Blogg januari 2016

Moderaternas krav inför bostadssamtalen med regeringen

2016-01-31

Trots att byggandet ökat ordentligt de senaste 2-3 åren räcker inte produktionen av bostäder för att täcka behoven. En långvarig bostadsbrist har utvecklats till en akut bostadskris. Sverige behöver en effektiv reformagenda för fler bostäder och bostadspolitiken måste på två viktiga punkter läggas om. Det krävs reformer som förenklar de regler som förhindrar att det byggs nytt och det behövs åtgärder som leder till bättre användning av det nuvarande bostadsbeståndet. Moderaterna är därför - tillsammans med de andra partierna från Alliansen – beredda att diskutera bostadsfrågorna med regeringen i de bostadssamtal som börjar i morgon, måndag. Tre frågor är dock avgörande för att sådana samtal ska kunna ge resultat:

1. Välskötta offentliga finanser är helt centralt - skrota bostadssubventionerna!
Vi ser nu hur budgetunderskotten ökar snabbt. De förväntade underskotten mellan 2015 och 2018 har ökat med 93 miljarder kronor sedan regeringen tillträdde, enligt Riksdagens utredningstjänst. Det är en ökning med 245 procent. Det finns därför mycket litet utrymme för ineffektiva satsningar som ökar de offentliga utgifterna. Regeringens bostadssubventioner försämrar de offentliga finanserna och döms ut av såväl experter som byggföretag. Effekten på antalet nya bostäder kommer – i bästa fall – att vara begränsad. Regeringen bör därför avveckla dessa subventioner till förmån för reformer som kan göra verklig skillnad.

2. Enklare byggregler och ökad rörlighet
Alltför många och för betungande byggregler är en viktig orsak till att det byggs för lite i Sverige. Det handlar om exakt hur bostäder ska vara utformade och vilka tekniska krav de ska uppfylla. Dessa regler måste nu förenklas för att bostadsbyggandet ska kunna öka. Regelförenklingar bör bland annat omfatta det som kallas ”utformningskraven”. Till exempel bör det vara möjligt att dela ett kök mellan flera lägenheter, även om de inte är studentlägenheter.

Det är dock inte bara byggregler som försvårar för människor att få sin första bostad. Ofta tar det alldeles för lång tid innan bostäder kan börja byggas. Det måste gå snabbare att sätta spaden i marken. På sikt bör detaljplanekravet avskaffas och översiktsplanerna stärkas och kommuner bör redan nu oftare få avgöra när detaljplaner behövs, och planernas krav bör kontinuerligt ses över. Byggherrar bör själva tillåtas att arbeta fram planförslag och kommunerna få mindre möjlighet att avslå planförslag som inte strider mot översiktsplanen. I Norge, där både kommun och byggherre kan ta initiativ till nya byggprojekt har detta visat sig fungera väl.

Därtill bör kretsen som kan överklaga byggnation begränsas och överklagandeprocessen förkortas. Till exempel bör Länsstyrelsen slopas som instans för samtliga byggärenden. Strandskyddet bör också ändras i syfte att göra det enklare att bygga och bo nära vatten. Behovet av fler bostäder bör även vara en central prioritering vid utformningen av reglerna för riksintressen.

För att öka utbudet av bostäder bör bostadsrättsinnehavare ges friare rätt att hyra ut i andra hand och en samlad översyn av den nuvarande hyresregleringens konsekvenser bör genomföras. Det finns också anledning att se över hur ”flyttskatten” kan förändras för att undvika inlåsning.

3. Värna vanliga hushålls ekonomi
Att köpa en bostad är ofta livets största affär och i många fall den enda möjliga vägen in på bostadsmarknaden. Det är därför avgörande att samtalen om bostadspolitiken inte leder till försämrad ekonomi för de svenska hushållen och att hushållens planeringsförutsättningar inte plötsligt förändras. Att försämra ränteavdragen eller återinföra fastighetsskatten kan ge stora negativa effekter för många familjer som redan i dag har små marginaler. Tre fjärdedelar av alla hushåll i Sverige har ränteavdrag i dag och skulle påverkas av försämringar, av dem skulle 65.000 hushåll med mycket små inkomster drabbas extra hårt.
Bert Karlsson upprörd efter knivhot på flyktingboende i Rävlanda

2016-01-30I kväll rapporterar Göteborgs-Posten att en man jagas i skogen utanför Rävlanda efter att ha knivhotat personalen på Bert Karlssons asylboende i det gamla sjukhemmet på orten (ungefär en mil från Ubbhult där jag bor). Det är ett ganska stort boende med 240 platser i ett för övrigt fantastiskt fint gammalt hus i en fantastisk miljö, som tidigare bland annat varit en del av Sahlgrenska sjukhuset för eftervård och långvård. (bilden ovan). Enligt polisen var gärningsmannen där på besök och blev troligen upprörd över att internet låg nere (!), varvid han fick tag på en mattkniv och hotade personalen som tvingades låsa in sig i ett rum. När polisen anlände till platsen hade knivmannen flytt till skogs med en bekant, men polisen har hans signalement och tror sig kunna gripa honom.

Det är inte första gången oroligheter uppstår på denna anläggning. I september blev personal misshandlad av boende. Bert Karlsson som driver Rävlanda asylboende och 51 andra anläggningar, hävdar att incidenter av detta slag blivit allt vanligare. "Det är bråk överallt, det har blivit fruktansvärt mycket allvarligare senaste månaden." Vad gör ni för att höja säkerheten? "Vad ska man göra? Du kan aldrig veta vad som händer och när det händer. Vi kan inte göra ett jävla skit. Det är Migrationsverkets sak att ta dit vakter. Vi har såna här incidenter hela tiden och det måste få ett slut. Politikerna måste sätta ner foten och ta beslut om att de som begår såna här handlingar ska direktavvisas. Välkomna alla som följer svensk lag, utvisa resten direkt" säger Bert Karlsson.

Och det Bert Karlsson säger är enligt min egen uppfattning en fullständig självklarhet. Inte minst för alla de skötsamma asylsökandes skull. Det är fasansfullt att tänka sig att skötsamma människor, exempelvis familjer med barn, som flytt från krig och oroligheter, ska tvingas tillbringa flera års väntan på sitt eget asylbeslut på boenden tillsammans med våldsamma eller psykiskt skadade personer där de aldrig kan känna sig trygga. Nog för att vi andra också känner stor oro för utvecklingen, men vi slipper i vart fall bo och vistas i denna miljö. Däremot drabbas även ortsbefolkningen emellanåt, exempelvis har jag bekanta som blivit hotade för att de inte velat ta med sig unga män i sin bil från affärer i Rävlanda och Bollebygd (grannorten) till boendet.
Asylmottagande är inte lönsamt - enda hållbara skälen är humana

2015-01-30

Idag har jag denna debattreplik i Borås Tidning där jag bemöter ett debattinlägg som hävdade att asylmottagande är ekonomiskt lönsamt. Så är det tyvärr inte. Enda skälen för asylmottagande är humana, men med rätt politik kan det bli mindre olönsamt än det är idag. (klicka för läsbar storlek)


Terrorismforskaren Magnus Norell föreläste i Borås

2016-01-29

I onsdags föreläste terrorismforskaren Magnus Norell om IS/Daesh för elever på två gymnasieskolor samt kommunala tjänstemän och politiker i Borås. Nedanstående artikel i Borås Tidning är läsvärd. Det ger en lite djupare förståelse för hur IS och andra radikala islamistiska grupper rekryterar anhängare. Och det är också viktigt att peka på Norells tydlighet i att islamism och islam är två olika saker. Alla muslimer är inte islamister. Faktum är att många muslimska flyktingar i Sverige faktiskt flytt bort från islamismen. Detta försvinner tyvärr ofta i debatten.


Polisen allt mer ansträngd av utryckning till asylförläggningar

2016-01-29

I dag har Göteborgs-Posten en stor artikel där man intervjuar även Erik Nord, chef för polisen i Storgöteborg, och redovisar Göteborgspolisens syn på läget på asylboendena i Västsverige.

Polisen får enligt en intern rapport allt oftare rycka ut till olika boenden för asylsökande och flyktingar. Under perioden 20 oktober 2015 till 8 januari i år har man gjort 372 händelserapporter och 222 brottsanmälningar gällande denna typ av boenden i Västra Götaland och Halland. Det är mellan fyra och fem utryckningar per dag. Ungefär 10% av ärendena orsakas av utomstående personer, 90% handlar om brott mellan boende eller mellan boende och personal. 65% av brottsanmälningarna inom boendena utgörs av misshandel, olaga hot och ofredande. I rapporten konstateras också att när polisen kartlade höstens alla bränder på asylboenden konstaterades det att de flesta eldsvådorna hade börjat inne i lokalerna, och att många av bränderna antas ha startats av de boende "av frustration". Polisens statistik omfattar även 37 självmordsförsök på asylboenden och 42 ärenden där någon registrerats som "psykiskt sjuk".

Syftet med rapporten från polisen i Västra Götaland är att se hur antalet brott ökat i relation till det betydligt större antalet boenden. "Jag tycker att man ska vara försiktig när man pratar om en ökning. Vi har alltid åkt till flyktingboenden eftersom det uppstår mellanmänskliga konflikter på grund av oro och trångboddhet. Men frågan är hur ökningen förhåller sig till flyktingvolymerna. Det här är kanske fullt rimligt utifrån det stora antal vi tar emot", säger Erik Nord.

I dag har även Svenska Dagbladet en artikel om brottslighet kopplat till våra asylboenden. Man har granskat polisens statistik om brottslighet kopplat till mottagandet av asylsökande ("kod 291"). "Varje anmälan där målsäganden, den misstänkte eller en förhörsperson är migrant måste märkas med den särskilda koden 291” enligt ett internt dokument från polisen som Dagens Nyheter tidigare redovisat. Detsamma ska gälla brott eller händelser som är kopplade till platser eller fastigheter kring flyktingmottagande." Svenska Dagbladet har nu själva tagit fram siffror rörande dessa ärenden som enligt polisen har anknytning till vad myndigheten kallar "migrantsituationen".

Under polisens kod 291 finns sedan oktober förra året (då "kod 291" började användas) fler än 5.000 inrapporterade händelser i hela landet. Det rör sig bl.a. om 559 registrerade fall av misshandel, 450 rapporterade bråk, 194 fall av olagahot, två bombhot, nio rån och fyra fall av våldtäkt. Dessutom finns här 37 fall av självmordsförsök, 26 sjukdomsfall, 42 ärenden registrerade som "psykiskt sjuk" och tre dödsfall. Ärendena är spridda i hela landet, alla tidpunkter på dygnet och under alla veckans dagar. Under koden 291 ingår även två bombhot, 58 bränder, 239 fall av automatlarm från brand och 96 försvunna personer. Utöver dessa händelser finns även 161 polisinsatser, 912 "bevakningsuppdrag", 109 fall av "utredningsarbete" och 869 kontroller av person eller fordon.

Nationella operativa avdelningen, Noa, leder insatsen "Alma" som rör allt från gränskontroller till brottsbekämpning kopplat till flyktingströmmen. Alla regioner inom polisen har avsatt personal för att arbeta med "Alma". "Det rör sig om fler fall än de siffror du har fått ut", säger Tomas Wallberg, kommenderingschef vid Noa. Han menar också att situationen blir allt allvarligare. "Vi ställdes i höstas inför överfulla boenden och människor som inte mådde bra. Nu finns en ökad benägenhet till grövre våld, det en känsla vi har." I en annan artikel idag varnar även rikspolischefen Dan Eliasson för växande problem på asylboendena. Om vi ska analysera det här noggrant så finns det ett ökande problem, säger han.

Den 19 februari kommer polisen själva att redovisa siffror för hela landet när det gäller brottslighet med koppling till migrationen.

Polisens åsikt verkar alltså vara att brottsligheten kopplat till asylboenden och migration kanske inte ökat relativt sett, men att mängden asylsökande och det kraftigt ökande antalet asylboenden ändå medför en totalt sett högre brottslighet och ökat behov av polisinsatser. Detta är allvarligt eftersom dessa insatser självklart går ut över polisens övriga arbete. Vi vet också att polis från Västra Götaland omlokaliseras till gränskontroller i Skåne, vilket ytterligare dränerar Västra Götaland på poliskapacitet. Och så lär det se ut även i andra delar av landet. Risken är därmed uppenbar att det omfattande asylmottagandet och de omfattande gränskontrollerna försämrar tryggheten för befolkningen i övrigt. Polisen behöver snabb förstärkning av fler poliser, men det är ju inte alldeles enkelt i praktiken eftersom det tar flera år att utbilda en polis. Vi vet också att det i dagsläget även är brist på väktare, socionomer, tolkar, psykologer och annan personal som behövs i asylmottagandet.
Moderaterna: Ny anställningsform för att fler ska få sitt första jobb

2016-01-28

På en pressträff i dag presenterade Tomas Tobé (M), partisekreterare, och Elisabeth Svantesson (M), arbetsmarknadspolitisk talesperson, ytterligare förslag för att bryta det nya utanförskapet med fler vägar till första jobbet.

Sverige är på väg åt fel håll. Moderaternas främsta prioritering är att bryta det nya utanförskapet. De integrationsutmaningar Sverige står inför förstärker behovet av att politiken läggs om. Stefan Löfven blundar istället för problemen och har helt tappat greppet om jobbfrågan. Nu behövs både utbildningsinsatser som fler enkla jobb. Inte minst behövs reformer för att öppna upp arbetsmarknaden. Den svenska modellen och grundläggande anställningstrygghet ska värnas – men fler vägar in på arbetsmarknaden behövs. Därför presenterar vi i dag en utvecklad förstajobbet-anställning som gör det möjligt för arbetsgivare att anställa till lägre kostnad med större flexibilitet. Fler arbetsgivare ska våga öppna dörren.

