Svenska Institutets försvar av upprättat åsiktsregister maj 2017

Här kommer jag att lägga ut handlingar, dokument mm som rör Svenska Institutets samtycke till och försvar av upprättande av register över påstådda åsikter, som sedan låg till grund för att blockera över 14.000 twitterkonton från att följa Svenska Institutets twitterkonto @sweden


Externjurister kritiserar Svenska Institutet för flera grundlagsbrott

2017-06-30

Svenska Institutet har anlitat två externa jurister för att granska turerna kring den omtalade databasen över personer med "fel" åsikter och det som sedan följde när detta avslöjades. Det är Mårten Schultz och Daniel Westman som gjort granskningen. En sammanfattning redovisas på Svenska Institutets hemsida. Hela den juridiska granskningen redovisas i en rapport på 25 sidor.

Trots att juristerna alltså är anlitade av Svenska Institutet (SI) riktar de hård kritik mot uppdragsgivaren. Bland annat anför man två brott mot våra grundlagar:
* Man kritiserar SI för att blockeringen och kommunikationen om blockeringen inte har skett med beaktande av regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet.
* Man riktar också allvarlig kritik mot SI för att "utplånandet" av databasen har skett i strid med arkivlagens och tryckfrihetsförordningens bestämmelse om bevarande av handlingar.
* I övrigt bedömer man att det sannolikt inte förekommit några andra brott och att möjligheten för drabbade att begära skadestånd "är begränsad".

Så här sammanfattas kritiken på SI:s hemsida:

"Utredarna kritiserar SI för att blockeringen på @sweden och kommunikationen om blockeringen inte har skett med beaktande av regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet. De bedömer att blockeringen är förenlig med regler som skyddar yttrande- och informationsfriheten. Vidare bedöms att blockeringen inte strider mot personuppgiftslagen eller andra nationella regler som skyddar den personliga integriteten.

Utredarna riktar allvarlig kritik mot SI för att gallringen av sammanställningen av Twitterkonton har skett i strid med arkivlagens och tryckfrihetsförordningens bestämmelser om bevarande av handlingar. De bedömer att SI genom kommunikationen inte har gjort sig skyldig till förtal av personerna på blockeringslistan. De bedömer vidare att enskildas möjligheter att erhålla skadestånd från staten för blockeringen och kommunikationen kring denna är begränsade."


De som menat att min polisanmälan av Svenska Institutets generaldirektör var obefogad får uppenbarligen tänka ett varv till. Två uppenbara och allvarliga grundlagsbrott från en svensk myndighet kan inte bara få gå spårlöst förbi. Dessutom tycker jag det finns goda skäl att analysera även de övriga grunder jag angivit i min polisanmälan.
Polisen har i vart fall inte lagt ned polisanmälan

2017-06-27

I spåren efter de olagliga registren och andra misstänkta brott kopplat till Svenska Institutet gjordes ju två polisanmälningar, först mot den som från början upprättat listan, sedan mot Svenska Institutets generaldirektör.

Polisen har nu uppenbarligen börjat arbeta med den första polisanmälan. Man valde att skicka över den till Justitiekanslern, som är ensam åklagare vid tryck- och yttrandefrihetsbrott. Lite konstigt tycker jag att man skickar denna polisanmälan till JK, eftersom vi ju inte i polisanmälan åberopat något brott mot just dessa lagar, utan andra lagrum. Att JK skickar tillbaka ärendet till polisen är därför ganska väntat. Man anser helt enkelt inte att det är JK:s uppgift att ta ställning till anmälan. Beslutet togs av JK den 19 juni.

Nu får polisen tillbaka denna heta potatis. Det ska bli spännande att följa fortsättningen.
Gårdagens riksdagsdebatt om skandalen vid Svenska Institutet

2017-06-14Gårdagens debatt blev intressant. Det var uppenbart att statsrådet Linde var plågad av det som hänt. Det kom också försiktiga beklaganden från henne under debatten, även om jag visserligen hade förväntat mig en ordentlig offentlig ursäkt till alla som drabbats av en svensk myndighets oförstånd och uppenbara lagbrott.

