Mördarsniglar

På denna sida kommer jag att samla alla mina blogginlägg som rör bekämpningen av mördarsnigeln (den spanska skogssnigeln). Att ägna en särskild sida åt detta skadedjur kan tyckas lite konstigt, men det är en fråga där jag engagerat mig lite extra och vid det här laget har det blivit ganska många blogginlägg om sniglarna och hur man kan bekämpa dessa. Frågan engagerar många, inte minst media, och nu går det därför att läsa allt om detta samlat på ett ställe!

Pantersnigeln - vän eller fiende?

2020-06-27

Den som följer mig vet att jag engagerat mig en del i frågan om mördarsnigelns framfart, en fråga som till och med nått riksdagen. Anledningen är den stora skada snigeln gör för både jordbruk, trädgårdsnäring och i vanliga villaträdgårdar. Häromdagen hade jag detta inlägg på twitter. Reaktionerna var många. En del instämde av egen erfarenhet, andra varnade för att även Pantersnigeln (det är det korrekta namnet lärde jag mig, inte leopardsnigel) är en invasiv art. Någon hävdade att denna snigel också kan ge sig på trädgårdsodlingarna, eller i vart fall vissa växter, medan andra gick samma linje som Ted von Proschwitz på Naturhistoriska Riksmuseet i Göteborg. Han är kanske Sveriges främste snigelexpert. Han anser att Pantersnigeln är ofarlig för levande växter och att den bara äter döda växtdelar samt mördarsnigelns ägg. Därför tycker han den kan få vara kvar i trädgården. Däremot krossar han myten om att pantersnigeln äter vuxna mördarsniglar - det är inte sant. Möjligen kan de äta de pyttesmå nykläckta sniglarna. Ytterligare en intressant kunskap är att en mördarsnigel kan lägga 400 ägg per säsong. En pantersnigel förökar sig mycket långsammare och är därmed mindre invasiv.

Själv har jag i år ganska många pantersniglar i trädgården, de finns även i rabatterna, och verkar "gå på jakt" på kvällarna. Men jag har aldrig sett dem sitta i några växter (till skillnad mot mördarsnigeln). Och faktum är att i de delar av trädgården där det är ett flertal pantersniglar är mördarsniglarna ganska få. Och växterna får vara ifred. Det känns i vart fall som ett samband.

Har du egen erfarenhet kring detta ämne är jag nyfiken på all kunskap. Jag vill gärna veta säkert om pantersnigeln är vän eller fiende. Om den verkligen är mördarsnigelns fiende så finns det hopp om att mördarsnigelns framfart kommer att minska efterhand. Lite fascinerande i så fall att mördarsnigelns första riktiga fiende är en annan snigel!  

2008-12-10 Motioner om mördarsnigeln "i allt väsentligt tillgodosedda"


Jag lämnade i höstas in två riksdagsmotioner som handlade om forskning och bekämpning av mördarsnigeln. Ge Jordbruksverket samlat ansvar för kampen mot "mördarsnigeln" och Riktade forskningsmedel för bekämpning av "mördarsnigeln". Mina motioner och ytterligare några motioner i samma ämne har nu behandlats av riksdagens Miljö- och jordbruksutskott, och beslutats av riksdagen idag. Utskottet har gjort en utförlig skrivning i sitt förslag till riksdagsbeslut - och inleder med en hänvisning till snigelträffen i Horred i Marks kommun i juli!

"Utskottet har inhämtat från Jordbruksverket att ett tjugotal experter och myndighetsföreträdare samlades i juli 2008 för att diskutera problemet med den invasiva snigeln Arion lusitanicus, den s.k. mördarsnigeln. Fem områden definierades som det finns behov av att arbeta vidare med. Tre av dessa rör lantbruks- eller trädgårdsgrödor, och på dessa områden finns finansiärer för forskning och försöks- och utvecklingsprojekt, t.ex. Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF), Formas och Jordbruksverket. När det gäller områdena grönytor och privata trädgårdar är det inte lika givet till vem man kan vända sig för att få finansiering, vilket innebär svårigheter att få i gång den verksamhet som behövs på dessa områden."