Förslaget innebär en helt ny anställningsform:
• Anställningsperiod maximalt 18 månader.
• Gäller unga upp till 23 år utan gymnasieexamen och nyanlända de första fem åren.
• 25 till 40 procent av arbetstiden ska användas för utbildning/lära sig jobbet på jobbet, lön utgår för utfört arbete och resten av tiden är man i utbildning utan lön.
• Anställningsformen ska vara enkel och utan detaljstyrning, och det krävs inte omfattande kontakt med myndighet, t.ex. Arbetsförmedlingen.
• Om företaget lägger upp en utbildningsplan och utser en handledare för den nyanställde finns det möjlighet att få ersättning från staten för handledares arbetstid.
Orealistisk prognos att 80.000 asylsökande kommer att avvisas

2016-01-28

Dagens Industri berättar idag att inrikesminister Anders Ygeman (S) räknar med att mellan 60.000 och 80.000 av de asylsökande som kom till Sverige förra året kommer att avvisas. Regeringen har därför gett i uppdrag till polisen och Migrationsverket att förbereda avvisningar av upp till 80.000 personer som sökte asyl i Sverige i fjol (det blir 200 personer om dagen). Bland annat tänker man använda chartrade flygplan.

Jag menar att regeringens prognos är fullständigt orealistisk. Detta av flera skäl.

Den 20 oktober besökte jag Migrationsverkets Dublinenhet i Solna Samma dag skrev jag följande på bloggen som belyser situationen:

"Avdelningscheferna på Dublinenheten uppskattade att kanske runt 10% av de asylsökande kan bli "dublinärenden" och därmed avvisas, men siffran är väldigt osäker. Det innebär inte heller att dessa personer alltid lämnar landet. De som får besked om avvisning kan för det första överklaga beslutet. Hälften av de som får besked om avvisning avviker dessutom eller går under jorden, och det är inte heller alltid som det land de ska avvisas till är beredda att ta emot dem. Polisen har inte heller resurser att verkställa avvisningar av dem som inte lämnar landet frivilligt. Om inte verkställighet sker inom 18 månader efter beslut (förlängs dock om personerna går under jorden) preskriberas dessutom avvisningsbeslutet och personerna blir ändå kvar i Sverige och får sin ansökan prövad här.

Min slutsats av besöket är att med tanke på att en stor del av de asylsökande kommer från Irak, Syrien, Afghanistan och Eritrea, och därmed sannolikt beviljas asyl och får uppehållstillstånd, och att antalet Dublinärenden samtidigt är ganska få och svåra att verkställa, så får vi nog räkna med att huvuddelen av de asylsökande som kommer till Sverige också lär bli kvar här."


Dagens DI-artikel berör också frågan om avvikande efter beslut:

"Det finns enligt regeringen ”en betydande risk” att stora grupper går under jorden. Och polisen, som tar hand om alla avvisningar som sker med tvång, förbereder sig. ”Vi kommer att behöva arbeta mycket mer intensivt med detta”, säger Patrik Engström, chef för gränspolisen. ”Vi måste arbeta mycket närmare Migrationsverket. Det är i överlämnandet från Migrationsverket till polisen som många avviker. Redan när de delger avslagsbesluten måste personal från polisen därför finnas på plats.”"

Jag har tidigare berättat på bloggen om en nyhet från Dagens Eko förra året där man konstaterade att sedan 2012 har 30.000 personer avvikit efter avvisningsbeslut. Polisen hade i höstas 21.000 ärenden om avvisning som man inte har resurser att hantera. Hur man skulle kunna hantera ytterligare 80.000 avvisningsärenden kan jag inte förstå.

Ytterligare ett problem är bristen på återvändandeavtal. Om den asylsökandes hemland inte vill ta tillbaka den asylsökande så kan normalt inte avvisning verkställas. Jag tycker det är en självklarhet att Sverige ska kräva återvändandeavtal med alla länder som tar emot svensk bistånd. I annat fall borde biståndet frysas tills avtal tecknats. Men så ser det inte ut idag.

Utöver detta har vi en kontraproduktiv lagstiftning i Sverige. Inte nog med att en person som fått avvisningsbeslut under en tid kan ha rätt att fortsätta ta emot ekonomisk ersättning från staten så har vi ju gett ökad rätt till skola och sjukvård för dem som gömmer sig efter avvisningsbeslut. Jag kritiserade detta hårt när reglerna infördes, och idag inser nog de flesta att det var ett synnerligen dumt beslut. Reglerna motverkar ju att människor frivilligt lämnar landet efter avvisningsbeslut.

Sammantaget anser jag, med den kunskap jag har, att det är en ren utopi att tro att 60-80.000 asylsökande faktiskt kommer att avvisas från Sverige. Min välgrundade uppfattning är tvärtom att de allra flesta asylsökande kommer att bli kvar i Sverige på ett eller annat sätt, och att regeringen måste ta höjd för detta i alla beslut.
Dessa ensamkommande ungdomar ska snart in i den svenska skolan

2016-01-28

I natt inträffade nya allvarliga fall av våld och hot på flera boenden för ensamkommande ungdomar. I Emmaboda tvingades personalen låsa in sig när 18-20 ungdomar beväpnade med tillhyggen hotade dem. Även i Skara inträffade oroligheter på ett boende.

Många menar att det krävs mer och bättre utbildad personal på boendena, och kanske även vakter. Det är möjligen sant. Frågan är bara var man ska hitta all denna välutbildade personal i en sådan extremt ansträngd situation som idag?

Att Sverige under förra hösten - till följd av extremt naiva regelverk - tog emot så mycket som 35.000 ensamkommande ungdomar, främst unga män (vilket var en stor del av det totala antalet som sökte sig till Europa), har ett högst pris. Inte bara för personalen på dessa boenden, utan för hela samhället.

En fråga jag själv tänker på är hur dessa 35.000 ungdomar ska kunna fungera i den svenska skolan, hur det kommer att påverka tryggheten för de övriga eleverna, och inte minst hur de svenska skolresultaten kommer att utvecklas på sikt? Var hittar vi alla dessa tolkar, specialpedagoger, hemspråkslärare, SFI-lärare och övriga som behövs som förstärkning i skolan, i ett läge där det redan råder stor lärarbrist?

Situationen är extremt allvarlig.
Vad journalisterna missade om Wallströms hyresavtal

2016-01-27

När nyheten spreds i media om utrikesminister Margot Wallströms hyresavtal med Kommunal lade man också ut hyresavtalet. Om detta kom från hyresvärden eller någon annan framgår inte. Hyresavtalet fick kritik för att det inte var komplett, bland annat saknades hyresbeloppet, vilket bland annat Hyresnämndens jurist påpekade gjorde avtalet ogiltigt. Så här illustrerades nyheten i en tidning, med hyresavtalet inlagt:

En av mina bloggläsare gjorde en egen liten efterforskning och jag har nu fått ta del av hela korrespondensen mellan honom och regeringskansliet.

Han begärde ut Wallströms hyresavtal och andra underlag som styrkte hennes hyreskostnad. Och då dök det upp ett annat hyresavtal där hyresbeloppet inskrivet - för hand.

(De blå pilarna är inlagda av mig)

Departementssekreteraren skriver följande i ett mail till min uppgiftslämnare:
"Efter ytterligare efterforskningar har vi konstaterat att det för hand ifyllda hyresbeloppet på det aktuella hyreskontraktet var påfört på handlingen när den lämnades in. Du har således fått en kopia på den inlämnade handlingen i de delar som den har bedömts vara offentlig."

Det min uppgiftslämnare inte förstår är varför det förekommer två olika hyresavtal, ett med hyresbeloppet ifyllt och ett utan hyresbelopp. Särskilt som det kommit kritik mot att hyresavtalet skulle vara ogiltigt just på grund av att hyresbeloppet inte var ifyllt. Uppenbarligen är hyresbeloppet ifyllt av någon (hyresvärd eller hyresgäst) innan avtalet lämnades in till regeringskansliet. Varför skrev man då inte in hyresbeloppet även på det avtal som uppvisades för media? Och varifrån kom det avtal som media tog del av? Varför såg det annorlunda ut jämfört med det avtal Regeringskansliet har?

Det finns förvisso en del underligt i denna historia. Och lite nyfiken blir man ju.

Arbetsförmedlingen dömer ut Regeringens arbetslöshetsmål

2016-01-27

Under förra året sjönk arbetslösheten något, både ungdomsarbetslösheten och den totala arbetslösheten. Regeringen är snabb att ta åt sig äran för detta, men man glömmer att tala om att den positiva utvecklingen skett under ett år då Alliansens politik fortfarande verkade. Sverige har nu styrts av Alliansens statsbudget och prioriteringar i åtta år i regeringsställning samt därefter i ytterligare ett år. Den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden under 2015 var en fortsättning på den positiva trenden tidigare år.

Från årsskiftet gäller däremot S-MP-regeringens jobbskadliga budget. Höjda skatter på företagande och arbete, försämrade RUT/ROT-avdrag, höjda arbetsgivareavgifter för både ungdomar och äldre, höjda energiskatter och samtidigt höjda ersättningar och bidrag för dem som inte arbetar. Dessutom ett avskaffande av tidsgränsen i sjukförsäkringen, vilket är oerhört farligt med tanke på att vi samtidigt ser hur sjuktalen fortsätter att öka. Till detta kommer en rekordstor asylinvandring där många av de som kommer har låg utbildning och står mycket långt från den svenska arbetsmarknaden.

SVT Nyheter konstaterar idag att Arbetsförmedlingen dömer ut regeringens viktigaste mål att Sverige ska ha den lägsta arbetslösheten i EU år 2020. "Vi gör bedömningen att det blir väldigt svårt för regeringen att uppnå målet. Det är nästan orealistiskt", säger Arbetsförmedlingens analyschef Mats Wadman.

Anledningen är att andelen arbetslösa som står mycket långt bort från arbetsmarknaden ökar. För ett år sedan tillhörde 65 procent av de arbetslösa någon av riskgrupperna. Det handlar om personer som inte är födda i Europa, har en funktionsnedsättning, är över 55 år eller saknar en gymnasieutbildning. Vid årsskiftet hade siffran stigit till 69 procent och nu räknar Arbetsförmedlingen med att tre av fyra arbetslösa tillhör de som har svårast att få jobb år 2017. Huvudanledningen är det stora asylmottagandet.

Enligt Arbetsförmedlingen handlar utmaningarna nu om mer utbildning och då framför allt till de stora grupper som nu kommer till Sverige utan gymnasiekompetens. Men det kommer också att kräva fler enkla jobb i ekonomin. "Det finns en hel del enkla arbetsuppgifter som har rationaliserats bort och som nu utförs av kvalificerade personer. Man kan fundera på om man på vissa områden kan återskapa den typen av jobb som passar de här arbetslösa", säger Mats Wadman.

Regeringens politik går som sagt i rakt motsatt riktning. Vi ska inte ha "låglönejobb" säger man. Varför inte undrar jag? Är det inte bättre att få ett första jobb med låg lön än inget jobb alls om man kommit till Sverige från ett annat land? Det går faktiskt att byta jobb efterhand. För egen del skulle jag dessutom vilja se en utökning av RUT-avdraget till att även omfatta hushållsnära reparationstjänster ("REP-avdrag"), jag vill också se ett återinförande av lägre arbetsgivareavgifter för äldre och för unga, sänkta inkomstskatter för alla som arbetar, återinförande av tidsgränserna i sjukförsäkringen och inte minst uppstramade bidragssystem för nyanlända för att öka drivkrafterna att komma i egen försörjning. På utbildningsområdet gäller fokus på snabba yrkesutbildningar och praktik ute på företag, kombinerat med undervisning i svenska. Moderaterna har varit pådrivande för att man nu ska kunna studera svenska redan under asyltiden, vilket underlättar för att komma ut på arbetsmarknaden eller i utbildning när man väl fått beslut om uppehållstillstånd.

Men oavsett vad vi gör när det gäller utbildning, validering, ersättningssystem, arbetsmarknadspolitik och skattepolitik så blir det med höstens omfattande asylmottagande enormt svårt att hålla arbetslösheten på dagens nivå. Mer troligt är att arbetslösheten ökar kommande år. Och då har jag inte ens tagit med i beräkningen att världskonjunkturen kanske inte utvecklas så positivt som man trodde så sent som för något år sedan. Får vi en kraftigt försvagad konjunktur riskerar arbetslösheten i Sverige att bli mycket hög.
Moderaterna kräver omedelbart införande av ålderbedömningar

2016-01-27

I morgonens SVT Rapport kräver Johan Forssell (M), migrationspolitisk talesperson och Elisabeth Svantesson (M), integrationspolitisk talesperson, att åldersbedömningar ska börja användas omgående – både i syfte att underlätta brottsutredningar och för att asylsökande ska få rätt insatser.

I dag är det i flera fall mycket svårt att bestämma ålder på ensamkommande barn som kommer till Sverige då ID-handlingar ofta saknas. Detta får till följd att asylsökande vuxna i stället behandlas som barn.

