Blogg november 2015

Sverigedemokraterna knappast en lockande samarbetspartner

2015-11-30

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson säger att han vill bilda regering med Moderaterna och Kristdemokraterna. Jag ser det, i vart fall i dagsläget, som ett ganska orealistiskt och motbjudande alternativ.

Motivet skulle enligt Åkesson vara att de övriga partierna nu ändå "tagit efter SD:s politik i migrationsfrågan". Men då missar Åkesson en viktig och avgörande skillnad. För Sverigedemokraterna spelar det nämligen ingen roll om det kommer 10.000, 100.000 eller 400.000 asylsökande till Sverige under ett år. Det är för många oavsett. SD vill i princip alltid säga nej till den som söker asyl, och man vill ha ett permanent stopp.

Vi moderater ser annorlunda på saken. Vi vill att Sverige ska vara ett generöst land för människor på flykt. Det innebär inte fri invandring och det innebär att vi prövar de asylskäl som åberopas. Vår linje innebär inte att alla får stanna. Men vi vill ta vår del av ansvaret för att ge en fristad åt människor som flyr. Att vi nu sätter ned foten och säger stopp beror helt på den allvarliga akuta situationen och att andra EU-länder inte tar sin del av ansvaret. När kaos hotar i Sverige, när boendena är slut, när människor tvingas sova utomhus i vinterkylan, när kommunerna inte längre kan hantera situationen och när Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap talar om "risk för säkerthet, liv och hälsa" samt att "samhällsfunktionerna är hotade" måste man lyssna. Därför anser vi moderater att det behövs ett tidsbegränsat stopp för asylsökande som kommer via ett annat tryggt och säkert land. Det innebär inte att någon förhindras att söka asyl i ett säkert land, det innebär bara att det inte blir Sverige. Vi ser EU som en enhet, ett område med gemensam yttre gräns. Om det ska fungera måste alla länder ställa upp. Med vårt moderata förslag kommer resten av EU att tvingas ta sitt ansvar. I dagsläget finns ingen annan lösning eftersom bara några få länder i Europa frivilligt tar ansvar för asylmottagandet. Moderaternas förslag är en tillfällig lösning och när situationen kommit under kontroll vill vi ha en långsiktigt hållbar asylpolitik och migrationspolitik där Sverige har tydliga och realistiska regler och villkor som ligger i nivå med våra grannländer och där Sverige fortsätter ta sin skäliga del av ansvaret för de asylsökande som kommer till Europa.

Utöver denna skillnad mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna är det beklämmande att se hur SD delar ut flygblad i Grekland med falska påståenden om Sverige. Det är lika beklämmande att höra SD:s förslag om att "åsiktsregistrera" alla muslimer som kommer till Sverige bara för att kartlägga eventuella sympatier med jihadister (i Sverige tror vi som bekant annars inte på kollektiv bestraffning eller kollektivt misstänkliggörande). Effekten av sådan kollektivt misstänkliggörande skulle sannolikt dessutom kunna få motsatt verkan, och göda extremism i stället för att förebygga den.

Det är också problematiskt att röster i SD:s ledning talar om att i stor skala ompröva tidigare asylbeslut för att kunna avvisa människor som redan fått uppehållstillstånd i vårt land. Att upphäva tidigare myndighetsbeslut är verkligen inget man gör hur som helst i ett rättssamhälle. I enskilda ärenden där man medvetet lämnat helt oriktiga uppgifter är det kanske rimligt att kunna återkalla ett uppehållstillstånd (det har moderaterna också förespråkat tidigare), men om man tänker sig att i större omfattning tillämpa denna möjlighet bara för att minska volymerna av personer som får stanna i Sverige är det givetvis orimligt.

Jag tillhör inte de som demoniserar SD och jag har inga problem att prata och umgås i tjänsten med SD:s riksdagsledamöter på resor eller i våra utskott. Men jag vill samtidigt höja ett varningens finger mot delar av SD:s förslag och en del av deras företrädare. De mest extrema förslagen från SD skapar knappast grund för ett organiserat regeringssamarbete med vare sig moderaterna eller någon annan. Och vissa av SD:s företrädare för fram skrämmande åsikter. Om SD överhuvudtaget ska kunna bli ett trovärdigt parti i framtiden, som eventuellt på ett organiserat sätt ska kunna samverka på allvar med andra, har de enligt min åsikt en ordentlig hemläxa att göra. De måste förändra både sin politik, sin retorik och sina arbetsmetoder, och dessutom göra sig av med ledande politiker runt om i kommunerna som har uppenbart rasistiska åsikter. Personligen är jag ytterst skeptisk till om detta verkligen kommer att hända.

Utöver dessa invändningar har SD även åsikter i flera andra tunga och viktiga frågor som går direkt i strid med moderaternas (synen på EU, Nato mm). Det är givetvis ytterligare en komplikation som är mycket svår att hantera.
72% av svenska folket vill minska antalet asylsökande

2015-11-26

I en opinionsundersökning som Novus gjort för SVT Nyheter svarar 72 procent att det är rätt att minska antalet asylsökande, medan 15 procent anser att det är fel.

50 procent av väljarna anser att förslagen till skärpta regler som regeringen presenterade häromdagen är nödvändiga, medan 25 procent inte anser att åtgärderna är tillräckliga. 13 procent anser att åtgärderna är för drastiska. Av Miljöpartiets väljare anser 34 procent att åtgärderna är för drastiska,men hela 48 procent att de är nödvändiga och 4 procent att de inte är tillräckliga. Det visar att även MP:s väljare börjar inse hur verkligheten ser ut.

Samtidigt är kritiken mot regeringen hård. 67 procent av de svarande anser att regeringen har agerat för långsamt kring flyktingfrågan. 14 procent tycker åtgärderna kommer i rätt tid, medan 9 procent anser att de är förhastade.

Siffrorna visar att det skett en stor omsvängning i opinionen de senaste månaderna, från en relativt starkt stöd för ett stort mottagande av asylsökande till en betydligt mer kritisk inställning idag. Och det är inte så konstigt - allt fler börjar inse hur verkligheten ser ut, att det saknas boenden för asylsökande och att hela samhällssystemet börjar bli allt mer ansträngt. De flesta vet nog också idag att Sverige redan tagit i särklass störst ansvar av alla länder i Europa i förhållande till vår folkmängd.

Den allvarligaste varningen kom från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) förra veckan. "Även med aktörernas nu vidtagna åtgärder föreligger stora utmaningar för värnandet av målen för vår säkerhet, främst med avseende på liv och hälsa samt samhällets funktionalitet." Man säger alltså rent ut att Liv och Hälsa och viktiga samhällsfunktioner är hotade. Och påpekar att situationen kommer att bli värre. I det läget är det kanske inte så konstigt om svenska folket blivit mer kritiska i migrationsfrågan.

En majoritet av väljarna, 55 procent, tror inte att Sverige kommer att klara att ta hand om de flyktingar som hittills har kommit hit. 34 procent tror att det kommer att gå att hantera. 36 procent av väljarna är ganska oroliga och 30 procent mycket oroliga över flyktingsituationen.
Alla miljöfrågor är inte klimatfrågor

2015-11-26

Ofta blandas miljöfrågor, klimatfrågor och hållbarhetsfrågor ihop i samhällsdebatten och i media. Allt oftare klumpas alltihop samman och kallas "klimatfrågor" och problemen kallas för "klimathot". Och när opinionsinstituten sedan frågor om människor oroar sig för "klimathotet" säger många ja - även om deras oro kanske snarare handlar om utbredd miljöförstöring och orimlig resursförbrukning.

Lite komiskt blev det ju när kungen av alla personer nyligen uttalade sig inför klimattoppmötet och "lite skämtsamt" föreslog att man "skulle förbjuda badkar eftersom det ju går åt så mycket vatten när man badar". Kungen verkar alltså blanda ihop vattenförbrukning med klimatförändringar. Men Sverige har gott om grundvatten och vattnet försvinner ju inte för att man badar i det - det går tillbaka till naturen, och efter rening filtreras det till grundvatten igen. Att vi använder vårt grundvatten har självklart ingen som helst betydelse för klimatet (men det är självklart viktigt att inte förorena vattnet i onödan under dess kretslopp). I andra länder kan det däremot vara av stor betydelse att hushålla med vatten när många människor ska dela på begränsade resurser (fast just bad i badkar är då sannolikt en mindre del av problemet). Det handlar om behov av lokala åtgärder för ökad hållbarhet och att värna om det vatten som finns, men det har knappast någon betydelse för att "rädda klimatet".

Ett annat märkligt exempel är nyheterna om att grundvattennivåerna i Kalifornien sjunker dramatiskt, vilket media skyller på "klimatförändringar". Men den främsta orsaken är ju att man bedriver ett omfattande och vattenkrävande jordbruk i ett område med väldigt liten och ojämn nederbörd. Man borrar allt djupare efter vatten, vilket gör att grundvattennivåerna sjunker, vilket i sin tur gör att även marken sjunker. Några år med mycket liten nederbörd har givetvis förvärrat situationen, men i vilken mån det beror på klimatförändringar eller naturliga variationer är väl mer tveksamt. Mycket långa perioder utan regn är inget nytt för Kalifornien.

Samma problem finns i andra torra områden på jorden - exempelvis i Israel där kampen om vattenresurserna bidrar till konflikter. Före Israels tillkomst var stora delar av landet öken. Nu är det i stället ett grönskande jordbruksområde, men det har ett pris i form av brist på vatten. Samma sak gäller i delar av södra Spanien där det krävs mycket vatten för att odla i de torra områdena. I Egypten och Sudan är kampen om Nilens vatten ständigt på agendan för att försörja de mycket vattenkrävande bomullsodlingarna. Även i Ryssland finns dessa problem, exempelvis i områdena runt Aralsjön, där man under kommunisttiden i princip gjorde slut på allt vatten för konstbevattning, och nu försöker återskapa sjön på nytt, fast i betydligt mindre storlek. Exemplen på slöseri med vatten är många runt om på jorden.

Att människor odlar upp öknar och torra områden med hjälp av enorma mängder grundvatten eller ytvatten och därmed gör slut på detta snabbare än det nyskapas beror självklart inte på några klimatförändringar, men kan möjligen skapa lokala klimatförändringar. Det handlar i stället om att man odlar fel grödor på fel platser där det alltid kommit väldigt lite naturlig nederbörd. Det kommer inte att förändras det minsta bara för att vi minskar våra utsläpp av koldioxid som ju är "patentlösningen" för att minska klimatförändringarna.

Ett annat exempel på komplexa samband ser man på en del avlägsna öar ute i Atlanten och Stilla Havet. När man tar upp allt mer grundvatten och dessutom samtidigt i stor omfattning dammsuger havsbottnarna runt öarna på sand så sjunker(!) öarna ned i havet. Men det beror alltså inte så mycket på stigande havsnivåer som på sjunkande landnivåer, och har således väldigt lite med klimatförändringar att göra.

Ett annat miljöproblem som inte alls beror på klimatförändringar är förändrat väder, torka, jordskred och översvämningar till följd av avskogningen av jordens regnskogsområden. Denna skogsskövling handlar om överutnyttjande av jordens resurser, där man avverkar i snabbare takt än vad som är hållbart för naturen. Och detta medför i sin tur en förändring av det lokala klimatet och vädret.

Media visar också gärna bilder på översvämmade städer. Men till och med FN:s klimatpanel konstaterar att det inte finns något vetenskapligt belägg för att det vare sig blivit fler oväder eller totalt sett ökad nederbörd på jorden (även om man givetvis påpekar att man befarar att det ska bli det i framtiden). Däremot bygger man idag allt närmare vattendrag och stränder, samtidigt som man asfalterar allt fler ytor inne i städerna, lägger igen öppna diken och kulverterar åar och vattendrag, sågar ned stora träd och tar bort grönområden. Det gör att den nederbörd som faller inte har någonstans att ta vägen. Detta beror inte på förändrat klimat utan på oansvarig stadsplanering.

Inför klimattoppmötet i Paris tävlar nu media om att ha de mest påstått hotande klimatförändringar. Men det är klokt att läsa kritiskt och ställa frågan om de förändringar som beskrivs verkligen beror på klimatförändringar eller om det faktiskt handlar om helt andra orsaker? Problem som kräver helt andra lösningar än minskade koldioxidutsläpp. Dessutom är det i mitt tycke betydligt viktigare saker att ta tag i eftersom det redan i närtid kan göra stor skillnad för både människor och natur.
Antalet asylsökande ökar igen

2015-11-26

Antalet asylsökande som kommer till Sverige ökar nu igen efter nedgången förra veckan som sannolikt berodde mer på den svåra snöstormen i Skåne än på regeringens förändrade regler. Under snöstormen låg mycket av trafiken nere, vilket gjorde att många asylsökande blev kvar i Danmark.

