Näringslivsbloggen

Äldre blogginlägg om näringsfrågor:

Möte i Göteborg med Transportföretagen

2017-12-11Jag var en av endast två västsvenska riksdagsledamöter (den andre var Rickard Nordin, C) som idag deltog på en träff i Göteborg med Transportföretagen. Ämnet var transportsektorns problem att rekrytera personal. Det gäller allt från buss- och lastbilschaufförer till servicepersonal och motortekniker.

Att en näringssektor har rekryteringsproblem samtidigt som vi har både hög ungdomsarbetslöshet och många nyanlända som vill komma i arbete är mycket besvärande och visar att det är mycket i vårt land som inte fungerar. Jag blev återigen övertygad om att Arbetsförmedlingen inte fungerar. Flera företag vittnade om problemet att få tag i personal och att det är svårt att få hjälp av Arbetsförmedlingen. Det är hög tid att göra om Arbetsförmedlingen i grunden. Dessutom är vi dåliga på att kartlägga nyanländas kunskaper och erfarenheter, det blir ju så när alltför många kommer under kort tid, då hinns inte detta med.

Det blev även mycket diskussioner om hur man rekryterar fler elever till yrkesprogrammen på gymnasiet (att tvinga alla att läsa in högskolebehörighet som regering vill är knappast rätt sätt). Transportföretagens initiativ till att inrätta särskilda motorcollege i nära samarbete med branschen är ett bra initiativ. Likaså är det viktigt att även satsa på yrkesutbildningar inom Komvux och fortsätta att utveckla yrkeshögskolan i nära samarbete med branschen så att man utbildar i aktuella saker och med nya fordon.

Jag lyfte även mitt förslag om studielån för alla typer av körkort, och det fick ett starkt stöd, inte minst som Transportföretagen själva pekar ut ointresset bland unga för att ta körkort som ett stort problem. En representant för ett företag påpekade att man kan få studielån för att utbilda sig till pilot. Varför då inte till chaufför av tunga fordon?
Privata företag tar inga resurser från välfärden!

2017-12-06

Detta är absolut en partsinlaga från Svenskt Näringsliv. Men en seriös och saklig partsinlaga. Läs den!

Myten om skatteläckaget"

Några citat ur artikeln:

"Ett avgörande skäl som regeringen och Vänsterpartiet för fram till att vilja införa det som i praktiken är ett vinststopp i välfärden är att företagens vinster sägs dränera välfärden på pengar. Men detta argument är falskt. Inga pengar försvinner från välfärden därför att privata företag anlitas i stället för offentliga utförare.

Ersättningen till de privata utförarna är nämligen lika hög eller lägre jämfört med den ersättning som offentliga utförare får för samma prestation. Om de privata välfärdsföretagen inte fanns, och kommuner och landsting tog över deras verksamhet, skulle kostnaderna för välfärden sammantaget alltså öka. Därmed skulle högre skatter behöva tas ut från medborgarna. Eller så skulle vi få mindre välfärd för samma skattepengar.

Det verkliga läckaget av skattepengar är i stället den bristande effektivitet som finns i alltför många offentligt drivna verksamheter."


och

"Vår uppmaning till regeringen är självklar: Sluta jaga de privata företagen. De presterar lika hög eller högre kvalitet på nästan alla områden inom välfärden jämfört med de offentliga utförarna, till samma eller lägre ersättning. Ett vinstförbud skulle medföra att huvuddelen av de privata företagen avvecklas. Detta skulle bli dyrare för skattebetalarna.

Det problem som måste åtgärdas är det skatteläckage som finns i den offentligt drivna välfärden. Det totala skatteläckaget hos offentliga utförare kan beräknas till upp mot 60 miljarder kronor, vilket är närmare åtta procent av kommunernas och landstingens totala kostnader för välfärden. Det är dessa välfärdsförluster som måste jagas."

Ogenomtänkt riksdagsbeslut om utökat skydd mot diskriminering

2017-11-16

Förra veckan tog riksdagen ett beslut som vid första anblicken låter tilltalande. "Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet". Självklart är tanken god. Vem kan invända mot rubriken på beslutet?

Problemet är bara att beslutet kan få svåra konsekvenser för en massa små företag. Ändringen innebär nämligen att även företag som vid det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte färre än tio arbetstagare ska omfattas av förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet, om företaget i sin näringsverksamhet tillhandahåller varor och tjänster till allmänheten. Tidigare har företag med färre än tio anställda varit undantagna.

Regelverket bygger på en "skälighetsbedömning" som uppfattas som mycket otydlig av företag redan idag. I utskottets betänkande beskrivs det så här: "De åtgärder för tillgänglighet som krävs är alltså de som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan författning och med hänsyn till de ekonomiska och praktiska förutsättningarna, varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren och den enskilde samt andra omständigheter av betydelse."

Samtidigt står det att "Enligt regeringen innebär skälighetsbedömningen att åtgärderna som kan komma ifråga för småföretag är av enkel katraktär". Hur en liten enmansföretagare (tex frisör, caféägare eller butiksägare) ska ha tid och resurser att tolka detta godtyckliga regelverk verkar ingen ha tänkt på.

Som politiker måste man ibland lyfta blicken. Människor med funktionshinder behöver samhällets stöd på många olika sätt, och det är ju en av välfärdssamhällets viktigare uppgifter. För att bekosta detta behövs skatteintäkter. Dessa får vi från privata företag och deras anställda - det är de som betalar hela vår välfärd och våra pensioner. Om vi försvårar för småföretag riskerar vi att färre startas eller i värsta fall att småföretag avvecklas. Då minskar skatteintäkterna. Det gynnar vare sig de funktionshindrade eller någon annan som behöver vår välfärd. Därför behövs hela tiden en balans i debatten, även i en fråga om diskriminering. Det tjänar alla på.

Moderaterna och Centerpartiet hade en gemensam reservation där vi krävde att regeringen före en lagändring borde gjort en ordentlig konsekvensanalys. Det är allvarligt att lägga ett så omfattande lagförslag utan att först analysera konsekvenserna. Förändringen riskerar att leda till ökade kostnader och försämrade förutsättningar för små företag och deras anställda. Det finns inte heller någon analys av om förändringen faktiskt kommer att påverka situationen för personer med funktionsnedsättning. Tyvärr gick inte riksdagen på vår linje. Ännu ett ogenomtänkt beslut har blivit verklighet.
Grattis Maria Åkerberg och Dermanord - årets företagare 2017

2017-11-02

I dag, för exakt sex år sedan, den 2 november 2011, besökte jag och min riksdagskollega Michael Svensson (M) ett antal företag i Halland, däribland Dermanord i Frillesås. Dermanord tillverkar och saluför ekologiska hudvårdsprodukter. Jag minns att det var en intressant rundtur vi fick på företaget, och att jag imponerades av de eldsjälar som låg bakom satsningen.

Dermanord har blivit en riktig succé. Nyligen utsågs Maria Åkerberg (VD och grundare) av organisationen Företagarna till Årets Företagare i Sverige!

Stort grattis!


Låt oss aldrig någonsin glömma löntagarfonderna

2017-10-04

I dag är det kanelbullens dag. Kanelbullar är gott. Men för många av oss som varit med lite längre symboliserar den 4 oktober något helt annat, nämligen kampen mot löntagarfonderna. Alltså ett av de värsta socialistiska experimenten som genomförts i Sverige. Det hela byggde på att man genom en extra "vinstdelningsskatt" på stora aktiebolags vinster skulle köpa upp deras egna aktier, som sedan förvaltades i fackligt styrda "löntagarfondstyrelser". Steg för steg socialiserades svensk näringsliv. Socialdemokraterna införde löntagarfonderna 1984, trots starkt motstånd, även inom breda LO-grupper som insåg att fondavgifterna skulle minska löneutrymmet. Jag skrev själv min examensuppsats i juridik om detta 1986, där jag både analyserade fackets successiva övertagande av vissa bolag och även föreslog hur man skulle kunna avveckla fonderna. Fonderna skrotades slutligen för gott av Carls Bildts moderatledda regering 1991-94.

Under 1980-talet var den 4 oktober dagen för omfattande demonstrationer mot löntagarfonderna. En av dessa var mitt första egna deltagande i en demonstration, då i Göteborg. Jag har fortfarande kvar mitt plakat. Låt oss aldrig glömma att socialismen ofta och gärna sticker upp sitt fylla tryne. När det händer är det vi moderater som måste gå i spetsen för motkrafterna.

Ibland tar vi vårt fria företagsklimat som självklart, men det var verkligen inte självklart när löntagarfonderna diskuterades som mest i början av 1980-talet. I dag är det som sagt kanelbullens dag. Så varför inte slå två flugor i en smäll och fira löntagarfondernas avskaffande med en god kanelbulle från ett företagsamt privat bageri eller café? Utmärkta representanter för det svenska företagandet.


Heldag i Västsverige med Riksdagens rymdnätverk

2017-09-18

I dag har jag tillbringat dagen på hemmaplan med ett antal medlemmar i Riksdagens rymdnätverk. Först besökte vi Onsala Rymdobservatorium i Råö utanför Kungsbacka, och därefter RUAG Space i Kallebäck i Göteborg.

Västsverige är Sveriges rymdcentrum. Hälften av alla anställda inom rymdindustrin finns här, och de står för två tredjedelar av omsättningen. Viktiga praktiska kommersiella tillämpningar är GPS-teknik, telekommunikation, meteorologi, klimatforskning och övervakningstjänster via satellit.Onsala rymdobservatorium (eng. Onsala Space Observatory, OSO), drivs av Chalmers Tekniska Högskola och är den svenska nationella anläggningen för radioastronomi och förser forskare med utrustning för att studera jorden och resten av universum. Man har ett antal olika antenner och radioteleskop, och deltar i internationella projekt. Vi fick bland annat lära oss mer om hur man sammanlänkar ett stort antal teleskop över hela världen till ett nätverk för att kunne se maximalt ut i rymden. Och att man registrerat oförklarliga pulsljud från avlägsna galaxer.

Ovan tv de två nya radioteleskopen som är av samma typ som de som finns i Ny Ålesund på Svalbard som jag besökte 2008.

Här är vi allihop under det stora radioteleskopet.RUAG Space (Fd Saab Ericsson Space) är Sveriges största företag i rymdbranschen, och har sitt huvudkontor i Kallebäck i Göteborg. Man bygger bland annat antenner, mikrovågsutrustning och datorsystem till satelliter och raketer. Omsättningen hos RUAG växer stadigt och stora delar av detta är rent kommersiell verksamhet. Resten är i huvudsak uppdrag för Europeiska rymdorganisationen ESA. Nedan th exempel på datorenheter till en satellit. Försäljningspriset för en enhet kan ligga runt en miljon kronor.Efter rundvandring på RUAG fick vi föredragningar av såväl ett par underleverantörer till RUAG som från en professor på Chalmers som berättade mer om Chalmers roll i det västsvenska rymdklustret.

I övrigt kan man konstatera att Sveriges andel av den internationella rymdverksamheten är betydligt större än vad som skulle motsvara vår storlek, och svenska forskare och svenska rymdprodukter har gott rykte i omvärlden. Och eftersom rymdverksamhet är en snabbväxande kommersiell framtidsbransch finns det goda framtida affärsmöjligheter för svenska företag. Samtidigt arbetar Esrange utanför Kiruna med planer för att i framtiden kanske kunna genomföra satellituppskjutningar även i Sverige. Idag sker de flesta europeiska raket- och satellituppskjutningar i Franska Guayana i Sydamerika.
Besök hos Torps Lantbruk i Månstad

2017-08-28I dag besökte jag Torps Lantbruk i Månstad, tillsammans med min riksdagskollega Cecilie. Torps Lantbruk är en av Sveriges största mjölkgårdar, med över 400 mjölkkor och en mycket automatiserad och modern anläggning som drivs av Elin och Patrik Johansson. Även LRF:s lokale styrelseledamot Ruben Enochsson var med vid besöket. Ovan tv Elin Johansson tillsammans med en av de veckogamla kalvarna. Th jag och Cecilie i våra allra finaste kläder.

Vi hade ett timslångt samtal om situationen för dagens lantbrukare, med hot om allt fler pålagor, skatter och kostnader, och en växande byråkrati som gör det allt besvärligare att bedriva verksamhet. Inte minst är det besvärande att svenska lantbrukare ofta arbetar under helt andra regler och med helt andra kostnader än sina konkurrenter i andra länder. Myndigheternas förståelse för verksamheten och bristen på helhetssyn är också ett problem, liksom svensk övernitisk tolkning av EU-bestämmelser som många andra europeiska länder mer eller mindre struntar i.

Torps Lantbruk har gjort investeringar på totalt 30 miljoner kronor i verksamheten och har sex anställda. Dagens regering visar ytterst liten förståelse för landsbygden, lantbrukarnas situation och för småföretag i allmänhet. Att då vara lantbrukssmåföretagare på landsbygden gör att man drabbas av alla problem samtidigt. Detta är något vi från moderat sida vill göra stora förändringar av för att gynna svensk matproduktion.Tv en bild på lösdriftsstallet där korna går ut och in som de vill, väljer själva när de ska äta, och går själv till mjölkningsroboten när de vill bli mjölkade. Kanske passerar de en ryggkliare på vägen. Ovan th en ko som är på BB-avdelningen och snart ska föda.Här den populära och automatiska ryggkliaren, som det finns flera stycken i stallet. De är så populära att korna står i kö för att klia sig. Uppenbarligen mycket njutbart.
Lyssna på dem som skapar jobben - de litar mest på moderaterna

2017-07-02Dagens Industri hade i går ett stort reportage där man jämför finansminister Magdalena Andersson (S) och moderaternas ekonomisk-politiske talesperson (och min utskottsgruppledare) Ulf Kristersson. Man konstaterar att trots att svensk ekonomi är urstark tack vare den starka globala högkonjunkturen så är näringslivets förtroende för finansministern extremt lågt. Endast 9% (!) av de 1.100 företagsledarna i Ipsos undersökning har förtroende för finansministern. 52% säger att man helt och hållet saknar förtroende för henne. 88% säger att man har litet eller inget förtroende.

För moderaternas Ulf Kristersson är siffrorna omvända. Han har stärkt sitt förtroende bland företagsledarna, och idag har 58% förtroende för honom. Det är en ökning från 52% för ett år sedan.Ipsos har även undersökt hur näringslivstopparna rankar partierna i olika frågor. 70% anser att Moderaterna har den bästa politiken när det gäller ekonomi, jobb och företagande, medan 10% föredrar Socialdemokraterna.Detta är förvisso en undersökning bland företagsledare, högre chefer och styrelseordförande i företag med fler än tio anställda. Men resultatet är mycket tänkvärt. Det är företagen som ska våga investera, det är de som ska växa och anställa fler, de är nyckeln till hela Sveriges utveckling. Därför borde fler lyssna på vad de tycker om dagens politiska alternativ. Och då är Moderaterna det självklara alternativet.
Utvidgat RUT-avdrag vore ännu en liten pusselbit för fler enkla jobb

2017-07-02

Det är tio år sedan Alliansregeringen införde RUT. Svarta jobb blev vita, jobben blev fler samtidigt som människors vardag blev bättre. I RUT-branschen skapas över 20 000 heltidsjobb, och hälften av de kvinnor som driver RUT-företag är födda utomlands. Många som saknar utbildning har fått sitt första jobb genom RUT. Regeringen har försämrat och halverat RUT. Vi moderater och övriga partier i Alliansen vill tvärtom göra avdraget större och bredare. Det finns inga fula jobb eller fina jobb, utan alla jobb behövs. Att jobba är alltid bättre än att leva på bidrag.

Alliansen gav häromdagen beskedet om att man vill genomföra en utvidgning av RUT-avdraget:
• Tredubbla det maximala RUT-avdraget från 25 000 kronor till 75 000 kronor.
• Införa nya tjänster som ger rätt till RUT-avdrag, Trygghets-RUT (tillsyn av hem vid resa eller frånvaro), Tvätt-RUT (tvätt av kläder som sker utanför hemmet), samt Flytt- och hämt-RUT (flytt av bohag inom samma bostad, hämtning och lämning till återvinning, bortforsling av trädgårdsavfall samt mer omfattande trädgårdsarbete än idag).
• Höjd avdragsrätt för äldre över 80 år från 50 till 60 procent. Äldre är bland de flitigaste användarna av RUT-avdraget. Samtidigt har de ofta knappa resurser. Det finns därför anledning att utreda om avdragsrätten för äldre personer över 80 år ska höjas.
• Ett bredare hemavdrag för äldre, "Senior-RUT". För att möta de äldres utökade behov av hjälp i hemmet bör det ses över om RUT-avdraget ska utökas till ett bredare hem-avdrag för dem över 70 år, där fler eller alla enklare tjänster i hemmet berättigar till skattereduktion.

Beskedet från Alliansen är i sig utmärkt. Men att utvidga RUT till lite fler tjänster är såklart bara en mycket liten pusselbit för att skapa fler jobb, det inser var och en. Viktigare då att Alliansen vill utreda ett mer omfattande RUT-avdrag för äldre som ska omfatta de flesta hushållsnära tjänster som dessa efterfrågar. Detta är den linje moderaterna drivit ett bra tag nu och det känns bra att hela Alliansen är med på tåget. Och då pratar vi sannolikt om ett betydande antal nya jobb.

Vi vet att en hel del av de nyanlända saknar utbildning, många är rent av analfabeter. Om man kommer som vuxen till Sverige och saknar grundskola har man minst 12 års utbildning framför sig för att nå gymnasienivå. Är man analfabet kommer det att ta mycket längre tid än så. Har Sverige råd med detta när det gäller vuxna människor som inte har så många yrkesverksamma år kvar när de studerat klart? Jag tror vi i stället måste skapa en mängd enkla, men riktiga och samhällsnyttiga, jobb för lågutbildade människor. Studera kan man sedan eventuellt göra samtidigt som man jobbar. Linjen att alla ska utbildas till att bli anställningsbara och att det ska råda en utbildningsplikt är utmärkt och självklar. Men man måste hitta lösningar som fungerar. Enkla jobb är en del av nyckeln för att människor ska komma i egen försörjning, och dessa jobb kan man ofta lära sig på arbetsplatsen, samtidigt som man på köpet kommer att utveckla sitt svenska språk. Ett utökat RUT-avdrag är en del i att uppnå detta.
Bra med bred enighet om nya regler för svensk försvarsexport

2017-06-27

Efter den så kallade "Saudi-affären" (ett komplicerat ärende som Alliansen ärvde från tidigare s-regering) tillsatte Alliansregeringen en utredning (KEX-utredningen) om skärpningar av regelverket kring svensk försvarsexport. I går presenterade regeringen en lagrådsremiss om skärpningar av regelverket som i princip innebär att man genomför den överenskommelse som nåddes i den aktuella utredningen. Frågan har beretts av regeringen i nära två års tid på basis av denna utredning, vilket visar hur svåra och komplicerade frågor detta är.

Alla Allianspartier har deltagit i förhandlingarna och står bakom regeringens förslag. Det är viktigt med en bred enighet vilket gör att det nya regelverket kommer att kunna gälla för lång tid. Endast SD och V står utanför överenskommelsen.

Så här beskrivs förslaget i regeringens pressmeddelande:

"Förslaget innebär att mottagarlandets demokratiska status ska utgöra ett centralt villkor för tillståndsprövningen. Ju sämre den demokratiska statusen är desto mindre utrymme för att tillstånd ska beviljas. Om det förekommer allvarliga och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter eller grava brister i mottagarens demokratiska status utgör det hinder för beviljande av tillstånd. I tillståndsprövningen ska också beaktas om exporten motverkar en hållbar utveckling i mottagarlandet. Dessutom klargörs principerna för följdleveranser och internationella samarbeten. Ett brett parlamentariskt stöd gör att reglerna ska ses som långsiktiga. Näringslivet ges därmed förutsägbara villkor för lång tid framåt när det gäller svensk export."

Jag tycker det är klokt att man kunnat enas kring detta. Vi vet att starka krafter inom Miljöpartiet helst vill stoppa all vapenexport, även till fredliga demokratier. Men nu har vi ett regelverk där MP fått backa, och det är viktigt. Det är nämligen helt avgörande för svensk försvarsförmåga att vi också har en svensk försvarsindustri. Gårdagens besked är därför viktigt både för svensk industri och svensk försvarsförmåga. Det är också positivt att överenskommelsen innebär en ökad öppenhet och transparens i frågor som rör krigsmaterielexporten.
Oroväckande att företagskonkurserna ökar så snabbt

2017-05-29

Läste en ekonomitidskrift på flyget och kunde då konstatera att företagskonkurserna nu ökar snabbt. Enligt konkursstatistiken från UC (uc.se/konkursstatistik) steg antalet företagskonkurser under första kvartalet 2017 med 12% jämfört med samma period 2016. Det är en dramatisk ökning.

Lite förvånande kanske är det allra värst inom den överhettade byggindustrin, där har antalet konkurser ökat med hela 33%. Vad som är orsaken till dessa märkliga siffror framgår inte. Även Hotell- och Restaurangbranschen har en kraftig ökning, +20 procent. Antalet konkurser ökar också kraftigt inom detaljhandeln och partihandeln.

Konkurser medför höga kostnader för samhället i form av lönegarantier och bortfall av skatteintäkter. Och för de anställda i de konkursade företagen är det givetvis mycket besvärligt. Konkurser slår också mot andra företag som drabbas av kundförluster, och bankerna riskerar kreditförluster.

Om det ökade antalet konkurser förebådar ekonomiskt sämre tider vet jag inte. Kanske finns även samband med nya pålagor och skattehöjningar för företagen? Möjligen finns det även kriminell verksamhet bakom en del av konkurserna? Men siffrorna är oroväckande oavsett, och att företagskonkurserna främst ökar i branscher som överlag har goda tider är lite förvånande.
Kasta "Välfärdsutredningen" i papperskorgen

2017-05-09

Välfärdsutredningen som regeringen tillsatt presenteras idag. Allt fokus ligger på att begränsa välfärdsföretagens vinster. Samtidigt saknas förslag om det viktiga - att se till att kvalitén är god i alternativt drivna välfärdsverksamheter. Utredningen borde förpassas till papperskorgen.

Moderaterna kommer att stå upp för mångfald och valfrihet i välfärden samtidigt som kvalitetskraven behöver öka. Vi kommer att göra vad vi kan för att stoppa förslag från regeringen som hotar familjers, patienters eller elevers möjligheter att välja de verksamheter som passar dem bäst.

Om vi vill behålla valfriheten och säkra bra kvalitet i välfärden, så måste vi ställa tuffa kvalitetskrav på både privata och offentliga verksamheter. Annars finns risk att man i offentlig sektor slösar bort skattepengar och i privat sektor tjänar pengar på dålig kvalitet.

Välfärdsutredaren, Ilmar Reepalu, har inte utrett hur kvaliteten i välfärden ska kunna bli bättre, utan varit helt inriktad på hur man ska bli kvitt privata aktörer. Han underkänner hela idén om att det går att mäta kvaliteten i välfärden, vilket är befängt. Kan man mäta kvalitet på så mycket annat viktigt i vårt samhälle, varför skulle man inte kunna göra det i välfärden?

Lägger regeringen ett lagförslag baserat på Reepalus usla utredning, så kommer vi göra vad vi kan för att stoppa den. Regeringen borde ta sitt förnuft tillfånga och istället försöka komma överens med Alliansen om hur vi tar fram tuffa och relevanta kvalitetskrav. Vi är redo för sådana diskussioner.
SM i Ung Företagsamhet

2017-05-09

I dag besökte jag Stockholmsmässan i Älvsjö där årets SM-final i Ung Företagsamhet avgörs. Jag har ju gjort det till tradition att besöka ungdomarna från Sjuhärad som lyckats ta sig till riksfinalen. I år blev det ett antal montrar att besöka där ungdomar från Borås, Tranemo och Ulricehamn hade lyckats kvalificera sig till finalen genom att segra i regionfinalen på Åhaga i Borås.

Jag önskar alla Sjuhärads finalister lycka till i finalen!Culina UF säljer en produkt, Boily, som gör att man kan ställa upp ett grytlock så det blir en lagom stor öppning mellan lock och gryta när man lagar mat. The Pillow Company UF tillverkar kuddar av resttyger från en mattfabrikant i Borås.Dare to Wear UF syr upp spetsbehåar, vid behov på beställning för att få rätt passform. Textra UF har utvecklat en kombinerad kökshandduk/grytlapp/grytunderlägg.Se Mig UF utvecklar reflexer i roliga och praktiska utföranden för att fler ska vilja bära reflex. Man har redan vunnit tävlingen om bästa affärsplan. MiljöSam UF har tagit fram en pysselbok för att på ett lättsamt sätt lära barn mer om hur man tar ansvar för miljön.E Productions erbjuder en särskild facebooksida där bland annat företag som söker personal kan presentera sig med en film om företaget. Man vill på olika sätt förbättra möjligheten att förmedla kontakter mellan företag som behöver personal och unga som söker jobb. Kim UF har tagit fram ett memoryspel som syftar till att bekämpa fördomar och som redan sålts till ett antal förskolor i Borås.
Regeringens nya fordonsskatter slår stenhårt mot svensk bilindustri

2017-04-05Dagens Nyheter skriver idag om hur hårt regeringens nya "bonus-malus"-system slår mot svensk bilindustri och därmed svenska jobb. Återigen påminns vi om att klimatpolitiken allvarligt skadar vårt samhälle, utan att göra någon som helst mätbar nytta för klimatet, ens om man accepterar den allra mest alarmistiska inställningen till klimatpolitiken.

Jag är allvarligt bekymrad. Både för att Miljöpartiet finns i Sveriges regering idag och påverkar politiken i fel riktning, men också för att det även inom Alliansen och till och med inom mitt eget parti finns alltför många som applåderar det föreslagna klimatpolitiska ramverket som kommer att legitimera många samhällsskadliga "klimatpolitiska" beslut i framtiden. Om riksdagen antar detta ramverk öppnar vi dörren på vid gavel för mängder av olyckliga framtida beslut.
Förslaget om könskvotering till bolagsstyrelser definitivt stoppat

2017-01-18

I eftermiddags röstade riksdagen definitivt ned förslaget om könskvotering till bolagsstyrelser. Och genom att rösta enligt den moderata linjen uppfyllde jag också mitt tydliga personliga vallöfte att alltid rösta nej till alla förslag om kvotering.

Förslaget om könskvotering skrotades ju redan under utskottsbehandlingen där M, SD, C, L och KD röstade nej. Därmed blev förslaget från utskottet till riksdagen att säga nej. Därför röstade vi vid dagens votering ja (grön knapp) till utskottets förslag (vilket alltså innebar ett nej till könskvotering). Lite komplicerat, men slutet gott och allting gott. I vart fall i denna fråga.


Några mediareaktioner på gårdagens upphandlingsdebatt

2016-12-01

Medias intresse är stort efter gårdagens upphandlingsdebatt. I några artiklar har jag själv blivit citerad eller kommenterad.

Upphandling24.se
Kommunalarbetaren
Byggnadsarbetaren
Uppmärksammad för mina motioner mot alkoholmonopolet

2016-12-01

I går skrev Nyhetssajten Kit.se en artikel om riksdagsledamöter som vill luckra upp alkoholmonopolet. Många moderater i riksdagen ha rmotioner i liknande frågor, inte minst om att underlätta för gårdsförsäljning. Jag fick äran att bli intervjuad häromdagen och fick utmärkt utrymme att redogöra för mina tankar. Intervjun har sammanställts på ett mycket seriöst sätt i artikeln som även innehåller andra kommentarer och intervjuer.

Bakgrunden är två av mina riksdagsmotioner denna höst:
2016/17:1580 Försäljning av öl och vin i licensierade livsmedelsbutiker
och
2016/17:134 Gårdsförsäljning av livsmedel och alkohol
Lite kort om mina inlägg i upphandlingsdebatten

2016-11-30

Jag började med att konstatera att debatten stundtals var helt absurd. Den politiska striden gäller 4 paragrafer. Totalt är den nya upphandlingslagen på ett tusental paragrafer i 264 sidor lagtext. I dessa fyra paragrafer har regeringen helt enkelt klantat sig som jag påpekade i debatten. Man har sprungit rakt in i väggen fullt medvetna om att man inte skulle få igenom sitt bristfälliga lagförslag i riksdagen.

De huvudsakliga invändningarna är:
1. Att småföretag (tex enmansföretag och familjeföretag) kan utestängas från att delta i offentlig upphandling för att man saknar kollektivavtal eller likvärdiga villkor.
2. Att regelverket blir extremt svårt att tillämpa och lämnar utrymme för godtycke. Det kan tex finnas olika kollektivavtal inom samma verksamhetsområde och ibland är det också mycket svårt att jämföra betydelsen av villkor i kollektivavtal med villkor som tillämpas i andra företag. Att lägga detta ansvar på upphandlande kommuner eller myndigheter är helt enkelt orimligt och bädda för godtycklig bedömning. Det blir också oerhört byråkratiskt och tidskrävande.
3. Att svenska företag riskerar att missgynnas gentemot utländska eftersom alla krav utöver lön, arbetstid och semester (det EU kallar för "den hårda kärnan) inte får ställas mot utländska företag som vill verka i Sverige. Om man tillåter denna typ av krav kommer de därför bara att träffa svenska företag och det gör att utländska företag kan erbjuda ett lägre pris. Detta skulle hota svenska företag och svenska jobb.

(Jag utvecklade Alliansens kritik i ett blogginlägg den 21/11 med anledning av att oppositionen körde över regeringen i finansutskottet.)

Jag fortsatte i dagens debatt med att konstatera att Raimo Pärssinen (S) raljerade om att oppositionen bara "krånglar till det med lagtekniska resonemang". Jag påpekade med skärpa att riksdagen faktiskt är lagstiftare! Det är vårt ansvar att föra just lagtekniska resonemang och att analysera konsekvenserna av regeringens lagförslag. Det är det vi är valda för och det är det vi får vårt arvode för. Ett undermåligt lagförslag ska inte godkännas av riksdagen.

Om S-V-MP i likhet med oppositionen tycker det är viktigt med en heltäckande upphandlingslag som främjar ordning och reda på arbetsmarknaden borde man ha tagit ansvar, sökt samförstånd med oppositionen i stället för att lägga fram ett lagförslag som hotar svenska småföretag och svenska jobb, och som fått bedövande kritik från ett flertal remissinstanser, inklusive lagrådet. Hela ansvaret för eventuella sanktionsvagifter från EU (för att Sverige inte infört EU-direktiv i svensk rätt i tid) och hela ansvaret för bristande reglering av de delar som gäller ordning och reda på arbetsmarknaden ligger på regeringen. Varför ville man inte ens diskutera frågan och försöka hitta en lösning som kunde få riksdagens stöd? I stället valde man politisk strid och lade ett lagförslag som man visste att man inte skulle få igenom. En politisk strid av rent partitaktiska skäl var uppenbarligen viktigare än att lösa de faktiska problem som finns.

Alliansen har i sin text (som nu också är riksdagens mening) uppmanat regeringen att återkomma med förslag som löser de återstående delarna i upphandlingslagen. Det är regeringen som styr landet och det är de som har ansvaret för att ta fram lagförslag som kan samla en majoritet i riksdagen.

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) som ansvarar för frågan hade ett eget anförande i debatten. Han bjöd in oss från oppositionen tt "besöka verkligheten" och förklara för taxichaufförerna vid Centralstationen varför vi stoppade dagens lagförslag. Detta erbjudande upprepades av Patrick Björck (S) och Monica Green (S). Mitt svar var att jag uppmanade dem att själva besöka nämnda taxichaufförer och be om ursäkt för att de lagt ett så dåligt lagförslag att det inte gick igenom riksdagen. Det är deras ansvar, inte oppositionens.
Dagens debatt om nya upphandlingsregler

2016-11-30

I dag debatterade riksdagen regeringens proposition om nya regler för offentlig upphandling. Moderaterna hade flera invändningar, och i den viktigaste frågan, den om arbetsrättsliga krav vid upphandling segrade Alliansens linje. Riksdagen sade vid dagens omröstning som väntat nej till de arbetsrättsliga krav som Finansutskottet lyfte ur propositionen häromdagen där Alliansen körde över S-V-MP. Det var bra, det räddar kvar småföretagens möjlighet att delta i upphandlingar, det stoppar risken att utländska företag gynnas på svenska företags bekostnad, och det räddar därigenom svenska jobb.

Jag lyssnade på debatten i drygt 3,5 timmar och avslutade sedan hela debatten med ett eget kortare anförande som följdes av tre repliker från S och V. Detta kan ses i nedanstående videoupptagning, alldeles i slutet av filmen. I nästa blogginlägg ska jag kort redovisa även i ett blogginlägg vad jag sa i debatten.


Finansutskottet säger nej till del av regeringens upphandlingslag

2016-11-21

I torsdags sa Finansutskottet som väntat nej till de delar av regeringens nya upphandlingsproposition som innebär att man ska kräva att företag som deltar i en upphandling har "kollektivavtalsliknande villkor". Moderaterna anser kortfattat att schyssta villkor skall gälla på svensk arbetsmarknad men att man kan använda det lagutrymme som redan finns för att göra bra upphandlingar. I den mån skärpta regler behövs får de inte slå undan benen på små företag som saknar kollektivavtal. Argumenten utvecklade jag i nedanstående blogginlägg den 22/9 (utdrag nedan).

Alliansen säger nej till delar av regeringens nya upphandlingsregler

2016-09-22

I går lämnade jag och mina fyra moderata kolleger i finansutskottet, tillsammans med övriga Allianspartiernas ekonomiskpolitiska talespersoner in en gemensam följdmotion till regeringens proposition om nya upphandlingsregler. Vi säger nej till regeringens förslag att det ska krävas villkor enligt kollektivavtal för alla företag som deltar i offentlig upphandling. Anledningen till detta är flera.

För det första innebär förslaget att småföretag som saknar kollektivavtal kan utestängas från upphandling. Sex av tio företag saknar idag kollektivavtal. Ofta är det småföretag med ingen eller några få anställda, inte sällan familjeföretag. Att utestänga småföretagen från offentlig upphandling riskerar att bli dyrt för skattebetalarna eftersom det minskar konkurrensen.

För det andra blir det extremt svårt att tillämpa regelverket. Dels eftersom det kan finnas flera olika kollektivavtal inom ett verksamhetsområde. Vilket avtal ska tillämpas, och varför ska vissa företag gynnas av att man har mindre fördelaktiga villkor i sina kollektivavtal än vad andra företag har? Dessutom blir det oerhört svårt för upphandlande myndigheter och kommuner att tolka kollektivavtalens innebörd och avgöra om företag utan kollektivavtal uppfyller villkoren eller inte. Allt detta kommer att göra upphandlingarna dyrare vilket också kostar pengar för skattebetalarna.

För det tredje kommer svenska företag att diskrimineras gentemot utländska, eftersom Sverige inte har rätt att kräva kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor av utländska företag som vill verka i Sverige. Att ställa högre krav på svenska företag än på utländska kommer att missgynna svenska företag och hota svenska jobb.

Det är vår uppfattning att upphandlande myndigheter bör föregå med gott exempel när det kommer till att bland annat ta socialt ansvar, och visa miljöhänsyn. Alliansen anser att det är rimligt att, i samband med offentlig upphandling, vid behov ställa sociala krav gällande den så kallade ”hårda kärnan”, alltså det som rör arbetstid, lön och semester. Krav på skäliga arbetsvillkor för de som utför offentligt upphandlade tjänster handlar om att säkerställa att skattemedel används på ett ansvarsfullt sätt. Det handlar om ett ansvarstagande gentemot löntagare och alla de företag som agerar seriöst. Redan gällande lagstiftning ger vissa möjligheter att ställa sociala krav, men Alliansen utesluter inte ytterligare lagstiftning eller andra åtgärder för att säkra goda arbetsvillkor. Detta måste dock ske på ett sätt som värnar små och innovativa företags möjligheter att delta i offentlig upphandling. Regeringens lagförslag uppfyller inte detta krav och därför vill vi försöka stoppa det i denna del. Eftersom Sverigedemokraterna säger sig ha ungefär samma uppfattning som vi finns det god chans att regeringens förslag faller.

I övrigt kan jag bara konstatera att vi har många synpunkter även på andra delar av regeringens mycket omfattande och krångliga proposition. Sverige måste visserligen införliva en del nya EU-regler i svensk rätt, men det hade gått att göra på ett enklare och mer överskådligt sätt. Då upphandlingspropositionen redan är försenad och det föreligger risk för viten om Sverige inte genomför de underliggande EU-direktiven (som vi i många avseenden välkomnar) ser vi ingen annan möjlighet än att bifalla de delar i propositionen som gäller EU-direktivens genomförande, även om man som sagt hade kunnat reglera en del saker på ett mindre komplicerat sätt.

Regeringen är nu upprörd och menar dels att vårt nej medför ökad risk för "slavlöner" på arbetsmarknaden samt att Sverige nu riskerar "EU-böter" för att vi inte genomför ett EU-direktiv. Det senare är för övrigt överdrivet - EU kräver inte att vi ska lagstifta om kollektivavtalskrav. Risken för böter är överdriven, de centrala delarna i lagförslaget, kopplade till EU-direktivet, har riksdagens stöd.

Men visst är frågan om villkoren för de anställda i företag som vinner upphandlingar viktig. Det är därför anmärkningsvärt att regeringen inte gjort några som helst försök att göra upp med oppositionen om ett bättre förslag som inte riskerar att slå ut små familjeföretag som saknar kollektivavtal, och som inte gynnar utländska företag på svenska företags bekostnad. Skulle Sverige mot förmodan drabbas av EU-böter ligger det också helt på regeringens ansvar som presenterat ett så svagt lagförslag att det inte går genom riksdagen. Regeringen får, som vi skriver i vår segrande Alliansmotion i utskottet, helt enkelt komma tillbaka med ett bättre förslag.
Märklig dom mot fotografering från drönare

2016-10-22

Jag reagerade igår när jag hörde på nyheterna om domen i högsta förvaltningsdomstolen som helt förbjuder fotografering från flygande handstyrda fordon, sk drönare. Det är en något märklig dom tycker jag.

Om jag går upp på en kulle eller klättrar upp i ett träd är det okej att ta bilder från luften. Samma sak om jag sitter i ett flygplan, i en skylift eller i en luftballong. Eller fotograferar från taket på ett högt hus eller toppen av ett torn. Då är det fritt fram att ta bilder. Men om kameran finns på en drönare som styrs från marken är det plötsligt ett integritetsproblem.

Kameraövervakningslagen tar sikte på filmning/fotografering dygnet runt av allt som sker på en viss plats. Då krävs tillstånd. Men en drönare rör sig över stora ytor på oftast hög höjd, och jag tycker väl i så fall snarare att det kan jämföras med en "trådlös selfiepinne" i stället för att likställas med kameraövervakning?

Domen riskerar att slå utt ett antal nya företag som med hjälp av denna teknik fotograferar eller filmar allt från konserter och festivaler till krig, katastrofer och olyckor, man hjälper lantmäteriet och fastighetsmäklarna att dokumentera mark och byggnader, man hjälper naturvårdande myndigheter att dokumentera och fotografera djur och natur, och mycket annat.

Inte minst för journalistiken är drönartekniken mycket värdefull. Man kan fotografera farliga händelser och situationer utan att utsätta människor för risker. Samma sak gäller räddningstjänsten - med hjälp av drönare kan man få överblick över bränder och katastrofområden utan att utsätta sig för fara.

För att nyansera diskussionen ska man medge att det finns en del rapporter och nyheter i media om användning av drönare på ett sätt som inte är acceptabelt, tex när man flyger utanför människors fönster och tar bilder in i huset, eller där drönare stört flygtrafiken runt flygplatser. Det senare är inte helt ovanligt. Men om man vill stoppa felaktig användning av drönare är det bättre att ha tydliga regler om när, hur och var drönare inte får användas än att införa ett totalförbud.

Jag vet inte i dagsläget vad man ska göra åt denna dom, men en lagändring känns inte orimlig. Ett totalförbud känns i vart fall väldigt överdrivet.
Företagare från Herrljunga på riksdagsbesök

2016-10-20

I dag hade jag nöjet att ta emot en grupp företagare från Herrljunga för lite samtal och en rundvandring i riksdagen. Herrljunga ingår ju från och med nästa val i vår riksdagsvalkrets, och har mycket gemensamt med Sjuhärad också i övrigt. Några av besökarna känner jag sedan tidigare i samband med andra aktiviteter i Företagarnas regi, medan andra var nya ansikten. Det blev en del samtal om företagsklimat (Herrljunga sticker ut positivt!), bostadsbrist, kompetensförsörjning, infrastruktur och lite av varje. Och såklart en massa kring riksdagsarbetet. Ett jättetrevligt besök!


Ericssons neddragningar borde leda till politisk eftertanke

2016-10-04Avindustrialiseringen av Sverige fortsätter, denna gång är det Ericsson som verkar föredra att lägga all sin produktion utomlands. Borås verkar bli den ort som drabbas hårdast. Givetvis en hemsk situation för de drabbade, även om jag ändå är optimist, både när det gäller Borås och dem som mister sina jobb. Arbetsmarknaden i Borås och Sjuhärad är stark, den hade till och med god motståndskraft under den djupa globala finanskrisen och fordonskrisen. Och de ingenjörer som mister sina jobb lär relativt snabbt hitta nya. Värre är det såklart för andra yrkesgrupper, men med den starka konjunkturen idag och många växande företag i Borås tror jag de flesta anställda relativt snabbt kommer att hitta nya jobb.

Värre är det på lite sikt. Sverige är en liten öppen och konkurrensutsatt nation. Vi kan inte ha helt andra regler, krav och skattenivåer i Sverige än i vår närmaste omvärld. Detta verkar inte dagens regering inse, lika lite som den s-regering som styrde fram till 2006. När Alliansen tillträdde gjorde vi ett antal saker för att stärka det svenska företagsklimatet, men mycket finns kvar att göra. Och nu går utvecklingen i stället åt fel håll.

Att ytterligare höja skatten för svenska ingenjörer är knappast smart om man vill locka fler företag att lägga sin produktion i Sverige och få de som finns att stanna kvar. Regeringens nej till moderaternas förslag om mer matematikundervisning i skolan är också ogenomtänkt. Högre miljöskatter och hårdare miljökrav än i konkurrentländerna försämrar konkurrenskraften och en ny kilometerskatt på lastbilstransporter slår direkt mot industrin som ofta har sina lager "rullande". Hoten mot inrikesflyget slår direkt mot många företag som riskerar sina möjligheter till snabbt resande mellan olika verksamhetsorter. Samtidigt växer byråkratin och regelverket, nu senast förslagen om att krångla till och försvåra offentlig upphandling. Listan kan göras längre - förslagen från regeringen som gynnar företagande och jobb är försvinnande få och förslagen som slår mot företagande och jobb förskräckande många. Samtidigt ska företagen slåss mot den negativa bild som sprids från vänsterdebattörer om att företagande i grunden är något fult, att företagare är onda och att den som anställer är en utsugare...

Som jag skrev på Twitter igår skyller jag inte Ericssons neddragningar på dagens regering. Men med den politik man för känner jag stor oro för att Sverige kommer att mista många företag och många arbetstillfällen framöver. Företagsklimatet och villkoren för att anställa är kanske Sveriges allra viktigaste politiska fråga. Det är de privata företagen och de som arbetar i privat sektor som med sina skatter finansierar all offentlig verksamhet, alla offentliganställda och all vår välfärd och våra pensioner. Detta glöms alltför ofta bort i debatten.
Alliansen säger nej till delar av regeringens nya upphandlingsregler

2016-09-22I går lämnade jag och mina fyra moderata kolleger i finansutskottet, tillsammans med övriga Allianspartiernas ekonomiskpolitiska talespersoner in en gemensam följdmotion till regeringens proposition om nya upphandlingsregler. Vi säger nej till regeringens förslag att det ska krävas villkor enligt kollektivavtal för alla företag som deltar i offentlig upphandling. Anledningen till detta är flera.

För det första innebär förslaget att småföretag som saknar kollektivavtal kan utestängas från upphandling. Sex av tio företag saknar idag kollektivavtal. Ofta är det småföretag med ingen eller några få anställda, inte sällan familjeföretag. Att utestänga småföretagen från offentlig upphandling riskerar att bli dyrt för skattebetalarna eftersom det minskar konkurrensen.

För det andra blir det extremt svårt att tillämpa regelverket. Dels eftersom det kan finnas flera olika kollektivavtal inom ett verksamhetsområde. Vilket avtal ska tillämpas, och varför ska vissa företag gynnas av att man har mindre fördelaktiga villkor i sina kollektivavtal än vad andra företag har? Dessutom blir det oerhört svårt för upphandlande myndigheter och kommuner att tolka kollektivavtalens innebörd och avgöra om företag utan kollektivavtal uppfyller villkoren eller inte. Allt detta kommer att göra upphandlingarna dyrare vilket också kostar pengar för skattebetalarna.

För det tredje kommer svenska företag att diskrimineras gentemot utländska, eftersom Sverige inte har rätt att kräva kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor av utländska företag som vill verka i Sverige. Att ställa högre krav på svenska företag än på utländska kommer att missgynna svenska företag och hota svenska jobb.

Det är vår uppfattning att upphandlande myndigheter bör föregå med gott exempel när det kommer till att bland annat ta socialt ansvar, och visa miljöhänsyn. Alliansen anser att det är rimligt att, i samband med offentlig upphandling, vid behov ställa sociala krav gällande den så kallade ”hårda kärnan”, alltså det som rör arbetstid, lön och semester. Krav på skäliga arbetsvillkor för de som utför offentligt upphandlade tjänster handlar om att säkerställa att skattemedel används på ett ansvarsfullt sätt. Det handlar om ett ansvarstagande gentemot löntagare och alla de företag som agerar seriöst. Redan gällande lagstiftning ger vissa möjligheter att ställa sociala krav, men Alliansen utesluter inte ytterligare lagstiftning eller andra åtgärder för att säkra goda arbetsvillkor. Detta måste dock ske på ett sätt som värnar små och innovativa företags möjligheter att delta i offentlig upphandling. Regeringens lagförslag uppfyller inte detta krav och därför vill vi försöka stoppa det i denna del. Eftersom Sverigedemokraterna säger sig ha ungefär samma uppfattning som vi finns det god chans att regeringens förslag faller.

I övrigt kan jag bara konstatera att vi har många synpunkter även på andra delar av regeringens mycket omfattande och krångliga proposition. Sverige måste visserligen införliva en del nya EU-regler i svensk rätt, men det hade gått att göra på ett enklare och mer överskådligt sätt. Då upphandlingspropositionen redan är försenad och det föreligger risk för viten om Sverige inte genomför de underliggande EU-direktiven (som vi i många avseenden välkomnar) ser vi ingen annan möjlighet än att bifalla de delar i propositionen som gäller EU-direktivens genomförande, även om man som sagt hade kunnat reglera en del saker på ett mindre komplicerat sätt.
Kvoteringsförslag ett hån mot alla kompetenta kvinnor

2016-09-10

I går meddelade regeringen att man kommer att föreslå en lag som tvingar börsföretag och statliga bolag att kvotera in minst 40% kvinnor i bolagsstyrelserna. De bolag som inte följer regeringens krav kommer att tvingas till höga böter. Lagförslaget lägger man fram trots att andelen kvinnor ökar snabbt i styrelserna och idag är upp på 32%. Utan kvotering.

Könskvotering innebär en spark i knävecket på alla kvinnor som vill bli uppskattade för sin kompetens i stället för att bli inkvoterade på grund av kön. Nu kommer kvittot på att de inte duger av egen kraft utan måste kvoteras in. Det är också en knytnäve i magen på alla de kvinnor som av egen kraft och till följd av sin kompetens redan idag återfinns i ett börsbolags styrelse.

Med en lag om könskvotering till börsbolagsstyrelser kommer kvinnor i börsbolagsstyrelser att ha en osynlig stämpel i pannan: "Inkvoterad av Sveriges feministiska regering". Risken att de inte tas på allvar är uppenbar. Förslaget om könskvotering är i praktiken ett stort steg bakåt i jämställdhetspolitiken om man tänker efter vilka effekter det får.

Den andra viktiga invändningen mot förslaget är att det är ett allvarligt ingrepp i äganderätten. Det är ägarna i ett börsbolag som ska utse bolagets ledning. Inte staten. Den frågan är inte förhandlingsbar.

Det är glädjande att det inte verkar finnas någon majoritet i riksdagen för förslaget. Från moderat sida säger vi nej. Samma verkar gälla såväl övriga Alliansen som Sverigedemokraterna. Det innebär med all sannolikhet att regeringens förslag inte kommer att genomföras.
Kommer regeringens "förenklingar" göra upphandlingarna bättre?

2016-08-31

Bristande uppföljning och eventuellt dåliga upphandlingsavtal är numera vardagsmat i många kommuner och landsting, oavsett politisk färg på ledningen. Senast är det Stockholms Läns Landsting som verkar ha haft svårt att ha kolla på detta. Strumpinköpen för 6.000 kronor paret har fått bli symbolen för misslyckandet.

Frågan är bara hur regeringens "förenklingar" av dagens regelverk kommer att slå? Blir det verkligen lättare att upphandla strumpor till rimligt pris om regeringens proposition på 2.800 sidor text röstas igenom i riksdagen? Jag tvivlar.


Kvalitet i välfärden är viktigare att diskutera än eventuella vinster

2016-08-30

SVT Nyheter hävdar idag att regeringens utredare Ilmar Reepalu kommer att föreslå att skattefinansierade välfärdsföretag ska få ta ut maximalt 8% avkastning på satsat kapital. Det är i så fall ett så dumt förslag att det aldrig borde läggas fram.

Den första invändningen är att man självklart inte på ett fungerande sätt kan reglera vinstuttag i privata företag genom begränsning i lag. Som jurist ser jag så många sätt att gå runt begränsningen att en sådan lag skulle bli ett fullständigt slag i luften för alla som har råd att anlita skattekonsulter. Man kan exempelvis låna pengar av andra bolag i en koncern mot hög ränta eller internt mellan bolag i en koncern köpa varor för överpriser eller sälja till underpriser att "flytta" vinster mellan bolag. Man kan driva verksamheten i flera olika bolag och fördelar kostnader och intäkter som man önskar mellan dessa. Man kan se till att ledande befattningshavare får ut vinsten som höjd lön eller bonus för att på det sättet ta ut vinst utan att det syns på "sista raden". Med kreativ bokföring kan man även flytta överskott mellan år eller dölja överskott genom olika avskrivningar eller nedskrivningar. En lag om begränsning av vinst kommer definitivt att göda skattekonsulter och jurister men kommer att vara ett fullständigt slag i luften när det gäller vinstrika företag som har råd att anlita experter. Däremot kan det säkert slå undan benen på små egenföretagare som behöver en stabil avkastning för att finansiera stora investeringar.

Den viktigaste invändningen är såklart att kvalitetsmåttet kommer i skymundan. Ett välfärdsföretag som håller bristfällig kvalitet men redovisar 7% avkastning är enligt vänsterretoriken okej. Men ett företag som redovisar högre kvalitet än landstinget eller kommunen och redovisar en vinst på 9% är plötsligt ett dåligt företag. Jag tvivlar på att kunden eller patienten som anlitar företaget håller med politikerna i deras bedömning.

I dag kommer chockerande siffror över Stockholms Läns Landsting som genom vad som verkar otroligt amatörmässig upphandling betalar upp till 6.000 kronor paret för strumpor (!). Min övertygelse är att detta sällan händer i mindre organisationer eller i små privatägda företag. Man har helt enkelt inte råd att slarva så när man hanterar sina egna pengar. Och slarvar man inte med pengarna kan det också bli en liten vinst till ägaren. Småföretag kan ofta leverera mer samhällsservice per skattekrona än vad kommuner eller landsting klarar av. Man har lägre overheadkostnader och mindre administration och får därmed mer pengar över till verksamhet. Det är ytterligare ett skäl därför det är så viktigt att värna de små välfärdsföretagen och inte offra dem för att tillfredsställa högljudda röster på vänsterkanten i svensk politik.

