Blogg december 2011

Gott Nytt År!

2011-12-31

Året som gått har varit synnerligen händelserikt vad gäller politiken. Förtroendet för oss moderater ligger på rekordnivåer, vår statsminister får högt betyg av svenska folket och stödet för Alliansen som regeringsalternativ är starkt och växande. De som befarade att Alliansen inte skulle kunna styra landet genom bistra tider även i minoritet har fått se att det faktiskt går, och att vi fått igenom det mesta av vår politik trots oppositionens återkommande tjuvnyp. För Sverige som land har det visat sig hur viktigt det är med ekonomiskt ansvarstagande och fortsatt fokus på arbetslinjen när det blåser bistra ekonomiska vindar i resten av Europa. Det är nog ingen vild gissning att dessa frågor kommer att stå i fokus även 2012 med tanke på att skuldkrisen i Europa långt ifrån är löst och kan medföra en ny lågkonjunktur.

För egen del blir mitt stora fokus 2012 att följa upp utbildningsreformerna som genomfördes fullt ut under 2011. Jag kommer också att lägga mycket tid på mitt eget ansvarområde inom den moderata riksdagsgruppen, nämligen vuxenutbildning, omställningsutbildning och SFI, och kopplingen mellan utbildningspolitik, arbetsmarknadspolitik och integration av nya svenskar. Kort sagt - att fortsätta arbetet för att fler ska få rätt utbildning för att komma i arbete och egen försörjning, och för att arbetsgivarna ska kunna rekrytera den personal som behövs.

Jag önskar alla mina bloggläsare ett riktigt Gott Nytt År!
Också ett inlägg i klimatdebatten...

2011-12-30Denna lilla seriestrip återfanns på Borås Tidnings ledarsida i går. Passar ju bra som lite lagom humoristisk avrundning av veckans blogginlägg om klimatfrågan. Men den är också ganska tänkvärd, även om den inte ger hela sanningen om temperaturen på Antarktis.

I de inre delarna av Antarktis har man en medeltemperatur runt -55°C. Längs med kusterna är temperaturen något varmare och kan ibland gå upp mot 0°C. Det betyder att en global temperaturökning på några grader knappast lär få den gigantiska ismassan att smälta i någon större utsträckning. Däremot skulle en periodvis avsmältning längs vissa delar av kustområdena kunna uppstå, och främst är det i så fall den nordligaste landtungan västantarktis som är i riskzonen enligt forskarna. Men det är inte detsamma som att "antarktis håller på att smälta" som det emellanåt beskrivs i media. Det finns vad jag vet knappast någon forskare som längre tror på en total avsmältning av Antarktis under överskådlig tid.
Professor i meteorologi: Minskade CO2-utsläpp löser inte problemen

2011-12-29

En av landets mer välmeriterade och respekterade professorer i meteorologi, Lennart Bengtsson, som för övrigt även är ledamot av vetenskapsakademien, har idag en mycket läsvärd debattartikel i Svenska Dagbladet. Det känns ju som en tanke att artikeln samtidigt bekräftar det jag skrivit i mina fyra senaste blogginlägg om extremväder, nederbörd och temperatur.

I artikeln påpekar han bland annat, precis som jag gjort i mina blogginlägg, att det som framstår som extremt ofta är ganska normalt i ett hisotriskt perspektiv. "Som de flesta har observerat är extremt väder ingenting ovanligt. Praktiskt taget varje månad rapporterar de meteorologiska instituten världen över om olika slag av väderrekord."//"Hur är det med stormskadorna då? Många kanske tycker att dessa har blivit värre i dag med annandagens Dagmarstorm i minnet. Detta är dock inte fallet och liknande allvarliga stormar är inte ovanliga under höst och vinter. De har inte heller blivit värre".

Lennart Bengtsson ifrågasätter också att en minskning av koldioxidutsläppen skulle stoppa den globala temperaturökningen eftersom den pågått i mer än 100 år. Inte heller skulle minskade utsläpp lösa problemen med fler översvämningar och andra skador efter svåra oväder. I stället för att bara fokusera på koldioxidutsläppen borde vi enligt Bengtsson planera och anpassa våra samhällen på ett bättre sätt.

"Vad är då orsaken till den uppenbarliga ökning av allvarliga händelser och omfattande skador som har inträffat under senare år? Detta har sin naturliga förklaring då jordens befolkning har ökat, människor bosätter sig eller tvingas bosätta sig i utsatta områden där inte minst översvämningar är vanliga. Därtill kommer en våldsam ökning av infrastruktur med bosättningar, vägbyggen och igenasfalterade ytor som förhindrar avrinning."

Lennart Bengtsson avslutar med följande mycket tänkvärda ord.

"De flesta, inte minst alla rättfärdiga svenskar, vill vara politiskt korrekta men i detta fall krävs andra åtgärder än att minska sitt 'greenhouse footprint'. Även med en förindustriell växthusgasmängd skulle problemen mer eller mindre ha varit desamma. Problemen har främst sin grund i lokal och regional överexploatering, förhöjt befolkningstryck och bristfälliga resurser i samhällsplaneringen."
Fakta om årsmedeltemperaturen i Sverige sedan 1860

2011-12-29

Under december har det som bekant varit ovanligt varmt. Periodvis har medeltemperaturerna under december legat 10 grader över det normala, och media rapporterar om värmerekord var och varannan dag. Kontrasten blir givetvis ännu större med de senaste två kalla och snörika decembermånaderna i färskt minne. Fast alla köldrekorden för december som slogs på löpande band de senaste två vintrarna verkar bortglömda idag.

Den senaste veckan har maxtemperaturen i Göteborg legat runt 9 grader – lika varmt som under de kallaste sommardagarna i slutet av juni. "Det beror på tillfälligheter med kall luft över landet runt midsommar och mildluft och lågtryck nu under december", säger Emil Björck, meteorolog på SMHI. I Karlstad var det 10,7 grader under annandag jul. Det är det varmaste decembervädret i staden sedan 1953. Fast ingen har vad jag vet ställt frågan varför det var ännu varmare 1953, och hur detta faktum passar in i teorierna om ett allt varmare klimat?

Hur har då årsmedelteperaturen förändrats i Sverige? På SMHI:s hemsida finns utförliga data om den faktiskt uppmätta årsmedeltemperaturen i Sverige ända från år 1860. Nedanstående diagram redovisar SMHI:s data i diagramform. Den svarta långsiktiga trendlinjen visar att årmedeltemperaturen har ökat stadigt, med totalt cirka 1,5 grad från år 1860 fram till 2008. Det motsvarar ungefär 1 grad på 100 år.

.

När man lyssnar på klimatdebatter slås man av hur lätt det är att manipulera statistikserier för att nå de syften man önskar. Och det är oftast denna "tillrättalagda" statistik vi möter i media från båda sidor i klimatdebatten. Om man exempelvis gör ett utsnitt av figuren från 1986 fram tills idag får man en mycket brant stigande kurva. Om man i stället utgår från topparna i slutet av 1930-talet och slutar 2005 kan man i stället visa en sjunkande temperatur. I vetenskapsvärlden är det en oomtvistad sanning att man får den mest korrekta bilden genom att studera långa tidsserier.

Figuren reser en del uppenbara frågetecken kring teorin om att ökande koldioxidutsläpp är den huvudsakliga orsaken till stigande temperaturer. Inte minst är det svårt att förstå hur temperaturen kunde öka så kraftigt på 1930-talet, trots den tidens mycket begränsade globala koldioxidutsläpp. Ännu svårare är det att förstå varför temperaturen sjönk så kraftigt på 1980-talet, trots att koldioxidutsläppen då hade ökat till så höga nivåer. Det borde vara uppenbart för var och en att det finns fler faktorer än människans utläpp som styr vårt ständigt föränderliga klimat.
Fakta om den genomsnittliga årsnederbörden i Sverige sedan 1860

2011-12-29

I förra blogginlägget visade jag att statistiken inte stödjer att det skulle ha blivit fler dagar med extrem nederbörd i Sverige. Hur är det då med den totala årsnederbörden?

SMHI har utförlig statistik över den genomsnittliga årsnederbörden i Sverige sedan 1860, beräknat som ett genomsnitt för samtliga väderstationer i landet. Av nedanstående figur kan man se hur den genomsnittliga nederbörden har förändrats från 1860 fram till idag. SMHI påpekar dock på sin hemsida att variationen inom landet är stor. Den svarta kurvan är tioårsmedelvärden beräknade av SMHI.

Av figuren kan man se att nederbörden verkar ha stabiliserat sig på en något högre nivå sedan 30 år tillbaka, runt 700 mm per år. Det betyder i så fall en ökning med drygt 15% jämfört med 600 mm 1860. Hur dramatisk denna förändring är i ett historiskt perspektiv har jag svårt att bedöma.


Har Sverige fått mer extrem nederbörd?

2011-12-28

När man lyssnar på klimatdebatten och följer medias beskrivning kan man lätt få bilden att det allt oftare förekommer extrem nederbörd i Sverige. Och som vanligt utpekas detta som ett resultat av pågående klimatförändringar. De datoriserade klimatmodellerna säger ju att nederbörden ska öka kraftigt och att det ska bli fler extrema regn i vårt land. Men hur ser det egentligen ut? Vad säger SMHI:s väderstatistik?

SMHI har mycket intressanta faktauppgifter och statistik på sin hemsida, och där finns också intressanta vetenskapliga rapporter och att ta del av. Häromdagen berättade jag ju om en rapport rörande vindstyrkor och stormar som visade att det inte blåser mer idag än vad det gjorde förr.

I detta blogginlägg tänkte jag fördjupa mig lite i en annan rapport från SMHI som rör extrema nederbördsmängder i Sverige.

I figuren till vänster redovisas antalet dygn med minst 40 mm nederbörd utslaget över antalet väderstationer som varit i bruk respektive år. På det sättet får SMHI fram ett genomsnitt. Siffrorna går ända från år 1900 fram till idag. Man ser kraftiga variationer över åren, där det var kraftig nederbörd ofta under 1920, 1930 och 1940-talen, och betydligt mindre under 1950, 1960 och 1970-talen, för att återigen ha ökat de senaste decennierna. Den heldragna linjen visar den långsiktiga trenden.