Att åldersbedömningen inte fungerar har även blivit ett problem i brottsutredningar. Polisen i Stockholm och Göteborg rapporterar om en situation med allt fler vuxna och ungdomar som kommer, från framför allt Marocko, till Sverige och hamnar i kriminalitet. Ofta uppges en lägre ålder för att undvika att dömas för brott eller för att få ett lindrigare straff. Detta är också en grupp där det flesta saknar asylskäl och som borde återvända till sina hemländer. Åldersbedömningsfrågan är en viktig del för att få till stånd en fungerande ordning för återvändande, till exempelvis Marocko.

Att asylsökande vuxna behandlas som barn är framför allt fel ur ett barnperspektiv. Barn ska bo med andra barn – inte med till exempel vuxna män. Migrationsverket har redan i dag en särskild enhet, ID-enheten, som granskar ID-handlingar och bedömer om de är förfalskade. Det är fullt möjligt med en enhet också vad gäller medicinska åldersbedömningar, som är avskild från enheter som arbetar med asylprövningar, där läkare ska kunna anställas för uppgiften. Enheten bör vid behov bistå rättsväsendet med bedömningar för att komma till rätta med dagens problematik.

Moderaterna har tidigare föreslagit att medicinska åldersbedömningar ska användas. Regeringen har gett besked om att de delar vår uppfattning. Trots detta har vi en situation då medicinska ålderbedömningar i princip inte genomförs alls. Den senaste tidens utveckling visar tydligt att det krävs omgående förändringar så att Polisen ska kunna lagföra efter rätt ålder. Regeringen måste nu ta ansvar för det blir en ordning som fungerar.

Moderaterna ställer därför i dag krav på att medicinska ålderbedömningar omgående ska börja användas. Medicinska bedömningar bör ske regelmässigt då åldern är osäker och redan vid ansökan om uppehållstånd. Det bör även kunna ske om tveksamhet om ålder uppstår senare, till exempel på ett boende, eller i samband med beslut. Arbetet ska ske professionellt utifrån tillämpad kunskap och vetenskap, till exempel med hjälp av riktlinjer utfärdade av Socialstyrelsen.

Medicinska åldersbedömningar är en godtagen metod av svenska Socialstyrelsen och används i 23 av 28 EU-länder.
Gemensamt Alliansgruppmöte idag

2016-01-26I dag hade Alliansen ett sedan länge inbokat gemensamt gruppmöte med efterföljande mingel. Partiledarna (och Annie Lööfs ersättare) känns ju betydligt mer sammansvetsade än vad dagens så kallade "samarbetsregering" är.

Självklart diskuterades regeringsalternativen och Allianspartiernas respektive politikutveckling. Vad som händer politiskt de närmaste månaderna får vi se, men vi fäller nog i vart fall inte regeringen den här veckan.
Vänstervridna SVT förnekar sig inte

2016-01-26

Sveriges Television går från klarhet till klarhet när det gäller att helt utan skygglappar fortsätta sin utstuderade vänsterpropaganda riktad mot privata företag inom vård och omsorgssektorn. Nu använder man det tragiska mordet på en ung kvinna på asylboendet i Mölndal för att försöka lägga skulden på företaget som driver boendet. På TextTV idag citerar man GT som berättar att boendet "tidigare blivit anmält för brister i bemanningen":Men man "glömmer" att GT också berättar att IVO (Inspektionen för vård och omsorg) besökt boendet ett antal gånger (även oanmält) och aldrig hittat något att anmärka på. Tvärtom ger man bara lovord till verksamheten:


Än en gång brister SVT i opartiskhet och saklighet. Det är faktiskt rent skamligt att Public Service utan någon rimlig anledning använder ett mord som verktyg att angripa ett privat företag. Den som bara läser nyheten på TextTV får helt enkelt en felaktig bild eftersom SVT bara citerar de delar av artikeln som passar deras syften.
Migrationsverket: Antalet hot och våld på asylboenden ökar kraftigt

2016-01-26

Trots att polisen som bekant valt att inte offentliggöra antalet utryckningar och anmälda brott med koppling till asylboenden kommer verkligheten ändå fram på annat sätt. P4 Göteborg rapporterar nu om hur antalet anmälningar om "incidenter och tillbud" på asylboenden i hela landet har ökat från cirka 800 stycken år 2014 till cirka 1600 år 2015, det vill säga en fördubbling. Enligt Migrationsverkets huvudskyddsombud och arbetsmiljöansvariga rör det sig främst om hot mot personal och våld och hot mellan boende.

"Det är inte så konstigt att anmälningarna har ökat eftersom det är fler asylsökande det är fler personal och fler människor betyder att man råkar ut för fler händelser", säger Maria Johansson arbetsmiljöspecialist på Migrationsverket.

Även hos polisen har man fått mer att göra i och med att det är fler flyktingar som kommer till landet. Sedan början av oktober och fram till 20 januari hade det kommit in 280 brottsanmälningar från asylboenden bara i Region Väst.

I en intervju med Francisco Carrazana är huvudskyddsombud på Migrationsverkets region väst säger han att situationen har varit mycket ansträngd under hösten när det kom så många asylsökande. "Kaotisk många gånger, det går inte att förbereda sig på en sådan inströmning och så många människor som kommer samma gång. Så man har fått åtgärda saker allteftersom det kommer." "Alla väntrum, transitplatser och till och med vissa korridorer har varit fulla med människor."

Antalet anmälningar om hot och våld har ökat från 800 år 2014 till 1600 förra året. Dels mellan boende men också hot mot personal. Men det är framförallt hoten som ökat. "De händelser som ökar är egentligen av två olika kategorier, det ena man blir kontaktad privat genom sociala medier och det andra då ett ökat antal incidenter kopplat till hot" enligt Maria Johansson.
Vad gör vi när asylsökande tar med sig konflikterna till Sverige?

2016-01-25

Antalet fall av bråk, våld och hot med koppling till våra asylboenden ökar snabbt enligt polisen, samtidigt som man som bekant väljer att hemlighålla såväl statistik som detaljer för allmänheten (se bloggen den 20/1). Samtidigt larmar kommunernas socialtjänster och Migrationsverket vittnar om allt fler fall av hot och våld mot personalen.

Så sent som i dag avled en 22-årig kvinna som arbetade på ett boende för ensamkommande barn och unga i Mölndal. Kvinnan knivhöggs till döds i samband med ett bråk, och en av de boende, en ung man, har gripits misstänkt för mord. Göteborgs-Posten rapporterar om händelsen som är ofattbart tragisk. Samtidigt var det kanske inte helt oväntat att något sådant skulle kunna hända efter alla tidigare larm om våld på asylboenden.

Media har vid upprepade tillfällen också berättat om hur olika religiösa eller etniska grupper på olika asylboenden trakasserat varandra. Exempelvis har vid flera tillfällen kristna grupper tvingats byta boenden på grund av trakasserier. Samma sak med sekulära muslimer som inte anpassat sig till stränga islamistiska krav från andra boende. Bråk förekommer också mellan grupper av muslimer med olika religiösa inriktningar. Till detta kommer andra etniska och nationella konflikter mellan olika grupper som följer med till Sverige. Röster har höjts om att man bör försöka skilja olika etniska och religiösa grupper åt vid mottagandet och inte placera dem på samma boenden. Men då undrar jag hur i all sin dar de ska kunna leva tillsammans i vårt land i framtiden?

Rikspolischefen säger idag att man behöver förstärkas med upp till 2.500 poliser och 1.600 civilanställda t.o.m 2020 pga migrantströmmarna till Sverige och det förhöjda terrorhotet. I en skrivelse till regeringen skriver man bland annat att den stora ökningen av migranter innebär "en väsentligt ökad arbetsbelastning", både för gränspolisverksamheten och för polisens yttre verksamhet.

Jag funderar över vart allt detta leder i en förlängning? Hur ska radikala grupper av asylsökande kunna anpassa sig till ett liv tillsammans i Sverige om de tar med sig sina etniska och religiösa konflikter till Sverige? Hur ska vi kunna rekrytera människor som arbetar på asylboenden, i skolan eller inom socialtjänsten om våld, hot och överfall blir en allt vanligare del av vardagen? Och vad händer om vi inte lyckas rekrytera människor till dessa arbeten? Och hur ska polisen och rättsväsendet kunna hantera den ökande mängden av brott?

Det minsta vi kan göra är att i vart fall tydligt deklarera att alla som begår allvarliga brott under den tid asylutredningen pågår automatiskt kommer att få avslag på sin asylansökan och avvisas från landet så som jag krävde på bloggen den 9 januari. Den som börjar sin tid som asylsökande med att trakassera andra asylsökande eller begå brott har enligt min åsikt förverkat sin rätt att få stanna i vårt land.
Skidåkning i Ulricehamn

2016-01-24

Snön föll ju ymnigt över Västsverige förra veckan och nu är alla skidbackar öppna. Söndagen ägnades åt skidåkning. Denna gång i backarna i Ulricehamn. Okej, inte samma backar som norröver, men ändå inte illa att ha en så pass bra skidanläggning bara 50 minuter hemifrån! Trots det disiga vädret blev det en bra skiddag!
Några tankar kring dagens SIFO-mätning

2016-01-24

I förra inlägget konstaterade jag att Moderaterna ökar, inte bara i dagens SIFO-mätning, utan i de flesta opinionsmätningar, medan Socialdemokraterna minskar. Sverigedemokraternas uppgång har brutits och de står still eller minskar något. Miljöpartiet krymper också snabbt, medan Vänsterpartiet ökar. Inom Alliansen har Centern ökat något medan Liberalerna och Kristdemokraterna ligger still.

Min känsla är att resultatet i opinionsmätningarna hänger mycket samman med migrationspolitiken. Så länge sju partier stod för en orealistisk linje växte SD. När nu främst moderaterna omprövat sin integrations- och migrationspolitik kommer en del moderater tillbaka från SD, moderater som egentligen aldrig sympatiserat med SD utan bara i protest sagt sig stödja dem. Samtidigt uppfattar många väljare som tidigare stött S och MP att dessa partier egentligen saknar en linje i migrationspolitiken, och bara motvilligt låter sig fösas framåt av den bistra verkligheten. Socialdemokrater som verkligen vill se en tydlig och rimlig långsiktig migrationspolitik, och för vilka SD är uteslutet att stödja, går nu över till Moderaterna. Och missnöjda miljöpartister som tycker regeringens migrationspolitik är alltför tuff söker sig antingen till V eller C, som är de två enda kvarvarande partierna som står fast vid en fullständigt aningslös linje i migrationspolitiken.

En annan orsak till Socialdemokraternas och Miljöpartiets fortsatta ras och Moderaternas uppgång är naturligtvis den mycket svaga regeringen. Att bryta mot en massa vallöften, att svaja i politiken, säga en sak ena veckan och göra tvärtom nästa vecka - inget av detta imponerar på väljarna. Inte heller att S och MP ofta uppfattas tycka väldigt olika i många frågor, och även emellanåt torgför denna oenighet öppet i media. Allt fler inser också att det inte är regeringens förtjänst att statsfinanserna är starka och att arbetslösheten sjunkit det senaste året - det är ju Alliansens politik och budget som styrt Sverige hela 2015. Sedan årsskiftet förs däremot en S-MP-politik som uppfattas göra vardagens sämre för många samtidigt som jobb och företagande hotas, och då faller förtroendet för regeringspartierna ytterligare. Och många Socialdemokrater vet ju att Moderaterna står för en klok jobbpolitik och byter till M.

Det tredje skälet att väljare går från S till M är sannolikt att förtroendet för Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra ökat den senaste tiden medan förtroendet minskat för statsminister Stefan Löfven.

I en Ipsosmätning i december fick de tillfrågade svara på frågan: Kan du nämna en politisk fråga som du tycker att politikerna ska lägga all kraft på att lösa under det kommande året? Svaren blev:
1. Flykting- och invandringsfrågor: 46 procent
2. Skola & utbildning: 7
3. Arbetslöshet / Sysselsättning: 6
4. Miljö-, klimat- och energifrågor: 4
5. Bostäder, bostadspolitiken: 4
6. Sjukvården: 3
7. Försvars-, freds-, säkerhets- och utrikespolitik: 3
8. Pensioner, pensionärer, äldre: 2
9. Äldreomsorg: 1
10. Ekonomin: 1

Att flykting och invandringsfrågorna dominerade i undersökningen är kanske inte så konstigt med tanke på den senaste hösten. Men ändå finns det skäl att påpeka att den övriga politiken ju blir om möjligt ÄNNU viktigare - och svårare - när vi tagit emot så många nyanlända. Vi MÅSTE föra en ännu mera jobbskapande politik och en bra utbildningspolitik och bostadspolitik om vi ska klara integrationen. Och vi MÅSTE ha god kontroll på offentliga finanser. Dagens regering visar närmast ett förakt för företagande och jobbskapande och agerar tvärtom rent jobbfientligt. Och både bostadspolitik och skolpolitik lyser i stort sett med sin frånvaro. Samtidigt ökar statens underskott och finansministern luckrar steg för steg upp den finanspolitiska ramverket, vilket i sin tur riskerar att slå mot välfärden.

Det är fascinerande att läsa kommentarerna till dagens SIFO-siffror från Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin: "Vi har haft ett utmanande år bakom oss och det här är en opinionssiffra som jag verkligen inte är nöjd med, och som speglar att Sverige står inför flera utmaningar som vi måste hantera. För att vända opinionstrenden behöver vi under 2016 fortsätta hantera migrationsfrågan och tydligare än tidigare prioritera att värna välfärden så människor känner trygghet, se till att kunskapsresultaten i skolan vänder och framför allt - bekämpa arbetslösheten så fler är med och jobbar och bidrar".