Vi måste förklara för människor att vinster i välfärden är betydligt bättre än förluster. Men det i särklass viktigaste är kvaliteten som ständigt måste utvärderas både i offentligt driven och privat driven skattefinansierad välfärd. Dessutom måste myndigheter, kommuner och landsting bli mycket bättre på att upphandla och skriva avtal med privata företag. Det finns extremt stora brister idag som möjliggör oerhört guldkantade avtal som finansieras av skattebetalarna. Det är mycket viktigare att ta tag i än att begränsa "vinsten". Dagens fåniga vinstdebatt kommer vare sig att spara skattepengar eller öka välfärdens kvalitet.
Förslaget om nya upphandlingsregler respektlöst mot småföretagen

2016-08-01I dag hittade jag denna omfångsrika proposition från regeringen i mitt postfack i riksdagen. Proposition 2015/16:195 om Nytt regelverk för upphandling.

Själva propositionen med lagförslagen omfattar två delar med totalt över 1.400 sidor (!), bilagorna i del tre och fyra är lika omfattande. Alltså sammantaget över 2.800 sidor text! Dessa extremt omfattande regler tänker sig alltså regeringen att svenska företag och upphandlande myndigheter ska klara av att behärska och tillämpa i vardagen? Skrämmande respektlöst mot småföretagen i Sverige enligt min åsikt. Jag har inte sett en mer omfattande proposition under mina tio år som riksdagsledamot.

Regeringen skulle förenkla regelverket sa man....
Sänkta skatter behöver inte betyda lägre skatteintäkter

2016-07-16Jag har vi upprepade tillfällen påpekat att trots att (eller troligare tack vare) Alliansens skattesänkningar på arbete så ökade skatteintäkterna dramatiskt under Alliansens regeringstid, och välfärden fick mer pengar än någonsin tidigare. Förklaringen är enkel - lägre skatter bidrog till att fler kom i arbete, fler arbetade mer och arbetslösheten blev lägre än den annars skulle varit under krisåren. Sammantaget blev resultatet att fler betalade skatt, men var och en betalade lite mindre. Totalt sett blev det plus för statskassan.

Nu har organisationen Företagarna tagit fram siffror över bolagsskattens utveckling från 1985 fram till 2015. Man ser tydligt att trots att bolagsskattesatsen sänkts har bolagsskatten i kronor ökat. Med andra ord samma sak som utvecklingen av skatten på löneinkomster. Lägre skattesats men ökade skatteintäkter. Orsakerna kan vara flera. Kanske är det fler företag som numera har skattemässig hemvist i Sverige. Kanske skatteplanerar man mindre? Kanske går företagen helt enkelt bättre när man får mer pengar över till investeringar och till att anställa fler?

Av detta lär vi oss två saker. För det första att man kan sänka skattesatser utan att de totala skatteintäkterna minskar. Det andra att skattehöjningar kan få motsatt effekt - att de samlade skatteintäkterna minskar. Tänkvärt för vänstersidan i svensk politik.
Sjukt regeringsförslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivarna

2016-05-30

Socialdemokraternas dubbelspel om företagens sjukskrivningskostnader slår nog alla rekord. En liten historisk resumé:

* När Alliansregeringen tillträdde 2006 gällde sedan länge att arbetsgivarna stod för kostnaden för sjukskrivningar de första två veckorna av sjukskrivningsperioden. Dessutom införde den tidigare s-regeringen år 2005 ytterligare 15% evig medfinansiering, där arbetsgivarna alltså tvingades betala 15% av den anställdes sjukskrivningskostnad - utan tidsbegränsning.

* Alliansen avskaffade redan 2007 den eviga medfinansieringen på 15% eftersom det gjorde det svårare för långtidssjukskrivna att komma tillbaka i arbete - ingen vågade anställa dem. Dessutom infördes ett högkostnadsskydd för de resterande två veckorna så att det inte skulle slå oskäligt hårt mot mindre företag.

* Åren före valet 2014 gjorde Socialdemokraterna stor sak av att de ville ta bort medfinansieringen av den andra sjuklöneveckan (trots att det är den första veckan som är det i särklass största problemet eftersom relativt få är sjukskrivna i mer än en vecka). Alliansen valde att i stället förbättra högkostnadsskyddet ytterligare, vilket också var vad näringslivsorganisationerna förespråkade. Trots detta gick (S) till val på att avskaffa andra sjuklöneveckan.

* Nu har S och MP bildat regering. Något avskaffande av andra sjuklöneveckan syns inte till. I stället aviserar nu regeringen en skärpning av företagens medfinansiering. Enligt det förslag som regeringen presenterat ska arbetsgivaren betala 25% av sjukpenningen för medarbetare som varit sjukskrivna längre än 90 dagar. Och detta alldeles oavsett om sjukskrivningen har samband med arbetet eller inte.

Såväl Svenskt Näringsliv som Sveriges Kommuner och Landsting och Statens Arbetsgivarverk protesterar mot det nya förslaget. Dels kommer det att slå hårt mot mindre företag. Medfinansieringen gäller utan bortre tidsgräns, dvs så länge personen i fråga är sjukskriven och fortsatt anställd. Som "kompensation" sänks arbetsgivaravgiften med 0,16%, men för en anställd med medianlön om 26 000 kr i månaden innebär det bara att arbetsgivaravgiften sänks med 41 kronor (!) per månad. För ett litet företag med få anställda och låg lönesumma spelar inte denna kompensation någon större roll i förhållande till kostnaden om man drabbas av en enda långtidssjukskriven medarbetare. Dels riskerar förslaget det att göra att tidigare långtidssjukskrivna eller personer med tidigare sjukdomshistorik kommer att gallras bort vid en anställningssituation - för vem vågar anställa en person som tidigare varit långtidssjukskriven? Slutligen medför förslaget en kraftig kostnadsökning för kommuner och landsting. SKL:s chefsekonom Bettina Kashefi varnar exempelvis för att förslaget kan kosta kommunerna 1,2 miljarder kronor per år. Hon är för övrigt väl insatt i frågan - hon var statssekreterare hos socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson (M) - alltså den minister som avskaffade den gamla medfinansieringen 2007.

På SKL:s hemsida läser jag:"Regeringen planerar att återinföra medfinansieringen i sjukförsäkringen. Förslaget kommer inte att minska sjukfrånvaron. Istället riskerar det stänga människor ute från arbetsmarknaden. Förslaget är fel väg att gå och det kan leda till en tuffare arbetsmarknad. Medfinansiering har prövats tidigare och det finns inga belägg för att det ledde till att fler sjukskrivna återgick i arbete. Istället blev det svårare för personer med ökad risk för ohälsa att få arbete när arbetsgivare blev mer försiktiga vid rekrytering, säger SKL:s ordförande Lena Micko (S)." Det är alltså en socialdemokratisk SKL-ordförande som konstaterar detta.

I en gemensam debattartikel i Dagens Industri beskriver ledande företrädare för de svenska arbetsgivarna - Svensk Näringslivs VD, SKL:s VD samt Statens Arbetsgivarverks generaldirektör - varför de anser att förslaget är mycket illa genomtänkt.

Att Socialdemokraterna ägnar sig åt regelbundet hyckleri, bryter vallöften och skryter om miljonsatsningar samtidigt som man tiger om kostnadsökningar på miljarder är ju något vi fått vänja oss vid. Men förslaget att återigen införa evig medfinansiering av sjukskrivningar är något av det värsta hittills, och inget annat än en katastrof om man på allvar vill ge långtidssjukskrivna en ny chans att komma tillbaka på arbetsmarknaden. Förslaget kommer att skapa ett a-lag och ett B-lag på arbetsmarknaden, där de unga och friska får jobb medan äldre och tidigare sjukskrivna ratas. I en förlängning riskerar det att medföra mycket stora samhällskostnader samtidigt som många mindre företag riskerar att drabbas hårt. Förslaget måste stoppas!
Besök på SM i Ung Företagsamhet

Denna vecka hålls finalerna i Ung Företagsamhet på Älvsjömässan i Stockholm. Jag brukar försöka besöka mässan och träffa en del av våra lokala företagarungdomar från Sjuhärad, och även i år blev det tillfälle att göra ett besök. Det var imponerande att se energin och kreativiteten, och det var tydligt att flera av dessa tillfälliga UF-företag redan genererar intäkter och att flera av dem troligen kommer att drivas vidare även efter att eleverna gått ut gymnasiet. Nedan några av de företag jag besökte:Från min hemkommun Marks Gymnasieskola kommer FlameTex UF som tillverkar särskilda förkläden i brandsäkert tyg som även går att använda som brandfilt om det hände ren olycka på spisen eller under grillningen. Man har redan intresserade företagspartners. marks Gymnasieskola är också basen för ReDesign UF som tillverkar dricksglas, snapsglas och lampskärmar av gamla flaskor. Man skär av tomflaskor och slipar dessa och får fram jättefina produkter. Mycket kreativt och ett utmärkt sätt att återanvända glas på ett trevligt sätt.Även på yrkesprogrammen finns stor kreativitet. TM Skogsvård UF är helt enkelt två killar från skogsbruksgymnasiet i Svenljunga som arbetar med att röja och gallra i skogen. Man använder helt enkelt det man lärt sig under utbildningen för att tjäna pengar. OldPhil UF är ett företag som startas av elever på byggprogrammet i Tranemo. Man tillverkar fina skärbrädor av kasserat virke, av exempelvis mahogny, från nedlagda sågverk. Självklart med certifikat som visar att det ursprungligen varit miljövänligt odlat.Trädgårdsnäring var också ett tema. Kryp In UF bygger insektshotell (!) för att insekterna ska ha någonstans att bo i trädgården och därmed öka pollineringen och skörden i odlingarna. Gro UF säljer små jutesäckar med jord och tillhörande frön så att alla som vill kan odla kryddväxter och annat på balkongen eller i fönstret - utan att behöva släpa hem jord och krukor.

Detta är bara några nedslag i kreativiteten, det fanns mycket annat också, och från Sjuhärad deltog 11 olika UF-företag. Jag önskar alla lycka till i tävlingen, och lycka till med framtiden som entreprenörer!
Provisionsförbud skulle skada konkurrensen inom banksektorn

2016-04-27

I kväll deltog jag i ett kunskapsseminarium i riksdagen om Sparbankernas syn på utredningsförslaget om provisionsförbud vid försäljning av finansiella tjänster. Ett antal företrädare för de mindre Sparbankerna deltog, bland annat förre moderatledaren/riksgäldsdirektören/skatteministern Bo Lundgren, som sedan 2012 är ordförande för Sparbanken Öresund.

Förslaget om provisionsförbud har kommit fram i anslutning till att nya EU-regler om ersättningar vid finansiell rådgivning ska införas i svensk rätt. Men det svenska förslaget går mycket längre än av de nya EU-reglerna kräver.

Tanken på ett tvingande provisionsförbud har mött starkt motstånd från såväl Bankföreningen som Sparbankernas Riksförbund, men också från exempelvis Konkurrensverket. Samtidigt är andra för ett provisionsförbud, exempelvis Finansinspektionen och Konsumentverket.

I sak handlar det om att förbjuda att bankerna får provision när de förmedlar olika finansiella tjänster till sina kunder. Vid första anblicken kan det låta vettigt. Höga, och ibland dolda, avgifter är idag en stor del av bankernas intäkter, och personligen anser jag som tidigare bankanställd att avgifterna bankerna tar ut delvis är närmast oskäliga (fondförvaltningsavgifter är ett exempel). Jag tycker också det är märkligt att kalla en säljare för rådgivare. Om jag köper en TV eller en bil går jag inte till en TV-rådgivare eller bilrådgivare, utan till en TV-säljare eller bilsäljare. Och när man köper en produkt på banken ska man vara klar över att den man möter på bankkontoret är mer säljare än rådgivare. Hur mycket man säljer påverkar löneutvecklingen och kan ibland också ligga till grund för personliga provisioner utöver lönen. Jag tycker därför det är bra med en diskussion om avgifternas storlek och bankkundernas samlade kostnader för sina bankaffärer, och att det också blir skärpta regler för hur ersättningar får tas ut.

Men att införa ett absolut förbud mot provisioner slår väldigt ojämnt. De stora affärsbankerna kan ofta erbjuda alla slags produkter via sina egna dotterbolag och därmed stannar hela vinster i bankkoncernen även utan provisioner. De små sparbankerna kan däremot inte ta fram alla slags produkter och erbjuda alla tjänster själva, utan är beroende av att kunna sälja andra företags produkter, och få en del av deras intäkter i provision. Om man inför provisionsförbud gynnas de stora affärsbankerna och de små sparbankerna och nischbankerna missgynnas. I längden motverkar det konkurrens och prispress på bankprodukter. Jag tycker därför att Sverige ska skrota detta förslag. I stället borde debatten handla om hur vi får ner bankernas avgiftsnivåer mera generellt.
S-MP-regeringen erkänner äntligen att sänkta skatter skapar jobb?

2016-03-24

Häromdagen kom beskedet att S-MP-regeringen vill göra en sänkning av arbetsgivareavgifterna för enskilda företagare som anställer sin första medarbetare. Man tror nu med andra ord att generella sänkningar av arbetsgivareavgifter är ett bra sätt att skapa fler jobb. Så lät det inte när man avskaffade de sänkta arbetsgivareavgifterna för den som anställer ungdomar. Då kallades det för en "dyr och ineffektiv åtgärd" och man sa ofta också i debatten att "företag anställer om man behöver, inte för att man får lägre arbetsgivareavgift". Ofta upprepades i debatten, inte minst under valrörelsen 2014, att "sänkta arbetsgivareavgifter inte skapat särkskilt många nya jobb".

Tidigare i veckan kom ju också ett förslag om utvidgat RUT-avdrag för reparation av vitvaror i hemmet. I sak tycker jag såklart förslaget är alldeles utmärkt, eftersom jag tidigare motionerat om ett "REP-avdrag" (utvidgat RUT-avdrag) just för hushållsnära reparationstjänster. Men samtidigt är det ologiskt att man nu utvidgar RUT-avdraget på detta sätt, efter all kritik man tidigare riktat mot RUT-avdraget som "kostsam och ineffektiv åtgärd som dessutom bara gynnar de rika".

I dag kommer så beskedet att man nu föreslår en halvering av momsen på mindre reparationstjänster, från 25 procent till 12 procent. Det handlar enligt regeringen om att fler ska laga sina kläder, skor och cyklar istället för att slänga dem. Tanken är både att det ska gynna miljön och skapa arbetstillfällen. Även detta ligger ju i linje med mitt förslag om REP-avdrag, även om ju effekten i kronor blir mycket mindre än om man valt att lägga in även detta i REP-avdraget i stället. Men det märkligste är såklart att när Alliansen sänkte momsen på restaurang och cateringstjänster kallades det för "ett slöseri och en ineffektiv åtgärd". När man nu sänker för en annan bransch är det plötsligt en bra politik. Ofta har det i debatten också hetat från vänstersidan att det är bäst med enhetliga momssatser. Nu gäller det tydligen inte längre.

Så i sak kan man ju glädjas över att S-MP-regeringen nu äntligen erkänner att sänkta skatter på tjänster gör att fler köper dessa, och då skapas det också fler jobb. Samtidigt kan svartjobben minska. Man ger med andra ord Alliansen rätt som länge stått för denna politik. Självklart tycker jag dessa tre förslag från regeringen är en politik i helt rätt riktning.

Men så kommer den allvarliga kritiken. Efter gigantiska skattehöjningar på företagande, arbete, energi och transporter ger man nu bara små smulor tillbaka i form av dessa skattesänkningar som sammantaget inte omfattar mer än ca 860 miljoner. (Halverad moms på reparationer beräknas kosta 270 miljoner per år, RUT/REP-avdrag reparation vitvaror 190 miljoner och sänkt arbetsgivaravgift för enskilda näringsidkare som anställer sin första medarbetare 400 miljoner per år.) Man höjer skatter för mångmiljardbelopp och ger 860 miljoner tillbaka. Det är inte särskilt imponerande. Om man nu äntligen inser att höga skatter på företagande och arbete motverkar fler jobb så borde man också ta sig en ny fundering över det lämpliga i att genomföra alla sina skadliga skattehöjningar. Just nu talar man med dubbla tungor och har ingen linje alls i sin politik.
Företagsamheten i Sverige skapar alla resurser till välfärden

2016-03-18

I dag deltog jag i ett nationellt arrangemang för företagsamheten i Sverige. Det var Svenskt Näringsliv, Företagarna och LRF som tillsammans ordnade aktiviteter över hela landet för att på en "Walk & Talk" föra samman företagare och politiker för att diskutera företagandets villkor. Jag deltog på arrangemanget i Borås, och det var god uppslutning.

Det jag slås av rent politiskt är dock en smula deprimerande. Mina politiska motståndare (S, V och MP) talar vackert om företagande, hur viktiga småföretagen är, hur viktigt det är med regelförenklingar osv. Men samtidigt ser jag i min politiska vardag hur man agerar tvärtom i snart sagt varje fråga. I stället för att underlätta anställande höjer man löneskatterna, i stället för att förenkla inför man nya regler och krav, i stället för att tala väl om privat företagande utmålar man småföretagare som skattesmitare med miljoninkomster - trots att de flesta småföretagare aldrig kommer i närheten av sådana inkomster.

Småföretagarna som berättade om sin vardag konstaterade att mycket av det positiva som hände under Alliansen nu snabbt raseras och att företagsklimatet blivit sämre med dagens regering. Det är sorgligt att höra.

Branschmöte med Visita

2016-02-24

I kväll deltog jag tillsammans med andra västsvenska riksdagsledamöter på ett branschmöte med Visita på deras huvudkontor i Stockholm. Företrädare för västsvenska företag i besöksnäringen deltog och det blev mycket samtal kring hur vi kan utveckla den svenska besöksnäringen ytterligare.

Vi fick veta att besöksnäringen omsätter 269 miljarder om året, genererar ett exportvärde på 97 miljarder och levererar 159 000 jobb i hela landet. Det är fler anställda än fordonsindustrin och skogsindustrin tillsammans.

På bilden berättar Visitas VD Eva Östling om besöksnäringens utmaningar.
Besök av Svenskt Näringsliv i Västsverige

2015-11-25I dag träffade västsvenska företrädare för Allianspartierna Svenskt Näringslivs representanter från Västsverige på ett möte i riksdagen. Bakgrunden är att Svenskt Näringslivs medlemmar är mycket oroade för hur näringslivsklimatet redan försämrats betänkligt under den nya S-MP-regeringen. En oro som vi delar från Alliansens sida.

Det blev många frågor som avhandlades - allt från upphandlingsregler och behovet av regelförenklingar till diskussioner kring lönekostnader, arbetsgivareavgifter, RUT-, ROT-, RIT- och REP-avdrag, skatter, LAS och turordningsregler och inte minst den allmänna synen på företagande och företagare. Vi pratade också om hur näringslivet kan bidra till integrationen av nyanlända.

En sak är klar - oron bland företagarna växer över den nya företagsfientliga politiken och många uppger att man kommer att tvingas göra sig av med personal till följd av skattehöjningar. Det är allvarligt för Sverige.
Besök på Skellefteå Bryggeri

2015-11-16

Jag besökte också Skellefteå Bryggeri, ett microbryggeri i nybyggda lokaler vid stranden av Skellefteälven, mitt inne i stan. Detta bryggeri är ytterligare ett bolag som drivs av Petter Mikaelsson. Det blev en del samtal kring regelverken kring gårdsförsäljning av alkohol och regelverken i övrigt. Microbryggerier skulle kunna bli ytterligare en intressant turistattraktion om man kunde erbjuda provsmakning och direktförsäljning av produkter till besökarna. Vår alkohollagstiftning är gammalmodig och måste förändras, vilket jag motionerat om ett flertal gånger i riksdagen.

Entreprenören Petter Mikaelsson
Besök på NoPlanB i Skellefteå

2015-11-16Idag besökte jag, tillsammans med Skellefteås oppositionsledare, Andreas Löwenhöök (M), entreprenörsskolan No Plan B i Skellefteå. Det är en helt privatfinansierad utbildning i entreprenörskap. Just nu går sex handplockade elever denna spetsutbildning, och de finansierar sina studier själva utan studiemedel. Man kombinerar arbete och utbildning på drygt heltid, ofta tolv timmar om dagen. Utbildningen pågår i ett år och efter slutförd utbildning erbjuds de bästa eleverna att bli delägare i ett företag och efterhand med egen arbetsinsats bli majoritetsägare. Anordnare av utbildningen är några entreprenörer, bland annat Petter Mikaelsson (längst till höger), som driver ett antal företag, och som ser en affärsmöjlighet i att utveckla unga entreprenörer som sedan kan driva och utveckla något av koncernens nyförvärvade företag.
Besök hos Veteranpoolen i Borås

2015-10-06

I dag besökte jag och min moderate riksdagskollega, Cecilie Tenfjord Toftby, Veteranpoolen i Borås. Att vi gjorde det just idag berodde på att moderaterna idag presenterade sin budgetmotion för kommande år, alltså vårt moderata alternativ till regeringens statsbudget. Jag återkommer till en sammanfattning av våra förslag, men i detta inlägg ska jag främst behandla de frågor som rör pensionärer som fortsätter arbeta eller driva eget företag efter uppnådd pensionsålder.

Veteranpoolen anställer äldre människor som vill arbeta mer eller mindre efter sin pension. Vissa arbetar bara några få timmar då och då, medan andra kan jobba 20-25 timmar i veckan eller ännu mera.

Man utför arbetsuppgifter både för äldre och yngre kunder, men många av kunderna är pensionärer och de känner stor trygghet i att få hjälp av erfarna hantverkare och servicepersonal

För företaget har ROT-och RUT-avdraget betytt väldigt mycket, liksom de nedsatta arbetsgivare- avgifterna för de företag som anställer äldre. Även det extra generösa jobbskatteavdraget för pensionärer som arbetar har varit viktigt för de som utför arbetsuppgifterna eftersom de får behålla mer av inkomsten. På köpet blir även den framtida pensionen aningen bättre.

Vi fick klara besked om att Veteranpoolen är bekymrade över de förändringar som väntar. Försämrat ROT-avdrag, försämrat RUT-avdrag och höjda arbetsgivareavgifter. Vår värd, Sören Johansson, var tydlig med att man tänkte vänta och se och ville inte göra några politiska uttalanden eftersom man har anställda med olika politiska sympatier. Men han sa också att förändringarna självklart är negativa och att det mycket väl kan bli så att man exempelvis inte kan höja de anställdas löner nästa år.

I takt med att den demografiska utvecklingen gör att allt fler av oss blir allt äldre kommer vi på sikt tvingas höja pensionsåldern. Alla insatta vet detta. Alliansen valde att försöka locka fler äldre att arbeta längre genom morötter i form av lägre beskattning och detta har varit framgångsrikt. Minst 120.000 äldre arbetar i dag i någon omfattning. När regeringen nu försämrar förutsättningarna för äldre att arbeta längre eller fortsätta med sin enskilda näringsverksamhet finns risken att färre gör det. Och förr eller senare kan det då leda fram till en tvingande höjning av pensionsåldern. Det vore mycket olyckligt. Moderaterna föreslår därför i sin budgetmotion oförändrat RUT och ROT och att sänka åldersgränsen för nedsättning av arbetsgivareavgifter för äldre anställda från 65 till 64 år i stället för att som regeringen höja avgiften.
Politiken får inte svika landsbygden

2015-08-30

I går hade jag denna debattartikel i Borås tidning tillsammans med moderaternas landsbygdpolitiska talesperson, Ulf Berg. Vi ser med oro på hur landsbygden sviks av dagens regering genom bland annat nya skattehöjningar på transporter och företagande. Men vi ser också andra problem för landsbygdsföretagen som politikerna måste lyssna på. (Klicka för läsbar storlek).


Besök på Vänga Kvarn

2015-08-27

I går besökte jag Vänga Kvarn mellan Fristad och Vårgårda, ett trevligt fikaställe i spännande kulturmiljö som jag besökt flera gånger tidigare. I går var jag ditbjuden för att träffa Ruben Enochsson, styrelseledamot i LRF Sjuhärad, och prata om aktuella frågor för de gröna näringarna.

Självklart kom frågan upp om svenska myndigheters övernitiska tolkning av EU:s vattendirektiv och de svenska miljöreglerna. Borås Tidning har under de senste veckorna berättat om hur nya miljökrav nu hotar såväl en 1400-årig vattenkraftdamm i Herrljunga som kvarndammen i Vänga och därmed hela Vänga mosse (som är naturreservat). Allt för att Länsstyrelsen i Västra Götaland anser att dessa (och många andra) dammar måste rivas, byggas om för stora summor för att "återskapa ursprungsmiljöer", eller att nya kostsamma miljötillstånd krävs. Givetvis fullständigt orimligt, och knappast avsikten med EU:s vattendirektiv eller svensk lag.

Om vi vill värna de gröna näringarna på landsbygden, stödja lokal elproduktion och värna historiska värdefulla kulturmiljöer kan vi inte acceptera att våra myndigheter (främst länsstyrelsen) agerar rakt i strid mot detta och övertolkar regelverken. Frågan är uppe på den politiska agendan och inte minst från moderat sida i riksdagen försöker vi arbeta för en förändring.

Miljöreglerna skapar även andra problem, tex att betesdjur inte tillåts i närheten av vattendrag. Trams menar jag, djur har alltid betat kring vattendrag och hållit markerna öppna. Och vilda djur lär inte bry sig om vad länsstyrelsen säger.

Men vårt samtal handlade även om en mängd andra saker, allt från de gröna näringarnas konkurrenskraft i allmänhet till beskattning och regelverk som missgynnar svenska lantbrukare och skogsägare jämfört med grannländerna. En fråga som är ytterst aktuell idag är krisen inom mjölkproduktionen, som har en tydlig koppling till EU:s handelsblockad av Ryssland (som i vanliga fall köper mycket mejeriprodukter från Sverige och Finland). Vi diskuterade även kompetensförsörjning och var överens om att naturbruksskolorna måste värnas (med anledning av nedläggningshotet mot Strömma naturbruksgymnasium i Sätila). Andra viktiga frågor är rovdjurspolitiken, liksom de nya älgförvaltningsreglerna och skadegörelse från en växande vildsvinsstam. Människor, djur, odlingar och skogsbruk måste alla kunna samsas på landsbygden. Då är det viktigt att beslut kan tas lokalt och inte styrs från ett kontor i Stockholm.

De gröna näringarna är framtidsbranscher och viktiga för att man ska kunna bo och leva på landsbygden, erbjuda välskötta natur- och kulturmiljöer, uppmuntra till turism, trygga matproduktionen och den viktiga skogsnäringen, och bidra till lokal energiproduktion. Men det räcker inte att politiker pratar om de viktiga gröna näringarna - man får faktiskt också stå upp för dessa och ge dem förutsättningar i stället för att svenska lagar, regler och myndigheter ständigt ständigt kör nya käppar i hjulen.
Vårmingel med Företagarna

2015-05-27

I kväll deltog jag i Företagarnas vårmingel, där bland annat nyvalde VD:n Günther Mårder delgav sin syn på hur företagsklimatet kan utvecklas. Vi fick också lyssna på en del unga entreprenörer.


Tänker regeringen bryta vallöftet om företagens sjuklöneansvar?

2015-05-26

Före valet gjorde Socialdemokraterna stor sak av att de ville minska företagens kostnader sjuklöneansvaret. I april 2014 skrev Socialdemokraternas gruppledare Mikael Damberg i en debattartikel i Dagens Industri att Socialdemokraterna i sin vårbudgetmotion tänkte föreslå att den andra sjuklöneveckan skulle tas bort. I Socialdemokraternas valmanifest formulerades vallöftet mer vagt som att "arbetsgivarnas sjuklöneansvar skulle minska".

Alliansen höll på sin linje att i stället stärka högkonstnadsskyddet för små och medelstora företag så att inte vissa företag drabbas oskäligt hårt av kostnaden. Borttagande av den andra sjuklöneveckan skulle haft ganska liten effekt eftersom den absolut största delen av kostnaderna för företagen uppstår under den första sjuklöneveckan. Alliansens förslag var uppenbarligen bra, för det återfanns sedan även i regeringens budgetförslag. Men oavsett vilket vann ju Alliansens budget och det nya högkostnadsskyddet blev verklighet från den 1 januari i år. Och det är en lösning som näringslivsorganisationerna tycker är bra.

Det som förvånar är att socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) nu plötsligt säger att hon "inte utesluter" att utöka nuvarande två sjuklöneveckor ytterligare. Om regeringen gör detta trots att man gick till val på att minska sjuklöneansvaret är det ytterligare ett exempel på Socialdemokraternas löftesbrott.

Den viktigaste frågan att diskutera är hur ett företag ska våga anställa en tidigare långtidssjukskriven om man vet att man kommer att få mycket höga kostnader om personen blir sjuk igen? Risken är uppenbar att skärpta regler motverkar återgång i arbete för dem som har en lång sjukdomshistoria bakom sig. Det borde socialförsäkringsministern inse.
Sverige bäst i EU på innovationer - än så länge

2015-05-16För sjunde året i rad imponerar Sverige mest på EU-kommissionen där det gäller innovation. På den skala från noll till ett som EU-kommissionen använder för att mäta innovation – ett mått på bland annat företagsklimat, investeringar i forskning och patent – hamnar Sverige högst på 0,740. Det visar EU-kommissionens årliga sammanställning över graden av innovation i unionen under 2014. ”Sverige har varit det mest innovativa medlemslandet under hela perioden 2007-2014”, heter det i rapporten. (Figuren kommer från europaportalen.se).

Socialdemokraternas påståenden att Sverige är dåligt på innovationer får man nog ta med en nypa salt, även om Sverige självklart hela tiden måste vara på topp för att försvara sin förstaplats. Frågan är dock hur företagsklimatet och resurserna till forskning och innovationer påverkas av regeringens skattechock mot företagen?
Nytt kvoteringstrams från regeringen

2015-05-15Regeringen förbereder enligt Dagens Industri (som hänvisar till en intervju i Dagens Eko) ett lagförslag om att införa krav på könskvotering i bolagsstyrelser. Lagförslaget ska läggas fram nästa år om inte bolagen innan dess uppnått 40% kvinnor i sina styrelser. Enligt justitieminister Morgan Johansson är det ännu inte klart vilka sanktioner som ska drabba bolag som inte lever upp till detta krav. Men han tvekar inte med att hota med tunga påföljder och utesluter inte att upplösa bolag som inte följer lagen.

”Man kan hota med en upplösning av bolagen, eller också så kan man ha ett vitesförfarande”, säger han i en intervju med Ekot i Sveriges Radio.

Uttalandet är så stolligt att man först undrar om det är sant. Men sedan känner man socialismens kalla kårar längs ryggen. Om ministern menar allvar att staten ska tvångsupplösa börsbolag som inte lyder regeringens order om hur bolagsstyrelserna ska utformas så är Sverige inne på en mycket farlig väg.

Tur i sammanhanget är att det finns en majoritet i riksdagen mot detta förslag. Om nu inte några populistiska ledamöter från något Alliansparti väljer att rösta med regeringen förståss. Konstigare saker har ju hänt.

För egen del blir det nejknappen som gäller. Det är ett löfte. För det första ska staten hålla fingrarna borta från företagens rätt att själva utforma sina bolagsstyrelser så som man tror är bäst för företaget. Det är inte statens sak att lägga sig i. För det andra ska kvinnor alltid veta att de får sitt uppdrag på grund av kompetens och inte kvotering, det är den viktigaste jämställdhetsfrågan av alla. Ingen av dessa frågor är förhandlingsbara för min del. Alla kvoteringsförslag ska alltid, oavsett vad det gäller och utan undantag, förpassas till papperskorgen.
Regeringens politiska förslag sågas av allt fler

2015-05-13

I går skrev Dagens Industri om att både Ekobrottsmyndigheten och Ekonomistyrningsverket sågar regeringens förslag att begränsa rot-avdraget. Båda varnar för ökat svartarbete. Samtidigt varnar Arbetsförmedlingen att förslaget kan få negativa konsevenser för sysselsättningen i de delar av landet som har ett svagt arbetsmarknadsläge.

I samma tidning läser jag att Nordea hotar med att flytta ut sitt huvudkontor från Sverige om regeringen inför den planerade särskilda bankskatten.

Samtidigt kommer kritik från Finanspolitiska rådet som menar att regeringens förslag att höja abretsgivareavgifterna för unga och höja nivån i a-kassan kommer att minska sysselsättningen med 30.000 jobb. För att nå regeringens mål om EU:s lägsta arbetslöshet 2020 måste den strukturella arbetslösheten sjunka med minst 2,5 procentenheter och antalet jobb öka med 130 000, enligt rådet. De åtgärder som regeringen hittills har lagt fram innebär alltså i stället att sysselsättningen, enligt rådets egna beräkningar, minskar med 30 000.

Svesk Näringsliv riktar nu också hård kritik mot regeringens satsningar på export och innovationer med några hundra miljoner. Man menar att det är småpengar jämfört med den kostnadschock man samtidigt utsätter företagen för med alla sina skattehöjningar. Och så är det. Jag har tidigare berättat på bloggen att de skattehöjningar som presenteras i regeringens budget sammantaget innebär 34 miljarder i höjda skatter 2016, varav en del genomförs redan i år. 27 miljarder av de totala skattehöjningarna utgörs av höjd skatt på jobb och företagande. Endast knappt två procent (2%) av regeringens skattehöjningar på jobb och företagande går tillbaka till företagen (näringspolitik).

Det är verkligen inte mycket som känns jobbskapande i den svaga S-MP-regeringens politik. Det är i stället Alliansen som står för en jobbskapande politik.
Skämtar regeringen med oss??

2015-04-13

I dag meddelar regeringen sotlt att det blir en "kraftfull näringspolitisk satsning" redan i årets vårbudget. Den fantastiska summan av 226 miljoner(!), alltså 24 kronor per svensk, satsas på näringslivet. Samtidigt höjer man skatterna för samma näringsliv med många miljarder, tex genom höjda arbetsgivareavgifter för unga.

Man satsar exempelvis 30 miljoner på att locka fler turister till Sverige, samtidigt som man höjer arbetsgivareavgifterna för besöksnäringen med 1,5 miljarder kronor.

Man marknadsför miljonerna och döljer miljarderna. Dagens utspel är så patetiskt och pinsamt att man undrar om regeringen skämtar med oss?


Utan vinster - inga företag och inga investeringar

2015-03-06

Det viktigaste i välfärden är kvalitén och oavsett vem som driver en vårdcentral, ett äldreboende eller en skola så ska kraven vara höga. Därför inrättade alliansregeringen myndigheten Inspektion för vård och omsorg för att öka insynen i välfärdsverksamheter och säkerställa att hög kvalitet uppnås. Alliansen tog också initiativet till ägarprövningsutredningen för att säkerställa att framtidens välfärdsverksamheter drivs av seriösa och långsiktiga utövare. Denna utr4dning överlämnade sitt slutbetänkande till ansvarig minister i januari i år.

Trots att frågan just utretts tillsätts nu en ny utredning av regeringen, där Vänsterpartiet tillåtits diktera villkoren. Nu handlar det om att gå betydligt längre - att förbjuda allt uttag av vinst från företag inom vård, omsorg och skola. Man vill dessutom utvidga vinstförbudet till att också gälla företag som driver HVB-hem, personlig assistans och asylboenden. Dessutom ska även privata företag som driver Komvux och SFI-utbildningar omfattas av vinstförbudet.

Att förbjuda företag att ta ut vinst kommer att göra det helt ointressant att investera privat kapital inom välfärden. Det kommer också att göra det i princip omöjligt att låna pengar för att starta upp sådan verksamhet. Det är allvarligt att Vänsterpartiet ska vara med och diktera villkoren för svensk välfärd. Det kommer att påverka människors vardag med mindre möjlighet att välja vilken skola eller vårdcentral man själv önskar, och inte minst att kunna välja bort det man inte är nöjd med. Mindre konkurrens kommer också i längden att påverka utvecklingen av svensk vård och utbildning. Samtidigt motverkar ett vinstförbud att svenska välfärdsföretag kan växa och expandera utomlands, vilket kan skapa nya jobb även i Sverige.

Moderaterna har en arbetsgrupp som arbetar med att ta fram förslag på hur t.ex. vård, skola och äldreomsorg kan bli bättre. Vi vill ha både bra kvalité, hög tillgänglighet och valfrihet för den enskilde eleven/vårdtagaren. Vi är rädda att Vänsterpartiet kommer tvinga regeringen till inriktningar som minskar valfriheten, och då blir det svårt att nå breda överenskommelser om framtidens välfärd. Socialism, vinstförbud och offentliga monopol leder inte utvecklingen framåt.

En liten reflektion till. Regeringen säger sig vara bekymrade över att för få kvinnor finns i företagsledande ställning. Samtidigt förbereder man alltså ett dråpslag mot företagen i välfärdssektorn, där kvinnliga företagsledare är i stor majoritet.
Regeringen får i uppdrag att förenkla för livsmedelsföretagen

2015-03-05

I går beslutade riksdagen om fyra tillkännagivanden till regeringen angående livsmedelskontroll. Tillkännagivanden innebär att riksdagen beslutar att regeringen ska genomföra vissa saker. Tre av besluten syftar till att minska krånglet och kostnaderna för företagen i livsmedelsbranschen:

Dels beslutade riksdagen att "regeringen ska ge Statskontoret i uppdrag att se över alternativa modeller för livsmedelskontroll i syfte att stärka dialoginslagen och i högre grad undvika förelägganden".

Vidare beslutade riksdagen att "regeringen ska ge Livsmedelsverket ett särskilt uppdrag att i konsumenternas intresse arbeta för att säkra livsmedel, redlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor utformas så att företagande inom livsmedelssektorn underlättas".

Riksdagen beslutade också att "kartläggning bör genomföras över vilka myndighetskontakter livsmedelsföretag måsta ha på regional och kommunal nivå i syfte att på sikt kunna minska företagens regelbörda".

Det fjärde beslutet gällde en helt annan fråga, nämligen att regeringen snarast ska ta initiativ för ett ökat internationellt samarbete och engagemang för att minska överanvändningen av antibiotika inom livsmedelsproduktionen. Detta är givetvis främst en hälsofråga, men den har faktiskt också betydelse för de svenska livsmedelsföretagen. Att vissa länder tillåter mer antibiotikaanvändning än Sverige medför orättvis konkurrens mellan livsmedelsföretag i olika länder.

Fyra mycket bra beslut av riksdagen, som dessutom ligger helt i linje med min riksdagsmotion från i höstas. Jag har även tidigare mandatperioder motionerat om översyn av regelverken kring livsmedelstillsyn, exempelvis 2013. Redan 2008 skrev jag faktiskt min första motion i denna fråga.
Sverige i Europatopp när det gäller innovationer

2015-02-25

Statsminister Löfvén har nu haft sitt första kafferep med det nya Innovationsrådet. Att tro att innovationer skapas på detta sätt bygger på förvånande okunskap om hur verkligheten ser ut. Att dessutom hävda att Sverige har ett dåligt innovationsklimat är ännu mera okunnigt. Verkligheten är att Sverige är bäst i EU på innovationer (se graf 1 nedan) och under Alliansens politiska ledning har Sverige legat stabilt på plats 2-3 i världen i Global Innovation Index, en internationell ranking (graf 6 nedan). Det har våra företag åstadkommit utan politiska kafferep. Däremot har säkert Alliansens generellt mer företagsvänliga politik, sänkta skatter och stora satsningar på forskning och utbildning bidragit.

Stefan Löfven är inte seriös när han talar om innovations- och näringspolitik. De få förslag den passiva regeringen har gått fram med handlar om hur det ska bli dyrare att arbeta, anställa och driva företag. I den budget regeringen presenterade i höstas var skattehöjningarna som drabbar jobb och företag 40 gånger högre än satsningarna på företagande. Stefan Löfven borde fokusera mindre på ord som innovationsråd, industrikansler och innovationskatapulter och mer på politikens innehåll för att möta Sveriges framtidsutmaningar.
Seminarium om företagande i välfärdssektorn

2015-02-23

I dag medverkar jag vid detta seminarium i Göteborg, ett aktuellt ämne med tanke på den nyligen presenterade "Ägarprövningsutredningen". Återkommer med reflektioner!


I dag deltar jag i seminarium om ungdomsjobb

2015-02-20

I dag debatterar jag ungdomsjobb i ett seminarium i Göteborg arrangerat av Svensk Handel och Almega. Ska bli mycvket intressant, särskilt med tanke på regeringens motvilja mot lägre arbetsgivareavgifter för unga, reducerad moms på restaurangstjänster, försämring av RUT-avdraget och förslag att tvinga alla unga att läsa in högskolebehörighet på gymnasiet. Jag misstänker att det också blir en del samtal kring högre utbildning och att ta vara på utrikesföddas kompetens, liksom om näringslivsklimatet i allmänhet. Ett stort och viktigt politikområde där vi är överens om att unga snabbare måste komma in på arbetsmarknaden. Men ack så olika vi ser på vägarna dit!


Företagen missnöjda med regeringsskiftet

2014-12-01

Dagens Industri ägnar idag flera sidor i tidningen åt näringslivets missnöje med regeringsskiftet, som en stor majoritet av de tillfrågade företagen anser medför försämringar.


Möte med RUT-företagare

2014-12-01

I dag träffade jag ett antal "RUT-företagare" och riksdagspolitiker hos Företagarna i Göteborg. Diskussionerna handlade om hur vi kan skapa en långsiktighet för branschen, så att man vågar satsa och utveckla sin verksamhet. Just nu upplever många RUT-företagare att det ligger en våt filt över branschen. En bransch som hittills enligt Företagarna skapat ca 17 000 anställningar.

Vi fick först en föredragning av en representant för Skatteverket som visade hur sänkta skatter och infört RUT/ROT-avdrag sammanfaller med minskat intresse för att jobba svart eller anlita svart arbetskraft. Kopplingen mellan Alliansens reformer och en ökad skattemoral är mycket tydlig.

Vi hade också en telefonkonferens med Hemfrids grundare och ägare, Minica Lindstedt. Hon påpekade att på hennes företag är ungefär hälften av de anställda utlandsfödda och 2/3 kommer direkt från arbetslöshet. Hon menade att hemtjänstbranschen gör en viktig insats som väg in på arbetsmarknaden för många. Denna bild bekräftades av de småföretagare som deltig i seminariet. Oron i bransschen är stor för vad den nya regeringens politik kan medföra.

Det blev också lite avslutande diskussioner kring hur man skulle kunna utveckla RUT- och ROT-avdragen ytterligare, och jag passade naturligtvis på att slå ett slag för mitt "REP-avdrag", alltså skattereduktion för hushållsnära reparationstjänster. Jag har ju motionerat om detta i riksdagen även i år, och tänker fortsätta jobba för detta framöver.
Invigning av testbanan AstaZero utanför Borås

2014-08-21I dag deltog jag vid invigningen av den stora testanläggningen AstaZero utanför Sandhult, norr om Borås. (Jag skrev på bloggen den 3 februari om mitt besök på banan under byggtiden). Lite otur med vädret, men ändå en spännande upplevelse att få se lite av det som händer på säkerhetsområdet när det gäller fordon. Till höger ovan den stora ytan mitt på anläggningen där man kan utföra olika höghastighetstester.Förutom fordon som stannar automatiskt framför hinder fick vi se stabiliseringsutrustning för att förebygga att tunga fordon välter, vi fick se självkörande volvobilar utan chaufför och till och med en hjullastare utan chaufför som utförde en mängd inprogrammerade uppgifter. Det är ingen tvekan om att den nya testbanan kommer att lyfta fordonsforskningen och samtidigt vara en stor tillgång för Borås och Västsverige. Alla de stora fordonsföretagen liksom Autoliv och SP är medfinansiärer, liksom EU och Borås Stad, Vinnova, Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen. Redan nu är bokningarna många från olika företag som vill använda banan.


RUT-avdraget utnyttjas främst av dem med normala inkomster

2014-08-14

Förra året var det 550.534 personer som använde RUT-avdraget och en dryg miljon personer som använde ROT-avdraget.

Nu har Centerpartiet med hjälp av Skatteverket och Statistiska centralbyrån, SCB, tagit fram statistik som visar att närmare 7 av 10 personer (68%) som nyttjat det så kallade rutavdraget, tjänar under 32.000 kronor i månaden (inkomstår 2013).

Enligt statistiken ökar användningen av rutavdrag dessutom i alla delar av landet även i traditionellt röda kommuner i Norrland, som till exempel Gällivare, Älvsbyn, Överkalix och Sorsele.

RUT-avdraget använda med andra ord inte alls bara av "överklassen i Stockholms välbeställda förorter" som det ibland påstås från vänsterhåll. RUT-avdraget har tvärtom blivit hela Sveriges angelägenhet. Och oavsett vem som använder det så skapar det nya företag och massor av jobb. Klart RUT ska finnas kvar!
Besök på Södra Cell i Värö

2014-08-12

Dagen startade med ett besök på Stora Cell i Värö ("Värö Bruk") på inbjudan av LRF Väst och Södra Skogsägarna.

Vi fick en föredragning om Södras kommande stora investering i Värö, där man satsar 4 miljarder på en ny anläggning för barrsulfatmassa. Samtidigt stänger man en anläggning i Norge. Förutsättningarna är bättre i Sverige, både vad gäller kompetens, tillgång till virke och efterfrågan på bioenergi och därför väljer man att göra sin expansion här. Efter investeringen blir Södra Cell i Värö ett av världens mest lönsamma massabruk. Besöket visar att med teknisk utveckling och innovationer kan man driva lönsam industri i Sverige.

Södra Cell producerar inte bara pappersmassa utan under processen skapas även ånga/hetvatten som blir till fjärrvärme och grön el, och av restprodukterna gör man biobränsle (bark), pellets och träpulver. Södra Cell är nettosäljare av el/energi eftersom det bildas mer energi än man förbrukar under processen.

Svensk skogsindustrin står för en omstrukturering, men befinner sig absolut inte i någon kris. Finpappers- och tidningspapperstillverkningen minskar medan förpackningspapper och hygienpapper ökar. Och skogen växer till snabbare än vad man hinner avverka. Skogen är en bransch i ständig utveckling och en av Sveriges absolut viktigaste basindustrier. Om denna utveckling ska fortsätta kan vi inte straffbeskatta transporter genom den lastbilsskatt som oppositionen föreslår. Vi måste också ha långsiktiga spelregler på energimarknaden så att den tunga industrin både vet vad de får betala för energin och vad de kan få betalt när de säljer sitt energiöverskott.
Landsbygdsdebatt och kampanj på Hofsnäs Herrgård

2014-08-10

I dag deltog jag i en debatt arrangerad av LRF om landsbygdsfrågor i allmänhet och livsmedels- produktion i synnerhet. Debatten hölls på ett lastbilsflak i samband med Matens Dag på Hofsnäs Herrgård, nära Torpa Stenhus utanför Tranemo. Alliansen, jag (med mikrofonen). Anna Svalander (FP) och Kerstin Hermansson (C) (kd uteblev tyvärr) samlad vid vänstra höbalen, V, S, MP och SD bakom den andra. Jag fanns för övrigt i dubbel upplaga eftersom min roll-up skymtar till vänster om flaket...

Jag konstaterade att min bild av svenska lantbrukare är att de flesta är kreativa småföretagare som inte vill leva på stöd och bidrag utan ha rimliga villkor för sin verksamhet och tjäna sina pengar själva. Landsbygdsföretagarna är ofta väldigt kreativa och kombinerar flera olika verksamheter, exempelvis livsmedelsproduktion, djurhållning, cafe, butik, turism, konferensverksamhet, kultur/upplevelser, skogsbruk, entreprenadverksamhet eller kanske energiproduktion. Denna mångsidighet skapar en stabilitet som vi politiker måste värna.

För mig är det viktigaste för landsbygdsföretagarna att vi driver en bra näringspolitik för alla företag, och att vi samtidigt underlättar att leva och bo på landsbygden. Här har Alliansen gjort mycket, allt från alla våra generella satsningar på näringslivet, med sänkta skatter, satsningar på utbildning, investeringar i infrastruktur och då inte minst småvägarna, satsningar på bredband, underlättande av byggnation i sjönära lägen och ekonomiskt stöd till service i landsbygden. Men vi måste också ha med oss kommunpolitikerna och kommunala tjänstemän så att inte regelverk kring djurskydd och livsmedelstillsyn eller kommunalt krångel försvårar i onödan för småföretagarna. Kommunerna måste också bli bättre på att göra mindre upphandlingar av livsmedel så att även små producenter kan vara med och lägga anbud. Det blev också lite debatt kring gårdsförsäljning av alkohol, som är en fråga jag själv engagerat mig en del i. I andra länder är det ytterligare ett sätt att skapa småföretag på landsbygden i form av bryggerier och vinproducenter som kan erbjuda provsmakning och försäljning till turister. Det borde vi kunna utveckla även i Sverige.

I debatten påpekade jag att det stora hotet mot landsbygden är de rödgrönas politik. Höjda skatter på företagande, arbete, transporter och energi kommer att slå extra hårt mot landsbygden. Och om vi höjer restaurangmomsen slår det givetvis extra hårt mot de små cafeer och restauranger som finns på landet med ofta mycket små marginaler. Dessutom blir det mindre livsmedel att leverera till städernas restaurangsektor.

Bilderna nedan tog jag från scenen/flaket, och det var riktigt mycket folk på plats.


Kraftig ökning av entreprenörskapet i Sverige

2014-07-18

Andelen svenskar som ägnar sig åt entreprenörskap har nästan fördubblats under perioden 2007-2013, från 4,2 procent av befolkningen till 8,3 procent år 2013. Denna starka ökning syns inte i något annat innovationsdrivet land. Kvinnors företagande ökar också betydligt snabbare än mäns. Dessutom ligger Sverige i topp vad gäller att identifiera nya affärsmöjligheter. Från en tidigare bottenplacering ligger nu Sverige på den övre tredjelen i jämförelse med övriga innovationsdrivna länder.

Detta enligt Entreprenörskap i Sverige - årets nationella rapport inom Global Entrepreneurship Monitor, GEM. GEM är världens största entreprenörskapsundersökning och baseras på 197 000 enkäter och intervjuer där entreprenöriella attityder, aktiviteter och ambitioner mäts. Undersökningen omfattar 75 procent av världens befolkning samt 90 procent av global BNP.

Det finns dock smolk i glädjebägaren. Rapporten visar att en mycket begränsad andel entreprenörer (6 procent) tror att de kommer att anställa fler än 20 personer inom en femårsperiod. Sverige tillhör här de fem lägst rankade innovationsdrivna länderna. Vi har alltså många entreprenörer, men få vill bli arbetsgivare. Detta är en fråga som måste finnas högt upp på den politiska dagordningen. Och oppositionens förslag som skulle göra det både dyrare och mer komplicerat att vara arbetsgivare skulle knappast förbättra läget.
Stark utveckling för svenska restauranger

2014-07-10

Restaurangernas försäljningsvolym steg enligt SCB med 5,2 procent under maj jämfört med samma period förra året. Bäst gick det för kaféer, som ökade med 8,4 procent.

Samtliga av restaurangkategorierna uppvisade positiva försäljningsvolymer under maj månad, särskilt bra gick det för kaféer (+8,4 %) och trafiknära restauranger (+7,6 %). Den största kategorin, lunch- och kvällsrestauranger, har hittills i år ökat försäljningsvolymen med 6,1 procent jämfört med samma period förra året. Försäljningsutvecklingen i löpande priser för den totala restaurangbranschen ökade med 6,2 procent i maj, jämfört med samma månad förra året.