Utskottet konstaterar också att Jordbruksverket har beviljat pengar till utveckling och anpassning av skördetekniker för att undvika att få sniglar i vallfodret (ensilaget), man har också betalt ut 3,5 miljoner till Fritidsodlingens Riksorganisation för informations- och rådgivningsverksamhet, som även omfattar information om den spanska skogssnigeln. Jordbruksverket och Göteborgs Naturhistoriska museum har utarbetat en informationsbroschyr om snigelbekämpning m.m. (Jordbruksinformation 10–2008), som kan vara till hjälp både för jordbruksföretag och privatpersoner. Utskottet nämner också att Kemikalieinspektionen tidigare i år godkände ett mer verkningsfullt bekämpningsmedel med s.k. nematoder som bekämpar sniglarna genom att överföra bakterier till dem.

Utskottet avslutar skrivningarna om mördarsnigeln med att man "konstaterar i likhet med föregående år att det kan finnas ytterligare behov av forskning och förutsätter att berörda näringar tillsammans med lämpliga forskningsinstitutioner prioriterar detta arbete. Det anförda tillgodoser i allt väsentligt syftet med motionerna. Utskottet föreslår därför att motionerna lämnas utan vidare åtgärd."

Det känns bra att utskottet verkligen gått igenom frågan ordentligt, och till och med uppmärksammat snigelträffen i Horred. Det stämmer också att det faktiskt hänt ett antal saker som går i linje med motionerna. Dessutom kul att motionerna inte avslås på det normalt "brutala" sättet, utan att man i stället konstaterar att motionerna i allt väsentligt tillgodosetts. I riksdagen är det så nära man kan komma att få en motion tillstyrkt utan att den blir det...

 

2008-07-12 Några mediareaktioner på snigelträffen


De flesta media fanns som sagt på plats i Horred i går. Några artiklar där jag blivit citerad:

Göteborgs-Posten
Sveriges Radio Ekoredaktionen (nätupplagan)
Borås Tidning

Borås Tidning publicerade också några korta intervjuer med fyra av oss som var där. Jag känner mig faktiskt hedrad av att få förekomma i sällskap av några av norra Europas främsta snigelexperter!

 

2008-07-11 På mördarsnigelworkshop i Horred
Förmiddagen har jag tillbringat ute på en åker i Lindhult utanför Horred för att träffa snigelforskare och massmedia. Det är jordbruksverkets växtskyddsenhet som har anordnat en tvådagars konferens/workshop där man samlat snigelforskare från Sverige, Norge och Holland. Målet är att skapa ett ökat nationellt och internationellt samarbete, och starta upp fler försöksprojekt för att både förebygga och bekämpa sniglar inom främst lantbruket. I dag besökte man ett fältförsök där man studerar sniglarnas påverkan på vallodling och djurfoder. Samtidigt hölls en mycket välbesökt presskonferens ute på åkern under hotande regnmoln. Mediaintresset var oerhört stort. Bland media på den avsides belägna åkern hittade man såväl Dagens Eko, Radio Sjuhärad, TV4, SVT, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten, Borås Tidning, Hallands Nyheter, Hallandsposten, och flera andra. Intervjupersoner och journalister i små grupper var utspridda över hela åkern.På högra bilden ser vi ett antal kända snigelexperter och nyckelpersoner. Från vänster: Göran Svanfeldt, Sveriges Fritidsodlare, Albert Ester, snigelforskare från Holland, Janne Hagnell, zoolog, Ted von Proschwitz från Naturhistoriska museet i Göteborg, Bengt Johansson, lokal LRF-ordförande och den som brukar åkern där forskningen sker, samt Solveig Haukeland, snigelforskare från Norge. Till dessa kommer de ansvariga på Jordbruksverket. Jag hade själv samtal med bland annat chefen för Jordbruksverkets växtavdelning, Olof Johansson, samt Ted von Proschwitz, Sveriges antagligen främste snigelexpert. Proschwitz berättade bland annat att det nu är styrkt att mördarsnigeln parar sig med den svenska skogssnigeln, man har hittat 90 bekräftade fall runt Göteborg och Stockholm. Risken för en "supersnigel" med mördarsnigelns aptit och den svenska snigelns klimattålighet ökar därmed. Proschwitz var också orolig över ökande problem för lantbruket, som fram till de senaste åren faktiskt varit hyfsat förskonat från snigelproblemen.

Det blev också ett antal intervjuer från media. En fråga jag fick rörde tankarna kring en nationell handlingsplan mot sniglarna. Forskare jag talade med idag anser att Jordbruksverket har god kompetens och är väl lämpat att svara för den samordning som behövs för snigelbekämpningen och svara för information och utbildning. Jag är därför ganska skeptisk till att frågan skulle drivas framåt av att bygga upp ännu en samordningsmyndighet eller sätta ihop byråkratiska handlingsprogram. Ett litet problem är dock att Jordbruksverket idag främst ser som sin uppgift att stötta lantbrukarna och inte i första hand engagera sig för fritidsodlare och villaägare. Jag avser därför att ta intitiativ till att Jordbruksverket får ett tydligt uppdrag från regeringen att samordna all snigelbekämpning, även den del som inte avser lantbruket, och att man får de resurser som behövs för detta.