Det stora problemet för regeringen är dock att inget av dessa mål lär nås - just på grund av det stora asylmottagandet kopplat till en obefintlig politik i övrigt. Resultatet av asylmottagandet lär därför bli ytterligare försämrade skolresultat, ökad arbetslöshet, större bostadsbrist och försämrade statsfinanser - vilket i sin tur minskar möjligheten att tillföra mer resurser till välfärden. S-MP-regeringen bäddar för en totalt misslyckad integration. Regeringens problem har därmed bara börjat.
SIFO: Moderaterna ökar och är största parti

2016-01-24SIFO gör en av de största löpande opinionsmätningarna, denna gång med 1.948 intervjuer. SIFO har också lång historik och brukar anses som en av de mer trovärdiga opinionsinstituten. I den SIFO-mätning som presenteras idag ökar Moderaterna kraftigt samtidigt som S och SD backar. Enligt SIFO tappar Socialdemokraterna kraftigt direkt till Moderaterna. SIFO bekräftar därmed bilden från andra större mätningar, Socialdemokraterna backar, SD:s uppgång verkar ha brutits och Moderaterna ökar. Moderaternas siffra i SIFO ligger nu nära resultatet i succevalet 2006. Samtidigt når Socialdemokraterna den lägsta siffra som SIFO någonsin uppmätt sedan mätningarna startade 1967. Bland väljare under 50 år är det bara 18 procent som skulle rösta på Socialdemokraterna. Lika illa är det i storstäderna där stödet ligger mellan 17,5% och 20,2% enligt SIFO. Man uppger också att skandalen runt Kommunal inte hunnit påverka så mycket, nedgången har varit lika stark för S under hela mätperioden 11-21 januari.

"Nu pratar vi inte ens om Juholtsiffror längre, det kan vi glömma. Men trenden är inte ny, S har haft strukturella problem länge", säger Toivo Sjörén, chef för Sifos opinionsundersökningar.

S-debattören och statsvetaren Stig-Björn Ljunggren tror att S-väljare vill bort från partiet och inte längre tycker det finns skäl att gå till Sverigedemokraterna, samt att småpartierna är ointressanta. Då är M enda alternativet, resonerar han. "När skeppet håller på att sjunka simmar man mot den största ön."

"Stefan Löfven kommer med stor säkerhet att gå till historien som Sveriges svagaste statsminister i modern tid" säger Lena Mellin i Aftonbldet och fortsätter: "Jag har rapporterat om politik i mer än 30 år och kan med fog säga att en mer förvirrad ledning för landet har jag inte upplevt under den tiden. Det är oklart vad regeringen vill. Och om den vill någonting så ändrar det sig så snart verkligheten förändrar sig. Stabilitet och långsiktighet är ord som på intet sätt beskriver regeringens arbete."
Hela LO:s och Socialdemokraternas samverkan bygger på jäv!

2016-01-22

Medias intresse för Kommunals affärer och Margot Wallströms lägenhetsaffär är högst förståelig. Likaså upprördheten bland såväl Kommunals medlemmar som stora delar av svenska folket. Höga fackliga företrädare som säger en sak och gör en helt annan väcker alltid ilska. Samma sak när de slösar bort medlemmarnas pengar och dessutom lever gott och tar sig friheter på medlemmarnas bekostnad. Ilskan när ledande politiker använder sin makt och sina kontakter på ett osunt sätt blir naturligtvis minst lika stor, och det är ju för övrigt andra gången (förra gången var 1988) som Wallström utnyttjar son position för att snabbt ordna fram en hyreslägenhet som andra inte kan drömma om.

Jag är den förste att medge att dessa avarter nog alltid förekommit i alla partier och organisationer i alla tider. Men det intressanta är ju att "Arbetarrörelsen" satt detta i system!

Faktum är att ett hårresande jävsförhållande är själva grunden för det Socialdemokratiska partiets existens och att de två "grenarna" i Arbetarrörelsen - LO och s-partiet - alltid kliar varandras ryggar. Många ledande socialdemokratiska politiker har sin bakgrund i LO-förbund, statsministern är tidigare ordförande för LO-förbundet Metall, LO:s ordförande sitter i Socialdemokraternas tunga verkställande utskott, ordföranden för LO-förbundet Hotell & Restaurang sitter som ersättare i samma utskott, LO ger med kontanta bidrag, annonsering, marknadsföring och arbetsinsatser ett massivt stöd till Socialdemokraterna i varje valrörelse och Socialdemokraterna gynnar i gengäld alltid LO när det gäller politiska avvägningar på olika områden, inte minst inom arbetsmarknadspolitiken. Det senare underlättas av att nästan alla s-ledamöter i riksdagens arbetsmarknadsutskott har ett tidigare förflutet som aktiva på olika nivåer i olika LO-förbund.

(Foto från Götaplatsen i Göteborg, en av de senaste valrörelserna)

LO är den enda fackliga centralorganisation som har en tydlig partipolitisk agenda, trots att hälften av medlemmarna inte röstar på Socialdemokraterna. De andra fackliga organisationerna, TCO och SACO, är uttalat partipolitiskt obundna. Det skapar en helt annan trovärdighet än vad LO har.

Under Alliansens regeringstid klagade såväl näringslivet som de fackliga organisationerna på regeringens politik, men ofta från motsatta utgångspunkter. Vi i Alliansen visade att vi aldrig går någons ärenden utan försöker balansera politiken. I dag är det inte längre så. LO lägger sina beställningar till regeringen och jag vet från väl insatta källor i regeringskansliet att inga förslag på dessa områden överhuvudtaget presenteras innan LO gett klartecken. I dag har vi en regering som direkt går LO:s ärenden i många olika frågor. Och det blir ju så när Socialdemokraterna har en så stor skuld att betala till LO. Detta är den allvarliga jävssituationen i svensk politik, något som pågått i många decennier, och som därför är långt värre än misstänkt jäv i samband med hyra av en lägenhet.

När gör media en lika grundläggande granskning av att det Socialdemokratiska partiet bygger hela sitt regeringsinnehav på en allvarlig jävssituation gentemot LO?
Borås Tidning idag om valet av nytt moderat kommunalråd i Mark

2016-01-22


Jag kandiderar inte till posten som nytt kommunalråd i Mark

2016-01-21

I måndags meddelade kommunstyrelsens ordförande i Mark, Margareta Lövgren (M) moderaternas kommunfullmäktigegrupp att hon efter 28 år i politiker, varav drygt 9 år som kommunalråd, lämnar politiken den 1 april. I onsdags höll hon presskonferens om samma sak. För många var detta en överraskning, men jag fick för lång tid sedan i förtroende veta att hon planerade att lämna politiken någon gång i mitten av denna mandatperiod för att ge sin efterträdare chansen att komma in i rollen före valet 2018.

Margareta har varit en bra ledare för de styrande partierna i Mark, att hålla ihop så många olika partier och få dem att arbeta gemensamt är inte alltid enkelt. Marks kommun har under Margaretas ledning utvecklats väl när det gäller ekonomisk kontroll och resultat, liksom uppstyrning av kommunens ledningsfunktioner. Det har också funnits väldigt många stenar att lyfta på och saker att ta tag i som tidigare varit försummade. Arbetet är definitivt inte slutfört och nya utmaningar väntar alltid runt hörnet, men Mark är en bra mycket bättre kommun idag än när Markalliansen tog över ledningen 2010. Margareta Lövgren lämnar sitt uppdrag med flaggan i topp, och även om vi har många duktiga moderata politiker blir det givetvis ett tomrum att fylla.

Spekulationerna om vem som ska efterträda Margareta Lövgren är i full gång i media. Själv har jag redan fått frågan från flera håll om jag ska ta över. Jag vill därför vara tydlig med att jag inte kandiderar till kommunalrådsposten. Jag har sedan det senaste valet fått allt fler intressanta uppgifter i riksdagen, har en bra personlig relation med vår partiledning, och känner att jag kan bidra mycket i partiets fortsatta förnyelse. Så sent som i tisdags fick jag också en ny stor och viktig uppgift, nämligen att vara moderaternas ansvarige i finansutskottet för alla frågor som rör kommunernas och landstingens ekonomiska situation. Utöver detta ska jag ingå i en arbetsgrupp inom moderaterna som ska fördjupa sig i frågan om översyn av nyanländas rätt till ersättningar och välfärdstjänster. Jag vill i detta läge lägga allt fokus på rikspolitiken och samtidigt försöka hjälpa till att lägga en bra grund för moderaterna inför nästa riksdagsval.

Det är ju inte heller så att det är brist på kompetenta personer i den moderata kommunfullmäktigegruppen. Jag ingår i valberedningen och är övertygad om att vi kommer att föreslå en riktigt bra kandidat som kan ta över den moderata stafettpinnen när det gäller ledarskapet i Marks kommun. Enligt planen kommer ett namn att föreslås kommunfullmäktige- gruppen inom ett par veckor, varefter de gör det formella valet den 8 februari. Därefter blir det en överlämningstid under ca två månader där den nye kommunstyrelseordföranden kan komma in i sina nya uppgifter.
Både polis och media bär skulden för osaklig nyhetsrapportering

2016-01-20

Dagens Nyheter rapporterar idag om hur polisen fortsätter mörklägga uppgifter om brottslighet kopplad till asylmottagande och migration. "Polisen vägrar berätta hur stora resurser som går åt till att hantera flyktingvågen och den alltmer spända situationen på många asylboenden. Utredningar om våld, hot och andra brott kodas med siffran ”291” och hemlighålls för massmedia. ”Ingenting ska ut”, står det i ett internt direktiv som DN läst."

Detta är inte den första uppgiften om mörkläggning. Tidigare har det framkommit kritik mot hur polisen rapporterade kring de uppmärksammade övergreppen mot unga kvinnor på en musikfestival i Stockholm. Även andra rapporter finns i media om att polisen mörkar misstänkt brottslighet bland utrikes födda.

Det finns all anledning att ifrågasätta polisens agerande. Men Dagens Nyheter kastar sten i glashus eftersom man själv medverkar till exakt samma sak. Svenska medier - såväl stora tidningar som Sveriges Radio och SVT - brister uppenbarligen i objektivitet när det gäller rapportering kring våldsbrott och annan brottslighet.

Ett exempel är det uppmärksammade mordet nyligen på en skola i Skåne, där en elev knivhögg en annan elev till döds. I utländska medier publicerades hela intervjun med såväl den mördade pojkens föräldrar, hans kompisar och även förövarens pappa. I dessa intervjuer framkom exempelvis att förövaren var en nyanländ asylsökande, man återgav uppgifter från flera av den mördades skolkamrater att anledningen till mordet var att den mördade pojken skulle ha skyddat en flicka från trakasserier från den misstänkte mördaren, och det framkom att pappan till den misstänkte förövaren åberopade hedersargumentation för sonens handling. I svenska medier återgavs aldrig dessa detaljer, i stället beskrevs det som att "pojkarna bråkat". Exakt vad som är sant eller inte är en sak för den rättsliga utredningen. Det viktiga är hur svenska medier valde att censurera sig själva, exempelvis när det gällde gärningsmannens bakgrund och den påstådda orsaken till brottet, och i stället valde att ge en helt annan, nedtonad bild. De enda svenska medier som gav den fullständiga bilden var olika sociala medier där man länkade till utländska mediers utförligare rapportering.

Detta är långt ifrån första gången som våra stora medier döljer sanningar eller vinklar nyheter och man ska med andra ord inte låtsas att det bara är polisen som ägnar sig åt sådant. Stora delar av vårt samhälle (myndigheter och media, men även politiker) har länge haft en märklig inställning att om man inte berättar om kriminella eller våldsamma invandrare så finns inte problemet, och att det i sin tur skulle vara bra för integrationen. Jag tror det är precis tvärtom - mörkläggning riskerar att leda till mytbildning och ett allmänt kollektivt misstänkliggörande av alla utrikes födda som finns i vårt land. Det är det sämsta vi kan göra om vi vill att integrationen ska fungera. De som drabbas mest av mörkläggningen är alla de skötsamma och ambitiösa invandrare som vill vara en del av vårt svenska samhälle.
Jag har fått utökade ansvarsområden i finansutskottet

2016-01-20

Kopplingen mellan rikspolitiska beslut och kommunernas möjlighet att verkställa dessa, frågan om statsbidragen till kommunerna, skatteutjämningen och finansiering av välfärden är något som jag engagerat mig i under alla mina år som riksdagsledamot.

Från och med idag är jag moderaternas ansvarige i finansutskottet för alla frågor som rör kommunernas och landstingens ekonomiska situation. Det är ett omfattande arbetsområde som jag anser vara ett av de absolut viktigaste i riksdagen eftersom en stor del av den välfärd människor tar del av produceras av kommuner och landsting.

Sedan tidigare ansvarar jag för moderaternas räkning för finansutskottets frågor som rör Riksgäldens och Riksrevisionens verksamhet, och är delansvarig för frågor som rör finansmarknaderna.

Som jag skrev i tidigare inlägg ingår jag från och med idag också i den arbetsgrupp inom moderaterna som ska fördjupa sig i frågan om översyn av nyanländas rätt till ersättningar och välfärdstjänster.
Moderaterna vill se över rätten till välfärdstjänster för nyanlända

2016-01-20

I dag har Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra och ekonomisk-politiske talespersonen Ulf Kristersson ett gemensamt inlägg på DN Debatt där man diskuterar vad som krävs för att trygga stabila svenska statsfinanser. Man riktar också hård kritik mot regeringen för att man luckrar upp grundläggande principer för en ansvarsfull ekonomisk politik, och varnar också för att kostnaderna för sjukförsäkringen, migrationen/integrationen och assistansersättningen skenar. Det krävs varaktiga långsiktiga reformer för att hantera detta.

