Resultatet och debatten kring mina riksdagsmotioner och förslag

Fortsättning, äldre inlägg:


Bifall till min riksdagsmotion om utvärdering av "Sjöfyllerilagen"

2017-10-27

Ett enigt civilutskott föreslår i ett betänkande att inte mindre än sjutton (!) enskilda motioner, däribland en från mig, ska bifallas av riksdagen. I samtliga motioner föreslås ett tillkännagivande till regeringen om att den så kallade "sjöfyllerilagen" ska utvärderas.

Jag har motionerat i frågan även föregående mandatperiod, och den motion som nu tillstyrks lämnade jag in för bara några veckor sedan: 2017/18:2831 Utvärdering av sjöfyllerilagen.

Min motivering i motionen är denna: "Sjöfyllerilagen, dvs. den lagskärpning som trädde i kraft sommaren 2010, har nu fungerat under åtta säsonger med båtliv i våra skärgårdar och sjöar. Lagen har fått kritik från polis och andra myndigheter för att vara för tandlös, men också fått kritik från båtfolket för att vara ogenomtänkt och omöjlig att tillämpa i praktiken. Vissa menar samtidigt att lagen även borde gälla mindre båtar. Samtidigt finns vissa positiva tecken som tyder på att lagen medfört ett minskat sjöfylleri. Det är dags att efter åtta säsonger med lagen se över lagens samlade effekter och vid behov överväga korrigeringar eller förändringar av regelverket."

Utskottet motiverar sitt beslut enligt följande: "Som utskottet framhållit vid tidigare behandlingar är det alltid angeläget att beslutad lagstiftning följs upp. Det kan konstateras att lagstiftningen om ett utvidgat straffansvar för sjöfylleri i form av en fast, nedre promillegräns infördes 2010. Som framgår av redogörelsen ovan har regeringen gjort en viss uppföljning av lagstiftningen. Utskottet anser att det nu finns skäl att gå vidare med en grundligare utvärdering av lagstiftningens tillämpning och effekter. Vid en sådan utvärdering bör man även överväga om det finns behov av ändringar i något avseende. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och tillkännage för regeringen."

Beslutet från Civilutskottet uppmärksammas av många organisationer med koppling till båtlivet. Bland annat av tidningen Båtfolket. Även många andra medier uppmärksammar nyheten och våra bifallna motioner. Och det är ju inte ofta man får en riksdagsmotion bifallen. Men denna gång tyder allt på att riksdagen kommer att gå på Civilutskottets förslag, eftersom utskottet är enigt. Det känns bra!
Moderaterna vill uppvärdera medborgarskapet

2017-09-07

I dag presenterar moderaterna åtta förslag för att uppvärdera det svenska medborgarskapet. Förslagen kommer att läggas fram för moderaternas arbetsstämma i mitten av oktober och då förhoppningsvis bli partiets politik.

De åtta huvudpunkterna är följande:

1. Alla som beviljas medborgarskap i Sverige ska ha grundläggande kunskaper i svenska språket. Det ska visas genom betyg eller genom ett prov. Idag saknas ett krav på grundläggande kunskaper i svenska språket för att beviljas medborgarskap i Sverige. I bl.a. Tyskland, Norge, Danmark och Finland finns språkkrav för medborgarskap.

2. Alla som beviljas medborgarskap ska ha grundläggande kunskaper om det svenska samhället. Det ska visas genom ett prov. Möjlighet till dispens bör finnas för dem som på grund av ålder eller hälsa inte kan genomföra sådana prov. Det finns i Sverige idag inte något krav på kunskaper om samhället för medborgarskap. Det skiljer Sverige från bl.a. Tyskland, Norge och Danmark.

3. Utred krav på huvudsaklig försörjning som inte är i form av försörjningsstöd för beviljande av medborgarskap. Kravet ska inte gälla för barn och inte heller för statslösa. Denna typ av krav gällde fram till 1974 i Sverige och vi tror det var ett misstag att ta bort detta. Som självförsörjning ska även räknas försörjning genom make, maka eller sambo.

4. Förläng hemvistkravet med två år för medborgskaps beviljande. I dag krävs som huvudregel fem års hemvist i Sverige för medborgarskap. För statslösa och flyktingar gäller fyra år och för nordiska medborgare två år. Vi vill öka på kravet med två år för samtliga grupper, utom för nordiska medborgare där gränsen fortfarande ska vara två år. I Tyskland är hemvistkravet för medborgarskap idag åtta år som huvudregel och i Danmark nio år.

5. Den som jobbar och försörjer sig själv, och har klarat krav på kunskaper i svenska och om det svenska samhället, ska kunna bli medborgare tre år tidigare än vad som annars hade varit fallet. Vi kallar det integrationsbonus.

6. Uppvärdera systemet med medborgarskapsceremonier.

7. Medborgarskap ska kunna återkallas vid oriktiga uppgifter, mutor, frivillig tjänstgöring och vid brott som är till allvarlig skada för statens vitala intressen (då åsyftas terrorbrott och liknande, inte "vanlig" brottslighet). De internationella konventioner som Sverige skrivit under medger återkallelse av medborgarskap i två fall: om någon fått sitt medborgarskap genom att lämna felaktiga uppgifter eller om en person tagit värvning i annan stats tjänst eller begått allvarliga brott mot staten. Möjlighet till återkallelse av medborgarskap till följd av oriktiga uppgifter eller mutor föreligger i exempelvis Tyskland, Danmark, Norge, Finland, Nederländerna, Storbritannien och Kanada. Vi vill att medborgarskap ska kunna återkallas i dessa fall även i Sverige, vilket kräver grundlagsändring. Det saknas idag Sverige även möjlighet att återkalla medborgarskap till följd av frivillig tjänstgöring i utländsk militär styrka. Sådan möjlighet finns i bl.a. Tyskland och Nederländerna. I Sverige finns inte heller möjlighet att återkalla medborgarskap till följd av gärningar som är till allvarlig skada för statens vitala intressen. Sådan möjlighet finns i bl.a. Danmark och Storbritannien. I Norge förbereds en lagstiftning med sådan möjlighet för närvarande. Vi vill att medborgarskap även i Sverige ska kunna återkallas i dessa fall, vilket även det kräver grundlagsändring.

8. Värna det svenska passet. Passet är kanske den främsta symbolen för medborgarskapet. Ett mycket stort antal pass anmäls i Sverige årligen som borttappade eller stulna. Det rörde sig i fjol om över 60 000 pass. De anmälda passen kommer i vissa fall till användning i illegala syften. Vi vill förstärka åtgärderna mot missbruk av pass. Missbruk av pass vid inresa bör straffas strängare än idag att giltighetstiden för ett nytt pass inskränkas då ett tidigare pass har anmälts som borttappat eller stulet. De begränsningar som gäller för svenska pass ska också gälla för främlingspass och resedokument, det vill säga de resehandlingar som utfärdas av Migrationsverket.

De fyra första förslagen ligger väldigt nära de förslag jag och 13 av mina moderata riksdagskolleger föreslog i en riksdagsmotion förra året med rubriken 2016/17:3324 Betydelsen av svenskt medborgarskap. Vi har det senaste året på olika sätt försökt att få med dessa tankar i partiets nya migrationspolitik och det känns bra att se idag att det också blivit så. Dessutom har den viktiga sjunde punkten tillkommit om möjlighet att återkalla medborgarskap i vissa fall. Det enda jag saknar är vårt förslag om att koppla rösträtten till medborgarskapet i samtliga val. Det är något vi får jobba vidare med.
Riksdagen kräver att regeringen värnar det rullande kulturarvet

2017-06-01

I går beslutade riksdagen att kräva att regeringen tar fram lagstiftning till skydd för det rullande kulturarvet (alltså olika typer av veteranfordon, tåg, båtar, flygplan mm). Jag har skrivit om detta tidigare, hur modern lagstiftning ibland gör det omöjligt att bevara och använda äldre fordon när de inte uppfyller alla regler om miljö, säkerhet mm, och hur skatter och kostnader på ett orimligt sätt motarbetar dem som ideellt försöker bevara äldre fortskaffningsmedel för eftervärlden. Det handlar även om olika former av tillstånd, kontroller osv. Reglerna måste i de aktuella fallen anpassas efter det rullande kulturarvets speciella situation, man måste kunna göra rimliga undantag. Och då behövs en särskild lagstiftning som tydliggör detta. Tyvärr röstade S, V och MP emot detta uppdrag till regeringen, men eftersom SD ställde sig bakom Alliansens förslag det också riksdagens beslut.

.
Moderaterna reserverade sig till stöd för det rullande kulturarvet

2017-05-05

Jag har ju deltagit i flera träffar med motorhistoriska föreningar för att lyssna på motorentusiasternas problem när det gäller att bevara det rörliga kulturarvet, dvs olika typer av veteranfordon och veteranfartyg. I höstas motionerade jag även om en översyn av reglverken kring äldre fordon. Så här skrev jag:

"Sverige har – med rätta – sträng lagstiftning kring fordon och andra fortskaffningsmedel vad gäller miljö- och säkerhetskrav. Samtidigt finns ett stort antal äldre bilar, båtar, flygplan mm som renoveras och bevaras av entusiaster. Detta blir en del av vårt ”rörliga kulturarv”.

Tyvärr medför regler, avgifter och föreskrifter att arbetet med renovering och bevarande av det rullande kulturarvet försvåras. Ibland tvingas ägarna även vidta åtgärder som skadar eller förvanskar det aktuella fortskaffningsmedlet. Det behövs tydlig reglering som genom rimliga undantag i gällande lagstiftning underlättar bevarandet av det rörliga kulturarvet."


I veckan röstade riksdagen om ett stort antal motioner kring fordon och trafik, och bland annat var frågan om värnandet av det rullande kulturarvet uppe till behandling. Moderaterna reserverade sig då enligt nedan, med andra ord ungefär samma text som jag har i min egen motion:

"I Sverige finns uppskattningsvis 200 000 personbilar och motorcyklar i trafik som är äldre än 30 år. Vi inom Moderaterna anser att det rullande kulturarvet är en viktig del av den svenska kulturen och historien. Vid sidan av det historiska värdet skapas arbetstillfällen runt om i landet då personer lägger ned tid och pengar på att reparera och underhålla äldre fordon eller sköta en museiverksamhet. Vi måste tyvärr konstatera att nya lagar, regler och avgifter inte alltid utformas med hänsyn till de förutsättningar som gäller för dessa historiska fordon. Det är olyckligt och riskerar att begränsa möjligheterna att vårda och värna det rullande kulturarvet i Sverige. Detta gäller inte minst kravet på att ägaren av ett historiskt fordon, om det saknas ett registreringsbevis i original eller en av svenskt arkiv vidimerad kopia, ska kunna uppvisa ett tillverkarintyg, vilket kan vara omöjligt att få fram. Vi anser därför att regeringen bör inleda en översyn av kraven på historiska fordon i syfte att underlätta dokumenthanteringen. Vad vi nu har anfört bör riksdagen ställa sig bakom och tillkännage för regeringen."

Tyvärr var det bara M och SD som var så intresserade av frågan att man hade skriftliga reservationer. Riksdagen röstade ned samtliga motioner. Trist och ännu ett bevis i raden på att fyrkantig syn på lagar och regler är ett växande problem i vårt samhälle och att riksdagspartierna saknar såväl kraft som intresse att försöka förändra detta.
Riksdagsdebatt om bankernas kontanthantering

2017-05-04

Förra torsdagen hade finansutskottet debatt om införande av ett EU-direktiv i svensk rätt angående att tillförsäkra alla privatpersoner möjlighet att få ett betalkonto med grundläggande funktioner (omröstning i ärendet skedde i riksdagen igår). I samband med detta diskuterades även bankernas kontanthantering. Själv deltog jag som siste talare i debatten (se nedan) och gjorde några reflektioner kring detta med kontanthanteringen och hur vi på bästa sätt för frågan framåt. Att problem finns för såväl barn som äldre och funktionshindrade att använda elektroniska betalningsmedel är väl känt, samma sak gäller för delar av föreningslivet och många småföretag som får betalt med kontanter av sina kunder. I delar av landet med dålig mobiltäckning är det också problem med elektroniska betalningar. Jag har berört allt detta i tidigare blogginlägg.

Så länge kontanter är ett lagligt betalningsmedel måste man också kunna använda kontanter i butiker, ta ut kontanter från banken och även få sina dagskassor insatta på konto. Av beredskapsskäl är det dessutom viktigt för hela samhället att det även går att betala med kontakter om/när tekniken är utslagen.Jag har själv motionerat i riksdagen om någon from av skärpt lagstiftning för att trygga kontanthanteringen i samhället, något som även exempelvis Riksbanken förordar. Men att gå så långt som att lagstiftningsvägen formellt tvinga alla banker att hantera kontanter skulle skapa nya problem. Dels finns risken att banker då stänger mindre lönsamma kontor på landsbygden. Dels finns det många nischbanker som aldrig haft någon kassaservice, och som inte har utrymme eller säkerhetssystem för detta. Att tvinga dem att plötsligt öppna kassaservice vore orimligt. Och då vore det å andra sidan orättvist att bara tvinga vissa banker att ha kassaservice.

Min tro är det jag framförde i debatten - att det bästa är om man kan få bankerna att frivilligt samarbeta, tex så att man på varje större ort har en bank som står för kassaservicen och att samtliga banker delar kostnaden. Kanske kan samverkan ske inom ramen för bankomatsystemet, eller via andra utomstående aktörer, tex växlingskontor, Forex eller liknande som ändå hanterar kontanter. Här kunde regeringen spela en roll genom att ta initiativ till samtal med parterna.

Närmast väntar en större parlamentarisk utredning kring Riksbankens funktion där även kontanthanteringen ska diskuteras. Vad jag förstår har man hög prioritet på just kontanthanteringsfrågan och förhoppningsvis kan utredningen göra ett första delbetänkande kring kontanthanteringen så den frågan inte drar ut på tiden. Finansutskottet har också begärt att finansmarknadsminister Per Bolund ska komma till utskottet i närtid för att redovisa hur regeringen arbetar för att garantera att de som behöver hantera kontanter också ska kunna göra det.
Mångmiljardbelopp på drift i organisationsstöd och föreningsstöd

2017-04-05

Efter nya avslöjanden, denna gång i Aftonbladet (länk från bilden nedan), om att stora statliga stöd gått till odemokratiska eller tveksamma organisationer (vilket väl egentligen inte var någon nyhet) så vill jag påminna om att jag med början 2011 och sedan 2014 och återkommande varje år motionerat i riksdagen om dessa frågor. Motionerna har haft lite olika ingång, men gemensamt har varit att göra en ordentlig genomsyn av var pengarna tar vägen, samt att ställa upp tydliga regler för vilka organisationer som ska få rätt till stöd. Att odemokratiska organisationer fått statliga stöd är extremt stötande, samma sak att exempelvis flera politiska ungdomsförbund fuskat med medlemssiffror för att få högre bidrag.Bara staten och olika statliga myndigheter ger många miljarder i organisationsstöd varje år. Men även på kommunal nivå lämnas stora föreningsstöd. Jag är övertygad om att bara en liten uppstramning av villkoren och kontrollerna av organisationsstöden skulle frigöra miljardbelopp i statens och kommunernas budgetar som kunde användas till något bättre. Det minsta man kan begära är åtminstone att de föreningar och organisationer som får stöd verkar i demokratins anda och följer svenska lagar och regler.

Hela hanteringen och inblandade myndigheter måste granskas på djupet. I min senaste motion i höstas skrev jag följande: "Av och till diskuteras statens stöd till olika organisationer. Det handlar om allt från fusk med medlemsantal till organisationernas påstådda demokratiska eller i övrigt olämpliga ändamål. Det är dags för en grundläggande översyn av regelverket för stöd till organisationer och en djupgående analys av den ansvariga myndighetens (MUCF) verksamhet."
Uppmärksammad för mina motioner mot alkoholmonopolet

2016-12-01

I går skrev Nyhetssajten Kit.se en artikel om riksdagsledamöter som vill luckra upp alkoholmonopolet. Många moderater i riksdagen ha rmotioner i liknande frågor, inte minst om att underlätta för gårdsförsäljning. Jag fick äran att bli intervjuad häromdagen och fick utmärkt utrymme att redogöra för mina tankar. Intervjun har sammanställts på ett mycket seriöst sätt i artikeln som även innehåller andra kommentarer och intervjuer.

Bakgrunden är två av mina riksdagsmotioner denna höst:
2016/17:1580 Försäljning av öl och vin i licensierade livsmedelsbutiker
och
2016/17:134 Gårdsförsäljning av livsmedel och alkohol
Det blev ett 30-tal riksdagsmotioner i år

2016-10-05

I dag går den allmänna motionstiden ut i riksdagen, och det är dags att summera de motioner jag lämnat in själv och tillsammans med andra.

Totalt blev det ett 30-tal motioner, och jag kommer att lägga ut alla här under kommande vecka. Tills vidare finns de samlade på riksdagens hemsida under denna länk.

Utöver alla enskilda motioner har jag varit engagerad i flera av partiets motioner, framförallt budgetmotionen som varit en stående punkt då dagordningen för oss moderater i finansutskottet.
Dagens interpellationsdebatt om studielån till körkort

2016-09-08

I dag har jag haft en interpellationsdebatt med statsrådet Helene Hellmark Knutsson om införandet av möjlighet till studielån för att bekosta körkort, en fråga jag agerat i tidigare genom såväl riksdagsmotion som blogginlägg. Politiska beslut har gjort det allt dyrare att ta körkort, och vi vet att körkort är ett krav för många yrken. Att underlätta för fler att ta körkort är därmed ett sätt att minska arbetslösheten och att öka tillgången på kompetent arbetskraft. Här är mitt anförande i korthet.

I debatten förde jag fram en del synpunkter på regeringens tidigare förslag i frågan. Jag kunde samtidigt meddela att Moderaterna är positiva till grundtanken att erbjuda studielån till körkort. Om regeringen presenterar ett väl genomtänkt förslag finns god chans till brett stöd i riksdagen för detta.
Moderaterna kräver lag om tidig åldersbestämning av asylsökande

2016-09-06

I dag skriver Expressen om att Moderaterna vill skärpa reglerna för ensamkommande barn. Vi kräver en ny lag som innebär obligatorisk åldersbedömning tidigt i asylprocessen. (Hur det fungerar idag framgår av gårdagens blogginlägg).

Jag är mycket nöjd med den moderata linjen som är något jag argumenterat för internt under en längre tid. Mina besök hos migrationsverket, mina samtal med socialtjänster och handläggare hos migrationsverket, och inte minst alla signaler från polisen om vuxna som begår brott och slipper straff för att de påstår sig vara underåriga har övertygat mig om att vi måste agera. Övergrepp mot minderåriga på asylboenden utförda av andra boende har också uppmärksammats på senare tid och gör frågan än mer aktuell. Att blanda barn och vuxna på asylboenden är inte acceptabelt.

Översyn av reglerna kring ålderbestämning var en av de tio punkter jag och en grupp andra moderater motionerade om i riksdagen 2015. Jag kan konstatera att i stort sett allt vi motionerade om nu har blivit moderat politik på ett eller annat sätt.
Inkomstgarantin för statsråd behöver också ses över

2016-08-26

I dag meddelar civilminister Ardalan Shekarabi (S) i en debattartikel i Dagens Nyheter att Regeringen vill ändra regelverket för statsrådspensionerna. Bakgrunden är kritiken mot att fd ministrar tar ut pension samtidigt som deras företag drar in miljonintäkter. "Det är varken förenligt med svenska folkets förväntningar eller regelverkets intentioner", skriver han. Shekarabi vill att inkomster i bolag ska likställas med arbetsinkomster och leda till att pensionen justeras ned. Ett beslut kan komma under hösten. Moderaterna välkomnar förslaget och det finns stort värde i att denna typ av frågor avgörs i så brett politiskt samförstånd som möjligt. När nu de två största riksdagspartierna har samma syn på saken bör en förändring kunna beslutas i riksdagen.

För egen del välkomnar jag en förändring. Jag föreslog exakt detta redan 2007 i en riksdagsmotion: Motion 2007/08:K271 av Jan Ericson (M): Riksdagens och statsrådens inkomstgarantier

Bakgrunden var att jag efter Alliansens valseger 2006 upprördes över hur en del s-ministrar (inklusive förre statsministern Göran Persson) använde luckor i regelverket för att gömma mycket stora inkomster i bolag och samtidigt uppbära full statsrådspension. Det påstås nu att även ministrar i Alliansregeringen gjort likadant. Om det är korrekt eller inte låter jag vara osagt, exempelvis påstås att förre statsministern Fredrik Reinfeldt lagt inkomsterna från sin bok i bolag medan han tog ut ett års avgångsvederlag. I vilken mån boken totalt sett gått med vinst är en annan fråga. Få blir rika på att skriva memoarer så jag tvivlar på att Reinfeldt haft något större överskott att dölja. Dessutom hade hans bolag brutet räkenskapsår, vilket gör det svårt att veta om inkomsterna kom före eller efter att han slutade ta ut avgångsvederlaget.

Att gräva i det förflutna är dock ganska meningslöst. Viktigast nu är att skapa ett rimligt regelverk. Statsråden har haft helt andra och mycket mer generösa regler än riksdagsledamöterna, och dessutom handlar det ju om mycket högre belopp. Det finns skäl att ha en större likvärdighet i reglerna framöver. I sak tycker jag det är rimligt med inkomstgarantier/statsrådspensioner men de ska såklart inte betalas ut till dem som har andra inkomster.

Hur gick det då med min motion? Jo, den avslogs. Det var dock fler än jag som var upprörda över regelverket. Vad jag kan minnas fanns det dock inget intresse alls från Socialdemokraternas sida att ändra i regelverket. Sannolikt för att det skulle drabba deras egna fd ministrar, varav en del satt i riksdagen som ledamöter efter valförlusten. Nu väljer moderaterna en annan väg, vi avvisar inte en förändring även om det skulle drabba någon av våra egna fd ministrar.
Självklart ska föräldralediga invandrade mammor studera svenska

2016-07-09

Moderaterna föreslår skärpt aktivitetskrav för dem som söker försörjningsstöd som komplettering till föräldraförsäkringen, vilket är ganska vanligt bland invandrade kvinnor som är hemma med barnen. "Ett rimligt krav att ställa är till exempel att viss språkundervisning ska kunna ske under föräldraledigheten" som det står i pressmeddelandet.

Detta är något jag verkat för under lång tid, och något jag föreslog redan i min rapport om SFI som jag ställde samman under min tid i riksdagens utbildningsutskott. Jag var ju då ansvarig för bland annat SFI-frågor och reste runt och besökte SDI-verksamheter i olika delar av landet och gjorde även ett besök i Ontario i Kanada för att se hur man där arbetade med dessa frågor. Så här skrev jag på bloggen 2012-08-18 när jag presenterade min rapport:

Min slutrapport om SFI - svenskundervisning för invandrare

2012-08-18

Frågan om invandring och integration är en av de mer politiskt laddade i Sverige. Oavsett hur man ser på saken så är det bara att konstatera att det finns ett alltför stort utanförskap bland utrikes födda i vårt land. Att lyckas med integrationen av våra invandrare och ge dem möjlighet till egen försörjning genom arbete är en av de stora utmaningarna. En avgörande fråga för en lyckad integration och delaktighet både på arbetsmarknaden och i samhället är att invandrare snabbt lär sig behärska det svenska språket.

När jag tillträdde som ledamot i Riksdagens Utbildningsutskott efter valet 2010 fick jag hela vuxenutbildningen som ansvarsområde för moderaternas räkning. Svenskundervisning för Invandrare, sfi, utgör en del av detta ansvarsområde.

För att få en bild av hur sfi fungerar beslutade jag mig för att göra ett antal studiebesök, både ensam och tillsammans med andra. Under hösten 2011 och våren 2012 har jag bland annat besökt sfi-utbildningar i Uddevalla, Stenungsund, Borås, Halmstad, Varberg, Göteborg och Mölndal. Jag har också tagit del av hur Solnamodellen för sfi fungerar, och har även träffat Skolinspektionens ansvariga för utvärdering av sfi-utbildningar. I samband med en studieresa till Canada i januari 2012 fick jag också möjlighet att ta del av hur delstaten Ontario arbetar med språkutbildning för nyanlända.

Trots en del förbättringar under Alliansens tid vid makten, upplever jag att det finns en stor potential att förbättra sfi. Inte minst finns det många förslag från lärare och elever på sfi-utbildningarna som man kan ta till sig sig. Även skolinspektionen har i två rapporter pekat på förbättringsmöjligheter.

Jag har också konstaterat att sfi ser väldigt olika ut i olika delar av landet, och drivs i både kommunal och fristående regi. Olikheter uppfattas ibland som ett problem, men jag väljer att se det som en möjlighet. Man kan ta till sig de bästa idéerna och de effektivaste metoderna för att förbättra sfi över hela landet.

I denna slutrapport redovisar jag hur sfi är uppbyggd och fungerar idag, och redovisar ett antal förslag som skulle kunna utveckla sfi. Förslagen är mina egna och rapporten är ett inspel till moderaternas arbetsgrupp för utbildningsfrågor. Arbetsgruppen får sedan värdera förslagen och överväga om de är något att arbeta vidare med.

I rapporten föreslår jag bland annat att man borde erbjuda barnomsorg i anslutning till SFI-undervisningen, enligt kanadensisk modell. I Ontario erbjuder man båda makarna och barnen att först komma till sitt utbildningscenter för att äta gemensam frukost, varefter barnen går till förskolan och båda föräldrarna tillsammans studerar - på heltid! Vissa inslag i denna riktning har även prövats på flera ställen i Sverige, bland annat i Borås, och ger då hemmavarande kvinnor en möjlighet att träffa andra och samtidigt lära sig svenska några timmar några dagar i veckan. Detta har byggt på frivillighet, men jag tycker det vore utmärkt att göra det obligatoriskt att studera svenska regelbundet även för hemmavarande kvinnor. Samtidigt skulle barnen få en möjlighet att träffa andra barn och samtidigt lära sig lite svenska. Att bryta hemmavarande invandrarkvinnors isolering är en mycket viktig del i integrationsarbetet och genom att villkora utbetalda ersättningar med deltagande i svenskundervisning (och varför inte även samhällsorientering?) skulle man kunna uppnå detta.
Enigt konstitutionsutskott delar min kritik mot statsministern

2016-06-07

I dag höll Konstitutionsutskottet presskonferens angående sin vårgranskning. Det var ovanligt många punkter där man framförde kritik, men för min del är det naturligtvis mest intressant att se vad som hände med min egen KU-anmälan av statsminister Löfvén för hans otydlighet om vem som är hans ställföreträdare och hur detta uppdrag förhåller sig till posten som vice statsminister i regeringen.

Utskottet skriver följande om detta ärende i sin sammanfattning:

Vidare har utskottet granskat befattningen vice statsminister och uppgiften att ersätta statsministern.

Vid regeringsbildningen 2014 anmälde den tillträdande statsministern att den blivande chefen för Miljödepartementet även var vice statsminister. Denne var dock inte statsministerns ställföreträdare, utan ersättare för statsministern blir den av de tjänstgörande statsråden som varit statsråd längst tid, enligt bestämmelserna i regeringsformen.

Några formella fel har inte begåtts, men utskottet framhåller vikten av att det inte heller utanför regeringen bör råda något tvivel om vem som ersätter statsministern om han eller hon skulle ha förhinder. Genom att ge titeln vice statsminister en annan innebörd än vad som gjorts tidigare och som därtill inte fullt ut svarar mot den gängse betydelsen av ordet ”vice” finns en risk för glapp mellan omgivningens förväntningar och den ordning som faktiskt gäller.

Informationen borde enligt utskottet ha varit tydligare, och en lämplig ordning kan vara att en statsminister i samband med regeringsbildningen ser till att informera riksdagen om vem som ersätter statsministern om han eller hon har förhinder."Konstitutionsutskottet var enigt om denna skrivning, dvs samtliga ledamöter, även socialdemokraterna, står bakom KU:s kritik mot statsministern för hans otydlighet. Det visar att jag hade gott fog för min KU-anmälan.

Jag konstaterar också att min anmälan bidragit till att statsminister Löfvén blivit tydligare. När han meddelade sin regeringsombildning i samband med Åsa Romsons avgång nyligen så gav han klart besked om att nya språkröret Isabella Lövin (MP) är vice statsminister men bara med något slags "ceremoniell uppgift", medan statsministerns ställföreträdare formellt är den minister som har flest tjänsteår. En något märklig ordning kan man tycka, och som väl främst visar att statsministern har lågt förtroende för Miljöpartiets språkrör. Men det blir nu i vart fall tydligt vad som gäller, och det är det viktigaste.
Statsminister Löfvén i KU-förhör med anledning av min anmälan

2016-04-29

I dag hålls KU-förhör med statsminister Löfvén. Det är tre olika KU-anmälningar mot statsministern som behandlas. Den första punkten på dagordningen rör min egen anmälan rörande det märkliga i att han utsett en vice statsminister som samtidigt inte är hans ställföreträdare om han inte kan fullgöra sitt uppdrag. Att vilseleda såväl svenska folket som andra stater om vem som är hans verkliga ställföreträdare är något som definitivt behöver granskas av KU. Dagens Nyheter ringde mig igår för en intervju med anledning av dagens förhör, och jag upprepade i stort sett det jag framförde i somras när jag skrev min anmälan. Klicka på citatet från DN nedan för att läsa hela artikeln.Andra KU-anmälningar som behandlas idag rör flyktingpolitiken och EU-politiken. Expressen följer förhören direkt, klicka på bilden nedan (från Expressens nätupplaga) för att följa rapporteringen.Möte om det rörliga kulturarvets problem

2015-11-18

I går deltog jag vid en informationsträff om det rörliga kulturarvets problem. Anledningen till att jag var inbjuden var min riksdagsmotion i frågan.

Arrangörer var ett flertal olika organisationer som verkar för att bevara det rörliga kulturarvet, dvs tåg, flyg, båtar och fordon av äldre modell. Det de har gemensamt är problem med regelverk, avgifter, beskattning, tillstånd, certifieringar och rent allmänt konflikt mellan bevarandet av kulturarvet och dagens allt hårdare säkerhetskrav, miljökrav och andra regelverk.

Min egen slutsats är att det troligen behöver något slags portalparagraf i lagstiftningen som kräver hänsyn till äldre transportmedel för att det ska gå att bevara det rörliga kulturarvet och ha möjlighet att använda det trots att det inte uppfyller alla dagens regelverk. Och det är ju liksom själva poängen med att bevara gamla föremål.
Moderaterna utvecklar jobbpolitiken - och öppnar för utökat RUT

2015-11-04

I en intervju med Svenska Dagbladet pekar Elisabeth Svantesson, moderaternas arbetsmarknadspolitiske talesperson, på tre viktiga delar i Moderaternas utvecklade politik för fler jobb.

* Vi återupprättar nu vår jobbpolitik. Under de sista åren i regeringsställning hade vi för lågt tempo i att utveckla vår jobbpolitik. Vi gjorde för lite. Nu måste det bli lättare för människor att få det första jobbet och etablera sig på arbetsmarknaden, det måste bli enklare att byta yrke mitt i livet och arbetslivet måste bli mer hållbart så att människor kan och vill jobba lite längre.

* Unga och utrikes födda är de som drabbas hårdast av det nya utanförskapet med svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Men vi ser också att den psykiska ohälsan ökar hos de som jobbar och att vi måste göra mer för att öka den frivilliga rörligheten och skapa ett längre, men mer hållbart arbetsliv.

* Samtidigt kan vi ett se ett ”bidragscurlande” med en omhändertagandepolitik inom integrationspolitiken, men även inom ersättningssystemen. Vi måste öka kraven på de som får pengar från det gemensamma. Utbildningsplikten för nyanlända är en viktig del, men kraven kommer att behöva öka även kring andra stöd, som försörjningsstödet. I vissa kommuner ställs inga krav. Det är viktigt att vara aktiv, annars passiviseras man.

Inom ramen för dessa huvudpunkter kommer moderaterna att lägga fram olika förslag. Många av dessa antogs på vår senaste partistämma, och mer kommer. Bland annat talas det om att utvidga RUT till fler tjänster. För egen del hoppas jag mycket på min riksdagsmotion om "REP-avdrag". Jag är övertygad om att en sådan reform (skattereduktion för hushållsnära reparationstjänster - allt från vitvaror och cyklar till hemelektronik) skulle bana väg för många nya småföretag. Dessutom skulle det innebära en stor miljöinsats.
Redan 2008 föreslog jag att Vattenfall skulle sälja av kolkraften

2015-09-22

Dagens besked att Vattenfall nu förbereder en avyttring av brunkolsverksamheten i Tyskland är ju inte oväntad. Att köpa in sig i denna miljöförstörande verksamhet, vilket skedde under tidigare S-regering, var givetvis inte något bra beslut från början, lika litet som köpet av Nuon under Alliansregeringen. Jag har tidigare visat att förlusterna på tysk kol och kärnkraft (köpt under tidigare S-regeringar) hittills till och med är större än förlusterna på Nuon. En avyttring av kolkraften lär nog inte heller generera några större vinster, snarare finns väl risk för nya nedskrivningar till följd av realisationsförluster.

Redan 2008 motionerade jag i riksdagen om att regeringen borde ta initiativ till en avskiljning av brunkolsverksamheten från Vattenfalls övriga produktion, med målet att sedan avyttra denna. Inte minst av miljöskäl. Tyvärr nappade ingen på det förslaget. Hade man gjort det hade nog priset blivit betydligt bättre än det man får idag...
Finansutskottet höll utfrågning om kontanthanteringen i samhället

2015-03-19

Under förmiddagen hade Finansutskottet en öppen utfrågning om kontanthanteringen i samhället och hur utvecklingen av det allt mer kontantlösa samhället påverkar enskilda människor, företag och ideella organisationer och föreningar. I grunden är utvecklingen positiv, men det finns också en baksida.

Jag skrev om detta på bloggen den 2015-02-19, och min oro för de negativa effekterna av att allt fler banker inte vare sig vill ta emot kontanter eller hjälpa till att hantera mindre företags och föreningslivs kontantkassor bekräftades idag av såväl Svensk Handel, Länsstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting. Det handlar dels om att vissa grupper, tex barn, dementa äldre, funktionshindrade, nyanlända flyktingar, psykiskt funktionshindrade och personer som inte får/kan hantera kort och koder är hänvisade till kontantaffärer. Dels handlar det om att småföretagare och föreningsliv har stora problem att sätta in sina kontantkassor på banken.

För egen del lyfta jag denna gång särskilt frågan om samhällets sårbarhet som ökar hela tiden i takt med att vi gör oss beroende av el, elektronik, datorer och mobiltelefoner och ständig intenetuppkoppling för att klara våra vardagliga liv. Post- och Telestyrelsen och Riksbanken markerade att man tog dessa frågor på största allvar, och även finansmarknadsministern Per Bolund (MP) instämde.

I sammanhanget vill jag återigen påminna om att jag så sent som i höstas lämnade in en riksdagsmotion där jag menar att bankerna i lag måste åläggas att erbjuda en rimlig kontanthantering.

Utvecklingen går alltid framåt, och för egen del använder jag mest internetbank, kortbetalningar och numera även swish. Men jag har också alltid några femhundringar i plånboken vilket ibland har räddat situationen när en kortterminal inte fungerat. Samhället har enligt min åsikt en skyldighet att se till att alla människor i hela landet kan klara sin ekonomiska vardag, även om man av något skäl måste eller vill betala med kontanter, så länge sedlar är ett lagligt betalningsmedel.
Regeringen får i uppdrag att förenkla för livsmedelsföretagen

2015-03-05

I går beslutade riksdagen om fyra tillkännagivanden till regeringen angående livsmedelskontroll. Tillkännagivanden innebär att riksdagen beslutar att regeringen ska genomföra vissa saker. Tre av besluten syftar till att minska krånglet och kostnaderna för företagen i livsmedelsbranschen:

Dels beslutade riksdagen att "regeringen ska ge Statskontoret i uppdrag att se över alternativa modeller för livsmedelskontroll i syfte att stärka dialoginslagen och i högre grad undvika förelägganden".

Vidare beslutade riksdagen att "regeringen ska ge Livsmedelsverket ett särskilt uppdrag att i konsumenternas intresse arbeta för att säkra livsmedel, redlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor utformas så att företagande inom livsmedelssektorn underlättas".

Riksdagen beslutade också att "kartläggning bör genomföras över vilka myndighetskontakter livsmedelsföretag måsta ha på regional och kommunal nivå i syfte att på sikt kunna minska företagens regelbörda".

Det fjärde beslutet gällde en helt annan fråga, nämligen att regeringen snarast ska ta initiativ för ett ökat internationellt samarbete och engagemang för att minska överanvändningen av antibiotika inom livsmedelsproduktionen. Detta är givetvis främst en hälsofråga, men den har faktiskt också betydelse för de svenska livsmedelsföretagen. Att vissa länder tillåter mer antibiotikaanvändning än Sverige medför orättvis konkurrens mellan livsmedelsföretag i olika länder.

