Blogg juni 2014

Väljarnas betyg på regeringen har ökat

2014-06-30

Skop presenterade idag en ny mätning av väljarnas förtroende för regeringen. Betyget från väljarna har ökat, samtidigt som färre tror att en rödgrön regering skulle göra ett bättre jobb.

46 procent av de tillfrågade tycker att regeringen gör ett bra eller mycket bra jobb, en ökning med en procentenhet sedan i april. De som tycker att regeringen för ett dåligt jobb har under samma period minskat med fem procentenheter till 31 procent.

För den rödgröna alliansen bryts uppgången i förtroende. 41 procent tror att en rödgrön regering skulle göra ett bättre arbete än den nuvarande Alliansen, det är fyra procentenheter färre än i april.

Återigen alltså en mätning som går på tvärs med partiernas opinionssiffror. Opinionsläget är oerhört svårtolkat just nu.
Aftonbladet avslöjar hur s-styrda kommuner sköter förskolan....

2014-06-30

I dag finns en oväntat kritisk artikel i Aftonbladet. Man påpekar att Stefan Löfvén (S) i går "utlovade" minskade barngrupper i förskolan till maximalt 15 barn (om än med synnerligen tveksam finansiering och andra frågetecken, se föregående blogginlägg).

Aftonbladet avslöjar nu det vi redan visste, nämligen att S-styrda kommuner är sämre än borgerliga när det gäller barngrupperna i förskolan. I s-styrda Göteborg och Malmö exempelvis är barngrupperna betydligt större än 15 barn, medan moderatledda Stockholms Stad redan ligger under 15 barn i barngrupperna. Återigen visar det sig att Socialdemokraternas mantra om välfärden mest är tomma ord - i verkligheten har borgerliga kommuner och landsting ofta bättre förskola, skola, äldreomsorg och sjukvård än s-styrda kommuner och landsting. Något för väljarna att tänka på kommande val.

Hade det inte varit bättre att Stefan Löfvén tog sina egna kommunpolitiker i örat?
Ogenomtänkt detaljstyrning av förskolorna med s-förslag

2014-06-29

Socialdemokraterna gör idag ett utspel om ett tak för barngrupperna i förskolan (1-3 års ålder) på 15 barn, samt minst tre pedagoger per barn. Förslaget är det synnerligen ogenomtänkt och visar att man inte har koll på hur verkligheten ser ut i de svenska landsortskommunerna.

På många mindre orter på landet finns bara en förskola. Anta att man har 16 barn i åldern 1-3 år. Menar då Socialdemokraterna att man måste bygga till förskolan med nya lokaler, och dela gruppen i två med åtta barn i varje? Bara på grund av ett barn för mycket under några års tid? Om man tvingas lägga stora pengar på detta måste de tas från något annat, och det lär bli övrig skolverksamhet som får stå för kalaset. Alltså mindre pengar till grundskolan bara för att Socialdemokraterna satt upp ett fyrkantigt mål som inte fungerar i verkligheten.

Jag undrar också var Socialdemokraterna ska hitta alla nya pedagoger som behövs för att kunna genomföra sitt tvingande förslag? Det tar flera år att utbilda en förskolelärare.

Alliansen har valt en annan linje. Vi föreslår att Kommunerna får 375 miljoner för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan, exempelvis mindre barngrupper eller ökad personaltäthet. Samtidigt bygger vi ut förskollärarutbildningen med 25%, satsar på vidareutbildning av förskolelärare (förskolelyftet). Vi ger också Skolinspektionen utökade möjligheter att göra stickprovskontroller av förskolorna ute i verksamheterna. Vårt förslag är finansierat till sista kronan, och ger ett bra ekonimiskt tillskott till kommunerna, samtidigt som vi lämnar till kommunpolitikerna att avgöra om det är mindre grupper, större lokaler eller fler pedagoger som är bästa sättet att öka kvaliteten i förskolan.
Vänsteralternativets radikala experiment

2014-06-29

Finansminister Anders Borg i Expressen idag:

"I dag börjar politikerveckan i Almedalen. Där kommer alternativen i politiken att presenteras. Avgörande för Sveriges välfärd är att vi har en stark ekonomi som växer, skriver Anders Borg i dag på Expressen Debatt.

Fokus för partierna i alliansen - Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna - är en politik som leder till ökad tillväxt och fler jobb. De fyra vänsterpartierna (Vänsteralternativet) med Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och nu även Feministiskt initiativ stakar sammantaget ut en radikalt annorlunda riktning för Sverige som närmast bör beskrivas som ett stort experiment.

Finansdepartementets beräkningar visar att politiken skulle leda till lägre tillväxt och allvarliga effekter för skatteintäkterna och därmed rubba förutsättningarna för välfärden.

Det ökade stödet för de mer radikala partierna inom Vänsteralternativet väntas prägla utformningen av politiken allt mer. Resultatet i valet till Europaparlamentet visar att Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ är på frammarsch. I grunden har dessa partier en annorlunda syn på ekonomi. Miljöpartiet vill till exempel ha ett ekonomiskt system som inte bygger på tillväxt utan där nolltillväxt ska eftersträvas. Vänsterpartiet driver linjen om upp emot 100 miljarder kronor i höjda skatter och Feministiskt initiativ presenterar ytterligare mer långtgående förslag som avviker betydligt från huvudfåran i svensk ekonomisk politik. Även Socialdemokraternas samlade politik har negativa effekter för tillväxten, främst till följd av försvagade drivkrafter för arbete.

Vänsteralternativets politik skulle medföra att Sverige närmar sig Miljöpartiets mål om nolltillväxt. I vilken takt beror på hur man väljer att genomföra förslagen. En lägre tillväxt får stora effekter för skatteintäkterna. Med kring noll tillväxt kommande år skulle skatteintäkterna minska med omkring 50 miljarder kronor per år enligt finansdepartementets beräkningar. Det motsvarar exempelvis anställningskostnaden för 100 000 lärare eller kostnaden för hela föräldraförsäkringen.

Vänsterpartiernas förslag går framför allt ut på att man ska arbeta mindre, exportera mindre och bygga färre bostäder:

Arbeta mindre: Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ föreslår alla en arbetstidsförkortning. Det väntas medföra en tydligt lägre BNP på sikt som skulle ge 140-280 miljarder i minskade skatteintäkter, utifrån Konjunkturinstitutets beräkningar. Om månadslönerna ska upprätthållas medför en arbetstidsförkortning dessutom stora jobbförluster. Lägg därtill Vänsterpartiernas förslag om höjda bidrag som ytterligare försvagar sysselsättningen. Följden blir lägre tillväxt.

Sämre villkor för exportindustrin: Samtliga partier i Vänsteralternativet föreslår kraftigt höjda skatter för företagen. Energiskatterna ska höjas och kärnkraften snabbavvecklas, vilket innebär högre elpriser för företag och hushåll. En lastbilsskatt ska införas vilket ger högre transportkostnader, som höjs ytterligare till följd av högre bränsleskatter. Miljöpartiet avser höja bensinskatten med 70 öre litern och skatten på diesel med 86 öre litern. Det ska även bli dyrare att anställa unga. Dessa kostnadsökningar för företagen ger lägre tillväxt.

Bygga mindre: Miljöpartiet och Vänsterpartiet avser stoppa byggandet av Förbifart Stockholm,vilket hotar avtalet om 78 000 bostäder och nio nya tunnelbanestationer i Stockholmsområdet. Feministiskt initiativ vill stoppa alla nybyggen av motorvägar. Miljöpartiet och Vänsterpartiet motsätter sig regeringens arbete för att få i gång ett ökat byggande och Miljöpartiet föreslår i stället ökade regler som försvårar och fördyrar byggande. Minskat byggande ger lägre tillväxt.

Sedan 2006 har Sverige haft högre tillväxt än de flesta jämförbara länder. För 2015 och 2016 bedöms Sverige växa med 2-3 procent per år och därmed öka skatteintäkterna och stärka resurserna till välfärden. Detta hotas nu av Vänsteralternativets tillväxtskadliga politik."

Anders Borg (M)
finansminister

Stärkt förtroende för Statsminister Fredrik Reinfeldt

2014-06-29

Fredrik Reinfeldt drar ifrån Stefan Löfven i den senaste mätningen av väljarnas förtroende för partiledarna. Enligt Ipsos mätning för DN har Reinfeldts stöd ökat med 3 procentenheter till 49 procent sedan mätningen i mars, medan Löfvens har stigit med 1 procentenhet till 46 procent.

Detta visar än en gång hur spretiga och motsägelsefulla opinionsmätningarna är. I samma mätning för Ipsos backar moderaterna som parti. Låter ju en smula märkligt att partiledaren blir allt populärare samtidigt som partiet backar? Det är mycket som känns konstigt med opinionsmätningarna just nu. Valet blir den riktiga mätaren!

Tillägg: Även Sifo redovisar en liknande mätning idag. 45 procent av svenskarna känner störst förtroende för Fredrik Reinfeldt (M) som statsminister, medan 37 procent känner störst förtroende för Stefan Löfven (S).
Extremt negativ vinkling av moderaterna i riksmedia

2014-06-29

TNS Sifo gör på eget initiativ en regelbunden granskning av de stora riksmediarnas vinkling av nyheter som rör partierna. I dessa fall räknas DN, SVD, GP, Aftonbladet, Ekot och Rapport som riksmedia.

Granskningen handlar inte om själva nyheten eller nyhetsinnehållet i sig, utan hur nyheten vinklas på ett negativt eller positivt sätt med olika värdeord som inte har med faktainnehållet att göra. Exakt hur granskningen görs framgår av de sista sidorna i ovanstående länk.

Hur nyheter vinklats visas av nedanstående bilder från TNS Sifo. En placering av partiet högt upp i figuren betyder att partiet blivit mycket omskrivet i media. En placering på vänsta halvan betyder att nyheterna vinklats på ett negativt sätt. En placering på högra sidan betyder positiv vinkling. Man ser tydligt hur Moderaterna under valårets första del fått en extremt negativ vinkling, medan Miljöpartiet och F! åkt räkmacka i medierna. Det är bara Göteborgs-Posten som står för en relativt balanserad vinkling av nyheterna. Värst är Svenska Dagbladet. Kanske inte så konstigt att opinionssiffrorna ser ut som de gör?Mediaforskaren Jesper Strömbeck säger i ett nyhetsinslag i SVT att "journalisterna fokuserar på konflikter och där finns det alltid vinnare och förlorare. Problemet är att medierna ofta drar för stora växlar i sin jakt på att utse en vinnare. Moderaterna är inte värd all mörk rapportering. Partiet har fått negativ publicitet under supervalårets första halva, men det är egentligen först nu partiet sjunker i opinionsmätningarna."

Han slår också hål på journalisternas egen föreställning - att de bara speglar verkligheten, precis som den är. "Det är en falsk självbild. Jag tycker medierna har ett stort ansvar, de bidrar till att forma snarare än att spegla, valresultat. Det finns hur mycket medieforskning som helst som pekar på att mediernas bevakning får effekter."//"Medierna är makthavare oavsett om man vill eller inte. Människor har ofta bara tillgång till mediernas bild av verkligheten, och den blir ofta verkligare än verkligheten själv", avslutar Jesper Strömbäck.
Andelen tidsbegränsat anställda och deltidsanställda har inte ökat

2014-06-27

I samhällsdebatten hävdas det ibland att andelen tillfälligt anställda och deltidsanställda ökat kraftigt under Alliansens regeringstid, och att arbetsgivarna satt i system att missbruka regelverket för visstidsanställningar. Jag har själv inte kunnat hitta något som styrker dessa påståenden, och har därför låtit Riksdagens Utredningstjänst undersöka saken. I denna rapport redovisar man hur det ser ut. Några av figurerna redovisas även nedan.

Slutsatsen är att vare sig andelen med tidsbegränsade anställningar eller andelen deltidsarbetande har ökat under Alliansen. Tvärtom syns en viss minskning av andelen arbetstagare med sådana anställningar. De flesta av alla de nya jobb som skapats under Alliansen har varit fasta heltidsjobb.

Denna figur visar hur antalet anställda ökat från 2006 till 2013 med drygt 300.000 personer.

Man ser också att vi idag har lika många män som kvinnor i arbete. Att så stor andel av de svenska kvinnorna arbetar är ganska unikt i Europa och det är en förklaring till att Sverige idag har EU:s högsta sysselsättningsgrad.

Denna figur visar antal anställda inom privat, kommunal och statlig sektor. Man ser att antalet anställda inom kommunal och statlig sektor ligger ganska stilla, medan sysselsättningstillväxten främst skett inom privat sektor.

I privat sektor ingår en stor sysselsättningsökning inom företag som arbetar inom välfärdssektorn (skolor, sjukvård, äldreomsorg osv). Trots denna ökning av antalet anställda inom privat drivna företag inom välfärdssektorn syns samtidigt bara en mycket liten minskning av antalet sysselsatta inom kommunal verksamhet. Totalt är antalet sysselsatta inom välfärdssektorn (privat och offentlig drift) större än 2006.
Denna figur visar utvecklingen när det gäller tillfälligt anställda, uppdelat på kvinnor och män. År 2006 var det 17,5% av de anställda på arbetsmarknaden som hade tidsbegränsad anställning. År 2013 var andelen 17%. Utvecklingen är densamma när man jämför kvinnor och män, för båda grupperna är det tydligt att andelen personer med tidsbegränsad anställning inte ökat under Alliansens regeringstid.

Om man ser antalet personer i fast respektive tidsbegränsad anställning ser siffrorna ut så här: År 2006 var 3,2 miljoner fast anställda och 670.000 tidsbegränsat anställda. År 2013 var 3,5 miljoner fast anställda och 690.000 tidsbegränsat anställda. Antalet tidsbegränsat anställda har alltså ökat med 20.000 samtidigt som det totala antalet anställda ökat med 320.000. 94% av de nya jobben är fasta jobb!

Den här figuren illustrerar utvecklingen hos privata respektive offentliga arbetsgivare. Man ser tydligt att det är större andel anställda med tidsbegränade anställningar inom offentlig sektor än privat, men att andelen minskat något hos båda sedan 2006.
Denna sista bild visar utvecklingen när det gäller hel- och deltidsanställda. RUT räknar då alla som jobbar mer än 35 timmar per vecka som heltidsanställda, och räknar så för samtliga år för att kunna jämföra över åren.

Man ser tydligt hur andelen kvinnor med deltidsarbete minskat, medan det syns en liten ökning bland männen. Totalt har andelen deltidsanställda minskat från 24% 2006 till 23% 2013. En liten minskning, men det är i vart fall väldigt tydligt att andelen deltidsanställda i vart fall inte har ökat under Alliansen. För egen del tror jag att begränsningen av deltidsstämplingen i a-kassan har varit en bidragande orsak till den positiva utvecklingen mot större andel heltidsjobb.Skattebetalarna sågar Socialdemokraternas löften till pensionärerna

2014-06-26

I dag finns en mycket läsvärd debattartikel i Aftonbladet där Skattebetalarnas VD Joacim Olsson fullständigt sågar Socialdemokraternas löften till pensionärerna och kallar det "ett luftslott".

Några utdrag ur artikeln:

"Det socialdemokratiska utspelet om att avskaffa skatteskillnaden mellan pensionärer och förvärvsarbetande mottogs väl av pensionärsorganisationerna. Det är förvånande. Vallöftet saknar inte bara hållbar finansiering. Det är även så villkorat att de flesta pensionärer aldrig kommer att få del av någon skattelättnad.

