Blogg Juli 2014

Inhemsk konsumtion håller uppe tillväxten

2014-07-31

I går kom nya siffror över tillväxten, som haltar betänkligt. Sverige och Europa är fortfarande kvar i lågkonjunktur. Svensk export är fortfarande ganska svag i spåren av fortsatt svag tillväxt i Europa och ovanpå detta syns ett ytterligare bortfall på grund av sanktionerna från EU mot Ryssland. Samtidigt ökar hushållens konsumtion vilket håller uppe tillväxten.

Det är knappast något tvivel om att skattesänkningar för löntagare och pensionärer och satsningar på lägre beskattning av tjänstesektorn, restaurang- och besöksnäringen har stor betydelse för den ekonomiska tillväxten i Sverige just nu.

Det finns därför all anledning att varna för vad som händer om en annan regering dels höjer skatterna på företagande, arbete, transporter och energi, dels avskaffar RUT-avdraget och höjer restaurangmomsen. Det kan snabbt dra ned den svenska tillväxten till knappt mätbara nivåer. Då blir det inga nya resurser till välfärden heller, och pensionerna kommer inte att öka. Och något ekonomiskt lättsinne där man, som oppositionen, utlovar stora satsningar på ersättningssystem och annat utan finansiering finns det verkligen inget utrymme för.

Det är detta valet handlar kommer att handla om!
Nya moderata förslag för att bekämpa brottslighet bland unga

2014-07-31

• Avskaffa möjligheten att kunna säga nej till ungdomstjänst.

Moderaterna vill att kravet på samtycke för ungdomstjänst tas bort och att en tydligare lämplighetsbedömning ska göras från kommunen. Ungdomstjänst innebär att man döms till att utföra obetalt arbete, men i dag kräver det samtycke från den unge. Han eller hon kan därmed själv välja bort påföljden. Det blir i praktiken ett slags vetorätt, som vi nu vill ta bort. Ungdomstjänst är en av påföljderna för unga i åldern 15-17 år, vid sidan av ungdomsvård, sluten ungdomsvård och böter.

• Korta ned tiden mellan dom och ungdomstjänst.

Moderaterna vill införa en tidsfrist för när ungdomstjänst ska verkställas, för att göra påföljden mer tydlig och konsekvent. Vi föreslår att ungdomstjänst som huvudregel ska börja verkställas inom två månader från det att domen vunnit laga kraft. Kommunerna har skyldighet att se till att ungdomstjänst verkställs så snart som möjligt, men Brottsförebyggande rådet har visat att verkställigheten varierar över landet. I vissa fall kan det dröja så länge som sex månader. Vi ser ett behov av att få ner den tiden för att tydligare koppla ihop brott och påföljd.
Tänkvärd analys av arbetslösheten

2014-07-31

Svenska Dagbladets ledare (Per Gudmundsson) den 3 juli var mycket pedagogisk och förklarade varför demografin (förändring i åldersstrukturerna) och den ökande andelen utrikes födda gör att arbetslösheten inte minskat i Sverige trots alla nya jobb.

"Det är demografin, dumbom!

Där oppositionen ser ett borgerligt misslyckande ser SCB i stället en demografisk förändring.

Hur kan man förklara att arbetslösheten är så hög? Alliansen har ju ändå hanterat finanskrisen väl och bedrivit en politik som lett till att sysselsättningen har ökat med mer än en kvarts miljon jobb?

Statistiska centralbyrån (SCB) presenterade i Almedalen en analys utifrån myndighetens ständigt pågående Arbetskraftsundersökning (AKU), under rubriken ”Utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden sedan finanskrisen” (finns på scb.se). Och där den rödgröna oppositionen ser ett borgerligt misslyckande ser SCB i stället en demografisk förändring.

Innan krisen kom 2008 pekade alla siffror åt rätt håll. Sysselsättningen steg, arbetslösheten minskade, möjligheterna att få jobb var goda och risken att halka ut sjönk. Men under krisen sjönk sysselsättningen med motsvarande cirka 100 000 jobb.

Det är ett underrapporterat faktum, men Sverige är i dag tillbaks på rätt spår igen, på det hela taget. Sysselsättningen både bland unga (15-24 år) och de övriga i arbetsför ålder (25-64 år) ligger i dag på samma nivå som före krisen. Även möjligheterna att få jobb och riskerna att bli arbetslös har i princip återgått till tidigare nivåer, förutom bland unga.

Under samma tid har Sverige genomgått en demografisk förändring. Den åldersgrupp som har högst sysselsättning (25-64 år) sjunker. Det är 1940-talisterna som går i pension. Och även om fler arbetar även i hög ålder, betyder den åldrande befolkningen per definition att grupper som har svagare position på arbetsmarknaden blir relativt större. Unga deltar dessutom i arbetskraften i högre grad nu än för några år sedan – utan att chanserna att få jobb har förbättrats.

Samtidigt växer andelen utrikes födda i befolkningen, från drygt 15 procent 2007 till cirka 18,5 procent 2014. Utrikes födda har svårare att få jobb. Sysselsättningsgraden för inrikes födda är 68 procent. För utrikes födda 57 procent.

SCB:s analys täcker förstås inte alla aspekter av frågan. AKU:n är utformad på ett visst sätt, och kan exempelvis inte svara på hur andelen med funktionshinder på arbetsmarknaden har förändrats. Regeringen har ju aktivt strävat efter att få fler att delta i arbetskraften, även personer som har nedsatt arbetsförmåga, vilket rimligen har påverkat. Det är ju bättre att folk får en chans på arbetsmarknaden än att de stuvas undan i förtidspensionering, som Socialdemokraterna gjorde när de dolde arbetslösheten.

Men att döma av SCB är det svårt att påstå att arbetslösheten beror på något jobbpolitiskt misslyckande av alliansen. Mer än 250 000 jobb har tillkommit under alliansen, och sysselsättningen är tillbaks på nivåerna före krisen. Arbetslösheten beror primärt på demografin. Att en socialdemokratiskt ledd regering skulle göra det bättre får bedömas som helt osannolikt. I synnerhet som S går till val på att göra det dyrare att anställa unga, och då S vill strypa den del av invandringen som garanterat ger sysselsättning, arbetskraftsinvandringen."

Melindas uppväxt - den kanske mest gripande berättelse du läst!

2014-07-30Den 6 november 2013 berättade jag på bloggen om mitt möte i riksdagen med Melinda Norberg. Hon reste till Stockholm från Värmland för att träffa mig och berätta om sin hemska uppväxt. Att hon kontaktade mig berodde främst på att hon hört om mitt engagemang för de omtalade fosterhemsbarnen i Mark, där ju nyligen högst ansvarige politiker och flera tjänstemän dömts för sitt agerande.

Jag tror inte att något möte jag haft under denna mandatperiod har gjort lika starkt intryck på mig som mötet med Melinda. Nu har hon även fått utrymme i media för att berätta om sin uppväxt, det är NWT, Nya Wermlands Tidningen som publicerar en omfattande artikel. Det är en av de mest gripande berättelser du kan läsa. Gör det! Du får då ett tragiskt vittnesmål om hur felaktiga myndighetsbeslut och rena övergrepp från myndigheter, delvis olagliga, kan förstöra hela uppväxten för två barn.

Foton: Vänstra bilden tog jag själv vid Melindas besök i riksdagen 2013. Högra bilden är från artikeln i NWT.

Uppdatering 31/7: I dag fortsätter NWT sin granskning, bland annat med en intervju med Melinda och intervjuer med de inblandade inom Socialtjänsten. Det finns också en liten notis om Melindas besök hos mig i riksdagen.
Andelen personer med försörjningsstöd har inte ökat

2014-07-30

Den politiska oppositionen (S, SD, MP och V) påstår ofta att "försörjningsstöden skenar okontrollerat" vilket skylls på allt från förändring av a-kassa eller sjukförsäkring till "massinvandring", beroende på respektive partis politiska agenda. Men hur ser verkligheten ut? Jo så här:Andelen mottagare av försörjningsstöd är alltså ungefär densamma som högkonjunkturens 2006, trots att Sverige nu gått igenom två djupa globala ekonomiska kriser. Om det är ett bra eller dåligt betyg till Alliansens politik får var och en avgöra själv.
Vattenfalls affärer under s-regeringar har nu kostat mer än Nuon

2014-07-29

Statliga Vattenfall meddelade förra veckan att avvecklingen av kärnkraften i Tyskland kostar mer än beräknat och drar ner vinsten för årets andra kvartal med över fem miljarder kronor. Jag har därför uppdaterat min analys av Vattenfalls förluster (jfr bloggen den 10 juni). Diskussionerna kring Vattenfalls köp av Nuon döljer som bekant det faktum att Vattenfalls äventyrliga europeiska affärer påbörjades långt före Alliansens makttillträde. Detta äventyr har genom åren medfört mycket stora förluster.

Jag har gått igenom samtliga Vattenfalls årsbokslut för åren 2007 fram till 2013, samt lagt till den nu offentliggjorda nedskrivningen på 5 miljarder. Sedan 2008 har bolaget varje år tvingats skriva ned värdet på olika innehav eller täcka förluster i den europeiska verksamheten. De mest förlusttyngda investeringarna utöver Nuon är köpen av tysk kolkraft och kärnkraft. Dessa köp skedde under tidigare socialdemokratiska regeringar. Av konstitutionsutskottets tidigare granskningar framkommer att även dessa affärer i allt väsentligt beslutades och genomfördes av Vattenfalls bolagsledning. Politikerna, även under den Socialdemokratiska regeringstiden, hade mycket begränsad insyn och påverkan på affärsbesluten.

Min granskning visar att Vattenfalls affärer under Alliansregeringen sammanlagt medfört nedskrivningar på ca 33 miljarder kronor. Samtidigt har Vattenfalls förvärv under tidigare Socialdemokratiska regeringar medfört nedskrivningar och förlusttäckningar på ännu mera, ca 35 miljarder kronor:

År och total nedskrivning:

2014, Tysk kärnkraft 5 mdr(köp under s-regering)
2013, Nuon 11 mdr (köp under alliansstyre), Stenkolkraftverk Tyskland 3,0 mdr (köp under s-regering), Kraftvärmeverk Danmark/Norden 3,0 mdr (i huvudsak köp under s-regering), Övriga tillgångar i Tyskland 0,15 mdr (köp under s-regering), samt nedskrivning goodwill och tradingtillgångar Nederländerna 7,6 mdr (hänförligt till köp under alliansstyre)
2012, Nuon 8,6 mdr (köp under alliansstyre)
2011, Tysk kärnkraft 9,3 mdr (köpt under s-styre)
2010, Nuon 5,4 mdr (köp under alliansstyre) och Tyskt nätbolag 5,1 mdr (köp under s-styre)
2009 Danskt värmekraftföretag 4,1 mdr (köp under s-styre), Nuon 1,1 mdr (köp under alliansstyre), samt negativ resultateffekt stillestånd tysk kärnkraft 5,5 mdr (köp under s-styre)
2008 Diverse mindre nedskrivningar, totalt 0,4 mdr (hänförligt till köp under s-styre)
2007 Inga nedskrivningar

Totalt sedan 2007 har Vattenfall alltså gjort nedskrivningar och förluster, netto efter skatteefffekter, på 69,2 miljarder. Därav köp under alliansstyre nedskrivet med 33,7 mdr och köp under s-styre nedskrivet med 35,5 mdr.

Vattenfalls affärer under tidigare s-regeringar har alltså medfört större förluster och nedskrivningar än de affärer som gjorts under Alliansregeringen.

Många av de debattörer och politiker som idag riktar hårdast kritik mot förlusterna i Nuonaffären är ofta samma personer som allra hårdast avvisar att staten minskar sitt ägande i kommersiella företag. För några år sedan ville man till och med att staten skulle köpa förlustbolag som Saab Automobile, och täcka företagets miljardförluster. Detta verkar oppositionen ha glömt idag.

Köpet av Nuon, liksom köpen av tysk kolkraft och kärnkraft har så här långt varit en dålig affär för Vattenfall. Men allt företagande medför affärsrisker. Om man inte tål sådana ska man inte ägna sig åt att göra företagsaffärer med skattebetalarnas pengar. Den 10 juni utvecklade jag mer på bloggen om min syn på statligt företagande och hur jag sjölv agerat för att minska detta.

Förhoppningsvis kan debatten kring Nuon föra något positivt med sig, och det är att få en ökad politisk debatt om i vilken mån staten ska ägna sig åt riskfyllt företagande med skattebetalarnas pengar. Det finns god anledning till försiktighet med sådana affärer i framtiden.
RFSL:s ranking av politikerna är faktiskt ganska extrem

2014-07-28

Så här under Pride-festivalen i Stockholm passar RFSL på att släppa en rapport om rikspolitikernas och partiernas "hbtq-vänlighet". Och som väntat är det V och MP som placerar sig i toppen av riksdagspartierna, de har åsikter som bäst stämmer överens med RSFL:s. Frågan är bara om det är åsikter som stämmer överens med den genomsnittlige svenskens eller ens den genomsnittlige hbtq-personens?

För egen del kommer jag långt ned i rankingen, delad 59:e-plats, i likhet med många andra moderater, tex vår gruppledare Anna Kinberg Batra och vår migrationsminister Tobias Billström som delar 56:e-platsen, och vår partisekreterare Kent Persson som är 54:a. Anledningen är främst min tveksamhet till att ett barn ska kunna ha fler än två vårdnadshavare, att jag är skeptisk till surrogatmödraskap och att jag inte ställer upp på att ta bort åldersgränsen på 18 år för att få genomgå könsbyte. Om man inte är odelat positiv till dessa förslag åker man långt ned i RFSL:s ranking. Konstigt tycker jag, eftersom det är förslag med ganska extrema konsekvenser för både lagstiftning och grundläggande rättsprinciper. Jag kommer för egen del inte att stödja dessa tre förslag om de kommer upp under kommande mandatperiod.