Av debatten framkom även att statsrådet haft samtal med Svenska Institutets generaldirektör om det inträffade, och statsrådet hävdade också att Svenska Institutet tillsatt en egen intern utredning för att ta reda på hur det som hände kunde hända, samt om något skett i strid med lagen. Statsrådet sa att hon inte ville "föregripa denna utredning". Jag påpekade att när en generaldirektör exempelvis undertecknar ett beslut om att makulera en handling i stället för att i enlighet med offentlighetsprincipen lämna ut den, ja då behövs ingen utredning om det är olagligt eller inte. Det är ett tydligt lagbrott.

Statsrådet nämnde också i debatten att Svenska Institutets Insynsråd ska träffas inom kort för att diskutera det inträffade. I rådet finns även riksdagsledamöter. Det blir allt mer uppenbart att det som hänt är en växande skandal. Jag pratade lite med statsrådet även efter debatten och förstod att hon och departementet nog är mer bekymrade över frågan än vad som märks utåt.

Här är hela debatten från riksdagens protokoll.
Jag polisanmäler nu även Svenska Institutets generaldirektör

2017-06-13

Efter polisanmälan av den privatperson som upprättade den aktuella databasen med känsliga och i många fall falska uppgifter om människors extrema åsikter och våldsbejakande eller hatiska beteende, är det nu även dags att agera mot myndigheten Svenska Institutet. Det var de som enligt mailväxling mycket gärna tog över den aktuella databasen och använde den för att blockera att av myndighetens officiella twitterkonton. De lade också ut sin otäcka motivering av varför personer fanns i databasen. De upprättade också ett nytt olagligt register över de som protesterade mot att de förekom i det första registret (alltså det jag anmälde till Datainspektionen förra veckan).

Svenska Institutet bröt dessutom genom sin hantering mot lagen när de hanterade databasen och även när de makulerade databasen i stället för att lämna ut den på begäran enligt reglerna för offentlig handling.

Uppenbarligen har flera andra chefer på myndigheten varit inblandade i tveksamma åtgärder, det framgår av mail och annat material, men det är ändå generaldirektören som bär det yttersta ansvaret för vad som händer inom myndigheten. Därför har jag begränsat mig till att polisanmäla just GD.

Min polisanmälan av generaldirektören ser ut så här. Dokumentet är här avidentifierat vad gäller personuppgifter, och de fem bilagorna är inte heller med. Fast det är ju ingen direkt hemlighet vem generaldirektören är.

I kväll debatterar jag den lagstridiga åsiktsregistreringen vid Svenska Institutet i en interpellationsdebatt i riksdagen. Mer om detta i föregående blogginlägg.
I kväll debatterar jag skandalen vid Svenska Institutet i Riksdagen

2017-06-13

I kväll är det interpellationsdebatt mellan mig och Handelsminister Ann Linde (S), som fått ta över ärendet av utrikesminister Margot Wallström (S).

Min interpellation till Wallström såg ut så här. Och svaret från Ann Linde är ordagrant detsamma som det hon lämnade på ett antal enskilda frågor nyligen. Trots att min frågeställning är helt annorlunda än det som fanns i de tre frågorna har hon inte ens försökt besvara mina frågor överhuvudtaget. Detta kommer jag självklart att påtala i debatten.