Socialdemokraterna vill sänka skatten för pensionärer i tre steg. Inledningsvis ska cirka 100 000 garantipensionärer få sänkt skatt – med 76 kronor i månaden.

Det andra steget ska omfatta dem med inkomster upp till 12 000 kronor. Detta steg är opreciserat i tid, men förhoppningen är att det ska kunna ske under år 2016.

Löftet är dock villkorat. Det oväntade – exempelvis en sämre ekonomisk utveckling – får inte inträffa. Då skjuts reformen på framtiden. Det är dessutom finansierat med skattehöjningar på företagande och arbete. Det vill säga just sådana åtgärder som ökar risken för att den ekonomiska utvecklingen hämmas. Det oväntade torde således vara att vänta.

Det tredje steget är ett rent luftslott – och här återfinns tre fjärdedelar av de skattesänkningar som Stefan Löven utlovar till landets pensionärer. Lägre skatt är för denna grupp endast att vänta den dag partiet lyckats med konststycket att nå målet om EU:s lägsta arbetslöshet genom att höja just de skatter som slår hårdast mot sysselsättning.

Ekvationen ser ut ungefär så här: Högre skatt på utbildning och entreprenörskap ska få fler att anstränga sig och skapa arbetstillfällen. Högre skatt för att anställa ungdomar ska minska ungdomsarbetslösheten. Högre skatt på restauranger och hushållsnära tjänster ska öka antalet arbetstillfällen inom dessa branscher och på så sätt bana väg för dem med en svag ställning på arbetsmarknaden.

Och när jobben blir fler av dessa skattehöjningar på arbete, ja då ska pensionärerna få lägre skatt. Inte ens Astrid Lindgren hade kunnat skriva en bättre saga.

Mot den bakgrunden är det svårt att förstå varför landets pensionärsorganisationer välkomnar beskedet. Mer naturligt borde ha varit att avkräva tydligare löften, och en mer genomtänkt finansiering."


Jag skulle dock vilja komplettera texten och modifiera den lite. Garantipensionärerna är inte ens 100.000 utan bara runt 85.000 av totalt nära 1,9 miljoner pensionärer. Det är alltså bara drygt 4,5% av det totala antalet pensionärer som får ett konkret löfte om skattesänkningar av Socialdemokraterna. Ett problem är också att denna grupp ofta även har bostadsbidrag. En skattesänkning kan därför snabbt ätas upp genom att bostadsbidraget minskar i motsvarande mån. Socialdemokraternas löfte kommer därför inte att kosta särskilt mycket, och pensionärerna och deras organisationer är grundligt förda bakom ljuset.

Alliansen och moderaterna ger inga löften som vi inte kan hålla. Men vi har visat att det är vi som sänker skatter. Och vi har visat att vi även sänker skatter för pensionärerna. I valet 2010 lovade vi att minska skillnaden i beskattning av lön och pension under denna mandatperiod i den takt statsfinanserna medgav detta. Och det löftet har vi hållit. Jag tror och hoppas att vi går till val på att fortsätta med liknande ambitioner för kommande mandatperiod.
Eftertanke

2014-06-26

I dag har riksdagen sin sista votering före sommaren och riksdagen går sedan ner på sparlåga, medan alla ledamöterna i stället kastar sig in i valrörelsen. Min sommarhälsning till mina kolleger (politiker och tjänstemän) i den moderata utbildningskommittén blev nedanstående dikt, skriven av min mamma Marit, och utgiven i en av hennes diktsamlingar. Hon var småskollärare och dikten beskriver hennes undran om vad det blev av alla de elever som passerade förbi under alla hennes yrkesår. Mamma gick bort 2009, men hennes dikter lever kvar!


EFTERTANKE

Jag räknar mitt liv i läsår.
Så många, så många de är.
De glider förbi i mitt minne,
skolsalar i fjärran och när.
Jag ser för mitt inre öga
en barnskara tillitsfull.
Visst hände att bannor de kunde få,
men jag älskade dem ändå.

Ett barn är en underlig gåta.
Så lätt kommer själen i kläm.
De barn jag sett skratta och gråta,
vad gjorde väl livet med dem?
Jag gav efter fattig förmåga.
Säg, höll det att bygga på?
vad fick de för glädje av allt det där,
som jag ville de skulle förstå?

Kommentar till OECD:s studie om lärarnas arbetssituation

2014-06-25

Idag publiceras TALIS. Detta är en studie som organiseras av OECD och Skolverket. Den har analyserat de svenska resultaten i en rapport med fokus på svenska lärares och rektorers arbetssituation. I rapporten görs också jämförelser med de andra 33 länderna/regionerna som deltar i studien. Drygt 3300 svenska lärare som undervisar i årskurs 7-9 har deltagit i den internationella enkätundersökningen. Det är första gången som Sverige deltar i den här undersökningen. Därför finns det inga tidigare studier att jämföra med.

Positiva resultat:
• Nio av tio svenska lärare tycker om att arbeta på sin nuvarande skola. Svenska rektorer och lärare är nöjda med sina insatser.
• Svenska lärare upplever att de har goda relationer med eleverna och att de kan få eleverna att känna att de kan göra bra ifrån sig i skolarbetet.
• Svenska rektorer har en stark ledarskapsutbildning.

Negativa resultat:
• Fem procent av de svenska lärarna upplever att deras yrke har hög status i samhället. I Finland är motsvarande siffra 59 procent. Genomsnittet i TALIS är 31 procent.
• Bara drygt varannan svensk lärare uppger att de skulle välja att bli lärare igen och det är den lägsta siffran bland alla länder i undersökningen.
• Svenska lärare får mindre kompetensutveckling och deltar sällan i introduktions- och mentorskapsverksamheter.
• Ogiltig frånvaro, sen ankomst och hot och glåpord bland elever är vanligare i Sverige. När det gäller ogiltig frånvaro ligger Sverige i topp tätt följt av Finland.
• I jämförelse med andra lärare i undersökningen uppger svenska lärare att de arbetar fler timmar i veckan och att de ägnar sig åt undervisning i mindre grad och administration i högre grad.
• Svenska rektorer har lite tid att vara pedagogiska ledare. Svenska rektorer hör till dem som använder mest tid till administration.

Alliansen har genomfört stora reformer för att stärka läraryrkets status:
• Lärarlegitimation infördes 2011 för att garantera att enbart behöriga lärare undervisar.
• En ny lärarutbildning infördes 2012 för att stärka kvaliteten på utbildningen.
• Karriärtjänster för lärare infördes hösten 2013 och innebär att 4000 lärare får en löneförhöjning med mellan 5000 – 10 000 kr per månad. Reformen utvidgas i år för att omfatta 15 000 lärare och under nästa mandatperiod ska var sjätte lärare ha möjlighet att få en karriärtjänst.
• Regeringens egna utredare Per Thullberg konstaterade i en utredning 2013 att regeringens stora skolreformer kommer ta tid för att få full effekt. Förändringarna av lärarutbildning kommer ge effekt tidigast om 5-10 år.
• Redan nu kan vi dock se att söktrycket på lärarutbildningen har ökat stort tre år i rad.

Vi har även presenterat flera förslag för att ytterligare stärka läraryrket under nästa mandatperiod:
• Mindre administration – Vi vill att de nationella proven ska digitaliseras och rättas centralt.
• Examenspremier – Vi föreslår examenspremier för de som väljer att utbilda sig till lärare inom matematik, teknik och NO-ämnena. Total kan premien uppgå till 75 000 kronor. För de som utbildar sig till speciallärare föreslår vi en examenspremie om 50 000 kronor.
• Fler platser på lärarutbildning – Vi vill utöka lärarprogrammen på Sveriges högskolor med 9000 platser.
• Löner för lärare är högre i alliansledda kommuner än i kommuner ledda av något eller en kombination av de rödgröna partierna enligt Lärarförbundet

Personligen tycker jag det är ganska problematiskt att svenska politiker och media så länge pratat ned både skolan och läraryrket. Min bild när jag träffar lärare och rektorer är att man ofta är ganska stolta över sitt yrke och sin skola och att man inte tycker att vare sig elevernas resultat eller situationen i övrigt i skolan är i närheten av den katastrofala bild som målas upp. Men det finns bekymmer, och förhoppningsvis kommer alla våra stora skolreformer att ge resultat efterhand.
Borås Tidning uppmärksammar min nominering

2014-06-25

Borås Tidning intervjuade mig igår om att Företagarna utsett mig till en av de tre mest företagsvänliga Alliansriksdagsledamöterna. Även om svaren i BT är nedkortade så hoppas jag det framkommer att min viktigaste fråga är att sprida kunskap och skapa en positiv attityd till företagande. För det är de privata företagen och deras anställda som skapar alla resurser till välfärden, alla de offentliganställdas löner och konsumtion, och hela vårt pensionssystem. Den som inte inser det har en stor uppförsbacke i debatten.


Mandatperiodens sista fest med riksdagsgruppen

2014-06-25I går kväll hade riksdagsgruppen sommarfest. Det var också sista festen med riksdagsgruppen denna mandatperiod. Före festen var jag på fördrink med moderaterna i arbetsmarknadsutskottet. Passade på att ta denna bild på fyra tidigare/nuvarande moderata ordföranden i Arbetsmarknadsutskottet. Först min nuvarande utskottsordförande i utbildningsutskottet Tomas Tobé, arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson, nuvarande ordföranden i Arbetsmarknadsutskottet Jessica Polfjärd och biståndsminister Hillevi Engström.

På högra bilden laddar en glad och positiv statsminister för sin avtackning av de moderata riksdagsledamöter som inte kandiderar till en ny riksdagsperiod.

Festen var som vanligt riktigt trevlig och stämningen god, och den som tror att moderaterna gett upp hoppet om valseger tror fel. Vi kommer däremot inte att falla in i populism och överbudspolitik som en del partier gör för fullt just nu, utan vi står fast vid vårt ansvarstagande och en politik som hänger ihop. Vi kommer att kämpa för att få väljarnas stöd, och jag tror det kommer att bli stora opinionsförändringar under valrörelsen. Men får vi inte väljarnas stöd för vår linje så lämnar vi regeringsmakten med högburet huvud och låter populisterna ta över.
Avtackning av mycket populär gruppledare

2014-06-24

I dag hade riksdagsgruppen sitt sista planerade sammanträde denna mandatperiod. Det avslutades med att vice gruppledaren Tomas Tobé tackade av vår populäre gruppledare Anna Kinberg Batra. Hon fick stående ovationer från gruppen för sitt utmnärka ledarskap under mandatperioden.


Större andel av den vuxna befolkningen studerar idag än 2006

2014-06-24

För ett år sedan presenterade jag en utredning som Riksdagens Utredningstjänst (RUT) gjort på min begäran. Den visade att andelen befolkningen som fanns i eftergymnasiala utbildningar och vuxenutbildning av större 2011 än 2006.

Jag har nu låtet RUT göra en uppföljande analys för 2012 (det senaste år som man kan få fram all statistik från). Det visar sig då att det ser likadant ut idag.

Oavsett om man räknar 16-64 år eller 18-64 år så är det en större andel av befolkningen som studerar på komvux (inklusive yrkesvux och lärlingsvux), högskola/universitet, utländska universitet med svenska studiemedel, yrkeshögskola, folkhögskola eller i arbetsmarknadsutbildningar som upphandlats av Arbetsförmedlingen.

Inom högskolan finns flest studenter. Antalet har ökat kraftigt, och andelen av befolkningen 18-64 år som studerar på högskola/universitet har ökat från 5,35% till 5,56% mellan 2006 och 2012.

För 2013 och 2014 har regeringen gjort ytterligare satsningar och antalet platser har ökat inom flera utbildningsformer, bland annat inom högskolan och yrkeshögskolan.

Oppositionens påståenden att Alliansen rustat ned vuxenutbildningen och högskolan klingar ed andra ord falskt. Vi har tvärtom tillskjutit mer pengar, det finns fler platser, större andel av befolkningen studerar och vi har tillskapat fler utbildningsvägar och förbättrat studiemedlen ordentligt. För Alliansen är det livslånga lärandet en viktig del av arbetslinjen.
Vi får inte lämna invandringsdebatten till extremisterna

2014-06-24

En undersökning från SOM-institutet vid Göteborgs universitet visar att 78 procent av svenskarna känner oro för ökad rasism och främlingsfientlighet. Samtidigt är det 49% som oroas av ökad invandring. Uppenbarligen är det alltså ett antal svenskar som oroas av tilltagande rasism och främlingsfientlighet samtidigt som de oroas av ökad invandring.

För mig är detta ett bevis på det jag skrev i mitt blogginlägg häromdagen - svenska folket är generellt sett inte rasister. Många svenskar är däremot uppriktigt oroliga över hur invandringen påverkar vårt samhälle och ser växande problem att klara integrationen. Och den oron är politikerna skyldiga att ta på allvar.

Jag tycker det är sorgligt att de etablerade svenska riksdagspartiernas beröringsskräck med den oro och kritik mot invandringspolitiken och integrationen som faktiskt finns ska driva människor i famnen på SD eller rent av Svenskarnas Parti (som närmast är att beteckna som ett rent nazistparti). Samtidigt som andra människor, delvis som motreaktion, drivs i famnen på vänsterextrema våldsgrupperingar som AFA eller RF (Revolutionära Fronten) eller invandringsextrema partier som V, MP och FI. Det är en mycket oroande utveckling när extremister på båda ytterkanterna i politiken sätter dagordningen i debatten, eller rent av angriper och hotar varandra, medan vi som står för en balanserad politik och demokratiska värderingar står bredvid och tittar på.

Kampen för en öppen demokratisk politisk debatt, fri från våld, hot och sabotage, kommer att vara en av mina prioriterade frågor i den kommande valrörelsen. I en demokrati är det tillåtet att diskutera alla samhällsfrågor, inklusive invandring och integration, och i debatten bemöter man sina motståndare med sakargument, inte med våld!
Pressmeddelande

2014-06-24

Pressmeddelande 2014-06-24

Riksdagsledamot Jan Ericson (M)
Telefon 070-6956828


Jag är nominerad till titeln "riksdagens mest företagsvänliga ledamot

Organisationen Företagarna har nominerat mig som en av tre kandidater till utmärkelsen riksdagens mest företagsvänliga ledamot. Företagarna utser varje år en riksdagsledamot från regeringssidan och en från oppositionen som mest företagsvänlig.

Jag vann titeln 2009, och har flera andra gånger varit med bland finalisterna. Vem som slutligen vinner årets kamp meddelas av Företagarnas jury i Almedalen på söndag. Oavsett hur det går är jag mycket glad över att mitt engagemang för företagandet återigen uppmärksammats på detta sätt.

På min blogg finns den film som Företagarna spelat in där jag berättar om mina viktigaste företagarfrågor: www.ericsoniubbhult.se

Jag nominerad till titeln "riksdagens mest företagsvänliga ledamot"

2014-06-23

I dag är det officiellt - jag är en av tre nominerade från Alliansen till utmärkelsen riksdagens mest företagsvänliga ledamot. Det är organisationen Företagarna som varje år utser en riksdagsledamot från regeringssidan och en från oppositionen som mest företagsvänlig. Jag har vetat om min nominering ett tag, men har inte fått sprida det. Men jag har spelat in nedanstående film tillsammans med Företagarna där jag berättar om min syn på företagande.

