Blogg juli 2016

Många reaktioner på mina tankar kring specialiserade domstolar

2016-07-31

Mina tankar i onsdags om att överväga inrättandet av något slags mer specialiserade domstolar för sexualbrott har väckt många, och blandade, reaktioner.

Många har framfört sin uppskattning för mitt förslag. Jag får bilden att de i likhet med mig tycker att sexualbrott verkar vara ett växande samhällsproblem och de tycker att det finns skäl att markera extra tydligt mot denna typ av brottslighet. Kritikerna menar bland annat att det finns risk att en specialdomstol skulle medföra att beviskraven sänks eftersom en specialdomstol vill "visa resultat". Kanske finns det en sådan risk, men jag hoppas inte det - beviskraven och lagstiftningen förändras ju inte bara för att man organiserar domstolarna på ett annat sätt. Kan man inte bevisa någons skuld ska denna självklart frikännas. För mig är det lika viktigt med hög sakkunskap i domstolarna för att fria oskyldiga som att döma skyldiga. Andra kritiker menar att det finns ett värde i att alla brott hanteras i samma domstolar, samt att det kan finnas fler brott där man lika gärna skulle kunna inrätta specialdomstolar och att det då kan bli många sådana. Det sista kan jag hålla med om, självklart skulle man kunna resonera på samma sätt som jag gör kring sexualbrott även om andra grova våldsbrott. En specialisering kring samtliga våldsbrott inklusive sexualbrott är kanske ett alternativ? Eller så börjar man med just sexualbrott på försök och ser hur det utfaller för att sedan utvidga specialiseringen till fler våldsbrott?

Några har framfört att mitt förslag är ren populism. Det tycker jag är en märklig synpunkt. Om jag hade krävt hårdare straff kunde det säkert betraktas som populism, men att föreslå en förändring av domstolarnas arbete är nog knappast en medial kioskvältare. Väldigt få utanför juridikens värld vet överhuvudtaget hur vårt domstolsväsende är organiserat.

Lite intressant är det också att det finns kritiker (i detta fall både jurister och domare) som svarat mig att man inte vill ha specialdomstolar men att en specialisering inom befintliga domstolar skulle kunna vara en väg att pröva.

Jag kommer att fundera vidare och lyssna på alla kloka synpunkter innan jag bestämmer hur jag går vidare. Kanske blir det en motion om specialisering inom befintliga domstolar. Det går givetvis enklare och snabbare att genomföra än att inrätta särskilda specialdomstolar, så mycket lutar åt det. Syftet med mina förslag skulle absolut kunna uppnås även på detta sätt.
Avvecklingen av Fas 3 ställer arbetslösa helt utan sysselsättning

2016-07-29

När till och med vänstervridna SVT kritiserar den snabba och ogenomtänkta avvecklingen av Fas 3 så inser man förhoppningsvis att det är allvar. I dag uppmärksammar man (även på texttv nedan) att Fas3-platserna avvecklas i snabb takt utan att deltagarna erbjuds något annat.Jag hävdar fortfarande att Fas 3 är det bästa som hittills erbjudits de långtidsarbetslösa, och resultaten är enligt statistiken bättre än någon annan åtgärd som erbjudits tidigare. De nya "extratjänsterna" som dagens regering utlovar har jag aldrig trott på, det kommer att bli mycket svårt att få fram sådana eftersom det krävs handledning på arbetsplatser som redan har fullt upp. Risken är i stället att allt fler långtidsarbetslösa nu tvingas gå sysslolösa hemma och därmed vecka för vecka hamnar allt längre från arbetsmarknaden. Jag vill att Fas 3 behålls så länge man inte kommer på något bättre!

En kommentar också till kvinnan i SVT-inslaget som säger att de som är i fas 1 och 2 går före henne som är i Fas 3 när det gäller chanser till jobb. Så är det naturligtvis, eftersom de som är i fas 1 och 2 har kortare arbetslöshetstid och därmed är mer attraktiva på arbetsmarknaden. Men även denna kvinna har ju varit i Fas 1 och 2 tidigare och haft precis samma chans. Om hon då ändå inte lyckades få ett jobb är det trots allt bättre att vara i Fas 3 än att inte göra något alls!

Avvecklingen av Fas 3 är något av det dummaste denna regering beslutat. Och det säger en del.
Dags att inrätta specialdomstol för sexualbrott?

2016-07-27

Media rapporterar om allt fler anmälda sexuella ofredanden, försök till våldtäkter och fullbordade våldtäkter, ibland utförda av grupper av unga män. Experter och politiker diskuterar för fullt om detta beror på ökad anmälningsbenägenhet eller ett faktiskt ökat antal brott. Men oavsett vilket sker utan tvekan ett betydande antal sexualbrott av olika slag varje år, allvarliga brott som ökar otryggheten i samhället och ofta ger den drabbade men för livet, både fysiskt och psykiskt. Detta ställer dessutom stora krav på polis och rättsväsende när det gäller att utreda och döma de skyldiga.

Samtidigt kommer en del kritik mot såväl utredningar som rättsliga avgöranden i sexualbrottsmål. Allt från att misstänkta frikänns i brist på tillräckliga bevis, till att polis eller domstol ställt ”konstiga frågor” till den drabbade, att man upplever att rättsväsendet visat tillräcklig omsorg om brottsoffret, eller att straffen för en dömd gärningsman inte alltid blir så hårda som straffskalan medger. Det är samtidigt väl känt att många sexualbrottsmål är svårutredda eftersom det ofta står ord mot ord om vad som hänt, men också att sakkunskapen hos åklagare och domstol kanske inte alltid är tillräcklig när det gäller att genomföra en rättsprocess.

I Sverige finns redan idag ett antal specialdomstolar. Exempelvis arbetsdomstolen, mark- och miljödomstolen, migrationsdomstolen och marknadsdomstolen. Gemensamt för dessa är att man velat samla hög kompetens i vissa typer av rättsliga avgöranden. Det finns dock inte någon specialdomstol i Sverige när det gäller brottmål, vilket det exempelvis gör i USA.

Jag anser nu att det är dags att överväga inrättandet av Sveriges allra första specialdomstolar för brottmål, en (eller eventuellt flera) sexualbrottsdomstol. Jag är fullt medveten om att det vore en mycket dramatisk förändring av svenskt domstolsväsende, men jag menar ändå att det är värt att överväga. Jag tror det skulle kunna medföra ett antal fördelar.

• Det blir en tydlig markering att vi ser mycket strängt på denna brottstyp
• Specialisering kan snabba upp den rättsliga prövningen och leda till snabbare domar
• Sexualbrott är komplicerade mål som kräver goda psykologiska kunskaper och kunskaper om udda former av sexuella aktiviteter och beteenden. En specialdomstol kan samla bred kompetens i dessa frågor och kan även knyta till sig andra utomstående experter på området
• Specialisering skulle kunna bidra effektivare till att skapa ny rättspraxis på sexualbrottsområdet
• Sexualbrottsmål är känsliga mål som kräver särskild omsorg om brottsoffren. Med särskilda domstolar blir det möjligt att öka kompetensen kring detta och därmed öka tryggheten för brottsoffren under hela rättsprocessen vilket kan öka anmälningsbenägenheten ytterligare
• Om det politiska arbetet går vidare med en oaktsamhetsregel för sexualbrott (liknande den lag som redan finns i Norge) vore det utmärkt att samtidigt låta en ny sexualbrottsdomstol bli experter på att tillämpa denna nya lag.

Jag kommer att återkomma till mitt förslag i en riksdagsmotion i höst, och kommer också att gräva djupare i hur detta hanteras i Syd-Afrika där man tydligen redan har särskilda sexualbrottsdomstolar.

Sexualbrott är ett avskyvärt och respektlöst brott och de som gör sig skyldiga till det ska lagföras och dömas till hårda straff. En särskild sexualbrottsdomstol skulle möjligen kunna bidra till detta.
Pressmeddelande - Dags att inrätta specialdomstol för sexualbrott?

2016-07-27

Pressmeddelande 2016-07-27

Riksdagsledamot Jan Ericson (M)
Telefon 070-6956828Dags att införa en specialdomstol för sexualbrott?

Denna sommar har varit fylld med rapporter om olika typer av sexualbrott. Experter och politiker diskuterar för fullt om detta beror på ökad anmälningsbenägenhet eller ett faktiskt ökat antal brott. Men oavsett vilket sker utan tvekan ett betydande antal sexualbrott av olika slag varje år, allvarliga brott som ökar otryggheten i samhället och ofta ger den drabbade men för livet, både fysiskt och psykiskt. Detta ställer dessutom stora krav på polis och rättsväsende när det gäller att utreda och döma de skyldiga, ofta i ganska komplicerade mål där ord står mot ord, och där brottsoffret tvingas genomlida en ofta påfrestande process.

Som ett led i att skapa en tryggare rättsprocess för brottsoffret och få fler brottslingar lagförda och dömda till hårdare straff föreslår jag idag att man överväger att införa specialdomstolar för sexualbrott. Det skulle i så fall bli den första svenska specialdomstolen för brottmål.

