Barn- och familjebloggen

På denna sida kommer jag att samla alla mina blogginlägg som rör barn och småbarnsföräldrar - föräldrapenning, förskola/barnomsorg, samt frågan om vårdnadsbidrag. Dessutom frågor som rör separationer, vårdnadstvister, umgänge, omhändertagande av barn, fosterhemsplacering, adoptioner, surrogatmödraskap och annat som handlar om barnens ställning i samhället. Inte minst när barnens behov och intressen riskerar att offras för de vuxnas skull.

Riksdagen stödjer moderat initiativ att stärka fosterbarns ställning 

2020-04-09

I början av mars presenterade moderaterna att utförligt förslag om att stärka fosterbarns ställning. Anledningen var flera uppmärksammade fall där fosterbarn farit väldigt illa. Ett sådant fall engagerade jag mig själv mycket i för några år sedan, "fosterbarnet i Mark" som rycktes upp från sin trygga placering hos en fosterfamilj för att det ansågs att den biologiska mamman skulle få tillbaka sitt barn. Vad barnet ville togs det ingen hänsyn till. Genom åren har många liknande exempel uppmärksammats, senast var det det uppmärksammade fallet med 3-åriga "Lilla Hjärtat" som omkom när hon tvingades lämna sina fosterföräldrar. 

Föräldrar ska ta ansvar för sina barn och deras uppfostran. Ingen statlig institution eller modell kan ersätta relationer mellan människor, och i synnerhet inte relationen mellan barn och förälder. Även om ingen förälder är perfekt, så är det föräldrarna som i de allra flesta fall vet vad som är bäst för deras barn. Men vi kan inte blunda för att föräldrar i vissa fall inte vill eller klarar av att ta ansvar för sina barn. Ofta är anledningen missbruksproblem eller psykiska problem. Då måste samhällets skyddsnät vara starkt. Det är vi skyldiga barnen. I Sverige ska inga barn utlämnas till en tillvaro av våld, isolering eller vanvård. Då måste barnets bästa gå före föräldrarnas rätt att vara just föräldrar. Moderaterna menar att lagstiftning måste ändras så att barnets rätt till stabilitet, långsiktighet och trygghet väger tyngre – och att rätten att ”få tillbaka sitt barn” väger lättare.

* Ett barn ska inte kunna flyttas från familjehem om det strider mot barnets bästa
* Det ska finnas en långsiktig plan för barnets boende
* Vårdnadsöverflyttning ska prövas tidigare och oftare
* Familjehemsföräldrar ska inte behöva säga nej till vårdnadsöverflyttning på grund av byråkrati
* Domstol med erfarenhet av placerade barn och deras villkor ska besluta om vårdnadsöverflyttning
* Förbättra mindre kommuners möjligheter att genomföra svåra och känsliga utredningar avseende barn och deras familjer
* Uppvärdera jour- och familjehem samt skärpt tillsyn
* Fler adoptioner för barnets bästa

Här är en sammanfattning av hela det moderata initiativet 

Genomgående handlar det alltså om att stärka fosterbarnets rättigheter och vad som är bäst för barnet. Bakgrunden till moderaternas förslag är att vår partiledare Ulf Kristersson personligen tog initiativ till ny lagstiftning på området när han själv var minister i Alliansregeringen. Och frågan har varit utredd och klar sedan 2015 utan att dagens regering har lyft ett finger. Men det visade sig idag att moderaternas initiativ i socialutskottet om lagändring fick stöd av KD, L, SD, C  och V. Endast regeringspartierna var emot - de vill fortsätta utreda frågan. Allt talar för att riksdagen kommer ta beslut om att ge regeringen i uppdrag att ändra i lagstiftningen i linje med moderaternas förslag. Därmed tar riksdagen ett litet men väldigt viktigt steg för att öka stabiliteten och tryggheten för fosterbarn som har rotat sig i en ny familj. Detta är det viktigaste beslutet för fosterplacerade barn på flera decennier. 


Västsvenska moderater vill utreda slöjförbud för barn i skola/förskola

2019-05-12

Vid gårdagens förbundsstämma med Moderaterna i Västra Götaland antogs med mycket stor majoritet ett förslag om att utreda möjligheten att förbjuda slöja och heltäckande klädsel på flickor upp till 15 år i förskola och skola.
 