Jag vann titeln 2009, och har flera gånger varit med bland finalisterna. Vem som slutligen vinner årets kamp meddelas av Företagarnas jury i Almedalen på söndag. Oavsett hur det går är jag glad över att mitt engagemang för företagande uppmärksammats på detta sätt!Sjuhäradsborna mest bekymrade över sjukvården

2014-06-22

Radio Sjuhärad har låtit Novus undersöka vilka frågor väljarna i Sjuhärad tycker är viktigast och vilket förtroende de har för partierna i olika frågor. Resultatet skiljer sig en del från de siffror man ser på riksnivå:Frågan om skola och utbildning väger tyngre än i de riksmätningar jag sett. Men den fråga som sticker ut allra mest är sjukvården. Sjuhäradsborna tycker att detta är den i särklass viktigaste frågan, den prioriteras högre än på riksnivå. Hela 76% tycker den är viktigast. Det är ju inte så konstigt med tanke på att vi i Västra Götaland har landets kanske sämst fungerande sjukvård. Lite konstigt är det däremot att Sjuhäradsborna samtidigt säger sig ha störst förtroende för Socialdemokraterna i sjukvårdsfrågorna. Undrar just om våra invånare ens känner till vem som styr sjukvården i Västra Götaland? Det är nämligen just Socialdemokraterna som gör det! Och trots kraftigt ökande skatteintäkter och statsbidrag har man inte lyckats få ordning på sjukvården efter över 10 års styre. Det handlar inte om resursbrist utan om mycket dålig styrning och usel logistik inom sjukvården.

När det gäller väljarnas förtroende för olika partier är det mest intressanta att man helt enkelt inte vet vad man ska tycka!När man summerar siffrorna i varje politikområde är det i genomsnitt bara knappt 55% som har valt något parti som de tycker är bäst. Det betyder att över 45% av väljarna inte vet vilket parti de har störst förtroende för i olika frågor. I de 10 viktigaste frågorna har man störst förtroende för (S) i 6 frågor, störst förtroende för (M) i två och sedan får SD och MP en topplacering vardera. Men i samtliga frågor är gruppen "vet ej" i särklass störst, mellan 38 och 53%. Det visar att vi har en spännande valrörelse framför oss.
Tack för alla glada tillrop!

2014-06-22

Oj vilken reaktion det blev av mitt blogginlägg om att moderaterna borde ta kommandot i invandringsdebatten i stället för att låta extremisterna på ytterkanterna ta för sig i samhällsdebatten medan vi övriga sitter på läktaren och tittar på.

Jag har fått massor av kommentarer på twitter och facebook och via hemsidan. Förutom några, tyvärr förväntade, nedsättande kommentarer från yttersta vänsterkanten har reaktionerna varit odelat positiva, eller rent av översvallande positiva. Många, inte minst aktiva moderater, har retweetat och delat på facebook, så det är ingen tvekan om att jag berör ett ämne som väldigt många funderar över. Några exempel:

På köpet har jag också fått ett 60-tal nya följare på twitter på ett dygn. Det är nog rekord. I går kväll passerade jag 1.500 följare, känns jättekul!


Jag kommer att fortsätta verka för en fri och öppen debatt även kring sådant som rör invandring och integration. Det blir ett av mina personliga vallöften. Jag vill föra en nyanserad debatt utan generaliseringar och överord, där målet för mig är att kombinera en öppenhet för arbetskraftsinvandring och en generös asylpolitik med realism och tydlighet. Jag brukar säga att vi måste kunna vara generösa utan att vara naiva. Självklart är det möjligt!
Dags för moderaterna att ta kommandot i invandringsdebatten

2014-06-21

De flesta eftervalsanalyser efter EU-valet pekar mot att många väljare som normalt har moderata värderingar helt enkelt valde att stanna hemma och avstå från att rösta. Men en del valde också att rösta på andra partier, bland annat var det enligt valforskarna någon procentenhet som gick från M till SD. Den senaste SCB-mätningen visade också att SD tagit väljare från moderaterna det senaste halvåret, totalt runt 2 procentenheter. Flera andra opinionsmätningar pekar i samma riktning, exempelvis senaste SIFO. Även om man knappast kan tala om ett strömhopp är det ganska uppenbart att en del moderata väljare gått till SD sedan valet 2010. Det är hög tid för oss moderater att fundera över vad som får vissa av våra väljare att ta detta steg till ett i vissa delar faktiskt ganska extremt parti?

Svenska folket är generellt sett knappast vare sig rasister eller främlingsfientliga, snarare tvärtom enligt flera undersökningar. Detta påpekades även i en välskriven ledare i Expressen nyligen. Rasistiska organisationer finns, och de växer möjligen, men det handlar ändå om en mycket liten minoritet av svenska folket. Det är också ytterst sällan jag stöter på rent rasistiska åsikter hos människor jag möter.

Många svenskar är däremot uppriktigt oroliga över hur invandringen påverkar vårt samhälle och ser växande problem att klara integrationen. Och den oron upplever man inte att vi politiker tar på allvar. I stället skickar politikerna på riksnivå och kommunal nivå dubbla budskap. Man säger utåt att "invandringen är lönsam" och att "mångkultur berikar landet". Samtidigt tvekar många kommuner att ta emot fler invandrare och från statlig sida måste vi diskutera tvångsåtgärder och förhandla med kommunerna om ytterligare statliga stöd för att de ska öka sitt mottagande. I dag bor över 10.000 personer som har beviljats uppehållstillstånd kvar på Migrationsverkets tillfälliga anläggningsboenden eftersom landets kommuner inte tar emot tillräckligt många flyktingar. Varför gör man inte det om invandringen är så lönsam? Den frågan har jag fått ett antal gånger från moderata medlemmar och väljare.

Man ser också att invandrare generellt sett är mer beroende av sociala ersättningar än andra, att arbetslösheten är betydligt högre, skolresultaten sämre och utanförskapet större. Allt detta är tyvärr obestridliga fakta som jag tar del av i mitt arbete i de riksdagsutskott som hanterar dessa frågor - utbildningsutskottet, arbetsmarknadsutskottet och socialförsäkringsutskottet. Samtidigt blir det allt svårare för Migrationsverket att hitta bostäder till alla i takt med att flyktingströmmarna ökat så kraftigt. Häromdagen kom siffror från EU som visar att Sverige med 1,9% av EU:s befolkning står för 19% av de beviljade asylärendena. Vi beviljar även i absoluta tal flest asylärenden av alla länder i EU. I regeringens vårbudget sköt vi till nära 2,3 miljarder extra till Migrationsverket för att kunna ordna boenden till ökande volymer av flyktingar.

Invandrings- och asylpolitiken diskuteras idag överallt i vårt samhälle, det finns knappast ett skolbesök, skoldebatt, lokalt partimöte eller samtal med väljare där inte denna fråga kommer upp, och det diskuteras överallt på våra arbetsplatser och privata fester och middagar. Men politikerna duckar i frågan av rädsla för att få en stämpel som rasist. Man släpper därmed hela debattutrymmet för SD som skickligt utnyttjar situationen genom att spela på rädsla, oro och ett antal myter som kryddar partiets påståenden lite extra. Det finns heller ingen hejd på allt som besparingar genom "stoppad invandring" kan finansiera i SD:s värld när man ställer grupper mot varandra. Som bärande idé klumpar SD dessutom ihop alla invandrare, inklusive arbetskraftsinvandrare, adoptivbarn och återvändnade svenskar och kallar alltihop för "massinvandring". Det kan de göra eftersom vi låter dem äga frågan. I opinionsmätningarna säger väljarna till och med att de har störst förtroende för SD av samtliga partier i frågor som rör invandring. Hur kunde det bli så?

Min åsikt är att övriga partier bär ansvaret för detta. För egen del tycker jag, som jag ofta påpekat, att vi självklart måste kunna diskutera invandringen öppet och fritt precis som alla andra frågor. Om vi vill att Sverige ska fortsätta vara ett generöst land för människor på flykt måste vi också klara av att förklara för väljarna hur vi resonerar och försöka få deras stöd för detta.

Invandringens "lönsamhet" har exempelvis fått alldeles för stort fokus. Politiskt korrekta debattörer tävlar om att beskriva all invandring som lönsam, med mer eller mindre förvanskade siffror där man räknar 100% av intäkterna men bara en liten del av kostnaderna. Samtidigt presenterade forskaren och debattören Tino Sanandaji nyligen en analys av "Flykting- och anhöriginvandringens ekonomi". Han kommer fram till att denna typ av invandring är kraftigt olönsam, vilket stämmer överens med OECD:s rapport nyligen (om man läser huvudrapporten). Problemet är att alla generaliserar. Vi måste stå upp för sanningen, nämligen att en del invandring snabbt blir mycket lönsam medan annan invandring definitivt kan vara olönsam under överskådlig tid. Samtidigt måste vi påpeka att även "olönsam" invandring måste accepteras om vi ska kunna hjälpa människor på flykt. Vi kan knappast förvänta oss att alla flyktingar blir lönsamma, särskilt inte de äldre, sjuka eller krigsskadade. Om vi är ärliga med detta får vi en mer seriös diskussion och förhoppningsvis en ökad förståelse.

På samma sätt måste vi medge att "mångkultur" inte alltid är problemfri. I grunden finns det mest fördelar, mycket av vårt land har historiskt byggts upp av invandrare. Men att låtsas som att det inte också finns en baksida i form av motsättningar och svårhanterliga kulturkrockar är oärligt. Att skolhälsovården i Norrköping upptäcker en hel skolklass med 30 flickor, varav många födda i Sverige, där samtliga är könsstympade väcker exempelvis mycket starka känslor. Vi måste medge att det finns baksidor av mångkulturen, vilket troligen är ett pris vi får betala om vi ska kunna bibehålla en human flyktingpolitik. Men vi måste då också kunna presentera rimliga lösningar för väljarna på hur vi vill hantera de problem som uppstår. Då är vi ärliga mot svenska folket.

Slutligen - självklart måste det alltid vara legitimt att diskutera de svenska villkoren för asyl och övriga skäl som finns för att få stanna i Sverige utan att för den skulle få en rasiststämpel i pannan. Inga av dessa regler är ristade i sten, och regelverket har ändrats många gånger genom åren. All lagstiftning, även i känsliga frågor, måste kunna diskuteras öppet och förutsättningslöst i en demokrati. Frågor som stängs ute från offentlig debatt blir ofta offer för mytbildning och osanningar. Frågan om en human men ansvarsfull asyl- och invandringspolitik är alldeles för viktig för att drabbas av detta.

Det är dags för moderaterna att lyssna på människors oro och ta kommandot i invandringsdebatten. Vi har traditionellt stått för å ena sidan öppenhet och humanism, å andra sidan realism och tydlighet. Inget annat parti klarar den balansgången, och därför måste vi ta tillbaka initiativet. Då tror jag vi har god möjlighet att vinna tillbaka förtroendet från de moderater som röstat på SD som en ren protest. De är ju egentligen vare sig rasister eller främlingsfientliga och de vill ju egentligen rösta på oss!
Dags att döma föräldrar till hårda straff för könsstympning

2014-06-21

Norrköpings Tidningar berättar om hur man i skolorna i staden upptäckt ett 60-tal unga flickor som könsstympats. Det är skolhälsovården som upptäckt övergreppen, och dessa 60 fall har upptäckts bara sedan i mars. Enligt Svenska Dagbladet är många av de drabbade flickorna födda i Sverige.

I en skolklass med 30 flickor hade samtliga könsstympats. 28 av dem hade utsatts för den grövsta formen, då klitoris och blygdläppar skärs bort, och nästan hela underlivet sys ihop.

Könsstympning är förbjudet i Sverige, och även om det utförs utomlands kan det ge upp till tio års fängelse. Nu hoppas jag att polisen kopplas in och att dessa brott utreds ordentligt. För att få stopp på detta krävs troligen ett antal mycket hårda domar där föräldrar verkligen döms till långa fängelsestraff för att de medverkat till att deras döttrar omskärs, oavsett om det skett i Sverige eller i samband med besök i familjernas gamla hemländer. Vi måste få slut på dessa kulturella och/eller religiösa sedvänjor. Det handlar om en barbarisk form av tortyr som är något av de mest avskyvärda som man kan utsätta ett barn för. Inte en enda flicka i Sverige ska behöva riskera att bli könsstympad!
Trevlig midsommar!

2014-06-20

Jag önskar alla mina bloggbesökare en riktigt skön och avkopplande midsommarhelg. För en gångs skull verkar det finnas ett visst hopp om att regnet håller sig borta.

För egen del blir det traditionellt firande vid Kråkereds gamla skola hemma i Ubbhult, bara ett par minuters promenad hemifrån. Och sedan blir det sill och nubbe och därefter mogna jordgubbar från egna trädgårdslandet hemma på altanen - precis som det ska vara.

Efter midsommar återstår en vecka i riksdagen. Sedan börjar valrörelsen på allvar!
Fakta om svenska asylbeslut 2013

2014-06-19

I dag presenteras siffror från EU:s statistikbyrå Eurostat som visar att Sverige gav flest positiva asylbeslut under 2013 av alla EU:s medlemsländer. Totalt godkändes 26 395 asylansökningar i Sverige, närmast följt av 26 080 i Tyskland och 16 155 i Frankrike. Utöver Sverige, Tyskland och Frankrike var det endast Italien, Storbritannien, Nederländerna, Belgien och Österrike som godkände fler än 5 000 ansökningar. Längst ned på listan för 2013 kom Estland som bara godkände tio ansökningar, följt av Kroatien med 25 och Lettland med 35.

Sammanlagt godkändes drygt 135 000 ansökningar i de 28 medlemsländerna förra året. Sverige har ca 1,9% av EU:s befolkning och står för 19% av alla beviljade asylansökningar.

Samtidigt måste man skilja på antalet asylsökande och antalet beviljade asylbeslut. Den senaste siffra jag sett var att ca 56.000 personer sökte asyl i Sverige förra året. Av dessa beviljades alltså ungefär 46% (26.375) och resterande 54% fick avslag.
Ännu en bild av hur Alliansens arbetslinje ökat skatteintäkterna

2014-06-19

Jag har fått flera reaktioner på mitt föregående blogginlägg. Fler är förvånade, med tanke på att det hela tiden påstås i media att kommunerna går på knäna och att skattesänkningarna slagit mot välfärden.

Denna figur är en bra illustration. De orange staplarna visar hur mycket kommunernas skatteintäkter utvecklats sedan 1991. Den blå linjen visar hur det totala skattetrycket samtidigt har sjunkit. Med andra ord - trots att skattetrycket sjunkit dramatiskt under Alliansens tid vid makten så har skatteintäkterna för kommunerna fortsatt att öka. Förklaringen är enkel - när skatterna sjunker blir det fler som startar företag och fler som jobbar. Och då ökar de samlade skatteintäkterna, trots att var och en betalar lite mindre.

Om väljarna är smarta i september ser de till att vi kan fortsätta på den inslagna vägen.


Alliansens arbetslinje ökar skatteintäkterna

2014-06-18

I dag finns en artikel i Aftonbladet där Konjunkturinstitutet anser att "skatterna måste höjas med 120 miljarder"kommande mandatperiod för att klara både välfärden och överskottsmålet.

Jag konstaterar att på åtta år under Alliansens regeringstid har kommunernas skatteintäkter ökat med hela 160 miljarder. Trots kraftiga statliga skattesänkningar och en djup global lågkonjunktur och finansiell kris. Hemligheten är minskat utanförskap med över 200.000 personer och ökad sysselsättning med över 250.000 personer. Arbetslinjen fungerar!

Att ordna fram 120 nya skattemiljarder under en mandatperiod under en starkare konjunktur ska nog inte vara något större problem om vi bara vårdar arbetslinjen. Då går det att öka skatteintäkterna utan att höja skattesatserna.

