Corona/Covid19

Här samlar jag alla blogginlägg som rör den pågående Corona-krisen när det gäller kampen mot smittspridning och hur sjukvård och omsorg fungerar. Dessutom min kamp mot krav på vaccinpass inom landet. Inlägg som rör samhällsekonomi och ekonomiska krisåtgärder finns samlade under fliken ekonomisk politik

Inget utredningsförslag om ändrad grundlag inför nya pandemier

2022-06-01

Många har uttryckt oro för att den av regeringen tillsatta utredningen för översyn av smittskyddslagen i sitt delbetänkande skulle föreslå ändringar i grundlagen för att möjliggöra närmast undantagstillståndsliknande åtgärder vid pandemier och allvarlig smittspridning. Något som kunde leda till att regeringen beslutar om lockdown, utegångsförbud och liknande inskränkningar i grundlagsskyddade fri- och rättigheter.

Jag har kommenterat saken tidigare, både här och i olika medier, och uttryckt en försiktig oro, men också varit tydlig med att vi måste avvakta utredningens förslag och sedan ta det därifrån.

Den 24 maj presenterades utredningens delbetänkande, men först i går presenterades detta som en nyhet på regeringens webbplats. I delbetänkandet konstateras att "Utredningens bedömning är att det inte är ändamålsenligt att i delbetänkandet lämna förslag till ändringar i smittskyddslagens bestämmelser om extraordinära smittskyddsåtgärder. Förslag bör i stället lämnas i samband med den mer övergripande översynen av smittskyddslagen som ska redovisas i slutbetänkandet".

Slutbetänkanden kommer att lämnas efter valet i höst, vilket betyder att det inte kommer att bli några grundlagsändringar för riksdagen att ta ställning till före valet. Det betyder att eventuella grundlagsändringar kan genomföras först efter valet 2026 om man nu skulle komma fram till att det behövs.

Om man läser sammanfattningen av det nu levererade delbetänkandet finns det dock inget som tyder på att några grundlagsändringar skulle bli aktuella - tvärtom nämns att det finns osäkerhet kring hur effekten varit av olika åtgärder som genomförts i Sverige och i andra länder, och att detta behöver utvärderas mer noggrant., samt att olika åtgärder måste vägas mot varandra. 

Jag välkomnar utredningens besked. Grundlagen är inget man godtyckligt ska mixtra med - skrivningarna om mänskliga fri- och rättigheter måste värnas och inte inskränkas på ett godtyckligt sätt. Det finns också goda skäl att sådana eventuella inskränkningar passerar riksdagen före beslut för att ha en tydlig demokratisk legitimitet. Jag tycker inte en regering ska ha mandat att själv ta sådana beslut.


Här är hela utredningens delbetänkande för den som vill läsa mer.
Intervjuad om min syn på regeringens utredning om skärpt smittskyddslag

2022-04-25

Jag har flera gånger varnat för både den svenska och utländska politikens hantering av pandemin, med på sina håll drakoniska inskränkningar av människors frihet utan någon som helst vetenskaplig analys av nyttan och framstressad vaccinationshysteri som på många håll följdes upp med krav på vaccinpass för att helt enkelt få leva fritt i sitt eget land - något som tyvärr även fanns under en kortare tid även i Sverige. Följden blev bland annat att politiker och myndigheter skapade misstro mellan människor, men medförde också ett minskat förtroende för politiker, samhälle - och för vacciner, och det skapade en fantastisk grogrund för olika konspirationsteorier - helt enkelt för att det var svårt att förklara de orimliga besluten i ett antal länder på annat sätt än som en följd av något slags världskonspiration som ville ta makten över människorna. 

Vi såg hur vanligtvis civiliserade länder som Australien och Canada tappade hela sin värdighet och behandlade människor extremt illa under pandemin. Vi såg hur normalt stabila länder i vår närhet, som Österrike och Tyskland hotade med enorma böter för dem som inte vaccinerade sig mot covid - förslag som senare drogs tillbaka som tur var. Vi hörde hur "liberala" premiärministrar i både Frankrike och Canada uttalade att de som inte vaccinerade sig "inte var riktiga medborgare". Och även i Sverige fanns brett politiskt stöd för att kräva uppvisande av vaccinpass för att få delta i vissa aktiviteter - något jag själv som bekant öppet vägrade att rösta för i riksdagen. I dag upplever jag att många lagt detta bakom sig, en del skäms och andra låtsas som att de egentligen aldrig var för detta. Men när det var skarpt läge var det inte många som stod upp för grundläggande mänskliga fri och rättigheter och vi som kritiserade politikens bristande respekt för grundlagen blev ganska hårt angripna.

I Kina ser vi nu fullständigt hårresande reportage och amatörfilmer som visar hur 25-miljonersstaden Shanghai stängts ned för att stoppa omikron - som i praktiken knappast gör särskilt många sjuka. Hela staden har varit nedstängd i snart fyra veckor, och folk svälter. På nätterna samlas människor på sina balkonger och skriker ut sin ilska över staden. Många vittnesmål finns om självmord där människor hoppar från hustak och balkonger eller hänger sig i sina lägenheter. Myndigheterna låser ytterdörrarna och låter inte någon komma ut, inte ens för att rasta hunden. 

Det är mot denna dystra bakgrund som i vissa delar uppvisade ett totalt sammanbrott för normala västerländska frihetsvärderingar och respekt för individen som man ska se debatten kring regeringens översyn av smittskyddslagen och därmed eventuellt kopplade grundlagsändringar.

I september tillsatte den svenska regeringen en utredning för att se över smittskyddslagen i spåren av pandemin. Att dra lärdomar av det som gjordes är enligt min åsikt självklart vettigt och naturligt. Samtidigt säger utredningsdirektiven att utredaren även ska titta på en del mer långtgående förslag som eventuellt kan gränsa till en begränsning av grundlagens fri och rättigheter. Detta oroar många, och jag har full förståelse för det, kopplat till det jag skrivit ovan. Många människor är helt enkelt oroliga.
Jag blev nyligen intervjuad av tidningen Epoch Times och i förra veckans nummer finns nu denna artikel. Där säger jag dels att det är rimligt att se över smittskyddslagen och naturligt att man drar lärdomar av pandemin och ser över gällande lagar. Men jag konstaterar också att det alltid finns risk för att politiker och myndigheter går för långt och tar beslut om åtgärder som inte hör hemma i ett civiliserat rättssamhälle. Förslag som möjliggör krav på vaccinpass som krav för att få röra sig fritt i sitt eget land är en av de saker jag anser vore orimliga. Jag anser dessutom att de folkvalda politikerna i riksdagen ska vara involverade så mycket som möjligt i alla beslut som innebär inskränkningar av mänskliga fri- och rättigheter, även i en pandemi. Detta är en garanti för transparens och för att  medborgarna ska kunna utkräva ansvar för de beslut som tas. Man bör därför enligt min åsikt inte ge regeringen och myndigheterna för mycket makt över dessa frågor. Jag konstaterar också att det är helt omöjligt att säga något om utredningens förslag förrän de presenteras i maj. Det vissa debattörer gör just nu är att gissa eller måla upp en bild av mer eller mindre skrämmande konspirationsteorier som saknar all form av realism. Låt oss vänta några veckor och ta del av utredningen innan vi tar ställning till förslagen. Samtidigt tar jag både frågan och människors oro på stort allvar. Skulle något visa sig vara mindre genomtänkt kommer jag inte att tveka att ta strid mot detta. 

Läs förresten gärna mina samlade inlägg om pandemin, misstagen i inledningen av pandemin, överdrifterna i slutet av pandemin, mina tankar kring  restriktionerna och kritik mot kraven på vaccinpass och annat kring covid19 på denna sida.


 

 

Årets mest onödiga lag upphör den 1 april (och det är inget skämt)

2022-03-23

När riksdagen i januari skulle besluta om att förlänga pandemilagen ytterligare meddelade jag att jag inte kunde rösta för detta. Dels för att det redan då var uppenbart att pandemin redan var att betrakta som överspelad, dels för att jag inte ansåg att riksdagen skulle ge regeringen den makten att exempelvis utvidga användningen av vaccinpass.

Tyvärr beslutade riksdagen att förlänga lagen - men den kom som jag förutspådde aldrig till användning.

Idag tog riksdagen beslut om att upphäva åtets mest onödiga lag (formellt upphör lagen 1 april).

Därmed är även frågan om vaccinpass historia. De bör så förbli och aldrig mer återkomma. En sorglig parentes i vårt demokratiska samhälle som normalt inte brukar ge friska människor olika rättigheter på grund av medicinsk status.  

 

Det finns orsaker till att konspirationsteorier sprids

2022-02-01

De senaste två åren har varit extremt omtumlande när det gäller pandemin och det som hänt i spåren av denna. En sak jag funderat mycket på är varför det skapas och sprids så många konspirationsteorier om både pandemin, vaccinet och politikers och andras syften med olika beslut och åtgärder?

Jag har ju tydligt tagit avstånd från användning av vaccinpass inom landet och dessutom varit tydlig med att de svenska åtgärderna i början av pandemin var väldigt tafatta, ogenomtänkta och oförberedda, för att nu i stället vara extremt överdrivna, meningslösa och utan vetenskapligt stöd eller evidens. När jag är så tydlig offentligt medför det också att jag får enormt mycket reaktioner från människor som är lite rädda för att höja sin röst (för att inte riskera att kallas "antivaxers"), men som stödjer min linje mot vaccinpassen. Jag överdriver inte om jag säger att jag fått åtskilliga tusen (!) personliga positiva reaktioner och tack från en mängd människor jag inte känner. Och dessutom väldigt många från personer jag känner, både inom moderaterna, inom politiken och andra.

Det intressanta är samtidigt spännvidden hos dem som hör av sig (samma spännvidd som man ser på tidningarnas debattsidor, i trådarna i sociala medier och bland demonstranter i de stora manifestationerna).

Den stora majoriteten som är emot vaccinpass säger tydligt att de inte är emot vacciner, och många framhåller att de själva tagit både två och tre sprutor vaccin mot covid. En del uttrycker oro för biverkningar av vaccinet och vill därför inte vaccinera sig, men säger samtidigt att de annars brukar vaccinera sig mot andra sjukdomar. Vissa uttrycker oro för vaccinering av barn och gravida, men tycker det är självklart att vaccinera äldre och riskgrupper. Alla dessa människor, den stora massan av dem jag har kontakt med, upplever jag som balanserade, reflekterande människor som kommer till olika slutsatser och har olika nyanser i sin kritik, men som förenas av att de inte vill att vi delar in friska människor efter vaccinstatus, och anser att vaccinering måste vara ett frivilligt val som var och en tar efter egen analys av risk och nytta, och utan påtryckningar från samhället.

En mindre del är mer extrema. Bland dessa hittar vi dem som principiellt är mot alla vacciner av religiösa eller andra skäl. Andra torgför fantastiska konspirationsteorier, exempelvis att vaccinet är guds straff eller ett verk av djävulen, att syftet med vaccinerna är massutrotning av människor, att politikerna inför vaccinpass för att kunna bygga ut detta och fortsätta kontrollera människor i framtiden (enligt kinesisk modell), eller att hela pandemin är påhittad och egentligen inte inträffat och egentligen inte medfört några extra dödsfall alls. Den kända teorin om chipet som sprutas in tillsammans med vaccinet förekommer också. Den mest spridda konspirationsteorin är att ett globalt nätverk av politiker och andra planerat alltihop under decennier för att ta makten över hela världen.


Visst händer det ibland att det som uppfattas som en konspirationsteori i efterhand visar sig stämma. Oftast är de dock ganska lätta att bemöta i sak, men delas ändå av förvånansvärt många människor. Jag har funderat över vad det beror på, och tror mig ha en förklaring.

I grunden finns ett över tid generellt minskande förtroende i samhället för politik, myndigheter och media, även om det kan svänga lite mellan åren. Detta syns i många länder, inklusive Sverige. I grunden är detta ett demokratiskt problem. Människor känner inte att samhället klarar av att ta tu med de problem som finns och många kände sig otrygga redan före pandemin. 

När politiker och myndigheter sedan under pandemin gett dåligt underbyggda besked, lämnat motstridiga eller ogenomtänkta råd eller tagit beslut som människor inte logiskt kan ta till sig, så har man bäddat för ytterligare misstro bland allmänheten. Samma sak när man ger tvärsäkra besked i en riktning för att sedan plötsligt säga tvärtom. Ett exempel är när man först sa att munskydd var helt meningslösa, för att sedan i stället försöka få människor att använda munskydd, ett annat var när man först avrådde från vaccination av gravida, för att sedan i stället rekommendera det. Sådan ryckighet skapar osäkerhet och misstro.

Hemlighetsmakeri skapar också grund för misstro. Vi vet exempelvis att en del uppgifter kring avtalen om inköp av vacciner hemlighållits, liksom en del fakta kring vaccinerna. I Sverige har dessutom riksdagen flyttat makt från parlamentet till regeringen, som fört beslutsrätt vidare till myndigheter. Öppna och offentliga beslut har bytts mot dolda beslut som inte går att granska i efterhand. Vi vet nu också att den svenska regeringen vägrat lämna ut uppgifter till coronakommissionen, vilket förstärker bilden av att det tas "hemliga beslut" som inte folket ska få se. Bättre fäste för konspirationsteorier finns nog knappast.

Osunda band mellan politiker och myndighetspersoner å ena sidan och läkemedelsindustrin å den andra skapar inte heller tilltro. Vi vet att det förekommit både bland höga EU-företrädare och svenska myndighetschefer, där det finns mer eller mindre tydliga kopplingar till vaccinföretag. Vi vet också att många företag tjänat rent groteska summor på vaccin och covidtester. Det är inte så konstigt om en och annan väcker frågan om dessa lönsamma "pandemibranscher" verkligen vill bidra till att samhället snabbast möjligt återgår till det normala? 

Utöver detta framstår media ofta som mer av försvarare av politik och myndigheter än granskande och ifrågasättande. När media samtidigt gör allt för att skapa rädsla för viruset och överdriver dödstal (redovisar exempelvis utan förklaring antalet avlidna "med covid" och inte "av covid"), och fyller tidningarna med svarta rubriker ökar det otryggheten. När sociala medier samtidigt stänger ned kritiska kommentarer och inlägg som problematiserar pandemin eller vaccinerna (i stället för att tillåta fri debatt och låta andra bemöta det som skrivs) uppfattas det av vissa som om allt är styrt uppifrån för att tvinga människor till underkastelse. Till detta kommer en otäck polarisering mellan dem som är för vaccin och de som är emot, där hätska angrepp utdelas åt båda håll. Och där tyvärr både politiker, media och myndigheter (både i Sverige och i andra länder) eldar på den hätska stämningen. Allt detta förstärker uppgivenhet, rädsla och misstro mot auktoriteter.

I just detta landskap frodas konspirationsteorierna. När du känner dig rädd, maktlös, utestängd från samhället, censurerad på nätet och hänvisad till medier som du inte riktigt litar på, och i övrigt allmänt uppgiven är det lätt att söka sig till den som kan erbjuda en gemenskap. Det kan vara religion, eller andra starka ledare som på ett till synes rimligt sätt sprider teorier som plötsligt inte låter helt osannolika. Det låter helt enkelt som en rimlig förklaring till politikers, medias och myndigheters orimliga agerande.

Min slutsats är att inte minst politiken har brustit i ansvar. Men även media och myndigheter bär ett stort ansvar för att konspirationsteorierna får fäste bland människor. Det hade gått att agera annorlunda. Det hoppas jag blir en lärdom inför nästa kris. Politiker och myndigheter måste vara transparanta, tydliga och pedagogiska, förklara sina beslut och grunda dem på vetenskap och fakta, inte försöka missleda människor med halvsanningar eller luras för att försvara sina egna tidigare beslut. Man måste stå upp för grundlagsskyddade rättigheter och den Europakonvention man undertecknat och sträva efter full öppenhet. Alla beslut ska kunna följas och granskas i efterhand, kritiska röster från forskning och vetenskap kan inte bara negligeras utan måste i stället debatteras, och människor måste kunna diskutera med varandra utan rädsla för censur. Medias roll måste vara att hela tiden granska och ifrågasätta och ställa jobbiga frågor till politiker och myndigheter. Inte som nu mer vara en megafon för den åsikt som för tillfället är mainstream. Allt detta är extremt viktigt just under en samhällskris.

Min tro är att det går alldeles utmärkt att motverka konspirationsteorier och stärka förtroendet för politik, media och samhälle. Pandemin har samtidigt visat att det även går att åstadkomma motsatsen. Jag tycker man kan konstatera att stora delar av politiken, myndighetssverige och media i stora delar har tappat fotfästet under pandemin. Tyvärr tror jag det kommer ta lång tid att läka såren, och konspirationsteorierna frodas under tiden. Pandemin kan, utöver dödsfall och långtidsskador, i efterhand komma att visa sig även ha haft ett högt pris i form av skada för demokratin och på sammanhållningen i vårt samhälle.    


 

 

Uppmärksammad i Österrikisk press

2022-01-28

Den 16 januari skrev jag en ganska vass kommentar på twitter med anledning av Österrikes beslut att införa obligatorisk tvångsvaccinering av befolkningen, med hot om mycket höga bötesstraff för den som inte vaccinerar sig mot covid. Själv trodde jag det var en självklarhet att alla länder i EU respekterar Europakonventionen om mänskliga fri- och rättigheter, men tydligen är det inte så.Häromdagen fick jag plötsligt en intressant länk i min pressbevakning. Det var den österrikiska tidningen Wochenblick som på något sätt hade uppmärksammat min tweet och skrivit en artikel om den:Och nu får jag plötsligt en massa mail och kommentarer på facebook och twitter från personer i Österrike som vill ha hjälp från Sverige att stoppa tvångsvaccineringarna. Tur man kommer ihåg lite av skoltyskan. Även från USA har jag fått mail från Österrikiska medborgare som uppmärksammat artikeln. Tyvärr har jag ju minimal möjlighet att göra så mycket mer åt saken än att utrycka mitt ogillande. Vilket för övrigt även gäller Italien och Grekland som också har infört vissa former av vaccinkrav, och Tyskland som överväger samma sak. Lika kritisk är jag mot Frankrikes och Kanadas "liberala" president respektive premiärminister som uttryckt sig oerhört nedlåtande mot ovaccinerade och framfört att de inte är att betrakta som "riktiga medborgare". Den typen av retorik är ovärdig folkvalda ledare. På samma sätt bör man självklart inte lagstifta om tvång på medicinsk behandling i en modern västerländsk rättsstat som säger sig värna om mnänskliga fri- och rättigheter.


 

 

Imponerande manifestation mot vaccinpass

2022-01-23

I går hölls stora manifestationer mot vaccinpass runt om i Europa. I Sverige var det främst i Stockholm och Göteborg som människor visade sitt motstånd. Nedan två bilder från demonstrationen och manifestationen i Stockholm.  

Jag känner ett flertal personer som deltog i manifestationerna i Stockholm, bland annat ett antal moderata vänner i Stockholm. Jag vet att det bland dem finns de som tagit 3, 2, 1 eller ingen dos vaccin. De förenas i ett motstånd mot vaccinpass, men inte i ett motstånd mot vaccin. De flesta logiskt tänkande människor klarar att hålla isär detta. 

