Juli 2018


Så vill moderaterna skärpa reglerna för anhöriginvandring

2018-07-31

Migrationsverkets senaste prognos visar som jag skrev häromdagen att man räknar med betydande anhöriginvandring kommande år. Men det är samtidigt viktigt att peka på att politiken råder över frågan - det är vi som avgör hur villkoren ska se ut för familjeåterförening och anhöriginvandring.

För att möjliggöra familjeåterförening bör det krävas permanent uppehållstillstånd, en förmåga att försörja sig själv samt en möjlighet att stå för sina familjemedlemmars försörjning. Följande skärpningar av lagstiftningen skulle säkerställa att så blir fallet:

1. Nuvarande begränsningar ska förlängas. Sverige behöver en migrationspolitik som är långsiktig och utan de tvära kast som till exempel Socialdemokraternas och Miljöpartiets gymnasielag för ensamkommande har medfört. En permanent asyllagstiftning bör arbetas fram under nästa mandatperiod genom en parlamentarisk utredning med samtliga riksdagspartier. Hela den tillfälliga lagen som löper ut sommaren 2019, inklusive de begränsningar för anhöriginvandring som gäller idag för nyanlända med tillfälliga uppehållstillstånd, bör därför förlängas till dess att en långsiktig migrationspolitik kommer på plats.

2. Arbete och egen försörjning måste vara den huvudsakliga drivkraften för att kunna erhålla ett permanent uppehållstillstånd. Dagens prövning sker vid ett specifikt tillfälle utan att göra en tillräcklig bedömning av varaktigheten i inkomsten. Då ökar risken för att den försörjningsförmåga som kan framstå som tillräcklig, i själva verket är undermålig. För att säkerställa att inkomsten är stabil över tid ska ett nytt krav införas på arbete och egen försörjning under minst ett år innan permanent uppehållstillstånd kan beviljas. Det ska inte vara möjligt att nå upp till kravet genom inkomst från en subventionerad anställning. En sådan regel förhindrar dessutom förekomsten av missbruk genom exempelvis falska anställningar. Liknande regler finns redan i Norge och Danmark. 

3. Markera betydelsen av kunskaper i svenska språket. Att kunna behärska svenska språket är en nyckel till samhället – till arbete, social rörlighet och förståelse för våra institutioner. Krav ska därför införas på grundläggande kunskaper i svenska för att möjliggöra permanent uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap. Därigenom blir det även en förutsättning för anhöriginvandring.

4. Skärpt försörjningskrav vid anhöriginvandring. Grundregeln för anhöriginvandring ska vara att anknytningspersonen i Sverige har både en tillräcklig bostad och inkomst för att kunna stå för sina familjemedlemmars försörjning. I dag är det möjligt att uppnå försörjningskravet med olika former av bidrag. Det är orimligt. För att garantera en långvarighet i försörjningen måste det även krävas att den som ska stå för försörjningen, har haft en inkomst minst ett år innan ansökan om familjeåterförening kan göras. Även här ska det inte vara möjligt att möta kravet på försörjning genom inkomst från en subventionerad anställning. Personen ska heller inte ha varit beroende av bidrag för sin försörjning. Den exakta nivån på vilken inkomst som ska krävas måste utredas för att säkerställa försörjningsförmågan. 

Sverige behöver en samlad migrations- och integrationspolitik, från asylsökande till nyanländ och nyanställd. För oss moderater är det självklart att egna ansträngningar, flit och arbete alltid ska löna sig. Nästa regering har ett ansvar att reglerna för anhöriginvandring reformeras. 

40 dagar kvar till valet - jag ger tre nya personliga vallöften

2018-07-31

Många politiker pratar om vilka satsningar de vill göra, men få talar om varifrån skattepengarna kommer. Jag har under hela min tid som politiker varit bekymrad över detta och haft denna fråga i fokus. Hur får man människor att inse hur man skapar resurser till allt det som vi vill ha i form av välfärd, polis, försvar, krisledning, pensioner och en massa annat? Det finns bara ett svar - det är privata företag och deras anställda som skapar alla resurser. Det är de som med sina skatter försörjer hela den offentliga sektorn och alla anställda där, liksom all annan skattefinansierad välfärd och verksamhet. Utan dessa skattepengar får inte sjuksköterskan sin lön, det blir inga brandbilar, ingen polis och ingen skola (och det finns ingen som finansierar riksdagen heller för den delen). Den som inte inser detta borde egentligen inte hålla på med politik.

Om man har denna insikt inser man också att man inte kan ta ut hur höga skatter som helst - då kväver man företagandet och stoppa företagens möjligheter att växa.

Nästa steg är då att även inse att skattepengarna är en begränsad resurs. Man måste prioritera det som är viktigt i samhället om skatteintäkterna ska räcka. Det är inte kamelfarmer, elcyklar, genusforskning och jämställdhetsmyndighet som är viktigast. Inte heller att ösa ut många miljarder i byggsubventioner eller på att ge uppehållstillstånd till vuxna män utan asylskäl. Bidragsbrott och skattebrott och överutnyttjande av ersättningssystem måste motverkas. Stöd till föreningsliv, kultur och media måste villkoras och följas upp, och gamla mammas behov av äldreboende måste faktiskt gå före fri entre till museer, avgiftsfri kollektivtrafik eller ännu en ny simhall. Att göda kommunal eller statlig byråkrati som bara försvårar livet för vanliga människor är inte en bra prioritering, många onödiga myndigheter slukar stora pengar. Att ta emot fler invandrare än vårt samhälle klarar av att få i arbete, ösa ut pengar på bistånd som inte når sitt mål, eller satsa pengar till så kallade "klimatåtgärder" utan nytta är ett grovt slöseri med våra skattemedel. Listan kan bli hur lång som helst.  

Om politikerna prioriterar rätt kan man både sänka skatterna och få mer pengar till välfärden. Samtidigt. Alliansen bevisade att detta fungerar. Sänkta skatter ökar aktiviteten i ekonomin och leder till fler i arbete och fler arbetade timmar. Och då ökar skatteintäkterna totalt sett, trots att var och en betalar lite mindre. 

Mina tre nya vallöften är därför
1. Att alltid i varje läge vara tydlig med vad som skapar resurserna. Utan företag och deras anställda får vi ingen välfärd.
2. Verka för hård prioritering för att både kunna sänka skatterna och få mer pengar till välfärd, trygghet och pensioner.
3. Verka för ett totalt sett sänkt skattetryck.
 

Att söka asyl och att beviljas uppehållstillstånd är två olika saker

2018-07-31

I debatten får jag ofta frågan hur många asylsökande Moderaterna anser att Sverige ska ta emot varje år. Själva tycker de som ställer frågan oftast att det ska vara noll. Jag försöker förklara att det inte går att styra exakt hur många som söker asyl. Däremot kan vi politiskt bestämma vilka krav som ska ställas för att beviljas asyl/uppehållstillstånd och vad som ska gälla för anhöriginvandring. Varje person som kommer som turist till Sverige kan rent teoretiskt ansöka om asyl. Samma sak med alla EU-medborgare som rör sig fritt inom EU. Sverige kan inte vägra någon att söka asyl. Men vi kan bestämma om de ska bevljas det. Därför tycker jag diskussionen ofta landar snett - det är inte antalet asylsökande i sig som är den viktigaste frågan utan vilka regler vi har för att bestämma om man ska beviljas asyl, vilka rutiner vi har för att avvisa dem som får nej, och vilka rutiner vi har inom EU för att efterleva Dublinkonventionen om asylansökan i första säkra land. 