På min blogg www.ericsoniubbhult.se utvecklar jag idag mina tankar och beskriver de fördelar jag hoppas man kan uppnå med en specialdomstol.

Därför behövs ett bidragstak för vissa bidrag

2016-07-25

I dag har jag en debattartikel i Borås Tidning med anledning av moderaternas förslag om ett tak för de bidrag man kan erhålla genom försörjningsstöd och etableringsersättning för nyanlända. Bakgrunden är att när olika bidrag staplas på varandra blir totalsumman ibland så hög att det helt enkelt inte lönar sig att arbeta. Detta motverkar såväl integrationen av nyanlända som att lyfta andra ur deras utanförskap.

Förslaget gäller alltså endast den som uppbär försörjningsstöd och etableringsersättning. Inte sociala ersättningar som inte är "bidrag" utan baseras på tidigare inkomster, exempelvis a-kassa och sjukpenning. I dessa fall finns en självklar koppling mellan tidigare inkomst och ersättningens storlek och där föreslås inga begränsningar utöver vad som redan gäller i dessa system. Och om arbetsgivare (privat eller offentlig) betalar ut avgångsvederlag eller andra ersättningar baserade på tidigare inkomster ska det självklart också ligga utanför bidragstaket, detta är inte heller ett "bidrag" utan baseras på avtal mellan den tidigare anställde och arbets- eller uppdragsgivaren.Magisk video från slutet av Springsteens konsert i lördags

2016-07-25

1985 lyckades vi ju nästan rasera Ullevi under Springsteens konsert. I lördags ville han återigen
testa arenan. Och ja, Ullevi står kvar...Sommarens andra konsert med Bruce Springsteen

2016-07-24

Jag kunde inte låta bli, det fick bli en konsert till med Bruce Springsteen. Och det var ett klokt beslut visade det sig, för denna sista göteborgskonsert blev helt annorlunda mot de första två. Denna gång spelade Bruce och E Street Band hela LP:s "The River" från start till slut, och därefter blev det en del andra kända låtar. Och inledningen av konserten blev minensvärd: Hela sittplatsläktaren runt hela Ullevi blev ett enda stort Tifo - "Welcome home Bruce and E Street Band" stod att läsa i de blågula fält som publiken skapade. Det var en helt klart rörd Bruce som besådade detta när han kom i på scen. Och på hans twitterkonto och facebook-konto uppmärksammas denna tredje göteborgskonsert lite extra:

Denna gång stod jag lite längre från scenen så bilderna blev sämre, men här är några som komplement till de jag lade ut på bloggen den 26 juni från förra konserten.

Stämningsfullt på läktaren under de lugna partierna. Till höger en nöjd Bruce iförd svart mantel med texten "The Boss" på ryggen.
Tobias Billström (M) vill att Europarådet ställer krav på Turkiet

2016-07-22

Vice talman Tobias Billström (M) är dessutom vice ordförande i den svenska delegationen till Europarådets parlamentariska församling, PACE. (den svenska delegationen utgörs av de svenska riksdagsledamöter som representerar Sverige i Europarådets egna "parlament").

Billström har idag tagit initiativ till en skriftlig deklaration från Europarådets parlamentariska församling med uppmaningar till Turkiet att upprätthålla de friheter som finns stadgade i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, och att inom ramen för övervakningen av medlemsstaternas åtaganden begära hos Europarådets institutioner att Turkiet påförs sådan övervakning, samt att Europarådets rättigheter att genomföra övervakningen garanteras av den turkiska regeringen och den turkiska staten.

Bakgrunden är givetvis den turkiska regeringens diverse beslut efter den misslyckade militärkuppen natten mellan den 15-16 juni. Arresteringar och yrkesförbud för olika kategorier av stats- och privatanställda har nu kulminerat i gårdagens beslut att införa ett undantagstillstånd under tre månader samt att nu idag den 21 juni suspendera Turkiets tillämpning av Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna på turkiskt territorium.

Det sistnämnda är oerhört allvarligt av två skäl: det innebär att många friheter som vi tar för givet nu kan inskränkas med lagstöd i det turkiska parlamentet samt att den grymma möjligheten att dödsstraffet, vilket är uttryckligen förbjudet för en stat som blir signatärmakt till Europakonventionen, kan återintroduceras i turkisk lagstiftning. Den sista frågan är inte avgjord, men risken är uppenbar. En sådan åtgärd skulle självklart också allvarligt skada Turkiets avsikter att bli medlem i EU.

Här följer förslaget till deklarationstext som Tobias Billström föreslår att Europarådets parlamentariska församling ska anta:


The development in Turkey

Written declaration

The development in Turkey is extremely worrying and calls for a concerted and coherent response from the Council of Europe. After the staged attempt of a military coup d’état on the night between June 15th and 16th, the Government of Turkey and President Tayyip Erdoğan in particular has committed themselves to a policy which contains several elements of potentially grave consequences for the rights provided in the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.

The decision by the President of Turkey on June 20th to use his powers and declare a State of Emergency whereby the aforementioned Convention is suspended for three months is a decision pregnant with threats to fundamental rights of citizens of Turkey.

It is therefore of utmost importance for the safeguarding of these rights in relation to the citizens of Turkey, that the mechanisms of monitoring are used to a full extent and that such measures are undertaken as to guarantee that these rights are not infringed and the such measures deemed necessary to protect the Turkish state and its interests does not run contrary to the rights of the citizens that are laid down in the Convention.

While we recognize the right of any democratically elected government to safeguard and protect the institutions of the state and avoid any unlawful means aiming at disrupting them, we view with great concern the arbitrary way in which judges and teachers and many other categories of officials now are suspended in their capacities and we call for actions of the Turkish state guaranteeing the legal safety in all the cases where such decisions have been made.

Finally we demand that Turkey, as a Member State of the Council of Europe, accepts its responsibilities in regard to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and that the Government and its authorities recognise the implicit right of the Council of Europe to carry out its work in monitoring its Members in a free and unhindered manner.

Turkiet har nu lämnat de sista resterna av demokrati bakom sig

2016-07-20

Efter att den turkiska regimen först sparkade tusentals domare och jurister fortsätter utrensningarna av alla som regimen uppfattar som ett hot, eller som man säger "samarbetat med terrorister".

Undervisningsministeriet avskedade igår 15 200 personer inom skolväsendet. Och över 1 500 ledare och chefer på universiteten har beordrats att säga upp sig. Dessutom har man dragit tillbaka tillstånden för 21 000 lärare att undervisa i det privata skolväsendet.

Tidigare har över 6 000 militärer fängslats, 9 000 poliser har fått sparken och bortemot 3 000 domare och höga jurister har tvingats lämna sina jobb.

I går drogs också sändningslicenserna in för 24 radio- och tv-stationer som påstås stå den i USA bosatte mer moderate muslimska ledaren Gülen nära. Samtidigt har regimen blockerat wikileaks som lagt ut uppgifter om den turkiska regimen.

Och idag kommer beskedet att turkiska akademiker förbjuds att lämna landet och att de som befinner sig utomlands ska återvända så snart som möjligt. Låter lite som det gamla östeuropa i forna dagar, lås in invånarna så de inte lämnar landet.

Turkiet är idag en stenhård diktatur, det råder ingen tvekan. Det är dags för EU att sätta ned foten nu och ställa Turkiet inför ett ultimatum. Om inte utvecklingen vänds bör alla förhandlingar om EU-medlemskap och alla andra avtal med Turkiet avbrytas. En diktatur har inte i EU att göra.

Jag tror också att EU ska ha beredskap för en omfattande flyktingström av välutbildade och sekulariserade turkar som inte vill leva i en islamistisk diktatur.
Man ska såklart inte kunna vittna i domstol med heltäckande niqab

2016-07-18

Den svenska dumheten och bristen på logik har nu även nått vårt domstolsväsende. Göteborgs Tingsrätt accepterade nyligen i en omtalad mordrättegång ett vittnesmål från en kvinna med heltäckande niqab, någon som Göteborgs-Posten tidigare uppmärksammat. Rättens ordförande medger till och med att man inte kan vara säker på vem som vittnade, men säger att "vi får inte kräva att någon tar av sig sin religiösa bonad. Det finns det JO-beslut på". Jag utgår från att detta vittnesmål inte fick någon avgörande betydelse för det rättliga avgörandet, men det är ändå allvarligt att det ens får förekomma. Självklart borde kvinnan antingen uppmanats att visa sitt ansikte under vittnesförhöret, eller avvisats från vittnesbåset. Rådmannens argument att man inte tar legitimation på andra vittnen heller har inte med saken att göra - det finns i vart fall en större möjlighet för den tilltalade, dennes advokat, målsägaren eller åklagaren att ifrågasätta ett vittnes trovärdighet om man ser personen.