Om man tittar isolerat på de senaste 20-30 åren (vilket media ofta gör) kan man visa en trend när det gäller fler dygn med kraftig nederbörd. Men om man i sätter in det i ett längre historiskt sammanhang framstår det plötsligt som ganska normala svängningar. Det var faktiskt fler år med kraftig nederbörd i början av 1900-talet än idag.

Figuren nedan visar SMIH:s beräkningar av de år under perioden 1926-2004 där det förekommit mycket extrem nederbörd, (mer än 90 mm under 24 timmar över en yta av minst 1000 km²) vid någon väderstation i landet.

Beräkningarna är komplicerade, men staplarnas längd visar hur mycket nederbörd det föll vid det aktuella tillfället på den mest extrema platsen i landet respektive år. (År 1997 finns en osäker privat uppmätt siffra som ligger 50 mm över den officiella från SMHI, varför viss osäkerhet råder för just detta år, orange stapel).

Figuren visar att det är svårt att utläsa någon tydlig trend att det skulle bli tätare mellan åren då extrema nederbördsmängder kan registreras, eller att nederbördsmängderna vid dessa tillfällen blivit större. Hur det blir i framtiden återstår att se. Kanske kommer antalet tillfällen med extrema nederbördsmängder att öka om klimatet förändras så som klimatmodellerna förutsäger. Men fram tills idag finns faktiskt inget i statistiken som tyder på någon dramatik.
SMHI: Färre tropiska cykloner i världen och mindre blåst i Sverige

2011-12-26

I förrgår kunde man läsa en dramatisk rubrik i Dagens Nyheter där den senaste stormen Dagmar påstods vara "en av de värsta stormarna på 30 år". I artikeln nyanserades bilden lite. Dagmar väntades "bara" bli en av de 10 värsta stormarna över Norge på 30 år. Lika dramatiska stormar med svåra skador som följd kan alltså förväntas återkomma ungefär vart tredje år i genomsnitt.

Med andra ord - stormen Dagmar var tyvärr ingen särskilt ovanlig händelse.

Ständigt matas vi av media med domedagsprofetior om allt fler orkaner och blåsigare väder på jorden. Och som väntat skylls detta på klimatförändringarna. Men blir det verkligen blåsigare? På SMHI:s hemsida kan man läsa följande: "Orkansäsongen 2011 på norra halvklotet närmar sig sitt definitiva slut medan den på södra halvklotet försiktigt kommit igång. Under 2011 bildades globalt sett färre tropiska cykloner än normalt. Vanligen bildas omkring 80-90 tropiska cykloner per år runt om i världen. Hittills i år har drygt 75 stycken bildats."

Med andra ord - det var färre tropiska cykloner 2011 än normalt. Inte fler.

Hur är det då i Sverige? På SMHI:s hemsida kan man ta del av denna rapport som analyserar förändringarna i vindstyrka och medelvind i Sverige under 1900-talet fram tills idag. I rapporten har man delat in landet i 11 områden som redovisas var för sig. I nedanstående figur (figur 26 i rapporten) redovisas medelvindhastigheten i just vår del av landet, triangeln Göteborg-Stockholm-Visby. Statistiken visar inget som tyder på en ökning av medelvindhastigheten, snarare tvärtom.


I rapporten sammanfattas resultaten för hela landet enligt följande:
• Årets högsta vindhastighet har ökat i fem trianglar och minskat i sex trianglar sedan 1951. Den sammanvägda trenden i Sverige visar på en svag ökning som inte är statistiskt signifikant.
• Antal tillfällen per år då vindhastigheten varit minst 25 m/s har minskat i sju av de elva trianglarna sedan 1951.
Medelvindhastigheten har minskat i tio av de elva trianglarna sedan 1951. För fyra trianglar i norra Sverige är denna minskning statistiskt signifikant. Sammantaget för Sverige har medelvindhastigheten minskat med 4 %.
• På samma sätt har den potentiella vindenergin minskat i dessa tio trianglar sedan 1950-talet. Minskningen är statistiskt signifikant i de fyra nordliga trianglarna. Sammantaget för Sverige har energin minskat med 7 %.

Med andra ord - SMHI:s rapport visar att det knappast blåser mer i Sverige nu än i början av 1900-talet.

Återigen finns det alltså anledning att påminna om att det vi idag upplever som extremt och det som klimatalarmisterna påstår är ett resultat av klimatförändringar inte alltid är så extremt om man sätter det i ett historiskt sammanhang.
God Jul!

2011-12-23Med denna vackra bild på riksdagshuset i vinterskrud
önskar jag alla mina bloggläsare en riktigt God Jul!

Jul på Liseberg

2011-12-23I går kväll fanns det äntligen tid att göra ett besök på julmarknaden
på Liseberg. För det mesta försöker vi bevara denna tradition. Lika
vackert som vanligt, och trots det trista gråmulna vädret med
duggregn i luften så var det långa köer för att komma in.

Hemma i Ubbhult ligger dock en hel del snö kvar, trots att det är sex
plusgrader idag. Det kom så mycket snö i början av veckan att det
inte verkar hinna smälta bort före jul. Så det mesta tyder faktiskt på
en julafton med snö trots allt, bara det inte börjar regna. Det blir i så
fall tredje raka julen med snö i Ubbhult! Det känns lite konstigt, för
vad jag kan minnas från min ungdom så var det nästan alltid gröna
jular i vår del av landet.


Mjuka paket från Alliansen

2011-12-23

I går hade jag denna debattartikel i Borås Tidning. Bakgrunden är att Alliansregeringens ekonomiska ansvarstagande gör det möjligt att genomföra reformer till stöd för särskilt utsatta grupper i vårt samhälle. Min artikel belyser två aktuella satsningar. Dels riktade till äldre med omfattande vårdbehov, dels riktade till personer med sjukdom och funktionsnedsättning som medför omfattande behov av tandvård. I dag meddelade också regeringen att det vid årsskiftet sker en kraftfull uppräkning av försörjningsstödet, vilket är ytterligare en insats för att hjälpa särskilt utsatta grupper.

Bara om man tar ansvar för ett lands ekonomi finns det utrymme att stödja utsatta grupper. Och omvänt, om ett land slarvar med sin ekonomi är det alltid de mest utsatta som drabbas hårdast.


Flera mjuka paket från Alliansen

Kopplingen blir allt tydligare mellan stabila statsfinanser och möjligheten att värna om välfärden i bistra ekonomiska tider. Sverige är idag ett av de länder i västvärlden med allra stabilast ekonomi, en rimlig statsskuld och en välskött statsbudget med överskott. Att det ser ut så är ingen slump, Alliansen har tagit ansvar, vi har värnat arbetslinjen, och vi har stått emot krav från oppositionen om oansvariga utgiftsökningar.

Riksdagen tar denna vecka beslut om statsbudgeten för 2012. I en tid då de flesta länder i vår omvärld skär ned på välfärden, sänker löner och pensioner och höjer skatterna, har vi i Sverige utrymme för reformer och satsningar på välfärden. För mig är två mjuka paket från Alliansen mer angelägna än andra.

Det första paketet går till en växande grupp i vårt samhälle, nämligen äldre personer med omfattande och sammansatta vård- och omsorgsbehov. Redan 2010 inledde regeringen en långsiktig satsning på denna grupp, i samarbete med kommuner och landsting. Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har nu träffat en överenskommelse för 2012 om utveckling av vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. Under nästa år avsätts 1,1 miljarder kronor ur statsbudgeten för detta och totalt under mandatperioden satsas närmare 4,3 miljarder kronor. Pengarna ska främst användas för att förbättra samverkan mellan vård och omsorg för äldre och för att de äldre ska bli mer delaktiga och ha möjlighet att påverka sin vårdsituation. Pengarna kommer också att användas för att förbättra läkemedelsbehandlingen för äldre.

Det andra paketet från Alliansen går till patienter som har stora behov av tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. De ska kunna få nödvändig tandvård för samma avgift som övrig hälso- och sjukvård, dvs avsevärt billigare än idag. För dessa grupper görs därmed inte längre någon skillnad mellan tandvård och övrig vård, eftersom sjukdomen eller funktionsnedsättningen medför ökat behov av tandvård. Riksdagen har även beslutat om ett nytt särskilt tandvårdsbidrag som ska kunna lämnas för att betala förebyggande tandvårdsåtgärder för dessa särskilt utsatta grupper.

Alliansen har tagit beslut om dessa reformer i en tid då nästan alla länder i vår omvärld skakas av djupgående ekonomiska problem. Det visar att det lönar sig för hela svenska folket att ha en regering som tar ansvar för Sveriges ekonomi. Då finns det pengar kvar för att ge extra stöd till dem som behöver det mest även när tiderna är svåra. Man får aldrig glömma att det alltid är de mest utsatta som drabbas hårdast om ett land slarvar med sin ekonomi.

Jag vill passa på att önska alla mina meddebattörer, alla läsare av BT:s debattsida, samt debattredaktören en riktigt skön och avkopplande jul!

Jan Ericson
Riksdagsledamot (M)

Vissa debattinlägg förtjänar inget svar

2011-12-22

Den här veckan har jag ett mycket kort debattsvar i Svenljunga Tranemo Tidning till en lokal Socialdemokrat som förra veckan skrev ett av de mer hårresande debattinlägg jag läst. Normalt sett bemödar jag mig alltid om att försöka bemöta andras debattinlägg på ett sakligt sätt, men jag tyckte faktiskt inte det fanns anledning i detta fall. Det finns ändå gränser. Så det fick bli så här i stället...


Trevlig julklapp från väljarna

2011-12-22

De senaste opinionssiffrorna från Svensk Opinion, som väger samman opinions- mätningarna från de flesta olika institut, visar en fortsatt uppgång för Moderaterna och nedgång för Socialdemokraterna. Och Alliansen har numera egen majoritet, med 50,2% mot 43% för de tre rödgröna partierna.

Jag hade inte förväntat mig att redan ett år efter riksdagsvalet 2010 få uppleva att Moderaterna är nästan 10 procentenheter större än Socialdemokraterna. En dramatisk utveckling och det finns flera faktorer bakom detta. Visst påverkar s-ledaren Håkan Juholts alla personliga misstag, det svaga ledarskapet, att man har en ekonomisk-politisk talesperson (Tommy Waidelich) som knappast imponerar, och inte minst den svajiga Socialdemokratiska politiken där man ständigt byter åsikt i olika politiska frågor.