"Sedan restaurangägare fick samma moms som matvaruhandeln har man gått starkt framåt. Detta är ännu ett positivt steg. Att locka många kunder är så klart avgörande för ekonomin och förutsättningarna för att fortsätta skapa jobb åt unga och invandrare.", säger Visitas vd Eva Östling. Givetvis en väntad kommentar från branschen, som oroar sig för momshöjning och höjda arbetsgivareavgifter om det blir ett regeringsskifte i höst. Men fakta är tydliga - både momssänkning och sänkta arbetsgivareavgifter har bevisligen haft positiv effekt. Det vore väldigt synd att förstöra detta.
Näringslivet har lågt förtroende för Socialdemokraterna

2014-07-09

Opinionsinstitutet Skop har på uppdrag av Dagens Industri (2 juli) mätt förtroendet för näringslivets viktigaste ministrar och deras utmanare. Totalt har 600 företagsledare deltagit. Störst förtroende bland de tillfrågade har finansminister Anders Borg. Han får snittbetyget 4 på en femskalig förtroendeskala. Statsminister Fredrik Reinfeldt är nästan lika populär och får betyget 3,9.

Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven (S) får betyget 2,7 och partiets ekonomiskpolitiska talesperson Magdalena Andersson hamnar på 2,5.

Förtroendegapet mellan Magdalena Andersson och Anders Borg är stort. 75% av de tillfrågade uppger att de har ett stort eller mycket stort förtroende för Anders Borg. Motsvarande siffra för Magdalena Andersson är 8 procent...
Fem nya förenklingsförslag för företagen

2014-07-09

Fyra av fem jobb skapas i dag i de små företagen. För dem är enklare regler en särskilt viktig fråga. Alliansen har sedan 2006 bland annat slopat revisionsplikten för de minsta företagen, infört kvartalsvis redovisning av moms samt inrättat företagarportalen verksamt.se. Tillsammans har våra regelförenklingar inneburit 7 miljarder kronor i sänkta administrativa kostnader för företagen. Nu presenterar vi ytterligare regelförenklingar för att fler ska vilja starta företag och för att företagare ska få en enklare vardag.

Det ska gå snabbare att starta företag
 I dag är handläggningstiden för att registrera aktiebolag 16 dagar. Vi vill korta den tiden. Bolagsverket får nu i uppdrag att säkerställa att i de fall ärendet inte behöver kompletteras ska registrering av aktiebolag ske inom fem arbetsdagar.

Höj gränsen för förenklad faktura
 Förenklad faktura innebär att färre uppgifter behöver anges, och att ett vanligt kvitto räcker vid momshanteringen. Vi vill höja gränsen för förenklad faktura från dagens 2.000 kronor till 4.000 kronor. Det minskar de administrativa kostnaderna, framför allt för de minsta företagen.

Minska den administrativa skattebördan
 Företagare lägger mycket tid på administration av skatter. Vi ger Skatteverket i uppdrag att mäta tiden företagare lägger på detta och hitta åtgärder som kan minska bördan för dem. Skatteverket får också i uppdrag att årligen rapportera hur våra regelförenklingar bidrar till att minska den tid företag ägnar åt skatteadministration.

Underlätta för företagande i livsmedelssektorn
 Flera kommuner har utarbetat modeller för sina livsmedelskontroller som bygger på att undvika förelägganden genom en mer aktiv dialog med företagen. Utan att ambitionen för livsmedelssäkerheten minskar skapas enklare regeltillämpning. Statskontoret får i uppdrag att undersöka hur denna dialogmodell kan tillämpas mer generellt. I syfte att utveckla svensk mat och få fler företag och jobb på landsbygden kan dessutom Livsmedelsverkets uppdrag behöva breddas till att även inkludera uppgiften att underlätta för företagande inom livsmedelssektorn.

Kortade handläggningstider på Migrationsverket
 För att snabbväxande företag inte ska stanna i utvecklingen behöver de snabbt kunna anställa. Vi vill korta handläggningstiden av arbetstillstånd, som i genomsnitt var drygt 15 veckor förra året. Migrationsverket ska bland annat utveckla det elektroniska ärendehanteringssystemet och förbättra webbansökan för att åstadkomma detta.
Borås Tidning uppmärksammar min nominering

2014-06-25

Borås Tidning intervjuade mig igår om att Företagarna utsett mig till en av de tre mest företagsvänliga Alliansriksdagsledamöterna. Även om svaren i BT är nedkortade så hoppas jag det framkommer att min viktigaste fråga är att sprida kunskap och skapa en positiv attityd till företagande. För det är de privata företagen och deras anställda som skapar alla resurser till välfärden, alla de offentliganställdas löner och konsumtion, och hela vårt pensionssystem. Den som inte inser det har en stor uppförsbacke i debatten.


Jag nominerad till titeln "riksdagens mest företagsvänliga ledamot"

2014-06-23

I dag är det officiellt - jag är en av tre nominerade från Alliansen till utmärkelsen riksdagens mest företagsvänliga ledamot. Det är organisationen Företagarna som varje år utser en riksdagsledamot från regeringssidan och en från oppositionen som mest företagsvänlig. Jag har vetat om min nominering ett tag, men har inte fått sprida det. Men jag har spelat in nedanstående film tillsammans med Företagarna där jag berättar om min syn på företagande.

Jag vann titeln 2009, och har flera gånger varit med bland finalisterna. Vem som slutligen vinner årets kamp meddelas av Företagarnas jury i Almedalen på söndag. Oavsett hur det går är jag glad över att mitt engagemang för företagande uppmärksammats på detta sätt!Besök hos framtidens entreprenörer på UF-mässan i Älvsjö

2014-05-27

I dag har jag besökt UF-mässan i Älvsjö, "SM 2014 i UF-företagande". 700 unga entreprenörer från hela landet samlas under några dagar för att visa upp sina företag och sedan utses årets UF-företag och vinnare i ett antal olika katergorier.

På årets finalutställning finns inte mindre än fem UF-företag från Sjuhärad. Tre från Mark, ett från Borås och ett från Tranemo. En imponerande prestation av eleverna från Sjuhärad. Det var mycket kul att som lokal riksdagsledamot kunna besöka eleverna hemifrån på finalmässan i Stockholm. Innan dess åt jag lunch med företrädare för arrangörerna och för Marks Gymnasieskola och VD Agnes Richardsson i Def Heat UF. Till vänster en bild där jag besöker deras monter där de visar upp sin produkt. "Defheat erbjuder dig som är fysiskt aktiv ett armband som hjälper till att bibehålla en behaglig kroppstemperatur." skriver man på sin hemsida. Armbandet innehåller en kylplatta som sänker kroppstemperaturen.Gottfrids Bakverk UF från Borås lanserar bakmixer baserat på främst ekologiska råvaror från Sjuhärad, paketerade i påsar som man även kan ge bort i present. Bon Voyage UF från Tranemo tillverkar exklusive resefodral och adresshållare i skinn, materialet är delvis restprodukter från Elmo i Svenljunga.Cool Case UF från Mark tillverkar datorväskor och iphonefodral. Det finns även möjlighet att köpa till en kylplatta som passar i datorväskan för att kyla ned datorn och därmed öka användningstiden på batterierna. UF Stage UF, också de från Mark, består av 18 elever, med 14 musiker och 4 fotografer/konstnärer. Det gör dem till Sveriges största UF-företag. De erbjuder musikunderhållning för företag, event och fester, samt professionella fototjänster.
Allt fler branscher oroar sig för regeringsskifte i Sverige

2014-05-22

Att restaurang och besöksnäringen oroar sig för kraftigt stigande kostnader vid ett regeringsskifte har väl framgått för de flesta. Branschorganisationen Visitas kampanj mot "dubbelstöten" (höjd moms och högre arbetsgivareavgifter för den som anställer unga) har med rätta fått mycket uppmärksamhet.

Men det finns fler branscher som oroar sig av följerna av ett regeringsskifte i Sverige. Företrädare för hemtjänstföretagen som fått ett kraftigt uppsving tack vare skattereduktionen för hushållsnära tjänster är exempelvis en bransch där oron växer. Samma sak gäller friskolesektorn där starka röster inom oppositionen att i praktiken förbjuda vinstdrivande företag att driva friskolor har skapat stor oro både hos företagen, deras anställda lärare och alla deras elever.

Transportsektorn oroar sig samtidigt för kilometerskatt på lastbilstransporter, något som skulle slå hårt mot en redan utsatt bransch. Och flygsektorn oroar sig för hoten om begränsning av inrikestrafiken och stängning av Bromma flygplats.

Nu växer oron i ännu en bransch. Företrädare för livsmedelsbranschen oroar sig för att ett regeringsskifte kan innebära högre arbetsgivaravgift för unga. "Det är en bransch med små marginaler och många tuffa år bakom sig", säger Marie Söderqvist, vd för Livsmedelsföretagen till Dagens Industri.

I en enkät, beställd av Svenskt näringsliv, svarade 38 procent av livsmedelsföretagen att den lägre arbetsgivaravgiften är ett av de främsta skälen till att rekrytera unga. "Unga personer och människor med invandrarbakgrund är anställda i livsmedelsbranschen i högre utsträckning än i någon annan industrigren. Det beror dels på att det fortfarande finns relativt enkla jobb där en utbildning inte krävs, dels på att de flesta jobb finns utanför storstadsområdena", säger Marie Söderqvist. "En återställd avgift skulle märkas markant inom branschen. Man har redan skurit ned mycket på personal. Sedan vi gick med i EU har antalet anställda i livsmedelsbranschen minskat med 1,2 procent per år", säger Marie Söderqvist.

Det är inte svårt att hitta branscher som känner stor oro för att tvingas säga upp delar av sin personal om vi får en socialistisk regering efter valet. Den som vill ha fler jobb och inte färre bör noga överväga var man lägger sin röst.
Snart lättare att söka patent och att försvara dem mot intrång

2014-04-23

Tidigare i vår ställde jag en skriftlig fråga till justitieminister Beatrice Ask (M) om patenträttigheter:

"Innovationer och uppfinningar är viktiga för företagandet och jobben. Tyvärr drabbas många företag av intrång i patent på produkter och andra uppfinningar. Alltför många upplever att det är svårt att försvara sina patent juridiskt. Andra upplever att det är dyrt och komplicerat att söka patent, och ytterligare andra struntar i att söka patent eftersom de ändå inte upplever att ett patent skyddar deras produkter. Eftersom patentintrång ofta sker från tillverkare i andra länder är frågan komplicerad och global.

Jag undrar om regeringen har tankar kring några åtgärder för att underlätta ansökan om patent, göra patenten effektivare och inte minst öka möjligheten för svenska patentinnehavare att rättsligt skydda sina patent från intrång?

Jan Ericson (M)"


I början av mars kom svaret från justitieministern. Det var ett mycket informativt svar som visar att stora och viktiga förändringar är på gång när det gäller ansökan om patent och möjligheten att rättsligt försvara dessa mot intrång:

"Jan Ericson har frågat mig om jag och regeringen har tankar kring några åtgärder för att underlätta ansökan om patent, göra patenten effektivare och inte minst öka möjligheten för svenska patenthavare att rättsligt skydda sina patent från intrång.

Innovationer och uppfinningar är viktiga för företagandet och jobben. Nya industriella idéer och tekniska lösningar ligger till grund för många av våra företagsframgångar och Sverige ska fortsätta att vara ett land där innovationer uppmuntras. Det kräver en modern och tydlig patenträtt, men också tillgång till en rättssäker och effektiv domstolsprövning. Regeringen har tagit en rad initiativ för att ytterligare förbättra förutsättningarna på detta område.

En utredning har tillsatts som ser över patentlagstiftningen(dir.2012:99). Den ska föreslå ett nytt, överskådligt och lättillgängligt regelverk. Regeringen avser att i tilläggsdirektiv uppdra åt utredningen att överväga ytterligare förbättringar för patentsökande och patenthavare. Regeringen har också föreslagit att patentansökningar ska kunna beviljas på engelska (prop. 2013/14:53). Vidare har Sverige varit drivande i förhandlingarna om ett enhetligt patentskydd i EU. Förhandlingarna har resulterat i att det inom kort kommer att vara möjligt att genom en enda ansökan få ett patent som gäller i nästan hela EU.

Det finns även ett förslag om att inrätta en Patent- och marknadsdomstol(Ds 2014:2). Tanken är att koncentrera bl.a. patentmålen till en domstol. Det skulle göra domstolsprocessen lättare att överblicka och de som arbetar med målen mer specialiserade. Regeringen har också varit drivande i förhandlingarna om en enhetlig europeisk patentdomstol. När den domstolen snart är tillgänglig kan en tvist om ett europeiskt patent prövas i en enda process i stället för, som nu, i flera länder samtidigt.

Stockholm den 11 mars 2014

Beatrice Ask"

Kloka tankar om "vinster i välfärden"

2013-04-07

I dag läste jag två tänkvärda ledare på väg till Stockholm. Dels i Dagens Industri där PM Nilsson skriver mycket tänkvärt om värdet av privata företag som bidrar till att utveckla välfärden. Säkert väldigt provocerande för många, men inte desto mindre korrekt. Rubriken är "Välfärden behöver vinstintresset".

PM Nilsson tycker man borde våga tala om välfärdssektorn som en värdefull industri, och tycker "det är en sorg att Socialdemokraterna int elyckas uppskatta tillväxten i omsorgen lika mycket som doften av svetslågan på golvet". Men man kritiserar också oss moderate för att "vi inte älskar barnstugan lika mycket som thaikiosken" när det gäller nya företag. Jag kan faktiskt självkritiskt tycka att vi förtjänar den kritiken. Jag tycker vi ibland hukar oss lite väl mycket i debatten om vinster i välfärden. Är kommunala förluster och underskott verkligen bättre? Det viktiga är att företagen levererar hög kvalitet, erbjuder goda anställningsvillkor för sin personal och att man skattar för sina vinster i Sverige. Det borde vi tala mer om.

Göteborgs-Postens ledare idag har rubriken "Även slöseri är stöld från folket". Man ställer frågan om hur kommunala monopol sköts om det går att för samma skattepengar leverera både välfärdstjänster och hög vinst? De flesta vinstdrivande företag levererar faktiskt precis de välfärdstjänster man lovat, så frågan är befogad.
Nu sänker vi företagens kostnader för sjuklöneansvaret

2013-04-01

Den Socialdemokratiska regeringen som styrde fram till 2006 införde en regel om att arbetsgivarna ska betala sjuklönen för alla anställda de förstå två veckorna. Dessutom infördes en evig medfinansiering av 15% av sjukkostnaderna därefter. Denna medfinansiering avskaffade Alliansen efter maktövertagandet 2006.

Men fortfarande är är arbetsgivarna skyldiga att betala sjuklön under de första två veckorna när medarbetare är sjuka. För många företagare är sjuklöneansvaret problematiskt eftersom det på förhand är svårt att beräkna vilka kostnader som kan uppstå. Extra hårt drabbas små företag som har små marginaler och det riskerar att minska viljan att nyanställa, inte minst att nyanställa tidigare långtidssjuka. Dessutom missgynnas små företag då ersättningen från staten beräknas utifrån den genomsnittliga sjuklönekostnaden för samtliga arbetsgivare. Eftersom sjukfrånvaron generellt är lägre i mindre företag är det få små företag som får del av dagens högkostnadsskydd. Samtidigt räcker det med en sjuk medarbetare för att skapa en oförutsedd kostnad med stor påverkan.

Socialdemokraterna föreslår ett slopande av sjuklöneansvaret den andra sjuklöneveckan. Men detta är mest populism, eftersom alla näringslivsorganisationer och företagare påpekar att det är den första sjuklöneveckan som kostar i särklass mest. En väldigt liten andel av de anställda är sjuka mer än en vecka.

Alliansregeringen vill i stället minska sjuklöneansvaret redan den första sjuklöneveckan. Under våren remitteras därför ett förslag till ett nytt högkostnadsskydd som är bättre anpassat för små företag. Med vår utformning gynnas de mindre företagen eftersom ersättningen träder in tidigare för företag med färre anställda. Högkostnadsskyddet differentieras genom att arbetsgivare delas in i fem storleksklasser utifrån sina lönesummor. I den minsta storleksklassen, som omfattar de flesta företagen med anställda, föreslår vi att högkostnadsskyddet träder in efter cirka två sjukdagar. Resterande sjukdagar får företagen full ersättning för.

En ytterligare förbättring i förslaget är att vi nu ser till att företagen slipper krångel med att ansöka om ersättningen. Med det nuvarande högkostnadsskyddet går många miste om ersättning eftersom ansökningsförfarandet anses krångligt. Vi ser nu till att utbetalningarna automatiseras så att alla som har rätt till ersättning också får det.

Från årsskiftet skrotar vi därför det gamla högkostnadsskyddet och inför det nya högkostnadsskyddet som beräknas kosta 360 miljoner kronor per år. Förslaget kommer nu att gå på remiss med sikte på att finnas med i regeringens budgetproposition till hösten.

Läs mer i dagens debattartikel av näringsminister Annie Lööf på DN Debatt

Läs också min tidigare riksdagsmotion i frågan, en motion som inte skiljer sig alltför mycket från de tankar som regeringen presenterar idag.
Anmärkningsvärt angrepp från (S) mot ännu en företagssektor

2014-03-26

Knappt hade man hämtat sig från SSU:s osmakliga kampanj mot tre seriösa företag i restaurangbranschen förrän ett nytt angrepp mot en företagssektor uppmärksammades. Det handlar om Socialdemokraternas yttrande i ett riksdagsbetänkande som behandlades idag (Skatteutskottets betänkande nummer 16, sidan 52) rörande bland annat RUT-avdraget. Frågan man ställer sig är om detta sätt att uttrycka sig verkligen är värdigt ett parti som gör anspråk på regeringsmakten? Hur många branscher tänker (S) håna och förnedra innan man är nöjda?


Klokt regeringsbeslut räddar småmackar på landsbygden

2014-03-18

Regeringen har beslutat att införa lättnader i kravet på att tillhandahålla förnybara drivmedel. Lättnaden innebär att endast bensinstationer eller andra försäljningsställen som årligen tillhandahåller allmänheten 1 500 kubikmeter eller mer konventionella bränslen, i stället för nuvarande 1 000 kubikmeter, behöver tillhandahålla förnybara drivmedel.

Beslutet innebär att cirka 1 355 av 2 800 tankställen i Sverige undantas från kravet att tillhandahålla förnybara drivmedel. Ändringen innebär däremot inte att tillgängligheten av förnybara drivmedel i någon större grad minskar eftersom många av de berörda säljställena har haft dispens från kravet.

Det kommer fortfarande vara möjligt att söka dispens. Dispens från kravet på att tillhandahålla förnybara drivmedel behöver däremot inte längre vara tidsbegränsad till ett år, utan får ges för så lång tid som skälen för dispens kan antas finnas kvar. En positiv följd av beslutet är att många säljställen som tidigare sökt och fått dispens från skyldigheten att tillhandahålla förnybara drivmedel inte längre behöver söka dispens. Den administrativa bördan minskar därför för både bensinstationer och den myndighet som hanterar dispensansökningar.

Ända sedan 2008 har jag motionerat i riksdagen om problemen med miljökrav och andra krav på små bensinstationer. Äntligen kommer ett beslut som går i rätt riktning. Miljöpartiet och andra miljöaktivister kritiserar naturligtvis beslutet. De menar att det strider mot Sveriges klimatmål om en fossilfri fordonsflotta. För dem är det likgiltigt om små bensinstationer på landsbygden kan finnas kvar eler inte, liksom om människor på landet ska kunna tanka bilen eller inte. I klimathotets namn kan man göra vilka offer som helst som går ut över andra. Fanatiker som dessa politiker kan tyvärr finnas i Sveriges regering efter valet i höst om inte väljarna tänker sig för!
Jag ställer skriftlig fråga om skydd av patenträttigheter

2014-03-09

Jag har ställt nedanstående skriftliga fråga till justitieminister Beatrce Ask angående stärkt patentskydd för företagare. Bakgrunden är att jag möter allt fler företagare som uppelver att deras patetnrättigheter kränks av främst utländska företag. Samtidigt händer det mycket på detta område inom EU, och jag vill ha justitieministerns samlade bild av situationen. Frågan är en uppföljning av mina tidigare riksdagsmotioner i samma ämne, den senaste inlämnad i oktober förra året.

"Innovationer och uppfinningar är viktiga för företagandet och jobben. Tyvärr drabbas många företag av intrång i patent på produkter och andra uppfinningar. Alltför många upplever att det är svårt att försvara sina patent juridiskt. Andra upplever att det är dyrt och komplicerat att söka patent, och ytterligare andra struntar i att söka patent eftersom de ändå inte upplever att ett patent skyddar deras produkter.

Eftersom patentintrång ofta sker från tillverkare i andra länder är frågan komplicerad och global.

Jag undrar följande:

Har ministern och regeringen tankar kring några åtgärder för att underlätta ansökan om patent, göra patenten effektivare och inte minst öka möjligheten för svenska patentinnehavare att rättsligt skydda sina patent från intrång?"

Jag ställer skriftlig fråga om beredskap för utvidgat RUT-avdrag

2014-03-09

Jag har ställt en skriftlig fråga till näringsminister Annie Lööf där jag undrar om det finns någon beredskap att utvidga ROT- och RUT-avdragen när det statsfinansiella läget så medger, och om det görs några kalkyler eller beräkningar på Näringsdepartementet av vad nya reformer skulle kunna tänkas medföra när det gäller nya jobb och vad det eventuellt skulle kosta? Frågan är bland annat en uppföljning av min tidigare motion om inforande av REP-avdrag.

"Det råder ingen tvekan om att ROT- och RUT-avdragen varit en stor framgång. Utvärderingar visar att de skapat nya företag och nya jobb, att svartjobben har minskat och att hushållen har fått ökat ekonomiskt utrymme att köpa tjänster. Utvärderingar visar också att reformerna statsfinansiellt kostar väldigt lite (kanske inget alls?) eftersom nya skatteintäkter kompenserar för skatterabatten.

Det finns många olika förslag från främst allianspolitiker om nya varianter på samma tema. REP-avdrag för hushållsnära reparationer (elektronik, vitvaror och så vidare) skulle kunna skapa massor av nya jobb och dessutom motverka köp-slit-och-släng-samhället. RIT-avdrag för olika it-tjänster skulle också kunna skapa jobb och samtidigt underlätta för den som behöver hjälp för att kunna ta del av vårt digitaliserade samhälle. Även andra varianter har diskuterats i samhällsdebatten.

Jag vill fråga näringsministern följande.

Finns det någon beredskap att utvidga ROT- och RUT-avdragen när det statsfinansiella läget så medger, och görs det några kalkyler eller beräkningar på Näringsdepartementet av vad nya reformer skulle kunna tänkas medföra när det gäller nya jobb och vad det eventuellt skulle kosta?"


Det kan hända att frågan skickas över till finansdepartementet eftersom den handlar om skatter, men i så fall får vi väl se vad Finansdepartementet svarar. För mig handlar frågan om möjligheten att skapa förutsättningar för fler jobb i små företag i nya branscher.
Besök på Asta Zero utanför Borås

2014-02-03I dag besökte jag och två av mina moderata riksdagskolleger bygget av den nya unika testbanan Asta Zero utanför Borås. Banan kommer att kosta ungefär 500 miljoner att färdigställa, och är ett samarbetsprojekt som ägs av SP och Chalmers i ett gemensamt bolag. Testbanan kostar ca 500 miljoner att bygga och finansieras av bland annat EU och Borås Stad, Vinnova, Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen. Verksamheten bygger också på ett avtal om mångårigt samarbete med ett antal privata företag såsom Volvo PV och Volvo AB, Scania, Autoliv med flera. På banan ska man bland annat kunna göra avancerade säkerhetstester av fordon och förarmiljöer, och tester av föraroberoende automatiska säkerhetssystem i olika trafikmiljöer. Banan är unik för Europa och kommer att tas i bruk till sommaren.På högra bilden ovan syns motorvägssträckan i mitten av anläggningen och till höger landsvägen som går i en loop runt området. Det kommer också att finnas uppbyggda statsmiljöer på området. Nedan till höger VD Pether Wallin som berättar om banan och byggprocessen. När testbanan är färdigbyggd kommer fler hundrta nya arbetstillfällen att skapas och banan kommer att bli en viktig pusselbit i det västsvenska fordonsklustret och en resurs för universiteten och SP. Man kommer också att sälja testkapacitet till utländska bilföretag. Läs mer om testbanan på denna länk!
Träff med Företagarna i Sjuhärad

2014-01-27Eftermiddagen tillbringade jag i Borås tillsammans med Företagarna i Sjuhärad. Efter en paneldiskussion med några entreprenörer var det dags för "speed-anföranden" från några av oss närvarande politiker. Från Moderaterna deltog jag och min riksdagskollega Ulrik Nilsson (bilden tv). Våra anföranden fick vara maximalt 2 minuter. Inget läge för att vara långrandig med andra ord, och jag tror mitt anförande låg på ungefär 1:40...

Jag valde att berätta om min egen vision för företagandet. Hur vi måste verka för att ge en mer rättvis bild av småföretagarna i stället för den nidbild som media och en del vänsterpolitiker ofta målar upp, där en företagare är en potentiell skattesmitare och fuskare som utnyttjar sin personal hänsynslöst och gärna struntar i miljön. I verkligheten är en småföretagare ofta en entreprenör och eldsjäl som försöker bygga upp något förframtiden, något som förhoppningsvis ska kunna erbjuda företagaren en egen försörjning och kanske dessutom ge jobb åt några till. De flesta småföretagare skär inte guld med kniv, utan har betydligt lägre inkomster de första åren än de som har en vanlig anställning med kollektivavtalsenlig lön.

Alla resurser till välfärden kommer från det privata företagandet och de som abretar i de privata företagen. Deras skatter betalar allt annat i samhället - skola, sjukvård, äldreomsorg och pensioner för att bara nämna något. Om man som politiker och andra beslutsfattare inte inser detta kommer man heller aldrig att kunna fatta rätt beslut.

Min vision är att beslutsfattare på alla nivåer - allt från myndigheter och kommuner till regering, riksdag och EU, ska ta sig tid och stanna upp en stund före varje beslut. Ställa sig frågan om det man tänker besluta verkligen underlättare för ökat företagande och fler jobb? Om svaret är nej är det läge att fundera på om beslutet är värt priset, eller om man kanske ska avstå? Om alla beslutsfattare tänkte så i varje läge skulle Sverige fåmånga nya företag och många fler jobb!

Efter våra anföranden och efterföljande mingel träffade vi riksdagsledamöter Företagarnas styrelse och diskuterade aktuella frågor. En mycket trevlig och lyckad kväll med stort deltagande.
Konjunkturinstitutet: Sänkt restaurangmoms skapade nya jobb

2013-12-02

I dag bekräftar Konjunkturinstitutet i en rapport till regeringen att antalet restaurangjobb ökat efter momssänkningen på restaurangtjänster. Uppskattningsvis har hittills motsvarande 4.000 nya jobb skapats enligt rapporten.KI:s rapport bekräftar SCB:s siffror för några veckor sedan som visade samma sak. Det borde därmed vara ställt utom tvivel att den sänkta restaurangmomsen skapat många nya jobb, och att dessa jobb riskeras om man höjer momsen igen. Inte så konstigt kanske att Hotell- och Restaurangfacket (LO) kritiserar Socialdemokraterna för att de vill höja momsen igen.
Hotell- och Restaurangfacket svänger om restaurangmomsen

2013-11-22

Jag läser i Dagens Indsustri att Hotell- och restaurangfacket (HRF) som tidigare obegripligt nog sa nej till regeringens sänkning av restaurangmomsen nu svänger och vill behålla den låga momssatsen. ”Oppositionen har sagt att man vill höja restaurangmomsen, men det tycker inte vi är någon bra idé”//”Jag hoppas att Socialdemokraterna djupt överväger om de inte ska ompröva beslutet”, , säger HRF:s ordförande Ella Niia till Dagens Industri.

”Vi sa länge nej till en sänkt restaurangmoms eftersom vi ansåg att den kostade för mycket pengar. Men sedan konstaterade vi att det inte ligger på oss att ta så långt ansvar för den ekonomiska politiken, utan att vi måste se till vad som gagnar branschen”//”Vi ser i statistiken att konkurserna i vår bransch har minskat. Och om det finns den här kopplingen som vi kan se mellan sänkt moms och minskat antal konkurser så tycker vi att det är ett starkt skäl att behålla momssänkningen” säger Ella Niia, som också menar att det goda skäl att anta att momssänkningen gjort att svarta jobb blivit vita.

Arbetsgivarorganisationen Visita har tidigare lovordat momssänkningen och välkomnar nu att även facket är inne på samma linje. ”Det är oerhört bra att vi nu får ett tydligt besked från HRF i den frågan, det skickar en väldigt viktig signal till företagen i branschen”, säger Visitas vd Eva Östling. Enligt Visita har cirka 10.000 nya jobb skapats i restaurangbranschen sedan momsen sänktes i januari förra året. I veckan presenterade ju SCB nya siffror som visar att restaurangbranschen fortsätter att växa betydligt starkare än arbetsmarknaden totalt, vilket jag berättade om på bloggen den 20/11.
SCB: Kraftig ökning av antalet anställda i restaurangbranschen

2013-11-20

SCB:s senaste sysselsättningsstatistik visar att det totala antalet anställda i Sverige ökade med 1,3 procent till 4 315 900 under tredje kvartalet 2013, jämfört med motsvarande kvartal året innan. Lönesumman ökade totalt med 3,1 procent.

I privat sektor ökade antalet anställda med 1,6 procent och lönesumman med 2,3 procent. I offentlig sektor ökade antalet anställda med 0,8 procent och lönesumman med 4,9 procent.

Det är givetvis glädjande att sysselsättningen ökat både inom privat och offentlig sektor, och att lönerna ökat mer inom välfärdssektorerna än inom arbetsmarknaden i övrigt. Det är fortfarande alltför stora löneskillnader mellan välfärdsjobben och andsra jobb.

Mest uppseendeväckande i SCB:s rapport är kanske ändå den extremt starka utvecklingen för restaurangbranschen. Inom Hotell och restaurang ökade nämligen antalet anställda med 11,4 procent och lönesumman med 7,3 procent! Alltså många gånger mer än privat sektor eller arbetsmarknaden i övrigt.

Det är väl inte helt orimligt att tänka sig att sänkt restaurangmoms och lägre arbetsgivareavgifter för ungdomar har haft en stor betydelse för den starka utvecklingen. Alliansens reformer skapar jobb!
Tisdagens frukostträff om det förbättrade företagsklimatet i Mark

2013-11-07

Jag hann inte blogga om det välbesökta frukostmötet med företagare från Mark som Minab och Marks kommun anordnade i tisdags. Temat var det kraftigt förbättrade företagsklimatet i Mark enligt Svensk Näringslivs ranking. Även Företagarnas näringslivsranking visar en kraftig förbättring i Mark så det mesta tyder på att det blivit bättre. Kul, eftersom det är växande företag som är det enda som kan skapa de jobb som i sin tur skapar resurser till välfärden!

En stor del av förbättringen i Mark handlar om kommunens service och tjänstemännens attityder. Här har vår moderatledda kommunledning under kommunstyrelseordföranden Margareta Lövgrens ledning gjort ett bra jobb! Och detta att medverka till att förbättra företagsklimatet var ju också ett av markmoderaternas vallöften både 2006 och 2010.


4 oktober - en dag att minnas i kampen mot socialismen i Sverige

2013-10-04

I dag, den 4 oktober, minns vi alla de goda krafter som tillsammans lyckades stoppa vansinnet med löntagarfonderna. Ett projekt som stegvis skulle ha socialiserat svenskt näringsliv.

Ibland tar vi vårt fria företagsklimat som självklart, men det var verkligen inte självklart när löntagarfonderna diskuterades som mest i början av 1980-talet. Själv gick jag i min absolut första demonstration just mot löntagarfonderna, och jag har sparat min skylt.

Tyvärr införde Socialdemokraterna löntagarfonderna 1984, trots starkt motstånd, även inom breda LO-grupper som insåg att fondavgifterna skulle minska löneutrymmet. Lyckligtvis avskaffades löntagarfonderna av Carl Bildts moderatledda regering i början av 1990-talet, och det avbröt Sveriges olyckliga väg in i ett allt mer socialistiskt samhälle.

I dag är det kanelbullens dag. Så varför inte slå två flygor i en smäll och fira löntagarfondernas avskaffande med en god kanelbulle från ett företagsamt privat bageri eller café? Utmärkta representanter för det svenska företagandet!Några funderingar kring företagens sjuklöneansvar

2013-08-15

Diskussionerna om företagens sjuklöneansvar tog fart igår igen när Centerpartiets ledare Annie Lööf deklarerade att Centerns viktigaste krav i de pågående budgetförhandlingarna inom Alliansen var att slopa företagens sjuklöneansvar för den andra sjuklöneveckan. Socialdemokraterna driver som bekant samma linje och liknande tongångar hörs från andra politiker.

Frågan är bara om det gör någon stor och avgörande skillnad för företagen? Saken är nämligen den att det är den första sjuklöneveckan som både kostar mest och har störst betydelse för företagen. De flesta är sjukfrånvarande bara några dagar och endast en försvinnande liten del av sjukfrånvaron går över till en andra vecka. Att ta bort sjuklöneansvaret för den andra sjuklöneveckan kostar därför inte så mycket, men avlastar inte heller företagen särskilt mycket. Jag har inget emot att vi genomför denna reform, men jag tror inte man ska inbilla sig att det tillgodoser företagens önskemål om slopat sjuklöneansvar.

Min egen idé är att företagen fortsätter ha hantera sjuklönen för de två första veckorna precis som idag, men att de sedan får ersättning för en del eller kanske hela den utbetalda sjuklönen från staten. Exempelvis genom att dra av kostnaderna, helt eller delvis, från de arbetsgivareavgifter som redovisas varje månad. Fördelen är att företagen då på ett enkelt sätt har kontroll på att personer verkligen är sjukfrånvarande och att missbruk av sjukersättningar för korttidsfrånvaro förebyggs. Samtidigt får den sjukskrivne snabb ersättning direkt tillsammans med lönen för samma månad, och det är administrativt enklare och billigare att företagen betalar ut ersättningen i stället för att varje kort sjukfall ska anmälas till Försäkringskassan vilket kostar en massa i administration och kontroll. Samtidigt skulle företagen med min lösning slippa hela eller delar av kostnaderna. Denna lösning har jag motionerat om i riksdagen, men ännu har ingen nappat på mitt förslag. Det är väl inte uteslutet att jag gör ett nytt försök att lansera idén som ett inspel i den pågående socialförsäkringsutredningen där jag ju är ledamot.
Jag skulle inte stödja en lag om könskvotering till bolagsstyrelser

2013-06-26

Jag följer den i mitt tycke lite märkliga debatten om eventuell framtida könskvotering av börsbolagens styrelser. I min värld är det alltid företagens ägare som tar beslut som rör företagets ledning, det får aldrig bli en politisk fråga. Man kan ha synpunkter på att många bolag slarvar bort kompetens genom att inte bredda rekryteringen till bolagsstyrelserna både vad gäller kön, ålder och etnicitet. Men det är faktiskt bolages egen förlust om man gör dåliga val och det bör som sagt ligga utanför politikernas beslutsområde.

Det finns röster inom både regeringen och inom Alliansens partier som öppnar upp för en eventuell framtida könskvotering av börsbolagens styrelser som reaktion på dagens skeva könsfördelningen. Men oavsett varifrån förslagen kommer så anser jag att de är fel, och att de strider mot äganderätten. Jag kommer personligen aldrig att stödja ett förslag i riksdagen om könskvotering till bolagsstyrelser. Det är för mig en principiellt mycket viktig fråga som jag har svårt att se att jag någonsin skulle kunna kompromissa bort.
När det politiskt korrekta väger tyngre än fakta

2013-06-05

Förra mandatperioden var jag med och röstade igenom en lindring av kraven på årliga lönekartläggningar, som från och med 2009 bara behöver göras vart tredje år. Vi ändrade reglerna 2009 till att endast gälla vart tredje år, samt att företag med mindre än 25 anställda skulle undantas från kravet på särskilda handlingsplaner mot ojämställda löner. Förändringarna var ett led i regelförenklingsarbetet.

I dag tvingade den samlade oppositionen (S, SD, V och MP) igenom ett beslut i reiksdagen om att regeringen ska återinföra årliga lönekartläggningar i alla företag och att även små företag med över tio anställda ska tvingas göra handlingsplaner för mer jämställda löner. Detta beräknas under en tioårsperiod kosta företagen runt 2,5 miljarder, eller 250 miljoner extra per år. De minsta företagen drabbas hårdast eftersom undantaget som sedan 2009 gällt alla företag med mindre än 25 anställda nu bara kommer att gälla företag med färre än 10 anställda.

Det intressanta är att enligt SCB:s statistik har inte löneskillnaderna mellan kvinnor och män ökat sedan reglerna lindrades 2009, tvärtom har löneskillnaderna fortsatt att minska. Trots detta driver alltså oppositionen igenom denna "återställare" som drabbar företagen med ökade kostnader. Det är givetvis "politiskt korrekt" att "ta krafttag för rättvisa löner" även om det i verkligheten inte gör någon skillnad att göra kartläggningar varje år eller vart tredje - oftast är det ju ungefär samma personal som kartläggs, och det viktiga är ju vad man gör åt eventuella osakliga löneskillnader efter kartläggningen. Hur tror oppositionen att det ska skapas fler jobb när företagen ständigt får nya pålagor och kostnader? En föraning om vad som väntar om Alliansen förlorar regeringsmakten 2014. Då lär det bli många återställare som skadar företagande och jobb i Sverige.
Fortsatt uppåt för restauranger och caféer

2013-06-05

Enligt SCB:s senaste siffror som presenteras idag ökade restaurangernas försäljningsvolym med 4,2 procent under april, jämfört med samma period förra året. Bäst gick det för kaféerna, som ökade med 7,6 procent. Siffrorna visar alltså försäljningen exklusive prisökningar. Om man räknar försäljningsutvecklingen i löpande priser för den totala restaurangbranschen var ökningen bara något högre, 5,9 procent i april, jämfört med samma månad förra året. Det visar att prisökningarna varit mycket försiktiga.

Slkutsatsen är självklar - visst har momssänkningen haft betydelse! I en ekonomiskt svår tid när många branscher haft det tufft har samtidigt restaurangsektorn ökat sin försäljning. Hur många jobb som räddats och hur många nya jobb som skapats av momssänkningen får framtida analyser visa, men rimligen handlar det om ganska många jobb. Restaurangsektorn är en personaltung verksamhet och ökad omsättning brukar direkt synas i mer personal.
Västsvenska Handelskammaren ger beröm till Sjuhäradsföretagen

2013-05-31

I en intervju i Radio Sjuhärad säger Västsvenska handelskammarens vd Johan Trouvé att den svenska konjunkturuppgången skjuts på framtiden, men det finns ett undantag - Sjuhärad. "I västsverige vill vi framförallt framhålla Borås och Sjuhäradsbygden. Jag brukar skämtsamt säga att den bygdens företag fortfarande väntar på att lågkonjunkturen 2009 ska komma" säger han. "Jag tror man har en tradition av att vara affärsmän och hitta nya marknader. Där är affärsmännen väldigt snabba, anpassningsbara och skickliga" fortsätter han.

I övriga landet landet och Europa ser läget inte lika ljust ut. Här tror Västsvenska handelskammaren att läget kommer att ljusna först i höst. Främst är det osäkerheten i södra Europa som påverkar. "Man har konstaterat att den vändning man trodde skulle komma före sommaren förmodligen inte gör det. Återhämtningen i Europa har inte kommit så snabbt som man trott", säger Johan Trouvé. Enligt honom tror man nu att uppgången där kommer under senhösten istället.

Jag är inte förvånad över detta beröm. Redan under fordonskrisen 2008-2009 när jag åkte runt och besökte en stor mängd företag i Västsverige slogs jag av den optimism och framtidstro och vägran att ge upp som präglade företagarna i Sjuhärad, till skillnad mot de mer uppgivna tongångarna på andra håll. Och vårt blandade näringsliv med många små och medelstora företag i olika branscher gör att vi inte står och faller med några få storföretag som man gör på många andra orter. Det håller tillbaka arbetslösheten och skapar en trygghet för alla som bor i Sjuhärad.
Socialdemokraternas politik får ytterligare kritik från oväntat håll

2013-04-06

Aftonbladet må traditionellt vara en riktigt röd tidning, men Lena Mellin är en av de mest frispråkiga journalister jag vet. Hon slår stenhårt åt alla håll, ofta mot Alliansen, men även mot Socialdemokraterna. I går hade hon denna krönika i Aftonbladet där hon ger en svidande kritik mot Socialdemokraternas beslut om i princip vinstförbud inom välfärden och i praktiken kommunalt veto mot friskolor. Ett utdrag ur artikeln:

"I Socialdemokraternas Sverige ska det inte vara möjligt att driva ett vårdföretag utan kommunens välsignelse, i alla fall inte om det ska gå runt på skattepengar och samma avgifter som i det kommunala systemet. Kommunen ska också kunna kräva att det bara är ”non profit”-företag (inte vinst) som utför vårdtjänsterna.

I Socialdemokraternas önskesamhälle ska det inte heller vara möjligt att starta en friskola utan att kommunen sagt ja. I praktiken ges kommunen vetorätt mot konkurrenter till den egna verksamheten.

Man kan givetvis vara emot vinster, det är en fullt hederlig ståndpunkt. Men kan man vara emot vinster i vissa delar av näringslivet och inte andra?

Uppenbarligen. Det är i alla fall den ståndpunkt som Socialdemokraterna intagit. Det finns massor av företag som säljer tjänster till den kommunala, landstingskommunala eller statliga sektorn. Byggjätten NCC är ett av dem. Förra året gjorde NCC Construction som bland annat bygger skolor, sjukhus, sportarenor, bostäder, vägar, järnvägar och kraftverk en vinst efter skatt på 801 miljoner kronor. NCC Roads är ett annat bolag i samma koncern. De tillverkar vägbeläggningar och utför vägunderhåll. Deras vinst under förra året var 413 miljoner efter skatt. Mycket litet av den summan kom från någon annan källa än skatter. Men här på S-kongressen i Göteborg är det ingen som ifrågasatt att de gör vinst.

De kvinnodominerade Carema Care och Carema sjukvård och bemanning ägs av Ambea AB som kan vara hur läskigt som helst, det har jag ingen aning om. Men skär vårdguld med täljkniv gör de inte. Enligt senaste årsredovisningen på Bolagsinfo var förlusten 230 miljoner på mindre än ett år. Även de bolagen betalas till största delen med skattepengar. Det borde vara besvärande för Socialdemokraterna att de har så olika syn på bolagsvinster beroende på vad företagen sysslar med."


Lena Mellin avslutar med denna salva mot Socialdemokraterna:

"Socialdemokraterna gillar rot- men inte rut-avdrag. Samma ambivalenta inställning till den mans- respektive kvinnodominerade arbetsmarknaden återspeglas i synen på vinster i företag som drivs med skattepengar. Manliga vinster, inget snack. Kvinnliga vinster, en väldig massa motstånd. Hur rimmar det med att vara ett feministiskt parti?"

Den sista frågan tror jag kommer att förfälja Socialdemokraterna ända fram till valdagen 2013. Och min personliga tro är att man förlorade 2014 års val i och med gårdagens beslut. Väljarna lär knappast uppskatta att Socialdemokraterna väljer att sätta kommunpolitikers makt framför människors möjligheter att välja den skola, vård och omsorg som passar de egna behoven bäst. Socialdemokraternas beslut innebär samtidigt otrygghet kring för alla medarbetare som jobbar inom privata alternativ i skola, vård och omsorg runtom i landet. Förslagen från (S) är en ansvarslös politik som hotar både jobb, företagande och mångfald.
Sverige det mest innovativa landet i EU - för femte året i rad!

2013-03-26

För femte året i rad rankas Sverige som det mest innovativa landet i EU. På den skala från 0 till 1 som används för att mäta innovation – ett mått på bland annat företagsklimat, investeringar i forskning och patent – hamnar Sverige som enda EU-land över 0,7. Det visar EU-kommissionens årliga rapport över graden av innovation i unionen under 2012.

På platserna 2-5 finns inte helt oväntat Tyskland, Danmark, Finland och Nederländerna, de länder som tillsammans med Sverige varit bäst på att klara sig igenom de ekonomiska kriserna de senaste åren. Det visar den tydliga kopplingen mellan ekonomiskt ansvarstagande, starka statsfinanser och ett starkt innovationsklimat och företagande.

Samtidigt ökar klyftorna mellan de sämsta och bästa i EU. Ett antal länder har haft en negativ utveckling när det gäller innovation. Att Grekland finns med bland dessa länder är kanske inte så konstigt, men även i Rumänien, Tjeckien, Ungern, Malta och Storbritannien har gått bakåt sedan 2010.
Reinfeldt har näringslivets förtroende - och de sågar Löfvén

2013-01-29

Dagens Industri redovisar idag en SKOP-undersökning om näringslivets inställning till Statsminister Fredrik Reinfeldt och hans utmanare Stefan Löfvén. Löfvén har ju pratat mycket under sitt första år som partiledare om företagande och jobb. Men politiken har pekat i en helt annan riktning, och det syns i dagens förtroendesiffror.

Statsministern ligger kvar på höga 65%. Så många av de tillfrågade företagsledarna har störst förtroende för honom. Endast 14% har störst förtroende för Löfvén, vilket är en minskning med 5 procentenheter.

Stefan Löfvéns tomma prat om jobben har uppenbarligen avslöjats.
Näringslivet: Moderaterna har bäst politik mot ungdomsarbetslöshet

2013-01-29

I Dagens Industri idag redovisas också en SKOP-mätning av hur näringslivsföreträdarna ser på politikens förslag mot ungdomsarbetslösheten. 50% av de tillfrågade anser att Moderaterna har bäst politik mot ungdomsarbetslösheten. Bara 20% tror att Socialdemokraternas politik är bättre.

Med tanke på att det är näringslivet som ska anställa de flesta av våra ungdomar så tycker jag deras syn på saken är värd att lyssna på.
Populism gick före sunt förnuft om betalningstider

2013-01-23

Frågan om betalningstider för fakturor mellan näringsidkare har diskuterats mycket den senaste tiden. Bakgrunden är givetvis problemet att vissa större företag, men även kommuner, landsting och statliga verk alltför ofta använder de små företagen som "bank" genom att inte betala sina fakturor i tid eller genom att tvinga de mindre företagen att acceptera mycket långa betalningsfrister på sina fakturor. På detta sätt kan de stora företagen och aktörerna tjäna ränta på de mindre företagens bekostnad. Under finanskrisen blev detta ett stort problem eftersom det ytterligare försvårade de små underleverantörernas redan besvärliga situation med ansträngd likviditet.

Regeringen har därför lagt fram ett lagförslag med en tvingande regel om maximalt 30 dagars betalningsfrist. Detta ska inte gå att avtala bort för kommuner och landsting, men däremot ska privata näringsidkare ha frihet att avtala om andra betalningsvillkor om de vill. Den samlade oppositionen (S, SD, V och MP) drev vid dagens riksdagsomröstning igenom att en tvingande 30-dagarsregel också ska gälla mellan företag, utan möjlighet att avtala om annat. Det var enligt min mening ett olyckligt beslut.

Att kommuner och offentliga aktörer inte betalar sina fakturor i tid är givetvis helt oacceptabelt. Dessa borde i stället vara föredömen. En tvingande lagreglering om betalningsfrister för alla offentliga aktörer är därför rimlig. Och där är alla partier överens.

När det gäller förhållandet mellan privata företag är det inte lika okomplicerat. Svensk rätt håller hårt på principen om avtalsfrihet mellan näringsidkare. Det är en viktig princip. Frågan är vad som händer om man tvingar parterna att acceptera 30 dagars betalningsfrist vid alla affärer? Det går givetvis att gå runt genom att i stället avtala om när en vara eller tjänst tidigast får faktureras eller genom att förändra priset för varan eller tjänsten. Eller så blir kanske inte affären av överhuvudtaget. Självklart kommer alltid de stora aktörerna också att kompensera sig på annat sätt. Pressade priser för de små leverantörerna är väl ingen orimlig gissning. I sista hand är det alltid den svagare avtalsparten som riskerar att drabbas oavsett hur lagreglerna ser ut.

Visst är det allvarligt när småföretagare upplever att de är i underläge mot de stora jättekoncernerna och ibland tvingas acceptera närmast oskäliga villkor. Småföretagaren tvingas då i stället låna upp likviditet i sin egen bank för dyra pengar i avvaktan på betalning från sina storföretagskunder. Ibland säger dessutom banken nej och i värsta fall leder det till neddragningar av personal eller rent av konkurs. Men man får inte glömma att dem omvända situationen också finns, nämligen att stora leverantörer av varor och tjänster frivilligt går med på att låta små kunder få längre betalningstid än 30 dagar helt enkelt för att dessa annars inte har råd att köpa från de större företagen. Med den lagändring som oppositionen driver fram blir detta nu omöjligt. Det kan hota ett antal mindre företags likviditet. Vissa små företag kommer säkert spontant att applådera dagens riksdagsbeslut, särskilt om man själv har dåliga erfarenheter. Men samtidigt kommer andra småföretag att drabbas.

Jag tycker oppositionen gör det väldigt lätt för sig när man populistiskt vill inskränka den traditionella rätten till avtalsfrihet mellan näringsidkare. Det riskerar bara att skapa lika många nya problem som det löser. Det handlar mer om politisk populism och en vilja att knäppa regeringen på näsan än om ett väl genomtänkt politiskt beslut. Självklart röstade jag med Alliansen för att avslå oppositionens förslag. Men denna gång tyvärr förgäves.
Sänkt restaurangmoms har skapat fler jobb

2012-12-23

I dag har jag ett debattinlägg i Borås Tidning som bemöter de påståenden som funnits den senaste tiden att det inte alls blivit fler jobb i restaurangbranschen. Jag visar att dessa kritiker har fel och att jobben i sektorn blivit fler sedan momsen sänktes. Jag är dessutom övertygad om att många jobb räddats tack vare momssänkningen. Läs hela debattinlägget här.

Jag avslutar debattartikeln med att sätta in momssänkningen i ett större sammanhang, där fokus på bättre företagsklimat och fler jobb alltid står i fokus för Alliansens jobbpolitik:

"Sänkt restaurangmoms är självklart ingen ensam patentlösning för att minska den totala svenska arbetslösheten. Men det är en liten pusselbit bland många andra, och sammantaget leder Alliansens politik till fler jobb. I en högkonjunktur skapas fler jobb än det annars skulle ha blivit och i en lågkonjunktur försvinner färre jobb än det annars skulle ha gjort.

Om vi däremot skulle följa oppositionens råd och kraftigt höja ett antal skatter på arbete och företagande mitt i en lågkonjunktur skulle det självklart få mycket negativa effekter på sysselsättningen.

Naturskyddsföreningens okunniga förslag om straffskatt på papper

2012-12-22

I går gick Naturskyddsföreningens generalskreterare Svante Axelsson ut i en debattartikel i DN och föreslog en miljöavgift på alla pappersprodukter som säljs i Sverige motsvarande tio procent av försäljningspriset. Syftet skulle vara att minska papperskonsumtionen och "rädda våra skogar". Sällan har jag hört något så dumt från okunniga lobbyister.