Borås Tidning ifrågasätter på ledarplats idag om rätten att bära ett religiöst plagg verkligen väger tyngre än andras rätt att förvissa sig om vem det verkligen är som sitter i vittnesbåset. Svaret på frågan är självklart nej. Det svenska rättssystemet kan rimligen inte hanteras som i en bananrepublik.

I Danmark och Norge förekommer anonyma vittnesmål, och jag har tidigare föreslagit att man skulle prova detta i Sverige för att fler ska våga vittna i grova mål rörande exempelvis gängrelaterad kriminalitet, mål där vittnen inte sällan hotas på olika sätt. Men det handlar då om att skydda vittnet från den misstänkte, och vid sådana anonyma vittnesmål måste självklart rätten och den misstänktes advokat (utan rätt att avslöja identiteten för den misstänkte) kunna se vittnet och förvissa sig om vem det är. Det är bara den misstänkte och eventuella åhörare i rätten som i så fall ska förhindras att se vittnet. Mitt förslag har avvisats med motiveringen att det är viktigt för alla inblandade att kunna se vem som vittnar. Ett svagt argument har jag tyckt, eftersom det ofta försvårar lagförande av grova brottslingar. Nu blir argumentet ännu sämre om vi samtidigt banar väg för att acceptera kvinnor i niqab eller burka som fullvärdiga vittnen. Utan att någon alls kan kontrollera deras identitet.

Den svenska dumheten och naiviteten slår ständigt nya rekord. Och när den når JO och vårt rättssystem blir jag allvarligt bekymrad.
Pokémonjakt på Nissestigen

2016-07-18

Ja, jag erkänner. Jag har laddat ned PokémonGo i mobilen. Inte för att jag tänker lägga en massa tid på detta, men jag är mycket nyfiken på denna enormt hypade lansering. En världsnyhet som mottagits på ett ofattbart positivt sätt, så positivt att servrar och teknik inte verkar hänga med.

Testade det idag och har redan fångat några Pokémon. Lite fascinerande att se så många människor gå omkring med mobilen och leta. Till och med på landsvägen hemma kommer plötsligt människor gående med mobilen i handen, de flesta ska troligen till "PokéStop" vid kapellet och ladda ned nya bollar att fånga Pokémon i. Ungdomar som förut suttit klistrade vid datorn tvingas nu till långpromenader utomhus för att jaga pokémon och bollar och ägg - som inte kläcks förrän man gått en längre promenad. Jag tror ungdomarna kommer att bli väldigt mycket piggare av detta spel. Som någon sa, mycket effektivare hälsoinsats än sockerskatt...

Fascinerande också att upptäcka hur spelet är konstruerat. Bilden till vänster är från ett annat lokalt "PokeStop" som jag hittade mitt inne i skogen hemma i Ubbhult på vår motionsslinga. Stigen är döpt till "Nissestigen" efter den man som en gång anlade stigen. Men det namnet finns inte på några kartor, utan endast på en liten oansenlig skylt bredvid stigen! Trots detta är detta "PokéStop" döpt till Nissestigen i telefonen! Jag begriper faktiskt inte hur detta fungerar...nästan kusligt.

Vi får väl se när riksdagen öppnar igen hur många Pokémonfigurer det finns gömt i riksdagshuset. Och vad gör man om det sitter en på talmannens axel? Får man fånga den då? Tål att fundera på.
Oavgjort i Västderbyt

2016-07-17Dagens västsvenska derby mellan Elfsborg och IFK Göteborg slutade oavgjort, 1-1. Elfsborg missade en straff, men fick å andra sidan ett mål som troligen borde dömts bort på grund av offside (bilden ovan). Och Blåvitt hade stor tur med sitt mål som målvakten nästan lyckades rädda. Totalt sett var det rättvist med oavgjort. Båda lagen gav verkligen allt, men kvalitén på matchen var väl sådär, alltför många misstag från båda håll. Spännande och underhållande var det i vart fall, och båda lagen håller sig kvar strax under toppen av tabellen.
Sänkta skatter behöver inte betyda lägre skatteintäkter

2016-07-16Jag har vi upprepade tillfällen påpekat att trots att (eller troligare tack vare) Alliansens skattesänkningar på arbete så ökade skatteintäkterna dramatiskt under Alliansens regeringstid, och välfärden fick mer pengar än någonsin tidigare. Förklaringen är enkel - lägre skatter bidrog till att fler kom i arbete, fler arbetade mer och arbetslösheten blev lägre än den annars skulle varit under krisåren. Sammantaget blev resultatet att fler betalade skatt, men var och en betalade lite mindre. Totalt sett blev det plus för statskassan.

Nu har organisationen Företagarna tagit fram siffror över bolagsskattens utveckling från 1985 fram till 2015. Man ser tydligt att trots att bolagsskattesatsen sänkts har bolagsskatten i kronor ökat. Med andra ord samma sak som utvecklingen av skatten på löneinkomster. Lägre skattesats men ökade skatteintäkter. Orsakerna kan vara flera. Kanske är det fler företag som numera har skattemässig hemvist i Sverige. Kanske skatteplanerar man mindre? Kanske går företagen helt enkelt bättre när man får mer pengar över till investeringar och till att anställa fler?

Av detta lär vi oss två saker. För det första att man kan sänka skattesatser utan att de totala skatteintäkterna minskar. Det andra att skattehöjningar kan få motsatt effekt - att de samlade skatteintäkterna minskar. Tänkvärt för vänstersidan i svensk politik.
Det taffligaste försöket till militärkupp i modern tid?

2016-07-16

Militärkuppen i Turkiet verkar ha misslyckats, även om en del oroligheter fortfarande pågår. Och framtiden för Turkiet är osäker. Samtidigt är frågorna kring det som hänt många. Jag är ingen stor vän av konspirationsteorier. Oftast är de alltför fantasifulla och orealistiska. Men ibland finns det för mycket konstiga saker kring en händelse för att man ska kunna låta bli att fundera i om verkligheten är den som påstås? Gårdagens kuppförsök i Turkiet är en sådan händelse. Spekulationer på sociala medier från seriösa skribenter antyder förklaringar som är skrämmande, nämligen att kuppen skulle kunna vara iscensatt av regimen. Det låter för otroligt för att ta på allvar och jag hoppas innerligt att det inte är sant för då är det verkligen illa. Men en sak är samtidigt klar - detta måste vara det taffligaste försöket till militärkupp i modern tid.

En mycket liten del av militären skulle alltså ha försökt sig på en militärkupp, trots att den större delen av militären inte stod bakom kuppen. Hur stora är då chanserna att lyckas? Vem ger sig in något som redan på förhand är dömt att misslyckas?

Genomförandet känns också märkligt. Den mest uppmärksammade insatsen var alltså att man ockuperade två broar i Istanbul med en massa soldater och stridsvagnar, vilket gav dramatiska bilder. Men vad var meningen med det? Och man tvingade en reporter att läsa upp ett budskap att man tagit över landet, men utan att presentera en kuppledare som uttalade sig och ingen verkar veta idag vem som egentligen organiserade kuppen.

President Erdogan skyller passande nog på sin gamle motståndare som bor i USA, men denne dementerar att han har något alls med saken att göra. Frågan kvarstår vem som egentligen var ledare för kuppen?

Det normala vid en militärkupp är ju också att man snabbt griper ledande politiker. Detta skedde inte. I stället gjorde man några halvhjärtade "bombningar" av parlamentet som inte verkar ha gjort någon större skada än att förstöra entrédörrarna. Även detta synnerligen taffligt genomfört om man verkligen ville vålla skada. Borde man inte i stället ha omringat parlamentet och gått in och gripit dem som var där om man menat allvar? Och trots att de flesta verkar ha vetat att president Erdogan var på semester och var han befann sig så var det inga kuppmakare som ens försökte gripa honom.

Före kuppen var Erdogans personliga popularitet i botten, efter kuppen kan han nu utmåla sig själv som den store ledaren som räddade sitt land från en militärkupp. Erdogan är den stora vinnaren på en misslyckad militärkupp. Nu fick han "folket" (nåja, vad man kan se på bilderna uteslutande män, men i alla fall) att gå ut på gatorna och visa stöd för regimen.

I dag har man dessutom redan enligt media avskedat flera tusen jurister och domare runt om i Turkiet. Dessa har man alltså hunnit välja ut och avskeda på bara en förmiddag. Känns ju mer som något man planerat en längre tid?

Sannolikt och förhoppningsvis är det bara vilda spekulationer att kuppen skulle vara iscensatt av regimen, (kanske rent av utan att de inblandade militärerna ens hade en aning om vem som gav order eller förstod att det var en "kupp"). Troligen klarnar väl bilden efterhand och det visar sig att det bara var ett ovanligt klantigt och naivt kuppförsök. Vi får verkligen hoppas det. Men tanken kittlar onekligen. För man kan inte förneka att om någon skulle vilja iscensätta en militärkupp på låtsas passar onekligen många av gårdagshändelserna perfekt in i bilden. Och att denna typ av teorier överhuvudtaget förs fram visar vilken utbredd misstro det finns mot den turkiska regimens syn på demokrati.