Sedan är det givetvis så att vi till en del även kan påverka hur många som ansöker om asyl just i Sverige. Under flera decennier har vi haft mer generösa regler än de flesta andra länder, och det gör såklart att större andel sökt sig hit än vad det är med dagens regler. Sverige kan inte ha mer generösa regler än genomsnittet i EU när vi är en del av EU med gemensam yttre gräns. Detta måste rimligen vara en självklar grund för en långsiktigt hållbar migrationspolitik. 

Politiken avgör framtida migration - inte Migrationsverkets prognoser

2018-07-29

Migrationsverket kom idag med en ny så kallad "planeringsprognos" över antalet asylsökande de kommande åren. Jag citerar från rapporten:

"Prognosens planeringsantagande för antalet asylsökande ligger oförändrat kvar på 23 000 för 2018 och 29 000 för 2019. Både planeringsantagandet och det högre scenariot för 2019 och framåt utgår fortsatt från gällande lagstiftning, där den tillfälliga lagen upphör i mitten av 2019. Det finns emellertid en osäkerhet kring vilken lagstiftning som kommer att gälla från mitten av 2019. Det stundande riksdagsvalet och dess politiska efterspel har en avgörande roll för den migrationspolitiska utvecklingen framåt, som också påverkas av utvecklingen inom EU. Om den tillfälliga lagen skulle förlängas eller ersättas av motsvarande bestämmelser så innebär det förändrade förutsättningar jämfört med prognosens planeringsantagande för de kommande åren."

Utöver dessa 23.000 respektive 29.000 asylsökande räknar man med ett ökat antal anhörigärenden, eftersom den tillfälliga lagen som föreskriver tillfälliga uppehållstillstånd och försörjningskrav vid anhöriginvandring upphör i mitten av nästa år.

Nu är det ju så att Migrationsverket gör prognoser i första hand för att planera för sin budget och bemanning. De måste ju anta något. I grunden är det givetvis helt omöjligt att idag förutse hur många som ska söka asyl i Sverige år 2021, det inser var och en. Det gör att siffrorna mer är exempel på en nivå som känns rimlig än något man kan ta fasta på. Det är inte Migrationsverkets prognoser som avgör hur omfattande asylinvandringen blir i Sverige. Det bestäms av politiska beslut. 

Jag ser även att bland annat SD använder dessa siffror som ett mått på hur stor invandringen blir kommande fem år. Man lägger ihop alla siffror i planeringsprognosen för antalet asylsökande och tillkommande anhöriga för åren 2018-2021 och summerar det till 300.000. Detta är rent vilseledande av två skäl:
1. Att människor söker asyl är alltså inte detsamma som att de beviljas asyl. Två helt olika saker. Runt hälften (40-60%) brukar få ja. Det är först när man får ett ja som man är "invandrare". De övriga asylsökande som fått nej ska avvisas. Och för dem som passerat annat säkert land och ska prövas där enligt Dublinkonventionen gäller samma sak. De ska avvisas. Alla de som inte beviljas asyl kommer ju inte heller att ta hit några anhöriga.
2. Migrationsverket skriver alltså själva att om den tillfälliga lagen permanentas så kommer anhöriginvandringen att bli avsevärt lägre än planeringsprognosen. (Då gäller tex försörjningskrav vid anhöriginvandring).

Den viktigaste slutsatsen är därför att dagens tillfälliga lagstiftning till att börja med måste permanentas, vilket är moderaternas tydliga krav. Sedan behövs en bred parlamentarisk utredning som tar fram ytterligare förslag som kan komplettera eller ersätta dagens denna lagstiftning. Om dagens regering (S-MP med stöd av V) får chansen att låta den tillfälliga lagen upphöra 2019 väntar med all sannolikhet ett ny asylkaos. Det är endast genom ett regeringsskifte och en ansvarsfull politik som vi kan förebygga detta.

Jag upprepar min sammanfattning av moderaternas samlade förslag inom migration och integration, liksom vad vi uträttat under denna mandatperiod i mitt eget upprättade PM.


 

Två kloka herrar på samma bild

2018-07-29

Sparbanken Sjuhärads VD, tillika Elfsborgs tidigare ordförande, Bosse Johansson lade ut denna bild på sitt twitterkonto förra helgen. Han var hemma i Sveg under semestern och gick in och arbetade som frivillig under skogsbränderna i området. Och när moderaternas partiledare Ulf Kristerssonan besökte Sveg fick dessa två kloka herrar en pratstund om branden och brandberedskapen.  

  

Slutreplik till SD i Borås

2018-07-29

SD:s riksdagskandidat i Borås, Tomas Brandberg, bemötte mig i en replik i Borås Tidning nyligen och i dag har jag en slutreplik till honom:
 

Kampanj i Skene

2018-07-27

I
kväll var det sommarfredagsunderhållning i Skene. Och tillsammans med Tomas och Rolf kampanjade jag lite i värmen även denna fredag. Lite väl varmt för alltför mycket aktiviteter, men lite samtal med markborna blir det alltid när vi går runt i vårna moderata tröjor.

 

Moderaternas förslag om krisstöd till lantbruket efter torkan

2018-07-27

Den allvarliga torkan har drabbats Sveriges lantbrukare hårt. Moderaterna presenterade därför i går ett samlat stödpaket för att hantera den akuta situationen. Moderaterna kommer också att ta initiativ til att kalla landsbygdsminister Sven Erik Bucht (S) till riksdagens Miljö- och Jordbruksutskott, där vi kommer att ställa krav på att de åtgärder vi föreslår snabbt kan komma på plats för att hantera de mest akuta problemen.

De konkreta förslagen är bland annat följande:

1. Säkerställ böndernas likviditet:
* Snabba på Jordbruksverkets utbetalningar av det EU-stöd som bönderna redan beviljats för åren 2015-17
* Tidigarelägg utbetalningar av EU-stöd som avser 2018
* Skjut upp datum för momsinbetalningar för jordbrukssektorn under hösten 2018

2. Krisstöd till drabbade lantbrukare:
* Regeringen måste mer intensivt arbeta för att få del av EU:s krisfond
* Överväga ett nationell krisstöd till jordbrukarna om det inte går att få del av EU:s krisfond 
* Skattehöjningen på lantbruksdiesel som planeras den 1 januari 2019 måste stoppas och i stället bör dieselskatten för jordbrukare sänkas kraftigt
* Fraktstöd för grovfoder som både behöver transporteras inrikes och importeras

3.Tillfälliga regelättnader för att hantera torkan
Exempelvis lättnader i regler för EKO-jordbruk, regler för bevattning, djurhållning mm 

4. Insatser av mer varaktig effekt för att stärka svenskt jordbruks konkurrenskraft
Här finns kända moderata krav om exempelvis sänkt dieselskatt för lantbruket och ursprungsmärkning av kött och fisk på restauranger, men också behov av regelförenklingar och regelharmoinisering i EU och arbete för ökad livsmedelsexport och mer tillämpad forskning inom livsmedelssektorn. 


 

Arbetslösheten ökar - om man inte döljer den med falsk statistik

2018-07-26

I dag kom SCB:s arbetsmarknadsstatistik för juni:

Det låter ju vid första anblicken ganska bra. Men om man samtidigt vet att det finns minst 15.0000 personer i så kallade "extratjänster", alltså arbeten som "inte finns" och som inte får konkurrera med riktiga jobb, men där arbetslösa ändå garanteras avtalsenig lön som betalas av staten, så blir siffrorna inte lika trevliga. Dessa 15.000 personer är ju egentligen arbetslösa och i en arbetsmarknadsåtgärd. Men eftersom regeringen bestämt att detta ändå ska räknas som riktiga jobb så döljer man 15.000 arbetslösa i statistiken. Om man räknade dessa 15.000 som arbetslösa som man borde hade alltså arbetslösheten ökat med 11.000 personer sedan juni 2017 i stället för att ha minskat med 4.000. Den korrekta arbetslöshetssiffran blir då 7,4% idag.