Det är hela 26 interpellationer som ska debatteras i dag, med början klockan 13. Och min ligger allra sist! Med avbrott för partiernas gruppmöten klockan 16-18 utgår jag från att det blir en mycket sen kvällsdebatt. Den lär inte sändas i TV vid den tiden, men jag kommer såklart att lägga ut den här så snart riksdagen gjort videoupptagningen tillgänglig.
Jag anmäler ny databas hos Svenska Institutet till Datainspektionen

2017-06-07

Jag har fått flera frågor om varför inte Datainspektionen agerar mot Svenska Institutet för deras misstänka lagbrott vad gäller den omtalade databasen. Datainspektionen verkar mena att man i första hand är en ren tillsynsmyndighet med uppgift att se till att de register som förs inte strider mot lagen, och man hanterar klagomål gällande befintliga register. Eftersom Svenska Institutet "utplånade" sitt register innan Datainspektionen fick kännedom om det är det inte längre en fråga för Datainspektionen. Utredning om eventuella brott avseende tidigare förda register blir då i stället en sak för polisen. Om detta är en korrekt tolkning av Datainspektionens uppdrag lämnar jag åt andra att bedöma.

Nu har dock ett nytt register dykt upp som aktualiserar en anmälan till Datainspektionen. Rimligen borde ju Svenska Institutet lärt sig av sina misstag. Trots detta upprepar man nu samma fel, fast om möjligt ännu värre. Bakgrunden är denna. När Svenska Institutet tog över den omtalade och omfattande databasen med bland annat påstådda näthatare och högerextrema våldsförespråkare så lade man samtidigt ut ett formulär (!) på sin hemsida som den kunde använda som kände sig orättvist uppsatt på den aktuella listan och därmed blockerats från myndighetens twitterkonto. Formuläret syns nedan till höger och finns fortfarande på Svenska Institutets hemsida.

Ett antal personer använde formuläret och protesterade mot sin närvaro i databasen. De var tvungna att ange både twitterkontots namn, sitt riktiga namn(!) och dessutom skälen de trodde medfört att de var utpekade i databasen. Ett helt sanslöst agerande från en statlig myndighet.

Man begärde alltså in ytterst känsliga uppgifter om människors åsikter - eller de åsikter man inte har. Samt fick namn i klartext på annars anonyma konton.

Nu har man samlat alla dessa inskickade protester i en ny databas, och denna har sedan på begäran lämnats ut enligt reglerna om offentlig handling och finns nu även spridd på nätet. Jag har själv begärt och fått ut samtliga uppgifter i databasen. Längst ned i inlägget en liten illustration av hur listan ser ut. Ett litet avidentifierat utsnitt från en del av listan som inte innehåller några namn.

När jag talade med Datainspektionen i fredags frågade jag om de fått någon anmälan från Svenska Institutet om den nya databasen i enlighet med bestämmelserna i PUL. Men den nya databasen var inget myndigheten kände till. Datainspektionen blev nyfiken när jag berättade, och idag har jag därför skickat över materialet till dem.

Detta nya register är ett aktivt register som används löpande och därför är det tveklöst Datainspektionens uppdrag att se till att Svenska Institutet följer lagen. Så här avslutar jag mitt mail till dem:

"Jag önskar nu att Datainspektionen förelägger Svenska Institutet att sluta föra denna nya misstänkt lagstridiga databas, och att Datainspektionen i övrigt påtalar för Svenska Institutet att svenska myndigheter bör följa svensk lag. Jag är också nyfiken på hur Datainspektionen ser på att en myndighet lägger ut ett formulär och begär in känsliga personuppgifter, som dessutom inte behövs för myndighetens normala verksamhet."Alla blogginlägg rörande Svenska Institutet finns samlade här!

Hittills minst 42 JO-anmälningar mot Svenska Institutet

2017-06-05

I fredags talade jag med JO, Justitieombudsmannen. De har nu en särskild handläggare som ansvarar för hanteringen av alla inkomna anmälningar mot Svenska Institutet.

Handläggaren uppgav för mig att det kommit in minst 42 JO-anmälningar till och med i fredags. De rör lite olika frågor, och många av anmälningarna är utförliga och väl dokumenterade. JO har inte beslutat än hur man ska gå vidare, och man sade sig inte ha någon direkt brådska utan vill väl avvakta och se om det kommer in fler anmälningar.