Naturskyddsföreningen verkar helt ha missat den officiella statistiken som visar att tillväxten i den svenska skogen är långt större än avverkningen. Skogsindustrierna uppger på sin hemsida att det svenska skogsförrådet under de senaste hundra åren stadigt har ökat ochnu uppgår nu till 3 000 miljoner skogskubikmeter (m3sk), vilket är mer än någonsin tidigare. Skogstillväxten är årligen drygt 120 miljoner m3sk och av detta avverkas ca 80 miljoner m3sk. Detta gör att virkesförrådet, liksom avverkningsmöjligheterna, fortsätter att öka. Uppgifterna om att tillväxten är större än avverkningen styrks även av SCB:s officiella uppgifter som baseras på den löpande Riksskogstaxeringen.

När det gäller papperskonsumtionen i Sverige är det också intressant att veta att ca 69% av den totala papperskonsumtionen i Sverige återvinns. På Skogsindustriernas hemsida kan man också läsa att i Sverige räckte insamlingen av returpapper från hushåll, kontor med flera år 2010 till en inblandningsgrad på 16 procent i genomsnitt i den totala pappersproduktionen, inklusive exporten. Att straffbeskatta papper är nog det fånigaste förslag jag hört. För miljön är det givetvis mycket bättre att använda pappersprodukter och trä än oljebaserade plastprodukter.

Den svenska skogen och förädlingen av skogsprodukter är en av Sveriges absolut viktigaste exportprodukter och den svenska skogen tål uppenbarligen ännu större avverkning än idag. Däremot borde avverkningsmetoderna diskuteras. Om man ska förändra något i skogsproduktionen skulle det enligt min mening vara att tillåta andra avverkningsmetoder än kalhuggning. Det var också något jag föreslog i en riksdagsmotion i höstas som blev uppmärksammad i en del medier, bland annat i ett stort reportage om alternativ skogsavverkning i Göteborgs-Posten den 30 oktober. Idag kan faktiskt en skogsägare tvingas kalavverka sin skog trots att de vill använda avverkningsmetoder som är skonsammare mot både natur och djurliv och dessutom blir mer estetiskt tilltalande. Det hade varit bättre om Naturskyddsföreningen hade lagt energi på denna fråga i stället för att föreslå något så dumt och ogenomtänkt som en straffbeskattning av svenskt papper.
Moderaterna nyanserar sin syn på statligt ägande av vissa företag

2012-12-17

I går blev det stor uppståndelse när en moderat arbetsgrupp under ledning av finansmarknadsminister Peter Norman slår fast att Moderaterna "är vare sig ett parti för enbart privatiseringar eller för ett expansivt statligt ägande". Detta tolkades som att moderaterna svängt när det gäller privatiseringar. Jag ser det kanske mer som en bekräftelse av den linje vårt parti haft sedan makttillträdet 2006, nämligen att staten bör minska sitt ägande av statliga företag men att privatiseringar inte är svaret på alla problem. Men det är bra att det sägs tydligt, inte minst med tanke på att det finns lite olika syn på saken i vårt parti. Själv har jag aldrig tillhört dem som vill sälja alla statliga bolag av rent ideologiska skäl, så jag gillar det tydliga ställningstagandet från arbetsgruppen. Jag tycker att varje försäljning av statliga bolag ska prövas för sig, och det är också så som Alliansen gjort sedan 2006.

Jag tycker exempelvis det är självklart att staten säljer SBAB, sin andel av Nordea och även försöker sälja sin andel av SAS. Det finns inga rationella skäl att staten äger banker eller flygbolag. Däremot bör staten behålla de företag som tjänar pengar på svenska naturtillgångar, såsom Vattenfall, LKAB och Sveaskog. Precis på samma sätt som norska staten äger Statoil som tjänar pengar på den norska oljan.

Själv tycker jag dessutom att staten ska öka sitt inflytande och försäkra sig om ännu större intäkter från exempelvis framtida mineralbrytning. I dag kan svenska och utländska mineralbolag muta in och exploatera malm och mineraler i Sverige mot en synnerligen blygsam ersättning på promille av det ekonomiska värdet. Jag föreslog i en motion i höstas att lagstiftningen borde förändras så att en betydligt större del av det ekonomiska värdet vid gruvbrytning tillfaller både markägaren och staten. För mig är det ett sätt att bättre respektera äganderätten, oavsett om markägaren är staten, ett företag eller en privatperson. Samtidigt kan svenska naturtillgångar stärka statens finanser och komma hela svenska folket till del.
Dagens ordnade arbetskraftsinvandring skapar fler jobb i Sverige

2012-12-16

Samma dag som Centerpartiet presenterar sitt illa genomtänka förslag om helt fri invandring och helt öppna gränser presenterar TT resultatet av de nya reglerna om arbetskraftsinvandring som Alliansen införde för snart fyra år sedan. Det visar sig att under de år som reglerna gällt har drygt 58.000 personer från länder utanför EU beviljats arbetstillstånd av Migrationsverket för kortare eller längre perioder.

Drygt 20.000 personer, främst från Thailand och Ukraina har arbetat som bärplockare. Drygt 10.000 har arbetat som dataspecialister, och de kommer främst från Indien. 3.998 har arbetat inom restaurang och storhushåll, de flesta från Kina. 2.268 har arbetat som civilingenjörer och arkitekter, och 2.121 som städare. Övriga är spridda på ett stort antal olika branscher. Totalt har flest personer från Thailand fått arbetstillstånd (18.319 personer). Därefter Indien (8.830), Kina (4.660) och Ukraina (2.710).

Man kan snabbt konstatera två saker. Dels att det är märkligt att 20.000 bärplockare, nära 4.000 restauranganställda och över 2.000 städare har behövt rekryteras utomlands till dessa jobb som inte kräver särskilt mycket utbildning, samtidigt som vi har många arbetslösa i Sverige och inte minst en hög ungdomsarbetslöshet. Varför tar inte våra arbetslösa svenskar dessa jobb?

Samtidigt är det uppenbart att många företag inte hade kunnat klara sig utan den utländska personalen, i annat fall hade man knappast rekryterat dem. Och det är ingen tvekan om att den utländska arbetskraften ökat aktiviteten i den svenska ekonomin. När bärplockarna från Thailand och Ukraina samlar in bären skapar det jobb för andra i den svenska livsmedelsindustrin. Och när de indiska dataexperterna anställs som nyckelpersoner i svenska företag hjälper det företagen att utvecklas och skapa jobb för fler. Ordnad och kontrollerad arbetskraftsinvandring är med andra ord något bra för både de arbetskraftsinvandrare som får chansen att jobba, företagen som anställer, svenska staten som får in skattepengar och alla de svenskar som faktiskt får jobb tack vare att den utländska arbetskraften gör det möjligt för företag att växa.

Samtidigt är det bra att Migrationsverket gör en kontroll innan man beviljar arbetstillstånd. Inte minst när det gäller arbetsvillkor och lön. Migrationsverket har dessutom skärpt reglerna det senaste året vad gäller åtta särskilt utsatta branscher (bland annat bärplockare). Detta är bra. Arbetskraftsinvandring får inte leda till försämrade villkor och ett oskäligt utnyttjade av personer från andra länder. En helt okontrollerad arbetskraftsinvandring riskerar att leda till att människor luras in i socialt utanförskap i Sverige i stället för att kunna tjäna pengar på eget arbete.

Alliansens regler för arbetskraftsinvandring känns väl avvägda så som det ser ut idag.
Sysselsättningen i restaurangbranschen

2012-12-14

Jag har fått en del frågor efter mitt påstående i Borås Tidning (10/12) att sysselsättningen skulle ha ökat i restaurangsektorn sedan restaurangmomsen sänktes. Jag använder officiella siffror från SCB som styrker mitt påstående. Samtidigt används andra siffror från samma SCB som sägs bevisa motsatsen. Men skillnaderna beror helt på vilka siffror man jämför.

SCB mäter antalet anställda för varje näringsgren varje kvartal. Hotell och restauranger än en av de näringsgrenar som mäts. Så här ser den officiella statistiken ut:

Kvartal 2 2011: 134.495 personer
Kvartal 3 2011: 135.440 personer
Kvartal 4 2011: 130.224 personer
Kvartal 1 2012: 125.692 personer
Kvartal 2 2012: 131.030 personer
Kvartal 3 2012: 126.730 personer

Borås Tidning uppgav i sitt reportage att sysselsättningen i restaurangbranchen minskat från kvartal tre 2011 till kvartal tre 2012. Det är helt korrekt och beror på att sysselsättningen i branschen minskade kraftigt hösten 2011, före momssänkningen. Jag hävdade i samma artikel att det blivit fler anställda efter att momsen sänktes i början av 2012. Och från kvartal ett till två i år ökade också antalet anställda enligt SCB med drygt 6.000 personer. Även om sysselsättningen sjunkit därefter, troligen på grund av den allmänt svaga konjunkturen, ser vi fortfarande en sysselsättningsökning sedan kvartal ett. Så mitt påstående att sysselsättningen ökat sedan årsskiftet är helt korrekt.

I sammanhanget tycker jag man ska komma ihåg att delar av restaurangsektorn är mycket konjunkturkänslig. Från mitt tidigare arbete på bank vet jag att många restauranger brukar slås ut vid lågkonjunktur, inte minst är lunchrestaurangerna en mycket känslig del av branschen. Jag har träffat ett antal restaurangföretagare som varit tydliga med att utan momssänkningen skulle de haft svårt att överleva. Hur många jobb som räddats genom momssänkningen får väl framtidens forskare försöka reda ut, men jag är övertygad om att denna effekt i dagens konjunkturläge är minst lika viktig som att det skapas nya jobb i en högkonjunktur.
Sverige bland de bästa innovationsländerna i världen

2012-12-01

Sverige är ett av de bästa länderna i världen när det gäller innovation skriver OECD i en ny rapport. Man konstaterar att den svenska modellen har visat sig anmärkningsvärt motståndskraftig, vilket man tror beror på svenskarnas vilja att anpassa sig till förändringar i omvärlden. Men trots att det svenska innovationsklimatet är mycket bra, finns det gott om utmaningar enligt OECD, samtidigt som Sverige har goda förutsättningar att dra nytta av den fortsatta globaliseringen. Rekommendationen från OECD är att Sverige bör bredda forskning och innovation även till små och medelstora företag. I dag är mycket baserat kring de stora företagen. OECD menar också att Sverige måste bli bättre på att utvärdera innovationssatsningar på ett meningsfullt sätt.

Både utökat samarbete mellan universitet, forskning och småföretagande, och en förbättrad utvärdering av innovationssatsningar finns med i regeringens nya innovationsstrategi och forskningsproposition. Alliansen satsar rekordmycket på forskning och innovation, och vi är övertygande om att det kan skapa nya företag och fler jobb. Det finns goda skäl att lyssna på både beröm och goda råd från OECD för att Sverige ska kunna försvara och gärna klättra på listan över världens mest innovativa länder.
Finansiella rådgivare eller dammsugarförsäljare?

2012-11-30

Jag läste i Dagens Industri i går att Finansförbundet reagerat över att finansmarknadsminister Peter Norman som en del i kritiken mot bankerna påstås ha jämställt bankstänstemännen med "dammsugarförsäljare". Finansförbundet menade att detta var fel och att de flesta banktjänstemän är välutbildade och certifierade.

Jag kan bara tala av egen erfarenhet efter att ha arbetat 20 år i en av de stora svenska affärsbankerna. När jag anställdes på banken arbetade jag de första åren främst med privatekonomisk rådgivning och kreditgivning. På den tiden var banken noga med att kundens behov och önskemål alltid skulle gå först. På alla kurser och konferenser var budskapet att all rådgivning och alla placeringar var individuella och en långsiktig kundrelation var det centrala. Men efterhand som åren gick blev fokus ett helt annat. De ofta välutbildade rådgivarna blev säljare, med hårda försäljningmål och bonusar. Produkterna hamnade i fokus i stället för kunden, och individuella placeringslösningar gjordes om till standardiserade produkter för att göra det enklare för banken och öka vinsterna. Allt fler tjänster avgiftsbelades också och samtidigt ökade räntemarginalerna på utlåningen, medan kunderna fick 0% ränta på sina transaktionskonton. Bankerna tjänade massor av pengar på sina kunder, men om en kund fick problem var det inte alltid banken ställde upp. Många kan vittna om detta, både småföretagare och privatpersoner. Själv bytte jag efter en tid arbetsuppgifter och arbetade som kundjurist i stället, men jag såg på nära håll hur allt fler av mina kolleger blev frustrerade över utvecklingen. Man ville verkligen vara rådgivare och ställa upp för sina kunder, men hade i stället tvingats bli drivna försäljare.

Genom mitt fackliga engagemang och mina kontakter med företrädare inom andra banker vet jag att det inte är någon större skillnad mellan bankerna i detta avseende, alla arbetar ungefär likadant. Vilket är ganska naturligt eftersom personalen flyttar mellan bankerna hela tiden. Bankvärlden i Sverige är en ganska liten värld. På senare år har trenden dessutom förstärkts, det upplever man inte minst som kund när bankerna ringer på kvällarna för att sälja pensionsförsäkringar eller fonder, för övrigt två av de produkter där bankerna tjänar allra mest till följd av helt hutlösa förvaltningskostnader. Bolånen är annars den stora kassakon för bankerna idag, med räntenivåer långt över vad som är skäligt.

Jag har inte hört Peter Norman säga att banktjänstemän är dammsugarförsäljare. Men om han sagt det så kan jag bekräfta att det tyvärr alltför ofta är alldeles sant.

Samtidigt vill jag vara tydlig med att det finns banktjänstemän som fortfarande har kundens bästa för ögonen. Det belönas sällan av bankerna, men det är bra för kunderna. Jag får ofta frågan vilken bank man ska välja. Mitt svar är att det inte spelar så stor roll. Alla banker har ungefär samma villkor, produkter och priser om man ser det över lite tid. Det viktiga är inte att hitta rätt bank utan att hitta rätt banktjänsteman. En banktjänsteman som inte säljer på dig saker du inte behöver och som faktiskt försöker hjälpa dig och som ställer upp när det behövs. Dessa bankanställda växer inte på träd, men hittar man en sådan så ska man vara rädd om honom eller henne!
Redan 6.000 nya helårsjobb i restaurangsektorn

2012-11-26

Sysselsättningen i restaurangbranschen har ökat med cirka 6 000 helårsarbeten, skriver branschorganisationen för den svenska besöksnäringen, Visita, i ett pressmeddelande. De senaste siffrorna om lönesummorna i restaurangbranschen från Statistiska centralbyrån, SCB, bekräftar den sysselsättningsökning, som Visita såg under årets två första kvartal.

Så till alla belackare kan vi säga - ni har fel när ni påstår att sänkt restaurangmoms inte skapat några jobb! Det har redan blivit 6.000 fler. Dessutom påminner jag om det jag brukar göra, nämligen att inte glömma alla de jobb som räddats på lunchrestauranger och hos andra företag med låg lönsamhet som legat precis på gränsen för att överleva. Några exakta siffror på detta går av naturliga skäl inte att få fram, men jag har träffat ett antal småföretagare som tydligt sagt att momssänkningen hade de knappast överlevt någon längre tid. Momssänkningen har utan minsta tvekan räddat ett antal jobb utöver alla nya jobb som skapats.

Sänkta skatter gör alltid skillnad.
Hur ska staten kunna sälja SAS om ingen vill köpa?

2012-11-19

I dag finns en krönika i Dagens Industri av tidigare MP-språkröret Maria Wetterstrand, som förespråkar en försäljning av SAS. Hon är inte den enda som vill se en försäljning.

I sak har Wetterstrand givetvis rätt. Det är tveksamt med statligt ägande av företag som verkar på en konkurrensutsatt marknad och där det inte finns några andra speciella skäl till statligt ägande. Det är ju dessa argument som har gjort att Alliansregeringen sålt ett antal statliga företag sedan regeringsskiftet 2006. I flera fall har vi genomfört försäljningar trots motstånd från den politiska oppositionen - inklusive Miljöpartiet.

Men när det gäller SAS är det inte regeringens vilja att sälja som är problemet, utan att ingen velat köpa. Detta glömmer kritikerna att nämna.
Regeringen har inte många alternativ när det gäller SAS

2012-11-12

Flygbolaget SAS har ekonomiska problem. Igen. Bolaget har behövt alltför många tillskott av pengar genom åren för att överleva.

Ägare av SAS är till största delen svenska, danska och norska staten. Och trots att man försökt hitta köpare till SAS för att avveckla det statliga ägandet så har detta inte lyckats. När nu SAS behöver nya kreditgarantier från ägarna för att bankerna ska ställa upp med pengar så är det ganska självklart att svenska staten måste ställa upp. Alternativet hade varit konkurs och då förlorar staten stora summor.

Förhoppningen är att SAS nya affärsplan, personalminskningar och sänkta kostnader ska göra bolaget lönsamt igen. Då kan det kanske gå att hitta en köpare till bolaget i framtiden. Det vore bra, för det finns inget direkt skäl idag att staten är ägare till ett flygbolag på en konkurrensutsatt marknad. Men under tiden som svenska staten är en av ägarna måste staten också ta sitt ansvar som ägare, det är ganska självklart. Som det verkar har Alliansen i denna fråga stöd från både Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet däremot kommer med obegriplig kritik och tycker tydligen att staten ska vägra att ta sitt ägaransvar. I grunden baseras givetvis detta på att dessa två partier ogillar allt inrikesflyg av princip och troligen gärna ser att flygbolag går i konkurs. Men deras linje är ett väldigt oseriöst sätt att hantera skattebetalarnas pengar och tillgångar. Dessa två partier utmärker sig ständigt i orealistiska ställningstaganden i fråga efter fråga.
Frukostmöte om rymdturism

2012-10-24

I morse arrangerade riksdagens rymdnätverk en frukostträff i riksdagen där Karin Nilsdotter, VD för Spaceport Sweden, berättade om planerna för en satsning på rymdturism i Kiruna.

Det handlar både om att arrangera bemannade rymdfärder för turister och forskare, vilket det finns långt framskridna planer på att genomföra i USA med hjälp av ny teknik i form av små rymdskyttlar som flygs upp i luften av flygplan och sedan släpps på hög höjd där de sedan fortsätter upp i rymden,man landar igen.

I USA beräknar man att under de första tio åren flyga ut 50.000 rymdturister och forskare med start från Spaceport America i New Mexico. Redan har ett tusental personer köpt biljetter som kostar ca 1,5 miljon per styck (!), och då har uppskjutningarna inte ens kommit igång.

På samma sätt siktar Spaceport Sweden på att göra Kiruna och Esrange till bas för motsvarande verksamhet i Europa. Sverige har som ett av få länder i världen möjlighet att etablera rymdturism, tack vare de stora obebodda områdena i norra Sverige, och de goda kommunikationerna till Kiruna. Esrange är redan Europas främsta rymdbas och har goda möjligheter att utveckla även rymdturism, liksom annan turism med koppling till rymdverksamheten i Kiruna.
Besök på Nordisk Designskola i Borås

2012-10-09I går besökte jag Nordisk Designskola i Borås tillsammans med mina två moderata riksdagskolleger Cecilie Tenfjord Toftby och Ulrik Nilsson. På vänsta bilden berättar Minna Heino om sitt företag/skola och på högra bilden berättar en grupp elever om sitt projekt att ta fram en ny klädkollektion för män åt en större klädkedja.

Nordisk Designskola är uppbyggd på privat initiativ med stöd från välkända företag i textilbranschen. I dag erbjuder man utbildningar inom ramen för Yrkeshögskolan, men även annan utbildning. Man har också ett eget designbolag och producerar egendesignade kläder och skor. Man har nyligen också träffat ett samarbetsavtal med ett kinesiskt textilföretag. De elever som går på designskolan arbetar under sin utbildning med verkliga projekt för olika välkända företag och får en mycket arbetslivsinriktad utbildning. De allra flesta får jobb med koppling till utbildningen efter examen, och eleverna är eftertraktade av branschen.

Regelverket för Yrkeshögskolan är dock inte optimalt för Nordisk designskola, eftersom man vill arbeta långsiktigt med sina utbildningar. Yrkeshögskolan är ju lite mer tänkt för riktade utbildningsinsatser mot olika branscher där det råder brist på anställda med rätt kompetens. Nordisk Designskola fyller hela tiden ett behov hos företagen och ser inte att detta kommer att minska över tid. Frågan är därför om vi behöver utveckla ytterligare utbildningsformer som ligger mellan Högskola och Yrkeshögskola som kan ge mer kontinuitet och långsiktighet för sådana utbildningar där det hela tiden finns behov på arbetsmarknaden?
Löfvén talar med dubbla tungor

2012-08-26

Dagens utspel av s-ledaren Stefan Löfvén om minskat sjuklöneansvar för företagen är intressant, inte minst med tanke på att det var den tidigare s-regeringen som införde samma sjuklöneansvar. Inte bara dagens förresten, utan även den "eviga medfinansieringen" av långtidssjukskrivningar som Alliansen avskaffade efter maktskiftet 2006. Och jag vill minnas att (S) i riksdagen röstade nej när Alliansen tog bort just detta "eviga sjuklöneansvar".

Att framförallt småföretagen ser problem med dagens återstående sjuklöneansvar är välkänt. Det är också därför jag skrivit flera riksdagsmotioner i frågan, bland annat om en bred översyn av hur företagens sjuklöneansvar påverkar viljan att anställa fler. Frågan diskuteras nu också av den parlamentariska socialförsäkringsutredningen så i den delen kan man ju säga att jag fått som jag vill. Och efter den totala helomvändningen från Socialdemokraterna kan vi kanske äntligen få en bra diskussion om hur vi ska hantera sjuklöneansvaret framöver? Jag ger gärna Stefan Löfvén en eloge för att han efter många om och men erkänner att problemet finns. Så har det inte låtit förut. Samtidigt tror jag inte att ett avskaffande av endast andra sjukskrivningsveckan räcker för att få företag att vilja anställa personer med en lång sjukdomshistorik. Upprepad korttidsfrånvaro, en dag eller två vid upprepade tillfällen, kommer att vara lika kostsamt för företagen som tidigare. Vi måste hitta andra lösningar.

Dessutom talar Stefan Löfvén med dubbla tungor. Förslaget från (S) att ta bort den andra veckans sjuklöneansvar kommer inte att på långa vägar kompensera företagen för de kraftiga höjningar av arbetsgivareavgifterna som (S) vill införa. Inte heller för deras nej till sänkta bolagsskatter och fortsatta jobbskatteavdrag. Inte heller kompenserar det för deras förslag om höjda miljöskatter, kilometerskatt på transporter och avskaffade rut-avdrag, momshöjning för restaurangsektorn och andra försämringar. Totalt sett skulle företagens kostnader stiga kraftigt med Socialdemokraternas politik.

Totalt sett skulle företagsklimatet och viljan att anställa gå åt fel håll med Socialdemokraternas politik.
Kraftig sysselsättningsökning i restaurangbranschen

2012-06-18

Den senaste veckan har återigen effekterna av restaurangmomsen diskuterats i media, och fortfarande hävdar den politiska oppositionen att momssänkningen varit "verkningslös". Jag tillåter mig att påpeka att de har helt fel.

Enligt SCB ökade sysselsättningen i restaurangbranschen med 8,2 procent jämfört med första kvartalet 2011. Det är en markant förändring jämfört med andsra delar av arbetsmarknaden, och dessutom en kraftig förändring jämfört med utvecklingen i branschen de senaste åren. Det enda som kan förklara detta är just momssänkningen.

Intressant att notera i SCBs siffror är också att de fasta jobben (tillsvidareanställningarna) ökar och att de tidsbegränsade anställningarna blir färre. Totalt sett ökade antalet tillsvidareanställda med 10 700 under första kvartalet 2011 samtidigt som antalet tidsbegränsat anställda minskade. Totalt sett jobbade 9500 personer fler i hotell- och restaurangbranschen under första kvartalet 2012 jämfört med samma kvartal 2011.

"Det är många småföretagare som genom momssänkningen fått en möjlighet att anställa personal och det börjar synas i statistiken nu, säger Eva Östling Ollén, vd för Visita (Tidigare Sveriges Hotell & Resturangföretagare).

Om det dessutom är så att fler restaurangföretagare nu vågar fastanställa personal i stället för att ge tidsbegränsade anställningar är det en mycket välkommen förändring.

Oppositionen ska nog vara lite försiktig med att dra förhastade slutsatser om den sänkta restaurangmomsen. Man fokuserar mest på att prissänkningarna på restauranger varit begränsade, men glömmer att huvudsyftet med momssänkningen faktiskt var att skapa fler jobb. Om sysselsättningseffekterna av momssänkningen även långsiktigt visar sig bli större än väntat kommer det att bli politiskt svårt för oppositionen att gå till val 2014 på att höja restaurangmomsen igen. Och än en gång kommer det att visa sig att oppositionen gjort felaktiga bedömningar av verkligheten. Precis som när det exempelvis gäller sänkta arbetsgivareavgifter för unga, RUT-avdraget och jobbskatteavdraget. Alliansens jobbpolitik fungerar, oavsett vad oppositionen hävdar.
Rymdkonferens

2012-06-12I dag var jag och övriga riksdagsledamöter i Riksdagens Rymdnätverk inbjudna till "The 12th International Conference on Space Operations" i Stockholm. Konferensen anordnades av svenska SSC (Swedish Space Corporation) och deras tyska motsvarighet DLR.

Vi var sex riksdagsledamöter som deltog, varav fyra moderater, en socialdemokrat och en sverigedemokrat. Vi deltog bland annat i ett seminarium om nyttan av den svenska rymdindustrin, finansiering, europeiskt samarbete mm. På seminariet deltog även Christer Fuglesang som idag arbetar inom Esa (European Space Agency). Självklart tog vi en gruppbild med vår ende svenske astronaut (som syns i mitten på fotot).
Statsministern har aldrig kallat företagen för ett särintresse

2012-05-22

Jag blir så trött när jag hör ledande Socialdemokrater ständigt hävda att statsminister Reinfeldt och finansminister Borg skulle ha sagt att det svenska näringslivet skulle vara ett "särintresse". Detta är en ren myt, omsorgsfullt vårdad av oppositionen, som använder det för att försöka framstå som näringslivets bästa vänner. Jag förstår dem, de får ju göra vad de kan när de saknar politik för både företagande och jobb.

Det enda jag hört Reinfeldt och Borg säga är att organisationen Svenskt Näringsliv, i likhet med exempelvis organisationen LO, är ett särintresse. Och det är ju i högsta grad korrekt. Alla näringslivsorganisationer och fackliga organisationer verkar av naturliga skäl för sina medlemmars intressen i första hand och ägnar sig åt kraftfull lobbyism för att få politikerna att gynna just deras medlemmar. För oss politiker gäller det att lyssna på alla, men att samtidigt försöka se helheten och inte låta organisationerna och deras lobbyister styra oss.

Att organisationer är uppenbara särintressen innebär givetvis inte att de enskilda företagen eller de enskilda fackliga medlemmarna är särintressen. Det borde vara uppenbart för var och en. I annat fall skulle alla företag och alla människor vara särintressen och det faller på sin egen orimlighet. Och det är vad jag vet inte heller något som vare sig statsministern eller finansministern påstått.
Rutavdraget har blivit rumsrent - pigdebatten är bortstädad

2012-05-18

Göteborgs-Posten har låtit Skatteverket uppskatta hur rot- och rutavdragen utvecklats under årets första fyra månader och jämfört med 2011. Trenden är tydlig, allt fler använder rut-avdraget, ökningen är 28% jämfört med samma period 2011. Även rot-avdragen ökar, om än i en lugnare takt. RUT-avdragens andel av RUT och ROT har ökat från ca 8% 2010 till över 12% 2012. Nära 50 000 personer fler än under samma period 2011 har upptäckt att de kan få skattereduktion för städhjälp och andra hemsysslor. Allt enligt artikeln i GP. Den fyndiga rubriken till detta blogginlägg har jag för övrigt lånat från GP.
När det gäller RUT-avdragen årets fyra första månader ser siffrorna för de senaste tre åren ut så här:
2010: 139114 köpare, totalt 405 miljoner
2011: 187740 köpare, totalt 502 miljoner
2012: 236523 köpare, totalt 646 miljoner

För ROT-avdragen ser siffrorna ut så här:
2010: 326 951 köpare, totalt 4.2 miljarder
2011: 364 811 köpare, totalt 4,4 miljarder
2012: 393 737 köpare, totalt 4,7 miljarder

"När det gäller hushållstjänsterna under januari till april så är det en ganska stor ökning. Samtidigt verkar det inte vara så att man köper dyrare städtjänster, utan det är antalet köpare som ökar" säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket till GP. "När det gäller städning så var det tjänster som vi i Sverige hade ett visst förhållningssätt till och som var politiskt känsligt i början. Skattereduktionen har medfört en allmän acceptans att köpa de här tjänsterna. Jag tror att det kommer att öka mer och mer." Pia Blank Thörnroos är övertygad om att rutavdraget inneburit att svartjobben blivit färre. "Man får skattereduktion från första kronan även för mindre jobb, som fönsterputsning. Det har betytt att de som tidigare köpt svart och nu växlar städleverantör, väljer att köpa vitt i stället." Hon säger att det även har vuxit fram nya typer av företag. "Hushållsnära tjänster är en ny marknad som har etablerat sig. Vi vet att det vuxit fram branscher som att hjälpa till med läxläsning, men de är inte på något sätt dominerande." Branschföreningen Svensk Byggindustri uppskattar samtidigt i artikeln att ROT-avdraget skapat runt 20-25.000 vita jobb i landet, varav ca 5.000 i Västsverige.

I artikeln framkommer också att de avdrag som görs för utlandsbostäder är en otroligt liten del, mindre än en procent av de totala avdragen. Det tycker jag är intressant med tanke på hur stora växlar oppositionen försökt dra på att man lyckats få majoritet i riksdagen för att kräva ett stopp för möjligheten till avdrag för bostäder utomlands - trots att det med all sannolikhet blir omöjligt för regeringen att infria eftersom det strider mot EU-rätten.

RUT/ROT-avdragen är ännu en reform från Alliansen som i efterhand visat sig vara framgångsrik. Så lät det inte när reformen infördes, då hävdade oppositionen att de nya jobben skulle bli väldigt få. När vi om några år utvärderar resultatet av sänkta arbetsgivareavgifter för unga eller momssänkningen för restaurangsektorn tror jag vi kommer att se siffror över liknande positiva effekter.
2011 blev ett rekordår för nyföretagandet

2012-04-25

NyföretagarCentrums nyföretragarbarometer för 2011 presenterades härodagen, och det var en trevlig läsning. Nyföretagandet slog rekord under 2011, och hela 69.295 nya företag registrerades på Bolagsverket.

NyföretagarCentrum uppger också att allt fler valt att starta aktiebolag, vilket man tror beror dels på att kravet på aktiekapital sänkts till 50.000 kronor, dels för att kravet på revisor har slopats för mindre företag. Jag tycker det är positivt att fler väljer aktiebolagsformen, och det var också ett av syftena med Alliansens regelförenklingar. Det skapar en större trygghet för företagaren jämfört med att driva enskild näringsverksamhet eftersom man slipper blanda företagets affärer med sin privatekonomi. Det blir också lättare för företagaren att få en jämn inkomst och att överbrygga perioder av sämre lönsamhet eftersom man skattar för uttagen lön och kan låta vinster under goda perioder stå kvar i företaget. Det är ofta också lättare att göra affärer med andra företag, inte minst utomlands, om man är ett aktiebolag jämnfört med om man bedriver enskild näringsverksamhet. Aktiebolagsformen uppfattas ofta - rätt eller fel - som en kvalitetsstämpel.

Att nyföretagandet ökat till rekordnivåer är det viktigaste med nyföretagarbarometern. Nu gäller det också att få så många som möjligt av dessa företag att växa så att de också vill anställa fler!
Sänkt restaurangmoms har redan skapat fler jobb

2012-04-24

Regeringens sänkning av restaurangmomsen har ju fått kritik från oppositionen och vänstermedia för att vara en ineffektiv och dyr åtgärd. Men efter tre månader med de nya reglerna hävdar restaurangföretagen att man redan kan se en tydlig effekt, både i form av lägre priser och nya jobb. Allt enligt Dagens Eko idag.

"Jag är lite förvånad, positivt förvånad, över att det har varit en sådan omedelbar, kraftig efterfrågan på ny personal", säger branschorganisationen Visitas (Tidigare Sveriges hotell- och restaurangföretagare) vd Eva Östling Ollén. Under januari, februari och mars i år, det första kvartalet då restaurangmomsen var 12 i stället för 25 procent, anmälde restaurangerna 14 500 lediga platser till Arbetsförmedlingen. Det är en ökning med drygt 20 procent jämfört med samma period förra året. Platsannonserna på övriga arbetsmarknaden låg samtidigt i stort sett stilla, jämfört med ett år tidigare. Eva Östling Ollén säger att det är en tydlig effekt av den sänkta momsen, i annat fall hade man kunnat se samma ökning av antalet lediga jobb även inom andra branscher, men det gör man inte.

Dagens Eko berättar också om krögaren Valerio Amico i centrala Stockholm som har nyanställt hela tre personer tack vare momssänkningen. Han tror att man kan utvärdera den sänkta momsen tidigast om något år. "Först då kan man se hur momsen har gett utslag, men i och med att den sänktes på det här viset så har jag i alla fall anställt tre nya. Jag har inte sänkt mina priser för jag har italienska råvaror och de är ju lika dyra, men jag höjer ju inte heller", säger han.

Häromdagen presenterade Företagarna en rapport som tyde rpå at den sänkta arbetsgivareavgiften för unga redan kan ha skapat 40.000 nya jobb. Och idag kommer så dessa positiva reaktioner på den sänkta restaurangmomsen. Båda dessa åtgärder har kritiserats hårt av oppositionen för att de är dyra och meningslösa. Men kanske är inte Alliansens politik för att skapa nya jobb så tokig? Sänkta skatter på arbete och företagande gör faktiskt skillnad och skapar fler jobb. Och det är ju egentligen ganska självklart.
Riksdagens rymdnätverk besökte Västsverige

2012-04-16I dag har riksdagens rymdnätverk besökt tre företag verksamma inom rymdområdet. Först Volvo Aero i Trollhättan som specialiserat sig på motordelar till motorer och flygplansmotorer, och utvecklat nya tekniker som gör dessa lättare, billigare och mer bränslesnåla. På detta företag rådde fotoförbud. Efter en god lunch tillsammans med företagsledningen fortsatte vi till Göteborg, där vi först besökte Omnisys i Sisjön i Göteborg (vänstra bilden). Omnisys specialitet är elektronik för rymdbruk och andra forskningsändamål, och vi fick bland annat en föredragning om klimatforsknings- projektet STEAMR (mer om detta i senare blogginlägg). Sista besöket gick till Ruag i Kallebäck i Göteborg (högra bilden) där man tillverkar olika komponenter för satelliter och bärraketer, exempelvis datorer, mikrovägselektronik, antenner och stommar i kompositmaterial för satelliter.

En spännande och faktaspäckad dag, som visade att rymdverksamheten i Sverige omsätter mycket pengar och har en stor mängd mycket välutbildade anställda.
Tur att staten inte tog över Saab

2012-04-11

Saabs konkursförvaltare har nu räknat på underskottet i konkursboet. Det landar på 9,4 miljarder kronor. Det var ju tur att inte staten tog över verksamheten som Socialdemokraterna ville. Då hade de svenska skattebetalarna idag suttit med notan.

I sammanhanget kan det vara intressant att se hur nuvarande s-ledaren Stefan Löfvén agerat under Saab-krisen. Redan när General Motors gav upp för att Saab sålde för få bilar krävde dåvarande Metallordföranden Löfvén, med stöd av dåvarande S-ordföranden Mona Sahlin, att staten skulle ta över förlusterna genom att gå in som delägare.

I början av 2010 köptes Saab i stället av den holländske lycksökaren Victor Muller och hans Spyker. Han fick snabbt Löfvens stöd. "Han jobbar hårt för att få det här att gå i lås nu", sade han på en presskonferens, "men han kan inte göra allt själv." De som borde ställa upp för Muller var som vanligt skattebetalarna, som enligt Löfven borde ge Muller billiga lån, subventioner och pengar till forskning och vidareutbildning. Det stöd som staten redan hade garanterat, runt 4 miljarder kronor i lån från Europeiska Investeringsbanken, EIB, tyckte Löfven var fickpengar. "Passivt", fnyste han på en presskonferens (Citatkälla: En krönika i Expressen av författaren Johan Norberg den 29 januari i år).

När nästa kris infann sig, våren 2011 var det dags igen. Den 28 juni 2011 sade nuvarande S-ledaren Stefan Löfvén, då ordförande för IF Metall följande till TT: Vi kräver att regeringen tillsammans med GM gör klart för EIB att Antonov kan bli delägare. Antonov ihop med kinesiska delägare blir en stabil grund att så på för Saab i framtiden. Det var kanske inte heller så välbetänkt. i slutet av november greps den efterlyste Antonov i London, misstänkt för storbedrägeri på 9 miljarder mot sin egen bank, Snoras Bank i Lettland. Banken har nu gått i konkurs.

Det var nog en väldig tur för Sverige att det var Alliansregeringen som hanterade Saab-krisen och inte en Socialdemokratisk regering. Oavsett om partiledaren hette Sahlin, Juholt eller Löfvén.
S-flörten med näringslivet verkar inte ha fungerat

2012-03-20

Dagens Industri har låtit beställa en opinionsundersökning av SKOP angående förståelsen för företagens villkor. Bara 19 procent av 600 tillfrågade företagare och företagsledare tror att s-ledaren Stefan Löfven har större förståelse för företagens villkor i Sverige än statsminister Fredrik Reinfeldt. Hela 67 procent ansåg att Reinfeldt har störst förståelse.

Socialdemokraterna vill ta upp kampen med oss moderater om vem som har störst förtroende hos väljarna när det gäller jobben. Vi antar gärna utmaningen. Det centrala är då att de viktigaste aktörerna - de som ska anställa - har förtroende för politiken. Lite konstigt tycker jag det är att 19% av företagarna som tillfrågats har förtroende för Löfven. Dessa 19% måste helt enkelt ha missat att ta del av innehållet i Socialdemokraternas politik. Vi får nog ta och berätta det för dem.
Frukostmöte på Arbetsförmedlingen i Kinna

2012-03-16

Dagen startade med ett mycket välbesökt frukostmöte på Arbetsförmedlingen i Kinna, ett arrangemang riktat till företagare i kommunen, arrangerat av MINAB. På bilden berättar arbets- förmedlingschefen Jonas Ryhr om den service Arbetsförmedlingen kan ge till företagen när dessa vill rekrytera personal. Jag blir alltid glad när jag märker hur tydligt AF:s fokus har blivit just på att odla sina kontakter med näringslivet och hur företagens förtroende för AF samtidigt har ökat.

Som vanligt framkom också att Mark har lägre arbetslöshet än genomsnittet i riket, men att ungdomsarbetslösheten är hög (runt 15% i Mark). Arbetsförmedlingens personal bekräftade den tydliga kopplingen mellan misslyckande i grunskolan/gymnasiet och långtidsarbetslöshet bland ungdomar. För de ungdomar som har slutfört sin gymnasieutbildning är däremot chanserna goda att också hitta ett arbete.

Det blev en hel del diskussioner kring utbildning och företagens problem att hitta rätt arbetskraft. Inte minst finns det problem när det gäller mer ovanliga yrken som exempelvis vävlagare inom textilindustrin. Frågan engagerar mig givetvis extra mycket, eftersom jag är moderaternas ansvarige för just vuxenutbildningfrågor och kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad. Jag fick intressanta samtal med både arbetsförmedlare och företagsrepresentanter, och ser ett antal möjligheter för Marks kommun att profilera sig med utbildningar inomt extilindustrin, både inom gymnasiet och inom vuxenutbildningen. En idé jag själv drivit ett tag är att även försöka starta en utbildning i Mark inom ramen för Yrkeshögskolan, och gärna då en utbildning inom textilområdet. Vi har utrymme lokalmässigt för detta på Marks Gymnasieskola eftersom elevkullarna är mindre just nu. Jag har fått positivt mottagande av min idé hos både vårt kommunalråd Margareta Löfgren och hos kommunchefen, så jag hoppas det ska kunna leda till något bra framöver. Faktum är att flera av de stora textilföretagen i Mark just nu flyttar hem produktion från Kina och Baltikum till Mark igen! Det ställer givetvis krav på att man kan rekrytera rätt nyckelpersoner till produktionen.
Sänkt restaurangmoms har redan gett effekt

2012-03-15

Restaurangernas försäljningsvolym, mätt i fasta priser, steg med 2,7 procent i januari jämfört med motsvarande månad i fjol. Det visar siffror från Statistiska centralbyrån, SCB.

Mest ökade försäljningen för hotellrestauranger (9,2 procent), nöjesrestauranger (7,8 procent) och kaféer (7,3 procent). "Den lägre prisnivån i januari jämfört med december bidrog till den, i rådande konjunkturläge, relativt starka tillväxten i restaurangomsättningen", skriver Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR) och Dagligvaruleverantörernas Förbund (DLF) i en kommentar till statistiken. "Tillväxten ska också bedömas utifrån en mycket stark omsättningsökning i januari 2011", skriver de enligt TT.

Restaurangpriserna sjönk med 1,4 procent mellan december 2011 och januari 2012 och det var, enligt SHR och DLF, i sin tur en följd av sänkningen av krogmomsen från 25 till 12 procent.

Tidigare har jag berättat på bloggen att antalet lediga jobb i restaurangbranschen också ökat kraftigt. Antalet annonser hos Arbetsförmedlingen var exempelvis under januari 3.867, vilket var 36 procent fler än i januari förra året och 40 procent fler än under december.

Det blir alltmer uppenbart hur stark kopplingen är mellan sänkta skatter och fler lönsamma företag och fler jobb. Jag tror den sänkta momsen kommer att bli lika självklar om några år som idag RUT-och ROT-avdragen börjar bli, och jag tvivlar starkt på att oppositionen kommer att gå till val 2014 på att avskaffa dessa reformer. Alliansens politik vinner i längden, och skapar fler jobb än alternativet.
Mycket synligt resultat av sänkt restaurangmoms

2012-02-24

I går kväll var flyget hem lite försenat från Arlanda, och jag var hungrig. Så det fick bli en hamburgare på Max. Jag fick ett direkt bevis på effekten av momssänkningen, min måltid kostade 78 kronor med 12% moms, vilket var 9 kronor billigare än tidigare. Självklart kommer detta att ha betydelse för att få fler att äta lunch på restaurang. Vi vet att när lunchpriserna stiger så minskar antalet gäster. Nu blir det i stället utrymme för en ordentlig prissänkning. Max har ju dessutom lovat anställa 150-250 nya medarbetare tack vare momssänkningen. Det är den andra positiva sidan av momssänkningen.

För att förtydliga - nej, jag betalade inte min mat med presentkortet som vi fick från max för ett par veckor sedan. Det är redan returnerat till Max, vilket jag berättade på bloggen den 16/2. Men burgarna är helt ok och väl värda att betala med egna pengar. Dock något mindre pengar än tidigare förståss...
Frukostmöte med näringsministern

2012-02-22

Dagen började med välbesökt externt frukostmöte med näringsministern Annie Lööf i ett arrangemang av Trygghetsfonden TSL. Jag känner ju Annie väl personligen sedan tidigare, och det var kul att se henne agera framför en ordentligt skara åhörare. Hennes personliga engagemang och positiva sätt är en stor fördel, och jag tror hon kommer att bli en riktigt bra näringsminister för Alliansen och en tuff motdebattör för s-ledaren Stefan Löfvén som ju också försöker profilera sig i näringslivsfrågorna.

En fråga som särskilt berördes var förmågan till omställning och behoven av vuxenutbildning och behovet av konkurrens inom arbetsförmedlingsverksamheten. När det gäller vuxenutbildning är det temat för dagen för min egen del, eftersom jag i eftermiddag håller mitt anförande i riksdagen när Utbildningsutskottet debatterar just vuxenutbildning.

Intressant öppning kring arbetstidsförkortning i kristider

2012-02-15

I samband med finanskrisen kom arbetsmarknadens parter inom industrin överens om så kallade krisavtal där arbetstagarna gick med på lönesänkningar och arbetstidsförkortningar. Krisavtalen hade efter vad man kan bedöma idag positiva effekter för jobben och samhällsekonomin men hela kostnaden bars av den anställde och arbetsgivaren.

Fack och arbetsgivare har tydliggjort i samtal med regeringen att man önskar se ett mer varaktigt system där staten är delaktig genom att bära en del av kostnaden för löntagarnas tillfälliga arbetstidsförkortning i krislägen, så kallat korttidsarbete. Detta välkomnar regeringen som nu låter en utredning i detalj granska hur så kallade korttidsarbeten i exceptionella krislägen ska utformas.

Tidigare har röster höjts om ett system med permitteringslöner där skattebetalarna betalar lönen för den som korttidspermitteras, alltså normalt helt avstår från arbete. Detta system kostar oerhört mycket för samhället, och inbjuder till missbruk från företagens sida där reglerna mer används för att öka företagens vinster än att skydda jobb i tillfälliga extrema situationer. Det finns flera dåliga exempel på sådana system i andra delar av Europa.

Syftet med den nya utredningen är i stället att hitta ett system för "korttidsarbete" som ska kunna aktiveras nästa gång en mycket svår ekonomisk kris slår mot Sverige. Korttidsarbete innebär att de anställda tillfälligt går ned i arbetstid och lön när en kris slår till och efterfrågan faller kraftigt. Kostnaden bärs av tre parter: Arbetsgivare, arbetstagare och staten. Statens bidrag tar sig formen av en kreditering mot arbetsgivaravgifterna. Systemet är tänkt att uteslutande tas i bruk vid exceptionellt kraftiga efterfrågefall av det slag vi upplevde 2009 och skulle i ett sådant läge aktiveras genom beslut av riksdagen. Utredningens förslag väntas till hösten.

För de anställda kan korttidsarbete innebära tydligt bättre chanser att undvika arbetslöshet, och den tid som frigörs skulle kanske också kunna användas till kompetensutveckling. För företagen är korttidsarbete värdefullt eftersom de kan undvika att förlora anställda med värdefull kompetens och därigenom få lättare att snabbt öka produktionsnivåerna när konjunkturen vänder utan tidsödande och dyr rekrytering. För samhället och skattebetalarna blir fördelen att företagen snabbare kan komma igång igen efter en extrem lågkonjunktur, och därmed lättare klarar konkurrensen med företag i andra länder. Sannolikt blir också risken för uppsägningar mindre, vilket gör att samhällets olika ersättningssystem inte tas i anspråk lika mycket. Risken för missbruk av reglerna känns också begränsad med tanke på att det blir riksdagen som tar beslut om att sätta igång systemet i ett skarpt läge. Förslaget känns mycket intressant och kan säkert få ett brett stöd både i riksdagen och hos arbetsmarknadens parter.
Antalet utannonserade restaurangjobb ökar kraftigt

2012-02-09

I början av januari skrev jag ett blogginlägg där jag ifrågasatte kritiken mot den sänkta restaurangmomsen, och påpekade att det var lite väl tidigt att dra några slutsatser om hur många nya jobb momssänkningen skulle skapa. Jag förutspådde också att den aktuella momssänkningen säkert i efterhand skulle bli lika uppskattad som rut- och rotavdragen.

I dag berättar Dagens Nyheter att sedan krogmomsen sänktes vid nyår har antalet utannonserade restaurangjobb ökat kraftigt. Antalet annonser hos Arbetsförmedlingen var under januari 3.867, vilket är 36 procent fler än i januari förra året och 40 procent fler än under december. "Det stämmer väl överens med de signaler vi får från våra medlemmar. Många har fokuserat på att anställa fler", säger Eva Östling Ollén, vd för Sveriges hotell- och restaurangföretagare till DN.

Jag har själv fått samma bild när jag har träffat företagare i branschen. Och återigen verkar det visa sig att sänkta skatter gör skillnad när det gäller företagande och tillväxt. Även om den politiska oppositionen alltid påstår motsatsen.
En dag med mycket skola och utbildning

2012-02-06

Måndagen har gått i skolans och utbildningens tecken.

Först medverkade jag på en nätverksträff/lunchträff med Företagarna i Mark på Stadshotellet i Kinna. Jag berättade om mitt arbete i riksdagen, med tyngdpunkt på arbetslinjen. Dels om de allt mer tydliga positiva effekterna av den förändrade arbetsmarknadspolitiken och sjukförsäkringsreformen, men också om mitt eget ansvarsområde, vuxenutbildning och kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad. Bland deltagarna på träffen fanns fyra elever från Marks Gymnasieskola som just nu arbetar med sina UF-företag, något det alltid är spännande att höra mer om.

Efter lunchträffen fortsatte jag till just Marks Gymnasieskola för att vara med på ett utvecklingssamtal rörande min egen son. Det blev ett bra tillfälle att diskutera gymnasieskolans nya yrkesprogram, eftersom det är första året på ett sådant som sonen går på. Läraren var uppenbart nöjd med att yrkesprogrammen nu kan inrymma fler ämnen med koppling till yrket, vilket ju också var en av skälen till reformeringen av gymnasieskolan. På Marks Gymnasieskola är det för övrigt inget problem att läsa in högskolebehörighet på yrkesprogrammen om eleven vill, man löser det mesta inom befintlig schematid, och behöver bara läsa en enda utökad kurs.

Eftermiddagen/kvällen tillbringade jag på Högskolan i Borås, som samlat nära 200 deltagare för en träff för att diskutera framtiden för Högskolan, och hur samverkan med politik och näringsliv kan utvecklas. Vi är stolta över vår högskola som håller hög kvalitet i alla mätningar och också har ett stort söktryck från intresserade studenter. Högskolan betyder mycket för Sjuhärad, vilket dagens goda uppslutning skvallrade om. Utöver mig själv var också min moderate kollega Ulrik Nilsson närvarande, så vi var två riksdagsledamöter på plats.
Sverige behöver riskkapitalister

2012-02-03

Diskussionen runt några få privata företag som driver skolor eller äldreomsorg, och som skatteplanerar och för ut hundratals miljoner ur Sverige till skatteparadis, har skapat en märklig bild av riskkapitalister. I dag verkar ordet "riskkapitalist" i media närmast beteckna en blandning av skattebrottsling och grovt kriminell person. Det är en mycket olycklig utveckling i ett land där det stora problemet snarare är en brist på riskkapital.

Visst finns det oseriösa riskkapitalister, precis som det finns oseriösa företagare i övrigt. Och visst förekommer agressiv skatteplanering som sticker i ögonen på alla oss skattabetalare, och där lagregleringen behöver skärpas - vilket regeringen också utlovat. Men detta är inte detsamma som att vi till varje pris ska motarbeta riskkapitalister. Tvärtom är riskkapitalister ofta en förutsättning för att företag ska kunna få kapital för att växa, utvecklas och anställa fler. Detta gäller givetvis även verksamheter inom utbildning, vård och omsorg som kan vara värdefulla komplement till den offentligt drivna verksamheten.

Detta är något att begrunda för alla som lyssnar på dagens riksdagsdebatt om riskkapitalbolag i den skattefinansierade välfärden. Allt är inte så svart eller vitt som det ibland låter i samhällsdebatten. Vi ska ha tydliga regler för riskkapitalbolag i välfärden så vi får full valuta för våra skattepengar, och vi behöver skärpta skatteregler för alla företag så skatten på eventuella vinster betalas i Sverige. Men det är inte detsamma som att försöka jaga bort riskkapitalbolagen från landet.
Saab-museet räddat!