Slutsatsen är att den verkliga arbetslösheten i Sverige ökat det senaste året, trots högkonjunkturen.

För övrigt är vare sig 7,2% eller 7,4% arbetslöshet i högkonjunktur något vidare utgångsläge när konjunkturen vänder ned. Inte ens med den friserade arbetsslöshetssiffran har regeringen mycket att skryta med. Under Alliansregeringen, sommaren 2008 i högkonjunkturen före finanskrisen samma år, var exempelvis arbetslösheten lägre. 

Dagens S-MP-regering har styrt under den kanske starkaste världskonjunkturen på decennier, och trots detta har man försuttit alla chanser att göra ordentliga reformer på arbetsmarknaden. Den starka konjunkturen och statistiktrixande döljer de underliggande problemen. Det har varit fyra bortkastade år för Sverige. Notan till svenska folket kommer i nästa lågkonjunktur. 

Idag smygstartar jag min annonsering

2018-07-25

En viktig del av valrörelsen är att se till att väljarna kan få tag på mig och ställa frågor, komma med kritik eller rent av hjälpa till i valrörelsen. Även om jag har många följare på sociala medier så är det trots allt så att de man inte når alla väljare på det viset. Så idag smygstartar jag min valannonsering i Markbladet. Många vet redan var jag finns och många hör av sig året runt, men annonsen riktar sig främst till dem som inte normalt är så engagerade i politiken, men vill få kontakt inför valet.

 

Vi vill inte alls "chockhöja din hyra"

2018-07-25

För en tid sedan (den 9 juli) skrev jag på bloggen om Hyresgästföreningens och Socialdemokraternas kampanjer mot oss moderater och andra Allianspartier för att vi påstås vilja chockhöja hyrorna för landers hyresgäster genom att införa "marknadshyror". En grov och mycket medveten vantolkning av vår kritik mot dagens hyresreglering som motverkar nyproduktion av hyresrätter. I veckans nummer av Markbladet beskriver jag Moderaternas tankar kring hyresregleringen. Vi  föreslår alltså inte införandet av marknadshyror som chockhöjer någons hyra!


(Klicka för läsbar storlek) 

Jag skriver om skogsbrandskatastroferna i Borås Tidning idag

2018-07-23


(Klicka för läsbar storlek) 

Favorit i repris: Moderaternas migrations- och integrationspolitik 

2018-07-23

Jag presenterade detta blogginlägg för en knapp månad sedan, men får fortfarande frågor, så jag lägger ut det igen.
Alltför många är inte alls är särskilt insatta i vad moderaterna egentligen föreslår inom migrationsområdet. Massor av missförstånd förekommer i debatten. Jag har därför gjort en grundlig och lättläst sammanställning i punktform av hela vår politik för migraton och integration. Sammanfattningen togs mycket väl emot av dem som läste förra gången, och förhoppningsvis når jag ytterligare några nu.

1. Vad moderaterna uträttat i riksdagen och lyckats få igenom denna mandatperiod
2. Våra förslag inom migrationsområdet
3. Vad vi vill göra för att de som fått avslag eller vistas här utan tillstånd ska lämna landet
4. Vår integrationspolitik
5. Våra skärpta regler för medborgarskap
6. Vår övergripande strategi för att få igenom våra förslag efter valet

Länkar till sammanfattningen här. 

50 dagar kvar till valet - mitt första vallöfte

2018-07-22

2014-18 har inte varit en bra mandatperiod för vare sig Sverige eller moderaterna. Decemberöverenskommelsen var mycket olycklig både för demokratin och för förtroendet för oss som parti. Uppfattningen blev att vi inte ville ta strid om politiken. Det hjälper inte att moderaterna som oppositionsparti faktiskt fått igenom ganska mycket i viktiga frågor denna mandatperiod (stramare migrationspolitk, betydligt mer pengar till polis och försvar och kraftiga straffskärpningar för många brott för att nämna ett par exempel). Bilden blev i stället att vi satte oss på läktaren. Att förlora väljarnas förtroende går snabbt, att bygga upp det igen tar tid. Men idag finns i vart fall en bred insikt inom moderaterna och vår nya partiledning att vi agerade fel, och de senaste åren har vi vässat vår oppositionspolitik ordentligt. Moderaterna måste fortsätta på den vägen och bli ett betydligt tuffare parti och stå upp för vår egen politik i varje läge.

Jag anser att man måste tala med alla partier och söka stöd för förslag i sakfrågor, alldeles oavsett vad man tycker om partierna i övrigt och alldeles oavsett vilka partier man väljer att regeringssamverka med. Jag vill vara en av de riksdagsledamöter som är med och tar ansvar för Sverige, som försöker samla stöd för alla kloka politiska förslag, som agerar med kraft mot politik som är skadlig, och som står för ett vuxet agerande i riksdagen.

Detta är mitt första personliga vallöfte till väljarna. 

Kampanj i Fritsla

2018-07-21

I dag var det en massa aktiviteter i Fritsla, och jag passade på att kampanja lite i värmen.
Blev en del trevliga samtal och en massa utdelade flygblad.


Kampanj med Markmoderaterna i Kinna

2018-07-20

I dag kampanjade jag med markmoderaterna i Mariebergsparken i Kinna, där kommunens arrangerade sommarfredag i eftermiddag. På bilden tillsammans med Pär-Erik, Rolf och Tomas. Fyra glada gubbar, vad kan gå fel? Många trevliga samtal blev det och jag fick dessutom några ytterligare supportrar som hjälper mig sprida mitt personvalsmaterial och organisera akltiviteter under min personvalskampanj. 

Klok kritik mot SD:s krav på kraftigt sänkt abortgräns 

2018-07-20

I dag finns denna ledarkrönika i Borås Tidning av vikarierande ledarskribenten Amanda Broberg. Hon konstaterar att SD:s krav på kraftigt sänkt abortgräns är helt ovetenskapligt, och menar att det bara syftar till att styra över kvinnors rätt att bestämma själva. För egen del tycker jag dessutom att SD:s retorik i frågan påminner otrevligt mycket om de mer extrema politisk-religiösa krafterna som vi både sett i Sverige tidigare och som är mycket tongivande i andra länder, exempelvis i USA.
Det var ju för övrigt först när KD (dåvarande KDS) slutade driva inskränkning av aborträtten som man fick tillräöckligt med rölster för att ta sig in i Sveriges Riksdag. Nu har vi alltså ett nytt stort parti som låter som ett eko från förr.

Det finns all anledning att fgortsätta granskningen av SD:s politik på olika områden, frågor som hittills dolts bakom migrationsfrågans stora fokus. Det finns väldigt mycket konstigt och rent av obehagligt i SD.s politiska program.

 

Migrationsverket stoppar tillämpningen av "gymnasielagen" tills vidare 

2018-07-18

Migrationsverket meddelar idag att man tills vidare stoppar tillämpningen av den så kallade "gymnasielagen".

"Migrationsverket avvaktar med bifallsbeslut i ärenden där den nya gymnasielagen har åberopats. Ärenden där det är uppenbart att den sökande inte uppfyller grundkraven kommer fortsatt få avslagsbeslut. Detta efter att två migrationsdomstolar har bedömt att det inte går att tillämpa lagstiftningen i den del som avser sänkt beviskrav för identitet."