Men jag märker samtidigt ett väldigt starkt förtroende för den svenska regeringen när jag möter väljare, även sådana som normalt håller till på oppositionssidan. Så opinionsframgångarna handlar givetvis även om att regeringen sköter sig bra och uppfattas som stabila och ansvarsfulla i en besvärlig ekonomisk tid. Jag har träffat ett antal Socialdemokrater som visserligen säger att de tänker fortsätta att rösta på Socialdemokraterna, men att de är glada att vi har Reinfeldt och Borg när det blåser kalla krisvindar från resten av Europa. När inbitna Socialdemokrater säger sådant förstår man att det finns en stor potential för oss moderater att locka över andra Socialdemokrater som är inte är lika stabilt fostrade från barnsben att man måste rösta på (S). Just nu är läget extra bra att göra detta. Men som alltid går opinionssiffror upp och ned, och det finns bara ett sätt att behålla goda siffror och det är att fortsätta ta ansvar för sin egen politik. Väljare är inget man äger utan något man måste förtjäna. Varje dag.
Statsministerns jultal lyfte angelägen fråga

2011-12-22

Under min tid som ordförande för Brottsförebyggande Rådet i Mark 2002-2006 hade jag bland annat mycket kontakt med Kvinnojouren i Mark. Och jag vet att många aktiva moderater, både i riksdag och i lokalpolitiken runt om i landet är aktiva i olika kvinnojourer. Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem, men av naturliga skäl mycket svårt att stoppa. Kvinnojourerna kan ofta vara sista utvägen för en kvinna på flykt från en aggressiv familjemedlem.

Jag blev glad när jag läste Lena Mellins krönika i Aftonbladet häromdagen där hon ger beröm för budskapen från statsminister Fredrik Reinfeldts jultal i måndags. Däremot har jag lite svårt att förstå hennes förvåning över att statsministern lyfte just denna viktiga fråga. Frågor som rör trygghet och kampen mot våld och brott är klassiska moderata profilfrågor. Att brott begås i det egna hemmet är ingen förmildrande omständighet, även om det givetvis är mycket svårare att upptäcka och göra något åt.

Texten nedan samt bilden kommer från Lena Mellins nämnda krönika i Aftonbladet den 20 december


Feminist, nej – men moderat

Om en moderat statsminister för tio år sedan hade hyllat landets kvinnojourer och lyft fram våld i familjen som ett stort samhällsproblem hade det väckt allmän förvåning. Men Fredrik Reinfeldt gör just det – lyfter fram familjevåldet. För nionde året i rad höll M-­ledaren Fredrik Reinfeldt i måndags sitt jultal. Platsen var det idylliska Högloftet på Skansen, en lokal som kontrasterade skarpt mot hans allvarsamma budskap. Hela hösten har statsministern studerat familjevåld genom att besöka offer, frivilligorganisationer, socialtjänster och andra ­institutioner. Resultatet: ett niopunktsprogram mot våld i nära ­relationer.

"Våld förstör människor", slog statsministern fast, och den slutsatsen kan i sin avskalade enkelhet sannolikt nästan alla skriva ­under på. Att slippa våld är därför en grundläggande fri- och rättighet, enligt Reinfeldt. Det är nog inte särskilt många som invänder mot den analysen heller. Men sedan sa han det som många säkerligen har synpunkter på. Nämligen att det fortfarande är skuldbelagt att tala om våld i ­familjen. Det finns de som fortfarande hävdar att det som händer innanför hemmets ­fyra väggar tillhör privatlivets helgd, och det har ingen utanför väggarna ett dugg med att göra. Sanningen är att ingen vet hur omfattande våldet i nära relationer är. Reinfeldt lyfte fram siffran 27 300. Så många fall av misshandel av kvinnor över 18 år anmäldes förra året. I omkring hälften hade kvinnan, eller hade haft, en nära relation med förövaren. Aftonbladets kartläggning av mäns dödliga våld mot kvinnor talar samma språk. Under 2000-talet hade fram till mars i år 181 kvinnor dödats av sina män, pojkvänner eller exmän. De dödades alltså av en man som de tidigare hade älskat och litat på. De är toppen på is­berget. Men hur stort berget under är vet ingen.

Våld i familjen är inte bara familjetragedi – och det var också Fredrik Reinfeldts främsta uppmaning i jultalet. Alla måste ta ställning mot våld och stödja dem som utsätts för det. "Med mindre löser vi inte den utmaningen", sa Reinfeldt. Han vill också, i linje med andra straffskärpningar, att straffen för grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning skärps, han vill höja stats­stödet till kvinnojourerna, ge offer för relationsnära våld kontaktpersoner, öka forskningen och ge bättre utbildning till människor som jobbar med människor som drabbats av våld i nära relationer. Han vill också förbättra samordningen mellan myndigheterna. Och sist men inte minst, kartlägga omfattningen av det relationsnära våldet.

Man skulle kunna tro att statsministern blivit feminist. Men icke. "Jag använder ­inte ­någon annan beteckning på mig själv än att jag är moderat".

Moderat, så klart. ­Feminist, nej tack.

/Lena Mellin

Massivt omställningsstöd till Trollhättan och de Saab-anställda

2011-12-21

Regeringen presenterade idag ett synnerligen omfattande paket för att underlätta omställning i Trollhättan och Västra Götaland. Åtgärderna som idag presenteras innebär att ytterligare över 450 miljoner kronor tillförs regionen under perioden 2012-2014.

Bland annat satsas 75 miljoner kronor extra på näringslivsutveckling under de kommande tre åren. Den största satsningen gäller dock fler utbildningsplatser. 2012 tillförs ca 1 850 nya platser på högskola, yrkeshögskola och i den kommunala vuxenutbildningen. Satsningen fortsätter med ca 1 600 platser 2013 och ca 300 platser 2014. Totalkostnaden för utbildningsplatserna, inklusive studiestöd, uppgår till 376,5 miljoner kronor 2012-2014.

I dag kom också det väntade beskedet att Arbetsförmedlingen, tillsammans med trygghetsorganisationerna och lokala aktörer, inrättat ett särskilt förmedlingskontor i Trollhättan för Saabanställda, för att uppnå största möjliga samordning. Det betyder att kan kopierar den framgångsrika samordningsmodell som användes när Volvo varslade många under finanskrisen. Att de Saab-anställda kan möta såväl Arbetsförmedlingens personal som representanter för omställningsföretagen på samma ställe, och att dessa aktörer kan samverka betyder mycket för den enskilde arbetssökande.

När det gäller satsningen på hela 1.850 extra utbildningsplatser kan jag tycka att detta är synnerligen generöst tilltaget med tanke på att de flesta Saab-anställda även omfattas av omställningsavtal tecknade mellan företaget och de fackliga organisationerna. I dessa omställningsavtal ingår nämligen möjlighet till utbildning. Jag har därför en stark känsla av att alla de 1.850 extra utbildningsplatserna knappast kommer att utnyttjas fullt ut av tidigare Saab-anställda. Men med tanke på att Trollhättan redan idag har en hög arbetslöshet, långt över genomsnittet i landet, kan man ju hoppas att även andra arbetslösa i regionen ska passa på när det tillskapas extra utbildningsmöjligheter. Yrkeshögskolan är en av mina personliga favoriter, där den senaste utvärderingen visar att 86% av dem som genomgår en sådan utbildning får jobb direkt!

Dagens beslutade insatser läggs ovanpå tidigare satsningar i Trollhättan och Västra Götaland. 2009 beslutade regeringen att tillföra 602 miljoner kronor inom innovation, utbildning och arbetsmarknadsåtgärder. Det rör sig om insatser inom arbetsmarknadspolitiken, inom utbildningsväsendet samt insatser för att stärka entreprenörskap och utveckling. Åtgärderna inkluderade det sedan tidigare aviserade tillskottet om 60 mnkr för att möjliggöra Innovatums projekt för elbilsutveckling. Tillsammans med de åtgärder som presenteras idag kommer drygt en miljard kronor att tillföras regionen för jobb och tillväxt under perioden 2010-2014.

Regeringen har också utsett landshövdingen i Västra Götalands län Lars Bäckström och ordföranden i regionalutvecklingsnämnden Birgitta Losman i uppdrag att för regeringens räkning samordna de statliga och regionala insatserna i Västra Götalands län. En god samverkan mellan stat, kommun och företag är avgörande för att regionens styrkor ska kunna utnyttjas fullt ut i en tid av snabba omställningar. Lars Bäckström gjorde en utmärkt och lojal insats när det gällde en liknande samordning under fordonskrisen i Västra Götaland under finanskrisen och det känns bra att han nu finns med även denna gång.
Kampen mot bidragsfusk skärps ytterligare

2011-12-21

För några år sedan införde Alliansen en lag som kriminaliserade bidragsbrott. Vi anser att fusk med bidrag är lika allvarligt som fusk med att betala skatt - det är samma pengar. Oppositionen däremot ansåg att en bidragsbrottslag var onödig.

Förra året avslutades 234 utredningar på Försäkringskassan bara rörande fusk med assistensersättningar, nio polisanmälningar gjordes och 19 miljoner upptäcktes i felaktiga utbetalningar. I år har man gjort 293 utredningar, 47 polisanmälningar, och har hittat 39 miljoner i felaktigt utbetalda ersättningar för personlig assistens.

Totalt var det drygt en miljard kronor som antingen stoppades eller krävdes tillbaka under 2010 från de ersättningssystem som Försäkringskassan hanterar.

Försäkringskassan anser att mycket tyder på att småfusket bland vanliga medborgare minskat, och att bidragsbrott i stället blivit en del av en mer omfattande grov organiserad brottslighet. Inte minst gäller detta fusk med assistensersättningar som ofta kan gälla väldigt stora belopp under lång tid. Försäkringskassan uppskattar att fusket med assistensersättningar kan röra sig om hundratals miljoner varje år. Regeringen ger nu Försäkringskassan i uppdrag att tillsammans med Skatteverket, polisen och riksåklagaren fokusera just på fusket med personliga assistenter.

