorienterad tankesmedja). Det är alltså inte bara oppositionen som kritiserar regeringen, även från vänster kommer kritik.

Det allvarliga är att regeringens politik motverkar de positiva effekterna av konjunkturen. Med en klokare politik hade arbetslösheten kunnat sjunka snabbare under den pågående högkonjunkturen och ge oss bättre förutsättningar när konjunkturen vänder nedåt. Regeringens misslyckanden döljs i dagsläget av en god konjunktur som gör att arbetslösheten är förhållandevis låg och sjunker något, men med en bättre politik hade nedgången kunnat vara mycket tydligare. Konjunkturen döljer också den alltmer tudelade arbetsmarknaden där de grupper som står längst från arbetsmarknaden får det all svårare samtidigt som de som står nära arbetsmarknaden i dag knappast har någon arbetslöshet alls.
Tidningen ETC vill inte förstå min kritik mot Public Service

2016-12-01

Att tidningen ETC är en röd tidning framgår tydligt i deras egen deklaration på ledarplats. Det gör att det är lite svårt att ta tidningen på allvar när den angriper mig för att jag ifrågasätter SVT/SR för vänstervridning och osaklig nyhetsrapportering. Här från ledarsidan i tisdags:


Bakgrunden är att ETC krävde att jag skulle namnge de personer inom SR/SVT som jag anser vara "vänstervridna" och som ansvarar för en osaklig nyhetsrapportering. Jag svarade då att det såklart är helt omöjligt - nyheterna ställs samman på nyhetsredaktionerna där det finns många som jobbar. Det är såklart inte möjligt för mig att namnge vem som skrivit respektive telegram som nyhetsuppläsarna sedan levererar till tittare eller lyssnare eller i en notis på TextTV. Det enda jag kan se är slutresultatet. Detta borde ETC inse. Men i stället angriper man mig alltså för att jag inte kan namnge de ansvariga...

Jag föreslog också att ETC själva skulle ta del av den mängd exempel på vänstervridning eller annan osaklighet som presenteras i flera olika facebookgrupper som ägnar sig åt att granska just SVT/SR. I dessa grupper lägger man ut exempel och citat som samlas in av medlemmarna. Jag påstår definitivt inte att alla exempel är seriösa, men det finns så många solklara exempel att det borde få tom ETC att inse att Public Service idag står väldigt långt från lagens krav på saklighet och opartiskhet. Jag har själv belyst några av dessa exempel på bloggen. Mängden anmälningar till Granskningsnämnden om samma sak är för övrigt också omfattande. Forskning och statistik visar också på en tydlig vänstervridning i SVT/SR. Om ETC verkligen vill ta del av fakta är det väldigt enkelt att göra det. Men det är nog tyvärr viljan som saknas. De röda glasögonen är i vägen, ETC står så långt till vänster själva att de inte ens reagerar.
Några mediareaktioner på gårdagens upphandlingsdebatt

2016-12-01

Medias intresse är stort efter gårdagens upphandlingsdebatt. I några artiklar har jag själv blivit citerad eller kommenterad.

Upphandling24.se
Kommunalarbetaren
Byggnadsarbetaren
Uppmärksammad för mina motioner mot alkoholmonopolet

2016-12-01

I går skrev Nyhetssajten Kit.se en artikel om riksdagsledamöter som vill luckra upp alkoholmonopolet. Många moderater i riksdagen ha rmotioner i liknande frågor, inte minst om att underlätta för gårdsförsäljning. Jag fick äran att bli intervjuad häromdagen och fick utmärkt utrymme att redogöra för mina tankar. Intervjun har sammanställts på ett mycket seriöst sätt i artikeln som även innehåller andra kommentarer och intervjuer.

Bakgrunden är två av mina riksdagsmotioner denna höst:
2016/17:1580 Försäljning av öl och vin i licensierade livsmedelsbutiker
och
2016/17:134 Gårdsförsäljning av livsmedel och alkohol