Fyra mycket bra beslut av riksdagen, som dessutom ligger helt i linje med min riksdagsmotion från i höstas. Jag har även tidigare mandatperioder motionerat om översyn av regelverken kring livsmedelstillsyn, exempelvis 2013. Redan 2008 skrev jag faktiskt min första motion i denna fråga.
Rundabordssamtal om kontanternas roll i samhället

2015-02-19

I dag deltog jag i en lunchdiskussion med företrädare för olika sektorer i samhället om kontanternas roll och bankernas ovilja att hantera kontanter. Det var förre landshövdingen mm, Björn Eriksson, som i egenskap av ordförande för Säkerhetsbranschen hade tagit initiativ till mötet.

Bland annat var vi tre ledamöter från Finansutskottet som deltog, och vi kunde meddela att Finansutskottet tidigare idag enhälligt beslutade att hålla en hearing om denna fråga under våren.

Allt fler använder betalkort, och för många sorters transaktioner fungerar det utmärkt. För egen del har jag dock alltid kontanter i plånboken också, det ger en extra trygghet när en betalterminal inte fungerar, vilket händer då och då. Eller när jag ska betala grannens dotter som säljer GT på söndagarna, köpa lotter på idrottsföreningens julmarknad eller midsommarfest, eller köpa kaffe och bulle av brukshundsklubben när dottern tävlar agility. Eller för den delen när jag ska betala min frisör som saknar kortterminal. Det är faktiskt inte alltid som det fungerar att betala med kort. Det är inte heller alla som har kort - många yngre barn, äldre pensionärer, dementa på äldreboende, funktionshindrade liksom många nyanlända svenskar är hänvisade till kontanter för att de saknar möjlighet att skaffa ett betalkort. Även dessa människor måste kunna klara sig i vårt samhälle. Och då måste också alla butiker och föreningar som får betalt med kontanter kunna sätta in sina kontantkassor på banken.

Jag lämnade så sent som i höstas in en riksdagsmotion där jag menar att bankerna i lag måste åläggas att erbjuda en rimlig kontanthantering. Jag accepterade vid dagens möte också att ingå i en referensgrupp för att fortsätta diskutera dessa frågor med olika intressenter.
DN uppmärksammar min riksdagsmotion om en strategi mot tiggeri

2015-01-25Efter beskedet att Norge sannolikt inför nationellt förbud mot tiggeri har debatten om tiggeriet blossat upp på nytt även i Sverige. I går blev jag uppringd av Dagens Nyheter för en längre intervju med anledning av min riksdagsmotion om en samlad strategi mot tiggeriet som jag lämnade in i höstas. Min poäng i frågan är att inte räcker med ett förbud mot tiggeri för att lösa problemen, och det är dessutom inte alldeles enkelt att tillämpa ett förbud i praktiken. Om man ska kunna minska tiggeriet krävs i vart fall att ett eventuellt förbud kombineras med flera andra åtgärder, både på nationell nivå och EU-nivå. Den centrala frågan är enligt min mening att bygga upp ett socialt skyddsnät för de allra fattigaste medborgarna i samtliga EU-länder. Om ett sådant skyddsnät fanns skulle sannolikt tiggeriet minska i hela EU. Mina fem konkreta förslag framgår av motionen:

1. En förutsättningslös utredning bör göras om möjligheter och problem med nationellt eller kommunalt förbud mot tiggeri, både när det gäller praktisk tillämpning och etiska problem. I detta sammanhang bör man ta del av erfarenheter från andra länder.

2. Sverige måste fortsätta ansträngningarna för en effektivare uppföljning av EU-stödet till tiggarnas hemländer som riktas just till utsatta befolkningsgrupper.

3. Sverige måste driva på för att EU ska ta ett gemensamt beslut om att ålägga alla medlemsländer att inrätta något slags socialt skyddsnät för sina medborgare motsvarande det svenska försörjningsstödet för att garantera att ingen tvingas till tiggeri som sista utväg för sin försörjning. EU:s olika sociala fonder borde delvis kunna användas för att finansiera detta.

4. Sverige bör se över möjligheten till ett system inom EU att under en övergångstid erbjuda sociala insatser för tiggarna i Sverige på deras hemländers bekostnad.

5. Alltför många utsatta EU-medborgare reser runt i Europa utan ID-handlingar och barn föds ibland utan att registreras. Det gör att inget land vill ta ansvar för dessa människor. Det bör övervägas om man på EU-nivå skulle kunna bekosta stöd till människor som inte har något formellt medborgarskap i något EU-land.
Vad ska vi göra för att minska tiggeriet?

2014-11-10

Jag har i ett antal blogginlägg beskrivit hur gatutiggeri av medborgare från andra EU-länder är ett växande socialt problem i både storstäder och på mindre orter runt om i landet. Enligt såväl media som olika organisationer, som Crossroads och Stadsmissionen, förekommer omfattande utnyttjande av utsatta personer, och skrupelfria personer tvingar till och med tiggarna att betala ”hyra” för bra platser på gatan. Transporten av tiggare till Sverige innehåller dessutom alltför ofta inslag som gränsar till ren människohandel. Olika grupper av tiggare verkar allt oftare komma i konflikt med varandra och även våld mellan tiggare förekommer. Allt fler barn tvingas bo i tältläger eller bilar och kronofogden avhyser allt fler från tillfälliga läger. Svenska kommuner ställs samtidigt ofta inför svåra avvägningar när det gäller stöd till dessa utsatta människor som ofta är medborgare i ett annat EU-land.

Grunden för tiggeriet är bristande sociala trygghetssystem i tiggarnas hemländer, men ibland råder även oklarhet kring vilka länder som dessa utsatta människor egentligen är medborgare i. Till viss del kan man därmed konstatera att tiggeriet har blivit en angelägenhet för hela EU.

Förslag har väckts från olika håll om att förbjuda gatutiggeri. Denna väg har valts av ett antal andra länder i Europa, bland annat förekommer tiggeriförbud i Danmark och Norge. Förbud är enkelt att föreslå, men inte alldeles enkelt att genomföra och hantera i praktiken. Det är dessutom etiskt svårt att motivera ett förbud om det inte kombineras med andra åtgärder som minskar orsakerna till tiggeriet.

Enligt min mening bör därför en samlad svensk strategi utarbetas för att motverka gatutiggeriet. Strategin skulle med fördel kunna innehålla följande fem punkter, och detta har jag just lämnat in en motion om i riksdagen:

1. En förutsättningslös utredning bör göras om möjligheter och problem med nationellt eller kommunalt förbud mot tiggeri, både när det gäller praktisk tillämpning och etiska problem. I detta sammanhang bör man ta del av erfarenheter från andra länder, iunklusive hur man hanterar frågan i våra grannländer Danmark och Norge.

2. Sverige måste fortsätta ansträngningarna för en effektivare uppföljning av EU-stödet till tiggarnas hemländer som riktas just till utsatta befolkningsgrupper.

3. Sverige måste driva på för att EU ska ta ett gemensamt beslut om att ålägga alla medlemsländer att inrätta något slags socialt skyddsnät för sina medborgare motsvarande det svenska försörjningsstödet för att garantera att ingen tvingas till tiggeri som sista utväg för sin försörjning. EU:s olika sociala fonder borde delvis kunna användas för att finansiera detta.

4. Sverige bör ta upp en diskussion inom EU och med tiggarnas hemländer om eventuell möjlighet att under en övergångstid erbjuda sociala insatser för tiggarna i Sverige på deras hemländers bekostnad.

5. Alltför många utsatta EU-medborgare reser runt i Europa utan ID-handlingar och barn föds ibland utan att registreras. Det gör att inget land vill ta ansvar för dessa människor. Det bör övervägas om man på EU-nivå skulle kunna bekosta stöd till människor som inte har något formellt medborgarskap i något EU-land.
Vad ska vi göra åt "ockerräntor" på SMS-lån?

2014-10-10

Frågan om ockerräntor på SMS-lån har aktualiserats igen, sedan det uppmärksammats att oväntat stora mängder obetalda SMS-lån går till kronofogden. Jag är inte förvånad över denna utveckling. De som tar dessa dyra SMS-lån och andra snabbkrediter är ofta personer som har svårt att få andra lån, och det gör att de lätt utnyttjas av mer eller mindre oseriösa kreditgivare och tvingas betala oskäliga räntor och avgifter som bara leder till ännu sämre ekonomi.

Alliansen har kraftigt skärpt reglerna för information och kreditprövning för snabblån och det är bra. Men fortfarande saknas uttryckliga regler för vad som kan anses vara ockerränta (som i så fall skulle vara förbjuden enligt lag). Som jurist, och tidigare bankanställd som arbetat mycket med kreditgivning och kreditsanering, anser jag att avgifter eller räntor som på årsbasis uppgår till många hundra procent - eller ibland över tusen procent - självklart borde betraktas som ocker. Jag motionerade om detta i riksdagen härom året, där jag föreslog att man gör en skrivning i konsumentkreditlagen om att ränte- eller avgiftsnivåer över en viss nivå ska betraktas som ocker. Tyvärr har motionen inte bifallits.

Jag noterar att finansmarknadsminister Per Bolund (MP) är "bekymrad" över situationen. Jag hoppas det leder till konkreta åtgärder. Min motion kan eventuellt tänkas återkomma på nytt i höst, och oavsett vilket så kommer jag att bevaka denna fråga inom mitt nya uppdrag som ledamot i Finansutskottet som hanterar dessa frågor.
Viktig utvärdering av 2006 års vårdnadsreform

2014-06-13

Regeringen har beslutat att en särskild utredare ska utvärdera 2006 års vårdnadsreform. Utredaren ska följa upp och undersöka hur reglerna har fungerat i praktiken och om syftet med reformen - att stärka barnrättsperspektivet - har uppnåtts. En annan huvuduppgift för utredaren är att kartlägga och analysera orsakerna till ökningen av antalet vårdnadsmål.

I uppdraget ingår att ta ställning till bland annat:
- om reglerna om gemensam vårdnad behöver ändras
- hur föräldrars möjligheter att nå en samförståndslösning i mål om vårdnad, boende och umgänge kan utvecklas och förbättras
- hur barnets rätt att komma till tals kan stärkas
- vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att säkerställa att riskbedömningar görs i tillräcklig utsträckning och att dessa bedömningar är av hög kvalitet
- vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att förbättra och effektivisera hanteringen av frågor om överflyttning av vårdnad när det förekommit allvarligt våld i familjen
- om det behöver införas särskilda forumregler för situationer när barn och föräldrar har skyddade personuppgifter
- om det finns behov av åtgärder för att stärka kompetensen vid handläggning av frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Utredaren ska lämna de förslag till författningsändringar och andra åtgärder som behövs. Uppdraget ska redovisas senast den 28 oktober 2016.

Jag kan bara säga - äntligen! Vi är ett stort antal moderater som enträget motionerat om detta i riksdagen och som lyft frågan ett antal gånger i olika sammanhang och ordnat seminarier om saken. Här den senaste motionen från hösten 2013.
Den tekniska utvecklingen har sprungit ifrån TV-licensen

2014-06-13


Pressmeddelande 2014-06-13

Riksdagsledamot Jan Ericson (M)
Telefon 070-6956828


Den tekniska utvecklingen har sprungit ifrån TV-licensen

En dator med internetuppkoppling kan inte anses vara en tv-mottagare, anser Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Därmed slipper datorinnehavaren betala tv-avgift.

Domstolen grundar sin dom på formuleringen att en tv-mottagare enligt lagen är en sådan teknisk utrustning som "är avsedd att ta emot utsändning av tv-program" och att det är de som har en sådan tv-mottagare som ska betala avgift. En dator med internetuppkoppling är enligt domstolen inte "avsedd" för att ta emot utsändningar av tv-program – även om den kan göra det. Att SVT börjat att sända ut sina program på webben i februari 2013 ger därför inte Radiotjänst rätt att ta ut tv-avgift från dem som har dator med internetuppkoppling. Ska en avgift läggas även på datorer "bör det fordra tydligt stöd i lag", skriver HFD i ett pressmeddelande där man också kallar tv-avgiften för "en betungande förpliktelse".

Radiotjänst hade enligt ett pressmeddelande förväntat sig ett annat utslag, men kommer i framtiden inte att ta ut någon avgift för dator eller mobil med internetuppkoppling.

Jag konstaterar att domen medför att det är hög tid att skrota TV-licensen en gång för alla. Många moderater har förespråkat en förändring, och moderaterna har ett stämmobeslut om att TV- avgiften långsiktigt skall ersättas med finansiering via skattsedeln. Men det finns tyvärr ett motstånd mot detta i de flesta andra riksdagspartier. Jag tycker det är självklart att avskaffa TV-licensen och i stället ersätta den med en avgift via skattsedeln (i linje med begravningsavgiften), eller att helt enkelt finansiera SVT och Sveriges Radio direkt via skatten. Detta skulle spara massor av administration, exempelvis skulle man kunna avskaffa hela Radiotjänst, och man skulle slippa det bortfall på ca 10% i form av fusk med licenspengar som finns idag. Samtidigt skulle man lösa problemet med att den tekniska utvecklingen efter domstolens beslut gjort dagens system ohållbart. Sammantaget skulle en förändring frigöra massor av pengar till att producera bättre TV.

Jag har föreslagit avskaffad TV-licens i flera motioner i riksdagen, både denna och föregående mandatperiod.
Så här såg den senaste motionen ut som jag lämnade hösten 2010. Den utredning som sedan tillsattes hade förslag om att slopa TV-licensen, men tyvärr vågade politikerna inte ta steget och vi tvingades behålla dagens system.

Jag kommer att fortsätta driva frågan, och nu har jag fått ytterligare ett starkt argument. Den tekniska utvecklingen håller helt enkelt på att springa ifrån det svenska systemet med TV-licens.

Snart lättare att söka patent och att försvara dem mot intrång

2014-04-23

Tidsigare i vår ställde jag en skriftlig fråga till justitieminister Beatrice Ask (M) om patenträttigheter:

"Innovationer och uppfinningar är viktiga för företagandet och jobben. Tyvärr drabbas många företag av intrång i patent på produkter och andra uppfinningar. Alltför många upplever att det är svårt att försvara sina patent juridiskt. Andra upplever att det är dyrt och komplicerat att söka patent, och ytterligare andra struntar i att söka patent eftersom de ändå inte upplever att ett patent skyddar deras produkter. Eftersom patentintrång ofta sker från tillverkare i andra länder är frågan komplicerad och global.

Jag undrar om regeringen har tankar kring några åtgärder för att underlätta ansökan om patent, göra patenten effektivare och inte minst öka möjligheten för svenska patentinnehavare att rättsligt skydda sina patent från intrång?

Jan Ericson (M)"


I början av mars kom svaret från justitieministern. Det var ett mycket informativt svar som visar att stora och viktiga förändringar är på gång när det gäller ansökan om patent och möjligheten att rättsligt försvara dessa mot intrång:

"Jan Ericson har frågat mig om jag och regeringen har tankar kring några åtgärder för att underlätta ansökan om patent, göra patenten effektivare och inte minst öka möjligheten för svenska patenthavare att rättsligt skydda sina patent från intrång.

Innovationer och uppfinningar är viktiga för företagandet och jobben. Nya industriella idéer och tekniska lösningar ligger till grund för många av våra företagsframgångar och Sverige ska fortsätta att vara ett land där innovationer uppmuntras. Det kräver en modern och tydlig patenträtt, men också tillgång till en rättssäker och effektiv domstolsprövning. Regeringen har tagit en rad initiativ för att ytterligare förbättra förutsättningarna på detta område.

En utredning har tillsatts som ser över patentlagstiftningen(dir.2012:99). Den ska föreslå ett nytt, överskådligt och lättillgängligt regelverk. Regeringen avser att i tilläggsdirektiv uppdra åt utredningen att överväga ytterligare förbättringar för patentsökande och patenthavare. Regeringen har också föreslagit att patentansökningar ska kunna beviljas på engelska (prop. 2013/14:53). Vidare har Sverige varit drivande i förhandlingarna om ett enhetligt patentskydd i EU. Förhandlingarna har resulterat i att det inom kort kommer att vara möjligt att genom en enda ansökan få ett patent som gäller i nästan hela EU.

Det finns även ett förslag om att inrätta en Patent- och marknadsdomstol(Ds 2014:2). Tanken är att koncentrera bl.a. patentmålen till en domstol. Det skulle göra domstolsprocessen lättare att överblicka och de som arbetar med målen mer specialiserade. Regeringen har också varit drivande i förhandlingarna om en enhetlig europeisk patentdomstol. När den domstolen snart är tillgänglig kan en tvist om ett europeiskt patent prövas i en enda process i stället för, som nu, i flera länder samtidigt.

Stockholm den 11 mars 2014

Beatrice Ask"

Fullständig seger - byggfelsförsäkringen gick i graven idag

2013-04-10

Ända sedan jag skrev min första riksdagsmotion i frågan 2009 har jag på alla sätt försökt få byggfelsförsäkringen avskaffad, alltså den försäkring som Socialdemokraterna införde 2005, och som tvingat på alla som bygger hus, oavsett om man vill ha den eller inte. En försäkring som dessutom enligt medias granskning i stort sett aldrig ger någon ersättning när ett byggfel väl uppmärk- sammas, men som genererat över 2 miljarder i vinster för försäkringsbolagen.

För att få kravet på byggfelsförsäkring avskaffat har jag motionerat i riksdagen både 2009 och 2010, skrivit debattartiklar, deltagit i seminarier samt argumenterat hos två ministrar och politiker i ansvarigt utskott. Många blogginlägg har det också blivit. En delframgång fick jag för några år sedan när kravet slopades för självbyggare, dvs en privatperson som bygger ett eget hus. Regeringen tillsatte också en utredning för att se över byggfelsförsäkringen.

Utredningen föreslog dock förvånande nog förra året att försäkringen skulle utvidgas! Så här kommenterade jag detta på bloggen 15 maj förra året:

I dag presenterades den utreredning som på regeringens uppdrag skulle ta fram ett förslag till hur byggfelsförsäkringen skulle kunna avskaffas samtidigt som konsumentskyddet vid småhusbyggnation skulle stärkas. Döm om min förvåning när jag fick höra nyheten att utredaren i stället vi utöka försäkringen och göra den flera gånger dyrare än idag för alla som köper ett nyproducerat småhus.

Jag hoppas att regeringen och bostadsminister Stefan Attefall kastar den undermåliga utredningen i papperskorgen och i stället löser frågan om konsumentskydd för den som köper ett nybyggt hus på ett bättre sätt.

Jag upprepar det jag skrivit tidigare på bloggen - givetvis borde husföretaget alltid ha det fulla ansvaret för alla nya hus man säljer, precis som när det gäller alla andra varor som säljs till konsumenter. Detta har jag tidigare berört i samband med problemen med enstegstätade fasader. Husföretagen bör dessutom vara skyldiga att utfärda en garanti till varje husköpare som gäller även om husföretaget försvinner, på samma sätt som bilföretag garanterar köparen ett skydd oberoende om bilföretaget finns kvar efter köpet. Om detta genomförs lär byggfelsförsäkringen bli onödig.


Den 16 januari berättade jag på bloggen att bostadsminister Stefan Attefall (KD) just hade meddelat att han struntade i utredningens märkliga förslag och i stället ville skrota hela försäkringen. Och idag tog riksdagen beslut om detta. (Bilden är med endra ord inte riktigt sann eftersom det inte blev någon votering. Men hade det blivit någon hade jag givetvis röstat ja till ett avskaffande.) Kravet på byggfelsförsäkring skrotas redan den 1 juni i år. I stället införs en ny lag om färdigställandeskydd, som innebär att den som innebär att näringsidkare som bygger ett småhus till en konsument måste ha en försäkring eller bankgaranti som garanterar att ett nybygge färdigställs. En rimlig ordning.

Nu blir det uppskattningsvis 10.000 kronor billigare att bygga ett småhus, 100.000 kronor billigare att bygga ett mindre hyreshus och för större hyreshus handlar det om betydande belopp. Ännu ett steg för att underlätta bostadsbyggandet, och samtidigt en insats för att minska byråkrati och krångel.

Och en skön seger för mig och andra politiker och organisationer som kämpat i flera år för ett avskaffande!
Nu sänker vi företagens kostnader för sjuklöneansvaret

2013-04-01

Den Socialdemokratiska regeringen som styrde fram till 2006 införde en regel om att arbetsgivarna ska betala sjuklönen för alla anställda de förstå två veckorna. Dessutom infördes en evig medfinansiering av 15% av sjukkostnaderna därefter. Denna medfinansiering avskaffade Alliansen efter matkövertagandet 2006.

Men fortfarande är är arbetsgivarna skyldiga att betala sjuklön under de första två veckorna när medarbetare är sjuka. För många företagare är sjuklöneansvaret problematiskt eftersom det på förhand är svårt att beräkna vilka kostnader som kan uppstå. Extra hårt drabbas små företag som har små marginaler och det riskerar att minska viljan att nyanställa, inte minst att nyanställa tidigare långtidssjuka. Dessutom missgynnas små företag då ersättningen från staten beräknas utifrån den genomsnittliga sjuklönekostnaden för samtliga arbetsgivare. Eftersom sjukfrånvaron generellt är lägre i mindre företag är det få små företag som får del av dagens högkostnadsskydd. Samtidigt räcker det med en sjuk medarbetare för att skapa en oförutsedd kostnad med stor påverkan.

Socialdemokraterna föreslår ett slopande av sjuklöneansvaret den andra sjuklöneveckan. Men detta är mest populism, eftersom alla näringslivsorganisationer och företagare påpekar att det är den första sjuklöneveckan som kostar i särklass mest. En väldigt liten andel av de anställda är sjuka mer än en vecka.

Alliansregeringen vill i stället minska sjuklöneansvaret redan den första sjuklöneveckan. Under våren remitteras därför ett förslag till ett nytt högkostnadsskydd som är bättre anpassat för små företag. Med vår utformning gynnas de mindre företagen eftersom ersättningen träder in tidigare för företag med färre anställda. Högkostnadsskyddet differentieras genom att arbetsgivare delas in i fem storleksklasser utifrån sina lönesummor. I den minsta storleksklassen, som omfattar de flesta företagen med anställda, föreslår vi att högkostnadsskyddet träder in efter cirka två sjukdagar. Resterande sjukdagar får företagen full ersättning för.

En ytterligare förbättring i förslaget är att vi nu ser till att företagen slipper krångel med att ansöka om ersättningen. Med det nuvarande högkostnadsskyddet går många miste om ersättning eftersom ansökningsförfarandet anses krångligt. Vi ser nu till att utbetalningarna automatiseras så att alla som har rätt till ersättning också får det.

Från årsskiftet skrotar vi därför det gamla högkostnadsskyddet och inför det nya högkostnadsskyddet som beräknas kosta 360 miljoner kronor per år. Förslaget kommer nu att gå på remiss med sikte på att finnas med i regeringens budgetproposition till hösten.

Läs mer i dagens debattartikel an näingsminister Annie Lööf på DN Debatt

Läs också min tidigare riksdagsmotion i frågan, en motion som inte skiljer sig alltför mycket från de tankar som regeringen presenterar idag.
Klokt regeringsbeslut räddar småmackar på landsbygden

2014-03-18

Regeringen har beslutat att införa lättnader i kravet på att tillhandahålla förnybara drivmedel. Lättnaden innebär att endast bensinstationer eller andra försäljningsställen som årligen tillhandahåller allmänheten 1 500 kubikmeter eller mer konventionella bränslen, i stället för nuvarande 1 000 kubikmeter, behöver tillhandahålla förnybara drivmedel.

Beslutet innebär att cirka 1 355 av 2 800 tankställen i Sverige undantas från kravet att tillhandahålla förnybara drivmedel. Ändringen innebär däremot inte att tillgängligheten av förnybara drivmedel i någon större grad minskar eftersom många av de berörda säljställena har haft dispens från kravet.

Det kommer fortfarande vara möjligt att söka dispens. Dispens från kravet på att tillhandahålla förnybara drivmedel behöver däremot inte längre vara tidsbegränsad till ett år, utan får ges för så lång tid som skälen för dispens kan antas finnas kvar. En positiv följd av beslutet är att många säljställen som tidigare sökt och fått dispens från skyldigheten att tillhandahålla förnybara drivmedel inte längre behöver söka dispens. Den administrativa bördan minskar därför för både bensinstationer och den myndighet som hanterar dispensansökningar.

Ända sedan 2008 har jag motionerat i riksdagen om problemen med miljökrav och andra krav på små bensinstationer. Äntligen kommer ett beslut som går i rätt riktning. Miljöpartiet och andra miljöaktivister kritiserar naturligtvis beslutet. De menar att det strider mot Sveriges klimatmål om en fossilfri fordonsflotta. För dem är det likgiltigt om små bensinstationer på landsbygden kan finnas kvar eler inte, liksom om människor på landet ska kunna tanka bilen eller inte. I klimathotets namn kan man göra vilka offer som helst som går ut över andra. Fanatiker som dessa politiker kan tyvärr finnas i Sveriges regering efter valet i höst om inte väljarna tänker sig för!
Jag ställer skriftlig fråga om skydd av patenträttigheter

2014-03-09

Jag har ställt nedanstående skriftliga fråga till justitieminister Beatrce Ask angående stärkt patentskydd för företagare. Bakgrunden är att jag möter allt fler företagare som uppelver att deras patetnrättigheter kränks av främst utländska företag. Samtidigt händer det mycket på detta område inom EU, och jag vill ha justitieministerns samlade bild av situationen. Frågan är en uppföljning av mina tidigare riksdagsmotioner i samma ämne, den senaste inlämnad i oktober förra året.

"Innovationer och uppfinningar är viktiga för företagandet och jobben. Tyvärr drabbas många företag av intrång i patent på produkter och andra uppfinningar. Alltför många upplever att det är svårt att försvara sina patent juridiskt. Andra upplever att det är dyrt och komplicerat att söka patent, och ytterligare andra struntar i att söka patent eftersom de ändå inte upplever att ett patent skyddar deras produkter.

Eftersom patentintrång ofta sker från tillverkare i andra länder är frågan komplicerad och global.

Jag undrar följande:

Har ministern och regeringen tankar kring några åtgärder för att underlätta ansökan om patent, göra patenten effektivare och inte minst öka möjligheten för svenska patentinnehavare att rättsligt skydda sina patent från intrång?"

Jag ställer skriftlig fråga om beredskap för utvidgat RUT-avdrag

2014-03-09

Jag har ställt en skriftlig fråga till näringsminister Annie Lööf där jag undrar om det finns någon beredskap att utvidga ROT- och RUT-avdragen när det statsfinansiella läget så medger, och om det görs några kalkyler eller beräkningar på Näringsdepartementet av vad nya reformer skulle kunna tänkas medföra när det gäller nya jobb och vad det eventuellt skulle kosta? Frågan är bland annat en uppföljning av min tidigare motion om inforande av REP-avdrag.

"Det råder ingen tvekan om att ROT- och RUT-avdragen varit en stor framgång. Utvärderingar visar att de skapat nya företag och nya jobb, att svartjobben har minskat och att hushållen har fått ökat ekonomiskt utrymme att köpa tjänster. Utvärderingar visar också att reformerna statsfinansiellt kostar väldigt lite (kanske inget alls?) eftersom nya skatteintäkter kompenserar för skatterabatten.

Det finns många olika förslag från främst allianspolitiker om nya varianter på samma tema. REP-avdrag för hushållsnära reparationer (elektronik, vitvaror och så vidare) skulle kunna skapa massor av nya jobb och dessutom motverka köp-slit-och-släng-samhället. RIT-avdrag för olika it-tjänster skulle också kunna skapa jobb och samtidigt underlätta för den som behöver hjälp för att kunna ta del av vårt digitaliserade samhälle. Även andra varianter har diskuterats i samhällsdebatten.

Jag vill fråga näringsministern följande.

Finns det någon beredskap att utvidga ROT- och RUT-avdragen när det statsfinansiella läget så medger, och görs det några kalkyler eller beräkningar på Näringsdepartementet av vad nya reformer skulle kunna tänkas medföra när det gäller nya jobb och vad det eventuellt skulle kosta?"


Det kan hända att frågan skickas över till finansdepartementet eftersom den handlar om skatter, men i så fall får vi väl se vad Finansdepartementet svarar. För mig handlar frågan om möjligheten att skapa förutsättningar för fler jobb i små företag i nya branscher.
Översyn av Arbetsförmedlingen kan öppna upp för konkurrens

2014-02-09

Regeringen har beslutat att en särskild utredare ska göra en bred översyn av Arbetsförmedlingen. Utredaren ska "utifrån de senaste årens reformer och förändringar på arbetsmarknaden analysera myndighetens förutsättningar att framgångsrikt genomföra sitt uppdrag att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt".

Utredaren ska bland annat:
* analysera Arbetsförmedlingens uppdrag och verksamhet i relation till andra relevanta aktörer.
* analysera om Arbetsförmedlingen använder de insatser som myndigheten har till sitt förfogande på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.
* analysera hur Arbetsförmedlingens kontakter och samarbete med arbetsgivare kan förbättras ytterligare.
* utreda möjligheten och lämpligheten att konkurrensutsätta vissa delar av Arbetsförmedlingens verksamhet som inte utgörs av myndighetsutövning.
* analysera hur Arbetsförmedlingen använder kompletterande aktörer och vid behov föreslå förändringar i användandet av dessa.
* analysera och föreslå hur ersättningssystemen bör utformas för att skapa incitament för kompletterande aktörer att på ett effektivt sätt bidra till fungerande stödinsatser och effektiv matchning.
* utreda och utvärdera för- och nackdelar med Arbetsförmedlingens organisation.
* analysera och föreslå hur styrningen av Arbetsförmedlingen kan utvecklas.
* analysera och föreslå hur uppföljning och utvärdering av Arbetsförmedlingens verksamhet kan utvecklas och förbättras.

Det är som synes inget litet uppdrag utredaren får. och det kommer att ta tid, ungefär två år. Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2016. Läs mer om regeringens tankar bakom utredningen i denna debattartikel i Dagens Nyheter av Alliansens fyra partiledare.

För egen del glädjer jag mig åt att regeringen äntligen öppnar upp för att i vart fall analysera möjligheten att tillåta alternativa arbetsförmedlingar. Jag har ju motionerat om detta så sent som i höstas. Mina tankar bakom förslaget att låta exempelvis fackliga organisationer, näringslivsorganisationer, ideella föreningar, utbildningsföretag bemanningaföretag och andra erbjuda nischade arbetsförmedlingar framgår av texten i motionen. Nu håller jag tummarna för att utredningen föreslår att vi öppnar upp för detta. Jag tror det skulle förbättra matchningen på arbetsmarknaden mellan lediga jobb och arbetssökande.
Äntligen avskaffas byggfelsförsäkringen!

2014-01-16

I dag är jag glad! Ända sedan jag skrev min första riksdagsmotion i frågan 2009 har jag på alla sätt försökt få byggfelsförsäkringen avskaffad, alltså den försäkring som Socialdemokraterna införde 2005, och som tvingat på alla som bygger hus, oavsett om man vill ha den eller inte. En försäkring som dessutom enligt medias granskning i stort sett aldrig ger någon ersättning när ett byggfel väl uppmärksammas, men som genererat över 2 miljarder i vinster för försäkringsbolagen.

För att få kravet på byggfelsförsäkring avskaffat har jag motionerat i riksdagen både 2009 och 2010, skrivit debattartiklar, deltagit i seminarier samt argumenterat hos två ministrar och politiker i ansvarigt utskott. Många blogginlägg har det också blivit. Alla mina blogginlägg som rör byggfelsförsäkringen och andra bostadsfrågor finns samlade här.

En delframgång fick jag för några år sedan när kravet slopades för självbyggare, dvs en privatperson som bygger ett eget hus. Regeringen tillsatte också en utredning för att se över byggfelsförsäkringen. Utredningen föreslog dock förvånande nog förra året att försäkringen skulle utvidgas! Så här kommenterade jag detta på bloggen 15 maj förra året:

I dag presenterades den utreredning som på regeringens uppdrag skulle ta fram ett förslag till hur byggfelsförsäkringen skulle kunna avskaffas samtidigt som konsumentskyddet vid småhusbyggnation skulle stärkas. Döm om min förvåning när jag fick höra nyheten att utredaren i stället vi utöka försäkringen och göra den flera gånger dyrare än idag för alla som köper ett nyproducerat småhus.

Jag hoppas att regeringen och bostadsminister Stefan Attefall kastar den undermåliga utredningen i papperskorgen och i stället löser frågan om konsumentskydd för den som köper ett nybyggt hus på ett bättre sätt.

Jag upprepar det jag skrivit tidigare på bloggen - givetvis borde husföretaget alltid ha det fulla ansvaret för alla nya hus man säljer, precis som när det gäller alla andra varor som säljs till konsumenter. Detta har jag tidigare berört i samband med problemen med enstegstätade fasader. Husföretagen bör dessutom vara skyldiga att utfärda en garanti till varje husköpare som gäller även om husföretaget försvinner, på samma sätt som bilföretag garanterar köparen ett skydd oberoende om bilföretaget finns kvar efter köpet. Om detta genomförs lär byggfelsförsäkringen bli onödig.


Idag meddelar alltså bostadsminister Stefan Attefall (KD) att man skrotar hela försäkringen, precis som jag verkat för! Nu blir det uppskattningsvis 10.000 kronor billigare att bygga ett småhus, 100.000 kronor billigare att bygga ett mindre hyreshus och för större hyreshus handlar det om betydande belopp. Ännu ett steg för att underlätta bostadsbyggandet, och samtidigt en insats för att minska byråkrati och krångel.
Min motion om REP-avdrag uppmärksammas igen

2013-12-19

Nerikes Allehanda har idag ett helsidesuppslag med rubriken "Elprylarna slängs på sophögen", och där man berättar om att svenskarna varje år kastar 147.000 trasiga apparater i stället för att reparera dem. I anslutning till artikeln finns en intervju med mig för en tid sedan där jag kommenterar min riksdagsmotion om att införa ett REP-avdrag (liknande dagens RUT- och ROT-avdrag) som skulle ge en skatterabatt vid reparation av hushållsnära produkter. Något jag tror både skulle skapa fler företag och jobb och samtidigt värna om miljön. En kortare version av artikeln i papperstidningen finns på nätet.


Moderat stämmobeslut om LOV i linje med min riksdagsmotion

2013-10-18

Stämman röstade för ett tillägg i det nya handlingsprogrammet som gör att kommuner blir skyldiga att erbjuda valfrihet till äldre. I dag får kommuner själva välja om de vill släppa hemtjänsten fri enligt Lagen om valfrihetsystem, LOV.

Jag tycker det är bra att stämman satte ned foten och var tydliga med att valfrihet för de äldre är en så viktig fråga att den inte ska bero på om man bor i en kommun med kloka kommunpolitiker eller inte. Och extra glad blir jag givetvis för stämmobeslutet med tanke på att jag nyligen motionerade motionerade i riksdagen just om att göra lagen om valfrihet (LOV) obligatorisk i alla kommuner. Nu blir jag delvis bönhörd av den moderata stämman, genom att vi i vart fall ska verka för att de äldre får denna rätt. Det känns utmärkt!
Litet moderat steg mot specialiserade arbetsförmedlingar

2013-10-18

För några veckor sedan lämnade jag in en riksdagsmotion om att på försök låta några alternativa skattefinansierade arbetsförmedlingar verka vid sidan av Arbetsförmedlingen, och sedan utvärdera resultatet för att se om det leder till fler jobb.

Bakgrunden är att i dag har Arbetsförmedlingen i praktiken monopol på skattefinansierade arbetsförmedlingstjänster. Samtidigt finns ett stort antal andra aktörer som är specialister på olika delar av arbetsmarknaden. Det kan vara fackliga organisationer, näringslivsorganisationer, ideella föreningar, bemanningsföretag eller utbildningsföretag. Nischade aktörer skulle kunna ge god service till personer med viss utbildningsbakgrund, viss yrkeskunskap, viss ålder eller etnisk bakgrund, eller specialisera sig på vissa branscher. Detta skulle kunna underlätta för företagen att rekrytera rätt personer.

Inför moderaternas arbetsstämma fanns ett förslag från Moderata Ungdomsförbundet i samma riktning, även om man ville gå längre än min motion. Stämman var dock inte redo för att tillåta alternativ till Arbetsförmedlingen, men det blev ändå några tillägg i protokollet som i vart fall gick lite i rätt riktning. Bland annat att vi är positiva till fler och specialiserade arbetsförmedlingar samt att vi vill ha en genomgripande översyn av hela Arbetsförmedlingen, och utveckla denna i samarbete med arbetsmarknadens parter och kommunerna. Vi får väl se om vi som vill se mångfald inom arbetsförmedlingsverksamheten efterhand kan påverka utvecklingen så att i vart fall någon av dessa specialiserade arbetsförmedlingar kan tillåtas att på prov få drivas av någon annan än staten, exempelvis arbetsgivare och fackliga organisationer gemensamt. Jag tror det skulle vara väldigt bra som en utveckling mot en effektivare matchning mellan arbetssökande och arbetsgivarnas behov.
Frukostseminarium om oskäliga gatukostnadsavgifter

2013-04-24

I morse startade jag arbetsdagen med att delta i ett frukostseminarium som anordnades av Centrum för Rättvisa, en oberoende stiftelse som arbetar för att hjälpa människor som kommer i kläm när rättssäkerheten inte fungerar i vårt samhälle.