Läget blir mer ansträngt för varje dag, nedan Migrationsverkets siffror för de senaste sju dagarna:

Om det häromdagen beslutade införandet av ID-kontroll på alla färjor, tåg och bussar kommer att få någon effekt återstår att se. Det brådskar nu med att få fram beslut som på allvar ger Migrationsverket och de svenska kommunerna andrum i asylmottagandet. Regeringens förslag är en bra början, men mer lär sannolikt behövas. Snart är det vinter och vi kan inte låta asylsökande sova utomhus.
Seminarium på Riksbanken

2015-11-25I kväll var Finansutskottet inbjudna till Riksbanken, där riksbankschefen Stefan Ingves föredrog Riksbankens senaste rapport om risker i det finansiella systemet. Därefter bjöds vi på buffé och jag hade nöjet att sitta med riksbankschefen under maten och kunde fortsätta samtalen men honom om bankernas stabilitet och hushållens skuldsättning.
Moderaternas krav inför samtalen om skärpt terrorlagstiftning

2015-11-25

I samtalen med regeringen som inleds i dag, om att stärka arbetet mot terrorism, är det resultaten framåt som räknas. Nu krävs att flera konkreta åtgärder vidtas skriver Anna Kinberg Batra och Beatrice Ask, ordförande i justitieutskottet, i Aftonbladet idag:

Nu krävs konkreta åtgärder i kampen mot terrorn

De fruktansvärda terrorattackerna i Paris skakade en hel värld. Människor drabbades i sin vardag, på stan, på konsert och på restaurang. Attackerna slog rakt mot vår öppenhet och de värderingar som håller ihop demokratiska samhällen. Hotet kom också närmare när Säkerhetspolisen beslutade att höja terrorhotnivån här i Sverige.

Vi är självklart många som är oroade. Samtidigt måste vi fortsätta våra dagar som vanligt, för att inte låta terroristerna tysta oss och vinna. Politiken har ett ansvar att göra det som behövs för att Sverige både ska vara ett öppet och tryggt samhälle. Hotet från terrorismen måste tas på allvar. Vi får inte vara naiva. Runt 300 personer har valt att lämna Sverige för att strida med terrorgrupper som ISIL. Över 100 har återvänt. Mot dessa personer måste samhället handla med kraft.

Kampen mot terrorism är viktigare än partigränser. Moderaterna har lagt många förslag för att stärka Sveriges agerande mot terrorism och våldsbejakande extremism. Vi är också beredda att arbeta tillsammans med regeringen och välkomnar att de öppnat för detta. I samtalen som inleds i dag är det resultaten framåt som räknas. Nu krävs att flera konkreta åtgärder vidtas:

1. Förutsättningarna för rättsvårdande myndigheter att förhindra och lagföra terrorbrott måste stärkas. Eftersom brotten ofta planeras och begås utomlands behövs underrättelseinformation. Säkerhetspolisen har framhållit betydelsen att få underrättelseinformation från signalspaning även när förundersökning har inletts. Något som också terrorforskare lyft fram som viktigt för Säkerhetspolisens arbete. Vi delar den uppfattningen. I dag får signalspaning inte ske samtidigt som en pågående brottsutredning. Därmed försvåras Säkerhetspolisens arbete. Frågan behöver snabbelysas och lagändringar tas fram med hänsyn till rättssäkerhet och internationellt polissamarbete.

2. Polisen måste ges de resurser som krävs. Regeringen vill överge det krav som funnits på 20 000 poliser i Sverige vilket riskerar leda till en minskning av antalet poliser. Frågan om polisens resursbehov måste i stället ses utifrån det hot vi nu ser. Moderaterna vill att det utbildas och anställs 1 000 nya poliser de närmaste åren. Till det har vi avsatt resurser i budgetmotionen för att stärka förmågan hos Nationella insatsstyrkan för att den ska kunna göra insatser på flera platser i landet samtidigt.

3. Öka tempot i arbetet. Lagstiftningen för att kriminalisera resor i syfte att delta i terroristhandlingar eller i terroristträning, samt kriminalisering av finansiering eller att på andra sätt medverka till detta måste snabbas på. På samma sätt måste missbruket av svenska pass motverkas. Här har Moderaterna presenterat förslag för att skärpa hanteringen. Det finns också en färdig utredning som sett över frågan och regeringen har utlovat förslag. De bör presenteras omgående.

4. Förbättra internationellt arbete. Det är avgörande att stärka det gemensamma internationella arbetet, framför allt inom EU genom till exempel Europol. Det behövs också en mer harmoniserad lagstiftning vad gäller deaktiverade vapen och åtgärder för att göra det lättare att spåra vapen inom EU. Internationella åklagarkammarens möjlighet att utreda krigsbrott som begåtts i andra länder behöver stärkas. I vår budget avsätter Moderaterna därför medel för att säkerställa polisiära resurser som kan bistå i utredningarna. Sverige ska självklart också vara redo att agera utomlands och delta internationellt mot terrorismen.

5. Förebyggande åtgärder. Kunskapsbristerna vad gäller hur radikalisering ska motverkas är stora. Bland annat finns det exempel på att föräldrar i avsaknad av stöd och råd i ren desperation klippt sönder sina barns pass för att hindra dem från att resa för att delta i terrorverksamhet. Det behövs ett grundläggande arbete med att utveckla strategier för hur unga som riskerar att radikaliseras tidigt kan upptäckas. Vi måste nu komma framåt i arbetet och utforma bättre verktyg. Till exempel i form av informationsmaterial, exitverksamheter och polisiär närvaro i sociala medier. Oroliga vänner och föräldrar måste kunna kontakta myndigheter när de befarar att någon är på väg att radikaliseras och begå terrorbrott, eller återvänt från sådan verksamhet utomlands, och veta att de tas på allvar och att samhället kan agera.

Att tydligt bekämpa och motverka terrorism handlar om att försvara vår öppenhet mot dem som vill tvinga oss till slutenhet. Därför måste vi nu få rätt insatser på plats så snart som möjligt.

Anna Kinberg Batra, partiledare (M)
Beatrice Ask, ordförande i justitieutskottet (M)

Besök av Svenskt Näringsliv i Västsverige

2015-11-25I dag träffade västsvenska företrädare för Allianspartierna Svenskt Näringslivs representanter från Västsverige på ett möte i riksdagen. Bakgrunden är att Svenskt Näringslivs medlemmar är mycket oroade för hur näringslivsklimatet redan försämrats betänkligt under den nya S-MP-regeringen. En oro som vi delar från Alliansens sida.

Det blev många frågor som avhandlades - allt från upphandlingsregler och behovet av regelförenklingar till diskussioner kring lönekostnader, arbetsgivareavgifter, RUT-, ROT-, RIT- och REP-avdrag, skatter, LAS och turordningsregler och inte minst den allmänna synen på företagande och företagare. Vi pratade också om hur näringslivet kan bidra till integrationen av nyanlända.

En sak är klar - oron bland företagarna växer över den nya företagsfientliga politiken och många uppger att man kommer att tvingas göra sig av med personal till följd av skattehöjningar. Det är allvarligt för Sverige.
Debatt om statsbudget och ekonomisk politik kommande år

2015-11-25

I dag höll riksdagen debatt om statsbudgetens ramar och den ekonomiska politiken kommande år. Moderaternas ekonomiskpolitiske talesperson Ulf Kristersson inledde debatten.

Många verkar mena att frågan om den ekonomiska politiken är underordnad migrationsfrågan, som också får allt utrymme i media. Men faktum är ju att just i ett läge där migrationskostnaderna skenar och mottagandet av asylsökande är rekordstort är det extra viktigt att föra en ansvarsfull ekonomisk politik och att ha en politik för fler företag som skapar fler jobb.

Tyvärr står S-MP-regeringen för en politik som går o motsatt riktning, och det är allvarligt för Sverige. Särskilt som man nu också tvingas öka statsskulden för att finansiera asylmottagandet. Om Sverige ska ha minsta chans att hantera alla nyanlända måste politiken också stimulera fler att komma i egen försörjning.

Moderaternas budget innebär:
• 37 000 fler heltidsjobb jämfört med regeringens budgetproposition
• Sänkt skatt på låga inkomster
• Ny anställningsform för unga och utrikes födda
• Rot blir kvar och vi utvecklar rut
• Tydliga krav på att anstränga sig för att göra sig anställningsbar
• Utbyggd yrkesinriktad vuxenutbildning
• Rätt till Komvux för alla
• Bibehållen kontroll över de offentliga finanserna
Bra att regeringen agerar i migrationsfrågan - men det räcker inte

2015-11-24

Regeringen presenterade idag under stor vånda sina förslag inför fortsatta förhandlingar med Alliansen om migrationsfrågan. Bland annat handlar det om att tillfälliga uppehållstillstånd ska införas även för ensamkommande flyktingbarn, samt att man vill införa medicinsk ålderskontroll av ensamkommande barn. Två förslag som var helt otänkbara för S och MP för bara några veckor sedan.

Regeringen kommer tänker nu också införa id-kontroller på bussar och tåg till Sverige för att minska antalet flyktingar som kommer hit. Sedan tidigare genomförs id-kontroller på färjorna, en åtgärd som anses ha minskat flyktingtrycket något. Dessutom ska försörjningskraven för anhöringinvandring skärpas ytterligare jämfört med den överenskommelse som redan ingåtts med Alliansen.

Statsministern meddelade också att Sveriges utlänningslag anpassas till EU:s minimikrav senast i april.

Min egen kommentar är att verkligheten nu kommit ifatt regeringen, vilket jag påpekat flera gånger bara varit en tidsfråga. Det är bra att man nu inser allvaret och jag vet att många socialdemokratiska kommunpolitiker efterfrågat handlingskraft från regeringen. Och det är lätt att konstatera att främst moderaterna skjuter regeringen framför sig just nu, och steg för steg tar regeringen till sig allvaret och presenterar skarpa förslag. Tyvärr tror jag inte dagens förslag räcker - ska man minska strömmen av asylsökande på allvar måste man lyssna på moderaternas förslag och kombinera gränskontroller och krav på ID-handlingar med att under en begränsad tid avvisa asylsökande som kommer via annat tryggt och säkert EU-land. Och det kommer man troligen tvingas göra, förr eller senare.

Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra kommenterar regeringens åtgärder för flyktingmottagandet med att det krävs mer än det som regeringen har föreslagit i dag. "Jag är orolig för att det inte räcker. Jag välkomnar att regeringen är beredd att vara tydligare om tillfälliga uppehållstillstånd. Det har Moderaterna krävt länge att det ska bli huvudregel. Men jag saknar en verklig paus i flyktingmottagandet"//"Till exempel behöver Moderaternas förslag, om att de asylsökande som anländer till Sverige från andra EU-länder ska nekas inresa till Sverige och direktavvisas till annat säkert land, genomföras." säger Anna Kinberg Batra.

Hon välkomnar också regeringens inbjudan till nya migrationssamtal, vilket Moderaterna krävde under gårdagen, och säger att hon är beredd att föra samtal i konstruktiv anda för att faktiskt få en riktig paus till stånd i asylmottagandet och för att så snabbt som möjligt få på plats tillfälliga uppehållstillstånd.
Moderaterna kräver nya överläggningar om migrationspolitiken

2015-11-23

Flyktingsituationen för Sveriges del är alltjämt akut och läget blir allt mer ansträngt. Antalet asylsökande till Sverige är fortsatt mycket högt. Migrationsverket konstaterar att boende till alla asylsökande inte längre kan erbjudas. I Malmö har också över 40 personer tvingats sova utomhus. Regeringen säger att situationen är ohållbar, men utan att göra något åt den.

I dag kräver återigen moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra att Regeringen tar ansvar för flyktingsituationen och framhåller att det behövs en ny migrationsöverenskommelse:

"Vi har en akut situation där vi måste få ned trycket vid våra gränser. Därför behöver flera saker göras. Jag är beredd att föra nya samtal om att nå en ny migrationsuppgörelse. Det är en månad sedan den vi slöt sist. Den behöver komma på plats men mer behöver göras. Framför allt behöver vi få fram resultat så fort som möjligt", säger Anna Kinberg Batra.

Moderaterna har följande krav på regeringen:

1. Beslut om att Sverige strikt tillämpar Dublinförordningen:
• Den asylsökande som anländer hit från annat EU-land ska nekas inresa om man inte tidigare registrerats i EU:s gemensamma asylsystem.
• Den stora majoriteten kommer nekas inresa direkt och övriga, det vill säga de som registrerats, ska efter en s.k. Dublinprövning i regel hänvisas till första EU-land de anlände till.
• Förslaget innebär därmed att Sverige bättre skulle klara mottagandet och kunna ta ansvar för alla människor som redan är här.

2. Akuta åtgärder för att hantera bristen på sovplatser:
• Migrationsverket bedömer att det behövs 50 000 tältplatser i år men marktillgång och regler för bland annat bygglov gör att de inte räknar med att några tältplatser blir tillgängliga i år.
• Det kan inte vara så att byråkratin gör att människor måste sova ute. I Plan och Bygglagen finns föreskrifter om extraordinära situationer då krav på detaljplan och bygglov kan undantas tillfälligt. Lagen bör förtydligas så att även flyktingkris med akut bostadsbrist, som vi nu befinner oss i, räknas som extraordinär situation.
Debattinlägg i Borås Tidning idag

2015-11-20

(Klicka för läsbar storlek)


Besök av EU-kommissionär Valdis Dombrovskis

2015-11-19

I morse hade Finansutskottet besök av vice ordföranden i EU-kommissionen, Valdis Dombrovskis, som informerade om aktuella EU-frågor. Det blev frågor om bland annat Euro-samarbetet, Storbritanniens krav för fortsatt EU-medlemskap, den aktuella migrationskrisen och en del annat.