En sak är i vart fall klar - kuppen passar oavsett vilket perfekt in i Erdogans politiska strävan efter att samla allt mer makt hos sig själv, att fortsätta islamiseringen, inskränka yttrandefriheten, gripa företrädare för media, försvåra för politiska motståndare och fortsätta utrensningarna av kritiska röster inom militären och ersätta dem med sina egna förtrogna. Nu har han alla argument han behöver för att strama åt friheten i Turkiet ytterligare. Och idag talar dessutom premiärministern om att man vill återinföra dödsstraff i Turkiet trots att det strider mot landets konstitution. Utvecklingen i Turkiet går åt helt fel håll, och blotta tanken att Turkiet ens skulle kunna kandidera till att bli medlem i EU känns helt befängd under överskådlig tid. Inför man dödsstraff har man i vart fall slutgiltigt bevisat att man inte ställer upp på de grundläggande värderingar som gäller i EU. Då har man straffat ut sig själva.

Även utan konspirationsteorier är utvecklingen i Turkiet ytterst illavarslande.
Ett dramatiskt och allvarligt dygn för Europa

2016-07-15

Det senaste dygnet är en av de mer omskakande för Europa på länge.

Först det fruktansvärda massmordet i Nice i går kväll där ett antal människors liv släcktes och andra har blivit svårt skadade. Oavsett gärningsmannens motiv (verkar mycket oklara) så riskerar detta illdåd också att ytterliga öka spänningarna i både det franska samhället och i andra länder, inklusive Sverige. Under dagen har jag på Twitter försökt bemöta rasande inlägg som kräver att alla muslimer ska kastas ut ur Sverige, att religionen islam ska förbjudas och fördömas och att vi ska starta ett krig mot islam. Detta är exakt vad terrororganisationer som IS och Al Quaida vill. Även om ingen av dem vad jag vet tagit på sig ansvaret för dådet i Nice så passar händelsen utmärkt in i deras plan, nämligen att öka spänningarna mellan människor i Europa där alla muslimer blir måltavla för ökade restriktioner och rent av angrepp från andra extrema grupper, vilket i sin tur radikaliserar allt fler muslimer. Då får islamisterna det krig de önskar. Ska vi verkligen ge dem det nöjet? Eller ska vi stå upp för rättssäkerhet och stå emot högljudda krav på kollektiv skuldbeläggning och bestraffning, och låta individer ta ansvar för sina gärningar, oavsett om de begår terrordåd eller ägnar sig åt att rekrytera eller radikalisera unga människor? För egen del väljer jag det senare. Mycket tuffa tag mot islamisterna och deras nätverk, men respekt för den rättssäkerhet och demokrati som är civilisationens grund. Offrar vi dessa värden är den västerländska civilisationen död.

Och så kommer nyheten om en militärkupp i Turkiet. Detta är något som det ryktats om en längre tid, och idag blev det verklighet. President Erdogans allt mer radikala politik har väckt ökat motstånd i landet. Det handlar om allt från inskränkt yttrandefrihet och demonstrationsfrihet, hot mot det demokratiska systemet genom angrepp på folkvalda partier, ökande smygislamisering som inte minst drabbat turkiska kvinnor och ovanpå det en upptrappning av konflikten mot kurdiska PKK som militären inte alls uppskattat. Ovanpå detta är landet drabbat av flyktingkris, terrorattentat, konflikter med Ryssland och dessutom är man grannland med inbördeskrigets Syrien. Nu genomför alltså Turkiets militära styrkor - som utgör en del av Nato - militärkupp i landet för att som man säger "försvara det sekulära samhället och demokratin". President Erdogan verkar ha flytt för att söka asyl i Tyskland. Vad detta leder till och hur det påverkar Turkiets utveckling återstår att se, liksom om kuppen lyckas eller slås ned. Men det är mycket omskakande att Europa återigen upplever en militärkupp, och det är knappast ett styrkebevis för Turkiets demokratiska utveckling.
Vem vill bli polis? Vem vill vi ha som polis?

2016-07-14

Alliansen ökade antalet poliser ordentligt och fick igång polisutbildningen (som vissa år under den gamla s-regeringen inte ens tog in några nya elever). Men problemen med att rekrytera intresserade studenter, att få dem att slutföra utbildningen och inte minst att stanna kvar i yrket växer. Det handlar om allt från bristande ledarskap till låg status, låg lön och de växande riskerna i yrket. Och inte blir det bättre av att rikspolischefen kommer med det ena ifrågasatta uttalandet efter det andra, nu senast ett rent politiskt utspel som inte en myndighetschef överhuvudtaget borde ägna sig åt. Det finns ett växande missnöje med den högsta chefen inom poliskåren.

I går kom en skrämmande nyhet. För att få fler elever till polisutbildningen sänker man antagningskraven, och denna gång på begåvningstestet. Utbildningens begåvningstest har en niogradig skala och en normalbegåvad sökande får fyra–sex. Tidigare krävdes en fyra för att komma in, men nu har det kravet sänkts till en trea. Med andra ord accepterar man nu sökande som ligger under normalbegåvning. Detta till en utbildning där man, förutom att använda skarpa vapen, ska kunna ta snabba och väl avvägda beslut i krissituationer som kan handla om att rädda liv. Att bredda antagningen till nya grupper eller personer med olika kompetenser är givetvis bra, men att sänka just begåvningskraven är mycket oroväckande.

Polisförbundets ordförande Lena Nitz säger att beslutet om sänkta begåvningskrav känns som ett bakslag och förkastar det nya sänkta kravet. "När kriminaliteten och brottsligheten blir allt mer komplex och avancerad är det här helt fel väg att gå. Nu behöver polisyrket uppvärderas." Inte förvånande nämner hon löneläget som ett problem.

Polisen har problem på flera fronter. Min gissning är att vi snart kommer att få en diskussion om lönerna för poliserna. Även här kommer staten behöva sätta till extra pengar för att göra polisyrket attraktivt, det är bara en tidsfråga. Dessutom behövs snabbt agerande när det gäller skärpt lagstiftning för hot och våld mot blåljuspersonal. Och rikspolischefen borde nog tacka för sig. Han får hata SD hur mycket han vill, men bör naturligtvis inte framföra detta i tjänsten.
Norrvikens Trädgårdar

2016-07-14Det blev också ett besök i Norrvikens Trädgårdar, ett besöksmål som kan rekommenderas alla dem som är intresserade av parker, trädgårdar och odling. Mycket finare och mer välskött än jag trodde och man håller på för fullt att restaurera parken till dess forna glans. I år är det för övrigt fri entré till parken, så det är bara att parkera och ta en promenad i grönskan.Dessa höga, breda häckar av Hortensia var minst sagt imponerande!
Dagsutflykt till Bjärehalvön

2016-07-14I går blev det en dagstur till Båstad, Torekov och Bjärehalvön. Det var ett av få ställen där det inte verkade bli regn. Och dessutom är det ju Swedish Open i tennis nu, så det är mycket folkliv i Båstad. Ovan hamnen i Båstad där det var trångt både på land och i gästhamnen. Och jag passar på att skicka en passning till alla bilfientliga miljöextremister. Utan bil hade en sådan här dagsutflykt varit omöjligt att göra!

Tv hamnen i Torekov. Övriga bilder är utsikten från krönet av Hallandsåsen ner mot Skälderviken och Kullahalvön i söder. Nedan tv solnedgång över havet. Bjärehalvön måste vara en av Sveriges vackraste platser och klimatet är underbart.


Självklart ska Alliansen inte samverka med Miljöpartiet på riksnivå

2016-07-14

I går föreslog Moderaternas kommunalråd i Växjö, Bo Frank, i ett debattinlägg i Dagens Industri att Alliansen ska bjuda in Miljöpartiet för regeringssamverkan efter nästa val. Han grundar sitt utspel på att han tycker samverkan med MP lokalt i Växjö fungerar bra.

Jag vänder mig starkt mot hans resonemang. Själv har jag utmärkta erfarenheter av samverkan med Miljöpartiet lokalt i Marks kommun där moderaterna styr kommunen i samverkan med MP och det lokala Markbygdspartiet. Men i grannkommunen Borås är det tvärtom - där är extrema miljöpartister i stället idag en del av det röda styret. Detta visar för det första att det helt avgörande är vilka personer som representerar MP i en kommun. Är de kloka och sansade och inte tillhör MP:s extrema vänstyerflygel så går det ofta också att få till en samverkan med moderaterna och resten av Alliansen.

För det andra går det överhuvudtaget inte att jämföra kommunpolitik och rikspolitik. I rikspolitiken är idag Miljöpartiet ett mycket extremt vänsterparti. Exempelvis är man mot ekonomisk tillväxt och för extrem klimatpolitik (såsom att köpa in meningslösa utsläppsrätter för sex miljarder kronor av skattebetalarnas pengar för att sedan kassera dessa i ett naivt hopp om att det ska påverka EU:s utsläpp av koldioxid). De stolliga förslagen från MP i riksdagen och regeringen står som spön i backen.