I artikeln öppnar man nu för det jag tidigare föreslagit, både på bloggen och i den riksdagsmotion jag lämnade in i höstas tillsammans med 12 andra moderater. Nämligen en översyn av ersättningar och rättigheter för nyanlända. Vi måste ifrågasätta om nyanlända eller personer med tillfälliga uppehållstillstånd omedelbart ska ha rätt till alla välfärdstjänster och sociala ersättningar, eller om det är något som ska erhållas stegvis, eventuellt kopplat till medborgarskap eller till att man genom eget arbete kvalificerat in sig i vårt skattefinansierade välfärdssystem?

Så här skriver man i artikeln: " I vår införs de tidsbegränsade uppehållstillstånd som vi moderater föreslog redan förra året. När regelverket nu läggs om bör den automatiska rätten för personer med tidsbegränsade uppehållstillstånd att få tillgång till olika välfärdstjänster och ersättningar ifrågasättas. Det kan inte vara en självklar del av det svenska samhällskontraktet att den som inte bor permanent i landet, och inte har arbetat här, ska ha samma tillgång till välfärdstjänster som den med permanent uppehållstillstånd, med svenskt medborgarskap eller som den som genom arbete har kvalificerat in sig i vårt välfärdssystem. Frågan är inte unik för Sverige – runtom i EU diskuteras hur välfärdssystemen måste uppdateras i den öppna globala ekonomin."

Jag tycker det känns utmärkt att moderaterna nu är mogna för denna diskussion. Sverige kan inte ta emot obegränsat med asylsökande som omedelbart ska erbjudas svensk standard när det gäller exempelvis inkomst och boende, finansierat av dem som redan bor här. Det är en ekonomisk omöjlighet. Hur dessa rättigheter utformas är i längden helt avgörande för hur generösa vi kan vara när det gäller mottagande av flyktingar och asylsökande. Det är också en avgörande fråga för att skapa tydliga drivkrafter för nyanlända att komma i egen försörjning så snabbt som möjligt. Dessutom är det troligen en viktig fråga för att ett relativt omfattande mottagande av asylsökande överhuvudtaget ska accepteras av svenska folket.

Jag kommer själv att på uppdrag av Ulf Kristersson och mina moderata kolleger i finansutskottet arbeta vidare med denna komplicerade fråga framöver, tillsammans med några moderater i andra berörda utskott.
Frukostseminarium om oskäliga kommunala gatukostnadsavgifter

2016-01-20I dag deltog jag på ett frukostseminarium arrangerat av Centrum för Rättvisa. Ämnet var en uppföljning av frågan om kommunernas oskäliga uttag av gatukostnadsavgifter från enskilda invånare. Ovan ett exempel från Centrum för Rättvisas årsredovisning, där ett äldre par tvingades betala över 300.000 kronor till Partille kommun för vägar de varken behöver eller vill ha. Centrum för Rättvisa driver även flera liknande ärenden juridisk åt drabbade fastighetsägare.

Jag har ju engagerat mig under lång tid i denna fråga och även motionerat i riksdagen om en förändring. Nu börjar även domstolarna ifrågasätta om det är förenligt med EU:s skydd för äganderätten att debitera ut extremt höga gatukostnadsavgifter från befintliga fastighetsägare på det sätt som flera svenska kommuner gör. Ny lagstiftning är också på gång, men det lagförslaget har, som jag tidigare beskrivit på bloggen, stora brister och har också fått hård kritik från lagrådet.

Fortsättning följer - jag bevakar frågan noga och har kontakt med mina partivänner i Civilutskottet som hanterar frågan. Dagens system är inte rättssäkert för enskilda människor, utan bygger på kommunernas godtycke.
Sverige och Marocko överens om återsändande av gatubarn

2016-01-19

I dag meddelar regeringen på sin hemsida att Marocko öppnar för att i större utsträckning ta tillbaka sina medborgare. Sverige och Marocko inrättar nu en kommitté med tjänstemän från båda länderna för att underlätta identifieringen och skapa en fungerande process för att marockanska barn och ungdomar ska kunna återvända.

Sverige är enligt regeringens pressmeddelande beredda att bidra med utbildning och tekniskt stöd om det finns behov. Sverige kan även ge stöd till att stärka de organisationer i civilsamhället som behövs för att ge barnen en bra möjlighet till återanpassning i Marocko.

I dag uppskattas 800 marockanska gatubarn leva i Sverige utan att vare sig ha sökt asyl eller uppehållstillstånd. De lever illegalt i Sverige och polisen larmar om ökande kriminalitet i denna grupp. Det är ett stort steg framåt att det nu förhoppningsvis kommer att bli lättare att återförvisa dem till hemlandet, även om det är långt kvar innan återsändande kan fungera som det är tänkt.

Ingen ska för övrigt tro annat än att denna överenskommelse rimligen låg i vågskålen när regeringen bytte fot om erkännande av Västsahara. Så fungerar politiken.
Utvärdering av Riksbankens penningpolitik

2016-01-19

I juni 2014 beslutade finansutskottet att låta utvärdera Riksbankens penningpolitik från 2010 och framåt. Utskottet utsåg Lord Mervyn King, tidigare chef för Bank of England och professor Marvin Goodfriend, vid Carnegie Mellon University i USA till utvärderare. De är nu klara med sin utvärdering, och presenterade den för Finansutskottet i dag på morgonen.

De två utredarna har gått igenom omkring 2 000 dokumenterade möten och beslut under ett års tid och de berömmer den svenska öppenheten när det gäller vad utredare utifrån får se och ta del av.

Utredarna är ganska raka och frispråkiga i sin rapport.

Man menar exempelvis att räntehöjningarna 2010 och 2011 var fullkomligt rimliga, men att det därefter uppstod problem för Riksbanken att inse att räntan behövde sänkas igen när eurokrisen slog till och började hämma tillväxt och inflation.

Man skriver också att "Det är något surrealistiskt över den precision med vilken enskilda direktionsledamöter (i Riksbanken, min anm) uttalade sig om den framtida reporäntebanan med tanke på hur oviss framtiden var....". Med andra ord ger man inte mycket för Riksbankens framtida ränteprognoser.

I rapporten lämnar utvärderarna 15 rekommendationer riktade till riksdagen, regeringen och Riksbanken inom områdena penningpolitik, finansiell stabilitet, Riksbankens redovisningsansvar och Riksbankens organisation. Bland annat nämns behovet att tilldela mer makt och ansvar för finansiell stabilitet till Riksbanken, frågor som sedan en tid faller under Finansinspektionens ansvarsområde. Man menar också att riksdagen bör ha ett större inflytande på beslut om inflationsmålet, samt att detta mål bör ändras så att man rensar bort effekterna av ränteförändringar (på exempelvis bolån).

Här en sammanfattning på svenska av de slutsatser och rekommendationer som utredarna lämnar i rapporten

Finansutskottet kommer att skicka ut utvärderingen till olika remissinstanser. Därefter kommer finansutskottet att behandla utvärderingen och remissvaren, bland annat vid en öppen utfrågning i maj och i ett betänkande som kommer att behandlas av riksdagen i juni.
Lev upp till den nya lagen - underkänn asylsökandes barnäktenskap!

2016-01-18

Uppdaterad 2016-01-19

I slutet av maj 2014 tog riksdagen ett av sina sista beslut under Alliansregeringen, och det gällde stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap.

Bland annat infördes ett nytt brott – äktenskapstvång. Det innebär att det blev straffbart att förmå någon att gifta sig genom att utnyttja personens utsatthet. Lagändringen betyder i praktiken att även press från föräldrar eller släktingar omfattas av strafflagstiftningen. Äktenskapstvång kan ge ett fängelsestraff på högst fyra år. Även förberedande gärningar kriminaliseras. Det sker dels genom att försök och förberedelse till äktenskapstvång blir straffbart, dels genom att brottet "vilseledande till tvångsäktenskapsresa" införs.

Vidare innebär riksdagens beslut att barn inte längre ska kunna få dispens för att gifta sig. Utländska barnäktenskap, tvångsäktenskap och så kallade fullmaktsäktenskap ska endast kunna erkännas då det finns synnerliga skäl, det vill säga väldigt starka och tydliga skäl. Fullmaktsäktenskap är äktenskap som ingåtts utan att båda parterna är samtidigt närvarande. Tidigare erkändes fullmaktsäktenskap utan begränsning, medan tvångsäktenskap och barnäktenskap kunde erkännas om det finns särskilda skäl, alltså lägre krav än dagens synnerliga skäl.

Lagändringarna började gälla den 1 juli 2014.

När jag följer debatten i media om hur kommunerna och migrationsverket tolkar reglerna kring barnäktenskap tycker jag diskussionen är märklig. Enligt mitt synsätt som jurist bör självklart lagens andemening efterlevas även när det gäller asylsökande. Om myndigheterna inte gör detta är det ett svek mot barnen.

I media förekommer uppgifter om barnäktenskap med koppling till Sverige där flickor i så låga åldrar som 12-14 år (eller ännu lägre) gifts bort. Om vi anser det vara oacceptabelt bör samma synsätt självklart tillämpas på asylsökande. Om en vuxen asylsökande man uppger att en minderårig flicka är hans hustru bör man rimligen regelmässigt göra en bedömning om man bör skilja barnet och den vuxne åt. Det kan givetvis vara ett svårt beslut för socialtjänsten, men knappast svårare än andra mycket ingripande beslut i familjeärenden som man regelbundet tvingas hantera.

I Sverige gäller dessutom en åldersgräns för sexuell samvaro på 15 år. Om barnet är under 15 år är även detta ett mycket starkt skäl att skilja den unga flickan från den äldre mannen. Barnet bör i detta läge placeras i annat boende än tillsammans med mannen. Endast om flickan är mellan 15 och 18 år bör undantag kunna göras. Ett skäl skulle ju kunna vara om de två "gifta" har gemensamma barn, ett annat kanske om båda makarna är minderåriga och har flytt till Sverige tillsammans. Det är givetvis stor skillnad mellan dessa situationer och om en medelålders man hävdar att han är nygift med en 13-årig flicka.

I de fall där man accepterar att mannen och den unga flickan bor tillsammans behöver det självklart inte innebära att man samtidigt accepterar äktenskapet som sådant, utan man borde snarare kunna se det som ett samboförhållande i enlighet med den möjlighet som finns i svensk rätt till samboförhållande för minderåriga efter föräldrarnas godkännande. Det gör också att den unga flickan lättare kan lämna relationen om hon så önskar.

Svåra frågor, absolut. Men grundprincipen måste vara att svensk lag ska gälla lika för alla, även om det alltid måste finnas utrymme för bedömningar och undantag i enskilda ärenden. Konstigare än så är det faktiskt inte.
Nej, vi riksdagsledamöter får inga lägenhetskontrakt!

2016-01-18

I spåren efter turerna kring Kommunals lägenhetspolicy och upprördheten över att utrikesministern snabbt fick en lyxig hyresrätt i centrala Stockholm av Kommunal har jag fått flera insinuanta frågor om riksdagsledamöternas lägenheter. "Hur länge behövde du vänta på bostad" frågade en. En annan menade att bästa sättet att göra bostadskarriär i Stockholm var att bli riksdagsledamot.

Nu går det faktiskt inte att jämföra överhuvudtaget. Riksdagsledamöter "får" inga lägenheter! Vi lånar övernattningslägenhet under den tid vi är riksdagsledamöter, men lägenheterna ägs eller hyrs av riksdagen (antingen finns de i riksdagens egna hus eller så är det bostadsrätter eller hyresrätter som riksdagsförvaltningen äger eller hyr ute på stan). När uppdraget upphör måste man lämna lägenheten. Till skillnad mot den som får ett personligt lägenhetskontrakt och bosätter sig permanent i en lägenhet är riksdagsledamöterna normalt skrivna i sin vanliga bostad hemma i valkretsen, inte i Stockholm.

En riksdagsledamot får aldrig något personligt lägenhetskontrakt. Vi kan alltså inte (som Kommunals ledning eller gynnade politiker) byta lägenheten mot en bostadsrätt (och därvid ha chansen att tjäna miljoner), vi får inte hyra ut lägenheten i andra hand, vi får inte ha någon inneboende (utom egna minderåriga barn), och om någon annan övernattar i lägenheten ska vi betala en avgift varje dygn för detta till riksdagsförvaltningen.

För den som undrar kan jag meddela att just boendet är en mindre glamourös del av riksdagsuppdraget. Visst är jag priviligierad som har en övernattningslägenhet i centrala Stockholm, med gångavstånd till riksdagen. Men jag hade såklart hellre tillbringat sena kvällar och nätter med familjen i huset hemma i Ubbhult än i den standardmöblerade lägenheten i Stockholm. Boendet i Stockholm är nödvändigt för att kunna sköta riksdagsuppdraget. Det fungerar bra, men det är inget man tjänar pengar på och det är ingen väg till en bostadskarriär i huvudstaden.
Vinter i Ubbhult

2016-01-17Vintern anlände till Ubbhult vid nyår, och redan på trettonhelgen hade isen lagt sig på vår lilla tjärn.Sedan kom snön, och idag tag jag och vovvarna en ordentlig vinterpromenad. Det går rätt bra att gå med tre hundar så länge de vill åt samma håll som jag. Men ibland blir det en aning trassligt...
Verkligheten kom ifatt s-populismen om erkännande av Västsahara

2016-01-17

Oj vad jag saknar Carl Bildt som utrikesminister! Och oj vad Magot Wallström har förstört mycket av Sveriges anseende utomlands på bara ett drygt år!