Temat för seminariet var ett antal kommuners uttag av oskäliga gatukostnadsavgifter från befintliga fastighetsägare i samband med nyproduktion av boståder i området. I panelen fanns bland annat Rolf Johansson från Partille som är en av de fastighetsägare som symboliserar dagens problem. Han måste betala 700.000 kronor till kommunen för gator som han varken vill ha eller behöver, ett ärende där Centrum för Rättvisa engagerat sig. Lena Södersten, förbundsjurist för Villaägarnas Riksförbund, Bengt Nyman ordförande för en pågående statlig utredning om frågan, samt Germund Persson, chefsjurist på SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) fanns också med i panelen. Utfrågningen leddes av Sebastian Scheiman.

Bengt Nyman berättade om förslagen i den pågående utredningen, där man bland annat vill koppla uttaget av avgifter mer till nyttan som varje fastighetsägare har av en ny väg. Det innebär att ägare av befintlig bebyggelse slipper betala för nya gator som i huvudsak endast är till för ny bebyggelse i området. Utredningen vill inte heller att det ska vara möjligt att ta ut avgiften från byggrätter innan dessa används. Jag tycker utredningens förslag känns lovande, och hoppas att vi snart ska kunna sätta stopp för oskäliga gatukostnadsavgifter, vilket jag också motionerat om i riksdagen.
Hög tid att avskaffa byggfelsförsäkringen

2013-04-23

De senaste dagarna har Sveriges Television gjort en omfattande granskning av byggfelförsäkringarna. Kravet på obligatorisk byggfelsförsäkring infördes av den gamla s-regeringen 2005, men ytterst få har nytta av den, vilket jag påpekat tidigare på bloggen. Byggfelsförsäkringen uppskattas kosta i genomsnitt 7.000 kr för varje nybyggd lägenhet och 12.000 för varje nybyggd villa. Att försäkringen inte fungerar har flera statliga utredningar slagit fast. Det är bara en onödig kostnad som sällan ger någon hjälp när det behövs.

Kritik kommer från stora delar av byggbranschen. SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsbolag, som är Sveriges största byggare av hyresrätter, klagar på att de aldrig fått ut något från försäkringen trots att de betalat in 20 miljoner om året i 17 år. Inte en enda gång på dessa 17 år har man tydligen kunnat utnyttja försäkringen. Och Byggherrarna, Sveriges största sammanslutning av husbeställare instämmer. SVT:s granskning visar att byggfelsförsäkringen fördyrar byggandet med hundratals miljoner kr varje år. Försäkringen har samtidigt blivit en mycket lönsam affär för de två försäkringsbolag som har håvat in miljarder sedan försäkringen blev obligatorisk 2005.

Jag har flera gånger motionerat i riksdagen om att helt avskaffa kravet på byggfelsförsäkring. En delseger är att kravet på byggfelsförsäkring för självbyggare avskaffades av Alliansregeringen 2011, och regeringen aviserade samma år att man ville skrota hela försäkringen, vilket jag berättade om på bloggen den 20/1 2011. De flesta remissinstanser var positiva till ett avskaffande, men några remissvar var kritiska eller tveksamma, eftersom man menade att det behövs något annat slags tredjemansskydd för konsumenter under reklamationstiden, ett skydd som verkligen fungerar. Regeringen beslutade därför att utreda frågan ytterligare, och lät den pågående byggkravsutredningen få detta som tilläggsdirektiv i september 2012. Och idag har bostadsminister Stefan Attefall sagt i en intervju i SVT att han hoppas kunna avskaffa byggfelsförsäkringen i nuvarande form relativt snart.

Samtidigt hoppas jag det ska gå att få till ett bra konsumentskydd för den som köper ett nybyggt hus. Givetvis borde husföretaget alltid ha det fulla ansvaret för alla nya hus man säljer, precis som när det gäller alla andra varor som säljs till konsumenter. Detta har jag tidigare berört i samband med problemen med enstegstätade fasader (läs mer på bloggen den 18/2). Husföretagen bör dessutom vara skyldiga att utfärda en garanti till varje husköpare som gäller även om husföretaget försvinner, på samma sätt som bilföretag garanterar köparen ett skydd oberoende om bilföretaget finns kvar efter köpet. Om detta genomförs lär byggfelsförsäkringen bli onödig.
Moderat arbetsgrupp föreslår skärpta krav på sms-lånebranschen

2013-04-22

Jag har ju upprepade gånger ifrågasatt oskäliga villkor och oseriös marknadsföring av SMS-lån och andra snabbkrediter. Jag har även motionerat i riksdagen om åtgärder mot det jag anser vara rena ockerräntor, nämligen en effektiv ränta på tusentals procent eller ännu mera. Nu har glädjande nog moderaternas arbetsgrupp för rättsfrågor tagit upp frågan, och vill bland annat se krafttag just mot ockerräntor och skärpta regler för marknadsföring och avtal om SMS-lån. Något som förhoppningsvis kan bli moderat politik på partistämman i höst. Här en artikel från Dagens Nyheter för en tid sedan som berättar mer om arbetsgruppens förslag.


Dags för REP-avdrag efter RUT och ROT?

2013-04-10

I senaste numret av tidningen Hantverkaren ägnas ett helt uppslag åt tanken att utvidga dagens dagens ROT- och RUT-avdrag till att även omfatta reparationstjänster. Jag motionerade ju om detta i höstas. Nedan den del av artikeln som handlar om mitt förslag och hur detta växte fram. Allt började faktiskt med min egen trasiga tvättmaskin...Äntligen dags för utvärdering av vårdnadslagen

2013-04-08

Jag tillhör inte de riksdagsledamöter som år efter år lägger exakt samma motioner för att synas i motionsstatistiken. Nästan alla motioner är nya varje år. Men det finns ett undantag, en motion om nya vårdnadsregler efter separation, som jag ända sedan 2008 lämnat in varje år tillsammans med en större grupp andra moderater.

I dag kom det glädjande beskedet att den nya vårdnadslagen, som trädde i kraft 2006, strax före Alliansens maktövertagande, äntligen ska utvärderas. Utvärderingen ska ske före valet 2014.

Sedan nya regler infördes 2006 om hur skilda föräldrar ska dela vårdnaden om barnen efter separation har antalet vårdnadstvister i domstolarna nästan fördubblats. Vi och andra kritiker anser att reglerna om att föräldrarna ska få gemensam vårdnad bara om de kan samarbeta i själva verket uppmuntrar föräldrar att inte komma överens. Lagen blir helt enkelt konfliktdrivande där den förälder som trappar upp konflikten kan tjäna på det genom att tilldömas enskild vårdnad. Vi anser att samarbetssvårigheter aldrig bör utgöra en grund för att tilldöma enskild vårdnad.

För egen del anser jag att det normala alltid måste vara delad vårdnad, om inte den ene föräldern är uppenbart olämplig. Vanliga samarbetsproblem eller att de separerade föräldrarna inte kommer överens ska aldrig kunna leda till enskild vårdnad. Barn behöver båda sina föräldrar, och det naturliga måste därför vara delad vårdnad och delat ansvar för de barn man satt till världen. Den förälder som utan anledning medvetet saboterar gemensam vårdnad borde snarare riskera att den andre föräldern tilldöms enskild vårdnad. Detta skulle sannolikt medverka till färre vårdnadstvister. I vår motion nämner vi också möjligheten att tillsätta en god man för barnet som kan lösa tvister rörande barnet om inte föräldrarna kommer överens. Jag hoppas översynen kommer att leda till förändring av lagen för barnens skull.
Min motion om onödiga förpackningar fick viss framgång i riksdagen

2013-03-13

I dag hade jag viss framgång med en av mina riksdagsmotioner, nämligen Motion 2012/13:MJ439 om Initiativ för att minska mängden onödiga förpackningar. I motionen skriver jag följande:

"Avfallsberget växer och stora resurser går åt för tillverkning av onödiga förpackningar. Skjortor, elektronik, hushållsprodukter eller godis, listan på produkter med ett flertal onödiga lager förpackningar kan göras lång. Förpackningarna höjer priset på varan och efterfrågas troligen sällan av konsumenten, som i stället måste ta hand om avfallet. Det behövs ett politiskt initiativ till överläggningar med berörda branscher så att man systematiskt kan minska mängden onödiga förpackningar. Det är viktigt för miljön, energihushållningen och ett effektivt resursutnyttjande."

Miljö- och Jordbruksutskottet konstaterar att den av regeringen tillsatta Avfallsutredningen nyligen lämnade sitt betänkande, och att regeringen just nu ser över producentansvaret för utformningen av förpackningar. Samtidigt pågår arbetet med ett avfallsförebyggande program där frågan om förpackningar enligt Avfallsutredningen bör kunna behandlas. "Mot bakgrund av det anförda föreslår utskottet att motion 2012/13:MJ439 (M) lämnas utan vidare åtgärd", och det blev också riksdagens beslut. Mycket närmare ett tillstrykande av en motion är det svårt att komma, och jag tycker det är bra om man - utan förbud och liknande - kan få branschen att frivilligt minska mängden onödiga och ibland dubbla eller tredubbla förpackningar. Det vore en verkligt bra miljöåtgärd att minska ett slöseri som ingen efterfrågar.
Mycket bra M-förslag för att ta tillvara äldres kompetens

2013-03-07

I dag presenterar moderaternas arbetsgrupp för ekonomi och sysselsättning flera mycket bra förslag för att göra det möjligt för fler äldre att jobba längre och att byta karriär mitt i livet.

Dels föreslås höjd åldersgräns för rätt till studiemedel, en fråga som jag själv enträget upprepat i mina riksdagsanföranden om vuxenutbildning de senaste åren, exempelvis detta anförande om vuxenutbildning förra året. Ett annat förslag är att förbättra möjligheterna till tjänsledighet för att pröva nytt jobb. Om man gör det lättare att byta jobb mitt i livet skulle troligen fler både vilja och orka jobba fler år än idag.

Ett annat förslag är att höja åldersgränsen för anställningsskydd till 70 år, dvs man ska ha rätt att arbeta fram till 70 års ålder utan att kunna bli uppsagd av åldersskäl. Även detta förslag är något jag verkat för, bland annat i denna riksdagsmotion i höstas.

Arbetsgruppen vill också sänka åldersgränsen till 64 år för det särskilt förmånliga förstärkta jobbskatteavdraget för pensionärer som arbetar. Det gör det ännu mer ekonomiskt lönsamt att arbeta fram till 65 år eller mera.

Sammantaget tycker jag arbetsgruppens förslag är utmärkta och de skickar en signal - äldre människor på arbetsmarknaden är värdefulla. Det är hög tid att slopa synsättet att arbetssökande är alltför gamla redan vid 50 års ålder som man ofta gör idag. I stället ska vi ta vara på den arbetsförmåga och erfarenhet som äldre har, vilket kommer att vara mycket betydelsefullt efterhand som allt fler uppnår pensionsåldern och de demografiska utmaningarna blir som mest besvärliga om 5-10 år.
150.000 ton elskrot - hur mycket hade gått att laga?

2013-01-07

I kväll hade rapport ett inslag om den stora mängden elskrot och hur lite elprodukter som lagas trots att det hade varit möjligt. Små köksmaskiner och liknande lagas i stort sett aldrig, trots att det ofta är möjligt. Och nya produkter som återlämnas på grund av garantifel verkar regelbundet kasseras även vid obetydliga fel. Berget av elektronikskrot växer snabbt och uppgår enligt Rapport till 150.000 ton. Detta är en komplicerad form av avfall att hantera och återvinna, i likhet med exempelvis fordon, motorer och vitvaror.

Orsaken till att allt mindre elprodukter repareras är naturligtvis att det blir för dyrt. Det blir billigare att köpa nya varor som produceras utomlands i låglöneländer. Köp-slit-och-slängsamhället blir allt mer uttalat. I längden är det inte bara ett hot mot miljön och förbrukningen av naturresurser, det är också ett ekonomiskt slöseri av stora mått.

I höstas föreslog jag i en riksdagsmotion en skattereduktion för hushållsnära reparationstjänster, enligt samma modell som rut- och rot-avdragen. Hur omfattande avdraget ska vara och vilka produkter som ska omfattas har jag inte tagit ställning till, men jag är övertygad om att ett avdrag skulle minska avfallsberget, minska slöseriet med naturresurser, minska energiförbrukningen och dessutom skapa ett stort antal nya jobb.
Naturskyddsföreningens okunniga förslag om straffskatt på papper

2012-12-22

I går gick Naturskyddsföreningens generalskreterare Svante Axelsson ut i en debattartikel i DN och föreslog en miljöavgift på alla pappersprodukter som säljs i Sverige motsvarande tio procent av försäljningspriset. Syftet skulle vara att minska papperskonsumtionen och "rädda våra skogar". Sällan har jag hört något så dumt från okunniga lobbyister.

Naturskyddsföreningen verkar helt ha missat den officiella statistiken som visar att tillväxten i den svenska skogen är långt större än avverkningen. Skogsindustrierna uppger på sin hemsida att det svenska skogsförrådet under de senaste hundra åren stadigt har ökat ochnu uppgår nu till 3 000 miljoner skogskubikmeter (m3sk), vilket är mer än någonsin tidigare. Skogstillväxten är årligen drygt 120 miljoner m3sk och av detta avverkas ca 80 miljoner m3sk. Detta gör att virkesförrådet, liksom avverkningsmöjligheterna, fortsätter att öka. Uppgifterna om att tillväxten är större än avverkningen styrks även av SCB:s officiella uppgifter som baseras på den löpande Riksskogstaxeringen.

När det gäller papperskonsumtionen i Sverige är det också intressant att veta att ca 69% av den totala papperskonsumtionen i Sverige återvinns. På Skogsindustriernas hemsida kan man också läsa att i Sverige räckte insamlingen av returpapper från hushåll, kontor med flera år 2010 till en inblandningsgrad på 16 procent i genomsnitt i den totala pappersproduktionen, inklusive exporten. Att straffbeskatta papper är nog det fånigaste förslag jag hört. För miljön är det givetvis mycket bättre att använda pappersprodukter och trä än oljebaserade plastprodukter.

Den svenska skogen och förädlingen av skogsprodukter är en av Sveriges absolut viktigaste exportprodukter och den svenska skogen tål uppenbarligen ännu större avverkning än idag. Däremot borde avverkningsmetoderna diskuteras. Om man ska förändra något i skogsproduktionen skulle det enligt min mening vara att tillåta andra avverkningsmetoder än kalhuggning. Det var också något jag föreslog i en riksdagsmotion i höstas som blev uppmärksammad i en del medier, bland annat i ett stort reportage om alternativ skogsavverkning i Göteborgs-Posten den 30 oktober. Idag kan faktiskt en skogsägare tvingas kalavverka sin skog trots att de vill använda avverkningsmetoder som är skonsammare mot både natur och djurliv och dessutom blir mer estetiskt tilltalande. Det hade varit bättre om Naturskyddsföreningen hade lagt energi på denna fråga i stället för att föreslå något så dumt och ogenomtänkt som en straffbeskattning av svenskt papper.
Motionsframgång - nu stärks stödet för fosterbarn i familjehem

2012-12-20

De senaste åren har jag ju engagerat mig en hel del och deltagit i olika möten, tagit emot uppvaktningar och träffat berörda föräldrar och fosterföräldrar som upplever problem med hur socialtjänsten i många kommuner fungerar när det gäller omhändertagande av barn och hantering av fosterhemsplacerade barn. Bakgrunden var givetvis de omtalade ärendena i Marks kommun rörande omhändertagande av barn och den uppmärksammade flyttningen av några fosterbarn. Jag har också haft samtal med regeringsföreträdare och ministrar i frågan. Diskussionen om barnens ställning har berört många och jag har känt ett stort gensvar från ansvariga när jag lyft dessa frågor. Jag har också skrivit en hel del om detta på bloggen de senaste åren.

Förra hösten motionerade jag om att stärka fosterbarns ställning genom att föreslå att en utomstående part tillsätts för att ta tillvara varje barns intressen, som ju ibland kan komma i konflikt med olika vuxna i barnens omgivning, såväl biologiska föräldrar som fosterföräldrar, men också politiker, jurister och socialsekreterare med motstridiga åsikter. Dessutom vet vi att det alltför ofta förekommer bristande utbildning och erfarenhet bland ansvariga tjänstemän för att kunna hantera denna typ av komplicerande och faktiskt livsavgörande frågor för många av de berörda barnen. I min motion skriver jag bland annat så här:

"Det är dags att stärka omyndiga barns ställning i alla ärenden som gäller att skilja barn från sina biologiska föräldrar, ärenden som gäller att flytta barn från ett fosterhem till ett annat, ärenden i övrigt där barn tvingas bryta upp från en invand miljö, samt ärenden som gäller omhändertagande av barn för utredning av påstådda missförhållanden.

Regeringen borde därför överväga om någon form av ombud för barnen kan tillsättas vid varje ärende, ett ombud som endast ska se till barnens bästa, utan att ta hänsyn till inblandade vuxna personer och kommunala tjänstemän och politiker."


Regeringen lade i höstas fram en proposition med diverse förändringar i socialtjänstlagen för att stärka samhällets stöd och skydd för barn och unga. Förslagen tillstyrktes av riksdagen. Barnrättsperspektivet stärks särskilt tydligt i den nya lagtexten eftersom man nu uttryckligen skriver att barnets bästa ska vara avgörande vid beslut och andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser. Barn ska alltid beredas möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör barnet om detta är möjligt.

I propositionen föreslogs också att när vård ges i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende ska socialnämnden utse en särskild socialsekreterare som ska ansvara för kontakterna med barnet eller den unge. Den särskilt utsedda socialsekreteraren ska besöka barnet eller den unge regelbundet och i den omfattning som är lämplig utifrån barnets eller dne unges behov eller önskemål.

Förslaget är helt i linje med mitt motionsförslag och i Socialutskottets betänkande skriver man att min motion därmed i huvudsak kan anses tillgodosedd. Samma skrivning görs för min moderate riksdagskollega Cecilie Tenfjord Toftbys motion med liknande tankegångar. Vi var de enda riksdagsledamöter som hade motionerat i saken, och självklart hade vi båda ärendena i Mark i åtanke när vi skrev våra förslag.

I dag har vi en gemensam debattartikel i Markbladet där vi berättar om de positiva lagändringarna i denna fråga. Det känns som att allt arbete, alla möten och allt engagemang faktiskt gett resultat. Givetvis roligt för oss, men viktigast är att det kan öka tryggheten för många utsatta barn runt om i landet.
Öppnar Socialdemokraterna för privata arbetsförmedlingar?

2012-11-25

Socialdemokraternas ledare Stefan Löfven öppnade i kväll i SVT:s Agenda för att det skulle kunna bli möjliget även med privata arbetsförmedlingar. Det skulle enligt Löfvén kunna vara olika aktörer som har avtal med Arbetsförmedlingen, t.ex. om en viss del av arbetsmarknaden.

Vi har ju lärt oss att Socialdemokraterna kommer med dubbla budskap i många frågor, och tankarna på att tillåta privata skattefinansierade arbetsförmedlingar är något som tidigare fått varje rättrogen Socialdemokrat att se rött. Så inte vet jag om man vågar ta Löfvéns utspel på allvar. Men om han verkligen menar det han säger och tror sig kunna förankra det i partiet så är det mycket positivt.

Själv motionerade jag i höstas just om detta i min motion om Alternativa skattefinansierade arbetsförmedlingar. Min tanke är att det skulle vara utmärkt om både bemanningsföretag, utbildningsföretag, fackliga organisationer, näringlivsorganisationer och andra kunde få driva arbetsförmedling på entreprenad. Man skulle kunna nischa sig mot exempelvis olika branscher, avtalsområden eller geografiska områden, mot olika åldersgrupper, olika invandrargrupper eller olika utbildningsområden. Genom att bli expert på just sin nisch skulle man förhoppningsvis kunna erbjuda en bättre matchning mellan arbetslösa och lediga jobb.

Samtidigt tycker jag kritiken mot Arbetsförmedlingen ofta är väldigt orättvis. Man har ansvaret för många oerhört svåra och tidskrävande ärenden, exempelvis när det gäller tidigare långtidssjuka, långtidsarbetslösa, funktionshindrade och arbetshandikappade. Dessutom har man ansvaret för nyanlända invandrares etablering. Det är givetvis stor skillnad i resultat när det gäller dessa utsatta grupper jämfört med de välutbildade arbetslösa som just blivit uppsagda från ett jobb och är attraktiva på arbetsmarknaden.

Min tanke är att en nischning skulle kunna avlasta Arbetsförmedlingen de mindre komplicerade ärendena och erbjuda jobb snabbare till personer som står nära arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen skulle då kunna rikta sina resurser mer mot grupper som står långt från arbetsmarknaden. Kanske går det att få brett politiskt stöd för dessa tankar framöver, vi får väl se.
Alla barn får inte träffa pappa på fars dag

2012-11-11

I dag på Fars Dag skänker jag en tanke till alla de pappor (och en del mammor också för den delen, något som ibland glöms bort i debatten) som aldrig får träffa sina barn. Ofta på grund av att barnens andre förälder efter en separation saboterar umgängesrätten, trots att föräldrarna enligt domstolsbeslut ska ha gemensam vårdnad och trots att båda föräldrarna anses lika lämpliga som vårdnadshavare och trots att ingen av föräldrarna gjort barnen något illa.

Att barn förvägras rätten att träffa båda sina föräldrar regelbundet, att de används som tillhygge i vårdnadstvister eller för att hämnas på den andre parten för saker som inte har med barnen att göra överhuvudtaget är ett allvarligt brott mot barnets mänskliga rättigheter. Det är också ett stort samhällsproblem. Barn behöver båda sina föräldrar under sin uppväxt, och vi vet att barn som tappar kontakten med sin ena förälder (oftast pappan) mår sämre och riskerar att får problem både i skolan och socialt.

Många föräldrar som förvägras rätten att träffa sina barn trots att de är utmärkta föräldrar inser hur dåligt barnet mår av detta. Men de är oftast helt maktlösa.

I en av årets riksdagsmotioner har jag därför bland annat föreslagit straffsanktioner vid umgängessabotage. Detta finns redan i flera andra länder, bland annat i Finland. I allvarligare fall borde man kanske till och med överväga om den förälder som allvarligt och vid upprepade tillfällen saboterar umgänget mellan sina barn och den andre föräldern till och med själv ska fråntas vårdnaden om sina barn? Samhället kan inte bara passivt se på när allt fler barn far illa för att föräldrarna - vuxna människor - inte kan hantera sina egna problem utan att det går ut över barnen.

Jag är också med på en gemensam motion med andra moderater där vi förespråkar att man normalt alltid ska döma till gemensam vårdnad om båda föräldrarna anses lämpliga som vårdnadshavare. Att använda barnen som tillhygge i en vårdnadstvist ska inte belönas, och "samarbetssvårigheter" mellan föräldrarna bör inte för utgöra grund för enskild vårdnad. Barnets intresse av två föräldrar måste gå före föräldrarnas problem att samarbeta.
Media om årets riksdagsmotioner

2012-10-06

I morse blev jag aningen förvånad när jag läste i Borås Tidning att jag inte hade lämnat in en enda riksdagsmotion i år. Samma budskap låg ute på websidan. Tydligen hade inte riksdagen hunnit sortera in alla motioner på ledamöternas namn under gårdagen och Borås Tidning hade på något sätt helt lyckats missa mina 23 motioner. Rättelse är utlovad.

Radio Sjuhärad hade också ett inslag idag om årets riksdagsmotioner där bland annat jag själv blir intervjuad. Jag påpekar att även om de flesta motioner avslås så är de ett av flera sätt att driva opinion i riksdag och regering för olika frågor. Majoriteten av de förslag jag lämnade in under förra mandatperioden har också blivit regeringens politik, trots att motionerna tidigare rent formellt avslogs av riksdagen.

Sedan är det förståss så att en del saker inte lämpar sig för riksdagsmotioner. Inom moderaterna är vi noga med att frågor som inte beslutas av riksdagen inte heller ska bli föremål för motioner. Ganska självklart kan man tycka, men uppenbarligen är det inte så i andra partier. Phia Andersson (S) berättar exempelvis i Radio Sjuhärad om sin motion om bättre underhåll av Viskadalsbanan. Det är en angelägen fråga, men inget som riksdagen råder över. Det är Trafikverket som beslutar om fördelning av pengar för underhåll och upprustning av olika järnvägssträckor. Phia Anderssons motion är ett exempel på att vissa motioner skrivs av rent populistiska skäl. Men det ser förståss bra ut i media.
Årets 23 riksdagsmotioner inlämnade

2012-10-06

I år har riksdagsledamöterna lämnat in totalt 3.245 riksdagsmotioner, vilket betyder drygt nio per ledamot. Själv lämnade jag in 23 motioner, vilket är något fler än förra året. Runt 20 stycken per år har visat sig vara ganska lagom, med tanke på att jag ska hinna följa upp dem under riksdagsbehandlingen också. Här följer en sammanställning av de motioner jag lämnat in i år. (Tidigare års motioner finns samlade här.)

Näringsliv, företagande, arbetsmarknad och utbildning:
Alternativa skattefinansierade arbetsförmedlingar
Översyn av minerallagen
Fler tidsbegränsade förordnanden för höga offentliga befattningshavare
Återinförande av personligt ansvar för offentliganställda vid grova tjänstefel
Rätt till anställning till 70 års ålder hos statliga arbetsgivare
Offentliga abretsgivare som föredöme när det gäller att erbjuda heltidstjänster
Underlättande av gårdsförsäljning av livsmedel och alkohol
Skattereduktion för hushållsnära reparationstjänster
Översyn av regelverk och kostnader för körkort

Sociala frågor
Omskärelse av omyndiga pojkar
Översyn av begreppet "skälig levnadsstandard"
Straffsanktioner vid umgängessabotage
Krafttag mot ockerräntor

Bostäder och uthyrning
Översyn av stämpelskatterna vid fastighetsköp
Undantag från krav på energideklaration vid uthyrning av småhus

Miljöfrågor och djurskyddsfrågor:
Införande av pantsystem för batterier
Införande av pantsystem för lågenergilampor
Initiativ för att minska mängden onödiga förpackningar
Underlättande av mer miljövänligt skogsbruk
Åtgärder mot fångst av vilda djur med hjälp av levande lockfågel
Utveckling av moderna och mer humana jaktmetoder
Förbud mot grytjakt
Åtgärder mot oetiska inslag inom kycklinguppfödning och äggproduktion
Regeringsförslag om resultatutjämningsfonder för kommunerna

2012-10-01

Under flera år har jag motionerat i riksdagen om att kommunerna borde får möjlighet att spara överskott från goda år för att hantera underskott andra år. Bland annat motionerade jag om detta 2009 och 2010, och jag har också diskuterat frågan tidigare på bloggen.

Bakgrunden är att finanskrisen och den senaste lågkonjunkturen har medfört att många kommuner, trots en i grunden god och stabil ekonomi, tvingats till snabba besparingar på grund av tillfälligt minskade skatteintäkter. Detta har drabbat viktiga verksamheter som tvingats dra ned. När sedan tiderna blivit bättre har man tvingats bygga upp dessa verksmheter igen. Detta har aktualiserat kommunernas önskemål om att kunna använda överskott under goda år för att täcka underskott när tiderna blir sämre. Under min tid som kommunpolitiker fann jag dagens system mycket märkligt där varje enskilt år måste gå ihop ekonomiskt, oavsett vad som händer i omvärlden och oavset hur stora överskott man haft åren dessförinnan. Jag menade att Sverige behövde en mer långsiktig syn på kommunernas ekonomiska stabilitet.

I mina motioner föreslog jag därför att man skulle pröva möjligheten att låta varje kommun avsätta en del av ett års överskott till en resultatutjämningsfond som fritt kan användas kommande år. Möjligheten till avsättning skulle kunna begränsas till en viss andel av ett visst års överskott. Det skulle påminna om den möjlighet som finns för företag att i deklarationen skjuta upp beskattningen av en del av vinsten till kommande år.

Lösningen med en resultatutjämningsfond knuten till varje enskild kommun skulle göra hanteringen enkel och obyråkratisk och öka kommunpolitikernas möjlighet till långsiktig ekonomisk planering och att erbjuda en stabil och mindre konjunkturkänslig välfärd till invånarna.

Regeringen har nu överlämnat ett förslag till riksdagen med just denna innebörd, och där det även blir möjligt att tillämpa reglerna retroaktivt så att de omfattar överskott ända sedan år 2010. Så här skriver regeringen om den nya möjligheten i sitt pressmeddelande:

"Ökade möjligheter för kommuner och landsting att möta svängningar i konjunkturen

Kommuner och landsting ska få förstärkta möjligheter att själva kunna utjämna intäkter över tid och därigenom möta svängningar i konjunkturen. Det föreslår regeringen i en proposition som lämnats till riksdagen.

- Att ge kommuner och landsting ökade möjligheter att spara i goda tider är en del av det övergripande målet om god ekonomisk hushållning, säger finansmarknadsminister Peter Norman.

Förslaget innebär att kommuner och landsting får bygga upp resultatutjämningsreserver inom ramen för det egna kapitalet. Reserverna gör det möjligt att sätta av en del av eventuella överskott i goda tider. Därmed kan kommuner och landsting bygga upp en buffert som kan användas för att täcka underskott som uppstår till följd av en lågkonjunktur.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013. En möjlighet införs att även reservera överskott upparbetade fr.o.m. räkenskapsåret 2010. För att göra en reservering för tidigare räkenskapsår krävs att kommun- respektive landstingsfullmäktige fattar beslut under räkenskapsåret 2013."


Jag är mycket nöjd med denna proposition. Det är något kommunpolitikerna sett fram emot, och som kan skapa ett minskat behov av ogenomtänkta kortsiktiga besparingar enstaka år. Jag kan dessutom konstatera att förslaget är nästan identiskt formulerat med mina egna motionsförslag, så jag var uppenbarligen inte helt fel ute.
Organisationer som främjar olaglig verksamhet bör inte få pengar

2012-05-04

Rubriken kan tyckas självklar, men tyvärr är det inte så. Idag kan organisationer som bedriver verksamhet som direkt eller indirekt strider mot lagstiftningen få olika former av stöd med skattemedel. Senast i raden är nyheten att Statens kulturråd gett 28.000 kronor i "kulturbidrag" till en bok med titeln "Trafikmaktordningen" som uppmanar till plankning i kollektivtrafiken, dvs att tjuvåka kollektivt utan att betala biljetten. Synnerligen upprörande att skattebetalarnas pengar används för att uppmuntra olaglig verksamhet. Det borde naturligtvis inte få förekomma.

De organisationer som får statligt stöd borde enligt min mening i avtal förbinda sig att inte bedriva verksamhet eller gynna verksamhet som strider mot lagen, och om detta skulle upptäckas i efterhand bör givetvis bidrag med skattemedel kunna krävas tillbaka.

I höstas lämnade jag för övrigt in en riksdagsmotion om en översyn av reglerna om stöd till organisationer som verkar för våld eller olagliga handlingar. Motionen behandlas av Kulturutskottet denna månad, och det ska bli spännande att se vad man tycker om mitt förslag.
Klimatpolitiken rör sig nu i den riktning jag förespråkat sedan 2008

2012-02-20

I veckan blev jag riktigt glad när jag läste miljöminister Lena Eks debattartikel i Expressen, där hon berättar om ett svensk initiativ för att försöka minska de globala utsläppen av sot och partiklar från vedeldning, främst i fattiga länder, vilket både medför allvarliga hälsoproblem i stora delar av världen och bidrar till risk för brist på färskvatten i takt med att glaciärerna smälter snabbare när sotpartiklar på isen absorberar solljus. Det nya initiativet grundas bland annat på att FN-organet UNEP visat på problemen. Fast UNEP nämnde faktiskt dessa problem i en rapport redan 2009, och problemen är absolut ingen nyhet bland seriösa miljö- och klimatforskare. För egen del har jag vid åtskilliga tillfällen ända sedan 2008 argumenterat för att dessa frågor borde föras upp högre på dagordningen.

Under de senaste åren har jag vid upprepade tillfällen, hittills förgäves, bloggat, debatterat och motionerat om att vi borde prioritera just sådana åtgärder i miljö- och klimatpolitiken som medför en bevisad nytta för hälsa och miljö, i stället för att bara stirra oss blinda på koldioxidutsläppen. Just kampen mot hälsovådligt sot och partiklar är en av de saker jag upprepade gånger föreslagit, och min insikt i dessa frågor har jag fått bland annat efter mina besök på Svalbard 2008, i Indien 2009, och även senare fått bekräftat vid mitt besök på Grönland 2010, där jag träffat forskare som gjort mig uppmärksam på detta akuta hälso- och miljöproblem. Bland annat hade jag denna debattartikel i Borås Tidning i mars 2009, efter mitt besök i Indien. Flera forskare och miljödebattörer jag talat med har varit mycket tydliga och sagt att det är mycket lättare att komma framåt politiskt med klimatåtgärder som också har annan bevisad nytta än att lägga all kraft på att försöka driva igenom minskade koldioxidutsläpp som kostar stora summor utan att man ens säkert vet att det stoppar eller begränsar klimatförändringarna.

Jag motionerade i frågan på moderaternas partistämma i augusti 2009, där jag höll detta anförande inför hela stämman. Jag sammanfattade bland annat mitt konkreta förslag när det gällde partiets miljö- och klimatpolitik så här: ”Det finns idag flera olika synsätt när det gäller koldioxidens betydelse för framtida klimatförändringar. Moderaterna bör visa stor ödmjukhet inför frågan och uppmuntra till en fri och öppen debatt. Moderaterna bör också i första hand prioritera klimatåtgärder som även har fördelar för miljön i övrigt och för människors hälsa, och först i andra hand välja åtgärder som bara syftar till minskning av koldioxid- utsläppen”. Mitt förslag gick till votering, fick ett visst stöd, bland annat av samtliga delegater från min egen valkrets, men röstades tyvärr ned. Men några delegater tog glädjande nog initiativet till en skriftlig reservation till stöd för mitt förslag, en reservation som faktiskt fick ett hyfsat starkt stöd.

Jag lämnade också senare samma år in en riksdagsmotion, där jag nästan föreslog exakt det som Lena Ek nu vill göra. I motionen hänvisar jag som sagt bland annat till en rapport från just UNEP. Fast även denna motion avslogs. Uppenbarligen var mina tankar alltför tidigt väckta och drunknade i det enögda politiska och mediala fokuset på koldioxidbekämpning.

Nu flera år senare går utvecklingen däremot plötsligt i den riktning jag så starkt förespråkat. Ett tydligt ökat fokus på åtgärder som redan på kort sikt både kan rädda människoliv och minska avsmältningen av jordens glaciärer, samtidigt som växthuseffekten kan dämpas. Det känns betydligt vettigare att lägga tid, pengar och kraft på detta än att uteslutande ha allt fokus inriktat på att, kanske förgäves, försöka bekämpa koldioxidutsläpp oavsett hänsyn till kostnaderna. Och utan att vi ens säkert vet om det verkligen kommer att kunna bromsa klimatförändringarna ens på längre sikt.

Jag har sagt det förut, och säger det igen. Klimatdebatten börjar så sakta bli mer nyanserad och definitivt betydligt bredare, inte bara i media utan även inom politiken. Det är verkligen hög tid. Det extremt stora fokuset på koldioxiden har tyvärr gjort att många andra viktiga miljöfrågor hamnat i bakvatten. Regeringens initiativ är synnerligen glädjande och mycket klokt!
Självklart bör omskärelse av omyndiga pojkar förbjudas

2012-02-19

Svenska Barnläkarföreningen anser i en skrivelse till Socialstyrelsen att omskärelse av småpojkar bör avskaffas i Sverige. "Vi uppfattar det som ett övergrepp mot de här pojkarna", säger barnläkaren Staffan Janson. Den främsta invändningen, säger han, är att barnet inte själv kan ta ställning. Ingreppet kränker barnets integritet och självbestämmande över såväl den egna kroppen som framtida religiös uppfattning. "Man begår en form av stympning på ett barn som inte kan bestämma själv".

Varje år genomförs 3.000 omskärelser av pojkar i Sverige, många av kulturella och religiösa skäl. Enligt judisk tradition ska pojkarna omskäras på den åttonde levnadsdagen. Inom islam finns inget som säger att inte omskärelsen kan ske senare, men av tradition sker de flesta omskärelser när barnen är små.