Självklart röstade jag nej till att avskaffa vårdnadsbidraget

2015-11-18

För en stund sedan röstade riksdagen om förslaget att avskaffa vårdnadsbidraget. Självklart röstade jag nej, i likhet med alla närvarande ledamöter från M, SD och KD.

Tyvärr vann socialisterna, i detta fall representerade av S, V, MP, C och Fp. Dessa fem partier tycker att politiker vet bättre än föräldrarna vad som är bäst för barnen. Beklämmande, inte minst för C och FP som påstår sig vara liberaler. Falsk varudeklaration säger jag.

Detta var andra gången vårdnadsbidraget avskaffas. Förra gången var 1995 när Bildt-regeringens uppskattade reform revs upp av den nya socialistiska majoriteten efter valet 1994. Men skam den som ger sig. Förr eller senare blir det tredje gången gillt med en ännu bättre reform än dagens vårdnadsbidrag och som ger ännu större valfrihet för föräldrar och barn.
I dag har jag försvarat vårdnadsbidraget i riksdagsdebatten

2015-11-18I dag deltog jag som siste talare i debatten om avskaffande av vårdnadsbidraget. Moderaternas huvudtalare, Tina Ghasemi från Socialförsäkringsutskottet, gjorde ett utmärkt framträdande i talarstolen och beskrev moderaternas linje på ett pedagogiskt sätt. Moderaternas linje att familjernas valfrihet väger tyngst bland argumenten kring vårdnadsbidraget vara eller inte vara, och påpekade att alla barn inte är lika och att familjer har olika behov. Det är sannolikt så att de 7.000 svenska familjer som använder vårdnadsbidraget håller med.

Själv argumenterade jag också för denna linje och nämnde även min egen riksdagsmotion om att utveckla vårdnadsbidraget i stället för att avveckla det. Huvuddragen i mitt eget anförande går att läsa här där jag även tar upp några av de punkter jag berörde i de efterföljande replikerna.

En stor majoritet av svenska folket är i de opinionsmätningar som gjorts för att vårdnadsbidraget ska vara kvar. Detta gäller även de som inte själv utnyttjar det - de tycker att de som vill också ska ha möjligheten. Men tyvärr kör riksdagen över svenska folket eftersom Folkpartiet och Centerpartiet allierat sig med vänstersidan och i dag kommer att rösta bort kommunernas möjlighet att erbjuda vårdnadsbidrag till sina invånare. Jag minns när diskussionerna en gång startade hur inte minst Centern och Miljöpartiet gick i spetsen för valfrihet i barnomsorgen, inte minst hemma i Marks kommun, vilket jag påpekade i debatten. I dag är det bara tre riksdagspartier som står upp för vårdnadsbidraget och familjernas valfrihet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Alla övriga fem partier tycker att politiker vet bättre än svenska familjer. Det är grunden ganska beklämmande, inte minst för partier som C och FP som ofta beskriver sig som liberala. Falsk varudeklaration skulle jag vilja påstå.
Möte om det rörliga kulturarvets problem

2015-11-18

I går deltog jag vid en informationsträff om det rörliga kulturarvets problem. Anledningen till att jag var inbjuden var min riksdagsmotion i frågan.

Arrangörer var ett flertal olika organisationer som verkar för att bevara det rörliga kulturarvet, dvs tåg, flyg, båtar och fordon av äldre modell. Det de har gemensamt är problem med regelverk, avgifter, beskattning, tillstånd, certifieringar och rent allmänt konflikt mellan bevarandet av kulturarvet och dagens allt hårdare säkerhetskrav, miljökrav och andra regelverk.

Min egen slutsats är att det troligen behöver något slags portalparagraf i lagstiftningen som kräver hänsyn till äldre transportmedel för att det ska gå att bevara det rörliga kulturarvet och ha möjlighet att använda det trots att det inte uppfyller alla dagens regelverk. Och det är ju liksom själva poängen med att bevara gamla föremål.
Moderaterna öppnar för samverkan om skärpt terrorlagstiftning

2015-11-16

Terrordåden i Paris aktualiserar återigen frågan om terrorhot kopplat till radikalisering i våra utanförskapsområden och mottagande av asylsökande. Enligt Göteborgsposten är Göteborg den stad i Europa som, i förhållande till folkmängd, producerat flest extremister till organisationer som al-Qaida och Islamiska staten! Det kommer också allt fler rapporter om misstänkta terrorister som tar sig till Europa tillsammans med flyktingar, och med tanke på det stora antalet asylsökande i Sverige just nu kan man iunte bortse från detta hot.

Redan i vintras (se tex bloggen 21 februari) föreslog moderaterna skärpt lagstiftning mot terrorism och radikalisering. I dag lämnar Anna Kinberg Batra och Beatrice Ask, ordförande i justitieutskottet, besked om att Moderaterna är beredda att agera tillsammans med regeringen för att komma snabbare framåt i arbetet med att skärpa den svenska terrorlagstiftningen.

De fruktansvärda terroristattackerna i Paris slår mot öppenheten och de värderingar som vårt samhälle bygger på. I en orolig omvärld, där hoten från våldsbejakande extremism och terrorism har ökat, måste samhället stå väl rustat för att möta dessa hot. Vi kan inte acceptera en utveckling i Sverige där samhället riskerar att stå handfallet inför ökande radikalisering och våldsbejakande extremism. Moderaterna har under året arbetat målmedvetet för att ta fram nya förslag som svarar upp mot utvecklingen. Regeringen arbetar också med delar av de lagskärpningar som kommer att krävas. Men arbetet har inte gått tillräckligt snabbt och det finns fortfarande flera frågetecken kvar. Till exempel när det gäller bättre förutsättningar för Säkerhetspolisens viktiga arbete. Flera delar behöver nu komma på plats så snart som möjligt:
• Terrorresor måste kriminaliseras.
• Polisen måste ges de resurser som krävs. Bland annat vill Moderaterna göra en särskild satsning på att Nationella insatsstyrkan ska kunna göra insatser på två eller flera platser i landet samtidigt.
• Säkerhetspolisen måste ges bättre verktyg för att kunna förhindra och bekämpa terrorbrott. Till exempel genom att ges möjlighet till signalspaning vid förundersökning samt hemlig dataavläsning.

"Vi måste försvara vår öppenhet, men samtidigt inte vara naiva kring den brutala terrorism som utgör ett hot mot såväl människor som samhällen. Moderaterna är nu beredda att agera tillsammans med regeringen för att komma framåt. Kampen mot terrorism är viktigare än partigränser", säger Kinberg Batra.
Samtal om statsbudget och migration med Skellefteåmoderaterna

2015-11-16

Dagen avslutades med att jag besökte Skellefteå-moderaternas gruppmöte i kommunstyrelserummet i Kommunhuset, och berättade om moderaternas ekonomiska politik och vår nya migrationspolitik. Det blev många frågor och ett bra samtal. Sedan satt jag kvar och lyssnade när man diskuterade kommunala frågor. Andre vice ordförande i kommunstyrelsen och oppositionsledare är Andreas Löwenhöök (M) som höll i mötet.


Besök på Skellefteå Bryggeri

2015-11-16

Jag besökte också Skellefteå Bryggeri, ett microbryggeri i nybyggda lokaler vid stranden av Skellefteälven, mitt inne i stan. Detta bryggeri är ytterligare ett bolag som drivs av Petter Mikaelsson. Det blev en del samtal kring regelverken kring gårdsförsäljning av alkohol och regelverken i övrigt. Microbryggerier skulle kunna bli ytterligare en intressant turistattraktion om man kunde erbjuda provsmakning och direktförsäljning av produkter till besökarna. Vår alkohollagstiftning är gammalmodig och måste förändras, vilket jag motionerat om ett flertal gånger i riksdagen.

Entreprenören Petter Mikaelsson
Besök på NoPlanB i Skellefteå

2015-11-16Idag besökte jag, tillsammans med Skellefteås oppositionsledare, Andreas Löwenhöök (M) (näst längst till vänster på högra bilden), entreprenörsskolan No Plan B i Skellefteå. Det är en helt privatfinansierad utbildning i entreprenörskap. Just nu går sex handplockade elever denna spetsutbildning, och de finansierar sina studier själva utan studiemedel. Man kombinerar arbete och utbildning på drygt heltid, ofta tolv timmar om dagen. Utbildningen pågår i ett år och efter slutförd utbildning erbjuds de bästa eleverna att bli delägare i ett företag och efterhand med egen arbetsinsats bli majoritetsägare. Anordnare av utbildningen är några entreprenörer, bland annat Petter Mikaelsson (längst till höger), som driver ett antal företag, och som ser en affärsmöjlighet i att utveckla unga entreprenörer som sedan kan driva och utveckla något av koncernens nyförvärvade företag.
"Moderaternas förslag strider inte mot FN:s flyktingkonvention"

2015-11-15

I kvällens Agenda i SVT intervjuas folkrättsexperten Morten Kjaerum, chef för Raoul Wallenberg institutet. Han menar att Sverige inte skulle bryta mot FN:s flyktingkonvention om flyktingar enligt moderaternas förslag kulle tillbakavisas till länder som Danmark. "Nej det gör Sverige inte. Flyktingkonventionen handlar om riktiga människor och om att inte skicka tillbaka människor till länder där krig och konflikt pågår. Gör man inte det så strider man inte mot flyktingkonventionen" säger han.

Morten Kjaerum menar att om asylsökande inte riskerar sina liv i det landet de kommit från innan Sverige så finns inga förbud för att de hänvisas tillbaka dit. "Det är det första trygga landet som är ansvarigt för asyl, det är Danmark, Tyskland eller andra trygga länder."//"Det är klart att om en person kommer med ett tåg från Danmark och har stoppat på den första stationen i Sverige så är det klart att personen varit i Danmark. Det är bevis nog för att det landet kan bli ansvarigt.".

Så var det alltså med kritiken från advokatsamfundets ordförande Anne Ramberg och andra självutnämnda "experter". Min känsla är att det ligger mer politik än juridik i deras sågning av moderaternas förslag.

Intressant är också att justitieminister Morgan Johansson börjar svänga i frågan. Förra veckan sågade han moderaternas förslag, nu är han mindre kritisk och säger att han inte "låser sig för något". Min tro är att han inser realiteterna. Det finns bara en lösning på det akuta läget idag och det är att minska asyltrycket på Sverige och tvinga andra länder att ta sin del av ansvaret. Och det kommer inte att ske utan att Sverige sätter ned foten mycket tydligt. Och hur skulle det gå till på annat sätt än det förslag moderaternas presenterat?
Dagens citat i Borås Tidning

2015-11-14

Jag står för dagens citat på debattsidan i Borås Tidning, hämtat från min radiodebatt med min riksdagskollega Petter Löberg (S) i Radio Sjuhärad i onsdags:Petter Löberg kritiserade ju min åsikt att asylrätten inte nödvändigtvis innebär att man i strid med Dublinförordningen kan resa genom en hel rad säkra länder i Europa utan registrering för att slutligen söka asyl i Sverige.

Jag påpekade att Löbergs uttalanden inte riktigt stämmer med det som statsministern och justitieministern sagt den senaste veckan. Och redan dagen efter vår debatt citerades justitieminister Morgan Johansson (S) i Aftonbladet där han säger detsamma som jag gjorde i radiodebatten:


Jag konstaterar att jag är mer överens med vår justitieminister Morgan Johansson (S) än med min lokale riksdagskollega Petter Löberg (S). Men herrarna får väl reda ut internt vad deras S-parti egentligen tycker i frågan.
Idag måste vi stå upp för Europas demokrati och värderingar

2015-11-14

Ännu en gång angrips Europa för sin öppenhet, demokrati och yttrandefrihet, och för att vi står upp mot extremistiska krafter som inte tål vårt sätt att leva. Nu går våra tankar till alla drabbade i Frankrike, och det är just nu vi extra tydligt måste stå upp för grundläggande västerländska värderingar.

Men det är också nu, när de enkla lösningarna sprids i samhällsdebatten, som det är viktigt att påminna om att de allra flesta av dem som tar sig från oroliga länder till Europa idag faktiskt gör det för att komma bort från extremismen. Alla de som kommit till Sverige och resten av Europa genom åren för att de vill bli en del av vårt demokratiska samhälle förtjänar respekt som individer och måste slippa att kollektivt stämplas som potentiella terrorister på grund av sitt ursprung. Kollektiv skuldbeläggning går inte ihop med demokratiska värderingar.

Samtidigt får vi inte vara naiva. Det finns enligt Säpo relativt många individer i Sverige som inte respekterar våra lagar och värderingar och som aktivt verkar för ett helt annat samhällssystem genom att delta i terrorhandlingar eller strida för terrorgrupper utomlands, eller genom att ha misstänkt beredskap för angrepp även mot det svenska samhället. Det finns ytterligare många som aktivt stödjer detta, exempelvis på sociala medier, eller som försöker rekrytera människor i Sverige till extrema grupper. Detta har inte nödvändigtvis koppling till flyktingströmmarna till Sverige i dagsläget, utan så här har det sett ut ganska länge. Samtidigt kommer uppgifter idag om att en av terroristerna som dödades i Paris tagit sig in i EU via flyktingströmmarna till Grekland, så risken att terrorister blandar sig med flyktingar ska inte underskattas. Men radikalisering och rekrytering underlättas självklart också genom våra växande utanförskapsområden, och det har i sin tur självklart en koppling till en ganska extrem migrationspolitik i Sverige de senaste decennierna, en politik som medfört att integrationen inte haft en rimlig chans att fungera.