Men det lär däremot inte gå om vi väljer den rödgröna vägen med kraftiga skattehöjningar på företagande, arbete, transporter och energi. Då faller sysselsättningen och då minskar också de samlade skatteintäkterna - även om man höjer skattesatserna.

Det är detta som är valets viktigaste fråga.
Fler lediga jobb och färre arbetslösa

2014-06-18

Arbetsförmedlingens senaste statistik visar att antalet lediga platser fortsätter att öka och uppgick i maj till 73 000. De inskrivna arbetslösa fortsätter samtidigt att minska, både i antal och som andel av den registerbaserade arbetskraften.

"Arbetsmarknaden fortsätter förbättras och fler lediga jobb anmäls till Arbetsförmedlingen. Samtidigt sjunker arbetslösheten, främst bland personer med korta inskrivningstider. Dessutom fortsatte antalet nyinskrivna arbetslösa att minska. Sammantaget visar detta att arbetsmarknaden fortsätter att stärkas", säger Tord Strannefors, Arbetsförmedlingens prognoschef.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik maj 2014, inom parentes anges motsvarande siffror för maj 2013:

• 7,7 procent av den registerbaserade arbetskraften var öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd (8,2).
• Sammanlagt var 362 882 personer arbetslösa (383 452)
• 3,9 (4,0) procent av den registerbaserade arbetskraften var öppet arbetslösa och 3,8 (4,2) procent deltog i program med aktivitetsstöd.
• 50 051 personer fick arbete (57 062
• 73 224 nya lediga platser anmäldes (63 058)
• 4 593 personer varslades om uppsägning (5 586)
• 21 411 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (24 273)
• 185 421 personer var öppet arbetslösa vid månadens slut (190 198)
177 461 personer deltog i program med aktivitetsstöd (193 254)
Alliansen kräver svar från oppositionen

2014-06-18

I dag ställer Alliansens partiledare i 15 frågor till Stefan Löfvén. Frågor där oppositionen är djupt splittrad, och där väljarna behöver besked före valet som väntar om de röda och gröna partierna skulle vinna valet. Läs hela debattinlägget här
Mandatperiodens sista partiledardebatt

2014-06-18Mandatperiodens sista partiledardebatt pågår för fullt. Statsministern briljerar och är mer taggad än någonsin, och Alliansens enade front står i skarp kontrast mot oppositionens splittring. Svenska folket kommer nog att komma på bättre tankar innan de lägger rösterna i september.


Viktiga förändringar i migrationspolitiken

2014-06-17

I dag tog riksdagen ett antal olika beslut om förändringar i migrationspolitiken. Båda lättnader och skärpningar av reglerna.

* Skärpningen av reglerna vid arbetskraftsinvandring för att motverka missbruk. Detta berörde jag i ett blogginlägg häromdagen.

* Ändring i utlänningslagen som gör det möjligt att neka prövning av en asylansökan om sökanden redan har status som alternativt skyddsbehövande i en annan EU-stat.

* Lättare för en utlänning som är förälder/vårdnadshavare och sammabor med ett barn som är bosatt i Sverige att få uppehållstillstånd.

* Skärpta regler för nyanlända invandrare som utan skäl avvisar erbjudande om lämpligt arbete, de kan då förlora rätten till etableringsinsatser och etableringsersättning

* "Hjälpregeln" om uppehållstillstånd vid "synnerligen ömmande omständigheter" ändras när det gäller barn till "särskilt ömmande omständigheter" vilket rent juridiskt innebär en väsentlig lättnad av kraven. Detta för att ytterligare lyfta fram barnrättsperspektivet.

* För att ge en invandrad person i Sverige tillfälle att pröva på arbete i andra länder ska det vara möjligt att vara bosatt utomlands i två år och ändå ha kvar sin formella koppling till Sverige. Ett generellt undantag från huvudregeln om att permanenta uppehållstillstånd ska återkallas när bosättningen i Sverige har upphört. Istället kommer ett permanent uppehållstillstånd under vissa förutsättningar kunna återkallas tidigast efter två år. De nya reglerna kommer att underlätta för invandrare att flytta till andra länder eller att återvända till sitt ursprungsland.

* Vidare föreslås att doktorander, på samma sätt som arbetskraftsinvandrare, ska kunna kvalificera sig för permanent uppehållstillstånd i Sverige under forskarutbildningen. Det innebär att ett permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas för en person som i sammanlagt fyra år under de senaste sju åren har haft uppehållstillstånd för studier, som avser utbildning på forskarnivå. Syftet med detta är att det ska bli mer attraktivt för internationella doktorander att välja Sverige för sina studier.

* Det ska även vara möjligt för studenter att stanna kvar och söka arbete eller undersöka förutsättningarna att starta näringsverksamhet i Sverige efter slutförda högskolestudier. Hur länge studenterna får stanna kommer regeringen att återkomma till i en särskild föreskrift. Sex månader kan enligt regeringen vara en rimlig tid. Fler studenter söker numera arbetstillstånd efter studier, nära 800 personer år 2013 jämfört med drygt 400 personer 2009 enligt Migrationsverket. Sverige skulle tjäna på om ännu fler valde att stanna efter examen. Genom att öka tiden man får stanna kvar efter examen för att söka jobb tar vi vara på fler studenters kunskaper efter examen.

* Kvalificeringsperioden för permanent uppehållstillstånd vid arbetskraftsinvandring förlängs från fem till sju år. Den sammanlagda tillståndstiden för arbetstillstånd ska kunna vara längre än fyra år om det finns särskilda skäl. Den ska dock inte kunna vara längre än sex år.

* Det blir enklare för en asylsökande som fått avslag på sin asylansökan att istället få tillstånd som arbetskraftsinvandrare. Den anställningstid som krävs för att byta spår kortas från sex till fyra månader.
Minskade kommunala resurser?

2014-06-17

Den politiska oppositionen påstår ofta att kommunerna fått minskade skatteintäkter. men det är en myt. Skatteintäkterna under Alliansens regeringstid har ökat mer än både inflationen och det särskilda kostnadsindexet som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) räknar fram för den kommunala verksamheten.Under perioden 2006-2013 har inflationen varit 12%. Under samma period har SKL:s kommunkostnadsindex ökat med 18%. (Siffrorna har jag fått från Riksdagens utredningstjänst i samband med att man på mitt uppdrag utredde förändringen av Borås Stads skatteintäkter). Kommunernas samlade skatteintäkter har enligt figuren ovan ökat med hela 32% under smma tid! I år ökar skatteintäkterna med ytterligare 3%, vilket är betydligt mer än inflationen, och troligen även i år mer än SKL:s index även om det inte är fastställt ännu.

Om inte kommunernas skatteintäkter räcker till verksamheterna beror det knappast på brist på resurser utan på dåliga kommunala prioriteringar. Det spelar roll vilka kommunpolitiker man väljer.
20 år sedan Carl Bildts regering tog beslut om Öresundsbron

2014-06-16

I dag skriver Carl Bildt i Dagens Industri med anledning av att det är på dagen 20 år sedan hans borgerliga regering tog beslut om att bygga Öresundsbron. Läs hela artikeln här!
Får man bonus om man lämnar pin-koden till Visa-kortet också?

2014-06-16

Fick mail från "Skatteverket" idag. Vad snälla dom är. Dom har bestämt att jag ska få en skatteåterbäring, och nu behöver jag bara lämna mitt kontonummer och Visa-kortnummer till "Skatteverket" så kommer pengarna. Undrar om jag får bonus om jag skickar med pin-koden till Visakortet också?Förslag för ökad trygghet för taxiresenärer

2014-06-16

Den senaste tiden har media uppmärksammat grova bedrägerier mot taxikunder, inte minst turister, såom tvingats betalar många tusen för en taxiresa som normalt kostar en bråkdel av detta.

Regeringen har nu beslutat att lämna en proposition till riksdagen med förslag för en ökad trygghet för taxiresenärer. Ändringen ingår i en rad åtgärder som regeringen föreslår för att förbättra regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg.

Förslaget innebär att en bindande prisuppgift ska lämnas före färd med taxi om jämförelsepriset för resan överstiger 500 kronor. Ett jämförpris beräknas som priset för en resa på 10 km som varar i 15 minuter. Regeringen föreslår också att polisen ska kunna omhänderta ett taxifordons registreringsskylt om taxameterutrustningen inte uppfyller kraven. Vidare föreslås åtgärder för att förhindra att en förare har flera taxiförarlegitimationer eller använder en ogiltig legitimation.

"Det är inte okej att utnyttja eller lura människor, vare sig det är turister som inte vet hur taxiverksamheten fungerar i Sverige eller om det är unga människor som vill komma hem tryggt och säkert från krogen. Det här är bra förslag som kan bidra till att komma åt de oseriösa exempel som finns i branschen", säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.
Förslag om skärpta regler för bolagsskatteplanering

2014-06-16

Företagsskattekommittén överlämnade den 12 juni 2014 sitt slutbetänkande " Neutral bolagsskatt - för ökad effektivitet och stabilitet " till regeringen. Kommitténs uppdrag har varit att lämna förslag på ett nytt system för beskattning av bolag. I uppdraget ingår att ta fram förslag till åtgärder mot de omdiskuterade uppläggen med så kallade "räntesnurror".

Kommittén föreslår att det ska införas ett nytt system för bolagsbeskattning. Kommitténs förslag består av två delar. I den första delen begränsas avdragen för räntekostnader och andra finansiella kostnader genom att enbart finansiella kostnader som motsvaras av finansiella intäkter får dras av. Därutöver får inga avdrag för finansiella kostnader göras. Förslaget innebär således ett slopat avdrag för negativa finansnetton. I den andra delen införs ett schablonmässigt avdrag för alla finansieringskostnader - ett s.k. finansieringsavdrag - som uppgår till 25 procent av företagets hela skattemässiga resultat. Finansieringsavdraget får göras oavsett om företaget har motsvarande kostnader eller inte och är för företagen ekonomiskt likställt med en sänkning av bolagsskattesatsen med 5,5 procentenheter.

Kommittén föreslår att bestämmelserna ska träda i kraft den 1 januari 2016.

Tillägg: Efter att ha tagit del av reaktioner på utredningens förslag i de delar jag inte läst kan jag bara konstatera att det finns frågeställningar kring förslagen om ränteavdragens begränsningar när det gäller effekterna för bostadsbyggandet. Jag utgår från att regeringen kommer att ta till sig dessa synpunkter och utforma ett system som tar hänsyn till just byggsektorns särskilda situation, där räntekostnaderna utgör en betydande del av produktionskostnaden.
Allt fler litar på Moderaterna när det gäller den ekonomiska politiken

2014-06-15

Moderaterna ökar sitt försprång när det gäller vem väljarna anser vara bäst på att sköta landets ekonomi. Det visar en Sifo-undersökning SVT beställt.

45 procent av väljarna anser idag att Moderaterna är bäst på att sköta landets ekonomi. Stödet för Socialdemokraterna i denna fråga har minskat till 40%.

"Det har visat sig sedan 1979 att det parti som äger frågan om finanserna, vinner valet", säger Henrik Oscarsson, professor i statsvetenskap.

Trots detta har opinionsstödet för Moderaterna minskat. Lite konstigt är det med alla opinionsmätningar just nu. De spretar i alla riktningar. Jag blir allt mer fundersam kring om man verkligen kan dra slutsatser av dagens opinionsmätningar om hur det kommer att se ut på valdagen? Det är drygt tre månader dit...
Starkt arbetsmarknadsläge i Sjuhärad

2014-06-14

Borås Tidning hade en bra artikel om arbetsmarknadsläget i Sjuhärad i torsdags. Bland annat denna figur som visar läget i Sjuhärads sju kommuner, samt hur arbetslösheten skiljer sig mellan olika grupper och åldrar. Siffrorna visar genomsnittet av siffrorna för sista kvartalet 2013 och första kvartalet 2014.Några slutsatser:
1. Bortsett från Borås så är arbetslösheten i Sjuhärad betydligt lägre än i övriga Västra Götaland och avsevärt lägre än genomsnittet i riket.
2. Ungdomsarbetslösheten i Sjuhärad är i samtliga kommuner långt under riksgenomsnittet.
3. Bland äldre 55-64 år är arbetslösheten mycket lägre än genomsnittet i riket i samtliga kommuner, utom i Borås där man bara ligger strax under riksgenomsnittet.
4. Även bland utrikes födda är arbetslösheten i Sjuhärad betydligt lägre än genomsnittet i riket, bortsett från Borås och Ulricehamn som ligger högre än riksgenomsnittet.

Sammanfattingsvis visar arbetsmarknaden i Sjuhärad en styrka som man inte alltid ser i andra delar av landet, eller ens i andra delar av Västra Götaland.

Det är också intressant att se skillnaden i arbetslöshet i riket mellan olika grupper. I åldersgruppen 18-24 år är arbetslösheten 16,7% i riket. Bland de äldre över 55 däremot endast 6,4%. Genomsnittet för alla åldergrupper är 8,5%. Det är också mycket stor skillnad mellan inrikesfödda där arbetslösheten är 6,1% och utrikesfödda där den är 20,8%. Allt detta är viktiga fakta när man diskuterar lämpliga åtgärder för att få fler i arbete. Fokus bör ligga dels på utrikes födda, dels på ungdomar och då särskilt de med låg utbildningsnivå. Övriga grupper har faktiskt mycket låg arbetslöshet.
Varför duger inte alla jobb åt arbetslösa ungdomar?

2014-06-14

SVT granskade igår problemen för städbranschen att hitta personal. Just nu finns 907 lediga städjobb i hela landet anmälda hos Arbetsförmedlingen. I maj var 55.000 unga i åldrarna 15 - 24 år arbetslösa och studerade heller inte på heltid.

Ingrid Pousettes städfirma är nischad. Hon, hennes man och två anställda städar trappor i flerfamiljshus i Stockholmsområdet. Företaget går bra och hon har fler städuppdrag på gång. Hon skulle kunna sysselsätta ytterligare två anställda. "Jag vill gärna anställa ungdomar och är övertygad om att det finns arbetslösa som vill ha jobben men det är förfärligt svårt att hitta dem", berättar hon. Hon erbjuder timanställningar till att börja med men vill på sikt fastanställa. Kollektivavtal finns med facket och ingångslönen är 20.600 kronor per månad. Vid tre tillfällen har hon lagt ut en annons på Platsbanken och mönstret är detsamma. "Jag får hundratals svar men väldigt många som söker vill egentligen inte arbeta med städning, de vill hellre göra något annat".

Man kan inte låta bli att ställa sig frågan om inte städjobb duger åt arbetslösa ungdomar? En ingångslön på 20.600 kronor är väl helt okej? Kanske inte så konstigt att 1.109 registrerade arbetskraftsinvandrare arbetar just som städare om inte svenskar vill ta jobben? (Se blogginlägg 12/6).
Viktig utvärdering av 2006 års vårdnadsreform

2014-06-13

Regeringen har beslutat att en särskild utredare ska utvärdera 2006 års vårdnadsreform. Utredaren ska följa upp och undersöka hur reglerna har fungerat i praktiken och om syftet med reformen - att stärka barnrättsperspektivet - har uppnåtts. En annan huvuduppgift för utredaren är att kartlägga och analysera orsakerna till ökningen av antalet vårdnadsmål.