Själv deltog jag inte i någon av manifestationerna, eftersom de är riktade mot oss som rikspolitiker. Det skulle bli konstigt att manifestera mot riksdag och regering när man själv är en del av "makten". Jag för min argumentation på annat sätt, men känner stort stöd för manifestationens budskap: Nej till vaccinpass! Det hör inte hemma i ett modernt demokratiskt rättssamhälle som respekterar mänskliga fri- och rättigheter.

I övrigt förekom uppenbarligen en del andra budskap som alltid vid denna typ av stora demonstrationer, något vänstermedia gärna har fokus på i stället för på det enorma engagemanget från vanliga människor. Små men otrevliga grupperingar tar alltid chansen att synas där många människor samlas, och det är beklagligt. Men det förtar inte att tiotusentals vanliga människor går ut på gatorna och protesterar. Detta måste vara den största demonstrationen i Stockholm sedan protesterna mot löntagarfonder på 1980-talet? Jag tror politikerna generellt underskattar människors motvilja mot vaccinpass. Det kan för övrigt få en oväntat stor betydelse under ett valår.

 

Pandemipolitiken får inte styras av myter och halvsanningar

2022-01-23

För mig är som bekant huvudargumentet mot vaccinpass principiellt, ideologiskt och juridiskt - det är ett angrepp mot grundlagsskyddade mänskliga fri och rättigheter att sortera friska människor efter medicinsk status och ge dem olika rättigheter i ett demokratiskt rättssamhälle. Men även i sak är argumenten för vaccinpass mycket svajiga.

I debatten kring utökad användning av vaccinpass i samhället framhölls från början att vaccinerade sprider smitta mindre än ovaccinerade, och att de också smittas i mindre utsträckning. Detta skulle motivera användning av vaccinpass, eftersom smittspridningen då skulle bli mindre. Nu har det argumentet fallit i och med att till och med Folkhälsomyndigheten tydligt deklarerat att det inte är någon skillnad alls när det handlar om den stora smittspridningen av Omikronmutationen. Att införa vaccinpass av smittskyddsskäl går därmed inte att motivera.

Vad gör myndigheter och politiker då? Jo man byter argument. Nu heter det i stället att vaccinpassen behövs "för de ovaccinerades skull" eftersom en ovaccinerad "löper 10-12 gånger så stor risk att hamna på IVA" som en fullvaccinerad. Av detta skäl måste man "skydda" de ovaccinerade.

Detta argument är faktiskt helt osakligt. Risken att en frisk ung eller medelålders person som inte tillhör en riskgrupp ska hamna på IVA på grund av omikron är av alla rapporter att döma i det närmaste obefintlig. Vad jag vet finns det globalt knappt några kända fall överhuvudtaget. Det finns däremot många exempel där någon från dessa grupper hamnat på IVA av andra orsaker och testats positivt för covid/omikron vid inskrivning, men då är detinte virusinfektionen som är orsaken.

De som nu hamnar på IVA eller längre sjukhusinläggningar på grund av covid är enligt samstämmiga uppgifter i både Sverige och utomlands oftast äldre personer eller personer i riskgrupp. Att dessa inte vaccinerat sig, trots vetskap om att de kan bli svårt sjuka eller dö av covidinfektion är för mig faktiskt en gåta. För just dessa grupper är risken att hamna på IVA enligt statistiken minst 10-12 gånger högre om man är ovaccinerad. En ny undersökning från USA talar rent av om över 40 gånger högre risk.

Men detta betyder såklart inte att det generellt är 10-12 gånger större risk för alla ovaccinerade. En risk som är närmast obefintlig är nästan lika obefintlig om den rent statistiskt är 10-12 gånger större. Den är fortfarande nära noll. Bred statistik utan djupare analys kan inte användas som ett rimligt argument för att förespråka vare sig vaccinationspass eller som i vissa andra länder tvångsvaccinering. Ändå används denna falska statistiska bevismodell i den politiska debatten.

I takt med att omikron tar över helt kommer sannolikt risken för behov av IVA-vård eller sjukhusinläggning på grund av covid att minska ytterligare, även för äldre och riskgrupper. Precis som man sett i exempelvis Danmark och Norge som ligger före oss i fas.

Det enda återstående och hyfsat sakliga argumentet för covidrestriktioner idag är att det syftar till att skydda just äldre och riskgrupper. Men med tanke på att även förkylningar, maginfluensa eller vanlig influensa tyvärr ofta blir det som till slut får äldre och svårt sjuka att avlida är det inte rimligt att ha restriktioner kvar för just covid. Vi kommer tyvärr alltid att se att förhållandevis lindriga sjukdomar kan bli livsfarliga för en mycket gammal eller sjuk person. Ingen har dock kommit på tanken att införa samhällsrestriktioner för vanlig förkylning eller vinterkräksjuka för att försöka fördröja någon enstaka svårt sjuk äldre persons dödsfall några månader. Man måste se helheten och inte låta restriktioner göra mer skada än nytta.

För många äldre förstörs nu livskvalitén de sista åren i livet till följd av restriktioner och rädsla för smitta. Att inte få träffa anhöriga, inte få besök och inte få delta i aktiviteter kan också enligt geriatriker orsaka snabbare död. Det tycker jag faktiskt är ovärdigt. Därför står jag fast vid att vi i närtid måste börja diskutera att inte längre klassa covid som samhällsfarlig sjukdom, och samtidigt slopa alla restriktioner.


 

 

Regeringens försök att mörka pandemihanteringen

2022-01-21

I dag kommer nya turer kring regeringens uppenbara försök att dölja fakta för den coronakommission som man själv har tillsatt.

Flera medier rapporterade förra veckan att den socialdemokratiska regeringen vägrar lämna ut material till Coronakommissionen – handlingar som behövs i granskningen av Sveriges pandemihantering. Det handlar om anteckningar från möten som kan ge svar på hur regeringen och myndigheterna har fattat de beslut som rör pandemin. Men S-regeringen vägrar samarbeta, vilket väckt hård kritik från kommissionen och dess ordförande.

Socialdemokraterna har aldrig velat ha någon granskning av pandemihanteringen och har motarbetat den från dag ett. När vi moderater våren 2020 krävde att en kommission skulle tillsättas för att granska hanteringen av pandemin, tvingades S att acceptera det till slut. Och vi krävde då att kommissionen skulle granska regeringens insatser lika ingående som kommunernas och regionernas insatser. S ville starta uppdraget först när pandemin var över, och skjuta slutrapporten till efter valet 2022. Oppositionen fick tvinga fram ett bredare uppdrag med omedelbar start och redovisning av slutsatser före det kommande valet. S slogs även för att före detta politiker skulle sitta i kommissionen vilket vi moderater lyckades samla majoritet för att stoppa. Vi ville se en opartisk kommission med stor integritet.

Coronakommissionens slutrapport ska lämnas i slutet av februari. När S-regeringen nu in i det sista försöker sabotera kommissionens möjligheter att slutföra sitt uppdrag blir man inte särskilt förvånad.

I dag publiceras så en ledare i Expressen som avslöjar dokument som regeringen påstår inte finns. Uppgifterna kommer från källor i regeringskansliet som läckt till Expressen. Och nu plötsligt gör regeringen en halv pudel och lovar lämna ut diverse dokument - dokument man alltså tidigare påstått inte finns!

Jag upprepar det jag tidigare sagt - denna regering har missbrukat den makt vi gav dem via pandemilagen. I ett akut läge i starten av pandemin när mycket var oklart om utvecklingen var det rimligt att under en begränsad tid ge regeringen ett starkare mandat att ta beslut - beslut som sedan enligt pandemilagen skulle underställas riksdagen i efterhand. Det senare har dock aldrig skett, och nu har den "tillfälliga" pandemilagen förlängts flera gånger och när den nu löper ut den sista mars har den gällt i två år (!). Jag tycker regeringen visat att makten över restriktionerna när det gäller pandemin omedelbart borde återföras till riksdagen. Onsdagens riksdagsbeslut (som stöddes av alla partier utom L), om att förlänga pandemilagen två månader till var ett mycket stort misstag. Jag känner mig allt mer övertygad om att jag gjorde sätt som var tydlig med att jag inte kunde följa den moderata partilinjen och rösta för detta.


 

 

Kort rapport om gårdagens omröstning om pandemilagen

2022-01-20

Som jag nämnde i slutet av föregående blogginlägg var det oklart vilka av oss riksdagsledamöter som skulle rösta vid gårdagens votering. Riksdagens gruppledare tog under helgen som gick beslutet att minska ned antalet deltagare vid voteringarna från 349 till 249. Man kan naturligtvis tycka att det var olyckligt att riksdagen minskades precis inför denna viktiga omröstning, men det sammanfaller ju med den ökande smittspridningen och jag har full förståelse för det beslut samtliga åtta gruppledare i riksdagen enades om. För oss moderater innebar det att endast 49 av 70 moderata ledamöter deltog vid gårdagens votering. Vilka som ska rösta vid varje votering beslutas hos oss moderater av vår kvittningsman som är vald av riksdagsgruppen.

Det var av denna anledning jag var noga med att berätta före voteringen hur jag avsåg att rösta, ifall jag inte skulle få chansen att visa det i Riksdagens Kammare.

Det blev så att jag var en av dem som inte deltog vid voteringen, och det medför att jag står som frånvarande i protokollet. (Av någon anledning stod det ett tag efter voteringen fel i protokollet på nätet, vilket några uppmärksammade. Det stod att jag deltagit och röstat ja till förlängd pandemilag. Men det rättades sedan ganska snabbt, och nu står det korrekt att jag var frånvarande). 

Vid voteringen röstade alla partier utom L för att förlänga pandemilagen med två månader (till skillnad mot de fyra som regeringen föreslagit). Det blev däremot ingen omröstning alls om vaccinpassen eftersom ingen yrkade på det förslaget.

En dag kommer dessa frågor att diskuteras av historiker, och då vill jag vara en av dem som bevisligen inte medverkade till att ta beslut som jag anser är ytterst tveksamma både när det gäller att värna demokratin och grundlagen, men också värnandet om fulla mänskliga fri och rättigheter i vårt land. För mig är detta en av de absolut viktigaste frågor riksdagen behandlat under mina snart 16 år i riksdagen. Tyvärr blev inte beslutet så som jag önskade. Däremot blir jag glad för alla positiva kommentarer jag fått och allt stöd från inte minst moderata väljare, medlemmar, och moderata lokalpolitiker runt om i landet som hör av sig, men också från människor som inte alls är moderater, men som ändå bemödar sig att skriva och tacka. Det värmer och ger lite extra energi att kämpa vidare för det jag tror på. 


 

 

Jag kommer inte att rösta för förlängd pandemilag eller vaccinpass

2022-01-19

I går kväll meddelade jag den moderata riksdagsgruppen att jag vid dagens votering inte kommer att stödja förslaget på att förlänga den så kallade "pandemilagen", alltså den lag som ger regeringen rätt att ta beslut om restriktioner mm som annars borde tagits genom riksdagsbeslut. Jag kommer inte heller att stödja förslaget om utökad användning av vaccinpass.

Pandemilagen har alltså gällt i snart två år, och jag anser som jag skrivit tidigare att det är hög tid att återföra makten över dessa frågor till riksdagen. Min tre huvudargument är dessa:

1. Restriktionerna är, som exempelvis JK påpekar i sitt remissvar, sådant som berör frågor om grundlagsskyddade rättigheter, både enligt svensk grundlag (Regeringsformen) och Europakonventionen. Enligt grundlagen får sådana rättigheter undantagsvis i vissa fall begränsas, men det ska då ske genom lag, dvs beslutas i riksdagen. Att runda dessa bestämmelser genom att ge regeringen något slags "ramlag" som ger dem omfattande mandat tycker jag inte ligger i linje med grundlagen och tankarna bakom denna. Det kunde vara rimligt under en kort tid i ett akut läge, men nu har lagen snart gällt i två år och det är redan för länge. När det gäller grundlagsfrågor bör man hellre ha lite extra marginal än tänja gränserna maximalt.

2. När pandemilagen beslutades villkorade riksdagen det med att större frågor som regeringen tog enligt denna lag skulle underställas riksdagen i närtid. Detta har inte skett en enda gång under dessa snart två år. Regeringen verkar mena att man i stället kommit överens i förväg om gränserna genom samtal med vissa utskott, men jag tycker inte det räcker. Hela riksdagen måste få debattera och vara med och ta beslut om dessa frågor i efterhand så som det var tänkt. Det är enda garantin för en demokratisk debatt och transparens kring besluten.

3. Regeringen har den senaste veckan fått hård och mycket berättigad kritik för att man försvårar coronakommissionens arbete genom att inte lämna ut det material som kommissionen behöver för att granska regeringens hantering av pandemin. Om riksdagen ger regeringen ett ovanligt starkt och tillfälligt mandat av riksdagen att hantera pandemin är full öppenhet i efterhand gentemot granskningskommissionen det minsta man kan begära. Regeringen visar att man inte förtjänar en fortsatt pandemilag, och deras beteende bekräftar att det är hög tid att besluten i framtiden hanteras av riksdagen så att de blir transparanta för allmänheten. 

Alla riksdagspartier har motionerat på regeringens proposition om förlängd pandemilag, och i riksdagen har det sedan skett ett antal förhandlingar och diskussioner mellan partierna. Det finns nu majoritet för att begränsa den nya pandemilagen till två månader i stället för fyra. Detta är ett litet steg framåt, men enligt min åsikt fortfarande alldeles för länge. Liberalerna säger nej till förlängning, och det är en linje jag gärna hade uttryckt stöd för - om det nu inte var för att man i samma reservation också talar om att man vill ha utökad användning av vaccinpass. Sverigedemokraterna för en seriös diskussion i sin reservation och pekar på problemen kopplat till grundlagen, men även de står bakom en förlängning av pandemilagen. De vill även att vaccinationsbevis ersätts med covidpass (alltså vaccination, negativt test eller bevis på antikroppar efter tidigare infektion). Det är också ett steg i rätt riktning, men inte tillräckligt för min del. Övriga sex partier står bakom en förlängning med två månader.

Detta gör att jag inte ser något alternativ att rösta på. Ingen säger blankt nej tll förlängd pandemilag. Jag är personligen något förbluffad över att partierna (möjligen med undantag för L) efter de senaste händelserna fortsatt verkar ha förtroende för regeringens fortsatta hantering av pandemin. Jag kommer i detta läge att avstå vid de voteringar som gäller förlängning av pandemilagen. Vilka punkter det blir votering om vet vi inte förrän efter dagens debatt, det beror på vilka reservationer partierna yrkar på.


När det gäller det moderata förslaget att ge regeringen i uppdrag att öppna för en bredare användning av vaccinpass, i stället för bredare restriktioner, säger övriga partier nej och menar att regeringen redan har förberett för detta om det skulle bli aktuellt. Det betyder att det moderata förslaget faller. För min del blir det återigen ett val mellan två omöjliga alternativ, eftersom jag säger blankt nej till all användning av vaccinpass inom landet, och båda alternativen öppnar för detta. Att inte något av de åtta riksdagspartierna tydligt säger nej till införande av vaccinpass förvånar mig. 

Min kritiska inställning till vaccinpass är väl kända. Jag skiljer på frågan om vaccin och vaccinpass. Att vara emot vaccinpass innebär inte att vara emot vaccin. Mitt motstånd mot vaccinpass handlar både om principer och rena sakskäl. Rent principiellt anser jag det är fel att dela upp friska människor efter medicinsk status. Det är också fel att staten utövar påtryckningar (vissa kallar det rent av utpressning) mot människor bara för att de åberopar sina grundlagsskyddade rättigheter att säga ja eller nej till vaccin. Man har sin fulla rätt att tycka att människor gör fel val, men om man inte gillar grundlagen får man diskutera förändringar av den, inte straffa människor genom begränsade rättigheter för att de åberopar grundlagen. I sak vet vi nu också att vaccinerade och ovaccinerade smittar och smittas lika mycket (i vart fall när det gäller omikron), och vi vet samtidigt att väldigt få blir allvarligt sjuka - oavsett vaccinationsstatus. Covidpatienterna utgör en liten minoritet på IVA och inom den övriga vården ligger det fler inne för säsongsinfluensa än covid. Det betyder att det inte heller finns några sakliga skäl till vaccinbevis - vare sig för att motverka smitta eller motverka överbelastning i vården.

Alla partier håller öppet för olika typer av vaccinpass eller covidpass inom landet. För att markera mitt motstånd mot vaccinpass ser jag därför ingen annan möjlighet än att avstå även i denna fråga.

Den som nu instinktivt säger att det är "fegt att rösta gult" får gärna tala om vilket alternativ jag ska rösta på när jag säger nej till fortsatt pandemilag och nej till vaccinpass. Ibland är det bara den gula knappen som återstår. Och med min röstförklaring här blir det tydligt för var och en varför jag avstår. Helt kort är min huvudmotivering att om inte jag som både jurist och riksdagsledamot försvarar tankarna bakom Sveriges grundlag och grundläggande principer för mänskliga fri och rättigheter för friska människor, vem ska då göra det?

Ett frågetecken kvarstår dock. Det är inte ens är säkert att jag får möjlighet att rösta - vi har nu återigen en mycket decimerad riksdag där bara en mindre del av ledamöterna kommer att delta vid voteringen. Det hade såklart varit ett värde i om alla deltagit vid just denna votering, med tanke på att den rör så grundläggande och uppmärksammade frågor, men läget är som det är och jag har full förståelse för gruppledarnas överenskommelse om att minska antalet tjänstgörande ledamöter. Jag hoppas delta vid voteringen för att visa alla de många moderater runt om i landet som har hört av sig till mig och delar min kritik mot vaccinpassen att de också har en röst i riksdagen. För det fall jag inte blir en av dem som röstar vet i vart fall alla nu vilket besked jag gav den moderata riksdagsgruppen igår.

 

 

 

Karantänregler och smittspårning håller på att stanna Sverige

2022-01-17

Dagens regler om smittspårning och karantän håller på att skapa en samhällskollaps i Sverige!

Just nu stannar massor av människor hemma från jobbet på grund av att de har minsta lilla förkylningssymtom, i avvaktan på att kunna testa sig för covid eller i väntan på testsvar. Ytterligare många stannar hemma för att en anhörig har konstaterad eller misstänkt covid - även om de själva saknar symtom och mår utmärkt. Dessutom är det massor av skolbarn som hålls hemma med lindriga förkylningssymtom varvid en förälder tvingas vabba. 

Med den extremt snabba smittspridningen börjar situationen bli ohållbar. Den stora frånvaron bland personalen verkar exempelvis idag vara det absolut största problemet för vården och omsorgen. 

Folkhälsomyndigheten räknade förra veckan upp sina olika scenarier över smittspridningen. I ett scenario där tredje dosen vaccin eventuellt kan dämpa smittspridningen trodde man ändå på upp till 50.000 smittade per dag inom några veckor. I ett värstascenario talade man om 70.000 per dag. Detta blir enorma tal. 

