Sammanfattning av den nya politiken för 2007 och framåt:
(hämtat från Alliansregeringens första budgetproposition hösten 2006)


Det blir mer lönsamt att arbeta och lättare att anställa
* Från den 1 januari 2007 införs ett särskilt jobbavdrag som tydligt gör det lönsamt för låg- och medelinkomsttagare att välja arbete före bidragsförsörjning. För att särskilt stimulera äldre att stanna kvar på arbetsmarknaden görs avdraget extra stort för dem. Ambitionen är att genomföra ytterligare inkomstskattesänkningar 2008.
* Från den 1 januari 2007 införs s.k. nystartsjobb. Reformen innebär att arbetsgivaravgifterna tas bort för personer som haft arbetslöshetsersättning, sjukpenning, förtidspension och socialbidrag i mer än ett år.
* För att särskilt underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden ges från den 1 juli 2007 ett särskilt avdrag vid beräkningen av arbetsgivaravgifter för dem som vid årets ingång fyllt 19 men inte 25 år.
* För att i större utsträckning ta tillvara äldres potential på arbetsmarknaden, förhindra utanförskap och underlätta anställning slopas den särskilda löneskatten om cirka 16 procent för de som omfattas av det nya ålderspensionssystemet, de som är födda från 1938 och framåt.
* Hushållsnära tjänster görs billigare redan under 2007. Regeringen kommer att återkomma med förslag om skattereduktion för privatpersoners köp av hushållstjänster som bedöms kunna träda i kraft den 1 juli 2007.
* Regeringen vill stimulera sysselsättningen i olika tjänstesektorer genom att bland annat sänka arbetsgivaravgifterna. Ett sådant system måste dock prövas mot EU:s statsstödsregler. Sänkta arbetsgivaravgifter bedöms därför kunna införas tidigast under 2008. * Särskilda instegsjobb införs för invandrare och flyktingar. Reglerna är ungefär desamma som för nystartsjobben, men instegsjobben gäller även offentlig sektor.

Det blir enklare och lönsammare att vara företagare
* Reglerna för beskattning av fåmansbolag, de s.k. 3:12 reglerna, reformeras. I avvaktan på en bredare översyn sker redan 2007 viktiga förbättringar. Utrymmet för kapitalbeskattad inkomst som baseras på lönesumman utvidgas och det s.k. schablonbeloppet i förenklingsregeln höjs.
* Arbetsgivarnas medfinansiering efter andra sjukveckan med 15 procent av sjukpenningkostnaden för anställda slopas.
* Förmögenhetsskatten avvecklas 2008. Detta kommer efterhand att öka tillgången på rikskkapital.
* Företagens administrativa kostnader för samtliga statliga regelverk skall minskas med 25 procent under en period av fyra år.
* Särskilda satsningar görs på affärsrådgivning till kvinnliga företagare och forskning kring kvinnors företagande.
* Skatten på flygresor som den tidigare regeringen beslutat om införs ej.
* Mervärdesskatten för transporter i skidliftar sänks till 6 procent från 1 januari 2007. * Åtgärder vidtas mot snedvridning av konkurrensen mellan offentlig verksamhet/företag och privata företag. Bland annat kommer misstanke om osund konkurrens att kunna prövas vid domstol.

Arbetsmarknadspolitiken effektiviseras
* Regeringen avser att tillföra ökade resurser för att förbättra matchning mellan arbetssökande och lediga jobb.
* Arbetsmarknadsverket (AMV) reformeras från grunden. Länsarbetsnämnderna och Arbetsmarknadsstyrelsen avskaffas. Därmed öppnas för en mer effektiv, flexibel och mindre kostsam administration.
* Den offentliga arbetsförmedlingen kompletteras med alternativa arbetsförmedlingar i facklig eller privat regi.
* Verkningslösa, i vissa fall kontraproduktiva eller mycket dyra arbetsmarknadsåtgärder avskaffas. Det gäller friår, plusjobb, utbildningsvikariat, akademikerjobb, datortek, interpraktikstipendier, arbetsmarknadsutbildning inom det reguljära utbildningsväsendet samt allmänt och förstärkt anställningsstöd.
* Som ny "åtgärd" införs nystartjobben och instegsjobben för invandrare, som ger fast anställning med avtalsenlig lön (jfr ovan)
* Under 2007 avser regeringen att ersätta aktivitetsgarantin med en jobb- och utvecklingsgaranti som omfattar alla som har varit arbetslösa i 300 dagar eller 450 dagar för föräldrar med barn under 18 år. En särskild jobbgaranti för ungdomar under 25 år kommer att genomföras.