TV4 har just nu en omröstning om vilket parti som är mest hbtq-vänligt. Moderaterna hade i eftermiddags ca 56% av rösterna mot knappt 8% för MP och 5% för V och 3% för S. Det verkar i vart fall inte som om TV4:s besökare delar RFSL:s åsikter. Flera av de homosexuella personer jag känner personligen tycker också att RFSL är en ganska extrem organisation, och många hbtq-personer är både aktiva moderater och sympatisörer. Man får nog ta RFSL:s rapport för vad den är, jag är inte så säker på att den speglar majoriteten av de svenska hbtq-personernas åsikter.
Fullt inbördeskrig i Ukrainas östra delar - och nya flyktingströmmar

2014-07-28

FN meddelar idag att minst 1.129 människor har dödats och 3.442 har skadats i Ukraina sedan konflikten började i mitten av april. Samtidigt är över 230.000 människor på flykt undan striderna. Drygt 100.000 har flytt till västra delarna av Ukraina, medan ca 130.000 flytt över till den ryska sidan av gränsen.

Och som jag påpekade häromdagen - oron i världen har ökat flyktingströmmarna till enorma tal. Över 52 miljoner människor är på flykt i världen just nu. Och trots att Sverige just nu tar emot flest asylsökande av alla länder i EU och att trycket är rekordstort så är det ändå bara en rännil av flyktingströmmarna som söker sig hit. 140.000 asylsökande och anhöriginvandrare uppskattas söka sig till Sverige i år. Det motsvarar 0,25% av de 52 miljoner flyktingarna.
Är statsfinanserna för starka - eller för svaga?

2014-07-28

I en artikel i Sydsvenskan häromdagen varnade tunga ekonomer för att Sveriges statsfinanser är "överdrivet sunda", inte minst i jämförelse med andra länder. Man efterlyser investeringar i stället för sparande.

Samtidigt kom Ekonomistyrningsverket, ESV, med en rapport i juni där man påpekar att det finns risk att inte nå överskottsmålet förrän 2018, och att det minskar utrymmet för utgiftsreformer i statens budget.

Båda dessa åsikter kommer säkert att användas i den kommande valrörelsen, beroende på vilka budskap olika politiker vill ha stöd för. Det enda vi vet är att med Alliansen vid makten och Anders Borg vid rodret som finansminister kommer regeringen att fortsätta balansgången mellan ekonomiskt ansvarstagande och viktiga framtidsinvesteringar. Det är det bästa för Sverige
Extremvärme och värmerekord i Sjuhärad? Nja...

2014-07-28


Det är med historielöshet är något jag ofta pekat på i olika sammanhang. Inte minst när det gäller påståenden i media om "extrema" eller "unika" händelser. Ofta är de inte alls så unika och extrema som det framställs.

Borås Tidning hade denna bild i tidningen för några dagar sedan. Den visar vilka år som uppvisat de högsta temperaturerna i Borås historia. Endast ett av de sex rekordåren i Borås har inträffat under 2000-talet.

Detta kan vara värt att ha i minnet när en eller annan "klimatexpert" hävdar att de höga temperaturerna de senaste veckorna är ett bevis på de senaste decenniernas klimatförändringar. Är det verkligen en självklar slutsats?
Socialdemokraternas politik ger mindre pengar till sjukvården

2014-07-28

I lördags hade jag en debattreplik i Borås Tidning tillsammans med regionstyrelsens moderate vice ordförande, Johnny Magnusson, och moderaternas förstanamn på regionlistan i Södra Älvsborg, Lars Holmin. Vi replikerade på ett inlägg från riksdagsledamöterna Lena Hallengren och Phia Andersson (S) som skyllde problemen i sjukvården på Alliansen och utlovade ordentliga förändringar med en annan regering. Bland annat utlovade man 40 miljoner extra till sjukvården i Västra Götaland. Detta menar man skulle lösa dagens problem. Löftena var så ihåliga att det var svårt att ta dem på allvar.

I vårt svar konstaterar vi några saker som snabbt slår hål på Hallengren/Anderssons ihåliga löften:
1. Det är Socialdemokraterna som har styrt Västra Götalandsregionen, inklusive sjukvården, i 14 år. Och Västra Götaland ligger mycket dåligt till i många nationella jämförelser när det gäller både vård och kollektivtrafik, där såväl moderatledda Stockholm som Skåne lyckes betydligt bättre.
2. Västra Götalandsregionen har varje år fått 6 miljarder mer i skatteintäkter jämfört med före Alliansregeringens tid. Detta till följd av att så många fler kommit i arbete.
3. Socialdemokraterna utlovar i sin artikel 40 nya miljoner till sjukvården i Söldra Älvsborg vid ett regeringsskifte. Men man "glömmer" att berätta att Västra Götalandsregionen samtidigt kommer att drabbas av 150 miljoner i ökade kostnader för unga anställda i sjukvården när Socialdemokraterna höjer arbetsgivareavgifterna. Och eftersom Socialdemokraternas politiker leder till färre jobb kommer också skatteintäkterna för regionen att minska. De futtiga 40 miljonerna lär inte räcka långt för att kompensera kostnadsökningarna och de minskade skatteintäkterna.

Socialdemokraterna försöker lura väljarna med populistiska löften och blå dunster. Sjukvården i Västra Götaland kommer inte att bli bättre med en annan regering. En bättre väg framåt är att byta ut Socialdemokraterna och deras samarbetspartier i regionen. 14 år med misskött sjukvård räcker!
Vilka frågor vill du att jag ska driva i riksdagen efter valet?

2014-07-27

De senaste veckorna har jag delat ut några tusen exemplar av nedanstående brev i lite olika versioner, där jag efterfrågar mina väljares åsikter om de viktigaste valfrågorna. Nu får även Du som följer min blogg en chans - vad tycker du är viktigast? Hör av dig till mig, via kontaktfunktionen på hemsidan, eller via mail till jan.ericson@riksdagen.se!


V, MP och FI vill göra dina flygresor dyrare med ny flygskatt

2014-07-27

SVT:s texttv påminner idag om det jag bloggade om häromdagen:

"Vid ett eventuellt maktskifte i höst kan det bli aktuellt med skatt på flygresor. Inför höstens val driver Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ kravet om miljöskatt på flygresor. Enligt MP:s förslag skulle en flygbiljett inom EU då bli 110 kronor dyrare, och utanför EU kosta 270 kronor mer än i dag. Enligt partiets beräkningar skulle flygskatten kunna innebära 3,5 miljarder kronor i skatteintäkter. Motivet till skatten är att styra om till mer hållbara transportslag, som exempelvis tåg. Den dåvarande socialdemokratiska regeringen beslutade 2006 om en skatt på flygresor. Ett beslut som sedan revs upp av den borgerliga regeringen. Flygskatt är inget förslag som Socialdemokraterna driver i dag. Men Vänster- partiet, som liksom Feministiskt initiativ har ett eget förslag på flygskatt, är redo att slåss i en eventuell förhandling efter valet.

Jag undrar hur man tänker. Man vill alltså straffbeskatta flygresor utanför EU "för att fler ska ta tåget". Ska man ta tåget till USA, Kina, Indien, Afrika och Sydamerika med? För övrigt är det hela bara ett bevis på hur många skadliga skattehöjarförslag som kommer att lyftas om vi får en annan regering efter valet. Allt går att beskatta om bara viljan finns. Och den viljan finns hos oppositionen, lita på det.
Rätt att polisanmäla en etikett om "negerboll"?

2014-07-27

I går lade jag ut ett twitterinlägg enligt följande:Det blev en hel del reaktioner. De flesta var positiva och höll med mig om att reaktionen var överdriven, och detta har fortsatt i dagens mailsköd. Men vissa kallade mig faktiskt både rasist (!) och andra mindre smickrande saker. Konstigt.

Jag tycker man ska ta problemet med rasism på största allvar. Det är något vi arbetar mot politiskt på alla nivåer. Man kan definitivt ha åsikter om texten på bakverket ifråga, och kan tycka att det var plumpt och dumt uttryckt från företagarens sida. Men att polisanmäla någon för en text på en produkt känns väldigt överdrivet. Det vore allvarligt om det skulle vara brottsligt att använda vissa ord, då är vi på ett sluttande plan när det gäller yttrandefrihet och närmar oss situationen i totalitära stater. Jag tycker dessutom att denna typ av ageranden tyvärr fördummar kampen mot rasism och riktar fokus på fel saker. Och det är ju inte första gången som Afrosvenskarnas Riksförbund skjuter över målet.

Jag anser också som jurist att man ska ha respekt för rättssystemet och inte missbruka det här med polisanmälningar. Rättssystemet har viktigare saker att syssla med. Till exempel verklig rasism eller diskriminering av brottslig art.

Själv skulle jag inte använda ordet "negerboll" idag. Jag kallar ju en vara för det som står på skylten om jag beställer, och numera står det ju normalt chokladboll eller något liknande. Det finns ju ingen anledning att använda den tidigare beteckningen när man kan säga något annat. Men jag blir knappast särskilt upprörd om någon av misstag skulle råka använda ordet i ett sådant sammanhang, det hör man ju ibland. För mig handlar rasism om betydligt viktigare saker och helt andra typer av uttalanden. Att råka beställa en ”negerboll” till kaffet på ett café har ju normalt ingen rasistisk eller nedsättande avsikt alls överhuvudtaget hos den som beställer. Det finns betydligt värre saker att angripa om man vill motverka rasism.

Ordet "neger" är ursprungligen en svensk version av ordet Negro, som står för svart. Negro förekommer i en massa olika sammanhang och det tycker vi normalt är okontroversiellt. Under lång tid var ordet "neger" helt enkelt en benämning på afrikansk befolkning, det står exempelvis i ordböcker och ordlistor som inte har alltför många år på nacken. Jag skulle däremot aldrig använda ordet ”neger” idag om eller till en annan människa, eftersom jag vet att det kan såra. Ordet används tyvärr alltför ofta som nedsättande begrepp eller skällsord och jag har stor respekt för att människor därför inte vill kallas det. Det är naturligtvis den som säger något som måste anpassa sig efter hur mottagaren uppfattar det. Det handlar om normal hyfs. Men det kan däremot knappast vara ett brott att sakna detta hyfs och använda ordet utan nedsättande syfte. Och steget till att polisanmäla en etikett på en vara är oerhört långt.

Jag kan dra en parallell med den samiska befolkningen som tidigare ofta kallades för "Lappar". Ordet "lapp" har i likhet med ordet "neger" använts i olika former som nedvärderande och nedsättande tillmälen. Därför föredrar vi idag att kalla befolkningen ifråga för "Samer". Även detta för att visa människor respekt och inte såra. Men ingen skulle väl ens överväga att polisanmäla den som säljer "lapskojs" i ICA-butiken?

De kritiska rösterna på twitter verkar helt enkelt inte kunna hålla isår att det å ena sidan var onödigt och plumpt att använda ordet "negerboll" på etiketten (vilket tydligen företagaren ifråga nu också bett om ursäkt för), och att det å andra sidan givetvis inte kan anses vara brottsligt och knappast utgöra grund för polisanmälan. Det är två helt olika frågeställningar. Jag anser att polisanmälan var en mycket överdriven reaktion, samtidigt som jag tycker det var dumt och onödigt provocerande av företagaren ifråga att skriva som man gjorde.

För övrigt undrar jag om denna infekterade diskussion om namnet på ett bakverk skulle kunna inträffa i något annat land än Sverige?
Svenskarna har stark tro på Sveriges ekonomi

2014-07-27

Eurobarometern 2014: 8 av 10 svenskar ser positivt på Sveriges ekonomi, att jämföra med 3 av 10 i genomsnitt i EU.


Kraftig ökning av antalet asylsökande och anhöriginvandrare

2014-07-25

Migrationsverket höjer prognosen för antalet asylsökande under 2014. Man räknar nu med att 80.000 personer kommer att söka asyl i Sverige, jämfört med 54.259 under förra året. Man höjer också prognosen för anhöriginvandringen. Antalet ansökningar spås öka med 6.700 till 62.000. Förklaringen är pågående konflikter och den svåra flyktingsituationen i världen. Enligt FN befinner sig 51,2 miljoner människor på flykt, det högsta antalet sedan andra världskriget. Migrationsminister Tobias Billström (M) säger att "situationen är extrem".

Under första halvåret har 32.000 personer sökt asyl i Sverige, en ökning med 70 procent jämfört med samma period i fjol. "Vi har sett hur antalet sökande har ökat vecka för vecka och sedan midsommar har vi haft över 2 000 sökande per vecka, nivåer som vi inte har haft sedan Balkankrigets fasor", säger Anders Danielsson, generaldirektör på Migrationsverket. De flesta asylsökande kommer från Syrien och Eritrea. En stor andel av de som nu kommer till Sverige flyr krig och förföljelse och har starka skyddsskäl. Ungefär 7 av 10 får stanna enligt statistiken för i år.

Sammantaget medför situationen allt längre handläggningstider och framförallt mycket stor brist på bostäder enligt Migrationsverket. I slutet av året räknar myndigheten med att ha 79 500 inskrivna och att två tredjedelar av dem behöver hjälp med boendet. I ett första steg behövs cirka 9 000 nya platser. "I första hand vill vi erbjuda platser i vanliga lägenheter men det råder brist på sådana. Situationen tvingar oss att istället söka tillfälliga boenden i form av hotell, vandrarhem och liknande. Det är en dyrare och ofta sämre lösning" säger Anders Danielsson.