Om vi räknar med 50.000 per dag blir det 350.000 per vecka. Om vi antar att ungefär 50% förvärvsarbetar (vi har runt 5 miljoner förvärvsarbetande på drygt 10 miljoner invånare) betyder det att 175.000 personer kommer att vara hemma från jobbet varje vecka på grund av misstänkta symtom. Utöver detta kommer många stanna hemma på grund av att en anhörig testat positivt. Om vi antar att hälften av de som smittats bor tillsammans med en annan vuxen tillkommer ytterligare 87.500 personer. Ovanpå detta kommer många att tvingas vara hemma för att ta hand om barn som är hemma från skolan på grund av förkylningssymtom. Det blir snabbt stora tal, uppemot 300.000 personer under en vecka. Om man räknar med 70.000 smittade per vecka talar vi i stället om över 400.000 frånvarande från jobbet samma vecka. Om detta pågår flera veckor i rad kan snabbt över en halv miljon människor vara frånvarande från jobbet samtidigt, trots att många av dem inte är sjuka alls eller bara har lindriga förkylningssymtom. Det motsvarar 10% av alla anställda i Sverige! Kanske blir det ännu mera - yrkesverksamma rör sig mer i samhället än exempelvis pensionärer, och utsätter sig därmed mer för smitta. Det är väl därför inte osannolikt att tro att de som arbetar utgör mer än 50% av dem som smittas. Utöver detta kommer sedan den "vanliga" normala frånvaron som alla arbetsplatser drabbas av på grund av andra anledningar, exempelvis stor frånvaro på grund av säsongsinfluensa. 

En så kraftig frånvaro klarar inte vårt samhälle. Ingen arbetsplats är förberedd på det. Det kommer att slå extremt hårt mot sjukvård och omsorg som redan är pressad, men också mot exempelvis kollektivtrafik, energiförsörjning, livsmedelsförsörjning, polis, räddningstjänst och försvar. Stora delar av industrin kommer att få stora problem att hålla igång produktionen. Hyllorna i många butiker kommer gapa tomma. Kostnaderna för samhället blir enorma, både för sjukersättning och slopade karensdagar, men också av minskade skatteintäkter.

Är detta verkligen rimligt för ett virus (omikron) som enligt tillgänglig information och erfarenhet från såväl Sverige som utlandet verkar medföra mycket få fall av allvarlig sjukdom för vare sig vaccinerade eller ovaccinerade? Just nu ligger exempelvis betydligt fler på IVA för andra sjukdomar än covid, och i vården totalt ligger fler inne för säsongsinfluensa än covid. Många av dem som ligger inne med svår sjukdom till följd av covid verkar dessutom enligt rapporterna ha drabbats av deltamutationen. Omikron håller nu på att ta över och tränga bort Delta, och det kan förändra situationen ytterligare i positiv riktning. Vi lär få nya indikationer om utvecklingen under denna vecka, och får hoppas att det går i rätt riktning. 

I ett läge där alla verkar smittas, och dessutom smittas lika mycket oavsett vaccinstatus, och där väldigt få verkar bli svårt sjuka av omikron oavsett om de är vaccinerade eller inte, känns situationen orimlig. Jag tycker det är uppenbart att vi i närtid borde överväga att sluta klassa covid som samhällsfarlig sjukdom, sluta med masstestningar och smittspårning och slopa karantänsreglerna (det jag skrev i mitt inlägg förra veckan). Det är dags att återgå till normala regler för sjukskrivning, där man arbetar om man inte känner sig för sjuk eller har feber. Om vi inte agerar i denna riktning nu bäddar vi för en mycket samhällsfarlig situation inom några veckor. En situation som blir mycket allvarligare än den trots allt begränsade belastning som de relativt få svårt covidsjuka medför idag. En situation som i grunden är helt onödig och inte beror på viruset utan på politiska beslut.

 

 


Snart dags att överväga slopande av meningslösa covid-restriktioner?

2022-01-13

Den här veckan har det blivit hela havet stormar när det gäller pandemipolitiken. Och jag kan bara konstatera när jag lyssnar på forskningen och experterna att de flesta partier har både rätt och fel i sina analyser och lägger både logiska och ologiska förslag.

I dagsläget har vi en extremt stor smittspridning där omikronvarianten tagit över helt. Samtidigt återspeglas smittspridningen så här långt inte i belastning på sjukvården. Från Norge rapporteras samma sak - smittspridningen skenar okontrollerat, samtidigt som antalet inlagda patienter minskar. Faktum är att om vi slutade testa skulle vi knappt märka att vi har en pågående pandemi.

Samtidigt finns självklart ändå anledning att vara försiktig och vaksam de närmaste veckorna, eftersom vårdbehoven tidigare släpat efter smittspridningen. Internationella erfarenheter i exempelvis Danmark och Norge (som ligger före oss i smittspridningen) pekar samtidigt inte mot att det behöver bli många fler svårt sjuka av omikron trots högre smittspridning. Smittspridningen medför däremot stort personalbortfall i en redan ansträngd sjukvård på grund av sjukdom och karantänsregler. Jag kan sammantaget förstå att regeringen och ansvariga myndigheter ser behov av att försöka hålla nere smittspridningen just nu, även om det verkar vara en närmast omöjlig uppgift. Det är ju helt uppenbart att vare sig restriktioner eller vaccin hjälper mot den stora smittspridning som just nu pågår, och den bilden delar jag med ledande läkare och forskare. Och smittspridningen är enligt Folkhälsomyndighetens presskonferens idag nu precis lika stor bland vaccinerade som ovaccinerade:
I detta läge måste man allvarligt fundera på det rimliga att efter två års pandemi fortsätta med dramatiska restriktioner som begränsar mänskliga fri och rättigheter och skadar viktiga näringar. Om man inte tar bort restriktionerna när andelen svårt sjuka är så låga som idag,  när ska man då kunna backa ur dessa restriktioner överhuvudtaget? Ska de bli permanenta?

Samtliga fyra oppositionspartier kritiserar nu också regeringen för oproportionerliga pandemiåtgärder, som verkar läggas fram utan att man egentligen har något forskningsstöd eller tydliga bevis att de fungerar, och där såväl forskare som läkare ifrågasätter meningen med restriktionerna eftersom de är meningslösa för att stoppa smittspridning. Åtgärderna skapar bara frustration bland människor och skadar vissa näringsgrenar oskäligt hårt. Efter snart två års pandemi borde man kunna begära att alla åtgärder motiveras med hänvisning till beprövad erfarenhet i Sverige och andra länder att åtgärderna har önskad effekt. Men detta saknas helt.  

När det gäller sjukvården är beläggningen på IVA låg jämfört med tidigare toppar i pandemin, och antalet covidpatienter minskar stadigt. Idag är patienter med Covid betydligt färre än de med andra sjukdomar. I slutenvården (inlagda på sjukhus) var det häromdagen enligt FoHM 940 patienter inlagda. Enligt flera läkarkällor som uttalat sig i media från sjukhus runt om i landet är det bara en del av dessa som ligger inne på grund av Covid, och uppskattningsvis minst 1/3 som ligger inne med andra sjukdomar, men med konstaterad covidsmitta. Sverige har idag runt 25.000 platser i  slutenvården. Endast ca 600 (!) av dessa platser (2/3 x 940 patienter) fylldes alltså häromdagen av patienter på grund av covid, vilket motsvarar ca 2,4% av antalet platser i slutenvården. Även om antalet covidpatienter skulle fördubblas skulle de bara utgöra mindre än 5% av antalet platser. Om det är fullt i sjukvården beror det främst på att ca 24.000 personer med andra sjukdomar ligger inlagda. Dagens Industri rapporterar idag dessutom om att regionerna varnar för missvisande covidstatistik, exempelvis att personer som ligger inne för benbrott klassas som "covidpatienter" för att de testats positivt vid inläggningen på sjukhuset. Samma sak säger denne överläkare och professor i smittsjukdomar på Sahlgrenska, och han ifrågasätter alltså även meningen med restriktionerna. Många av de som är inlagda på grund av svår covid är dessutom sannolikt smittade med Deltavarianten, som nu försvagas till förmån för den lindrigare Omikronvarianten. Det kan förklara varför antalet inlagda på IVA fortsätter minska. På IVA ligger just nu 94 patienter med covidrelaterade problem, och antalet minskar stadigt. Sverige har 496 intentivvårdsplatser, och fler vårdas för andra sjukdomar än för covid.


 
Regeringen sa före jul att det behövdes restriktioner på grund av befarad kommande hård belastning på sjukvården samtidigt som man ska hantera stora mängder patienter med RS-virus, vinterkräksjuka och säsongsinfluensa. På senare tid har man även talat om att människor med benbrott till följd av vintersport eller vinterväder behöver vård, och att de riskerar att inte få plats på grund av att "covidpatienter fyller sjukhusen" (vilket än så länge alltså inte stämmer). Samtidigt är det ett problem att många i sjukvården är sjukskrivna eller hemma på grund av hårda karantänsregler, eller för att ta hand om barn med misstänkt covid. Det är givetvis ohållbart i längden, och kanske sjukvårdens största problem just nu. Men det löser man ju inte med restriktioner och vaccinpass.

Vi kan självklart inte motivera fortsätta covidrestriktioner med generella problem och personalbrist i sjukvården. Då kan vi lika gärna förbjuda vintersport för att minska antalet benbrott. De flesta som nu smittas av covid verkar inte bli svårt sjuka, utan mer drabbas av en vanlig förkylning eller influensa, och covidpatienterna utgör alltså bara en bråkdel av belastningen på sjukvården just nu. Vi kan inte
 bruka våld på grundlagsskyddade fri och rättigheter med nya restriktioner och vaccinpass, och samtidigt slå ut företag och hela näringsgrenar på grund av runt 700 patienter sammanlagt vårdas i slutenvård eller på IVA på grund av covid. Vi betalar världens nästan högsta skatter, och då är det politikens och sjukvårdens ansvar att dimensionera vården så att man även klarar belastningstoppar. 

Nu diskuterar politikerna regeringens önskan om att förlänga pandemilagen till den 31/5. Jag har tidigare argumenterat för att detta är orimligt, och nu visar det sig att både L och SD tycker som jag, liksom ett växande antal moderater. Att ge regeringen fortsatt rätt att ta beslut som har koppling till grundlagsskyddade rättigheter är väldigt långtgående, och i det läge som gäller nu finns ingen anledning att förlänga pandemilagen alls. Det är dags att ta tillbaka makten till riksdagen. Det kan såklart komma nya behov av restriktioner som inskränker grundlagsskyddade rättigheter om covid skulle mutera till farligare varianter, eller om det på något sätt skulle kunna visas forskningsstöd att det kan minska belastningen på sjukvården. Men då är det en fråga som riksdagen ska hantera - och vi har bevisat under pandemin att vi vid behov kan ta snabba beslut i bred enighet när det behövs.

När det gäller vaccinpass är alla åtta partier mer eller mindre positiva till detta. De enda som håller emot lite nu är faktiskt regeringen. Och eftersom deras linje just nu är att i första hand försöka stoppa smittspridningen är det logiskt - vaccin och vaccinpass stoppar bevisligen inte smittspridning, vilket bilden ovan visar tydligt. Vill man försöka minska smittspridningen måste man ha åtgärder som gäller alla i samhället. När andra partier argumenterar för lindrade restriktioner och i stället införande av vaccinpass i allt fler sammanhang blir det ologiskt.  Smittspridningen är lika stor bland vaccinerade som ovaccinerade. Vaccinpass kommer därför inte att stoppa smittspridningen utan i stället självklart öka den, jämfört med om man väljer bredare restriktioner för alla. Och då bortser jag från de ännu viktigare ideologiska och  moraliska invändningarna. Samtidigt anser jag i likhet med citerade experter att åtgärder för att stoppa smittspridning i det läge vi är nu och med den svenska och internationella kunskap som finns är meningslöst eftersom det inte fungerar mot Omikron. 

Vaccinering verkar däremot fungera bra mot allvarlig sjukdom och är därför viktig för äldre och riskgrupper. Men att använda vaccinpass som påtryckningsmedel för att få yngre friska att vaccinera sig med första, andra eller tredje dosen är inte rimligt. Dels med hänvisning till det jag skrev i föregående inlägg, alltså att för täta påfyllnadsdoser enligt EU:s läkemedelsmyndighet kan försvaga immunsystemet. Men också för att den påstådda skillnaden mellan vaccinerade och ovaccinerade när det gäller vårdbehov för svår sjukdom till följd av covid är missvisande. När man talar med sjukvårdsansvariga får man en tydlig bild - såväl de vaccinerade som ovaccinerade som ligger inne på intensivvård eller slutenvård till följd av covid består i huvudsak av äldre och riskgrupper. Risken för en ung frisk ovaccinerad att bli svårt sjuk är extremt liten, särskilt när det gäller Omikron, och motiverar inte utpressning från samhället med vaccinpass för att öka vaccinviljan. Energin bör i stället läggas på att få alla äldre och personer i riskgrupper att vaccinera sig (runt 10% av äldre och personer i riskgrupper är märkligt nog fortfarande inte vaccinerade alls). Dessutom borde man införa testning av personal som arbetar med dessa grupper.

När jag summerar olika förslag och argument, och tar del av den forskning som finns, lyssnar på svenska och utländska experter och läkare, och tar del av fakta och statistik som gäller för belastningen på sjukvården landar jag i åtta konkreta förslag till fortsatt hantering av pandemin: 

1. Nuvarande pandemilag gäller till 31/1. Den bör inte förlängas. 
2. Dagens restriktioner kan av försiktighetsskäl möjligen vara rimliga januari ut för att ha beredskap för säkerhets skull om det eventuellt skulle bli ökad belastning på vården till följd av dagens snabba smittspridning. Detta även om få experter tror det idag och det inte syns något av detta i utvecklingen i andra länder. Restriktioner ska precis som nu gälla lika för alla, eftersom alla smittade sprider smitta oavsett vaccinstatus.
3. När pandemilagen löper ut den 1/2 bör alla nuvarande restriktioner slopas. Även all användning av vaccinpass slopas. Vid eventuellt behov av förlängning eller nya restriktioner ska detta beslutas av riksdagen.
4. Vaccinering mot både covid och säsongsinfluensa fortsätter erbjudas aktivt och äldre och riskgrupper prioriteras med extra doser vid behov. Vaccinering är fortsatt frivillig och syftet är i första hand att man inte ska bli svårt sjuk - precis som när man vaccinerar sig mot andra sjukdomar. Samhället ska informera om vaccinerna på ett objektivt sätt, erbjuda gott om tider för vaccinering, och varje människa tar sedan beslut för egen del utan påtryckningar från samhället. Precis som vi alltid hanterat vaccinfrågor i Sverige.
5. Den generella uppmaningen att stanna hemma vid minsta förkylningssymtom slopas för alla, både barn och vuxna, vilket kommer att lätta de akuta problemen med hög sjukfrånvaro i viktiga samhällssektorer. Det betyder återgång till normala sjukskrivningsregler som gällde före pandemin för de flesta yrkesgrupper. För anställda inom vård och omsorg beslutar arbetsgivaren vad som gäller. 
6. Regelbunden testning införs av personal inom äldreomsorg, vård av riskgrupper och inom LSS, och fortsätter så länge covidsmittan sprids i betydande omfattning. Äldre och riskgrupper kan bli svårt sjuka oavsett vaccinering och även av smitta som inte gör oss andra särskilt sjuka. Det finns därför anledning att visa särskild omsorg om dessa grupper. Vaccinkrav på personalen räcker inte, eftersom även vaccinerad personal kan sprida smitta. 
7. Övrig bred testning av covid trappas ned eller upphör, bortsett från det som sjukvården bedömer behövs inom vården och omsorgen, och eventuell testning för forskningsändamål, exempelvis för att upptäcka eventuella nya mutationer. 

8. Smittspårning och karantänsregler upphör - med den enorma spridningen av omikronviruset är det meningslöst med smittspårning, det medför bara onödigt omfattande sjukfrånvaro till följd av karantänsreglerna, vilket allvarligt hotar viktiga samhällsfunktioner, trots att viruset i sig inte medför allvarlig sjukdom. Den som inte mår dåligt eller har feber bör i normalfallet återgå i arbete eller till skolan.

 

 

 

Mycket uppseendeväckande om vaccin och påfyllnadsdoser

2022-01-12

Vid lunchtid idag kom ndanstående nyhet från Aftonbladet (i deras löpande covidbevakning). Det borde i viss mån förändra hela synen på hur man ska hantera pandemin, och det kastar nytt ljus över detta med "boosterdoser" av covidvaccin.

Jag har hela tiden varit noga med att hålla isär frågan om vaccin och vaccinpass, och varit ganska skeptisk till dem som utmålar stora faror med vaccinen. Bilden jag har är att vaccinen fungerar ganska bra mot svår sjukdom, men dåligt mot smittspridning, särskilt när det gäller Omikronmutationen. Det har ju förekommit en hel del märkliga konspirationsteorier om vaccinen som varit omöjliga att ta på allvar. Men jag måste medge att jag också känt en växande oro över att seriösa och erfarna forskare, läkare och experter ibland också framfört mer balanserad oro för effekterna av pågående massvaccinering. Det har bland annat varnats för att massvaccinering av hela befolkningen mitt under pågående pandemi kan trigga virus att mutera. Vissa har också menat att man bara borde vaccinera äldre och riskgrupper, yungefär som vid vanlig influensa. Ytterligare andra har varnat för att upprepad vaccinering kan skada människors naturliga immunförsvar - detta har motsagts av andra som menar att vaccinen snarere förstärker det naturliga immunförsvaret.Det är svårt att bara vifta bort experterna hos WHO och EMA. Jag kan bara ställa frågan om vår regering och våra myndigheter verkligen har vetat vad man gjort och vad det får för följder på längre sikt? På ett sätt kanske begripligt eftersom smittspridningen var snabb och hotfull och man fick pröva sig fram. Men samtidigt har hela debatten varit ensidig, all kritik har censurerats, även i sociala medier av Facebook, Google mfl, och den som framfört minsta ifrågasättande av vaccinstrategin har kallats "antivaxxer". I politiken har det varit samma sak - alla har sprungit åt samma håll och det har inte funnits något utrymme alls för seriösa diskussioner och eftertanke. Människors rädsla, medias jakt på dramatiska nyheter och politikens behov av att visa handlingskraft har samverkat och stoppat all nyanserad diskussion. Trots varningssignaler från forskare och experter, både i Sverige och utomlands.  Nu verkar en del av denna kritik bekräftas och då är det verklgen dags att bredda diskussionen när det gäller den fortsatta hanteringen av pandemin. 

 


 

Intervjuad i P4 Sjuhärad om gravidas svåra vaccinationsval

2022-01-07

I dag blev jag intervjuad i P4 Sjuhärad i en intervju i direktsändning om mitt försvar för gravidas fria vaccinationsval (det jag skrev igår på bloggen, facebook och twiter). Det ligger nu en nedklippt version på webben, men det jag sa var ungefär detta:

* Jag har under en längre tid reagerat mot det hårda tonläget i vaccindebatten, särskilt och vill försöka bidra till att nyansera detta och få människor att inse att ingen tjänar på hårda ord och splittring av samhället. Jag ville också peka lite extra på att just gravida är en särskilt utsatt grupp som har en särskilt svår situation under en pandemi med mycket oro kring vad som är bäst för det ofödda barnet. Jag vill markera att alla bör respektera kvinnans eget val, oavsett om hon valt att vaccinera sig eller inte.
 
* En del gravida känner oro för att covidvaccin kan skada fostret eller medföra andra risker under graviditeten. Samtidigt utgör de gravida en riskgrupp för covid på grund av nedsatt immunförsvar till följd av graviditeten. Vaccinering eller inte är ett val som är mer komplicerat för dem än för de flesta av oss andra. Alla bör respektera kvinnas eget val, hon har troligen vägt för och emot betydligt mer noga än de flesta av oss.
 