2012-01-24

I kväll kom det glädjande beskedet - Saabmuseet räddas och samlingen som innehåller ett 100-tal Saabar, inklusive den värdefulla ur-saaben från 1947 (bilden) skringras inte. För detta betalar Trollhättans kommun cirka 14 miljoner, försvarskoncernen Saab AB runt åtta och Wallenbergsstiftelsen donerar resten. Man hade lagt det högsta budet till konkursboet. Mycket glädjande att en bit av svensk industri- och fordonshistoria på detta sätt kan leva vidare! Saab kommer kanske inte att leva vidare som bilmärke, men bilmärkets historia kommer att leva kvar i Trollhättan och locka turister och Saabfantaster från hela världen.
En heldag i Borås

2012-01-16I dag har jag tillbringat hela dagen i Borås tillsammans med ett antal västsvenska moderata riksdagsledamöter. Vi ville visa våra kollegor lite mer av vad Borås har att erbjuda och samtidigt lära oss mera själva. Första besöket var på huvudkontoret för SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, där vi fick en föredragning om institutets verksamhet och därefter information om det stora projektet att bygga en ny testbana utanför Borås för säkerhetstester av bilar, ASTA. Därefter besökte vi det elektromagnetiska laboratoriet (bilden till höger) och sedan det energitekniska laboratoriet.

Vi fortsatte sedan till Högskolan i Borås och fick först en föredragning om högskolan och den pågående byggnationen av ett nytt textilcenter på Simonsland i Borås. Därefter fick vi veta lite mer om smarta textilier och fick en genomgång av Waste Recovery, ett avfallshanteringsprojekt mellan SP, Högskolan, Borås Stad och Borås Energi och Miljö, med syfte att exportera kunnande och teknik för avfallshantering till andra delar av världen. Vi diskuterade också förslaget om att utveckla ett institut i Borås för forskning kring handel och tjänster.

Sista besöket gick till Gina Tricots nya huvudkontor där vi träffade ägaren Jörgen Appelqvist och fick en spännande berättelse om hur företaget gick från att vara ett litet familjeföretag när det startades 1997 till att idag vara Sveriges näst största butikskedja inom dammode, med verksamhet i fem länder. Minst sagt en imponerande utveckling.


Aningen snabba slutsatser om effekterna av sänkt restaurangmoms

2012-01-04

Ivrigt påhejade av den politiska oppositionen bedriver media just nu en intensiv kampanj mot den sänkta momsen på restaurang och cateringstjänster. Det blir faktiskt närmast pinsamt när man redan på årets tredje arbetsdag utmålar reformen som ett fiasko.

Jag har själv träffat flera aktiva i restaurangbranschen under hösten och har en betydligt mer positiv bild. Och den bilden förstärks ju inte minst av McDonalds tydliga besked att man inte bara sänker priset på sina menyer utan också tänker anställa 600 nya medarbetare. Samma besked om planerade nyanställningar kommer för övrigt från ca 25% av företagen i branschen vilket av någon märklig anledning beskrivs som ett fiasko.

Förutom att man rimligen får ge reformen ett halvår eller ett år innan den utvärderas så tycker man glömmer ett antal saker i den kritiska rapporteringen. Restaurangbranschen har det ofta tufft med lönsamheten, inte minst gäller det lunchrestauranger. När vi nu dessutom upplever lite bistrare tider med förnyad finansiell oro i omvärlden vet vi att det leder till att svenskarna håller lite hårdare i plånboken och fler väljer bort lunch på restaurang eller ett restaurangbesök på kvällen. Restauranger som redan förut haft det tufft riskerar då att slås ut. Om momssänkningen kan hjälpa några av dessa att överleva eller slippa skära ned, och därmed kan rädda de anställdas jobb så är det lika mycket värt som vilken nyanställning som helst. Och om momssänkningen gör att andra restauranger får råd att avstå från den traditionella prishöjningen vid årsskiftet så är det också en positiv effekt på prisnivån. Företag som överlever, räddade jobb och oförändrade priser måste självklart också tas med i kalkylen när man så småningom utvärderar reformen.

På Facebook har för övrigt min moderate riksdagskollega Hans Rothenberg från Göteborg just startat en ny sida med namnet momskollen och logotypen här bredvid. Syftet är att sprida kunskap om de restauranger som sänkt priset efter momssänkningen. Ett kul initiativ tycker jag! Så varför inte gå in där och tipsa om din favoritrestaurang om den sänkt priset?

Rot- och Rut-avdrag dömdes ut som meningslösa, men fick sin upprättelse efter några år när reformen kunde utvärderas. Jag tror att den aktuella momssänkningen kommer att ses i ett betydligt mer positivt ljus framöver. För den som tvivlar vill jag tillföra ett annat argument. Var det verkligen rimligt att man betalade 12% moms på maten man köpte i en affär medan det var dubbelt så hög moms när någon lagade till maten och serverade den på en tallrik? Är det med sådan straffskatt man gynnar företagande och arbete?
Polisen: "Bluffakturor har blivit ett samhällsproblem"

2012-01-03

Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) Har antalet polisanmälningar om bluffakturor ökat med 340 procent sedan år 2005. Under 2005 polisanmäldes 3.390 stycken bluffakturor. Under de första elva månaderna förra året anmäldes 14.924. Bedrägerierna med bluffakturor omsätter varje år 1,3 miljarder kronor, enligt Brå, och det är främst företagare som drabbas. Bedrägeriformen är nu så utbredd att det enligt polisen har blivit ett allvarligt samhällsproblem.

Ett exempel på hur det kan fungera finns i mitt blogginlägg från 16/2 2011 (scrolla ned en bit på arkivsidan), där jag berättade om ett fall från verkliga livet där en bekant till mig drabbades av en manipulerad telefonorder och vilken frustration detta skapade för en liten skösam egenföretagare.

Jag har tidigare motionerat om en ångerrätt vid telefonförsäljning för företagare, på samma sätt som för vanliga konsumenter. Denna riksdagsmotion avslogs med motiveringen att det skulle förvåra för normala affrer mellan företag som oftast görs upp per telefon. Jag tycker det är ett tveksamt argument, de flesta skulle ju knappast ångra sig efter en korrekt och ömsesidigt genomförd affär. Jag tycker att i vart fall enskilda näringsidkare (alltså de som inte driver sin verksamhet i bolagsform) skulle kunna få en ågerrätt på samma sätt som vanliga konsumenter. En liten egenföretagare är minst lika utsatt och hjälplös när man utsätts för oseriösa telefonförsäljare som privatpersoner i övrigt. Frågan om ångerrätt splittrar olika näringslivsorganisationer, men jag tycker ändå det borde finnas öppningar i denna diskussion.

I dag är det alltför många företagare som av rädsla för en registrerad anmärkning hellre betalar än tar strid mot de kriminella företagen. En betalningsanmärkning kan slå undan benen helt för företagarens verksamhet eftersom det blir svårt att göra affärer på kredit. En lösning kan därför vara att förändra regelverket kring registrering av betalningsanmärkningar så att det inte går lika lätt och snabbt att registrera en betalningsanmärkning mot ett företag vid tveksamma eller tvistiga krav. Kanske skulle då fler som drabbas av bluff-fakturor orka ta fajten med de kriminella försäljarna. Jag lämnade i höstas därför också in en motion om förändring av kreditupplysningslagen.

Det behövs samtidigt mer kunskap hos företag när det gäller den möjlighet som faktiskt finns att få felaktiga betalningsanmärkningar borttagna ur registren. Fler måste våga stå emot försök till bedrägerier genom bluffakturor och ta strid mot de kriminella företagen. Självklart ska också bedrägeriförsöken alltid polisanmälas. Sista ordet är knappast sagt i frågan, jag kan bara instämma med polisen - bluffakturorna har blivit ett utbrett samhällsproblem.
Massivt omställningsstöd till Trollhättan och de Saab-anställda

2011-12-21

Regeringen presenterade idag ett synnerligen omfattande paket för att underlätta omställning i Trollhättan och Västra Götaland. Åtgärderna som idag presenteras innebär att ytterligare över 450 miljoner kronor tillförs regionen under perioden 2012-2014.

Bland annat satsas 75 miljoner kronor extra på näringslivsutveckling under de kommande tre åren. Den största satsningen gäller dock fler utbildningsplatser. 2012 tillförs ca 1 850 nya platser på högskola, yrkeshögskola och i den kommunala vuxenutbildningen. Satsningen fortsätter med ca 1 600 platser 2013 och ca 300 platser 2014. Totalkostnaden för utbildningsplatserna, inklusive studiestöd, uppgår till 376,5 miljoner kronor 2012-2014.

I dag kom också det väntade beskedet att Arbetsförmedlingen, tillsammans med trygghetsorganisationerna och lokala aktörer, inrättat ett särskilt förmedlingskontor i Trollhättan för Saabanställda, för att uppnå största möjliga samordning. Det betyder att kan kopierar den framgångsrika samordningsmodell som användes när Volvo varslade många under finanskrisen. Att de Saab-anställda kan möta såväl Arbetsförmedlingens personal som representanter för omställningsföretagen på samma ställe, och att dessa aktörer kan samverka betyder mycket för den enskilde arbetssökande.

När det gäller satsningen på hela 1.850 extra utbildningsplatser kan jag tycka att detta är synnerligen generöst tilltaget med tanke på att de flesta Saab-anställda även omfattas av omställningsavtal tecknade mellan företaget och de fackliga organisationerna. I dessa omställningsavtal ingår nämligen möjlighet till utbildning. Jag har därför en stark känsla av att alla de 1.850 extra utbildningsplatserna knappast kommer att utnyttjas fullt ut av tidigare Saab-anställda. Men med tanke på att Trollhättan redan idag har en hög arbetslöshet, långt över genomsnittet i landet, kan man ju hoppas att även andra arbetslösa i regionen ska passa på när det tillskapas extra utbildningsmöjligheter. Yrkeshögskolan är en av mina personliga favoriter, där den senaste utvärderingen visar att 86% av dem som genomgår en sådan utbildning får jobb direkt!

Dagens beslutade insatser läggs ovanpå tidigare satsningar i Trollhättan och Västra Götaland. 2009 beslutade regeringen att tillföra 602 miljoner kronor inom innovation, utbildning och arbetsmarknadsåtgärder. Det rör sig om insatser inom arbetsmarknadspolitiken, inom utbildningsväsendet samt insatser för att stärka entreprenörskap och utveckling. Åtgärderna inkluderade det sedan tidigare aviserade tillskottet om 60 mnkr för att möjliggöra Innovatums projekt för elbilsutveckling. Tillsammans med de åtgärder som presenteras idag kommer drygt en miljard kronor att tillföras regionen för jobb och tillväxt under perioden 2010-2014.

Regeringen har också utsett landshövdingen i Västra Götalands län Lars Bäckström och ordföranden i regionalutvecklingsnämnden Birgitta Losman i uppdrag att för regeringens räkning samordna de statliga och regionala insatserna i Västra Götalands län. En god samverkan mellan stat, kommun och företag är avgörande för att regionens styrkor ska kunna utnyttjas fullt ut i en tid av snabba omställningar. Lars Bäckström gjorde en utmärkt och lojal insats när det gällde en liknande samordning under fordonskrisen i Västra Götaland under finanskrisen och det känns bra att han nu finns med även denna gång.
Väntad konkursansökan från Saab Automobile

2011-12-19

UppdateradSällan har väl en konkursansökan varit så väntad som dagens från Saab Automobile. Vad den leder till vet ingen idag, men en sak är positiv, och det är att de anställda nu äntligen kommer att få sina löner eftersom den statliga lönegarantin träder in. Saabs lojala personal har alltför länge levat i ovisshet om sin egen och företagets framtid, och har dessutom inte fått lön på två månader.

Om en konkurs kan leda till något slags fortsatt verksamhet inom Saab Automobile, eller om den i stället leder till att företaget styckas och verksamheten upphör återstår att se. Ropen kommer säkert att höjas om att regeringen ska träda in och "rädda Saab". Jag tror det är en garanterad återvändsgränd. Om inte företaget kan rekonstrueras efter en konkurs måste fokus ligga på att hjälpa de anställda att hitta ett nytt jobb. I detta arbete kommer givetvis omställningsavtalen som tecknats mellan arbetsgivare och de fackliga organisationerna att vara till stor hjälp. Arbetsmarknaden är glädjande nog betydligt starkare idag än den var under den tidigare finanskrisen och de anställda vid Saab är välutbildade och eftertraktade på arbetsmarknaden. För dem som behöver finns regeringens samlade arbetsmarknadspolitik och olika former av möjligheter till vuxenutbildning och omställningsutbildningar.

(Fotona är från tidigare blogginlägg om Saab, och är tagna vid uppfarten till Landvetter flygplats, den vänstra i december 2008 och den högra i maj 2011)

Uppdatering 16.45: Vid en presskonferens alldeles nyss meddelade arbetsmarknadsminister Hillevi Engström att hon under dagen haft kontakt med arbetsförmedlingens generaldirektör och att det nu inrättas ett arbetsförmedlingskontor inne i Saabs lokaler. Landshövdingen i Västra Götaland har dessutom lovat regeringen att se till att de anställda så snart som möjligt får del av den statliga lönegarantin.
Det fanns uppenbarligen anledning att vara skeptisk till Antonov

2011-11-25

Alla minns nog hur bland annat den svenska regeringen, GM och Europeiska Centralbanken fick kritik för att man ifrågasatte Vladimir Antonov som tilltänkt räddare och delägare av SAAB. Med tanke på Antonovs tidigare skamfilade rykte i affärskretsar i hela Europa kändes det befogat med viss försiktighet. Men från den politiska oppositionen i Sverige, liksom från aningslösa skribenter med Atonbladets pinsamme motorjournalist Robert Collin i spetsen, kom högljudda krav på att godkänna Antonov som delägare och acceptera honom som seriös affärsman.

I natt greps den efterlyste Antonov i London, misstänkt för storbedrägeri på 9 miljarder mot sin egen bank, Snoras Bank i Lettland. Banken har nu gått i konkurs vilket i sin tur allvarligt kan skada Lettlands ekonomi.

Verkligheten har kommit ikapp Antonovs förespråkare.
Möte med entreprenörer

2011-11-02Dagens företagsbesök i Norra Halland var mycket lyckade. Första besöket var på Skårs Gård i Gällinge söder om Fjärås, ett konferens- och upplevelseföretag med egen butik och restaurang, till största delen inrymt i charmigt ombyggda äldre uthusbyggnader. (bilden tv). Andra besöket gick till restaurang Ester i centrala Kungsbacka (den bilden blev tyvärr misslyckad), där ett två kompanjoner driver flera restauranger och pubar i staden och bidrar till att skapa ett levande centrum. Sedan blev det besök hos Dermanord/Maria Åkerberg, ett framgångsrikt företag inom kosmetikabranschen som specialiserat sig på naturliga och ekologiska produkter. (bilden th, där jag och min riksdagskollega Michael Svensson står tillsammans med Maria och Mikael Åkerberg som äger företaget gemensamt). Dermanord håller till i en fantastisk och futuristisk byggnad i Frillesås, med både utbildningslokaler, laboratorium, kontor, tillverkning och lager.

Vart och ett av de besökta företagen har en sak gemensamt, de har någon gång de senaste åren blivit utsedda till årets företag i Kungsbacka kommun. De har också det gemensamt att de drivs av engagerade och framgångsrika entreprenörer. Som alltid vid denna typ av besök får man med sig spännande historier om företagets uppbyggnad och får en bild av det hårda arbete som ligger bakom. Man få också en massa spännande tankar och synpunkter att arbeta vidare med i riksdagen. Några nedslag i de budskap vi fick med oss:

* Företag i restaurangbranschen kan omöjligen erbjuda alla anställda heltidstjänster, då går inte verksamheten ihop. Man måste kunna ha personer på deltid och extrapersonal vid behov.
* Momssänkningen på restaurang och cateringstjänster trodde båda restaurangföretagen skulle medföra att man ökade upp anställningstiden för de anställda eller möjligen att man skulle anställa fler. Inte minst för att avlasta ägarna som idag ofta jobbar sju dagar i veckan.
* Man upplevde Kungsbacka kommun som en bra kommun att vara företagare i. Att få serveringstillstånd till klockan 03.00 är exempelvis en självklarhet i Kungsbacka. Det är det som bekant inte i Mark, där anser kommunen sig alltid veta bäst och vill att människor ska gå hem redan klockan 01.00.
* Alla småföretagare tycker att det är för mycket krångel med blanketter och rapporter och kontroller som kostar både tid och pengar.
* Skattereglerna är ofta anpassade för större företag och passar inte alltid för småföretag.
* Sjuklöneansvaret för anställda de första två veckorna av en sjukskrivning kan slå mycket hårt mot mindre företag med få anställda.
Kina tar över

2011-10-28

Under diskussionerna om hur man ska rädda Grekland, de europeiska bankerna och i förlängningen Euron förekommer tydligen samtal om att Kina skulle gå in med kapital för att rädda Europas ekonomi. Ett tydligt tecken på att Kinas roll som ekonomisk stormakt blir allt tydligare.

I Sverige har redan Volvo blivit ett kinensiskt bolag. Och i dag kom så beskedet att Saab går samma väg. De två kinesiska bolag som tidigare förekommit i diskussionerna köper nu samtliga aktier i Saab Automobile. Än så länge handlar det bara om en avsiktsförklaring och åtskilliga hinder återstår innan affären är slutförd, men det känns väl ändå som om hoppet kommit tillbaka när det gäller möjligheterna för Saab att komma på fötter och få igång produktionen igen. Vad det kinesiska övertagandet kan komma att betyda på längre sikt är svårt att förutse.

Viktigast idag är väl ändå att de anställda kan få ut sina löner. Det är svårt att sätta sig in i hur personalen mått under de senaste månadernas totala kaos kring Saab. Jag är framförallt glad för deras skull idag!
Textilindustri i toppklass

2011-10-24


I dag deltog jag i Västsvenska Handelskammarens företagsbesök med tema textilindustri i Borås.

Bilden till vänster är från Borås Tidning som redan har lagt ut ett kort reportage om vårt besök på sin nätsida.Första företagsbesöket var på FOV som tillverkar avancerade textilier för både kläder och teknisk användning. Den som tror att det inte sker någon produktion i Borås har fel - FOV tillverkar allt i sina egna lokaler, och gör oftast alla moment själva. Skillnaden mot förr är att mycket få arbetare behövs i lokalerna, vävmaskinerna sköts av ett litet antal personer. (Bilderna nedan)Vi fortsatte sedan till Handelskammarens lokaler där vi fick en föredragning av Marketplace Borås, som är ett samlingsnamn för det textilkluster som byggs upp i Simonsland i Borås, i samarbete med Borås kommun, olika textilföretag, högskolan och kringliggande kommuner. Det blev också diskussion om behovet av specialanpassad utbildning för textilsektorn, och för mig som ledamot i Utbildningsutskottet var det intressant att få mer kunskap om de specialutbildningar som finns på området i Borås, allt från gymnasieprogram till högskoleutbildningar och särskilda yrkesutbildningar. Borås är utan tvekan ledande i landet när det gäller denna typ av utbildningar för textilsektorn.Därefter fortsatte vi till Seger som främst tillverkar arbetskläder och profilkläder restaurangsektorn samt för sjukvården. Bland annat har man sponsrat kocklandslaget med profilkläder, vilket haft ett mycket stort pr-värde. Man är idag marknadsledande i Sverige när det gäller restaurangsektorn. Vi besökte deras utställning (bilderna ovan) och fick en beskrivning av företagets utveckling från 1943 fram tills idag, och hur man idag utvecklar och säljer produkter från huvudkontoret i Borås, med lager i Estland och egen produktion i Ukraina. Mycket av samtalet handlade om hur man arbetar för att garantera en god arbetsmiljö, fria fackliga organisationer och starkt socialt ansvar vid sin verksamhet i Ukraina, vilket är möjligt eftersom man själv äger sin fabrik.

Dagen var intressant, även om det för mig inte var någon nyhet att Sjuhärads textilföretag utvecklar tekniskt avancerade produkter och är ledande på många områden. Faktum är att en mycket stor del av den svenska textilindustrin - både när det gäller kläder/mode och industriella textilier - har sin bas i Sjuhärad. Marks och Borås kommuner har fortfarande flest anställda i textilindustrin i hela landet. Ett exempel på hur framstående Sjuhärads textilindustri är visar detta diplom på väggen hos FOV. En avFOV:s mest berömda produkter är nämligen krockkudden som man tog fram i samarbete med Autoliv, och som blev årets tekoprodukt 1995. En innovation som idag är en självklarhet i varje ny bil.

Gårdagens besök på Pulsen Konferens och Restaurang Astern

2011-10-04

I dag finns nedanstående artikel i Borås Tidning om vårt besök på Pulsen Konferens och Restaurang Astern i går. Katarina Bartholdsson, som äger Pulsen tillsammans med sin make Wigar (fd fotbollsspelare i Elfsborg, bland annat i guldlaget 1961), tog emot oss och det blev en dryg timmes samtal kring regeringens satsningar för ett bättre näringsglivsklimat och fler jobb, tillsammans med Borås Tidnings reporter Jan Lindsten. Precis som artikeln säger så var budskapet tydligt från i vart fall denne företrädare för branschen, sänkt moms på restaurang och catering har betydelse, det ökar lönsamheten och sannolikt kundunderlaget, och då behövs fler anställda. Samma sak gäller de sänkta arbetsgivareavgifterna för ungdomar, det har betydelse för deras chans att få sitt första jobb. Jag frågade Katarina Bartholdsson vad hon helst skulle se för ytterligare förbättringar för att hennes företag skulle kunna växa ännu mera, men fick väl inga konkreta idéer, hon är i grunden en mycket entusiastisk och positiv entreprenör och ser mer möjligheter än problem.

Vi fick också ett tydligt bevis på hur fel det är när Socialdemokraterna nedsättande kallar vissa jobb för "skitjobb". Ofta har det varit just restaurangjobb och städjobb som utsatts för dessa beskyllningar. Katarina Bartholdsson berättade att i deras restaurang och konferensdel är personalomsättningen låg, och att alla roterar på alla jobb. Budskapet från ledningen är att alla anställda betyder lika mycket för helheten även om man arbetar inom olika områden. Med andra ord så finns det inga skitjobb, utan alla jobb behövs. Tänk att man ska behöva tala om det för dagens socialdemokrater!

När det gäller utbildning sa Bartholdsson att det är bra att vi satsar mer på utbildning av unga. Samtidigt sa hon spontant att hon inte har någon svårighet att rekrytera personal och att hotell- och restaurangutbildningarna i Borås är mycket bra.

BT:s journalist Jan Lindsten frågade oss rakt ut om det här med sänkt restaurangmoms verkligen var den bästa åtgärden man kunde göra när det finns begränsat med resurser i statens budget. Frågan är givetvis befogad, inte minst som det finns diskussioner om hur många jobb detta kan skapa eller kanske rädda kvar. Mitt svar var att man måste se helheten i Alliansens politik och att vi gör nya förbättringar och skattesänkningar i varje budget, varje år. Allt kan inte göras på en gång, utan man får ta ett steg i tage beroende på utrymmet i statens budget. I år är det restaurangsektorn som får skattesänkningar, tidigare år har det varit hushållsnära tjänster och byggsektorn samt sänkta arbetsgivareavgifter för unga och äldre. Steg för streg för vi det billigare attanställa och gör det billigare att köpa tjänster vilket givetvis skapar ökad efterfrågan. Nu ser vi också hur Socialdemokraterna inte längre står fast vid att avskaffa RUT-avdraget, trots att det var en av de viktigaste valfrågorna för bara ett år sedan. Efterhand inser man att RUT- och ROT-avdragen skapat jobb och minskat svartarbetet. Jag är övertygad om att ingen kommer att ifrågasätta sänkningen av rastaurangmomsen heller om några år.


Sänkt restaurangmoms kan bli lika uppskattat som RUT och ROT

2011-09-13

I dag presenterade Skatteverket en undersökning som visar att Rut- och rotavdragen har minskat acceptansen bland allmänheten att anlita svart arbetskraft. Nio av tio tillfrågade tycker inte att det är okej att folk köper städning utan att skatta för tjänsten, och lika många var emot att köpa rot-arbeten svart. Sex procent av dem som förra året köpte rut-tjänster uppger att de köpte tjänsterna svart innan avdraget fanns.

När RUT-avdraget infördes fnyste oppositionen och hånade regeringen för att vi subventionerade "pigjobb". Jag tyckte det var ett väldigt nedlåtande sätt att se på viktiga arbeten. I dag för Socialdmeokraterna och Västerpartiet en lika osmaklig kampanj mot förslaget om sänkt moms på restauranger. Man raljerar om att vi "sänker priset på toast skagen för de rika restaurangbesökarna". Man glömmer att momssänkningen motverkar stigande priser för vanliga lunchgäster och pensionärer med lägre pension som kanske annars inte har råd att äta ute. Glädjande nog stödjer dock Miljöpartiet Alliansens förslag, varför det har brett stöd i riksdagen.

Hur många jobb sänkt restaurangmoms kan skapa kan faktiskt ingen säga. Det går inte heller att med säkerhet beräkna eller utvärdera i efterhand, eftersom det finns så många faktorer som avgör om en restaurang kan och vill anställa fler. Men lägre priser brukar betyda fler kunder, och då behövs ofta mer personal. Och ska man tro branschen själva så finns det potential att anställa åtskilliga tusen fler med sänkt moms. Inom hotell- och restaurangbranschen arbetar redan idag många unga och många får sin första arbetslivserfarenhet genom att jobba på ett hotell, ett café eller en restaurang. Så var det för min egen del, första sommarjobbet var i en glasskiosk, och några år senare fick jag extrajobb och sommar/helgjobb på en restaurang. Den tillväxt av jobb som kan förväntas kommer sannolikt i stor utsträckning att gynna ungdomar. I dag finns många svenska ungdomar i restaurangsektorn i Danmark och Norge. Med sänkt moms för restauranger kan fler svenska ungdomar förhoppningsvis få sitt första jobb på en svensk restaurang i stället. Vi vet också att sänkt moms kan motverka att jobb försvinner om konjunkturen blir sämre. Det är också en viktig effekt för att motverka ungdomsarbetslösheten.

Sänkt restaurangmoms kommer dessutom att minska företagens administrativa kostnader med drygt 200 miljoner per år. Dessutom kommer den att ge positiva effekter på sysselsättningen också i turist- och upplevelsebranschen, transportbranschen och för livsmedelsproduktionen. Samtidigt minskar utrymmet för momsfusk, eftersom det nu blir samma moms på mat man köper i butik och den mat man äter på restaurang.

Alliansen har utan tvekan vunnit samhällsdebatten när det gäller RUT och ROT-avdrag, det finns ett starkt stöd för dessa skattesänkningar hos svenska folket. Jag är övertygad om att sänkt moms för restauranger kommer att bli lika uppskattat och ge liknande positiva effekter. Det finns ingen anledning att ha högre moms på mat som tillagas på en lunchrestaurang än på färdigmat i en livsmedelsbutik.
Expressens ledare kommenterar turerna kring Saab

2011-09-10

I dagens ledare kommenterar Expressens ledarsida turerna kring Saab och oppositionens och vissa medias märkliga kritik mot regeringen. Det är inte ofta jag ger beröm till kvällstidningarnas ledarsidor, men den här gången hade jag inte kunnat uttrycka det bättre själv. Några citat:

"Problemet är att Socialdemo­kraterna fullständigt misslyckats med att komma med konstruktiv kritik i fallet Saab. Mona Sahlin tyckte på sin tid att staten borde ha gått in som till­fällig ägare av Saab, medan Thomas Östros sa nej. I stället har vi hört allmänt struntprat om att regeringen och Maud Olofsson inte varit tillräckligt engagerade och intresserade för Saab. Så har det konsekvent låtit från Afton­bladets ledarskribent - tillika fackliga språkrör (S) - Ingvar Persson. Att Saab inte lyckats attrahera tillräckligt många bilköpare och inte gått med vinst på ett par decennier anses bero på att Maud Olofsson utsågs till näringsminister 2006."

"En annan gammal slagdänga som nu går i repris är den om Vladimir Antonov. Om bara regeringen hade sagt ja till Antonov som delägare så hade Saab klarat sig, lyder tesen. "Jag är förvånad över att regeringen inte agerat" säger Lars Johansson apropå Antonov. Johansson är Socialdemokraternas närings­politiske talesman och därmed en skugg­minister. Men vänta nu, har Johansson koll på enkla basfakta? Har regeringen avfärdat Antonov? Nej, det är Europeiska investeringsbanken som har sagt nej till Antonov. För att citera bankens press­talesman i somras: "EIB bekräftar att lånet till Saabs FOU-program har givits under förutsättning att Vladimir Antonov inte ges möjlighet att överta ägandet till Saab. Om bara Lars Johansson hade fått vara näringsminister så hade han alltså gjort allt för att försöka påverka EIB:s kreditgivning. Tanken svindlar. Vi kan bara ana vilken bankkris som skulle uppstå om ministrarna från EIB:s ägarnationer plötsligt tilläts styra kredithandläggningen av bankens miljarder. Det är ingen mänsklig rättighet att få låna pengar. Banker måste ha rätt att kunna ställa krav på vilka det är som har ansvaret för att lånen återbetalas. Finanskrisen kan väl ändå inte vara glömd? Socialdemokraterna bör minnas krisen och glömma Antonovspåret. Vill arbetarrörelsen ta det ansvar man tjatar om så kan man väl köpa konkursboet."


För övrigt kan man konstatera att Victor Muller idag plötsligt tar tillbaka uppgifterna om att det finns pengar i Saab till lönerna, något som han ju hävdat de senaste dagarna. Hur kan någon ha förstroende för denne man? Jag lider med Saabs anställda som aldrig får korrekta besked om någonting och fortfarande väntar på sin augustilön.
Många frågetecken kring Saab och dess ledning

2011-09-09

Turerna kring Saabkrisen går vidare. De flesta verkar ha trott att tingsrätten skulle bevilja Saab ännu en rekonstruktion, trots att flera experter redan på förhand varnat och sagt att det inte alls är en självklarhet. ”Jag får intrycket av att Saab Automobile vill utnyttja lönegarantin för att få tid att skaffa fram pengar. Det är inte detta som är meningen med en företagsrekonstruktion och jag tycker det vore bättre med konkurs”, sade Sven-Christer Nilsson till Dagens Industri häromdagen. Han är ordförande för Institutet för företagsrekonstruktioner. Även Marie Karlsson-Tuula som är docent i obeståndsrätt vid Göteborgs universitet ställde sig undrande till huruvida ansökan verkligen skulle gå igenom. ”Jag vet inte om jag tror på detta. Lagen är inte till för att skapa ett rådrum att invänta finansiering som kanske kommer, utan ett rådrum för att lönsamheten ska komma. De producerar inget. Saab är Saab, men vilket annat företag som helst hade inte fått igenom detta”, sade hon till Dagens Industri. I går kom så beskedet att Saab inte beviljas rekonstruktion, tingsrätten ser ingen möjlighet att det skulle kunna rädda företaget.

Enligt Kronofogden kan Victor Muller misstänkas ha gjort sig skyldig till ett brott mot upplysningsskyldigheten när han inte berättat om att Saab har pengar, rapporterar Ekot på Sveriges Radio. "Absolut, jag har ställt den frågan tidigare och då har man inte haft de pengarna", säger Hans Ryberg, chef på verkställighetsavdelningen på Kronofogden i Uddevalla.

Konkursexperten Rolf Åbjörnsson, som tidigare har dömt ut Saabs planer på en ny rekonstruktion, är också kritisk till att Victor Muller säger att bolaget har pengar men vägrar berätta var de finns. "Det här är en internationell äventyrare. Vi har i Sverige, gudskelov, inte haft så många sådana här figurer i det etablerade näringslivet. I Holland finns inte en människa som tar i den här killen med tång", säger Åbjörnsson. Han tycker inte att facken ska avvakta processen kring Saabs ansökan om rekonstruktion, utan omedelbart begära bolaget i konkurs.

I dagens ledare i Borås Tidning kommenteras turerna kring Saab. "VD Victor Muller har säkert både en plan C och en plan D i kavajärmen. Holländarens förmåga att ragga intressenter och investerare i Kina och USA det senaste halvåret imponerar. Just i denna del hade regeringen kunnat vara mer behjälplig. Men ropen på statliga pengar från oppositionen har dessbättre ignorerats." Jag blir ju en smula nyfiken på hur Borås Tidning menar att regeringen kunde varit mer behjälplig? Menar tidningen verkligen att det är statens uppgift att leta efter köpare eller investerare till ett privatägt industriföretag? I så fall en anmärkningsvärd åsikt från en moderat ledarsida, och en smula diskriminerande mot alla mindre privata företag som knappast kan räkna med sådan hjälp om företaget går dåligt. Däremot har BT självklart rätt i att ropen från oppositionen på statliga pengar och statligt övertagande av Saab lyckligtvis ignoreras.

Borås Tidning konstaterar också att man nog litet väl mycket på Victor Muller. Och visst är det så. Han är idag den ende kvarvarande styrelseledamoten i Saab, alla andra lämnat styrelsen, och han är dessutom VD. Han styr alltså i princip hela företaget själv. Bara detta säger en del. Bilden av Victor Muller är definitivt en annan idag än den överdrivet positiva bild som en gång fanns. Radarparet Muller och Antonov var kanske inte de räddande änglar som vissa så gärna ville tro.
Antonov visar vad han går för

2011-07-30

Ryske finansmannen och tilltänkte "Saab-räddaren" Vladimir Antonov gör just nu allt för att lägga skulden för alla misslyckanden kring biltillverkaren Saab på den svenska regeringen och Europeiska Investeringsbanken. Som hjälp i sina märkliga utfall mot Anders Borg, Fredrik Reinfeldt och Maud Olofsson har han främst två personer, Lars Carlström, Antonovs talesman i Sverige samt Aftonbladets bilreporter (!) Robert Collin. Den senare är säkert bra på att skriva om bilar och deras motorstyrka, men verkar pinsamt okunnig om allt som rör företagande, statsfinanser och politik och verkar väldigt tydligt drivas av en politiskt rödfärgad motvilja mot regeringen. Tillsammans för dessa båda herrar en hätsk och smutsig kamp mot främst regeringen, grundat på märkliga, okunniga eller helt groteska beskyllningar. Bland annat påstår de på fullt allvar att regeringen vill avveckla all industri i Sverige (!) och ersätta denna med tjänstejobb, samt att det finns en dold agenda för att slå ihjäl Saab (!). Ingen av dem har kunnat förklara vad regeringen skulle vinna på att motarbeta Saab eller försöka få bolaget nedlagt. Inte heller har de kunnat förklara varför regeringen ställt ut kreditgarantier för Saabs lån på ett antal miljarder om man inte ville att företaget skulle överleva? Beskyllningarna är så obegripliga att man mest känner för att skratta åt dem. Men skrattet fastnar i halsen när man tänker på att det handlar om många människors arbetstillfällen, och att dessa låtit sig invaggas i en tro på att Antonov ska lösa alla problem för Saab.

För min egen del känns beskyllningarna mot regeringen fullständigt orimliga med tanke på att jag på ganska nära håll följde diskussionerna kring Saab under hela fordonskrisen, och vet vilket otroligt engagemang regeringen och regeringstjänstemännen lade ner på att försöka stötta svensk fordonsindustri, och då inte minst Saab.

Aftonbladet säger nu också att man "avslöjat" att Europeiska Investeringsbanken redan 2009 sade nej till Vladimir Antonov som delägare i Saab. Det avslöjandet ger jag inte mycket för, eftersom det skrevs en hel del om detta i media redan 2009. Det var alltså i praktiken ingen hemlighet då, och är ingen hemlighet idag. Men beskedet från EIB 2009 har inget alls med dagens nya ärende att göra. Saab har lämnat in en helt ny ansökan där man ber EIB ändra sitt tidigare beslut att stoppa Antonov som delägare. Det är beskedet på denna nya ansökan som både Saab och den svenska regeringen väntat på.

När Vladimir Antonov nu säger att han tänker stämma regeringen och EIB och kräva "skadestånd" för att han blivit "utestängd" som ägare i Saab så visar han enligt min mening att han inte är vare sig kunnig eller seriös. Saab behövde år 2009 låna pengar av EIB för att överleva. Den som lånar ut pengar ställer villkoren, och ett av EIB:s villkor var att Antonov inte skulle bli delägare i Saab. Förra året ansökte alltså Saab hos EIB om att man skulle ändra sitt tidigare beslut och släppa in Antonov. Riksgäldskontoret har givit klartecken till detta, efter att ha granskat Antonov. Och sedan dess har Regeringen och Riksgälden alltså väntat på nytt besked från EIB, och i likhet med Saabs ledning har man hoppats att EIB ska ändra sig. Nu verkar det inte som om man gör detta, vilket man kan ha synpunkter på, men det utgör naturligtvis inte grund för skadestånd. Ingen kan ju hindra Antonov att bli delägare i Saab, men då måste han samtidigt se till att lösa alla företagets lån hos EIB. Det är inte han utan långivaren som bestämmer, och oavsett vad man tycker om EIB:s beslut så har de rimligen sin fulla rätt att fatta detta beslut. Så fungerar kreditgivning i företagsvärlden, och även om man inte gillar ett kreditbeslut som måste man tyvärr acceptera det. Om inte Antonov inser detta tycker jag han ska ägna sig åt något annat. Med sina ständiga utspel känns han tyvärr inte som den stabila och välbalanserade delägare som Saab behöver för att trygga produktion och jobb.
Jag är en av Alliansens mest företagsvänliga riksdagsledamöter

2011-07-11

Under Almedalsveckan presenterade organisationen Företagarna sin årliga rapport om de mest företagsvänliga riksdagsledamöterna. Alla sådana rankingar ska givetvis tolkas med försiktighet, allt arbete som utförs för ett bättre företagsklimat syns inte i rapporten. Men eftersom all välfärd skapas av att företag skapar arbete för människor, som i sin tur betalar skatt, så är det bra att det uppmärksammas när riksdagsledamöter tar initiativ för att förbättra företagsklimatet.

År 2009 kom jag ju överst i rankingen av Alliansens riksdagsledamöter, och jag brukar försvara en ganska bra placering varje år. I år kom jag på en hedrande fjärdeplats.
Företagsbesök på Spendrups Bryggeri

2011-05-18I kväll deltog jag i Företagarnas våravslutning, som kombinerades med ett besök på Spendrups bryggeri i Vårby där Företagarnas ordförande Jens Spendrup guidade oss runt. Under den efterföljande måltiden diskuterades ett antal företagsfrågor, och det gick ju inte heller att undvika en intressant diskussion om alkoholskatterna. Personligen lutar jag åt Jens Spendrups åsikt att dagens höga alkoholskatter ökar alkoholkonsumtionen i landet, eftersom de dels uppmuntrar till insmuggling av alkohol, vilket bland annat ökar tillgängligheten för ungdomar. Höga alkoholskatter gör också att vi bunkrar billig alkohol i våra garage och garderober som vi köper billigare utomlands, och har man en massa alkohol hemma så är det mänskligt att man lockas att dricka lite mer än man tänkt. Den politiskt korrekta beskrivningen att höga alkoholskatter minskat konsumtionen av alkohol stämmer enligt men mening ganska dåligt med verkligheten.

Sanslösa konspirationsbeskyllningar mot regeringen

2011-05-16

Advokat Lars Carlström, den ryske finansmannen Vladimir Antonovs talesperson i Sverige, går idag i en intervju i Aftonbladet till våldsamt angrepp på regeringen, som han menar leder en konspiration (!) mot Antonov. Bland annat påstår han att regeringen har som mål att Saab ska gå i konkurs så snart som möjligt (!) och att man anser att Saab inte behövs eftersom industriverksamhet, och då särskilt bilindustri, är onödig...

Maken till dravel har jag väl sällan hört. Frågan man ställer sig är varför regeringen då skulle ha lagt så mycket tid och kraft på att försöka rädda Saab, och varför man ställt upp med miljargarantier för Saabs lån i Europeiska Investerings- banken? Jag har ju följt detta arbete ganska nära i och med mitt tidigare uppdrag i Arbetsmarknadsutskottet och har viss insyn i engagemanget och all den tid som ministrar och statssekreterare lagt ned på detta ärende. Näringsminister Maud Olofssons pressekreterare, Erik Bratthall, säger också idag att regeringen varje gång har fattat beslut inom 24 timmar när Saab kommit in med sina önskemål. Och det finns inget beslut som har gått emot Saab. Just nu finns ingen fråga på regeringens bord som kommer från Saab. Saab har inte önskat att regeringen ska göra något eller ta ställning till något. Att i det läget anklaga regeringen för dold agenda känns något märkligt.

Frågan är också vad en regering skulle vinna på att försöka få ett industriföretag att gå i konkurs och samtidigt göra massor av anställda arbetslösa? Ökad arbetslöshet och nedläggning av stora företag brukar ju inte direkt vara något som belönas av väljarna. Beskyllningarna är så fullständigt sanslösa att man nästan skrattar åt dem. Samtidigt börjar man ju undra över hur seriös Antonov egentligen är om han har en talesman som agerar på detta sätt? Har verkligen Antonov och Carlström den kunskap och kompetens och det goda omdöme som krävs för att rädda Saab? Jag börjar tvivla. Med sådana vänner som Carlström behöver Saab inga fiender.Ett bilföretag med nio liv

2011-05-04Denna stora reklamtavla vid Landvetter flygplats verkar abonneras av Saab Automobile. Den vänstra bilden tog jag mitt under fordonskrisen, när beskedet kom att Saab gått i konkurs. Den högra bilden tog jag häromdagen, och den firar Saabs ettårsdag som självständigt bilföretag. Vid båda tillfällena var Saab uträknat som företag, vid båda tillfällena överlevde bilföretaget - mot alla odds. Saab Automobile verkar, precis som katten, ha nio liv. Men jag lider med personalen och företagets ledning som hela tiden balanserar på slak lina och kastas mellan hopp och förtvivlan.

Jag är realist och Sabbs framtid är inte säkrad. Ska bolaget överleva måste man sälja mycket fler bilar. Men låt oss hoppas att det kinesiska engagemanget i Saab Automobile kan ge företaget en stabil ekonomisk grund att stå på, och hoppas att den nya modellen av Saab kan bli en framgång. Då kanske de båda skyltarnas positiva budskap äntligen får stöd av verkligheten.Småföretagare jobbar mer än löntagare men tjänar mindre

2011-04-19

En genomsnittlig svensk småföretagare arbetar drygt 20 procent fler timmar än den genomsnittlige anställde. Skillnaden motsvarar 340 till 380 timmar, eller cirka tio arbetsveckor per år. Samtidigt tjänar de upp till 34 procent mindre i timmen jämfört med en löntagare. Det visar en ny rapport från organisationen Företagarna. Dessutom har småföretagarna ojämnare inkomster mellan åren och som företagare måste man dessutom vara beredd att stoppa in egen säkerhet i sitt företag om man behöver låna pengar. Allt detta gör enligt Företagarnas rapport att få väljer att ta över sina föräldrars företag. Man har sett hur föräldrarna slitit och hur lite det har gett, och hur mycket bekvämare det är att vara anställd. I längden hotar detta framtida generationsskiften i många småföretag.

Jag är inte alls förvånad över siffrorna, de stämmer väl med min egen bild sedan min tid som kundjurist på bank, där jag träffande många småföretagare. Jag förvånades ofta över hur låga inkomster som duktiga småföretagare faktiskt fick över när alla skatter och omkostnader var betalda. Många hade inte ens råd att ta semester, eller tog bara någon enstaka vecka. Att vara sjuk fanns inte på kartan, inte heller att vara föräldraledig. Långa kvällar efter den ordinarie arbetsdagen, med pappersarbete, bokföring och fakturering är vardag för många, och övertidsersättning existerar inte som begrepp. Ett flertal sociala förmåner har dessutom tidigare kraftigt missgynnat egenföretagare. Denna sista orättvisa har Alliansen dock till stor del har rättat till, och småföretagare har nu mer likvärdiga sociala rättigheter jämfört med löntagarna.

När man avundsjukt utmålar småföretagare som potentiella skattesmitare och giriga personer som skär guld med kniv och köper privat toalettpapper på företagets kontokort så är man ganska fel ute. De flesta småföretagare lever tvärtom på samma eller lägre löner än vanliga industriarbetare eller tjänstemän, och man arbetar dessutom betydligt fler timmar i veckan. Egenföretagare blir man enligt ett flertal samstämmiga undersökningar inte i första hand för att tjäna mycket pengar utan för att få frihet att själv bestämma över sitt arbete och sin tid, eller för att testa en spännande affärsidé. Vissa småföretagare blir med tiden förmögna på sin affärsidé, men långtifrån alla. De rikaste företagarna sitter oftast som VD eller styrelseordförande för stora koncerner eller börsbolag. Småföretagarna lever normalt i en helt annan värld.Den samlade oppositionens dråpslag mot småföretagen

2011-03-10

I dag förlorade Alliansen två viktiga voteringar i riksdagen. Tyvärr enades Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet om att kräva att regeringen kraftfullt ska försämra villkoren för många mindre företag. Efter voteringarna applåderade oppositionen. Att applådera beslut som skadar svenska småföretag och hotar arbetstillfällen talar för sig själv.

Den första frågan gäller ökade möjlighet att ställa krav enligt svenska kollektivavtal vid offentlig upphandling. Oppositionen lyckades få majoritet med två rösterns marginal för att man "vid offentlig upphandling ska kunna ställa högre krav på arbetsmiljöhänsyn och villkor i enlighet med svenska kollektivavtal". Detta är ingen ny fråga, utan den har återkommit varje år sedan Alliansen tog över regeringsmakten 2006. Jag hade själv ansvar för den moderata linjen i dessa debatter förra mandatperioden. Invändningen är främst att en möjlighet att kräva svenska kollektivavtal eller kollektivavtalsvillkor i den svenska lagen om offentlig upphandling sannolikt skulle strida mot EU-rätten. När det gäller krav på kollektivavtal vid upphandling noterar alliansen att frågan har prövats rättsligt tidigare och att det enligt förvaltningsdomstolar ansetts strida mot upphandlingsreglerna. I sak kommer många småföretag att utestängas från upphandling om stat eller kommuner börjar ställa kollektivavtal som krav. De flesta små företag har inga kolektivavtal, och endast de stora företagen skulle då kunna konkurrera om offentliga avtal. Ett extremt småföretagarfientligt krav.

Ännu märkligare är det hela när man vet att riksdagen så sent som i går tog beslut i ett nästan exakt likadant ärende i finansutskottet som handlade om att kollektivavtal ska kunna krävas vid offentlig upphandling. Vid den omröstningen röstade både Miljöpartiet och Sverigedemokraterna med Alliansen och röstade nej till förslaget, både i Finansutskottet och i riksdagens votering. I dag röstar alltså samma partier tvärtom i en nästan exakt likadan fråga. Dessa två partier verkar således ha olika åsikter beroende på vilket utskott de sitter i, och har inga problem att rösta ja ena dagen och nej den andra dagen i riksdagens voteringar. Det mesta verkar handla om att man vill visa att man kan köra över regeringen i en fråga. Att beslutet är ett allvarligt hot mot svenska småföretag verkar komma i andra hand.

Det andra beslutet är minst lika upprörande. Där lyckades de fyra oppositionspartierna få majoritet för att regeringen tillsammans med arbetsmarknadens parter ska ta fram ett lagförslag om sluten kontanthantering i detaljhandeln. Syftet är att minska antalet butiksrån och därmed förbättra de anställdas arbetsmiljö. Visst kan det låta bra vid första anblicken, och Alliansen anser också att arbetsmiljöaspekterna på frågan om kontanthantering i detaljhandeln är viktiga. Men det är också betydelsefullt att förutsättningarna för företagande, speciellt för små och medelstora verksamheter, inte försämras utan förbättras.

Organisationen Företagarna gör bedömningen att kravet skulle innebära alltför stora kostnader för småföretagare som därmed straffas för brottsligheten. Investeringskostnaden för ett slutet system för kontanthantering beräknas till cirka 100000 kronor eller mer per kassa, vilket innebär en total kostnad för landets alla småföretagare på cirka 4,5 miljarder kronor. Detta är alltså en kostnad som Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill tvinga på svenska småföretag.

Regeringen kan inte strunta i riksdagens beslut. Men sista ordet är inte sagt. Vad gäller den första frågan finns stora juridiska problem som måste belysas innan ett lagförslag kan presenteras, så det kommer förhoppningsvis att dröja länge innan reglerna ändras. Vad gäller den sista frågan ska den ju enligt beslutet diskuteras med arbetsmarknadens parter. Kanske kommer alla då att inse att förslaget hotar massor av arbetstillfällen, varvid arbetsmarknadens parter avvisar lagstiftningsförslaget?Varning för telefonbedragare!

2011-02-16

I höstas fick en av mina bekanta, som är egenföretagare i byggbranschen, ett telefonsamtal från ett företag som ställde ett antal frågor om hans namn, adress och kontaktuppgifter för att, som ha sa, "kontrollera uppgifterna i en katalog". Företagaren besvarade frågorna och bekräftade uppgifterna men blev sedan lite misstänksam och ställde frågan om de sålde något, eftersom han inte var intresserad av att köpa något. Han var mycket tydlig med att han inte var intresserad av att beställa något. Trots detta kom någon vecka senare en faktura på 14.000 kronor för "uppdatering av en företagskatalog". Man angav "inspelningsorder" på fakturan. Trots flera försök att kontakta företaget per telefon, och invändning mot kravet via brev, mail och telefon kom påminnelser och hot om att ärendet skulle överlämnas till domstol. Man skickade till och med med en ansökan om stämning för kännedom och varnade för att om inte betalning gjordes skulle det leda till betalningsanmärkningar för företaget. Ingen småföretagare kan undgå att bli orolig då, en betalningsanmärkning kan bli en katastrof för en företagare eftersom kunder och leverantörer får en bild av att företagaren inte är seriös. Vid kontakt med polisen och med Svensk Handel framkom att det aktuella företaget har ett stort antal polisanmälningar mot sig, och att misstanke fanns om att man ägnade sig åt att klippa och klistra i de bandinspelningar man gör av alla samtal, varefter man kunde "bevisa" att kunden som ringts upp bekräftat en beställning. Efter ett antal turer och hjälp av mina egna juristkontakter kunde vi få hjälp med just detta ärende, som senare avskrevs. Men andra företagare har inte samma framgång och väljer i stället alltför ofta att betala för att slippa tidsödande arbete och bekymmer, stämning, hot om kronofogde och betalningsanmärkningar. Detta gör att den kriminella verksamheten tyvärr lönar sig.

Den senaste veckan har både jag och min hustru fått liknande samtal, vi har båda passiva näringsverksamheter registrerade. Två olika företag har ringt, och båda började sitt samtal med att "man bara vill kontrollera att aktuella uppgifter i en företagskatalog eller i ett register är korrekta". Efter tidigare erfarenheter använder vi aldrig ordet "ja" när vi får sådana samtal, utan i stället säger vi direkt efter första frågan att vi inte är intresserade och lägger sedan på luren.

Jag vill verkligen varna alla för dessa skojare som verkar rikta in sig på små egenföretagare. Detta gör man eftersom ångerrätt vid telefonförsäljning mm inte gäller näringsidkare. Egenföretagare har kanske inte heller vare sig tid, pengar eller kunskap för att bemöta denna typ av krav. Om någon ringer - ta ingen diskussion med dem, använd aldrig ordet "ja", bekräfta inte ens ditt eget namn, och avsluta samtalet så fort som möjligt! Telefonbedragarna är tyvärr inte att leka med, utan mycket professionella. Fastnar man i deras fälla är det oerhört svårt, tidsödande och dyrt att komma loss!