Och nu visar det sig också vilket hyckleri regeringen ägnar sig åt. Under Alliansens regeringstid lyckades Socialdemokraterna, med stöd av V, MP och SD, att köra över Alliansregeringen i en utrikespolitisk fråga. Det hände inte ofta men den gången tog riksdagen beslut om att erkänna Västsahara som eget land. Men Alliansregeringen ansåg sig inte kunna fullfölja det beslutet eftersom det inte fanns folkrättsligt stöd för ett erkännande.

Nu när Socialdemokraterna har utrikesministerposten har man begärt en ny analys av läget, och häromdagen presenterades denna vid en presskonferens i regeringskansliet. Så här skriver regeringen på sin hemsida:

"Utrikesdepartementet har idag mottagit den översyn av Västsaharapolitiken som ambassadör Fredrik Florén utfört. I översynen ges ett antal rekommendationer, bland annat att stöd bör ges till den FN-process där generalsekreteraren aviserat nya initiativ, samt konstateras att de folkrättsliga förutsättningarna för ett erkännande av Sahariska Arabiska Demokratiska Republiken/Västsahara inte är uppfyllda."

Margot Wallström ger således Alliansregeringen rätt i att riksdagsbeslutet var illa förankrat folkrättsligt och inte lämpligt att genomföra. Verkligheten kom ännu en gång ifatt populismen.
För "arbetarrörelsens" toppar är bostadsbristen inget problem

2016-01-15

Aftonbladets granskning av fackförbundet Kommunal fortsätter. I dag konstaterar man att "Kommunal äger en rad fastigheter i Stockholms innerstad och delar ut paradvåningar till sina höjdare: chefer, ledande socialdemokrater och LO-toppar. Hyrorna är låga och flera av våningarna är topprenoverade. Andra fastighetsägare lämnar hälften av sina hyreslägenheter till bostadsförmedlingen – men Kommunal har inte släppt en enda lägenhet på 16 år."

En av dem som fått lägenhet via Kommunal är tydligen utrikesminister Margot Wallström. Hon säger sig vara upprörd över att Kommunal ljugit för henne och garanterat att hon inte gått före någon annan i kön. Den som gav henne det beskedet var enligt Wallström ingen annan än kommunals ordförande, Annelie Nordström personligen! Om det är sant lär väl även Mordströms dagar i Kommunals ledning vara räknade. Annelie Nordström är dessutom för övrigt en av de LO-toppar som själv fått en fin dyr central lägenhet av Kommunal...

Det som förvånar mig lite är att Wallström omedelbart igår sade upp sin lägenhet i Kommunals fastighet. Om hon var förd bakom ljuset av Kommunal - hade hon verkligen behövt göra det då? Hade hon då inte bara kunnat beklaga det inträffade och sagt att hon fått lägenheten i god tro?

Jag funderar också på alla de andra LO- och S-höjdarna som fyller Kommunals fastigheter. Borde de inte själva ana oråd när det bara flyttar in nya s-toppar i husen och aldrig någon annan? Kan de verkligen vara i god tro att Kommunal lämnar varannan lägenhet till bostadsförmedlingen? Är de inte snarare medskyldiga till det som sker genom sin förankring i "rörelsen" och i Kommunal?

Det är kanske inte så konstigt att regeringen inte tar bostadsfrågan på allvar och inte ser den sönderreglerade bostadspolitiken som något problem? Det verkar ju som om ledande socialdemokrater hittat ett sätt att lösa bostadsproblemet själva.
LO:s stegvisa förfall hotar hela den svenska modellen

2016-01-14

Den stora skandalen som Aftonbladet avslöjat visar alla tecken på moraliskt förfall och hyckleri inom LO-förbundet Kommunal. Man säger en sak och gör en annan, man låtsas företräda de lågavlönade kvinnorna i offentlig sektor samtidigt som Kommunals ledning smörjer kråset, dricker enorma mängder dyr alkohol och till och med lever privat lyxliv på fritiden på medlemmarnas bekostnad. Kommunal håller även hög svansföring i den märkliga debatten om "porrfilmsfria hotell" samtidigt som man via sitt dotterbolag upplåter en av sina ägda restauranger till stripp-shower. Denna restaurang använder dessutom Kommunals ledning för egna tillställningar. Restaurangen har dessutom tydligen gått med 320 miljoner i underskott de senaste åren, ett underskott som Kommunals medlemmar får bekosta. Inte blir det bättre av att en av de högst ansvariga i Kommunals ledning nu avgått till följd av det inträffade - och trots detta kan kvittera ut en ordentlig fallskärm på flera miljoner som medlemmarna får bekosta.

Detta är ju knappast första gången som ledande LO-toppar gör bort sig, exemplen de senaste decennierna är tyvärr ganska många. Men det som avslöjats om Kommunals ledning är väl ändå ett av de mest anmärkningsvärda fallen på länge när det gäller LO-fackens moraliska förfall.

Jag tycker det är naturligt att LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson idag uttrycker sin upprördhet över det som hänt i Kommunal. Men jag tycker det är beklämmande att han inte också uttrycker sin upprördhet över det som hänt ett bageri i Göteborg. Ett problem som faktiskt är betydligt värre för samhället än Kommunals skandal (som ju faktiskt bara berör de egna medlemmarna). Skandalen i Göteborg handlar om ett litet bageri, alltså ett av alla dessa småföretag som vi vill se växa och anställa människor. Bageriet har tecknat kollektivavtal med Hotell & Restaurang-facket. Men ett annat LO-förbund, Livsmedelsarbetareförbundet, anser att det är de som ska ha kollektivavtal för delar av personalen. Nu har alltså dessa två LO-förbund slagits med närmast maffialiknande metoder om vem som ska få teckna avtal om beskydd, förlåt kollektivavtal, med det nämnda bageriet. Och det slutade med att bageriet gav upp tiull följd av blockaden och nu tvingas teckna två olika kollektivavtal samtidigt som några i personalen tvingas byta avtal och fackförbund. Blockanden hävs nu, men bageriföretagaren är mycket bitter över Livs metoder. Detta blir ännu ett uttryck för LO-förbundens moraliska förfall att inte kunna lösa sina egna interna tvister på ett civiliserat sätt utan att det drabbar en seriös och skötsam småföretagare.

Den svenska modellen med kollektivavtal bygger på ansvarstagande fackliga organisationer som agerar med förnuft och gott omdöme. Olika LO-förbund beter sig gång efter gång på ett tvivelaktigt sätt och i förlängningen hotar det hela den svenska modellen. Vi kan inte låta maffialiknande metoder styra villkoren på svensk arbetsmarknad.
Hur vore det att tänka efter före, Stefan Löfvén?

2016-01-14

Dagens Industri skriver om krisen för kärnkraften i dagens nummer. Läget är ytterst allvarligt, samtliga svenska kärnkraftverk (alltså även det absolut modernaste och helt nyrenoverade Oskarshamn 3) kan hotas av förtida stängning till följd av bristande lönsamhet. Den höjda effektskatten som S-MP-regeringen införde förra året - trots varningar från branschen, energiexperter och den politiska oppositionen - är en av orsakerna till lönsamhetsproblemen.

Om alla de svenska kärnkraftverken skulle stängas de närmaste åren väntar en hotande effektbrist när elbehovet är som störst och samtidigt en stor osäkerhet för energiförsörjningen totalt. Stigande elpriser kommer då också att slå hårt mot den elintensiva industrin.

Nu har tydligen regeringen insett problemet och statsminister Stefan Löfvén säger till Dagens Industri att regeringen nu är beredda att sänka effektskatten - som man alltså höjde så sent som förra året.

Tänk vad klokt det hade varit att tänka efter före! Detta blir ytterligare ett beslut i raden som visar hur hafsig och slarvig dagens S-MP-regering är.
Partiledardebatten avslöjade Löfvéns brist på handlingskraft

2016-01-13

Dagens partiledardebatt avslöjade på ett obarmhärtigt sätt den totala bristen på handlingskraft och ansvarstagande som dagens regering uppvisar. Statsminister Löfvén skröt om hur allt blivit bättre i Sverige det senaste året - men "glömde" berätta att det är Alliansens statsbudget och politik som styrt Sverige under 2015. Den nya regeringens budget har bara gällt sedan senaste årsskiftet, dvs i 13 dagar.

I övrigt var det gott om vackra ord i statsministerns anförande, men väldigt tomt på konkreta förslag som gör skillnad.

Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra påpekade det jag tidigare bloggat om flera gånger, nämligen att regeringen verkar bli allt slarvigare med sin ekonomiska politik och statsfinanserna. Det är ytterst allvarligt. Hon konstaterade också att regeringen verkar tro att migrationskrisen är slut, men påpekade att den tvärtom bara har börjat. Och så är det.

Det kan ta tre år att behandla alla asylsökande, vi vet ännu inte om det är regeringens åtgärder eller bara det kalla vädret eller något annat som minskat asylströmmarna till Sverige och vet inte om det kommer att öka igen under våren. Och framförallt kan vi inte blunda för att integrationen av alla de nyanlända kommer att bli en stor påfrestning för vårt samhälle. Brist på bostäder och lärare till alla nyanlända barn, påfrestningar inom sjukvården och stort behov av insatser för att få nyanlända i arbete och egen försörjning.

Dagens regering är kanske den svagaste Sverige haft på decennier, och det i ett allvarligt läge. Det kräver eftertanke från oppositionspartiernas sida för att försöka skapa ett alternativ.
Vänsterns grupptänkande leder till kollektiv skuldbeläggning

2016-01-12

Efter mitt blogginlägg häromdagen där jag diskuterar kring avvisning av asylsökande som begår brott, och utvisning och/eller indraget medborgarskap för invandrare som begår allvarliga brott kommer självklart beskyllningarna om invandringsfientlighet med automatik från vissa vänsterdebattörer.

Men visst är det konstigt - när jag kräver hårdare straff för infödda grova brottslingar är det ingen som beskyller mig för att vara "svensk-fientlig". Men när jag kräver tuffare tag mot brottslingar med utländsk bakgrund är jag plötsligt invandringsfientlig?

Problemet i diskussionen är vänstersidans kollektivistiska tänkande, där människor delas in i grupper i stället för individer med eget ansvar. När en man begår en våldtäkt på en kvinna anses därmed JAG, i egenskap av man, som närmast medskyldig i vänsterns ögon, och JAG avkrävs ett avståndstagande för något som en annan man gjort - bara för att jag "tillhör gruppen män". Jag har flera gånger tagit avstånd från det synsättet - det är inte männen som kollektiv som är ansvariga för att en man begår ett brott - det är gärningsmannen själv. Ensam och enbart. Jag vägrar ta på mig ansvaret för någon annans brott.

På samma sätt är det självklart individer som är skyldiga till de sexuella övergreppen mot tjejer och kvinnor i Köln, Stockholm, Kalmar eller var det nu har varit. Naturligtvis inte alla utrikesfödda män eller alla män med muslimsk bakgrund i grupp. För mig är detta så självklart att det inte borde behöva sägas. En kritik mot utrikesfödda män som begår brott ska naturligtvis aldrig tolkas som en kritik mot utrikesfödda som grupp.

Men för vänstern är det annorlunda. I deras värld innebär all kritik mot de misstänkta, etniskt icke-svenska männen, att man samtidigt skuldbelägger alla utrikesfödda män. Och därmed blir kritiken plötsligt ett slags invandringsfientlighet eller rent av rasism. Synsättet stämmer väl överens med att man själva skuldbelägger alla svenska män när en svenskfödd man begått en våldtäkt. I vänsterns värld ligger alltid ansvaret på grupper eller på "samhället", aldrig på individen, och därför landar man fel i debatten. Tanken slår dem aldrig att man kan skilja på de individer som begår brott och den stora majoriteten som inte begår brott, oavsett om det nu gäller svenskfödda eller utrikesfödda.

Det är hög tid att en gång för alla ställa varje individ till svars för sina gärningar, oavsett vem det är eller varifrån han eller hon kommer, och att vi därmed slutar ägna oss åt kollektiv skuldbeläggning. I mina ögon är den kanske viktigaste integrationsåtgärden av alla just att värdera varje människa som unik individ och inte som en del av ett kollektiv.
Röriga regeringsbesked om värnplikten

2016-01-11

Det verkar vara hela havet stormar om försvarspolitiken just nu - trots att det faktiskt finns en bred försvarsöverenskommelse mellan sex riksdagspartier som borde värnas för att få en långsiktighet för försvaret.

I går luftade utrikesminister Margot Wallström (S) "sin egen personliga syn på värnplikten". Hon öppnade oväntat upp för en omfattande både civil och militär värnplikt, men på något sätt skulle den ändå vara frivillig. Mycket flummigt lät det. Och frågan är väl om en utrikesminister kan föra fram sina egna personliga tankar i en så viktig fråga utan att det tolkas som regeringens linje? Ännu märkligare blir det ju när försvarsministern från samma parti tidigare sagt att det inte är aktuellt att återinföra värnplikten. Vad gäller? Vad ska en eventuell värnplikt i så fall omfatta, och hur ska kostnaderna betalas?

I farans riktning finns att det är lockande för regeringen att återinföra värnplikten av helt andra skäl. Att stoppa in ett stort antal ungdomar varje år i värnplikt skulle självklart sänka ungdomsarbetslösheten och det skulle även till en del motverka bostadsbristen bland unga. Andra argument som ofta framförs är att "det är ett bra sätt att uppfostra unga människor". Men inget av dessa argument håller för att försvara en mångmiljardsatsning på återinförd värnplikt. Enda hållbara syftet med en eventuell värnplikt skulle vara att stärka försvaret.