Handläggaren berättade för mig (det jag redan visste) att förr var det vanligare än idag att JO inledde förundersökning vid misstänkta brott. Det sker sällan numera. JO ser idag sin verksamhet mer som en "haverikommission", dvs analyserar saker som gått fel och försöker komma med förslag som förhindrar att tidigare misstag upprepas i framtiden. Det finns inget formellt hinder för JO att inleda förundersökning, men jag handläggaren som att sannolikheten för detta inte är särskilt stor. Man verkar mena att eventuellt begångna brott mer är en fråga för polisen att utreda.

Jag märkte samtidigt under mitt telefonsamtal att just det här att Svenska Institutet "utplånat" en offentlig handling i stället för att på begäran lämna ut den, var något som stack lite extra i ögonen på JO. Och just brott mot offentlighetsprincipen är ju något man sett allvarligt på genom åren.
Min sista mailväxling med Svenska Institutet avslöjar rena lögner

2017-06-05

Jag har nu fått de sista mailen från Svenska Institutet, för perioden 23-30 maj. Jag inser att jag inte kommer längre med mina frågor. De sista svaren är dock mycket intressanta. Myndigheten backar nu helt från de första påståendena att den aktuella blocklistan/databasen "var kvalitetssäkrad". Man backar också från det tidiga påståendet att blockeringen av mitt konto inte alls var kopplad till den aktuella importerade internationella blocklistan/databasen från "blocktogether" utan var ett kompletterande "individuellt beslut". Detta visste jag redan, eftersom mitt konto finns med på i den aktuella databasen. Jag har såklart en skärmdump från databasen som bevis på detta:Svenska Institutet klargör även i sina sista svar till mig att de inte kan styrka att mitt konto inte blockerats till följd av att jag finns i den omfattande databasen, eftersom denna numera "utplånats" efter beslut av Svenska Institutets generaldirektör. Av uppgifterna i databasen om antalet inlägg (40.984) och följare (4.992) att döma framgår även att mitt twitterkonto funnits i denna databas åtminstone sedan före den 10 maj. (Idag har jag skrivit 42.700 inlägg och passerade 5.000 följare just den 10 maj).

Från början fanns för övrigt inga andra uppgifter på Svenska Institutets hemsida än att alla blockerade konton antingen motiverats enligt punkt 1 eller 2 i deras förklaring. Den sista, punkt 3 (rödmarkerad) om individuella bedömningar, lades till i efterhand när kritiken började strömma in. Uppenbarligen som nödåtgärd för att lättare kunna hantera kritiken mot att oskyldiga personer ansetts tillhöra punkt 1.Med andra ord är det nu uppenbart att blockeringen av mitt konto faktiskt motiverades med att jag ansågs tillhöra denna grupp av twitterkonton: "Cirka 12 000 internationella och svenska konton som ägnar sig åt drev, hot, hat och hets mot migranter, kvinnor och HBTQ-personer, men även mot organisationer som är engagerade i mänskliga rättigheter. Dessa konton har ofta högerextrem och/eller nynazistisk inriktning och hetsar även till våld." En ganska anmärkningsvärd beskyllning som rent av gränsar till förtal.

Jag kan nu också konstatera att tjänstemännen på Svenska Institutet inte bara kommit med motstridiga uppgifter när man fått frågor, man har rent av ljugit människor rakt i ansiktet. Exempelvis var det tidigare beskedet om att "alla blockeringar var kvalitetssäkrade" tydligen en ren bluff.
Vi polisanmäler den som upprättade listan åt Svenska Institutet

2017-06-01

I dag lämnade advokat Henrik Sundström in vår gemensamma polisanmälan av den privatperson som, i misstänkt strid med ett antal lagparagrafer, upprättade den lista över påstådda åsikter som sedan Svenska Institutet använde för att blockera personer från sitt officiella twitterkonto.