Migrationsverkets beslut att frysa ärendehanteringen ligger helt i linje med vad vi från moderat håll har efterlyst, senast i SVT häromdagen. Nu har också datum spikats för det extra sammanträdet med socialförsäkringsutskottet som moderaterna begärt. Migrationsministern har kallats till ett extra sammanträde i utskottet den 2 augusti klockan 09. 

Varför lär inte svenska politiker och myndigheter av det som hänt? 

2018-07-18

Jag minns storbranden i Västmanland 2014, en av de större och allvarligaste skogsbränderna på decennier. Många togs på sängen av hur snabbt elden spred sig och agerandet från ansvariga myndigheter och de lokala räddningstjänsterna imponerade inte. Resurserna i form av vattenbombning och anlitande av utländksa brandbekämpningsflygplan sattes in för sent vilket gjorde att de brandhärjade områdena blev onödigt stora.

Alliansregeringen tillsatte efter denna brand en utredning som dels skulle utvärdera hur saker hanterats under branden, dels komma med förslag till hur brandberedskapen kunde förbättras. Den nya S-MP-regeringen ändrade utredningens direktiv och strök delen om förbättringsförslag, och det blev till slut bara en utfärdering av vad som hänt, som sannolikt blev en hyllvärmare i regeringskansliet.

Redan efter branden 2014 diskuterades om Sverige skulle köpa in brandflyg. Jag minns att dåvarande Alliansregeringen menade att man hade den resursen inom EU och att man hittills bedömt att det var tillräckligt. Men den aktuella branden visade ju samtidigt att det nog hade varit bra med brandflyg stationerade även i Skandinavien som kunde sättas in snabbt vid stora bränder. Detta var en av de förslag som skulle kunnat finnas med om den aktuella utredningen fått komma med förbättringsförslag.

Jag minns också att Miljöpartiet i samband med branden 2014 krävde att Sverige skulle skaffa brandflyg, för att "klimatförändringarna skulle leda till fler skogsbärnder i framtiden". Konstigt att man helt släppte detta krav några månader senare när man blev en del av regeringen. I stället valde man att strössla pengar över en massa andra meningslösa saker. Exempelvis elcyklar. Bara för den summa som elcykelsubventionen kostar kunde man som sagt köpt in ett antal brandbekämpningsflygplan.Detta att prioritera vad som är viktigt i samhället är något som brister allt mer hos våra politiker. Vi har ett gott rykte när det gäller att ställa upp för alla andra, exempelvis delta i dyra fredsbevarande insatser utomlands eller hjälpa till med krishjälp när det händer naturkatastrofer i andra länder. Och vi har fram tills nu ansett oss ha råd att ta emot fler asylsökande än något annat land. Men vi har samtidigt inte resurser att hjälpa människor i vårt eget land när kriser eller katastrofer inträffar. Det som hänt visar på ett obarmhärtigt sätt hur samhället sviker människor som nu mister sina hem i branden (en handfull bostäder har tydligen redan brunnit ned) och där skog för mångmiljonbelopp förstörs. Det är inte konstigt att många människor blir allt mer frustrerade över hur politikerna prioriterar.

Justitieminister Morgan Johansson (S) anser att det är rimligt att till varje pris ta emot 9.000 vuxna män utan asylskäl trots att det kostar 2 miljarder per år. Men inrikesminister Morgan Johansson (S) anser att några hundra miljoner för brandbekämpningsflygplan är för dyrt (det sade han i TV igår, se föregående inlägg). Jag inser såklart att dessa två saker ligger i olika utgiftsområden i statens budget. Men det är ändå belysande för hur Sverige prioriterar idag. Jag lade ut några arga tweets om saken idag. Kunde inte låta bli. Brandkatastroferna illustrerar på ett obarmhärtigt sätt hur obegripligt skeva prioriteringar vi gjort i Sverige under ett antal år. Och nej, jag friskriver inte Alliansregeringen för detta, vi borde också prioriterat bättre, även om vi faktiskt gjorde en massa bra saker när det gällde just krisberedskapen. Bland annat köp av 47 helikoptrar för olika syften (bland annat en del av dem som just nu arbetar för fullt med brandbekämpning), en ny krisledningsorganisation i regeringskansliet (som dagens regering dock skrotade) och mer perngar till MSB och krisberedskapen. Men dagens regering slår nog alla historiska rekord, man har uppenbarligen inte lärt något alls av branden 2014, och enligt Brandmännens Riksförbund är beredskapen för årets bränder till och med sämre än den var 2014.

 

Med rätt prioritering har vi råd med eget brandflyg

2018-07-17

Bränderna i framförallt Mellansverige medför oerhörda kostnader i form av både förstörd egendom, förstörd skog och höga kostnader för brandbekämpning. Naturen är extra känslig i dessa områden med torra mossmarker, väldigt lite lövskog och mycket tall som brinner väldigt kraftigt. Dessutom stora svårtillgängliga sarealer utan vägar. Att det även i fortsättningen med jämna mellanrum kommer att förekomma stora skogsbränder i Sverige är nog ingen särskilt vild gissning.

Att bekämpa bränder med brandflyg som kan ösa stora mängder vatten över en stor yta är givetvis välkommet. Men tyvärr har Sverige inga sådana brandflyg utan endast helikoptrar som kan bära betydligt mindre vatten och där det dessutom tar lång tid att hämta vattnet. Det sägs också från räddningsledningen att luftbekämpning av skogsbränder är mest effektivt i början av ett brandförlopp. Trots detta har alltså Sverige inga flygplan av den typ som nu flugits hit från Italien. Och därmed dröjer hjälpen som alltså hade varit mer värdefull i ett tidigare skede.

Jag blir faktiskt ganska uppörd när jag hör ansvarig minister, Morgan Johansson (S) stå i TV och säga att det" kostar för mycket" att köpa bransflygplan. "Flera hundra miljoner" för något som kanske inte kommer att användas så mycket. Vad ett antal skogsbränder kostar i förstörd skog och i värsta fall även byggnader och annat, vet jag inte. Men det lär handla om ett betydande antal miljoner vid varje brand. Att investera i ett flygplan för vattenbombning är en försäkringspremie, och ett sådant plan kunde vi även erbjuda till våra grannländer att nyttja vid behov. Men framförallt kunde vi använda planen i ett tidigare skede och därmed begränsa skadorna.


Beatrice Ask påpekar att allt handlar om att prioritera. Morgan Johansson och hans regering lägger 350 miljoner per år i tre år på att skattesubventionera elcyklar. Totalt över en miljard. Och man lägger 2.000 miljoner varje år i tre år på att låta 9.000 vuxna män utan asylskäl få stanna i landet. Samtidigt har man inte råd med några hundra miljoner till ett par brandflyg för att skydda liv och egenedom. Den här regeringens prioriteringar är så hårresande att de inte kan få fortsätta att vanstyra Sverige. 

Moderaterna kräver att "gymnasielagen" ("amnestilagen") stoppas

2018-07-16

Moderaterna kritiserar den nya gymnasielagen som varit i kraft i två veckor. Två domstolar har oberoende av varandra sagt att lagen är så dålig att den inte går att använda, och i dag kom också ett första överklagande in till Migrationsöverdomstolen, och deras bedömning kommer att bli mycket intressant för fortsättningen.

I dag kräver Moderaternas migrationspolitiske talesperson Johan Forssell att Migrationsverket stoppar prövningarna tills Migrationsöverdomstolen prövat den nya lagen.

Migrationsverket säger till SVT att de nu analyserar läget efter den ytterligare dom som nyligen underkänner den nya lagen, men något tydligt besked om hur man tänker agera verkar inte finnas.

Redan förra veckan krävde Johan Forssell (M) att socialförsäkringsutskottet ska kallas in till extra möte med anledning av det inträffade. 