Att Alliansen skulle vilja samverka med MP i regeringsställning ser jag som helt orimligt. Det skulle inte bara legitimera MP:s galna politik, det skulle också skrämma bort Alliansväljare och försvaga Alliansens möjlighet att ta över regeringsmakten. Så nej tack!
"Älgsafari" i Ubbhultsskogarna

2016-07-14

Våra stora skogsområden runt Ubbhult är fulla av vilt, både älg, rådjur, räv, lo och en och annan kringvandrande varg emellanåt. Dessutom finns det rovfåglar av olika slag. Och givetvis en massa harar. Man ser ofta djur när man är ute i skogen trots att vi bara bor 20 minuter från Göteborgs centrum.


Ganska ofta när man är ute och kör bil, eller går en runda med hundarna så möter man älg. Ibland märker man bara att de just passerat över stigen eller vägen, man känner den lite unkna lukten av älg (speciell lukt) och hundarna blir väldigt intresserade. Ibland står de och betar vid stigen eller i vägkanten, ibland står de mitt på vägen och bara tittar på oss. De är sällan särskilt rädda, snarare tvärtom, och det är inte ovanligt att möta älg hemma i skogarna.

Men det är väldigt sällan ser man tre älgar så här samlade och får möjlighet att ta så här fina bilder. Dessa tre var väldigt orädda och jag kunde beskåda dem en lång stund innan de vandrade vidare in i ubbhultsskogarna. Magiskt! Ingen älgsafari hade kunnat bli bättre än så här!
Trams att föreslå straffskatt på socker och plastpåsar

2016-07-11

I kväll debatteras återigen införandet av sockerskatt. De som föreslår detta tror att det skulle minska konsumtionen av godis, läsk och andra söta saker. De har uppenbarligen väldigt dålig koll på verkligheten. Godis och läsk är inte priskänsliga alls. I dag kan man köpa smågodis för allt mellan 3-4 kronor hektot upp till 20-25 kronor per hekto. Det säljer massor oavsett pris. Samma sak med läsk. En burkläsk i en lågprisbutik kostar bara 3-4 kronor. Men på restauranger eller i servicebutiker kostar en burkläsk ofta 20-30 kronor. De säljer massor alldeles oavsett vad det kostar. En sockerskatt som skulle höja priset på godis eller läsk med någon krona är fullständigt verkningslöst och skulle bara skapa en massa byråkrati och ännu en intäktskälla för politiker som vill beskatta oss på alla sätt det bara går.

I dag kommer också förslag från Naturvårdsverket att en plastpåse ska kosta minst 5 kronor och att det ska vara "förbjudet att erbjuda dessa gratis". Dessutom ska tydligen alla som tillverkar plastpåsar "registreras". Ännu ett stolligt förslag i klimatalarmismens tecken. Allt fler butiksinnehavare erbjuder redan idag alldeles frivilligt "plastpåsar" tillverkade av majsmjöl eller papperspåsar. Det stora plastslöseriet är idag knappast plastpåsarna i butikerna utan alla andra plastförpackningar, ofta helt onödiga, som omger olika produkter.

Svenskarna måste vara världens mest söndergullade folk av politiker och myndigheter som tror att de alltid vet bäst. Det finns inga gränser för vad klåfingriga myndigheter och politiker vill göra för att uppfostra den svenska befolkningen. Jag säger - stopp! Det är hög tid att låta svenska företagare och konsumenter få tänka själv.
Finns det svenska värderingar?

2016-07-11

Under Almedalsveckan har en sak kommit att diskuteras mer än något annat. Nämligen om det finns "svenska värderingar". För mig är det uppenbart att det gör det. Det innebär såklart inte att svenskarna har ensamrätt på några värderingar, inte heller att vi ska isolera oss från andra eller att de svenska värderingarna inte förändras över tid genom influenser utifrån. Men det innebär ändå att det finns ett grundläggande "kitt" i samhället som styr såväl lagstiftning som oskrivna sociala normer och regler. Och så är det i alla samhällen på vår jord. Några exempel på sådant jag menar är typiskt "svenska" värderingar:

* Den svenska välfärdsmodellen. Den bygger på att välfärden ska omfatta alla, oavsett plånbokens storlek, och finansieras gemensamt via skatter. Och att vi inte vill att någon ska falla igenom samhällets yttersta skyddsnät. Detta är en princip som omfamnas av alla riksdagens åtta partier, även om det finns stora åsiktsskillnader kring vad välfärden ska omfatta, hur man höjer kvalitén, vem som ska leverera välfärden och hur höga skatterna behöver vara. Den svenska välfärdsmodellen bygger samtidigt på att de som kan också bidrar under en betydande del av sitt liv genom att arbeta och betala skatt.

* Den svenska modellen på arbetsmarknaden. Många länder har en omfattande lagstiftning kring löner och arbetsvillkor. I Sverige har vi av tradition en modell där arbetsgivare och fackliga organisationer reglerar det mesta i kollektivavtal. Detta är en princip som i vart fall en stor majoritet i riksdagen stödjer, även om det finns stora frågetecken kring hur vissa fackliga organisationer och vissa arbetsgivare hanterar den makt som de får genom detta system.

* Den svenska grundlagens reglering av tryckfrihet och yttrandefrihet. Detta är verkligen typiskt svenskt och har en månghundraårig rättslig tradition. Så ser det inte alltid ut i vår omvärld, inte ens inom alla länder i EU. Angreppen på dessa friheter kommer från olika håll, dels från dem som missbrukar friheterna, dels från dem som vill begränsa dem. Många missar exempelvis att yttrandefrihet inte ger obegränsad rätt att förtala andra, eller att sprida rasistiska eller hatiska budskap.

* Den svenska religionsfriheten kopplat till ett sekulärt samhälle. Historiskt har religionen styrt mycket av våra lagar och vårt samhällssystem. Men efterhand har Sverige blivit allt mer sekulärt. Religionen styr inte längre politiken och Svenska kyrkan har skiljts från staten. Religionsfrihet innebär rimligen att man har rätt att utöva valfri religion på sin fritid utan att diskrimineras eller ifrågasättas - men inte att detta religionsutövande står över svensk lag eller får inkräkta på arbetslivet eller samhällslivet i övrigt. I ett sekulärt samhälle anpassar sig religionsutövningen till samhället i övrigt och inte tvärtom.

* Den svenska äganderätten. I Sverige har vi traditionellt haft en stark äganderätt, även om den inte uttryckligen regleras i lag. Lagen innehåller dock skydd mot att samhället eller enskilda angriper äganderätten. Detta skydd borde enligt min åsikt skärpas, inte minst gentemot myndigheterna och politiker på vänsterkanten, men det finns ändå ett starkt rättsmedvetande hos svenska folket där man inte accepterar angrepp mot äganderätten. Så ser det inte ut i alla länder.

* Svensk öppenhet, frihet och tolerans. När jag talar med människor från andra länder som sökt sig till Sverige är det ofta just dessa saker som påverkat valet av land. Svenska folket är kända för att vara öppna för influenser utifrån, vi står för en frihet (inom lagens gränser) att forma sitt eget liv, och vi är toleranta mot minoriteter och dem som är annorlunda. Sverige har dessutom en extremt stark diskrimineringslagstiftning.

* Svensk jämställdhet mellan kvinnor och män. I Sverige vill vi att män och kvinnor ska ha samma möjligheter att forma sina egna liv. Och det är en självklarhet för alla riksdagens åtta partier att kvinnor och tjejer är självständiga och inte underställda någon man. Att vi sedan har olika vägar för att nå jämställdhetsmålet är en annan sak, vissa vill kvotera, andra tror i likhet med mig att det motverkar sitt syfte.

* Den svenska allemansrätten. När man frågar svenska folket så är det just allemansrätten som framhålls som "typiskt svenskt". Och det är faktiskt unikt att man har rätt att vistas fritt på annans mark utan att ens behöva fråga. Även denna rätt ifrågasätts eftersom den emellanåt missbrukas. Allemansrätten ger inte rätt att ockupera annans mark för att bosätta sig där, den ger inte rätt att kasta skräp eller dumpa bilvrak på annans mark, och den ger inte rätt att ägna sig åt aktiviteter som förstör skog och mark. Men allemansrätten är värd att försvara.

*Det svenska värnandet om djur, natur och miljö.
Sverige har ett gott rykte i världen när det gäller att värna om djur, natur och miljö (även om det finns allvarliga avarter och viss extremism bland ansvariga myndigheter och ibland även i lagstiftningen). För svenska folket är naturen och miljön viktiga frågor som hänger ihop med vårt intresse för att vistas i skog och mark. Vi släpper inte ut orenat avlopp, vi lägger inte våra osorterade sopor på soptippar, vi accepterar inte djurplågeri och vi lever mer hållbart och miljövänligt än de flesta i vår värld. Man behöver inte resa långt utanför Sveriges gränser för att se helt andra exempel.