Här är den kompletta polisanmälan. Dock avidentifierad vad gäller den misstänktes namn samt samtliga personnummer.
Frågor om Svenska Institutet vid dagens frågestund i Riksdagen

2017-06-01I dag på riksdagens frågestund ställde både jag själv och min moderata kollega Boriana Åberg frågor om skandalen vid Svenska Institutet till utrikesminister Margot Wallström. Boriana Åberg frågade rakt ut om utrikesministern bett Israels ambassadör om ursäkt för att han finns på den aktuella listan. Själv ställde jag en fråga ungefär enligt följande:

Nyligen avslöjades att Svenska Institutet använt en omfattande blockeringslista för att stoppa oönskade personer från ett av myndighetens twitterkonton. Argumenten var bland annat att de utpekade ”ägnar sig åt drev, hot och hat ofta med högerextrem och/eller nynazistisk inriktning samt hetsar till våld.”

Bland de som finns på den aktuella listan finns allt från Israels ambassadör i Sverige till det israeliska utrikesdepartementet, Köpenhamns borgmästare, ett antal svenska riksdagsledamöter, journalister mfl. Jag är för övrigt själv en av de som finns på listan.

Upprättandet av listan strider sannolikt mot ett flertal lagregler. Svenska Institutets generaldirektör beslutade dessutom att ”utplåna” listan, trots att ett flertal personer i enlighet med offentlighetsprincipen begärt att få ut den.

I ett svar nyligen på tre skriftliga frågor bekräftade ansvarigt statsråd, Ann Linde, att ”Svenska institutet har uttalat att man brustit i sin hantering av rättsliga och andra aspekter”.

Min fråga till utrikesministern är hur hon, som högst ansvarig för utrikesdepartementets myndigheter, ser på det inträffade och hur hon avser att ge de drabbade upprättelse?

Svaret på både min och Boriana Åbergs frågor var mycket märkliga. Wallström sa bara att Svenska Institutet är en självständig myndighet som måste ta ansvar för sina egna beslut. Inte ett ord från Wallström om att hon som departementschef för hela Utrikesdepartementet och alla dess myndigheter borde agera eller ens beklaga det som hänt.

När man samtidigt vet att hon lämnar över allt som rör Svenska Institutet till handelsminister Ann Linde för att slippa ta i frågan, och dessutom har avstått från att offentligt kommentera något alls, ja då inser man att frågan börjar bli mycket jobbig för utrikesdepartementet. Och jag kan bara lova att den kommer att bli ännu jobbigare framöver.
Handelsminister Ann Linde medger att Svenska Institutet agerat fel

2017-05-31

Det lämnades in tre skriftliga frågor i riksdagen till utrikesminister Margit Wallström (S) med anledning av skandalen vid Svenska Institutet. Frågorna var lite olika ställda, och lämnades in av Boriana Åberg (M), En av Caroline Szyber (KD) och Markus Wiechel (SD).

Utrikesministern lämnade över frågorna till handelsminister Ann Linde, som gav detta samlade svar.

Den intressantaste delen av svaret var denna:

"Svenska institutet har uttalat att man brustit i sin hantering av rättsliga och andra aspekter genom att blockera vissa Twitterkonton på det aktuella Twitterkontot. Myndigheten har numera tagit bort blockeringarna.

Jag noterar att Svenska institutet nu ser över sina rutiner kring Twitterkontot @sweden, och jag avser inte vidta några vidare åtgärder."


Handelsministern konstaterar alltså att Svenska Institutet själv medgett att deras hantering varit felaktig rent rättsligt. Det är en viktig information för den som önskar begära en rättslig prövning och eventuell vill föra en skadeståndstalan. Att ministern konstaterar att det förekommit så allvarliga brister och ändå tydligt avstår från att agera är däremot ytterst oansvarigt.