Min egen kommentar till situationen:

Läget är allvarligt och akut. Och det beror inte främst på de generösa svenska asylreglerna utan på de unikt stora flyktingströmmarna i världen. Främlingsfientliga krafter i Sverige vill nu "stänga gränserna" eller "kraftigt begränsa antalet asylsökande". Hur skulle det gå till? Att skärpa de svenska asylreglerna som vissa förespråkar, mitt i en tid då de asylsökande är som flest, skulle vara totalt omänskligt och orimligt. Och att förespråka att Sverige bara ska ta emot ett visst antal asylsökande och sedan säga stopp är i praktiken närmast ogenomförbart - vad gör vi när "kvoten är fylld"? Ska vi kasta ut de andra? Jag vill att Sverige ska fortsätta vara ett generöst asylland för människor på flykt och det har också ett ganska starkt stöd bland den svenska befolkningen enligt opinionsinstituten. Vi får nog leva med att trycket ökar i oroliga tider och minskar när det är lugnare i omvärlden. Men ska vi klara att upprätthålla denna generositet och behålla allmänhetens stöd för asylpolitiken menar jag också att vi måste prioritera. Och då krävs det flera saker.

För det första måste de som inte beviljas asyl lämna landet i större utsträckning än idag. Samhällets begränsade resurser och tillgängliga bostäder måste koncentreras till dem som verkligen har asylskäl och får uppehållstillstånd. Minst 50.000-60.000 personer uppskattas leva gömda i Sverige, många av dem har fått avslag på sina asylansökningar, andra befinner sig här av andra skäl. Jag har tidigare kritiserat beslutet att erbjuda alla gömda barn skolgång och även att vi utvidgat rätten till sjukvård ytterligare för dessa grupper. Jag tror vi måste göra en analys av om de nya regelverken medfört att fler håller sig gömda. I så fall måste vi överväga om regelverken behöver stramas upp igen.

För det andra måste anhöriginvandringen i större utsträckning bygga på egen försörjning. Moderaterna vill skärpa försörjningskravet för den som tar hit sina anhöriga. Självklart underlättas integrationen om det finns en bostad och ordnad situation för de anhöriga innan de kommer hit. Anhöriga ska inte bo på flyktingförläggningar, där måste de nya asylsökande få plats i första hand. I dag tillämpas försörjningskravet som Alliansen infört på ca 1% av alla anhörigärenden. Det är självklart på tok för lite.

Jag tror också att vi måste se över regelverket när det gäller de andra "särskilda skäl" utöver asylskäl som kan ge rätt att stanna i landet. I dag har Sverige betydligt mer generösa regler än i stort sett något annat land. Det är en svår och infekterad fråga. Vi har ett ganska luddigt regelverk som öppnar upp för en hel del godtycke. Trots våra generösa regler kan det finnas behov av att lätta på vissa regler eller inkludera situationer som inte ingår idag. Samtidigt kan andra regler behöva skärpas. Vi behöver en öppen diskussion om vilka skäl, utöver rena asylskäl, som ska ge rätt att stanna i Sverige. Kanske måste denna grupp antalsmässigt minska om vi ska klara av att ge alla med verkliga asylskäl en bra start.

Slutligen är det hög tid att andra välmående EU-länder än Sverige och Tyskland tar sin del av ansvaret för människor på flykt. Det är inte hållbart i längden att lilla Sverige tar emot flest asylsökande av alla länder i hela Europa. Vi ska vara stolta över att vi med råge tar vår del av ansvaret, men det är skamligt att vissa länder knappt ställer upp alls.

Faktum kvarstår - lilla Sverige med knappt 10 miljoner invånare kan inte ta hand om alla människor som vill komma hit, hur gärna vi än skulle vilja. Även i invandringspolitiken måste man prioritera, och då prioriterar jag dem som är verkliga flyktingar med tydliga asylskäl. Att ta hand om alla dessa tiotusentals eller kanske i år hundratusentals människor och erbjuda dem en fungerande framtid i Sverige med eget boende och egen försörjning är en fullt tillräckligt stor utmaning, just nu kanske på gränsen för vad Sverige mäktar med. Tro mig, jag arbetar med dessa frågor i både utbildningsutskottet, arbetsmarknadsutskottet och socialförsäkringsutskottet. Jag ser verkligheten bakom siffrorna och statistiken. Den som tycker jag har fel i min åsikt att prioritera är välkommen att berätta hur ett realistiskt alternativ ser ut. Om vi inte prioriterar, var ska alla nyanlända bo och vem ska betala deras försörjning?

Jag vill att svensk invandringspolitik ska vara generös, men däremot inte naiv. Man måste kunna diskutera denna fråga öppet, nyanserat och förnuftsmässigt, utan att bli kallad rasist eller främlingsfientlig. Om inte vi som i grunden står upp för en generös asylpolitik tar debatten, vem tar den då? Ska vi lämna hela diskussionen och verklighetsbeskrivningen till främlingsfientliga krafter och låta dem ensamma presentera sina "lösningar"?
SKOP: Ökat förtroende för statsministern - sjunkande för Löfvén

2014-07-24

I Skops junimätning ökar väljarnas förtroende för statsminister Reinfeldt, medan förtroende för utmanaren Löfvén minskar. Ett trendbrott enligt SKOP.


Intervjuad i GT och Sveriges Radio om Miljöpartistens märkliga ord

2014-07-24

Miljöpartiets andranamn i Herrljunga, Jerker Nordlund, kallar Israel för en "sinnessjukdom", uppmanar till "globalt krig" mot Israel, låtsas att han diskuterat saken med Carl Bildt, vilket han sedan tvingats ta tillbaka, och han förespråkar en "skyndsam nedmontering av staten Israel".

Detta föranledde mig att skriva en synnerligen kritisk kommentar på twitter i går kväll, där jag påpekar att märkliga miljöpartister den senaste tiden varit i flera blåsväder. Strax därefter blev jag uppringd av GT för en kommentar som publicerades idag. Och det i sin tur medförde att även Sveriges Radio ringde och ville ha en kommentar.

Som jag säger i intervjun i GT tycker jag Israel gått långt över det rimliga, att angripa på ett sätt som direkt drabbar civilbefolkning, skolor och sjukhus är inte okej. Våldet är knappast proportionerligt. Samtidigt finns det en anledning att de angriper, de har själva under lång tid blivit angripna av Hamas. Samma Hamas som vill utplåna staten Israel - precis som miljöpartisten i Herrljunga verkar vilja. Man måste tänka på att det finns två sidor i alla konflikter och att båda har en skuld till det som sker. Våldet i Gaza är fruktansvärt och slår inte minst mot barnen. Men jag tycker ändå man kan kräva mer balanserade uttalanden av folkvalda politiker än vad miljöpartisten i Herrljunga visat.

Uppdatering 25/7: Radioinslaget finns nu också tillgängligt på denna länk.
Inget belägg för att företagen går runt LAS genom inhyrning

2014-07-24

Vissa fall har uppmärksammats i media där arbetsgivare - efter uppsägning av personal - påstås ha tagit in personal från bemanningsföretag i stället. Regeringen har därför låtit Eskil Wadensjö, nationalekonom och professor, utreda saken.

Wadensjö har undersökt hur vanligt förekommande det är att personal från bemanningsföretag hyrs in i situationer där arbetstagare som tidigare sagts upp har företrädesrätt enligt Las, lagen om anställningsskydd. Han hade hoppats på att få tillgång till Arbetsförmedlingens uppgifter om varsel men dessa var sekretessbelagda, och därför gjorde man i stället intervjuer med bland annat arbetsgivare och fack. "Vi har frågat många olika källor i stället, fackförbunden, arbetsgivarparter, trygghetsråden och vår referensgrupp där bland annat facken varit representerade. De olika källorna pekar åt samma håll så jag tycker att man kan dra slutsatser utifrån det underlaget", säger han.
Den så kallade ”inhyrningsutredningen” har nyss överlämnats till regeringen.

I utredningen konstaterar man att det bara är 1,5 procent av den sysselsatta befolkningen som jobbar inom bemanningsföretag och att det är sällsynt att arbetsgivare ”rundar” Las genom att efter uppsägning av fast anställda ta in bemanningsföretag i stället.
Allt mer ekologiskt i matkassen - utan straffskatter och pekpinnar

2014-07-23

I dag nås vi av nyheten att svenskarna handlar allt mer ekologiskt. SVT:s TextTV meddelar att hittills i år pekar kurvorna uppåt för försäljningen av ekomat. Både Ica och Axfood redovisar tvåsiffriga ökningstal, 43 procent respektive 35 procent. Den kraftiga ökningen gör att organisationen Krav räknar med ett plus på 30 procent för helåret 2014. Det är mer än dubbelt så mycket som förra årets lyft på 13 procent. Enligt Lars Nellmer, vd för Krav, är den enda hotbilden att efterfrågan från konsumenterna är större än tillgången på vissa varor, framför allt för frukt och grönt.

Jag tycker man kan dra två slutsatser av detta. För det första att denna positiva utveckling skett helt utan politiska pekpinnar eller straffskatter. Det är något att tänka på för dem som ivrar för sockerskatt, köttskatt och allt vad det är. Människor klarar att tänka själva och behöver inte politikerna som förmyndare.

Det andra är att eftersom ekologisk och krav-märkt mat ofta kostar lite mer förutsätter en fortsatt positiv utveckling att hushållen har råd att välja. Jobbskatteavdraget har gett en normalinkomsttagare en hel extra månadslön om året att handla för, och en genomsnittspensionär har fått 500-700 kronor mer per månad. Utöver detta har reallöneutvecklingen på arbetsmarknaden varit god under Alliansen. Detta är något att tänka på för dem som vill avskaffa ekonomisk tillväxt (främst Miljöpartiet och FI) eller höja skatterna (vilket gäller såväl S, V, MP och FI). Utan ekonomisk tillväxt och rimligt skattetryck har inte hushållen råd att betala lite extra för att leva mer miljövänligt.
Nej, Stefan Löfvén, utredningar bygger inga hus

2014-07-23

"Utredningar bygger inga hus". Det är rubriken på dagens ledare i Göteborgs-Posten. Det man syftar på är att Socialdemokraterna (och resten av oppositionen) i juni avvisade ett antal av Alliansens förenkling av planprocesserna vid byggnation, trots att enklare regler är just vad som behövs för att få fart på bostadsbyggandet.

Regeringen ville bland annat ge kommunerna rätt att i vissa fall bevilja bygglov utan att först upprätta en detaljplan. Förfarandet tillämpas i Tyskland sedan många år och innebär att byggprojekt som inte avviker från omgivningen kan genomföras utan detaljplan. Finns det redan bostäder i ett område går det bra att bygga fler ungefär likadana bostäder utan onödigt byråkratiskt krångel. Planprocessen blir väsentligt snabbare och därmed också billigare. Men i stället för möjligheter ser Socialdemokraterna stora risker med minskad kontroll och säger nej. Man fick med sig V, MP och SD och stoppade förslaget.

Regeringen ville också ge kommunerna utökade möjlighet att skynda på planprocessen genom att låta byggnadsnämnden eller kommunstyrelsen anta detaljplaner utan ett avgörande i kommunfullmäktige. Socialdemokraterna varnar för försämrad demokratisk kontroll och säger nej. Även här fick man med sig resten av oppositionen och stoppade regeringens förslag.

Regeringen ser även ett problem som driver upp byggpriserna och därmed hyrorna, nämligen att kommunerna kan föreskriva andra byggnormer än de som gäller enligt Plan- och bygglagen (PBL). Det medför att hus inte kan standardiseras och serieproduceras för montering i flera kommuner. Bland annat SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) har påpekat att de skulle kunna bygga billigare om inte kommunala särkrav förhindrade att hus byggs i långa serier. Regeringen föreslog därför att kommunerna inte ska få kräva andra byggnormer än de som föreskrivs i PBL. Socialdemokraterna sade nej även till detta med motiveringen att ett stopp för kommunala särkrav skulle försvåra och försena ett mer energieffektivt byggande. Men ingenting hindrar att en kommun och ett byggföretag kommer överens om att bygga mer energieffektivt än vad PBL kräver. I denna fråga fick inte (S) majoritet för sin linje, varför regeringens förslag gick igenom.

Socialdemokraternas "lösning" på de två första frågorna är i stället att tillsätta en ny stor parlamentarisk utredning av hela Plan- och bygglagen. Nya lagregler baserade på en sådan utredning är en process på flera år. Under tiden bromsas byggandet. Har Sverige råd med det?

En Alliansregering med egen majoritet kan ta upp de avslagna förslagen igen efter valet och snabba på byggandet av fler bostäder. Ännu en sak för väljarna att fundera över innan man lägger sin röst.
Socialdemokraternas hyckleri kring flygets framtid

2014-07-22

Så här i semestertider är det många som flyger. Men det är ingen självklarhet att det blir så i framtiden. Tre partier i Sverige vill kraftigt begränsa flyget, V, MP och FI. När det gäller Socialdemokraterna är bilden ganska oklar.

Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfvén sa 16 juni att han tänker sjösätta en helt ny statlig ”aviationsstrategi” om Socialdemokraterna kommer till makten efter valet i höst. Huvudmålet är att stärka Arlanda, som numera är den tredje största flygplatsen i Norden.