* Jag är politiker och inte läkare. Min roll är inte att ge enskilda människor medicinska rekommendationer. Den som vill ha råd kring vaccination får ta detta med sjukvården eller sin läkare. Min roll som politiker är att försöka hålla ihop samhället, att behandla människor lika  och att verka för att människor respekterar andras val.

* Jag har själv alltid varit positiv till vacciner, de har gjort mycket gott för mänskligheten genom decennierna och vi har generellt starkt förtroende för olika vaccinationsprogram för barn. Men jag är starkt emot att använda påtryckningar mot människor för att de ska vaccinera sig, eftersom jag anser att det inkräktar på grundlagens regler om mänskliga fri och rättigheter och skydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp. Det är just i en kris det är extra viktigt att politikerna respekterar tankarna bakom grundlagen. Därför säger jag nej till vaccinpass. Vaccinering måste alltid vara ett beslut av den enskilde, som måste väga för och emot i varje situation efter samråd med sjukvården och sin läkare. Samhället ska informera sakligt om vacciner, men inte utöva påtryckningar.
 
* Vi har hög frivillig vaccinationstäckning i Sverige och alla typer av tvång eller påtryckningar riskerar att få motsatt verkan. Det stärker snarare konspirationsteorier och misstro vilket kan få allvarliga långsiktiga följder för andra vaccinprogram.
 
* Man kan vara för vaccin men mot vaccinpass och tvång. För mig är det två helt olika frågor.
Respektera de gravidas svåra vaccin-val

2022-01-06

Många gravida känner stor oro för att covidvaccin kan skada fostret eller öka risken för alltför tidig nedkomst. Samtidigt utgör de en riskgrupp för covid på grund av nedsatt immunförsvar till följd av graviditeten. Vaccinering eller inte är ett oerhört jobbigt val som är mer komplicerat än för de flesta av oss andra.

Jag har själv en dotter som är gravid och blir extremt upprörd när jag läser inlägg som hånar gravida för deras val. Vissa beskyller de gravida som har vaccinerat sig för att riskera fostrets liv. Andra menar att de är oansvarigt att inte vaccinera sig eftersom det riskerar fostrets liv. Och från FHM kom först rekommendationen att gravida inte skulle vaccineras, varefter man sedan gjorde helt om och sa att vaccinet är säkert för gravida. Detta trots att man omöjligen redan kan veta eller följa upp hur de nyfödda barnen eventuellt kan påverkas. Samtidigt vet ju kvinnan att om hon själv blir svårt sjuk i covid kan det skapa problem för både henne och fostret.

För den gravida är det till stor del outforskad mark, och därmed ett val mellan pest och kolera - utöver all "vanlig" oro en gravid kvinna kan känna under sin graviditet. Bara detta att föda under en pandemi är en extra oro för många.

Så oavsett om en gravid kvinna vaccinerat sig eller inte så ska du respektera hennes val! Lita på att hon troligen mer än de flesta vägt för eller emot, har läst allt hon kommit över, talat med läkare och barnmorskor (som inte alltid är överens) och rådgjort med anhöriga och gravida vänner. Mer än många andra har hon tagit ett väl överlagt beslut. Respektera henne för detta - du har faktiskt inte med hennes beslut att göra. Och var glad att du slipper tänka på fler än dig själv när du gör ditt eget val.
Nu är drygt hälften av protestmailen besvarade

2022-01-03

Före jul kom ett stort antal protestmail mot användande av vaccinpass inom landet. Det har fortsatt att komma in ytterligare ett antal senaste veckan, och totalt har jag fått över 5.300 mail om detta i min inkorg.

Jag lovade före jul att försöka besvara samtliga mail, vilket såklart är en ganska omfattande uppgift. Men med hjälp av ett standardsvar blir det ändå hyfsat hanterbart. Svaret hänvisar till mina blogginlägg i frågan där jag ju utvecklar mina argument i frågan, och jag utlovar också rapporter efterhand om vad som händer i frågan. Hittills är drygt hälften av protestmailen besvarade, och resterande hoppas jag hinna  hantera under veckan.

Mitt mål just nu är i första hand att stoppa förlängning av pandemilagen till den 31 maj som regeringen begär i sin proposition. Jag vill att makten över pandemirestriktionerna ska återföras till riksdagen, eftersom jag anser att frågor som har tydlig koppling till begränsning av grundlagens skrivningar och fri och rättigheter bör hanteras med större respekt för demokrati och öppenhet. Jag konstaterade häromdagen att både JO och JK har liknande argumentationer i sina remissvar och att ett antal remissinstanser ifrågasätter den långa förlängningen. Jag har visst hopp om att en förlängning i vart fall kan begränsas i tid, och att riksdagen därmed så småningom kan återfå makten över beslut om användningen av vaccinpass. Det vore värdefullt eftersom det då blir möjligt med en tydligare politisk debatt om denna fråga.


 

 

Nyårsbetraktelse

2021-12-31

Snart är ännu ett år till ända. Det blev ett helt osannolikt märkligt politiskt år med flera regeringskriser och där riksdagen glädjande nog även röstade igenom den budget som M-SD-KD förhandlat fram. Utöver detta har pandemin kommit och gått under året, och är nu tillbaka som nytt orosmoment. Den mycket olyckliga linjen med vaccinpass som på ett helt orimligt sätt diskriminerar friska människor beroende på vaccinstatus blev en mycket tråkig avslutning på året. 

För egen del var det samtidigt en höjdpunkt när jag av en enig nomineringsstämma och utan omröstning valdes till förstanamn på den moderata riksdagsvalsedeln kommande val. I mörka stunder när jag funderar över vart riksdagens partier, vårt land och många andra länder är på väg när det gäller värnandet av grundläggande mänskliga rättigheter och en balanserad pandemipolitik tänker jag på att jag har en viktig roll att stå upp för det jag tror på, även när en majoritet har en annan åsikt. Mitt nyårslöfte som jurist och riksdagsledamot, men framförallt som medmänniska, är att envist värna den enskilda människans rättigheter när andra viker ned sig, och jag anser inte att den frågan ens är förhandlingsbar. Det är i en kris som vi människor prövas.

Jag är faktiskt på allvar djupt orolig för vart vårt västerländska samhälle är på väg. Orolig för de hätska och oförsonliga angreppen från båda sidor i debatten om vaccin och vaccinpass. Orolig för att rädda människor är alltför lätta att styra och få att acceptera politiska beslut som man normalt aldrig skulle godta. Orolig för att flockmentaliteten visar sig från sin allra sämsta sida när det gäller att jaga inbillade syndabockar. Orolig för att politiker i sin iver att framstå som handlingskraftiga glömmer andra viktiga värden. Orolig för att man nu öppnar för allt hårdare restriktioner med de små stegens tyranni, restriktioner som riskerar att delvis permanentas och användas för andra syften än just att bekämpa pandemin. Orolig för följderna av att politiker och media tillsammans bidrar till det hätska tonläget och till att splittra vårt samhälle och skapa djupa sår för framtiden som kommer ta lång tid att läka. 
Det kommer att skrivas böcker i framtiden om detta, med en berättelse som kommande generationer kommer att förundras över. 


Jag har en enda nyårsönskan - respektera dina medmänniskor! Oavsett om de är friska eller sjuka, vaccinerade eller inte. Vi är alla människor i samma land, människor som lyssnar och tar del av fakta från olika håll, försöker bilda sig en egen uppfattning i svåra frågor och som väljer olika vägar som de anser är rätt. I ett demokratiskt och öppet rättssamhälle har alla den rätten. Man kan tycka att ens vän eller granne eller arbetskamrat gör fel val, men man får faktiskt respektera det så länge det ligger inom grundlagens och övriga lagars gränser. Det är i en kris vi bedöms som människor efter hur vi behandlar varandra.

Efter regn kommer solsken. En dag kommer vi förundrade att titta tillbaka på hur vi betedde oss under pandemin. Jag hoppas på ett bättre år än 2021 för oss alla, där vi lagt pandemin bakom oss och i stället kan se framåt och arbeta för att lösa alla andra viktiga samhällsfrågor.  

Jag önskar alla mina bloggläsare, följare i andra sociala medier, med- och motdebattörer,  kolleger och politiska motståndare, vänner och bekanta ett riktigt

Gott Nytt År!


 

 

Regeringen bör inte få förlängd pandemilag till den 31/5 2022

2021-12-30

I regeringens proposition 2021/22:69, "Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen" föreslås att regeringen ska få förlängning av pandemilagen ända till den sista maj 2022. Jag tycker det är mycket olämpligt.

Pandemilagen är en undantagslag som gällt sedan april 2020, och som ger regeringen befogenheter att besluta om saker som annars riksdagen skulle bestämt. Det finns till och med möjlighet för regeringen att via förordningar flytta makt vidare till enskilda myndigheter. Med tanke på att många beslut om restriktioner är synnerligen begränsande för människors frihet och även påverkar företag, organisationer och samhället i stort är det viktigt att man hela tiden beaktar helheten i sådana beslut. Det mest rimliga är såklart att denna typ av förslag debatteras och förankras i Sveriges Riksdag, och att de folkvalda politikerna sedan röstar om besluten.

Att under ett valår ge regeringen mandat att begränsa möten, demonstrationer och andra aktiviteter är mycket tveksamt. Möjligheten att använda vaccinpass på ett begränsande sätt gör det hela ännu mer problematiskt. Den 1 juni är det endast drygt tre månader kvar till valdagen. Det betyder att huvuddelen av valåret och valrörelsen riskerar att styras av pandemilagen. 

Regeringens förslag till förlängning av pandemilagen i ytterligare fyra månader får också kritik från tunga remissinstanser. Både JK, JO, Svenska Kyrkan, Företagarna och Visita mfl menar att det det är en alltför lång tid. JK skriver "Det är av yttersta vikt att de åtgärder och bemyndiganden som nu föreslås att förlängas inte gäller längre än nödvändigt eftersom de innebär omfattande begränsningar i flera av de grundläggande fri- och rättigheter som följer av regeringsformen och Europakonventionen"

Jag anser i första hand att det nu är dags att normalisera beslutsfattandet efter snart två år med undantagslagstiftning. Det borde utan problem gå att låta riksdagen ta över beslutsfattandet om pandemiåtgärder för att stärka den demokratiska förankringen och öppet visa vilka partier och ledamöter som stödjer olika beslut. Vi har när det gäller ekonomiska krisstöd visat att det går att ta snabba beslut i riksdagen vid behov. Om det ändå finns majoritet för att ge regeringen en förlängning av pandemilagen borde det i vart fall bara gälla för en månad i taget, varefter det behövs ett nytt beslut i riksdagen för en förlängning ytterligare en månad. 


 

 

Hårdare krav för att komma in i landet än för att vårda äldre och sjuka

2021-12-22

Jag upphör aldrig att förvånas över de ologiska beslut som tas i både Sverige och andra länder när det gäller pandemin.

Det senaste i raden i vårt eget land är att vi nu inför krav på negativa covidtest för alla som kommer till gränsen och vill in i Sverige. I sak är detta kanske vettigt, det är i vart fall mycket vettigare än att kräva vaccinpass. En nyligen testad och konstaterat frisk person löper ju väldigt låg risk att vara sjuk eller att smitta någon annan. Detta till skillnad mot vaccinerade, där det är ett lotteri hur längesedan man vaccinerat sig, hur stor vaccineffekt som finns kvar och i hur hög grad man smittar om man själv blivit infekterad. EU har just beslutat att alla EU-länder ska låta sina covidpass gälla nio månader från full vaccinering, och man får inte öka eller minska denna tid i de enskilda länderna. Med tanke på att man redan fem månader efter andra dosen vaccin lär ha mindre än 50% effekt av vaccinet undrar man ju hur mycket som finns kvar efter åtta-nio månader? Dessutom kommer upprepade rapporter om hur ineffektivt vaccinet är när det gäller att stoppa smittspridning, särskilt mot Omikron-mutationen som spås ta över även i Sverige inom någon månad. Krav på negativt test är mycket säkrare om man vill stoppa smittspridning.

När det gäller sjukvården, äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade och andra i riskgrupper krävs däremot inga negativa test. Några talar om att kräva vaccinpass, men det är som sagt mycket osäkrare för patienterna än ett negativt test. 

Vi kräver alltså negativa test för att få komma in i landet, men vi kräver inte regelbunden testning av personal som arbetar inom sjukvård och omsorg. Det är faktiskt helt skogstokigt, och återigen vidtar vi en massa åtgärder för att skydda människor som oftast inte blir särskilt sjuka, samtidigt som vi försummar att skydda de mest utsatta. Jag begriper ärligt talat inte logiken.  


 

 

Väljarna inte särskilt positiva till krav på vaccinpass

2021-12-20

I media kan vi läsa om opinionsmätningar från bland annat Sifo och Novus som visar att motståndet mot krav på vaccinpass inte verkar vara jättestort i Sverige. Det är i vart fall vad rubrikerna basunerar ut - exempelvis när SVT presenterade denna opinionsmätning från Novus. Andra mätningar, som exempelvis Marcus Oscarssons stora undersökning med ett betydande antal svarande pekar på ett mer osäkert läge när det gäller för eller emot vaccinpass. Och i min egen lilla omröstning på twitter (med väldigt stor andel moderata och borgerliga följare) sa 70% av över 7.000 röstande blankt nej.

Samtidigt är det inte så konstigt om en majoritet är för vaccinpass när media och politiker basunerat ut att "vaccinerade inte smittar". I ett sådant läge är det ju högst naturligt att många tycker det känns tryggt att alla i deras omgivning är vaccinerade. Men det är alltså en falsk trygghet, vilket bland annat Folkhälsomyndigheten och många forskare påpekat de senaste veckorna - även vaccinerade sprider smitta i ganska hög utsträckning och smittspridningen är stor i många länder trots hög vaccinationstäckning. Ett annat skäl till att inte så många kanske bryr sig är att 
vaccinationstäckningen är hög i Sverige, och de som är vaccinerade tycker väl kanske inte att frågan är så viktig eftersom de inte känner att den berör dem själva. 

Men de som är emot vaccinpass ser det mer från en principiell utgångspunkt än för att det påverkar dem själva - de flesta som hör av sig till mig och är emot vaccinpass skriver samtidigt att de själva är fullvaccinerade och inte är emot vaccin, men att de ser frågan ideologiskt och  värnar om dem som ställs utanför samhället bara för att de utnyttjat sin rätt enligt grundlagen att välja om de vill vaccinera sig eller inte. De är också oroliga för vad detta kan leda till i en förlängning om man en gång tummat på principen om att hälsostatus eller vaccinationsstatus inte får användas för diskriminerande restriktioner (med undantag för begränsningar enligt smittskyddslagen för den som verkligen bär på en allvarlig smitta). 

Det viktiga är samtidigt att politik inte handlar om att låta en majoritet förtrycka en minoritet. En majoritet har inte rätt att besluta att minoritetens grundläggande fri och rättigheter ska tas bort. Därför är egentligen inte denna typ av opinionsmätningar intressanta som underlag för politiska beslut.

Men med detta sagt är det intressant att SVT/Novus dessutom visar att stödet för krav på vaccinpass faktiskt inte är så stort som rubriken antyder. Endast ca 30% är exempelvis beredda att gå så långt som att kräva vaccinpass på arbetsplatser, i butiker eller vid små folksamlingar. Och den mest "populära" användningen, vid stora evenemang, har bara stöd av 68% av väljarna, samtidigt som 59% är positiva när det gäller användning på restauranger. Detta borde trots allt väcka eftertänksamhet hos politikerna. För dessa siffror är alltså TROTS den missledande bild som media gett om att vaccinerade inte smittar.
För mig är det viktigt att markera tydligt att man kan vara för vaccin och mot vaccinpass samtidigt. Det är faktiskt två helt olika saker.  Vacciner har genom historien varit till stor nytta för mänskligheten, och jag är stor vän av vacciner. Vi har själva vaccinerat våra barn med allt som erbjudits. Vi har dessutom köpt till extra vaccineringar av både barnen och oss själva för dyra pengar. Alltid grundat på att vi noga vid varje tillfälle försökt sätta oss in frågan och vägt nytta mot den möjliga risk som alltid finns vid en vaccinering, och där vi kommit fram till att nyttan övervägt. Det är så det bör gå till vid all vaccinering eller medicinering - genom välinformerat samtycke. Inte genom tvång eller indirekt tvång. 


 

 

Lite mera från media om vaccinpass

2021-12-19

I veckan som gick blev jag intervjuad i Epoch Times om min kritik mot regeringen rörande införandet av vaccinpass. Det blev en ganska lång intervju.

Även Världen Idag hade förra veckan en längre artikel om kritiken mot vaccinpass, där man även citerade mig från twitter om det stora antalet kritiska mail som skickats till riksdagsledamöterna. Hittills har vi fått runt 5.000 mail, och fler kommer hela tiden. För mig som är innte på mitt 16:e år som riksdagsledamot är det en av de mer omfattande protestkampanjerna jag varit med om.

Det kommer nu också en del intressanta nyheter i facktidningar och vanliga media som pekar på att vaccinpass inte bara är fel ideologiskt, proncipiellt och juridiskt, utan att det också är fel i sak.

I denna artikel från European Journal of Epidemiology (en del av Nature Publishing Group) beskrivs en mycket omfattande undersökning i 68 länder och nära 2947 "counties" i USA som visar att smittspridningen är lika snabb oavsett graden av vaccinationstäckning.  Undersökningen visar återigen att huvudsyftet med vaccinering är att undvika att bli svårt sjuk. Däremot fungerar det dåligt för att stoppa smittspridning. 
Vaccinpass lär med andra ord inte stoppa smittspridningen.

Och finska Hufvudstadsbladet har en artikel där Markku Tervahauta, generaldirektören för det finska Folkhälsoinstitutet flaggar för att stoppa användningen av det finska covidpasset (som till skillnad mot det svenska vaccinpasset även innefattar möjligheten till negativa test och styrkta antikroppar efter tidigare infektion) om spridningen av omkronvarianten ökar. Detta eftersom varianten visat sig smitta även dubbelvaccinerade och att även de vaccinerade kan sprida viruset. I stället öppnar han för att man skulle kräva snabbtester av alla för att få komma in på större tillställningar. Alltså det jag tidigare förespråkat för bästa säkerhet vid större evenemang, samt föreslagit som lämpligt för all vårdpersonal som arbetar med äldre eller riskgrupper för att öka deras trygghet. Att kräva vaccinpass av vårdpersonalen ger tyvärr en ganska falsk trygghet.  

 

 


Äldre och riskgrupper förtjänar större trygghet under pandemin

2021-12-14

Jag upplever en stor oro hos äldre och personer i riskgrupper och deras anhöriga för att känsliga personer ska smittas av covid trots att de är vaccinerade. Alla inser nu att vaccinering inte ger 100%-igt skydd, inte ens efter tre vaccindoser. Man inser också att vaccinerade som smittats också kan smitta andra. Detta är ju för övrigt ett av mina argument för att vaccinpass skapar falsk trygghet och att de tyvärr inte heller stoppar smittspridning särskilt effektivt. 