Så vill moderaterna bilda regering efter valet

2018-07-16

Har en debattreplik i Borås Tidning idag om Moderaternas tankar kring regeringsbildning efter valet (klicka för läsbar storlek):

 

Socialminister Strandhäll (S) försöker komma undan ansvar

2018-07-15

I dag finns en helsidas uppföljning i Borås Tidning och det bristfälliga konsumentskyddet vid köp av skönhetsbehandlingar - en närmast oreglerad marknad där uppenbarligen många råkar illa ut. Jag reagerade på citatet av Strandhäll i Borås Tidning där hon sa att det är "Skrämmande att ingen behöver ta ansvar". Hon syftar såklart på branschen, men jag tycker det är läge att påpeka att det är hon som minister som har ansvaret för att det finns en rimlig lagstiftning kring detta. Hon behöver ta ansvar! Vilket jag påpekade på twitter i förmiddags.Alliansregeringen tillsatte 2014 en utredning om detta. Utredningen presenterade sina många förslag 2015. Men dagens s-mp-regering valde att avfärda samtliga förslag och i stället tillsätta en ny utredning 2017 som ska redovisas senare i höst (efter valet). Det betyder att ny lagstiftning lär dröja ytterligare flera år. Det stämmer att den tidigare utredningen fick en del remisskritik, men inte för samtliga förslag, och något kunde väl ministern tagit fasta på för att styra utvecklingen åt rätt håll? 

I november förra året hölls en interpellationsdebatt i riksdagen om frågan. Det var min riksdagskollega Lars Beckman (M) som hade ställt en interpellation till socialminister Annika Strandhäll. Här är protokollet från den debatten.

Under dagens regering har inte frågan rört sig en enda millimeter framåt. Det är inte särskilt imponerande. Och under tiden drabbas allt fler kvinnor av skador till följd av olika skönhetsingrepp. Visst kunde man tycka att den som köper en sådan behandling ska förvissa sig om kompetensen och erfarenheten hos den som utför den, men många lever i tron att detta är verksamhet som lyder under hälso- och sjukvårdslagen - vilket inte stämmer. Hög tid för regeringen att agera. 

Moderat artikel om strandskydd och byggande

2018-07-14

I dag har jag och ett antal andra moderater i Sjuhärad denna debattartikel i Borås Tidning om strandskydd, byggregler och byggande. En prioriterad fråga för en ny regering - vi måste göra det möjligt för människor att bygga på attraktiva tomter på landsbygden, det är ett utmäörkt sätt att motverka avfolkning och främja utveckling. (klicka för mer lättläst storlek)

 

Skogspromenad med bästa flocken

2018-07-14En bild från dagens mysiga skogspromenad med hela flocken. Från vänster Nema, 8 år, Madde och Nelly, våra pensionärer ca 13-14 år (en gång adopterade från Spanien och ålder därför något osäker) och så nytillskottet Flinga som är sex månader.  

Kampanj på Björketorps marknad

2018-07-14Sommar och värme - men valkampanjen är i full gång. I dag kampanjade jag tillsammans med vårt m-kommunalråd Tomas Johansson (th) på Bjröketorps marknad. Här lite Allianssamling vid KD:s tält. Helt okej väder för kampanj, "bara" 20-22 grader idag och riktigt behagligt väder. Ganska mycket besökare på marknaden med och en del intressanta samtal och positiva kommentarer. 

Asylaktivisternas hat och förolämpningar slår det mesta

2018-07-14

I går kväll fick jag plötsligt ytterst otrevliga kommentarer från en asylaktivist som uppenbarligen har en afghansk pojke boende hos sig (aktivisten lade till och med ut en bild av pojken på twitter).

Här några av de hatiska twitterinläggen riktade mot mig som jag fick ta emot från denna person bara för att jag idag kritiserat och tidigare röstat nej till gymnasielagen (amnestilagen). Jag fick också ett antal bilder på afghanska pojkar som hon påstår att "jag dödat". Eftersom hon själv lagt ut alla inlägg under eget namn på twitter ser jag ingen anledning att maskera namnet. Av lite sökning framgår att hon bland annat är aktiv i nätverket #vistårinteut.


Lite fascinerande är även dessa kommentarer om ovanstående twitterinlägg från en kvinna som är programledare i Sveriges Radio. Hon kallar alltså ovanstående kommentarer för "interaktion". Undrar om det även är SR:s syn på interaktion? Även i detta fall har hon själv lagt ut twitterinläggen så jag lägger ut dem helt omaskerade.

Jag är ganska härdad och kan tåla det mesta, särskilt i sociala medier. Jag har inte ens blockerat kontot ovan. Men man kan konstatera att hatet på nätet inte bara kommer från rasister, nazister, anarkister, islamister och ytterkantskommunister. Det kommer ibland från helt oväntat håll. Dessa asylaktivister lägger hela sin själ på att underminera tilltron till svensk asyllagstiftning och åt att sprida hat och nedsättande omdömen om alla som tycker annolunda - trots att de själva tillhör en litne minoritet av svenska folket. De är inte ett dugg bättre än andra hatiska extremister. Och de känns inte som några speciellt trevliga eller goda människor. 

Moderaterna begär extra utskottsmöte om den sågade "gymnasielagen"

2018-07-13

Efter att även den största och tyngsta Migrationsdomstolen, den i Stockholm, underkänt den nya så kallade "gymnasielagen" (eller "amntestilagen" som den ibland kallas) och påpekat att de "fastnade redan på första raden" i den nya lagen så kan man konstatera att två olika domstolar nu konstaterat att lagen inte går att tillämpa.

Vi moderater (liksom L, SD och KD) varnade för detta. det är en godtycklig och rättsosäker lag som totalt sågades av lagrådet som skrev att "man har passerat hränsen för vad som är acceptabelt i fråga omlagstiftning". Ändå drev S, V MP och C igenom lagen i riksdagen. Efter bara två veckor har nu alltså två domstolar underkänt lagen. Detta är så anmärkningsvärt att jag undrar om något liknande någonsin hänt i svensk politisk historia? Det är en politisk skandal att detta kan hända.

Moderaternas migrationspolitiske talesperson, Johan Forssell, begär nu att Socialförsäkringsutskottet extrainkallas redan nu i sommar för att få ansvarig ministers syn på saken och besked om vad hon avser att göra åt situationen. Det är riksdagen som stiftar lagar och i detta allvarliga läge måste riksdagen också agera. Från moderat sida anser vi att lagen måste dras tillbaka omedelbart. Och det är ett högst rimligt krav.

Det som hänt är ytterst allvarligt, både för rättssäkerheten i stort, tilliten till asylsystemet och för de inblandade individerna. De senare har lurats in i falska förhoppningar om att få stanna (trots att de ansetts sakna asylskäl), till följd av den undermåliga lagen som sätter rättssäkerheten ur spel. Och sedan visar det sig att lagen inte ens fungerar för det syfte den skulle fylla. Man förstår att de asylsökande som berörs kastas mellan hopp och förtvivlan. De partier och debattörer som förespråkade denna lag bär en stor skuld  för att dessa unga män idag mår väldigt dåligt. Det hade varit mycket rakare och ärligare att säga tydligt att den som saknar asylskäl också måste åka hem, och sedan hjälpa dem att ordna denna hemresa och återetablering på ett värdigt sätt.


 

Gotlands oljerusch - en bit svensk industrihistoria

2018-07-13
 

Jag gjorde en liten utflykt på Gotland, och besökte detta byggnadsminne en bit norr om Visby. Det ser ut som i Texas, men är en alldeles äkta svensk oljepump.