Arbetslinjen tydliggörs i arbetslöshetsförsäkringen och incitamenten att arbeta förstärks.
* Arbetslöshetsersättningen förändras till att baseras på de senaste 12 månadernas inkomster i stället för de 6 senaste.
* Ersättningen ska maximalt kunna utgå under 300 ersättningsdagar. Arbetslösa med barn kan dock få ersättning under 450 dagar. Den högsta dagpenningen blir 680 kr per dag. Ersättningen ska vara 80 procent av den förlorade inkomsten under de första 200 dagarna och 70 procent därefter.
* Då ersättningstiden gått ut erbjuds i stället jobb- och utvecklingsgaranti, med en ersättning som motsvarar 65% av inkomsten före arbetslösheten.
* Arbetsvillkoret skärps, studerandevillkoret tas bort och den överhoppningsbara tiden begränsas.
* För att ytterligare stärka incitamenten att arbeta och för att bidra till finansiering av skattesänkningar för låg- och medelinkomsttagare ökas egenfinansieringen av utgifterna i arbetslöshetsförsäkringen med 10 miljarder kronor. Under hösten 2006 tillsätts en utredning med uppgift att utreda och föreslå formerna för en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring.

Förändringar av i sjukpenning och åtgärder mot överutnyttjande
* Inkomsttaket för sjukpenning återställs från tio till sju och en halv gånger prisbasbeloppet från den 1 januari 2007. Därtill införs en ny beräkningsgrund för sjukpenninggrundande inkomst (SGI).
* Insatser görs för en aktivare rehabilitering för återgång till arbete.
* Socialförsäkringsnämnderna avskaffas och tillsynen av socialförsäkringsadministrationen ses över.
* Hälso- och sjukvårdens roll för de sjukfrånvarande med oklara symtom i sjukskrivningsprocessen ses över.
* Arbetet med att gå igenom långa sjukfall och ta tillvara arbetsförmågan effektiviseras och påskyndas.
* Skärpta regler och ökad kontroll i socialförsäkringen föreslås, liksom ökad kontroll samt förbättrad tillämpning av regelverket i arbetslöshetsförsäkringen.
* Brottsundersökningarna av fusk effektiviseras. Därtill ökas effektiviteten i återkravsverksamheten och ränta införs på återkraven.
* Delegationen som arbetar mot felaktigheter med förmåner skall intensifiera sitt arbete under 2007.

Reformer för skola, högre utbildning och livslångt lärande
* Sveriges framtida välstånd har sin grund i kunskap och utbildning. Lärarnas möjligheter till akademisk kompetensutveckling ökas och resurser avsätts för att ge lärarna utökade möjligheter att forska inom tjänsten.
* Reformer för att underlätta validering och kompletterande utbildning för obehöriga lärare införs.
* Nationella mål i svenska införs i årskurs tre.
* Betygskriterierna ses över med målsättning att betyg ska sättas tidigare och i flera steg. Skolor som vill skall kunna införa betyg redan i lågstadiet.
* Skolor som vill skall kunna införa betygsliknande ordningsbetyg
* Kontrollstationer ska införas i årskurs tre, fem och åtta med obligatoriska nationella prov och skärpta krav på individanpassat stöd till eleverna.
* Krafttag mot mobbning, med möjlighet att i extrema fall stänga av elever eller flytta elever som mobbar till annan skola.
* Varje skola ska kvalitetsgranskas vart tredje år.
* Regeringen avser att under mandatperioden föreslå tre inriktningar inom gymnasieskolan: en studieförberedande, en yrkesförberedande, och en lärlingsutbildning.
* En kraftfull satsning genomförs för att förstärka svensk forskning genom att den samlade forskningen tillförs 900 miljoner kronor.
* En utredning tillsätts 2007 med avsikten att avskaffa kårobligatoriet.