* Svensk demokrati. I Sverige är i princip inga partier förbjuda, hur extrema de än må vara (Däremot kan åsikter som framförs av deras företrädare emellanåt strida mot lag, men då är det den person som framfört dem som kan straffas, inte partiet som sådant). Vem som helst kan bli politiker eller starta ett parti, och valdeltagandet i allmänna val är mycket högt enligt internationella mått. Det svenska politiska systemet är, trots vissa sorgliga undantag, tämligen fritt från korruption och maktmissbruk och svenska folket har över tid faktiskt ett hyfsat stort förtroende för politikerna.

* Svensk myndighetsutövning. Svensk myndighetsutövning har länge betraktats som korruptionsfri, objektiv och rättvis. Även om det tyvär känns som om utvecklingen går åt fel håll idag med allt fler misstänka fall av vänskapskorruption och godtycke vid myndighetsutövning ligger Sverige fortfarande bland de absolut främsta i världen i internationella jämförelser.

*Det svenska rättssystemet. I Sverige gäller lagen lika för alla. Man kan ifrågasätta rättssystemets effektivitet och ibland kan man förvånas över enskilda domslut, men grundprincipen är ändå att alla, oavsett bakgrund, ska få en rättvis prövning och ett väl avvägt - och civiliserat - straff om man döms. Och svensk lagstiftning i övrigt uppfattas i internationella jämförelser som stabil och förutsägbar och detta skapar en trygghet för såväl privatpersoner som företag.

Detta är bara några exempel (finns säkert fler) på vad jag uppfattar som "svenska värderingar". Många av dem delar vi såklart med andra skandinaviska eller nordeuropeiska länder och några få andra länder i världen (Kanada och Nya Zealand brukar framhållas som samhällsbildningar som ofta har stora likheter i värderingar med Sverige). Andra värderingar delar vi med EU och resten av västvärlden. Ytterligare några har vi gemensamt med de flesta civiliserade demokratier i världen. Men det är bara i Sverige som mixen av värderingar ser ut just så som de gör här, precis som andra länder har sin mix. Och även om värderingar varierar mellan människor och utvecklas över tid anser jag att hela det svenska demokratiska samhället och vår lagstiftning och myndighetsutövning bygger på "svenska värderingar" som ger genomslag i allmänna val. Att hävda att det inte finns några svenska värderingar överhuvudtaget är därför enligt men mening fel.

Att diskutera värderingar är dessutom viktigt. För att ett samhälle ska leva vidare och utvecklas är det viktigt att de nya medlemmarna i samhället lär sig vilka värderingar som gäller. Det är viktigt för de barn som föds här och det är viktigt för de människor som flyttar hit från andra länder. Först när man lär sig vilka värderingar som gäller kan man bli en fungerande del av samhället. Men det ger också möjlighet att ifrågasätta, utveckla eller värna de värderingar som gäller. Först när man inser vilka värderingar som gäller kan man ta diskussionen om värderingarna är bra eller dåliga.
Stark insats av Elfsborg vid Allsvenskans omstart

2016-07-11

I går gjorde Elfsborg en mycket stark insats när man besegrade Helsingborg med 4-2 på bortaplan när Allsvenskan startade om efter EM-uppehållet. Elfsborg brukar ha mycket svårt för denna bortamatch varje år, och det gör insatsen så mycket mer imponerande.

Trots den extremt svaga starten på säsongen med fyra förluster de första fem matcherna så närmar sig nu gulsvart topplagen framför. Jag tippade före säsongen att det skulle bli en mittenplacering i år, men vem vet, om det fina spelet från igår fortsätter kanske det rent av kan bli ännu ett år där Elfsborg är med i kampen om de allsvenska medaljerna?


Självklart ska föräldralediga invandrade mammor studera svenska

2016-07-09

Moderaterna föreslår skärpt aktivitetskrav för dem som söker försörjningsstöd som komplettering till föräldraförsäkringen, vilket är ganska vanligt bland invandrade kvinnor som är hemma med barnen. "Ett rimligt krav att ställa är till exempel att viss språkundervisning ska kunna ske under föräldraledigheten" som det står i pressmeddelandet.

Detta är något jag verkat för under lång tid, och något jag föreslog redan i min rapport om SFI som jag ställde samman under min tid i riksdagens utbildningsutskott. Jag var ju då ansvarig för bland annat SFI-frågor och reste runt och besökte SDI-verksamheter i olika delar av landet och gjorde även ett besök i Ontario i Kanada för att se hur man där arbetade med dessa frågor. Så här skrev jag på bloggen 2012-08-18 när jag presenterade min rapport:

Min slutrapport om SFI - svenskundervisning för invandrare

2012-08-18

Frågan om invandring och integration är en av de mer politiskt laddade i Sverige. Oavsett hur man ser på saken så är det bara att konstatera att det finns ett alltför stort utanförskap bland utrikes födda i vårt land. Att lyckas med integrationen av våra invandrare och ge dem möjlighet till egen försörjning genom arbete är en av de stora utmaningarna. En avgörande fråga för en lyckad integration och delaktighet både på arbetsmarknaden och i samhället är att invandrare snabbt lär sig behärska det svenska språket.

När jag tillträdde som ledamot i Riksdagens Utbildningsutskott efter valet 2010 fick jag hela vuxenutbildningen som ansvarsområde för moderaternas räkning. Svenskundervisning för Invandrare, sfi, utgör en del av detta ansvarsområde.

För att få en bild av hur sfi fungerar beslutade jag mig för att göra ett antal studiebesök, både ensam och tillsammans med andra. Under hösten 2011 och våren 2012 har jag bland annat besökt sfi-utbildningar i Uddevalla, Stenungsund, Borås, Halmstad, Varberg, Göteborg och Mölndal. Jag har också tagit del av hur Solnamodellen för sfi fungerar, och har även träffat Skolinspektionens ansvariga för utvärdering av sfi-utbildningar. I samband med en studieresa till Canada i januari 2012 fick jag också möjlighet att ta del av hur delstaten Ontario arbetar med språkutbildning för nyanlända.

Trots en del förbättringar under Alliansens tid vid makten, upplever jag att det finns en stor potential att förbättra sfi. Inte minst finns det många förslag från lärare och elever på sfi-utbildningarna som man kan ta till sig sig. Även skolinspektionen har i två rapporter pekat på förbättringsmöjligheter.

Jag har också konstaterat att sfi ser väldigt olika ut i olika delar av landet, och drivs i både kommunal och fristående regi. Olikheter uppfattas ibland som ett problem, men jag väljer att se det som en möjlighet. Man kan ta till sig de bästa idéerna och de effektivaste metoderna för att förbättra sfi över hela landet.

I denna slutrapport redovisar jag hur sfi är uppbyggd och fungerar idag, och redovisar ett antal förslag som skulle kunna utveckla sfi. Förslagen är mina egna och rapporten är ett inspel till moderaternas arbetsgrupp för utbildningsfrågor. Arbetsgruppen får sedan värdera förslagen och överväga om de är något att arbeta vidare med.

I rapporten föreslår jag bland annat att man borde erbjuda barnomsorg i anslutning till SFI-undervisningen, enligt kanadensisk modell. I Ontario erbjuder man båda makarna och barnen att först komma till sitt utbildningscenter för att äta gemensam frukost, varefter barnen går till förskolan och båda föräldrarna tillsammans studerar - på heltid! Vissa inslag i denna riktning har även prövats på flera ställen i Sverige, bland annat i Borås, och ger då hemmavarande kvinnor en möjlighet att träffa andra och samtidigt lära sig svenska några timmar några dagar i veckan. Detta har byggt på frivillighet, men jag tycker det vore utmärkt att göra det obligatoriskt att studera svenska regelbundet även för hemmavarande kvinnor. Samtidigt skulle barnen få en möjlighet att träffa andra barn och samtidigt lära sig lite svenska. Att bryta hemmavarande invandrarkvinnors isolering är en mycket viktig del i integrationsarbetet och genom att villkora utbetalda ersättningar med deltagande i svenskundervisning (och varför inte även samhällsorientering?) skulle man kunna uppnå detta.
M-förslag: Bidragstak för nyanlända och de med försörjningsstöd

2016-07-08

Jag ingår ju i en moderat arbetsgrupp som ser över ersättningar och förmåner för nyanlända. En fråga som diskuterats är att summan av olika ersättningar och bidrag ibland kan bli helt orimliga eftersom ingen samordning sker.

På Moderaternas ekonomiska seminarium i Almedalen presenterade Anna Kinberg Batra och Ulf Kristersson igår ett bidragstak som bör införas i försörjningsstödet och i etableringsersättningen för nyanlända. Det minskar marginaleffekterna och motverkar att drivkrafter till arbete försvinner när bidrag staplas på varandra. I dag lönar det sig inte alltid att lämna utanförskap för jobb och egen försörjning. När bidrag staplas på varandra kan till exempel de samlade bidragen för en familj med tre barn uppgå till nästan 28 000 kronor efter skatt.