Oron finns även bland personer som arbetar inom äldreomsorg, sjukvård och LSS. De inser att det inte räcker med bara vaccin för att skapa trygghet för de äldre och för andra utsatta grupper, exempelvis personer i riskgrupper, nyopererade, gravida och andra som besöker vården.

Flera har framfört tanken att daglig testning är enda sättet att försöka skapa trygghet. Ett negativt dagligt test är av allt att döma betydligt mer säkert än ett krav på vaccinering. Och även om man har ett krav på vaccinering vet man inte vilken personal som är vaccinerad och man har inte heller rätt att kräva svar på den frågan. Vissa kommuner frågar ändå om vaccinering, och får de då ett nekande svar kräver de i stället daglig testning före arbetspassets början. 

Jag tycker man borde skrota hela tanken på vaccinpass eller vaccinkrav. Vaccinering ska bygga på frivillighet och i första hand göras för att man själv vill undvika svår sjukdom. Effekten på smittspridningen till andra är minst sagt osäker, eller sannolikt rent av ganska svag. Min tanke är att man i stället borde kräva daglig testning före varje arbetspass av all personal inom vård och omsorg som arbetar med äldre och personer i riskgrupper. Både vaccinerade och ovaccinerade bör testas på samma sätt. Ett snabbtest kostar inte många tior på apoteken, och om kommuner och regioner handlar upp dessa lär priset bli ännu lägre. Det är småpengar i förhållande till alla andra kostnader för pandemin. De jag rådgjort med säger dessutom att dessa snabbtester numera är rimligt tillförlitliga. Dessutom får man resultatet snabbt.

Förutom ökad trygghet för äldre och personer i riskgrupper skulle denna modell medföra fler fördelar. Den avskaffar direkt problemet med att olika personer på en arbetsplats behandlas olika beroende på om man är vaccinerad eller inte. Man slipper omplaceringar och kan utnyttja all sin personal. Dessutom skulle dessa dagliga tester göra att personal inte behöver stanna hemma i onödan för små diffusa symtom som kanske inte alls är covid. Man skulle också snabbare upptäcka smitta och kunna smittspåra direkt i de fall någon i personalen testar positivt, vilket i sig ökar tryggheten för både patienter och kolleger.


Detta förslag tänker jag testa på olika beslutsfattare och politiker. Jag tror dessutom att det brådskar. Om nu Omikron-mutationen sprids så snabbt i våra grannländer lär den snart spridas även här. Ganska snart. Då är det återigen akut att ha fokus på att skydda våra äldre och riskgrupper och samtidigt se till att så stor del av personalen som möjligt kan vara på sin arbetsplats. Vaccinpass är en återvändsgränd och löser inga problem. Det tror jag däremot att mitt förslag om regelbunden testning skulle kunna göra.

Den som har synpunkter eller tankar kring detta får mer än gärna höra av sig.  

 

 

 

Viktigast i kris är att samla landet och värna grundläggande rättigheter

2021-12-12

Som politiker ser jag som min uppgift att motverka splittring och hålla samman landet under en kris, exempelvis den pandemi vi genomlevt under snart två år. Just nu går tyvärr utvecklingen i en helt annan riktning. Jag är djupt bekymrad över vart vårt land är på väg. Diskussionerna om för eller mot vaccin och för eller mot vaccinpass sliter just nu sönder vårt land, och tonen i både sociala medier, tidningarnas debattsidor och i fikarummen på våra arbetsplatser är stundtals mycket hård och oresonlig. Följderna av detta är svåra att överblicka, men jag tror det kommer ta lång tid att läka såren.

En samhällskris möter vi gemensamt. Inte uppdelade i två läger. inte polariserade, rädda och hatiska mot varandra. Just nu är de vaccinerade rädda och de ovaccinerade är rädda. Alla för olika saker. Och de flesta politiker verkar dessutom ha gripits av panik.

Rädsla och panik är ingen bra grund för beslut, vare sig om man är politiker eller invånare i Sverige. 

I ett allvarligt läge är det politikens uppgift att vara samlande, att förebygga rädsla och panik och att ta ledning av de lagar vi har beslutat om i demokratisk ordning. Grundlagen är en av dem. P
olitiken inte ska verka på ett sätt som splittrar människor och skapar misstro och misstänksamhet i samhället.

Politiken ska inte förstärka medias och andras försök att skapa panik och oro. Vi ska tvärtom motarbeta detta. Exempelvis kan det vara skäl att påminna om att vare sig ovaccinerade eller vaccinerade smittar om de är friska. Och inte heller om de vid symptom håller sig hemma.

För mig är det självklart att politiker och myndigheter kan komma med tydliga rekommendationer, redovisa fakta och beskriva effekterna av vaccin. Men det är alltid den enskilda människan som sedan väljer, och oavsett val förtjänar man respekt. Även om man självklart kan tycka att vissa gör fel val.

För mig är det solklart att politikerna i ett krisläge har som sin allra viktigaste uppgift att värna grundlagen och tankarna bakom denna - det är i en kris det är allra viktigast att stå upp för grundläggande principer som medborgerliga fri och rättigheter, yttrandefrihet, demonstrationsfrihet, åsiktsfrihet och fria val. Detta betyder för mig bland annat att politiker inte ska runda grundlagens regler om att medicinska ingrepp (inklusive vaccination) förutsätter frivillighet. Om man inför sanktioner och använder utpressning mot sitt eget folk för att de utnyttjar sina grundlagsskyddade fri och rättigheter passerar man enligt min åsikt en röd linje. Dessutom har FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter uttalat att tvångsvaccinering strider mot de mänskliga rättigheterna. Att pressa sin befolkning genom att inskränka deras rättigheter om de inte vaccinerar sig är för mig precis samma sak. 

 


 

Jag har full respekt för att andra kan landa i en annan ståndpunkt. Men för mig är ingen annan politisk fråga så viktig som denna. Att värna svenska folkets grundläggande fri- och rättigheter är den viktigaste uppgiften för en riksdagsledamot. För mig är mitt eget politiska uppdrag i övrigt helt underordnat denna fråga. Om vi tummar på detta nu öppnar vi dörren för en otäck samhällsutveckling där politiker godtyckligt villkorar våra vardagliga fri och rättigheter. 

Mina åsikter i övrigt kring grundlagsfrågan och sakfrågan kring vaccinationspass och det orimliga i att diskriminera dem som skaffat sina antikroppar på naturlig väg beskriver jag utförligt i föregående blogginlägg från i onsdags. Jag gjorde också en egen liten undersökning som drygt 7.000 svarade på. 70% säger nej till vaccinpass. Det är såklart bara en egen undersökning bland mina egna följare, men bland dessa finns väldigt många moderater och jag tycker ändå det är ett intressant resultat. 

Jag har också varit tydlig med att jag tycker moderaterna landat fel med det nya förslaget häromdagen om ännu mer ingående krav på vaccinpass. Det är fel ideologiskt och det strider mot grundlagens intentioner. Det är dessutom ganska meningslöst för att stoppa smittspridningen eftersom även smittade vaccinerade bevisligen sprider smitta vidare i ungefär samma omfattning som ovaccinerade. Vaccinpass ger en falsk trygghet och riskerar snarare att smitta fler i riskgrupper. Jag vet att förslaget baseras på goda avsikter och en vilja att försöka göra något bra - men jag tycker vi landat fel och kommer att argumentera starkt för att moderaterna tänker om i denna fråga. 

 

Riksdagen röstade INTE om förlängning av pandemilagen idag

2021-12-08

Vid dagens votering hanterades ett ärende som har rubriken "Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen". Rubriken är missvisande - detta var bara en skrivelse från regeringen som redovisar vilka åtgärder som vidtagits och regeringens inställning till lagarnas fortsatta giltighetstid. En rapport till riksdagen helt enkelt. Denna skrivelse lades till handlingarna och riksdagen beslutade inte om någon förlängning - om det blir aktuellt med förlängning kommer regeringen att skicka en ny proposition till riksdagen innan den nuvarande lagstiftningen löper ut den 1 februari nästa år. Denna proposition ska riksdagen då hantera och besluta om på sedvanligt sätt.

För egen del avvaktar jag regeringens proposition. Jag är dock starkt tveksam till att ge regeringen en förlängd pandemilag och jag är som bekant tydlig med att krav på vaccinpass inte borde få förekomma överhuvudtaget i en rättsstat som värnar mänskliga fri och rättigheter. De möjligheter till användning av vaccinpass som finns idag (evenemang) borde snarast upphöra och ingen ytterligare användning av vaccinpass bör tillåtas inom landet.

Människor i Sverige ska inte diskrimineras eller ställas mot varandra beroende på om man är vaccinerad eller inte - vaccinering är ett individuellt beslut som ska tas av var och en och inte tvingas på medborgarna genom olika typer av diskriminering eller sanktioner mot dem som utnyttjar sin grundlagsskyddade rätt att välja bort vaccin. Vi har idag över 85% av den vuxna befolkningen som är helt frivilligt vaccinerade, och av de ovaccinerade vuxna har en stor del naturliga antikroppar efter tidigare infektion. Vi har knappast ett stort problem med att många människor är oskyddade mot viruset.

Vaccinet är bra mot svår sjukdom men har dålig effekt mot smittspridning. Vaccinpass blir därmed en mycket svag smittskyddsåtgärd och enda syftet verkar vara att bakvägen tvinga människor att vaccinera sig under hot om att inte kunna leva ett normalt liv i samhället. Jag anser att det är en olycklig utveckling som är ovärdig ett rättssamhälle, och beklagar att riksdagens partier stödjer detta.

I debatten åberopas en Sifo-undersökning som sägs visa att det finns en stor majoritet i Sverige både för vaccinpass och för hårdare krav på ovaccinerade. Jag betvivlar inte undersökningens resultat även om det var få tillfrågade, men konstaterar att media och politik tillsammans gjort allt för att bygga upp en panik och skräck hos befolkningen för pandemin. Väldigt få har i samhällsdebatten stått upp för grundlagens principer och värdet av grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. Detta har banat väg för en begränsning av  befolkningens normala fri och rättigheter utan större protester. Det är samma sak i hela Europa och andra delar av världen. Rädda människor är lätta att manipulera få med sig på dramatiska restriktioner - det är en metod som använts många gånger tidigare i historien. Tyvärr ser jag det även bland riksdagskolleger i olika partier - man dras med i hysterin och agerar mer i panik än med eftertanke, och politiken medverkar till att sprida hat och misstro mot ovaccinerade - trots att de flesta av dem inte bär på någon smitta överhuvudtaget. Jag tycker det är politikens uppgift att hålla huvudet kallt, göra rätt saker och samtidigt försvara mänskliga fri- och rättigheter även i en kris. Jag anser inte att riksdagens partier lever upp till detta idag.

I övrigt hänvisar jag till mitt blogginlägg från den 1/12 (följer nedan) där jag närmare redogör för mitt motstånd mot vaccinpass, och varför jag anser att regeringens beslut om detta strider mot grundlagen, eller i vart fall tankarna med grundlagen.

Sedan dess har också den nya Omikronvarianten tillkommit - vilken verkar bryta igenom vaccinerna. Det är ännu ett skäl att inte införa vaccinpass - något som även Norska Folkhälsoinstitutet anser, och därför har gjort helt om och när det gäller vaccinpass. Alla internationella rapporter talar samtidigt för att Omikron innebär en mutation till en mer smittsam men lindrig infektion, vilket i så fall följer det alla experter förutspådde i början av pandemin, nämligen att en pandemi brukar sluta på det sättet. Omikron skulle kunna vara slutet på pandemin, där Covid muterat till en vanlig återkommande säsongsinfluensa och samtidigt tränger undan andra farligare Covid-mutationer. Denna teori stöds även den av FHI i Norge. Om det stämmer kan vi förhoppningsvis lägga pandemin bakom oss ganska snart, och förpassa vaccinpassen till historiens mörka sophög.

 

Vaccinering ska bygga på frivillighet - inte tvingas fram med vaccinpass

2021-12-01

I dag träder reglerna om vaccinpass vid evenemang i kraft. Arrangörer som vill ta in mer än 100 besökare måste antingen kräva vaccinpass eller använda andra restriktioner för distansering enligt Folkhälsomyndighetens beslut. Negativa covidtest eller bevis på genomgången infektion (alltså allt det som sammantaget utgör "covidpass" enligt EU-reglerna) godtas inte - endast vaccinbevis. 

Som jag varit tydlig med tidigare säger jag nej till användning av vaccinpass inom landet av en lång rad skäl, och tycker det är sorgligt att riksdagens partier praktiskt taget enigt står bakom detta (även om vi är en hel del ledamöter från höger till vänster som inte håller med våra partier). Jag tycker inte vaccinpass hör hemma i en västerländsk demokrati med grundlagsskyddade fri- och rättigheter.

Detta är inte ett inlägg i vaccindebatten, och jag är inte negativ till vaccin, utan tvärtom en förespråkare av vaccinering mot olika sjukdomar. Dock givetvis efter helt frivilliga beslut av var och en. Detta gäller såväl vaccin mot covid som mot annat. Att jag tycker det är tveksamt om den som har naturliga antikroppar mot covid ska pressas att vaccinera sig, och känner oro för att ge yngre barn covidvaccin är en annan sak. Men generellt verkar ju vaccinen mot covid ha en god effekt mot svår sjukdom och död, och verkar därmed vara ett bra sätt att skydda inte minst äldre och utsatta riskgrupper i vår befolkning.

Vaccinpass är däremot en helt annan sak, och kritiken mot dessa kommer från både ovaccinerade och fullvaccinerade. Jag ska kort redogöra för mina viktigaste invändningar mot att använda vaccinpass inom landet.  


Grundlagen

Regeringsformen (RF) 2:6 föreskriver bland annat skydd mot kroppsligt ingrepp, vilken inkluderar vaccinering. Vaccinering förutsätter frivillighet och om man riktar sanktioner mot den som väljer att inte vaccinera sig är detta i praktiken ett tvång och därmed ett brott mot grundlagen, eller i vart fall tankarna bakom grundlagen. Grundlagen får begränsas, men endast genom lag. Nu sker begränsning genom förordning som möjliggörs av pandemilagen, vilket enligt min åsikt är ett sätt att runda grundlagen. Ett så ingripande beslut som användning av vaccinpass borde beslutas som lag i riksdagen och innan dess underställas lagrådet för att bedöma om det uppfyller grundlagens krav på proportionalitet. Rättigheterna i grundlagen får nämligen endast begränsas om det är nödvändigt och inte finns några andra sätt att uppnå målet. I detta fall är det uppenbart för mig det finns andra sätt än att bakvägen runda grundlagen.

Visst kan man hävda att vaccinpass inte innebär ett direkt tvång, utan att man gör som man vill ”men då får ta konsekvenserna”. Men tänk tanken att vi skulle göra samma sak med yttrandefriheten? Säga att man självklart har rätt att kritisera regeringen – men att man då får ta konsekvenserna av detta i form av avstängt mobilabonnemang eller nedstängd internetuppkoppling. Hade vi accepterat det?


Vaccinpass är inte ändamålsenligt - det finns säkrare sätt att stoppa smittspridning

Vaccinpass är inte en smittskyddsåtgärd – det är en åtgärd för att gynna vissa näringsgrenar genom att de slipper mer effektiva smittskyddsåtgärder.  Det kan knappast ha varit tanken att man ska kunna använda ekonomiska skäl för att runda svensk grundlag.

I princip all forskning och alla experter är eniga – vaccinet är bra för att motverka allvarlig sjukdom och död, men tyvärr är vaccinet oväntat dåligt mot att stoppa smittspridning. Vaccinpass medför därför inget effektivt skydd mot smittspridning

Risken är att man vid stora evenemang väljer krav på vaccinpass i stället för övriga restriktioner som FHM erbjuder som alternativ. Effekten kan bli att man tar in obegränsat antal med vaccinerade som sedan smittar varandra och för smittan vidare ut i samhället. Vaccininpassen  kan därmed i praktiken medför att smittan ökar snabbare än om man i stället valt att kräva restriktioner såsom distansering och publiktak mm som vi använt tidigare. Det är orimligt att vaccinpass används när det med all rimlig logik innebär risk för ökad smittspridning.


Det mest smittsäkra är såklart att stoppa alla evenemang, och stödja näringsidkarna på samma sätt som tidigare. Vill man i stället ordna säkra evenemang (eller restaurangbesök) borde man snarare kräva negativa tester av alla – inte vaccinpass. Testerna är säkrare bevis på att man inte smittar än vad vaccinintygen är. Varför går Sverige längre än de regler EU beslutat om och underkänner det säkraste verktyget – negativa test?

Onödig diskriminering

Att man är ovaccinerad betyder inte att man är smittad eller sprider smitta. Att diskriminera friska ovaccinerade är helt enkelt oskäligt - vi har redan en smittskyddslag som gäller den som bär på allvarlig smitta. Men den gäller inte friska! 


De som haft covid har enligt forskningsstudier ett både starkare och sannolikt mer långvarigt skydd mot covid jämfört med dem som bara är vaccinerade. Att kräva att de som haft covid ska tvingas vaccinera sig för att få vara en fullvärdig medlem i samhället är orimligt - det finns bevisligen risk för biverkningar, även om de är små, och varför ska någon tvingas utsätta sig för denna risk utan någon nytta för vare sig den enskilde individen eller på samhällsnivå?

De som är ovaccinerade har olika skäl - gravida som är oroliga för påverkan på fostret, personer som haft infektionen och har antikroppar, personer som inte får vaccinera sig av medicinska skäl osv. Det minsta man kan begära är i vart fall att de ska få chansen att visa upp ett negativt covidtest i stället för vaccinpass.

Vaccinpass sliter isär samhället

Frågan om vaccinering och frågan om vaccinpass har skapat djup splittring i vårt samhälle. En splittring som skär genom alla partier och åsikter i övrigt, som splittrar familjer och vänner och arbetskamrater. Och tonen blir allt hätskare för och emot vaccin och för och emot vaccinpass. Vaccin och vaccinpass är två helt olika frågor - väldigt många fullvaccinerade är emot vaccinpass av princip.

Förtroendet för myndigheter och politiker riskerar också att skadas om man upplever att dessa bidrar till splittring av samhället och ologiska beslut som diskriminerar människor och begränsar deras grundlagsskyddade rättigheter utan rimliga skäl. 


Förtroendet för vaccin och vaccinering riskerar att skadas

Vi har generellt hög vaccintäckning i Sverige - som följer av frivillighet. Alldeles utan tvång eller indirekt tvång närmar vi oss nu 85% vaccinationstäckning bland vuxna. Att indirekt införa vaccinationstvång genom sanktioner mot ovaccinerade riskerar att göda konspirationsteorier och minska den framtida vaccinationsviljan. Det kan visa sig bli ett väldigt högt pris för samhället. Vaccinering är oerhört viktigt för folkhälsan och för att motverka allvarliga smittsamma sjukdomar och rädda liv.

Risk för de små stegens tyranni

Först hade vi diskussionen om Covidpass inom EU vid passage av landgräns. Redan där fanns stort motstånd, men då hette det att det inte skulle användas inom länderna utan bara vid gränspassage. Sedan infördes covidpass för en massa andra saker, och i vissa länder har man tappat allt vett och sans och i princip avskaffat medborgerliga fri och rättigheter som att få åka buss och utföra sitt arbete oavsett medicinsk status, eller hotar med tvångsvaccinering.