I uppdraget ingår att ta ställning till bland annat:
- om reglerna om gemensam vårdnad behöver ändras
- hur föräldrars möjligheter att nå en samförståndslösning i mål om vårdnad, boende och umgänge kan utvecklas och förbättras
- hur barnets rätt att komma till tals kan stärkas
- vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att säkerställa att riskbedömningar görs i tillräcklig utsträckning och att dessa bedömningar är av hög kvalitet
- vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att förbättra och effektivisera hanteringen av frågor om överflyttning av vårdnad när det förekommit allvarligt våld i familjen
- om det behöver införas särskilda forumregler för situationer när barn och föräldrar har skyddade personuppgifter
- om det finns behov av åtgärder för att stärka kompetensen vid handläggning av frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Utredaren ska lämna de förslag till författningsändringar och andra åtgärder som behövs. Uppdraget ska redovisas senast den 28 oktober 2016.

Jag kan bara säga - äntligen! Vi är ett stort antal moderater som enträget motionerat om detta i riksdagen och som lyft frågan ett antal gånger i olika sammanhang och ordnat seminarier om saken. Här den senaste motionen från hösten 2013.
Den tekniska utvecklingen har sprungit ifrån TV-licensen

2014-06-13


Pressmeddelande 2014-06-13

Riksdagsledamot Jan Ericson (M)
Telefon 070-6956828


Den tekniska utvecklingen har sprungit ifrån TV-licensen

En dator med internetuppkoppling kan inte anses vara en tv-mottagare, anser Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Därmed slipper datorinnehavaren betala tv-avgift.

Domstolen grundar sin dom på formuleringen att en tv-mottagare enligt lagen är en sådan teknisk utrustning som "är avsedd att ta emot utsändning av tv-program" och att det är de som har en sådan tv-mottagare som ska betala avgift. En dator med internetuppkoppling är enligt domstolen inte "avsedd" för att ta emot utsändningar av tv-program – även om den kan göra det. Att SVT börjat att sända ut sina program på webben i februari 2013 ger därför inte Radiotjänst rätt att ta ut tv-avgift från dem som har dator med internetuppkoppling. Ska en avgift läggas även på datorer "bör det fordra tydligt stöd i lag", skriver HFD i ett pressmeddelande där man också kallar tv-avgiften för "en betungande förpliktelse".

Radiotjänst hade enligt ett pressmeddelande förväntat sig ett annat utslag, men kommer i framtiden inte att ta ut någon avgift för dator eller mobil med internetuppkoppling.

Jag konstaterar att domen medför att det är hög tid att skrota TV-licensen en gång för alla. Många moderater har förespråkat en förändring, och moderaterna har ett stämmobeslut om att TV- avgiften långsiktigt skall ersättas med finansiering via skattsedeln. Men det finns tyvärr ett motstånd mot detta i de flesta andra riksdagspartier. Jag tycker det är självklart att avskaffa TV-licensen och i stället ersätta den med en avgift via skattsedeln (i linje med begravningsavgiften), eller att helt enkelt finansiera SVT och Sveriges Radio direkt via skatten. Detta skulle spara massor av administration, exempelvis skulle man kunna avskaffa hela Radiotjänst, och man skulle slippa det bortfall på ca 10% i form av fusk med licenspengar som finns idag. Samtidigt skulle man lösa problemet med att den tekniska utvecklingen efter domstolens beslut gjort dagens system ohållbart. Sammantaget skulle en förändring frigöra massor av pengar till att producera bättre TV.

Jag har föreslagit avskaffad TV-licens i flera motioner i riksdagen, både denna och föregående mandatperiod.
Så här såg den senaste motionen ut som jag lämnade hösten 2010. Den utredning som sedan tillsattes hade förslag om att slopa TV-licensen, men tyvärr vågade politikerna inte ta steget och vi tvingades behålla dagens system.

Jag kommer att fortsätta driva frågan, och nu har jag fått ytterligare ett starkt argument. Den tekniska utvecklingen håller helt enkelt på att springa ifrån det svenska systemet med TV-licens.

Studentexamen vid Marks Gymnasieskola

2014-06-12I dag tog min son Niklas studentexamen vid el och energiprogrammet på Marks Gymnasieskola. Och som vanligt var det massor av folk på plats och tog emot årets studenter, innan de fortsatte upp på lastbilsflaken för sedvanlig åktur genom Skene och Kinna. Jag har följt sonens utbildning relativt noga, med tanke på att han tillhör den första årskullen elever som tar studenten på ett av de nya yrkesprogrammen på gymnasieskolan. Min bild är att det är mycket hög kvalité på utbildningen. Och de som vill (bara ett fåtal, inklusive min son) har kunnat läsa in högskolebehörighet också. Fast de flesta har avstått från detta.Här den nyblivne studenten tillsammans med storasyter Anna. Högra bilden får representera den framtidstro som finns bland studenterna i Mark. Och de har rätt - med en studentexamen i handen brukar faktiskt de flesta få jobb relativt snabbt.
Myt att pappor tar mer föräldraledigt under fotbolls-VM eller älgjakt

2014-06-12

I dag drar VM i fotboll i gång. Men att pappor brukar passa på att ta ut mer föräldraledighet för att kunna följa matcherna är en myt, enligt Försäkringskassan. Tyvärr sprids ändå denna myt av så många politiker att påståendet närmast blivit en politisk sanning.

Vid större sportevenemang och även kring älgjakten får Försäkringskassan ofta frågor kring pappors uttag av föräldraledighet. Men statistiken visar att det inte sker några större förändringar under de här perioderna. "Det finns ingenting som pekar på att pappor tar ut mer föräldrapenning när det är VM, EM, OS eller älgjakt. Det är myter", säger Niklas Löfgren på Försäkringskassan enligt SVT TextTV och Aftonbladet idag.
"Sverige behöver kompetensinvandring"

2014-06-12

Detta är rubriken på en skrift från arbetsgivareorganisationen Almega som jag fick i posten häromdagen. I rapporten konstaterar man att Alliansens nya regler som underlättar arbetskraftsinvandring har underlättat för företagen att få tag på personal till bristyrken.

2013 beviljades drygt 19.000 arbetstillstånd för personer utanför EU/EES. Av dessa var 6.060 bärplockare som i genomsnitt hade arbetstillstånd i 85 dagar, och 3.436 dataspecialister som hade arbetstillstånd i genomsnitt 426 dagar.

Almega har också stämt av läget en viss dag, den 12 februari i år. De största yrkesgrupperna redovisas nedan. Dessutom anges i rapporten hur många som finns i respektive yrke.
1. Dataspecialister, 5.871 stycken. Totalt finns 101.306 inom detta yrke
2. Storhushålls- och restaurangpersonal, 3.474/124.758
3. Civilingenjörer och arkitekter, 1.173/82.552
4. Städare, 1.109/73.064
5. Vård- och omsorgspersonal, 725/507.948
6. Övriga ingenjörer och tekniker, 592/123.474
7. slaktare, bagare, konditorer mm, 591/8.722

Det är ganska uppenbart att arbetskraftsinvandringen kan delas in i två huvudgrupper. Dels kvalificerade bristyrken som dataspecialister, ingenjörer, läkare, välutbildad vårdpersonal och specialiserade bristyrken inom livsmedelssektorn och restaurangsektorn. Dels mindre kvalificerade yrken som städare, restaurangbiträden och sommartid bärplockare.

I det ena fallet råder helt enkelt brist på arbetskraft i yrken som kräver långa utbildningar. I det andra fallet kan man ju bara gissa att det helt enkelt inte är tillräckligt många boende i Sverige som är intresserade av att ta enklare jobb, trots den arbetslöshet som finns. Lite förvånande måste jag säga att det är.

Man ser också att arbetskraftsinvandrarna i de flesta yrken utgör en försvinnande liten del av det totala antalet anställda i respektive yrke. Påståendet från bland annat Socialdemokraterna att arbetskraftsnivandringen skulle leda till "lönedumpning" i vissa branscher är märkligt. Det finns faktiskt inga fakta eller någon statistik alls som tyder på det.

Däremot finns givetvis alltid en risk att det i enskilda fall sker missbruk av reglerna. Regeringen vill därför att det ska införas en straffsanktionerad skyldighet för arbetsgivare att lämna uppgift till Migrationsverket om de anställningsvillkor som gäller för utländska arbetstagare som beviljats arbetstillstånd enligt reglerna för arbetskraftsinvandring. Därmed lär risken för missbrukande av regelverket minimeras.

Arbetskraftsinvandring är bra för svenska företag som kan lösa sina rekryteringsbehov, det är bra för den utländske medborgare som får anställning, det är bra för övriga anställda på en arbetsplats vars jobb kanske skulle hotas om nyckelpersoner saknas, och det är bra för Sverige som får skatteintäkter från alla utländska medborgare som arbetar. Alla är faktiskt vinnare och inga är förlorare!
Ska även Sverige ge kommuner rätt att införa tiggeriförbud?

2014-06-11

Regeringen i Norge föreslår att de norska kommunerna ska få rätt att införa kommunala tiggeriförbud i avvaktan på att regeringen tar fram ett förslag om nationellt förbud i hela landet. Åsikterna är många, advokatsamfundet i Norge är exempelvis emot ett förbud, medan polismyndigheten är för.

Norge är inte ensamma. Även Finland diskuterar förbud mot tiggeri och i Danmark finns redan ett nationellt förbud mot tiggeri i brottsbalken. I Schweiz är tiggeri förbjudet i flera större städer. I Storbritannien är tiggeri förbjudet i nationell lagstiftning. I Tyskland och Nederländerna kan tiggeri lokalt förbjudas om det stör den allmänna ordningen. I Spanien är tiggeri förbjudet i vissa regioner, medan det i andra regioner är tillåtet om det inte stör den allmänna ordningen. Även i Rumänien är tiggeri förbjudet.

Nu kommer säkert debatten om tiggeriförbud att ta fart i Sverige igen. Och vi som tycker frågan måste kunna diskuteras kommer att få höra att vi är inhumana. Men är vi verkligen det?

Tiggeriet är inte humant! Av mina möten med tiggare i Borås och samtal med väl insatta svenska hjälparbetare, har jag fått en ganska tydlig bild av hur det hela går till. Rumänska chaufförer med minibussar utlovar guld och gröna skogar nere i Rumänien. Man talar om generösa svenskar som skänker massor av pengar, man säger att det är få tiggare på gatorna i staden, man talar om kommuner som ordnar boende och busstransport tillbaka till Rumänien. Alltihop överdrifter eller rena myter. Men man lockar på detta sätt människor med falska förespeglingar att vilja ta sig till Sverige. Sedan packar man in ett 10-15-tal fattiga i varje minibuss, och dessa betalar drygt en tusenlapp var för resan. Betalning sker på kredit eftersom de fattiga inte har några pengar. Väl i Sverige måste tiggarna först tigga ihop till sin skuld till chauffören, och sedan lika mycket för hemresan. Chauffören som kan ta in över 10-15.000 per väg tjänar mycket stora pengar efter rumänska mått och försätter samtidigt fattiga människor i en ohållbar situation. Den som inte inser att detta är ren och skär människohandel och utnyttjande av fattiga människor måste vara blind.

Frågan om tiggeriförbud eller inte är givetvis svår. Men jag har landat i att det inte bara går att avfärda frågan. Socialarbetare jag träffade i Rumänien sa rent ut att det inte kommer att hända något i de rumänska städerna så länge staden kan exportera bort sina sociala problem genom att de fattiga söker sig till andra länder för att tigga. Även rumänska regeringen och den rumänska ambassadören i Stockholm förespråkar förbud mot tiggeri i Sverige. Att bara avfärda detta är inte seriöst. Men om tiggeri ska förbjudas bör det kombineras med åtgärder i hemlandet. Där spelar EU en viktig roll, både när det gäller att bidra med pengar, och att se till att dessa pengar används effektivt. Det måste handla om utbildning av fattiga barn, det handlar om en fungerande arbetsmarknad och det handlar om sociala skyddsnät som fungerar bättre än idag.

Jag tycker vi ska diskutera frågan om tiggeriförbud förutsättningslöst och inse att det finns goda argument både för och emot. Det kan i vart fall inte fortsätta som idag. Häromdagen gick jag från Riksdagen till Norra Bantorget i Stockholm, en sträcka på en knapp kilometer. På denna sträcka såg jag inte mindre 12 tiggare. I tunnelbanenedgången i Gamla Stan kan det ibland sitta 5-6 tiggare på en mycket begränsad yta. Jag har själv sett tiggare hamna i slagsmål om de bästa platserna. Det säger sig själv att det blir allt svårare att få ihop pengar i takt med att tiggarna blir allt fler och stockholmarna samtidigt börjar tröttna på tiggeriet. Nu på sommaren ska tiggarna dessutom konkurrera med gatumusikanter, gatuförsäljare och andra som också vill få del av turisternas och stockholmarnas pengar. Det gör ont när man får höra berättelser från tiggare om att man inte ens lyckas tigga ihop pengar till mat för dagen. Och man kan inte åka hem innan man betalat av sin skuld för hitresan och lyckats finansiera hemresan. Ingen kan väl tycka att detta är humant? Jag tycker det i vart fall gränsar till ren människohandel.

Jag har för egen del landat i slutsatsen att det i vart fall inte är självklart att det är mer humant att låta tiggeriet fortsätta än att förbjuda det. I många europeiska länder finns som sagt redan olika former av förbud mot tiggeri. Enligt en färsk undersökning från Novus som TT beställt är 56 procent av de tillfrågade för ett tiggeriförbud, medan endast 23% tycker det är ett dåligt förslag. Jag vet att frågan framkallar starka känslor hos både förespråkare och motståndare till ett förbud, men låt oss försöka föra en sansad diskussion om för och nackdelar, utan överord och personangrepp. Vi har samma mål - att ingen ska behöva tvingas tigga på gatorna. Men vi har olika tankar om hur vi ska komma dit.
Carl Bildt ute och cyklar...

2014-06-10

I kväll, efter sommarminglet med Svenskt Näringsliv, såg jag för första gången någonsin
hur vår utrikesminister Carls Bildt var fullständigt ute och cyklade...


Vattenfalls riskfyllda affärer började långt före Alliansen

2014-06-10

Diskussionerna kring Vattenfalls köp av Nuon döljer det faktum att Vattenfalls äventyrliga europeiska affärer påbörjades långt före Alliansens makttillträde. Detta äventyr har genom åren medfört mycket stora förluster.

Jag har gått igenom samtliga Vattenfalls årsbokslut får åren 2007 fram till 2013. Sedan 2008 har bolaget varje år tvingats skriva ned värdet på olika innehav eller täcka förluster i den europeiska verksamheten. De mest förlusttyngda investeringarna utöver Nuon är köpen av tysk kolkraft och kärnkraft. Dessa köp skedde under tidigare socialdemokratiska regeringar. Av konstitutionsutskottets tidigare granskningar framkommer att även dessa affärer i allt väsentligt beslutades och genomfördes av Vattenfalls bolagsledning. Politikerna, även under den Socialdemokratiska regeringstiden, hade mycket begränsad insyn och påverkan på affärsbesluten.