 

Ända sedan 1970-talet har man letat olja på Gotland. I slutet av 1980-talet och fram till 1993 bedrevs verksamheten av Gotlandsolja AB, som bland annat borrade i det så kallade Risungsfältet på norra Gotland. I Gotlandsolja AB:s regi utfördes 82 borrningar som gav 30 000 m³ olja. Borrningarna gjordes ned till ett djup på 200—350 meter. Pumpen och tankarna från oljeutvinningstiden står kvar. Det är den enda helt bevarade oljeutvinningsanläggningen i Sverige och är idag förklarat som byggnadsminne. En bit svensk industrihistoria.

Det blev alltså ingen särskilt lyckad oljerusch på Gotland. Problemet verkar vara att det visserligen finns olja, och att det är samma fyndigheter som går in i Baltikum på andra sidan Östersjön. Men de oljebärande lagren sägs "luta" ned mot Baltikum, vilket gör att en stor del av oljan samlas i den änden av fyndigheten i stället för under den gotländska berggrunden. Och därmed blir utvinningen för liten för att vara ekonomiskt lönsam.

Själv tjänade jag faktiskt ändå lite pengar på den gotländska oljeruschen i slutet av 1980-talet genom placeringar i Grauten Oil. Som tur var sålde jag innan aktierna blev närmast värdelösa. I dag finns det vad jag vet inga planer på att återuppta letandet efter olja på Gotland. 

Citerad på ledarsidan i Nya Wermlands Tidningen

2018-07-13

NWT gillade tydligen min tweet från MP-språkröret isabella Lövins Amledalstal. Finns på deras ledarsida idag.

 

Årets torka i ett historiskt perspektiv

2018-07-12

Årets torka är mycket allvarlig, och drabbar många lantbrukare hårt. Det hotar också vattenförsörjningen i många kommuner. I min egen kommun, Mark, råder redan totalt bevattningsförbud.

Samtidigt älskar både politiker, debattörer och media att använda ord som "extrem" och "den värsta torkan någonsin". Senast var det MP-språkröret Isabella Lövin som använde torkan som bevis på klimatförändringar i sitt tal i Almedalen.

Frågan är då - är årets torka extrem? SVT har gjort denna jämförelse av årets torka och andra liknande torrsomrar de semaste 100 åren. Intressant läsning och intressanta gamla inslag från SVT:s arkiv: 
 

 

Slutsatsen är uppenbar - lika allvarlig torka som i år, eller rent av ännu värre har det varit ett flertal gånger de senaste 100 åren. Exempelvis 1955, 1959, 1974-1976, 1983 och 1992. Den allvarligaste hittills var i mitten av 1970-talet, där våren 1974 är den längsta kända period utan mätbar nederbörd. I Västergötland går det då 65 dagar utan regn. 1975 opch 1976 är två av de år som sticker ut i SMHI:s nederbördsstatistik som regnfattiga somrar. 1992 inträffar en försommartorka som enligt SMHI kan vara den svåraste som drabbat Sverige de senaste 100 åren. Även då talades om en allvarlig katastrof och torkan kostar lantbruket runt tre miljarder kronor det året, enligt TT.

Så när ministrar och media trumpetar ut att årets torka är den värsta någonsin och att det beror på klimatförändringarna är det läge att ha lite is i magen. Att sätta in saker i ett historiskt perspektiv är alltid nödvändigt om man ska kunna föra en seriös debatt.  

Jag var främst i sociala medier om statsminister Löfven i Almedalen

2018-07-12

Fick tips om denna artikel i Dagens Media som jag inte upptäckt tidigare. Det är Dagens Media som kartlagt hur mycket reaktioner (positiva och negativa) i sociala medier som respektive partiledare fick under sitt partis dag i Almedalen. Det visar sig då att jag stod för det mest spridda inlägget av alla i sociala medier vad gäller statsminister Löfven. 

 


Lärde man sig inget alls av armbanden mot sexuella övergrepp?

2018-07-11

Jag trodde inte det var sant. Men det var det. Södertälje sjukhus har alltså tillverkat pins till sin personal för att motverka våld från patienter och deras anhöriga. Jag trodde man lärt sig något efter den uppmärksammade debatten om armbanden mot sexuella övergrepp. Detta blir ett nytt bottennapp när det gäller tramsiga initiativ. Hade det inte varit bättre att exempelvis ha låsta entréer, vakter, överfallslarm eller kameraövervakning? Något konkret som verkligen kunde skydda personalen? Att ge  en pin är närmast förnedrande mot den som känner oro för sin säkerhet på arbetsplatsen.

 

Lite uppföljning av en av mina debatter i Almedalen

2018-07-11

Jag får en del återkoppling från olika debatter och seminarier som jag deltog i i Almedalen. Den mest bevakade var absolut a-kassedebatten som arrangerades av Sveriges A-kassor. De har lagt ut ett sammandrag och web-sändrning av debatten.

Även tidningen Kommunalarbetaren kommenterar debatten. 

Jag har blivit "månskensbonde"

2018-07-10

Jag lade ut detta twitterinlägg idag. Min ena fastighet har några hektar gammal åkermark som jag kämpat med i alla år för att hålla öppen och ren från sly. I år skötte det sig själv - en fårfarmare i byn behöver mer hö inför vintern och blev glad över att få ta allt hö som gick från mina ängar.  Inte bästa kvalitet såklart, och en och annan liten buske följde nog med i balarna. Men får äter ju det mesta säger farmaren. Nästa år blir det nog bättre och lite mer att skörda, särskilt när jag hunnit röja längs stenmurarna, och tagit bort lite ris, sly och hallonsnår och grenar på träd så traktorn kommer åt bättre. Det känns bra att den mark som tidigare generationer bröt nu åter kommer till användning. Får man kalla sig månskensbonde nu?

 

Kaoset runt Brexit borde bli en väckarklocka

2018-07-10

Kaoset i den brittiska regeringen och en hotande regeringskris är allvarlig. Britternas problem med Brexit är att man börjar inse vad effekterna riskerar att bli för brittisk ekonomi och brittiska jobb. Nu vill därför vissa krafter i den brittiska regeringen försöka behålla så mycket fördelar som möjligt av det EU ger trots att man lämnar. Men man börjar inse att det inte går. Samtidigt vill andra krafter ha en "hård" Brexit. Och då blir det regeringskris. Problemen finns även inom den brittiska oppositionen, där man drar åt olika håll.

Den brittiska omröstningen om Brexit genomfördes faktiskt utan att britterna egentligen visste vad de röstade om. Man röstade mot EU, men hade samtidigt inget tydligt alternativ att ta ställning till. Vad skulle komma i stället?

Själv är jag en kritisk EU-vän. Jag ser fortfarande EU som en fredsprojekt. Genom århundradena har Europa kastats ut i krig efter krig. Men sedan EU och dess tidigaste föregångare skapades efter andra världskriget har ingen väpnad konflikt inträffat mellan några länder inom EU. Vi har nu haft 73 år av fred. Det går inte att mäta i pengar.

För Sverige som "ett litet exportberoende land" (som vi brukar säga) är EU oerhört viktigt. För handel, för möjligheten att arbeta och studera i andra länder, för möjligheten att investera i andra länder, men också för att locka utländskt kapital och utländsk arbetskraft hit. Och givetvis för att svenska företag ska konkurrera på lika villkor med andra EU-länder och kunna delta i anbudsgivning i andra länder. Många stora frågor kan vi inte heller lösa ensamma. Internationell brottlighet, terrorism, migration och miljöfrågor är exempel på sådant vi enklast löser tillsammans.