En fråga som väcktes av forskare jag talade med är att de idag får ansöka om forskningspengar till sin snigelforskning i konkurrens med all annan forskning kring skadedjur, biologi mm. Några forskare efterlyste mer riktade forskningspengar just för snigelforskning. Jag har förståelse för detta. Samtidigt inser jag att även de forskare som sysslar med annan viktig forskning skulle vilja ha öronmärkta pengar. En möjlighet skulle kanske kunna vara att låta Jordbruksverket få en viss resurs till forskning runt snigelfrågan, och sedan låta verket fördela dessa pengar till de bästa forskningsprojekten. Jag tänker i ta upp frågan till diskussion i riksdagen.

Tyvärr verkar Sverige ligga efter andra länder när det gäller insatserna mot sniglarna, något som bekräftades av flera personer jag talade med idag. Åtgärder borde satts in för många år sedan. Men dagens regering tar frågan på allvar och har redan tillfört extra resurser till både Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen. Snigelträffen i Horred är ett bra bevis på att frågan nu förs framåt i snabb takt. Dagens möten var givande men det är fascinerande att dessa små slemmiga odjur kan ställa till sådan uppståndelse!

 

2008-07-10 Presskonferens med mördarsnigelforskare i Horred


Pressmeddelande 2008-07-10

Riksdagsledamot Jan Ericson (m)
Telefon 073-9558919


Jag närvarar vid presskonferens med mördarsnigelforskare i Horred

Förra sommaren ställde jag en fråga till jordbruksministern och miljöministern rörande mördarsniglar. Ytterligare ett par frågor i detta ämne besvarades av ministrarna. Två saker kom ut av svaren. Dels att kemikalieinspektionen fick tre miljoner kronor i ökade resurser för att bland annat granska nya bekämpningsmedel och bekämpningsmetoder mot mördarsniglar, dels att ministern uttalade att det var viktigt att jordbruksverket samordnade den forskning som pågår rörande bekämpning av sniglarna och ökad einformationen till lantbrukare och hushåll om olika bekämpningsmetoder.

I år går det för första gången att köpa nematoder (mikroskopiska maskar) som bekämpningsmedel, sedan detta godkänsts av kemikalieinspektionen. Jag har själv provat detta, hittills med lovande resultat.

Under torsdagen och fredagen denna vecka har Jordbruksverket via Växtskyddscentralen i Skara, bjudit in ett antal snigelforskare från Norge, Sverige och Holland till en snigelworkshop på Helsjöns Folkhögskola i Horred. Det blir under fredag morgon den 11 juli även ett besök på lantbrukaren Bengt Johanssons snigeldrabbade ägor. I samband med detta hålls också en presskonferens ute i det fria klocklan 09.30.

Jag kommer att närvara vid denna presskonferens, främst för att lyssa på vad forskarna har att säga, men kan givetvis också stå till tjänst med svar på eventuella frågor om vad som hänt på den politiska sidan när det gäller kampen mot mördarsniglarna. Det är lätt att ironisera över problemet med sniglarna om man inte själv är drabbad, men för många är sniglarna ett reelt problem, och orsakar ekonomiska konsekvenser. Det är därför glädjande att det nu händer mycket runt snigelfrågan.

I sammanhanget vill jag göra lite reklam för min hemsida och blogg, www.ericsoniubbhult.se. På denna blogg finns en särskild sida i mitt bloggarkiv där jag samlat alla mina blogginlägg om kampen mot mördarsniglarna. Jag tror med ganska stor sannolikhet att det är Sveriges enda "mördarsnigelblogg". Välkommen på ett besök!


 

2008-05-14 Hotet från trädgårdslandet...


Fick just denna på mailen. Trots eventuella upphovsrättsliga tveksamheter kan jag ändå inte låta bli att lägga ut den på bloggen....

I helgen skall förresten mina egna mördarsniglar få smaka på effektiv medicin - nu har jag ett paket med nyinköpta nematoder i kylskåpet, redo att börja arbeta! Bäst att ta tag i problemet innan det blir för stort. 

2008-04-22 Mördarsniglarna får en egen blogg!