Min granskning visar att Vattenfalls affärer under Alliansregeringen sammanlagt medfört nedskrivningar på ca 33 miljarder kronor. Samtidigt har Vattenfalls förvärv under tidigare Socialdemokratiska regeringar medfört nedskrivningar och förlusttäckningar på ca 30 miljarder kronor:

År och total nedskrivning:

2013, Nuon 11 mdr (köp under alliansstyre), Stenkolkraftverk Tyskland 3,0 mdr (köp under s-regering), Kraftvärmeverk Danmark/Norden 3,0 mdr (i huvudsak köp under s-regering), Övriga tillgångar i Tyskland 0,15 mdr (köp under s-regering), samt nedskrivning goodwill och tradingtillgångar Nederländerna 7,6 mdr (hänförligt till köp under alliansstyre)
2012, Nuon 8,6 mdr (köp under alliansstyre)
2011, Tysk kärnkraft 9,3 mdr (köpt under s-styre)
2010, Nuon 5,4 mdr (köp under alliansstyre) och Tyskt nätbolag 5,1 mdr (köp under s-styre)
2009 Danskt värmekraftföretag 4,1 mdr (köp under s-styre), Nuon 1,1 mdr (köp under alliansstyre), samt negativ resultateffekt stillestånd tysk kärnkraft 5,5 mdr (köp under s-styre)
2008 Diverse mindre nedskrivningar, totalt 0,4 mdr (hänförligt till köp under s-styre)
2007 Inga nedskrivningar

Totalt sedan 2007 har Vattenfall alltså gjort nedskrivningar och förluster, netto efter skatteefffekter, på 64,2 miljarder. Därav:
Köp under alliansstyre nedskrivet med 33,7 mdr.
Köp under s-styre nedskrivet med 30,5 mdr.

Vattenfalls affärer har alltså varit ungefär dåliga under tidigare s-regeringar som under Alliansregeringen.

Många av de debattörer och politiker som idag riktar hårdast kritik mot förlusterna i Nuonaffären är ofta samma personer som allra hårdast avvisar att staten minskar sitt ägande i kommersiella företag. För några år sedan ville man till och med att staten skulle köpa förlustbolag som Saab Automobile, och täcka företagets miljardförluster. Detta verkar oppositionen ha glömt idag.

Köpet av Nuon, liksom köpen av tysk kolkraft och kärnkraft har så här långt varit en dålig affär för Vattenfall. Men allt företagande medför affärsrisker. Om man inte tål sådana ska man inte ägna sig åt att göra företagsaffärer med skattebetalarnas pengar. Det är bland annat därför jag motionerade redan 2008 om att sälja av Vattenfalls kolkraftproduktion i Tyskland. Och Nuonaffären som gjordes under den period då klimatdebatten var som mest högljudd får delvis skrivas på kontot för misslyckade klimatinvesteringar.

Alliansen har under sina hittills åtta år i regeringsställning aktivt verkat för att minska statens ägande av rörelsedrivande företag. Målmedvetet har Alliansen på ett lönsamt och ansvarsfullt sätt avyttrat statens ägande i en rad företag som verkar på den konkurrensutsatta marknaden. De pengar vi fått in har använts till samhällsnyttiga investeringar som infrastruktur och forskning, eller för avbetalning på statsskulden.

Alla statliga bolag bör dock inte avyttras. Vinsterna från den norska oljan kommer till stor del de norska skattebetalarna till del. Vattenkraften och järnmalmen är den svenska motsvarigheten till norsk olja. Därför menar vi att vinsterna från svensk vattenkraft och den svenska järnmalmen på samma sätt bör hamna i den svenska statskassan. Dessa verksamheter bör därför fortsatt ägas av svenska staten via Vattenfall och LKAB.

Förhoppningsvis kan debatten kring Nuon föra något positivt med sig, och det är att få en ökad politisk debatt om i vilken mån staten ska ägna sig åt riskfyllt företagande med skattebetalarnas pengar. Det finns god anledning till försiktighet med sådana affärer i framtiden.
Vad en fd ledande socialdemokrat egentligen trycker om Sverige

2014-06-10

Häromdagen fanns denna tankeväckande krönika i Aftonbladet. Där framgår att den tidigare tunge socialdemokratiske företrädare, fd ministrern och ekonomisk-politiske talespersonen Sven-Erik Österberg numera anser sig vara tvungen att bedöma Sveriges utveckling "sakligt", Och då instämmer han plötsligt i den kör som hyllar Sveriges utveckling under Alliansen. Ett utdrag ur artikeln:

"Den amerikanske ekonomen och Nobelpristagaren Paul Krugman skrev 20 april i New York Times att svensk ekonomi går mot stagnation. Socialdemokraten och arbetar­ledaren Sven-Erik Österberg protesterade i ett svar som publicerades både i den amerikanska tidningen och Svenska Dagbladet.

Österberg skrev:
* Det råder stor enighet om att svensk tillväxt varit relativt stark jämfört med andra länder.
* Den svenska ekonomin är på väg att stärkas betydligt.
* Antalet sysselsatta har ökat sedan 2010.
* Att arbetslösheten har legat kvar på samma höga nivå beror på att antalet personer i arbetskraften ökat ännu mer. Att få ner arbetslösheten ligger högt upp på den politiska dagordningen.
* Svensk ekonomi är bland de starkaste i Europa.

Det där låter ju inte som ord från en socialdemokratisk ledare valåret 2014. ­Österberg låter tvärtom som om han talar för regeringen.

Han är nämligen inte ­arbetarledare längre. Sven-­Erik Österberg är numera ­vice ordförande i riksbanks­fullmäktige och lands­hövding i Norrbotten.

Jag ringde honom för att prata om hur man skiftar perspektiv beroende på ­vilket jobb man har.

-Rollen i Riksbanken är att sakligt följa ekonomin.

Han betonade ordet sakligt."


Annat lät det som bekant när han stod i riksdagens talarstol. Då var han en trogen megafon för den svartmålning av Sverige som oppositionen ägnat sig åt under åtta år. Fast då var han ju förståss inte, med sina egna ord, objektiv och saklig...
Ung kvinnlig debattör sågar extremfeminismen

2014-06-09

Borås Tidning har nu lagt ut gårdagens mycket välskrivna debattartikel med rubriken "Från lika lön till lika kön" på nätet. Författare är blott 15-åriga Francesca Pawlowski från Borås. Sällan har jag läst något så frispråkigt och insiktsfullt i den feministiska debatten!

Bland annat skriver hon att "På grund av demonstrationer och aktioner ledda av feminister så har kvinnorna i Sverige idag rösträtt (tack feminister), tillgång till preventivmedel (tack feminister) och även rätten till abort (tack feminister). Feministerna har med andra ord åstadkommit mycket, men de börjar bli fartblinda. Vi i Sverige lever idag i ett väldigt jämställt samhälle, men har vår strävan efter jämställdhet slagit över och skapat en rädsla för att våga vara man eller kvinna? Feminismen står inte längre enbart för jämställdhet, utan även för ett förakt mot män.

Jag hade inte sagt det bättre själv.

Som vit, medelålders, heterosexuell man med i vart fall en del makt (i vart fall på papperet) är jag själva sinnebilden för de av extremfeministerna mest hatade männen i vårt samhälle. Att ständigt få höra från dessa extremister att man är i vägen och måste kvoteras bort, att kallas för potentiell våldtäktsman, pedofil eller rent av gubbslem, eller att få höra att man är en del av det förtryckande patriarkatet är faktiskt ganska nedvärderande. Jag tycker emellanåt att extremfeministerna närmast är könsrasister. Jag är humanist och vill att män och kvinnor ska ha lika förutsättningar i livet. Men jag kommer aldrig att kalla mig för feminist.
Mer om Miljöpartiets extremt naiva asyl- och invandringspolitik

2014-06-09

Miljöpartiet vill enligt en debattartikel i Dagens Nyheter införa möjlighet att söka asyl via ambassader i konfliktdrabbade länder. Man kallar det "humanitära visum". En stilla reflektion är hur Miljöpartiet tänker sig att Sverige skulle kunna hantera detta om man exempelvis skulle kunna söka asyl på den svenska ambassaden i Damaskus i Syrien? Flera miljoner syrier är på flykt inom landet och i grannländerna. Om Sverige som ensamt land i Europa öppnar upp för möjligheten att söka asyl via den svenska ambassaden, och endast en tiondel av alla syrier på flykt utnyttjar möjligheten så innebär det flera hundratusen nya flyktingar till vårt land. Hur skulle vi klara att hantera detta utöver den oerhört ansträngda situation som redan råder?

Migrationsverket går redan på knäna under den nuvarande strömmen av asylsökande som tar sig till Sverige och söker asyl. Platserna på olika boenden och förläggningar är i praktiken slut och det finns inga bostäder för flyktingarna ute i kommunerna heller. I dag bor över 10.000 personer som har beviljats uppehållstillstånd kvar på Migrationsverkets tillfälliga anläggningsboenden eftersom de inte har någon annanstans att ta vägen. Miljöpartiets förslag skulle riskera att skapa fullständigt kaos i det svenska flyktingmottagandet. Vilka politiska krafter som skulle gynnas av detta kan man ju bara föreställa sig.

Nästa naiva förslag från Miljöpartiet är att även vuxna "papperslösa" och asylsökande ska få rätt till vård på helt lika villkor som alla boende i Sverige. Alltså inte bara som idag nödvändig vård som inte kan anstå. (Denna mer omfattande rätt till vård finns redan för omyndiga barn i enlighet med FN:s barnkonvention). Att vuxna personer med avvisningsbeslut (på grund av att de saknar asylskäl) och andra personer som vistas här illegalt utan uppehållstillstånd ska kunna ta del av hela vårt sjukvårdssystem utan begränsningar på svenska skattebetalares bekostnad strider mot alla grundläggande principer.

Miljöpartiet vill dessutom göra världens troligen mest generösa asylregler ännu generösare genom att luckra upp asylskälen ytterligare.

Miljöpartiet föreslog också i sin vårbudget att svenska skattebetalare ska bekosta boende för alla tiggare från andra EU-länder som vistas i Sverige. Ett i mina ögon obegripligt förslag - varje land har ansvar för sina medborgare, svenska medborgare ska rimligen inte bekosta boenden för människor från ett annat EU-land.

Det finns en naivitet i Miljöpartiets förslag som är förvånande. De flesta svenskar ställer upp på en generös asyl och flyktingpolitik. Men att göra Sveriges redan mycket generösa regler ännu mycket generösare riskerar att slå tillbaka och i stället underbygga främlingsfientlighet. Jag saknar dessutom en kalkyl från Miljöpartiet över kostnaderna för alla deras förslag. Vi talar om mycket betydande belopp.
Miljöpartiet har blivit Sveriges nya extrema Vänsterparti

2014-06-08

Miljöpartiets senaste kongress tog ett antal mycket radikala och extrema beslut. Detta har uppmärksammats alltför lite av media. Dagens Miljöparti är nämligen inte alls samma parti som det var för 5-10 år sedan. Man har gått mycket långt åt vänster med sin politik. Några exempel:

Nej till ekonomisk tillväxt
MP-kongressen fattade beslut om att verka för ett ekonomiskt system som inte bygger på tillväxt. Detta trots att tillväxt är en viktig förutsättning för fler jobb och för att Sverige fortsatt ska stå starkt i den internationella konkurrensen. 2013 växte Sveriges ekonomi med 1,5 procent. Det motsvarar skatteintäkter på över 20 miljarder kronor som kan användas till att förstärka vår gemensamma välfärd. Utan tillväxt skapas inga nya resurser till välfärd, pensioner, miljösatsningar eller något annat av allt det som är viktigt.

Kortare arbetstid
MP vill verka för färre arbetade timmar genom att förkorta arbetstiden till 35 timmar per vecka. Beräkningar från Riksdagens utredningstjänst visar att en sådan arbetstidsförkortning kan innebära ett skattebortfall på 155 miljarder kronor. I praktiken innebär det kraftigt minskade resurser till välfärden eller urholkade statsfinanser. När andra partier inser att vi behöver arbeta mer för att klara framtidens välfärd går Miljöpartiet i en annan riktning. Dessutom vill man återinföra friåret - alltså ge vissa människor rätten att vara lediga ett helt år och försörjas av alla andra som arbetar.

Snabbstängning av kärnkraften och höjda energiskatter
Miljöpartiet går till val på att flera kärnkraftsreaktorer ska stängas redan under nästa mandatperiod. Detta skulle hota förutsättningarna för energiförsörjning i basindustrin, vilket riskerar att slå ut viktiga arbetstillfällen runtom i landet. Det skulle också driva upp elpriserna kraftigt för både företag och hushåll. Ovanpå detta ska sedan läggas Miljöpartiets skattehöjningar på energi.

Lastbilsskatt och höjda bensinskatter
Miljöpartiet vill införa en kilometerskatt på alla lastbilstransporter. Det skulle slå hårt mot industri, skogsbruk och jordbruk på landsbygden. MP:s tanke att flytta över transporter till tåg i stället kan låta sympatisk, men på de flesta ställen på landsbygden finns ingen järnväg utan vägtransporter är enda alternativet. Än hårdare slår MP:s politik mot landsbygden om man även räknar med mycket kraftiga skattehöjningar på bensin och diesel.

Kraftigt höjda inkomstskatter
Miljöpartiet vill höja skatten ungefär en miljon löntagare, alla som tjänar 40.000 per månad eller mera. Det är en direkt skatt på utbildning och ansvarstagande. Svenmska höginkomsttagare betalar redan i särklass högst skatt i världen, inklusive värnskatten. Att ytterligare höja skatten för höginkomsttagare skulle återigen driva välutbildade människor ut ur landet och det skulle i sin tur skada svensk forskning, industri och svenska jobb.

Förbud för vinstdrivande aktiebolag att driva friskolor
Miljöpartiet var tidigare ett parti som gick i spetsen för en positiv syn på friskolor. Nu gör man helt om och vill förbjuda friskolor som drivs av vinstdrivande företag. Förutom att 160.000 elever riskerar att mista sina skolor skulle MP:s linje kraftigt minska valfriheten för svenska familjer. Miljöpartiets tidigare ekonomiskpolitiske talesperson, Mikaela Valtersson, som idag är ordförande för Friskolornas Riksförbund, säger att Miljöpartiet har gått långt åt vänster och idag anslutit sig till Vänsterpartiets friskolefientliga linje.

Forsatta nedskärningar på försvaret
I en tid när de flesta svenska partier är överens om att vi måste stärka vårt savenska försvar med hänsyn till utvecklingen i omvärlden så envisas Miljöpartiet med att föreslå fortsatta kraftiga nedskärningar på försvaret.

Extremt naiv asyl- och invandringspolitik
Miljöpartiet vill införa en ny möjlighet att söka asyl även på svenska ambassader utomlands, en möjlighet som inte tillämpas av några andra länder idag. Man vill dessutom luckra upp asylskälen och göra dem ännu mer generösa, samt införa ännu mer omfattande rättigheter för vuxna "papperslösa" och illegala invandrare som gått under jorden. Mer om detta i kommande inlägg.
Järnvägen är redan statlig

2014-06-08

Det konstigaste i Novus-undersökningen som presenterades på DN Debatt i går är nog att 70% av de tillfrågade "anser att Sverige bör återinföra statligt monopol på järnvägarna". Svaret visar mest på en ganska utbredd okunnighet om hur det ser ut idag.

Järnvägarna ägs redan i huvudsak av staten genom Banverket. Och statliga Trafikverket ansvarar för underhållet, men handlar upp detta från olika entreprenörer. Det råder däremot konkurrens om själva trafiken på spåren.

Detta är i princip exakt samma situation som råder på vägarna och för flygtrafiken. Staten äger alla stora vägar och de stora flygplatserna. Underhållet av vägar och flygplatser handlas upp från olika entreprenörer genom Trafikverket. Och det råder fri konkurrens mellan flygbolagen i luften, liksom mellan alla bussbolag, transportföretag och taxibolag som färdas på vågra vägar.