Samtidigt är denna typ av hot inget Sverige klarar att hantera ensamma. De terrorister som en gång lyckats ta sig in i EU rör sig ju sedan relativt fritt mellan våra länder. Det är därför detta är en fråga som måste hanteras gemensamt inom EU genom exempelvis polissamarbete och underrättelsesamarbete. Jag tror dessutom fortfarande att skärpta gränskontroller även inom EU inte bara skulle skapa bättre ordning i asylmottagandet utan även skulle kunna försvåra tillvaron för såväl terrorister som smugglare, kriminella nätverk och flyktingsmugglare. Det skulle bli som ett filter som fångar upp sådant även inom EU. Det borde gå att hitta en rimlig lösning som är enkel att hantera i vardagen för alla EU-medborgare med legitimation, men som försvårar verksamheten påtagligt för övriga. I längden tror jag faktiskt detta är enda sättet att försvara öppenheten i Europa.
Gränskontroller räcker sannolikt inte

2015-11-13

I dag presenterade Migrationsverket återigen siffror över antalet asylsökande. Den senaste veckan har det handlat om nya rekordnivåer, 10.175 personer på sju dagar (per i går). Så här ser siffrorna ut:
Gränskontrollerna som infördes i går var som sagt ett bra och viktigt beslut för att skapa ordning vid våra gränser och få kontroll över vem som kommer till vårt land. I vilken mån det kommer att bidra till en jämnare fördelning av asylsökande över länderna i EU och därmed minska trycket mot Sverige är däremot mer tveksamt. Gränskontrollerna borde naturligtvis kombinerats med ytterligare åtgärder, tex mitt och moderaternas förslag att avvisa asylsökande som kommer från annat säkert EU-land. Först då kan Sverige få kontroll över situationen och klara ett värdigt mottagande av alla dem som redan kommit hit. Just nu blir läget allt mer kaotiskt i takt med att antalet asylsökande ökar. Nu varnar Migrationsverket för att vuxna ensamkommande män kan tvingas övernatta utomhus - boendeplatserna är helt slut.

Nu öppnar över justitieminister Morgan Johansson (S) för "ytterligare åtgärder". I en intervju i Aftonbladet säger han bland annat att "Vi gjorde en överenskommelse för ett par veckor sedan. Sedan dess har antalet flyktingar fortsatt att öka och ligger nu på ännu högre, historiska nivåer. Var och en som ser det, och ser hur det ser ut i våra system, förstår att det inte kan vara slut här. Vi måste vidta nya åtgärder."

Enligt regeringen är syftet med de tillfälliga gränskontrollerna inte att hindra folk att söka asyl i Sverige, utan att ha kontroll över vilka som kommer. Men trots att flyktingar utan giltiga id–handlingar inte får komma ombord på färjor till Tyskland bryter inte det mot asylrätten, enligt Morgan Johansson. "Man kan faktiskt söka asyl i Tyskland, man kan söka asyl i Danmark. Europa är större än bara Sverige när det gäller asylansökningar" säger ministern till TT.

Och med det självklara synsättet ligger det nära till hands att ta fasta just på förslaget om att avvisa alla asylsökande som kommer direkt från ett annat tryggt EU-land - som exempelvis Tyskland eller Danmark.
Regeringens (och Alliansens) extra ändringsbudget för 2015

2015-11-13

I dag fick jag regeringens extra ändringsbudget för 2015 på mitt bord, den som finansministern översiktligt beskrev vid sitt besök i Finansutskottet igår. Normalt lägger regeringen en höstbudget för den kommande året och följer upp den med en vårändringsbudget våren efter. Men regeringen får lägga extra ändringsbudgetar om det finns särskilda skäl.

Att en regering lägger en extra ändringsbudget är mycket ovanligt men inte helt unikt. Det hände exempelvis senast under finanskrisen, när Alliansregeringen lade en extra ändringsbudget för att bland annat stärka kommunsektorn i ett mycket allvarligt läge. Denna gång är det antalet asylsökande som skapat behov för en förändrad statsbudget.

Satsningarna i den extra ändringsbudgeten bygger på den migrationsöverenskommelse som Alliansen och regeringen gjorde nyligen, och det är givetvis en styrka i en allvarlig situation att det finns ett brett politiskt stöd i riksdagen för politiken.

Den viktigaste förändringen är ett extra stöd på 9,8 miljarder kronor till kommunerna för att kunna hantera den ökande mängden asylsökande och nyanlända. Utöver detta får Migrationsverket en knapp miljard extra för ökande ersättningar och boendekostnader och civilsamhället får 200 miljoner extra för att stärka integrationen och insatser under asyltiden. (Idrotten får 20 miljoner, folkbildningen får 75 miljoner och den ideella sektorn 105 miljoner, varav trossamfunden enligt förslaget ska få "minst 10 miljoner" för sitt arbete med mottagning av nyanlända). Totalt avser ändringsbudgeten 11 miljarder extra för att hantera migrationen. Pengarna ska betalas ut redan i år, men är avsedda att användas under både 2015 och 2016. Staten finansierar denna extrasatsning genom att öka statsskulden.

När det gäller kommunerna i Sjuhärad uppger Borås Tidning att Borås får drygt 80 miljoner, Ulricehamn 30 miljoner, Svenljunga 27 miljoner, Mark 26 miljoner, Tranemo 14,6 miljoner, Herrljunga 5 miljoner och Bollebygd 1,4 miljoner.

Stödet till kommunerna är viktiga och helt nödvändiga. Däremot kan man fundera över hur pengarna fördelas. Tanken är nämligen att fördelningen mellan kommunerna ska ske efter hur många mottagna asylansökande det finns i kommunen i förhållande till kommunens folkmängd. Dessutom får man olika summor för vuxna respektive barn. Fördelningen beräknas dessutom på kända siffror, men läget förändras ju hela tiden. Pengarna är ju dessutom tänkta att täcka kostnader nästa år, och man kan ju omöjligt veta idag hur fördelningen av nyanlända ser ut om ett år. Det lär därmed bli svårt att göra en matematiskt rättvis fördelning.

Ett annat problem är att en del kommuner har ett formellt ansvar för exempelvis ensamkommande barn och ungdomar, men placerar dem i ett boende i en annan kommun. I detta fall ansvarar vistelsekommunen (där boendet finns) för barnens skolgång, medan den ansvariga kommunen får hela statsbidraget. Pengarna borde naturligtvis följa barnen, men alla kommuner hanterar det uppenbarligen inte så. Under föredragningen i finansutskottet sade finansministern att man uppmärksammat dessa problem och "tänker följa detta". Hur det rent praktiskt ska gå till kunde hon dock inte svara på.
Finansministern till Finansutskottet om asylpolitikens kostnader

2015-11-12

Förra veckan krävde Alliansen i finansutskottet att finansminister Magdalena Andersson skulle kallas till utskottet för att redogöra för migrationspolitikens påverkan på statsfinanserna. I dag redogjorde hon för läget. Några bilder nedan illustrerar den extrema situationen. Det gäller antalet asylsökande, antalet av dessa som är ensamkommande barn, den akuta bristen på boendeplatser, det ökande antalet inskrivna som väntar på beslut om uppehållstillstånd, och inte minst påverkan på statens finanser.
Sista bilden är lite otydlig när det gäller siffrorna, men man kan kort sammanfatta läget så här: I år handlar det om förhållandevis små statsfinansiella effekter av det ökande antalet asylsökande. Huvuddelen av kostnadsökningarna täcks i år ut biståndsbudgeten. För kommande år är situationen värre. Det handlar om årliga kostnadsökningar på sannolikt 30-40 miljarder nästa år och 35-60 miljarder åren därefter. Dessa siffror bygger på migrationsverkets senaste prognoser. Mycket talar dock för att den är i underkant, varför kostnaderna kan komma att öka ytterligare. Och siffrorna avser statens direkta kostnader. Till detta kommer naturligtvis andra kostnader. Det är mycket stora summor vi talar om, men det innebär ingen direkt statsfinansiell kris. Staten får låna mer pengar. Vi har som tur är efter åtta år med Alliansen en låg statsskuld, en statsskuld som nu tyvärr ökar igen.

Problemen med det ökande antalet asylsökande handlar just nu främst om akuta frågor som mottagande, handläggnings- tider, boenden under asyltiden och inte minst därefter, påfrestningar på socialtjänst, skola, sjukvård, tandvård och rättssystem. Dessutom handlar det givetvis om framtida integration och hur man ska få fler nyanlända i egen försörjning - något som vare sig Sverige eller andra länder historiskt lyckats något vidare med.
Moderaterna driver regeringen framför sig i migrationsfrågan

2015-11-12

Det är bara att konstatera att regeringen helt saknar ledarskap i migrationsfrågan. Det var Alliansen som tvingades ta initiativ till den första migrationsöverenskommelsen med regeringen, efter att moderaterna på sin partistämma tagit ett antal viktiga beslut och även övriga Allianspartier fört fram olika förslag samtidigt som regeringen varit helt tyst. Och det är nu framförallt moderaterna, och möjligen delvis kristdemokraterna, som driver regeringen framför sig när det gäller hanteringen av den akuta situationen i Sverige med allt fler asylsökande.Bilderna illustrerar regeringens brist på initiativkraft. Efter moderaternas tydliga besked om att vi vill ha omedelbara gränskontroller avvisades detta kategoriskt i måndags av statsminister Löfvén. Och i går - dagen efter - meddelade så regeringen plötsligt att man inför gränskontroller!

Det är bra att regeringen ändrar sig, men de kunde infört gränskontroller redan för flera veckor sedan - både moderaterna och andra partier har förespråkat detta en tid nu. Samtidigt kommer inte gränskontroller att lösa situationen med allt fler asylsökande som söker sig till Sverige. Tvärtom kan det leda till motsatsen - de som ny kommer till vårt land kommer att tvingas välja mellan att söka asyl i Sverige eller avvisas. Det kommer inte längre att gå att resa vidare till Norge eller Finland för att söka asyl. Det krävs därför att gränskontrollerna kombineras med andra åtgärder.

Regeringen kommer därför snart att tvingas genomföra även moderaternas andra förslag, att införa stopp för nya asylsökande som kommer via annat säkert EU-land - de får helt enkelt söka asyl där i stället, i enlighet med tanken bakom de sk "Dublinreglerna". Jag tror att det bara är en tidsfråga innan detta sker. Man kommer inte att ha något annat val, vilket jag påpekade i gårdagens radiodebatt i radio Sjuhärad.
Självklart röstade jag nej till ökad kvotering av föräldrapenningen

2015-11-11

Vid dagens votering om föräldraförsäkringen röstade jag självklart nej till utökning av de kvoterade pappamånaderna från två till tre månader. Ett typiskt socialistiskt familjepolitiskt förslag som gick igenom tack vare folkpartiets stöd. Hur ett parti kan kalla sig liberalt och samtidigt stå för att tvinga familjer att leva som politikerna vill är obegripligt. En sorglig dag för den som tror på människors fria val att forma sina egna liv.

Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna röstade nej till förslaget.
Här trycker jag på NEJ-knappen!


Några bilder från Luxemburg

2015-11-11Det blev ingen tid till någon större rundtur i Luxemburg. Konferensanläggningen ligger en bit utanför centrum och hotellet strax intill. Och det var mörkt på kvällarna när konferensen slutade för dagen. Men sista dagen fick vi ett par timmar över innan vi tog bussen till flygplatsen, och tog en promenad över den välkända röda bron, från Kirchberg in till centrum. Staden är ju en gammal befästning från början, belägen uppe på höjderna, och runt staden rinner floden och det blir som en bred skyddande vallgrav runt staden. Nere i dalen finns egna små stadsdelar och utsikten från bron är vacker.Luxemburg är en stad med blandad bebyggelse, en hel del mycket moderna hus och så vissa gator och kvarter med riktigt vackra gamla hus. Men vi såg såklart bara en liten bit av centrum.
EU-domstolen i Luxemburg

2015-11-11Strax intill konferensanläggningen ligger EU-domstolen, och som jurist måste man givetvis ta en bild där.
Många vill föra över makt från medlemsländerna till EU-byråkratin

2015-11-11

Detta var min första EU-konferens och jag såg det mest som en chans att lyssna och lära mig hur rutinerna fungerar. Konferensen behandlade ju flera olika områden, bland annat frågor kring EU:s finansiella samordning, styrning och kontroll, sociala aspekter på den ekonomiska politiken, den alltid aktuella frågan om ökad konkurrenskraft och tillväxt i EU, liksom ökad samverkan och harmonisering på skatteområdet. Ett avsnitt handlade om Euro-samarbetet och det kändes ju lite vid sidan av för oss svenskar. Självklart berördes också migrationsfrågan i vissa anföranden, men då mer som ett motiv att öka EU:s konkurrenskraft och tillväxt.

Det var minst sagt olika åsikter bland de närvarande. Vissa företräder samma synsätt som Sverige och de nordiska länderna där man är kritiska till att föra över allt mer makt och beslutanderätt till EU-nivån. Andra företrädde mer öppet en betydligt mer federalistisk syn och talade om allt från EU-gemensamma skatter till nya skattebaser som kan ge ökade skatteintäkter som EU-politikerna kan förfoga över.