(Alla blogginlägg och all dokumentation i detta ärende finns nu samlade på en egen sida i bloggarkivet!)
Avslöjande mail från Svenska Institutet

2017-05-30

Anderas Eriksson, tidigare reporter på tidskriften Neo, har begärt ut all mailtrafik från Svenska Institutet. På Twitter redovisar han några intressanta mail, bland annat dessa två:De visar bland annat att Svenska Institutet inte anser att vi som blockerats från det aktuella twitterkontot tillhör "målgruppen". Konstigt att jag som riksdagsledamot på detta sätt räknas bort från en statlig myndighets målgrupp. Dessutom får vi veta att vi, åtskilliga hundra, som reagerat starkt är "ett mindre gäng som stormar tillsammans". Undrar om både jag själv och Israels ambassadör räknas in i denna grupp? Vi har i vart fall inte haft någon kontakt alls, mer än att jag bett honom om ursäkt på Twitter för den svensk myndigheents beteende.

Det nedre mailet mellan Svenska Institutets redaktör, Emma Randecker, och Vian Tahir, den privatperson som överlämnade "blocklistan" till Svenska Institutet, visar att kontakten och tonen mellan de två är ytterst hjärtlig. Försöken från Svenska Institutet att skylla ifrån sig allt ansvar faller ganska platt när man läser dessa två mail och ytterligare några mail som Andreas Eriksson publicerat på Twitter. Där framgår bland annat hur Svenska Institutet tackar Vian Tahir för blocklistan och kallar användandet av den för "supersmart". Svenska Institutet har uppenbarligen varit i högsta grad engagerade och entusiastiska över blockeringarna. Det framgår också i ett annat mail att personal från SIDA hört av sig till Svenska Institutet med uppmuntrande ord under turbulensen kring de aktuella blockeringarna.
Min mailväxling med Svenska Institutet 19-23 maj

2017-05-24

Min mailväxling med Svenska Institutet fortsätter. Här är de senaste mailen. Jag utgår från mitt sista mail i den föregående sammanställningen och redovisar allt som hänt till och med igår. Har fått en del klargöranden, men en fråga kvarstår, det är varför man uppgav att den aktuella blockeringslistan var "kvalitetssäkrad" av Svenska Institutet.

Mailväxling 19-23 maj 2017
Vågar inte utrikesministern ta debatten om Svenska Institutet?

2017-05-23

Jag fick idag detta besked från Riksdagens Kammarkansli:Beskedet var inte helt oväntat. Min riksdagskollega Caroline Szyber (KD) ställde en skriftlig fråga om de utrikespolitiska diplomatiska konsekvenserna av Svenska Institutets lista över personer som blockerats till följd av obekväma åsikter. Den frågan lämnades också över till Ann Linde, eftersom hon "ansvarar för frågor som rör Svenska Institutet".

Min interpellation är däremot uttryckligen ställd till Wallström i egenskap av departementschef, eftersom den handlar om alla myndigheter som ligger under UD. Det är självklart inte en fråga hon kan delegera utan att det framstår som ytterst märkligt. Vad jag kan se hittills har Wallström delegerat allt som rör Svenska Institutet till olika medarbetare och inte med ett ord kommenterat saken som departementschef. Det visar hur känslig frågan börjar bli för Utrikesdepartementet.
Min mailväxling med Svenska Institutet till och med den 19 maj

2017-05-22

Jag fick två svar från Svenska Institutet i fredags, både från redaktören Emma Randecker och arkivarien Kristina Radford. Bland annat framförde man "en uppriktig ursäkt". Däremot fick jag inget svar på mina frågor. Och när jag läst deras svar tillförde jag ytterligare två frågor. Jag förväntar mig svar under innevarande vecka.

Här är hela mailväxlingen fram tills nu.
Lars Wilderäng skriver om skandalen vid Svenska Institutet

2017-05-22

I dag skriver författaren Lars Wilderäng i Göteborgs-Posten om skandalen vid Svenska Institutet, som är större än de flesta verkar inse. Den statliga myndigheten, som lyder under utrikesdepartementet, inte bara samtyckte till blockering av twitterkonton enligt en lista över påstådda olämpliga åsikter upprättad av en utomstånde privatperson, utan försvarade även listan och deklarerade till och med tydligt att listan var kvalitetssäkrad. En praktskandal som tyvärr gått tämligen spårlöst förbi i de stora svenska medierna. Göteborgs-Posten utmärker sig dock positivt genom att både ta in detta debattinlägg och att förra veckan på ledarplats ha kritiserat Svenska Institutet för det inträffade.