Det är nästan skrattretande provocerande att han presenterade detta dagen före den omröstning riksdagen 17 juni där Socialdemokraterna tillsammans med MP, V och SD drev igenom att marknaden för flygtrafikledningstjänster delvis ska återregleras, vilket innebär att statliga Luftfartsverket (LFV) får monopol på statliga Swedavias flygplatser. Deras motiv är att flygtrafikledning i konkurrens inte tillgodoser försvarsmaktens behov, är negativt för miljön och inte garanterar säkerheten – motiv som det inte finns några objektiva fakta som stödjer överhuvudtaget.

Alliansen röstade mot förslaget och reserverade sig. Återregleringen omfattar över 90 procent av marknaden (passagerarunderlaget). LFV kommer att dessutom kunna konkurrera på den kvarstående, fria delen av marknaden för flygtrafikledningstjänster (10%). Detta innebär att marknaden i praktiken försvinner. De bolag som konkurrerar med LFV är tydliga med att de kommer att lämna landet, vilket slår hårt mot de regionala flygplatserna, som i allt större utsträckning upphandlar flygtrafikledning i konkurrens. Avregleringen av flygtrafikledningen har sänkt kostnaderna med 30 procent. Många landsting och kommuner som äger flygplatser får nu överväga om pengar ska tas från kollektivtrafikbudget eller om den regionala flygplatsen ska läggas ner, då flygtrafikledning är den enskilt största kostnaden för flygplatserna. Goda flygförbindelser till Stockholm och andra platser är helt avgörande för att hålla ihop landet och näringslivet utanför de större orterna. Oppositionspartiernas förslag blir ett stort hinder för flyget som transportslag i Sverige.

Vid ett flertal tillfällen har oppositionspartierna tillkännagivit för regeringen att flygtrafikledningstjänsten ska återregleras. Regeringen har utrett frågan noggrant. Av de tillfrågade remissinstanserna har större delen avfärdat förslagen som dåliga och direkt skadliga. Därför valde infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd (M) att inte gå vidare med en proposition. Men nu blir det tyvärr ändå så till följd av oppositionens gemensamma agerande.

Detta är som sagt inte enda hotet mot flyget. Miljöpartiet och Vänsterpartiet pressar Socialdemokraterna hårt för att stänga Bromma, som just påbörjat en stor kostsam renovering av hela flygplatsen. Oppositionen talar också om både en ny flygskatt och andra fördyringar för reguljärflyget. Miljöpartiet har också sagt att man vill stoppa allt inrikesflyg i södra delen av landet från destinationer söder om Sundsvall.

Samtidigt låtsas alltså Stefan Löfvén att Socialdemokraterna vill utveckla flyget och stärka Arlanda Flygplats. Det är ett så falskt budskap att borde vända sig i magen på alla som tycker flyget har en viktig roll i den svenska transportsektorn.

Alliansen värnar om flyget, och inte minst de viktiga små regionala flygplatserna. Något att minnas när det är dags att gå till valurnan!
Alliansen håller vad vi lovar

2014-07-21


Visst fuskas det med bidrag - men procentuellt sett ganska lite

2014-07-20

När Alliansen införde bidragsbrottslagen väckte det ett ramaskri från vissa, som tyckte det var fel att "jaga" utsatta människor i jakten på bidragsfusk. Från Alliansens sida tyckte vi det var självklart att införa en lag mot bidragsfusk, på samma sätt som det finns lagar mot skattefusk. Det är faktiskt exakt samma skattepengar och exakt lika klandervärt att fuska med bidrag som att fuska med skatten.

Och faktum är att Försäkringskassan får ganska många tips om fusk, och att man också upptäcker en hel del vid sina egna granskningar. I Aftonbladet fanns härom dagen en nyhet om ett omfattande bidragsfusk. En kvinna i norra Sverige hade varit heltidssjukskriven i åratal när Försäkringskassan fick en anmälan. Utredningen visade att hon samtidigt varit framgångsrik tävlingslöpare. Nu måste hon betala tillbaka 696 400 kronor.

I Borås Tidning i onsdags fanns en stor artikel där man räknade upp ett antal exempel på bidragsbrott. En boråsare hade fått barnbidrag, underhållsbdrag och försörjningsstöd på nära 200.000 kronor, trots att barnen som pengarna avsåg hade befunnit sig utomlands sedan lång tid. En annan boråsare lurade under flera år tills sig över en miljon i sjukersättning och bostadsbidrag, trots att han under samma tid hade betydande arbetsinkomster. En person i Ulricehamn fick bostadsbidrag för en bostad han inte bott i sedan 2003, och han har fått sjukpenning trots att han arbetat.

Exemplen är ganska många, men trots detta är inte det upptäckta bidragsfusket särskilt omfattande. Försäkringskassan betalar varje år ut runt 212 miljarder i olika ersättningar. Under 2013 upptäcktes felaktiga utbetalningar på totalt 317 miljoner, varav en del är rent fusk. Det motsvarar 0,15% av totalbeloppet.

Självklart har bidragsbrottslagen en avhållande effekt på fusket, precis som skattelagstiftningen har en avhållande effekt på skattebrotten. Utan bidragsbrottslagen finns självklart en betydande risk att bidragsbrotten skulle varit mer omfattande. Och idag hörs vad jag vet inga röster om att avskaffa bidragsbrottslagen.
Kraftig ökning av entreprenörskapet i Sverige

2014-07-18

Andelen svenskar som ägnar sig åt entreprenörskap har nästan fördubblats under perioden 2007-2013, från 4,2 procent av befolkningen till 8,3 procent år 2013. Denna starka ökning syns inte i något annat innovationsdrivet land. Kvinnors företagande ökar också betydligt snabbare än mäns. Dessutom ligger Sverige i topp vad gäller att identifiera nya affärsmöjligheter. Från en tidigare bottenplacering ligger nu Sverige på den övre tredjelen i jämförelse med övriga innovationsdrivna länder.

Detta enligt Entreprenörskap i Sverige - årets nationella rapport inom Global Entrepreneurship Monitor, GEM. GEM är världens största entreprenörskapsundersökning och baseras på 197 000 enkäter och intervjuer där entreprenöriella attityder, aktiviteter och ambitioner mäts. Undersökningen omfattar 75 procent av världens befolkning samt 90 procent av global BNP.

Det finns dock smolk i glädjebägaren. Rapporten visar att en mycket begränsad andel entreprenörer (6 procent) tror att de kommer att anställa fler än 20 personer inom en femårsperiod. Sverige tillhör här de fem lägst rankade innovationsdrivna länderna. Vi har alltså många entreprenörer, men få vill bli arbetsgivare. Detta är en fråga som måste finnas högt upp på den politiska dagordningen. Och oppositionens förslag som skulle göra det både dyrare och mer komplicerat att vara arbetsgivare skulle knappast förbättra läget.
Från och med nu får du behålla det du arbetar ihop i år

2014-07-17

I går inföll den så kallade "skattefridagen". Fram tills dess gick alla de pengar som vi tjänat till skatt, men från och med nu får vi själva behålla det vi arbetar ihop.

Skattefridagen, som räknats fram av Skattebetalarna sedan början av 1970-talet, syftar till att illustrera hur mycket skatt den genomsnittlige inkomsttagaren betalar. Beräkningen baseras på en person med en inkomst på sex inkomstbelopp, det vill säga omkring 28 000 kronor. Utöver den synliga lönen inkluderas arbetsgivaravgifter samt konsumtionsskatter. Skatterna motsvarar i år 53,7 procent av den faktiska lönen, eller 196 dagar omräknat på årsbasis.

När alliansen övertog makten år 2006 inföll Skattefridagen den 8 augusti, det vill säga hela 23 dagar senare än i år. Alliansens jobbskatteavdrag har resulterat i att framför allt låg- och medelinkomsttagare fått behålla uppemot en hel månadsinkomst extra per år.

Att skatterna sänkts och att människor har fått behålla mer av det de själva arbetar ihop är ett viktigt sätt att visa uppskattning för alla de som arbetar och sliter för att skapa resurser till välfärd och pensioner.

Och det intressanta är att trots sänkta skatter har skatteintäkterna till välfärden ökat kraftigt. Det beror på att så många fler kommit i arbete och att fler arbetar mer.
Rättvisan segrade angående fosterbarnen - men för sent

2014-07-17

Det blev fällande domar för de två tjänstemän och den politiker, Ann Hjertén (S), i Mark som åtalades för tjänstefel i samband med de uppmärksammade omhändertagande av de omtalade fosterbarnen i Mark 2010. Även en tredje tjänsteman stod åtalad men åtalet lades ner i brist på bevis.

Enligt åklagaren har tjänstefelen bestått i att man fattade beslut om att flytta två barn från sitt familjehem med omedelbar verkan utan att ordentligt utreda de misstankar man hade om att barnen for illa i familjehemmet. Vare sig familjehemmet eller barnen informerades om flytten innan den genomfördes och ärendet har kritiserats av socialstyrelsen. De åtalade döms till dagsböter. Ingen av de åtalade finns längre kvar inom politiken eller socialtjänsten i Marks kommun.

Jag har ända sedan det blev känt hur fosterbarnen och deras fosterföräldrar behandlades menat att om det är någon gång som inblandade politiker och tjänstemän ska dömas så är det i detta fall. Så man kan ju säga att rättvisan segrat. Tyvärr hjälper det inte de inblandade personerna - fosterbarnen och deras tidigare fosterföräldrar. Skadan är skedd och har satt djupa spår hos alla inblandade för resten av livet. Men kanske kan domen skicka en signal till andra tjänstemän och politiker i olika socialnämnder runt om i landet att man inte kan hantera människor hur som helst. I så fall är ändå något vunnet. De dömda får för utom bötesbeloppet bära på skammen att ha tagit denna typ av dramatiska beslut på alltför lösa grunder, vilket skadat de inblandade på ett allvarligt och oåterkalleligt sätt.
Debattartikel även i Aftonbladet om större andel fasta heltidsjobb

2014-07-17

I dag har jag ett debattinlägg även i Aftonbladet med anledning av min RUT-rapport som visar att det blivit större andel fasta heltidsjobb under Alliansen. Denna gången skriver jag tillsammans med arbetsmarknadsutskottets ordförande Jessica Polfjärd (M)


Jag kommenterar s-förslaget om obligatorisk simskola

2014-07-16

I dag blev jag kontaktad av P4 Radio Malmöhus för att ge min kommentar till förslaget från Ibrahim Baylan (S) om omligatorisk simskola på sommaren för alla högstadiebarn som inte kan simma.

Att just Radio Malmöhus uppmärksammade saken berör väl främst på att simkunnigheten bland eleverna i Malmö ligger mycket långt under genomsnittet i landet. Faktum är att i s-styrda Malmö kan var sjätte (!) niondeklassare inte simma, alltså drygt 16%. I moderatstyrda Stockholm är det bara 0,4% av eleverna i årskurs nio som inte är simkunniga. Eftersom simkunnighet är så viktigt är den stora skillnaden mellan kommunerna mycket allvarlig.

Jag påpekade i intervjun att Alliansens nya kursplaner för ämnet Idrott och Hälsa innebär att alla elever i slutet av årskurs fem bland annat ska kunna simma 200 meter samt kunna hantera nödsituationer vid vatten. Det är skolans ansvar, precis som i alla andra ämnen, att erbjuda de elever som behöver extra stöd för att nå kursmålen. En titt på hemsidan för Malmö Stad visar också att flera simhallar i staden är uppbokade för skolsimning på förmiddagar under terminerna, så uppenbarligen finns det möjlighet till träning för de elever som behöver.

I Malmö uppges problemet enligt radioinslaget främst vara att barn från andra länder och kulturer är ovana vid att simma, och ofta har intyg med sig hemifrån att de ska slippa detta moment. Man kan ju tycka att det vore bättre att vara tydlig från skolorna att alla elever ska delta i all undervisning än att i efterhand förorda obligatorisk simskola på sommaren? Varför skulle dessa elever delta i simskola på sommaren om de inte gjort det under terminen? Och hur tänker sig Baylan att obligatoriet ska se ut? Vad händer om eleverna inte frivilligt kommer till simskolan? Förslaget andas sedvanlig populism och är lika ogenomtänkt som en del andra av Socialdemokraternas skolförslag.

För egen del förespråkar jag den frivilliga vägen med kommunal simskola som finns i de flesta kommuner. Samt givetvis extra skolsimning i anslutning till idrottsämnet för de elever som så behöver.

I intervjun påpekade jag också att det är uppseendeväckande att s-styrda Malmö är sämre även när det gäller simkunnighet, jämfört med m-styda Stockholm. Vi har tidigare sett statistik från bland annat lärarfacken som visar att s-styrda kommuner betalar sämre lärarlöner och har lägre lärartäthet än borgerligt styrda kommuner. Kanske borde Ibrahim Baylan ta ett allvarligt samtal med sina partivänner som styr Malmö i stället för att föreskriva obligatorisk simskola. Fast denna kritiska del av min kommentar kom konstigt nog (?) inte med i radion...

Hela radioinslaget går att avlyssna här
Ny undersökning: Svenskarna är nöjda med välfärdstjänsterna

2014-07-16

I en unik "vitbok" från Sveriges Kommuner och Landsting framkommer att den absoluta merparten av svenskarna är nöjda med servicen från kommuner, landsting och regioner. Vitboken ”Ren fakta – om kommuner, landsting och regioner” bygger på en sammanställning av utvärderingar och brukarundersökningar som görs löpande inom verksamheterna i kommuner, landsting och regioner.