Samtidigt har Försäkringskassan fått i uppdrag att försöka förenkla för medborgarna när det gäller ansökan om olika ersättningar för att minska risken för att slarv vid ansökan eller misstag vid utbetalningar ska leda till felaktiga belopp. Det ska helt enkelt bli lättare för medborgarna att göra rätt. Det leder samtidigt till att Försäkringskassan i stället kan lägga mer tid på att utreda mer omfattande misstänkta bidragsbrott.
Avtackningar

2011-12-20Efter dagens sista votering var det dags för talmannen Per Westerberg att tacka av några av de riksdagsledamöter som lämnat riksdagen i höst. Den förste att avtackas var förre Centerledaren Maud Olofsson. Jag har inte alltid haft samma syn som hon på alla politiska frågor, men hon kommer alltid att kommas ihåg som av ingenjörerna bakom tillskapandet av Alliansen och en av dem som gjorde det möjligt för Alliansen att ta över regeringsmakten. Därmed har hon en särskild plats i svensk politisk historia.

Avtackning skedde även av Maria Wetterstrand, tidigare språkrör för Miljöpartiet, samt av Mikaela Valterssson som tidigare var gruppledare och ekonomisk-politisk talesperson för Miljöpartiet.
En statsbudget som sticker ut i Europa

2011-12-20


Riksdagens sista beslut före juluppehållet var att slå fast en stark statsbudget för 2012. Inkomsterna ligger på 833 miljarder och utgifterna på drygt 814. Det budgeterade överskottet (eller "negativt beräknat lånebehov" som det kallas) blir därmed nästan 19 miljarder, eller 2,2%. Det är en bra buffert om den pågående finanskrisen utvecklas till en ny djup lågkonjunktur. I vår omvärd ser det annorlunda ut i de flesta länder. Där sneglar man avundsjukt på de svenska statsfinanserna, samtidigt som man själva riskerar att gå in i nästa lågkonjunktur med budgetunderskott och snabbt stigande statsskuld.

Onyanserad kritik mot FAS 3

2011-12-20

I dag har Dagens Eko en "nyhet" om att "endast" 16% av dem som gått igenom arbetsmarknadsåtgärden FAS 3 har fått ett jobb. Av de drygt 10 000 som gick in i fas tre för två år sedan är drygt 6 000 fortfarande kvar i åtgärden. 16 procent har alltså fått jobb, ofta med någon form av lönebidrag, och av de som varken befinner sig i arbete eller i fas tre är det enligt Arbetsförmedlingen en stor grupp som gått i pension.

Är detta då ett dåligt resultat att 16% fått ett arbete? Det beror på hur man ser på saken. För det första förtidspensionerar vi inte heller bort de arbetslösa idag på samma sätt som man ofta gjorde tidigare, och det gör att fler behöver aktiv hjälp tillbaka till arbetsmarknaden. Man ska också veta att de flesta som finns i FAS tre har gått igenom arbetsförmedlingens tidigare steg i arbetsmarknadspolitiken, exempelvis utbildningar, praktik eller andra åtgärder. Ändå har de inte lyckats få ett arbete. Många har mycket lång tid av arbetslöshet eller långtidssjukskrivningar bakom sig, ibland i kombination med sociala problem. Det är inte alltid så lätt för dessa personer att ta sig ut på arbetsmarknaden igen. Trots detta har alltså 16% fått ett jobb. Jag tycker inte man kan säga att det är dåligt, tvärtom är det bra mycket bättre än resultatet av de plusjobb som fanns före Alliansens regeringstillträde 2006. Allt går alltid att göra bättre, men att döma ut resultaten av FAS 3 känns mycket förhastat.
Ogenomtänkt förslag om julklappspengar till "fattiga barn" i Mark

2011-12-19

Sedan Marks kommun med mycket logiska argument (bland annat stora underskott i socialnämnden) avslog förslaget från Socialdemokraterna om ett extra "julklappsbidrag" på 600;- per barn till familjer med försörjningsstöd, har några företagare i Mark föreslagit att näringslivet skulle samla in de 90.000 kronor detta beräknas kosta, varefter kommunen skulle administrera utbetalningen och avgöra vilka familjer som skulle få rätt till det extra stödet. Förslaget kan låta generöst, men är inte särskilt genomtänkt, lika illa genomtänkt som det ursprungliga S-förslaget om extra försörjningsstöd till jul. Kommunen säger följdaktligen nej även till förslaget från företagarna med motiveringen att det skulle kosta mer än 90.000 kronor att administrera gåvan, och då blir det ju ändå en kostnad för kommunen. Min egen åsikt är dessutom att förslagen är orättvisa, och därför bör givetvis inte kommunen befatta sig med detta.

För det första ska man ha klart för sig att de flesta familjer som får försörjningsstöd endast uppbär detta tillfälligt under enstaka månader. Det är sällan som man lever på sådant stöd hela året. Frågan uppkommer ju då vilka familjer som ska få extra julklappsstöd? Är det de familjer som råkar ha försörjningsstöd just i december? Eller ska det gå till alla som haft försörjningsstöd någon gång under året oavsett vilken ekonomisk situation familjen har i december?

Och hur gör man med de familjer som har "näsan precis över vattenytan", dvs har en inkomst bara några kronor över gränsen för försörjningsstöd? De skulle i så fall inte få några extra julklappspengar, vilket innebär att de totalt sett har mindre pengar att röra sig med till julklappar än de som ligger under gränsen och därför får 600;- extra per barn. Det känns synnerligen orättvist att hantera skattebetalarnas pengar på detta sätt.

En företagare säger idag till Radio Sjuhärad att hon hoppas att nästa år kunna organisera detta stöd till utsatta barn utan att blanda in kommunen. Det ska bli väldigt spännande att se hur hon tänkt sig att utse de familjer som ska få rätt till stödet. Räknar hon med att kommunen ska lämna ut listor över mottagare av försörjningsstöd? Det kommer naturligtvis inte att ske, inte minst för att det skulle vara ett uppenbart brott mot kommunens sekretessregler. Eller tänker hon sig att dela ut julklappar till alla barn i Mark?

Nej, förslagen om extra julklappspengar andas mer populism än förnuft. Det finns redan idag möjlighet att ansöka om extra försörjningsstöd vid jul för att ha råd med julklappar. Varje sådan ansökan prövas individuellt och under sekretess. Det ger varje år särskilt utsatta familjer i Mark möjlighet till extra pengar och det känns som ett rimligt sätt att hantera problemet. Det finns också en anledning till att regler om försörjningsstöd hanteras av kommunen och att det finns ett statligt regelverk att följa som garanterar en hyfsat likvärdig behandling av alla familjer och barn i Sverige
Väntad konkursansökan från Saab Automobile

2011-12-19

UppdateradSällan har väl en konkursansökan varit så väntad som dagens från Saab Automobile. Vad den leder till vet ingen idag, men en sak är positiv, och det är att de anställda nu äntligen kommer att få sina löner eftersom den statliga lönegarantin träder in. Saabs lojala personal har alltför länge levat i ovisshet om sin egen och företagets framtid, och har dessutom inte fått lön på två månader.

Om en konkurs kan leda till något slags fortsatt verksamhet inom Saab Automobile, eller om den i stället leder till att företaget styckas och verksamheten upphör återstår att se. Ropen kommer säkert att höjas om att regeringen ska träda in och "rädda Saab". Jag tror det är en garanterad återvändsgränd. Om inte företaget kan rekonstrueras efter en konkurs måste fokus ligga på att hjälpa de anställda att hitta ett nytt jobb. I detta arbete kommer givetvis omställningsavtalen som tecknats mellan arbetsgivare och de fackliga organisationerna att vara till stor hjälp. Arbetsmarknaden är glädjande nog betydligt starkare idag än den var under den tidigare finanskrisen och de anställda vid Saab är välutbildade och eftertraktade på arbetsmarknaden. För dem som behöver finns regeringens samlade arbetsmarknadspolitik och olika former av möjligheter till vuxenutbildning och omställningsutbildningar.

(Fotona är från tidigare blogginlägg om Saab, och är tagna vid uppfarten till Landvetter flygplats, den vänstra i december 2008 och den högra i maj 2011)

Uppdatering 16.45: Vid en presskonferens alldeles nyss meddelade arbetsmarknadsminister Hillevi Engström att hon under dagen haft kontakt med arbetsförmedlingens generaldirektör och att det nu inrättas ett arbetsförmedlingskontor inne i Saabs lokaler. Landshövdingen i Västra Götaland har dessutom lovat regeringen att se till att de anställda så snart som möjligt får del av den statliga lönegarantin.
"Extremt" väder är inte alltid så extremt i ett längre perspektiv

2011-12-18

Ganska ofta, inte minst när det gäller vädret, utmålas dramatiska väderleksförhållanden som extrema. Men i ett längre perspektiv visar det sig ofta att det extrema inte är särskilt extremt utan snarare ganska normalt. Jag har återkommit till denna fråga vid flera tillfällen. I torsdags kunde vi på Borås Tidnings förstasida läsa rubriken "Extremt väder gör julen grön". Under rubriken och inne i tidningen kunde man vidare läsa att "forskare på SMHI kopplar den senaste tidens intensiva oväder till den globala uppvärmningen". I artikeln kunde man dock se att mätningar som gjorts mellan åren 1931 och 1991 visar att det varit snö ungefär 60 procent av julaftnarna i Boråstrakten. Med tanke på att de två senaste jularna varit vita med 15 respektive 35 cm snö känns det varken särskilt förvånande eller extremt om årets jul blir grön. Jag har också vid upprepade tillfällen under hösten hört meteorologer tydligt säga i både radio och TV att årets vinterväder på intet sätt är extremt, utan snarare ganska normalt. Det är de två senaste kalla och snörika vintrarna som har avvikit från det normala. En meteorolog jag hörde uttala sig i radio påpekade att vi ofta har ganska kort minne när det gäller väder, och att många har de senaste två årens snörika vintrar som referens.

I gårdagens Borås Tidning finns ett helt uppslag om de höga vattenflödena i Åsunden och i Ätran. Här talas om "extrema vattennivåer". Men när man läser artikeln och faktarutorna framgår att vattennivån i Ätran hade sin rekordnivå 1927. I Ulricehamns tidning häromdagen fanns en annan artikel om vattennivån i Åsunden. Där framgår att rekordet för Åsundens vattennivå är från april 1951. Det var för övrigt samma år som Viskan svämmade över på ett dramatiskt sätt i centrala Borås. (fotona nedan). Med andra ord - både Ätran och Åsundens rekordnivåer var högre 1927 respektive 1951, och 1951 hade Viskan sin mest dramatiska översvämning. Årets vattennivåer är förvisso höga och mycket besvärliga för de som drabbas. Men är vattennivåerna verkligen extrema? En annan reflektion är att den kraftiga nederbörd som orsakade översvämningarna 1927 och 1951 knappast kan ha berott på den globala uppvärmningen. Så hur vet vi att det är just klimatförändringarna som är orsaken till årets höga vattenflöden?