Jag gick själv upp i debatten och försvarade förslaget. Men jag föreslog samtidigt avslag på ett tilläggsförslag om att även utreda möjligheten att förbjuda slöja och heltäckande klädsel på vuxna på allmän plats.
 
Jag anser att det finns goda skäl att låta barn vara barn. Barn väljer inte fritt om de ska bära slöja eller inte, det avgör föräldrarna. Att vårt samhälle ska respektera detta förtryck av flickor är orimligt, skolan ska ge alla barn möjlighet att utvecklas och delta i alla aktiviteter. Ett förbud gör det också lättare för mer moderna och sekulära föräldrar att stå emot grupptrycket i sina kulturer när det gäller att tvinga flickor bära heltäckande klädsel.
 
Jag är inte främmande för att även diskutera slöjförbud för anställda i offentlig tjänst. Det är exempelvis lika viktigt att lärare är obeslöjade som att barnen är det. Samma sak inom sjukvård, äldreomsorg, men också hos myndigheter – den offentliga verksamheten ska vara sekulär och fri från religiösa symboler och klädsel. Däremot är jag helt avvisande till att politiker ska reglera hur vuxna klär sig på sin fritid – det har helt enkelt inte politiken med att göra. Samma sak gäller anställda i privata företag – där är det företagsledningen som avgör hur arbetsklädseln ska se ut. Som moderater måste vi veta var gränsen går för det politiken reglerar och det människor bestämmer själva.
 
Förslaget om att skydda barnen från religiöst förtryck och hedersförtryck är dock mycket bra, och jag är övertygad om att moderaterna kommer att ta till sig detta förslag och ta beslut om samma sak även på kommande partistämma. Men kanske kan vi också agera snabbare än så genom att driva frågan i riksdagen i närtid.

Frågan om barnbidragen engagerar 

2019-01-13

I går hade jag detta debattsvar i Borås Tidning om mitt förslag om översyn av barnbidraget. Samtidigt fanns en annan insändare i samma ämne. Det har varit en del missuppfattning v vad mitt förslag innebär. Jag föreslår alltså inte behovsprövning utan en maximering av hur många barn man kan få barnbidrag för, samt en översyn av flerbarntillägget.

 

Stort medieintresse för diskussion om begränsning av barnbidrag

2019-01-03

Gårdagens nyhet i Ekot om förslag att behovspröva barnbidraget och mitt eget förslag om att införa ett maxtak för hur många barnbidrag ett par föräldrar kan få väckte ett obegripligt stort intresse i media. Kanske är det den vanliga nyhetstorkan runt årsskiftet som bidrar? I vart fall är min motion omnämnd i flera dussin media, och flera jorunalister ringde också i går för att  få ytterligare kommentarer.

Borås Tidning gjorde en egen uppföljande artikel.

Bland övriga som uppmärksammat mitt förslag finns (förutom Ekot, Sveriges Radio, TT, Expressen och några andra tidningar jag nämnde igår) följande:

Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Nya LidköpingsTidningen, Norrköpring Tidningar, NSD, Dagens Industri, Norran, MVT, Newsner, Sydöstran, UNT, BLT, Folkbladet, Västerviks-Tidningen, Femina, fPlus, Epoch Times, Barometern, Östra Småland, GT, Göteborgs-Posten, Smålänningen och ett antal nättidningar. 

I dag ägnar Kristianstadbladet sin ledare åt saken, och kommenterar även mitt förslag, liksom Expressens ledarsida som  föredrar mitt förslag framför en behovsprövning. Även Landskrona-Posten, Norrköpings Tidningar, Svenska Dagbladet, Sydsvenskan och Karlskoga Tidning kommenterar på ledarplats.

Lite märker jag också att det finns en sammanblandning. Jag har alltså inte motionerat om behovsprövning av barnbidraget, utan om maximering av hur många barn man kan få banbidrag för samt diskuterat en översyn av flerbarnstillägget. Frågan om behovsprövning kommer från andra.