Här framgår bland annat att:
•De medicinska resultaten är bland de bästa i världen samtidigt som kostnaderna är relativt låga jämfört med andra utvecklade länder.
•Tillgången till vård är god, 8 av 10 anser att de har tillgång till den vård de behöver. Vårdgarantin följs i 9 fall av 10.
•Sverige har många sjuksköterskor per patient jämfört med andra länder, 11,1 på 1 000 patienter, att jämföra med OECD-snittet på 8,7.
•Sverige satsar näst mest resurser i OECD på äldreomsorgen.
•9 av 10 är nöjda med sin hemtjänst, 8 av 10 med sina särskilda boenden. 9 av 10 anhöriga är också nöjda med hemtjänst och särskilda boenden.
•9 av 10 föräldrar är nöjda med förskolan.
•7 av 10 föräldrar är nöjda med sina barns skola, 8 av 10 elever får den hjälp de behöver, 9 av 10 elever känner sig trygga i skolan, och trivs med sina lärare och sina kompisar.
•8 av 10 elever, och lika stor andel lärare, upplever att de har arbetsro.
•8 av 10 är nöjda med den senaste kollektivtrafikresan.

I sammanställningen framgår det också att det aldrig har satsats så mycket resurser på välfärden som i dag. Och skattepengarna går dit medborgarna vill – vården, skolan och omsorgen får 80 procent av skattemedlen. Dessutom är intresset för att jobba i välfärdsbranschen stort. Ungdomar tycker jobben verkar roliga och spännande, 6 av 10 kan tänka sig ett jobb i kommun, landsting eller region. Hälften kan tänka sig en karriär som lärare.

"Vi har alltför länge levt med myterna om tillståndet i den svenska välfärden, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting. "Här kan vi tydligt visa att svensk välfärd är bland de bästa i världen; vi satsar mer resurser än någonsin, vi använder dem effektivt och har mycket nöjda medborgare."

Min personliga kommentar är dock att kvalitén varierar alldeles för mycket över landet, både när det gäller skola, äldreomsorg och sjukvård. I Västra Götaland tex har vi både sämre sjukvård och kollektivtrafik än i moderatstyrda Region Skåne och Stockholmsregionen, och skolorna i s-styrda Göteborg och Malmö ligger långt efter skolorna i moderatstyrda Stockholm. Så vem som styr en kommun eller ett landsting spelar roll. Mycket större roll än vad många väljare verkar inse.
Borås Tidning ägnar dagens ledare åt min RUT-rapport

2014-07-15

Borås Tidning ägnar hela dagens ledare åt min RUT-rapport om "otrygga anställningar"- som alltså minskat något under Alliansen, vilket även deltidsanställningarna har gjort. För mer läsvänlig storlek - klicka på bilden!


Alliansens reformer för ökat byggande och större utbud av bostäder

2014-07-15

Under Almedalsveckan berättade jag om Alliansens omfattande vallöfte när det gäller bostäder och infrastruktur, det vi kallar "Sverigebygget", samt om moderaternas förslag för byggande av 20.000 nya studentbostäder. Några har frågat vad vi gjort på bostadsområdet under våra hittills åtta år i regeringsställning, och det tänkte jag berätta om nu.

Svensk bostadspolitik var vid maktskiftet 2006 ett eftersatt politikområde präglat av gammal lagstiftning, en illa fungerande marknad och en nybyggnadstakt som låg långt efter jämförbara grannländer.

Alliansen har de senaste åtta åren påbörjat en grundlig helrenovering av svensk bostadspolitik och har kommit en bra bit på vägen. Mycket återstår att göra och tuffa prioriteringar kommer behöva göras under nästa mandatperiod för att ytterligare stärka byggtaken och hantera den stora urbanisering som sätter särskild press på våra storstadsområden.

En utgångspunkt för Moderaternas bostadspolitik är att människor ska kunna flytta till jobb och studier. Detta är en förutsättning för att vår arbetslinje ska kunna fungera fullt ut och i förlängningen för att Sverige ska kunna vara ett konkurrenskraftigt land. Vår bostadspolitik syftar därför till att modernisera regelverket och vi har tagit utgångspunkt i långsiktiga och sunda spelregler och riva de strukturella hindren för bostadsbyggandet.

Vi har bland annat:

• Reformerat reglerna för hyressättning, bygger nu på jämförelser av samtliga hyreslägenheter och allmännyttans normerande roll är avskaffad.
• Skapat nya förutsättningar för kommunala bostadsföretag
• Skärpt lagen om kommunernas bostadsförsörjningansvar. Fler måste dela på ansvaret för bostadsförsörjningen, inte minst i våra storstäder.
• Avskaffat den gamla fastighetsskatten, som inte upplevdes som rättvis och legitim, och infört en lägre fastighetsavgift i stället.
• Avskaffat byggfelsförsäkringen som kostade stora pengar vid nybyggnation av villor, utan att de något skydd.
• Infört ägarlägenheter i nyproduktion.
• Stärkt förutsättningarna för en långsiktigt fungerande marknad – vi har avskaffat kostnadsdrivande och snedvridande investeringsbidrag och räntebidrag.
• Sänkt fastighetsavgiften för flerbostadshus och förlängt tiden som hyresrätter är undantagna från fastighetsavgift
• Utvecklat det s.k. presumtionshyressystemet för att öka incitamenten att bygga hyresrätter.
• Infört en ny plan- och bygglag (2011) och en ny instansordning för överklaganden. Syftet är tydlighet och snabbare processer vilket gör att byggprojekt kan komma igång tidigare.
• Ökat anslagen till domstolarna för att korta överklagandetider.
• Infört en enklare planprocess och gemensamma byggregler för hela landet.
• Infört en samordnad prövning av buller.
• Förenklat regelverket för student- och ungdomsbostäder
• Infört en regell om fler byggnader som kan uppföras utan krav på bygglov, så kallade Attefallshus.
• Tillsatt en utredning om en översyn av riksintressen som ofta lägger en våt filt över bostadsbyggandet.
• Höjt schablonavdraget i flera steg vid privatuthyrning av egen bostad.
• Infört en ny lag om uthyrning av privatbostad och underlättat för bostadsrättshavare att hyra ut i andra hand. Lagen har kraftigt ökat utbudet på andrahandsmarknaden.

En färsk rapport från Boverket visar att bostadsbyggandet under det senaste året har ökat snabbt efter den stora minskningen under 2011 och 2012. Antalet påbörjade bostäder fortsätter att öka. I år påbörjas 37 000 bostäder och nästa år 40 500 bostäder, inräknat nettotillskott genom ombyggnad. Det går åt rätt håll, och med "Sverigebygget" fortsätter vi på den inslagna vägen.
Turismen ska inte begränsas med straffskatter

2014-07-14

I dag kan man läsa nedanstående nyhet på TextTV. Jag är uppriktigt förvånad över den enögda syn på turismen som dessa "forskare" ger prov på. De missar ett antal viktiga saker i sitt ensidiga fokus på koldioxidutsläpp.

De glömmer exempelvis att turismen skapar massor av arbetstillfällen och lyfter människor i fattiga länder ur deras fattigdom. De glömmer att tursimintäkter även bygger upp ländernas skolsystem, hälso- och sjukvård. De glömmer också att turismen hjälper till att bevara utrotninghotade djur i nationalparker i många länder och styr om från jakt på utrotningshotade djur till mer ekologisk turism. De glömmer också att turism skapar kontakt mellan människor och kulturer och även ökar handeln mellan länder.

Är det inte dags att erkänna att det finns andra värden i vårt samhälle än att bara jaga koldioxid?
Bilden är från mitt besök i Masajskolan i Ngorongoro i Tanzania 2012. Den skolan hade knappast funnits utan intäkter från turismen.
Andelen fasta heltidstjänster har ökat under Alliansen

2014-07-14

Debattartikel i Borås Tidning idag:

Fler fasta heltider under Aliiansen

I samhällsdebatten hävdas det ibland att andelen tillfälligt anställda och deltidsanställda ökat kraftigt under Alliansens regeringstid, och att arbetsgivarna satt i system att missbruka regelverket för visstidsanställningar. Jag har själv inte kunnat hitta något som styrker dessa påståenden, och har därför låtit Riksdagens Utredningstjänst (RUT) undersöka saken.

Rapporten från RUT visar att år 2006 var det 17,5% av de anställda på arbetsmarknaden som hade tidsbegränsad anställning. År 2013 var andelen 17%. Utvecklingen är densamma när man jämför kvinnor och män, för båda grupperna är det tydligt att andelen personer med tidsbegränsad anställning inte ökat under Alliansens regeringstid, utan snarare minskat något.

Rapporten visar samtidigt att det finns en större andel anställda med tidsbegränsade anställningar inom offentlig sektor än privat, även om andelen minskat något hos båda sedan 2006. Detta visar att kommunpolitikerna har ett stort ansvar för att se till att erbjuda fasta jobb, och att det privata näringslivet kommit längre.

RUT-rapporten visar också att andelen deltidsanställda minskat från 24% 2006 till 23% 2013. RUT räknar då alla som arbetar mer än 35 timmar per vecka som heltidsanställda och övriga som deltidsanställda. Det är alltså en myt att antalet deltidsanställda ökat under Alliansen.

Slutsatsen är att vare sig andelen med tidsbegränsade anställningar eller andelen deltidsarbetande har ökat under Alliansen. Tvärtom syns en viss minskning av andelen arbetstagare med sådana anställningar.

De flesta av alla de nya jobb - minst 250.000 - som skapats under Alliansen har varit fasta heltidsjobb.

Jan Ericson, riksdagsledamot (M)

Alliansens arbetslinje fungerar

2014-07-13

Svenska Dagbladet hade denna klarsynta ledare häromdagen om utvecklingen på svensk arbetsmarknad. Bland annat påpekas att arbetslösheten år 2006 (sista året med s-regeringen) var 7,4% - mitt i en stark högkonjunktur. I juni i år var arbetslösheten 7,6%, efter en lång rad år med djup europeisk och global kris. Alliansen har all anledning att vara stolta över resultatet av arbetslinjen och stå fast vid denna, men också ständigt fortsätta att vårda och utveckla den. Under valrörelsen ställs Alliansens arbetrslinje mot kraftiga skattehöjningar från oppositionen som kommer att förstöra många av de jobb som skapats under Alliansen.


Ungdomsarbetslösheten faller snabbt

2014-07-13

Arbetsförmedlingens senaste statistik visar att ungdomsarbetslösheten (18-24 år) nu faller snabbt. Som högst låg den uppemot 20-25% under krisåren. Idag är den 14,4%, en minskning med 2,9% på en månad. Man ska då också komma ihåg att drygt hälften av de arbetslösa unga är studerande som säker extraarbete. Det betyder att den verkliga ungdomsarbetslösheten idag ligger på ungefär samma, eller till och med aningen lägre nivå än för hela arbetskraften. Samtidigt är långtidsarbetslösheten bland unga den lägsta i hela EU.

Alliansens satsningar på lägre arbetsgivareavgifter för unga och momssänkningen på restaurang- och besöksnäring har rimligen hjälpt till att sänka ungdomsarbetslösheten. Detta är viktigt att framhålla under valrörelsen. Vinner oppositionen och avskaffar dessa reformer kommer ungdomsarbetslösheten sannolikt att stiga igen.

En annan intressant sak är att år 2006 när Alliansen tog över regeringsmakten var det högkonjunktur i Sverige. Trots detta var det hela 9,3% av ungdomarna som vare sig arbetade eller studerade (den grupp som kallas "NEET:s" i EU:s statistik. 2013 - efter två djupa globala ekonomiska kriser - hade Alliansen lyckats pressa ned andelen unga som vare sig studerar eller arbetar till 7,5%. Det finns inga siffror än för 2014 för denna grupp, men i takt med att arbetslösheten bland unga sjunker kan man på goda grunder anta att även denna grupp av "NEET:s" kommer att fortsätta minska under detta år.


Trendbrott - läsandet bland pojkar har ökat kraftigt

2014-07-12

Efter flera år av minskat läsande hos svenska pojkar har trenden vänt, uppger Dagens Nyheter. Läsandet har ökat hos elever i årskurs fyra till sex, från att ha varit nedåtgående under flera år, och det stora trendbrottet finns bland pojkarna. När elever i årskurs 4-6 fick frågan av SCB om de läser böcker minst en gång i veckan svarade 64 procent av pojkarna ja. Det är en ökning jämfört med 2008-2009, då 55 procent svarade ja. Siffran för flickor är fortsatt högre, drygt 76 procent, och ligger kvar ungefär oförändrad.

"Är det en utveckling som håller i sig är det väldigt glädjande. Det är viktigt att läsning i den åldern ligger stabilt eftersom det lägger grunden för en läskultur senare i livet", säger Caroline Liberg, professor i utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet, till tidningen.

Även utbildningsminister Jan Björklund är glad över trendbrottet. "Vi har lagt ett ökat fokus på läsning och kunskapskrav i skolan och det kommer att vända utvecklingen. Detta är vad vi har önskat och eftersträvat men det räcker inte", säger Jan Björklund om SCB:s nya siffror.

Enligt Jan Björklund beror den positiva utvecklingen både på regeringens satsningar i skolan, och skolornas ökade fokus på baskunskaperna läsning, skrivning och räkning. År 2008 började vi med nationella prov i läsning och skrivning i årskurs 3 och siffrorna från SCB fångar upp mellanstadieelever som sammanfaller med just den elevgruppen. En satsning på läsa-skriva-räkna har också införts av Alliansen. Syftet är att fler ska nå skolans kunskapsmål. Prioriterad grupp är elever i årskurs 1-3 som riskerar att inte nå målen. Ett riktat statsbidrag till skolan har införts och tanken är att statsbidraget ska användas för extra stöd och hjälp. Exempel på stöd och hjälp är personalförstärkningar, kompetenshöjande insatser, andra liknande stöd- och utvecklingsinsatser samt införskaffande av läromedel. Vi har också tillfört mer pengar genom kulturpolitiken för att stödja ökad läsning bland barn och ungdomar.