Bilder från Centrala Borås 1951 (bland annat från nuvarande Sandwalls plats)En annan reflektion är den konstiga logiken i debatten kring väder och klimat. De senaste två åren har ordet "extrem vinter" använts vid upprepade tillfällen, det är bara att söka på google på ordet "extremt väder" så kommer det upp hur många träffar som helst som rör de senaste årens kalla vintrar. Nu beskrivs plötsligt i stället en grön decembermånad som extrem. Vad är det som är extremt egentligen? En annan märklig sak är att de senaste två årens kalla vintrar med mycket snö avfärdats som tillfälliga avvikelser som man inte kan dra några slutsatser av när det gäller klimatförändringarna eftersom det bara handlar om två enstaka år. Men nu när vi har en mild vinter så beskrivs detta enstaka år plötsligt av klimatalarmisterna som ett bevis på klimatförändringarna. Vad jag själv lärt mig när jag träffat klimatforskare (i båda läger) är att det krävs minst 20-30 års mätserier, kanske ännu mera, för att säkert kunna uttala sig om en trendförändring när det gäller klimatet.

Personligen tycker jag det är svårt att ifrågasätta att vårt klimat förändras över tid, det finns alltför många tecken som tyder på detta. Och klimatförändringar, ofta ganska dramatiska sådana, är vardagsmat i jordens historia. Jag är däremot inte övertygad om att dagens förändringar är riktigt så snabba och dramatiska som det ibland påstås, och inte heller övertygad om att det är så enkelt som att bara skylla klimatförändringarna på en ökning av människans koldioxidutsläpp. Vädret enskilda år är inte heller något bevis på klimatförändringar, oavsett om det är kallt eller varmt. Och framförallt tycker jag man ska vara varsam när man talar om "extremt väder", det extrema är oftast ganska normalt i ett längre perspektiv. Jag ser historielösheten som ett allvarligt problem i dagens klimatdebatt.
Förnuftet verkar segra rörande de svenska Stasiarkiven

2011-12-17

Efter två träffar mellan justitieminister Beatrice Ask och företrädare för riksdagens samtliga partier säger justitieministern att hon uppfattar läget som att det finns en enighet om att det inte behövs några förändringar i regelverket kring Stasiarkiven. Det betyder i så fall att uppgifterna i arkiven inte kommer att offentliggöras. Detta känns fullt logiskt när man sätter sig in ordentligt i frågan. Jag kommenterade detta på bloggen den 14 oktober, och förrespråkade då just denna (moderata) linje som en helt självklar hållning.

Lite märkligt är det att ett flertal partier, främst från oppositionen, tidigare mycket högljutt krävt offentliggörande av arkiven. Uppenbarligen utan att ha satt sig in i frågan och de juridiska regler som gäller, regler som ska trygga rättssäkerheten för personer som friats från brottsmisstanke eller där brottet preskriberats. Ibland kan det vara klokt att läsa på först innan man ställer populistiska krav i komplicerade juridiska frågor.

En annan sak är att politikerna verkar fortsatt positiva till att låta fler forskare ta del av uppgifterna i Stasiarkiven (under sekretesskrav). Det är bra. Vi vill ju alla få en så tydlig bild som möjligt av bakgrunden till arkiven och vad som döljer sig i dessa, utan att för den skull hänga ut enskilda, eventuellt helt oskyldiga, personer.
Viktig överenskommelse om satsning på svårt sjuka äldre

2011-12-16

En växande grupp i vårt samhälle är äldre personer med omfattande och sammansatta vård- och omsorgsbehov. För en äldre person med flera diagnoser kan det vara svårt att orientera sig mellan de olika vårdkontakterna. Därför krävs en ökad samverkan mellan vård och omsorg kring den äldre och även en förenklad vårdstruktur.

Redan 2010 inledde regeringen en långsiktig satsning på de mest sjuka äldre. Satsningen är unik då såväl regeringen, kommun och landsting deltar i arbetet. Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har nu träffat en överenskommelse för 2012 om utveckling av vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. Under nästa år avsätts 1,1 miljarder kronor ur statsbudgeten för detta och totalt under mandatperioden satsas närmare 4,3 miljarder kronor.

I överenskommelsen med SKL för 2012 är det särskilt två områden som prioriteras. Dels en god läkemedelsbehandling för äldre, dels en sammanhållen vård och omsorg. Satsningens mål är också att de äldre ska vara delaktiga och ha möjlighet att påverka sin vårdsituation.
"Kungabilden" sannolikt förfalskad

2011-12-16

När mediadrevet var som starkast mot kungen ifrågasatte jag på bloggen varför media litade mer på en känd gangster än på kungen när ord stod mot ord. Jag underade också varför man pratade om dessa "komprometterande bilder" och hela tiden hotade med att publicera dem, men samtidigt sköt upp publiceringen. Känslan av att bilderna kanske inte fanns på riktigt växte sig efterhand allt starkare.

I dag gör Expressen ett riktigt bra journalistiskt arbete. Man har lyckats komma över den enda bild som finns i den omtalade boken som kungen som ska ges ut till våren, och har låtit tre oberoende internationellt erkända bildanalysföretag (brittiska LGC Forensics i St Neots, Audio Video Forensics Ltd i Stockport, samt ett svenskt förtag som av säkerhetskäl krävt att få förbli anonymt).

Analysföretagens rapporter blev klara i går – och samtliga tre slår fast att den påstådda kungabilden bevisligen är manipulerad. Alla tre företagen reser allvarliga frågetecken när det gäller mannen på bilden som enligt Mille Markovic ska vara kungen. Audio Video Forensics i Stockport slår fast att det kring ”kungens” ansikte finns ett rektangulärt fält som kan antyda att ansiktet på personen bytts ut. Bilden finns i Expressens nätupplaga idag. Jag vet väl inte om jag tycker att bilden, ens efter manipulationerna, är särskilt lik kungen.

Experterna konstaterar att bilden är hämtad ur en analog videofilm. Och denna bild kommer alltså att publiceras i en biografi om den dömde gangstern och före detta porrklubbsägaren Mille Markovic. Boken har skrivits av författaren Deanne Rauscher. Bokens förläggare Carl-Michael Edenborg på Vertigo förlag bekräftar i Expressen idag att den påstådda kungabilden ska publiceras i boken. "Vi har fått den direkt av Mille Markovic. Men vi har inte haft någon möjlighet att kontrollera dess äkthet, så vi påstår inte att det verkligen är kungen på bilden", säger han. Enligt uppgift till Expressen är det alltså bara denna enda bild som påstås föreställa kungen som ska publiceras i boken. Mycket skrik för lite ull med andra ord. Men Mille Markovic hotar förståss med att i samband med boksläppet i januari offentliggöra ytterligare bilder och filmer. "Dagen efter boksläppet kommer min sajt på internet där fler bilder och annat material kommer att visas mot en kostnad", säger Markovic till Expressen. Men efter Expressens avslöjande kan man ju fråga sig om det verkligen finns några äkta bilder alls? Känslan är att det hela bara handlar om ett smart affärsknep från Markovic för att kunna sälja besök på sin hemsida. Och detta hjälper alltså media och lättmanipulerade politiker till med i sitt drev mot kungahuset. Det är rent ut sagt pinsamt.
Hög stämning på moderata riksdagsgruppens julfest

2011-12-14I går kväll hade den moderata riksdagsgruppen sin årliga julfest i en lokal vid Munchenbryggeriet i Stockholm. Det var mycket god stämning, och fattas bara annat med det starka opinionsstöd partiet har och det starka förtroende i viktiga frågor som vi just nu har hos väljarna. Men tro inte att självgodheten genomsyrade festen, tvärtom. Statsministern påminde oss om att man hela tiden måste förtjäna väljarnas förtroende och att man aldrig får ta sitt väljarstöd för givet. Fast han var förståss väldigt glad också, och det tycker jag han förtjänar att få vara med tanke på sitt tunga ansvar att hålla ihop en regering och styra ett land under de tuffa förutsättningar som gäller just nu i vår omvärld. På högra bilden förbereder sig statsministern för att hålla sitt traditionella tal där han tackar för maten.

Under festen fick vi klart för oss att i samma hus, en bit längre bort, hade samtidigt Socialdemokraterna sin julfest. Jag misstänker att den var något mer dämpad. Även om Juholt har bjudit på många skratt den senaste tiden.
Ny hård internkritik mot Håkan Juholt

2011-12-13

I föregående blogginlägg berättade jag att Socialdemokraterna redan nu - innan man ens vet hur överenskommelsen ser ut, säger kategoriskt nej till att Sverige ansluter sig till Euroländernas stabiliseringspakt. Faktum är att Håkan Juholt tog denna position redan i fredags förmiddag förra veckan, trots att Euroländerna först på eftermiddagen samma dag hade enats om hur överenskommelsen skulle se ut....

I dag fick S-ledaren kritik för sitt beslut internt - av sin partikollega Thomas Östros som vill vänta och se hur den nya pakten utvecklas innan man fattar ett beslut. Alltså samma position som vi moderater har. Östros säger att Juholt borde öppna dörren på glänt igen och att "det här är alldeles för viktiga frågor för att spela på volley, nu gäller det att föra en långsiktig diskussion".

För en gångs skull har jag svårt att inte hålla med Östros.
Allvarstyngd statsminister återrapporterade från EU:s toppmöte

2011-12-13

I dag höll statsminister Reinfeldt sitt traditionella återrapportering till riksdagen efter det nyligen genomförda EU-toppmötet. Fokus låg naturligtvis på förslaget om skärpt budgetdisciplin och fördjupat samarbete mellan de 17 Euro-länderna, där man erbjuder övriga EU-länder att ansluta sig till det fördjupade samarbetet. Statsministern var dock tydlig med att denna fråga för svensk del avgörs av riksdagen.