Enligt svensk lag får omskärelse på ickemedicinsk grund ske i Sverige. 2005 föreslog Socialstyrelsen en lag som skulle tvinga landstingen att utföra dem. Någon lag blev det aldrig, men 2009 rekommenderade Sveriges kommuner och landsting, SKL, landstingen att erbjuda omskärelse på religiösa grunder. Trots det säger flera landsting nej av etiska skäl. Ansvarig minister, Maria Larsson, har kritiserat de landsting som inte erbjuder omskärelse av småpojkar.

Själv delar jag inte alls Maria Larssons åsikt i frågan. Jag har tvärtom själv motionerat i riksdagen om att förbjuda omskärelse av småpojkar. Jag tycker det finns två huvudsakliga skäl att föreslå ett förbud:

* Det ena är att det är oetiskt att skära bort delar av en frisk människokropp av kulturella eller religiösa skäl på ett omyndigt barn som inte själv kan ta ställning. Det är inte orimligt att tänka sig att detta även strider mot FN:s barnkonvention. Jag anser att man i så fall får vänta till barnet är myndigt och kan bestämma själv.
* Det andra är att i en tid då sjukvården kräver allt mer resurser och kostnaderna ökar så kan vi inte lägga skattepengar på helt onödiga ingrepp som helt saknar medicinska motiv. Ska myndiga pojkar omskäras så bör de med andra ord också få bekosta det själva.

Jag tänker fortsätta argumentera mot omskärelse av småpojkar, och hoppas Socialstyrelsen och senare även regeringen går på Svenska Barnläkarföreningens linje.
Problemet med oskäliga gatukostnadsavgifter sprider sig

2012-02-02

Den senaste tiden har jag haft kontakt med villaägare i både Landvetter och Partille somsäger sig ha drabbats av kommunernas planer på att ta ut mycket höga gatukostnadsavgifter från befintliga fastigheter i samband med exploatering för nya bostadsområden. Det handlar om hundratusentals kronor per fastighet. Ärendena har en sak gemensamt och det är att de befintliga fastighetsägarna i de aktuella fallen inte efterfrågar några förbättringar av sina vägar. De förbättringar som planeras görs för att möjliggöra byggnation av nya bostadsområden. Att i ett sådant läge kräva befintliga fastighetsägare på extremt stora belopp är helt enkelt oskäligt, omoraliskt och orimligt. Det borde både kommunala tjänstemän och politiker inse.

De kostnader som uppstår vid exploatering av nya bostadsområden borde givetvis i första hand betalas av den som bygger de nya bostäderna och gör vinst på dessa, inte av de befintliga fastighetsägarna i området. I den mån man kan visa att befintliga fastigheter verkligen stiger i värde genom en bättre väg eller gata kan kanske en rimlig kostnad debiteras även äldre fastigheter, men då borde kostnaden i vart fall vara vilande tills fastigheten eventuellt säljs i framtiden och vinsten realiseras.

I sammanhanget har många uppmärksammat min motion till riksdagen i denna fråga. Jag tror det är mycket viktigt att väcka debatt på alla politiska nivåer. I första hand handlar det givetvis om att kommunpolitikerna måste ta sitt ansvar, men kanske måste vi även lagstifta på något sätt mot dessa oskäliga avgifter.
Fortsatt uppmärksamhet kring LSS-kostnaderna

2012-01-31I dag uppmärksammar Borås Tidning (artikeln ovan) min motion om översyn av kommunernas stigande kostnader för LSS. Detta som en uppföljning till de tidigare artiklarna om de stora vinsterna för Marks Assistans. Kommentarena på BT:s nätsida har inte låtit vänta på sig. Bland annat skyller mina motståndare på regeringen, en något märklig slutsats. När det gäller Marks kommun var det nämligen en enig socialnämnd under socialdemokratiskt styre av kommunen som på 1990-talet beslutade att låta privata företag organisera i princip hela LSS-verksamheten (vilket också bekräftas i BT av dåvarande kommunalrådet Jan-Åke Sjöqvist (S)). Det jag tycker man missade då var vikten av att det både finns kommunal och privat driven verksamhet så man kan jämföra kvalitet och kostnader. Privata monopol är lika illa som kommunala monopol om man vill ha en bra och kostnadseffektiv verksamhet. En annan sur kommentar från en av mina politiska motståndare är att jag först nu kritiserar LSS-kostnaderna. Men jag har länge reagerat över hur dessa kostnader har skjutit i höjden för de svenska kommunerna och jag lämnade in min motion i början av oktober förra året, långt innan BT gjorde sin granskning.

En synpunkt gäller varför företag som finansieras av skattemedel överhuvudtaget ska kunna ta ut vinst. Min fråga är om det även ska gälla byggföretagen som bygger en skola, bussföretaget som kör skolskjuts eller företagen som levererar mat till skolorna, sängar till äldreboendena eller kontorsmaterial till kommunens förvaltningar? Självklart måste alla företag som levererar varor eller tjänster till kommuninnevånarna ha rätt att ta ut en skälig vinst, och om man betalar rätt pris och kontrollerar att företagen verkligen levererar det man tar betalt för så lär knappast några orimliga vinster uppkomma. Ansvaret för kontroll och uppföljning ligger i första hand på kommunerna. Samtidigt måste givetvis riksdagen följa upp att regelverken och ersättningarna för assistans ligger på rimliga nivåer. Det är det min motion handlar om.
Det behövs en översyn av kostnaderna för personlig assistens

2012-01-28

Borås Tidning har i går och idag två intressanta artiklar om hur verksamheten inom Marks Assistens genererat hundratals miljoner i vinster till ägarna. Tanken med ersättning inom LSS-verksamhet är att den som behöver ska få stöd för att få ökad livskvalitet, inte att samhället ska göda assistensföretagen.

Jag motionerade i höstas i riksdagen om en översyn av kostnaderna för LSS/LASS. I min motion tycker jag det är hög tid att se över kommunernas snabbt stigande kostnader för assistens. Enligt Borås Tidning uppgår ersättningarna i Sverige för personlig assistens till 23 miljarder per år. Och kostnaderna stiger hela tiden och utgör en tickande bomb för den kommunala ekonomin. Det behövs framförallt en översyn av hur kostnaderna fördelas mellan Försäkringskassan och kommunerna. Artiklarna i Borås Tidning visar att det finns fler skäl att se över regelverket. Om vinsterna är så stora i assistensföretagen kanske är det så att schablonersättningarna till dessa till och med kan sänkas utan att det försämrar servicen till dem som behöver personlig assistens?

Jag tänker fortsätta följa denna fråga. De som behöver assistens för att kunna leva ett värdigt liv ska självklart ha denna rätt, men vi ska inte överkompensera assistensföretagen.
Polisen: "Bluffakturor har blivit ett samhällsproblem"

2012-01-03

Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) Har antalet polisanmälningar om bluffakturor ökat med 340 procent sedan år 2005. Under 2005 polisanmäldes 3.390 stycken bluffakturor. Under de första elva månaderna förra året anmäldes 14.924. Bedrägerierna med bluffakturor omsätter varje år 1,3 miljarder kronor, enligt Brå, och det är främst företagare som drabbas. Bedrägeriformen är nu så utbredd att det enligt polisen har blivit ett allvarligt samhällsproblem.

Ett exempel på hur det kan fungera finns i mitt blogginlägg från 16/2 2011 (scrolla ned en bit på arkivsidan), där jag berättade om ett fall från verkliga livet där en bekant till mig drabbades av en manipulerad telefonorder och vilken frustration detta skapade för en liten skösam egenföretagare.

Jag har tidigare motionerat om en ångerrätt vid telefonförsäljning för företagare, på samma sätt som för vanliga konsumenter. Denna riksdagsmotion avslogs med motiveringen att det skulle förvåra för normala affrer mellan företag som oftast görs upp per telefon. Jag tycker det är ett tveksamt argument, de flesta skulle ju knappast ångra sig efter en korrekt och ömsesidigt genomförd affär. Jag tycker att i vart fall enskilda näringsidkare (alltså de som inte driver sin verksamhet i bolagsform) skulle kunna få en ågerrätt på samma sätt som vanliga konsumenter. En liten egenföretagare är minst lika utsatt och hjälplös när man utsätts för oseriösa telefonförsäljare som privatpersoner i övrigt. Frågan om ångerrätt splittrar olika näringslivsorganisationer, men jag tycker ändå det borde finnas öppningar i denna diskussion.

I dag är det alltför många företagare som av rädsla för en registrerad anmärkning hellre betalar än tar strid mot de kriminella företagen. En betalningsanmärkning kan slå undan benen helt för företagarens verksamhet eftersom det blir svårt att göra affärer på kredit. En lösning kan därför vara att förändra regelverket kring registrering av betalningsanmärkningar så att det inte går lika lätt och snabbt att registrera en betalningsanmärkning mot ett företag vid tveksamma eller tvistiga krav. Kanske skulle då fler som drabbas av bluff-fakturor orka ta fajten med de kriminella försäljarna. Jag lämnade i höstas därför också in en motion om förändring av kreditupplysningslagen.

Det behövs samtidigt mer kunskap hos företag när det gäller den möjlighet som faktiskt finns att få felaktiga betalningsanmärkningar borttagna ur registren. Fler måste våga stå emot försök till bedrägerier genom bluffakturor och ta strid mot de kriminella företagen. Självklart ska också bedrägeriförsöken alltid polisanmälas. Sista ordet är knappast sagt i frågan, jag kan bara instämma med polisen - bluffakturorna har blivit ett utbrett samhällsproblem.
Borås Tidning om årets riksdagsmotioner

2011-10-06

Redan idag, dagen efter att alla riksdagsmotioner skulle vara inlämnade, berättar Borås Tidning om hur vi sex ledamöter från valkretsen motionerat. Dessutom ägnar man en lång artikel åt att kommentera vårt motionerande, och framför kritik mot att vi motionerat för lite om frågor som rör Borås. Jag har flera invändningar mot detta synsätt. För det första representerar vi inte bara Borås utan hela Sjuhärad. För det andra rör allt vi motionerar om oftast hela landet, inklusive vår egen valkrets. Många av förslagen har växt fram just vid våra kontakter med väljare i Sjuhärad. Och våra förslag blir väl ändå inte sämre för att även de som bor utanför valkretsen har glädje av dem?

Vad gäller specifika motioner om vägar och järnvägar på utpekade sträckor så är det helt meningslöst att väcka sådana, eftersom riksdagen numera inte beslutar i dessa detaljfrågor. Sådana motioner handlar mer om populism och en vilja att synas i media. Och så är det också med en del andra lokala detaljfrågor som syns i andra motioner. Personligen föredrar jag att motionera om saker som riksdagen har inflytande över. Det känns på något sätt som ett bättre sätt att använda tiden.


Bollebygdspolitiker diskuterade min gamla riksdagsmotion

2011-10-06

Apropå motioner....i efterhand har jag fått höra att Bollebygds kommunfullmäktige hade en intressant debatt den 19 september, där Socialdemokraterna hade motionerat om att kommunen skulle sätta av pengar i goda tider till en "fond" som kunde användas i sämre tider. Jag hade tyvärr missat artikeln i Borås Tidning som berättade om detta.

I sak är det givetvis helt rätt tänkt av socialdemokraten som skrivit motionen, och det är också en lösning som jag motionerat om i riksdagen. Jag tycker nämligen att det är mycket olyckligt när kommuner tvingas till panikbesparingar som går ut över verksamheten för att klara ekonomin ett enskilt år, trots att kommunen i grunden har mycket god ekonomi. Liknande problem har vi haft i Marks kommun. Redan året efter måste man ofta bygga upp verksamheten igen, samma verksamhet som man just skurit ned. Att arbeta så är inte bra vare sig för personalen eller kommunens invånare.

Min riksdagsmotion användes också som argument av socialdemokraterna i debatten i kommunfullmäktige, men deras förslag avslogs av naturliga skäl eftersom det tyvärr inte är förenligt med lagen att göra så idag. Kommunerna kan inte införa detta utan stöd i lag. Precis som Christer Johansson, moderat kommunalråd i Bollebygd, tycker jag det är kul att det finns socialdemokrater som tycker som jag och många av mina partivänner. Men det är lite märkligt att samma socialdemokrater inte begriper att en kommun inte kan ta olagliga beslut.

För egen del får jag väl ta och göra ett nytt försök med samma motion nästa år. Förra gången avslogs den tyvärr, men skam den som ger sig!
Pressmeddelande angående årets riksdagsmotioner

2011-10-05


Pressmeddelande 2011-10-05

Riksdagsledamot Jan Ericson (M)
Telefon 070-6956828


Årets riksdagsmotioner inlämnade

I dag lämnades mina sista riksdagsmotioner för i år in till riksdagens kammarkansli. I år blev det 17 motioner. Det är färre än tidigare år. Huvudanledningen är att jag numera är aktivt verksam i tre tunga utskott, Arbetsmarknadsutskottet, Socialförsäkringsutskottet och Utbildningsutskottet. Som moderat ledamot i ett utskott får man efterhand allt bättre kontakt med ansvarig minister och departement och kan driva frågor den vägen, vilket är betydligt snabbare och effektivare än att använda motioner. Motionerna använder jag i år främst som medel för att driva frågor som rör utskott där jag inte själv är aktiv och där jag inte heller på annat sätt har någon löpande kontakt med ansvariga ministrar.

Många ledamöter upprepar samma motioner år efter år. Jag underviker detta, och väcker i stället i stort sett alltid helt nya motioner varje år. Bland årets motioner finns några som jag tycker är särskilt viktiga;

* Jag föreslår att Lagen om Valfrihet (LOV) som idag är frivillig för kommunerna bör bli tvingande att införa för alla kommuner. Det kan inte vara rimligt att den som bor i en socialistiskt styrd kommun ska få sämre möjlighet att råda över sitt eget liv.
* Jag vill se en översyn av kommunernas kostnader för LSS och LASS, en kostnad som skenar i de flesta kommuner.
* Jag föreslår också en obligatorisk "stupstock" för alla lagar och regler. En sådan regel skulle tvinga fram en obligatorisk omprövning av alla regler efter en viss tid, i annat fall upphör regeln eller lagen automatiskt att gälla. Onödiga regler skulle därmed rensas bort med automatik.
* Utöver dessa motioner väcker jag i år ett antal motioner som rör djurskyddsfrågor. Det är en fråga som engagerar mig och där jag tycker att vi moderater måste flytta fram våra positioner.

För kännedom bifogas min motionsutvärdering som jag presenterade före valet 2010, och som visade att 45% av mina förslag föregående mandatperiod genomfördes helt eller delvis. Att lämna in motioner är ett sätt att påverka utvecklingen, och detta även om många motioner avslås i riksdagens utskott. Alltför många enligt min åsikt. Det är därför jag i år också motionerar om en värdigare motionshantering...

Samtliga mina motioner finns nu inlagda på min hemsida,www.ericsoniubbhult.se och finns också utlagda på riksdagens hemsida. Vid frågor går det bra att kontakta mig på telefon enligt ovan.

Ska man få expropriera mark för näringsändamål?

2011-06-04

Äganderätten till sin egen fastighet är en central princip i svensk lagstiftning sedan lång tid. Möjligheten för samhället (stat eller kommun) att expropriera mark som behövs för viktiga allmänna ändamål är samtidigt tyvärr en nödvändighet i ett modernt samhälle. När däremot kommuner tvångsinlöser eller exproprierar mark till förmån för rent privata intressen sätts den viktiga äganderätten ur spel. Enligt SOU 2007:29 skedde år 2005 hela 65 % av alla tvångsförfaranden till förmån för privata aktörer. Det kan vara ett privat företags behov av mark före expansion, eller golfbana som vill bygga fler banor.

Tanken med tvångsåtgärder mot markägare var ursprungligen ett sätt att trygga allmänna intressen. Den ändamålsglidning som skett genom åren är oacceptabel i ett rättssamhälle. Privata aktörer bör givetvis hänvisas till att förhandla med markägare på lika villkor, och inte kunna använda hot om tvångsmedel som påtryckning, vilket sätter markägaren i underläge. I en motion har jag därför föreslagit att de lagar som reglerar tvångsförfaranden mot markägare bör förtydligas så att det tydligt framgår att privata intressen av markinlösen inte bör omfattas av lagens ändamål.

Riksdagen har nu behandlat motionen. Man hänvisar dels till att riksdagen förra mandatperioden förbättrade ersättningen vid expropriation, och även ökade möjligheten att erhålla ett extra påslag för att täcka affektionsvärdet på exproprierad egendom. Man hänvisar också till en nyligen tillsatt utredning som ska se över ersättningen till markägare vid expropriationer av mark för näringsändamål. Tanken är att införa någon form av vinstfördelning som ska ge fastighetsägare särskild ersättning för mark som tas i anspråk för vinstdrivande verksamhet. Man ska också ta ställning till hur denna typ av markåtkomst och ersättningar ska avgränsas. I avvaktan på denna utredning avslog riksdagen förra veckan min och ett par liknande motioner.

Jag tycker fortfarande att expropriation för näringsändamål ska förbjudas. Näringsverksamhet bör inte tillåtas vara ett sådant allmänintresse att man ska ha rätt att köra bort människor från hus och hem. Men det är i vart fall något mer skäligt att en markägare får generösare ersättningar baserade på näringsverksamhetens vinst än som det ser ut idag. Frågan rör sig sakta i rätt riktning, mot en större respekt för den enskilda äganderätten.Kastrering av obedövade grisar snart historia i hela EU

2011-04-27

I dag avgjorde riksdagen även frågan om förbud mot kastering av obedövade smågrisar. Kastreringen görs för att förebygga "galtsmak" i köttet, vilket förekommer hos ungefär 10% av hangrisarna i samband med att dessa blir könsmogna. Det råder total politisk enighet om att obedövad kastrering av smågrisar är mycket smärtsam och därför bör upphöra. Däremot råder oenighet om vilken väg som är bäst för att uppnå detta.

I ärendet fanns två liknande motioner. En av dem är inlämnad av mig själv, den andra av Miljöpartiet. Jag föreslår att regeringen bör överväga om Sverige borde lagstifta om krav på bedövning före kastrering av smågrisar. Sedan jag lämnade in min motion i oktober 2010 har det hänt en massa positivt, vilket jag tidigare berättat om på bloggen. Bland annat har Jordbruksverket från den 1 april i år gett svinuppfödare rätt att själva ge lokalbedövning före ingreppet. Det är också numera möjligt att vaccinera grisarna så att man skjuter upp könsmognaden, varvid kastrering blir helt onödig. Inom EU pågår också ett arbete med en handlingsplan för att obedövad kastrering av smågrisar ska upphöra inom EU senast 2012. Det bygger på en frivillig överenskommelse mellan EU-kommissionen och grisnäringen inom EU.

I min motion föreslår jag alltså att man bör överväga obligatorisk bedövning före kastrering. Jag hade dock ingen tanke på att genom min motion medverka till att vi i Sverige ska ha helt annorlunda regler än i resten av EU. Det var därför jag formulerade mitt förslag som att Sverige "bör överväga" ett förbud. Men om vi bara lägger på extra kostnader på branschen i Sverige innebär det försämrad konkurrenskraft som kan slå ut redan ekonomiskt pressade svenska gårdar. Det vore synd även för djurskyddet, eftersom Sverige är bland de länder som har det absolut bästa djurskyddet vid grisuppfödning. Vi vill ju gärna kunna köpa svenskt griskött i butiken.

Oppositionen, inklusive Sverigedemokraterna, ville däremot se ett snabbt lagförbud i Sverige och tillstyrkte därför Miljöpartiets motion (och avslog min). Riksdagen gick också på denna linje, med röstsiffrorna 179 mot 176. Alliansen röstade i stället för sin gemensamma reservation där det bland annat står att Alliansen utgår från att regeringen "vidtar åtgärder för att införa ett förbud mot kastrering utan bedövning" om inte de frivilliga EU-överenskommelserna med branschen leder dit. Reservationen avslutas med orden "Mot bakgrund av det anförda anser vi att det för närvarande inte finns anledning att vidta några ytterligare åtgärder och föreslår därför att motionerna MJ317 (M) och MJ356 (MP) lämnas utan vidare åtgärd." Jag röstade för denna reservation trots att det innebär att min motion inte tillstyrktes, fast det hade den ju inte gjort i vilket fall. Faktum är att Alliansens reservation behandlade min motion mer positivt än vad oppositionen gjorde.

Oppositionens linje som vann omröstningen innebär en begäran att regeringen ska återkomma med ett lagförslag mot kastrering av obedövade grisar. Med tanke på hur lång tid det tar att utreda och ta fram ett lagförslag så misstänker jag att EU:s frivilliga överenskommelse kommer att ge effekt innan ett svenskt lagförslag kan vara klart. Så i praktiken spelar nog inte riksdagens beslut idag så stor roll. Kastrering av obedövade smågrisar kommer med all sannolikhet att upphöra i hela Europa senast 2012, och detta förhoppningsvis innan Sverige hinner ta fram ett nationellt förbud som eventuellt kan äventyra den svenska grisnäringen. I sak får jag därmed precis som jag ville med min motion.Skrota TV-licensen på riktigt!

2011-02-22

De senaste dagarna har debatten gått varm om TV-licensen, detta med anledning av att både riksdagens kulturutskott och kulturministern uttalat sig för förändringar av dagens system. En utredning som bland annat ska fundera över framtidens finansiering av "Public Service" (= Sveriges Television och Sverige Radio mm) kommer att tillsättas.

Det är utmärkt om dagens TV-licens avskaffas. Man brukar säga att den fungerar bra aftersom 90% av de betalningsskyldiga också betalar sin licens. Jag tycker precis tvärtom - att 10% inte betalar visar att systemet med licens inte fungerar. Dessutom kostar indrivningen och hanteringen av TV-licensen en massa pengar som kunde använts för att göra program i stället. Jag har själv motionerat om ett avskaffande av TV-licensen tre år i rad, och det är en åsikt som delas av många moderater. Min senaste motion från i höstas är formulerad så här.

Vad ska man då hitta på i stället? Jag tycker personligen att det allra bästa vore en ren finansiering via statsbudgeten, som lätt kunde betalas genom besparingar på annat inom kultursektorn, exempelvis lägre presstöd till tidningar som få vill läsa, eller minskade bidrag till en del tveksamma organisationer. Inte minst skulle nog hushållen bli glada om licensen avskaffades och inte ersattes med något annat. Jag vill dock vara tydlig med att detta alltså är min personliga ståndpunkt och inte en officiell partilinje. Ett något sämre alternativ tycker jag vore att varje skattebetalare i stället fick en lägre "TV-avgift" debiterad på skattsedeln varje år, som var öronmärkt till Sveriges Television, ungefär som begravningsavgiften tas ut idag. Att däremot börja beskatta internetabonnemang eller datorinnehav skulle bara skapa nytt krångel och innebära en ny form av licens. Det vore väldigt olyckligt. Viktigast av allt är ändå att licensfrågan äntligen kommer upp till diskussion. Det har jag argumenterat för länge!Förbjud kastrering av obedövade smågrisar!

2011-02-18

I Sverige finns en tydlig djurskyddslagstiftning för att motverka all form av djurplågeri. Trots detta är det idag tillåtet att skära med skalpell i ett obedövat djurs underliv för att kastrera smågrisar. För mig är det en gåta hur en djurägare kan utsätta sina egna djur för en sådan fruktansvärt smärtsam behandling som även fått hård kritik från ledande veterinärer.

I går hade TV4 inslag om detta, och man påpekade att det finns andra lösningar på problemet med "galtsmak" på kött. Tidigare slakt, eller vaccination som fördröjer könsmognaden var två alternativ. Ett tredje gällde bedövning, som hittills varit förbjuden för bönderna att ge själva, men där reglerna nu kommer att förändras så att varje bonde får dispens att bedöva sina smågrisar före ingreppet. Det är ett litet steg framåt.

För egen del tycker jag att bedövning borde vara obligatorisk. Allt annat innebär en sanktion från samhället av djurplågeri. I höstas lämnade jag därför in en riksdagsmotion om Förbud mot kastrering av obedövade smågrisar. Det ska bli intressant att se hur detta förslag kommer att hanteras, och hur Miljö- och jordbruksutskottet motiverar ett eventuellt avslag av motionen. För ett avslag innebär ju att man fortsätter sanktionera djurplågeri av smågrisar. Kastrering av obedövade smågrisar är förbjuden i Norge. Det borde vara klart realistiskt att införa samma regler i Sverige.Varning för telefonbedragare!

2011-02-16

I höstas fick en av mina bekanta, som är egenföretagare i byggbranschen, ett telefonsamtal från ett företag som ställde ett antal frågor om hans namn, adress och kontaktuppgifter för att, som ha sa, "kontrollera uppgifterna i en katalog". Företagaren besvarade frågorna och bekräftade uppgifterna men blev sedan lite misstänksam och ställde frågan om de sålde något, eftersom han inte var intresserad av att köpa något. Han var mycket tydlig med att han inte var intresserad av att beställa något. Trots detta kom någon vecka senare en faktura på 14.000 kronor för "uppdatering av en företagskatalog". Man angav "inspelningsorder" på fakturan. Trots flera försök att kontakta företaget per telefon, och invändning mot kravet via brev, mail och telefon kom påminnelser och hot om att ärendet skulle överlämnas till domstol. Man skickade till och med med en ansökan om stämning för kännedom och varnade för att om inte betalning gjordes skulle det leda till betalningsanmärkningar för företaget. Ingen småföretagare kan undgå att bli orolig då, en betalningsanmärkning kan bli en katastrof för en företagare eftersom kunder och leverantörer får en bild av att företagaren inte är seriös. Vid kontakt med polisen och med Svensk Handel framkom att det aktuella företaget har ett stort antal polisanmälningar mot sig, och att misstanke fanns om att man ägnade sig åt att klippa och klistra i de bandinspelningar man gör av alla samtal, varefter man kunde "bevisa" att kunden som ringts upp bekräftat en beställning. Efter ett antal turer och hjälp av mina egna juristkontakter kunde vi få hjälp med just detta ärende, som senare avskrevs. Men andra företagare har inte samma framgång och väljer i stället alltför ofta att betala för att slippa tidsödande arbete och bekymmer, stämning, hot om kronofogde och betalningsanmärkningar. Detta gör att den kriminella verksamheten tyvärr lönar sig.

Den senaste veckan har både jag och min hustru fått liknande samtal, vi har båda passiva näringsverksamheter registrerade. Två olika företag har ringt, och båda började sitt samtal med att "man bara vill kontrollera att aktuella uppgifter i en företagskatalog eller i ett register är korrekta". Efter tidigare erfarenheter använder vi aldrig ordet "ja" när vi får sådana samtal, utan i stället säger vi direkt efter första frågan att vi inte är intresserade och lägger sedan på luren.

Jag vill verkligen varna alla för dessa skojare som verkar rikta in sig på små egenföretagare. Detta gör man eftersom ångerrätt vid telefonförsäljning mm inte gäller näringsidkare. Egenföretagare har kanske inte heller vare sig tid, pengar eller kunskap för att bemöta denna typ av krav. Om någon ringer - ta ingen diskussion med dem, använd aldrig ordet "ja", bekräfta inte ens ditt eget namn, och avsluta samtalet så fort som möjligt! Telefonbedragarna är tyvärr inte att leka med, utan mycket professionella. Fastnar man i deras fälla är det oerhört svårt, tidsödande och dyrt att komma loss!

Politiskt funderar jag över vad man kan göra åt saken. Att förbjuda inspelningsorder via telefon är kanske ingen framkomlig väg, eftersom det skulle drabba en del seriösa företag. Möjligen kunde man tänka sig en ångervecka eller två vid telefonförsäljning även för företagare, lämpligen räknat från den dag fakturan kommer med posten. Detta är något jag motionerat om i riksdagen. Kanske skulle en ångerrätt kunna stoppa denna kriminella verksamhet? En annan tanke är att förändra regelverket kring registrering av betalningsanmärkningar så att det inte går lika lätt och snabbt att registrera en betalningsanmärkning mot ett företag vid tveksamma eller tvistiga krav. Kanske skulle då fler som drabbas av bluff-fakturor orka ta fajten med de kriminella försäljarna?Mer om löftet om avskaffat krav på byggfelsförsäkring

2011-01-20

Borås Tidning uppmärksammade igår min motionsframgång angående att avskaffa kravet på byggfelsförsäkring. Jag har också redan fått e-post från människor runt om i landet som planerar att bygga hus, och som undrar när lagändringen planeras.

Lagändringar tar alltid tid av rent praktiska och administrativa skäl, både regering och riksdag ska ju hantera alla lagstiftningsärenden. Av regeringens skrivelse framgår att planen är att avskaffa kravet på byggfelsförsäkring den 1 januari 2012. Kvar blir endast dagens regler om ett färdigställandeskydd för småhus i de fall då byggarbeten utförs av en näringsidkare för en konsuments räkning. Läs hela förslaget på regeringens hemsida. Jag har en viss förhoppning om att kommunerna när de beviljar bygglov under detta år ska avstå från att kräva byggfelsförsäkring eftersom de känner till regeringens intentioner att avskaffa kravet. Visst utrymme finns för välvillig tolkning redan i dagens lagstiftning. För självbyggare (den som bygger sitt eget hus) är kravet på byggfelsförsäkring avskaffat redan från den 1 januari i år.

Rättelse: Lagändringen för självbyggare gäller från den 2 maj 2011.Jag verkar få som jag vill - kravet på byggfelsförsäkring avskaffas

2011-01-18

Jag har vid upprepade tillfällen motionerat i riksdagen och på andra sätt argumenterat för att kravet på byggfelsförsäkring vid byggnation av bostäder ska avskaffas. Försäkringen kostar massor av pengar, upp till 50.000 per nybyggd villa, eller ibland ännu mera, och mycket mer för ett flerfamiljshus. Men försäkringen tillför inget extra skydd för fastighetsägaren eftersom byggfel och liknande redan omfattas av andra försäkringar (ansvarsförsäkringar mm). Byggfelsförsäkringen ger försäkringsbolagen ca 300 miljoner kronor per år i intäkter, men medför inga utgifter eftersom försäkringen inte fyller någon som helst funktion.

Efter min motion 2009 skedde vissa förändringar, såtillvida att självbyggare (den som bygger sitt eget hus) slapp att teckna byggfelsförsäkring. Jag var inte nöjd med detta, även om det givetvis var ett steg åt rätt håll. Hösten 2010 lämnade jag in en ny motion ny motion om att helt och hållet avskaffa kravet på byggfelsförsäkring. I dag kommer så det glädjande beskedet från ansvarig minister, Stefan Attefall (KD), om att regeringen avser att avskaffa kravet på obligatorisk byggfelsförsäkring, och man använder nästan identiska argument jämfört med min senaste motion.

Så skam den som ger sig, att skriva motioner är inte så meningslöst som det ibland beskrivs i media. Självklart är jag jätteglad idag - men allra gladast är de som ska bygga ett nytt hus och nu slipper en helt onödig - och mycket hög - kostnad.2010-12-27 Stärkt konsumentskydd vid snabblån och SMS-lån

Så här efter jul är plånboken tom hos många, och vi vet att mellandagarna är högsäsong för snabbkreditföretagen. Tyvärr hamnar en del kredittagare senare hos kronofogden, och hela 60% av dem som inte klarar av att betala sina SMS-lån har även andra obetalda skulder. För en del blir snabbkrediter, med ibland närmast oskäliga villkor, ett olyckligt steg mot att bygga upp ett skuldberg som man kanske inte klarar av.

I takt med att allt fler personer får betalningsanmärkningar eller hamnar hos kronofogden eller i värsta fall behöver ansöka om skuldsanering höjs röster från olika håll för att förbjuda vissa krediter helt, exempelvis sms-lån och telefonlån, att det ska vara förbjudet att köpa resor på avbetalning, eller mer udda förslag som att man borde förbjuda utbetalning av snabblån nattetid eller att man lagstiftningsvägen ska detaljstyra över räntesatserna på snabbkrediter. Jag tycker inte detta är rätt väg. Att vissa personer inte klarar att fatta kloka beslut eller hantera möjligheten att ta krediter bör självklart inte leda till att alla människor ska överbeskyddas av välmenande politiker. Det måste rimligen vara upp till var och en att ta lån på de villkor man tycker är acceptabla och att sedan använda de lånade pengarna till vad man vill.

Däremot tycker jag man ska ställa hårda krav på kreditgivarna när det gäller både information och kreditprövning för att underlätta låntagarens egna kloka och fria val. All information om lånevillkoren bör alltid lämnas oavsett lånebelopp, och kreditprövning bör alltid göras. Så har det tyvärr inte varit tidigare, eftersom sms-lån varit undantagna från kraven i kreditprövningslagen. Det är minst sagt stötande att ett sms-lån kan ha en effektiv ränta på 300-400%, eller ännu högre, men att detta inte ens behöver anges i marknadsföringen av krediter. Detta var ju en sak som jag ifrågasatte i en skriftlig fråga till justitieminister Beatrice Ask redan 2008, och i sitt svar utlovade hon en förändring.

Nu har förändringen gått hela vägen, efter utredning och remissbehandling. Före jul tog riksdagen beslut om den nya konsumentkreditlagen som träder i kraft vid årsskiftet, och den innehåller ett antal förändringar som ska stärka konsumentens ställning när man tar snabbkrediter, exempelvis telefonlån och sms-lån. Bland annat införs en ångerrätt under 14 dagar då en kredittagare kan ånga sitt kreditavtal. Kreditgivaren ska dessutom alltid informera om den effektiva räntan och övriga villkor i sin marknadsföring, och dessutom måste man alltid göra en kreditprövning, oavsett kreditbelopp.

Dagen före julafton hade jag en debattartikel debattartikel om de nya reglerna i Borås Tidning tillsammans med min riksdagskollega Magdalena Andersson. Denna vecka finns artikeln även i Markbladet.

På juldagen fanns också en intressant nyhetsartikel i Aftonbladet där vår nya finansmarknadsminister Peter Norman (M) ville se hårdare tag mot de oseriösa kreditgivare som tar ut uppenbara ockerräntor, i bland uppemot 1.000 procent. Norman meddelar att regeringen överväger ännu tuffare tag mot sådana räntevillkor. Jag tycker det vore alldeles utmärkt. Från årsskiftet kan alla kunder se själva vid marknadsföringen av snabbkrediter hur orimliga en del räntor är. Det är en bra början. Men självklart borde dessutom de värsta ockerräntorna stoppas en gång för alla.2010-12-08 Ny konsumentkreditlag motverkar oskäligt dyra smålån

Ända sedan jag blev invald i riksdagen 2006 har jag engagerat mig i frågan om strängare regler för snabbkrediter som telefonlån och sms-lån. Självklart har detta koppling till mitt tidigare arbete på bank, där jag bland annat arbetat med krediter. Bankerna anger alltid effektiv ränta, men detta krav har inte funnits på snabblånen, som kan ha en effektiv ränta på 300-400%. Detta har varit helt oskäligt och kreditgivarna har utnyttjat människor med liten kunskap eller med ekonomiska problem. Jag har förespråkat att all information om lånevillkoren alltid bör lämnas i marknadsföringen, oavsett lånebelopp, inte minst den effektiva räntan, och att kreditprövning bör alltid göras. En av mina skriftliga frågor, till justitieminister Beatrice Ask 2008, handlade om denna fråga, och i sitt svar utlovade hon en förändring.

Jag skrev ett längre blogginlägg i denna fråga så sent som den 28 juni i år med anledning av regeringens förslag till lagändringar.

I dag tog riksdagen beslut att tillstyrka regeringens proposition, och införa en ny komsumentkreditlag. Förändringarna innebär bland annat att konsumenten får en ångerrätt på 14 dagar när det gäller ett kreditavtal, kraven på kreidtinformation till konsumenter skärps, effektiv ränta ska alltid anges i marknadsföringen och kreditprövning ska alltid göras oavsett lånebelopp. Jag är oerhört nöjd med dagens beslut, färre svenskar kommer att fastna i lånefällan, oseriösa långivare kommer att gallras bort och lånevillkoren för smålån kommer att bli rimligare.2010-12-02 Slut med filmcensur för vuxna - Statens Biografbyrå läggs ned

Nyss tog en enig riksdag beslut om att stödja regeringens förslag att avskaffa vuxencensuren av film. Samtidigt avvecklas Statens Biografbyrå. Detta var verkligen på tiden. Blotta tanken att en myndighet ska sitta och granska film för vuxna är helt sjuk. Vuxencensur av film i Sverige har funnits i nästan 100 år, men den senaste klippningen av en svensk film inträffande 1995, så de senaste 15 åren har Statens Biografbyrå ägnat sig åt helt meningslös verksamhet. Sverige är för övrigt ett av de sista demokratiska länderna som avskaffar vuxencensuren av film. Redan 2008 motionerade jag om just att Avskaffa biografbyrån och Avskaffa vuxencensuren av film. Så jag kan inte vara annat än mycket nöjd idag!