Allmänhetens och medias intresse för mördarsniglarna är så stort att jag nu bestämt mig för att samla allt jag skrivit om detta på en egen sida i bloggarkivet. Frågan är om det inte blir Sveriges första snigelblogg?

 

2008-04-22 Oväntat erkännande från (v) - sniglarna är inte regeringens fel!


Men kan man ju inte säga annat än att snigelfrågan engagerar.... men för en gångs skull lägger inte vänsterpartiet skulden på regeringen. Det var ovanligt generöst. Normalt brukar ju Alliansen få skulden för det mesta, allt från dåligt väder till hosta och snuva.
I går uppmärksammade Hallandsposten mitt pressmeddelande rörande regeringens tillskott av pengar till kemikalieinspektionen och godkännandet av biologisk bekämpning av sniglarna genom nematoder. I dag i Borås Tidning får regeringen däremot kritik från en lantbrukare i Horred som befarar att nya bekämpningsmedel inte räcker, och kan skapa andra problem. Han efterfrågar i stället mer forskning. Min Allianskollega från Mark, Claes Västerteg, vice ordf i Miljö- och jordbruksutskottet bemöter kritiken.

För egen del tror jag det är för tidigt att tro att snigelproblemet är slutligt löst, men jag hoppas ändå att de nya bekämpningsmedlen skall visa sig vara effektiva - i Norge har de ju givit goda resultat. Jag är inte heller orolig för biologiska biverkningar - nematoden som skall användas finns redan naturligt i Norge och antagligen även i Sverige enligt kemikalieinspektionen.

Mer forskning kring sniglarna vore också utmärkt, och vad jag hört forskas det för fullt. Däremot det här med handlingsplan, nja. Jag tycker vi redan har alldeles för mycket handlingsplaner och utredningar där frågor fastnar. Ännu en plan löser knappast några problem. Men visst måste vi följa snigelfrågan noga!

 

2008-04-19 Snart drar sniglarna sin sista suck!


Den 17/4 berättade jag på bloggen om att det sannolikt redan i år kommer nya effektivare bekämpningsmedel mot mördarsniglar i Sverige. Prövningen av godkännande av nya preparat har gått snabbare sedan Kemikalieinspektionen fått mer pengar av regeringen. En av de metoder som kemikalieinspektionen nu godkänt är bekämpning med hjälp av nematoder, vilket framgår av en nyhet på Svt TextTV idag. Jag har tittat lite närmare på vad denna bekämpningsmetod innebär.

Forskning och tester i Norge har visat att nematoder, en mikroskopisk mask, angriper mördarsniglar mycket effektivt. I norska försök vid universitetet i Bergen har man konstaterat att 90 procent av sniglarna dör inom fyra veckor. Unga sniglar dödas av parasiten/nematoden genom att masken borrar sig in i porerna och infekterar mördarsnigeln. Eftersom mördarsniglarna äter döda kamrater, sprids sedan parasiten vidare.

Många typer av nematoder finns normalt i naturen. Uppenbart dock ingen typ eller i alla fall inte tillräckligt många som kan ta död på mördarsniglar. Nematoder mot mördarsniglar har tidigare bara kunna köpas utomlands (illegalt) som ett pulver som blandas i vatten och sprids i trädgården. Denna typ av nematoder har tidigare inte varit godkända att använda eller sälja i Sverige. Mycket talar för att ett bekämpningsmedel med nematoder, Nemaslug, snart kommer finnas i butik. Enligt kemikalieinspektionens hemsida finns ett godkännande för Nemaslug, innehavare Becker Underwood Ltd, godkännande 2008-03-18. Så för den goda sakens skull kommer idag lite reklam på bloggen - så här ser produkten ut när den säljs i utlandet. Bilden är hämtat från internet.

Jag tror och hoppas att nematoder blir ett genombrott i bekämpningen av sniglarna, vilket kommer att underlätta inte minst för många lantbrukare som idag drabbas mycket hårt. För egen del som trädgårdsägare kommer jag också att köpa det nya medlet så snart det finns i butik! Men jag hoppas att det kommer fler produkter på marknaden som också kan pressa priset.

 

2008-04-17 Riksdagsdebatt om mördarsniglarnaPressmeddelande 2008-04-17

Riksdagsledamot Jan Ericson (m)
Telefon 073-9558919


Riksdagsdebatt om mördarsniglarna

I går debatterade riksdagen problemet med mördarsniglarna. Detta med anledning av tre olika riksdagsmotioner i frågan från både alliansledamöter och ledamöter från oppositionen.