I Sverige började det med krav på vaccinpass vid större evenemang. Inget annat var aktuellt hette det. Sedan flaggade man för att det kan bli aktuellt även på restauranger och gym. Det kommer inte att stanna där. När man inser att alla evenemangsbesökare tar kollektivtrafiken till och från konserten och smittar varandra där blir ju vaccinpassen på arenan meningslösa. Då kommer sannolikt kraven på vaccinpass för att åka med kollektivtrafiken. När man sedan inser att människor även smittar varandra på jobbet kommer kravet på vaccinpass för att få vistas på sin arbetsplats. Och sedan fortsätter det. De små stegens tyranni, tills vi en dag har avskaffat våra medborgerliga fri och rättigheter helt och förvägrat människor både rätten att arbeta och försörja sig och att röra sig fritt i samhället. Kanske förbud mot att besöka vallokalen i september utan vaccinpass? Då har vi avskaffat demokratin också.  


I en kris är det extra viktigt att politiken står stadigt och håller huvudet kallt, hanterar frågor med omsorg och omdöme, försvarar grundlagen och tankarna bakom denna, är noga med proportionaliteten om man ska göra undantag, och verkar för att hålla ihop landet och samhället. Öppnandet för krav på vaccinpass tycker jag tyvärr strider mot allt detta. 

Jag är starkt emot krav på vaccinpass inom landet - av moraliska, etiska, ideologiska och juridiska skäl. Den 1 december 2021 kommer för alltid att vara en mörk dag i Sveriges historia för alla som värnar mänskliga fri- och rättigheter.


 

 

Vaccinering ska bygga på frivillighet - inte tvingas fram med vaccinpass

2021-12-01

I dag träder reglerna om vaccinpass vid evenemang i kraft. Arrangörer som vill ta in mer än 100 besökare måste antingen kräva vaccinpass eller använda andra restriktioner för distansering enligt Folkhälsomyndighetens beslut. Negativa covidtest eller bevis på genomgången infektion (alltså allt det som sammantaget utgör "covidpass" enligt EU-reglerna) godtas inte - endast vaccinbevis. 

Som jag varit tydlig med tidigare säger jag nej till användning av vaccinpass inom landet av en lång rad skäl, och tycker det är sorgligt att riksdagens partier praktiskt taget enigt står bakom detta (även om vi är en hel del ledamöter från höger till vänster som inte håller med våra partier). Jag tycker inte vaccinpass hör hemma i en västerländsk demokrati med grundlagsskyddade fri- och rättigheter.

Detta är inte ett inlägg i vaccindebatten, och jag är inte negativ till vaccin, utan tvärtom en förespråkare av vaccinering mot olika sjukdomar. Dock givetvis efter helt frivilliga beslut av var och en. Detta gäller såväl vaccin mot covid som mot annat. Att jag tycker det är tveksamt om den som har naturliga antikroppar mot covid ska pressas att vaccinera sig, och känner oro för att ge yngre barn covidvaccin är en annan sak. Men generellt verkar ju vaccinen mot covid ha en god effekt mot svår sjukdom och död, och verkar därmed vara ett bra sätt att skydda inte minst äldre och utsatta riskgrupper i vår befolkning.

Vaccinpass är däremot en helt annan sak, och kritiken mot dessa kommer från både ovaccinerade och fullvaccinerade. Jag ska kort redogöra för mina viktigaste invändningar mot att använda vaccinpass inom landet.  


Grundlagen

Regeringsformen (RF) 2:6 föreskriver bland annat skydd mot kroppsligt ingrepp, vilken inkluderar vaccinering. Vaccinering förutsätter frivillighet och om man riktar sanktioner mot den som väljer att inte vaccinera sig är detta i praktiken ett tvång och därmed ett brott mot grundlagen, eller i vart fall tankarna bakom grundlagen. Grundlagen får begränsas, men endast genom lag. Nu sker begränsning genom förordning som möjliggörs av pandemilagen, vilket enligt min åsikt är ett sätt att runda grundlagen. Ett så ingripande beslut som användning av vaccinpass borde beslutas som lag i riksdagen och innan dess underställas lagrådet för att bedöma om det uppfyller grundlagens krav på proportionalitet. Rättigheterna i grundlagen får nämligen endast begränsas om det är nödvändigt och inte finns några andra sätt att uppnå målet. I detta fall är det uppenbart för mig det finns andra sätt än att bakvägen runda grundlagen.

Visst kan man hävda att vaccinpass inte innebär ett direkt tvång, utan att man gör som man vill ”men då får ta konsekvenserna”. Men tänk tanken att vi skulle göra samma sak med yttrandefriheten? Säga att man självklart har rätt att kritisera regeringen – men att man då får ta konsekvenserna av detta i form av avstängt mobilabonnemang eller nedstängd internetuppkoppling. Hade vi accepterat det?


Vaccinpass är inte ändamålsenligt - det finns säkrare sätt att stoppa smittspridning

Vaccinpass är inte en smittskyddsåtgärd – det är en åtgärd för att gynna vissa näringsgrenar genom att de slipper mer effektiva smittskyddsåtgärder.  Det kan knappast ha varit tanken att man ska kunna använda ekonomiska skäl för att runda svensk grundlag.

I princip all forskning och alla experter är eniga – vaccinet är bra för att motverka allvarlig sjukdom och död, men tyvärr är vaccinet oväntat dåligt mot att stoppa smittspridning. Vaccinpass medför därför inget effektivt skydd mot smittspridning

Risken är att man vid stora evenemang väljer krav på vaccinpass i stället för övriga restriktioner som FHM erbjuder som alternativ. Effekten kan bli att man tar in obegränsat antal med vaccinerade som sedan smittar varandra och för smittan vidare ut i samhället. Vaccininpassen  kan därmed i praktiken medför att smittan ökar snabbare än om man i stället valt att kräva restriktioner såsom distansering och publiktak mm som vi använt tidigare. Det är orimligt att vaccinpass används när det med all rimlig logik innebär risk för ökad smittspridning.


Det mest smittsäkra är såklart att stoppa alla evenemang, och stödja näringsidkarna på samma sätt som tidigare. Vill man i stället ordna säkra evenemang (eller restaurangbesök) borde man snarare kräva negativa tester av alla – inte vaccinpass. Testerna är säkrare bevis på att man inte smittar än vad vaccinintygen är. Varför går Sverige längre än de regler EU beslutat om och underkänner det säkraste verktyget – negativa test?

Onödig diskriminering

Att man är ovaccinerad betyder inte att man är smittad eller sprider smitta. Att diskriminera friska ovaccinerade är helt enkelt oskäligt - vi har redan en smittskyddslag som gäller den som bär på allvarlig smitta. Men den gäller inte friska! 


De som haft covid har enligt forskningsstudier ett både starkare och sannolikt mer långvarigt skydd mot covid jämfört med dem som bara är vaccinerade. Att kräva att de som haft covid ska tvingas vaccinera sig för att få vara en fullvärdig medlem i samhället är orimligt - det finns bevisligen risk för biverkningar, även om de är små, och varför ska någon tvingas utsätta sig för denna risk utan någon nytta för vare sig den enskilde individen eller på samhällsnivå?

De som är ovaccinerade har olika skäl - gravida som är oroliga för påverkan på fostret, personer som haft infektionen och har antikroppar, personer som inte får vaccinera sig av medicinska skäl osv. Det minsta man kan begära är i vart fall att de ska få chansen att visa upp ett negativt covidtest i stället för vaccinpass.

Vaccinpass sliter isär samhället

Frågan om vaccinering och frågan om vaccinpass har skapat djup splittring i vårt samhälle. En splittring som skär genom alla partier och åsikter i övrigt, som splittrar familjer och vänner och arbetskamrater. Och tonen blir allt hätskare för och emot vaccin och för och emot vaccinpass. Vaccin och vaccinpass är två helt olika frågor - väldigt många fullvaccinerade är emot vaccinpass av princip.

Förtroendet för myndigheter och politiker riskerar också att skadas om man upplever att dessa bidrar till splittring av samhället och ologiska beslut som diskriminerar människor och begränsar deras grundlagsskyddade rättigheter utan rimliga skäl. 


Förtroendet för vaccin och vaccinering riskerar att skadas

Vi har generellt hög vaccintäckning i Sverige - som följer av frivillighet. Alldeles utan tvång eller indirekt tvång närmar vi oss nu 85% vaccinationstäckning bland vuxna. Att indirekt införa vaccinationstvång genom sanktioner mot ovaccinerade riskerar att göda konspirationsteorier och minska den framtida vaccinationsviljan. Det kan visa sig bli ett väldigt högt pris för samhället. Vaccinering är oerhört viktigt för folkhälsan och för att motverka allvarliga smittsamma sjukdomar och rädda liv.

Risk för de små stegens tyranni

Först hade vi diskussionen om Covidpass inom EU vid passage av landgräns. Redan där fanns stort motstånd, men då hette det att det inte skulle användas inom länderna utan bara vid gränspassage. Sedan infördes covidpass för en massa andra saker, och i vissa länder har man tappat allt vett och sans och i princip avskaffat medborgerliga fri och rättigheter som att få åka buss och utföra sitt arbete oavsett medicinsk status, eller hotar med tvångsvaccinering.

I Sverige började det med krav på vaccinpass vid större evenemang. Inget annat var aktuellt hette det. Sedan flaggade man för att det kan bli aktuellt även på restauranger och gym. Det kommer inte att stanna där. När man inser att alla evenemangsbesökare tar kollektivtrafiken till och från konserten och smittar varandra där blir ju vaccinpassen på arenan meningslösa. Då kommer sannolikt kraven på vaccinpass för att åka med kollektivtrafiken. När man sedan inser att människor även smittar varandra på jobbet kommer kravet på vaccinpass för att få vistas på sin arbetsplats. Och sedan fortsätter det. De små stegens tyranni, tills vi en dag har avskaffat våra medborgerliga fri och rättigheter helt och förvägrat människor både rätten att arbeta och försörja sig och att röra sig fritt i samhället. Kanske förbud mot att besöka vallokalen i september utan vaccinpass? Då har vi avskaffat demokratin också.  


I en kris är det extra viktigt att politiken står stadigt och håller huvudet kallt, hanterar frågor med omsorg och omdöme, försvarar grundlagen och tankarna bakom denna, är noga med proportionaliteten om man ska göra undantag, och verkar för att hålla ihop landet och samhället. Öppnandet för krav på vaccinpass tycker jag tyvärr strider mot allt detta. 

Jag är starkt emot krav på vaccinpass inom landet - av moraliska, etiska, ideologiska och juridiska skäl. Den 1 december 2021 kommer för alltid att vara en mörk dag i Sveriges historia för alla som värnar mänskliga fri- och rättigheter.


 

 

Beslut om statlig ersättning vid personskada orsakad av vaccin mot covid-19.

2021-11-10

I dag tog riksdagen beslut om att staten ska garantera ersättning vid personskada orsakad av vaccin mot covid-19. Beslutet innebär att eventuella skador till följd av vaccinet ska ge medborgarna samma ersättning som andra läkemedelsskador. I den mån inte den vanliga läkemedelsförsäkringen täcker skadan ska staten träda in. Riksdagen beslutade också att ge regeringen i uppdrag att skyndsamt göra en översyn av ersättningen till barn för skador som kan uppstå av vaccinet. 


 

 

Blogginlägg om pandemin i repris från 14 maj 2020

2021-11-02

Nedanstående blogginlägg skrev jag den 14 maj 2020 i frustration över hur pandemin hanterades, och över hur regeringen och myndigheterna inte tog ansvar för de uppgifter de enligt lagar och förordningar faktiskt borde tagit ansvar för. Jag lägger ut inlägget som en exakt kopia av vad jag skrev då under rubriken "Vem tar ansvaret för katastrofen med alla döda inom äldreomsorgen". Originalet finns i arkivet under rubriken Corona Covid19.

_________________________________________________________________________________________________________

Vem tar ansvaret för alla döda inom äldreomsorgen?
2020-05-14


Den senaste tiden har vi hört allt fler ministrar och höga företrädare för våra myndigheter tala om att man misslyckats när det gäller att värna de äldre i Covid19-krisen, samtidigt som man tidigt sa att det var det centrala i den svenska strategin.  

Jag har tittat lite på vad ansvariga ministrar samt myndigheterna MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap), FHM (Folkhälsomyndigheten), Socialstyrelsen samt IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) har sagt om saken samt tagit fram lite fakta om respektive myndighets ansvar. Det är ingen uppmuntrande uppvisning i ansvarstagande för att uttrycka sig försiktigt.     Regeringen:

De senaste veckorna har flera ministrar gått ut och uttryckligen beklagat att Sverige misslyckats med att skydda de äldre. Nedan några klipp från media.

  

   

När man lyssnar på ministrarna bör man ha i åtanke att det alltså är regeringen som är ansvarig för de myndigheter som hanterar krisberedskapen och krisen. Hur har då de fyra viktigaste myndigheterna agerat och vad har deras företrädare sagt om krisberedskapen?     Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB:

MSB:s generaldirektör uttalade häromdagen att Sverige kunde agerat snabbare i krisen:


Vilken roll har då MSB själva när det gäller krisberedskap? Det framgår av de första paragraferna i lagregleringen av deras verksamhet:
     Folkhälsomyndigheten:

Att FHM fick tidigt larm om Coronakrisen, men inte tog det på allvar är mycket omskrivet i media. Hur det påverkat den fortsatta krishanteringen får framtida utvärderingar visa.

  


Men FHM har både konstaterat att vi misslyckats med att skydda de äldre och konstaterat att äldreomsorgen runt om i landet var dåligt rustat för en pandemi:

   

 

      

Vilket ansvar har då FHM själva för att förebygga just det man kritiserar? Här lite text från deras beskrivning på den egna hemsidan:

 


     Socialstyrelsen:

Socialstyrelsens egen krisberedskapschef gick själv ut i media och sa att "vi var inte förberedda". Är inte krisberedskapschefen på en av de ansvariga myndigheterna just den som borde vara bäst förberedd av alla?


Socialstyrelsens uppgifter beskrivs så här på den egna hemsidan. Bland uppdragen finns att stärka samhällets beredskap inom vård och omsorg samt samordna planläggning av krisberedskapen inom dessa områden.  Bland annat just äldreomsorgen.     Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO:

Den 16 april kom nyheten att IVO "efter larmen" om att Covid19 slagit hårt mot äldreomsorgen nu ska göra kontroller av äldreboenden i hela landet. Det man undrar är varför man inte gjorde detta redan när krisen började, med tanke på att det redan då uttalades att Sveriges fokus låg på att skydda de äldre?  


Om man läser på IVO:s egen hemsida ser man hur de själva beskriver sitt uppdrag. Riskbaserad tillsyn av äldreboenden är alltså en del i deras uppdrag. Trots detta väntade man alltså med omfattande sådan tillsyn till mitten av april, när Covid19-krisen pågått i minst 1,5 månad, och trots upprepade larm om hög dödlighet bland äldre och oro hos personalen på äldreboendena. 

    

     Slutsats:

Det är såklart alldeles för tidigt att dra några slutsatser om Sveriges samlade hantering av Corona-pandemin. Men för mig står det i vart fall redan helt klart att det brister väldigt mycket i ansvarstagande när det gäller just hanteringen av de äldre. Och ansvaret för detta ligger helt uppenbart på regeringen och samtliga inblandade myndigheter. Den som påstår något annat har mycket att förklara.


 

 

Hanteringen av pandemin "ett haveri" 

2021-11-02

Coronakommissionens ordförande, Mats Melin, darrade inte på rösten när han på ännu en presskonferens totalsågade den svenska hanteringen av pandemin. Denna gång använde han ordet "haveri" på sin presskonferens. Det är ganska starka ord. Jag tillhörde själv dem som tidigt pekade på hur illa saker hanterades och även framförde tankar om hur man borde göra i stället. Bland annat ifrågasatte jag den undermåliga hanteringen av alla sportlovsresenärer från smittade områden, liksom resenärer från Iran mfl platser med redan då känd hög smittspridning, exempelvis att man inte satte dem i karantän, inte testade och inte smittspårade i tid, utan lät dessa resenärer röra sig fritt i samhället och snabbt sprida smittan vidare. Jag ifrågasatte också att regeringen gömde sig bakom folkhälsomyndigheten i stället för att ta ansvar för ledningen under pandemin, till skillnad mot andra länder där presidenter och premiärministrar stod i frontlinjen och höll egna presskonferenser. Dessutom förde jag fram hård kritik mot att regeringen och myndigheterna gärna skyllde alla problem på regionerna och kommunerna, samtidigt som man gav motstridiga eller otydliga besked och instruktioner. Dessutom pekade jag på att myndigheterna inte tog ansvar för de uppgifter de är ålagda i lag och förordningar att hantera. Vissa tyckte att det var fel att kritisera regeringen och myndigheterna mitt under en samhällskris, men jag tyckte bristerna var så grava att det fanns goda skäl.

Alla mina Covid-relaterade blogginlägg har jag samlat på en sida i mitt bloggarkiv (se längst upp till höger på startsidan), under rubriken 
Corona Covid19
.  Där kan man läsa allt jag skrivit med koppling till pandemin, inklusive en del av mina inlägg på twitter.

Bland de första inläggen jag skrev finns dessa rubriker:

2020-02-18: Hur är Sveriges krisberedskap när det gäller sjukvård och medicin? 

2020-02-27: Var finns det politiska ledarskapet när oron sprider sig för Coronaviruset?

2020-02-28: Sätt alla ankommande resenärer från smittade områden i karantän! 

2020-03-02: Otydliga myndighetsbesked i en kris kan skapa mer oro än själva krisen 

I efterhand kan jag konstatera att Coronakommissionen ger mig väldigt rätt i min kritik och även ger mig rätt när det gäller mina tankar  kring vad man borde gjort. Detta trots att jag alltså saknar all medicinsk kompetens och inte har den minsta kunskap om vare sig pandemier eller hur man bör hantera dem. Jag byggde mina funderingar och slutsatser på vanligt normalt logiskt tänkande och sunt förnuft. Det brukar ofta göra att man landar ganska rätt. Ändå beskylldes vi som hade synpunkter för att vara okunniga "hobbyepidemiologer" som inte borde lägga oss i experternas bedömningar, hur orimliga, senfärdiga och motstridiga dessa bedömningar än framstod.

Tidigare har ju Coronakommissionen även slagit fast att smittspridningen på äldreboendena inte kan skyllas på vare sig personal, driftsformer eller kommuner. Orsaken var i stället den omfattande samhällsspridningen som gjorde att äldre och personer i riskgrupper drabbades hårt.  

I nästa inlägg kommer en repris av tidigare inlägg från maj 2020 och hur jag då kritiserade regeringen och myndigheterna för att de inte fullgjorde sina skyldigheter enligt lag och förordningar.