Samtidigt blir man ju aldrig riktigt nöjd. De resurser som har gått till Statens Biografbyrå ska nämligen i stället användas för att "stärka skyddet för barn och unga mot skadlig mediepåverkan". Det låter ju väldigt bra, men är enligt min mening en smula naivt. Idag kan man konsumera film på en massa olika sätt, helt utanför myndigheternas kontroll. Barn och ungdomar skyddas bäst genom engagerade föräldrar, inte genom insatser från myndigheter. Lite märkligt är det också att föräldrar inte heller får bestämma själva om deras barn under 15 år ska få se en biofilm med 15-årsgräns i sällskap med sina föräldrar. I den delen blir det ingen förändring av lagstiftningen. Konstigt, med tanke på att samma förälder kan köpa eller hyra samma film på DVD och låta barnen se filmen hemma...

Alliansen har ofta en större tro på människors egen förmåga att tänka själv och ta eget ansvar för sig själva och för sina barn än vad oppositionen har. Men även inom våra fyra partier finns tyvärr ibland en alltför stor tro på politikernas och myndigheternas ansvar och möjlighet att "skydda" medborgarna. Denna form av överförmynderi är jag inte nöjd med, även om jag är väldigt nöjd med dagens beslut om att avskaffa vuxencensuren. Ett stort steg åt rätt håll!2010-12-02 Inget konstigt att använda lobbyisters argument i motioner

Dagens Nyheter berättar idag att många riksdagsmotioner innehåller argument från olika lobbyister, och att en del motioner till och med ordagrant använder exakt samma formuleringar och texter som publicerats i skrifter och artiklar från lobbyister. Detta tolkar DN som att "många riksdagspolitiker låter sig styras av utomstående" när de skriver sina motioner. Ett antal ledamöter som gjort på detta sätt hängs också ut i DN. En politisk kommentator på DN, Maria Crofts, skriver till och med att "det som i skolan kallas fusk är okej i riksdagen".

Jag är ju en av riksdagens flitigare motionsskrivare. Visserligen är jag inte själv uthängd i DN, och jag brukar formulera texterna i mina motioner själv, helt enkelt för att jag vill få dem skrivna på det sätt jag själv vill ha dem. Men självklart innehåller vissa av mina motioner innehåller argument som jag fått från andra. Jag ser absolut inget fel i detta! Tvärtom är det ju så att man ofta får sina idéer till motioner och andra politiska utspel just genom kontakt med sina väljare, men även från företag, myndigheter och organisationer. En mycket stor del av mitt riksdagsarbete består i utåtriktade kontakter, och själva tanken med detta är ju just att identifiera sådant som jag själv uppfattar som samhällsproblem. Om jag i en fråga som engagerar mig starkt får goda argument beskrivna på ett bra och tydligt sätt från en "lobbyist" som är särskilt insatt i frågan - vad är det då för fel i att använda detta argument även i en motion? Det är alltid jag själv som avgöra vilka frågor jag vill driva, och det är alltid jag själv som avgör vad jag kan ställa mig bakom när det gäller ett förslag i en motion. Det viktiga är väl ändå inte att formulera om ett argument som redan är bra formulerat, utan att driva frågor som är viktiga med bästa tänkbara argument?

Lobbyister är inget problem för riksdagsledamöter med personlig integritet. Jag skulle aldrig låta en lobbyist styra mitt politiska arbete. Men om jag vill driva en politisk fråga på ett kraftfullt sätt använder jag alla goda argument, oavsett om argumenten kommer från Dagens Nyheters ledarsida, från en lobbyist eller kanske från min granne. Det spelar mindre roll. DN:s påstående om "fusk" känns mycket märkligt. Riksdagsledamöterna skriver inte skoluppsatser som ska betygsättas, riksdagsledamöter driver politiska frågor! Inser verkligen inte DN denna skillnad?2010-11-26 Vårdnadsbidraget populärt

Statistiska Centralbyrån har redovisat siffror kring hur många som utnyttjade vårdnadsbidraget under andra halvåret 2009. Skillnaderna mellan kommunerna är stora, och det är ju inte så konstigt. Många kommuner (främst med rött styre) har fortfarande inte infört möjlighet till kommunalt vårdnadsbidrag, medan det i andra kommuner har funnits i flera år. I rapporten framkommer det att det är totalt 104 kommuner som i oktober 2010 infört kommunalt vårdnadsbidrag. 96 av dem hade infört vårdnadsbidrag före den 31 december 2009. Totalt var det drygt 3.000 barn i landet som omfattades av vårdnadsbidraget. Vårdnadsbidraget verkar tas ut av föräldrar i ungefär samma utsträckning oavsett utbildningsnivå. 90% av vårdnadsbidraget tas ut av barnets mamma.

Kinda kommun har störst andel föräldrar som beviljats vårdnadsbidrag, hela 9,4% av barnen omfattas. Bollebygd ligger på sjunde plats i landet, och 6,3% av barnen i de aktuella åldrarna har föräldrar som fått vårdnadsbidrag beviljat. Tranemo, Mark, Svenljunga och Borås ligger mellan 3% och 4%. I Ulricehamn är reformen just införd och siffror saknas. Siffrorna för Sjuhäradskommunerna kommer från en artikel i Borås Tidning den 24 november. Att så många som upp till 9% av barnen i flera kommuner har föräldrar som beviljats vårdnadsbidrag bevisar att reformen var efterfrågad av många. Den lär vara här för att stanna.

För egen del har jag motionerat i riksdagen om att kommunerna borde få ökad frihet att besluta om ett högre vårdnadsbidrag. I dag gäller maximalt 3.000 kronor per månad, medan en barnomsorgsplats kan kosta uppemot det dubbla eller tredubbla för kommunen. Jag tycker att en kommun borde få bevilja ett vårdnadsbidrag på ett högre belopp än 3.000 kronor, dock givetvis inte högre än en skälig del av kommunens kostnad för en barnomsorgsplats. På landsbygden där det ofta är långt till förskolan kan det bli både billigare och bättre att erbjuda ett högre vårdnadsbidrag än att mycket små barn ska tvingas till mycket tidiga morgnar, långa resor och extremt långa arbetsdagar för att båda föräldrarna ska kunna arbeta. Många, även i mitt eget parti, hävdar att ett högre vårdnadsbidrag skulle hota arbetslinjen. Jag tycker inte det, det handlar trots allt bara om en mycket begränsad tid under barnens första år. Föräldrar som känner att deras barn har en trygg uppväxt kommer också att bli en bättre arbetskraft när de börjar arbeta igen efter något extra år hemma med barnen. Stressade föräldrar med extremt långa arbetsdagar, inklusive lämning och hämtning på "dagis" riskerar däremot att bli utbrända eller sjukskrivna. Det hotar arbetslinjen betydligt mer än vad ett höjt vårdnadsbidrag skulle göra.2010-11-24 Förslag om skärpning av riksdagens inkomstgaranti

En av mina första riksdagsmotioner, hösten 2007, handlade om att se över inkomstgarantierna för statsråd och riksdagsledamöter. Jag ansåg att systemet missbrukades på flera sätt, vilket framgår av texten i min motion

Sedan dess har det gjorts ett antal justeringar i systemet som gått åt rätt håll. Bland annat är det inte längre möjligt att ta anställning hos någon, men att "gömma" lönen i eget bolag för att kunna spara pengarna och ta ut inkomstgarantin i stället. Förre statsministern Göran Persson var en av dem som utnyttjade denna möjlighet, som var helt laglig då. Men nu är detta alltså stoppat. Men fortfarande finns möjligheter för riksdagsledamöter att arbeta i eget företag efter att man slutat i riksdagen, men låta bli att ta ut lön ur sitt bolag och i stället leva på inkomstgarantin. Riksdagsstyrelsen föreslår nu i en skrivelse till riksdagen att även denna lucka ska täppas till. Jag tycker det är ett utmärkt förslag som ligger helt i linje med min motion.

Riksdagens inkomstgaranti ska vara en omställningsförmån i avvaktan på att man som tidigare ledamot får en ny anställning eller annan inkomst. Detta är helt rimligt och skäligt. Om man varit riksdagsledamot i många år finns kanske inte det tidigare jobbet man hade före riksdagsuppderaget kvar. Yrkeskunskaper kan också vara lite gamla och behöva fräschas upp. Detta kan ta tid. Men om man nu faktiskt har fått ett nytt välbetalt arbete ska man inte kunna ta ut dubbel inkomst genom att gömma sin lön i ett bolag och därmed kunna plocka ut inkomstgaranti samtidigt som man arbetar. Det har varit ett mycket stötande system, och nu täpps förhoppningsvis den sista luckan till i detta system. Jag tror detta kommer att öka förtroendet för riksdagen och politikerna.2010-11-17 Årets 35 riksdagsmotioner finns nu utlagda på hemsidan

I år lämnade jag in 35 riksdagsmotioner under årets motionsperiod, ensam eller tillsammans med andra. Borås Tidning har redan uppmärksammat årets motionerande, och konstaterat att jag i likhet med tidigare år är en av de flitigare motionsskrivarna.

Alla årets motioner, liksom alla från tidigare år, finns nu även samlade på denna sida. Efterhand som motionerna behandlas, eller när jag skriver blogginlägg som rör sådana frågor som jag motionerat om så samlar jag detta på en särskild sida i bloggarkivet. Där kan man alltså följa hur det går med alla mina förslag.

Är det då någon mening med att motionera? Ja, jag tycker det. Det är både ett sätt bland många andra att driva opinion i olika frågor, och dessutom presenterade jag ju före valet en rapport som visade att ganska mycket av det jag föreslagit under föregående mandatperiod faktiskt också blivit verklighet. Jag säger inte att mina motioner varit avgörande för utvecklingen, men visst har säkert vissa av dem haft en viss påverkan. Läs hela rapporten här!2010-08-31 Många av mina riksdagsmotioner har genomförts

I dag har jag presenterat en rapport om utfallet av de riksdagsmotioner som jag lämnat in under mandatperioden 2007-2010. Jag är en av riksdagens mest aktiva riksdagsledamöter när det gäller att skriva motioner och har lämnat in 116 motioner under mandatperioden.

Många påstår att det är meningslöst att skriva motioner eftersom nästan alla ändå avslås. Så dystert ser jag inte på saken. Av mina motioner har faktiskt 45% genomförts helt eller delvis, trots att motionerna i första läget avslagits av riksdagen. Att skriva motioner är ett sätt bland andra att driva opinion för viktiga frågor. Både utskott, departement, utredare och sakkunniga tar ofta del av motioner inom sitt område. Det gör att även förslag i avslagna motioner rätt vad det är kan dyka upp som förslag i en utredning eller i en proposition från regeringen. Jag ser ett stort värde i att driva opinion på alla sätt för sådana frågor som jag vill driva, och motioner är helt klart ett av dessa sätt.

I min rapport finns alla mina motioner från den föregående mandatperioden listade efter ämnesområden. I mitt bloggarkiv finns en särskild sida där jag har samlar blogginlägg som rör resultatet av mina motioner. Där framgår också vilka motioner som haft störst framgång.

Läs hela rapporten här!2010-08-30 Även utlandsboende pensionärer kan få skattesänkningar

Jag har ju motionerat i riksdagen om en över syn av SINK-skatten, dvs den skatt som bland annat tas ut av utlandsboende pensionärer. Den utlandsboende pensionärerna har inte fått del av de skattesänkningar som pensionärer i Sverige har fått, och därför tycker jag det är rimligt att göra en översyn av storleken på denna skatt. Min motion blev avslagen, men nu öppnar Alliansen alltså för en sänkning av SINKs-katten. "Även den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta bör sänkas när en ytterligare förstärkning av jobbskatteavdraget genomförs" står det i Alliansens gemensamma valmanifest.

Hur mycket SINK-skatten kommer att förändras och när det kan ske utlovas inte i vamanifestet, men i budgeten finns inlagt att en framtida skattesänkning skulle kunna minska statens SINK-skatteinkomster om 300 mkr. De som betalar SINK är ju inte så många så denna summa skulle kunna räcka ganska långt. Så när det finns utrymme för ett ytterligare jobbskatteavdrag och nya skattesänkningar för pensionärerna i Sverige så lär även SINK-skatten sjunka. När det sker kommer ännu en av mina motioner därmed att få framgång.2010-06-28 Hur mycket ska staten överbeskydda medborgarna?

I dessa tider med osedvanligt låga räntor syns tecken på att många svenskar ökar sin belåning. Inte minst har snabbkrediter via telefon eller sms ökat snabbt. Men även resor verkar köpas på kredit som aldrig förr, kontokorts- skulderna växer och avbetalningsköpen av exempelvis elektronikprodukter och bilar blir fler. Vissa bostadsköpare verkar också leva i något slags märklig tro att räntorna för överskådlig tid ska ligga kvar på 2-3%. Så kommer det naturligtvis inte att bli. När jag tänker tillbaka på mina år som bankanställd sedan mitten av 1980-talet kan jag konstatera att jag aldrig vare sig sett eller hört talas om så extremt låga räntenivåer som idag. Märkligt nog verkar inte alla inse att räntorna snabbt kan komma att i vart fall fördubblas när den globala världekonomin blivit lite starkare. Även efter en fördubbling kommer vi att ha en räntenivå under genomsnittet om man ser ett antal decennier bakåt i tiden.

I takt med att fler personer får betalningsanmärkningar eller hamnar hos kronofogden eller i värsta fall behöver ansöka om skuldsanering växer kraven på hårdare regler för kreditgivning. Inte minst höjs röster, oftast från den politiska vänsterkanten, för att förbjuda vissa krediter helt, exempelvis sms-lån och telefonlån, eller att det till och med ska förbjudas att köpa resor på avbetalning. Personligen tycker jag detta visar på en tråkig förmyndarmentalitet. Att vissa personer inte klarar att fatta kloka beslut eller hantera möjligheten att ta krediter bör självklart inte leda till att alla människor ska överbeskyddas av välmenande politiker. Alla människor har fria val att ta bra eller mindre bra beslut. Politikerna ska inte ta på sig rollen att vara förmyndare för alla.

Däremot tycker jag man ska ställa hårda krav på kreditgivarna när det gäller både information och kreditprövning för att underlätta låntagarens egna kloka och fria val. All information om lånevillkoren bör alltid lämnas oavsett lånebelopp, och kreditprövning bör alltid göras. Så är det tyvärr inte idag, då sms-lån i dag är undantagna från kraven i kreditprövningslagen. Det är minst sagt stötande att ett sms-lån kan ha en effektiv ränta på 300-400%, men att detta inte ens behöver anges i en annons. Detta var en sak som jag ifrågasatte i en skriftlig fråga till justitieminister Beatrice Ask 2008, och i sitt svar utlovade hon en förändring.

Regeringen har nu haft ett lagförslag ute på remiss och har därefter lämnat över ett lagförslag till lagrådet för att få deras synpunkter. I den nya lagen föreslås att den effektiva räntan alltid ska anges i kreditföretagens marknadsföring. Det föreslås också att samma krav på kreditprövning ska gälla för sms-lån som för alla andra lån. Det innebär att långivaren ska hämta in uppgifter om inkomster och utgifter från låntagaren, men också från en oberoende källa som ett kredit- upplysningföretag, och att man ska spara dokumentation över att kreditprövning skett. Brist på sådan dokumentation kan minska möjligheten att driva en skuld till kronofogden om någon inte betalar. Regeringen vill också införa en ångerrätt, som innebär att konsumenten ska kunna betala tillbaka lånet inom 14 dagar och slippa andra kostnader än räntan för den tid han eller hon haft lånet. Lagändringarna, som även har koppling till nya EU-direktiv om konsumentkrediter, är tänkta att träda i kraft 1 januari 2011. Beslut kommer att tas av den nyvalda riksdagen efter valet i höst.

Regeringen avvisar däremot klokt nog remissförslag om andra hårdare inskränkningar i avtalsfriheten som exempelvis att förbjuda utbetalning av snabblån nattetid eller att införa ett lagreglerat tak för räntan. Det måste rimligen vara upp till var och en att ta lån på de villkor man tycker är acceptabla och att sedan använda de lånade pengarna till vad man vill. Förespråkarna för politisk klåfingrighet har en annan syn än jag på balansen mellan politik och medborgare. Jag sticker ut hakan och ställer frågan om svenska folket kanske helt enkelt efter många decennier med Socialdemokratiskt styre har vant sig vid att vara lite väl överbeskyddade av politikerna och få alltför mycket serverat utan att behöva ta ansvar eller tänka själv? Vissa personer är kanske helt enkelt inte beredda att ta konsekvensen av vissa egna beslut? Själv tror jag i grunden på människans egen förmåga och tycker det ska mycket till innan politikerna ska få ta över medborgarnas rätt att bestämma över sitt eget liv. Jag är därför för valfrihet, alternativ och fri konkurrens. Men det är en helt annan sak att ställa ökade krav på en bransch för att stärka konsumentens ställning. Det viktiga är därför att man som låntagare får den information som behövs för att kunna välja det bästa alternativet, och att kreditgivaren tvingas göra en rimlig kreditbedömning innan pengarna betalas ut. Sedan får var och en ta ansvar för sitt eget lånebeslut, precis som för alla andra beslut i livet. Om man klarar att ta beslut om val av make eller om att sätta barn till världen bör man väl också rimligen klara att ta ansvar för att ta ett snabblån via telefon?2010-06-10 Glädjande Moderat besked om pumplagen

"Pumplagen" gäller bensinmackar som säljer mer än 1 000 kubikmeter drivmedel per år. Det billigaste alternativet är i dag att installera en etanolpump, vilket kostar uppemot 400 000 kronor per år. I Moderaternas program för att stärka landsbygden förslås nu att bensinstationer i glesbygd ska slippa krav på att erbjuda förnyelsebart bränsle. Moderaternas förslag ligger helt i linje med min riksdagmotion från hösten 2008 som visserligen senare avslogs av riksdagen, men som nu alltså ändå har fått lite framgång. Trafikutskottets majoritet har ju nyligen också fått med sig riksdagen på att begära att regeringen ser över effekterna av pumplagen, och verka för fler dispenser. Äntligen börjar frågan röra sig i den riktning jag arbetat för.

Företagarnas vd, Anna-Stina Nordmark Nilsson, är nöjd över det moderata förslaget. Det är ett ”viktigt beslut för framförallt glesbygden där lagen har inneburit en mackdöd som kan liknas vid en härjande farsot.” skriver hon på sin blogg.

Vissa påstår att det inte är pumplagens fel att många bensinstationer på landsbygden lagts ned. Jag instämmer i att det inte är den enda förklaringen, men jag vet genom samtal med mackägare att den i många fall är droppen som får bägaren att rinna över och som gör att det exempelvis är svårt att sälja en bensinstation när man själv vill gå i pension. Moderaternas förslag är ett bra förslag för landsbygden, men också för miljön. Om man lägger ned landsbygdsmackarna dör ofta annan samhällsservice samtidigt. Människor måste då köra längre för att både tanka och handla andra varor. Längre bilresor på landsbygden är knappast bra för miljön, och dessutom blir det dyrt för den enskilde. Pumplagen motverkar därför sitt i grunden goda syfte att skapa en bättre miljö. Jag vill också passa på att upprepa det jag skrev på bloggen den 30 mars om oppositionens dubbelmoral i frågan:

"Oppositionen säger nu också oväntat att man vill att lokala omständigheter ska vägas in vid dispensbedömningen, men kräver samtidigt att tillgången på alternativa drivmedel i glesbygd ska öka. En knepig ekvation får man säga. Miljöpartiet hycklar allra mest i frågan - deras företrädare står i TV och lägger pannan i djupa veck och är bekymrade över att pumplagen tvingar småmackar i glesbygd att lägga ned, samtidigt som det var just Miljöpartiet som var pådrivande när det gäller att införa pumplagen 2005 - i strid mot ett stort antal remissinstanser som varnade just för det som nu hänt, nämligen att småmackar i glesbygden slås ut..."2010-06-07 Knepigt att hantera Vattenfalls utländska kolkraftproduktion

I torsdags debatterade riksdagen Vattenfalls ägardirektiv, dvs statens instruktioner till sitt helägda bolag. Mycket av debatten handlade om det lämpliga i att Vattenfall investerar i kärnkraft respektive kolkraft i andra länder. Är bolaget då verkligen ett föredöme när det gäller miljövänlig energi?

När det gäller kärnkraften är frågan enkel för min del. Jag anser att kärnkraft är en av de mer miljövänliga energiformerna, fri från utsläpp, så för min del får gärna Vattenfall investera i kärnkraft. När det gäller kolkraft är jag däremot betydligt mer tveksam.

Jag har själv motionerat två gånger de senaste åren om att Vattenfall borde lägga kolkraftproduktionen i ett separat bolag och sedan avyttra detta, och använda pengarna för investering i mer miljövänlig energi. Svensk kolkraft och Avyttring av Vattenfalls anläggningar för kolkraftproduktion. Vattenfall kunde i stället använda pengarna för att delfinansiera ett nytt svenskt kärnkraftverk som ersätter något av de gamla, eller investera i solkraftverk för elproduktion eller kanske i utveckling av elfordon. Mina skäl till motionerna är två, dels givetvis de smutsiga utsläppen från kolförbränningen, men också min ilska över hur tyska myndigheter behandlar bybor i de byar som måste rivas för att bryta kol i dagbrott. Ingreppen i naturen och miljön vid dessa dagbrott är enorma. Jag känner stor olust över att det är svenskägda kolkraftverk som köper och bränner denna kol.

Oppositionen vill gå längre än mina motioner. I riksdagsdebatten kunde man på fullt allvar höra röster från oppositionen som föreslog att man helt enkelt skulle lägga ned alla kolkraftverken. Alltså helt enkelt bara stänga dem! Bortsett från den enorma kapitalförstöringen som skulle drabba de svenska skattebetalarna så är det naivt att tro att exempelvis Tyskland skulle klara sin energiförsörjning utan kolkraft. Om Vattenfall stängde sina kolkraftverk skulle någon annan genast bygga nya. I annat fall skulle hela Europa få allvarlig energibrist och dramatiskt stigande elpriser.

Riksdagens beslut blev i linje med regeringens proposition, Vattenfall får fortsätta äga både kolkraft och kärnkraft utomlands, men ägardirektiven för Vattenfall AB ska förtydligas. Syftet är att tydliggöra Vattenfalls strategiska inriktning. Vattenfall ska i fortsättningen vara ett av de företag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion, oberoende av i vilket land man har sina anläggningar. Vattenfalls uppdrag ska samtidigt vara att generera en marknadsmässig avkastning. Det ska ske genom att bedriva affärsmässigt energiverksamhet så att bolaget tillhör ett av de bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion.

Jag ställer upp på målen och de vackra orden, men är väl ärligt talat lite fundersam till om detta verkligen går att uppnå om man inte säljer av kolkraftverken i framtiden. Samtidigt förstår jag argumentet för att inte sälja - man kan ju aldrig veta om en köpare verkligen kommer att arbeta för att minska utsläppen från kolkraften och satsa på bättre rening av de utsläpp som sker. Där gör faktiskt Vattenfall väldigt mycket. Och visst är det ju så att kolbrytningen blir densamma, oavsett om Vattenfall äger kolkraftverken eller om någon annan gör det. Jag får väl leva med att mina motioner inte leder till framgång denna gång, och köper faktiskt argumenten för detta. Men jag tänker bevaka frågan och följa upp att Vattenfall verkligen tar sitt ansvar när det gäller kolbrytning och drift av kolkraftverk. Ska Vattenfall ägna sig åt detta även i framtiden måste man nog visa att man gör det betydligt bättre än andra. I annat fall lär opinionstrycket i Sverige växa för att vattenfall ska göra sig av med sin kolkraftproduktion.2010-06-02 Rimligt undantag införs för kommunal upphandling i vissa fall

En av de viktigaste frågor som finns är att kommuner och landsting inte bedriver osund konkurrens eller sätter upphandlingsreglerna ur spel. Men ibland kan upphandlingsreglerna slå helt fel och motverka kommunal effektivitet utan att detta egentligen varit avsikten.

Många kommuner bedriver av praktiska och ekonomiska skäl delar av sin verksamhet i bolagsform i stället för som kommunal förvaltning. Vanligaste skälet är att två kommuner gemensamt vill bedriva en verksamhet, exempelvis avfallshantering eller driva ett gemensamt energibolag, i stället för att ha en verksamhet i varje kommun. I dessa fall måste man normalt välja bolagsform av juridiska skäl. För små kommuner kan detta sänka kostnaderna och ge invånarna mer service för den skatt man betalar. Fram tills nu har Sverige saknat regler om undantag i upphandlingsreglerna för dessa fall, vilket gjort att kommuner och landsting tvingats upphandla även verksamheter som man själv bedriver i bolagsform. Detta förhindrar effektiv samverkan mellan kommuner när det gäller exempelvis avfallshantering och miljöinvesteringar, och det kan knappast ha varit avsikten med lagen.

EG-domstolen har en praxis (Teckal-kriterierna) som säger att företag som på visst sätt är nära knutet till den upphandlande myndigheten, kommunen eller landstinget kan undantas från upphandlingsreglerna. Dessa regler tillämpas i ett antal andra EU-länder och i en riksdagsmotion har jag föreslagit att dessa regler bör införas även i Sverige, men på ett sätt som garanterar att de inte motverkar en sund och normal upphandling inom kommunal verksamhet.

I dag tog riksdagen beslut om att införa sådana regler även i Sverige. Ännu ett av mina motionsförslag blir därmed verklighet. Detta kommer att underlätta för kommunerna att hushålla med skattebetalarnas pengar.2010-06-02 Riksdagsbeslut om hårdare regler mot osund konkurrens

Jag har ju motionerat både om en översyn av regelverken om offentlig upphandling (Översyn av lagen om offentlig upphandling) och om konkurrensverkets roll (Stoppa kommunernas osunda konkurrens)) och i dag tog riksdagen beslut om ett antal viktiga förändringar som ligger helt i linje med mina motioner:

En myndighet eller kommun ska inte längre kunna gå runt upphandlingsreglerna genom att snabbt ingå avtal med en anbudsgivare för att stoppa ett överklagande från någon annan som anser att upphandlingen inte gått rätt till. Det införs en avtalsspärr ("karenstid") under 10-15 dagar efter att man tagit beslut om att tilldela någon leverantör ett kontrakt, vilket gör att andra får en viss tid på sig att överklaga innan avtal kan träffas.

Det införs också skärpta regler för direktupphandling som görs i strid mot upphandlingsreglerna. Sådan direktupphandling kan i framtiden ogiltigförklaras av domstol i efterhand, och då kan även en upphandlingsskadeavgift utdömas på upp till 10% av kontrktsvärdet. Konkurrensverket ges också möjlighet att direkt föra talan vid domstol mot osund konkurrens.

En intressant sak är också att det blir lättare för små företag att delta i upphandlingar, eftersom upphandlande myndigheter framöver själva måste begära in önskade uppgifter från Skatteverket och Kronofogdemyndigheten i stället för att företagen ska tvingas göra detta på egen hand. En liten men betydelsefull förbättring.2010-05-31 Alla biodrivmedel är inte bra för miljön

Jag har många gånger på bloggen ifragasatt om alla biodrivmedel verkligen är miljövänliga. Etanolen är ett drivmedel som verkligen kan diskuteras. Och biodisel producerad av palmolja behöver inte ens diskuteras - vi vet redan att den är ett hot mot miljön eftersom palmoljeplantagerna medför skövling av regnskog.

Jag föreslog för några år sedan i en motion, "En svenskt etanolpolicy", att Sverige borde verka för en nationell certifiering av etanol, för att konsumenten skulle kunna lita på att den etanol man köper också skulle vara miljömässigt hållbar när man ser till hela produktionskedjan. Nu hann EU före, och antog ett direktiv som föreskriver att endast biodrivmedel och flytande biobränslen som uppfyller vissa hållbarhetskriterier får räknas biodrivmedel.

Riksdagen har nu tagit beslut om att dessa kriterier ska införlivas i svensk rätt. I den nya lagtexten står uttryckligen att biobränslen ska vara hållbara för att få räknas med vid uppfyllande av kvoter för energi från förnybara energikällor. Detta kommer också att bli avgörande för att biobränslena ska omfattas av olika typer av ekonomiskt stöd till sådana energikällor. Det finns idag inga befintliga system för att avgöra vad som egentligen är hållbart, det enda lagen talar om är att det ska avgöras av oberoende granskare. I propositionen nämns att regeringen tänker återkomma med förordningar som närmare reglerar granskningen och att man också hoppas att det utvecklas olika former av certifieringssystem. Statens Energimyndighet ska vara oberoende tillsynsmyndighet.

Lagen ligger definitivt i linje med min motion, och glädjande nog omfattas nu alla biobränslen av lagen, inte bara etanolen. Men i detta läge är det mest vackra ord och goda principer. Det är väldigt oklart vad som egentligen kommer att räknas som hållbara biobränslen. Precis som regeringen skriver måste lagen fyllas ut med förordningar och tillämpningsregler. När det sedan gäller etanolproduktionen som alltför ofta inte är hållbar och miljövänlig, är jag tyvärr inte helt övertygad om att den kommer att ifrågasättas tillräckligt. I dagens politiska klimat är det ju viktigare att till varje pris jaga koldioxid än att värna andra miljöhänsyn. Det som beskrivs som "miljövänligt" eller "hållbart" är inte alltid så bra för vår samlade miljö som det ibland påstås. Jag tänker fortsätta följa denna fråga och kanske behövs ytterligare lagreglering för att garantera en objektiv bedömning av vad som verkligen är miljömässigt hållbart. Till skillnad från en del andra debattörer är jag inte villig att offra miljön för att "rädda klimatet".2010-04-10 Mina motioner om energideklarationer och byggfelsförsäkring

EU-direktivet om kravet på energideklarationer för bostadsbyggnader som måste göras av en certifierad besiktningsman, ofta till höga kostnader, håller på att omförhandlas inom EU. Det är bara att hoppas att inte reglerna skärps ytterligare, utan att man i stället lättar upp dessa. Jag har motionerat i riksdagen om en lindring av kraven på energideklarationerna tre år i rad, men alla har avslagits med lite olika motiveringar. Min senaste motion om en översyn av kravet på obligatoriska energideklarationer avslogs nyligen av riksdagen med motiveringen att det i dagsläget inte är förenligt med EU-direktivet att lätta på regelverket, som exempelvis att försöka hitta former så att en fastighetsägare kan göra deklarationen själv utan att använda en dyr konsult. Men jag tänker inte ge upp, med dagens mycket hårda energibeskattning har alla fastighetsägare naturligtvis ett intresse av att minimera sin energiförbrukning alldeles frivilligt, och det behövs inga lagkrav på dyra energideklarationer bara för att hålla en branch med dyra energikonsulter sysselsatta på fastighetsägarnas bekostnad. Riksrevisionen har dessutom konstaterat att energideklarationerna mycket sällan innehåller några förslag till åtgärder, och därmed inte ger fastighetsägaren någon som helst nytta för kostnaden. Jag tvivlar för övrigt på att verkligen alla fastighetsägare i resten av EU fullgör sina skyldigheter när det gäller energideklarationer, och tror att svenska myndigheter som vanligt är mer nitiska i sin kontroll av de egna medborgarna än vad man är i andra länder.

Betydligt bättre framgång hade jag med min motion från i höstas om avskaffande av kravet på byggfelsförsäkring. Dagens regler innebär att den som bygger ett hus själv måste teckna en dyr byggfelsförsäkring för att skydda sig mot sina egna eventuella byggfel som byggföretaget gör, detta trots att vanliga garantier normalt täcker kostnaderna. Till och med den som bygger sitt egna hus alldeles själv måste teckna en sådan försäkring. Detta är givetvis fullständigt orimligt. I den nya Plan- och Bygglagen som riksdagen röstade igenom för några veckor sedan genomförs nu vissa lättnader när detr gäller kravet på byggfelsförsäkring, viktigaste förändringen är att byggfelsförsäkring inte längre behöver tecknas av självbyggare. Alltid en liten förändring i rätt riktning.

Båda dessa frågor och en del andra som rör byggande och boende är viktiga att bevaka. Det får inte bli så att sänkt fastighetsskatt äts upp genom andra pålagor och obligatoriska avgifter, höjda lagfartskostnader eller höjd stämpelskatt. Jag fasar för vad som skulle hända om en röd-grön regering skulle ta över makten efter nästa val. Då kommer sannolikt alla vägar för höjda skatter och ökade avgifter på boendet att prövas, allt med förevändningen att vi måste rädda klimatet...2010-03-30 Trafikutskottet ger mig äntligen rätt

Under mandatperioden har alla mina motioner som rör hotet mot små bensinstationer avslagits. Mina motioner rör exempelvis miljökrav, sanering, krav på alternativa bränslen och liknande. (Tillgänglighet till bensinstationer, Miljösaneringsansvar vid överlåtelse av bensinstation och Miljöregler och inspektioner av bensinstationer)

När motionerna avslogs senast åberopades bland annat en kommande utvärdering av den sk "pumplagen" som kräver att även ganska små bensinmackar ska erbjuda alternativa bränslen, något jag själv är helt övertygad om har tvingat många mindre mackar att lägga ned. Utvärderingen av pumplagen visade att de små bensinmackarna lagts ned av andra skäl. Det stämmer inget vidare med de samtal jag haft med flera tidigare mackägare som har gett mig en helt annan bild.

Nu meddelar riksdagens trafikutskott plötsligt att regeringen bör se över konsekvenserna av pumplagen, och vill att fler mackar ska beviljar dispens från pumplagens krav för att inte bensinmackarna i glesbygden ska slås ut. Detta är mycket bra och helt i linje med en av mina motioner i frågan.

Oppositionen säger nu också oväntat att man vill att lokala omständigheter ska vägas in vid dispensbedömningen, men kräver samtidigt att tillgången på alternativa drivmedel i glesbygd ska öka. En knepig ekvation får man säga. Miljöpartiet hycklar allra mest i frågan - deras företrädare står i TV och lägger pannan i djupa veck och är bekymrade över att pumplagen tvingar småmackar i glesbygd att lägga ned, samtidigt som det var just Miljöpartiet som var pådrivande när det gäller att införa pumplagen 2005 - i strid mot ett stort antal remissinstanser som varnade just för det som nu hänt, nämligen att småmackar i glesbygden slås ut...2010-03-30 Lite lättnader vid privat övningskörning

I dag kan bara den som genomgått en introduktionsutbildning tillsammans med sin elev bli godkänd som handledare för att övningsköra privat. Både eleven och handledare kan alltså behöva gå handledarkursen flera gånger om de ska övningsköra med olika personer. Detta är en av alla de saker jag har irriterat mig på när det gäller hur politikerna - oavsett politisk färg - gjort det allt dyrare och krångligare att ta körkort. Allt i trafiksäkerhetens namn. Jag har därför motionerat fyra gånger denna mandatperiod om en översyn och förenkling av regler och krav för att ta körkort:

Oberoende översyn av kostnaderna för körkortstagning
Förenklade regler för handledarutbildning vid privat övningskörning
Översyn regelverk och moment vid övningskörning och
Förenklad körkortstagning för privatister

I går nådde mig en nyhet som i vart fall är ett litet, litet steg åt rätt håll. De som övningskör privat ska inte längre behöva gå den obligatoriska handledarkursen tillsammans med personen de ska köra med, föreslår regeringen. Alltid något...2010-03-26 Revisionsplikten för små aktiebolag och handelsbolag avskaffas

Regeringen presenterade igår äntligen det efterlängtade förslaget om att små aktiebolag och handelsbolag ska få välja om bolaget ska ha en revisor eller inte. Förslaget, som ska skickas till lagrådet för granskning, syftar till att de mindre bolagen så långt som möjligt ska få avgöra vilka tjänster som bolagen behöver för sin organisation och förvaltning. Förslaget stämmer väl med det jag själv föreslog i en riksdagsmotion 2007.

Valmöjligheten står enligt förslaget öppen för privata aktiebolag som underskrider två eller tre av följande värden: 3 anställda, 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och 3 miljoner kronor i nettoomsättning. Reformen omfattar därmed 250 000 aktiebolag, vilket motsvarar drygt 70 procent. Ett aktiebolag som inte är revisionspliktigt och som vill välja bort revision ska enligt förslaget kunna fatta ett sådant beslut på sin bolagsstämma. Noterade eller publika aktiebolag, samt finansiella företag omfattas inte av möjligheterna till undantag från revisionsplikten.

I lagrådsremissen föreslås även att det gränsvärde som avgör om ett företag är skyldigt att upprätta årsredovisning på grund av sin storlek höjs. Detsamma gäller det gränsvärde som används för att skilja mellan större och mindre företag i årsredovisningslagen och för att ange i vilka fall det ställs krav på särskilda kvalifikationer hos revisorn.

Dagens förslag är som sagt mycket efterlängtat. Det förordas även av många revisorer som vill kunna ägna sin tid åt meningsfull revision och inte onödig revision av vilande bolag eller bolag med liten omsättning. För småföretagarna medför den nya lagen möjlighet till stora besparingar, man uppskattar besparingspotentialen till 2,5 miljarder kronor per år. Oron för att småföretag på detta sätt skulle få svårare att få lån i bank när revisionsplikten försvinner tror jag är väldigt överdriven. Med det förslag som nu presenteras kan ett litet bolag som har behov av lån fortsätta med revisionen, medan de övriga slipper. Det känns som en mycket praktisk lösning.2010-03-25 Viss framgång för min motion om lagförbud mot kvotering

I dag röstade riksdagen om ett betänkade från Arbetsmarknadsutskottet där bland annat min motion om lagförbud mot all form av kvotering och positiv särbehandling, oavsett grund behandlades. Som brukligt är avslogs motionen, men med denna positiva skrivning:

Motion 2008/09:A251 (m) kan delvis anses vara tillgodosedd och kan därför avslås.