Pressmeddelande

2017-05-18

Pressmeddelande 2017-05-18

Riksdagsledamot Jan Ericson (M)
Telefon 070-6956828


Jag ställer utrikesminister Margot Wallström till svars för åsiktsregistreringen som sanktionerats av Svenska Institutet

I dag har jag lämnat in en interpellation till utrikesminister Margit Wallström med anledning av den uppmärksammade åsiktsregistreringen som sanktionerats och "kvalitetssäkrats" av Svenska Institutet. Myndigheten ligger under Utrikesdepartementet, och Wallström är departementschef. Därför är det hon som ska svara på mina frågor i den kommande debatten i riksdagen.

Här följer Interpellationen i sin helhet. Fortsatt rapportering kring ärendet sker på min blogg, www.ericsoniubbhult.se
Interpellation till utrikesminister Margot Wallström:

Svenska Institutets twitterkonto

De senaste dagarna har det uppmärksammats att ett twitterkonto ägt av Svenska Institutet (SI) massblockerat över 14 000 twitterkonton. Enligt SI baseras blockeringarna på en lista, framtagen av en utomstående person som varit gästskribent på det aktuella kontot. Listan beskrevs av SI enligt följande:

"Blockeringslistan som nu lagts in på @sweden består av:
• Cirka 12 000 internationella och svenska konton som ägnar sig åt drev, hot, hat och hets mot migranter, kvinnor och HBTQ-personer, men även mot organisationer som är engagerade i mänskliga rättigheter. Dessa konton har ofta högerextrem och/eller nynazistisk inriktning och hetsar även till våld.
• Cirka 2 000 övriga spamkonton, till exempel porrbotar och konton som spammar reklam eller DM-virus."


Hur denna lista använts och vem som bär ansvaret för detta återstår att utreda. Men Svenska Institutet försvarade listan och agerandet och hävdade dessutom att samtliga blockeringar var "kvalitetssäkrade". Trots detta har ett stort antal uppenbart oskyldiga personer drabbats - riksdagsledamöter från exempelvis Moderaterna och Centerpartiet, ledande journalister och ledarskribenter, anställda inom polisen och försvarsmakten, och till och med Israels ambassadör i Sverige och Israels utrikesdepartement. Många av de drabbade personerna verkar aldrig ens ha följt eller kommenterat det aktuella kontot, men har alltså ändå blockerats i "förebyggande syfte" på grund av påstått felaktiga åsikter eller befarat hotfullt beteende.

Det enda sättet att få blockeringen hävd var att fylla i ett web-formulär där man bland annat skulle beskriva varför man trodde att man hade blivit "blockad" från det aktuella twitterkontot.

Att en statlig myndighet under Utrikesdepartementet, gör sig skyldig till, eller i vart fall sanktionerar och stödjer, upprättande av personregister över människor som påstås ha vissa åsikter är ytterst anmärkningsvärt. Om det även varit lagstridigt får prövas på annat sätt.

Ansvaret för agerandet från myndigheter under Utrikesdepartementet ligger ytterst på departementschefen. Mina frågor till utrikesministern idag är därför:

• På vilket sätt avser ministern att ge de drabbade upprättelse?
• Vilka åtgärder rörande Svenska Institutet avser ministern vidta med anledning av deras agerande?
• På vilket sätt tänker ministern verka för att ingen myndighet under hennes departement gör sig skyldiga till något liknande igen?