Miljö- och jordbruksutskottet nämner i sitt yttrande att jordbruksministern svarade på frågor om sniglarnas framfart redan i somras. Även miljöministern besvarade en fråga från mig där jag efterfrågade en snabbare prövning av nya bekämpningsmedel mot sniglarna. I svaret till mig nämnde miljöministern att han var positiv till nya bekämpningsmedel, både kemiska och biologiska, och såg gärna att fler ansökningar om godkännande av bekämpningsmedel skulle komma in till kemikalieinspektionen.

Regeringen har sedan dess tillfört 3 miljoner kronor extra till Kemikalieinspektionen för att de skall ha resurser att snabbare pröva ansökningar om att få sälja bekämpningsmedel i landet. Redan denna sommar kommer också flera nya bekämpningsmedel mot mördarsniglar att börja marknadsföras i Sverige.

Man har även tillfört mer pengar till forskning kring hur lantbrukarna kan undvika att få sniglar i skörden, och jordbruksverket kommer också att genomföra en ordentlig informationskampanj till både lantbrukare och hushåll om hur man kan minska spridningen av sniglarna. Även EU engagerar sig i frågan och förebereder en gemensam EU-policy mot främmande arter som kan hota den naturliga floran och faunan i olika delar av Europa.

Till följd av dessa åtgärder föreslår Miljö- och jordbruksutskottet att riksdagsmotionerna lämnas utan vidare åtgärd. Detta har skapat en politisk diskussion som oppositionen försöker utnyttja.

Socialdemokraternas utspel om en nationell handlingsplan mot sniglarna är dock att slå in öppna dörrar, eftersom den nya regeringen i allt väsentligt redan genomfört de åtgärder som efterfrågas av (s). Man kan möjligen tycka att allt detta borde gjorts för länge sedan, redan under den tid som socialdemokraterna styrde Sverige. Hade inte tidigare (s)-regeringar nonchalerat frågan hade vi kanske inte haft den utbredning av mördarsniglar som vi ser idag?


(Läs min fråga och svaret från miljöministern)

 

2008-02-28 UF-mässa i Borås

(Utdrag ur större blogginlägg)

Under två dagar pågår den stora mässa för UF-företag (Ung företagsamhet) på Åhaga i Borås. Det är inte mindre än 120 UF-företag från gymnasieskolorna runt om i Sjuhärad som ställer ut, och nära 600 elever ingår i företagsledningarna. Vid dagens besök gjorde jag först ett antal nedslag hos några företag från Marks gymnasieskola, eftersom jag träffade eleverna i samband med deras besök i riksdagen i höstas. Det var riktigt kul att se vad det blivit av deras företag.Åtta UF-företag från Mark är nominerade till utmärkelsen bästa UF-företag. Vinnare i Marks lokala tävling blev KLOkast UF som säljer utrustning för plockning av mördarsniglar. Till vänster Julia, VD och Mikaela, försäljningsansvarig. Till höger ser vi företagets marknadsföringsfolk i full aktion. Just detta företag har jag lite speciella känslor för efter mina egna politiska aktiviteter kring mördarsnigelproblemet i somras.

 

2007-11-21 Nu får mördarsniglarna se upp - gymnasieelever tar upp kampen


I samband med mediauppmärksmheten i somras när jag ställde en fråga till jordbruksministern om bekämpning av mördarsniglarna blev jag kontaktad av några elever på Marks Gymnasieskola. Man ville starta sitt UF-företag kring något som hade koppling till bekämpning av sniglar.

I dagarna fick jag e-post från eleverna - och se hur kreativiteten flödat! Vill du beställa? Hör av dig till mig så skall jag skicka beställningen vidare. Kanske årets julklapp......

 

2007-08-31 Var är växthuseffekten???


Växthuseffekten skulle ju ge mildare klimat och mer nederbördsrika höstar. Men den här veckan har det i stället varit mycket kallare än normalt och till och med nattfrost. I augusti!! Som trädgårdsägare är man ganska luttrad i år. Först en regnig kall sommar som gjort att höstblommorna inte börjar blomma förrän nu. Och då kommer frosten....

Enda trösten är att mördarsniglarna försvunnit.

Borås Tidning hade förresten denna nya seriestrip i veckan som följer upp ett kärt gammalt ämne....


 

2007-08-23 Svar på min snigelfråga......


I dag fick jag svar på den fråga jag ställde till jordbruksministern i somras rörande bekämpning av den spanska skogssnigeln.