Den omskrivna Pisaundersökningen har gett en bild av att läsförståelsen blir allt sämre i de svenska skolorna. Där mäter man dock kunskaperna hos elever i årskurs 9. Dagens siffror från SCB tyder på att yngre elevers Pisaresultat kommer att bli ett bättre. "Min bild är att skolans resultat har nått botten och att det kommer gå uppåt framöver i olika resultat, men det kommer dröja innan det syns i årskurs nio, säger utbildningsminister Björklund.

Nu går vi vidare från Alliansens sida med löften om fler åtgärder för att öka läskunnigheten om vi får fortsätta att regera. Bland annat vill vi införa ett läskunnighetsmål i första klass för att säkerställa att ingen elev halkar efter. Vi föreslår också en fördubbling av medlen för "läslyftet" för vidareutbildning av lärare kring elevernas läsförståelse.
Ökning av antagningarna till Högskolan i Borås

2014-07-12

I går fick 4234 studenter ett besked där de kan tacka ja till sin studieplats på Högskolan i Borås. Antalet antagningar är något högre - 4672 stycken - eftersom en person i den här delen av antagningsprocessen kan bli antagen till flera program och kurser.

Förra året låg antagningarna på strax över 4 400. Att antalet antagningar ökat med några hundra beror framförallt på att Borås fått extra tilldelning av platser för olika lärarutbildningar. Borås håller hög kvalitet på lärarutbildningarna och det är därför man fått förtroendet att utbilda fler studenter.
Förslag om skärpta straff för bostadsinbrott

2014-07-11

Alliansen vill skärpa straffen för bostadsinbrott genom att skapa en ny brottsrubricering, inbrottsstöld, där straffskalan är högre än i dag. Ett inbrott där inget av värde stjäls leder ofta inte till de straff man förväntar sig. Själva kränkningen är ett allvarligt brott i sig.

Ungefär tre fjärdedelar av alla bostadsinbrott polisanmäls, vilket beror på att man normalt måste det för att få ut ersättning från sin hemförsäkring. Under förra året polisanmäldes ungefär 21.000 bostadsinbrott i Sverige. Det är det brott som flest svenskar oroar sig för. Kanske särskilt nu när vi närmar oss semestertider, då många hus och lägenheter runt om i landet står tomma. Människor känner oro inför att någon tar sig in i det egna hemmet och stjäl personliga tillhörigheter. De som har råkat ut för den här typen av brott beskriver ofta hur de känner sig otrygga i sitt eget hem långt efter att inbrottet ägt rum.
Vi vill ta krafttag mot vardagsbrott som drabbar enskilda människor. Dagens förslag är ett viktigt steg på vägen mot att Sverige ska bli ett ännu tryggare land att leva i. I dag är det bara några få procent av de anmälda inbrotten som klaras upp på så sätt att en person kan knytas till brottet. Resultaten måste bli bättre. Vi vill att de brott som begås ska utredas ordentligt och så många som möjligt klaras upp.

Ett inbrott där förövaren inte stjäl något av värde leder ofta inte till de straff man förväntar sig. Straffen har i stället utgått mer från själva stölden och det ekonomiska värdet av stulna föremål, än den kränkning som inbrottet i sig innebär. Även om förövaren inte får med sig den nya datorn, pengar eller smycken är själva inbrottet – att någon har varit inne i ens hem och inkräktat på ens egendom – ett allvarligt brott i sig.

I dag bedöms ett bostadsinbrott i regel som grov stöld. I praktiken innebär det att straffet blir fängelse i mellan sex och tio månader. Det innebär också att den som döms för första gången ofta helt slipper fängelse. Det här vill vi ändra på. Straffet för att bryta sig in i någons hem ska bli mer kännbart. Vi vill därför skärpa straffen för inbrott. För en inbrottsstöld bör minimistraffet vara fängelse ett år. Det skulle medföra att fängelse väljs som påföljd i betydligt större omfattning än i dag. Straffet ska helt enkelt stå i bättre proportion till brottets allvar och till den kränkning som det innebär för brottsoffren.

Alliansregeringen står konsekvent upp för att brott ska straffa sig. I den trygghetsundersökning som Brottsförebyggande rådet varje år genomför ser vi att människor i Sverige känner sig allt tryggare, men varje brottsoffer är ett för mycket. Sedan 2006 har vi satsat historiskt stora resurser på rättsväsendet. Det har gett betydligt fler och mer synliga poliser och många fler åklagare och domare. Utmed hela rättskedjan har vi förstärkt myndigheterna. Från polisen till kriminalvården. Vi ser också att brottsligheten minskar. Enligt Brottsförebyggande rådet har andelen som uppger att de utsatts för brott minskat de senaste åren – från 26 procent år 2005, till 22 procent år 2012. Det är en mycket bra utveckling. Vi vill att den andelen ska fortsätta sjunka.

Vår förhoppning är att dagens förslag om att skapa en helt ny brottsrubricering med en högre straffskala skickar en tydlig signal till polisen och övriga rättssystemet om att bostadsinbrott ska prioriteras.

Slutligen lite om hur polisen arbetar med denna fråga. Bakom många inbrott ligger organiserade ligor. Polisen har inlett en nationell satsning mot mängd- och seriebrottslighet. En resurs med cirka 150 poliser ska förstärka i områden där den polisiära närvaron är begränsad. Dessutom ska underrättelseflödet och samarbetet mot seriebrottslighet förbättras. Insatserna ska samordnas av en ny nationell operativ ledningsgrupp, som leds av rikskriminalchefen och består i övrigt av representanter från polismyndigheterna samt åklagare. På senare tid har arbetet inom EU resulterat i nya möjligheter att utbyta information som underlättar myndigheternas arbete. Det har införts en möjlighet att söka uppgifter i andra EU-länders DNA-, fingeravtrycks- och fordonsregister. För att motverka inbrott jobbar Polisen även förebyggande, till exempel genom att medverka i grannsamverkan. Det är en metod som bygger på samverkan mellan boende i ett område, men också på samarbete med Polisen och andra aktörer som bostadsbolag, kommun och försäkringsbolag.
Ny organisation för polisen

2014-07-11

Ett av riksdagens beslut den sista veckan före sommaruppehållet var att besluta om vissa lagförändringar för att genomföra den stora omorganisationen av polisen som ska träda ikraft den 1 januari 2015.

Då kommer de 21 polismyndigheterna och Rikspolisstyrelsen att ombildas till en gemensam myndighet, där även Statens kriminaltekniska laboratorium ska ingå. Samtidigt blir Säkerhetspolisen en fristående myndighet. På detta sätt kommer en del geografiska gränsdragningsproblem och oklarheten kring samverkan mm att försvinna, och förhoppningsvis blir polisen mer effektiv. Inte minst när det gäller internationell organiserad brottslighet som ofta rör sig över stora delar av landet helt oberoende av länsgränser.
Fakta om a-kassan 2013

2014-07-11

Under 2013 betalade a-kassorna in 5,521 miljarder kronor till staten. Under samma år betalades 14,633 miljarder kronor ut i arbetslöshetsersättning. Siffrorna kommer från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF.

De som hävdar att staten går med överskott på a-kassan får därmed svar på tal. Statens nettokostnad var drygt 9 miljarder kronor. A-kassan är med andra ord en typisk blandning av egenbetald försäkring och ett statligt bidrag.

Under 2013 beviljades cirka 300 000 personer a-kassa. För de som fick inkomstrelaterad a-kassa var den genomsnittliga dagpenningen 618 kronor under 2013, dvs ca 13.500 kronor per månad. Drygt 13.000 personer av de 300.000 begärde omprövning av sitt a-kassebeslut, och av dessa var det drygt 1.400 personer som sedan överklagade sitt beslut.
Stark utveckling för svenska restauranger

2014-07-10

Restaurangernas försäljningsvolym steg enligt SCB med 5,2 procent under maj jämfört med samma period förra året. Bäst gick det för kaféer, som ökade med 8,4 procent.

Samtliga av restaurangkategorierna uppvisade positiva försäljningsvolymer under maj månad, särskilt bra gick det för kaféer (+8,4 %) och trafiknära restauranger (+7,6 %). Den största kategorin, lunch- och kvällsrestauranger, har hittills i år ökat försäljningsvolymen med 6,1 procent jämfört med samma period förra året. Försäljningsutvecklingen i löpande priser för den totala restaurangbranschen ökade med 6,2 procent i maj, jämfört med samma månad förra året.

"Sedan restaurangägare fick samma moms som matvaruhandeln har man gått starkt framåt. Detta är ännu ett positivt steg. Att locka många kunder är så klart avgörande för ekonomin och förutsättningarna för att fortsätta skapa jobb åt unga och invandrare.", säger Visitas vd Eva Östling. Givetvis en väntad kommentar från branschen, som oroar sig för momshöjning och höjda arbetsgivareavgifter om det blir ett regeringsskifte i höst. Men fakta är tydliga - både momssänkning och sänkta arbetsgivareavgifter har bevisligen haft positiv effekt. Det vore väldigt synd att förstöra detta.
Stärkt lokal polis ska klara upp fler brott

2014-07-10

Debattinlägg i Ulricehamns Tidning idag.


Näringslivet har lågt förtroende för Socialdemokraterna

2014-07-09

Opinionsinstitutet Skop har på uppdrag av Dagens Industri (2 juli) mätt förtroendet för näringslivets viktigaste ministrar och deras utmanare. Totalt har 600 företagsledare deltagit. Störst förtroende bland de tillfrågade har finansminister Anders Borg. Han får snittbetyget 4 på en femskalig förtroendeskala. Statsminister Fredrik Reinfeldt är nästan lika populär och får betyget 3,9.

Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven (S) får betyget 2,7 och partiets ekonomiskpolitiska talesperson Magdalena Andersson hamnar på 2,5.

Förtroendegapet mellan Magdalena Andersson och Anders Borg är stort. 75% av de tillfrågade uppger att de har ett stort eller mycket stort förtroende för Anders Borg. Motsvarande siffra för Magdalena Andersson är 8 procent...
Fem nya förenklingsförslag för företagen

2014-07-09

Fyra av fem jobb skapas i dag i de små företagen. För dem är enklare regler en särskilt viktig fråga. Alliansen har sedan 2006 bland annat slopat revisionsplikten för de minsta företagen, infört kvartalsvis redovisning av moms samt inrättat företagarportalen verksamt.se. Tillsammans har våra regelförenklingar inneburit 7 miljarder kronor i sänkta administrativa kostnader för företagen. Nu presenterar vi ytterligare regelförenklingar för att fler ska vilja starta företag och för att företagare ska få en enklare vardag.

Det ska gå snabbare att starta företag
 I dag är handläggningstiden för att registrera aktiebolag 16 dagar. Vi vill korta den tiden. Bolagsverket får nu i uppdrag att säkerställa att i de fall ärendet inte behöver kompletteras ska registrering av aktiebolag ske inom fem arbetsdagar.

Höj gränsen för förenklad faktura
 Förenklad faktura innebär att färre uppgifter behöver anges, och att ett vanligt kvitto räcker vid momshanteringen. Vi vill höja gränsen för förenklad faktura från dagens 2.000 kronor till 4.000 kronor. Det minskar de administrativa kostnaderna, framför allt för de minsta företagen.

Minska den administrativa skattebördan
 Företagare lägger mycket tid på administration av skatter. Vi ger Skatteverket i uppdrag att mäta tiden företagare lägger på detta och hitta åtgärder som kan minska bördan för dem. Skatteverket får också i uppdrag att årligen rapportera hur våra regelförenklingar bidrar till att minska den tid företag ägnar åt skatteadministration.

Underlätta för företagande i livsmedelssektorn
 Flera kommuner har utarbetat modeller för sina livsmedelskontroller som bygger på att undvika förelägganden genom en mer aktiv dialog med företagen. Utan att ambitionen för livsmedelssäkerheten minskar skapas enklare regeltillämpning. Statskontoret får i uppdrag att undersöka hur denna dialogmodell kan tillämpas mer generellt. I syfte att utveckla svensk mat och få fler företag och jobb på landsbygden kan dessutom Livsmedelsverkets uppdrag behöva breddas till att även inkludera uppgiften att underlätta för företagande inom livsmedelssektorn.

Kortade handläggningstider på Migrationsverket
 För att snabbväxande företag inte ska stanna i utvecklingen behöver de snabbt kunna anställa. Vi vill korta handläggningstiden av arbetstillstånd, som i genomsnitt var drygt 15 veckor förra året. Migrationsverket ska bland annat utveckla det elektroniska ärendehanteringssystemet och förbättra webbansökan för att åstadkomma detta.
Åsiktskorridoren krymper - den tysta majoriteten nonchaleras

2014-07-08

Jag rekommenderar dagens ledare i Svenska Dagbladet där Ivar Arpi diskuterar hur "åsiktskorridoren" i Sverige blir allt smalare, och hur åsikter som delas av en bred allmänhet men som är "fel" enligt de politiskt korrekta kallas för extrema. Trots att det är precis tvärtom. Bland annat nämner Arpi just frågan om tiggeriet och att 56% av svenskarna är för ett tiggeriförbud. Trots detta kallas de som driver detta för extrema.