Det finns en folklig opinion för återinförd värnplikt enligt opinionsmätningar som gjorts. Men jag menar att de tillfrågade knappast har hela bilden när de svarar.

Viktigt är att komma ihåg är för det första att värnplikten inte är avskaffad utan vilande, och kan enligt riksdagens beslut 2010 tillämpas och och när den behövs i ett eventuellt sämre beredskapsläge. Beslutet 2010 innebar också att den vilande värnplikten omfattar både kvinnor och män. Det finns idag större hot mot Sverige än när beslutet togs och man kan såklart aldrig utesluta återinförd värnplikt. Men samtidigt ska man ha klart för sig att såväl utbildningsförband som utbildningspersonal för utbildning av värnpliktiga saknas, liksom mycket av den utrustning som tidigare fanns för grundutbildning av soldater. Och det kostar väldigt mycket att utbilda värnpliktiga. Det är ingen snabb och enkel sak att återinföra värnplikten och frågan är om det verkligen är bästa sättet att stärka vårt försvar?

Moderaterna kräver idag en ny framtidsinriktad försvarsberedning med brett mandat som omfattar hela totalförsvaret. Värnpliktsfrågan skulle väl sannolikt vara en av de saker en sådan beredning skulle titta på, men det är verkligen ingen liten okomplicerad fråga.
Moderaternas agenda för stärkt svensk säkerhetspolitik

2016-01-11

Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra höll i dag ett tal på Folk och Försvar i Sälen. Hon tog utgångspunkt i att omvärlden är osäkrare och oroligare än på mycket länge samt att dagens säkerhetspolitiska hotbilder är komplexa. Det handlar till exempel om Rysslands agerande där militärt våld och hot om våld återigen har blivit ett verktyg som används i Sveriges närområde, om sönderfallande samhällen och inbördeskrig tillsammans med gränsöverskridande terrorism. Till det skapar ett integrerat användande av olika former av krigföring och propaganda, ny teknik som används inom psykologisk krigföring samt riktade insatser mot elektroniska infrastruktur ytterligare utmaningar.

Det nya säkerhetsläget i vårt närområde och den förändrade internationella världsordningen kräver anpassning och en omläggning av politiken för att förbättra båda dessa parametrar. Sveriges samlade förmåga att försvara vårt samhälle – civilt, militärt, polisiärt – mot den nya tidens hot behöver vässas. Därför kräver moderaterna tre omedelbara uppdateringar av politiken:

• Sverige bör gå med i Nato
Ett Sverige i Nato skulle stärka säkerheten i Östersjöområdet, ge oss ett ökat internationellt inflytande och underlätta att leverera det vi med solidaritetsförklaringen redan åtagit oss. Det är Nato som gör vårt europeiska samarbete operativt.

• Förstärkt säkerhetsarbete i Sverige
Att resa för att kriga med terrororganisationer ska kriminaliseras. Säkerhetspolisen behöver resurser och bättre verktyg, till exempel hemlig dataavläsning och tillgång till signalspaning.

• Regeringen måste omedelbart tillsätta en ny Försvarsberedning
Den bör ges ett brett mandat som omfattar totalförsvaret i dess vidaste bemärkelse, men också utmaningen med radikalisering och terrorism. Sverige behöver en brett förankrad säkerhetspolitisk bedömning och plan för hur vi ska möta framtidens militära och civila säkerhetsutmaningar.
En miljon aktiviteter på min hemsida!

2016-01-11Under helgen har jag passerat en magisk gräns på min hemsida - över en miljon aktiviteter (med aktiviteter avser jag dels unika besök på hemsidan/bloggen och dessutom alla "vidareklick" till andra flikar på hemsidan). Troligen har gränsen uppnåtts redan för en tid sedan, eftersom jag också har en del besökare som följer mig via RSS, och de besökarna har jag ingen räkning på.

Min hemsida och blogg firar inom kort 10 år. Det var nämligen den 16 februari 2006 som jag startade upp min hemsida och blogg. Detta är blogginlägg nummer 6.824. Den nyfikne hittar alla blogginlägg samlade i Bloggarkivet. Det går att söka både månadsvis och ämnesvis, och dessutom finns ett stort antal av mina mycket lästa reseberättelser samlade i arkivet, både privata resor och tjänsteresor.

Jag fortsätter bloggandet som tidigare. Det är stimulerande att se hur jag når allt fler, inte minst många journalister och media som följer mig, liksom politiska sympatisörer och motståndare och andra debattörer. Ibland sticker jag ut hakan ordentligt i debatten, analyserar aktuella samhällsfrågor och kritiserar sådant som jag tycker är fel. I andra inlägg berättar jag om riksdagsarbetet eller mina studiebesök, eller förklarar hur och varför jag eller mitt parti tar ställning i olika frågor. Jag följer även upp arbetet med mina egna riksdagsmotioner, gör politiska utspel, redovisar mina pressmeddelanden, debattinlägg och medieinslag som rör mitt politiska arbete, och ibland kommenterar jag även den lokala politiken. Lite personliga inslag blir det också ibland. Tycker du det jag skriver är bra - tipsa gärna andra! Och följ mig gärna även på Twitter där jag brukar lägga ut en liten blänkare om mina senaste blogginlägg!
Nu finns Expressens utmärkta artikelserie om tiggarna på nätet

2015-01-10Expressen har nu lagt ut hela sin artikelserie om tiggarna på nätet.
Jag rekommenderar en läsning för alla intresserade!
Dags att avvisa kriminella asylsökande utan asylprövning?

2016-01-09

Händelserna i Köln på nyårsafton har upprört hela Europa. Det finns visserligen fortfarande vissa oklarheter kring vad som egentligen hände, men bilden har klarnat de senaste dagarna. Det handlar om ett misstänkt samordnat och organiserat angrepp, som innefattade allt från sexuellt ofredande till stölder och hot mot kvinnor. Angreppet genomfördes enligt polisen av i huvudsak män med ursprung i Mellanöstern och Afrika i åldrarna 15 till 35 år som hade samlats utanför Kölns centralstation. Uppgifter om antalet inblandade gärningsmän varierar, men verkar ha varit runt 900-1.000 personer. Över 200 polisanmälningar har hittills kommit in till polisen i Köln från drabbade kvinnor, och en gemensam nämnare är att de verkar ha drabbats av att bli omringade av mindre grupper av män som bestulit dem eller ägnat sig åt olika former av sexuellt ofredande. Enligt GT/Expressen idag har två personer nu gripits, misstänkta för övergreppen. Det ska röra sig om två män av nordafrikanskt ursprung som är 16 och 23 år gamla. Polisen har även identifierat 31 personer som har kopplingar till angreppen på nyårsnatten. Av dem ska minst 18 vara asylsökande. Enligt den tyska inrikesministerns talesperson Tobias Plate ska det röra sig om nio algerier, åtta marockaner, fem iranier och fyra syrier. Bland de identifierade finns även två tyskar, en irakier, en serb och en amerikan.

Samtidigt kommer uppgifter om att liknande händelser ägt rum i Hamburg där polisen tagit emot över 50 anmälningar. Det kommer också rapporter från Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf, Berlin och Bielefeld om liknande sexövergrepp och stölder under nyårsfirandet, utförda av grupper av män med utländsk härkomst.

Det som hänt har uppenbarligen allvarligt skakat om den politiska ledningen i Tyskland. Det har nu också krävt sitt första politiska offer - polischefen i Köln har tvingats avgå efter påstådd "mörkläggning" och svagt agerande under och efter händelserna. Även tyska medier får (i likhet med svenska medier) hård kritik för att man dröjde i tre dygn (!) innan man redovisade vad som hänt. Nu kräver dessutom ledande tyska politiker från båda de stora partierna, CDU och SPD, krafttag. Förbundskansler Angela Merkel kräver dessutom en grundlig utredning och öppen redovisning av vad som hänt. Och man diskuterar nu i Tyskland på allvar att införa omedelbar avvisning av asylsökande som begår brott.

Tyvärr är det inte bara Tyskland som drabbats av denna typ av misstänkt organiserade övergrepp. Expressen/Kvällsposten berättar att det även inträffade i Kalmar på nyårsafton. "Det var allmänt stökigt i centrala Kalmar under nyårsafton och efteråt har polisen registrerat minst elva anmälningar om sexuellt ofredande av kvinnor på Larmtorget i centrala staden. Enligt polisens misstankar ska angreppen ha varit organiserade. Gärningsmännen tros ha varit utländska killar och två unga män greps efteråt som två av misstänkta. – Männen är asylsökande och hörda med kurdisk och arabisk tolk, berättade polisens presstalesman Johan Bruun för Kvällsposten." Tidningen berättar även i artikeln om hur en ung man, själv invandrare från Uzbekistan, räddade en utsatt kvinna från angrepp.

Det sista pekar på en viktig sak som jag ofta möter när jag pratar med nyanlända som varit några år i Sverige. Många nyanlända ser mycket illa på att deras landsmän begår brott i Sverige, och de drabbas dessutom av kollektivt misstänkliggörande. De flesta asylsökande och nyanlända är hederliga människor, tacksamma för att de fått en fristad i Sverige och fulla av energi för att skapa sig ett nytt liv här och bidra till vårt samhälle. Inte minst för deras skull är det viktigt att markera mot den mindre del av de asylsökande och nyanlända som beter sig illa. Om vi inte agerar kraftfullt och tydligt mot dem riskerar vi att främlingsfientlighet och rasism att frodas, och riktas kollektivt mot alla med utländsk bakgrund.

Jag tycker därför det är hög tid att precis som i Tyskland diskutera skärpta regler även i Sverige. En asylsökande som under asyltiden begår allvarliga brott har enligt min åsikt förverkat sin moraliska rätt att få stanna i Sverige, alldeles oavsett asylskäl. Personen bör åtalas och dömas, och därefter avvisas ur landet. I det fall domen innefattar fängelse ska straffet först avtjänas och därefter ska omedelbar avvisning ske. Avvisning borde i princip ske oavsett hur situationen är i hemlandet, dvs villkorslöst och utan undantag.

Samma synsätt borde man ha när det gäller personer som beviljats asyl och uppehållstillstånd. Om man begår allvarliga brott bör man utvisas efter avtjänat straff. För den som hunnit bli svensk medborgare tycker jag man borde överväga möjligheten att kunna dra tillbaka medborgarskapet och därefter utvisa personen om personen begått vissa särskilt allvarliga brott (såsom krigsförbrytelser, terroristbrott eller grova våldsbrott). Och om man påvisas med att ha lurat till sig asyl eller uppehållstillstånd genom falska uppgifter bör man självklart också kunna förlora sitt medborgarskap och utvisas ur landet.

Visst är påföljden att avvisas/utvisas eller att mista sitt svenska medborgarskap mycket hård. Men å andra sidan är det högst frivilligt att börja sin vistelse i Sverige med att begå grova brott mot det land och de människor man vill få skydd av. Och en liten grupp asylsökande eller nyanlända som beter sig illa ska inte få förstöra för alla andra. Jag tror det är en viktigare del av integrationspolitiken än de flesta inser att ta tag i denna fråga och i längden helt avgörande för att alla de skötsamma människor som kommit till vårt land och som respekterar våga lagar, regler och vår kultur också skall mötas av ett varmt välkomnande i stället för ett kollektivt misstänkliggörande.
Panik är ingen bra grund för politiska beslut om migrationspolitiken

2016-01-08

I dag har jag denna debattartikel i Borås Tidning där jag påpekar att panik aldrig är en bra grund för politiska beslut. Inte i migrationspolitiken heller. Nu måste Sverige se till att skapa en långsiktigt hållbar migrationspolitik!

(Klicka på bilden för läsbar storlek)


Myten om den "eniga vetenskapen" i klimatdebatten

2016-01-07

Jag har flera gånger i olika sammanhang påpekat att det är en myt att "97% av forskarna är eniga om att människans utsläpp av koldioxid är orsaken till pågående klimatförändringar". Myten är väl spridd, men också avslöjad i flera olika utländska media.

Den 20 december förra året uppmärksammades myten igen, denna gång på den seriösa och opolitiska svenska nyhetssajten News Voice som i en så kallad "viralgranskning" av myten hänvisar till boken ”A Disgrace to the Profession”. Jag citerar:

"Ofta upprepas att 97% av alla klimatforskare i världen är överens om att den globala klimatförändringen och växthuseffekten är skapad av människans utsläppt av koldioxid. Detta är helt osant enligt författaren Mark Steyn som skrev boken: ”A Disgrace to the Profession”.

Dessa siffror kommer från en enkätundersökning utförd av Margaret R. K. Zimmerman vid ”University of Illinois” från 2008. Vad som egentligen hände var att Zimmerman skickade ut mail om en online-enkät med två frågor till 10,257 ”earth scientists” inkluderat klimatologer av dess svarade de endast 3,146 stycken. Av dessa kom 96,2% från Nordamerika varav 6.2% kom från Kanada. De flesta i USA kom från Kalifornien. Zimmerman fortsatte sedan med att utesluta och skära ned antalet klimatexperter till endast 79 st och av dessa var 97% eniga om att människans koldioxid ligger bakom klimatförändringarna.

Bland journalister ute i världen har dessa data tolkats till att 97% av världens klimatforskare eller att 10,257 ”klimatexperter” är eniga om att människan är orsaken till den globala klimatförändringen."


Det var alltså 97% av 79(!) subjektivt utvalda klimatexperter som stödde teorin om att mänskliga koldioxidutsläpp är orsaken till klimatförändringar. Vad de övriga 10.178 tycker framgår inte.