 


Barnbidraget bör begränsas

2019-01-02

I dag har Ekot ett inslag om olika förslag om att begränsa eller behovspröva barnbidraget. I samband med detta uppmärksammar man min motion om att begränsa barnbidraget för familjer med väldigt många barn, något jag blev intervjuad om före jul. Ekots inslag uppmärksammas även av andra medier idag, exempelvis TT, Expressen och Omni.
Flera journalister har också hört av sig under dagen, så det lär nog bli en del uppföljande artiklar och ledarkommentarer.

Här är min motion där jag alltså föreslår följande:

"Barnbidraget är ett välkommet ekonomiskt tillskott för många familjer. Samtidigt ger det, inklusive flerbarnstillägget, orimoigt höga summor för barnfamiljer med väldigt många barn. Att skaffa många barn är frivilligt. Det finns ingen anledning att ge barnbidrag till samma familj för hur många barn som helst. Den som skaffar många barn bör själv se till att ha ekonomiskt utrymme för att försörja sin familj. Det bör därför ses över hur barnbidraget och flerbarnstillägget kan begränsas."

Barnbidraget kostar årligen skattebetalarna över 30 miljarder per år. Ca 80% av alla familjer har 1-2 barn, men ca 30.000 familjer har idag fyra barn eller fler. Antalet ökar, inte minst till följd av migrationen. Familjer med många barn är ofta dessutom beroende av andra bidrag, exempelvis bostadsbidrag. Att se över barnbidrag och flerbarnstillägg är viktigt för att skicka en tydlig signal om att det är högst frivilligt att föda många barn, och att man i utgångsläget måste se till att klara av att försörja sin egen familj innan man skaffar fler barn.

Mitt förslag är viktigt både för samhällsekonomin och integrationen. Självklart vill vi att det ska födas många nya barn, men vi vill också att föräldrar i utgångsläget ska kunna försörja sig själva och sina familjer utan statliga eller kommunala bidrag. 

Parallellt med mitt förslag pågår ständigt en diskussion om ett behovspröva hela barnbidraget. Det skulle då bli mer av en socialförsäkring än ett generellt bidrag. Det finns argument både för och emot detta, och det är inget jag tar ställning till i min motion. Men det vore väl inte orimligt att göra en genomgripande översyn av hela barnbidragssystemet där alla delar kan diskuteras.  

Medverkan i paneldebatt på Haro-seminarium

2018-04-18I går deltog jag i en paneldebatt i samband med ett seminarium som Haro (Riksorganisationen för Valfrihet, Jämställdhet och Föräldraskap). Temat var hur föräldrar klarar balansen mellan arbete och att hinna med barnen, och hur barnen påverkas av mycket långa dagar på förskolan i mycket tidig ålder. En fråga som alla som känner mig vet engagerar mig starkt. Seminariet hade ett flertal tunga internationella föreläsare och forskare som styrkte den tro både jag och andra har, nämligen att en del av dagens växande problem bland unga (psykiska problem, fallande skolresultat, utbrändhet hos föräldrarna, ökad självmordsfrekvens bland ungdomar, drogproblem, medicinering av barn för att förebygga depressioner osv) kan kopplas till att föräldrarna helt enkelt inte har tillräckligt med tid för sina barn i vårt krävande samhälle, och att vi lämnat över fostran av våra små barn till institutioner.  

Jag kan även samhällsekonomiskt se ett problem med att alltför många ettåringar lämnas i förskolan till mycket hög kostnad (dessa små barn kräver hög personaltäthet och små grupper), samtidigt som föräldrarna arbetar. Den skatt föräldrarna betalar täcker inte på långa vägar kostnaden för barnets förskolevistelse. På seminariet ställdes såklart arbetslinjen mot barnens behov. Det var en intressant diskussion efteråt där vi var representanter från fyra partier som deltog (på bilden: KD, SD, M och C), alltså de tre partier som inte röstade för att avskaffa vårdnadsbidraget, samt Centern (som ju tyvärr röstade för ett avskaffande).  Jag försvarade arbetslinjen, men påpekade att det kanske viktigaste arbete man gör som förälder är att forstra sina små barn. Det gör att ett begränsat antal år i livet står detta i fokus. Det står inte i konflikt med att arbetslinjen i övrigt gäller resten av det yrkesverksamma livet. Men om vi aktivt väljer bort se små barnens behov för att kunna förvärvsarbeta heltid även under småbarnsåren finns en risk att både barnen och samhället i stort drabbas av framtida problem.