Det sätt som min motion tillgodoses är dels att utskottet redan tidigare deklarerat att "frånvaron av dokumenterad nytta av positiv särbehandling inom jämställdhetsområdet i sig är ett skäl för att inte införa denna möjlighet även i fråga om etnisk tillhörighet". Man skrev också att det "inte är lämpligt att tillåta positiv etnisk särbehandling vid anställningar eller i övrigt för arbetsgivare". Nyligen presenterade regeringen också en proposition där man faktiskt vill förbjuda könskvotering och positiv särbehandling vid urval till högskoleutbildningar eftersom detta medför "oönskade effekter" (jag har berättat om detta tidigare på bloggen). Detta lagförslag är ett viktigt steg i rätt riktning! Om lagstiftaren inser hur fel det är att använda kvotering och positiv särbehandling i detta sammanhang borde tiden snart kunna vara mogen för att förbjuda kvotering och positiv särbehandling även i andra sammanhang, eftersom effekterna blir lika felaktiga där. Tiden talar för min linje, och jag utesluter inte att mina motionsförslag kan återkomma i framtiden.2010-03-17 Min motion verkar behövas...

Som en av riksdagens mer flitiga motionsskrivare upplever jag hur vissa utskott behandlar motioner på ett mycket respektfullt sätt, med utmärkta motiveringar, medan andra utskott verkar sakna tillräcklig respekt för riksdagsledamöternas arbete med motionsskrivandet. Jag har därför motionerat om en värdigare hantering av ledamöternas motioner. I dag avslog riksdagen min motion. Jag citerar ut betänkandet från konsitutionsutskottet:

"I motion 2009/10:K375 av Jan Ericson (m) begärs att utskotten vid avslag av motioner tydligare redovisar om den fråga som motionen rör samtidigt är föremål för utredning eller annan beredning inom Regeringskansliet. På detta sätt skulle man enligt motionären dels kunna minska det antal motioner som återkommer varje år, dels visa större respekt för riksdagsledamöternas arbete och riksdagen som den främsta representanten för demokratin."

Man hade ju kunnat tänka sig att åtminstone denna motion skulle avslås med något slags vettig motivering. Men inte.....den avslås utan någon som helst motivering! Vilket i sig är ett utmärkt bevis på att motionen behöver upprepas.....så skam den som ger sig!
Jag fick också avslag på min motion om riksdagsledamöterna ska ha motionsrätt året runt. Dock med en betydligt bättre motivering i detta fall - man vill inte föregripa en pågående utredning. Ett mycket vanligt svar, men inte så illa som det låter. Olika utredningar tittar nämligen ofta på de motioner som skrivs, och ibland ser man hur ens avslagna motioner plötsligt återuppstår i form av ett utredningsförslag. Det har hänt mig flera gånger, och då känns det bra. Jobbet är inte gjort förgäves!2010-02-18 Skatteutskottet vill också avskaffa fastighetstaxeringen

Förra året lämnade jag in en riksdagsmotion om att avskaffa fastighetstaxeringen. Systemet med löpande fastighetstaxering har enligt min mening spelat ut sin roll. Ursprungligen var syftet dels att fastställa ett förmögenhetsvärde som kunde utgöra underlag för beräkning av förmögenhetsskatt, dels att utgöra underlag för årlig beräkning av fastighetsskatt. Numera är förmögenhetsskatten avskaffad, och med det nya systemet med kommunal fastighetsbeskattning och de takregler som samtidigt införts saknas i dag behov av återkommande fastighetstaxering. För långivare har taxeringsvärdet också fått en allt mindre betydelse, de flesta långivare efterfrågar idag i stället utförliga marknadsvärderingar för att bedöma säkerheten vid belåning.

Ett problem med fastighetstaxeringen är dessutom att alla de fastigheter som idag har så lågt taxeringsvärde att man ligger under taket för den nya fastighetsavgiften drabbas av ökande fastigehtsskatt i takt med att taxeringsvärdet ökar. Detta sker fram tills att man når taket på drygt 6.000 kronor per år i skatt. Detta känns orättvist i grunden, och om fastighets- taxeringen upphörde skulle skatten på dessa bostäder (oftast på landsbygden) sluta att öka som de gör idag.

Fastighetstaxeringen skapar för örvigt onödigt arbete för fastighetsägare och skattemyndighet och beräkas kosta staten runt 100 miljoner varje gång den genomförs. Reslutatet uppfattas dessutom ofta som ganska godtyckligt. Det finns därför god anledning att upphöra med löpande fastighetstaxering.

I går meddelande Alliansmajoriteten i riksdagens skatteutskott att man vill att regeringen tillsätter en utredning som tittar på möjligheten att avskaffa fastighetstaxeringen på bostäder. Det är mycket glädjande, och helt i linje med min motion.2010-02-16 Ska värnskatten slopas?Det är frågan i "Parlamentet" i dagens nummer av Expressen, där två riksdagsledamöter får ge sitt svar. Jag får idag representera det blå laget och ge min syn på värnskatten. I grunden tycker jag att politiker ska hålla sina löften. När värnskatten infördes var det ett tydligt löfte från den dåvarande S-regeringen att det skulle vara en tillfällig skatt. Denna "tillfälliga skatt" har nu gällt i 15 år, genom både låg- och högkonjunkturer. Alliansen lovade att ta bort värnskatten före valet 2006, men valde att prioritera sänkningen av inkomstskatten för normala inkomster, samt att höja gränsen för statlig skatt så att inte högst normala inkomster ska extrabeskattas. Och sedan kom lågkonjunkturen och utrymmet för ytterligare stora skattesänkningar saknades. De som betalar värnskatt har fått del av både lägre statlig skatt och jobbskatteavdrag. I ett läge med ansträngda statsfinanser tycker jag därför Alliansen har prioriterat helt rätt. Men när statsfinanserna stärks igen och Sverige kommer ur lågkonjunkturen är det dags att avskaffa värnskatten helt. I grunden är det en straffskatt på högre utbildning. Någon gång måste det gamla löftet om en "tillfällig" värnskatt uppfyllas, vilket för övrigt även Expressens läsare verkar anse. Ett alternativ är kanske att ta det stegvis, kanske genom att höja gränsen för värnskatt ordentligt? Läs förresten min riksdagsmotion om ett avskaffande av värnskatten.

En S-regering kommer knappast att ta bort värnskatten (vilket representanten för den röda laget, riksdagsledamoten Anders Ygeman bekräftar i Expressen). Snarare finns väl risken att den höjs i stället om Vänsterpartiet får vara med i en regering efter valet i höst.2010-02-14 Ännu en motionsframgång - stopp för kapade lagfarter

Flera gånger varje år råkar enskilda människor ut för lagfartskapningar. Kriminella förfalskar köpekontrakt och därefter registreras som ägare av en fastighet, som sedan kan säljas vidare eller belånas utan att den riktige ägaren upptäcker något förrän det är för sent. Denna typ av bedrägerier drabbar på många olika sätt. Risk finns att staten åläggs skadeståndansvar för felaktiga lagfarter, att kreditgivare förlorar pengar genom falska säkerheter, och att köpare av luras att köpa kapade fastigheter. Det rättmätige ägaren tvingas också anlita juridiskt kunnig hjälp för att skydda sin äganderätt, och kan tvingas till långvariga processer. Med tanke på de extremt höga lagfartskostnaderna borde alla svenska fastighetsägare rimligen rätt att förvänta sig att lagfartssystemet inte inbjuder till bedrägerier.

Jag arbetade tidigare mycket med fastighetsrätt som jurist, och inser problemet för den enskilde som drabbas. Jag har därför lämnat motioner i riksdagen två år i rad med flera olika förslag om att motarbeta lagfartskapningar. (Förebyggande arbete mot falska lagfarter och Säkrare lagfartshantering). Jag har bland annat föreslagit att den tidigare lagfarne ägaren ska få ett brev direkt när ett ägarbyte registerats i lagfartsregistret, så att man har möjlighet att ifrågasätta en felaktig lagfart. Med tanke på att lagfartskostnaden oftast uppgår till flera tiotusentals kronor är ju kostnaden för ett enkelt brev till den lagfarne ägaren det minsta man kan begära. Tyvärr har mina motioner avslagits av riksdagen, men jag har efter samtal haft klart för mig att frågan ändå diskuterats en hel del inom justitiedepartementet, och vet att man har tagit del av mina motioner.

I går kom så ett glädjande meddelande - regeringen har beslutat exakt enligt ett av mina förslag, nämligen att den lagfarne ägaren alltid ska få meddelande om att lagfartsändring skett så att man kan bevaka sin rätt. Reglerna ska gälla redan från den 1 oktober i år.

Ännu en gång har alltså regering eller riksdag fattat beslut som ligger i linje med mina motioner. Det har hänt flera gånger på senare tid, och man är ju inte mer än människa så det är klart att det är väldigt kul! Jag är ju en av riksdagens flitigare motionsskrivare, och jag håller nu på med en sammanställning av vad som hänt med alla mina riksdagsmotioner under mandatperioden. Detta kommer jag att presentera före valet i höst. Motioner är inte så meningslösa som det ibland påstås, i vart fall inte om man motionerar om rätt saker och har genomförbara förslag.2010-02-07 Det blev som jag ville, Havsmiljömyndigheten till Göteborg

I fredags meddelade miljöminister Anderas Carlgren (C) och moderaternas kommunalråd i Göteborg, Jan Hallberg, tillsammans på en presskonferens att regeringen har beslutat att placera den nya Havs- och Vattenmiljömyndigheten i Göteborg. Ett bra beslut, och en logisk placering med tanke på de uppgifter myndigheten kommer att få.

Själv är jag givetvis belåten med att jag i och med detta kan konstatera att min riksdagsmotion i frågan därmed har blivit tillgodosedd.2010-01-31 Länstidningen Östersund uppmärksammar min vindkraftsmotion

I höstas lämnade jag in en riksdagsmotion om att Sverige borde införa ett system med schoblonmässigt beräknad ersättning till alla som bor i närheten av ett vindkraftverk. Detta är klart realistiskt att införa, och systemet finns redan i Danmark. Min motion blev tyvärr avslagen, och jag är inte förvånad. Vindkraften är idag närmast är en helig ko politiskt, som tillåts orsaka nästan vilka ingrepp som helst i privatpersoners boendemiljö och på känslig naturmiljö, på ett sätt som knappast någon annan industrietablering skulle tillåtas göra. Detta samtidigt som vindkraften ger oerhört lite tillskott till elförsörjningen när behoven är som störst - när det är kall och bister vinter. Vid dessa tider på året står de flesta vindkraftverk helt stilla, antingen på grund av kylan som gör att verken austomatstoppas, eller för att det helt enkelt sällan blåser när det är riktigt kallt. Samtidigt kostar vindkraften stora pengar för skattebetalarna och elkonsumenterna till följd av subventioner som vi alla tvingas vara med och betala.

Länstidningen Östersund uppmärksammade i fredags min motion (och en liknande från en folkpartist), och det var kul. Jag tror faktiskt tiden arbetar för mitt förslag. Går det i Danmark så går det givetvis i Sverige. I längden kommer inte svenska folket att acceptera att människor ska tvingas förlora stora pengar på värdeminskning av sina fastigheter på grund av omfattande vindkraftetableringar i närheten. Att ge skälig ersättning är för mig en självklarhet och en rättssäkerhetsfråga.2010-01-15 Alkohollagen moderniseras och gårdsförsäljning utreds

I dag presenterade regeringen ett förslag till ny alkohollag som nu skickas ut på remiss. Bland annat kommer även restaurangen som serverar kall mat att kunna få utskänkningstillstånd. Det gör att man exempelvis kan köpa en starköl till Sushin om lagen träder i kraft. Bland övriga förslag finns att rumsservering av alkohol ska vara tillåten för hotell som har serveringstillstånd, och att provsmakning av alkohol ska vara tillåten vid arrangemang riktade till allmänheten, ex. mässor. Dessutom ska provsmakning av alkoholdrycker från råvaror som produceras på den egna gården, vara tillåten på tillverkningsstället.

Regeringen tillsätter också en utredning som ska ta fram ett förslag till hur det ska bli möjligt med gårdsförsäljning av alkoholdrycker som tillverkats lokalt på den egna gården. Detta är på tiden, och något som kan utveckla landsbygden och skapa jobb och ökad turism, precis som i många andra länder. Dessutom är det ju kul att ännu ett av förslagen från mina riksdagsmotioner därigenom kan bli verklighet.

Alliansen tar Sverige ytterligare några små steg bort från förmynderiet över vuxna människor som faktiskt - tro det eller ej - normalt kan tänka själv och fatta egna beslut.2009-12-29 Äntligen skärps kraven för SMS-lån och andra snabbkrediter
Uppdaterad

Media rapporterar idag att svenskarnas skulder hos Kronofogden aldrig har varit så stora som nu, och att var tjugonde svensk över 16 år, ungefär 360.000 personer, har skulder hos Kronofogden. I genomsnitt är den obetalda skulden 40.000 kronor per person. Antalet personer hos fogden är visserligen färre än tidigare, men skulderna per drabbad person har ökat.

Den främsta orsaken verkar vara snabblån, både via SMS, internet och telefon, liksom kontokortsskulder. I takt med att möjligheterna att låna ökar och det går snabbare att ta ogenomtänkta lån så blir det allt fler som inte kan betala. Dagens låga ränteläge kan också göra att låneviljan ökar när de gäller "vanliga lån", man tänker inte på att den extremt låga räntan inte kommer att vara för evigt.

Kreditupplysningsföretaget Soliditet uppger att det främst är höginkomsttagare som hamnat hos kronofogden i spåren av finanskrisen, en del av dem har svårt att ställa om ekonomin när de blir arbetslösa, andra har drabbats av företagskonkurser. Det är nog ingen vild gissning att anta att en del av dem också har förlorat stora pengar på värdepappersmarknaden, kanske samtidigt som de sitter kvar med stora lån till tidigare värdepappersköp. Från min tid som jurist på bank, där jag periodvis arbetade med att försöka hjälpa bankkunder att få ordning på sin slarvigt skötta ekonomi, så vet jag att sambanden förvånande nog inte alltid finns mellan låg inkomst och misskött ekonomi eller mellan låg inkomst och stora lånebehov. Snarare var det väldigt många personer som egentligen hade en ganska bra inkomst som hade så stora konsumtionsbehov eller tog så stora risker att deras privatekonomi hotades. Personer med låg inkomst var enligt min erfarenhet betydligt mer försiktiga och anpassade sin konsumtion efter det utrymme som fanns, och var försiktiga med krediter.

I Finland är problemen med obetalda lån liknande, och i dag presenteras en opinionsundersökning som visar att 80% av finländarna helt vill förbjuda snabblån via sms eller telefon. Personligen tycker jag i grunden illa om förbud, jag tycker att människor måste ta eget ansvar, så jag tycker inte Sverige ska förbjuda snabbkrediter. Men det kan samtidigt inte fortsätta som idag, lagen ställer idag inte alls samma krav på små snabbkrediter som på större lån, vare sig när det gäller kreditprövning eller information om effektiv ränta och avgifter. Och om man tar ett stort antal småkrediter så blir ju lånebördan densamma som om man tar ett enda större lån. Den effektiva räntan för en snabbkredit kan dessutom uppgå till 300-400% om man räknar om "avgifterna" till årsränta, och det framgår sällan av kreditinformationen.

Problemen med kreditprövning och kreditinformation vid SMS-lån mm var något jag påtalade i en skriftlig fråga till justitieminister Beatrice Ask i januari 2008. Svaret från justitieministern var att regeringen arbetade med ett förslag till lagändringar, bland annat krav på angivande av effektiv ränta och kreditprövning av småkrediter.

Olyckligtvis har förslaget dröjt, och det beror på att man under arbetet även blev tungen att arbeta in ett helt nytt EU-direktiv i den svenska konsumentkreditlagen, ett EU-direktiv som innebär att reglerna för konsumentkrediter skärps i hela EU. Men nu har äntligen regeringens lagförslag presenterats, och det innebär bland annat skärpta krav på information om småkrediter, inklusive uppgift om kostnader och effektiv ränta. Krav på kreditprövning införs även vid småkrediter, och dessutom föreslås en ångerrätt på två veckor för snabbkrediter. Alla dessa förändringar ligger helt i linje med det jag argumenterat för i samtal med ministern och i andra sammanhang. Nu blir det betydligt lättare för konsumenten att fatta rationella beslut, och samtidigt får olika kreditgivare äntligen samma förutsättningar. Regeringens förslag är nu ute på remiss, och en lagändring bör kunna beslutas av riksdagen under våren.2009-11-30 Beröm på ledarsidan i Borås Tidning

Häromdagen berättade jag om riksdagens beslut att skärpa regelverket kring osund konkurrens från stat och kommun gentemot företag. I dag kommenterar Borås Tidning den nya lagen på sin ledarsida.

Lite kul var det att jag och min moderate riksdagskollega Cecilie fick lite beröm av BT: "En fjäder i hatten åt Sjuhäradsmoderaterna Jan Ericsson och Cecilie Tenfjord-Toftby som har motionerat i frågan. Kul att BT uppmärksammat vår gemensamma motion förra året med rubriken: Stoppa kommunernas osunda konkurrens.

Och det är som jag skrivit tidigare - även om många riksdagsmotioner avslås som är det många som ändå blir genomförda på ett eller annat sätt i ett senare skede. Alla motioner medverkar till att väcka debatt och påverkar därmed utvecklingen. Denna gång fick vi igenom exakt det vi motionerat om - Konkurrensverkets befogenheter skärps och man får möjlighet att driva ärenden om misstänkt osund konkurrens till domstol.2009-09-23 Besked från regeringen idag: Barn ska inte kunna få vårdskulder
Ännu ett av mina motionsförslag genomförs

Enligt en rapport från Barnombudsmannen (BO) börjar ca 12.000 barn vuxenlivet med att få inbetalnings krav från landstingen på vårdavgifter som deras föräldrar inte betalat. Med anledning av det utbredda problemet med barns vårdskulder skrev jag förra året en riksdagsmotion om att en lagändring behövs, så att inte föräldrar kan skuldsätta sina omyndiga barn.

I dag presenterade socialminister Göran Hägglund precis ett sådant lagförslag. Barn ska inte drabbas av inkassokrav pga att föräldrarna inte betalat vårdavgifter. En lagändring ska klargöra att föräldrarna/vårdnadshavarna ansvarar för att avgifterna betalas och att de inte kan lastas över på barnen när de har fyllt 18 år.

Just nu pågår riksdagens motionsperiod, och det är ju extra stimulerande när man ser att regeringen tar beslut som ligger helt i linje med mina tidigare motionsförslag. Det kommer att bli en ordentlig bunt motioner från min sida även i år.2009-09-18 Småföretagare är också människor!

I dag presenterade regeringen 10 viktiga reformer i trygghetssystemen för företagare - de flesta av dem helt i linje med förslag i mina tidigare riksdagsmotioner.

Ett av Alliansens vallöften var att förbättra tryggheten för företagare. Nu föreslås därför en stort antal reformer inom sjukförsäkring, föräldraförsäkring och arbetslöshetsförsäkring för att göra det mer rättvist att vara företagare och för att fler ska våga satsa. Det ska bli tryggare för den som vill bli företagare, för den som är företagare och för den som vill anställa. Regeringen avsätter 480 miljoner kronor för reformerna.

Jag har själv engagerat mig hårt för småföretagarnas trygghetssystem sedan jag blev invald i riksdagen, och har bland annat skrivit flera riksdagsmotioner om dessa frågor, exempelvis Egenföretagare och det sociala skyddsnätet (tillgodoses i punkt 3 nedan), Utvärdera företagens kostnader för sjuklöneansvaret (tillgodoses i punkt 10 nedan), och inte minst Översyn av de sociala ersättningssystemen för egenföretagare (tillgodoses bland annat i punkt 4, 5, 6 och 7 nedan). Jag är självklart väldigt glad och nöjd över att ett flertal av dagens förslag från regeringen stämmer väl överens med mina motioner, och det känns väldigt bra att Sverige äntligen har en regering som inser att en liten enmansföretagare har precis samma behov av samhällets trygghetssystem och stöd som en löntagare! Alla dessa reformer av trygghetssystemen tror jag kommer att medföra att många fler vågar ta steget från att vara anställd till att bli egenföretagare.

Dagens förslag från regeringen:

1. För att underlätta övergången från anställning till företagande föreslås ett uppbyggnadsskede på två år i sjuk- och föräldraförsäkringen för egenföretagare (de som driver enskild firma eller handelsbolag). Det betyder att egenföretagare under denna period får rätt till sjukpenninggrundande inkomst (SGI) motsvarande vad en anställd skulle få.
2. Större trygghet i arbetslöshetsförsäkringen för företagare under ett uppbyggnadsskede. Under de första två åren efter start kan företagare få arbetslöshetsersättning baserad på den inkomst som företagaren hade som anställd före starten.
3. Egenföretagare ges möjlighet att välja längre karenstid i sjukförsäkringen. Regeringen förslår att karenstiden utökas från en dag till sju dagar för egenföretagare, vilket kommer att medföra sänkt egenavgift med 0,74 procentenheter. Regeringen föreslår dessutom att egenföretagare på samma sätt som i dag ges möjlighet att välja en längre karenstid, nämligen 14, 30, 60 eller 90 dagar.
4. ”Jämförelseinkomsten” för egenföretagare i sjuk- och föräldraförsäkringen tas bort. Detta innebär att en direkt diskriminering av småföretagare upphör.
5. Egenföretagare som tar ut tillfällig föräldrapenning ska kunna göra det på jämlika villkor som anställda. Egenföretagare är i dag diskriminerade när det gäller beräkningsgrunder för uttag av tillfällig föräldrapenning i förhållande till anställda, och denna diskriminering avskaffas nu.
6. Möjligheten till havandeskapspenning på grund av risker i arbetsmiljön för företagare ska analyseras. Idag saknar företagare möjlighet att få havandeskapspenning på grund av risker i arbetsmiljön. Därför ska Arbetsmiljöverket få i uppdrag att utreda frågan.
7. Ökade incitament att driva företaget vidare även när företaget tillfälligt går sämre, genom förändring av sättet att beräkna dagsförtjänsten i olika ersättningsystem.
8. Enklare att göra uppehåll i näringsverksamheten och få arbetslöshetsersättning. Förslaget innebär att verksamheten som utgångspunkt inte behöver avvecklas utan huvudsaken är att det inte vidtas några åtgärder i verksamheten. Reformen innebär att det blir enklare och därmed mindre tidskrävande att handlägga ärenden när företagare söker arbetslöshetsersättning.
9. Tydligare regler för kombinatörer och för personer som driver företag som bisyssla. Företagare ges ökade möjligheter att fortsätta att fortsätta driva sitt företag som bisyssla samtidigt som man erhåller arbetslöshetsersättning för att man mist sin huvudsakliga anställning. Vidare ska reglerna i arbetslöshetsförsäkringen bli tydligare för dem som kombinerar anställning med företagande. Syftet är givetvis att underlätta för en arbetslös att utveckla sitt företag för att skapa sig en ny försörjning.
10. Generellt högkostnadsskydd avseende sjuklönekostnader för arbetsgivare. Regeringen vill att det ska bli mindre riskfyllt för företagare att anställa, och föreslår därför ett generellt högkostnadsskydd som omfattar alla arbetsgivare. Det ger arbetsgivaren möjlighet att få ersättning från Försäkringskassan för sjuklönekostnader som överstiger två och en halv gånger den genomsnittliga sjuklönekostnaden som samtliga arbetsgivare har för sina anställda. Reformen beräknas kosta 380 miljoner kronor per år.2009-09-12 Jag är tydligen riksdagens tredje mest flitiga motionsskrivare!

I går fick jag mig en rejäl överraskning när Borås Tidnings journalist ringde upp mig och undrade hur det känns av vara riksdagens tredje mest flitiga motionär. Nog för att jag visste att jag lämnat in en hel del riksdagsmotioner förra riksdagsåret, och jag visste också att jag varit flitigast av oss sju ledamöter i Sjuhärad. Men att det bara var två ledamöter i hela riksdagen som lämnat in fler riksdagsmotioner hade jag faktiskt inte en aning om förrän BT ringde...

Egentligen tycker jag väl kanske inte att ett 50-tal motioner är så uppseendeväckande. Jag träffar väldigt många människor på alla mina studiebesök och möten ute i samhället, och får massor av förslag om sådant som skulle kunna förbättras. Att få 4 goda idéer per månad som också går att omarbeta till riksdagsmotioner är väl egentligen inte så märkvärdigt. Utöver detta hade jag ju också ett antal frågor som jag före valet 2006 lovade att driva i riksdagen, och det har också delvis skett motionsvägen.

Är det då någon idé att lämna in motioner? Visst, de flesta avslås, och jag kan tycka att många avslås i onödan. Men jag vet också att både utredare, tjänstemän och ministrar ofta sneglar på inlämnade motioner när de sitter med någon viktig fråga. Flera gånger har jag själv sett avslagna motioner återkomma i ny tappning i olika utredningsförslag eller lagförslag. Motioner är för mig ett sätt bland väldigt många andra att driva opinion, internt och externt för viktiga frågor. Och därför blir det en bukett motioner även i år, om än antagligen inte riktigt lika många eftersom jag nu betat av de flesta av mina egna personliga vallöften.

Klicka på lilla bilden för att läsa hela BT:s artikel.2009-07-20 Gemensam vårdnad bör vara det normala efter en separation

Två av mina riksdagskolleger, Anti Avsan (M) och Inger René (M) hade häromdagen en mycket bra debattartikel på DN Debatt där man efterlyste en ändring av reglerna vid vårdnadstvister. I dagens system används alltför ofta barnen som tillhyggen i processerna, och det kan tyvärr löna sig att smutskasta den andre föräldern för att själv kunna få ensam vårdnad om barnen.

"Nuvarande rättsordning förvärrar konflikten mellan föräldrarna. Kvalificerad medling bör erbjudas föräldrar i ett tidigare skede som ett alternativ till en påfrestande process i domstolen. Processreglerna bör utformas så att rättegången fokuserar mer på barnens bästa och mindre på vem som är bra och vem som är dålig förälder. Gemensam vårdnad bör återfå en starkare ställning som huvudregel när föräldrarna tvistar i samband med en separation." skriver Avsan och René i sin artikel, och jag kan bara hålla med. Jag har själv mött detta problem under min tid som jurist på bank, och Anti Avsan är domare till yrket och har efter vad han berättat sett dessa problem i domstolen många gånger. I vår tidigare moderata arbetsgrupp för jämställdhetsfrågor, där både jag själv och Anti Avsan ingick, var denna fråga också med i diskussionerna, och gruppen föreslog en förändring. Jag har också själv tidigare undertecknat en riksdagsmotion som föreslår nya vårdnadsregler.

Det normala borde självklart vara delad vårdnad. Det måste normalt sett vara det bästa för barnen. Barn behöver båda sina föräldrar! Att det sedan givetvis måste finnas undantag är en annan sak. Det finns fall när den ene föräldern begått övergrepp eller brott mot sina barn eller på annat sätt visat sig olämplig som vårdnadshavare, och då är gemensam vårdnad knappast ett alternativ.2009-06-30 Många artiklar...

Inte bara riksmedia och lokala media har uppmärksammat Företagarnas utnämning av mig till Alliansens mest företagsvänliga riksdagsledamot, utan även många ekonomi- och facktidningar och olika nättidningar. Här två exempel på artiklar (Borås Tidning respektive Markbladet):

2009-06-29 Kommentar från Företagarna i Västra Götaland

Företagarna i Västra Götaland kommenterar min utmärkelse som Alliansens mest företagsvänliga riksdagsledamot på sin lokala hemsida. Visst stämmer det att jag försöker delta i lokala företagsaktiviteter så ofta jag har möjlighet, och det är faktiskt så att många av de förslag jag på olika sätt fört fram i riksdagen under året från början växt fram vid verkliga samtal med småförtagare av kött och blod.2009-06-29 "Han är bäst i riksdagen"

Även Dagens Industri uppmärksammar med denna rubrik att jag är Alliansens (och även riksdagens) flitigaste när det gäller företagarinitiativ. Lite extra kul är det att läsa läsarnas kommentarer till artikeln!2009-06-29 Mediaintresse...

Många riksmedia uppmärksammar Företagarnas utmärkelse (TT, DN, SvD, Sveriges Radio, Borås Tidning, Göteborgs-Posten mfl), och flera av dem konstaterar att jag haft absolut flest initiativ av alla granskade riksdagsledamöter, och betydligt fler än de främsta inom oppositionen, varför man i artiklar hastigt och lustigt utser mig inte bara till Alliansens utan hela Riksdagens mest företagsvänliga ledamot. Nåja, det får väl vara hur det vill med den saken, men det är förståss kul att läsa alla positiva kommentarer!2009-06-28 Jag är Alliansens mest företagsvänliga riksdagsledamot!

Organisationen Företagarna har i sin årliga ranking utsett mig till Allianspartiernas mest företagsvänliga riksdagsledamot.

Jag skulle ljuga om jag inte sa att jag är väldigt stolt och glad över denna utmärkelse, eftersom jag alltid sett företagandet som en av de viktigaste grundstenarna i ett bra samhälle. Anledningen är enkel. Alla politiker har förslag och idéer till förbättringar av samhället, men skall man kunna åstadkomma allt det man vill så krävs det fler och starkare företag som anställer, och inte minst glada företagare som tycker företagandet är roligt och som inte upplever sig motarbetade av politikerna. Utan företag inga jobb, utan jobb inga skatteintäkter som kan användas till välfärd och andra viktiga samhällsuppgifter. Konstigare än så är det egentligen inte! I den här filmen berättar jag mer om varför jag tycker företagsfrågorna är så viktiga för Sverige.

Många av mina initiativ handlar om konkreta regelförenklingar, översyn av regler kring tillstånd, kontroller och miljötillsyn. Sådant som direkt påverkar den enskilde företagarens vardag. Onödigt krångel och byråkrati kostar onödigt mycket tid och pengar och gör det dessutom lite tråkigare att vara småföretagare. Jag har också föreslagit en genomgripande analys av sjuklöneansvarets effekter för småföretagen, och lagt en del förslag inom skatteområdet och energiområdet.

Jag har fått frågan om vilket av mina initiativ som jag tycker är enskilt viktigast för småföretagandet. En mycket svår fråga! Men om jag skall nämna något så får det nog bli frågan om osund konkurrens från offentlig sektor. Alla politiker säger att de vill ha ett bra företagsklimat och starka växande företag som anställer fler. Det minsta vi då kan göra är att se till att vi inte som politiker aktivt motarbetar privata företag genom att konkurrera ut dem med skattefinansierad verksamhet. Detta är dessutom en fråga som vi som politiker råder över och direkt kan påverka genom våra egna beslut.

Mitt stora intresse för företagande hänger mycket ihop med mitt tidigare arbete som jurist på en av de stora affärsbankerna. Jag arbetade mycket med företagsfrågor, allt från generationsskiftesplanering till skatter, kreditgivning och juridik under mina år på banken, och fick väldigt bra insyn i företagandets villkor. Dessa kunskaper är mycet värdefulla att ha med sig som riksdagsledamot.

Jag tackar så väldigt mycket för utmärkelsen!
Jag vill också passa på att tacka alla de som redan hört av sig under dagen och gratulerat sedan Företagarnas och mitt eget pressmeddelande gick ut. Det är givetvis en mycket trevlig uppmärksamhet och uppmuntrar till fortsatt arbete för ett bra företagsklimat i Sjuhärad och i Sverige.

Läs Företagarnas pressmeddelande här.2009-06-28 Pressmeddelande


Pressmeddelande 2009-06-28


Jan Ericson (M) är Alliansens mest företagsvänliga riksdagsledamot

Organisationen Företagarna har i sin årliga ranking utsett Jan Ericson (M) till Allianspartiernas mest företagsvänliga riksdagsledamot. Resultatet presenterades i Almedalen idag.

"Jag är naturligtvis väldigt stolt och glad över denna utmärkelse, eftersom jag alltid sett företagandet som en av de viktigaste grundstenarna i ett bra samhälle. Utan företag inga jobb, och utan jobb inga skatteintäkter som kan användas till välfärd och andra viktiga samhällsuppgifter." säger Jan Ericson.

"Jag har fått frågan om vilket av alla mina initiativ som jag tycker är enskilt viktigast för småföretagandet. Måste jag välja något får det nog bli frågan om osund konkurrens från offentlig sektor. Alla politiker säger att de vill ha ett bra företagsklimat och starka växande företag som anställer fler. Det minsta vi då kan göra är att se till att vi inte som politiker aktivt motarbetar privata företag genom att konkurrera ut dem med skattefinansierad verksamhet. Detta är dessutom en fråga som vi som politiker råder över och direkt kan påverka genom våra egna beslut." fortsätter Ericson.

Utförligare kommentarer finns på Jan Ericsons blogg idag, http://www.ericsoniubbhult.se. Han nås även på mobiltelefon 073-9558919 för ytterligare kommentarer.
2009-05-09 Landstinget i Stockholms genomför min avslagna riksdagsmotion

En av mina riksdagsmotioner från i höstas handlar om skuldsättning av barn. Jag föreslog att det inte längre skulle vara möjligt för föräldrar att skuldsätta sina barn genom att inte betala deras vårdavgifter på sjukhus. Tyvärr avslog Covilutskottet motionen med motiveringen att en arbetsgrupp med Datainspektionen, Konsumentverket, Kronofogdemyndigheten och Svensk Inkasso mfl anser att tandvård och sjukvård faller under föräldrarnas vårdplikt, och att det därför inte bör vara möjligt att kräva barnen för obetalda räkningar - det är föräldrarna som är betalnings- skyldiga. Detta har man också framfört till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Civilutskottet skrev att man "utgår från att barn i framtiden inte kommer att debiteras för vårdavgifter", och menade därför att min motion var tillgodosedd.

Stockholms läns landsting har nu beslutat att skriva av skulderna för ca. 5.000 skuldsatta barn under 18 år. "För landstinget handlar det inte om pengarna. Det stora problemet är det krångel barnen får som vuxna säger Finanslandstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd. Hon var tidigare min moderata kollega och uppskattad ordförande i mitt utskott, Arbetsmarknadsutskottet. Jag är mycket nöjd med att hon nu drivit på i frågan om barns skuldsättning!

Vid årsskiftet visade Barnombudsmannen (BO) att omkring 12.000 barn får börja vuxenlivet med skulder eftersom 13 av 21 landsting skuldsätter underåriga. Skulderna uppstår ofta genom t.ex. obetalda vårdavgifter. BO och Kronofogden kräver att hälso- och sjukvårdslagen ska ändras så att det är vårdnadshavaren som blir betalningsansvarig. Förhoppningsvis kan beslutet från Stockholms Läns Landsting följas av ännu fler landsting, och samtidigt påverka utvecklingen så att min motion till sist blir verklighet i hela landet? Omyndiga barn bör helt enkelt inte kunna skuldsättas av sina föräldrar.2009-05-06 Fastighetskapare lever farligt

Problemet med att fastigheter "kapas", dvs att okända personer söker lagfart på andras fastigheter, grundat på förfalskade köpehandlingar, har uppmärksammats av både Villaägarna och av media. Själv har jag arbetat som jurist tidigare, inte minst med fastighetsrätt. Jag har oroat mig för allt det obehag och arbete som drabbar den privatperson som utsätts för "fastighetskapning" och har därför motionerat i riksdagen om en lösning som innebär att varje fastighetsägare skall underrättas om en inlämnad lagfartsansökan, så att man hinner agera innan lagfarten beviljas.

Jag motionerade om detta redan 2007, Motion 2008/09:C266 om säkrare lagfartshantering, men denna motion avslogs. I stället fastslogs att den rätte ägaren skulle ha rätt till ersättning av staten för sina kostnader för att rätta till den oriktiga lagfarten som en bedragare lyckats få. Jag var inte nöjd med detta - dels tycker jag det är bättre att förebygga brott än att åtgärda dem i efterhand, dels tror jag att staten på sikt riskerar höga kostnader för dessa bedrägerier. Så skam den som ger sig, jag lämnade in en ny motion i höstas med något annorlunda formulering, Motion 2007/08:C235 om förbyggande arbete mot falska lagfarter. Och ser man på, nu börjar det röra på sig i den riktning jag vill!