Förbättrad sjukvård, äldreomsorg och social omsorg
*För att stimulera till ökad kvalitet och ökad tillgänglighet avser regeringen att under mandatperioden genomföra förändringar som syftar till att öka mångfalden och konkurrensen mellan olika aktörer inom vård och omsorg.
* Stopplagen som hindrat alternativ drift inom sjukvården avskaffas.
* Särskilda vårdguider införs för patienter med stort eller komplicerat vårdbehov
* Ett "Fritt val" införs inom äldreomsorgen. Ett riktat statsbidrag om 300 miljoner kronor utgår för att förbereda reformen till kommunerna.
* En omfattade översyn av den psykiatriska vårdens organisation ska genomföras och en förstärkning av den psykiatriska vården med 250 miljoner kronor per år.
* Ytterligare 250 miljoner kronor avsätts under 2007 till den nationella vårdgarantin.
* Under senare delen av mandatperioden avser regeringen att genomföra en större tandvårdsreform som både stärker högkostnadsskyddet och skapar rimliga villkor för den förebyggande tandvården.
* Extra satsning på åtgärder mot hemlöshet. Ökat samarbete skall förhindra vräkning av barnfamiljer. Förbättring av boendesituationen för den som kommer ut från fängelser eller behandlingshem.
* 500 extra miljoner i investeringsbidrag till kommunerna för byggande av nya former av äldreboenden.
* 1.400 miljoner extra till kommuner och landsting för utveckling av äldreomsorgen för att till exempel:
* utveckla hemsjukvården och hemtjänsten
* göra det lättare att få läkarbesök hemma
* införa förebyggande hembesök för alla över 80 år för att förebygga onödiga skador
* vid behov förbättra maten till de äldre och öka de sociala kontakterna i samband med måltider
* utveckla demensvården
* göra fler och tidigare demensutredningar
* bättre rehabilitering av äldre
* genomgångar av medicinering för att undvika felmedicinering och övermedicinering.

Familjepolitiken förstärks
* En barnomsorgspeng införs så att föräldrar själva kan välja barnomsorg bland en mångfald av utövare.
* En jämställdhetsbonus införs för att öka familjers ekonomiska möjligheter att fördela föräldraledigheten mer jämlikt.
* Kommunerna ges möjlighet att införa kommunalt vårdnadsbidrag, sannolikt från den 1 januari 2008.
* Den allmänna öppna förskolan utvidgas till att omfatta även treåringar. Dessa erbjuds några timmars avgiftsfri förskola per vecka med ett särskilt pedagogiskt innehåll.

Bostäder, boende, fastighetsskatt
* Stopplagen som förhindrar försäljning av hyresfastigheter som ägs av Kommunala bostadsbolag avskaffas.
* 500 extra miljoner i investeringsbidrag till kommunerna för byggande av nya former av äldreboenden.
* Extra satsning på åtgärder mot hemlöshet. Ökat samarbete skall förhindra vräkning av barnfamiljer. Förbättring av boendesituationen för den som kommer ut från fängelser eller behandlingshem.
* Dagens statliga fastighetsskatt avskaffas och ersätts med en låg kommunal fastighetsrelaterad avgift. I ett första steg fryses taxeringsvärdena för småhus och markvärdets betydelse för uttaget av fastighetsskatt och begränsas till 2 kr/kvm med ett tak på maximalt 5000 kr. Fastighetsskatten för flerbostadshus sänks från 0,5 till 0,4 procent från 2007 och från samma år slopas beskattningen av schablonintäkt för bostadsrättsföreningar. Den statliga fastighetsskatten avskaffas helt från och med 2008, och ersätts med en kommunal avgift på max 4.500 kronor per år. Ingen kommer att tvingas betala högre kommunal avgift än vad man tidigare betalat i fastighetsskatt.
* Förmögenhetsskattten avskaffas 2008.