• Bidragstaket ska omfatta personer som får etableringsersättning eller försörjningsstöd av arbetsmarknadsskäl. Inom försörjningsstödet ska det alltså inte omfatta den som är sjuk eller av andra sociala skäl inte kan arbeta.
• Det ska löna sig att gå från bidrag till arbete, men också från bidrag till deltidsarbete.
• Den detaljerade utformningen av bidragstaket ska utredas, det är komplicerade regelverk vi talar om. Men utgångspunkten är att ett hushåll utan skattepliktig inkomst maximalt ska kunna erhålla 75 procent av lägstalön och bostadsbidrag i samlade bidrag. Barnbidrag och underhållsstöd ska dock ligga utanför bidragstaket.

Detta förslag är en pusselbit för att inte låsa in nyanlända och andra i bidragsförsörjning som gör att man förlorar pengar på att ta ett arbete, även om antalet personer som kommer att omfattas av denna begränsning kanske inte är jättestort. Men signalen är viktig.

Men förslaget måste enligt min åsikt även kombineras med en översyn av de olika bidragssystemen och förmånerna som tillfaller nyanlända. Personligen förordar jag ett system där man som nyanländ stegvis kvalificerar sig för olika sociala ersättningar samt att möjligheten till retroaktiva ersättningar för tid före ankomsten till Sverige inte ska vara möjliga. Arbetsgruppen fortsätter sitt arbete och vi får se var vi slutligen landar.
Nej, Stefan Löfvén, utgiftsökningar är inte "investeringar"

2016-07-06

Statsminister Löfvéns Almedalstal igår var anmärkningsvärt på flera sätt. Att han förminskar moderatledaren Anna Kinberg Batra på grund av var hon är född är ett riktigt lågvattenmärke i svensk politik. Är det så vi ska debattera? Dela upp människor i onda och goda beroende på varifrån de kommer? Gäller det kanske även i Socialdemokraternas integrationspolitik? Ett bottennapp av en statsminister.

Men i sak var det mest anmärkningsvärda att statsministern fortsätter att försöka vilseleda svenska folket med sitt "nyspråk". Skenande utgiftsökningar döps om till "investeringar" och blir enligt hans språkbruk hastigt och lustigt något fint i stället för det hot mot statsfinanserna det egentligen är. Det är inte seriöst!

Att öka statens löpande driftkostnader i form av stigande utgifter för sjukförsäkring, migration, ökning av ersättningar och bidrag, eller mer pengar till kommunerna för att täcka deras löpande kostnader är inte en investering! Det kan såklart vara en mer eller mindre klok, eller en mer eller mindre nödvändig utgiftsökning, men en investering är något helt annat. Det är finansiering av en varaktig tillgång som skrivs av över tid och kan användas under lång tid och som ofta dessutom kan öka i värde. Exempelvis ett hus, en väg eller en bro eller köp av ett företag. Inte pengar som förbrukas för löpande utgifter. Detta vet alla som kan det minsta lilla om ekonomi.

Att statsministern ändå fortsätter med sitt vilseledande mantra kan bara bero på två saker. Antingen att han är helt okunnig om grundläggande ekonomiska termer eller så inser han att regeringens politik leder fel och försöker dölja det för svenska folket genom att kalla de skenande utgifterna för något det inte är. Jag vet inte vilket som är värst.
Välgörande moderat självkritik om den förda migrationspolitiken

2016-07-05

I går skrev moderaternas migrationspolitiske talesperson, Johan Forssell, nedanstående på Twitter. Ett mycket klokt och insiktsfullt inlägg i all sin enkelhet. Och något som vissa av oss tidvis stångade våra pannor blodiga för att få resten av riksdagsgruppen och andra ledande moderater att inse förra mandatperioden. Tyvärr förgäves. Och då gick det som det gick.Det jag upprörs mest över är alla moderater, både många av mina riksdagskolleger, moderater i regeringen och ombud och debattörer på partistämmorna, som tyst och stilla accepterade försvaret av den ganska extrema politiken som trycktes på oss uppifrån, utan att protestera med ett enda ord och kräva förändringar. Och vi som luftade kritiska åsikter blev ofta bryskt åthutade på alla nivåer. Många har anledning att skämmas idag.

Moderaterna borde stått för balansen i migrationspolitiken redan före 2010, tagit initiativet för att komma åt avarterna och de extrema delarna i den svenska migrationspolitiken och skapat ett regelverk som fungerat även i tider när asyltrycket är högt. I stället för att bjuda in det extrema Miljöpartiet i migrationspolitiken. Då hade vi inte behövt ta till dagens hårda åtstramningar.

Jag påminner om några av mina egna kritiska inlägg i debatten. Redan 6 september 2010, i slutspurten av valrörelsen, skrev jag detta debattinlägg i Borås Tidning: Rösta för en human men realistisk invandringspolitik . Försiktigt hållet, men ändå ett rop på en balanserad politik - som jag då var helt övertygad om att moderaterna skulle driva efter valet. Det fanns många kloka tankar i vår moderata integrationsarbetsgrupp som skrev en rapport 2008, sammanfattad i en debattartikel av tre idag ledande moderater, Ulf Kristersson, Elisabeth Svantesson och Tobias Billström. Tyvärr fick denna rapport inget som helst genomslag i den förda politiken. Och så här i efterhand kan jag bara konstatera att mitt råd till väljarna 2010 att välja moderaterna för en nyanserad migrationspolitik var ett dåligt råd.

I ett antal olika blogginlägg och inlägg på Twitter efter valet 2010 kritiserade jag sedan dels överenskommelsen med Miljöpartiet (främst att belöna dem som håller sig gömda genom utökade rättigheter, men också en del andra uppluckringar i regelverket), dels den smala åsiktskorridoren i migrationsdebatten. Det får representeras av dessa två citat, dels på ledarsidan i Borås Tidning den 8 mars 2011, dels på Aftonbladets kultursida den 21 maj 2012:


Efter det usla moderata resultatet i EU-valet 2014 skrev jag ett mycket uppmärksammat blogginlägg med rubriken "Dags för moderaterna att ta kommandot i invandringsdebatten". Det var också en av de prioriterade frågorna för mig i riksdagsvalrörelsen senare samma år. Den 6 september, veckan före valet, publicerades denna debattartikel i Borås Tidning: Det behövs både humanism och realism i invandringspolitiken. Efter valförlusten 2014 konstaterade jag på bloggen och i mina inspel till moderaternas valanalysgrupp att migrationsfrågan var en av de viktigaste orsakerna. I ett annat blogginlägg avfärdade jag även påståendena om att flyktingmottagande är samhällsekonomiskt lönsamt och påpekade att de enda hållbara argumenten är humanitära. Detta uppmärksammades av Borås Tidning den 9 mars 2015.Samma vår beslutade moderaterna med stor majoritet på sin stämma om en ny migrationspolitik och idag är det Johan Forssell som med stor klokhet och ödmjukhet hanterar frågan. Synd bara att så få redan tidigare lyssnade på oss som var kritiska. (Allt jag bloggat om i migrationsfrågan finns samlat på denna sida för den som är nyfiken.
Blogginlägg i repris: Polisens rapport om sexuella ofredanden

2016-07-03

Den 10 juni publicerande och kommenterade jag polisens stora rapport om sexuella ofredanden här på bloggen. Efter de senaste dagarnas händelser känner jag att det finns skäl att lägga ut blogginlägget i repris:

Ny polisrapport ger en lägesbild över sexuella ofredanden

2016-06-10

Polisens Nationella Operativa Avdelning, NOA, presenterade den 16 maj en omfattande rapport med en lägesbild rörande sexuella ofredanden i landet. Märkligt nog har denna rapport inte fått någon större uppmärksamhet medialt, om ens någon, trots en del mycket alarmerande slutsatser.

Av slutsatserna framgår att under de senaste åren har antalet sexuella ofredanden ökat kraftigt mot ungdomar under 18 år, och sexuella ofredanden har enligt rapporten "blivit normaliserat och pågår ständigt i vardagen".

Miljöerna där dessa typer av brott förekommer är många. Allt från skola och idrottsanläggningar och badanläggningar till allmänna kommunikationsmedel, evenemang, dansställen, restauranger och cafeer, gatumiljö, parker, butik och varuhus. Men trakasserierna ökar också på sociala medier och via telefon. De senaste åren syns en kraftig ökning på alla områden. Sexuella ofredanden på badanläggningar har tredubblats mellan 2014 och 2015. Samma sak när det gäller ofredanden på allmänna kommunikationsmedel. Ofredanden i gatumiljö och parkmiljö har fyrdubblats under samma tid. Och ändå finns det enligt rapporten troligen ett stort mörkertal där endast brott av grövre art polisanmäls.