Det enda man kan säga helt säkert är att det är vetenskapligt bevisat och känt sedan länge att koldioxid och andra växthusgaser är en del av jordens skyddande atmosfär som gör att värmen stannar kvar på jorden och gör det möjligt att leva här. Och att ökade halter av växthusgaser därmed rimligen kan öka temperaturen på jorden. Men hur mycket människans koldioxidutsläpp påverkar klimatet och hur mycket av de klimatförändringar som sker som beror på naturliga variationer det vet man faktiskt inte. Inte heller hur mycket temperaturen stiger till följd av ökade halter av koldioxid i atmosfären. Det är också oklart hur mycket av de samlade koldioxidutsläppen som beror av mänsklig aktivitet och vad som beror på annat. Den som påstår att man vet dessa saker med säkerhet har faktiskt fel. Det enda man kan göra är att simulera olika datormodeller och mer eller mindre kvalificerat försöka gissa vad som händer i framtiden.

Forskarna gör säkert sitt bästa, men problemet med datormodeller är att det man stoppar in i datorn avgör vad som kommer ut. Och faktum är att hittills har gissningarna gått sådär. Eller vad sägs om denna bild (källa: Klimatupplysningen)?

Figuren visar alltså skillnaden mellan de prognoser eller "scenarier" som presenterats enligt olika datormodeller sedan 1980 och fram till idag, en sammanvägning av 102 olika modeller (röd kurva) och de löpande verkliga temperaturmätningarna som gjorts av väderballonger (blå kurvor) och satelliter (grön kurva). De blå och gröna kurvorna av verkliga temperaturmätningar följs åt väldigt väl, vilket gör dem mycket tillförlitliga. Och de skiljer sig ju markant från den röda kurvan.

Skillnaden växer, år från år. Verkligheten vägrar att följa klimatmodellernas scenarier. Det borde får fler att tänka efter ett extra varv och i vart fall inte alldeles okritiskt köpa klimatalarmisternas vildaste hotbilder.


Omoget förslag om sänkt rösträttsålder

2016-01-06

I går presenterades ett märkligt utredningsförslag om sänkt rösträttsålder. Det är "demokratiutredaren" Olle Wästberg som i en statlig utredning föreslår att rösträttsåldern i kommunalvalen ska sänkas till 16 år. Motivet är främst att "forskningen inte visar på någon större skillnad i mognad mellan en 18-åring och en 16-åring".

I GT/Expressen sågas förslaget med rätta i dagens ledare. Man påpekar att med samma resonemang skulle man därefter lika gärna kunna sänka ytterligare till 15 år, eftersom skillnaden i mognad mellan en 16-åring och en 15-åring är liten. Och så är det ju - med samma resonemang kan man ju sedan fortsätta år för år tills man infört rösträtt för spädbarn...

Allvarligare är den fråga GT/Expressen ställer. Med rösträtt följer valbarhet till kommunala nämnder och kommunfullmäktige. Men vill vi verkligen att en 16-åring med begränsad livserfarenhet ska sitta i kommunens socialnämnd och vara med och ta livsavgörande beslut i känsliga familjeärenden, exempelvis om omhändertagande av barn? Eller vill vi att en 16-åring ska sitta med och ta beslut om komplicerade ärenden om bygglov för vårt hus?

Det finns idag bara två partier som vill sänka rösträttsåldern och det är Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ. Troligen för att de vet att unga människor är mycket lättmanipulerade. Det syns om inte annat i skolvalen. Mycket stora skillnader mellan olika skolor, där grupptryck och påverkan från kompisar betyder mycket. Och där mer extrema partier får större stöd än i de allmänna valen.

Det finns faktiskt en anledning till att vi har en myndighetsålder. Och till denna bör rösträtten självklart kopplas. Därför bör dagens rösträttsålder på 18 år ligga fast. Sverige har redan idag ett högt valdeltagande och om det finns brister i hur demokratin fungerar så gäller det knappast just rösträtten.
Borås Tidning och G-P i var sin ringhörna om ID-kontrollerna

2016-01-05

Jag har länge fascinerats av att liberala Göteborgs-Posten intagit en så realistisk och vettig linje på ledarplats när det gäller migrationspolitiken, samtidigt som oberoende moderata Borås Tidning blivit alltmer extrem och verklighetsfrånvänd i sina kommentarer. I dag blir detta extra tydligt när tidningarnas ledarskribenter kommenterar de ID-kontroller som infördes vid den svenska gränsen mot Danmark under gårdagen.

Så här skriver Göteborgs-Posten. Man beklagar ID-kontrollerna, men menar att de är ett nödvändigt ont så länge inte EU:s yttre gräns fungerar. Och man påpekar att det inte bara handlar om att begränsa asylströmmar utan har många fler viktiga syften. Några citat ur ledaren:

"Ett andra mål med regelskärpningen är att polisen ges redskap att kontrollera vilka som passerar gränsen. Vilket är rimligt. Hur ska rättsväsendet annars kunna förhindra människosmuggling, trafficking, eller att IS-frivilliga rör sig över Sveriges gränser om det saknas krav på identifikation? Identifikationskravet är ingen efterlängtad åtgärd. Den är dyrt, lägger en börda på transportföretagen och krånglar till det för resenärer. Men de som enögt kritiserar åtgärden har påfallande få förslag för hur man bör göra i stället Så länge Europas yttre gräns inte upprätthålls, och flertalet europeiska stater underlåter att sköta registrering av asylsökande, behövs ID-kontroller.

Men minskad migrationen till Sverige är, som ekonomen Joakim Ruist påpekar, inte den viktigaste betydelsen av skärpningen av gränskontrollerna. Ruist beskriver att vi i Europa har varit vittne till hur land efter land turats om att ta till nya panikåtgärder för att minska antalet flyktingar. Enligt Ruist kan höstens utveckling i bästa fall leda fram till att en ny, och för kontinenten, mer hållbar flyktingpolitik utformas. Behovet av en ordning, som inte ständigt tvingar fram slarviga ad hoc-lösningar är akut."


Borås Tidning har en helt annan linje där man med hårda ord närmast fördömer ID-kontrollerna och i praktiken beskyller dagens S-MP-regering för att vara främlingsafientlig. Man kommenterar inte ens det faktum att EU:s yttre gränskontroll inte fungerar och verkar inte inse att det finns fler skäl för en svensk gränskontroll än att bara minska strömmen av asylsökande. Några citat ur ledaren:

"Länge har Danmark i svensk debatt betraktats som ett främlingsfientligt land där bland annat Dansk Folkeparti angivit tonen med krav på allt mer drakoniska försämringar för invandrare och flyktingar. Men nu svänger det snabbt. De nordiska länderna tävlar om att bygga staket, resa murar och hitta på allt mer uppfinningsrika sätt att avvisa de oönskade – flyktingarna."//

"Det politiska priset för en snabba svenska omsvängningen lär bli högt, i synnerhet om Sverige ska märka ut sig som det i praktiken mest prominenta nej-sägarlandet när det gäller flyktingar. Så glöm Ungern, Grekland, Polen och Rumänien. Nu är det Sverige som framstår som det verkliga hot mot den fria rörligheten inom EU."//

"När infrastrukturminister Anna Johansson (S) fick frågan i Morgonekot i P1 svarade hon däremot utan att blinka eller med darrning på rösten att: ”behovet av att kraftigt få ner antalet människor som söker asyl i Sverige är större än risken att få långsiktigt allvarliga konsekvenser för Skåneregionen.” Läs orden en gång till. Det är inte en sverigedemokrat som yttrar dem, utan en svensk socialdemokratisk minister som för att möta ”behovet av att kraftigt få ner antalet människor som söker asyl i Sverige” är beredd att resa ena hindret efter det andra i flyktingarnas väg."

Att jag för egen del står på samma sida som Göteborgs-Posten i denna debatt behöver väl knappast sägas. Som jag påpekat många gånger - om EU har en gemensam yttre gräns och fri rörlighet för människor innanför denna gräns så måste den yttre gränsbevakningen fungera och länderna innanför den gemensamma gränsen måste ha en mycket stor samsyn när det gäller utformningen av asylpolitiken och inte minst ett fördelningssystem mellan länderna när det gäller asylsökande. Men även när det gäller kampen mot gränsöverskridande brottslighet och terrorism krävs en samsyn, liksom när det gäller gällande grundläggande sociala rättigheter (som förebygger stora strömmar av tiggande EU-migranter till andra EU-länder). I dagsläget saknas mycket av denna samsyn och då är det en självklarhet att varje land måste ta ansvar för sin egen gränskontroll. I Sverige stöds också skärpt gränskontroll av samtliga riksdagspartier utom Centerpartiet och Vänsterpartiet.

Att det sedan hade gått att utforma ett betydligt bättre och mer genomtänkt förslag än det hafsverk (i strid med mycket kritiska remissvar) som S-MP-regeringen drev igenom när det gäller ID-kontrollerna vid Öresund är en annan sak som jag kommenterat tidigare. Moderaterna, tillsammans med Kristdemokraterna och Liberalerna, hade ett betydligt mer rättssäkert alternativ till lagstiftning om detta, vilket jag beskrev på bloggen den 17/12 (Scrolla ned till den 17/12 på denna sida).
Någon knaprar på vårt samhällsbygge

2016-01-05

Det är inte bara dagens regering som knaprar på vårt samhällsbygge genom oskäliga skattehöjningar (i strid mot sina egna vallöften) och en i övrigt jobbskadlig politik som kommer att öka utanförskapet och samhällskostnaderna och därmed minska resurserna till välfärden.

Även vårt fina pepparkakshus har rasat. Och någon verkar vara där och knapra....


Sakta men säkert faller tanken med EU:s öppna gränser samman

2016-01-04

Den skärpta svenska gränskontrollen och ID-kontrollerna vid Öresundsbron som trädde i kraft vid midnatt hann inte gälla i mer än 12 timmar förrän Danmark, som väntat, beslutade att införa tillfälliga gränskontroller vid den tyska gränsen. Och så lär det sannolikt fortsätta, i land efter land. Den stolta tanken med öppna gränser och fri rörlighet inom EU håller snabbt på att falla samman, och det så kallade Schengensamarbetet har för länge sedan slutat att fungera. Allt till följd av bristande beredskap för stora asylströmmar och bristande samordning av migrationspolitiken inom EU.

I ett EU med fri rörlighet mellan länderna och gemensam yttre gräns måste naturligtvis en fungerande gränskontroll skötas vid just denna yttre EU-gräns. Samtidigt måste det givetvis vara möjligt att söka asyl i EU (dock inte stå var och en fritt att söka asyl i vilket EU-land man vill), och finnas ett gemensamt system för detta. Länderna i EU måste också ha ungefärligen samma synsätt när det gäller asylregler, asylprövning, ersättningssystem, familjeåterförening, integration och medborgarskap. Och det måste finnas ett fördelningssystem inom EU när det gäller asylsökande.

Om inte EU:s länder enas om detta kommer den fria rörligheten inom EU snart att vara ett minne blott. Och om själva grundtanken för EU faller äventyras naturligtvis hela EU-samarbetet på sikt.
Olika syn i Norden på ålderkontroller av ensamkommande barn

2016-01-02

Sveriges Radio redovisar i ett reportage av Ekot att de nordiska länderna ser väldigt olika på det här med ålderkontroller av ensamkommande asylsökande barn och ungdomar. Ekot har granskat uppgifter från 2014 från migrationsmyndigheterna i de nordiska länderna. I Norge, Danmark och Finland gör man regelmässigt ålderskontroller utan någon större debatt eller motstånd från läkarkåren. Sverige utmärker sig genom att man gjorde medicinska ålderkonstroller i endast 3% av fallen under 2014. I våra grannländer är det betydligt fler av de ensamkommande som anses vara vuxna än vad det är i Sverige. Samtidigt är det också mångdubbelt fler ensamkommande som söker asyl just i Sverige.

Enligt min uppfattning finns det självklart ett samband mellan dessa saker, och under 2015 har skillnaden mellan antalet asylsökande ensamkommande i Sverige och i grannländerna dessutom ökat ytterligare. Sverige svarar nu för en orimligt stor andel av mottagandet av de ensamkommande som söker sig till Europa. I längden är det givetvis helt ohållbart att hantera. Nedan SR-artikeln i sin helhet:


Dags att summera migrationsåret 2015

2016-01-01

Migrationsverket summerar idag migrationsåret 2015. Totalt kom 163.000 asylsökande till Sverige under året, vilket är nästan dubbelt så många som det tidigare rekordåret 1992. Av de 163.000 asylsökande var 35.400 ensamkommande barn och ungdomar. Det betyder att de utgjorde en femtedel av alla asylsökande. 66% av de ensamkommande var afghaner.

Hur ser det då ut i våra grannländer? Jo, de har också upplevt ett kraftigt ökat asylmottagande, dock långt ifrån det svenska. Danmark tog under 2015 emot ca 20.000 asylsökande, Norge och Finland ca 30.000 vardera.

I dagsläget kommer runt 2.000 asylsökande per vecka till Sverige, trots det kalla vädret och de skärpta regelverken i såväl Sverige som i länder längs de asylsökandes resväg genom Europa. Hur många asylsökande som kan förväntas komma till Sverige under 2016 kan man i dagsläget bara gissa. Det beror naturligtvis mycket på yttre omständigheter som Sverige inte råder över, men också på den fortsatta utvecklingen av EU:s gemensamma regelverk och inte minst sådant vi själva i Sverige kan påverka genom att se över våra egna nationella regelverk.