Varför skulle just järnvägen ägas, underhållas och trafikeras endast av statliga bolag? Var finns logiken? Vill man kanske även ha statligt monopol på busstrafik, flyg, taxi och lastbilstransporter?
Svenska folket i huvudsak positiva till ökad valfrihet

2014-06-08

I dag presenteras en Novus-mätning på uppdrag av två forskare om valmöjligheter på DN Debatt Visserligen var det bara 57% av 1.017 personer som svarade, men resultatet är ändå tankeväckande.

Första frågan var: "Sedan ett antal år har svenska folket fått ökade valmöjligheter, exempelvis att välja telefonbolag, elbolag och bilbesiktningsbolag. Tycker du att det är bra eller dåligt?" Drygt hälften (55 procent) anser förändringarna vara mycket eller ganska bra, medan något mer än en fjärdedel (27 procent) menar att de är dåliga. Betydligt fler av de yngsta (18–29 år) än bland de äldsta (65–79 år) anser de nya valmöjligheterna vara bra.

Det konstigaste i undersökningen är nog att 70% av de tillfrågade "anser att Sverige bör återinföra statligt monopol på järnvägarna". Svaret visar mest på en ganska utbredd okunnighet om hur det ser ut idag. Mer om detta i kommande inlägg. Ytterligare ett märkligt resultat i undersökningen rör sjukvården. En majoritet av de som svarat, 60 procent, anser nämligen att företag med vinstsyfte inte ska få driva sjukhus i Sverige. En tredjedel säger ja. Mest negativa är norrlänningar och minst de som bor i Stockholm. Detta är intressant, med tanke på att tillgången till sjukhus drivna av vinstdrivande företag ju är synnerligen begränsad i Norrland. Däremot är alltså stockholmarna positiva - och det är ju också de som har störst erfarenhet av privatdrivna sjukhus.

Lite överraskande är det också att drygt hälften av de svarande säger sig vara för marknadsanpassade bostadshyror. Kanske börjar allt fler inse att om man inte kan ta ut marknadsmässiga hyror så kommer det inte heller att byggas några nya hyresrätter?
Alliansens mål - över 5 miljoner svenskar i arbete 2020

2014-06-07

Alliansens partiledare Fredrik Reinfeldt, Jan Björklund, Annie Lööf och Göran Hägglund presenterade i veckan under Alliansens val-kickoff nya förslag för fler i arbete.

Alliansens mål är att över fem miljoner människor ska ha ett arbete år 2020 genom att sysselsättningen ökar med 350 000 under perioden 2014–2020. Målet är högt satt - de senaste 8 åren har det blivit 250.000 nya jobb. Nu vill vi alltså se ytterligare 350.000 nya jobb de kommande sex åren. Vårt mål ska nås genom en fortsatt ansvarsfull politik och en bred kombination av nya och gamla åtgärder. Målet kommer att vägleda Alliansens reformpolitik inför kommande mandatperiod och fram till 2020.

Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det som är vårt gemensamma. Sverige har i dag högst sysselsättningsgrad och högst arbetskraftsdeltagande i hela EU. Vi ligger i topp när det gäller hur stor andel kvinnor som jobbar. Utanförskapet har minskat med närmare 200 000 personer sedan 2006.

Sedan 2006 har jobben blivit över 250 000 fler, men det är bara början. Nu tar vi nästa steg: Jobben behöver fortsätta bli fler och komma fler till del. Vi vill stärka stödet för människor med svagare ställning på arbetsmarknaden. Vi vill också förbättra möjligheterna till företagande och entreprenörskap, inte minst bland unga. Vi föreslår därför ytterligare ett antal åtgärder utöver alla de reformer som redan genomförts inom ramen för Alliansens arbetslinje:

Snabbare vägar till jobb för nyanlända
• Instegsjobb med vuxenutbildning: För att underlätta för nyanlända att få ett instegsjobb och samtidigt förstärka deras möjlighet till utbildning ska personer med instegsjobb kunna studera vid komvux, inte bara som idag sfi. Förslaget innebär större möjligheter för individen att både utveckla sina språkkunskaper i svenska och öka utbildningsnivån generellt.
• Snabbare validering: Tiderna för översättning av utländska betyg och meriter behöver kortas. Universitets- och högskolerådet, som har hand om bedömningen av utländsk utbildning, bör ges ökade anslag för att korta handläggningstiderna.
Bättre stöd till jobb för människor med en funktionsnedsättning
• Bättre möjligheter till studiemotiverande kurser: Människor som saknar grundläggande högskolebehörighet eller gymnasieexamen kan delta i studiemotiverande kurser på folkhögskola i tre månader. Ungdomar med inlärnings- och koncentrationssvårigheter bör i stället ges möjlighet att delta i studiemotiverande kurser i upp till fem månader.
• Utveckla Samhalls verksamhet: Det statliga företaget Samhall erbjuder sysselsättning åt personer med olika typer av funktionsnedsättning. För att ytterligare förstärka de positiva värden som Samhall skapar bör Samhall få möjlighet att erbjuda tillfälliga anställningar. Dessa anställningar kan leda till tillsvidareanställning i Samhall eller följas av andra insatser, exempelvis lönebidragsanställning eller trygghetsanställning hos annan arbetsgivare. Förslaget skapar möjligheter för fler personer med funktionsnedsättning att få del av Samhalls kompetens och aktivt prövas mot annat arbete på arbetsmarknaden.
Satsning på unga företagare
• Satsa på Ung Företagsamhet och Drivhuset: Satsningar på Ung Företagsamhet och Drivhuset bör ökas för att främja nyföretagande bland Sveriges elever och studenter. Ung Företagsamhet når varje år drygt 22 000 elever. Stiftelsen Drivhuset främjar entreprenörskap bland högskolestudenter. Alliansen vill höja och permanenta anslagen till dessa verksamheter. Samtidigt vill Alliansen tydliggöra att Drivhusets verksamhet även ska omfatta studenterna i Yrkeshögskolan.
• Se över starta eget-bidraget: Starta eget-bidraget bör ses över så att fler unga kan omfattas. I dag kan unga 20-25 år få starta eget-bidrag som del i jobbgarantin för unga. För att uppmuntra fler unga att starta företag vill vi att även unga under 20 år ska kunna få ta del av starta eget-bidraget.
• Sänka kravet på aktiekapital för att sänka trösklarna för att starta aktiebolag: Världsbanken konstaterade nyligen att det höga kravet på aktiekapital verkar hämmande för nystart av aktiebolag. Regeringen vill nu se över möjligheten att sänka kravet på aktiekapital och därmed sänka trösklarna för att starta aktiebolag. Frågan bereds av Entreprenörskapsutredningen.
Högt betyg för Sverige

2014-06-07

I går fanns en mycket tänkvärd ledare i Expressen, skriven av Sakine Madon. Hon vänder sig mot svartmålningen av den svenska välfärden.

I dag finns nedanstående TT-artikel i Borås Tidning. Det känns minst sagt ovanligt att media gör en positiv beskrivning av läget i dagens Sverige. Men det är faktiskt så det ser ut - Sverige sticker ut positivt i de flesta internationella jämförelser, och både levnadsstandard och välfärd ökar stadigt i Sverige. Detta verkar oppositionen och vänstermedia helt bortse från i den politiska debatten. Vi vet av flera undersökningar att de allra flesta som intervjuas tycker att man själv fått det betydligt bättre ekonomiskt under Alliansen och att man är nöjd med både barnens skola, omsorgen om de äldre och välfärden i allmänhet. Men samtidigt säger man att "man hör ju att många andra fått det sämre". Medias och oppositionens svartmålning har tyvärr gett svenska folket en skev bild av verkligheten. Det kan ju förklara dagens opinionsläge.


I dag hissar vi vår flagga med stolthet!

2014-06-06

I dag på nationaldagen hissar vi vår flagga med stolthet. Inga högerextremister ska få kidnappa vår flagga, lika lite som vänsterextremister ska få skända den. Flaggan tillhör oss andra, alla vi vanliga svenskar som ogillar all slags extremism.


Riksdagskandidat för F! uppmanar till flaggskändning i morgon

2014-06-05

Foujan Rouzbeh är riksdagskandidat för F!, och tidigare känd bland annat för "hijabupproret". I dag twittrar hon om att skända den svenska flaggan i morgon på nationaldagen:Hur kan någon ens tänka tanken att rösta på F!?

Tillägg Fick ett tips - samma Foujan Rouzbeh lovar på "FI:s valstuga" att "kämpa med blod, svett och tårar för att krossa nationalstaten" om hon väljs in i riksdagen. Undrar hur hon tänker göra det?
Attefallshuset en värdig uppföljare till Friggeboden

2014-06-05

Friggeboden, uppkallad efter Birgit Friggebo (FP), bostadsminister i en tidigare borgerlig regering, var en frihetsreform för svenska småhusägare. I går tog riksdagen beslut om "Attefallshuset", uppkallat efter bostadsminister Stefan Attefall (KD). Denna reform är en värdig fortsättning på den väg Birgit Friggebo inledde.

Attefallshuset innebär att man kan få bygga upp till 25 kvadratmeter stora byggnader utan krav på bygglov. Man får bygga både på tomter till permanentbostäder och sommarstugor. Om man redan har en friggebod får man dessutom lov att bygga ett Attefallshus, och det finns inget krav på standard i huset, tex att det ska finnas vatten, el eller avlopp indraget, det bestämmer man själv. Hur reglerna ser ut i övrigt beskrivs utmärkt på Villaägarnas hemsida.

Riksdagen tog dessutom fler beslut igår för att förenkla byggreglerna. En- och tvåbostadshus kan nu byggas till 15 kvadratmeter utan bygglov, och man kan även bygga högst två takkupor utan bygglov. Dessutom får man inreda enbostadshus med ytterligare en bostad utan bygglov.

Ett antal reformer som förenklar människors vardag och som kan ge ytterligare ett litet bidrag till att minska bostadsbristen. Att S, V och MP hade ett antal invändningar mot dessa förenklingar var inte förvånande. Dessa partier står helt enkelt för mer byråkrati och krångliga regler. Det är ingen slump att både Friggeboden och Attefallshuset kommit till under borgerliga regeringar.
Varför underpresterar svenska elever i Pisa-testerna?

2014-06-05

Det slog ned som en bomb igår när Dagens Nyheter hade en stor granskning av de svenska elevernas resultat i Pisa-testerna. Man ifrågasate varför elever med toppbetyg och goda resultat på de nationella proven underpresterade kraftigt i Pisa-testerna. DN:s slutsats efter att ha intervjuat över 100 elever som gjort Pisa-testerna är att eftersom Pisa-testerna inte hade någon betydelse för betygen så prioriterade eleverna de nationella proven i stället.

För oss som arbetar med utbildningsfrågor är inte DN-artikeln särskilt uppseendeväckande. Även Skolverket påpekade i höstas att det finns risk att eleverna inte tagit Pisa på allvar, eftersom Pisa-testerna ligger mitt i den period då eleverna gör sina nationella prov. Och redan den 12 december förra året citerade jag den utbildningsansvarige på SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, som ifrågasatte varför elevernas resultat förbättras i de nationella proven samtidigt som resultaten försämras i Pisa.

Och frågan är befogad - i denna figur från gårdagens DN ser man hur elevernas resultat förbättrats sedan 2006. Samtidigt har resultatet i Pisa fallit dramatiskt under samma tid:Det är bra att DN granskar denna fråga och sprider kunskap om att det finns motstridiga signaler om svenska elevers kunskaper och färdigheter. Jag är nämligen efter mina många skolbesök övertygad om att den svenska skolan är betydligt bättre än sitt rykte.

Samtidigt finns det utan tvekan en hel del brister som behöver rättas till, samtidigt som konkurrensen från omvärlden om att utbilda den bästa arbetskraften hela tiden ökar. Det är därför viktigt att fortsätta med de viktiga utbildningsreformer som Alliansen aviserat om vi ska kunna skapa världens bästa skola.
Papporna tar ut allt större del av föräldrapenningen

2014-06-05

I går kom siffror från Försäkrimngskassan över bland annat uttaget av föräldrapenning förra året. Det visar sig att papporna fördubblat sitt uttag av föräldradagar på 10 år.

När det gäller barn födda 1994 hade papporna i genomsnitt tagit ut 41 dagar när barnet fyllt 8 år. När det gäller barn födda 2005, som alltså fyllde 8 år förra året, var motsvarande siffra 96 dagar. Papporna tar idag ut 25% av föräldrapenningdagarna.

När det gäller vård av barn (VAB) är pappornas andel högre. Runt 30%-40% av VAB-dagarna tas ut av papporna och 60-70% av mammorna.

Min slutsats är att uttaget av föräldrapenning blir allt mer jämställd - utan kvotering. Däremot kan självklart Alliansens jämställdhetsbonus ha påverkat i och med att den gör det mindre olönsamt för den med högre inkomst att ta ut föräldrapenning. Min tro är annars att det mer är allmänna attityder i samhället som förändras över tid. Det behövs inte tvång och politiska pekpinnar där vi talar om för svenska mammor och pappor hur de ska forma sina egna liv. Det klarar de alldeles utmärkt själva.
SCB: Moderaternas stöd i Södra Älvsborg högst i hela landet!

2014-06-04

33,1%

I går kom SCB:s nedbrutna siffror över partisympatierna. Återigen utmärker sig vår valkrets, Södra Älvsborg (eller "Västra Götalands Läns södra valkrets som den egentligen heter). Denna gång får vi moderater 33,1%. Det är samma nivå som Skåne Läns Södra Valkrets. Dessa två valkretsar ligger därmed högst i landet när det gäller stödet för Moderaterna. Högre än exempelvis Stockholms Stad och Stockholms Län som annars brukar ha det starkaste moderata stödet. Moderaterna i Sjuhärad är alltså, tillsammans med södra Skåne, populärast av alla moderater i hela landet!

Visserligen är alltid nedbrutna siffror för valkretsarna väldigt osäkra, men det intressanta är att Moderaterna i Södra Älvsborg gång efter gång ligger bra till i SCB. Så här ser sviten ut från maj 2010 (SCB mäter maj och november varje år): 29,2 34,0 26,6 30,2 36,4 32,7 36,2 30,0 och 33,1%. I stort sett i varje mätning ligger vi långt över genomsnittet för moderaterna på riksnivå. När det upprepas i varje mätning är det svårt att tro att det är en slump.

Intressant är också att Moderaterna i vår valkrets varit största parti i två av de senaste tre mätningarna. Denna gång har vi alltså 33,1% mot (S) 28,7%. I november hade (M) 30,0% mot (S) 38,2%. I maj 2013 hade (M) 36,2% mot (S) 34,5%.

Alliansen får i denna mätning 49,7% mot s-v-mp 38,1. SD får 6%.

Det är kul och inspirerande att Moderaterna får så starkt stöd från Sjuhäradsborna. Det sporrar oss alla att fortsätta vara aktiva, träffa många väljare och försöka göra ett bra arbete både i riksdagen och i våra kommuner.
Paneldebatt om A-kassan hos SEKO

2014-06-04

I dag hade jag en debatt om a-kassan med Patrik Björck (S) på föreningsstämman för SEKO:s a-kassa. Vi sitter ju både med i den stora socialförsäkringsutredningen och har haft många debatter med varandra genom åren.

Jag tryckte på behovet av långsiktiga breda överenskommelser om socialförsäkringarna, inklusive a-kassan. Patrik Björck var mer fokuserad på att prata om de förändringar som Socialdemokraterna vill göra. Jag påpekade att S och V står väldigt ensamma i de frågorna, och att exempelvis MP har en annan syn på saken. S och V lär knappast få egen majoritet i riksdagen, och därmed är det breda lösningar och kompromisser över block- och partigränser som är enda vägen framåt om man sak få långsiktigt hållbara lösningar.