Statsministern var också tydlig med att det är för tidigt att säga om Sverige ska vara med eller inte, eftersom det är oklart vad detta innebär för svensk del. Avtalet är skrivet för länderna inom Euroområdet, och det är oklart vad det betyder för länder som står utanför Euron. Det krävs först en grundlig analys, och sådana analyser påbörjas nu även i många andra EU-länder. Det mesta av det som föreslås i avtalet är samtidigt sådant som vi i Sverige redan på ett eller annat sätt har i vår egen lagstiftning. Sverige är också ett av få EU-länder som idag uppfyller dessa regler.

Statsministerns tydliga budskap var att det är klokt att veta vad man tar ställning till innan man tar ett definitivt beslut, och att ett deltagande förutsätter ett brett stöd i Sveriges Riksdag. EU ska besluta om frågan först i mars, så det finns gott om tid för Riksdagen att analysera läget. Trots detta har Folkpartiet redan idag gjort tydliga uttalanden att man vill att Sverige ska vara med i samarbetet. Från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna framfördes tydligt motstånd mot sådana tankar i samband med dagens återrapportering. Jag tycker det är synd att partier förhastar sig innan man har bilden klar för sig. Frågan förtjänar en seriös diskussion.
Konsumentverket vill omyndigförklara hela svenska folket

2011-12-13

I dag har Konsumentverket lämnat förslag till regeringen som rör telekommarknaden. Bland annat föreslås att gällande lagstiftning ses över så att den maximala bindningstiden för elektroniska kommunikationstjänster minskas till ett år eller mindre. "På så sätt kan konsumenter inom en rimlig tid slippa en tjänst som de kanske tycker är både dålig och dyr", säger Konsumentverkets generaldirektör, Gunnar Larsson.

Man tar sig för pannan för dessa självpåtagna förmyndare. Varför ska vi lagstifta om att begränsa tiden för de mobiltelefonavtal en konsument ska få ingå med sin operatör? Och detta trots att vi vet att långa bindningstider sänker abonnentens kostnad? Är det inte upp till varje konsument att bestämma själv? Vad blir nästa steg? Att förbjuda bunden ränta på banklånen längre tid än ett år eller kanske att förbjuda fleråriga fasta elprisavtal? Argumentet att det ska vara lättare att byta avtal borde gälla lika på alla marknader.

Jag tycker det är skrämmande att svenska myndigheter försöker agera förmyndare för svenska folket. Det är knappast deras uppgift. Jag utgår från att regeringen kastar detta förslag i papperskorgen.
Övertolkningar av skollagen förstör för eleverna

2011-12-12

Exemplen på övertolkning av skollagen blir allt fler. På senare tid har vi kunnat läsa om hur man förbjudit elever att ta med egen frukt hemifrån för att det anses strida mot att skolan ska vara avgiftsfri! Vi kunde också nyligen läsa om hur lärarna stoppade ett initiativ från föräldrarna i Hyssna att frivilligt samla ihop material till skolans julpyssel - av samma skäl. Föräldrarna skulle inte bekosta skolans verksamhet. Samma argument används emellanåt för att stoppa skolresor, skoldanser eller andra aktiviteter. Det enda resultatet av denna övernitiska tolkning av skollagen blir att elevernas tillvaro utarmas och att vi skickar en signal till föräldrarna att deras engagemang för eleverna och för skolan inte är önskvärt. Det var knappast avsikten med den nya skollagen.

Så här i skolavslutningstider dyker också en annan fråga upp där man alltför ofta verkar övertolka skollagen. Det handlar om skolavslutning eller andra aktiviteter i kyrkan. Jag har genom åren skrivit flera artiklar och blogginlägg om detta. I dag kan vi läsa om hur en förskola i Bollebygd - med hänvisning till skollagen - ställt in ett planerat besök i kyrkan där man skulle fått titta på julkrubban och få en berättelse om varför vi firar jul. Jag tolkar detta som en synnerlig kraftig övertolkning av skollagen som mest tyder på en beröringsskräck inför allt som har med religion att göra. Samma sak gäller skolavslutningar som alltför ofta ställs in med samma argument - de stackars små barnen ska inte utsättas för minsta risk för religiösa inslag. Precis som om det skulle kunna skada någon att en präst vill läsa en välsignelse över barnen?

De senaste dagarna har kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund krävt förtydligande i skollagen för att undanröja alla tvivel om att det är möjligt att hålla skolavslutningar i kyrkan. Ansvarig skolminister, folkpartiledaren Jan Björklund, anser inte att det behövs något sådant förtydligande utan menar att dagens lagstiftning är tydlig och inte alls förhindrar skolavslutning i kyrkan. I en intervju i Dagens Nyheter säger Björklund att "När jag växte upp hade vi skolavslutningar i kyrkan. Jag tycker att man ska ha det i dag också. I den skola vi har i dag är det fullt tillåtet." Det är ett befriande tydligt budskap som borde ge en tydlig signal till alla ansvariga skolledare att skollagen inte alls förhindrar besök vid julkrubban eller en skolavslutning i kyrkan. Samtidigt visar ju alla uppmärksammade vantolkningar att även Göran Hägglund har en viktig poäng med sitt krav. Om alltför många övertolkar eller misstolkar skollagen så måste den kanske förtydligas. Skolverket tolkar exempelvis lagen så att avslutningar kan ske i en kyrka om det, som det står på hemsidan, ”inte förekommer några religiösa inslag”. Även detta anses av många vara en kraftig övertolkning, och det är alltså från den högst ansvariga myndigheten!

I min värld är det inte bara acceptabelt att elever besöker en kyrka, moské, synagoga eller andra tempel eller helgedomar. Det är tvärtom önskvärt. Vi har ett skolämne som heter religion och som syftar till att sprida kunskap och förståelse för olika religioner och livsåskådningar. I alla andra sammanhang talar vi om hur viktigt det är för elever att komma ut i verkligheten utanför skolan och hur viktigt det är att få göra studiebesök som del av undervisningen. Vad är då naturligare än att elever någon gång emellanåt får besöka en helgedom och uppleva en gudstjänst med präster, psalmer, böner och andra ritualer i stället för att bara läsa omdet i en bok? Jag tycker det är en utmärkt lösning att ett besök i den svenska kyrkan sker i samband med en traditionell skolavslutning. Andra helgedomar kan lämpligen besökas i samband med någon av deras stora högtider. Det handlar inte om att indoktrinera elever utan om att ge dem en allsidig undervisning. Att stänga ute eleverna från all verklig kontakt med de stora världsreligionerna kan knappast anses vara förenligt med skollagens syfte.

En viktig sak är också att det sällan är företrädare för andra religioner som motsätter sig en skolavslutning i Svenska kyrkan. För de flesta muslimer, judar eller utövare av andra religioner finns inga problem alls att besöka en kyrka och uppleva en gudstjänst. Nej, det är oftast de högljudda grupperingar av sk "humanister" och politiker på yttersta vänsterkanten som aktivt motverkar elevernas allsidiga utbildning och samtidigt förstör svenska traditioner. Jag tycker det är dags att sätta ned foten. Ateistiska extremister kan rimligen inte tillåtas förstöra för alla andra. Kanske behövs ett förtydligande av skollagen för att stoppa detta? Kanske räcker det att Skolverket ändrar sina rekommendationer? Jag tänker ta upp frågan med mina Alliansvänner i Utbildningsutskottet, och även lyfta frågan nästa gång jag träffar skolminister Jan Björklund.
Fortsatt störst förtroende för moderaternas jobbpolitik

2011-12-12

Enligt en ny SIFO-mätning känner 37 procent av svenskarna störst förtroende för Moderaterna när det gäller jobben och arbetslösheten. 23 procent känner störst förtroende för Socialdemokraterna, medan övriga partier når mellan 1 och 5 procentenheter vardera. Moderaternas övertag över socialdemokraterna är därmed oförändrat på 14 procentenheter sedan förra mätningen i oktober 2010.

Att det ser ut på detta sätt är egentligen inte så konstigt. Moderaterna står för en långsiktighet i jobbpolitiken, även om det emellanåt behövs tillfälliga insatser för att dämpa konjunktursvängningarna. Våra huvudmotståndare, Socialdemokraterna, har däremot knappast någon jobbpolitik alls. Deras viktigaste engagemang verkar ligga i att med hårda och populistiska tongångar kritisera regeringen, kombinerat med vackra ord utan innehåll om att alla borde ha ett jobb. Men deras politik för att komma dit får man titta i stjärnorna efter. Socialdemokraternas enda konkreta förslag innebär kraftigt höjda skatter och arbetsgivareavgifter som slår direkt mot de grupper som har det svårast på arbetsmarknaden, kombinerat med ökade ersättningar till dem som inte arbetar. Samtidigt slår politiken hårt mot flera viktiga branscher. Detta inger inget förtroende om man vill ha fler i arbete.

Just nu känns det som om vi moderater vinner på walk over i jobbfrågan. Det känns onekligen en smula märkligt.
Knappast isfritt på Nordpolen

2011-12-09

Inför klimatmötet i Durban har det emellanåt beskrivits i media som att Nordpolen är mer eller mindre isfri, vilket påstås visa en allt snabbare klimatförändring. Det kan därför vara av intresse att presentera denna satellitbild över isläget på Arktis den 2 december i år (högra bilden) jämfört med läget den 2 december 2007. Man ser hur isutbredningen (lila färg) är lika stor eller till och med något större i år än 2007, och man ser framförallt hur istjockleken är betydligt mer omfattande i år (ju mörkare lila färg desto tjockare och mer kompakt är isen).

Man ser också att snötäcket är betydligt mer omfattande på norra halvklotet i december i år, med betydligt mer omfattande snötäcke i Asien och västra Canada och på Island. Endast Skandinavien och östeuropa har mindre snö i år än 2007.