Detta är en ständig dragkamp inom EU, men styrkan är att Sverige i dessa frågor ofta har en bred samsyn över partigränserna. Vi har bra samtalsklimat mellan partierna och försöker företräda Sverige i första hand och våra partier i andra hand. Vi hade dock partivisa förmöten innan själva konferensen startade, och jag och Maria Plass (M) deltog på EPP:s förmöte, samma partigrupp som moderaterna i EU-parlamentet tillhör.

Konferensen hade inget direkt beslutsmandat utan syftade mer till att sprida kunskap och skapa grund för diskussioner och samtal. Personligen kan jag tycka att det är ett mycket kostsamt sätt att umgås och samtala, dessa stora konferenser kostar stora summor för medlemsländerna i form av resor, hotell mm, och givetvis pressas priserna upp när så många konferenser pågår samtidigt under ett ordförandelands halvår. Men visst var det intressant, man träffar många EU-politiker med insyn och kunskaper, och de informella samtalen vid sidan av konferensen rörde främst migrationsfrågan och gav mig en inblick i hur exempelvis Tyskland och Finland ser på saken.
EU-konferenser är välbesökta tillställningar

2015-11-11


De flesta EU-länder var representerade på konferensen och det blev en välbesökt tillställning. Mycket hög klass på arrangemanget och fantastiskt god mat och service. Det märktes att Luxemburg som värdland ville göra att bra intryck. Allt som sägs översätts till engelska eller franska beroende på vilken kanal man väljer på sin lilla radiosändare med hörsnäcka.
Intervjuad i Radio Sjuhärad

2015-11-10

I morse fick Radio Sjuhärad tag på mig under min frukost på hotellet i Luxemburg, och det blev en kort intervju. I morgon eftermiddag är planen att jag ska delta i en radiodebatt om saken i Radio Sjuhärad via radions fasta studio i riksdagshuset. Vi får hoppas tekniken fungerar.


Moderaterna föreslår stopp för asylsökande via annat EU-land

2015-11-09

I fredags upprepade jag mitt förslag att tillfälligt avvisa alla asylsökande som kommer till Sverige via annat EU-land. Detta som komplement till återinförda gränskontroller. Detta för att ge Migrationsverket och kommunerna en rimlig chans att komma ifatt, och dessutom kunna erbjuda asylsökande ett värdigt mottagande.

Jag presenterade mitt förslag redan den 23 oktober, och har sedan upprepat det flera gånger på bloggen och på sociala medier. Jag har också presenterat förslaget för riksdagsgruppen och våra talespersoner och partiledning. I lördags blev jag intervjuad om förslaget i Radio Sjuhärad, och det inslaget har nu delats över 2.000 gånger (!) på Facebook och Twitter.

I dag meddelade moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra och migrationspolitiske talesperson Elisabeth Svantesson att moderaterna nu förespråkar denna linje. Man vill dessutom skärpa regelverken och öka aktiviteten för att få en större del av dem som nekas uppehållstillstånd att lämna landet. Dessutom föreslår moderaterna att Sverige kräver rabatt på EU-avgiften. Man påpekar också att det är av största vikt att regeringen påskyndar de beslut som Alliansen och regeringen enades om för ett par veckor sedan.

Moderaternas nya förslag på ytterligare insatser för att hantera den akuta flyktingkrisen:

• Tillfälliga gränskontroller ska införas och de asylsökande som anländer till Sverige från andra EU-länder och som inte tidigare registrerats enligt Dublinförordningen ska nekas inresa till Sverige.

Det är uppenbart att EU:s gemensamma regler för asylmottagande inte fungerar tillräckligt väl. Att Dublinförordningen inte följs eller implementeras i tillräckligt hög grad i medlemsländerna får särskilda konsekvenser för Sverige.

Under perioden med tillfälliga gränskontroller ska Sverige se över andra EU-länders lagstiftning på området i syfte att harmonisera våra regler med exempelvis Tysklands.

• Återvändandeprocessen ska effektiviseras och gå snabbare.

Hela legitimiteten för asylrätten bygger på att ett ja är ett ja och ett nej är ett nej. Den som har fått ett avslagsbeslut ska lämna landet. Detta är särskilt viktigt i den akuta situation Sverige är i.
Regeringen måste nu på alla nivåer arbeta för att fler med avslagsbeslut lämnar landet. Polisen måste ges det stöd som behövs och regeringen behöver driva återvändandefrågor i internationella kontakter på ett helt annat sätt än vad som hittills gjorts. Att få på plats återtagandeavtal med berörda länder är en del i arbetet framåt. Vi vill se en tidtabell för hur regeringen ska arbeta med frågan. Svenskt bistånd ska även kunna villkoras mot vissa av de länder det rör sig om.

• Sverige ska kräva lägre EU-avgift.

Sverige är i dag nettogivare till EU. Samtidigt har vi tagit ett betydligt större ansvar än de flesta andra EU-länder och de offentliga finanserna påverkas nu av kostnadsökningar i miljardklassen. Enligt EU-kommissionens prognos, som publicerades i torsdags, kommer budgeteffekten för migrationen bli klart störst i Sverige.

Sveriges stora ansvarstagande i flyktingkrisen måste nu få genomslag även i vår avgift till EU. Regeringen bör på EU-nivå driva att Sveriges avgift under kommande år ska sänkas till följd av det stora ansvar vi tagit.

Min egen kommentar till dagens beslut: Jag har ju argumenterat för denna linje en tid nu, både internt och externt, och tycker det känns bra att det från och med idag även är partiets linje. Det är mycket viktigt att moderaterna står upp för att ta ansvar även för svåra beslut i en extrem situation. Med vårt förslag ger vi Migrationsverket och kommunerna en chans att komma ikapp, ökar möjligheten till ett värdigare mottagande av dem som kommit som asylsökande den senaste tiden och tvingar samtidigt andra EU-länder att ta ett större ansvar. Ingen på flykt kommer att nekas rätten till skydd eller att söka asyl, men däremot får man göra det i något av de säkra EU-länder man passerat på sin väg till Sverige. I dagens akuta läge är det inte en orimlig lösning. De praktiska problem som måste lösas är hanterbara jämfört med vad som händer om vi inte gör något och samhällssystemen kollapsar.
Framme i Luxemburg

2015-11-08

I eftermiddags kom jag fram till Luxemburg, som just nu är EU:s ordförandeland. Hela landet har en dryg halvmiljon invånare, så det är ungefär lika stort som Göteborg. Men Luxemburg är tillsammans med Qatar de två länderna i världen med högst BNP per capita. I morgon börjar konferensen.Mitt förslag om REP-avdrag kanske blir verklighet?

2015-11-08

Moderaterna har nyligen förordat en utvidgning av RUT-avdragtill att omfatta fler tjänster, allt som en del att politiken att hjälpa fler unga och utrikes födda ut i arbete. I samband med migrationsöverenskommelsen mellan regeringen och Alliansen bestämdes också att en av integrationsåtgärderna kommer att bli ett utvidgat RUT-avdrag, som även ska omfatta hushållsnära IT-tjänster. Och nu går Miljöpartiet ut och driver mitt gamla förslag om REP-avdrag (skatteavdrag för hushållsnära reparationstjänster).

Mycket talar för att det kommer att hända saker på detta område, och jag tror för egen del att just reparationstjänster är den absolut bästa varianten. Det kan både skapa förutsättningar för en massa nya småföretag och bidra till att motverka dagens köp-slit-och-släng-samhälle. En insats både för jobben, miljön och hushållandet med resurser.
Orimligt - misstänkta brottslingar ska polisanmälas!

2015-11-08

I helgen kom en förvånande nyhet. Försäkringskassan slutar anmäla vissa misstänkta bidragsbrott! Det gäller fall där den misstänkte flyttat från Sverige eller då beloppet understiger 5.000 kronor, skriver Dagens Nyheter. Undantag ska bara göras om det finns särskilda försvårande omständigheter, som exempelvis upprepat fusk.

Omkring var fjärde polisanmälan som kassan hittills har gjort handlar om personer som lämnat landet.

Från polisens sida är man kritisk mot beslutet, och anser att kassan har en skyldighet enligt lag att anmäla alla misstänkta brott. Och självklart är det så. Alliansen införde bidragsbrottslagen för att markera att fusk med bidrag och ersättningar är precis lika allvarligt som fusk med skatten. Det är samma pengar. Och vilka signaler ger man om man i förväg säger att det är okej att fuska upp till 5.000 kronor?
På väg till EU-konferens i Luxemburg

2015-11-08

I dag söndag går resan söderut till Luxemburg, där jag och några riksdagskolleger från Finansutskottet och Skatteutskottet representerar Sverige på en tvådagars EU-konferens om den europeiska stabilitetspakten och samordning av den ekonomiska politiken i EU.
Intervjuad av Radio Sjuhärad om mitt förslag om tillfälligt asylstopp

2015-11-07

I morse blev jag intervjuad av Radio Sjuhärad angående mina utspel på bloggen, Twitter och Facebook i går om ett tillfälligt stopp för asylsökande som kommer via annat EU-land. Lyssna på inslaget här eller läs nyheten här.

Lite förtydliganden behövs dock.

För det första gäller mitt förslag ett tillfälligt stopp, inte ett permanent. Tanken är att vi måste ge kommunerna och Migrationsverket en chans att komma ikapp med boenden mm.

För det andra blandar Radio Sjuhärad ihop förslaget om återinförda gränskontroller med förslaget om stopp för asylsökande, det är två olika saker, vilket jag påpekade i intervjun. Tillfälliga gränskontroller i 30 dagar kan Sverige införa enligt gällande regler om det behövs för ordning och säkerhet. Att däremot stoppa asylsökande som kommer via annat EU-land har inget stöd i gällande konventioner eller regelverk. Min poäng är dock att i ett läge där inga länder i Europa vare sig respekterar Schengenreglerna om yttre gränskontroll eller Dublinförordningen om registrering av asylsökande så har alla gällande regelverk redan fallit. Sverige måste då ha den politiska kraften att ensidigt införa ett tidsbegränsat stopp för nya asylsökande som redan passerat ett annat säkert EU-land på sin väg till Sverige. Det finns inte heller vad jag vet några sanktioner i gällande konventioner som skulle drabba Sverige. Hur länge ett tidsbegränsat stopp skulle gälla får man diskutera, det kan upphävas när Sverige återigen har kontroll över situationen.

Dagens läge är akut. Boendena slut, kostnaderna skenar, handläggningstiden för asylärenden uppe i 2 år och i går meddelades att det inte går att få fram mer än maximalt 4.000 tältplatser i år – vilket räcker i knappt två dagar! Hittills i år har det kommit över 120.000 asylsökande, varav 20.000 ensamkommande barn och ungdomar. I går sattes ett nytt rekord, en bra bit över 2.000 personer på en dag. Sverige har redan tagit emot i särklass flest per invånare i hela EU. Vi begär nu hjälp och avlastning från andra EU-länder, men det är ett orealistiskt krav. Ingen kommer att hjälpa oss frivilligt. Det finns då bara ett sätt och det är att tvinga övriga att ta sitt ansvar genom att Sverige temporärt stänger gränsen för asylsökande som kommer via annat EU-land. Ingen förvägras på detta sätt sin rätt till skydd eller att söka asyl, men de får göra det i något av alla de säkra trygga länder de passerat på sin väg till Sverige. För det fall någon kommer direkt till Sverige som asylsökande (exempelvis via flyg eller båt från icke säkert EU-land) ska Sverige givetvis ta emot den asylsökande precis som tidigare. Mitt förslag gäller endast om man kommit via ett säkert EU-land till Sverige. I detta läge har man inget akut behov av skydd.

Jag fick också frågan om det inte vore fel mot dem som har släktingar eller bekanta i Sverige att neka dem att söka asyl här. Men detta kan hanteras i efterhand. Så gör man redan idag relativt ofta när människor förs över mellan länder för att återförena familjer, och det kan ju ske i två riktningar. Detta är steg två efter att den akuta asylhanteringen klarats av, och det förhindras inte genom mitt förslag.

Jag upprepar det jag säger i slutet av intervjun - detta är ett radikalt förslag, men situationen är extrem just nu och då krävs radikala lösningar. Allt annat är oansvarigt.
Besök i Mölndal på asylboende för ensamkommande barn

2015-11-06

I dag besökte jag och min moderata riksdagskollega Ellen Juntti ett asylboende för ensamkommande flyktingbarn i Mölndals kommun. Jag har inga foton från besöket och exakt var boendet ligger berättar jag inte eftersom man inte gärna vill gå ut med detta numera efter de hot och möjliga attentat som skett mot vissa boenden i landet. Man har dock inte råkat ut för några hot eller angrepp mot migrationsverkets eller kommunens anläggningar i Mölndals kommun.

Vi fick först träffa fyra tonåringar som bor på boendet. De kommer från Somalia, Eritrea, Etiopien och Albanien. De väntar alla på att få sin asylansökan avgjord. På boendet finns också nio afghanska pojkar och några flickor från Afghanistan som bor tillfälligt på anläggningen i avvaktan på att erbjudas plats på lämpligt asylboende. Flickorna bor i en egen del av anläggningen. De fyra killarna visade oss runt på boendet och vi fick se deras rum och allmänna utrymmen. Den som varit längst i Sverige kom för ett år sedan.