Politiskt funderar jag över vad man kan göra åt saken. Att förbjuda inspelningsorder via telefon är kanske ingen framkomlig väg, eftersom det skulle drabba en del seriösa företag. Möjligen kunde man tänka sig en ångervecka eller två vid telefonförsäljning även för företagare, lämpligen räknat från den dag fakturan kommer med posten. Detta är något jag motionerat om i riksdagen. Kanske skulle en ångerrätt kunna stoppa denna kriminella verksamhet? En annan tanke är att förändra regelverket kring registrering av betalningsanmärkningar så att det inte går lika lätt och snabbt att registrera en betalningsanmärkning mot ett företag vid tveksamma eller tvistiga krav. Kanske skulle då fler som drabbas av bluff-fakturor orka ta fajten med de kriminella försäljarna?Behövs stöd för byggande av industrifastigheter utanför stan?

2011-02-11

I dag har jag varit på en träff med politiker, tjänstemän och näringsliv i Tranemo. Diskussionen rörde hur man kan göra det möjligt för företag att bygga industrifastigheter på mindre orter. I dag är det närmast omöjligt att få lån till en sådan investering, eftersom de nya byggnadernas marknadsvärde ofta ligger lägre än produktionskostnaden när bygget är klart. Ingen bank ställer i detl läget upp med den finansiering som behövs. Får man ingen finansiering blir det inga nya jobb, eller i värsta fall flyttar hela företag till större orter där det går att få lån till nybyggnation. Problemet är för övrigt ofta detsamma när det gäller bostadsfastigheter, både hyreshus och småhus.

I Tranemo finns TUAB, Tranemo Utvecklings AB, ett kommunägt bolag som hjälper företag att utvecklas genom att ta ett ägaransvar för byggnader och fastigheter, för att sedan hyra ut dem för en hög hyra till företagen med ett avtal om att företagen ska köpa tillbaka byggnaderna inom 25 år. Den höga hyran gör att man kunnat hantera frågan om osund konkurrens mellan företagen, ingen tjänar på upplägget jämfört med att finansiera ett bygge på annat sätt. Men trots detta ligger TUAB:s verksamhet i en gråzon när det gäller vad en kommun får göra. Risktagandet är nämligen inte försumbart för en liten kommun som Tranemo. Mardrömsscenariot är givetvis en djup lågkonjunktur där företagen som hyr går i konkurs och byggnaderna blir osäljbara. Kvar sitter kommunen med kostnaderna, samtidigt som man får en hög arbetslöshet, minskade skatteintäkter och ökade utgifter för försörjningsstöd. Vilken välskött kommun som helst skulle snabbt se sin ekonomi köras i botten. Samtidigt står Tranemos politiker redan idag inför hotet att företag väljer att bygga och expandera i större orter som Borås eller Göteborg i stället om de inte klarar att finansiera en utveckling i Tranemo. Under fordonskrisen hjälpte för örvigt TUAB till att rädda både företag och jobb på ett än så länge framgångsrikt sätt. När arbetstillfällen står på spel känner kommunpolitikerna en skyldighet att göra något. Jag klandrar inte Tranemos politiker, men de tar en inte obetydlig risk.

Under dagens diskussioner imponerades jag faktiskt av hur professionellt man verkar sköta TUAB, och hur noga man prövar varje projekt. Man har också en mycket nära dialog med sina företag, och tror sig ha hittat ett sätt att hantera den svåra frågan om osund konkurrens. Man bygger också med sina vinster upp en buffert för att kunna hantera begränsade förluster. I den delen är upplägget intressant. Samtidigt förskräcktes jag ändå av den risk kommunen faktiskt tar genom att lägga så stora pengar i industribyggnader. Det var med kluvna känslor jag körde vägen hem.

Problemet med finansiering av byggnationer på landet och på mindre orter är mycket stort över hela landet. Kanske behövs någon form av utbyggt garantisystem som gör det möjliget att finansiera även den sista delen av ett bygge om landsbygdskommunerna ska kunna leva och utvecklas. Men om ett sådant system ska byggas upp inom kommunernas ram borde riskerna spridas bättre. En liten kommun som Tranemo tar enligt min mening alltför stora risker om man agerar ensamma som idag. Bättre vore kanske i så fall att utveckla deras modell med alla Sjuhärads kommuner som bas? Eller kanske hela Västra Götaland? Om många kommuner delar på risken blir den mer hanterbar. En annan lösning är givetvis något slags statliga garantier som gör att bankerna vågar låna ut även det sista som behövs. Då slipper kommunerna agera bank eller stå som ägare, och det är väl egentligen allra bäst. Men en sådan lösning är definitivt inte enkel utan kräver ordentliga analyser av kostnader, risker och fördelar.Mitt försvar av Ingvar Kamprad och IKEA väcker reaktioner

2011-02-03

I dag publicerades ett debattinlägg i Borås Tidning där jag försvarar Ingvar Kamprad och IKEA och hävdar att avundsjuka troligen är viktigaste förklaringen till angreppen från media. Texten i debattinlägget är i stort detsamma som i mitt blogginlägg häromdagen.

Jag har fått ett antal mail under dagen med uppskattande kommentarer, och i Borås Tidnings nätupplaga finns också ett antal kommentarer, dock mest negativa. Alltid kul att artiklar berör.

En sak som framförs från kritikerna är att det är fel att stora företag kan undå skatt genom att skatteplanera. Jag har förståelse för den synpunkten. Men samtidigt gäller lagarna lika för alla. Tycker man skatteplanering är för lätt att genomföra får man helt enkelt försöka ändra lagen och genom internationellt samarbete försvåra detta. Men så länge dagens lagar gäller kan ingen klandras så länge man följer dessa. Moraliskt kan man givetvis ha vilka åsikter man vill, men det har inget med juridik att göra. För egen del ser jag inga moraliska problem i att göra åtgärder för att minska sin skatt, så länge man inte bryter mot lagen. I sammanhanget är det också viktigt att påpeka att IKEA betalar väldigt mycket skatt i Sverige trots sin skatteplanering.

I sammanhanget kan jag nämna att Alliansregeringen de senaste åren äntligen fått igenom ett antal nya avtal med tidigare "skatteparadis" som reglerar upplysningar i skatteärenden och samarbete vid skatteutredningar som utförs utomlands. Detta misslyckades socialdemokraterna med under sin tid i regeringen. Vi har också via EU påverkat utvecklingen så att länder i Europa som tidigare vägrat lämna ut upplysningar om kapital och förmögenheter numera gör detta, eller i vart fall har börjat ta ut skatt på räntor och utdelningar. Vi har också avskafat förmögenhetsskatten som minskar intresset att gömma svenska förmögenheter utomlands. Ytterligare åtgärder kan givetvis behövas för att beskatta kapital som rör sig över gränserna och därför ibland undgår beskattning. Men så länge dagens lagar gäller ska de givetvis gälla lika för alla.Avundsjuka bakom kritiken av IKEA?

2011-01-27

Uppdrag Granskning ”avslöjar” att Ikea använder det utrymme som skattelagstiftningen medger i olika länder för att minimera sin skatt. Jag tycker att det omvända hade varit betydligt mer uppseendeväckande. Jag upprörs inte heller av att ett internationellt företag har sitt kapital placerat och även styrs från flera olika länder.

På Ikeas hemsida kan man läsa att koncernens svenska bolag de senaste tio åren betalat över 6 miljarder i bolagsskatt i Sverige. Man sysselsätter över 10.000 anställda och skapar arbete hos ett stort antal svenska underleverantörer. Alla dessa anställda betalar skatt och arbetsgivaren betalar arbetsgivareavgifter. På allt som säljs betalas dessutom stora pengar i moms. Man skulle kunna tänka sig att media uppmärksammade detta som ett fantastiskt exempel på svenskt företagande och entreprenörsanda, och gläds åt alla skatter som betalas in. Men i stället väljer media att avundsjukt uppmärksamma att ägaren Ingvar Kamprad – hemska tanke – blivit förmögen på sitt företagande.

Min åsikt är att den som skapat Ikea som idag ger arbete 127.000 (!) anställda runt om i världen, och säkert minst lika många hos underleverantörerna, är väl värd att samtidigt skapa sig en personlig förmögenhet. Även om denna förmögenhet ligger i bolag som media inte har full insyn i. Det finns självklart inte heller någon skyldighet att berätta allt om hur ens förmögenhet utomlands förvaltas, inte ens till svenska journalister. Vi måste vända synsättet att det är fult att lyckas och att det är fult att bli rik i Sverige. Den svenska jantelagen är kanske det största hotet mot Sveriges framtida utveckling. Det enda som verkligen stör mig när det gäller IKEA är att Sverige inte kunnat erbjuda så goda villkor att både Ingvar Kamprad och hans förmögenhet stannat kvar i landet, i stället för att försvinna iväg till olika skatteparadis.Besök hos Rymdbolaget - en svensk spetskompetens

2011-01-25I kväll har jag besökt Rymdbolaget (Swedish Space Corporation) i Solna. Det är ett statligt ägt bolag som arbetar med att bygga och driva satelliter, utveckla flugburna havsövervakningssystem samt raketmotorer och framdrivningssystem för satelliter. Man erbjuder också testtjänster för flyg- och rymdsystem och driver den svenska rymdbasen i Esrange utanför Kiruna, som jag planerar att besöka till våren. Rymdbolaget är ett vinstgivande bolag som lämnar årlig utdelning till staten. Rymdfrågorna ligger sedan valet under mitt utskott, Utbildningsutskottet, och det är Skolminister Björklund som är "rymdminister". Rymdbolagets verksamhet handlar om mycket avancerad spetsteknik, där Sverige ligger i absolut framkant i världen. Mycket av dagens möte handlade om hur man kan utveckla denna verksamet. Vänstra bilden visar kontrollrummet i Solna varifrån man just nu styr forskningssatelliterna Tango och Mango i samarbete med raketbasen i Esrange. På högra bilden följer vi satelliternas omloppsbana runt jorden. Vackra och spännande bilder från satellitprojektet finns på Rymdbolagets hemsida, www.prismasatellites.se. Bilden nedan till vänster visar en satellit i naturlig storlek i entrén till Rymdbolaget.Ett projekt som Rymdbolaget gärna vill sjösätta är "Steam", ett projekt för att med hjälp av satelliter forska mer kring vattenångans betydelse för klimatet. Av föredragningen fick vi väldigt klart för oss att man vet väldigt lite om vattenångans betydelse. Vissa forskare hävdar ju att vattenångan kan ha mycket större betydelse för klimatet än vad koldioxiden har. Om Sverige tillsammans med andra länder skulle lägga mer resurser på forskning om vattenångan i atmosfären skulle vi på ett bra sätt bidra till en mer allsidig belysning av den mycket komplicerade klimatfrågan.27.000 Sjuhäradsbor använde RUT och ROT 2010

2011-01-18

Skatteverkets preliminära siffror visar att 21.210 Sjuhäradsbor använde ROT-avdraget under år 2010, och att 5.893 personer utnyttjade RUT-avdraget samma år. Totalt var det alltså över 27.000 personer i Sjuhärad som utnyttjade möjligheten att köpa tjänster med reducerad skattekostnad förra året. Hur många nya jobb detta skapade är givetvis svårt att säga, men det är ingen vild gissning att anta att en del svarta jobb blivit vita, och att också efterfrågan på tjänsterna ökat.

Totalt utbetalades nära 310 miljoner kronor, vilket alltså motsvarar en arbetskostnad på det dubbla, eller 620 miljoner kronor. Det motsvarar en väldig massa arbetstimmar. Om man antar en timkostnad på 200 kronor i genomsnitt blir det exempelvis drygt 3 miljoner timmar eller 1.500 helårstjänster. Bara i Sjuhärad.

Totalt i Sverige hade 870.000 personer utnyttjat ROT-avdraget och 326.000 personer hade utnyttjar RUT-avdraget, med en sammanlagt utbetald summa på 14,4 miljarder. ROT stod för 13,3 miljader av detta och RUT för 1,3 miljarder.Svenska företag rekordoptimistiska

2011-01-08

Gårdagens bästa nyhet var nog att de svenska företagens framtidstro slår rekord. Det framgår av en undersökning som revisionsföretaget Grant Thornton gjort bland 5.700 företag i 39 länder. 450 av de företag som ingår i undersökningen är svenska och Sverige är tvåa på Europa-listan när det gäller optimism för kommande år. Över hälften av de svenska företagen planerar att nyanställda i år och tre fjärdedelar av företagen räknar med både ökad försäljning och bättre lönsamhet. Undersökningen har genomförts sedan 1993 och andelen optimistiska svenska företag har aldrig varit större.

Kanske ser vi nu äntligen en stabil omsvängning i företagens syn på företagsklimatet? Kanske börjar Alliansens reformer och skattesänkningar att slå igenom på bredare front även bland företagen och ger grund för en bättre framtidstro?

Jag hoppas att Alliansen de kommande fyra åren ska kunna presentera ytterligare reformer och gå vidare med regelförenklingar och ett aktivt arbete mot onödig byråkrati. Alliansen har gjort många bra saker för företagsklimatet de senaste fyra åren, men oerhört mycket arbete återstår innan Sverige verkligen har ett företagsklimat i toppklass. Många kommuner måste också anstränga sig betydligt mer inom detta område och underlätta för sina lokala företag.2010-12-02 Skål - nu blir det lite rimligare alkohollagstiftning!

I går beslutade riksdagen om en ny alkohollag. Det blir äntligen lite lättnader på en del områden. Bland annat kommer den som bedriver cateringverksamhet att kunna få ett stadigvarande serveringstillstånd. Tillståndskraven när det gäller köksutrustning och matbud moderniseras också, och kravet på att erbjuda varm mat försvinner. Den lokala sushibaren kan därmed ansöka om tillstånd att servera saké till sushin. Det blir också tillåtet med provsmakning av gårdsproducerade alkoholdrycker, samt att arrangera mässor med provsmakning av alkohol för allmänheten. Dessutom blir det tillåtet att krydda brännvin för servering som snaps på det egna serveringsstället. Man kan ju undra varför det har varit förbjudet?

Förändringarna är synnerligen små steg på väg mot att myndigförklara svenska folket när det gäller alkohol. Trots detta finns det reservationer mot beslutet på inte mindre än 14 punkter. Det är nästan uteslutande V och MP som gått emot förändringarna. Jag tycker det är skönt att dessa förbudsivrare inte fick som de ville. Nu hoppas jag att vi ska kunna få ett beslut om gårdsförsäljning av egenproducerade alkoholdrycker också, det vore en bra utveckling för att gynna turism på landsbygden.2010-11-27 Konjunkturen blir allt starkare - och är allra starkast i Sjuhärad


Artikeln ovan från Borås Tidning häromdagen handlar om en regional konjunkturundersökning, genomförd av Statistiska Centralbyrån. Den bekräftar det som ett antal andra undersökningar också visar, nämligen att konjunkturen nu stärks mycket snabbt och att optimismen hos företagen ökar. Lite kul är det givetvis att Sjuhärad återigen utmärker sig på ett positivt sätt. Företagen här har klarat krisen bättre än andra och vår arbetsmarknad har visat en större motståndskraft mot ökad arbetslöshet än många andra områden i landet. Nu visar det sig också att konjunkturen stärks ännu snabbare i Sjuhärad än i resten av Västra Götaland.

Vad förklaringen är till Sjuhärads starka näringsliv är svårt att säga. Mycket handlar nog om traditioner, samt att vi efter TEKO-krisen fått ett väldigt blandat näringsliv och många mindre och mellanstora företag inom många olika områden. Vi står och faller inte med en eller några få branscher och väldigt stora företag.2010-11-19 Sosse som tänkt om...

När jag hämtade posten idag mötte jag ett bekant ansikte. Det var min förre socialdemokratiske kommunpolitikerkollega Håkan Forsberg som tillsammans med sin dotter delade ut flygblad och erbjöd tjänster från Pensionärspoolen i Mark. Det är ett bemanningsföretag som Forsberg driver och som hyr ut pensionärer till både företag och privatpersoner. I dag har företaget 25 pensionärer anställda, som erbjuder allt från hjälp med matlagning, målning och tapetsering, städning, tvättning, barnpassning, snöskottning, och mycket annat.

Vi blev stående där på gatan en bra stund och pratade om Pensionärspoolens verksamhet. Företaget betalar bra löner, 110-130 kronor per timme, arbetsgivareavgifterna är mycket lägre än för andra anställda och pensionärerna själva får som bekant dubbelt jobbskatteavdrag. Dessutom har kunderna ofta möjlighet att utnyttja RUT och ROT-avdrag för de tjänster som utförs. Alla är nöjda och glada, företaget skapar både arbetstillfällen och skatteintäkter, och tar samtidigt vara på en massa kompetens hos erfarna pensionärer. Forsberg berättade att många av kunderna själva är pensionärer, som för en rimlig peng får hjälp i vardagen. Flygbladet talar om priser på 290-330 kronor per timme, beroende på arbetsuppgifter, dvs 145-165 kronor per timme efter RUT/ROT-avdrag. En intressant sak med Pensionärspoolen är att 5% av vinsten i företaget skänks till PRO och SPF.

Motståndet från Socialdemokraterna mot RUT-avdraget medförde ju att Håkan Forsberg i protest lämnade alla sina politiska uppdrag tidigare i år (se bloggen den 1/7). Det är inte konstigt om Forsberg och andra i hans bransch är glada idag för att RUT- och ROT-avdraget blir kvar, vilket helt beror på Alliansens valseger.2010-08-25 Sänkt restaurangmoms och andra satsningar på företagsklimatet

I går presenterade Alliansen ett antal förslag för ett ännu bättre företagsklimat. Den stora nyheten var givetvis att Alliansen vill försöka skapa utrymme för att sänka restaurangmomsen till 12% under nästa mandatperiod, dvs att ha samma momssats på mat oavsett om vi köper den i affären eller äter den på restaurang. En logisk förändring som dessutom enligt beräkningarna kan leda till minst 8.000 nya jobb. Inom café-, restaurang- och cateringbranschen arbetar väldigt många ungdomar, så förhoppningsvis kan en del arbetslösa ungdomar få arbete på detta sätt.

Bland de övriga förslagen finns en hel del som inte kommit fram i media. Varje enskild sak är kanske inte en kioskvältare, men sammantaget - och tillsammans med allt som Alliansen uträttat under de senaste fyra åren (bland annat RUT och ROT-avdragen) - så kommer det att bidra till företagande och fler jobb. Totalt innebär förslagen satsningar på ca 2,5 miljard under mandatperioden, utöver den sänkta restaurangmomsen.

Bland annat föreslås extra satsningar på innovationer och framtida tillväxtföretag och sk inkubatorer där människor med idéer kan få hjälp att utveckla dessa till kommersiellt gångbara produkter eller tjänster. Det blir också mer pengar till exportfrämjande insatser, och stöd till organisationer som arbetar med entreprenörskap och företagande i skolan. 280 miljoner satsas på förstärkt rådgivning till nya och befintliga mindre företag när det gäller kapitalförsörjning. 400 miljoner satsas på miljöteknik och energiforskning. Alliansen vill också verka för en samlad rapportering av alla uppgifter som vi kräver in från företagen, vilket är ett mycket bra förslag som skulle betyda oerhört mycket när det gäller regelförenklingsarbetet. En ny bred utredning om framtidens företagsbeskattning utlovas också, och det kan jag lova är på tiden - det svenska skattesystemet för företagen är oerhört snårigt.

Sedan finns ett mindre lyckat förslag också. Alliansen föreslår ett stöd på 400 miljoner kronor för att öka kvinnors företagande. Det handlar om att ge kvinnor som vill starta företag tillgång till stöd inom affärs- och innovationsutveckling, rådgivning, mentorskap, utbildning med mera. Allt mycket bra förslag i sig - men med en stor brist. Det är enligt min mening helt fel att diskriminera alla män. En man som har idéer men saknar kunskap och erfarenhet av företagande och inte har något eget nätverk har precis lika stort behov av detta stöd som en kvinna. Han står precis lika ensam med sin företagsidé. Varför ska vi då inte ge honom exakt samma hjälp som en kvinna för att starta och bygga företag som kan skapa jobb? Jag ogillar i grunden att vi skapar lagar som uttryckligen ger olika villkor för kvinnor och män. Att lagstifta om medveten könsdiskriminering skapar inte jämställdhet. Visst är det en tröst att de rödgröna är flera gånger värre med sina förslag, men jag tror ändå att Alliansen måste nyktra till lite i denna fråga. Låt alla - både kvinnor och män - få ta del av allt tänkbart stöd!2010-08-24 Välfärd byggs bara av företagsamhet och arbete

I dag var det dags för mitt sista debattinlägg före valet i Nättidningen Sourze, där jag är en av flera särskilt inbjudna debattörer som diskuterar arbetsmarknad och jobb. I dag valde jag att slå ett slag för mitt huvudbudskap i valrörelsen, nämligen att välfärd endast kan byggas av företagsamma och arbetsamma människor som känner att det lönar sig att jobba. Grunden för välfärden är att allt fler startar företag och anställer fler, som arbetar och betalar skatt. Det finns inga genvägar.

I artikeln påpekar jag att vallöftena haglar när det gäller höjda ersättningsnivåer och mer pengar till allt och alla. Alltför många verkar glömma varifrån pengarna till allt detta måste komma. Och när Mona Sahlin (S) säger att hon vill att Sverige ska bli ett "välfärdsparadis" blir det väldigt tydligt att hon har glömt hur välfärd skapas. Man kan inte ständigt höja skatterna och lägga beslag på en ännu större del av de pengar människor själva arbetar ihop. Det leder in i en återvändsgränd där företagandet minskar eller flyttar utomlands, och till att folk jobbar mindre. Höjda skatter på företagande och chockhöjda skatter på transporter och energi gör inte saken bättre. Till slut faller välfärdssamhället ihop och pensionerna minskar i takt med att tillväxten faller.

Som kontrast beskriver jag de senaste fyra årens politik: "De senaste åren har världen gått igenom en djup ekonomisk kris. Andra länder skär ned på välfärden, höjer skatterna, säger upp massor av offentliganställda och flyttar upp pensionsåldern. I Sverige har Alliansen i stället kunnat stärka den svenska välfärden. Vi har bland annat börjat en stor reformering av grundskolan och gymnasieskolan, ökat valfriheten inom äldreomsorgen och barnomsorgen, byggt fler äldreboenden, kortat sjukvårdsköerna, storsatsat på psykiatrin och på rehabilitering av långtidssjukskrivna. Sverige har också fått 181 nya vårdcentraler, 80 nya apotek och flera tusen nya poliser. Vi har också gjort rekordstora satsningar på infrastruktur och forskning, sänkt skatten för både löntagare och pensionärer och sänkt fastighetsskatten och skatten på företagande. Samtidigt har vi kunnat betala av på statsskulden. En avgörande anledning till att allt detta har varit möjligt är att över 100.000 fler svenskar jobbar idag än 2006 - trots krisen! Alliansen har helt enkelt insett sambandet mellan företagande, arbete och välfärd, och förändrat politiken i rätt riktning. Det fungerar.

För mig är sambandet mellan företagande, arbete och välfärd den viktigaste valfrågan, och detta kommer jag att framhålla i alla sammanhang fram till valet om 26 dagar.2010-07-03 Har Sverige 890.000 miljonärer?

I går meddelade Skatteverket att 67.000 företag utfört tjänster för hushållen som givit rätt till ROT- och RUT-avdrag, så kallat "husavdrag", de senaste tolv månaderna. Det säger sig själv att det därmed är ganska många anställda som berörs och som skulle riskera att mista jobbet om dessa avdrag togs bort igen av en rödgrön regering.

Skatteverket meddelar också att 890.000 svenskar utnyttjat dessa avdrag för sammanlagt 10,3 miljarder kronor de senaste tolv månaderna. Oppositionen brukar ju ofta påstå att RUT och ROT-avdragen bara utnyttjas av "de allra rikaste miljonärerna och höginkomsttagarna". Att det finns så många miljonärer och höginkomsttagare i Sverige var nog en nyhet för de flesta...2010-06-22 Vilseledande postdebatt från oppositionen

I dag har riksdagen debatterat framtidens posttjänster. Inför debatten har oppositionen tillsammans med fackförbundet SEKO försökt skrämma upp svenska folket med att posttjänster inte längre kommer att erbjudas för alla. Detta är fel!

I dag råder konkurrens om posttjänsterna, även om den svenska posten (som numera har gått samman med den danska posten) har en mycket stor del av marknaden. Samtidigt har vi en myndighet, PTS (Post- och Telestyrelsen) som har till uppgift att garantera att posttjänster finns tillgängliga i hela landet och att alla ska få sin post rimligt ofta och rimligt nära sin bostad eller sitt företag. Om det i något läge skulle vara så att inget postföretag vill erbjuda sina tjänster i glesbygd så är det PTS som har till uppgift att se till att något postföretag erbjuder postservice i det aktuella området, i sista hand genom att handla upp posttjänster.. Man kan säga att det råder marknadsekonomi inom posttjänsterna, men med en garanti att alla ska få sin post utburen.

Oppositionen och fackförbundet SEKO vill att det svenska-danska postverket ska ha mer eller mindre monopol på alla posttjänster, och därför försöker man skrämma upp svenska folket. Det är lika trist och destruktivt som i många andra frågor. Vem som kör ut min post spelar ju mindre roll, så länge den kommer fram!2010-06-10 Glädjande Moderat besked om pumplagen

"Pumplagen" gäller bensinmackar som säljer mer än 1 000 kubikmeter drivmedel per år. Det billigaste alternativet är i dag att installera en etanolpump, vilket kostar uppemot 400 000 kronor per år. I Moderaternas program för att stärka landsbygden förslås nu att bensinstationer i glesbygd ska slippa krav på att erbjuda förnyelsebart bränsle. Moderaternas förslag ligger helt i linje med min riksdagmotion från hösten 2008 som visserligen senare avslogs av riksdagen, men som nu alltså ändå har fått lite framgång. Trafikutskottets majoritet har ju nyligen också fått med sig riksdagen på att begära att regeringen ser över effekterna av pumplagen, och verka för fler dispenser. Äntligen börjar frågan röra sig i den riktning jag arbetat för.

Företagarnas vd, Anna-Stina Nordmark Nilsson, är nöjd över det moderata förslaget. Det är ett ”viktigt beslut för framförallt glesbygden där lagen har inneburit en mackdöd som kan liknas vid en härjande farsot.” skriver hon på sin blogg.

Vissa påstår att det inte är pumplagens fel att många bensinstationer på landsbygden lagts ned. Jag instämmer i att det inte är den enda förklaringen, men jag vet genom samtal med mackägare att den i många fall är droppen som får bägaren att rinna över och som gör att det exempelvis är svårt att sälja en bensinstation när man själv vill gå i pension. Moderaternas förslag är ett bra förslag för landsbygden, men också för miljön. Om man lägger ned landsbygdsmackarna dör ofta annan samhällsservice samtidigt. Människor måste då köra längre för att både tanka och handla andra varor. Längre bilresor på landsbygden är knappast bra för miljön, och dessutom blir det dyrt för den enskilde. Pumplagen motverkar därför sitt i grunden goda syfte att skapa en bättre miljö. Jag vill också passa på att upprepa det jag skrev på bloggen den 30 mars om oppositionens dubbelmoral i frågan:

"Oppositionen säger nu också oväntat att man vill att lokala omständigheter ska vägas in vid dispensbedömningen, men kräver samtidigt att tillgången på alternativa drivmedel i glesbygd ska öka. En knepig ekvation får man säga. Miljöpartiet hycklar allra mest i frågan - deras företrädare står i TV och lägger pannan i djupa veck och är bekymrade över att pumplagen tvingar småmackar i glesbygd att lägga ned, samtidigt som det var just Miljöpartiet som var pådrivande när det gäller att införa pumplagen 2005 - i strid mot ett stort antal remissinstanser som varnade just för det som nu hänt, nämligen att småmackar i glesbygden slås ut..."2010-06-03 Kjell-Olof Feldt (S) kritiserar tankarna på ny förmögenhetsskatt

Socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets tankar om att införa en ny förmögenhetsskatt får tummen ned av den socialdemokratiske förre finansministern Kjell-Olof Feldt. Partierna har sagt att de kommer att återinföra förmögenhetsskatten om de vinner valet i höst och får mandat att bilda regering. Detta gör Kjell-Olof Feldt upprörd.

"Det är farligt och kommer att leda till att man gör fel investeringar eller helt enkelt röstar med fötterna och drar iväg med pengarna någon annan stans där den här osäkerheten inte finns" säger Feldt. Han påpekar att det är särskilt skadligt att skapa osäkerhet på just det här området eftersom det handlar om de mest långsiktiga investeringarna och de mest långsiktiga besluten som fattas av näringsliv och hushåll. Bara genom att föra upp förmögenhetsskatten till diskussion igen och nämna att man vill återinföra den på något sätt kan ha gjort mycket skada, anser Feldt.2010-06-03 Lars Ohly (V) vill straffbeskatta svenskt aktieägande

Vänsterpartiets ledare Lars Ohly ser beskattning av handel med eller innehav av aktier som ett sätt att ta in den nya "skatt på förmögna" som de rödgröna vill införa om de vinner valet i höst. Han avfärdar samtidigt Miljöpartiets förslag om att ha särskilda momssatser på lyxkonsumtion som ett nytt slags förmögenhetsskatt. Suck! Inmte nog med att partierna är helt oeniga om vad de vill, de tävlar också i idiotiska förslag som skulle skada landet väldigt allvarligt. En skatt på aktiehandel skulle bara göra att handeln flyttar till börser i grannländerna det är enkelt med dagens databaserade handel. Den enda effekten blir att ett antal arbeten inom finanssektorn försvinner från landet. En skatt på aktieinnehav skulle innebära att människor flyttar sina pengar ur landet och lägger dem i utländska depåer i stället. Kvar blir svenska småsparare och fondägare som får betala innehavsskatt på sina sparpengar.

Förslagen om ny förmögenhetsskatt är idiotiska och fullständigt omöjliga på alla tänkbara sätt. Det enda de rödgröna åstadkommer är att skada Sverige genom att motverka investering i företagande och nya jobb inom landet. Och detta går man alltså till val på!2010-06-02 Riksdagsbeslut om hårdare regler mot osund konkurrens

Jag har ju motionerat både om en översyn av regelverken om offentlig upphandling (Översyn av lagen om offentlig upphandling) och om konkurrensverkets roll (Stoppa kommunernas osunda konkurrens)) och i dag tog riksdagen beslut om ett antal viktiga förändringar som ligger helt i linje med mina motioner:

En myndighet eller kommun ska inte längre kunna gå runt upphandlingsreglerna genom att snabbt ingå avtal med en anbudsgivare för att stoppa ett överklagande från någon annan som anser att upphandlingen inte gått rätt till. Det införs en avtalsspärr ("karenstid") under 10-15 dagar efter att man tagit beslut om att tilldela någon leverantör ett kontrakt, vilket gör att andra får en viss tid på sig att överklaga innan avtal kan träffas.

Det införs också skärpta regler för direktupphandling som görs i strid mot upphandlingsreglerna. Sådan direktupphandling kan i framtiden ogiltigförklaras av domstol i efterhand, och då kan även en upphandlingsskadeavgift utdömas på upp till 10% av kontrktsvärdet. Konkurrensverket ges också möjlighet att direkt föra talan vid domstol mot osund konkurrens.

En intressant sak är också att det blir lättare för små företag att delta i upphandlingar, eftersom upphandlande myndigheter framöver själva måste begära in önskade uppgifter från Skatteverket och Kronofogdemyndigheten i stället för att företagen ska tvingas göra detta på egen hand. En liten men betydelsefull förbättring.2010-05-26 Skogsindustrin oroas av rödgrön politik

I kväll har jag träffat branchorganisationen Skogsindustrierna tillsammans med Riksdagens Skogsindustrigrupp. Branschen börjar så sakta hämta sig efter den djupa lågkonjunkturen. Den svenska skogen stod under 2009 för en export på totalt 998 miljarder kronor. Det var ändå ett svagt år, 2008 var exporten hela 1.194 miljarder kronor. Netto, efter avdrag för import tillför skogindustrin Sverige nära 100 miljarder varje år. Det är därmed en av Sveriges viktigaste näringar.

Branschen är positiv inför framtiden, men man oroar sig för en rödgrön valseger. Branschen uppskattar Alliansens energiuppgörelse och oroar sig för att de rödgröna vill avveckla kärnkraften och driva upp elpriser och elskatter och försämra energitillförseln. Man oroar sig också för det rödgröna förslaget om kilometerskatt på den tunga trafiken, vilket skulle medföra en extra kostnad för branschen på 700 miljoner kronor per år.

De närvarande socialdemoktratiska riksdagsledamöterna höll en ganska låg profil under genomgången, vilket man ju kan förstå. För min del blev informationen ännu ett kvitto på hur viktigt det är för den svenska industrin och de svenska industrijobben att Alliansen får fortsätta att styra Sverige. En rödgrön regering skulle leda det mesta åt helt fel håll.2010-05-21 Sverige har bäst konkurrenskraft i hela EU

Den schweiziska handelshögskolan IMD gör varje år en genomgång av den globala konkurrenskraften för världens länder. Det är en mycket omfattande undersökning med 327 olika kriterier som bland annat rör ländernas politik, ekonomi, statsfinanser, skattesystem, arbetsmarknad, sysselsättning, näringsliv, investeringar, infrastruktur, utbildning, forskning, miljö och samhällsfunktioner.

År 2006 låg Sverige på 14:e plats. 2007 och 2008 hade vi avancerat till en niondeplats och både 2009 och 2010 ligger Sverige sexa bland samtliga granskade länder.

Sverige är tvåa i Europa efter Schweiz, och ligger allra högst av alla länderna i EU.

(Bild från Dagens Industri 20 maj 2010)

Visst ska man kanske ta denna typ av rankingar med en nypa salt. De exakta resultaten och placeringarna kan säkert diskuteras. Men det är ändå ett tydligt besked att Sverige har en god konkurrenskraft jämfört med andra länder, och att konkurrenskraftenn stärkts ordentligt sedan 2006 under Alliansregeringens ledning. Det är helt avgörande för Sveriges framtid, våra jobb och vår välfärd.2010-05-20 Småföretagarna får ökad trygghet och lägre arbetsgivareavgift

I dag tar riksdagen beslut om förändringar i trygghetssystemen för företagare, något jag tidigare berättat om på bloggen (den 18 september förra året). Bakgrunden är att småföretagare ofta inte kunnat utnyttja exempelvis a-kassa, sjukförsäkring eller föräldraförsäkring, trots att man är med och betalar till systemet. Den som varit löntagare och vid sidan av detta drivit en bisyssla har också haft svårt att få ut ersättning från a-kassan eller sjukförsäkringen om man inte samtidigt avvecklar sin sidoverksamhet. Småföretagare har varit kraftigt missgynnade jämfört med löntagare, och detta har gjort att många känt en oro för att sluta en anställning för att starta eget och skapa ett företag som kan anställa fler.

I dag förändras alltså detta och reglerna blir mer likvärdiga. Det blir lättare att få ut ersättning när man blir sjuk eller arbetslös, och det skapas möjlighet att basera ersättningarnas storlek på den tidigare lön man haft som löntagare under de första två åren efter att man starat eget. Förändringarna är ännu en liten men viktig pusselbit för att stärka småföretagandet. Extra kul är det att flera av förslagen är precis vad jag föreslagit i flera olika riksdagsmotioner.

I dag tar riksdagen också beslut om att sänka egenavgifterna för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag. Sänkningen blir 5%, eller högst 10.000 kronor per år. Tanken är att man på detta sätt ökar den enskilde näringsidkarens disponibla inkomst och därmed gör det mer attraktivt att starta företag. Riksdagen är enig i denna del.2010-05-10 Citerad om företagsklimatet i Marks kommun

Förra veckan blev jag återigen citerad på ledarsidan i Borås Tidning, denna gång med anledning av det usla resultatet för Marks kommun i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. Attityden från vissa kommunala tjänstemän var mycket riktigt en av de mest negativa delarna när det gällde resultatet för Mark.

Tänk att det ska vara så svårt att förstå att dialog, förståelse och en positiv inställning till företagare och entreprenörer gör så stor skillnad! De flesta kommunala tjänstemän gör säkert vad de kan, men vad hjälper det om ett mindre antal förstör så mycket. De kommunala tjänstemän som inte förstår hur man bör agera i sin roll som kommunens företrädare borde omplaceras till en uppgift där de gör mindre skada.2010-05-04 Företagsklimatet i Sjuhärad - Mark sladdar som vanligt

Svenskt Näringsliv har idag presenterat sin ranking av företagsklimatet i de svenska kommunerna. De sex kommunerna i vår valkrets sprider sig ordentligt i listan. Bollebygd ligger i topp medan grannkommunen Mark ligger kvar i botten. Så här ser det ut, placering (av 290 kommuner) och inom parentes förändringarna sedan förra året:

31. Bollebygd (-14)
66. Borås (+ 22)
80. Ulricehamn (-4)
110. Tranemo (-31)
173. Svenljunga (-40)
219. Mark (+18)

Tranemo och Svenljunga har drabbats svårt av lågkonjunkturen och inte minst krisen inom fordonsindustrin. Sådant slår alltid igenom och det gör att fallet för dessa två kommuner inte är så konstigt. Bollebygd, Borås och Ulricehamn håller sig däremot kvar bland den översta tredjedelen och när man träffar företagare i dessa kommuner får man också ofta en väldigt positiv bild.

När det gäller min egen hemkommun Mark är placeringen som vanligt en gåta. Företagsklimatet är knappast så dåligt som det verkar av tabellen, de flesta företagen står starka trots krisen, och arbetslösheten är låg. Trots detta är företagarna missnöjda, även om man ser en blygsam förbättring från föregående års bottennapp. Orsaken måste givetvis analyseras närmare, men min tro (som bekräftades i min egen undersökning i vintras) är att det fortfarande handlar om missnöje med kommunala tjänstemän och politiker som ibland agerar väldigt märkligt i direkt konflikt mot näringslivet. Senast var det ju frågan om att försöka stoppa marknadsföring av vinprovning, ett beslut som applåderades av Socialnämndens socialdemokratiske ordförande, men som sedan fick dras tillbaka. Varje sådant stolpskott från kommunen skadar företagsklimatet och förtroendet för politikerna. Skärpning Mark!2010-04-29 Småföretagarbarometern: Konjunkturen vänder snabbt uppåt

I morse deltog jag i ett morgonmöte där Företagarna presenterade sin småföretagsbarometer. Man inledde med att ge regeringen ordentligt med beröm för en bra hantering av finanskrisen, och menade att detta dämpat problemen för det svenska näringslivet och för landet. Detta beröm kändes givetvis bra för alla oss från Alliansen som deltog på mötet.

Intressant var att av de 19 riksdagsledamöter som anmält sig till mötet var 18 från Alliansen och bara en enda från oppositionen! Oppositionens intresse för småföretagarfrågor verkar inte överdrivet stort.

Vi fick en mycket positiv bild av konjunkturutveck- lingen. Av bilden kan man se hur djup lågkonjunk- turen varit, och hur snabbt den nu verkar vända upp igen. Många företag säger att de tänker nyanställa, och det gäller i stort sett över hela landet, inklusive Västsverige.

De främsta hoten mot tillväxt som företagen upplever är först och främst konjunkturen, varefter följer stigande råvarupriser och stigande energipriser. Högre räntor oroar man sig också för, medan problemen med tillgången på kapital och krediter verkar ha minskat. Företagen säger också att de är oroliga för brist på rätt arbetskraft, vilket kan låta förvånande med tanke på att arbetslösheten ligger runt 9%. Men utmaningen blir på kort sikt att matcha de arbetslösas kompetens mot företagens behov, och erbjuda kortare utbildningar eller praktik för dem som behöver för att bli anställningsbara. På längre sikt är det viktigt med Alliansens förslag till nya yrkesutbildningar och lärlingsutbildningar inom gymnasieskolan.

Det ser alltså bra ut, men en rödgrön regering skulle snabbt kunna förstöra väldigt mycket av konjunkturuppgången och framtidstron med alla sina skattehöjningar, en politik som gör framtidens energiförsörjning väldigt osäker, och inte minst slarv med statsfinanserna som driver upp räntorna. Dessutom skulle mycket av reformeringen av gymnasieskolan stoppa upp och företagens kostnader för att anställa skulle öka. Det är mycket som står på spel vid valet i september.2010-04-29 Pappers och Transport kritiska till kilometerskatt för lastbilar

Fackförbunden Pappers och Transport går idag till hårt angrepp mot Socialdemokraterna för att man gjort upp med Miljöpartiet och Vänsterpartiet om att införa kilometerskatt för tunga fordon. "Det här är någonting som andra länder som vi konkurrerar nmed saknar vilket gör att det blir en ensidig kostnadsnackdel" säger Pappers förbundsekonom Christer Larsson, och säger att han befarar att investeringar i skogsindustrin kommer att göras utomlands i stället för i Sverige när transporterna blir dyrare.

Om man till detta lägger att oppositionen vill chockhöja energiskatterna, avveckla kärnkraften, införa förmögenhetsskatt som slår mot tillgången på riskkapital, och dessutom höja inkomstskatten för högutbildade nyckelpersoner så ligger det nog väldigt mycket i Pappers och Transports oro. Många jobb kommer att lämna Sverige. Men tyvärr kommer dessa två fackliga organisationer aldrig att släppa sitt stöd till Socialdemokraterna, hur fel man än tycker politiken är. För Pappers och Transport är det viktigast att få en socialistisk regering, medlemmarnas bästa kommer sorgligt nog alltid i andra hand när deras intressen strider mot Socialdemokraternas politiska förslag. Jag skulle aldrig vilja vara medlem i en facklig organisation som agerar på detta sätt.2010-04-28 Logisk reträtt från Marks kommun rörande vinprovningspolicy

I dag kom det väntade beskedet, Marks kommun backar från förbudet för ett café att marknadsföra vinprovning i ett paket där både ost och vin ingår. Kommunens utskänkningsinspektör ville förbjuda denna form av marknadsföring, med motiveringen att det kunde uppmuntra ökat drickande att på förhand erbjuda en viss förutbestämd mängd alkohol. Detta trots att liknande arrangemang utan problem marknadsförts på samma sätt i andra kommuner. Återigen skulle alltså Marks kommun utmärka sig för en extremt näringslivsfientlig inställning. Jag lider med kommunens småföretagare och entreprenörer som ständigt motarbetas när de kommer på nya affärsmöjligheter och försöker skapa aktiviteter och trivsel i kommunen. Det är inte konstigt att dessa frågor ofta nämns när företagtsklimatet i kommunen kritiseras.

Men nu gör alltså utskänkningsinspektören helt om, efter att bland annat ha haft kontakt med folkhälsomyndigheten och länsstyrelsen. Sunt förnuft har segrat, men varför kunde man inte tänka efter före?

I det nya beslutet hänvisas också till den nya lagstiftning kring dessa frågor som gäller från den 1 juli i år, och där Alliansen luckrat upp ett antal regler som gäller alkoholtillstånd och utskänkning, bland annat möjligheten till provsmakning. Detta var något jag berättade om på bloggen den 15 januari i år. Det är ju bra om denna lagstiftning gör att alkoholinspektörerna får en mer nykter (hmm) syn på frågan. Men man kan inte skylla på detta när man nu ändrar sitt beslut - andra kommuner har ju redan idag en annan inställning än den som tillämpats i Mark, och det gör att jag tycker att de ansvariga för beslutet i Marks kommun borde skämmas.2010-03-30 Trafikutskottet ger mig äntligen rätt

Under mandatperioden har alla mina motioner som rör hotet mot små bensinstationer avslagits. Mina motioner rör exempelvis miljökrav, sanering, krav på alternativa bränslen och liknande. (Tillgänglighet till bensinstationer, Miljösaneringsansvar vid överlåtelse av bensinstation och Miljöregler och inspektioner av bensinstationer)

När motionerna avslogs senast åberopades bland annat en kommande utvärdering av den sk "pumplagen" som kräver att även ganska små bensinmackar ska erbjuda alternativa bränslen, något jag själv är helt övertygad om har tvingat många mindre mackar att lägga ned. Utvärderingen av pumplagen visade att de små bensinmackarna lagts ned av andra skäl. Det stämmer inget vidare med de samtal jag haft med flera tidigare mackägare som har gett mig en helt annan bild.

Nu meddelar riksdagens trafikutskott plötsligt att regeringen bör se över konsekvenserna av pumplagen, och vill att fler mackar ska beviljar dispens från pumplagens krav för att inte bensinmackarna i glesbygden ska slås ut. Detta är mycket bra och helt i linje med en av mina motioner i frågan.

Oppositionen säger nu också oväntat att man vill att lokala omständigheter ska vägas in vid dispensbedömningen, men kräver samtidigt att tillgången på alternativa drivmedel i glesbygd ska öka. En knepig ekvation får man säga. Miljöpartiet hycklar allra mest i frågan - deras företrädare står i TV och lägger pannan i djupa veck och är bekymrade över att pumplagen tvingar småmackar i glesbygd att lägga ned, samtidigt som det var just Miljöpartiet som var pådrivande när det gäller att införa pumplagen 2005 - i strid mot ett stort antal remissinstanser som varnade just för det som nu hänt, nämligen att småmackar i glesbygden slås ut...2010-03-26 Inga skärpta regler för uranbrytning

Riksdagen beslutade igår att avvisa ett par motioner som krävde ökat lokalt inflytande över uranprospektering och tillståndsplikt för provborrning efter uran. I dag gäller det kommunala vetot bara mot själva brytningen av uran. Omröstningen blev lite ovanlig, två centerpartister röstade med oppositionen, för motionerna, medan en socialdemokrat röstade med regeringen mot motionerna.

Personligen tycker jag beslutet var utmärkt. Självklart ska inte riksdagen inskränka möjligheterna att söka efter brytbara urantillgångar. Dagens kommunala veto är fullt tillräckligt begränsande som det är. Som jag tidigare skrivit på bloggen tycker jag att Sverige som är ett av de länder i världen som har störst urtantillgångar, bör bryta dessa tillgångar under förutsättning att den kommun där tillgångarna finns inte lägger in sitt veto. Om Sverige ville skulle vi kunna exportera uran från egna gruvor, bygga ut vår kärnkraft med ytterligare något stort verk och därmed exportera stora mängder el, och dessutom skulle vi kunna erbjuda samarbete med andra länder för slutförvaring av avfall i det svenska slutförvaret som kommer att vara alldeles för stort för att bara ta hand om svenskt avfall. I vart fall borde vi sälja våra kanske världsledande kunskaper om slutförvaring av kärnavfall till andra länder. Sverige skulle kunna tjäna oerhörda summor på bränsle, energi och slutförvaring om bara den politiska viljan fanns. Det skulle kunna bli Sveriges svar på Norges olja!

Under våren kommer även frågan om att ersätta gamla kärnkraftverk med nya att beslutas av riksdagen. Även den omröstningen lär bli komplicerad. Flera Centerpartister lever kvar i den gamla kärnkraftsfientliga linjen och har stora samvetskval inför omröstningen. Samtidigt vet jag att ett stort antal socialdemokrater inser vad en trygg energiförsörjning betyder för svensk industri. Och då behövs kärnkraften. Vi kan inte driva vår elintensiva industri med vindkraft och stoppa produktionen när det inte blåser.2010-03-26 Revisionsplikten för små aktiebolag och handelsbolag avskaffas

Regeringen presenterade igår äntligen det efterlängtade förslaget om att små aktiebolag och handelsbolag ska få välja om bolaget ska ha en revisor eller inte. Förslaget, som ska skickas till lagrådet för granskning, syftar till att de mindre bolagen så långt som möjligt ska få avgöra vilka tjänster som bolagen behöver för sin organisation och förvaltning. Förslaget stämmer väl med det jag själv föreslog i en riksdagsmotion 2007.

Valmöjligheten står enligt förslaget öppen för privata aktiebolag som underskrider två eller tre av följande värden: 3 anställda, 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och 3 miljoner kronor i nettoomsättning. Reformen omfattar därmed 250 000 aktiebolag, vilket motsvarar drygt 70 procent. Ett aktiebolag som inte är revisionspliktigt och som vill välja bort revision ska enligt förslaget kunna fatta ett sådant beslut på sin bolagsstämma. Noterade eller publika aktiebolag, samt finansiella företag omfattas inte av möjligheterna till undantag från revisionsplikten.

I lagrådsremissen föreslås även att det gränsvärde som avgör om ett företag är skyldigt att upprätta årsredovisning på grund av sin storlek höjs. Detsamma gäller det gränsvärde som används för att skilja mellan större och mindre företag i årsredovisningslagen och för att ange i vilka fall det ställs krav på särskilda kvalifikationer hos revisorn.

Dagens förslag är som sagt mycket efterlängtat. Det förordas även av många revisorer som vill kunna ägna sin tid åt meningsfull revision och inte onödig revision av vilande bolag eller bolag med liten omsättning. För småföretagarna medför den nya lagen möjlighet till stora besparingar, man uppskattar besparingspotentialen till 2,5 miljarder kronor per år. Oron för att småföretag på detta sätt skulle få svårare att få lån i bank när revisionsplikten försvinner tror jag är väldigt överdriven. Med det förslag som nu presenteras kan ett litet bolag som har behov av lån fortsätta med revisionen, medan de övriga slipper. Det känns som en mycket praktisk lösning.2010-03-15 Möte med LRF

I fredags var jag inbjuden att besöka Dalsjöfors slakteri och hade ett långt samtal om förutsättningarna för de "gröna näringarna" med representanter från LRF och några lantbruksföretagare tillsammans med några Allianspolitiker från valkretsen. När man hör siffror kring lönsamheten för exempelvis mjölkproduktion och köttproduktion så blir man lite bekymrad. Mjölkbönderna är mycket hårt pressade idag till följd av låga priser. Lite märkligt kan man tycka att en liter mjölk kostar under tio kronor i affären, medan konsumenterna är beredda att betala 35 kronor litern för flaskvatten. Och när jag fick höra att täckningsbidraget för en slaktgris är 30 kronor (!) efter att alla kostnader för att föda upp grisen räknats av så insåg jag snabbt att branschen har problem! Jag blev också lite förvånad över att Sveriges självförsörj- ningsgrad när det gäller livsmedel är såpass låg, vi är mer beroende av att importera livsmedel än vad jag trodde.

Jag är ingen vän av en massa nya subventioner och stödformer, tror det är i grunden en olycklig väg. Men det är viktigt att svenskt jordbruk har samma förutsättningar som inom resten av EU. Det är inte acceptabelt att svenska myndigheter följer alla regler som EU-stöd, tillsyn och kontroller in i minsta detalj, medan man i en del andra länder tar ganska lätt på reglerna och gärna tar ut svängarna lite för att stödja sina lantbrukare.

Just krånglet och byråkratin har faktiskt Alliansregeringen tagit tag i ordentligt när det gäller jordbruket. Effektivare och billigare djurtillsyn är ett exempel. Men när jag hörde att Dalsjöfors slakteri måste bekosta tre veterinärer och sex veterinärassistenter (!) som är fast stationerade på slakteriet för att övervaka verksamheten, och att detta kostar slakteriet uppemot tio miljoner kronor per år, så insåg jag snabbt att det finns mer att göra för att motverka onödig byråkrati. Djurtillsyn är viktigt, liksom miljötillsyn och livsmedelstillsyn, men frågan är väl om det inte ibland går till överdrift. När detta händer försämras våra lantbruksföretags förmåga att klara den internationella konkurrensen.

En annan onödig sak är att de kommunala upphandlingarna ofta missgynnar lokala livsmedelsföretag. Det här med hur kommunal upphandling fungerar har jag ifrågasatt även i andra sammanhang och nu fick jag ytterligare argument och exempel på hur kommunal upphandling inte ska hanteras.2010-03-06 Oppositionen vill även avskaffa ROT-avdraget

Nu visar det sig att det inte bara är det framgångsrika RUT-avdraget som oppositionen vill avskaffa. Även ROT-avdraget för byggnadsarbeten ska bort. Skatteverket har granskat hur många svenskar som hittills använt ROT- och RUT-avdrag. Om man räknar om deras siffror på helårsbasis tyder det på att över 230.000 svenskar per år använder RUT-avdraget och över 600.000 per år använder ROT-avdraget. Nio av tio svenskar vill behålla ROT-avdraget.