Rättsväsendet förstärks
* Under mandatperioden avser regeringen att genomföra kraftfulla reformer inom rättsväsendet. Sammantaget satsas cirka 1,5 miljarder ytterligare 2007 jämfört med 2006.
* Polisen föreslås få ökade resurser med 250 miljoner kronor under 2007 utöver tidigare aviserade satsningar. Sammantaget tillförs polisen cirka 1 miljard kronor 2007.
* Översyn av vården av dem som döms till rättspsykiatrisk vård. Vård och fängelse skall i vissa fall kunna kombineras, och uppföljning och kontroll av färdigbehandlade skall skärpas för att förhindra nya brott.

Kultur och media
* En tredning tillsätts 2007 med målet att avskaffa TV-licensen och betala SVT via skattemedel i stället.
* Entréavgifterna återinförs på de statliga museerna.
* Ett hundrapunktprogram för kultursektorn planeras.

Miljö- klimat- och energipolitik
* Den gröna skatteväxlingen avbryts. Arbetet med att utveckla effektiva styrmedel prioriteras.
* Den förtida avvecklingen av kärnkraften avbryts. Regeringen kommer dock inte att ge förnyade driftstillstånd till de två reaktorer som har stängts.
* Regeringen vill ta intitiativ för utökat globalt miljösamarbete och åtgärder mot klimathotet.

Färre myndigheter ökar effektiviteten
* Effektiviteten inom offentlig sektor ska förbättras. Som ett led i detta arbete påbörjas avvecklingen av ett antal myndigheter 2007. Det gäller bland annat Integrationsverket, Arbetslivsinstitutet, Myndigheten för skolutveckling och Djurskyddsmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten. Arbetsmiljöverket kommet att bantas kraftigt. Länsarbetsnämnderna avskaffas och arbetsmarknadsstyrelsen läggs ned.

Förstärkning av internationella insatser, översyn av biståndspolitiken
* Sverige kommer att öka sitt internationella engagemang inom försvar och säkerhet. Därför kommer anslagsposten för internationella insatser ökas med 600 miljoner kronor 2007, med ytterligare 100 miljoner kronor 2008 och ytterligare 650 miljoner 2009.
* Översyn av biståndpolitiken - ökad kvalitetskontroll och koncentration till färre länder för ökad effekt.

Stabila statsfinanser utgör grunden
* Stabila statsfinanser utgör grunden för långsikt god ekonomisk utveckling. Det övergripande målet om ett överskott för den offentliga sektorns finansiella sparande om 2 procent av BNP i genomsnitt över en konjunkturcykel ligger fast och utgiftstaket ska hållas. Regeringens ambition är dessutom att utgiftstaket för staten uttryckt som en andel av BNP ska minska något de närmaste åren.
* Budgeteringsmarginalerna för 2006-2008 förstärks jämfört med 2006 års ekonomiska vårproposition som ett resultat av de föreslagna reformerna.
* Regeringen anser att det statliga ägandet av företag ska minska och bedömningen är att en försäljningsvolym på 50 miljarder kronor per år under de kommande tre åren är en rimlig prognos. Intäkterna ska användas för att amortera statsskulden.

En ansvarsfull finansiering
* Sänkta skatter och satsningar på verksamheter ska finansieras på ett ansvarfullt sätt. Mot denna bakgrund föreslår regeringen vissa skattehöjningar och avgiftsförändringar.
* Det regionala grundavdraget inom inkomstskatten slopas.
* Den särskilda nedsättningen av socialavgifter på lönesumman upp till en viss nivå och nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för enmansföretag som anställer slopas.
* Avdragen för fackföreningsavgift och avgifterna till arbetslöshetskassor slopas.
* En förmånsskatt på lånedatorer införs och de icke-avdragsgilla beloppen för resor till och från arbetet och för övriga avgifter höjs.
* Tobaksskatterna på cigaretter, snus, tugg- och rulltobak höjs.
* Som en följd av den slopade medfinansierringen inom sjukförsäkringen höjs sjukförsäkringsavgiften.