Gärningsmännens bakgrund varierar enligt rapporten, både vad gäller ålder och etnicitet. Men på några områden ger rapporten en mycket tydlig bild och det gäller den nya och växande företeelsen med ofredanden mot flickor som begås i grupp av flera gärningsmän, ofta på evenemangsområden, samt övergrepp i badanläggningar och simhallar. Polisen sammanfattar detta så här: "De brott som begåtts i grupp är till antalet få men har skapat en känsla av hjälplöshet och flickor som drabbats har känt sig djupt kränkta och rädda för att gå ut. De misstänkta i brott som utförts av en större grupp gärningsmän, på offentlig plats, var främst personer med utländskt medborgarskap. Vid brotten som anmälts i simhallar har de misstänkta gärningsmännen främst varit asylsökande pojkar". Rapporten visar också en övervikt av utrikes födda gärningsmän vid andra typer av övergrepp, exempelvis ofredande på allmän plats. I många utredningar är det dock svårt att fastslå gärningsmannens identitet.

Det finns samtidigt anledning att upprepa att rapporten inte ger något stöd för att svenskfödda män och pojkar på något sätt skulle vara fria från ansvar för sexuella ofredanden. Brott som begås i krogmiljö, på restauranger och nöjesställen har exempelvis enligt rapporten ofta svenskfödda förövare.

Vi måste också vara tydliga med att det aldrig är etniska grupper eller kollektiv av människor som begår brott. Det är alltid den enskilde individen som bär ansvar för sina egna handlingar.

Oavsett vem som är skyldig och var brotten begås så har vi ett allvarligt och växande problem i vårt samhälle. Att unga flickor (och ibland även pojkar) ska vara rädda för att vistas i offentliga miljöer är helt oacceptabelt i ett demokratiskt och öppet samhälle. Och att unga flickor på våra asylboenden är särskilt utsatta och hotade är uppenbarligen också ett växande problem.

Det är dags att sätta ned foten, få fler att anmäla de brott som begås, öka utredningskapaciteten, och se till att de skyldiga döms till kännbara straff. I skolor, boenden och andra miljöer där barn och ungdomar har tillsyn av vuxna måste nolltolerans gälla mot sexuella trakasserier och reaktionerna vara hårda, snabba och tydliga från de vuxna. Att det dessutom behövs tydlighet om svenska lagar, normer och värderingar mot såväl nyanlända som unga asylsökande pojkar är uppenbart. Allvarliga brott som begås under asyltiden bör få konsekvenser vid asylprövningen, det är en åsikt jag tidigare framfört och den förtjänar att upprepas.

Alla pojkar och unga män i vårt land måste uppfostras och lära sig att respektera flickornas rätt till integritet, det är vårt ansvar som föräldrar och vuxna förebilder. Och när någon går över gränsen måste omgivningen tydligt reagera till flickornas försvar. Där kan vi alla bidra till ett tryggare samhälle.
De sexuella övergreppen skapar flera olika debatter samtidigt

2016-07-03

De senaste dagarna upprepade sexuella övergrepp, varav flera varit våldtäkter, väcker ett antal olika frågor som självklart måste kunna diskuteras samtidigt.

Det är självklart att det diskuteras om det behövs större polisinsatser, effektivare brottsutredningar, höjda straff för sexualbrott och bättre övervakning på konserter och festivaler (vakter, kameraövervakning mm). Även om straffen skärpts och reglerna för bevakning och ordning på festivaler är ganska hårda så behöver uppenbarligen mera. För brottsoffren är övergreppen fruktansvärt hemska och förnedrande men samtidigt ska man veta att den aktuella typen av brott är mycket svåra att komma åt och att det ofta är svårt att hitta de skyldiga.

En annan sak att diskutera är värderingarna i vårt samhälle, både bland infödda och invandrare. Och var finns civilkuraget? Jag upprörs över omgivningens brist på reaktioner när unga tjejer utsätts för övergrepp av grupper av män? Hur kan sådana saker hända på en festival med en massa människor utan att någon reagerar? Och var finns det positiva kompistrycket som får unga killar att låta tjejerna vara ifred?

Ytterligare en (uppenbarligen mycket infekterad) sak att fundera över är generaliseringar och kollektivt skuldbeläggande som vissa debattörer ägnar sig åt så fort det handlar om sexualbrott. I vänsterfeministiska kretsar är det populärt att skuldbelägga alla killar/män, medan mer invandringskritiska röster föredrar att kollektivt skuldbelägga alla invandrare eller alla invandrare från vissa länder eller kulturer. Detta kan man självklart bli upprörd över utan att förringa de brott som begåtts. I ett rättssamhälle är det aldrig kollektivt ansvar för ett brott, utan det är gärningsmannen som bär hela ansvaret för sina handlingar. Alltid utan undantag. Att i sexualbrottens spår sprida kollektivt hat mot alla killar eller alla män är lika illa som att sprida kollektivt hat mot alla invandrare. Det är oacceptabelt i ett civiliserat rättssamhälle.
Miljöpartiets kris och brutna vallöften blir dyra för skattebetalarna

2016-07-02

Även om jag alltså tycker det är självklart rätt att låta Vattenfall sälja kolkraften i Tyskland så finns andra inslag i dagens besked som gör mig upprörd. Inte minst det sanslöst vansinniga löftet från regeringen om "en plan för att minska kolanvändningen i Europa". Sverige kommer att köpa upp och annullera utsläppsrätter för över sex miljarder kr åren 2018-2040 "för att höja priset på kol och säkerställa att mer kol stannar i marken".

Man tar sig för pannan. Vi talar alltså om 250 miljoner kronor om året. Inbillar man sig verkligen att detta överhuvudtaget kommer att påverka kolanvändningen i Europa som omsätter gigantiska miljardbelopp varje år? I Tyskland står kolkraften redan idag för 25% av energiproduktionen och hela 46 procent av elproduktionen. I Polen står kolkraften för nästan hela elproduktionen. I hela världen ökar kolkraftproduktionen kraftigt, inte minst i Kina och Indien. Mellan 1999 och 2008 ökade kolanvändningen i världen med 50%. Kolkraft är dessutom en mycket billig energikälla, trots kravet på utsläppsrätter. Men den svenska regeringen tror alltså att uppköp av utsläppsrätter för 250 miljoner per år på den europeiska marknaden skulle göra någon som helst skillnad? Ett typiskt populistiskt pengaslöseri som endast har som syfte att ge ett litet köttben till Miljöpartiet så de kan försöka förvilla bort sitt eget svek mot sina väljare. Och de svenska skattebetalarna får återigen uppleva hur de egna skattepengarna kastas i sjön till ingen som helst nytta.

Och köttbenet från regeringen lär ändå knappast räcka för att rädda Miljöpartiet. Deras ideologiska kris är närmast total. Vi minns före valet 2014 hur språkröret Fridolin åkte runt med sin kolbit och lovade dyrt och heligt att den tyska kolkraften skulle stängas ned och gruvorna avvecklas. Kallade det för "mänsklighetens ödesfråga" och "Miljöpartiets viktigaste vallöfte". Många trodde på honom, men de flesta av oss insåg ju att han lovade saker han aldrig skulle kunna infria. Och nu sitter alltså Miljöpartiet i regeringen och ger klartecken till försäljning och fortsatt drift av den tyska kolkraften. Om jag hade tillhört de mer extrema miljö- och klimathotsaktivisterna hade jag nog tyckt att Miljöpartiet är det mest patetiska parti som finns. Regeringsposterna är så viktiga för miljöpartisterna att inget annat spelar roll. Jag har en känsla av att Miljöpartiet kommer att vara avvecklat långt före den svenska kärnkraften. Trotts köttbenet från de svenska skattebetalarna.
Självklart rätt att säga ja till Vattenfalls försäljning av kolkraften

2016-07-02

Kolkraft är verkligen inget jag tycker om. Det är smutsigt och miljöförstörande (alldeles oavsett om man lägger fokus på koldioxiden, eller ser till övriga utsläpp), och framför allt är kolbrytningen i dagbrotten i östra Tyskland en miljömässig katastrof som dessutom driver människor från hus och hem och skövlar by efter by.

Brunkolet står samtidigt för en fjärdedel av Tysklands energiproduktion, och eftersom Tyskland samtidigt ska avveckla sin kärnkraft kommer kolet och kolbrytningen att bli allt viktigare i framtiden. (Det är bland annat därför jag tycker att tyskarnas "Energiewende" mer avskräcker än ska användas som förebild för svenska politiker.) Med tanke på att tyskarna aldrig skulle acceptera att Vattenfall avvecklar kolgruvorna och kolkraftverken är det självklart rätt att regeringen nu ger Vattenfall klartecken att sälja den förlustbringande verksamheten, även om det uppskattas att det kommer att medföra förluster och nedskrivningsbehov med 22-27 miljarder, utöver de 15 miljarder man skrev ned värdet förra året. Den kolkraft som Vattenfall köpte under Göran Perssons s-regering har därmed fram tills nu orsakat långt större förluster och nedskrivningar än den olyckliga Nuon-affären.

Redan 2008 motionerade jag i riksdagen om att Vattenfall skulle sälja av sin kolkraft och kolbrytning i Tyskland och satsa likviden på miljövänlig energiproduktion i stället. Tänk om regering och riksdag hade lyssnat på mig då? Då hade Vattenfall fått väldigt mycket mer betalt än man får idag.