Jag som bara sagt att jag inte är övertygad om att ett tiggeriförbud är mindre humant än att låta tiggeriet fortsätta får höra att jag är främlingsfientlig och får uppmaningen att rösta på SD i stället. Det är egentligen ganska margstarkt. Vart är vår demokrati och yttrandefrihet på väg?

Nåja. Jag kommer aldrig att hålla mig i den politiskt korrekta åsiktskorridoren om jag inte delar de åsikter som ryms där. Inte en chans.
Hur omfattande är det organiserade tiggeriet?

2014-07-08

"Det finns inget organiserat tiggeri, det är en myt". Gissa hur många gånger jag fått höra detta när jag diskuterar frågan, baserat på mina egna erfarenheter från mötet med tiggarna i Borås? Där ställde jag frågan om det var någon annan som tog en del av deras pengar. Fick då ett tvetydigt svar "Nej, inte här i Borås". Jag frågade då via tolken om de visste om det förekom på andra orter att någon annan tog en del av pengarna. Svaret via tolken var att "de inte visste", men hon lade till att "det verkar som om de inte vill tala om det". Jag drog mina egna slutsatser. Slutsatser som jag efterhand fått allt starkare stöd för efterhand.

I dag läser jag nedanstående på TextTV:

Utnyttjande av tiggare prövas

Två män tiggde på Halmstads gator. Pengarna de fick ihop togs om hand av deras chef. Om de presterade dåligt blev de slagna. Nu ska rätten pröva om de blivit offer för människohandel.

Polisen fattade misstankar om att en 30-åring och hans fru utnyttjade flera personer på liknande sätt. "Man hittade flera tiggare i en lägenhet som den misstänkte lånat", säger Thomas Ahlstrand, åklagare i målet.

-De här utsatta situationerna är en grogrund för människohandel, säger Patrik Cederlöf, nationell samordnare för prostitution och människohandel. Rätten ska nu ta ställning till om personerna tvingats till sina hand lingar, vilket kan bli svårt att bevisa.

I en uppmärksammad rapport från länsstyrelsen i Stockholm uppgav 25 kommuner nyligen att de kommit i kontakt med tiggare som "kan ha utnyttjats för tiggeri". Flera kommuner backade sedan från uppgifterna och menade att de missuppfattat frågorna. "Problemet är att det används i en främlingsfientlig diskussion, istället för att se det som social utsatthet", säger Cederlöf.


Jag konstaterar tre saker:

För det första att det högst sannolikt förekommer organiserat tiggeri, även om det givetvis är mycket svårt att upptäcka. De inblandade har allt att vinna på att inte berätta.

För det andra att det är rent ut sagt pinsamt och skrämmande att man försöker dölja viktiga fakta för att dessa fakta "används i en främlingsfientlig diskussion". Vad är det för samhälle vi håller på att skapa när vi låter de främlingsfientliga krafterna diktera vad som får sägas och vad som skall förtigas?

För det tredje att om till och med den nationella samordnaren säger att den utsatta situationen som tiggare skapar grogrund för människohandel, är jag då verkligen helt fel ute om jag för en diskussion om att det kanske är mer humant att förbjuda tiggeri än att låta det fortsätta?

Läs allt jag bloggat kring tiggeriet och om mitt besök i Rumänien mm på denna sida
Matchningsanställningar ny väg till jobb för långtidsarbetslösa

2014-07-08

Jag har haft många debatter med kritiker mot "Fas 3" (eller sysselsättningsfasen som den egentligen kallas). Alltså de åtgärder som återstår när allat annat prövats för dem som varit arbetslösa mycket lång tid, ofta många år. Jag hävdar fortfarande att Fas 3 är det bästa någon kommit på hittills, och tycker inte Fas 3 ska avskaffas. Resultaten är bättre än något annat som prövats. Men fortfarande är det väldigt få som lyckas ta sig tillbaka till abretsmarknaden. Därför måste det till mycket mer för att angripa långtidsarbetslösheten.

I de trepartssamtal som regeringen har med facken och arbetsgivarna har det framkommit att många upplever en stor osäkerhet över hur personer som varit borta från arbetslivet under en lång tid kommer att fungera på en arbetsplats. Det är också ett stort ansvar att ha anställda. Det kan exempelvis handla om en oro för att man inte har möjlighet att ge det stöd som personen behöver eller oro för ökade sjuklönekostnader. Vi behöver hitta nyckeln tillsammans med parterna på arbetsmarknaden som får arbetsgivare att öppna de stängda dörrarna och våga anställa även personer som står längre ifrån.

Vi vill nu införa en helt ny väg in genom att skapa så kallade matchningsanställningar för att personer som stått utan arbete en längre tid ska ges ökade möjligheter till jobb. Matchningsanställningar ska kombinera arbete, kompetensutveckling och handledning. En utredare, Anders Lago (S) (kommunalråd i Södertälje där man testat liknande lösningar) har fått i uppdrag att lämna förslag på hur matchningsanställningar kan utformas så att personer som varit arbetslösa under mycket lång tid kan få ökade möjligheter till jobb.

Målet är att matchningsanställningar ska bli en nyckel som kan öppna dörren för dem som i dag har svårare att konkurrera om jobben.

Verksamheten ska bygga på upphandling av matchningsaktörer som aktivt arbetar med att rusta och matcha människor till jobb. Arbetsförmedlingen ska anvisa personer som tidigare befunnit sig i sysselsättningsfasen till en anställning hos matchningsaktören som jobbar med matchning genom en kombination av hand-ledning och kompetensutveckling. Syftet är att stärka personer som varit utan arbete en längre tid för framtida jobb. Matchningsaktören, till exempel ett rekryteringsföretag eller annan aktör med liknande verksamhet, kommer att fungera som ett aktivt stöd över tröskeln till andra arbetsgivare samtidigt som den anställda kan känna sig trygg med att både arbetsgivaransvaret och ansvar för utbildning ligger kvar hos matchningsaktören.

Genom matchningsanställningar minskar också arbetsgivares osäkerhet, eftersom den arbetssökande har en trygg anställning hos en annan arbetsgivare. Aktörernas åtagande ska vara långsiktigt liksom deras engagemang för åtgärden och de personer som anställs.

Lärdomar ska dras från likande verksamheter från andra länder som Australien, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland. Men det finns även goda exempel på vår egen arbetsmarknad, så som Telge Tillväxt och Peritos, vars verksamheter syftar till att få arbetsgivare att öppna dörren för personer som länge stått utanför arbetsmarknaden. En viktig del i utredarens uppdrag är vidare att föra en dialog med arbetsmarknadens parter, kommuner, och forskare.
Okunnig eller bara populist?

2014-07-07

Upplysningsvis kan nämnas att dagens Alliansregering har 13 kvinnliga ministrar av totalt 24. Alltså 54% kvinnor.


Statsminister Reinfeldt: "Gör inte detta med Sverige!"

2014-07-07(Talet börjar ca 10 minuter in i filmen)

Statsministerns nära 40 minuter långa tal i Almedalen ägnades i huvudsak åt Alliansens och Moderaternas politik för de kommande åren. Men några minuter använde han också för att varna för oppositionens politiska förslag i den del de skulla hota jobben (som bekant finns det en massa andra märkliga och vansinniga förslag från oppositionen även inom andra politikområden). Även om oppositionspartierna (S, V, MP och FI) är oeniga om mycket har man föreslagit följande, varav statsministern räknade upp det mesta:

Det finns förslag om att göra det dyrare att anställa unga, fördubbla restaurangmomsen, begränsa visstidsanställningar, förbjuda bemanningsföretag, höja bensinskatten, införa flygskatt, införa lastbilsskatt, höja fastighetsskatten, återinföra arvsskatt, införa förmögenhetsskatt, införa kärnkraftsskatt, införa vattenkraftsskatt, avskaffa överskottsmålet, stoppa ekonomisk tillväxt, höja skatterna på arbete, begränsa eller ta bort RUT-avdraget, avskaffa ROT-avdraget, försvåra för välfärdsföretagen, begränsa arbetskraftsinvandringen, lägga ned kärnkraften, stoppa bygget av nya vägar, stänga Bromma flygplats, sänka arbetstiden och införa friår...

"Inte ett enda jobb kommer av detta, men massvis med jobb kommer att försvinna", varnade statsministern, som avslutade med uppmaningen: "Gör inte detta med Sverige!"
Allt fler rapporter om tiggare som råkar i bråk med varandra

2014-07-06

I Umeå blev en kvinnlig tiggare i slutet av maj överfallen och rånad av en annan tiggare. Redan i början av maj kom raepporter från polisen om bråk mellan tiggare. Och häromdagen inträffade en ny misshandel i just Umeå, då en tiggare angrep en annan tiggare när han satt och tiggde.

Jag har själv sett hur tiggare i Stockholm råkat i bråk, och även hur en manlig tiggare stod och slog på en kvinnlig tiggare i en tunnelbaneuppgång i våras. Han slutade när förbipasserande reagerade. Jag har fått liknande berättelser från bekanta i Göteborg, och häromdagen rapporterade polisen i Göteborg om ett bråk mellan tiggare på Mathuggstorget. I mars kom liknande rapporter från Norrköping.

Samtidigt visar det sig nu att allt fler EU-migranter söker sig till Sveriges storstäder, de som arbetar med frågan talar om en dubblering jämfört med föregående år. Samtidigt säger socialarbetare att allmänhetens attityder till tiggarna har hårdnat.

Jag upprepar det jag varnade för den 11 juni. När antalet tiggare växer, och svenskarna samtidigt blir alltmer trötta på tiggeriet och mindre generösa, kommer allt fler tiggare att ha svårt att få ihop pengar till sitt uppehälle, för att inte tala om resan hem och pengar till familjen i hemlandet. Då växer desperationen. Det märks på tiggarna, i vart fall i Stockholm, de blir mer påflugna, går fram och skakar sina burkar alldeles framför ansiktet på förbipasserade (jag har själv råkat ut för det flera gånger), ropar ilsket efter människor som passerar och blir ibland aggressiva när man inte ger något i burken. De råkar i bråk om de bästa platserna att tigga, och uppenbarligen i vissa fall till och med till kriminalitet där de exempelvis rånar varandra. Nu på sommaren ska tiggarna dessutom konkurrera med gatumusikanter, gatuförsäljare och andra som också vill få del av turisternas och lokalbefolkningens pengar. Det gör ont när man får höra berättelser från tiggare om att man inte ens lyckas tigga ihop pengar till mat för dagen. Och man kan inte åka hem innan man betalat av sin skuld för hitresan och lyckats finansiera hemresan. Ingen kan väl tycka att detta är humant? Jag tycker det i vart fall gränsar till ren människohandel.

Frågan om tiggeriförbud eller inte är givetvis svår. Men jag tycker inte det är seriöst att bara avfärda frågan. Att bara passivt iaktta det elände som många tiggare luras in i är i vart fall inte humant. Jag utvecklade mina argument på bloggen den 11 juni. För egen del har jag som bekant landat i slutsatsen att det i vart fall inte är självklart att det är mer humant att låta tiggeriet fortsätta än att förbjuda det. I många europeiska länder finns redan olika former av förbud mot tiggeri (se bloggen 11 juni). Enligt en färsk undersökning från Novus som TT beställt är 56 procent av de tillfrågade för ett tiggeriförbud, medan endast 23% tycker det är ett dåligt förslag. Jag vet att frågan framkallar starka känslor hos både förespråkare och motståndare till ett förbud, men låt oss försöka föra en sansad diskussion om för och nackdelar, utan överord och personangrepp. Vi har samma mål - att ingen ska behöva tvingas tigga på gatorna. Men vi har olika tankar om hur vi ska komma dit.
Moderaterna vill öka takten i byggandet av nya studentbostäder

2014-07-03

I dag har studenter som flyttar till de stora studentstäderna alltför ofta svårt att hitta bostad. 25 av landets 43 högskolekommuner uppger att det finns behov av fler studentbostäder. Runt om i landet saknas det ungefär 20 000 studentbostäder. Det behöver göras mer för att öka byggandet. Fler bostäder för unga och studenter ökar tillgången på högutbildad arbetskraft, vilket stärker Sveriges konkurrenskraft och ökar tillväxten.

Moderaterna vill möjliggöra för minst 20 000 nya studentbostäder till 2020. Det innebär närmare 3 000 nya bostäder per år, att jämföra med cirka 1 500 studentbostäder per år de senaste tio åren. Under nästa mandatperiod vill vi att 15 000 nya studentbostäder byggs. För detta krävs ökad tillgång på mark och att det blir billigare och enklare att bygga studentlägenheter.

12.000 nya studentbostäder via Statliga bolaget Akademiska hus. Vi vill att Statliga Akademiska hus (som äger universitetens och högskolornas fastigheter) ska få ett utökat uppdrag. De ska öka byggandet av studentbostäder, antingen genom eget byggande och ägande eller tillsammans med andra. Bolaget bör tillsammans med andra kunna bidra med 12 000 nya studentbostäder fram till 2020.

8.000 nya studentbostäder på statligt ägd mark. Vi vill utse en studentbostadsförhandlare för att möjliggöra att ett stort antal studentbostäder byggs snabbt. Vi vill att minst 8 000 nya studentbostäder byggs till 2020 på mark som förvaltas av statliga myndigheter. Det handlar i första hand om Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU) mark i Uppsala och utanför Lund, samt Fortifikationsverkets mark på ett flertal orter i Sverige. Förhandlaren ska samråda med myndigheterna om deras marktillgångar och möjligheten att sälja eller hyra ut mark för bostadsbyggande för unga och studenter på lång eller kort sikt. Dessutom ska förhandlaren samråda med byggföretag som har intresse av att bygga på den aktuella marken. Studentbostadsförhandlaren ska agera på orter med permanent brist på bostäder för unga och studenter, dvs. Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala.