 


 

Orimligt att media försöker kartlägga riksdagsledamöters hälsostatus

2021-10-20

I dag kom ett mail från Aftonbladet till samtliga riksdagsledamöter där man bad oss besvara denna enkät om vår vaccinationsstatus:Jag tycker enkäten är mycket problematisk. Att media försöker kartlägga riksdagens ledamöter efter medicinsk status är faktiskt obehagligt. Det finns personer bland de folkvalda som av olika anledningar inte kan eller vill ta vaccin mot covid 19, precis som det kan finnas andra sjukdomar och medicinska diagnoser som påverkar ledamöternas vardag. Att media kräver svar på om man är vaccinerad och avkräver den som inte är det en förklaring är anmärkningsvärt. Ett svar till Aftonbladet innebär att ledamöter kan tvingas skylta i media med att de har  medicinska skäl till att de inte är vaccinerade. För mig var det därför en självklarhet att ge ett tydligt svar till Aftonbladet:  

Hej! Denna fråga är en så kallad känslig personuppgift, och det är därför exempelvis arbetsgivare inte får kräva svar från sin personal om den är vaccinerad eller inte. Av detta skäl tycker jag det är en mycket olämplig fråga att besvara även som riksdagsledamot. Det finns exempelvis olika medicinska skäl till att personer avstår från vaccinering och det känns inte rimligt att man ska behöva skylta med medicinsk status i media. Jag avstår därför från att besvara enkäten av rent principiella skäl. Det har inget med min syn på vaccinering som sådan att göra.
 
Hälsningar Jan Ericson (M)


 

 

Hög tid att gräva ned stridyxorna i vaccinationskriget

2021-09-27

Jag har vid upprepade tillfällen genom åren varnat för att civilisationen och det civiliserade beteendet egentligen är en ganska tunn fernissa. Vi har många gånger genom historien sett hur människor som tidigare levt fredligt sida vid sida plötsligt börjar sprida hat mot varandra, vilket sedan urartar fullständigt med närmast anarki eller i allra värsta fall våld och rent av dödliga konflikter. Orsakerna kan i efterhand synas närmast obegripliga.

I modern tid är väl kanske Nazityskland och Sovjetunionen de mest kända exemplen. Judar och "zigenare" fick efter gedigen propaganda under lång tid bära skulden för den ekonomiska krisen i Tyskland, vilket till slut ledde till ghetton, koncentrationsläger och ett omfattande folkmord. Utvecklingen skedde genom de små stegens tyranni. På samma sätt byggdes hatet upp i Sovjetunionen där oliktänkande, inte sällan efter angiverier, skickades till en ganska säker död i arbetsläger i Sibirien. Även i forna DDR och andra delar av Östeuropa var angiveriverksamheten utbyggd, där barn till och med angav sina föräldrar och vänner lämnade ut varandra till internering eller rent av avrättning. En misstänkt felaktig åsikt eller kritik mot regimen räckte. Senare kom Kambodja att bli symbolen för oresonligt hat, där Röda Khmererna mer eller mindre utrotade alla människor med utbildning, eftersom de hotade regimen med sin blotta kunskap. I Rwanda inträffade ett oresonligt hatiskt krig mellan två folkgrupper som plötsligt hade som enda mål att utrota varandra. Samma sak såg vi i Bosnien under kriget i Jugoslavien, där forna vänner och grannar plötsligt blev bittra fiender och dödade varandra utan urskiljning.

Jag är fullt medveten om att det finns en massa andra exempel, men dessa räcker för att belysa frågan - gång på gång genom historien flagnar fernissan från tidigare hyfsat civiliserade människor och byts mot oresonligt hat. Ibland beror det på slumpen eller någon enskild händelse som triggar igång det hela, men inte sällan beror det helt enkelt på rädsla för något oväntat som hänt, eller en misstro mot att  samhället och politiken ska kunna hantera en pågående kris eller ett hot mot människorna. I andra fall handlar det om behovet av att försöka hitta en syndabock till något hemskt som drabbat samhället och som man inte hittar andra förklaringar till. Ibland handlar det om de styrande politikernas sätt att skylla sin egen oförmåga på andra eller att skapa en "yttre fiende" för att trygga sin egen makt. Den tidiga historien är ju också full av exempel såsom rituella människooffer, häxbränning och olika sätt att "blidka gudarna". Utvecklingen av dagens civilisation har som tur är förpassat sådant till historien, men ibland gör sig ändå vårt mörka historiska förflutna sig påmint, om än oftast på en mer sofistikerat och mindre våldsamt sätt. Men även i en mer "civiliserad form" är dessa stämningar ett tydligt bevis på att ett samhälle snabbt kan förändras i fel riktning om man inte ser tecknen i tid.   

Just nu är det tydligaste exemplet på en oroväckande samhällsstämning den hätska diskussionen kring vaccinering mot Covid19. Vi ser det i Sverige och vi ser det i omvärlden. 


Åsikterna om vaccinering och vaccinpass skär genom familjer, bekantskapskretsar, arbetsplatser och politiska partier. De flesta klarar att hantera diskussionen på ett balanserat sätt. Men faktum är att jag upplever att en hel del vanligen kloka, sansade och balanserade människor fullständigt har tappat sans och vett i denna fråga. Det man ibland ser exempel på i främst sociala medier, men också möter när man pratar med människor, är inget annat än ett ociviliserat och oförsonligt hat mellan de som närmast förespråkar vaccintvång för att få lämna bostaden, och de som beskyller vaccinförespråkarna för att närmast vilja utrota mänskligheten. 

Förespråkarna för vaccinering, eller rent av tvångsvaccinering, ger de ovaccinerade skulden för all smittspridning. Motståndarna mot vaccinering går till hätska angrepp mot vaccinförespråkarna, senast häromdagen såg vi hur ett vaccinationscenter angreps handgripligen av något ålderstigna våldsverkare i åldern 50-70 år. Det börjar nästan påminna om attackerna mot abortkliniker i USA. 

De mest fanatiska vaccinationsförespråkarna vägrar inse att det finns människor som av rent rationella skäl inte vill vaccinera sig. Den som i sin familj eller bekantskapskrets har någon som drabbades av narkolepsi efter vaccinering mot svininfluensan är ganska svår att övertyga om att covid-vaccinet är ofarligt. Och det är knappast orimligt att en ung kvinna som är gravid och väntar barn vill avvakta med vaccinering tills efter förlossningen av rädsla för att fostret ska skadas av vaccinet. Andra människor har tidigare drabbats av felbehandlingar eller läkemedelsskador eller känner någon som fått allvarliga biverkningar av vaccinet. Dessa personer är inte alltid mottagliga för argumentet att allvarliga biverkningar är sällsynta. Men detta biter inte på fanatiker som (i strid med grundlagen) vill tvångsvaccinera hela befolkningen och kräva vaccinpass för att få gå och handla eller åka buss, och som öppet sprider hat och hot mot dem som inte vill vaccinera sig. De vägrar också inse att vaccin inte är en garanti eller skyddar helt mot smittspridning, utan främst skyddar mot att bli allvarligt sjuk om man smittas. Om man har symtom på misstänkt covid har man ett ansvar att hålla sig på avstånd från andra människor, men att bara vara ovaccinerad sprider i sig faktiskt ingen smitta. 

På andra sidan finns de fanatiska vaccinationsmotståndarna. En del av dem är sedan länge emot all vaccinering och styrs av rena konspirationsteorier. Andra ifrågasätter endast covid-vaccinet, dels för att det är en ny "teknik", dels för att de inte upplever att vaccinet är säkert och har tagits fram för snabbt. Men en sak har de gemensamt. De vägrar ta till sig att exempelvis äldre och personer i riskgrupper sannolikt löper större risk att bli allvarligt sjuk eller rent av dö av covid jämfört med risken för biverkningar av vaccinet. Och att alla som är ovaccinerade och inte har haft infektionen bevisligen löper större risk att bli sjuka än de som är vaccinerade och/eller har haft infektionen. Konspirationsteorierna flödar dessutom om att vaccineringen syftar till att kontrollera människor eller rent av att avliva delar av jordens befolkning för att minska överbefolkningen. En del av dessa teorier är närmast religiösa och inga sakargument biter. Man drar sig inte för att sprida hat och hot mot myndigheter, politiker och ibland även mot dem som vaccinerar sig eller ansvarar för vaccinationerna. Motståndarna mot vaccinering kräver respekt för sin åsikt, men tvekar inte att angripa dem som vaccinerar sig - trots att det enligt svensk grundlag faktiskt är ett helt fritt val. 

Gemensamt för dessa två grupper är att de fanatiska rösterna är ganska högljudda och hatet gror mellan dem. I grunden tror jag allt baseras på rädsla och misstro mot myndigheterna, samhället och politiken. Den ena gruppen är livrädda för covid19 och tycker inte samhället agerat kraftfullt nog. Den andra gruppen är livrädda för vaccinet och tror att samhället har något annat syfte med vaccinet än att försöka skydda mot sjukdom. Stundtals urartar konflikter kring tvångsvaccinering eller införande av vaccinpass i våldsamma kravaller som vi sett i en del länder.

Jag tror att alla vi som är politiker har en viktig uppgift just nu, och det är att dämpa konfliktnivån kring vaccinationer och vaccinpass och föra en lugn saklig diskussion. Jag är själv som de flesta vet, och till skillnad mot mitt parti, motståndare till vaccinpass av dels rent ideologiska skäl, men också för att jag tror vaccinpass snarare skulle göda konspirationsteorier om vaccinet än få fler att vaccinera sig. Samtidigt är jag generellt en stor vän av vacciner eftersom jag vet hur mycket nytta vaccin gjort för att skydda mänskligheten mot allvarliga sjukdomar. Man kan faktiskt landa olika i dessa två frågor - vaccin och vaccinpass. I sista hand är det alltid den enskilde människan som måste göra ett eget välavvägt beslut om vaccinering, baserat på sin egen situation och den kunskap som finns. Vaccination är alltid frivillig i Sverige (följer av vår grundlag). Det betyder att vi också rimligen måste respektera varandras val - alldeles oavsett vad vi har för åsikter om det valet, och alldeles oavsett hur välgrundade beslut vi tycker människor tar. För vissa yrkesgrupper (exempelvis inom vården) är det sedan lite mer komplicerat med det fria valet. Den saken måste hanteras av arbetsgivaren.

Det är hög tid att avblåsa "vaccinationskriget" och hyfsa tonen i debatten. Pandemin slår mot hela vårt samhälle, den har kostat många människoliv och fått stora ekonomiska följder. Men vi måste möta den som civiliserade människor. Vi måste helt enkelt se till att vårda civilisationens fernissa även under en samhällskris. 


 

 

Åsikterna om vaccinpass skär genom alla partier 

2021-09-03

Frågan om att kräva vaccinpass inom landet för vissa aktiviteter (främst har man nämnt större evenemang såsom stora idrottsevenemang  och arenakonserter, men även besök på restauranger och nattklubbar, eller rent av för att få åka med kollektivtrafiken) har blivit extremt laddad. Åsikterna skär rakt genom de politiska partierna och genom samhället i stort.

Debattnivån är inte alltid särskilt trevlig. De som är emot vaccinpass utmålas som oansvariga och som antivaxxers eller vaccinmotståndare. Det sistnämnda är definitivt inte korrekt. Frågan handlar inte om man är för eller emot vaccin, många som är vaccinerade är också principiellt emot vaccinpass. Oansvarigt är det inte heller så länge motståndarna till vaccinpass följer alla andra generella begränsningar som gäller under pandemin. De som är för vaccinpass utmålas samtidigt som förespråkare för diktatur, fascism och demokratins avskaffande. De mest extrema jämställer det med nazismens judestjärnor vilket gör att hela diskussionen spårar ur totalt. Syftet med vaccinpass är i sig vällovligt, nämligen att försöka få igång samhället lite snabbare, och vaccinpassen skulle vara en tillfällig tidsbegränsad åtgärd.

I vågskålarna finns två synsätt. Det ena är att det är värt att tumma på människors medborgerliga friheter och dela upp befolkningen under en begränsad tid för att snabbare få igång vissa branscher. Det andra är ett principiellt motstånd mot att någonsin tumma på människors medborgerliga friheter och principen att alla i ett samhälle ska behandlas lika. 

Själv tillhör jag som jag skrev redan i våras den senare gruppen. Jag säger nej till användning av vaccinpass inom landet, och baserar det helt på en djupt rotad ideologisk åsikt att alla människor i Sverige ska ha samma rättigheter och skyldigheter att röra sig fritt i sitt eget land oavsett om man är vaccinerad eller inte.

De enda undantagen mot denna princip är just i ett katastrofläge, och då gäller smittskyddslagen. Vid behov kan man begränsa människors frihet - lika för alla - för att motverka smittspridning. Detta har gjorts under hela pandemin, och borde sannolikt gjorts tidigare och mer noga tidigt under pandemin vilket kunnat rädda liv. Och för den som är smittad av allvarlig sjukdom gäller regler om att hålla sig hemma - lika för alla. 

Att införa vaccinpass för att kunna hålla stora publikevenemang är dock ingen smittskyddsåtgärd. Vill man motverka smitta är det bästa sättet att inte hålla några evenemang av denna typ alls innan pandemin är över, eller att begränsa publikantalet såsom man gör idag. Vaccinpassen syftar till att hjälpa utsatta branscher att komma igång genom att kunna ta in mer publik. Det är  alltså rent ekonomiskt grundat. Att offra människors likabehandling av rent ekonomiska skäl anser jag vara orimligt. Skyddet för den enskilda människans rätt att behandlas likvärdigt i sitt eget land väger betydligt tyngre. 

Jag vänder mig också mot påståendet att vaccinpass skulle minska smittspridningen med tanke på att det endast har föreslagits gälla för dem över 18 år. Vi vet att det i dagsläget mest är barn och ungdomar som sprider smitta, och att de flesta vuxna är vaccinerade. Om man öppnar upp stora evenemang kopplat till vaccinpass kommer många barn och ungdomar att finnas i publiken - ovaccinerade och utan vaccinpass. Det betyder att åtgärden snarare skulle öka risken för smittspridning jämfört med att behålla dagens restriktioner. Att genomföra en åtgärd som leder till att man samlar stora mängder ovaccinerade barn och unga på samma plats känns helt enkelt inte som en bra idé.  


Jag har också en praktisk undran om hur passen ska kunna kontrolleras? Om det handlar om att visa upp en app kan man ju enkelt låna någon annans telefon om man inte är vaccinerad? Eller ska man avkräva alla deras legitimation också? Och stämma av med uppgifterna i appen? Det blir verkligen ett riktigt otrevligt kontrollsamhälle om människor ska behöva legitimera sig på stan för vakter eller poliser. Vill vi verkligen ha ett sådant samhälle? 

Frågan om vaccinpass delar även moderaterna, även om det i vår riksdagsgrupp och partiledning finns en mycket stor majoritet för. Vi som är negativa till förslaget är en tydlig minoritet. Men ibland blir det så, man håller inte alltid med sitt parti. Då får man argumentera internt och försöka övertyga, och sen får man försöka acceptera det beslut som ens parti landar i även om man ogillar det i sak. Många frågar hur jag kommer att rösta om frågan hamnar i riksdagen. Det är svårt att säga exakt innan det finns något att rösta om. Kanske kan jag kompromissa och acceptera covidpass för riktigt stora evenemang på villkor att negativt test också godtas - det är ju hanterbart att ordna ett test inför en engångshändelse som en stor konsert. Men det blir oerhört svårt att stödja ett förslag om covidpass för att få gå på restaurang eller cafe, åka buss och tunnelbana eller får gå och handla i ett varuhus  - eller som minister Ygeman sa, få besöka fotvården eller frisören. Där går en röd linje för mig, och så långtgående och detaljerat har inte heller moderaterna gått i sitt förslag. För mig är detta en djupt ideologisk fråga. Alla svenska medborgares lika värde, lika rättigheter och lika rätt att röra sig fritt i sitt eget land. Självklart så länge man inte är sjuk och sprider allvarlig smitta - då gäller smittskyddslagens regler att man ska hålla sig hemma. Lika för alla.

dagens ledare i Svenska Dagbladet diskuteras frågan om vaccinpass och SvD landar i ett nej av samma argument som mina. Jag tycker även att resonemanget om att frågan riskerar att splittra och skapa motsättningar i samhället är viktig att föra. Jag vädjar till alla som debatterar vaccinationer och vaccinpass att lyfta debattnivån. Ingen är för eller emot vaccinpass av ondska. 

Vi har generellt en hög vaccinationsvilja i Sverige sedan länge. Detta kan äventyras om man börjar använda indrekt tvång eller hot för att få folk att vaccinera sig. Att sprida misstro eller rent av bedriva ren hetsjakt mot dem som inte är vaccinerade är förfärligt. Det lär inte heller öka vaccinationsviljan hos dem som tvekar. Det viktiga nu är att fortsätta att vaccinera främst äldre och riskgrupper. Frivilligt, med det goda argumentet att den lilla risken för biverkningar trots allt är mindre för dessa grupper än risken att bli svårt sjuk i covid. Det är också dags att likställa dem som är dubbelvaccinerade och dem som haft covid med tanke på de studier jag nämnde häromdagen som visar att den som haft covidinfektionen sannolikt har ett mycket bättre skydd mot covid och dess mutationer än den som inte haft covid men är dubbelvaccinerad. Om man lägger ihop dessa två grupper och samtidigt vaccinerar fler omyndiga över 12 år efter föräldrarnas beslut och avvägningar borde samhället snart ha nått flockimmunitet. Och då kan vi rimligen öppna upp allt utan några covidpass, precis som SvD skriver. Jag konstaterar slutligen att Folkhälsomyndigheten har sagt tydligt att man inte har för avsikt att införa vaccinpass. 
Ny studie: Genomgången covidinfektion ger bättre skydd än vaccin 

2021-08-30Expressen berättar idag om en ny israelisk studie visar att den som varit smittad med coronaviruset kan ha ett bättre skydd mot deltavarianten än två doser av Pfizers vaccin. Studien visar att naturlig immunitet ger ett mer långvarigt och starkare skydd mot infektion, sjukdomssymptom och inläggning på sjukhus till följd av deltavarianten av sars-cov-2. Enligt studien är det mellan sex och tretton gånger större risk att smittas av deltan om man är tidigare osmittad men vaccinerad, jämfört med om man haft covid-19.

"Det här är ett skolexempel på hur naturlig immunitet faktiskt är bättre än vaccinering. Vad jag vet är det första gången det verkligen har bevisats i covid-19-sammanhang", säger Charlotte Thålin vid Karolinska Institutet till Science Magazine. Thålin är själv specialistläkare vid Danderyds sjukhus och ansvarig forskare för den svenska studien som tidigare i sommar visade att även mild covid-19 ger ett gott skydd mot alfa- och deltavarianterna.

Den israeliska studien är väldigt omfattande, men samtidigt är det förhållandevis små tal när det gäller smittade. Men om man ska tro studien är det alltså 6-13 gånger mindre risk att smittas om man genomgått covidinfektion jämfört med om man aldrig haft infektionen men är fullvaccinerad. Samtidigt visar studien att om man dessutom vaccinerar sig efter genomgången infektion halveras risken en gång till att smittas av deltavarianten. Då är man såklart nere på extremt liten risk.

Självklart är det en väldigt positiv nyhet om man till de fullvaccinerade även kan lägga alla som genomgått infektionen men är ovaccinerade (exempelvis väldigt många barn och ungdomar) när man beräknar andelen av befolkningen som har skydd mot covid-19 och dess varianter. Det gör det givetvis lättare att uppnå flockimmunitet på samhällsnivå och få stopp på smittspridningen.
 