Jag tog inga bilder på pojkarna heller, eftersom de är minderåriga. Därmed måste man först ha tillstånd från deras gode män om man ska lägga ut bilder på sociala medier.

Efter rundvandring på boendet väntade Mölndals kommuns verksamhetschef för ensamkommande barn och ungdomar, Birgitta Korpe, och några av hennes medarbetare på oss, och över en kopp kaffe fick vi en föredragning om det aktuella läget i Mölndals kommun, och tillfälle att lyssna på personalens åsikter om situationen.

Det är ingen tveksamhet om att läget är dramatiskt när det gäller mottagande av ensamkommande barn och ungdomar. År 2013 var man bara några få anställda inom denna verksamhet i Mölndal, idag är man 35 medarbetare och verksamheten är idag så omfattande att den blivit en egen enhet inom Socialtjänsten. Man har nu ett antal enheter runt om i kommunen som sammanlagt erbjuder 300 transitplatser (korttidsplatser i avvaktan på kommunplacering) i egen regi eller i samverkan med entreprenörer. Man har också egna asylboenden och jourfamiljer/familjehemsboenden för ensamkommande.

År 2013 tog man emot 599 ensamkommande. 2014 ökade detta till 1.609 och hittills i år (tom oktober) har man tagit emot 3.400 ensamkommande. Det innebär att en knapp femtedel av alla ensamkommande som kommit till Sverige i år passerat ett transitboende i Mölndals kommun.

Problemen växer när det gäller att hitta såväl transitboenden som asylboenden. Och flera kommuner vägrar nu att ta emot fler barn till asylboenden, man säger att man helt enkelt inte har plats för fler. Detta gör att Mölndals kommun har svårt att får barnen vidare från transitboendena. Normalt ska barnen stanna bara 2-3 dagar innan de omplaceras, men numera kan det ta 2-3 veckor. Detta skapar problem - dels tar platserna i transitboendena slut, dels skapar barnen anknytning till vuxna eller andra barn på transitboenden och i jourfamiljer, och vill sedan inte resa vidare till andra boenden.

Problemen växer också när det gäller att hitta jourfamiljer där mindre barn kan vistas innan de överförs till familjehems- boenden. Många vill starta jourfamiljehem och familjehem och socialtjänsten har svårt att hinna med kvalitetskontrollen. Man upptäcker dock en del oseriösa aktörer. Samtidigt tvingas man sänka kraven vilket medför risker för barnen.

När det gäller personalsituationen har man en fördel av att kunna rekrytera från utbildningar i Göteborg. Men även Göteborgs Stad rekryterar nyutexaminerade socionomer, och ingångslönerna stiger kraftigt. I Mölndal kan en nyutexaminerad socionom utan arbetslivserfarenhet få en ingångslön på 26.000 kronor. I Angered i östra Göteborg är ingångslönen för samma yrkesgrupp idag 32.000 kronor! Samtidigt pressas personalen hårt, många upplever stress och sjukskrivningarna blir allt fler. Det är också mycket pappersarbete när det gäller ensamkommande barn och ungdomar, varje individ genererar minst 15 (!) A4-dokument.

Mölndals kommun drabbas också ekonomiskt av det höga trycket av asylsökande. I år beräknas socialnämnden gå med mellan 70 och 100 miljoner i underskott. Det är ganska mycket för en kommun som har en balansomslutning på ca 4 miljarder. Ersättningarna från staten både är otillräckliga och släpar efter. Man har också problem med att andra kommuner placerar barn på boenden som drivs av privata entreprenörer i Mölndals kommun. Mölndal måste då stå för skolgången, men får inte alltid full täckning för detta från den andra kommunen. Man efterlyser någon from av schablonersättning mellan kommuner för att täcka kostnaderna för skolgång. Man uppskattade också vårt besked om att moderaterna vill att staten ska ta över hela det ekonomiska ansvaret för nyanlända under tre år i stället för dagens två år.

Ett nytt problem som dykt upp är att romska barn söker asyl i Sverige. Eftersom alla har rätt att få sin asylansökan prövad och väntetiderna är långa innebär det att även dessa barn måste få plats i asylboende. Detta kan vara ett nytt sätt för romer att försöka få stanna lägre tid i Sverige än de tre månader man har rätt att vara här utan att arbeta, och att ordna boende för sina barn. Problemet är att dessa barn oftast saknar asylskäl men ändå upptar platser på boenden. Det är också svårt för socialtjänsten att utreda var föräldrarna finns, vilket man brukar göra om ensamma barn från Europa påträffas i kommunen. Föräldrarna kan både finnas i hemlandet och i Sverige (exempelvis som tiggare) och utredning kräver samverkan med ambassader och är tidskrävande och svårt att hinna med dagens övriga arbetsbelastning. Detta aktualiserar frågan om avvisning till "säkra länder" samt att det är akut att se över specialreglerna om avvisning av ensamkommande barn som saknar asylskäl. I dag finns ofta verkställighetshinder på grund av att man inte kan utreda hur mottagningssituationen i hemlandet ser ut.

Vi frågade också hur det ser ut med ålder på de ensamkommande barnen och om man bedömer att barnen verkligen är under 18 år. Jag kände ingen misstanke om att de fyra tonåringar vi träffade skulle vara över 18 år. Men man berättade om flera ärenden där man i efterhand fått vetskap om att "barnen" varit över 30 (!) år. I en del fall berättar den asylsökande själv om sin ålder efter en tid, för att situationen blir ohållbar. Att skicka en 30-åring till gymnasiet blir naturligtvis lite märkligt. I ett fall var det ensamkommande "barnet" i verkligheten 40 år! I de fall där man i efterhand upptäcker felaktiga åldersuppgifter skickas den asylsökande tillbaka till migrationsverket för handläggning som vuxen. Man kunde inte säga hur stor andel av de ensamkommande som kan misstänkas vara över 18 år, men menade att det nog inte är så jättemånga fall. Men man efterlyste mer noggrann ålderskontroll redan vid inskrivningen hos migrationsverket, och menade att med den brist som idag finns på boendeplatser så är det inte acceptabelt om vuxna upptar de platser som barnen behöver. Vi upprepade moderaternas krav om tydligare ålderskontroller på ensamkommande barn och ungdomar.

Under vårt samtal fick vi ett rakt och tydligt besked från en av de närvarande. Sverige närmar sig inte gränsen för vad vi klarar av. Vi har redan passerat den. Och ingen sa emot. När det beskedet kommer från de främst ansvariga i en kommun med ett fantastiskt engagemang, mycket entusiastiska och uppenbarligen kreativa problemlösande medarbetare och med mycket lång erfarenhet som mottagningskommun - ja då måste man faktiskt ta det på allvar. Jag upprepar mitt förslag om att för en tid stoppa alla asylansökningar från personer som kommer via annat EU-land. Vi måste ge våra kommuner och migrationsverket en rimlig chans att hantera alla de människor som redan kommit till vårt land. Det finns inga alternativ längre, det är helt enkelt fullt.
Moderaterna kräver omedelbart införande av gränskontroller

2015-11-06

I kvällens SVT Rapport kräver Beatrice Ask, rättspolitisk talesperson för moderaterna, att regeringen nu inför tillfälliga gränskontroller.

"Att bostäderna för asylsökande håller på att ta slut är bara ett av flera exempel som visar hur akut flyktingsituationen i Sverige är nu. Flera åtgärder krävs nu samtidigt och det är dags för regeringen att bestämma om tillfälliga gränskontroller. Vi måste ha bättre kontroll över vilka som kommer till Sverige i dag. Regeringen måste vara en pådrivande kraft i detta, Det är dessutom mycket mindre resurskrävande än om vi i efterhand ska ägna oss åt inre utlänningskontroll", säger Beatrice Ask.

"Nu har vi ett extraordinärt läge, vi har polis och tullverk, det går att hitta praktiska lösningar. Tappar vi kontrollen nu kommer resurserna inte att räcka senare. En stor andel av de som anländer söker inte asyl och vi vet inte vart de tar vägen – det är ohållbart. Nu krävs ordning och reda och bättre kontroll över läget".
En nyhet som talar för sig själv

2015-11-06

TextTV idag. Som upplysning kan nämnas att bara idag kom en bit över 2.000 asylsökande till Sverige. 4.000 tältplatser räcker alltså inte ens två dygn med nuvarande volymer av asylsökande. Och det kommer fler för varje dag...


Hög tid att avvisa alla asylsökande som kommer via annat EU-land

2015-11-05

Justitieminister Morgan Johanssons presskonferens idag får nog betecknas som historisk. Hans besked ett "Sverige nu nått gränsen för vad vi klarar av när det gäller asylmottagande" och att "Sverige inte längre kan garantera tak över huvudet för asylsökande" är anmärkningsvärd, inte minst med tanke på att det så sent som i våras hette från statsministern att "det inte finns någon gräns för asylmottagandet" och att "Sveriges förpliktelser enligt internationella konventioner måste gälla". (Bilden nedan citerad från Dagens Nyheters nätupplaga).

Och läget är akut. Migrationsverket redovisar en akut kris när det gäller boendeplatser och handläggningstiden för ett asylärende beräknas nu ligga på två år. Och frågan om var alla som beviljas asyl sedan ska ta vägen har ingen något svar på. Det går ju inte att trolla fram bostäder.

Det syns inte heller någon avmattning av strömmen av asylsökande, snarare tvärtom. Hittills i år har det kommit 117.000 personer, och nu kommer ca 9.000-10.000 personer per vecka. Med tanke på att det återstår nästan 8 veckor av året kan man således anta att det kommer ytterligare runt 80.000 personer fram till årsskiftet. Det skulle betyda runt 200.000 personer i år - om inte antalet per vecka ökar ytterligare. Morgan Johanssons tal om 160.000 i år bygger på en tidigare prognos från Migrationsverket som troligen redan är överspelad. Jag har tidigare gissat på 200.000 och det känns allt mer sannolikt.

I dag kommer EU-kommissionens höstprognos. Man räknar med att ytterligare tre miljoner människor kommer att söka asyl i EU fram till 2017. Hur man kommit fram till denna summa vet jag inte, min egen gissning är att det handlar om betydligt fler. Bara i Syriens närområde och i norra Afrika sägs det finnas uppemot 12 miljoner människor på flykt. Till detta kommer alla afghaner som söker sig till Sverige (en av de största grupperna av asylsökande idag). Men om vi ändå antar att det stämmer med 3 miljoner kan man ju fundera över hur många av dessa som kan komma att söka sig till Sverige?

Hittills i år har det kommit 710.000 asylsökande till EU enligt Frontex (EU:s gränsövervakningsorgan). Av dessa har alltså 117.000 sökt asyl i Sverige. Det betyder drygt 16%. Om Sverige skulle ta emot samma andel av de tre miljonerna skulle det betyda ytterligare 480.000 asylsökande. Men med tanke på att omvärlden skärper sina regelverk snabbare och mer än vad Sverige ens diskuterar finns naturligtvis en sannolikhet för att ännu fler söker sig hit.

Samtidigt kräver nu Sverige omfördelning av asylsökande så att övriga EU ska avlasta Sverige. Danmarks utrikesminister Kristian Jensen är dock inte beredd att agera för att ge Sverige avlastning i flyktingmottagningen. "Varje land har valt sin kurs på flyktingområdet. De har gjort sitt val och det måste de nu hantera", sade han på torsdagen enligt TextTV. Och så resonerar nog många länder - man tycker att Sverige, Tyskland och andra som haft ett högt tonläge i asylfrågan och kritiserat andra länder nu får ta ansvar för sina egna beslut. Någon större sannolikhet för avlastning från övriga EU ska nog inte Sverige räkna med. Det är dessutom som jag tidigare påpekat märkligt att asylsökande först ska resa genom hela EU till Sverige för att söka asyl, och därefter fördelas ut till bland annat de länder som de passerat på vägen.

Läget är alltså akut, och krisinsikten infinner sig så sakta hos de politiska partierna, även om tre partier - C, V och MP - fortfarande lever i något slags drömvärld som helt saknar verklighetsförankring. Men krisinsikt är tyvärr (ännu) inte detsamma som handling. Migrationsöverenskommelsen mellan regeringen och Alliansen är exempelvis bra, men långt ifrån tillräcklig, och dessutom förhalar regeringen genomförandet av det som beslutades i överenskommelsen. Gränskontrollerna lyser också med sin frånvaro.

Vad ska Sverige då göra? Jag har tidigare envist hävdat att Sverige inte kan sätta något tak för människor som söker asyl för att få skydd. Det gäller fortfarande - om än med ett stort och viktigt undantag. De asylsökande som kommer via ett annat EU-land är inte på flykt undan krig - de har redan haft möjlighet att söka skydd i säkra EU-länder som de passerat på vägen till Sverige - exempelvis Grekland, Bulgarien, Rumänien, Italien, Kroatien, Slovenien, Ungern, Tjeckien, Österrike, Tyskland, Polen eller Danmark. Men de har avstått från detta och i stället sökt sig till Sverige. Sannolikt för att Sverige erbjuder mer generösa regler än andra EU-länder. Hade Sverige tidigare harmoniserat sina regelverk med övriga EU hade vi inte haft den situation vi har idag. Men nu är läget akut.