Men utvecklingen i EU går åt fel håll. Röster för mer överstatlighet, EU-skatter och liknande oroar. Och jag förstår att många är EU-kritiska, även om svenmskarna totalt sett verkar bli något mer EU-positiva av opinionsmätningarna att döma. Det är också en liten minoritet som säger att de vill lämna EU.

Sveriges alternativ till EU vore väl sannolikt att återgå till ett EES-avtal. Jag vill bara påminna om att detta gör att vi måste följa de flesta EU-regler ändå (allt som rör frihandel, konkurrens, gemensamma standarder osv), men då utan att kunna påverka alls. Och det kommer att kosta att vara med i EES. Norge betalar exempelvis idag ungefär lika mycket för sitt EES-avtal som Sverige gör för sitt EU-medlemskap.

EU måste reformeras inifrån. Att bara lämna EU är inte ett realistiskt alternativ, vilket diskussionerna efter Brexit visar. Europas länder är allt mer sammanflätade i varandra, och att lösa upp detta är oerhört komplicerat och knappast önskvärt heller. Jag hoppas att svenska EU-kritiker och Swexit-förespråkare tar problemen efter Brexit-omröstningen på allvar. Britterna överlever säkert, de är ändå en av världens större ekonomier. Men för Sverige i utkanten av Europa och en liten ekonomi skulle skadan bli stor. Det har vi inte råd med. 

Socialdemokraterna ljuger om marknadshyror som ingen föreslår

2018-07-09

Socialdemokraterna för just nu en helt skruvad och verklighetsfrånvänd kampanj mot moderaterna som påstås föreslå marknadshyror som kommer att göra det dubbelt så dyrt att bo. Till sin hjälp har man S närstående Hyresgästföreningen som i annonser aktivt uppmanar sina medlemmar att rösta på de rödgröna partierna. Även på skyltar i bostadsområden sprids dessa budskap. Allt för att skrämma väljarna.

 
Högra bilden från Växjö, bildtack till kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) via twitter.

Nu är det bara en liten hake - moderaterna föreslår inte införande av marknadshyror! Socialdemokraterna och Hyresgästföreningen har valt att själva göra ett extremt scenario för marknadshyror på befintlig bostadsmarknad, något som det inte finns något parti som föreslår. Och sedan redovisas det som en sanning om moderat politik. Rena lögner som bland annat sprids av landets finansminister. I dag har min riksdagskollega Mats Green, bostadspolitisk talesperson för moderaterna, detta debattinlägg i Aftonbladet där han kommenterar saken.

För oss moderater är det uppenbart att hyressättningssystemet inte fungerar bra och att justeringar behöver göras så att hyresrätten kan värnas och konsumentskyddet fortsatt vara starkt. Vårt moderata partistämmobeslut innebär därför att vi ska verka för en blocköverskridande överenskommelse om ett nytt och mindre reglerat hyressättningssystem. Det är verkligen inte samma sak som att vi vill införa marknadshyror som fördubblar hyreskostnaden.

I takt med att bostadsbyggandet nu rasar i Sverige så har vikten av genomgripande reformer för fler bostäder ökat ytterligare. Men likväl står Socialdemokraterna handfallna och utan någon bostadspolitik värd namnet. Deras enda reform – statliga byggsubventioner – har visat sig vara ett fiasko, och har inte lett till en enda ny hyresrätt i Stockholms stad, där behovet är som störst. Några ytterligare reformer har inte presenterats. Socialdemokraterna tog över ett kraftigt ökat bostadsbyggande, men lämnar efter sig ett kraftigt minskat bostadsbyggande. Det har dessvärre varit fyra förlorade år i bostadskrisens Sverige.

Vi moderater möter väljarna i valet med en bred bostadspolitisk reformagenda för att på allvar bekämpa bostadsbristen. Den omfattar bland annat förslag om hur vi kan förkorta och förenkla byggprocessen, få fram mer byggbar mark, öka rörligheten på bostadsmarknaden, och så då detta om att ta initiativ till breda politiska samtal kring hur vi utvecklar och moderniserar hyressättningssystemet. Men vi föreslår alltså inte införandet av marknadshyror som chockhöjer någons hyra.


 

Vad tycker egentligen Jimmie Åkesson och SD om läget i Sverige?

2018-07-08

Lördagens Almedalstal av SD:s partiledare Jimmie Åkesson innehöll en del förbryllande saker. Att SD drabbats av total hybris är uppenbart, maken till högmod har jag sällan hört i ett politiskt tal. Vi får väl se om det straffar sig eller inte.

Men det märkligaste var nog det han sa om läget i Sverige. I inledningen gav han en mycket mörk bild, talade om att de övriga partierna "förstört Sverige" genom en oansvarig massinvandring. Men i slutet av talet lät det annorlunda. Då sa han att Sverige är ett fantastiskt land, ”kanske det bästa landet i världen att leva i”.

Hur i all sin dar får han ihop det? Är Sverige förstört eller inte? Många SD-anhängare brukar tala om att det är dags att lämna landet. De verkar inte dela Åkessons bild?

Från moderat sida är vi mer nyanserade. Vi tycker också att Sverige i många avseenden är ett bra land. Men inte på alla sätt. Och det kunde framförallt vara mycket bättre. Dessutom finns det delar av vårt land och delar av vår välfärd som har mycket stora problem. Delvis till följd av omfattande asylmottagande under många år, men också till följd av felaktig politik och dåliga prioriteringar. 

Jag tror faktiskt att Åkesson tycker ungefär likadant egentligen. Men hans retorik är ofta väldigt svart eller vit, det finns sällan några mellanting. Och det avspeglar sig även i de politiska förslagen, där det dyker upp alltmer oklarheter och konstigheter. Jag återkommer till detta. 


 

Miljöpartiets självbild är nästan lika fascinerande som deras hyckleri

2018-07-08

Miljöpartiets språkrör har upprepade gånger uppmanat andra partier att inte "svartmåla" när det exempelvis gäller migrationen eller kriminaliteten. Men i dagens Almedalstal lät det annorlunda. Språkröret Isabella Lövin sa rent ut att jorden håller på att gå under. "I höst är det dags att se till att inte planeten dör" sa hon också, och syftade på att man bör rösta på Miljöpartiet för att för att rädda världen. Det är ingen dålig självbild man odlar.

Det står helt klart att Miljöpartiet inte längre är ett politiskt parti utan en sekt där medlemmarna ser sig som så mycket bättre än alla andra. Det är bara de som kan "rädda världen". Och likt en domedagspredikant hotar de med jordens undergång om man inte följer den rätta läran. Deras lära.

I sitt tal nämnde Lövin den torra sommaren som "bevis" på att klimatet förändrats. Men för det första är inte väder och klimat samma sak. Torra somrar har vi haft många gånger i Sveriges historia. Att använda en torrsommar som bevis på klimatförändringar och som hot för att väljarna ska välja "rätt parti" är inte seriöst. Det blir lika fel som när de vid ett tidigare tillfälle lyckades säkra en riksdagsplats till MP med påstådd säldöd - som i efterhand visade sig bero på ett vanlig virus och inte hade något alls med miljöförstöring att göra. För övrigt har de tidigare hotat med mycket mer regn under de svenska somrarna till följd av klimatförändringar. Nu har man gjort helt om, nu är det extremtorka som väntar... 

Inte ens om Miljöpartiet fick chansen att stänga all verksamhet i Sverige skulle det märkas på de globala koldioxidutsläppen. Och därmed inte ha någon betydelse alls för klimatet, ens om man tror att man kan stoppa alla klimatförändringar bara genom att säppa ut mindre koldioxid (vilket jag som bekant inte tror). Miljöpartiet använder helt enkelt bara "klimathotet" som verktyg för att försöka jaga röster.