Varför är då ROT-avdraget så bra? Jo, för det första gör det svarta byggjobb vita, på samma sätt som RUT-avdraget gör svarta hushållsjobb vita. För det andra skapar ROT-avdraget det större efterfrågan på byggtjänster, vilket i sin tur skapar mer arbete i hela branschen. Branschen säger själva att ROT-avdraget har haft stor betydelse för att byggsektorn inte sagt upp särskilt många anställda under finanskrisen och lågkonjunkturen. För det tredje är det givetvis en reform som gynnar alla medborgare ekonimiskt eftersom byggnadsarbeten blir billigare. Fler kan alltså köpa in tjänster i stället för att utföra dem själva. Människor kan därmed frigöra tid från hushållsarbete och lägga det på lönearbete, vilket gynnar samhällsekonomin. Alla dessa effekter finns både i låg- och högkonjunktur, vilket gör att avdragen bör vara permanenta.

Kostnaderna för reformen finns med i statens budget, men på sikt är uppfattningen enligt många ekonomiska bedömare att reformen till stor del betalar sig själv. Om fler som jobbar svart och lever på olika ersättningar i stället jobbar vitt och betalar skatt slipper staten kostnaden för ersättningarna och får in skatt i stället. Om aktiviteten i samhället ökar blir det också mer skatteintäkter. Om färre byggjobbare blir arbetslösa stärker det också samhällsekonomin. Samma sak gäller för övrigt givetvis RUT-avdraget.

Trots detta ska alltså både RUT- och ROT-avdraget bort enligt oppositionen. I ett läge när arbetslösheten är hög känns det inte särskilt vettigt att ta bort två reformer som tillsammans skapat väldigt många nya arbeten. Och som jag beskrev ovan finns effekterna även i högkonjunktur, vilket gör att både ROT- och RUT-avdraget bör finnas kvar oavsett konjunktur. Från Alliansens del tackar vi för ett utmärkt valfråga som visar skillnaden i synsätt mellan Alliansen och oppositionen. Alliansen för en politik för fler jobb. Oppositionen vill föra en politik som man vet tar bort jobb från arbetsmarknaden.2010-03-02 Fler reflektioner om RUT-avdraget

78% av väljarna tycker att RUT-avdraget ska finnas kvar. Hela 70% av s-v-mp-väljarna är positiva till RUT-avdraget. Dagens besked från oppositionen om att man vill avskaffa RUT-avdraget visar att det är Vänsterpartiet som sätter agendan inom oppositionen. Både inom Miljöpartiet och Socialdemokraterna finns starka röster för att behålla RUT-avdraget. Det är inte så många år sedan som Mona Sahlin själv var positiv till skattereduktion för hushållsnära tjänster. Trots det är man alltså beredda att av rent ideologiska skäl slopa en reform som skapat kanske 10.000 nya jobb.

Oppositionen säger att RUT-avdraget ger för lite jobb. Men det handlar enligt olika analyser om minst 5.000 - 10.000 nya jobb. Oppositionen var samtidigt beredd att köpa hela SAAB för pensionsfondernas pengar, en kostnad på minst tre gånger kostnaden för RUT-avdraget, för att rädda 3.500 jobb. Det är tydligen skillnad på jobb och jobb.

Logiken är inte imponerande.2010-03-02 RUT-avdrag utnyttjas mest av dem med låg och normal inkomst

I dag kom en rapport från Almega som har granskat Skatteverkets statistik över vilka som utnyttjat skatteavdraget för hushållsnära tjänster under 2008. Det var 92.465 personer som då beviljades sådant avdrag. Siffrorna är intrssanta. 71% av dem som utbyttjat avdragsrätten har låga eller normala inkomster, dvs under 499.000 kronor per år. 24% hade en årsinkomst under 200.000 kronor per år, dvs under 16.700 kronor per månad. Endast 29% av dem som utnyttjat avdraget är höginkomsttagare. Det är alltså underfär lika många låginkomsttagare som höginkomsttagare som utnyttjar RUT-avdraget. Sedan tidigare vet vi att reformen skapat många tusen nya "vita" jobb.

Samma dag som Almegas rapport presenteras meddelar oppositionen att man är överens om att avskaffa RUT-avdraget om man vinner valet. Utmärkt timing för detta besked tycker jag. Den striden tar vi gärna i valrörelsen från Alliansens sida.2010-02-21 Framgången med "RUT-avdrag" splittrar oppositionen

Det var kul att se nyheterna i kväll. Branschorganisationen Almegas rapport om hur framgångsrik avdragsrätten för hushållsnära tjänster varit, och hur många nya jobb det skapat visar att det blivit precis så som vi i Alliansen hoppades när reformen infördes.

Almegas rapport visar också att många av de över tiotusen nya jobb som reformen skapat skulle försvinna om skattereduktionen togs bort. Detta fick idag Miljöpartiet att göra helt om och plötsligt förklara att man inte längre vill avskaffa avdragsrätten för hushållsnära tjänster. Detta fick direkt kritik från (S) och (V) som står kvar vid sitt löfte att avskaffa reformen och göra många tusen människor arbetslösa. Ännu en splittning inom oppositionen alltså, och det känns ju bra att Miljöpartiet tagit sitt förnuft till fånga. Det kommer nog att bli mer splittring framöver inom oppositionen i takt med att Alliansens olika reformer efterhand utvärderas och visar sig fungera. För visst måste det kännas konstigt att gå till val på att förstöra framgångsrika reformer och göra människor arbetslösa enbart av ideologiska skäl?2010-02-19 Markföretagarna inte fullt så negativa som förväntat

Radio Sjuhärad släppte redan i torsdags förra veckan nyheten om att min slutrapport om företagsklimatet i Mark var på gång. Lyssna på radioinslaget här!

I dag har Borås Tidning denna artikel om min rapport med den lite väl positiva rubriken: "Företagarna positiva". Jag skulle väl snarare vilja beskriva det som att företagarna i Mark inte är lika negativa som en del andra undersökningar visat. Visst var en del företagare positiva och framhöll att de inte hade några klagomål på företags- klimatet, men man får inte glömma att min slutrapport faktiskt också visar på ett antal brister i kommunens företagsklimat liksom i attityderna från politiker och tjänstemän, som måste åtgärdas om Mark ska kunna säga att man har ett riktigt bra företagsklimat.

Läs hela BT-artikeln genom att klicka på bilden för läsbar storlek.

En sak som kanske inte framgått tydligt i kommentarerna kring min rapport är att rapporten endast redogör för synpunkter som rör sådant som kommunpolitikerna råder över, och det var också så frågan ställdes. Jag har fått en del spontana kommentarer om sådant som rör rikspolitiska eller regionala frågor också, men dessa arbetar jag vidare med på annat sätt. Rapporten syftar till att ge underlag för kloka kommunala beslut och det är därför min rapport har gjort denna avgränsning.2010-02-18 Möte med Bemanningsföretagen

I går kväll träffade Alliansen i Arbetsmarknadsutskottet Bemanningsföretagen, en branschorganisation för Sveriges auktoriserade bemanningsföretag. Det var ett givande möte som än en gång visade tydligt att medias beskrivning av bemanningsbranschen kanske inte är helt opartisk.

Nästan alla bemanningsföretag som verkar i Sverige är auktoriserade, de andra har väldigt svårt att få några uppdrag. Alla auktoriserade bemanningsföretag har kollektivavtal för sina anställda, och alla anställda har fast månadslön oavsett om de har ett uppdrag hos ett kundföretag eller inte. Den som är anställd i ett bemanningsföretag har samma anställnings- trygghet som alla andra, eller snarare större trygghet eftersom man inte påverkas alls om kundföretaget där man arbetar eventuellt skulle skära ned sin personal - man är ju anställd av bemanningsföretaget och inte av kundföretaget, och kan ofta få ett nytt uppdrag hos ett annat kundföretag. Det är också intressant att få siffror på hur stor del av alla sysselsatta i Sverige som är anställda av ett bemanningsföretag. Man kan ju tro att det snart är en majoritet om man lyssnar på media, men det är faktiskt bara en procent (1%) av alla sysselsatta i Sverige! De flesta anställda i bemanningsbranschen är tjänstemän, 70% tillhör TCO eller SACO-området. Det är alltså också en myt att bemanningsföretagen bara förmedlar "lågstatusjobb".

Det är ingen hemlighet att många företag upplever det som praktiskt att anlita bemanningsföretag i stället för att anställa själv, särskilt vid arbetstoppar. På detta sätt kan företagen arbeta effektivt. Men bemanningsföretagen är också bra på att skapa en väg in på arbetsmarknaden för personer som annars kan ha svårt att få ett arbete. Många som är ute på uppdrag får anställning hos kundföretaget efter en tid. Bemanningsföretagen har större andel ungdomar och invandrare bland sina anställda, och man arbetar nära Arbetsförmedlingen för att hjälpa nya personer in på arbetsmarknaden, ofta med mycket bra resultat. Detta har jag själv fått bekräftat från personer som arbetar hos Arbetsförmedlingen. Jag tror personligen att bemanningsbranschen har en mycket viktig roll att fylla, men det är självklart viktigt att regelverken på arbetsmarknaden följs av alla inblandade. Den frivilliga auktorisationen av de svenska bemanningsföretagen är mycket positiv och verkar ha sanerat branschen.

Mycket av diskussionen i media har rört situationer där företag påstås ha sagt upp sin fasta personal och sedan i stället tagit in personal från bemanningsföretag i stället. Detta kan säkert ha hänt i enskilda fall, men det strider i så fall mot Lagen om Anställningsskydd (LAS). Juridiken är mycket tydlig och om ett företag bryter mot LAS kan man bli dömda till skadestånd av Arbetsdomstolen. Det är alltså knappast ny lagstftning som behövs utan tillämpning av de lagar som redan finns.2010-02-17 Moderat energiseminarie

I dag ordnade moeraterna i Näringsutskottet och Skatteutskottet ett internt energiseminarium om framtidens energiförsörjning och energibeskattning.Först berättade en representant för Westinghouse (som sedan ett antal år äger fd svenska ABB Atom) om fjärde generationens kärnkraft som är synnerligen revolutionerande. För det första används bränslet betydligt effektivare, vilket gör kärnkraften mer konkurrenskraftig. Det avfall som uppstår behöver inte heller längre slutförvaras i 100.000 år utan i maximalt 1.000 år, och avfallsvolymerna blir mindre. Styrningen av de nya kärnkraftverken sker dessutom med hjälp av "naturlagarna" i stället för med avancerad teknik, vilket ökar säkerheten. Målet är att denna nya kärnkraftteknik kan börja användas storskaligt i nya kärnkraftverk från 2013.Svensk Näringsliv visade hur svensk energibeskattning slår mot industrin redan idag, och varnade för nya energiskattehöjningar framöver. Den beskattning som finns idag är fullt tillräcklig. Det är också viktigt att svensk energibeskattning inte är hårdare än i andra länder, vilket skulle försvåra konkurrensen för industrin. Svensk Näringsliv var också tydliga med att det är helt orealistiskt att avveckla kärnkraften. På den suddiga bilden till vänster visar den röda kurvan prisutvecklingen på el, inklusive skatter, de senaste årtiondena. Den blå kurvan längre ned är elpriset utan skatt. Man ser att skatterna förklarar den större delen av det stigande elpriset. För min egen del tycker jag (som jag tidigare sagt och även motionerat om i riksdagen) att svensk ren och miljövänlig el inte borde straffbeskattas. Det måste i grunden vara helt fel om man vill gynna miljövänlig energiproduktion.

Vi fick också en föredragning om vindkraften från en representant för Svensk Energi. Man räknar med en stor utbyggnad av vindkraften, men problemet är att det inte är en stabil energikälla eftersom vindkraften bara ger energitillskott när det blåser och inte är för kallt. Trots detta förväntas ett svenskt elöverskott till följd av vindkraftutbyggnaden, el som i så fall måste exporteras utomlands. Problemet är bara det jag själv påpekat tidigare - vindkraftelen kostar mycket mer att producera än vad vi kan få betalt för den på de internationella elbörserna! Detta var något som Mikael Odenberg (fd moderat försvarsminister och numera generaldirektör för Svenska Kraftnät) också berörde. Han konstaterade att vindkraftens utbyggnad styrs helt av politiska beslut, och hastigheten i utbyggnaden beror av graden av subvention. "Om det sedan innebär Ebberöds Bank är en annan sak" sade han, och fortsatte: "Jag lägger mig inte i de samhällsekonomiska analyserna rörande vindkraftens utbyggnad, men det kommer inte att bli billigt, så mycket kan jag säga." Han påpekade också att en utbyggnad av ledningsnäten är helt avgörande för att vindkraften och annan småskalig elproduktion ska kunna byggas ut.

Vi var flera moderater som var överens om att vindkraften knappast är det som kan trygga svensk energiförsörjning, och att det vore mycket bättre att bygga ett eller ett par nya moderna kärnkraftverk och tona ned den olönsamma satsningen på vindkraft. För min egen del är detta en politisk fråga som jag tänker fortsätta driva, och jag upplever stöd för detta från riksdagsledamöter inom främst Moderaterna och Folkpartiet.2010-02-12 Företagsklimatet i Mark är kanske inte så dåligt trots allt?


Pressmeddelande 2010-02-12

Riksdagsledamot Jan Ericson (m)
Telefon 073-9558919


Slutrapport om min enkät rörande företagsklimatet i Mark

I höstas fick jag i uppdrag av Moderaterna i Mark att göra ett personligt utskick till ett antal företagare i Marks kommun för att få spontana synpunkter på företagsklimatet i kommunen. Jag har nu sammanställt en slutrapport över de svar och övriga synpunkter jag fått in. Rapporten är överlämnad till den moderata partigruppen för att ligga till grund för interna diskussioner och förslag om hur företagsklimatet i kommunen kan förbättras.

Några försök till slutsatser redovisas i min rapport:
• Det begränsade antalet svar tyder inte på något kraftigt missnöje med företagsklimatet i Mark. Hade missnöjet varit kompakt hade sannolikt fler hört av sig. I flera av svaren påpekas tvärtom att företagsklimatet är bra.
• ”Gamla” försyndelser lever kvar, exempelvis turerna kring ombyggnad och uthyrning av tennishallen respektive försäljningen av Två Skyttlar
• Frågan om osund konkurrens engagerar och upprör
• Flest synpunkter och kritik kommer mot kommunens hantering av anbud och upphandlingar
• Kritik finns mot hantering av utskänkningstillstånd och öppettider för krogarna
• Rent spontant nämns flera gånger vikten av ett bra bemötande från både tjänstemän och politiker

Läs hela brevutskicket till företagarna, och slutrapporten i sin helhet.

Min förhoppning är att min enkät kan bidra till att tvätta bort stämpeln att Marks kommun skulle ha ett dåligt företagsklimat generellt sett. Men samtidigt hoppas jag att resultatet kan bidra till att både politiker och tjänstemän lägger fokus och verklig kraft på att ta tag i de problem som uppenbarligen finns. Företagsklimatet i Mark borde kunna ligga i absolut toppklass om alla drar åt samma håll. Enda vägen dit tror jag är ökad förståelse för företagandets villkor hos alla politiker och tjänstemän, och en ärlig och uppriktig vilja att ta tag i det som inte fungerar som det ska.

Ytterligare kommentarer finns på min blogg, http://www.ericsoniubbhult.se. Vid ytterligare frågor hänvisas till kontaktuppgifter ovan.

2010-02-10 Medialogik...

I kväll blev jag uppringd av en TV-journalist som ville ha mina kommentarer till att staten satsar pengar för att flygbolaget SAS ska överleva. Jag upprepade det jag skrev i gårdagens blogginlägg, dvs att det är trist att staten på grund av sitt stora delägande i SAS måste ta sitt ägaransvar och att det tydligt visar att staten inte ska gå in i fler bolag. Jag försvarade alltså regeringens linje.

Journalisten sa då rent ut (jag citerar):"Då har jag inga fler frågor, om du inte är kritisk mot regeringen är det inte intressant, vi söker som du vet efter konflikter". Klart besked alltså. Ett väl balanserat och sakligt försvar av regeringens linje är inte medialt intressant.2010-02-10 Regelförenklingskväll med Företagarna

I kväll deltog jag på Företagarnas regelförenklingsträff, vi var ett 20-tal riksdagsledamöter som deltog, tillsammans med ett antal företagare och representanter för organisationen Företagarna.

Det blev både ris och ros till regeringen. Företagarnas experter konstaterade först att regeringen genomfört 460 regelförenk- lingsåtgärder hittills under mandatperioden, och var nöjda med att regelbördan faktiskt slutat öka. Dvs det försvinner mer krångel än vad det nyskapas, vilket är ett trendbrott. Man var också nöjda med att regelförenklingsarbetet är systematiskt och genomtänkt och att det nya regelrådet har en viktig funktion för att undvika nya onödigt krångliga regler. Men man konstaterade också att de olika departementen är olika framgångsrika när det gäller regelförenkling, och att det totalt sett går för sakta. Man efterlyste också en tydligare konsekvensanalys av gällande regler och systematiska utvärderingar av nya regler.

Själv påpekade jag i kväll att vi tyvärr lever i ett genomreglerat samhälle, där lösningen på de flesta samhällsproblem blir att politiker - oavsett färg - försöker visa handlingskraft genom att utlova tydligare eller hårdare regler, skärpta kontroller och mer tillsyn. När andra samhällsintressen ställs mot regelkrånglet prioriteras ofta regelförenklingen bort. Värst är detta på vänstersidan i politiken, men tyvärr märker jag det även ibland i mitt eget parti. Ska regelkrånglet kunna minska ytterligare måste vi politiker våga säga stopp, avstå från onödiga regleringar för att visa "handlingskraft", och inte krångla till livet i onödan för vare sig företag eller medborgare. Själv tänker jag envist ta denna strid, även inom mitt eget parti om det skulle behövas. Alliansregeringen har vänt trenden och regelbördan minskar, men arbetet har bara börjat!2010-02-09 SAAB kunde blivit ett nytt framtida SAS

Miljöpartiet undrar varför regeringen tänker skjuta till pengar till det förlusttyngda företaget SAS, samtidigt som man inte ville skjuta in pengar i SAAB. För mig är det väldigt logiskt. Staten är redan delägare i SAS, sedan väldigt många år. När man är delägare har man bara två val när ett bolag går med förlust - låta företaget gå i konkurs eller skjuta till pengar för att täcka förlusterna. Staten väljer uppenbarligen det senare för att försöka rädda de värden som finns i bolaget.

När det gäller SAAB ville (S) att staten skulle gå in som "tillfällig" delägare. Risken hade varit uppenbar att vi då snart suttit där med "ett nytt SAS", dvs ett statligt delägt/helägt bolag som gått med förlust, år efter år. Om man väl blivit delägare är det som sagt bara att stoppa in nya pengar efterhand, antingen tills bolaget börjat gå med vinst igen, eller tills bolaget går att säljs eller går i konkurs....

Situationen i SAS är egentligen bästa beviset på att regeringen gjorde rätt när man avvisade alla planer på att göra som Socialdemokraterna ville och riskera skattebetalarnas pengar i SAAB. Samtidigt tycker jag att läget i SAS skickar en tydlig signal om att staten bör sälja sin del i SAS när bolaget förhoppningsvis kommit på fötter igen. Staten ska vare sig driva bilfabriker eller flygbolag med skattebetalarnas pengar.2010-02-08 Svenska företagsledare väljer Moderaterna och Alliansen

Dagens Industri har idag ett helt uppslag om sin stora vd-undersökning, och hur svenska företagsledare ser på de politiska partierna. Totalt 11.155 företagsledare från hela landet har intervjuats, varav 43% leder företag med mindre än 10 anställda, 42% har mellan 10 och 49 anställda, och 13% har fler än 50 anställda. Det är alltså en bra spridning på den stora mängd företagsledare som svarat.

Av de intervjuade företagsledarna skulle 68,4% rösta på moderaterna. Tvåa kommer Folkpartiet med 5,7%, medan Socialdemokraterna bara stöds av 5,1% av företagsledarna. Alliansen får 79,5% av rösterna medan oppositionen bara får 8,3% av företagsledarnas röster!

Regionalt i Västra Götaland får Moderaterna 69,4%, medan Socialdemokraterna här har sitt sämsta stöd i hela landet, endast 3,7%! Detta visar väl ganska tydligt att Socialdemokraternas populistiska besked kring fordonsindustrin och löftena om att satsa pensionsfondernas pengar i Saab inte alls imponerat.

Spelar det då någon roll vad företagsledarna i Sverige tycker? Ja, för mig är det oerhört viktigt för Sveriges framtid. Det är alla dessa företagsledares företag som till stor del skapar framtidens nya arbetstillfällen och därmed de skatteintäkter som betalar den svenska välfärden. Om svenska företagsledare är nöjda med regeringens politik så innebär det helt enkelt att Alliansen också står för den politik som ger bäst förutsättningar för att få fler företag som växer och skapar arbetstillfällen och skatteintäkter.2010-02-07 Konjunkturen i Sverige vänder upp snabbare än i omvärlden
Figur från Dagens Industri 2 februari 2010


När det gäller det här med att Sverige verkar komma igenom både finanskris och lågkonjunktur bättre än de flesta andra länder kan jag ju inte låta bli att lägga in denna bild från Dagens Industri i tisdags. Den visar dels industrins samlade syn på konjunkturen, dels inköpschefernas index. Båda dessa mått anses vara en tydlig indikator på varåt konjunkturen är på väg. Man ser av figuren hur oerhört snabbt fallet var från halvårsskiftet 2008 fram till våren 2009, men också hur snabbt kurvorna vänt uppåt sedan dess. Man ser också hur stark industrikonjunkturen var 2006, och trots detta var det alltså 40.000 färre som arbetade i Sverige då än vad det är idag - trots den extremt djupa kris landet just gått igenom.

I den lilla rutan ser man att Sveriges inköpschefsindex ligger långt över både EMU/EU och USA, men faktiskt även över prognoserna för Kina. Av artikeln i Dagens Industri kan man också läsa att industrins sysselsättningsindex i januari låg på 49,6. Siffror över 50 visar att man avser att nyanställa, siffror under 50 att man vill minska sin personal. Slutsatsen är att industrin idag anser att det råder balans i antalet anställda. Och oftast är det just så att konjunkturen måste stabiliseras ett tag innan nyanställningarna kommer. Men i vart fall verkar vi kunna räkna med att industrin totalt sett inte tänker minska sin personal ytterligare, och det är givetvis positivt och ett första tecken på att det kommer att ljusna även på arbetsmarknaden.2010-01-26 Grattis alla SAAB-anställda och grattis Trollhättan!

Den 18 december skrev jag "en epok går i graven" och illustrerade det med denna bild.

I dag känns det bra att använda samma bild som illustration till dagens besked att det - äntligen - står klart att GM säljer SAAB till Holländska Spyker.

Jag gläds med SAABs VD Jan-Åke Jonsson och hans medarbetare, jag gläds med fackklubbarnas ordföranden, med alla medarbetare och alla andra som lagt ned massor av jobb för att få affären att gå i lås. Och som framförallt aldrig gett upp!

Även statssekreterare Jöran Hägglund (c) har dragit ett enormt tungt lass och varit på ständiga resor och möten med GM. Jag vet att det varit väldigt mycket kontakter bakom kulisserna där både svenska regeringen och europeiska centralbanken varit inblandade under mer än ett års tid.

I dag är en glädjens dag. Ett historiskt bilmärke får leva vidare. Samtidigt har SAAB mycket att bevisa. Men nu får företaget en chans att visa att man klarar sig bättre utan GM, och regeringen har hållit sitt löfte att inte riskera skattebetalarnas pengar.2010-01-26 Företagarna: ROT/RUT-avdragen kan ha gett 35.000 nya jobb

ROT- och RUT-avdraget har skapat minst 12 000 nya jobb och genererat miljarder i statskassan, enligt en rapport från organisationen Företagarna. Enligt rapporten kan de positiva effekterna vara än större, uppemot 35 000 nya jobb. På varje krona som man betalar ut för ROT-avdraget får man 1,5 till 2 kronor tillbaka."Det kan knappast bli bättre – alla vinner på avdragen. Nya företag har startat, svartjobben har blivit vita och staten går med plus", säger Företagarnas vd Anna-Stina Nordmark Nilsson.

Rapporten visar också att framför allt RUT-jobben ökat i mycket snabb takt under hösten, och att ökningen fortsätter. Potentialen för nya jobb och nya företag är mycket stor på hemservicesidan. "Det är därför både mycket beklagligt och hotande för en hel bransch att oppositionen planerar att avskaffa RUT-avdraget vid en eventuell valvinst. Istället vore det önskvärt att utvidga avdraget till fler tjänsteområden", säger Anna Stina Nordmark Nilsson.2010-01-21 Könskvotering av börsbolagens styrelser är en dålig idé

I dag väckte det viss uppmärksamhet när Moderaternas partisekreterare Per Schlingmann påstods "förespråka lagstiftning om könskvotering av bolagsstyrelser". Media beskrev det som att Moderaterna nu gör helt om och förespråkar könskvotering till skillnad från övriga Allianspartier. Fast nu var det förståss inte riktigt så det var....

Bakgrunden till partisekreterarens uttalanden är rapporten från den Moderata jämställdhetsarbetsgruppen, där jag var en av medlemmarna. Det fanns vissa röster i gruppen för könskvotering av bolagsstyrelserna, men majoriteten i gruppen avvisade detta, och det finns inget sådant med bland de konkreta förslag som gruppen presenterade. Däremot finns en allmän skrivning i rapportens textdel där det står att man inte helt kan utesluta en lagstiftning om kvotering i framtiden om inte börsbolagen själva ser till att ta vara på även kvinnors kompetens i bolagsstyrelserna. Denna skrivning tyckte jag var onödig, men det blev gruppens beslut som ett slags kompromiss. Det är detta som partistyrelsen nu tagit fasta på när man skriver att "Om inte börsbolagen fördubblat andelen kvinnor i styrelserna till 2014 kan det inte uteslutas att vi tvingas överväga ändringar i de regler som föreskriver vilken standard bolagsstyrelserna ska hålla." En synnerligen försiktig skrivning med andra ord, och att tolka detta som att Moderaterna gjort helt om och är positiva till lönskvotering av bolagsstyrelserna är minst sagt en grov överdrift.

Jag kan tvärtom konstatera att tidigare Moderata partistämmobeslut ligger fast. Vi har inga förslag till lagstiftning om könskvotering till bolagsstyrelser, vare sig denna mandatperiod eller nästa. Det är utmärkt! Jag tycker det är en viktig princip att det är ägarna som ska utse sina företrädare i bolagsstyrelserna och inte politikerna. Att det sedan är dumt av börsbolagens valberedningar att inte släppa in personer utanför den ganska begränsade skara som redan i stor utsträckning sitter i varandras styrelser och styr de stora börsbolagen är en annan sak. Men det drabbar inte bara kvinnor utan även andra personer som inte redan ingår i styrelsernas ganska snäva och låsta nätverk.

Vad skulle jag då göra om frågan om lagstiftning om könskvotering av bolagsstyrelser lades fram i riksdagen? Jo, självklart vägra att stödja förslaget! Aldrig skulle jag kunna tänka mig att rösta ja till ett sådant förslag, oavsett vilken regering som skulle lägga fram det. Könskvotering är alltid fel i alla lägen, och det enda det medför är att cementera bilden av att kvinnor inte skulle duga på egna meriter. Det vill jag inte medverka till.

En annan aspekt är att jag tvivlar på att den genomsnittlige svensken sitter vid middagsbordet och irriterar sig över könsfördelningen bland några hundra styrelseledamöter i de stora börsbolagen. De flesta kvinnor och män kommer aldrig att beröras av detta eftersom de aldrig kommer att ha en chans att finnas med i bolagsstyrelserna själva, och de bryr sig inte heller. Det finns betydligt viktigare jämställdhetsfrågor som direkt berör vanliga människor personligen, exempelvis osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som gör samma jobb, eller den orimliga könskvotering till vissa högskoleutbildningar som regeringen nu glädjande nog förbjuder. Könskvotering till bolagsstyrelser är en gammal dammig vänsterfråga, profilerad av Gudrun Schyman. Knappast något som det finns anledning för Moderaterna att plocka upp och göra till sin politik.

Däremot tycker jag det är utmärkt att partistyrelsen tagit till sig förslaget från jämställdhetsarbetsgruppen att moderata politiker i kommuner aktivt bör verka för en jämnare könsfördelning i styrelserna för kommunala bolag. Som politiker råder vi över detta, och moderata politiker kan vara ett föredöme. Det gäller för övrigt inte bara könsfördelningen utan att även i övrigt se till att välja styrelser som speglar samhället i stort - men självklart utan att tumma på kravet att välja personer med bäst kompetens!2010-01-15 Alkohollagen moderniseras och gårdsförsäljning utreds

I dag presenterade regeringen ett förslag till ny alkohollag som nu skickas ut på remiss. Bland annat kommer även restaurangen som serverar kall mat att kunna få utskänkningstillstånd. Det gör att man exempelvis kan köpa en starköl till Sushin om lagen träder i kraft. Bland övriga förslag finns att rumsservering av alkohol ska vara tillåten för hotell som har serveringstillstånd, och att provsmakning av alkohol ska vara tillåten vid arrangemang riktade till allmänheten, ex. mässor. Dessutom ska provsmakning av alkoholdrycker från råvaror som produceras på den egna gården, vara tillåten på tillverkningsstället.

Regeringen tillsätter också en utredning som ska ta fram ett förslag till hur det ska bli möjligt med gårdsförsäljning av alkoholdrycker som tillverkats lokalt på den egna gården. Detta är på tiden, och något som kan utveckla landsbygden och skapa jobb och ökad turism, precis som i många andra länder. Dessutom är det ju kul att ännu ett av förslagen från mina riksdagsmotioner därigenom kan bli verklighet.

Alliansen tar Sverige ytterligare några små steg bort från förmynderiet över vuxna människor som faktiskt - tro det eller ej - normalt kan tänka själv och fatta egna beslut.2010-01-03 "ROT och RUT-avdragen" en succé

Det nya rotavdragets första halvår har blivit en större succé än regeringen hade räknat med. Sedan starten den 1 juli 2009 har över 250 000 personer ansökt om skatteavdrag för renovering och byggarbete i hemmet, uppger SVT Rapport. Nästan 3,5 miljarder kronor har betalats ut, vilket är samma summa som förväntades för hela första året. Skatteverket förväntar sig nu att uppemot 7 miljarder kronor kommer att betalas ut under perioden. Hur många jobb som ROT-avdraget på detta sätt räddat eller tillskapat finns ingen uppgift om ännu, men det bör bli ett betydande antal om man bakvägen räknar om summan till antal arbetade timmar.

Även avdragen för hushållstjänster ("RUT-avdraget") har fått avsedd effekt. För någon månad sedan besökte Skatteverkets generaldirektör riksdagens skatteutskott, och berättade där att totalt ca 85 000 ansökningar om avdrag för hushållsnära tjänster kommit in. Det innebär att reformen idag hjälper, försiktigt räknat, 150-200 000 personer att klara vardagen. "En veritabel succé", som Skatteverkets generaldirektör uttryckte saken vid besöket i Skatteutskottet. Av tidigare analyser vet vi också att en stor del av dem som sökt avdraget är pensionärer eller småbarnsföräldrar, som på detta sätt kan få extra hjälp för en rimlig kostnad.

Till årsskiftet beräknas avdraget för hushållsnära tjänster dessutom ha skapat ca 10 000 "vita" heltidsjobb, dvs. jobb med skatt, pensionspoäng och sociala förmåner. Eftersom många av dem som har dessa jobb sannolikt arbetar deltid innebär reformen sysselsättning och arbetslivserfarenhet för betydligt fler än 10 000 personer. Om oppositionen vinner valet tänker man avskaffa "RUT-avdraget", och då kastas alltså över 10 000 personer ut i arbetslöshet eller tvingas tillbaka till svartarbete.

ROT- och RUT-avdragen är två viktiga pusselbitar bland många andra för att få fart på Sverige - trots lågkonjunkturen!2009-12-28 Småföretagarna oroar sig för lågkonjunktur och regeringsskifte

Organisationen Företagarna har redovisat resultatet av sin julpanel. Optimismen och framtidstron är stark efter krisåret 2009. Vart fjärde företag räknar med att växa under 2010. Endast 5 procent räknar med neddragningar. Men panelen visar att småföretagarna också ser orosmoln vid horisonten. Det som oroar mest är att konjunkturen vänder nedåt igen. På andra plats hamnar risken för regeringsskifte, och på tredje risken för sena betalningar.

"Detta visar ju tydligt att oppositionen har mycket att bevisa vad gäller ambitionen av att bli småföretagarpartier. Återinförande av förmögenhetsskatten, hotande skattehöjningar och krångligare LAS väger tyngre än de positiva inslagen" säger Företagarnas VD Anna Stina Nordmark Nilsson.

För egen del tycker jag det är ganska givet att småföretagarna oroar sig för ett eventuellt regeringsskifte. De rödgröna partiernas politik är allvarligt företagarfientligt. Utöver det som Företagarnas VD nämner finns även hot om dramatiskt höjda energiskatter, höjda arbetsgivareavgifter, avskaffad avdragsrätt för hushållsnära tjänster, hot om lag om rätt till heltid för alla, hot om könskvotering av bolagsstyrelser, hot om avskaffande av undantagen i turordningsreglerna och en del annnat. I en tid när vi behöver företag som växer och anställer fler är detta knappast rätt väg att gå. Det är så lätt att glömma att det helt och hållet är småföretagens framtidstro som avgör om fler får arbete. Och detta är något jag envist tänker påminna väljarna om ända fram till valet 2010.2009-12-18 En epok går i graven

På väg till Bromma i taxin fick jag nyheten att GM verkat ha bestämt sig redan nu för att avveckla Saab. Detaljerna är fortfarande lite oklara, men hoppet att det ska byggas Saab-bilar i Trollhättan i framtiden är nog definitivt ute. Om det däremot blir annan verksamhet i Saabfabriken, bilproduktion eller något annat återstår att se.

På Landvetter kunde jag inte låta bli att fotografera denna skylt. Det blev ingen ny Saab-era, och det känns lite tragiskt för alla oss som växt upp med Saabar på vägarna. Lite konstigt känns det också att GM lägger ned produktionen av den kanske tekniskt bästa bilen i GM-familjen och avvecklar en av de mest tekniskt avancerade och moderna bilfabrikerna i koncernen. Men i längden var det nog ofrånkomligt, Saab är ett av världens minsta bilmärken, och säljer för få bilar för att kunna överleva och utveckla nya modeller.

Det är också svårt att hitta köpare till företaget Saab - visst finns det mycket pengar bland riskkapitalisterna, men de har å andra sidan så oerhört mycket att välja på när det gäller hur de ska placera sina pengar. En bilfabrik som gått med förlust nästan varje år under 20 år står nog tyvärr inte överst på inköpslistan. Marknaden är ibland hård, men det är just därför politikerna ska hålla sig borta från att driva företag med skattebetalarnas pengar.

I dag lider jag särskilt med Jan-Åke Johnsson, Saabs VD, och hans närmaste medarbetare, som jag träffat ett antal gånger det senaste året. Johnsson har verkligen gjort allt för att försöka rädda Saab, och idag såg han mycket trött ut på presskonferensen. Att han ibland på ett något obalanserat sätt kritiserat regeringen för att inte göra tillräckligt hör till hans jobb, och det förtar inte min beundran för denne VD som hela tiden trott på sitt företag och sina anställda.

Jag lider också med Saabs anställda som fått detta besked lagom till jul. Det kommer att finnas många oroliga människor i Trollhättan som inte kommer att kunna fira sin jul utan oro för framtiden. Och här kan vi som politiker göra massor! Nu gäller det att stötta alla de som förlorar sina jobb i Trollhättan, och jag vet att det finns mycket hög beredskap hos både regionen och Arbetsförmedlingen, för det som hänt var förståss inte helt oväntat.

I övrigt kommer regeringen redan på måndag att samla företagsledning, fackliga organisationer, Arbetsförmedling, kommun och regionens samordnare för att diskutera situationen. De anställda på Saab är välutbildade och eftertraktade, och vi vet sedan Volvos varsel att många snabbt får nya jobb. Vad gäller underleverantörerna är jag mer optimistisk än vad det låter i media. Jag har träffat ett antal underleverantörer under året, och min bild är att de flesta faktiskt inte lagt alla ägg i en korg utan har ett antal bilföretag som kunder. Jag tror faktiskt inte att vi kommer att få se särskilt många underleverantörer som dras med i Saabs fall, med det kan säkert bli vissa uppsägningar hos en del företag, och kanske även hos vissa återförsäljare. Och självklart blir det återverkningar på det lokala näringslivet i Trollhättan.

Oppositionen skyller redan nedläggningen av Saab på regeringen. Det är väl inte oväntat, även om det givetvis är oseriöst. Men jag skulle vilja kontra - det var ju tur att inte Mona Sahlin fick som hon ville och att vi satsade pensionsfondernas pengar i Saab "i väntan på en ny ägare". Med tanke på att det inte blev någon ny ägare hade pengarna kastats i sjön. Mona Sahlin har mycket att förklara när det gäller detta vansinniga S-förslag. I övrigt kan jag konstatera att en och annan politiker säkert sagt en och annan groda i någon av alla de hundratals intervjuer som gjorts angående Saab, och oftast är det saker som tagit ur sitt sammanhang. Men ingen ska få mig att tro att detta överhuvudtaget påverkat utländska intressenters eventuella intresse att köpa Saab. Man har givetvis gjort egna analyser av affärsmöjligheterna, alldeles oberoende av politikernas uttalanden. Inte heller ska någon få mig att tro att en skrotningspremie skulle ha räddat Saab, vilket man ibland kan tro om man lyssnar på oppositionen. Det är naivt att tro.

Mer intressant är kanske hur klimatdebatten påverkat Volvo och Saab. Där har jag mina egna funderingar. Jag tror ju knappast att vissa politikers extremt högljudda kamp mot bilismen (läs Miljöpartiet och Vänsterpartiet) har hjälpt de svenska bilföretagen som av tradition bygger stora säkra bilar, och därmed också släpper ut en hel del koldioxid...2009-12-10 Intervjun med mig på Företagarnas mingelkväll

Jag fick häromdagen länken till intervjun med mig på Företagarnas mingelkväll för ett par veckor sedan. Man intervjuade en politiker från varje riksdagsparti som fanns på plats, och jag blev kvällens moderata röst...

2009-11-30 Beröm på ledarsidan i Borås Tidning

Häromdagen berättade jag om riksdagens beslut att skärpa regelverket kring osund konkurrens från stat och kommun gentemot företag. I dag kommenterar Borås Tidning den nya lagen på sin ledarsida.

Lite kul var det att jag och min moderate riksdagskollega Cecilie fick lite beröm av BT: "En fjäder i hatten åt Sjuhäradsmoderaterna Jan Ericsson och Cecilie Tenfjord-Toftby som har motionerat i frågan. Kul att BT uppmärksammat vår gemensamma motion förra året med rubriken: Stoppa kommunernas osunda konkurrens.

Och det är som jag skrivit tidigare - även om många riksdagsmotioner avslås som är det många som ändå blir genomförda på ett eller annat sätt i ett senare skede. Alla motioner medverkar till att väcka debatt och påverkar därmed utvecklingen. Denna gång fick vi igenom exakt det vi motionerat om - Konkurrensverkets befogenheter skärps och man får möjlighet att driva ärenden om misstänkt osund konkurrens till domstol.2009-11-26 Tänkvärt om SAAB-krisen i Aftonbladet idag

Redan igår konstaterade näringsminister Maud Olofsson att hon var lite smickrad i all bedrövelsen över att oppositionen så tydligt förväntade sig att hon skulle vara expert på att driva bilfabriker, vilket hon tydligt förklarade att hon inte är. Idag har journalisten Peter Kadhammar en ganska elak artikel i Aftonbladet om socialdemokraternas fula politiska spel kring SAAB-krisen. Läsvärt!

Oppositionen skyller naturligtvis SAAB:s problem på regeringen, trots att inga utomstående bedömare håller med. Men det är ju snart valår så det är kanske naturligt. Förvånande ändå att inte ett enda förslag finns från oppositionen om hur man borde göra i stället för att rädda SAAB. Ja, bortsett då från Mona Sahlins upprörande förslag från i våras att spekulera med våra pensionspengar för att gå in som ägare i SAAB.

Det är i allvarliga situationer som ansvariga politiker måste hålla huvudet kallt och försöka stå emot krav på att gå in med skattebetalarnas pengar för att driva en bilfabrik vidare om den inte klarar sig på egna meriter. Jag hoppas självklart att SAAB klarar sig av egen kraft och att det finns andra mer seriösa spekulanter än Koenigsegg. Men om ingen annan är intresserad av att köpa SAAB - trots att konjunkturen verkar ha vänt uppåt, börsen har ökat kraftigt i värde och riskaptiten bland placerarna ökat starkt - ja då är det nog en synnerligten dålig idé att staten går in som ägare. Statens uppgift är inte att äga bilfabriker, utan att försöka hjälpa de människor som kan förlora sina jobb om det allra värsta skulle hända. Och efter kontakter med både departement och arbetsförmedling de senaste dagarna vet jag att man har full beredskap för detta om det skulle behövas.2009-11-26 Krafttag mot osund konkurrens från offentlig sektor

I går beslutade riksdagen om ett tillägg i konkurrenslagen som ska försvåra eller stoppa osund konkurrens från stat, kommun eller landsting gentemot företag.

Gårdagens beslut innebär att Stockholms tingsrätt på talan av Konkurrensverket får förbjuda stat, kommun och landsting att bedriva verksamhet av ekonomisk eller kommersiell natur som snedvrider förutsättningarna för en effektiv konkurrens eller motverkar utvecklingen av en sådan konkurrens. Undantag finns dock, eftersom förbud inte får meddelas när det gäller förfaranden aom är försvarbara från allmän synpunkt eller är förenlig med annan lag. Om Konkurrensverket inte vill väcka talan kan i stället ett företag som drabbas eller på annat sätt berörs göran detta.

Gårdagens beslut är mycket viktigt, och åtgärdar ett av de problem som gjort mig mest upprörd under åren när jag sett hur politiker aktivt motarbetar näringsliv och företagande. Lite beklämmande är det att hela oppositionen röstade emot den nya lagen. Deras prat om att värna företagandet och arbeta för ett positivt näringslivsklimat klingar falskt.2009-11-23 Möte med Handelskammarens riksdagsråd i Skövde

I dag har jag varit på möte med Västsvenska Industri- och Handelskammarens riksdagsråd. Riksdagsrådet består av en riksdagsledamot från Västsverige från varje parti och från varje valkrets. Jag är representant både för Moderaterna och för Sjuhärad.

I dag var mötet förlagt till Skövde, där vi besökte det alldeles nyinvigda Gothia Science Park, en anläggning där högskola och näringsliv samverkar för att försöka utveckla innovationer och idéer till kommersiella företag, Inte minst inom dataspels- och datasimuleringsområdet. Mycket intressant.

Modell av Gothia Science Park, invigd för någon månad sedan, och i dag ser den ut precis så här även i verkligheten

Det blev förstås också diskussioner om konjunkturläget, fordonsindustrin, infrastruktursatsningarna, och så fördjupning i Handelskammarens kollektivtrafikrapport som tyvärr visar att Västtrafik på alla jämförda punkter fungerar sämre och är dyrare än Skånetrafiken. Till lunchen fick vi också besök av lokala företagare som berättade om sin verksamhet. Våra möten brukar inte direkt ha brist på frågor att diskutera.2009-11-16 Textilindustrin leverI kväll hade Moderaterna i Mark sitt gruppmöte på Svenska Textilfilter i Kinna. Mötet inleddes med rundvandring och presentation av företaget. Man har ett 40-tal anställda, och tillverkar avancerade textilfilter för luftrening. Mycket av tillverkningen handlar om att klara en effektiv luftrening samtidigt som man använder material som minskar energiförbrukningen för fläktsystemen, och minskar miljöbelastningen från det avfall som uppstår när filtren ska kasseras. I fabriken hittar man faktiskt både symaskiner och annan klassisk textilindustriutrustning, och all tillverkning sker på fabriken i Kinna. Företaget är ett bra bevis på att man inte behöver flytta ut sömnad och annan tillverkning utomlands för att gå med vinst.

Faktum är att den traditionella textilindustrin i Sjuhärad allt mer har gått över från kläder och hemtextil till industritextil av olika slag, ofta med mycket avancerad funktion, och där våra lokala företag ofta har en stark ställning på både den svenska och internationella marknaden.2009-11-11 Småföretagarna tror på snabb konjunkturuppgång

I dag har jag varit på morgonmöte med Företagarna, som presenterade sin och Swedbanks senaste småföretagsbarometer. Det är Sveriges största rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen, och den har genomförts ända sedan 1985. Nära 4.200 småföretagare har intervjuats.

Svenska småföretagare är oväntat positiva, och tror på en snabb konjunkturuppgång, om än från en mycket låg nivå. Ska man tro småföretagarna så ligger konjunkturbotten bakom oss. Orderingången ökar, investeringsviljan är större och optimismen om framtiden är stor. 25% av småföretagen säger att de tänker anställa fler. Märkligt nog uppger 20% att de redan idag har brist på rätt arbetskraft. Om detta beror på att man sagt upp för många, eller på att matchningen på arbetsmarknaden fungerar dåligt är svårt att säga. Antagligen är det en kombination.

Sammanfattningsvis var småföretagarbarometern en mycket trevlig läsning. Det finns hopp både för konjunkturen och arbetsmarknaden, och det mesta tyder på att vi passerat botten på konjunkturen och att allt fler kommer att tvingas göra som regeringen och revidera upp de nattsvarta prognoserna från i höstas över arbetslöshet och tillväxt. Mer om detta i nästa inlägg.2009-11-10 Debattartiklar till försvar för vårt svenska jordbruk

Jag berättade tidigare (bloggen 13 oktober) om det märkliga i att det svenska EU-ordförandeskapet avrått från att servera nötkött eller lammkött till EU-delegater och andra under EU-ordförandeskapet - och om så sker bara i små portioner. Nötköttet är nämligen, som det förklaras i rekommendationerna från regeringskansliet, "tillsammans med lamm en av de mest klimatpåverkande råvarorna i vår kosthållning".

Det visade sig att jag var långtifrån ensam i den moderata riksdagsgruppen om att reagera mot detta påhopp på svenskt lantbruk som normalt brukar anses värna om både djur och miljö. Vi är sex moderata riksdagsledamöter, som alla representerar viktiga jordbruksområden i Sverige, som har undertecknat två artiklar med liknande innehåll, dels
"Stå upp för den svenska näringen" i Östgötacorrespondenten i går samt "Välkomna till bords" i lantbrukstidningen ATL i fredags.2009-10-07 Förvånansvärt få företagskonkurser trots lågkonjunkturen

Det dramatiska raset i världsekonomin till följd av finanskrisen har gjort att många jämför med 1930-talets depression. Men ser man till antalet företagskonkurser så är den nuvarande konjunktursvackan inte värre än den i spåren av IT-kraschen.

I september ökade konkurserna med endast tre procent jämfört med samma månad i fjol. Och jämfört med början av 1990-talet, då antalet konkurser pendlade mellan 10 000 och uppemot 20 000, är den nuvarande vågen inte mycket mer än en krusning på ytan. UC, som tar fram konkursstatistiken, gör nu en mer optimistisk bedömning än tidigare och tror att knappt 7 200 företag går omkull 2009. Det är ungefär i nivå med 2003, och klart lägre än konkurstalen under det goda konjunkturåret 1998.

"Jag vill påstå att de konkursnivåer vi har nu inte alls är dramatiska på något sätt. Snarare är de förhållandevis låga, sett till den dramatiska konjunktursvängning som kom i samband med finanskrisen", säger Fredrik Polland, affärsutvecklingschef på UC.2009-09-30 Alliansen stärker jord- och skogsbrukets konkurrenskraft

Alliansen stärker jordbrukets konkurrenskraft, men tyvärr har dessa delar i statsbudgeten hamnat lite i skymundan i mediabevakningen. I budgeten för 2010 finns ett antal förslag som både stärker jordbrukets konkurrenskraft och underlättar vardagen för dem som är verksamma i företagen inom jord- och skogbruket. Här några förslagen:

* Slopad skatt på handelsgödsel ger 300 miljoner kronor i besparingar. Skatten försvinner som tidigare aviserat den 1 januari 2010. En viktig åtgärd som avskaffar en kostnad som Sverige infört men som inte finns motsvarande i andra länder.
* Sänkta egenavgifter med 5 procentenheter ger jordbrukssektorn 130 miljoner kronor i minskade kostnader, och för skogssektorn betyder det en besparing på ca 100 miljoner kronor. Minskningen av avgifterna gäller alla småföretag, alltså även maskinentreprenörer och andra.
* Utökat jobbskatteavdrag omfattar alla egenföretagare likväl som alla anställda. Totalt har 99% av alla heltidsarbetande nu fått skattesänkningar på 1.000 kronor per månad, och 75% på över 1.500 kronor per månad under mandatperioden.
* Satning på enskilda vägar med 50 miljoner kronor har stor betydelse för landsbygden. Även de 190 miljoner extra som avsätts för bredbandsutbyggnad har stor betydelse, inte minst för egenföretagare på landsbygden.
* Forskning på skog och övrig växtråvara får 74 miljoner extra. Det är en viktig markering att jord- och skogsbruket är viktiga framtidsnäringar.
* Utöver detta finns ytterligare ett antal mindre poster, exempelvis satsas 5 miljoner extra för att kunna bibehålla ersättningen för rovdjursskador på tamdjur, och 10 miljoner satsas på att marknadsföra svensk mat, bland annat till offentlig sektor.
* Utöver de ekonomiska satsningarna görs ett antal reformer i trygghetssystemen för företagare. Det handlar om regler för sjukpenning, föräldrapenning, a-kassa och andra system som tidigare diskriminerat småföretagare jämfört med dem som varit anställda. Många egenföretagare har i praktiken inte kunnat utnyttja de förmåner som man är med och betalar för. Detta vill vi förändra.

Totalt innebär statsbudgeten för 2010 ett stort steg i rätt riktning för att kunna bevara och utveckla det svenska jord- och skogsbruket.2009-09-24 Diplomet på plats!Häromdagen kom ett bud till Riksdagen med diplomet och det snygga glaskonstverk jag fick i pris av Företagarna för min utmärkelse som Alliansens mest företagsvänliga riksdagsledamot i Almedalen i somras. Trevligt att ha som prydnader i arbetsrummet.2009-09-19 Skattesänkningar för pensionärer, löntagare och småföretagare

I budgeten för 2010 föreslår regeringen totalt nära 15 miljarder i skattesänkningar för löntagare, pensionärer och småföretagare.

I dag meddelade regeringen att man föreslår ytterligare ett steg i jobbskatteavdraget, som ger vanliga löntagare en ytterligare skattesänkning på 200-250 kronor per månad 2010, lite varierande beroende på vilken kommunalskatt man har. Reformen kostar 10 miljarder kronor. Med de fyra stegen i jobbskatteavdraget har 99 procent av alla heltidsarbetande fått skattesänkningar på över 1000 kronor per månad och 75 procent har fått sänkningar på över 1500 kronor per månad under mandatperioden. Det är löntagare med låga och normala inkomster som har fått de största skattelättnaderna av jobbskatteavdraget i förhållande till den egna inkomsten.