Jag har ju tidigare lanserat mitt eget förslag (som alltså inte är moderaternas förslag, viktigt att förtydliga). Jag menar att de som kommer från annat EU-land till Sverige för att söka asyl ska avvisas direkt vid gränsen. Detta innebär naturligtvis återupprättade svenska gränskontroller vid alla stora gränspassager såsom Öresundsbron och alla färjeterminaler. Dublinförordningen syftar till att man ska söka asyl i första säkra land och därmed ligger det i vart fall i förordningens anda att Sverige nu säger stopp för alla nya asylsökande som kommer via annat EU-land och därmed tvingar dem att återvända till närmast föregående EU-land. Vi tvingar på detta sätt övriga EU att ta det ansvar som de knappast lär ta frivilligt. Mitt förslag innebär inte att någon asylsökande förvägras skydd, man tvingas bara söka detta skydd i ett annat EU-land än Sverige. Detta skulle alltså innebära ett tillfälligt asylstopp i Sverige, och bör gälla i vart fall året ut och eventuellt även under nästa år. Undantag ska givetvis gälla för de eventuella ärenden där Sverige är första säkra asylland.

Visst finns det invändningar mot mitt förslag. Det skulle sannolikt innebära att vi formellt bryter mot vissa konventioner. Men eftersom hela EU just nu bryter mot i stort sett alla regelverk som finns och gränskontrollen och dublinförordningen inte respekteras så kan inte Sverige ensamma leva upp till alla konventioner och regelverk. Det är som Morgan Johansson säger - gränsen för vad vi klarar är redan nådd. Nu måste vi lägga resurserna på att hantera dem som redan kommit hit och stänga gränsen i övrigt. Och därmed tvinga andra länder att ta samma ansvar som Sverige redan gjort.

Jag har tidigare sagt att det bara är en tidsfråga innan regeringen tvingas stänga gränsen för asylsökande. Och den dagen närmar sig nu med stormsteg. Lika bra då att göra det omgående innan krisen förvärras ytterligare.
Tiggeriets baksidor gör sig allt oftare påmint

2015-11-05

Den naiva linjen att det inte förekommer organiserat tiggeri och att tiggarna bara är oförargliga personer som frivilligt sitter i sitt gathörn med en mugg utan att störa någon får allt mer mothugg av verkligheten.

Förutom avhysningen av den stora illegala bosättningen i Malmö diskuteras liknande avhysningar på fler orter, exempelvis i Eskilstuna. Malmö fann en väg genom den komplicerade juridiken för att verkställa en avhysning, och fler lär följa efter. Viktigt dock att förenkla lagstiftningen så det går snabbare och enklare att avhysa personer som ockuperar annans mark.

Nu har också polisen i Västra Götaland gripit fyra personer misstänkta för människohandel i samband med tiggeri. Allt enligt denna artikel i GT/Expressen. Det är en östeuropeisk liga som misstänks ha bedrivit människohandel i Göteborgsområdet. Bland annat har man utnyttjat funktionshindrade personer för tiggeri. "De misstänkta har transporterat ut ett flertal personer till olika platser i Göteborgsområdet för att tigga. Därefter har de som tiggt tvingats redovisa sina inkomster för de misstänkta. Inkomsterna har också tagits omhand av de misstänkta. Detta har pågått under ett par månader" säger polisen.

Och i Eskilstuna är polisen uppgivna när det gäller två olika grupperingar som slåss om herraväldet och om att tigga på de bästa platserna i stan. Det är olika minoritetsgrupper från Rumänien och Bulgarien som slåss med romska grupper. Allt enligt denna artikel i Eskilstunakuriren. Liknande händelser med bråk mellan olika grupperingar av tiggare har tidigare rapporterats från bland annat Göteborg.

Helt klart är att det följer mycket negativt i spåren av tiggeriet. Och allt fler börjar inse att svenska politiker och media tidigare haft en mycket naiv syn på detta. Påståendet att tiggeriet ger för lite pengar för att vara intressant för kriminella nätverk är uppenbarligen fel. Och påståendet att tiggarna sitter där frivilligt i sitt gathörn är inte heller alltid sant. Det finns också tydliga tecken på kopplingar mellan att utnyttja människor för tiggeri och att utnyttja dem för annat, exempelvis prostitution och svartarbete. Moderaternas samlade förslag om möjlighet till kommunala tiggeriförbud, kriminalisering av allt organiserande av tiggeri (vilket underlättar jämfört med dagens regler som kräver att man kan bevisa människohandel) och skärpta regler för avhysning av illegala bosättningar måste genomföras snarast!
Bankföreningen: Amorteringskulturen i Sverige har stärkts

2015-11-05

Bankföreningen konstaterade i ett pressmeddelande igår att amorteringskulturen stärkts i Sverige vad gäller hushåll med hög belåningsgrad på sina bolån. (Läs hela pressmeddelandet här). Att de flesta högbelånade hushåll numera amorterar på sina bolån är en sund utveckling som bidrar till att minska risken för en "bolånebubbla".


Enig riksdag stoppar dubbla påföljder vid skattebrott

2015-11-04

Alldeles nyss beslutade en enig riksdag om stopp för dubbelprövning vid felaktiga skatteuppgifter.

En person som har lämnat en felaktig uppgift vid deklarationen och fått skattetillägg som straff ska inte längre efteråt kunna åtalas för skattebrott för samma felaktighet. Även det omvända ska gälla; Skatteverket får inte fatta beslut om skattetillägg om en åklagare redan väckt åtal för skattebrott i samma fråga. Man ska alltså inte längre kunna straffas vid två olika tillfällen för samma förseelse.

Däremot, om det sker i en och samma domstolsprocess kan man även i fortsättningen få både skattetillägg för en förseelse och dömas för skattebrott. Det blir då en kombination av olika påföljder för samma brott.

Dagens beslut är en seger för rättssäkerheten. Att ha ett system med dubbla straff för samma brott - både en hög administrativ avgift och en straffpåföljd - är orimligt, vilket många påtalat genom åren. En utredning tillsattes av Alliansen 2012, efter internationell kritik. På senare tid har kritik även kommit från Europadomstolen. Ett lagförslag har nu tagits fram som bygger på utredningsförslaget och nu har alltså en enig riksdag röstat för ett stopp för detta.
Moderaterna kräver åtgärder mot nya olovliga bosättningar

2015-11-04

I en intervju med Aftonbladet konstaterar moderaternas partisekreterare Tomas Tobé att regeringen nu måste ge kommunerna bättre möjligheter att kunna förhindra nya olovliga bosättningar runt om i landet.

"Det är bra att det inte etableras kåkstäder i Sverige och vi står bakom att polisen nu har agerat", säger Tobé med anledning av gårdagens rivning av tältlägret i Malmö.

"Stefan Löfven verkar ju ha förståelse för att det är orimligt att det växer fram olovliga bosättningar runt om i Sverige. Men då borde han också vara öppen för att nu ge besked till kommunerna i linje med det Moderaterna föreslagit. Det handlar om att ge kommunerna möjlighet att lokalt förbjuda tiggeri på särskilda platser. Dessutom ska kommunerna få ha egen personal som ska kunna förhindra att det etableras nya tältläger."

"Det här är svåra frågor, men vi behöver nu se till att vi får fram förslag här och nu. Moderaterna skulle stödja sådana förslag i riksdagen", avslutar Tobé.
Antalet asylsökande ökar igen

2015-11-04

Under några dagar i slutet av förra veckan och under helgen gick strömmen av asylsökande ned, vilket påstods ha samband med att några gränser i Mellaneuropa tidigare varit stängda ett tag. Men de senaste dagarna har antalet asylsökande till Sverige ökat igen, inte minst har antalet ensamkommande barn och ungdomar ökat kraftigt. Så här ser statistiken ut per igår, först totala antalet asylsökande, sedan antalet ensamkommande (figurer från Migrationsverkets hemsida):
Även arbetsförmedlingen varnar för kraftigt stigande kostnader

2015-11-04

Arbetsförmedlingen varnar för skenande kostnader. Den stora strömmen av asylsökande gör att arbetsförmedlingen måste räkna upp sin prognos kraftigt för hur många som kommer att behöva hjälp att få jobb. I somras räknade Arbetsförmedlingen med att 45.000 skulle in i det så kallade etableringsuppdraget 2019. Nu tror man att det handlar om 121.000. Man har redan flaggat för att det måste skjutas till upp till 10 miljarder kronor mer år 2019, men det kan nu behövas ännu mer. Man ser också att regeringens vallöften, som skulle "ersätta fas 3", drar ut på tiden.

Och andelen av de arbetslösa som är utrikesfödda ökar. 2006 var andelen ungefär 25%. Idag är andelen över 50%. Det är detta som moderaterna menar med det nya utanförskapet. Det är idag koncentrerat till främst unga lågutbildade, funktionshindrade och utrikes födda. Och då måste också politiken förändras för att fler av dessa ska komma i egen försörjning.
Moderaterna utvecklar jobbpolitiken - och öppnar för utökat RUT

2015-11-04

I en intervju med Svenska Dagbladet pekar Elisabeth Svantesson, moderaternas arbetsmarknadspolitiske talesperson, på tre viktiga delar i Moderaternas utvecklade politik för fler jobb.

* Vi återupprättar nu vår jobbpolitik. Under de sista åren i regeringsställning hade vi för lågt tempo i att utveckla vår jobbpolitik. Vi gjorde för lite. Nu måste det bli lättare för människor att få det första jobbet och etablera sig på arbetsmarknaden, det måste bli enklare att byta yrke mitt i livet och arbetslivet måste bli mer hållbart så att människor kan och vill jobba lite längre.

* Unga och utrikes födda är de som drabbas hårdast av det nya utanförskapet med svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Men vi ser också att den psykiska ohälsan ökar hos de som jobbar och att vi måste göra mer för att öka den frivilliga rörligheten och skapa ett längre, men mer hållbart arbetsliv.

* Samtidigt kan vi ett se ett ”bidragscurlande” med en omhändertagandepolitik inom integrationspolitiken, men även inom ersättningssystemen. Vi måste öka kraven på de som får pengar från det gemensamma. Utbildningsplikten för nyanlända är en viktig del, men kraven kommer att behöva öka även kring andra stöd, som försörjningsstödet. I vissa kommuner ställs inga krav. Det är viktigt att vara aktiv, annars passiviseras man.

Inom ramen för dessa huvudpunkter kommer moderaterna att lägga fram olika förslag. Många av dessa antogs på vår senaste partistämma, och mer kommer. Bland annat talas det om att utvidga RUT till fler tjänster. För egen del hoppas jag mycket på min riksdagsmotion om "REP-avdrag". Jag är övertygad om att en sådan reform (skattereduktion för hushållsnära reparationstjänster - allt från vitvaror och cyklar till hemelektronik) skulle bana väg för många nya småföretag. Dessutom skulle det innebära en stor miljöinsats.
En självklarhet att avhysa de illegala bosättarna i Malmö

2015-11-03

Aktivister och vänsterdebattörer menar att det är fel att avhysa tiggarna från bosättningen i centrala Malmö och har gjort passivt motstånd mot polisen. De tycker också att Malmö Stad måste erbjuda annan plats för att bygga nytt läger. Jag tycker tvärtom att det är en självklarhet att polisen avhyser samtliga illegala bosättare, och att det ska ske villkorslöst.

Det finns flera skäl för att en villkorslös avvisning bör ske:

1. EU-reglerna ger rätt att vistas tre månader i Sverige under förutsättning att man har medel för egen försörjning. Efter tre månader får man endast stanna om man har ordnat boende och antingen är aktivt arbetssökande eller har ett arbete. Att mer eller mindre bo permanent i olagliga bosättningar är ett brott mot EU:s regler om den fria rörligheten. Både SVT och tidningar har dessutom gjort reportage om personer som vistats i det aktuella lägret långt över tre månader. Exempelvis har TT intervjuat en 22-åring som bott i ett av skjulen i nästan två år, och även i nyhetssändningarna i TV i går kväll rapporterades det om romer som bott på den aktuella platsen i flera år. Det är definitivt inte förenligt med EU:s regler.
2. Ingen har självklart rätt att bosätta sig på annans mark utan tillstånd, oavsett om man är svensk medborgare eller är här på besök från annat land. När det sker är det en allvarlig inskränkning i äganderätten.
3. Malmö kommun har ingen juridisk skyldighet att erbjuda annan uppställningsplats för husvagnar och bilar och inte heller att erbjuda försörjning åt dessa personer eller bekosta deras hemresa. Det är inte Malmö Stads ansvar vart dessa personer tar vägen efter avhysningen. I den mån man erbjuder plats på kommunalt härbärge eller bussbiljett hem gör man redan betydligt mer än lagen kräver.
4. Bosättarna hävdar att de inte har någonstans att ta vägen. Men de är inte hemlösa. De har ett hem i ett annat EU-land, där de också är medborgare.
5. Lagen måste gälla lika för alla. Ingen annan får ställa upp sin husvagn eller tält på annans mark, på parkeringar eller i parker. Och miljö- och hälsoskyddsreglerna liksom brandskyddsreglerna är stränga i våra städer - för alla medborgare. Att se till att lagen efterlevs handlar främst om likhet inför lagen. Om Sverige ska vara ett rättssamhälle får inte lagen tillämpas olika mot olika människor.