Jag påstår inte att vi inte ser förändringar i vårt klimat, och vi vet att sommarisen runt Nordpolen varit tunnare och mindre utbredd än normalt de senaste åren. Vissa hävdar att det handlar om naturliga variationer, medan andra är säkra på att det beror på klimatförändringar. Men oavsett vilket är det viktigt att ge en korrekt bild. Nordpolen är definitivt inte isfri vintertid. Inte heller verkar det ju vara en entydig trend att det varje vinter blir mindre is runt Nordpolen.
Möte med studentaktiva folkhögskolestuderande

2011-12-09

I dag har jag deltagit i en paneldebatt och utfrågning om studentinflytande för folkhögskolestuderande på en konferens arrangerad av Sveriges Förenade Studentkårer (SFS). Min motdebattör var förre skolministern Ibrahim Baylan (S). Det blev en intressant timme med många tankeväckande frågor. Folkhögskolorna har en viktig roll där den speciella studiemiljön kan passa väldigt bra för elever som inte känner sig riktigt hemma i andra skolformer. Vi har redan anlitat folkhögskolorna för att erbjuda motivationsutbildningar till elever som inte slutfört grundskolan för att förmå dem att påbörja en gymnasieutbildning. För några år sedan öppnade vi också upp för SFI-utbildning i folkhögskolornas regi. Samtidigt är mycket av folkhögskolornas verksamhet oreglerad, och det kan finnas anledning att styra upp vissa saker och skärpa kvalitetskontrollen. Närmast kommer vi att förbättra utbildningen av lärare på folkhögskolorna samt se över hur det statliga ekonomiska stödet till folkhögskolorna fördelas.

Juholt backar igen.....

2011-12-08

I går ifrågasatte jag s-ledaren Håkan Juholts stolliga uttalande om att alla mobilnät ska kunna nås från exakt alla platser i hela Sverige. Förslaget var helt enkelt fullständigt orimligt och ologiskt, vilket även Post- och Telestyrelsen snabbt påpekade. Och idag backar Juholt ytterligare en gång från ett av sina slarvigt genomtänkta utspel. (Bilden kommer från Sveriges Radios websida idag.)


Sanningen vinner alltid i längden

2011-12-08

I dag har jag detta korta debattinlägg i Svenljunga Tranemo Tidning.
Vilka argument man än använder så brukar sanningen ändå vinna till slut.

Rekordnivå för Moderaterna i SCB:s partisympatiundersökning

2011-12-07

November månads stora partisympatiundersökning från SCB, den mest omfattande mätning som görs i Sverige (i maj och november varje år), presenterades idag. Den bekräftade övriga mätningar som presenterats den senaste tiden och visar ett sensationellt bra resultat för oss moderater som når vår högsta nivå någonsin hos SCB, 33,4%. Samtidigt når Socialdemokraterna sin lägsta nivå någonsin hos SCB, med 27,7%. Moderaterna växer i de flesta åldrar och grupper i samhället och är största parti i större delen av landet, bortsett från de nordligaste delarna. Hela undersökningen finns att läsa i den officiella publikationen på SCB:s hemsida. Där kan man bland annat se fördelningen efter ålder, utbildning, medlemskap i fackförbund, samt var man bor i landet.
Bilden kommer från SVT:s hemsida.
Verkligheten hann ifatt populismen

2011-12-07

Förra hösten vann den samlade oppositionen (S, SD, MP och V) en uppmärksammad votering där man minskade anslagen till regeringskansliet med 300 miljoner, trots att det redan då stod klart att det riskerade att medföra nedläggning av ett antal ambassader runt om i världen. Oppositionen var så förblindade av möjligheten att lyckas fälla regeringen i en omröstning att man struntade i kritiken och varningarna för effekterna.

I dag tog riksdagen, med stöd av Socialdemokraterna, beslut om att återföra dessa 300 miljoner till regeringskansliet igen. Verkligheten hann ifatt Socialdemokraterna och de tog nu sitt ansvar och rättade därmed till det tidigare olyckliga beslutet och gav tillbaka pengarna. Sunt förnuft segrade till slut. Överenskommelsen innebär bl.a. att ambassaderna i Hanoi, Buenos Aires, Luanda och Kuala Lumpur räddats från nedläggning.
Moderaterna i Svenljunga tar strid mot felaktiga prioriteringar

2011-12-07

I bland känns det extra bra att vara moderat, exempelvis när man ser konkreta bevis på hur moderater på kommunal nivå gör skillnad i den politiska debatten. Moderaterna i Svenljunga är ett bra exempel på detta. I nedanstående debattartikel från förra numret av Svenljunga Tranemo Tidning tar Svenljungamoderaterna strid mot förslaget att investera ytterligare fyra miljoner i en friidrottsanläggning, samtidigt som kommunen har så ont om pengar att man måste spara fyra miljoner på skolan och fyra miljoner på socialnämnden.

Förra gången Svenljunga kommun utmärkte sig i ekonomiskt risktagande var när man tog beslut om att investera nära 25 miljoner (!) på en byggnad för ett nytt mejeri i Kalv. Moderaternas förstanamn, Johan Björkman, överklagade detta beslut till domstol med motiveringen att det skulle innebära ett olagligt stöd till en enskild näringsidkare. Björkman fick rätt, och Förvaltningsrätten i Jönköping beslutade att kommunfullmäktiges beslut skulle upphävas med omedelbar verkan. Men kommunen var så angelägna om att riskera skattebetalarnas pengar att man överklagade till kammarrätten. Men efter en tid återkallades överklagandet och mejeriet stoppades.

Moderater som Johan Björkman och hans kolleger behövs, de är ett föredöme och visar att det spelar stor roll vilka politiker man väljer in i kommunfullmäktige. Det är ingen slump att Svenljunga kommun har en svag ekonomi. Mycket beror på bristande politiskt ansvarstagande genom åren.

Nytt ogenomtänkt utspel från Juholt, denna gång om mobilnäten

2011-12-07

Ibland vet man inte om man ska skratta eller gråta åt Socialdemokraternas partiledare Håkan Juholt. I dag släpptes ett nytt utspel där han skjuter från höften med nya orealistiska och ogenomtänkta förslag. Nu vill han att samtliga teleoperatörer ska vara skyldiga att erbjuda alla kunder i hela landet sina tjänster – också långt ute i glesbygden. "Man kan inte ha rätt att välja bort medborgare för att det är för dyrt", säger Juholt till Dagens Nyheter.

Den ansvariga myndigheten, Post och Telestyrelsen, gick direkt ut och sågade Juholts förslag som helt orealistiskt. "Sverige ligger redan i Europatoppen när det gäller mobilnätens täckning och att även nå de sista procenten låter sig knappast göras", påpekar Olof Bjurö på PTS i en intervju i DN. "Ska man bygga master så att alla får tillgång till mobilnäten blir det oerhört dyrt. Dessutom måste man då bygga master där vi inte får bygga, till exempel i naturskyddade områden. Man måste också bygga vägar fram till masterna. Det kommer helt enkelt inte att gå", säger Olof Bjurö.

Man kan ju också fundera över vem som får betala om Juholt får som han vill? Sjävklart skulle den gigantiska kostnaden vältras över på konsumenterna. Så blir det alltid.
Gruppmöte och julmat med Markmoderaterna

2011-12-05I kväll hade Markmoderaterna sitt sista gruppmöte före jul, och traditionsenligt avslutades det med ett imponerande julbord, där nästan allt var hemlagat av vår gruppledare Madeleine Ekman Boldizar. Tack! Det var för övrigt första gången vi hade julavslutning i vår nya fina lokal i bottenvåningen på gamla Posthuset i Kinna.

Gruppmötet handlade naturligt nog mest om kommunens ekonomi, och prognosen tyder på att året kommer att sluta utan underskott, till stor del tack vare att kommunstyrelsen själv sparat 16 miljoner på sin egen verksamhet. Så ska det se ut - kommunstyrelsen ska föregå med gott exempel och dra tyngsta lasset, om man är ett föredöme så kommer övriga förvaltningar också att bidra med det de kan. En eloge till vårt kommunalråd Margareta Lövgren och alla andra moderater i kommunen som visar att vi tar ekonomiskt ansvar för att trygga välfärden, inte bara på riksnivå utan även i Marks kommun.
S och SD bluffar om sjukskrivningar

2011-12-04

I fredags fanns denna upplysande debattartikel i Expressen, undertecknad av socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) och Alliansföreträdare från Socialförsäkringsutskottet. Bakgrunden är de populistiska utspelen från oppositionen rörande sjukförsäkringen. Oppositionens förslag behöver inte nödvändigtvis betyda en förbättring utan lika gärna kan bli en försämring. Den högljudda tonen från oppositionen handlar mest om cynisk politisk populism. Regeringen vill däremot göra en grundlig analys av alternativen innan vi lägger fram ett detaljerat förslag till våren då utredningen är klar. Jag skrev om detta även 1/7 och 18/9 i år. Inläggen finns som vanligt att läsa i Sjukvårds- och sjukförsäkringsbloggen i bloggarkivet.


S och SD bluffar om sjukskrivningar

Det är ovärdigt att skrämma ­människor för att ta några billiga poänger, skriver Ulf Kristersson och allians­företrädare i socialförsäkrings­utskottet.

Debatten om sjukförsäkringen är viktig, men tyvärr inte alltid så saklig. Den här veckan har S, MP, SD och V valt att bilda gemensam opposition i riksdagens socialförsäkringsutskott. Vi hör de vanliga anklagelserna om att sjuka får avbryta behandlingar och att de som inte kan jobba alls tvingas söka jobb som inte existerar.

Vi tar gärna debatten, men fakta är följande: Före reformen och rehabiliteringskedjan kunde en sjukskriven person egentligen när som helst prövas mot hela arbetsmarknaden, om försäkringskassan bedömde att man inte kunde fortsätta på sitt nuvarande jobb. Men i praktiken lämnades tiotusentals i passiva sjukskrivningar, och det brast i rättssäkerhet. Så kunde vi inte ha det, och många ansvarsfulla politiker - även socialdemokrater - insåg att detta var ohållbart.

Sedan 2008 gäller alltså den så kallade rehabiliteringskedjan. En viktig fördel är att prövning av arbetsförmågan sker tidigt och vid fasta tidpunkter som är kända för den sjukskrivne. Det är arbetsförmågan som prövas vid dessa tidsgränser - inte själva sjukdomen. Efter 180 dagar prövas arbetsförmågan mot andra jobb än hos egna arbetsgivaren. För en stor majoritet betyder denna tidsgräns att man kommer tillbaka till sitt vanliga jobb. Andra kan inte jobba alls och får i stället fortsatt sjukpenning tills de kan arbeta eller kan få arbetslivsintroduktion hos arbetsförmedlingen. Detta gäller också om man fortsatt genomgår medicinsk behandling.