Frågan har lämnats över till Miljöministern i stället, och hans svar innebär kortfattat att han är positiv till nya bekämpningsmetoder om de bara uppfyller miljökraven. Han skriver att det är Kemikalieinspektionen som skall godkänna nya metoder och preparat, och konstaterar att det tydligen inte inkommit några ansökningar på länge om att få nya metoder godkända. Detta förvånar mig, eftersom snigelproblemet är stort i hela landet, och det borde vara intressant för företag att försöka lansera nya bekämpningsmetoder. När nu ministern så tydligt säger att han är positiv till att företag ansöker om godkännande kan kanske uppmuntra fler producenter i utlandet att intressera sig även för den svenska marknaden? I så fall har kanske min fråga till ministern varit ett litet steg på vägen för att effektivisera bekämpningen av mördarsnigeln. Om det inte hjälper måste man kanske mer aktivt uppmuntra företag att ansöka om tillstånd för nya bekämpningsmetoder för att komma åt problemet.

För egen del fortsätter jag bekämpningen av sniglar i den egna trädgården som förut. Än så länge är inte problemet så stort just hos oss. Men jag kan faktiskt rekommendera medlet "Ferramol Snigeleffekt" som verkar fungera bra, och är skonsamt mot alla andra djur. Tyvärr kostar det en hel del, och det lär knappast vara ekonomiskt möjligt att använda annat än i små villaträdgårdar. På kvällarna är det manuell plockning som gäller, och avlivning sker genom att hälla kokande vatten över sniglarna, snabbt och enkelt.

Jag tänker fortsätta följa problemet med mördarsniglarna, både vad gäller forskning och nya bekämpningsmetoder. Att mördarsniglarna är ett problem som engagerar är tydligt.....eller vad sägs om nedanstående klipp från Borås Tidnings ledarsida den 20 augusti!
 

2007-07-30 Även Hallandsposten uppmärksammar min fråga till ministern


Även Hallandsposten skriver om "mördarsniglarna" - kanske sommarens främsta diskussionsämne i Västsverige vid sidan av vädret? I Hallandspostens artikel uppmärksammas den fråga jag ställde till jordbruksministern i mitten av juli angående att snabbt analysera alla kända bekämpningsmetoder så att alla lämpliga medel och metoder kan användas i Sverige för att bekämpa snigeln. Artikeln tar också upp en annan sak som jag påpekade i min fråga till ministern, att "mördarsnigeln" har börjat para sig med den svenska svarta skogssnigeln. Resultatet blir en ännu värre "supersnigel", både glupsk och klimattålig. Det gäller nog att bekämpa sniglarna nu, innan det är för sent.

Svar från ministern får jag förresten i slutet av augusti enligt besked från riksdagens kansli.

 

2007-07-18 Snigelintervju i Radio Sjuhärad


Problemet med mördarsnigeln engagerar, och i morse blev jag intervjuad i Radio Sjuhärad med anledning av min fråga till jordbruksministern (se bloggen 16/7). Inslaget kan du höra här.

Tillägg 19/7: Även Borås Tidning uppmärksammar min fråga till ministern i denna artikel.

 

2007-07-16 Jag har ställt en fråga till jordbruksministern om "mördarsnigeln"


I dag lämnade jag in en skriftlig fråga till jordbruksministern med anledning av "mördarsnigelns" snabba utbredning. Runt om i Europa, bland annat i Danmark och Tyskland forskas det fram nya bekämpningsmedel och metoder att stoppa snigelns framfart. Tyvärr är flera nya kända effektiva medel och metoder inte godkända i Sverige. Ibland beror det på kända oönskade bieffekter, och ibland beror det på att effekterna ännu inte analyserats tillräckligt.

Mörk spansk skogssnigel, lätt att förväxla med vår vanliga svenska svarta snigel

Jag efterlyser i min fråga att ministern tar initiativ så att alla kända medel och metoder snabbt kan analyseras. Därefter måste ansvariga myndigheter snabbt ge besked om vilka sätt att bekämpa snigeln som kan vara godtagbara i Sverige.

Det skall bli spännande att läsa ministern svar, särskilt som TT meddelar idag att jag inte är ensam om att väcka denna fråga på regeringsnivå. Även Lennart Sacrédeus (kd) har tydligen i dagarna väckt en fråga hos jordbruksministern med anledning av snigelproblemet. Det är utmärkt, och riktar ännu mer ljus på frågan!