Vissa försöker göra detta till en fråga om diskriminering av romer. Det är helt befängt att påstå det. Det hade varit exakt lika självklart att avhysa illegala bosättare om de varit japaner, tyskar eller islänningar. Eller svenskar. Avvisningen sker ju inte på grund av bosättarnas etniska härkomst utan för att de bryter mot svensk lag.
Årets vinskörd

2015-11-02Detta är årets vinskörd hemma i trädgården. Inte så illa uppe på berget i Ubbhult! Jag odlar vin dels på friland, dels i växthus. Den lilla högen med klasar längst till vänster är växthusodlade druvor som blir lite större och sötare och är väldigt goda att äta som de är. De andra är frilandsdruvor som också går bra att äta, men som jag faktiskt brukar göra saft på i stället. Det kanske går att göra vin på druvorna med, men det är väl inte värt. Man vet ju aldrig vad Borås Tidning skulle skriva på ledarsidan då...

"Riksdagsledamot i Ubbhult misstänkt för hembränning!"
Mindre snö - mer snö - mindre snö - mer snö - mindre snö...

2015-11-02

"Klimatexperterna" har det minst sagt motigt. Verkligheten vill helt enkelt inte följa prognoser, modeller och scenarier som ställs upp. Och då tvingas man ständigt att i efterhand revidera det man tidigare sagt. Det mest häpnadsväckande är nog de olika turerna kring den framtida snömängden i Sverige. Här har man verkligen bytt fot så många gånger att all trovärdighet är förbrukad. Eller vad sägs om detta?


2006

Fram till för några år sedan hotade man med att det skulle bli helt snöfria vintrar i stora delar av Sverige i en nära framtid, där skidanläggningarna tvingas stänga inom bara några decennier och att det sista Vasaloppet snart är kört. Ett belysande medieklipp är detta från Expressen den 5 december 2006Då var TV-meteorologen och klimatdebattören Pär Holmgren, som även sitter med i SMHI:s insynsråd, helt övertygad om att Vasaloppet inte skulle kunna köras mer från år 2022, och att snögränsen stadigt skulle flytta norrut på grund av klimatförändringarna.


2013

När vi sedan fick 3-4 kalla vintrar i rad (2010-13) med mycket stora snömängder i södra delen av landet bytte "klimatexperterna" plötsligt fot. De stora snömängderna var nu tvärtom ett bevis på klimatförändringarna. Och vi kunde förvänta oss mer snö i framtiden.

Ett belysande exempel på denna helomvändning berättade jag om på bloggen den 17 mars 2013, där jag också presenterade dessa nyhetsklipp i Aftonbladet.I artikeln berättade man varför vi nu skulle tänka helt om. De tidigare larmen för några år sedan om att de svenska vintrarna snart skulle vara förbi och att vi redan 2020 skulle få allt fler gröna vintrar gällde inte längre. Nu var det i stället framtida iskyla som gällde! Det förklarades av amerikanska forskare med att luftströmmar förändras och saktas ned av smältande isar vilket ger mer långvariga köldperioder på vintern. "Teorin är vettig", sade Heiner Körnich, forskningschef på SMHI i Norrköping i artikeln, och konstaterade att det var en paradox att klimatförändringarna skulle göra vintrarna i Europa kallare i framtiden.

Jag skrev lite sarkastiskt på bloggen då, i mars förra året, att jag undrade vad "klimatexperterna" skulle ta sig till om det återigen skulle komma en mild och snöfattig vinter? Skulle man byta fot igen då?

Och visst skulle man det!


2014

Efter den i stort sett snöfria vintern 2013/14 i södra delen av landet var man nu tillbaka på ruta ett. Nu var det mindre snö i framtiden som gällde på nytt. Det hävdades till exempel av en av de mest citerade "klimatexperterna", Markku Rummukainen, även han på SMHI, i en artikel i GT den 5 januari. "I södra Sverige blir det allt mer sällan att man får snö på vintern. I norra Sverige kommer man även fortsättningsvis få vintersnö men den stannar kortare tid, vintrarna kommer inte bli lika långa. De mildare vintrarna kan märkas genom att gränsen för var man får varaktig vintersnö har flyttats allt längre norrut i Sverige de senaste åren. - Det är en förändring över tid. En uppvärmning på en grad motsvarar så där en 10-20 mils förflyttning norrut i våra trakter och 100-150 meter uppåt på fjällen. Hur snabbt och mycket det i verkligheten blir beror på de globala utsläppen", säger alltså Markku Rummukainen, klimatexpert vid SMHI.
2015, maj

Enligt SMHI var det mindre snö än vanligt i södra Sverige, samtidigt som vintern 2014/15 blev den snörikaste på mycket länge i stora delar av norra Sverige. Luleås snörekord från 1966 slogs exempelvis den 3 februari. Då uppmättes ett snödjup på 113 centimeter flygplatsen i Kallax och det innebär att det 49 år gamla rekordet på 111 centimeter överträffades. I stora delar av norra Sverige var det enligt SMHI den snörikaste vintern på 15 år, och snörekordet slogs på flera platser. På denna sida finns dramatiska bilder från snöröjning i början av maj på Stekenjokksvägen med rekordmycket snö, upp till sex meter.Just nu under midsommarhelgen är det 300 procent mer snö i Västerbottens- och Norrbottensfjällen än normalt rapporterar Svt Nyheter som hänvisar till SMHI. Vintersäsongen är betydligt längre än normalt. Det extremt tjocka snötäcket skapar nu problem för fjällvandrarna.


2015, septemberAftonbladet varnade samtidigt i en artikel den 26 september för att det tvärtom skulle bli kallare och mera snö i vår del av världen till följd av klimatförändringarna: Forskare oroade över rekordkallt område.

Dagens Nyheter hade för någon månad sedan en artikel om ungefär samma sak. Där hette det att Ny istid hotar Skandinavien. Forskarna är enligt den artikeln oroliga för att golfströmmen kommer att sakta in till följd av smältande glaciärer i spår av klimatförändringarna, och då kan det bli 5-8 grader kallare i Skandinavien. Källa är Norges Meteorologiska Institut och i artikeln intervjuas Mikael Tjernström, professor i meteorologi vid Stockholms Universitet. Han har också kopplingar till SMHI som alltså stod för dagens larm om hotande kraftig temperaturökning.


2015, oktoberSVT skriver att det kan bli 2-7 grader varmare i Sverige till följd av klimatförändringarna. Bland annat mindre snö och betydligt mildare vintrar. Källan är SMHI.

Och idag varnar åter SMHI för kraftigt minskande snömängder i hela landet. Och för att skidorter i södra halvan av landet kommer att försvinna för gott...

Min enda slutsats är att det just nu verkar gå att hävda lite vad som helst om det framtida svenska klimatet och snötillgången. Och faktiskt åberopa SMHI som källa. Den enda man verkar kunna vara helt säker på är att ingen vet hur det kommer att bli. Inte ens SMHI.

För egen del ger jag härmed en säker snöprognos för kommande vinter. Antingen blir den en grön vinter, eller så blir det massor av snö. Eller så blir det någonting mittemellan.

Mycket fler skottlossningar i svenska storstäder än i övriga Norden

2015-11-02

En mycket allvarlig nyhet (jag citerar från textTV):

"Sedan 2010 har fem gånger så många skottskadats i de svenska storstäderna jämfört med i grannländernas huvudstäder tillsammans. Det visar en granskning som SVT Nyheter gjort.

Trenden har varit tydlig i åratal. Medan det dödliga våldet minskar totalt i samhället så ökar våldet med skjutvapen på gatorna.

-Exakt varför det skjuts mer i Sverige kan ingen svara på, vi har en stor kunskapslucka här. Ingen har gjort någon ordentlig analys av den här situationen, säger Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi. Sarnecki säger att det finns olikheter i hur polisen arbetar i de fyra länderna. Men han beskriver ändå förutsättningarna som relativt likartade vad gäller lagstiftning och andra verktyg.

-Jag tror snarare att vi har en mycket sämre social situation här. Det vi ser nu är resultatet av ett misslyckande som sträcker sig tjugo år tillbaka när de här unga killarna som nu skjuter växer upp, säger han."


Min egen fråga är varför Sverige har en så mycket sämre situation än våra grannländer? Vad är det som skiljer oss från dem? Det är svårt att bortse från att en misslyckad integration av nyanlända är en viktig förklaring. Det 50-tal "no-go-zoner" som finns i Sverige idag (områden där samhället i princip tappat kontrollen) sammanfaller alltför väl med de områden där skottlossningarna sker. Alla pratar om att "vi måste bli bättre på integration". Men den intressanta frågan är om det ens går att lyckas med integrationen och motverka socialt utanförskap när Sverige tar emot så stora volymer av nyanlända, åt efter år? Faktum är ju att det knappast finns några exempel från andra länder där detta fungerat.

Till detta kommer att när väl kriminella grupperingar fått fäste på en plats lockar det lätt till sig fler, även kriminella personer som inte har uppehållstillstånd i Sverige utan som bara reser hit för att begå brott eller styra kriminella nätverk. Och när olika grupperingar samlas på ett ställe uppstår allt oftare konflikter mellan dessa. Det blir lätt en negativ spiral. Det är med andra ord alldeles för enkelt att skylla våldet på "invandringen", det finns dels många svenskfödda i dessa grupperingar, dels personer som inte har uppehållstillstånd i Sverige och som alltså inte "invandrat". Men kopplingen till invandrartäta utanförskapsområden är samtidigt mycket tydligt.
Margot Wallström (S) varnar för sammanbrott i asylmottagandet

2015-11-02

Utrikesminister Margot Wallström säger i en intervju i DN i fredags att det finns en punkt då flyktingmottagandet blir en sådan påfrestning på det svenska samhället att vi inte klarar mer.

"Jag tror att de flesta känner att vi inte kan upprätthålla ett system där det kanske kommer 190 000 människor varje år, i längden kommer våra system att braka ihop. Och det mottagandet kommer inte att få folkligt stöd. Vi vill ju att det ska vara ett värdigt mottagande av dem som kommer hit."

Margot Wallström kan inte ange var den punkten finns. Men hon säger att Sverige inte har någonting att skämmas för.

– Vi har verkligen visat att enskilda människor har ställt upp och varit helt fantastiska i den här svåra situationen. Vi förstår hur världen ser ut. Vi tycker att ett gott samhälle att leva i är ett samhälle som är generöst, men det är också ett samhälle som måste fungera. Vi måste hålla ihop samhället, det har vi huvudansvar för.

Wallström har många poänger i det hon säger. Svenska folket är generöst och i grunden positiva till flyktingmottagande så länge de känner att politiker och myndigheter har situationen under kontroll. Men när människor känner att politiker och myndigheter i stället tappat all kontroll över situationen och samhället glider isär så finns stor risk att opinionen vänder och att främlingsfientlighet växer fram i spåren av en total uppgivenhet. Politiker som inte tar tag i situationen utan låter allt rulla på riskerar att öka främlingsfientligheten. Och det oroar mig mycket.
Höst när den är som vackrast

2015-11-01En vacker höstbild från Tjärnesjön öster om Ullared i eftermiddags. Utsikt från svärföräldrarnas hus, en ombyggd sommarstuga som ligger bara 8-10 meter från strandkanten.
Stefan Löfvén bäddade för decemberöverenskommelsens fall

2015-11-01

I dag har vi nedanstående debattreplik i Borås Tidning:


Stefan Löfvén bäddade för Decemberöverenskommelsens fall

Svar till Phia Andersson mfl (S)20/10

Alliansens partiledare har meddelat att Decemberöverenskommelsen upphört efter beslutet på Kristdemokraternas riksting. Vilka konsekvenser detta får återstår att se, men Alliansen är beredda att ta över regeringsmakten tillsammans om dagens S-MP-regering skulle falla.

Socialdemokraterna är besvikna och missnöjda, men sanningen är ju att de själva medverkat i allra högsta grad till att underminera Decemberöverenskommelsen.

Motståndet mot överenskommelsen har växt på senare tid i alla de fyra allianspartierna och Stefan Löfvén har bäddat för detta. Han har brutit vallöften på löpande band, han har inte visat något som helst ansvarstagande för den pågående akuta flyktingkrisen, han följer inte riksdagens beslut i ett stort antal frågor där vi beslutat i strid med regeringens förslag, och för i övrigt en politik som skadar jobben och ökar arbetslösheten och höjer skatter på löpande band. Dessutom låter Stefan Löfvén Vänsterpartiet och Miljöpartiet styra allt mer av politiken åt vänster. Självklart växer missnöjet bland alla borgerliga sympatisörer.

En överenskommelse blir aldrig starkare än den svagaste länken, och den länk som brast först var regeringens omdöme och ödmjukhet. Stefan Löfven har helt enkelt bäddat för att Decemberöverenskommelsen ska falla.

Nu är det dags för Stefan Löfvén att börja leva upp till de högtidliga löftena om att vara en ”samarbetsregering”. Tidigare har samarbete oftast bara varit aktuellt om andra partier gör som Socialdemokraterna vill. Nu måste Stefan Löfvén, Phia Andersson och övriga Socialdemokrater börja inse att man inte är ett 50-procentsparti utan bara samlade 31% i senaste valet. Och i opinionsmätningarna har man nu bara stöd av knappt 25% av väljarna.

Då är det dags för lite ödmjukhet.

Jan Ericson (M)
Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
riksdagsledamöter Sjuhärad