Bra och mindre bra moderata förslag för att hantera covid-pandemin 

2021-08-19

I dag presenterar moderaterna ett samlat förslag i tre delar på DN Debatt för att hantera den fortsatta covid19pandemin. De tre förslagen beskrivs så här på partiets facebooksida:
 

När det gäller första punkten om pandemilagen är det rimligt att lagen förlängs så länge det är nödvändigt. Men regeringens krav på fyra månader tycker vi är för länge. En så ingripande lag i människors vardag bör omprövas hela tiden, och vi tycker att en förlängning två månader i taget, kombinerat med et krav på att regeringen tydligt redovisar vilka åtgärder man tagit i enlighet med lagen är mer lämplig. Vi säger därför nej till att förlänga lagen i fyra månader.

När det gäller vaccination av 12-16-åringar är jag mer tveksam. Folkhälsomyndigheten säger själva att de bedömer att "bördan av att vaccinera 12-åringar överstiger nyttan med vaccineringen". Jag tycker dessutom att man ska vara försiktig med att vaccinera barn med nödgodkända vaccin där man inte vet vilka biverkningarna är. Barn är mer känsliga eftersom de växer, och det gör att man bör vara ytterst försiktig. Samtidigt är vaccinet tillåtet för barn i många länder, och så länge föräldrarna är de som avgör om barnen ska vaccineras kan jag tycka att det moderata förslaget är en rimlig kompromiss. Den som vill vaccinera sina barn ska kunna göra det. 

När det gäller den tredje punkten om nationell användning av vaccinpass för alla över 18 år har jag länge varit tydlig med att jag inte tycker detta är ett bra förslag, även om det finns en god tanke bakom. I min värld innebär demokrati och mänskliga rättigheter att alla i ett land har samma rättigheter och skyldigheter och att man inte delar upp människor i vaccinerade och ovaccinerade. Det är också den linje Europarådet har. 
Europarådets parlamentariska församling antog den 27 januari i år en resolution, nr 2361. Där fastslogs bland annat:

* 7.3.1. se till att medborgarna informeras om att vaccinationen inte är obligatorisk och att ingen är politiskt, socialt eller på annat sätt pressad att vaccinera sig om de inte vill göra det själva;

* 7.3.2. se till att ingen diskrimineras för att inte ha vaccinerats på grund av möjliga hälsorisker eller för att man inte vill vaccineras,

* 7.5.2 använd vaccinationscertifikat enbart för dess syfte; övervakning av vaccineffektivitet, möjliga sidoeffekter och biverkningar." 
 

Jag tror inte heller att ett krav på vaccinpass i vardagen eller för olika evenemang kommer att öka vaccinviljan bland de tveksamma. Tvärtom kommer detta att uppfattas som ett indirekt vaccinationstvång som gör de vaccinationskritiska ännu mer tveksamma. Det kommer också att göda olika konspirationsteorier bland mer fanatiska generella vaccinmotståndare. Jag tycker också det är märkligt att vi föreslår att alla under 18 ska undantas. Det betyder att ovaccinerade tonåringar godtas på exempelvis en arenakonsert eller på en restaurang utan vaccinpass, men inte ovaccinerade vuxna. Hur detta skulle öka tryggheten eller minska smittan kan jag inte förstå. Jag har argumenterat tydligt och bestämt internt i partiet mot detta förslag, men kan bara konstatera att det finns en bred majoritet inom moderaterna för att förespråka nationell användning av vaccinpass. Jag respekterar den interna partidemokratin men jag tar avstånd från förslaget i sak och kommer att fortsätta vara tydlig med det. Ibland håller man inte med sitt parti, och detta är ett sådant tillfälle. Just nu finns dock inga skarpa förslag att rösta om i riksdagen. 

KU riktar hård kritik mot regeringens hantering av pandemin

2021-06-03 

I flera ärenden har KU granskat frågor kopplade till regeringens hantering av coronapandemin. Utskottet konstaterar att det finns stora brister i hur regeringen har hanterat pandemin. KU påtalar brister rörande regeringens hantering i följande ärenden;
* besöksförbud inom äldreomsorgen
* utökad testning och smittspårning
* tillgången på skyddsutrustning och annan sjukvårdsmateriel
* beredningen av snabbpropositioner samt pandemilagen
* regeringens agerande avseende coronastrategin
* införandet av deltagargräns för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Utskottet finner också brister i ett antal uttalanden kopplat till pandemin.
 
Regeringen har agerat senfärdigt eller otillräckligt i vissa fall, medan den i andra fall agerat förhastat genom att exempelvis inte vidta tillräckliga beredningsåtgärder och brustit i sin dokumentation av vidtagna åtgärder. Det illustrerar tydligt problematiken i regeringens hantering.
 
Här nedan följer ett urval av de ärenden där KU konstaterar brister.
 
Utökad testning och smittspårning
Gällande uppdraget till Folkhälsomyndigheten att ta fram en nationell strategi i mars 2020 för att utöka testningen för covid-19 konstaterar utskottet att regeringen inte agerat tillräckligt snabbt, givet det behov som fanns av att snabbt utöka testningen och smittspårningen. Målsättningen om 100 000 tester per vecka uppnåddes först i början av september 2020. 
 
När det gäller ersättningen till kommuner och regioner för testning och smittspårning framgår att de val som regeringen gjorde skapade en osäkerhet hos kommuner och regioner om huruvida ersättningen skulle täcka kostnader för testning och smittspårning av alla prioritetsgrupper. Enligt utskottet är det tydligt att de oklarheter som rådde i ansvarsfrågan, och i frågan om ersättning för den utökade testverksamheten, bidrog till att testningen inte ökade i den takt som föresatts. Enligt utskottet hade regeringen kunnat ingå en överenskommelse tidigare än vad som nu skedde, vilket sannolikt medfört en snabbare utökad testning.
 
Besöksförbud inom äldreomsorgen
Granskningen visar att regeringen vidtog vissa åtgärder för att begränsa smittspridningen inom äldreomsorgen före beslutet om ett nationellt besöksförbud. Regeringens åtgärder var dock inte tillräckliga. De äldre var särskilt utsatta, vilket var väl känt och behovet av nationell vägledning och styrning innebar att regeringen enligt utskottet borde ha agerat än mer aktivt. Även Coronakommissionen kom fram till att förhållandena på de särskilda boendena med genomgående svaga äldre borde ha uppmärksammats tidigare och fler åtgärder borde vidtagits i ett tidigare skede.
 
Hanteringen av pandemilagen
När det gäller pandemilagen, dvs. den tillfälliga covid-19-lagen, framgår att regeringen ansåg att de tillfälliga bemyndigandena i smittskyddslagen från våren 2020 var otillräckliga. Trots det påbörjade regeringen arbetet med pandemilagen först efter sommaren 2020. Enligt utskottet måste det ha stått klart för regeringen att de tillfälliga förändringarna i smittskyddslagen skulle upphöra att gälla den 30 juni 2020, och att det skulle kunna finnas behov av att ha ett effektivare regelverk på plats så snart som möjligt för att ha beredskap att hantera en eventuellt ökad smittspridning under hösten. Arbetet med att ta fram mer användbar lagstiftning borde därför ha påbörjats tidigare. Det hade givit mer tid för beredning och ett bättre handlingsutrymme att motverka smittspridningen under hösten.
 
Under hösten 2020 tvingades regeringen påskynda arbetet med pandemilagen med anledning av den ökade smittspridningen. Utskottet konstaterar att tidsramen för riksdagens behandling av ärendet blev extremt kort. Denna korta tidsram för behandling av förslaget om en pandemilag hade kunnat undvikas om regeringen i ett tidigare skede påbörjat arbetet med att ta fram lagen och vi hade därmed också haft en mer ändamålsenlig lagstiftning på plats tidigare.
 
Regeringens agerande avseende coronastrategin
Av granskningen framgår att det inte fattades några beslut inför eller med anledning av strategin. Såvitt framkommit i granskningen har det heller inte varit regeringens avsikt att strategin skulle styra myndigheterna. Samtidigt har det från myndighetshåll anförts att strategin var något man skulle arbeta utifrån. Här är utskottet tydligt med att det inte finns något konstitutionellt utrymme för regeringen att styra myndigheterna utan regeringsbeslut. Utskottet konstaterar också att en strategi bör vara väl förankrad, och att det inte går att klarlägga om den aktuella strategin varit det. Utskottet påtalar även bristerna i regeringens agerande gällande den ändring av strategin som under vintern 2021 gjordes på regeringens hemsida och som handlade om att minska takten på smittspridningen och platta till kurvan.
 
Uttalanden under coronapandemin
Avslutningsvis i den del som rör regeringens hantering av coronapandemin har utskottet också granskat ett antal uttalanden av statsministern och enskilda statsråd och konstaterar att dessa uttalanden varit felaktiga. Det handlar dels om Statsministerns uttalanden om ansvaret för viss testning, dels utrikesminister Ann Lindes uttalanden i den tyska kanalen Deutsche Welle.


 

 

Kvällens debatt med socialminister Lena Hallengren

2021-05-18

I kväll hade jag min försenade interpellationsdebatt med socialminister Lena Hallengren. Jag lämnade ju in min interpellation om antikroppstester och vaccinationspass i början av april, så det tog över en månad att få svar. Mycket har hänt i frågan under tiden som gått. Här är hela debatten:Här är mitt inledande inlägg i debatten, samt en del av mitt andra inlägg:

Inledning:

Fru talman, j
ag vill tacka för svaret och samtidigt uttrycka min uppskattning för att ministern ägnar denna eftermiddag och kväll åt att diskutera ett antal interpellationer med koppling till pandemin. Min interpellation är dock tyvärr mer än en månad gammal nu, vilket gör att ytterligare saker hänt i frågan sedan den lämnades in.
 
Bakgrunden till min interpellation var att i slutet av mars meddelade plötsligt både Västra Götalandsregionen och Region Stockholm att man slutar erbjuda allmänheten att boka tider för antikroppstest för covid-19. Detta för att Folkhälsomyndigheten ansåg att testerna är av ”begränsat värde”. Fler regioner har följt efter och som det verkar har den breda antikroppstestningen stoppats över hela landet. Det är svårt att förstå logiken.
 
För det första kommer det att dröja mycket länge innan alla svenskar vaccinerats, särskilt i de yngre åldersgrupperna – om det överhuvudtaget kommer att vaccineras. Att människor kan få tydliga besked om man har antikroppar är oerhört värdefullt för individen och dennes anhöriga, men också i vissa fall för individens arbetsgivare eller andra.

För det andra borde det vara av stort intresse ur samhällssynpunkt att kunna se hur stor del av den ovaccinerade befolkningen som har antikroppar mot covid19?

För det tredje har vi periodvis haft brist på vaccin, och vaccinplaner har flyttats framåt i tiden. Ingen vet heller hur länge vaccinet verkar. I en sådan situation kunde det kanske vara rimligt att överväga om personer som saknar antikroppar ska vaccineras först, och att de med antikroppar ställs sist i vaccinationskön.

I hela EU diskuteras frågan om digitala vaccinationspass och covidpass, och bland annat i Danmark är det redan verklighet. I Danmark har man dock jämställt vaccination med styrkta antikroppar eller färskt negativt covidtest i sina covidpass. EU-kommissionen har föreslagit samma sak – att vaccination, påvisade antikroppar och negativt covid-test ska jämställas när det gäller de föreslagna ”gröna intygen”, eller i vardagstal ”vaccinationspass”.
 
Problemet är ju bara att om Sverige inte erbjuder antikroppstester för ovaccinerade faller ju möjligheten bort att utfärda covidpass för ovaccinerade med antikroppar.

Jag har full förståelse för att man inte vill göra antikroppstester på personer som redan är vaccinerade. Inte heller vill man att människor missbrukar detta med ständigt upprepade antikroppstester. Men i samband med tidsbokning kan man ju snabbt se om en person är vaccinerad eller inte, och även se när man senast tog ett antikroppstest. 
De som är vaccinerade är det såklart meningslöst att testa, men för övriga delen av befolkningen borde det vara oerhört intressant med omfattande testning av antikroppar. Detta gäller inte minst barn och unga, som man ju inte har för avsikt att vaccinera i närtid, om ens alls.

Jag förstår helt enkelt inte hur Sverige ska kunna leva upp till EU:s krav på ”gröna intyg” om man inte ger den ovaccinerade allmänheten möjlighet att ta ett antikroppstest? Det framgår dessutom av ministerns svar att covid-tester endast ska göras vid uppvisade symtom, vilket gör att dessa tester i så fall inte heller kan göras inför exempelvis en utlandsresa. Effekten blir att den ovaccinerade delen av befolkningen, däribland huvuddelen av våra barn och ungdomar, men också andra som av olika skäl är ovaccinerade, inte kommer att kunna få det av EU beslutade ”gröna intyget” som kommer vara ett villkor för många utlandsresor. 
 
Med anledning av detta vill jag upprepa min fråga socialministern om hur hon avser att säkerställa att Sverige lever upp till EU:s krav på att positiva antikroppstester och negativa covid-tester ska kunna jämställas med vaccination vid utfärdande av EU:s så kallade ”gröna intyg”, och att hela befolkningen, även ovaccinerade, ska ha samma chans att få ett sådant intyg.
 
Omgång två: 
 
Fru talman, svaret från socialministern är tyvärr mycket otydligt. Jag kan bara konstatera att Sverige genom ministerns svar uppenbarligen inte kommer att kunna leva upp till EU:s krav. Detta innebär en allvarlig diskriminering av stora befolkningsgrupper, inte minst barn och ungdomar.
 
För en familj som avser att resa på semester, och där föräldrarna är vaccinerade kommer inte barnen att kunna följa med på resan eftersom de inte kan få vare sig antikroppstest eller covidtest. Återstår då att göra dessa tester privat vilket kostar väldigt mycket pengar och knappast är realistiskt för många familjer. Resultatet lär i många fall bli att man avstår från att resa. Det känns inte som om det ligger alls i linje med EU:s försök att återstarta ekonomin och turistnäringen i Europa.
 
Sverige bidrar som bekant med enorma summor till EU:s återhämtningsfond som syftar till att få igång ekonomin i EU igen. Resande och turism är en viktig del i detta, inte minst för södra Europa. Att den svenska regeringen samtidigt motverkar detta resande genom att inte erbjuda möjligheten för ovaccinerade att få ett ”grönt intyg” som möjliggör resande känns mycket märkligt.
 
Fru talman, det finns ännu ett problem som bör belysas i denna fråga.
 
I februari gav regeringen i uppdrag till ansvariga myndigheter att förbereda utfärdandet av vaccinationsbevis. Redan då var det känt att EU diskuterade en bredare lösning där även positiva antikroppstester och negativa covid-tester ingick. I mitten på mars kom beskedet i EU-kommissionen om att man ville se en sådan lösning. Trots detta har regeringen uppenbarligen inte gett myndigheterna i uppdrag att se till att även resultatet av antikroppstester och covidtester ska innefattas i de nya intygen.


Häromdagen konstaterade digitaliseringsminister Anders Ygeman att Sverige var ett av de länder som var först ut med att testa EU:s gröna intyg. Men samtidigt kom det återigen fram att man fortfarande inte på något sätt tagit initiativ till att något mer än genomgången vaccination ska finnas med i intygen. 
Ännu finns ingen lösning för att få med covidtester och antikroppsintyg innan deadline i juni när intygen är tänkta att börja användas” konstaterade SVT Nyheter i ett inslag den 5 maj.

Ansvariga myndigheter har alltså jobbat med det svenska ”gröna intyget” i tre månader, och EU-kommissionens linje har varit känd i två månader. Trots detta har regeringen fortfarande inte agerat. Min fråga till socialministern är varför inte regeringen för länge sedan gett ett tydligt uppdrag till myndigheterna att utforma ”de gröna intygen” i linje med EU:s krav i stället för att som nu diskriminera stora delar av landets befolkning, inte minst de yngre? Kommer socialministern nu att ta initiativ för ett sådant uppdrag?


Kort sammanfattning av dagens debatt:

* Ministern talar hellre om "påvisad friskförklaring" än antikroppstester. Detta för att "ingen vet hur länge man har antikroppar, varför Folkhälsomyndigheten menar att dessa tester är meningslösa. Hon menade att jag hade fel om att EU-kommissionens beslut innebär att de "gröna intygen" likställer vaccination, antikroppar och negativt covidtest, och menar att EU- kommissionen inte syftar på positivt antikroppstest utan "friskförklaring efter bekräftad infektion". I praktiken att alla som testat positivt för Covid betraktas som friska efter en viss tid gått från att man tog testet. Jag kan inte se skillnaden mot antikroppstester - har man en gång visat sig ha antikroppar har man uppenbarligen också haft infektionen och på precis samma sätt borde man då kunna betecknas som frisk även om antikropparna sedan försvunnit, på samma sätt som ett tidigare positivt covid-test anses styrka att man haft infektionen och kan friskförklaras efter en viss tid.

* Jag pressade ministern om hur Sverige ska kunna uppfylla EU:s regler om att de "gröna intygen" ("Covidpassen") ska innefatta både vaccinationer, färska negativa covidtest och bevis på genomgången infektion, detta eftersom myndigheterna tyvärr inte fått i uppdrag att utforma de svenska gröna intygen baserat på något mer än genomgången vaccination. Ministerns svar var att svenska medborgare självklart inte ska ha sämre möjligheter att få ett "grönt intyg" än andra EU-medborgare. Men hon svävade på målet om regeringen gett ett tydligt uppdrag till ansvariga myndigheter att säkerställa hur detta ska gå till. 

* Min oro för att vi med det tydliga fokuset på vaccinering diskriminerar delar av vår befolkning kvarstår. Framförallt drabbar detta våra barn och ungdomar. Det är fortfarande oklart om barn ska vaccineras överhuvudtaget i Sverige, och i den mån ungdomar ska vaccineras kommer det att dröja länge, sannolikt till efter sommaren. Jag tycker det är viktigt att säkerställa att alla svenska kan få ett "covid-pass" på samma villkor som sedan möjliggörs resande inom EU. Menar vi allvar med att bidra till att återstarta EU:s ekonomi i hårt drabbade sketorer som turism och besöksnäring måste även Sverige underlätta för resande och turism.

* Ministern verkade dela min åsikt om att "covidpass" bör användas vid resor där man passerar landgränser och inte för aktiviteter inom landet, även om hon var noga med att påpeka att hon och regeringen inte definitivt satt ner foten i frågan och att detta kräver en noggrann analys. Jag tolkade ändå hennes tonläge i den frågan som att vi hade en stor samsyn.

Lika inför lagen?

2021-05-03
 
Min moderate utskottskollega Edward Riedl uppmärksammar en mycket intressant sak i ett inlägg på facebook. Bensinupproret nekades demonstrationstillstånd av polisen för en bilkortege på första maj för att protestera mot höga bräsleskatter. Samtidigt beviljades Socialdemokraterna i Malung demonstrationstillstånd av polisen för en bilkortege som första-maj-demonstration. 

Jag tycker detta väcker två frågor.

För det första varför inte samma regler gäller för alla? Regeringspartiet verkar ha andra regler än övriga?

För det andra varför man överhuvudtaget nekar demonstrationer  form av bilkorteger - under en pandemi är det väl det ultimata sättet att demonstrera med bara några få personer i varje bil? Som jag påpekat många gånger har pandemireglerna blivit så obegripliga, godtyckliga och märkliga att det är fullt begripligt att människor inte längre följer reglerna. Detta är ett bra exempel på hur myndigheter och regering absolut inte ska agera under en pandemi. Regler ska vara tydliga, precisa och logiska om människor ska respektera dem.