I Civilutskottes betänkande framkommer nu att Lantmäteriverket i ett förslag till regeringen vill införa en ny enkel rutin för att förebygga lagfartskapningar. Det som föreslås är ett system med underrättelse till tidigare ägare, ungefär som när man byter ägare på en bil. På detta sätt tror man att det blir lättare att upptäcka försök till kapningar och snabbt åtgärda detta innan kaparen lyckas utnyttja den kapade fastigheten. Jag kan bara konstatera att detta i princip är identiskt med förslagen i min motion. Utskottet avslår min motion i år med, men denna gång med motiveringen att man vill avvakta regeringens beredning av Lantmäteriverkets förslag. Det är nog det närmaste ett tillstyrkande av en riksdagsmotion man kan komma. Men oavsett vilket - fastighetskaparna lever farligt, och det är viktigt för rättssäkerheten och tryggheten för enskilda fastighetsägare.2009-03-30 Utmärkt förslag: Arbetande studenter skall inte längre straffas

Den Studiesociala kommittén presenterade idag sina förslag om bland annat förändring av fribeloppet för studenter som arbetar vid sidan av studierna. Kommittén föreslår att inkomstprövningen av lånedelen i studiemedlen avskaffas helt, dvs lånen skall inte begränsas alls oavsett hur mycket man jobbar. När det gäller bidragsdelen behålls en inkomstgräns, men den föreslås höjd till 136.000 kronor per år för en heltidsstuderande.

Jag har själv motionerat i riksdagen just om avskaffat fribelopp, men kan förstå tanken att behålla en viss begränsning när det gäller just bidragsdelen. Det är ju en grundläggande princip i Sverige att bidrag från samhället bara betalas ut till den som inte har alltför höga inkomster, och det bör väl kanske även gälla studiebidrag. Jag tycker alltså att förslaget från kommittén är utmärkt och det går helt i linje med min motion som syftar till att inte straffa de elever som arbetar vid sidan av studierna. Sådant arbete kan ge erfarenheter och kontakter med arbetsmarknaden som är värdefulla den dag man studerat färdigt.

Själv arbetade jag med en massa olika saker under min studietid, allt från diskare på restaurang, lärarvikarie, kvällskassör på bank, industriarbete och annat, men slutförde ändå mina juridikstudier inom normal tid, missade bara en enda tenta på 4 år, och läste dessutom lite extra kurser vid sidan av. Jag upplevde aldrig att arbetet störde studierna - tvärtom var det ett välkommet miljöombyte från studemiljön att emellanåt vara på en arbetsplats, förutom att det gjorde att jag hade råd att ha egen bil hela studietiden. Och när jag studerat färdigt fick jag direkt arbete på den bank där jag bland annat arbetat som semstervikarie två somrar.

Studiesociala kommittén har också en massa andra förslag, bland annat om höjda studiemedel. Men det återstår väl att se när statens finanser tillåter detta. Förändring av fribeloppet borde vara enklare att genomföra eftersom det har mindre effekter på statsbudgeten, men ändå betyder väldigt mycket för den enskilde studenten. Om vi sedan ovanpå detta avskaffar kårobligatoriet slipper studenterna kåravgiften, vilket i vart fall blir en första liten förbättring av studenternas ekonomi.2009-01-04 Villaägare tvingas betala onödiga energideklarationer

Riksdagen beslutade våren 2006 att införa en lag om energideklarationer för både hyresfastigheter, lokaler och i vissa fall för småhus, och det var Sveriges sätt att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv från 2002 om byggnaders energiprestanda. Lagen är alltså en produkt av den tidigare socialdemokratiska regeringen, och börjar verka från årsskiftet 2008/09. Från och med nu måste bland annat alla som säljer småhus för permanentboende göra en energideklaration i samband med försäljningen, och i vissa fall gäller detta även vid uthyrning av småhus. Regelverket är konstruerat så att man inte som fastighetsägare får göra deklarationen själv, utan man måste använda en extern konsult. Och det är inte gratis.

Lagen har - som så många andra lagar - ett gott syfte. Man vill främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader. (Så var det med lagen om obligatorisk ventilationskontroll också, en lag som infördes 1992, varefter man gjorde undantag just för de flesta småhus, eftersom lagen ansågs både dyr och onödigt byråkratisk för en vanlig villaägare). Man tycker ju att med de höga energipriser som gäller borde varje husköpare själv ha intresse av att ta reda på energiförbrukningen i fastigheten. Detta har också alltid varit en viktig sak att gå igenom vid en fastighetsöverlåtelse, det vet jag själv från min tid som jurist på bank där jag upprättat många köpekontrakt vid fastighetsöverlåtelser. Jag ser lagstiftningen som ännu ett utslag av hur storebror vill styra över människors liv, och tycker att det borde räcka med dagens styrande energibeskattning som ger fastighetsägarna incitament att minska sin energiförbrukning. Jag tror inte för ett ögonblick att en kostsam energideklaration tillför något alls i denna process, mer än att möjligen skapa stora inkomster för de anlitade konsulterna.

Hösten 2007 lämnade jag in en riksdagsmotion om att man borde införa en förenklad form av energideklarationer för småhus, som man kunde klara att fylla i själv som fastighetsägare - ungefär som när man gör sin fastighetsdeklaration. Jag har inte heller kunnat utläsa att EU:s regelverk föreskriver att en utomstående expert måste anlitas. Jag tror inte heller för ett ögonblick att alla europeiska stater inom EU har konstruerat lika omfattande och kostsamma regelverk som Sverige i denna fråga. Som vanligt skall Sverige "vara bäst i klassen" och lägga nya pålagor på sina medborgare för att verkligen visa att man genomför EU:s tveksamma beslut.

Riksdagen avslog tyvärr min motion, med motiveringen att "erfarenhet ännu saknas av hur kravet på energideklaration fungerar för egnahem"."Enligt utskottets uppfattning får det förutsättas att kostnaderna för en energideklaration av egnahem kommer att kunna stå i proportion till syftet med och nyttan av deklarationen. Utskottet är inte berett att förorda en ordning som innebär att ägaren själv får upprätta en deklaration i förenklad form. Enligt utskottets mening kan det bl.a. ifrågasättas om värdet av en sådan deklaration skulle stå i överensstämmelse med lagens syfte." Det sista är jag som sagt mycket tveksam till, rent juridiskt.

Men skam den som ger sig! I höstas lämnade jag in en ny motion i frågan kompletterad bland annat med nya fakta om vad en energideklaration kostar att göra. I de fall konsulten anser att det räcker med granskning på kontoret av de handlingar fastighetsägaren ifyllt kostar en energideklaration normalt drygt 3.000 kronor. Vid de fall ett besök erfordras blir det betydligt dyrare. Jag kommer att argumentera med kraft för en enklare lösning - det måste någon gång bli ett slut med alla nya pålagor på de svenska medborgarna där man skall tvingas anlita olika former av konsulter och producera papper och intyg som man inte själv anser sig ha någon nytta av. Precis som när det gäller den skadliga "pumplagen" (som jag kommenterade den 29/12) är lagen om energideklarationer ett arv från den tidigare s-regeringen. Jag kan inte förstå varför vi från Alliansen måste försvara en onödigt byråkratisk och dyr lag som införts av en tidigare socialistisk regering, i stället för att försöka förenkla regelverket!2008-12-29 Småmackarna offras på klimatpolitikens altare

År 1968 fanns det 8.927 bensinmackar i Sverige. Den 1 januari 2008 fanns 3.586 av dessa kvar, och inom ett par år beräknas bara 2.500 bensinmackar finnas kvar i landet. Orsakerna till minskningen är många, bland annat överetablering på större orter och minskad lönsamhet. Men det finns också EU-regler som i praktiken tvingar fram nedläggningar i samband med bensinbolagsfusioner och miljöregler som gör det riskabelt att ta över en bensinstation eftersom ansvaret för gamla miljösynder kan följa med "på köpet". Till detta kommer allt hårdare miljöregler och kostnader för miljöinspektioner och tillstånd.

År 2005 beslöt dessutom en riksdagsmajoritet av s+v+mp om ett tvång för bensinmackar att från och med 2006 stegvis tillhandahålla förnybara drivmedel, den s.k. pumplagen. Lagen var miljöpartiets förslag och drevs igenom med stöd av socialdemokraterna, trots massiv kritik från remissinstanserna.

Lagen innebär att den som driver en bensinmack och säljer mer än en viss kvantitet vanligt bränsle dessutom måste tillhandahålla minst ett förnybart drivmedel. Från och med den 1 april 2006 var alla mackar som två år tidigare sålt minst 3000 kubikmeter/år vanligt drivmedel skyldiga att dessutom erbjuda minst ett förnybart drivmedel. Sedan dess har gränsen successivt sänkts för hur mycket vanligt bränsle som en mack tillåts sälja utan att också erbjuda förnybart bränsle. I mars 2008 sänktes gränsen ytterligare, denna gång till 2000 kubikmeter/år. Från den 1 mars 2009 ska tvånget utvidgas till de verkligt små mackarna: Alla mackar som säljer mer än 1000 kubikmeter/år bensin ska vara tvungna att skaffa en pump för förnybart drivmedel. 1000 kubikmeter motsvarar 1 miljon liter bensin. Om varje bil antas tanka 50 liter motsvarar det 20.000 tankningar per år, dvs 55 tankningar per dag, eller drygt två tankningar per timme - det är alltså en ganska blygsam försäljning. En pump för förnybart drivmedel kostar enligt branschorganisationerna minst 250 000 kr - vilket det är mycket svårt att motivera för en liten mackägare som knappt tjänar något alls på drivmedelsförsäljningen.

Tanken med lagen är givetvis god - att erbjuda altenativa drivmedel även på landsbygden. Men lagen har visat sig få orimliga konsekvenser. Allt fler bensinmackar läggs i stället ned eftersom ägarna inte anser sig ha råd att göra de stora investeringar som krävs. Detta minskar servicen på landsbygden för när macken försvinner försvinner ofta samtidigt den enda verkstaden och kiosken på orten. Det medför också längre resor med bil till närmsta bensinmack för att tanka, vilket ju direkt motverkar avsikten att minska onödigt bilåkande.

Jag har ifrågasatt regelverken för bensinstationerna i tre olika riksdagsmotioner, Tillgänglighet till bensinstationer (pumplagen), Miljösaneringsansvar vid överlåtelse av bensinstation och Miljöregler och inspektioner av bensinstationer. Dessutom har jag motionerat rent allmänt om att miljösanktionsavgifterna borde ses över, Översyn miljösanktionsavgifter. Jag anser att regelverken bör lindras så att småmackarna kan överleva. Men så blir det dessvärre inte, mackdöden kommer istället att drivas på. För fredagen före jul beslutade tyvärr regeringen att inte skjuta upp det tredje steget i pumplagen. Nu tvingas alltså även de minsta mackarna till stora investeringskostnader som inte lönar sig.

Visst vet jag att en röd-grön regering hade gjort väldigt mycket fler och skadliga ingrepp i både människors och småföretagares liv i miljöpolitikens namn, och visst vet jag att bensinskatten hade varit ett antal kronor högre per liter om vi haft en annan regering. Det är självklart alltid mycket bättre att ha Alliansregeringen vid makten även när det gäller miljöpolitiken. Men ändå erkänner jag gärna att jag är besviken över att min egen regering nu tvingar ytterligare ett antal småföretagare att lägga ned sina bensinmackar, göra sina anställda arbetslösa och försämra servicen på landsbygden. Det känns väldigt onödigt att en borgerlig näringsminister och en borgerlig regering skall försvara Miljöpartiets och Socialdemokraternas dåligt genomtänkta beslut.2008-12-10 Motioner om mördarsnigeln "i allt väsentligt tillgodosedda"

Jag lämnade i höstas in två riksdagsmotioner som handlade om forskning och bekämpning av mördarsnigeln. Ge Jordbruksverket samlat ansvar för kampen mot "mördarsnigeln" och Riktade forskningsmedel för bekämpning av "mördarsnigeln". Mina motioner och ytterligare några motioner i samma ämne har nu behandlats av riksdagens Miljö- och jordbruksutskott, och beslutats av riksdagen idag. Utskottet har gjort en utförlig skrivning i sitt förslag till riksdagsbeslut - och inleder med en hänvisning till snigelträffen i Horred i Marks kommun i juli!

"Utskottet har inhämtat från Jordbruksverket att ett tjugotal experter och myndighetsföreträdare samlades i juli 2008 för att diskutera problemet med den invasiva snigeln Arion lusitanicus, den s.k. mördarsnigeln. Fem områden definierades som det finns behov av att arbeta vidare med. Tre av dessa rör lantbruks- eller trädgårdsgrödor, och på dessa områden finns finansiärer för forskning och försöks- och utvecklingsprojekt, t.ex. Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF), Formas och Jordbruksverket. När det gäller områdena grönytor och privata trädgårdar är det inte lika givet till vem man kan vända sig för att få finansiering, vilket innebär svårigheter att få i gång den verksamhet som behövs på dessa områden."

Utskottet konstaterar också att Jordbruksverket har beviljat pengar till utveckling och anpassning av skördetekniker för att undvika att få sniglar i vallfodret (ensilaget), man har också betalt ut 3,5 miljoner till Fritidsodlingens Riksorganisation för informations- och rådgivningsverksamhet, som även omfattar information om den spanska skogssnigeln. Jordbruksverket och Göteborgs Naturhistoriska museum har utarbetat en informationsbroschyr om snigelbekämpning m.m. (Jordbruksinformation 10–2008), som kan vara till hjälp både för jordbruksföretag och privatpersoner. Utskottet nämner också att Kemikalieinspektionen tidigare i år godkände ett mer verkningsfullt bekämpningsmedel med s.k. nematoder som bekämpar sniglarna genom att överföra bakterier till dem.

Utskottet avslutar skrivningarna om mördarsnigeln med att man "konstaterar i likhet med föregående år att det kan finnas ytterligare behov av forskning och förutsätter att berörda näringar tillsammans med lämpliga forskningsinstitutioner prioriterar detta arbete. Det anförda tillgodoser i allt väsentligt syftet med motionerna. Utskottet föreslår därför att motionerna lämnas utan vidare åtgärd."

Det känns bra att utskottet verkligen gått igenom frågan ordentligt, och till och med uppmärksammat snigelträffen i Horred. Det stämmer också att det faktiskt hänt ett antal saker som går i linje med motionerna. Dessutom kul att motionerna inte avslås på det normalt "brutala" sättet, utan att man i stället konstaterar att motionerna i allt väsentligt tillgodosetts. I riksdagen är det så nära man kan komma att få en motion tillstyrkt utan att den blir det...2008-11-26 Kontrolluppgiftsskyldigheten avskaffad

Riksdagen beslutade idag om att avskaffa kontrolluppgiftskyldigheten för tillgångar och skulder. Anledningen är att förmögenhetsbeskattningen upphörde förra året, och därmed är det onödigt att tvinga banker och andra att lämna kontrolluppgifter på tillgångar och skulder. För egen del kändes beslutet extra bra, eftersom jag lämnade in en riksdagsmotion med just detta förslag förra året!

Självklart ville s, v och mp behålla denna otidsenliga lag. Man hoppas väl att få en chans att återinföra förmögenhetsskatten någon gång i framtiden. Med dagens beslut blir det givetvis lite svårare, och det gör ju inget. Förmögenhetsskatten skadar Sverige, och den skall vi inte ha tillbaka!

En annan grupp som är ledsna över beslutet är guivetvis kvällspressen. Nu kan man inte längre göra skojiga topplistor över de rikaste personerna på varje ort. Men de får väl hitta något annat att skriva om...2008-11-20 SKTF-tidningen kommenterar min motion på ledarplatsSvenska Kommunaltjänstemannaförbundets medlemstidning, SKFT-tidningen, uppmärksammar en av mina riksdagsmotioner på ledarplats i senaste numret.

"Rädd på jobbet

Det bra och mycket välkommet av den moderate riksdagsmannen Jan Ericson som i en motion nu föreslår en kartläggning av hot riktade mot offentliganställda tjänstemän. I sin motion skriver han: ”Rapporter om hot mot tjänstemän inom kommuner, landsting och myndigheter kommer allt tätare. Alltför många anställda inom offentlig verksamhet drabbas.”"

Läs hela ledarartikeln här!2008-11-16 Ibland får man kanske lite väl stor del av äran...

Häromdagen kommenterade nättidningen Realtid.se förändringen av förmånsrättsreglerna vid konkurser, en förändring som bör göra det lättare för företag att få lån med företagets egendom som säkerhet. Lite kul är det att Realtid skriver att det är jag som "står bakom förslaget som nu blir verklighet". Men viss ödmjukhet kan ändå vara på sin plats. Visst har jag motionerat i frågan (vilket jag berättade om på bloggen häromdagen), men någon form av översyn av reglerna var ett vallöfte från Alliansen och det är också en enig regering som arbetat fram och står bakom förändringen. Men tack ändå!

ur artikeln från Realtid.se:Omstridda konkursregler går i graven

De kritiserade förmånsrättsreglerna vid konkurser försvinner efter årsskiftet. "Nu hoppas vi att det borde lätta för företagen som har haft det väldigt tufft", säger Jan Ericsson (m) som står bakom förslaget och som nu blir verklighet.

Den så kallade förmånsrättslagen började gälla 2005. Därmed blev bankens förmånsrätt 55 procent av värdet på egendomen. Tidigare var den 100 procent. Syftet var först och främst att hjälpa oprioriterade leverantörer vid företagskonkurser. Istället har lagen blivit en hämsko för välskötta företag som vill expandera. De nekas lån och på landsbygden har kommuner i flera fall fått gå in som borgensmän.

Advokaten Ulf Mullo vid DLA Nordic, en av landets mest anlitade konkursförvaltare, säger att lagändringen kan bättra på situationen för landets företagare. "Men jag tror inte att det blir bättre omgående utan snarare efter den konjunktur- nedgång som nu tagit sin början. Konkurserna har redan börjat öka och så kommer det nog att fortsätta en tid."
2008-11-12 Trevlig behandling av ännu en av mina motioner

Förra året motionerade jag om förändring av Förmånsrättsreglerna vid konkurser, en fråga som jag stött på i mitt tidigare arbete som jurist på bank. Jag visste ju att frågan engagerade regeringen, men ville markera att det krävdes en ordentlig förändring - inte bara en justering.

I motionen påpekade jag att de nya förmånsrättsreglerna vid konkurser som infördes 2005 har mött hård kritik från många mindre företag. Reglerna har gjort företagens upplåning både dyrare och svårare, och ökar kraven på att småföretagare måste lämna personlig säkerhet för att deras företag skall kunna låna pengar. Alla dessa problem i sin tur motverkar att företag kan växa och anställa fler. "En översyn bör snarast göras av förmånsrättsreglerna och delar av regelverket som gällde före 2005 återställas" skrev jag i motionen.

Civilutskottet tillstyrker nu regeringens förslag om att i huvudsak återställa förmånsrättsreglerna till det som gällde tom 2004, och skriver att "Vad slutligen gäller motion 2007/08:C234 (min motion) får motionsönskemålet i huvudsak anses tillgodosett genom propositionsförslagen". Och visst är det så - jag är jättenöjd, och det kändes alldeles utmärkt att rösta ja till förslaget! I dessa tider kan det inte nog markeras att allt som gör det enklare för företagen att ordna finansiering är värdefullt.

Märkligt var att socialdemokraterna och vänsterpartiet röstade nej till att ändra tillbaka förmånsrättsreglerna, medan miljöpartiet ville gå åt andra hållet och göra reglerna ännu mer förmånliga än vad som gällde tom 2004 (en lösning som då i stället skulle drabba alla oprioriterade fordringsägare hårt vid en konkurs). En spretig opposition som vanligt med andra ord. Men vi börjar ju bli vana vid det här laget...2008-10-27 Se över riksdagens inkomstgarantier!

Tidningen Riksdag & Departement berättar i sitt senaste nummer att det idag är 89 personer som uppbär inkomstgaranti från riksdagen. 22 av dem slutade sina uppdrag redan före valet 2006, och har alltså haft ersättning i flera år. Totalt kostar detta skattebetalarna 2,7 miljoner per år.

Kostnaden är kanske inte så dramatisk för statskassan, men symbolvärdet är desto större. Alla partier är överens om att a-kassan skall vara en omställningsförsäkring som ger trygghet i skarven mellan två arbeten. Det finns ingen anledning att ha dramatiskt olika regelverk för riksdagsledamöter, ministrar och EU-parlamentariker å ena sidan och alla andra löntagare å den andra.

Jag har tidigare ifrågasatt inkomstgarantierna till såväl avgångna ministrar som riksdagsledamöter i debattartiklar och på bloggen (allt jag skrivit finns samlat under denna flik i bloggarkivet). Jag tycker att det är helt rimligt med ett visst inkomstskydd under en period om man med kort varsel mister sitt uppdrag. Men jag kommer aldrig att tycka att det är rimligt att man frivilligt kan avstå från att gå tillbaka till ett jobb man varit tjänstledig från, och i stället gå ett år och leva på skattebetalarnas pengar! Så har flera socialdemokrater gjort, både ministrar och riksdagsledamöter.

Jag lämnade in en riksdagsmotion i denna fråga hösten 2007. där jag föreslog att Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen att inkomstgarantin för riksdagsledamöter, statsråd och ministrar måste vara utformad på ett sätt som skapar förtroende hos medborgarna. Jag ser nu till min glädje att nästan alla partier verkar vara överens om att det kan behövas en översyn av regelverket. Socialdemokraterna utmärker sig dock, och vill inte ändra reglerna. Deras gruppledare Sven-Erik Österberg säger att partiet inte har några synpunkter på dagens regelverk. Synnerligen begripligt med tanke på vilket parti som flitigast utnyttjat de möjligheter till överutnyttjande som regelverket tyvärr medger...2008-10-22 Vissa läser våra motioner...

Jag har ju lämnat in över 50 riksdagsmotioner i år, och märker nu att det finns ganska många som sitter och läser igenom de över 3.679 motioner som totalt lämnats in av riksdagsledamöterna i år (dvs i genomsnitt 10,5 motioner per riksdagsledamot)

Häromdagen kom ett mail från SEKAB/BioAlcohol Fuel Foundation, som tyckte att min motion om en svensk etanolpolicy var "kloka ord". "SEKAB är den första leverantör i Sverige som levererar verifierbart hållbar etanol till sina svenska och europeiska kunder" skriver man i mailet.

Några dagar senare kom ett brev från CSN, som reagerat över mitt förslag att låta bankerna ta över administrationen av studielånen. CSN skriver att deras service till studenterna minsann är mycket bättre idag än tidigare, och man bifgade en broschyr som skulle ge mig "litet nya och korrekta uppgifter". Det är ju bra om servicen blivit bättre jämfört med det katastrofala läget som gällde tidigare, fast av broschyren framkommer att 69% av studenterna är nöjda med CSN:s telefonservice. De övriga 31% är tydligen mindre nöjda. Och dessutom var det inte bara servicenivån som var avgörande för min motion i frågan...

Visst känns det bra att motioner väcker diskussion och märks i samhällsdebatten - det är ju precis det som är meningen!2008-10-17 Nu är alla årets riksdagsmotioner inlagda på hemsidan

Alla årets riksdagsmotioner är nu inlämnade och registrerade. Borås Tidning hade ett reportage om detta i veckan, där man redovisade antalet motioner från Sjuhärads riksdagsledamöter. Jag var tydligen den riksdagsledamot som hade flest egna motioner. Totalt blev det 52 motioner i år för min del, 45 av dem har jag lämnat in ensam och 7 stycken tillsammans med andra. Jag har nu samlat allihop på denna sida. Jag har som tidigare år sorterat dem efter ämnesområden. Några få av tidigare års motioner har fått en ny chans, men nästan alla är helt nya.

Ideerna till årets motioner har jag till stor del fått från moderata medlemmar, andra privatpersoner som hört av sig eller företagare som jag träffat i olika sammanhang. Till den som känner igen någon idé vill jag bara säga tack! Flera har jag dessutom redan kontaktat och berättat om att jag motionerat i frågan.

Vilken är då den viktigaste motionen? Det går inte att välja ut en enskild, men alla motioner som rör näringslivet är viktiga för min del - allt vi kan göra för att få livskraftiga företag är centralt för politiken. Det är bara genom fler företag som anställer fler som vi får resurser till allt annat vi vill åstadkomma. Därför kommer alltid företagsklimatet som nummer ett för mig!

Är det då någon mening att motionera i riksdagen? Visst är det så att nästan 99% av alla motioner avslås, men jag tycker ändå att en riksdagsmotion är ett sätt bland många andra att föra fram viktiga frågor och försöka påverka utvecklingen. Jag upplevde förra riksdagsåret - något överraskande - att en stor del av de förslag som jag haft i olika motioner faktiskt på olika sätt blivit verklighet helt eller delvis, även om motionerna ofta avslås eller besvaras med att "utredning pågår". Poängen är just att en idé eller en tanke i en motion kan tillföra något till en utredning eller en pågående översyn av ett område. Som en av riksdagsledamöterna i regeringsunderlaget har jag givetvis en mängd olika vägar att påverka - allt från direkt kontakt med en minister eller med departementet, arbete i eget utskott, kontakter med andra utskott, eller genom att lyfta frågor på moderaternas gruppmöten. Jag kan också ställa skriftliga eller muntliga frågor till ministrar och delta i riksdagsdebatter. Motionernas värde skall absolut inte överdrivas, men det är ytterligare ett sätt utöver alla andra att försöka föra frågor framåt. Och jag är vald för att använda alla tänkbara vägar!

Skall jag vara ärlig så hade jag material till betydligt fler motioner, men det finns ändå en gräns hur många motioner man kan bevaka under processen i riksdagen. Mer än ett 50-tal är nog svårt att hantera...2008-09-24 Alliansen har gallrat bort 60 myndigheter på två år

Tidningen Riksdag & departement (R&D) har gått igenom förändringarna inom myndigheterna sedan valet 2006. Alliansen har lagt ned 74 myndigheter, och samtidigt skapat 14 nya.

Att några nya myndigheter tillkommit beror främst på att man i vissa fall slagit ihop myndigheter av effektivitetsskäl, eller att man i några fall ersatt ett större antal myndigheter inom ett område med ett fåtal nya som tagit över de uppgifter som ansetts viktiga att behålla. Netto blir alltså minskningen 60 myndigheter på två år! Tidningen R&D påstår att antalet myndigheter nu sjunker ner mot drygt 400. Personligen har jag tyvärr hört högre siffror över antalet myndigheter, kanske fanns så många som 550 före valet. I så fall skulle antalet bara ha gått ned till en bit under 500.

Oavsett vilket är minskningen hittills under mandatperioden mellan 10 och 15 procent, vilket jag tycker är ganska imponerande, med tanke på att socialdemokraterna tvärtom skapade 50 nya myndigheter mellan åren 2002-2006. Men visst är det väl ändå lite märkligt att ingen verkar veta exakt hur många myndigheter som finns?

Bland de myndigheter som lagts ned finns Institutet för Tillväxtpolitiska studier, något jag tidigare motionerat om. Flera nedlagda myndigheter, exempelvis Glesbygdsverket och Integrationsverket, ägnade sig åt opinionsbildning. Detta är inte i grunden en myndighetsuppgift. Det får inte bli så att en myndighet som inte längre har någon uppgift börjar bedriva opinion i andra frågor för att skapa sig själv nya arbetsuppgifter!

Alliansens arbete med att sanera myndighetssverige fortsätter. Regeringen räknade före valet med att spara mellan 5 och 10 miljarder på detta. Hur mycket medborgarna sparar i tid och arbete på att samhället förenklas är svårare att mäta, men det är nog knappast försumbart i sammanhanget.2008-09-10 Läkarutbildningen byggs ut ytterligare

Sverige behöver fler utbildade läkare. Vi kan inte förlita oss på att ta hit läkare från andra länder, och det är inte heller särskilt moraliskt att göra så - de läkare som utbildas i andra länder behövs givetvis på hemmaplan. Sverige måste kunna utbilda tillräckligt för våra egna behov, även om vi vet att även en del av våra läkare sedan tyvärr söker sig utomlands för att jobba. Men med fler utbildade läkare finns trots allt större chans att bemanna de mindre vårdcentralerna och sjukhusen ute i landet, i stället för att hyra in dyra staffettläkare.

Redan 2008 beslutade regeringen om utbyggnad av läkarutbildningen med 330 helårsstudenter. Läkarutbildningen har därmed sedan hösten 2006 byggts ut med totalt motsvarande 660 helårsstudenter. I veckan beslutade regeringen att utöka detta ytterligare. Totalt fram till 2013 när systemet är fullt utbyggt (läkarutbildningen tar drygt fem år) innebär det en ökning med 1287 platser, eller 23%.

Den 8 januari berättade jag på bloggen om den motion jag lämnade in tillsammans med min m-kollega Ulf Sjösten 2007 där vi efterlyste fler platser på läkarlinjen. Det känns verkligen som om regeringens beslut gått i den riktning vi önskade!2008-06-19 Direktrabatt vid köp av hushållsnära tjänster

Förra hösten lämnade jag in en riksdagsmotion med rubriken Förenkla avdragsrätten för hushållsnära tjänster. Där föreslog jag att avdragsrätten för hushållsnära tjänster skulle ersättas med ett system där säljaren kan ge rabatten direkt på fakturan, och att företaget sedan skulle kunna räkna av lämnade rabatter från andra skatter som företaget betalar in månadsvis till staten. Detta skulle göra allting enklare för både säljare och köpare. Dessutom skulle köparen slippa ligga ute med pengarna tills man fått sina avdrag beviljade, och skatteverket skulle slippa granska drivor med ansökningar på småbelopp och i stället kunna göra granskningen på företagsnivå i samband med de vanliga skatterevisionerna.

I dag kommer ett förslag från hushållstjänstutredningen, som föreslår just detta! Tanken är att säljaren tar ut ett lägre pris av kunden, och sedan får resten av betalningen från Skatteverket. Finansminister Anders Borg (m) är positiv till förslaget och menar att det förenklar för kundensom föreslår just denna förbättring. Enligt utredningen skulle det nya systemet kunna införas redan kommande årsskifte. Om det blir så är det utmärkt, av de kontakter jag har med företagare i branschen vet jag att det skulle öka omsättningen i branschen ytterligare och skapa ännu fler jobb!2008-05-25 Borås Tidning uppmärksammar min fråga till jordbruksministern

Borås Tidning har idag en nyhetsartikel där man uppmärksammar min fråga till jordbruksministern rörande den praktiska tillämpningen av djurskyddslagstiftningen. Artikeln kan möjligen ge en bild av att jag vill förändra själva lagstiftningen i djurskyddslagen, men så är det inte. Min fråga till ministern handlar i stället om om hur lagen och föreskrifterna till denna tillämpas, och det framgår också av mitt pressmeddelande häromdagen. Jag har precis samma mening som juristen som uttalar sig i artikeln, det borde gå att tillämpa en helhetssyn vid bedömningen även med stöd av dagens lagstiftning. Jag tror dessutom att både lokala miljöpolitiker och djurskyddsinspektörer skulle vilja ha större frihet att just kunna göra en sådan helhetsbedömning i stället för att fastna i detaljerade regelverk. Vi får väl se vad jordbruksministern svarar - rapport kommer givetvis på bloggen så småningom!2008-05-07 Mycket positiv rapport om hushållsnära tjänster

Den 2/5 berättade jag på bloggen om att hushållen som sökt avdrag för hushållsnära tjänster är väl fördelade geografiskt och inkomstmässigt och att avdrag söks av personer i alla åldrar.

Arbetsgivarorganisationen Almega kommer idag med en rapport som visar att under 2008 beräkas hela 184 000 hushåll köpa hushållsnära tjänster och då sysselsätter hemserviceföretagen 9 300 personer och omsätter 5 miljarder kronor. Det senaste halvåret har 1 800 personer nyanställs i hemservicebranschen. Av dessa kommer tre av fyra direkt från arbetslöshet. För genomsnittsföretaget har antalet heltidsanställda ökat från sju till elva samtidigt som antalet deltidsanställda har minskat från tio till sju, enligt undersökningen som gjorts av Demoskop.

"Skattereformen har gjort hemservicebranschen till en väg in på arbetsmarknaden för många arbetslösa. Och att fler arbetar heltid gör att de kan försörja sig och arbetet blir ett yrke, inte bara ett tillfälligt jobb" säger sa Inger Jonasdotter, branschansvarig för Almega Hemserviceföretagen.

Undersökningar visar att för 53 procent av svenskarna skulle intresset att köpa tjänsterna öka om skattereduktionen gavs direkt vid köpet, det vill säga att kunden inte behövde ligga ute med pengarna innan skattemyndigheten granskat köpen. Detta är också något som jag själv motionerat om i riksdagen, och i motionen också lämnat en konkret förslag till hur det skulle kunna gå till! Just nu sitter en utredning som kommer att komma med ett förslag om en skattelättnad redan vid köpet av den hushållsnära tjänsten, något som säkert kommer att öka tillväxten inom branschen ytterligare.2008-04-12 Presstödet minskas och förändras

Presstödet, uppdelat i driftsstöd och distributionsstöd, infördes i början av 1970-talet. Varje år betalar staten ut ungefär en halv miljard kronor direkt till svenska tidningsföretag. Mest får de två stora tidningarna Svenska Dagbladet och Skånska Dagbladet. SvD får exempelvis drygt 65 miljoner per år, och Skånska Dagbladets får också stora summor. Samtidigt har staten tidigare tagit ut en stor summa i reklamskatt, som delvis använts för att finansiera presstödet.

Efter intensiva diskussioner med EU-kommissionen lägger regeringen nu fram ett förslag till nytt presstöd. Förslaget innebär ett ökat stöd till små- och medelstora tidningar. Storstadsstödet till Svenska Dagbladet och Skånska Dagbladet avskaffas däremot helt under en femårsperiod. För alla tidningar införs också ett maximalt tak för presstöd på 17 miljoner per år. Redan tidigare har jag berättat på bloggen om att även reklamskatten i praktiken avskaffas för de allra flesta tidningar, eftersom fribeloppet höjts kraftigt.

Båda besluten ligger väl i linje med min motion om översyn av både reklamskatten och presstödet. Det känns alldeles utmärkt, även om jag gärna hade avskaffat både reklamskatt och presstöd helt och hållet. Både tidningar och andra företag skall konkurrera på egna meriter och inte gynnas genom osund konkurrens på grund av godtyckliga bidrag från skattebetalarna. Och självklart bör inte reklam beskattas extra!2008-03-31 En kilometer hög pappersstapel blir nu historia

Allt som sägs i riksdagens kammare nedtecknas av riksdagsstenograferna, och några timmar efter debatten finns protokollet i elektronisk form på riksdagens hemsida. Dessutom delas det ut i pappersform till alla riksdagsledamöter, ett tjockt häfte varje dag! Detta har jag ända sedan första dagen tyckt är ett stort slöseri. Slöseri är något som alltid stör mig på alla nivåer i samhället, både för att det förbrukar onödiga resurser och för att det kostar onödigt mycket som skattebetalarna får betala. Slöseri måste bekämpas både i stort och smått, och i februari lämnade jag därför ett miljöbesparingsförslag till riksdagens förslagskommitté:

"Slopa utdelning av riksdagens snabbprotokoll till alla ledamöter

Riksdagens snabbprotokoll distribueras dagligen till alla ledamöter efter debatt. Min egen erfarenhet är att de flesta ledamöter kastar dessa, eftersom protokollen från debatterna i kammaren även finns digitalt. Jag har roat mig med att spara alla dessa protokoll i en hög på arbetsrummet, och sedan oktober 2006 är den nu ca en meter hög. Det betyder att den sammanlagda mängden för alla ledamöter nu är 349 meter och det på ca 1,33 riksdagsår. På en mandatperiod innebär det att vi producerar snabbprotokoll som om de läggs på varandra bildar en stapel som är över en kilometer hög!

Vad kostnaden, arbetstiden och miljöbelastningen på tryckeriet och hos internposten är vet jag inte, men den kan knappast vara försumbar. Mitt förslag är att man endast trycker upp en liten upplaga av dessa protokoll och lägger vid postfacken som idag. Däremot skall inga ex delas ut till ledamöterna. De som önskar kan i stället själv hämta dessa vid postfacken. Man skulle kanske också kunna lägga in en beställningsfunktion på helgonät där man med ett enkelt kryss kan beställa ett ex av en viss dags protokoll redan direkt efter debatt genom att kryssa i en ruta på datorskärmen. Därmed skulle man få ett ex utdelat dagen därpå precis som idag vid de få tillfällen man har nytta av protokollet."Nu föreslår riksdagens ledamotsråd glädjande nog att man skall minska pappersmängden och pappershanteringen helt i linje med mitt förslag. Man föreslår i stället att protokoll läggs ut för självplock vid postfacken där de få ledamöter som önskar kan hämta ett exemplar i pappersform. Ibland får man som man vill! Jag tänker fortsätta jaga slöseri - både med småsaker i närmiljön och stora saker i form av onödiga myndigheter och liknande.2008-03-27 Man får laga mat lokalt och engagera barn och gamla!