De flesta barn blir säkert alldeles utmärkta samhällsmedborgare oavsett, men för barn som inte är fullt lika starka, eller som har större behov än andra barn av trygghet och lugn kan enligt forskarna alltför tidig förskolevistelse med alltför långa dagar snarast vara till skada. Att hitta vägar att erbjuda föräldrana möjlighet att vara hemma längre tid med barnen utan att förlora pensionspoäng och utan att det slår alltför hårt mot familjeekonomin är därför en viktig fråga. Själv har jag motionerat om ett återinfört och ökat vårdnadsbidrag, ett annat alternativ är givetvis utbyggd föräldrapenning. Det vore bra både för samhällsekonomin och barnen. Jag tycker fokus på förskolan bör ligga från tre års ålder, den gräns där barnen bevisligen kan tillgodogöra sig pedagogik och inlärning på ett bra sätt. I vart fall borde man sträva efter att färre barn under två års ålder vistas långa tider på förskolan.


 

En bättre start i livet - m-förslag till insatser för socialt utsatta barn 

2018-03-27

I dag presenterade Ulf Kristersson ett samlat paket för att fler barn i Sverige ska få en bättre start i livet. Det handlar bland annat om utökad rätt till förskola, mer undervisningstid i skolan, ökade resurser till barn- och ungdomspsykiatrinstärkt socialtjänst samt insatser för unga som hamnat i kriminalitet. Jag blev glad när jag fick veta att detta var på gång, för här talar vi om oerhört viktiga frågor, både för den enskilde och dennes familj, men också för samhället i stort.  

"Varje barn ska kunna känna hopp om sitt eget livs möjligheter. Här får politiken inte svika. Sverige är ett fantastiskt land att växa upp i för de flesta barn, men även här finns det barn som har det svårt. Det kan handla om att växa upp med föräldrar som aldrig lyckas försörja sig själva, att man på grund av problem hemma misslyckas i skolan eller att psykisk ohälsa hindrar en från att leva det liv man vill. Samhället måste fånga upp och stötta dessa barn, säger Ulf Kristersson. 

- När problemen dessutom går i arv till nästa generation är det ett dubbelt misslyckande för samhället. Inte ett enda barn borde känna hopplöshet redan innan livet tagit fart på allvar. Därför presenterar Moderaterna ett reformpaket för att både förebygga problem och hjälpa redan utsatta barn. Det handlar om satsningar på skolan, socialtjänsten och ungdomspsykiatrin, men också om att unga kriminella ska fångas upp tidigt av rätt instanser så att de inte fortsätter sin brottsliga bana och skadar andra."

Här är en kort sammanfattning av de olika förslagen:

Skola och förskola 
• Utökad rätt till förskola till 30 timmar per vecka för barn vars föräldrar får försörjningsstöd eller är arbetslösa. 
• Bättre tillsyn av fristående förskolor. 
• En timme mer i undervisningstid – varje dag. 
• Obligatorisk lovskola och läxhjälp för barn som riskerar att halka efter. 
• Fler karriärtjänster i utanförskapsområden. 

Psykisk ohälsa 
• Korta väntetiderna i vården för barn och unga med psykisk ohälsa. 
• Fördubbla anslagen till den nationella expertfunktionen för suicidprevention. 
• Bättre tillgång till elevhälsan.

Familjehem och socialtjänst 
• Professionalisera familjehemmen och jourhemmen. 
• Möjliggör fler vårdnadsöverflyttningar och fler nationella adoptioner. 
• En ny socialtjänstlag och stor bidragsreform. 
• Bättre villkor för socialtjänstens medarbetare – på väg mot legitimation. 

Unga som begår brott 
• En särskild enhet inom Kriminalvården ska ansvara för unga som begått våldsbrott och andra grova brott. 
• Förbättra möjligheten till snabba åtgärder för unga lagöverträdare. 
• Inför särskilda ungdomsdomstolar. 
• Fler sociala insatsgrupper. 
• Sekretessbrytande bestämmelser för bättre informationsutbyte mellan socialtjänst och polis. 
Äldre inlägg om barn- och familj hittar du här!