Men oppositionen vill inte prata om detta. Inte heller om det viktiga faktum att de inte alls vill ta bort 180-dagars-prövningen, som det ofta låter. Själva arbetsförmågan ska även i oppositionens modell bedömas mot hela arbetsmarknaden. Men de jobben ska kallas "normalt förekommande" i stället för "reguljära".

Valet av arbetsmarknadsbegrepp är en rätt komplicerad fråga, som absolut bör diskuteras. Så görs redan bland de experter som vi har givit uppdraget att analysera hur verklig arbetsförmåga kan bedömas mer rättvist. Hade det varit så okomplicerat, att bara ändra några ord, borde ju den samlade oppositionen nu själv stifta lagen - och sedan ta ansvar för sin politiska gemenskap. Eftersom oppositionen numera är för själva prövningen, innebär det också att alla partier står bakom rehabiliteringskedjans grundtanke: att arbetsförmågan vid långa sjukfall bör prövas mot en successivt vidgad arbetsmarknad. Det är positivt att vi i praktiken - om än inte i retoriken - går mot ökad samsyn om att arbetslinjen behövs även i sjukförsäkringen.

Försäkringskassan utreder nu vilket arbetsmarknadsbegrepp som bäst gynnar rättssäkerheten - dagens, det förra eller något helt annat. Vi är öppna, och redan i mars 2012 är utredningen klar. Med årets budget genomförs också viktiga justeringar där det uppstått problem när rehabiliteringskedjan infördes.

Tomas Eneroth, S, Erik Almqvist, SD, och de andra hävdar att dagens prövning vid 180 dagars sjukskrivning innebär att många sjuka plötsligt får sin sjukpenning indragen. Det är fel, lagstiftningen är tvärtom mycket tydlig. Svårt sjuka och människor med sjukdomar som kräver lång tids medicinsk rehabilitering har en tryggare försörjning nu än tidigare. Vi förstår att de fyra oppositionspartierna vill hålla liv i sjukförsäkringsdebatten. Och vi tar den gärna. Men sluta svartmåla motståndarens människosyn. Det är faktiskt ovärdigt att skrämma människor som behöver våra gemensamma omsorger, för att själv ta några billiga poänger.

Ulf Kristersson, M, är socialförsäkringsminister. Gunnar Axén, M, Ulf Nilsson, FP, Solveig Zander, C, och Emma Henriksson, KD, är ledamöter i socialförsäkringsutskottet.

Västsvensk Moderatkonferens i Borås

2011-12-03I går eftermiddag och idag har över 200 moderata politiker från Västsverige samlats i Borås för en lokal västsvensk konferens. Invigningstalare var infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, som ju för övrigt var min första utskottsordförande för Arbetsmarknadsutskottet när jag blev invald i Riksdagen 2006. Därefter blev det seminarier om intressanta ämnen och politiska utmaningar, och i går kväll hade vi en trevlig middag tillsammans. Stämningen bland oss moderater är givetvis på topp just nu, med starka opinionssiffror i ryggen. Det är viktigt att vi som är verksamma inom riksdag, region och kommuner för att utbyta erfarenheter och lär av varandra för att utveckla den moderata politiken på lokalplanet.Catharina Elmsäter-Svärd tillsammans med Moderaternas kommunalråd Margareta Lövgren, som också är förbundsordförande för Moderaterna i Södra Älvsborg (Sjuhärad).
Besök på SFI-utbildning i Borås

2011-12-03I går fortsatte jag min besöksturne till olika SFI-utbildningar (Svenskundervisning för invandrare), denna gång till Borås. Jag fick först träffa rektorn, ett elevombud och två lärare. Den ena läraren arbetade med de elever som har allra sämst förkunskaper och ofta helt saknar utbildning från hemlandet. Den andra läraren anbetade med invandrarelever med god grundutbildning, och dessa elever får SFI-undervisning i samarbete med Högskolan i Borås. Jag fick sedan vara med på två lektioner, först en lektion med elever som var alldeles i början av sin svenskundervisning (fotona ovan), därefter på en lektion där eleverna var uppe på högsta nivån (D-nivån) i svenska. På den sista lektionen blev det mycket samtal med eleverna om möjligheterna att studera vidare och att kunna komma in på arbetsmarknaden. En lärorik förmiddag som inte minst belyste de stora skillnaderna i utbildningsbakgrund och förkunskaper bland de invandrare som kommer till Sverige. Just nu är de två stora grupperna nyanlända invandrare i Borås från Somalia och Afghanistan. Men även inom dessa grupper finns stora variationer i kunskaper och utbildning.
Klimatextremisterna har mycket att bevisa

2011-12-02

Den här veckan startar klimattoppmötet i Sydafrika. Totalt förväntas 15.000 delegater komma till Durban, och ytterligare kanske 5.000 personer från olika organisationer och lobbygrupper och andra intresserade väntas dyka upp. Alla hotell är uppbokade sedan länge och bara hotellnätterna förväntas ge intäkter på en halv miljard kronor. I Sydafrika bedömer många experter att den ekonomiska betydelsen för landet är större än VM i fotboll.

Jag har tidigare konstaterat att klimatfrågan numera hanteras mer balanserat av de flesta politiker, även om Miljöpartisterna och enstaka andra politiker är lika extrema som vanligt. Bland forskarna finns idag också en betydligt mer nyanserad och mångfasetterad bild. Häromdagen fick vi exempelvis en dragning i Utbildningsutskottet om förslag till gemensam EU-strategi för forskning som belyser den nya mer ödmjuka linjen. Ett av fem föreslagna EU-forskningsområden rör klimatförändringarna, och så här skriver Ministerrådet, en text som även den svenska regeringen och Riksdagens utbildningsutskott instämmer i:

"Klimatförändring är en av vår tids största utmaningar. Kunskapen om samhällets och ekosystemens sårbarhet för och motståndskraft mot klimatriskerna är dock fortfarande dålig. Det finns även ett behov av att bättre förstå de grundläggande processer som styr klimatsystemet för att man lättare ska kunna upptäcka klimatförändringarna och fastställa dess orsaker (mänsklig eller naturlig påverkan) samt skilja mellan klimatförändring och klimatvariationer."

Trots den nya ödmjukhet som syns i klimatdiskussionerna har extremisterna andats morgonluft inför klimatmötet i Durban, och drömmer sig tillbaka till domedagsprofetiorna inför klimattoppmötet i Köpenhamn 2009. Gamla övergivna katastrofmodeller dammas av på nytt. Aftonbladet har exempelvis just nu en synnerligen oseriös artikel där man beskriver hur allt liv på jorden skulle utrotas om temperaturen stiger sex grader...

I själva verket har klimatmodellerna visat sig vara synnerligen bristfälliga. Verkligheten har inte alls bekräftat de klimateffekter som extremisterna hotade med i början av 2000-talet. Det finns exempelvis inget som tyder på att antalet orkaner på jorden skulle ha ökat, snarare tvärtom. Inte heller har havsnivåerna stigit på det dramatiska sätt som alarmisterna hotade med för tio år sedan. Fortfarande saknas också bevis på att mänskliga koldioxidutsläpp är orsaken till stigande temperaturer på jorden, trots att man forskat om detta i flera decennier. (Från början var faktiskt skälet för denna teori att man helt enkelt inte kunde komma på någon bättre förklaring). De officiella mätserier som redovisas visar dessutom att den temperaturuppgång som skedde fram till slutet av 1990-talet har stagnerat. De senaste tio åren syns ingen tydlig fortsatt temperaturökning, och detta trots att koldioxidutsläppen ständigt når nya rekordnivåer. Sambandet mellan koldioxidutsläpp och stigande temperaturer känns alltmer tveksamt, särskilt i takt med att ny forskning leder till nya alternativa teorier om vad som styr klimatet.

I takt med att den ekonomiska verkligheten kommit ifatt världens länder så börjar man samtidigt också se mer nyktert på extrema subventioner av olönsamma energikällor och dyra åtgärder för minskning av koldioxidutsläppen. I dag är det i stort sett bara EU som officiellt visar intresse för klimatfrågan, men även här börjar intresset svalna i många länder. I Sverige har Riksrevisionen konstaterat att många av Sveriges klimatåtgärder är både kostsamma och verkningslösa. Trots detta kräver Miljöpartiet att Sverige ska satsa mycket mer på dyra klimatåtgärder för att "gå före" alla andra länder. Detta trots att de svenska utsläppen inte ens är mätbara globalt sett.

Klimatet kommer alltid att förändras, och det enda normala med vårt väder är att det emellanåt blir extremt. Så har det alltid varit. Det viktiga är att anpassa sig till klimatförändringarna, fortsätta forska kring människans påverkan av klimatet, och att inte förhasta sig när det gäller politiska beslut. Fokus bör givetvis ligga på att motverka sådana akuta miljöproblem som vi vet skadar vår planet i stället för att ösa pengar över mer eller mindre fantasifulla projekt som exempelvis koldioxidlagring i havet som just nu diskuteras.

Tänk om mötet i Durban kunde handla om kamp mot miljöförstöring, svält, avskogning och utfiskning? Tänk om man kunde diskutera en nödvändig energiomställning i takt med att oljan tar slut och för att minska hälsofarlig kol- och vedeldning i fattiga länder? Tänk om man kunde anta en strategi för att hjälpa länder i utsatta områden att anpassa sig till de klimatförändringar som alltid pågår? Eller om man kunde diskutera en strategi för att minska den snabba befolkningsökningen i världen? I stället är väl risken uppenbar att man lägger all tid på att slåss om olika mål för att bekämpa koldioxidutsläpp trots att man vet att man aldrig kommer att kunna enas och inte ens vet om det har något effekt överhuvudtaget för att minska klimatförändringarna. 15.000 delegater får då än en gång åka hem utan att ha uträttat i stort sett någonting alls.
Moderaternas fackliga nätverk

2011-12-01

Efter valet 2006 fick jag partistyrelsens uppdrag att ansvara för Moderaternas fackliga nätverk. Det riktar sig till moderater med politiska förtroendeuppdrag som samtidigt har ett fackligt engagemang. Framöver kommer denna annons att förekomma i olika media för att sprida bättre kunskap till fler om vårt fackliga nätverk. Jag planerar också att bilda en mer löst sammanhållen mailgrupp för alla med moderata sympatier som är intresserad av fackliga frågor, arbetsrätt och andra arbetsmarknadsfrågor. Mer om detta senare.