I höstas lämnade jag in en motion, 2007/08:Mj268, med följande lydelse:

"Många äldreboenden runt om i landet tvingas idag att sluta med tillagning av mat på grund av skärpta regler för livsmedelshygien och miljö. Detta gör att en av de få ljuspunkter under dagen försvinner för många äldre och dementa som kanske inte har så lång tid kvar att leva. I stället för att aktivt få vara med och laga sin egen mat eller känna dofterna av matlagningen tvingas man äta mat som tillagats i storkök och sedan fraktats med bil ut till varje äldreboende. De fina kompletta kök som finns på många håll blir samtidigt stående oanvända. Samma problem finns på många förskolor och skolor, där man antingen måste göra kostnadskrävande ombyggnader eller helt sluta laga mat på plats. Barnen går då miste om en viktig pedagogisk verksamhet och oanvända kök medför en onödig kapitalförstöring. Till detta kommer en mängd onödiga transporter. Lagstiftningen måste förändras så att det blir möjligt att fortsätta laga mat på plats till barn och gamla. Miljö- och livsmedelslagstiftning måste ställas i proportion till andra viktiga värden i samhället!

Miljö- och jordbruksutskottet har kartlagt rättsläget noga, och konstaterar i sitt betänkande att dagens regelverk ofta övertolkas ute i kommunerna. Så här skriver man i det betänkande som riksdagen röstade igenom i går:

"I fråga om livsmedelshantering i vissa institutioner, som t.ex. skolor och äldreboenden, har den harmoniserade livsmedelslagstiftning som gäller sedan 2006 inte längre det utrymme för det generella undantag som fanns tidigare gällande förskolor och äldreboenden under en viss storlek. Det krävs emellertid inte att t.ex. förskolor måste bygga om sina kök till motsvarande restaurangkök för att leva upp till lagkraven. Utskottet har erfarit att det i många fall är fullt möjligt att godkänna en livsmedelslokal om potentiella faror tas om hand genom en korrekt hantering. Det kan t.ex. handla om tidsmässig separering av olika verksamheter, dvs. att man exempelvis skalar rotfrukterna innan man börjar bereda animaliska livsmedel och att disken hanteras efter att matlagningen är avslutad. Många potentiella faror kan hanteras med hjälp av ett relevant egenkontrollprogram.

Frågan om lokal och småskalig livsmedelshantering har uppmärksammats av regeringen. Livsmedelsverket har den 15 februari 2007 redovisat hur matlagning vid förskolor och äldreboenden kan ske med beaktande av gällande lagstiftning. Syftet med vägledningen Offentlig kontroll av mindre förskolor, fritidshem och särskilda boenden m.m. (2007-02-14) är att underlätta för kontrollmyndigheterna och deras personal att bedöma hur företagare uppfyller relevanta krav i förordning (EG) 852/2004 om livsmedelshygien vid sådana skolor och institutioner som före 2006 var undantagna från kraven i livsmedelslagstiftningen. Verksamheterna vid sådana institutioner skiljer sig också från andra storhushåll på så sätt att det förekommer matlagning i pedagogiskt syfte där barn, äldre eller funktionshindrade deltar samt att utrymmen där livsmedelshantering sker ofta är begränsade. Vägledningen tar upp vissa frågeställningar kring barns och boendes deltagande i matlagningen. Enligt Livsmedelsverket hindrar lagstiftningen inte barn att delta i matlagning i pedagogiskt syfte på förskolor, fritidshem och mindre skolor. Bestämmelserna innebär att den som är ansvarig för verksamheten också ansvarar för att den mat som serveras är säker. Med rätt förberedelser och bra rutiner är det fullt möjligt att kombinera barns medverkan i pedagogisk matlagning med hög matsäkerhet.

Utskottet anser att det är av största vikt att det finns fortsatt möjlighet till lokal tillagning och servering av livsmedel, t.ex. vid förskolor, skolor, äldreboenden och vid ideella föreningars sammankomster. Utskottet utgår ifrån att de ideella föreningarna, såsom idrottsföreningar, samfund etc., enkelt bör kunna bedriva verksamhet med inslag av mat- eller kaffeservering. Enligt gällande lagstiftning finns möjligheter att tillåta småskalig hantering av livsmedel. Utskottet utgår vidare ifrån att riktlinjer som tillåter sådan småskalig hantering av livsmedel tydliggörs och vid behov utvecklas. Mot bakgrund av det anförda föreslår utskottet att motionerna MJ268 (m) och MJ368 (m) lämnas utan vidare åtgärd i den mån de inte kan anses tillgodosedda.


Det är nu viktigt att lokala politiker som arbetar lokalt med livsmedelstillsyn, skolfrågor och äldreomsorg mm ser till att lokala tjänstemän inte övertolkar regelverket och kräver onödiga ombyggnader eller begränsningar som drabbar verksamheten och trivseln på förskolor, skolor och äldreboenden! Jag är också glad över att ha fått ett så positivt och engagerat mottagande av min motion.2008-03-18 Avskaffad reklamskatt gav nya jobb!

Under eftermiddagen gjorde vi ett besök på Svenljunga-Tranemo Tidning, STT, och träffade de två ägarna. Sune Strand, den ena av dem, är också engagerad i gratistidningarnas förening, och har argumenterat hårt genom åren för att reklamskatten skall avskaffas eftersom den missgynnat gratistidningarna. Det var ju också en av de saker jag lovade att verka för om jag blev invald i riksdagen (se även min riksdagsmotion om presstödet och reklamskatten)

Sune Strand kunde meddela att Alliansregeringens beslut om kraftigt höjda fribelopp gjort att STT helt slipper betala reklamskatt och därmed sparar 600.000 kronor varje år. Detta har gjort att man nu utvidgar sitt spridningsområde och startar en lokalredaktion även i Ulricehamn där man anställer flera nya medarbetare. Detta hade inte varit möjligt om reklamskatten hade funnits kvar. Tänk så tydligt det kan bli ibland att sänka skatter skapar jobb!2008-03-10 Det rör på sig i bostadsanpassningsfrågan

Jag ställde ju en fråga i januari 2007 till ansvarig minister och undrade över det märkliga i att kommunerna inte kunde kräva tillbaka hissar och annan dyr bostadsanpassningsutrustning när denna inte längre behövdes, exempelvis då en person flyttar eller avlider. Ministern gav ju också ett positivt svar:

Skriftlig fråga 2006/07:488 till äldreomsorgsminister Maria Larsson (kd):
Fråga om bostadsanpassningsbidrag
Bakgrund: PM från riksdagens utredningstjänst
Svaret från äldreomsorgsministern


Nu börjar det hända saker. I dagarna hanterar riksdagen ett antal motioner i samma fråga, och dessa avslås visserligen, men med en intressant motivering, nämligen att Miljödepartementet givit ansvarig myndighet, Boverket, i uppdrag att "överväga frågor om återanvändning av installationer finansierade med bostadsanpassningsbidrag". I regleringsbrevet skriver regeringen att Regleringen av bostadsanpassningsbidrag bör ändras så att det i vissa fall blir möjligt för kommuner att återanvända hissar och större installationer. Boverket ska belysa dessa möjligheter och föreslå de ändringar av bestämmelserna som skulle göra det möjligt att i vissa fall återanvända installationer som finansierats med bostadsanpassningsbidrag. Arbetet ska ske i samverkan med Socialdepartementet och redovisas senast den 1 mars 2009.

Detta tyder på att det förslag jag lämnade och som även följts upp av ett antal motioner faktiskt har mycket goda möjligheter att också bli genomfört! Det går inte alltid snabbt när statens kvarnar mal, men det viktigaste är ändå att det går åt rätt håll! Om mitt förslag skulle genomföras skulle kommunerna spara stora onödiga kostnader som skulle kunna användas till en bättre service till dem som verkligen behöver bostadsanpassning.2008-03-09 Äntligen blir det lite lättare för småföretagen att låna!

I oktober lämnade jag in en motion om att förändra förmånsrättsreglerna vid konkurs. Den nya lagstiftningen som den gamla s-regeringen införde gjorde det både svårare och dyrare för småföretag att låna eftersom bankerna fick sämre utdelning vid en eventuell konkurs. Detta är en fråga som jag följt på nära håll under mina år som bankanställd jurist.

Nu hör jag till min glädje att näringsminister Maud Olofsson vid ett tal på landsbygdsriksdagen i Lycksele i går faktiskt utlovade att förmånsrättsreglerna skall ändras tillbaka igen, allt för att underlätta för främst småföretag att få banklån! Det är en viktig förutsättning för att små företag skall kunna växa och anställa fler.

Ibland blir man bönhörd, och då är det riktigt, riktigt kul att vara riksdagsledamot!2008-02-21 Succe för hushållsnära tjänster

Efter ett halvår med hushållsnära tjänster var det i december 97.000 hushåll som regelbundet köpte tjänster. Det har skapat ca 2.500 nya arbetstillfällen. I år uppger 450.000 hushåll att det är säkert eller troligt att de skall köpa tjänster. Det skulle skapa ytterligare 16.000 nya jobb, vilket är betydligt mer än de 10.000 jobb som man försiktigt räknade med när reformen infördes. 70% av svenska folket tycker att skattereduktion för hushållsnära trjänster är bra. Barnfamiljer är den största kundgruppen, fler kvinnor än män köper tjänsten och intresset är störst i åldersgruppen 30 - 49 år. Men kunderna är fördelade över alla åldrar. Allt enligt en undersökning av Demoskop. 85 procent av företagen i branschen har ökat sin omsättning under 2007. Antalet företag har fyrdubblats inom hemserviceområdet under 2007. 72 procent av de anställda har fast anställning, och cirka tre fjärdedelar av de nyanställda var arbetslösa innan de fick jobb.

En viktig sak framkommer också i Demoskopundersökningen. Om systemet ändrades så att skattereduktionen kan dras av direkt vid betalningen ökar intresset kraftigt från de svenska hushållen att köpa fler tjänster. Detta är också något som jag motionerat om i riksdagen, och i motionen också lämnat en konkret förslag till hur det skulle kunna gå till!

Ericson i Ubbhult städar själv. Än så länge.2008-02-12 Mediekommentarer

Jodå, media har också uppmärksammat regeringens beslut. Många tidningar citerar TT-intervjun med mig som jag fick ta i skidliften....här några av pressrösterna.

Borås Tidning
TT
Expressen
Svenska Dagbladet
GT2008-02-12 Tack!

Telefonen har gått varm och mailboxen är full med anledning av regeringens beslut igår rörande kompletterande sjukförsäkringar. Kanske missar jag att svara någon personligen - men tack för alla vänliga ord och gratulationer!2008-02-11 Alla är segrare!

Så kom då det glädjande beskedet - regeringen kommer inte att lägga fram någon proposition som innebär begränsning av möjligheterna att efter ett års sjukskrivning komplettera sjukersättningen genom privata eller kollektiva försäkringar. Självklart är jag glad idag!

Under eftermiddagen har telefonen gått varm, både från moderata medlemmar och vänner som vill gratulera, och från media som vill ha kommentarer.

Min kommentar är att alla är segrare:

* Avtalsfriheten är segrare eftersom den nu respekteras.
* Arbetsmarknadens parter är segrare eftersom deras överenskommelser respekteras.
* Demokratin är segrare eftersom entydiga och tydliga kritiska synpunkter från remissinstanser får effekt.
* Den interna politiska demokratin inom både Alliansen och moderaterna är segrare eftersom riksdagsgrupper och enskilda partimedlemmar faktiskt kan göra sig hörda.
* Regeringens politik är segrare eftersom alla andra goda förslag för att minska ohälsa, motvera onödiga sjukskrivningar och ge långtidssjukskrivna och förtidspensionerade en chans att komma tillbaka nu äntligen kommer att hamna i fokus

Men mest av allt tycker jag att svenska folket är segrare. Det är tydligt att Sverige har fått ett nytt politiskt ledarskap med en regering och en statsminister i spetsen som faktiskt lyssnar. En regering som prestigelöst kan dra tillbaka enskilda förslag som inte visar sig vara helt lyckade. När hände det senast? Under tidigare (s)-regeringen har ju riksdagen ofta bara varit en transportsträcka för regeringarna, och partipiskan har stoppat all intern kritik....

Ingen regering kan under en mandatperiod bara lägga fram kloka förslag, någon gång kommer det något mindre bra. Nu visar det sig att Allianspartiernas riksdagsgrupper, och då inte minst den moderata, faktiskt spelar roll, och att det finns ett nytt modernt ledarskap även på regeringsnivå. Jag är övertygad om att det kommer att ha stor betydelse kommande år och stärka Alliansen som politisk kraft.

Själv är jag givetvis stolt för att ha varit en av alla dem som lyckats medverka till att stoppa förslaget. Men än mer stolt är jag idag över att tillhöra Alliansen och ha en klok och lyssnande statsminister i spetsen för regeringen!2008-01-23 Vilken uppståndelse!

Gårdagens inslag i Aktuellt var inte långt. Det var väl inte så mycket av det jag sa som kom med, fast det hade jag ju inte förväntat mig heller. Men tillsammans med övriga intervjuer blev det givetvis intressant rent medialt. Och under kvällen ringde TT, så det lär ju bli en del artiklar om saken över hela landet de närmaste dagarna.

Jag vill också passa på att tacka för alla de trevliga och uppmuntrande mail jag fått under dagen, (det är nog rekord!) och jag har inte fått en enda negativ kommentar från dem som hört av sig. Under dagen har för övrigt bloggen slagit nytt besöksrekord, med god marginal. Bara under morgontimmarna var antalet besök betydligt fler än under en hel normal dag!

Den interna moderata diskussionen uppmärksammas i de flesta större tidningarnas pappersupplagor. Här några länkar till media som i sina nätupplagor särskilt skrivit om den kritik som moderaternas fackliga nätverk riktar mot förslaget (Listan kommer att uppdateras):

TT (Tidningarnas Telegrambyrå)
Politikerbloggen
Göteborgs-Posten
Borås Tidning
Hallandsposten
Norra Västerbotten
Trelleborgs Allehanda
Arbetarbladet
Ystads Allehanda
Skånska Dagbladet
Norra Skåne
Norrbottens-Kuriren
Helagotland.se
Norrköpings Tidningar
Länstidningen Östersund
Västervikstidningen
Bohuslänningen
Svenska Dagbladet
Ekonominyheterna.se
Eskilstuna-Kuriren
Västerbottens-Kuriren
Barometern
Smålandsposten
Sydsvenskan
Östersundsposten
Gefle Dagblad
Helsingborgs Dagblad
Sundsvalls Tidning
Metro
Upsala Nya Tidning
Sveriges Radio
Östgöta Correspondenten
Privata Affärer
Ljusnan.se

.....och säkert ytterligare ett antal andra......

Viktigast nu är att ansvarig minister i lugn och ro får ta del av alla remissförslag. Remisstiden går ut den 11 februari. Därefter väntar arbetet med att ta fram en proposition som kan läggas fram för riksdagen. Jag tror och hoppas att man lyssnar på kritiken i remissvaren. Själv tänker jag fortsätta att driva på i frågan i min egenskap av ersättare i socialförsäkringsutskottet, som är det riksdagsutskott som kommer att ansvara för beredningen av denna fråga innan riksdagen så småningom skall ta sitt beslut.2008-01-22 Jag kommenterar sjukförsäkringsförslaget i Aktuellt ikväll

Jag har ikväll blivit intervjuad för ett inslag i Aktuellt. Detta med anledning av att moderaternas fackliga nätverk, där jag är sammanhållande, ikväll skickat in ett kritiskt remissyttrande rörande förslaget att begränsa rätten att teckna kompletterande sjukförsäkringar.

Remissyttrandet innebär kritik mot den del av förslaget som rör just denna fråga, samtidigt som det fackliga moderata nätverket är mycket positiva till övriga åtgärder och förslag som syftar till färre och kortare sjukskrivningar, bättre rehabilitering och en ny chans för alla de unga som förtidspensionerats, ofta mot sin vilja.

Det var också detta som jag försökte få fram i intervjun - den samlade politiken i övrigt borde räcka för att komma åt onödigt långa sjukskrivningar, slentrianmässiga förtidspensioner och överutnyttjande av systemet. Dessutom finns redan ett starkt ekonomiskt skäl att gå från sjukskrivning till arbete i och med att jobbskatteavdraget ger lägre skatt på arbetsinkomster. Det känns helt enkelt onödigt att dessutom begränsa kompletterande sjukförsäkringar. Vi får väl se hur mycket av detta som kommer med i kvällens program.....2008-01-22 Begränsa inte rätten att teckna kompletterande sjukförsäkring!

Jag har flera gånger skrivit på bloggen om min stora tveksamhet till att begränsa rätten att komplettera samhällets sjukersättningar med kollektiva eller privata försäkringar. Idag har frågan diskuterats på moderaternas grupppmöte. Inga nya fakta har tillkommit som fått mig att byta åsikt - jag tänker fortsätta att argumentera för att detta förslag skall stoppas av regeringen.

Utredningsförslaget kommer visserligen att betyda väldigt lite, oftast inget för de allra flesta, eftersom mycket få försäkringar idag ger ersättning utöver den nivå som skall vara "tak" enligt förslaget. Det blir också tillåtet att fortsätta försäkra lönedelar över 7,5 basbelopp, och inga förändringar påverkar det första årets sjukskrivning utan endast därefter. Det är inte där problemet ligger. Det är inte heller så att några inbetalda försäkringspengar "konfiskeras". Man betalar ju en löpande avgift för dessa försäkringar, precis som för exempelvis en olycksfallsförsäkring, och har inget kapital sparat i försäkringen. Ändras reglerna kommer årsavgiften och försäkringsvillkoren att ändras vid nästa avgiftsbetalning. Det är inte heller så att detta med en begränsning skulle vara något helt nytt påfund - det finns redan idag ett tak i lagstiftningen som förbjuder försäkringsersättningar över 90%, och det har redan tidigare granskats juridiskt och inte ansetts strida mot några internationella konventioner. Det är inte heller så att regeringen räknat med att spara några pengar genom förslaget. Det finns ett alltså antal myter om förslaget som - självklart - våra politiska motståndare nu försöker sprida och förstora, precis som vanligt.

Inget av detta är alltså huvudskälen för mig att säga nej till förslaget. För mig handlar det om en annan viktig sak - avtalsfriheten. En moderatledd regering borde slåss för avtalsfriheten och enskildas och organisationers rätt att ta eget ansvar och egna beslut. Det kan aldrig vara ett stort samhällsproblem att privatpersoner och fackliga organisationer tar eget ansvar och själva betalar för att få bättre sjukpenning än vad samhället har råd att erbjuda. Tvärtom tycker jag man skall uppmuntra sådant eget ansvarstagande i stället för att motarbeta det!

Visst kommer säkert en och annan att överutnyttja systemet, och visst kan det kosta staten lite extra. Men detta skall ställas mot den viktiga friheten att avtala om kompletterande försäkringar på marknadsmässiga villkor. Den gällande begränsningen på 90% må vara hänt, den har gällt under lång tid och införts av tidigare regeringar. Men att sänka taket ytterligare är onödigt och orimligt. Det finns genom jobbskatteavdraget redan en ordentlig ekonomisk morot att gå från ersättningsförsörjning till eget arbete, och jag tycker det borde räcka. Särskilt som regeringens samlade sjukförsäkringsförslag i övrigt är oerhört starkt och kommer att frömja bättre rehabilitering och kortare sjukskrivningar.

Jag kommer att argumentera mycket hårt internt i både partiet och Alliansen för att försöka stoppa förslaget. Jag upplever också ett starkt stöd från lokala moderater i Sjuhärad för mitt ställningstagande mot detta förslag.

För övrigt tycker jag det är trist att alla de övriga utmärkta förslagen till förändringar för sjuka och förtidspensionerade i övrigt hamnar i skymundan av ett enda dåligt utredningsförslag. Fast det är klart, den som följer min blogg har fått höra en del om de positiva förslagen också. Har du glömt så finns allt samlat i bloggarkivet om sjukvårdsfrågor, sjukpenning, förtidspension mm!2008-01-17 Positivt svar från justitieministern på min fråga om SMS-lån!

Jag har nu fått ett positivt svar från justitieminister Beatrice Ask på min fråga rörande kreditinformation vid SMS-lån och andra snabba småkrediter. I svaret skriver hon att mina förslag om att tydligare redovisa villkor och effektiv ränta är ett av de förslag som kommer att övervägas i samband med den översyn av konsumentkreditlagen som departementet just nu arbetar med.

Så mycket positivare respons är nog svårt att få på en fråga, så jag är givetvis mycket nöjd med svaret! Om man till detta lägger att ministern redan tidigare flaggat för att man skall skärpa upp kreditprövningen så blir det en rejäl uppstramning av reglerna. Detta behövs - Konsumentverket och Kronofogdemyndigheten har nyligen kommit med en gemensam rapport där de påpekar att var fjärde ung människa som tagit SMS-lån redan har obetalda skulder hos kronofogden. Var femte som tagit SMS-lån använder pengarna för att betala av på tidigare lån! Detta kan inte få fortsätta, det leder till en lånefälla där den enskilde rullar alltför höga kreditkostnader framför sig, kanske helt i onödan. Alla låntagare måste få full information om vad krediterna egentligen kostar för att kunna välja det bästa alternativet!

Det känns nästan som ett sammanträffande att det igår också kom ett pressmeddelande där det framgår att EU-parlamentet just beslutat att ångerrätt och kreditprövning måste införas införs på SMS-lån. Dessa regler kommer alltså också att behöva inarbetas i den svenska lagstiftningen. Det skall tydligen gälla alla lån över 200 Euro, dvs strax under 2.000 kronor. Personligen anser jag, i egenskap av tidigare kredithandläggare på bank, att någon form av kreditprövning alltid bör göras. Att stapla 10 smålån á 1.000 kronor på varandra är ju lika påfrestande för betalningsförmågan som att ta ett lån på 10.000 kronor.

Här kan du läsa hela min fråga och svaret från justitieministern. Det skall bli intressant att se hur de samlade förändringarna i konsumentkreditlagen kommer att se ut när departementet är klara med sin översyn.2008-01-09 Avskaffa apoteksmonopolet - men med förnuft

Sverige är det enda OECD-landet som låter ett och samma statliga bolag – Apoteksbolaget - ha monopol på distribution och försäljning av läkemedel, samt receptregister. Detta bryter mot EU:s konkurrenslagstiftning. Monopol brukar normalt också innebära onödigt höga priser.

Apoteksmonopolet innebär också att tillgängligheten, inte minst på landsbygden är dålig på många håll. Ett första litet, litet, steg för ökad tillgänglighet var när riksdagen nyligen beslutade att tillåta försäljning av nikotinläkemedel även på andra ställen än Apoteket.

Apoteket säljer dessutom andra varor som inte är läkemedel. Det gäller till exempel en mängd olika hygienprodukter. Under 2006 uppgick Apotekets omsättning av handelsvaror till flera miljarder kronor. Under 2006 öppnade Apoteket 22 nya försäljningsställen, varav 14 var så kallade Apoteket shop, det vill säga försäljningsställen som endast säljer receptfria läkemedel och handelsvaror. Under 2007 planerar Apoteket att öppna ytterligare ett 20-tal nya Apoteket shop. Dessa statliga butiker konkurrerar direkt med det privata näringslivet. Jag har i min riksdagsmotion från förra året ifrågasatt just denna del av Apotekets verksamhet, Motion 2007/08:So368 av Jan Ericson (m):Apotekets försäljning av handelsvaror

Den nya utredningen om Apotekets framtid föreslår en välkommen konkurrens inom läkemedelsförsäljningen, både vad gäller receptbelagda och icke receptbelagda läkemedel. Det skall även bli möjligt att sälja icke receptbelagda läkemedel på andra ställen än Apotek. Privata och offentliga vårdgivare skall inte heller behöva införskaffa sina läkemedel via Apoteket AB. Det finns inga tankar på att sälja hela Apoteksbolaget, men kan bli aktuellt att sälja enskilda apoteks- butiker, rimligen främst i storstäderna där det finns många apotek, för att snabbare få igång en fungerande konkurrens.

Allt detta är givetvis inget man föreslår ostraffat. Så fort man ifrågasätter ett statligt monopol går oppositionen och vänsterjournalisterna i taket. Senast i går kunde man se ett nyhetsinslag i TV som var så grovt vinklat att man nästan blir mörkrädd. Hela inslaget syftade uppenbarligen till att skrämma svenska folket och hota med stigande priser om monopolet bryts.

Själv tycker jag det viktigaste är att se till att det avskaffade apoteksmonopolet inte leder till att nya monopol skapas i stället (så som skedde när elmarknaden avreglerades), samt att den priskonkurrens som alltid uppstår genom konkurrens kommer både kunderna och landstingen till del och inte stannar i mellanhändernas fickor. Det är också viktigt att god apoteksservice garanteras i hela landet, och att nya apotek har personal med tillräcklig kompetens. Utredningen har förslag om hur allt detta skall kunna uppnås. Nu skall utredningen ut på remiss, och det kommer säkert att bli en del diskussioner på vägen. Viktigast är ändå att monopolet är på väg att brytas.

Borås Tidning undrar i sin ledare idag ”varför det tar en sådan tid för en borgerlig regering att avreglera en bransch som så uppenbart måste avregleras”. Samtidigt beskylls givetvis regeringen av oppositionen för att det går för snabbt...
Jag tror dock att det rätta är det som ansvarig minister Göran Hägglund sagt vid flera tillfällen. Apoteket har en viktig funktion för svenska folket, och förändringarna måste göras på ett ansvarfullt sätt och få ta den tid som krävs. Att sedan både marknadsliberaler och monopolkramare kommer att vara lite missnöjda är nog något vi får leva med.2008-01-04 Läkarutbildningen byggs ut

Sverige behöver fler utbildade läkare. Vi kan inte förlita oss på att ta hit läkare från andra länder, och det är inte heller särskilt moraliskt att göra så - de läkare som utbildas i andra länder behövs givetvis på hemmaplan. Sverige måste kunna utbilda tillräckligt för våra egna behov, även om vi vet att även en del av våra läkare sedan tyvärr söker sig utomlands för att jobba. Men med fler utbildade läkare finns trots allt större chans att bemanna de mindre vårdcentralerna och sjukhusen ute i landet, i stället för att hyra in dyra staffettläkare.

Redan 2007 utökades antalet platser på läkarutbildningen. Men trots detta skrev jag en motion tillsammans med min m-kollega Ulf Sjösten förra året där vi efterlyser ännu fler platser:
Motion 2007/08:Ub242 av Jan Ericson och Ulf Sjösten (m): Utökning av antalet platser på läkarutbildningarna

Nu verkar vi bli bönhörda! Läkarutbildningen fortsätter att byggas ut under 2008 med fler platser vid Uppsala universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Karolinska institutet samt Umeå universitet. Fullt utbyggt omfattar ökningen 62,8 miljoner kronor och 330 helårsstudenter. Läkarutbildningen har sedan hösten 2006 byggts ut med totalt motsvarande 660 helårsstudenter!2007-12-17 Skatterna avskaffades även utan min röst.....

I dag har jag varit utkvittad från dagens extrainlagda votering, eftersom jag hade ett sedan länge inbokat möte med Företagarna i Borås ikväll. Voteringen i riksdagen idag var annars historisk - den statliga fastighetsskatten gjordes om till en kommunal och blev betydligt lägre än tidigare, förmögenhetsskatten avskaffades i sin helhet. Men jag fick ju tillfälle att ägna en hel dag åt att debattera dessa frågor i fredags så det får väl räcka.

Lite i skymundan av dessa två stora beslut bestämdes också att bankernas skyldighet att lämna kontrolluppgifter om tillgångar och skulder avskaffas från och med inkomståret 2008. Mycket bra, och exakt det jag föreslog i en motion i höstas.

Ett annat bra skattebeslut idag var att små företag från och med nästa år bara behöver redovisa moms var tredje månad i stället för varje månad. Det kommer nog att bli uppskattat av många!2007-12-15 Media uppmärksammar min fråga till justitieministernBåde Borås Tidning och Radio Sjuhärad har uppmärksammat min fråga till ministern rörande tydligare redovisning av villkoren för SMS-lån och andra snabbkrediter. Kanske är det så att frågan intresserar extra mycket så här i jultider när fler än vanligt behöver snabba pengar?

Jag hoppas att min fråga skall föra diskussionen framåt, och att vi skall få neutrala regler mellan långivarna. Däremot avvisar jag alla tankar på att förbjuda snabblånen. Svenska folket måste kunna ta eget ansvar för vilka krediter man tar - men man skall ha all information man behöver för att kunna fatta ett bra beslut!2007-12-14 Media uppmärksammar riksdagens inkomstgaranti


"Reglerna är för generösa"

(från Aftonbladets nätupplaga)

TV 3:s ”Insider” kunde i går visa hur våra före detta folkvalda politiker kan leva ett gott liv med skattebetalarnas pengar, utan krav på att söka nytt jobb. I morse blev jag uppringd av Aftonbladets reporter som hade hittat min riksdagsmotion i denna fråga. Intervjun utmynnade i en artikel i Aftonbladets nätupplaga. Min sympatiske utskottskollega, Ulf Holm (mp), blev intervjuad i samma artikel. Kanske har vi en gemensam grundsyn. Visserligen är vi inte helt överens om vilka krav och regler som skall gälla för den som är arbetslös, men vi tycker nog båda i grunden att de regler och krav som vi ställer på andra även måste gälla riksdagsledamöter och ministrar som lämnat sina uppdrag. Inte minst borde det ju vara självklart att återgå till det jobb man tidigare varit tjänstledig från i stället för att leva på skattebetalarna.

Hela artikeln finns i Aftonbladets nätupplaga. Du hittar den här! En trevlig sak är att jag i artikeln hastigt och lustigt blivit 9 år yngre.....fast den sortens faktafel kan man ju stå ut med.

Bakgrunden till min motion, och hela motionstexten hittar du i mitt blogginlägg den 20 november. Detta finner du naturligtvis som vanligt i bloggarkivet längst ned på startsidan, men här är också en direktlänk till arkivet som heter "Riksdagsledamöternas ekonomiska villkor". Där hittar du blogginlägget från den 20 november, men också alla mina andra blogginlägg som rör missbruk av inkomstgarantin.2007-12-13 Jag har ställt en fråga till justitieministern

Skärp kraven på information om effektiv ränta på smålån!

Hushållen överöses ständigt av reklam för snabblån i olika varianter. De mest aggressiva varianterna handlar om snabblån per telefon eller SMS. Vi vet att många på detta sätt luras in i lånefällor, och att många skjuter berg av småskulder framför sig. Häromdagen öppnade justitieminister Beatrice Ask (m) upp för att kräva en kreditprövning även vid SMS-lån och mindre krediter, vilka är undantagna enligt nu gällande lagstiftning. Detta är ett mycket bra förslag!

Ett annat problem med dessa snabbkrediter är kreditvillkoren. De krediter jag själv granskat medför kostnader som motsvarar en effektiv årsränta på 300-400%! Enligt min uppfattning borde detta jämställas med ocker. Detta är även Konsumentverkets inställning, och nyligen polisanmälde man också en SMS-kreditgivare för just ocker. I dag är småkrediter och korta krediter undantagna från kravet att ange effektiv ränta i reklam och annonser. Detta är orimligt.

Om lagreglerna nu ändå ses över vad gäller kreditprövning vid SMS-lån och andra korta småkrediter borde även kravet på tydlig information förändras. Jag har därför idag lämnat en skriftlig fråga till justitieministern om hon även kan tänka sig att förtydliga konsumentkreditlagen så att det tydligt framgår att alla typer av avgifter skall räknas med i den effektiva räntan samtidigt som den effektiva årsräntan måste anges även för små och kortfristiga krediter.

Jag är däremot kritisk till alla förslag om att förbjuda krediter via SMS och telefon. Människor måste själva välja kreditgivare och kreditform och ta ansvar för sina val. Det viktiga är att man får korrekt information innan man gör sitt val. Om alla långivare var tvungna att redovisa effektiv ränta inklusive alla avgifter skulle detta sannolikt också både pressa ned kostnaderna för låntagarna och skapa en sundare konkurrens mellan olika långivare.2007-12-06 Dagens skattesänkningar - i linje med två av mina motioner!
Uppdaterad

I dag har riksdagens röstat igenom ett antal beslut om skattesänkningar. En trevlig votering, eller vad sägs om detta:

Höjt jobbskatteavdrag. Innebär att jobbskatteavdraget ökas ytterligare från årsskiftet. För de flesta blir skattesänkningen 200-250 kronor ytterligare per månad. För dem med låga och normala inkomster innebär det en ökning av nettoinkomsten med minst 6%!
Jobbskatteavdraget skall omfatta fler. Jobbskatteavdraget kommer nu också att omfatta sjömän (som ju har en speciella skatteregler), samt en del andra inkomster, exempelvis överskott av hobbyverksamhet och ersättningar till totalförsvarspliktiga.
Ökat avdrag för dubbel bosättning Avdragsrätten utökas vid dubbel bosättning, både vad gäller kravet för avdragsrätt som blir mer generöst, och den tid avdraget kan göras.
Löneskatten för alla pensionärer slopas Den särskilda löneskatten som arbetsgivare betalar för anställda pensionärer slopas nu helt, oavsett pensionärens ålder. Detta för att uppmuntra arbetsgivare att ta tillvara pensionärernas kompetens och erfarenhet, och göra det lönsammare för en pensionär som vill arbeta lite efter pensionen.
Lättnader i fåmansbolagsreglerna I avvaktan på en större förändring av fåmansbolagsreglerna ("3:12-reglerna") återinförs hälftendelningen av likviden mellan kapitalinkomst och tjänsteinkomst vid försäljning av andelar i fåmansföretag. Svårt att förklara i detalj på bloggen, men de som berörs vet mycket väl vad jag menar.......

Extra kul är det att två av besluten är helt i linje med motioner jag lämnat in:
Motion 2007/08:Sk235 av Jan Ericson (m):Utökad avdragsrätt för fördyrade levnadskostnader vid dubbel bosättning
Motion 2007/08:Sk289 av Jan Ericson (m):Reducering av fåmansbolagsreglerna
När det gäller fåmansbolagen så kommer alltså ytterligare en stor översyn nästa år, så min motion lever vidare.2007-11-26 Väst/sydsvenska kommunalråd gillar vår infrastrukturmotion!

Peter Danielsson (m), kommunstyrelsens ordf, Helsingborg, Göran Johansson (s), kommunstyrelsens ordf, Göteborg, Ilmar Reepalu (s), kommunstyrelsens ordf, Malmö, Mats Helmfrid (m), kommunstyrelsens ordf, Lund, Carl Fredrik Graf (m), kommunstyrelsens ordf, Halmstad, Per Ödman (m), kommunstyrelsens ordf, Kungsbacka, Gösta Bergenheim (m), kommunstyrelsens ordf, Varberg, Torkild Strandberg (fp), kommunstyrelsens ordf, Landskrona, Mari-Louise Wernersson (c), kommunstyrelsens ordf, Falkenberg, Åsa Herbst (m), kommunstyrelsens ordf, Ängelholm, Pia Almström (m), kommunstyrelsens ordf, Kävlinge, Per Asklund (m), kommunstyrelsens ordf, Laholm, Michael Sandin (m), kommunstyrelsens ordf, Staffanstorp, Anette Åkesson (m), kommunstyrelsens ordf, Båstad.

Vad har dessa kommunstyrelseordföranden gemensamt, förutom att de är kommunalråd i olika kommuner längs västkusten, från Göteborg och söderut? Jo, de har tillsammans skrivit en debattartikel i Göteborgs-Posten där de pekar på behovet av nya infrastrukturinvesteringar längs västkusten för utveckling av regionen och företagandet men också för miljön. De pekar på hur lång tid det kommer att ta att bygga allt som behövs med nuvarande sätt att finansiera investeringarna.

I slutet av artikeln skriver de: Det behövs nya synsätt om vi tillsammans ska komma till rätta med den situation som Sverige har hamnat i. Vi hoppas att infrastrukturminister Åsa Torstensson och hennes regeringskollegor är beredda att tänka nytt när de i vår presenterar infrastrukturpropositionen. Konstruktiva förslag saknas inte. Från Danmark finns positiva erfarenheter att hämta kring särreglering av infrastrukturprojekt i syfte att snabba upp planeringsprocesserna. I en nyligen skriven motion till riksdagen föreslås en ändring i redovisningsprinciperna för stora och samhällsekonomiskt lönsamma infrastrukturinvesteringar, så att dessa behandlas som just investeringar och inte bokförs som en kostnad i statens budget.

Det är ju alltid trevligt när ens riksdagsmotioner uppmärksammas - för det man syftar på är faktiskt den riksdagsmotion som jag lämnade in tillsammans med Maria Plass (m) i oktober! Vårt förslag att ändra redovisningsprinciperna i statens budget är ju inget man gör helt lättvindigt, och ett sådant mycket långsiktigt beslut lär nog förutsätta att Alliansen får stöd även från socialdemokraterna. Därför är det extra trevligt att två tunga (s)-kommunalråd nu nämner vår motion som ett alternativ för att få loss mer pengar till infrastrukturinvesteringar!