Nästa problem är att Miljöpartiets ledare inte lever som de lär. Vi minns alla Maria Wetterstrands flygresor till sin pojkvän i Finland. Vi minns Peter Erikssons stora Suv. Och vi minns Åsa Romssons giftiga bottenfärg. I kväll kommer ytterligare exempel.

Denna gång är det Isabella Lövin som blir ställd i SVT när reportern konstaterar att hennes hushåll äger en 13 år gammal och mycket smutsig dieselbil som ofta passerar trängselskattestationerna i Stockholm. Lövins förklaring är att hennes man är konstnär och kör stora tunga stenar och därför behöver en sådan bil (!). Precis som att alla andra svenskar med behov av stora Suvar eller pick-uper är mindre värda och har mindre anledning att äga en större bil? Inte så konstigt att Aftonbladets motorreporter också uppmärksammar saken.

Att inte leva som man lär är nog det väljarna har allra svårast med när det gäller politiker. Och Miljöpartiet spelar här i en egen division. Det de vill tvinga på oss andra går de själva runt; de har råd eftersom de tillhör de bäst betalda i samhället. Men för andra som drabbas blir det tuffare. Jag hoppas verkligen att väljarna inser detta. Domedagssekten Miljöpartiet och deras hycklande politiker har inte i riksdagen att göra. 

Den sämst underbyggda lag riksdagen tagit beslut om i modern tid? 

2018-07-06


Att en ny lag redan efter sex dagar (!) underkänns av tillämpande domstol måste vara rekord i svensk politik och svenskt rättsväsende. Men detta är resultatet efter att Migrationsdomstolen i Malmö underkänt det nya "amnestilagen" eller  "gymnasielagen" som riksdagen beslutade om före sommaruppehållet. Jag kan bara konstatera att det var exakt detta vi varnade för, när riksdagens majoritet (S-V-C-MP) tog beslut om en lag som lagrådet underkänt och som förändrats flera gånger på vägen utan att remissinstanserna fått en chans att bedöma ändringarna. Jag är nöjd med att M, KD, SD och L gemensamt reserverade sig och röstade nej till lagen.

Moderaterna kräver idag att lagen rivs upp. Och det är något jag som jurist stödjer till 100%. Det absolut minsta man kan begära av de lagar riksdagens beslutar om är att de åtminstone ska gå att tillämpa - alldeles oavsett vad man tycker om dem i sak. "Gymnasielagen" är ett bottennapp för svensk politik och svensk lagstiftning. En skam för rättssäkerheten, förutsägbarheten och rättstillämpningen.

Så hätr skriver Expressen (klicka för att lösa hela artikeln, Aftonbladets artikel - klicka på rubriken ovan)::
 

Alliansen presenterade gemensam politik för lag och ordning 

2018-07-05

I dag höll Alliansens partiledare en presskonferens i Almedalen om ett gemensamt program för ökad trygghet, lag och ordning. Ovan (en beskuren bild från Ekot) är man på väg till presskonferensen där man presenterade ett 40-tal konkreta förslag som bland annat gäller

*   EN FUNGERANDE POLIS OCH ETT EFFEKTIVARE RÄTTSSYSTEM
*   KRAFTTAG MOT GÄNGKRIMINALITET OCH ORGANISERAD BROTTSLIGHET
*   ÅTGÄRDER MOT SEXUALBROTT
*   MOTVERKA HEDERSRELATERAD BROTTSLIGHET
*   ÅTGÄRDER MOT "VARDAGSBROTTSLIGHET"

Hela Alliansens program går att ta del av här. 

Halvtid i Almedalen 

2018-07-04

Nu har fyra riksdagspartier haft "sina" dagar i Almedalen. Och i skuggan av det har jag själv deltagit i ett antal debatter och seminarier (främst om arbetsmarknadspolitik, a-kassa och arbetsmiljö), lyssnat på olika tal, intervjuer och föredrag, träffat både organisationer och personer och lokala företrädare för moderaterna och politiker i andra partier.  Här några bilder från debatter jag deltagit i: Och sista bilden är inte en illustration av en pianokonsert utan en a-kassedebatt. 


 

Almedalen 

2018-07-01

Jag är ju normalt en ganska sporadisk besökare av Almedalsvecksan, har väl bara varit här en 2-3 gånger under mina 12 år i riksdagen. Men i år är det valår, och dessutom är jag inbokad på ett antal debatter om arbetsmarknadsfrågor, därför bli det en lite längre vistelse i Visby.

I dag har jag förutom några personliga möten med olika personer lyssnat på Elisabeth Svantesson när hon frågades ut av publiken, lyssnat på utfrågningen av Ulf Kreistersson med Lena Mellin och Robert Aschberg i Aftonbladet TV, samt givetvis lyssnat på Ulf Kristerssons Almedalstal. Kristersson kunde ju glädja sig idag åt ännu en mätning där han är den partiledare som väljarna har störst förtroende för, samt att förtroendet har ökat.

     

Ulf inledde med att tala om våldsbejakande och demokratiföraktande extremistgrupper - islamister, nazister och vänsterextremister. Hans budskap var att kraften i vårt demokratiska samhälle är mycket starkare än dessa gruppers hat. 

Han återkopplade sedan till både tidigare riksdagstal och talet i Järva när det gäller vikten av att föräldrars utanförskap och sociala problem inte får gå i arv till barnen. Detta är en fråga som Ulf verkligen brinner för som person och det märks när han talar om dessa frågor. Han berörde även det han det han talat om i flera intervjuer under dagen, att arbetslinjen, sänkta skatter på arbete och ett bra näringslivsklimat är det centrala. Han upprepade också sitt utmärkta mantra att företagare ska uppskattas betydligt mera än de beskattas.   
        

Nästa ämne var trygghet och brottslighet, där han bland annat påminde om alla gängskjutningarna i Malmö, där en nittonåring nyligen överlevde endast tack vare att han bar skottsäker väst (!). Ulf kostaterade att "Svenska 19-åringar i juni borde bära studentkavaj och inte skottsäker väst". Han talade också om vikten av fler poliser, och uppmanade publiken att ge en applåd till alla poliser som både bevakar Almedalen och vårt samhälle i övrigt. Och faktum är att poliserna fick dagens längsta applåd. Jag satt bredvid en av säpo-vakterna och han var märkbart rörd. Han sa till mig att det verkligen värmde.

Slutligen blev det en del om regeringsfrågan. Ulf började med att konstatera att han inte vill se en mandatperiod till som den här. Han varr tydlig med att han vill bilda en Alliansregering (trots de senaste dygnens konstiga turer). Han upprepade samtidigt att han inte tänker ha med Sverigedemokraterna i en regering eller kommer att regeringssamverka med dem. Det blev också en hel del kritik mot SD:s politiska förslag, alltifrån att deras budget är "hokus-pokus" (vilket jag kan intyga som försökt analysera den), till att ledande SD-företrädare uttreycker sig konstigt eller rent av hatiskt mot personer med annan bakgrund. Och kritiserade SD för att de vill säga upp internationella konventioner, minska Sveriges engagemang utomlands, nobba Nato och lämna EU. (Samtidigt har Ulf i andra intervjuer under dagens varit mycket tydlig med att moderaterna anser att SD självklart ska ha de poster och det inflytande på riksdagsarbetet som följer av valresultatet. Det står vi för även om andra partier tycker motdsatsen. Men det är en helt annan sak än att moderaterna ska samarbeta med SD). I slutet av talet konstaterade han att han nu gett sitt och moderaternas svar på regeringsfrågan.Och att nu måste Stefan Löfven (S) ge sitt.