2017-05-18

Jan Ericson (M)


Obegripligt svaga reaktioner på skandalen vid Svenska Institutet

2017-05-18

Den hårt kritiserade åsiktsregistreringen som både sanktionerats och "kvalitetssäkrats" av Svenska Institutet, en statlig myndighet under Utrikesdepartementet, har faktiskt uppmärksammats en hel del av media. SVT:s TextTV var tex en av de första att rapportera. Dock är det pinsamt tyst på nyhetsplats i de stora kvällstidningarna, liksom hos nyhetskanalerna Rapport, Aktuellt och TV4:s Nyheterna och Sveriges Radio. Man kan bara tänka sig hur det låtit om det varit påstådda kommunister eller våldsbejakande vänsteraktivister som åsiktsregistrerats? Då hade alla nyhetssändningar, debattprogram och soffprogram haft detta som förstanyhet. Nu handlar det om påstådda nazister och högerextremister och då är det på något sätt "förlåtet".

Men för de oskyldigt drabbade är det faktiskt samma sak. Dessutom finns det ett antal juridiska frågetecken eller rent av uppenbara lagbrott som borde uppmärksammas av media. Jag har inte heller hört den annars så debattglada generalsekreteraren för Advokatsamfundet, Anne Ramberg, ha några synpunkter alls på att en statlig myndighet är inblandad i en sådan här sak. Vänstervridningen av media och viktiga samhällsfunktioner kan knappast bli tydligare.

Vissa tidningar har dock uppmärksammat saken under veckan. Här är några av de artiklar där jag själv uppmärksammas i egenskap av offer för den av Svenska Institutet sanktionerade och "kvalitetssäkrade" åsiktsregistreringen:

Sydsvenskan, ledare 16 maj
Göteborgs-Posten, ledare 16 maj
Dagens Nyheter, nyhetsartikel 16 maj
Jönköpings-Posten, ledare 17 maj
Nya Wermlands-Tidningen, ledare 17 maj
Mitt mail till Svenska Institutets generaldirektör

2017-05-16


Jag är en av 14.000 som massblockats av svensk myndighet

2017-05-16

I går nåddes jag av denna nyhet, som även spreds snabbt i både sociala medier och riksmedier, bland annat på SVT TextTV. Myndigheten Svenska Institutet har alltså ett egen underkonto, @sweden, som upplåts till olika personer för att sprida bilden av Sverige. En av dessa personer har tydligen med myndighetens godkännande gjort omfattande listor över personer man anser har fel åsikter och därför ska automatblockas på Twitter!

Så här skriver Svenska Institutet:
”Blockeringslistan som nu lagts in på @sweden består av:
• Cirka 12 000 internationella och svenska konton som ägnar sig åt drev, hot, hat och hets mot migranter, kvinnor och HBTQ-personer, men även mot organisationer som är engagerade i mänskliga rättigheter. Dessa konton har ofta högerextrem och/eller nynazistisk inriktning och hetsar även till våld.
• Cirka 2 000 övriga spamkonton, till exempel porrbotar och konton som spammar reklam eller DM-virus.
• Utöver detta har det också funnits ett fåtal konton som blockerats utifrån curatorns bedömning.”


Bland dem som blockats finns jag själv och andra riksdagsledamöter från exempelvis Moderaterna och Centerpartiet, där finns ledarskribenter på svenska dagstidningar och till och med Israels ambassadör i Sverige! Även Bill Gates ska vara blockad, liksom ett stort antal svenska privatpersoner, myndighetsanställda, försvarsanställda och poliser. En som skrivit uttömmande om saken och granskat blockningslistorna är Lars Wilderäng på bloggen http://cornucopia.cornubot.se/.

För att bli av med blockeringen måste man fylla i ett formulär och berätta om sina åsikter och varför man tror att man blivit blockad.

För egen del begriper jag inget alls. Jag följer inte det aktuella kontot, visste inte ens att det fanns, och har aldrig delat något därifrån eller kommenterat något heller vad jag kan minnas.

Mycket talar för att denna åsiktsregistrering strider mot grundlagen, men att den också är olaglig enligt personuppgiftslagen. Men det är naturligtvis också anmärkningsvärt att en svensk myndighet som lyder under Utrikesdepartementet ägnar sig åt denna typ av verksamhet. Jag har tillskrivit Svenska Institutets generaldirektör med ett antal frågor, redovisas i nästa blogginlägg.