Socialförsäkringsutredningen kommer att presentera sina förslag under början av nästa år.
160.000 elevers skolor står på spel i höstens val

2014-06-03

Mikaela Valtersson, tidigare ekonomiskpolitisk talesperson för Miljöpartiet i riksdagen, och numera ordförande för friskolornas Riksförbund, skrev den 29 maj en mycket tankeväckande debattartikel i Göteborgs-Posten om de effekter som väntar om Miljöpartiets nya friskolefientliga politik blir verklighet. Att angreppet kommer från en tidigare tung Miljöpartistisk riksdagsledamot gör debattinlägget extra viktigt att läsa.

I dagens Studie Ett i P1 debatterade Valtersson också mot en företrädare för Miljöpartiets partistyrelse, och det var inga nådiga ord Valtersson hade att säga om sitt gamla parti. Bland annat konstaterade hon att Miljöpartiet övergivit tankarna på mångfald och valfrihet och lagt sig mycket nära Vänsterpartiets politik.

Här följer artikeln från Göteborgs-Posten:

Tusentals elever kan förlora sina skolor med MP:s politik

Om miljöpartiets förslag att inga aktörer med vinstsyfte ska få driva skola genomförs kommer valfriheten att minska drastiskt och många elever tvingas byta skola mot sin vilja, skriver Mikaela Valtersson, Friskolornas riksförbund.

När friskolereformen och det fria skolvalet infördes för drygt tjugo år sedan var det tack vare ett starkt engagemang för mångfald, fritänkande och medborgarens rätt att själv bestämma över ett av de viktigaste skeendena i sitt liv. En stark kraft i den rörelsen var Miljöpartiet.

På kort tid har Miljöpartiet nu helt vänt om – från att ha varit bland friskolornas främsta försvarare har de lämnat idealen och kampen om eleven i centrum, valfrihet och mångfald bakom sig. Och man nöjer sig inte med det, partiet har dessutom offentligt bett om ursäkt för att man någonsin fört den kampen. Miljöpartiets nya linje skapar oro bland de knappt 600 föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag som utgör våra medlemmar. Och oron är lika stor hos de föräldrar som har sina barn i deras 1 200 verksamheter.

I helgen håller Miljöpartiet kongress i Göteborg. Till den har partistyrelsen föreslagit en radikalisering av friskolepolitiken som ligger mycket nära Vänsterpartiets. I valmanifestet föreslås att inga aktörer med vinstsyfte ska få driva skola. Det kan inte förstås på annat sätt än att aktiebolagsformen inte ska tillåtas.

När man frågar vilka konsekvenser förslagen kommer att få för elever, föräldrar och de, som i dag med själ och hjärta driver bra skolverksamheter, väljer ledande miljöpartister att svara svävande. Vad betyder det i realiteten att varje krona alltid ska återinvesteras för den som har satsat egna privata pengar för att förverkliga sin dröm om en bättre skola? Vad händer med existerande skolor som drivs som aktiebolag? Miljöpartiet hävdar att de är för valfrihet, men det är att medvetet lura väljarna. Sanningen är att med Miljöpartiets förslag kommer valfriheten att minska drastiskt och många elever tvingas byta skola mot sin vilja.

Valfriheten är mycket uppskattad och har blivit en självklarhet för många. Över 300 000 barn och elever går i fristående förskolor och skolor varje dag, och drygt 55 000 människor arbetar där. Olika inriktningar, pedagogiska metoder och sätt att arbeta har vuxit fram och kompletterar varandra. De flesta friskolor är fortfarande små. 94 procent av de fristående huvudmännen har bara en eller två enheter. Några större företag har, tack vare att de har inriktningar och upplägg som många uppskattar, kunnat sprida sig över landet och därmed gett fler elever ett alternativ till den kommunala skolan.

Fristående förskolor och skolor lyckas i allmänhet väl med sitt uppdrag. Elever och föräldrar trivs och är nöjda, kunskapsresultaten är generellt bättre än i kommunala skolor, de anställda är mer nöjda, mår bättre och upplever att de har mer inflytande än sina kommunanställda kollegor. Samtidigt är friskolorna duktiga på att ta emot elever som har ett stort behov av särskilda insatser eller som inte riktigt passar in i den kommunala skolan. Det är för dessa barn som friskolor och det fria skolvalet verkligen spelar roll. Alla barn och ungdomar är olika och alla förtjänar och ska ha rätt till en skola som passar just dem.

Vi har en viktig uppgift i Sverige att gemensamt höja skolresultaten. Dåliga skolor skall uppmärksammas – oavsett huvudman. Det är helt oacceptabelt att skolor drivs med låg kvalitet och sådana huvudmän ska inte få fortsätta, men den stora majoriteten av friskolor håller hög kvalitet och i det instämmer lärare, elever och föräldrar.

I dag drivs sjuttio procent av alla fristående grund- och gymnasieskolor som aktiebolag och trettio procent drivs på ideell grund. Det är naturligt att det finns mångfald bland friskolor och alla typer av friskolor behövs. Om Miljöpartiets förslag om ett förbud för företag att driva skola skulle förverkligas riskerar sju av tio friskoleelever att förlora den skola de har valt. Likaså skulle skolledare, lärare och andra anställda få betydligt färre arbetsgivare att välja mellan. Risken är stor att svensk skola då går miste om många starka och skickliga pedagoger, som hellre söker sig till en annan bransch, där deras idéer och engagemang bättre kan komma till sin rätt.

Varje elevs möjlighet att gå i den skola som passar just den själv bäst är allvarligt hotad med Miljöpartiets politik. Kombinationen av Miljöpartiets och Vänsterpartiets förbudsiver och Socialdemokraternas krav på ett kommunalt veto skulle minska valfriheten drastiskt. Miljöpartiets förslag bidrar till en återgång till ett samhälle som cementerar boendesegregation och minskar människors makt över sina liv.

Om Miljöpartiets förslag blir verklighet kommer 160 000 elever i aktiebolagsdrivna skolor stå inför en osäker framtid. Väljarna och landets alla elever har rätt att få ett svar långt före valet i höst. Kommer deras skolor stängas ner med Miljöpartiets politik?

Mikaela Valtersson
ordförande för Friskolornas riksförbund

Besök på Kunskapsskolan i Borås

2014-06-02Några bilder från dagens besök på Kunskapsskolan i Borås, en skola som har nära 500 elever i årskurs 4-9. Skolan håller till i en av det gamla regementet I15:s kaserner, som byggts om till en mycket fin skola med fräscha lokaler. Kunskapsskolan är Sveriges tredje största friskolekoncern, efter Academedia och Engelska Skolan, och startade sina första skolor år 2000. I dag har man 29 grundskolor och sju gymnasier, 900 medarbetare och över 10 000 elever. Huvudägare är grundaren Peje Emilsson med familj och börsnoterade investmentbolaget Investor.Jag fick en utförlig presentation av rektor Björn Nyman, som berättade om hur skolan arbetar målinriktat med varje elev och hur man arbetar på ett annat sätt än det traditionella när det gäller undervisningen. Resultaten är goda och betygen bättre än de kommunala skolornas, trots att man har stor andel elever med särskilda behov och över 10% utrikesfödda elever.Jag gjorde också en rundvandring i skolan, och pratade med en del elever och lärare. På högra bilden försöker rektorn hjälpa en tjej i årskurs nio som är så bra i matematik att hon även hunnit räkna ut matteboken för årskurs ett i gymnasiet!

Min slutsats är att om jag själv hade bott nära Borås och haft barn i den aktuella skolåldern så hade jag mycket gärna valt denna skola. Det är sorgligt att så väl fungerande skolor med så fina resultat ska nedvärderas så i den politiska debatten. Tvärtom borde alla skolpolitiker välkomna deras bidrag till utvecklingen av svensk skola.

Om de rödgröna vinner valet kan Kunskapsskolans 10.000 elever och ytterligare 150.000 andra elever plötsligt stå utan sin skola. Detta måste vi prata om i valrörelsen, ofta och mycket!
Jag bemöter S-angrepp mot det fria skolvalet i Ny Tid

2014-06-02

I dag finns en nyhetsartikel i den Socialdemokratiska Tidningen Ny Tid i Göteborg. Socialdemokraterna i Göteborg hävdar att under de fem senaste åren har den fria etableringsrätten för gymnasieskolor kostat Göteborgs stad 158 miljoner kronor i omställningskostnader i samband med neddragningar eller nedläggning av kommunala gymnasieskolor.

Jag har fått tillfälle att bemöta detta i artikeln och konstaterar att den som ogillar friskolor och det fria skolvalet kan lägga in hur mycket som helst i dessa "omställningskostnader" av rent politiska skäl. Frågan är bara hur mycket som beror på friskolorna och det fria skolvalet, och hur mycket som beror på att elevkullarna minskat så kraftigt? Många gymnasieskolor - både kommunala och friskolor - har tvingats stänga de senaste åren på grund av färre elever i gymnasieåldrarna.

Dessutom anser jag att eleverna har rätt att få välja den absolut bästa skolor med den insriktning som passar dem bäst. Det ska inte klåfingriga vänsterpolitiker få stoppa av partipolitiska skäl.

Läs hela artikeln här
En saga om en möjlig framtid för våra pensionärer

2014-06-01

I dag har jag och Lars-Arne Staxäng, moderaternas talesperson i pensionsfrågor, denna egenhändigt författade saga i Borås Tidning om hur de svenska pensionärerna äntligen slapp alla orättvisor. Fast de blev förståss samtidigt fattigare...


Sagan om en framgångsrik kamp för rättvisa – och alla till slut blev lika fattiga

Det hände sig vid den tiden, år 2006, att pensionärerna i landet Sverige var upprörda. De som bodde i eget hus var mest upprörda. En skenande fastighetsskatt drev pensionärer från hus och hem. De som hade oturen att grannarna köpt sitt hus för dyra pengar drabbades värst. Taxeringsvärdena nådde då ofta så höga nivåer att en fattig pensionär även tvingades betala förmögenhetsskatt, trots att man inte hade några pengar att betala med. Samtidigt var pensionen hårt beskattad. Det var svårt att få pengarna att räcka till reparation och underhåll av huset.

Pensionärerna var missnöjda. Nu ville man ha förändring! I valet 2006 röstade man bort Socialdemokraterna och valde en Alliansregering som lovade ta tag i saken.

Den nya regeringen sänkte fastighetsskatten ordentligt och avskaffade förmögenhetsskatten. Man införde möjlighet till skatteavdrag för reparation och underhåll av det egna huset, man införde möjlighet att välja hemtjänst, och man införde skatteavdrag för hjälp med städning, fönsterputs, gräsklippning och snöskottning. Samtidigt förbättrades bostadstillägget vilket inte minst gynnade dem som bodde i hyreslägenhet.

Plötsligt slog KRISEN till. En djup ekonomisk kris, inte bara i det lilla landet Sverige, utan i hela Europa och större delen av världen. Företag i gick i konkurs, människor blev arbetslösa och hela länders ekonomier raserades. I många länder drabbades pensionärerna mycket hårt genom sänkta pensioner och höjda skatter i krisens spår.

I det lilla landet Sverige valde regeringen en annan linje. För att kompensera pensionärerna för att pensionerna minskade sänkte man skatten ordentligt. Över 16 miljarder kronor gick till detta, och den genomsnittliga pensionären fick skatten sänkt med 500-850 kronor per månad.

Tack vare dessa skattesänkningar var det ingen pensionär i det lilla landet Sverige som fick försämrad köpkraft, till skillnad mot i många andra länder. Ja, de allra fattigaste svenska pensionärerna, garantipensionärerna, fick faktiskt tvärtom en ordentlig förbättring av sin köpkraft under dessa bistra år. Alliansregeringen värnade om pensionärerna och höll dem skadelösa genom krisåren. Och flera internationella jämförelser konstaterade samtidigt att Sverige var bästa landet att leva i som pensionär, när man både vägde in ekonomi, hälsa och livskvalitet.

Den nya regeringen påpekade att alla dagens pensioner betalades av dem i arbetsför ålder. Bland annat tack vare regeringens sänkta skatter för företagen och deras anställda blev det 250.000 fler som kom i arbete under den nya regeringen – trots krisen. Detta gjorde att pensionerna utvecklades bättre än de annars skulle ha gjort.

Med tanke på den nya regeringens politik kunde man kanske tro att pensionärerna skulle vara ganska nöjda? Men trots alla förbättringar för pensionärerna var de fortfarande missnöjda. Det berodde egentligen inte på att de själva fått det sämre, utan på att det fanns andra som fått större förbättringar, nämligen löntagarna.

Så i det val som följde 2014 röstade pensionärerna fram den gamla Socialdemokratiska regeringen igen. Du vet, den som en gång införde den höga fastighetsskatten och förmögenhetsskatten som drev pensionärerna från hus och hem. Och som införde de höga skatterna på pension.

Åren efter avskaffades orättvisan som pensionärerna var så upprörda över. Den nya regeringen höjde nämligen skatten för dem som arbetade. Därmed försvann ju orättvisan även om inte pensionärerna fick lägre skatt. Att man de kommande åren i stället drabbades av sämre pension på grund av att färre löntagare arbetade, och att fastighetsskatten höjdes igen och att förmögenhetsskatten återinfördes och att ROT- och RUT-avdragen avskaffades, ja det fick man leva med. Stigande energiskatter fick man på köpet.

Visst fick pensionärerna det sämre. Mycket sämre. Men orättvisan var borta. Och det var det viktigaste i sagans värld. Alla var nu lika fattiga. Både löntagare och pensionärer. Frågan är bara om alla därmed levde lyckliga i alla sina dagar?

Jan Ericson, Riksdagsledamot (M)

Lars-Arne Staxäng, Riksdagsledamot (M)
Ledamot pensionsgruppen


I morgon besöker jag Kunskapsskolan i Borås

2014-06-01

Pressmeddelande 2014-06-01

Riksdagsledamot Jan Ericson (M)
Telefon 070-6956828


I morgon besöker jag Kunskapsskolan i Borås - en skola vars verksamhet hotas vid ett regeringsskifte

Stor politisk osäkerhet råder om vad som skulle hända med friskolorna i Sverige som drivs av aktiebolag om vi skulle få ett regeringsskifte efter höstens riksdagsval. Vänsterpartiet och delar av Socialdemokraterna är bland annat emot rätten att välja skola och flera av de rödgröna partierna går fram med förslag som syftar till att göra det svårare att driva skola i form av aktiebolag.

Nya Moderaterna står bakom det fria skolvalet. Det innebär att vi ställer hårda krav på skolhuvudmännens långsiktighet i verksamheten och undervisningens kvalitet. Alla skolor ska hålla en hög kvalitet för att ge elever likvärdiga möjligheter.

Moderaterna i utbildningsutskottet kommer den 2-4 juni att besöka 20 hotade friskolor runt om i landet för att lyssna på hur man ser på framtiden.

Själv besöker jag Kunskapsskolan i Borås i morgon den 2 juni klockan 10. Kunskapsskolan startade sina första skolor år 2000 och har idag 29 grundskolor och sju gymnasier, 900 medarbetare och över 10 000 elever. Huvudägare är grundaren Peje Emilsson med familj och börsnoterade investmentbolaget Investor.

Media är välkomna att närvara vid mitt besök. Anmälan sker i så fall till undertecknad på telefon enligt ovan.