Fortsatta regelförenklingar för studentbostäder. Regeringen genomför just nu en rad regelförenklingar för att möjliggöra fler studentbostäder till rimliga hyror. Det handlar bland annat om förenklingar i byggreglerna för små bostäder, samt möjligheter för att minska ytan för studentlägenheter. Boverkets förenkling av byggreglerna gör det möjligt att minska ytan per studentlägenhet med 11 kvadratmeter, från 27 till 16. Detta innebär att kostnaderna för byggandet av en studentlägenhet bli uppskattningsvis 300 000 kr lägre än en normal studentlägenhet idag vilket kan motsvara en minskning av kostnaden på 25 procent. Regelförenklingarna trädde i kraft 1 juli i år och förbättrar förutsättningarna att bygga nya studentbostäder och möjliggör lägre hyror. Moderaterna vill nu gå vidare och titta på ytterligare regelförenklingar för att möjliggöra byggandet av fler och billigare studentlägenheter framöver.
Vad har jag gjort dig för ont, Åsa Romson (MP)?

2014-07-03

Åsa Romson ägnade sitt tal i Almedalen i går åt att håna och förlöjliga oss "vita medelålders män". Manhatet lyste igenom i hela hennes tal. Bland annat hävdade hon att "Miljötänket är kopplat till kön - män äter mer kött och släpper ut mer koldioxid".

Sedan fortsatta hon med att ställa frågan. ”Vad är det som säger att mannen som sitter ensam i sin stadsjeep ska prioriteras högre än kvinnan som tar tunnelbanan in till jobben varje dag? Vad är det som säger att mannen som flyger på affärsresa måste få en egen flygplats mitt inne i centrala Stockholm medan den kvinnliga studenten inte har nånstans att bo?”

Jag undrar vad det är som ger Åsa Romson rätten att förtala och håna alla oss män som inte delar hennes bild av verkligheten och inte prioriterar som hon? Varför ska hon bestämma hur svenska män och kvinnor ska transportera sig eller vad vi ska äta? Vad ger henne rätt att generalisera angående hur män och kvinnor lever, och att peka ut männen som roten till allt ont? Miljöpartiet idag ägnar sig allt mer åt en miljö- och feminismextremism som i sina värsta stunder uppvisar en otäck människosyn där den som inte håller med i samhällsanalysen ska brännmärkas. Det är uppenbart att man vill ta matchen med Feministiskt Initiativ om vem som är mest extrem i dessa frågor.

Nej snälla Miljöpartiet, världen ser inte ut så som ni beskriver den. Era stereotyper av män och kvinnor är gammalmodiga och okunniga. Jag ställer ett par motfrågor till er:

Varför ska välavlönade kvinnors kollektivtrafik prioriteras framför den ensamstående pappan som måste ta barnen i bilen till dagis? Eller varför ska välavlönade mäns kollektivtrafik prioriteras framför den ensamstående mamman som måste ta barnen i bilen till dagis?

Och varför ska välavlönade kvinnors behov av att köpa en nyproducerad bostadsrätt i Bromma vägra tyngre än en ung mans behov av att ha nära till en flygplats så att han hinner flyga på affärsresa efter att ha lämnat barnen på dagis på morgonen? Eller varför ska välavlönade mäns behov av att köpa en nyproducerad bostadsrätt i Bromma vägra tyngre än en ung kvinnas behov av att ha nära till en flygplats så att hon hinner flyga på affärsresa efter att ha lämnat barnen på dagis på morgonen?
Feministiskt Initiativ har även en extrem ekonomisk politik

2014-07-03

Det är inte bara F!:s extremistiska feminism, gränsande till rent manshat, som är extrem och motbjudande. Man har dessutom en "ekonomisk politik" som skulle medföra skattechock av oanade mått. Faktum är att man till och med överträffar Vänsterpartiets ekonomiska politik och skattehöjarförslag.

Man vill bland annat höja energiskatter och koldioxidskatter med 17 miljarder, införa en köttskatt på 3,9 miljarder, avskaffa både rot- och rut-avdrag helt, ta bort den sänkta arbetsgivareavgiften för unga och samtidigt höja den vanliga arbetsgivareavgiften med ytterligare 7 miljarder, höja restaurangmomsen, slopa jobbskatteavdraget för alla som tjänar över 30.000 kronor, spara 10 miljarder på Försvaret (ca 1/4 av hela försvarsanslaget) samt införa en skatt på finanssektorn som ska ge 14-18 miljarder per år. Förslagen skulle medföra en gigantisk skattechock för både svenska hushåll och företag.
Uppenbart vem som får betala S och SD:s nya bankskatt

2014-07-03

Löpsedlarna i går om den nya bankskatten på fyra miljarder som föreslogs av Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna i förrgår. DN var tydliga med vem som får betala. Det får du göra - som bankkund eller låntagare - genom höjda avgifter och räntor. Och SvD uppmärksammade hur Socialdemokraterna med sitt utspel legitimerade Sverigedemokraternas ogenomtänka förslag i samma fråga.Alliansen ger bra och balanserat järnvägsbesked för Sjuhärad

2014-07-02

En viktig del i Alliansens besked idag om "Sverigebygget" är byggandet av en ny stambana för järnväg Göteborg-Stockholm och Malmö-Stockholm. Och det är ett viktigt besked för Sjuhärad att planerna nu går vidare på allvar för en ny järnväg mellan Borås och Jönköping, via Ulricehamn.

Beskedet handlar alltså om vanliga moderna standardbanor som möjliggör järnvägstrafik med hastigheter upp till 320 km/h. Det betyder samtidigt att tankarna på extrema höghastighetsbanor med magneträls och speciell bankonstruktion som omöjliggör all annan trafik på spåren är skrotade. Det är mycket klokt och en linje jag arbetat för i flera år. Jag har med kraft flera gånger avfärdat idéerna om extrema höghastighetståg som ekonomiskt och praktiskt vansinniga. Denna typ av tåg skulle inte stanna på särskilt många ställen, och resandeunderlaget står inte i proportion till de extrema investeringarna, vilket flera utredningar visat. Finansminister Anders Borg har också dömt ut dessa extrema snabbtåg."Att bygga science fiction-tåg som går på magneträls det är robust olönsamt" sa han för några år sedan. Och det stämmer fortfarande.

Nu får vi i stället moderna höghastighetståg som körs på banor där även andra tåg kan köra och där det dessutom går att knyta ihop Göteborg och Stockholm, via Borås och Jönköping och förhoppningsvis med tillräckligt många stopp för att det ska gå att skapa ett resandeunderlag som kan göra investeringen lönsam på sikt. Samtidigt förbättras möjligheterna för snabbpendling för invånare i både Bollebygd, Borås och Ulricehamn. Ett mycket bra besked för Sjuhärad!
Alliansen presenterar Sverigebygget

2014-07-02

Alliansen presenterar i dag Sverigebygget: historiska och långsiktiga investeringar i jobb, bostäder, kollektivtrafik, järnvägar och vägar. Vi vill bygga nya stambanor för höghastighetståg, påbörja förhandlingar om kollektivtrafik och annan infrastruktur, ha ytterligare en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark samt pröva förutsättningarna för att bygga ut järnvägen i norra Sverige. Satsningarna möjliggör för att bygga minst 100 000 nya bostäder (utöver de 78.000 som redan planeras i Storstockholm). Våra framtidsinvesteringar sträcker sig ända fram till 2035 och bidrar till att nå vårt mål om över fem miljoner ska jobba år 2020.

Satsningarna i Sverigebygget omfattar bland annat:
* Bättre förutsättningar att jobba, bygga och bo i hela Sverige genom bland annat enklare regler för att korta planprocessen och öka tillgången på byggklar mark
* Stambanor för höghastighetståg som binder ihop Stockholm med Göteborg och Malmö samt regionerna däremellan
* Initiativ till samtal med Danmark om ytterligare en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark
* Förhandlingar om fler bostäder och satsningar på infrastruktur och kollektivtrafik i Stockholm, Göteborg och i Skåne, som bland annat innebär att förutsättningarna prövas för en finansieringslösning av ytterligare utbyggd tunnelbana i Stockholm samt av en östlig förbindelse som knyter samman trafikledsringen runt Stockholm
* Prövning av förutsättningarna för en fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige med ett betydande inslag av medfinansiering från näringsliv, kommuner och regioner

Uppskattningsvis innebär Sverigebygget:
* 100 000 nya bostäder
* Offentliga och privata investeringar på över 400 miljarder kronor fram till 2035, varav 140 miljarder kronor på stambanorna, 70 miljarder kronor på infrastruktur och kollektivtrafik i storstäder och 200 miljarder kronor på bostäder
Samtidigt uppskattas ca 13 000 nya byggnadsjobb tillkomma per år fram till 2035.
Positiva opinionssiffror för Alliansen

2014-07-02

I dag kommer ytterligare en opinionsmätning som visar hur rörlig opinionen är. I den nya mätningen från Aftonbladet/United Minds knappar Alliansen in rejält på S-V-MP-oppositionens försprång och går tillsammans fram med 3,1 procentenheter samtidigt som de tre rödgröna partierna backar med 4,2 procentenheter. Totalt minskar därmed deras försprång från 17,7 procent till 10,4 procent. Och detta på bara en månad.

Moderaterna ökar mest, 3,1 till 22,8%. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet backar mest, S med 2,8 till 28% (den lägsta siffran hittills under Stefan Löfvéns tid som partiledare) och V backar 2,0 till 7,5%.

Opinionsanalytikerna tror att framgångarna för FI (som får 4%) skrämmer bort mittenväljare från Socialdemokraterna. Jag tror det ligger mycket i det. Men även framgångarna för Miljöpartiet får nog en och annan Socialdemokrat att fundera över framtiden. Miljöpartiet utör ett allvarligt hot mot både företagande, jobb och tillväxt.
Både populistiskt, dumt och naivt att straffbeskatta storbankerna

2014-07-01

I dag meddelade både Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna att de vill straffbeskatta de fyra svenska storbankerna med ca 4 miljarder per år. Ett förslag som vi tidigare bara hört från Vänsterpartiet.

Att Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna lägger fram samma förslag samma dag är väldigt förbryllande. Jag tror väl trots allt inte man haft kontakt om detta innan eller att det var planerat att ske samma dag, men det kommer säkert att bli spekulationer om detta, inte minst med tanke på en del andra märkligheter i samband med riksdagsvoteringar där S anpassat sina förslag efter SD.

Att Sverigedemokraterna ägnar sig åt ren populism för att finansiera olika vallöften förvånar inte. Inte heller att man i sin jakt på s-väljare tar en vänstersväng och tar chansen att klämma åt bankerna. Mer förvånad är jag över den populistiska vänstersvängen från Socialdemokraterna. Ännu en vänstersväng för att försvara sig mot väljartapp vänsterut.

Förslaget att straffbeskatta fyra utpekade storbanker (men tydligen inte de övriga) är både naivt och okunnigt. För det första kan man givetvis inte ha olika skatter för olika företag i samma bransch. Det är fullständigt orimligt. För det andra medför extraskatter på bankerna alltid att det blir kunderna som får betala. Tro mig, jag har jobbat 20 år i en av dessa storbanker, och vet hur det fungerar. I detta fall handlar det i princip en extraskatt på utlåning, vilket bankerna som vanligt kommer att vältra över på sina lånekunder, både hushåll och företag, i form av högre räntor eller nya avgifter. Samtidigt som det blir svårare för alla att få lån. Hur detta ska underlätta för ökat byggande och investering i företagande kan jag inte begripa. Återigen offrar Socialdemokraterna både företagande, jobb, byggande och hushållens ekonomi i sin iver att höja skatter. Och när SD säger att man tänker använda bankskatten för att sänka skatten för pensionärerna glömmer man att berätta att samma pensionärer får en kostnadsökning om de har lån på huset. Stigande räntekostnader kan snabbt äta upp skattesänkningen på pensioner. Samma sak gäller givetvis för Socialdemokraterna som vill sänka skatten med 75 kronor per månad för en garantipensionär. Det behövs inga stora lån för att stigande räntor ska äta upp den skattesänkningen.

Bankföreningens ordförande, Tomas Östros, tidigare socialdemokratisk näringsminister och ekonomiskpolitisk talesperson för Socialdemokraterna, är också upprörd över förslaget. "Jag förstår att under en valrörelse kan det hetta till men man måste ta sig en funderare på om det här verkligen är rätt när vi behöver ökad tillväxt i företagssektorn”, säger han till di.se. "Det har tidigare bara varit Vänsterpartiet som har drivit det här i svensk politik. Jag tycker att det är lite olyckligt, framför allt för att det blir en skatt som läggs på kreditgivning”//”Jag skulle bli förvånad om det inte förr eller senare innebär fördyrade bolån och fördyrade företagslån, eftersom den är direkt konstruerad så att ökar krediterna så ökar skatten”, säger han.

Trots denna nya skatt räcker inte pengarna till för vare sig Socialdemokraterna eller Sverigedemokraterna. Nya friska skattehöjningar lär vänta. Hoppas dagens besked får väljarna att vakna. Sverige har inte råd med kraftigt höjt skattetryck om vi ska konkurrera med andra länder som företagande och arbete. S, V, MP, FI och SD kommer att driva utvecklingen åt fel håll.