Häromveckan kom beskedet att även alla över 65 år får en skattesänkning som för de flesta blir ca 100-200 kronor per månad, beroende på om man har garantipension eller inkomstpension, och beroende på vilken kommunalskatt man har. Skattesänkningen, som kostar statskassan 3,5 miljarder, kommer för många pensionärer att kompensera för att pensionerna räknas ned något på grund av lågkonjunkturen. En pensionär med full garantipension får exempelvis en högre disponibel inkomst 2010 jämför med 2009. Tillsammans med de skattesänkningar för pensionärer som genomfördes 1 januari 2009 innebär det att en garantipensionär fått totalt sänkt skatt med mellan cirka 3 500 och 4 400 kronor per år jämfört med 2006. För en pensionär med 150 000 kronor i inkomst blir den totala sänkningen under mandatperioden cirka 2 750 kronor per år. Samtidigt har bostadsbidragen förbättrats kraftigt flera år i rad.

Regeringen kommer i höstens budget även att föreslå en rad åtgärder som stärker incitamenten att starta, driva och utveckla företag i Sverige. För att förbättra de små företagens förutsättningar föreslås bland annat att egenavgifterna för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag sätts ned med 5 procentenheter eller sammantaget 1,2 miljarder kronor.

Jag tycker det känns bra att även 2010 kunna genomföra en skattesänkning för pensionärerna. Visserligen vet vi idag att pensionerna är helt beroende av att fler löntagare arbetar mer, och att jobbskatteavdraget därför är av stor betydelse för att pensionerna ska öka kommande år. Men i en tid då pensionerna naggas i kanten av lågkonjunkturen känns det bra att också kunna kompensera pensionärer med lite lägre pensioner genom att samtidigt sänka skatten. Pensionärerna med lägst pensioner kommer därmed faktiskt att få ökad köpkraft 2010, och det är högst rimligt. Jag kan också konstatera att pensionärerna aldrig i modern tid fått så stora skattesänkningar som de fått de senaste åren, och att pensionerna, trots den trista sänkningen som väntar kommande årsskifte, totalt under mandatperioden ökat ordentligt,. Kommande år hoppas jag vi kommer att kunna fortsätta skattesänkningarna för pensionärerna.

Jag tycker också det känns mycket bra att egenavgifterna för småföretagare sänks, det kommer tillsammans med förändringarna i trygghetssystemen för småföretagare (som jag berättade om igår) att göra det betydligt intressantare att driva företag. Och sådana behöver vi fler av i Sverige!

Det samlade skattetrycket minskar alltså med ytterligare 15 miljarder, och det gör att Sverige tar ännu ett steg mot en rimligare beskattning av svenska folket. Det skickar också en signal om huvudprincipen att det är löntagarna och pensionärerna som i utgångsläget äger sina pengar, och inte staten! Det är en ordentlig kontrast mot den rödgröna rörans tanke att gå till val på skattehöjningar för allt och alla, och med synsättet att staten egentligen äger alla dina pengar och bestämmer hur mycket du möjligen själv ska få behålla. De politiska alternativen är tydligare än någonsin inför kommande valrörelse.2009-09-18 Småföretagare är också människor!

I dag presenterade regeringen 10 viktiga reformer i trygghetssystemen för företagare - de flesta av dem helt i linje med förslag i mina tidigare riksdagsmotioner.

Ett av Alliansens vallöften var att förbättra tryggheten för företagare. Nu föreslås därför en stort antal reformer inom sjukförsäkring, föräldraförsäkring och arbetslöshetsförsäkring för att göra det mer rättvist att vara företagare och för att fler ska våga satsa. Det ska bli tryggare för den som vill bli företagare, för den som är företagare och för den som vill anställa. Regeringen avsätter 480 miljoner kronor för reformerna.

Jag har själv engagerat mig hårt för småföretagarnas trygghetssystem sedan jag blev invald i riksdagen, och har bland annat skrivit flera riksdagsmotioner om dessa frågor, exempelvis Egenföretagare och det sociala skyddsnätet (tillgodoses i punkt 3 nedan), Utvärdera företagens kostnader för sjuklöneansvaret (tillgodoses i punkt 10 nedan), och inte minst Översyn av de sociala ersättningssystemen för egenföretagare (tillgodoses bland annat i punkt 4, 5, 6 och 7 nedan). Jag är självklart väldigt glad och nöjd över att ett flertal av dagens förslag från regeringen stämmer väl överens med mina motioner, och det känns väldigt bra att Sverige äntligen har en regering som inser att en liten enmansföretagare har precis samma behov av samhällets trygghetssystem och stöd som en löntagare! Alla dessa reformer av trygghetssystemen tror jag kommer att medföra att många fler vågar ta steget från att vara anställd till att bli egenföretagare.

Dagens förslag från regeringen:

1. För att underlätta övergången från anställning till företagande föreslås ett uppbyggnadsskede på två år i sjuk- och föräldraförsäkringen för egenföretagare (de som driver enskild firma eller handelsbolag). Det betyder att egenföretagare under denna period får rätt till sjukpenninggrundande inkomst (SGI) motsvarande vad en anställd skulle få.
2. Större trygghet i arbetslöshetsförsäkringen för företagare under ett uppbyggnadsskede. Under de första två åren efter start kan företagare få arbetslöshetsersättning baserad på den inkomst som företagaren hade som anställd före starten.
3. Egenföretagare ges möjlighet att välja längre karenstid i sjukförsäkringen. Regeringen förslår att karenstiden utökas från en dag till sju dagar för egenföretagare, vilket kommer att medföra sänkt egenavgift med 0,74 procentenheter. Regeringen föreslår dessutom att egenföretagare på samma sätt som i dag ges möjlighet att välja en längre karenstid, nämligen 14, 30, 60 eller 90 dagar.
4. ”Jämförelseinkomsten” för egenföretagare i sjuk- och föräldraförsäkringen tas bort. Detta innebär att en direkt diskriminering av småföretagare upphör.
5. Egenföretagare som tar ut tillfällig föräldrapenning ska kunna göra det på jämlika villkor som anställda. Egenföretagare är i dag diskriminerade när det gäller beräkningsgrunder för uttag av tillfällig föräldrapenning i förhållande till anställda, och denna diskriminering avskaffas nu.
6. Möjligheten till havandeskapspenning på grund av risker i arbetsmiljön för företagare ska analyseras. Idag saknar företagare möjlighet att få havandeskapspenning på grund av risker i arbetsmiljön. Därför ska Arbetsmiljöverket få i uppdrag att utreda frågan.
7. Ökade incitament att driva företaget vidare även när företaget tillfälligt går sämre, genom förändring av sättet att beräkna dagsförtjänsten i olika ersättningsystem.
8. Enklare att göra uppehåll i näringsverksamheten och få arbetslöshetsersättning. Förslaget innebär att verksamheten som utgångspunkt inte behöver avvecklas utan huvudsaken är att det inte vidtas några åtgärder i verksamheten. Reformen innebär att det blir enklare och därmed mindre tidskrävande att handlägga ärenden när företagare söker arbetslöshetsersättning.
9. Tydligare regler för kombinatörer och för personer som driver företag som bisyssla. Företagare ges ökade möjligheter att fortsätta att fortsätta driva sitt företag som bisyssla samtidigt som man erhåller arbetslöshetsersättning för att man mist sin huvudsakliga anställning. Vidare ska reglerna i arbetslöshetsförsäkringen bli tydligare för dem som kombinerar anställning med företagande. Syftet är givetvis att underlätta för en arbetslös att utveckla sitt företag för att skapa sig en ny försörjning.
10. Generellt högkostnadsskydd avseende sjuklönekostnader för arbetsgivare. Regeringen vill att det ska bli mindre riskfyllt för företagare att anställa, och föreslår därför ett generellt högkostnadsskydd som omfattar alla arbetsgivare. Det ger arbetsgivaren möjlighet att få ersättning från Försäkringskassan för sjuklönekostnader som överstiger två och en halv gånger den genomsnittliga sjuklönekostnaden som samtliga arbetsgivare har för sina anställda. Reformen beräknas kosta 380 miljoner kronor per år.2009-08-18 Missbruk av skrotningspremie i Tyskland

Organisationen Gröna Bilister uppger i sitt nyhetsbrev att ca 50 000 bilar som officiellt skrotats med statligt stöd illegalt verkar ha exporterats till Afrika. Miljöorganisationen DUH bedömer att antalet fördubblas till årsskiftet och kritiserar tyska staten för bristande kontroll. Den som i Tyskland skrotar sin bil äldre än nio år får €2 500, dvs runt 27.000 kronor, vilket jag kritiserade på bloggen den 21 april.

Risken för missbruk vid så stora skrotningspremier är ännu ett skäl att inte införa liknande system i Sverige. Oavsett kontroll går det inte att vara säker på att skrotningspremierna inte missbrukas när det finns så stora pengar i systemet. Och det är ju vare sig någon fördel för miljön eller bilindustrin om skattebetalarna betalar premier för att skrota ut bilar om dessa sedan ändå säljs vidare till andra länder.2009-08-07 Vi gör mycket och vi gör det fort

I går angrep Nima Sanandaji från Skattebetalarnas förening i en artikel i Borås Tidning Alliansregeringen för att ha för låg ambitionsnivå när det gäller politik för ett bättre näringsklimat och fler jobb. I artikeln efterlyses snabbare regel- förenklingar, uppluckring av arbetsrätten/turordningsreglerna, och ytterligare sänkta skatter. Jag har fått tillfälle att bemöta artikeln i Borås Tidning omgående, och idag har jag ett svar där jag konstaterar att:
* regelförenklingen pågår på ett strukturerat sätt i alla departement, och att regeringen faktiskt levererar och uppfyller sina vallöften inom detta område.
* oavsett vad man anser om turordningsreglerna i LAS så gick moderaterna till val på att inte göra några dramatiska förändringar under mandatperioden utan stöd av arbetsmarknadens parter, och jag tycker man skall ha respekt för att ett parti håller sina vallöften.
* knappast någon regering i modern tid så snabbt har sänkt så många skatter för både löntagare och företag, vilket bland annat innebär att Sverige inte längre har världens högsta skattetryck.

Jag ifrågasätter samtidigt att Sanandaji framhåller de senaste årens dramatiska skattesänkningar i flera östeuropeiska länder som ett föredöme, särskilt nu när vi fått facit och ser att många av dessa länders statsfinanser idag ligger närmast i ruiner till följd av finanskris och lågkonjunktur, och där man knappast klarat sig utan nödlån från andra länder i kombination med kraftiga nedskärningar av välfärden. I Sverige har vi visat att det går att sänka skatter och samtidigt hålla koll på statsfinanserna. Så tycker jag vi skall fortsätta.

I min artikel nämner jag att det faktiskt finns annat som också har betydelse för näringsklimatet i Sverige - exempelvis regeringens rekordsatsningar på forskning och infrastruktur, den omfattande reformeringen av hela utbildningssystemet och en stabil energipolitik. Jag konstaterar också att de svenska småföretagarna är riktigt nöjda med regeringens politik, allt enligt både Företagarnas och FöretagareFörbundets egna undersökningar. Att stödet för regeringens näringspolitik ökar samtidigt som världen går igenom en finanskris och en kraftig global lågkonjunktur tycker jag är ett bra besked om att Alliansens politik leder åt rätt håll, även om det självklart återstår mycket arbete inna Sverige har det näringsklimat som vi skulle kunna ha.2009-07-07 Vi måste stå emot förmyndarna

Efter en dryg veckas semester i Tavira i södra Portugal känns det lite motigt att komma tillbaka till förbuds- och kontrollsverige igen. Jag har noterat ilskan från oppositionen över avskaffandet av Apoteksmonopolet, och oron över att svenska folket inte skall kunna hantera friheten att köpa huvudverkstabeltter eller nässpray i livsmedelsbutiken. Att Sverige är enda landet i världen, förutom Nordkorea och Cuba, som fram tills nu haft ett statligt apoteksmonopol verkar inte hjälpa som argument, svenska folket är enligt politiker inom oppositionen och statliga experter så beroende av statliga pekpinnar och kontroll att man helst inte bör släppa en millimeter på detta. I Tavira, som är en relativt liten Portugisisk stad, finns minst fyra apotek bara i centrum. Jag tvivlar på att portugiserna är mer läkemedelsberoende än svenskarna.

Och nu vill kristdemokraterna höja alkoholskatten. Ett ovanligt dumt förslag. Den höga svenska alkoholskatten gör redan att svenska bryggerier konkurreras ut av utländska, och medför samtidigt extrem privatimport från utlandet och därmed stort utbud av alkohol som säljs vidare till ungdomar. Onödigt stora förråd av alkohol hemma i hushållen är knappast heller något som minskar konsumtionen vare sig bland ungdomar eller vuxna. Återigen en jämförelse - i Tavira i Portugal säljs både vin och sprit i livsmedelsbutikerna. Under de tio dagar jag varit i landet har jag inte sett en enda berusad portugis. Däremot en del överförfriskade turister.

När skall svenska politiker och "myndighetsexperter" inse att personligt ansvar aldrig går att ersätta med regler, förbud, straffbeskattning och kontroller? Det är ju precis tvärtom - ju mer klåfingriga politikerna blir, desto mindre ansvar återstår för den enskilde människan.2009-07-01 Bara Nordkorea och Cuba kvar...

I dag upphör Apotekets monopol på försäljning av läkemedel. Det innebär att endast Nordkorea och Cuba har kvar ett apoteksmonopol. I alla andra länder i världen har monopolet slopats. Sveriges Farmacevtförbund uppskattade förändringen så mycket att man firade lagändringen med en fest med disco i Almedalen igår kväll. Många apoteksanställda är tydligen sugna på att starta egna Apotek.

Den 1 november sker ytterligare en förändring. Då upphör Apotekens monopol på försäljning av vissa receptfria läkemedel som huvdverkstabletter och nässpray. Det innebär att vi som bor på landsbygden inte längre behöver köra till närmaste Apotek för att handla och anpassa oss efter Apotekets öppettider. Från och med den 1 november får människor rätt att handla ett urval av receptfria läkemedel på bensinmacken eller i mataffären.

Det är viktigt att känna till att försäljning utanför Apotekets ram kommer att vara noga reglerad av hänsyn till patientsäkerheten. Det innebär bland annat åldersgräns på 18 år, att vissa läkemedel kommer att säljas i mindre förpackningar för att motverka missbruk, samt att läkemedel skall förvaras utom räckhåll för allmänheten eller under direkt uppsikt av butikspersonalen. De läkemedel som kommer att kunna köpas i butiker beslutas av Läkemedelsverket, och det gäller sådana läkemedel där biverkningar är sällsynta. I stort blir det samma läkemedel som idag säljs hos Apoteksombuden.

Den politiska oppositionen tror inte att svenska folket kommer att kunna hantera detta, utan vill behålla förmynderiet och vill att Sverige skall fortsätta att utmärka sig i världen med ett statligt apoteksmonopol. Vi inom Alliansen litar däremot på människornas förmåga att fatta egna beslut. Ännu ett monopol faller idag, ännu lite mer makt flyttas från myndigheterna till den enskilde medborgaren!2009-06-30 Många artiklar...

Inte bara riksmedia och lokala media har uppmärksammat Företagarnas utnämning av mig till Alliansens mest företagsvänliga riksdagsledamot, utan även många ekonomi- och facktidningar och olika nättidningar. Här två exempel på artiklar (Borås Tidning respektive Markbladet):

2009-06-29 Kommentar från Företagarna i Västra Götaland

Företagarna i Västra Götaland kommenterar min utmärkelse som Alliansens mest företagsvänliga riksdagsledamot på sin lokala hemsida. Visst stämmer det att jag försöker delta i lokala företagsaktiviteter så ofta jag har möjlighet, och det är faktiskt så att många av de förslag jag på olika sätt fört fram i riksdagen under året från början växt fram vid verkliga samtal med småförtagare av kött och blod.2009-06-29 "Han är bäst i riksdagen"

Även Dagens Industri uppmärksammar med denna rubrik att jag är Alliansens (och även riksdagens) flitigaste när det gäller företagarinitiativ. Lite extra kul är det att läsa läsarnas kommentarer till artikeln!2009-06-29 Mediaintresse...

Många riksmedia uppmärksammar Företagarnas utmärkelse (TT, DN, SvD, Sveriges Radio, Borås Tidning, Göteborgs-Posten mfl), och flera av dem konstaterar att jag haft absolut flest initiativ av alla granskade riksdagsledamöter, och betydligt fler än de främsta inom oppositionen, varför man i artiklar hastigt och lustigt utser mig inte bara till Alliansens utan hela Riksdagens mest företagsvänliga ledamot. Nåja, det får väl vara hur det vill med den saken, men det är förståss kul att läsa alla positiva kommentarer!2009-06-28 Jag är Alliansens mest företagsvänliga riksdagsledamot!

Organisationen Företagarna har i sin årliga ranking utsett mig till Allianspartiernas mest företagsvänliga riksdagsledamot.

Jag skulle ljuga om jag inte sa att jag är väldigt stolt och glad över denna utmärkelse, eftersom jag alltid sett företagandet som en av de viktigaste grundstenarna i ett bra samhälle. Anledningen är enkel. Alla politiker har förslag och idéer till förbättringar av samhället, men skall man kunna åstadkomma allt det man vill så krävs det fler och starkare företag som anställer, och inte minst glada företagare som tycker företagandet är roligt och som inte upplever sig motarbetade av politikerna. Utan företag inga jobb, utan jobb inga skatteintäkter som kan användas till välfärd och andra viktiga samhällsuppgifter. Konstigare än så är det egentligen inte! I den här filmen berättar jag mer om varför jag tycker företagsfrågorna är så viktiga för Sverige.

Många av mina initiativ handlar om konkreta regelförenklingar, översyn av regler kring tillstånd, kontroller och miljötillsyn. Sådant som direkt påverkar den enskilde företagarens vardag. Onödigt krångel och byråkrati kostar onödigt mycket tid och pengar och gör det dessutom lite tråkigare att vara småföretagare. Jag har också föreslagit en genomgripande analys av sjuklöneansvarets effekter för småföretagen, och lagt en del förslag inom skatteområdet och energiområdet.

Jag har fått frågan om vilket av mina initiativ som jag tycker är enskilt viktigast för småföretagandet. En mycket svår fråga! Men om jag skall nämna något så får det nog bli frågan om osund konkurrens från offentlig sektor. Alla politiker säger att de vill ha ett bra företagsklimat och starka växande företag som anställer fler. Det minsta vi då kan göra är att se till att vi inte som politiker aktivt motarbetar privata företag genom att konkurrera ut dem med skattefinansierad verksamhet. Detta är dessutom en fråga som vi som politiker råder över och direkt kan påverka genom våra egna beslut.

Mitt stora intresse för företagande hänger mycket ihop med mitt tidigare arbete som jurist på en av de stora affärsbankerna. Jag arbetade mycket med företagsfrågor, allt från generationsskiftesplanering till skatter, kreditgivning och juridik under mina år på banken, och fick väldigt bra insyn i företagandets villkor. Dessa kunskaper är mycet värdefulla att ha med sig som riksdagsledamot.

Jag tackar så väldigt mycket för utmärkelsen!
Jag vill också passa på att tacka alla de som redan hört av sig under dagen och gratulerat sedan Företagarnas och mitt eget pressmeddelande gick ut. Det är givetvis en mycket trevlig uppmärksamhet och uppmuntrar till fortsatt arbete för ett bra företagsklimat i Sjuhärad och i Sverige.

Läs Företagarnas pressmeddelande här.2009-06-28 Pressmeddelande


Pressmeddelande 2009-06-28


Jan Ericson (M) är Alliansens mest företagsvänliga riksdagsledamot

Organisationen Företagarna har i sin årliga ranking utsett Jan Ericson (M) till Allianspartiernas mest företagsvänliga riksdagsledamot. Resultatet presenterades i Almedalen idag.

"Jag är naturligtvis väldigt stolt och glad över denna utmärkelse, eftersom jag alltid sett företagandet som en av de viktigaste grundstenarna i ett bra samhälle. Utan företag inga jobb, och utan jobb inga skatteintäkter som kan användas till välfärd och andra viktiga samhällsuppgifter." säger Jan Ericson.

"Jag har fått frågan om vilket av alla mina initiativ som jag tycker är enskilt viktigast för småföretagandet. Måste jag välja något får det nog bli frågan om osund konkurrens från offentlig sektor. Alla politiker säger att de vill ha ett bra företagsklimat och starka växande företag som anställer fler. Det minsta vi då kan göra är att se till att vi inte som politiker aktivt motarbetar privata företag genom att konkurrera ut dem med skattefinansierad verksamhet. Detta är dessutom en fråga som vi som politiker råder över och direkt kan påverka genom våra egna beslut." fortsätter Ericson.

Utförligare kommentarer finns på Jan Ericsons blogg idag, http://www.ericsoniubbhult.se. Han nås även på mobiltelefon 073-9558919 för ytterligare kommentarer.
2009-06-22 Stora EU-bidrag till krisdrabbade Sjuhäradsföretag

Europeiska socialfonden har beviljat 18 miljoner kronor i bidrag till företag i Sjuhärad och Halland. Pengarna ska användas för kompetensutveckling i drabbade företag inom bil- och tillverkningsindustrin, som alternativ till uppsägningar. Projektet ska även främja samverkan och strategisk utveckling mellan berörda företag och kommuner.

Sammanlagt har 28 företag fått pengar, mer parten av dem ligger i Sjuhärad. 11 företag finns i Ulricehamn, fyra i Tranemo, ett i Svenljunga, 7 i Mark, ett i Borås och fem i Hallands Län.

Sverige har skjutit till ett antal miljarder till Europeiska Socialfonden som delfinansiering för att svenska företag skall kunna få stöd från fonden. Det normala är att staten medfinansierar hälften av kostnaden för de sysselsättningsprojekt som Europeiska socialfonden stödjer. Uppskattningsvis hälften av det stöd som nu är beslutat, ca 9 miljarder, betalas alltså av den svenska staten.2009-06-03 Amerikansk högrisksatsning knappast en bra modell för Sverige

Detaljerna kring GM:s konkurs och rekonstruktion har kommenterats en del i pressen de senaste dagarna, och från den politiska oppositionen i Sverige hörs röster för att den svenska regeringen borde göra likadant. Men vad är det egentligen den amerikanska regeringen har gjort för att försöka rädda GM?

Det nya rekonstruerade GM ska ägas till ungefär 60 procent (!) av den amerikanska staten och till 12 procent av den kanadensiska staten. Facket, som gått med på försämringar i löner och pensionsförmåner, får en post på 17,5 procent i det nya bolaget, och fordringsägarna, som skrivit av sina skulder, tio procent.

Amerikanska staten blir motvilligt största ägare till ett nytt GM enligt president Obama. Enbart "för att rädda jobb och slippa de enorma följderna för hela ekonomin om GM gått omkull". Totalt satsar USA 50 miljarder dollar, inräknat tidigare lån, på att rädda GM, vilket motsvarar 380 miljarder kronor. "Jag är helt övertygad om att om det här sköts rätt kan ett nytt GM ta upp konkurrensen med biltillverkare från hela världen och åter bli en viktig del av Amerikas ekonomiska framtid", sade Barack Obama på en presskonferens i måndags. Samtidigt är det tydligt att det ändå blir dramatiska förändringar. GM kommer att stänga ett tiotal fabriker, säga upp runt 20.000 anställda, och avveckla ett antal återförsäljare. Dessutom drabbas givetvis underleverantörerna genom en minskad produktion.

Man kan konstatera att det inte är någon liten prislapp som den amerikanska staten betalar för att ta över ett konkursbo och försöka rädda en del av alla de jobb som är i fara. Motsvarande 380 miljarder svenska kronor (!) riskeras av de amerikanska skattebetalarnas pengar, utan att man egentligen vet om det leder till att GM överlever. Nästa gång GFM behöver pengar lär det dessutom bli svårt för staten att säga nej - nu är man ju själv delägare. Var slutnotan hamnar för amerikanska statens äventyrliga bilföretagande återstår att se. Hur amerikanska och kanadensiska staten, som givetvis emellanåt kommer att ha helt motstridiga intressen, skall kunna låta bli att försöka ge politiska pekpinnar till GM:s nya styrelse i olika frågor återstår att se, liksom hur bilarbetarfackets delägande kommer att påverka möjligheten för GM:s styrelse att ta korrekta affärsmässiga beslut. GM:s framtid känns verkligen allt annat än säker.

Den politiska striden i Sverige som följt efter beskedet från USA visar två saker:

För det första var det ju tur att den svenska regeringen inte lyssnade på Mona Sahlin och statsade svenska folkets skattepengar eller pensionspengar i Saab - då hade dessa pengar nu dragits in i den amerikanska konkursen och varit borta för alltid eftersom GM äger hela Saab och alla Saabs tillgångar. De naiva uttalandena från IF Metall:s ordförande och från Mona Sahlin att "tanken aldrig varit att svenska skattepengar skulle hamna i USA" visar bara att de inte vet hur det fungerar i verkligheten när små svenska företag ägs av stora globala företag. Det är lite skrämmande att Mona Sahlin som vill bli statsminister och tidigare varit näringsminister har så bristfällig kunskap om detta.

För det andra är jag oerhört tacksam över att ha en så klok svensk regering som - till skillnad från USA:s president - inser att staten faktiskt inte är den bästa ägaren till industriföretag. Ett sådant äventyr som statligt ägda svenska bilföretag skulle riskera både statens ekonomi och de bilföretagens framtid. Volvo och Saab behöver seriösa privata ägare som är beredda att driva företagen. Först när dessa nya ägare förklarat sig redo är det dags för svenska staten att lämna garantier för krediter i Europeiska Investeringsbanken.2009-06-01 Avdragsrätt för hushållsnära tjänster en bra affär - för alla
- och de flesta som sökte skattereduktion 2007 hade låga eller normala inkomster

Nästan 99 000 svenskar ansökte om skattereduktion för hushållsnära tjänster under 2008. Det visar färsk statistik från Skatteverket. Det är nästan en fördubbling jämfört med 2007. Enligt Radio Sjuhärad är det 2.183 personer i Sjuhärad som har ansökt. Flest är det i Borås (1.122 personer), i Mark (423 personer), samt i Ulricehamn (298 personer).

Enligt Skatteverket är det städning och trädgårdsarbete toppar listan och i genomsnitt får varje sökande 4300 kronor i skattereduktion. Om man tar den summan gånger antalet sökande innebär det att den totala skattereduktionen i landet uppgår till 425 miljoner kronor, dvs arbete har utförts för 850 miljoner kronor. Det skulle motsvara ca 2.000 helårstjänster. Statens "kostnad" per helårsarbetstillfälle blir då ca 200.000 kronor. Eftersom varje anställd betalar inkomstskatt och arbetsgivaren betalar arbetsgivareavgift, moms och skatt, så är det min uppskattning att reformen kostar väldigt lite netto för statskassan. Och då räknar jag inte in kostnaden som staten har för a-kassan om personen som utför arbetet i stället skulle varit arbetslös. Jag räknar inte heller in vinster av att en del tidigare svarta tjänster blivit vita. Inte heller tar jag hänsyn till eventuellt ökade möjligheter för den som köper tjänster att i stället arbeta lite mer. Jag har inte heller räknat med att en del av dem som köper tjänster kanske passar på att köpa till ytterligare tjänster av samma företag utan att ha rätt till skattereduktion. Tar man med även alla dessa effekter lär skattereduktionen för hushållstjänster vara en riktigt bra affär även för staten. Visst kan man invända att en del av dessa jobb skulle utförts även utan skattereduktion. Men jag vet av egna kontakter med branschen att man har sett en mycket stor ökning av uppdrag från privatpersoner. Nu fyller vi ju på även med HUS-avdraget (fd ROT-avdraget) och hoppas på ännu större effekter i from av nya jobb.

Under dagen har SCB också presenterat statistik över de skattereduktioner för hushållsnära tjänster som beviljades under det första året, 2007, när reformen trädde ikraft vid halvårsskiftet. Då var det ca 46.000 personer som ansökte. SCB skriver i ett pressmeddelande att "höginkomsttagare utnyttjar reduktionen mest", vilket är en minst sagt märklig beskrivning. SCB berättar att 4% av personer med en inkomst över 500.000 kronor utnyttar skattereduktionen, medan endast 3 promille av personer med inkomst under 300.000 utnyttjar möjligheten. Denna "nyhet" blir givetvis politiskt intressant med denna vinkling.

Om man i stället roar sig med att titta i SCB:s egna siffror kan man konstatera att endast 3,5% av Sveriges befolkning har en inkomst över 500.000 kronor per år! Om 4% av dessa 3,5% utnyttjar avdraget innebär det endast ca 13.000 personer. På motsvarande sätt kan man se att det är 83,6% av Sveriges befolkning som har en inkomst under 300.000 kronor. Om 3 promille, dvs 0,3%, av dessa utnyttjar avdraget blir det ca 23.500 personer. Man kan alltså lika gärna skriva att det är nästan dubbelt så många med en inkomst under 300.000 kronor per år som sökt skattereduktion för hushållsnära tjänster jämfört med dem med de allra högsta inkomsterna. Men då blir förstås inte nyheten lika politiskt intressant för journalister på vänsterkanten.

SCB bekräftar också i sin rapport att skattereduktionen var vanligast bland personer över 75 år, främst bland kvinnor. I övrigt är det unga familjer med barn som mest utnyttjar möjligheten. Det skall bli spännande att se utvärderingen för 2008 och hur de 99.000 personerna som yrkat skattereduktion för detta år fördelas bland befolkningen.2009-05-19 Rekordstarkt stöd för regeringens näringspolitik
Figur från Företagarnas hemsida


Organisationen Företagarna redovisar idag en ny mätning av de svenska företagarnas syn på regeringens näringspolitik. 64% har förtroende för politiken, 9% saknar förtroende och resten är tveksamma. Det är det mest positiva resultat som uppmätts sedan Förtetagarna och SKOP började mäta förtroendet i juni 2008.

Jag tycker det är ganska intressant att de svenska företagarna, trots lågkonjunktur och finanskris, har större förtroende för regeringens näringslivspolitik idag än vad man hade i slutet av högkonjunkituren förra våren.

Ett litet moln finns över rapporten. De medelstora och stora företagen är mer positiva än de allra minsta småföretagen. Det är något jag tycker vi måste ta till oss. Mycket av regelverken i Sverige är fortfarande anpassat efter de största företagen, och det kommer att ta tid att förändra. Samtidigt vet vi att det är i de minsta företagen som jobben växer fram, medan de allra största företagen i framtiden kommer att ha allt färre anställda. Arbetet med att förenkla vardagen för småföretagen måste därför fortsätta med maximal fart, och lika viktigt är det att vi inte i onödan tar beslut om nya regelverk som hindrar småföretag att växa.2009-04-29 Blandade signaler från småföretagen

Småföretagsbarometern, som publiceras av Företagarna och Swedbank, visar att konjunkturen har försvagats i samtliga regioner och samtliga branscher, och nu är den sämsta sedan 1992. Situationen är värst inom tillverkningsindustrin, men även tjänstesektorn dämpas nu avsevärt. I Västra Götaland är läget något bättre än riksgenomsnittet. Mest positiv framtidstro har man i Skaraborg, sämst i Bohuslän/Dalsland, och Sjuhärad ligger någonstans mittemellan. 60 procent av företagen anser sig trots det svåra läget ha goda expansionsmöjligheter på sikt, och 32 procent av småbolagen i Västra Götaland ser dagens kris som en möjlighet att intensifiera satsningar på nya produkter och tjänster.

I en annan undersökning, opinionsinstitutet Skops mätning av företagens aktiviteter och förväntningar, visar det sig att det har blivit mer att göra i de mindre företagen än för tre månader sedan. Men det gäller bara företag med färre än 50 anställda. Bland de större har 25 procent mindre jobb är tre månader tidigare. De flesta företagen tror att läget är oförändrat de närmaste sex månaderna, vart tredje att de får mer att göra och en tiondel fruktar att läget blir sämre. Personalbehovet ökar något. Nu vill 17,5 procent anställa fler — tre procentenheter mer än i februari. 8,9 procent vill skära ner på personalen. Det är 1,4 procentenheter mindre än vid förra mätningen. 73,7 procent räknar med att behålla personalstyrkan oförändrad. Det är de små företagen som vill anställa mer folk, medan de större planerar för personalminskningar.

Dessa två undersökningar förstärker den bild jag får när jag träffar företagare och deras organisationer eller lyssnar på börsanalytiker och ekonomer. Den allra värsta paniken och chockartade tvärbromsningen inom näringslivet under vintern verkar äntligen släppa, och många börjar nu se framåt i stället. Om vi passerat botten och ser början på en långsam vändning uppåt återstår att se, men man kan ju alltid hoppas.2009-04-26 Hur mycket skall staten styra AP-fonderna?

Förra veckan beslutade regeringen om nya riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande ("Riktlinjerna för statligt ägda bolag") och om nya riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i AP-fonderna ("Riktlinjer för AP-fonderna").

När det gäller statligt ägda bolag anges i riktlinjerna ersättningsprinciper för ledande befattningshavare, som bland annat innebär att ett stopp för rörliga löner. Riktlinjerna gäller givetvis alla företag där staten har ett bestämmande inflytande, men även företag där staten direkt eller genom ett företag är minoritetsägare. I dessa fall innebär riktlinjerna att regeringen i dialog med övriga ägare bör verka för att riktlinjerna tillämpas så långt som möjligt.

Riktlinjerna för AP-fonderna innebär ett stopp för rörlig lön till de ledande befattningshavarna i fonderna. De säger vidare att AP-fonderna i företag där fonderna direkt eller indirekt är delägare bör verka för att de ersättningsprinciper som framgår av riktlinjerna och som motsvarar principerna för statligt ägda bolag tillämpas så långt som möjligt.

Regeringens riktlinjer har skapat en intern debatt inom Alliansen den senaste veckan. Kritikerna menar att regeringens beslut att på detta sätt försöka påverka AP-fondernas agerande är olämpligt, och i värsta fall skulle kunna bana väg för politiska pekpinnar för AP-fonderna även när det gäller vilka bolag man skall placera sina pengar i, vilket skulle kunna försämra pensionernas utveckling. Andra menar att det är på tiden att staten via AP-fonderna äntligen tar ett ägaransvar och aktivt motverkar orimliga bonusar, vilket snarare är ett sätt att förbättra avkastningen för pensionsspararna.

För egen del lutar jag åt den senare åsikten. AP-fondernas självständighet när det gäller placeringar måste självklart värnas. Politikerna skall självklart inte försöka styra de placeringar som AP-fonderna gör. Men regeringens riktlinjer när det gäller rörliga löner och bonusar påverkar knappast denna självständighet, eftersom riktlinjerna inte avser hur AP-fondernas pengar skall placeras - det är fortfarande fondstyrelserna som beslutar om detta. Riktlinjerna säger endast att AP-fonderna i de bolag där man väljer att placera pensionsspararnas pengar också bör verka aktivt på bolagsstämmorna för rimliga villkor och motarbeta orimliga bonusar. Det tycker jag är rimligt. Riktlinjerna är samtidigt till fördel för pensionsspararna eftersom oskäliga bonusar till AP-fondernas ledning eller i de svenska börsbolagen givetvis drabbar pensionsspararna negativt eftersom det äter upp en del av den avkastning som i stället borde läggas till pensionskapitalet.

Jag tror faktiskt att svenska folket förväntar sig att staten och AP-fonderna skall verka för att ta sitt ansvar som ägare i börsbolag, precis som stora försäkringsbolag och fonder bör göra detsamma för sina ägares bästa. Jag har mycket svårt att se att detta skulle kunna uppfattas som en politisk styrning av hur AP-fondernas pengar skall placeras, eller öka risken för politiska pekpinnar rörande själva placeringen i framtiden.

Om jag skulle ha någon invändning mot riktlinjerna skulle det väl snarare vara det absoluta stoppet för rörliga lönedelar. Som jag tidigare framfört på bloggen tycker jag sådana kan vara befogade i skälig omfattning och om de är tydligt kopplade till resultat och prestation. Men i det läge vi nu är där bonussystemen spårat ur fullständigt är det kanske bra att (för en tid?) säga stopp och fundera över hur systemen i en framtid eventuellt kan konstrueras för att uppfattas som rimliga och skäliga? Jag tycker också det är tilltalande om hela personalen i ett företag i så fall omfattas av eventuella bonussystem, och inte bara den högsta ledningen.2009-04-22 Läge för statligt stöd?

I kväll har jag träffat företrädare för alla de stora svenska bilföretagen - Volvo PV, Volvo AB, Saab och Scania, samt företrädare för underleverantörerna. Det var Bil Sweden som bjöd in till en aktivitet via Riksdagens fordonstillverkargrupp. Förutom allmänna frågor kring konjunkturläget och problemen inom fordonsindustrin var givetvis en given punkt dagens varsel i AB Volvo. Företaget varslade ju ca 1.500 personer idag. Representanter för bilföretagen framförde under kvällen bland annat önskemål om statligt stöd för vidareutbildning av personal som alternativ till uppsägning.

När jag nu är tillbaka på arbetsrummet läser jag om statsministerns kritik mot AB Volvo. Han ifrågasätter att ett företag som nyligen gav aktieägarna en utdelning på 4 miljarder kronor samtidigt begär statligt stöd för att klara verksamheten. Dessutom berättar Aftonbladets E24 att AB Volvo, som varslat 8.000 personer det senaste året, köper in två nya flygplan för 850 miljoner för att flyga sin ledningsgrupp. Samtidigt beklagar man sig för att staten inte lämnar tillräckligt stora stöd till fordonsindustrin.

Visst är det svårt att få ekvationen att gå ihop. Jag är stolt över vår regering med statsministern i spetsen som faktiskt vågar stå upp och värna om skattebetalarnas pengar, trots irritation från både företagsledningar och fackliga organisationer. Alla måste faktiskt lära sig att prioritera i tuffa tider. Det gäller både politiker och företagsledningar.
2009-04-21 Dags att riva villan och bygga en ny?

Skulle någon överväga på allvar att betala svenska folket en halv miljon av skattebetalarnas pengar för varje riven villa som är mer än 50 år gammal för att ägaren i stället skall bygga en ny med lägre energiförbrukning? Knappast. Men medge att det skulle få fart på byggindustrin. Tänk vilken fart det skulle bli på elektronikhandeln och vitvaruförsäljningen om vi alla fick 5.000 i skrotningspremie för att skrota alla våra fullt funktionsdugliga datorer, tv-apparater eller vitvaror. Eller tänk om vi alla skrotade vår gräsklippare från förra året och köpte en ny något miljövänligare nu i vår? En tusenlapp i skrotningspremie skulle sitta bra. Det finns knappast någon gräns för hur mycket man skulle kunna ta av skattebetalarnas pengar för att stimulera näringslivet, och ibland få vissa, något oklara, miljövinster på köpet. Så varför inte sätta igång och låta miljarderna rulla?

Okej, kanske en aning skruvade exempel. Men tyvärr inte så orimliga som det låter. Jämför bara med de höga skrotningspremier på bilar som man exempelvis satsat på i Tyskland. Där betalar man motsvarande ca 27.000 kronor för varje skrotad bil som är äldre än nio år, på villkor att man köper en ny max ett år gammal bil i stället. Man konstaterar nu nöjt att det ökat nybilsförsäljningen i Tyskland med 40%. Knappast förvånande - om man betalar så hög premie så kommer givetvis många att ta chansen att skrota bilen, även om denna trots allt är relativt ny, hyfsat miljövänlig och fullt funktionsduglig, och kunde rullat många år till. Tyskland tänker nu satsa ytterligare 5 miljarder Euro på att skrota halvnya bilar, vilket alltså motsvarar över 50 miljarder (!) svenska kronor. Är detta verkligen vettigt och väl använda pengar? Borde kanske Sverige följa efter?

Frågan är väl bara om det är någon vidare bra idé att tvinga skattebetalarna att betala ett högt bidrag till sig själva för att kasta eller förstöra hyfsat ny och fullt fungerande egendom, bara för att gynna en viss industri eller bransch (ibland under tveksam förevändning att man vill gynna miljön)? Skrotningsbidrag från staten är självklart inte gratis - det är ju vi själva som betalar via skattsedeln. Och sedan får vi betala ytterligare för mellanskillnaden för att köpa den nya bil som skall ersätta den som skrotats. För övrigt vet vi som bekant att de flesta bilar som säljs i Sverige är importerade från utlandet. Det betyder att endast en liten del av en svensk skrotningspremie verkligen skulle gynna svensk bilindustri - det mesta skulle tyvärr hamna i utländska bilföretags fickor. Det gör kalkylen ännu sämre för de svenska skattebetalarna.

Även miljönyttan med en skrotningspremie av tysk modell kan ifrågasättas. Den som kör omkring med en 15-20 år gammal bil och inte anser sig ha råd att köpa ny bil lär inte ha råd att utnyttja en skrotningspremie av tysk modell som ju kräver att man köper en ny eller maximalt ett år gammal bil i stället. I stället tvingas man av ekonomiska skäl att fortsätta köra med sin mycket gamla bil. Samtidigt skrotas alltså betydligt nyare bilar bort (i Tyskland nio år gamla bilar), i stället för att komma ut på begagnatmarknaden och erbjuda ett rimligt ekonomiskt alternativ för dem som kör ännu äldre bilar. Resultatet blir att halvnya bilar skrotas ut samtidigt som de äldsta miljöbovarna rullar vidare. Skrotningspremien blir mest en bonus för den som har råd och ändå har tänkt sig att köpa ny bil.

En låg skrotningspremie för att få bort bilvraken från våra vägar och från naturen kan man givetvis diskutera som en ren miljöinsats den dag statsfinanserna tillåter (även om det idag faktiskt är bilförsäljarna själva som har ansvaret för att ta tillbaka uttjänta bilar. Kostnaden är inbakad i nybilspriset). Men extrema bidrag från skattebetalarna enligt tysk modell för att skrota ut fullt funktionsdugliga fordon är naturligtvis nationalekonomiskt vansinne och ett mycket dyrt sätt att hålla produktionen uppe i en industri som länge haft problem med överkapacitet. Det är närmast pinsamt att höra företrädare för bilindustrin åberopa tveksamma miljöargument när alla vet att de bara försöker få olika subventioner för att kunna sälja nya bilar för att överleva. En överdriven utskrotning av halvgamla bilar är självklart ett stort slöseri med resurser som kunde använts bättre till annat. Detta tycker man Tysklands regering borde inse, och jag hoppas innerligt att den svenska regeringen även i fortsättningen står på sig och avvisar kravet på en hög svensk skrotningspremie, även om svensk bilindustri just nu lobbar för fullt för en sådan lösning.2009-04-16 Euro eller inte Euro?

Jag tillhör ju den minoritet av svenska folket som röstade ja till Euron i folkomröstningen 2003. Mitt beslut grundades den gången på den kunskap jag fått via mitt arbete inom bankvärlden och mina kontakter med näringslivet och olika fackliga organisationer, och jag kände att fördelarna med Euron som valuta övervägde nackdelarna. Men när folkomröstningsresultatet var klart var det tydligt att svenska folket ville behålla kronan. 56% av väljarna röstade nej och bara 42% ja. Detta resultat har dagens regering tydligt sagt att man tänker respektera. Någon ny folkomröstning blir det inte förrän man eventuellt ser en tydlig omsvängning i opinionen till stöd för Euron. Det tycker jag känns som ett rimligt ställningstagande i ett demokratiskt land.

När folkomröstningen ägde rum kostade en Euro ca 8.70 svenska kronor. Just idag ligger kursen runt 10,85, men priset på en Euro har varit uppe så högt som runt 11.50 i år. Uppenbarligen har Sveriges valuta tappat kraftigt i värde mot Euron, liksom mot alla våra grannländer (Danmark har visserligen sin egen valuta, men den är i princip fast knuten till Euron, vilket betyder att svenska kronor faller även mot den danska kronan). Kronfallet gör oss alla lite fattigare i takt med att importen av varor blir allt dyrare. En liten valuta som kronan har det alltid tufft i oroliga tider, det blir oftast Euro och Dollar som blir tillflyktsorten för internationella placerare. Många röster höjs därför idag för att vi borde byta kronan mot Euro så snabbt som möjligt, även om de flesta är överens om at kronan kommer att stärkas igen när finanskrisen lugnat ned sig.

Vid mina samtal med företrädare för näringslivet får jag en blandad bild. Rent principiellt vill man ha Euro i stället för kronor - det ger en stabilitet vid exportaffärer, tar bort valutrarisken, och gör det intressantare för utländska företag att investera i Sverige. Samtidigt medger man att kronförsvagningen under den nuvarande krisen faktiskt har lindrat problemen, minskat behovet av uppsägningar och förbättrat resultaten i många företag. Inte minst gäller detta inom Skogsindustrin, där man ser att de svenska företagen har klarat sig mycket bättre än de finska som ju ligger inom Euroområdet. En svag krona gör det lättare för svenska företag att exportera.

Personligen är jag mer tveksam till Euron idag än jag var vid folkomröstningen. Samarbetet inom EU och inom Euroområdet utsätts för extrema påfrestningar just nu. Länderna blir allt mer protektionistiska, ländernas enskilda ekonomier går inte i takt, och en räntenivå som passar ett land är inte den optimala i ett annat. Just nu tror jag det är utmärkt att Sverige står vid sidan och avaktar. Men skulle EU-länderna klara krisen bättre än andra delar av världen, och skulle Euron visa sig klara påfrestningarna är det ett styrketecken, då har Euron visat sig vara precis så stabil och stabiliserande som jag och andra JA-röstare trodde vid folkomröstningen. Resultatet tror jag då skulle bli att svenska folket blir mer positiva till Euron, och att det kan bli aktuellt med en ny folkomröstning. Skulle däremot Euroområdet lyckas sämre än omvärlden att hantera krisen, eller om det värsta skulle hända och hela Eurosamarbetet haverera, ja då kommer svenska folket att vara tacksamma för att jag och andra som röstade JA inte fick som vi ville, och att Sverige har kvar sin gamla krona. Vilket scenario vi får återstår att se. Personligen känner jag faktiskt ganska stor oro för Eurosamarbetets framtid. Fast för en gångs skull hoppas jag innerligt att jag har fel, för i grunden gillar jag fortfarande tanken på en gemensam europeisk valuta.2009-04-14 Ännu en liten ljusglimt i varselmörkret

I morgon presenteras regeringens vårproposition, och en viktig del är ett kraftigt extra stöd till kommuner och landsting (som jag berättade om på bloggen häromdagen). Men det är också en dyster läsning där regeringen uppskattar att arbetslösheten kan nå så högt som till 12% innan det vänder.

Vad passar då bättre än att balansera denna dystra prognos med en ljusglimt, som också bekräftar att regeringens politik lindrar krisen?

Den 4 april berättade jag på bloggen om hur småhustillverkaren Mjöbäcksvillan drog tillbaka samtliga varsel sedan orderingången ökat. I dag kommer beskedet att företaget Svedbergs i Dalstorp, som tillverkar badrumsinredning, nyanställer fyra personer. Dessutom kommer sju av de 19 som varslades i januari att få fortsätta sina anställningar till juni månad. Företagets VD säger till Radio Sjuhärad att man har fått lite mer att göra, främst tack vare ROT-avdraget och de låga lånekostnaderna. För att klara leveranserna är man helt enkelt tvungna att anställa igen.

Detta är två företag som påverkas av ROT-avdrag och lägre räntor. Det är bara att hoppas på liknande effekter inom hela byggbranschen.2009-04-08 Bankernas företagsutlåning ökar igen

ALMI Företagspartner har intervjuat 150 bankkontorschefer, och meddelade förra veckan i ett pressmeddelande att många bankkontor uppger att utlåningen till företag ökade under första kvartalet i år jämfört med sista kvartalet i fjol. Det är en vändning i den nedåtgående trend som hållit i sig sedan sommaren 2007. Ett av fyra bankkontor uppger en ökning och lika många anger en minskning. Det är en förbättring jämfört med förra årets sista kvartal då 38 procent uppgav att utlåningsvolymerna minskade. Fler kontorschefer är också optimistiska om utlåningen under kommande kvartal.

Det största hotet mot i grunden friska företag och deras anställda är idag brist på kapital. Själva grundförutsättningen för att krisen skall vända är att kapitalflödet på marknaderna börjar fungera igen. Beskedet från ALMI:s undersökning mycket glädjande, eftersom det visar att förtroendet på marknaden mellan olika aktörer sakta börjar återkomma. Statens löfte om bankgarantier har säkert spelat en mycket stor roll för detta, eftersom det skapar en trygghet att veta att staten ställer upp vid behov.2009-04-08 Liten komplettering kan rädda effekten av ROT-avdraget

De senaste veckorna har jag vid flera tillfällen träffat småföretagtare och näringslivsorgansiationer - bland annat Företagarna - och fått oroväckande signaler om att ROT-avdraget riskerar att inte få den positiva effekt som det borde få. I går lyftes frågan även i TV4:s Nyheterna och det framkom tydligt att många småföretagare i byggbranschen är oroliga för att åta sig arbeten som bygger på att kunden beviljas ROT-avdrag. Anledningen är att det nya systemet där kunden får rabatten direkt på fakturan (varefter Skatteverket betalar ut rabatten direkt till Byggföretaget) riskerar att orsaka kundförluster för företaget om det visar sig att kunden redan utnyttjat hela sitt avdragsutrymme och Skatteverket därför vägrar att betala ut ROT-avdraget till byggföretaget.

I grunden är det mycket positivt att kunderna kan få rabatten direkt på fakturan, och det är något jag själv jobbat aktivt för att införa. Inte minst passar det bra för hushållsnära tjänster som ofta handlar om begränsade summor vid varje tillfälle. Städföretag och andra som arbetar med denna typ av tjänster är också väldigt nöjda med det nya systemet med direktavdrag på fakturan. Risken för kundförluster är också små och eftersom fakturabeloppen ofta också är begränsade innebär en kundförlust oftast inga avgörande risker för företagen.

När det däremot gäller byggsektorn är läget lite annorlunda - här handlar det ofta om betydligt större summor vid varje enskilt uppdrag, och riskerna för en hantverkare att inte få betalt är större och betyder mycket mer för företaget. Jag har lyft problemet vid flera tillfällen, men fått till svar att avdragsrätten är så generös att det borde vara mycket liten risk att någon "slår i taket" när det gäller avdragsrätten. Jag kan förstå argumentet, men det hjälper ju inte om byggföretagen uppfattar saken annorlunda - det är de som skall ta den ekonomiska risken, inte politiker i riksdag och regering.

För egen del ser jag ett enkelt sätt att lösa problemet - när det gäller ROT-avdrag, dvs avdrag inom byggsektorn, borde man kunna låta företaget och kunden välja om man skall dra av ROT-avdraget direkt på fakturan, eller om man skall använda det gamla sättet som gällde tidigare, dvs att kunden ansöker om avdraget i efterhand och få summan avdragen från skatten. Det finns ju redan inarbetade rutiner för detta sedan tidigare, så det borde inte vara något stort problem att erbjuda båda alternativen. En orolig byggföretagare kan då komma överens med sin kund om denna lösning, och därmed slippa överväga att avstå från uppdrag. Jag kommer att argumentera för denna enkla och okomplicerade lösning på problemet om det framöver visar sig finnas behov för att komplettera regelverket. ROT-avdraget är helt enkelt för bra för att inte utnyttjas maximalt.2009-04-02 Det mest akuta hotet mot fotograferna verkar vara avvärjt

Trots omfattande protester från oroliga småföretagare inom fotobranschen tog regeringen idag beslutet att lägga över delar av ID-kortsfotograferingen till Skattemyndigheten. Men glädjande nog gäller beslutet bara inrättandet av en ny typ av ID-kort, och det gamla nationella ID-kortet kommer också att finnas kvar. Därmed kommer man fortfarande att kunna söka vanligt nationellt ID-kort via sin bank, och det kommer också att vara billigare än det nya ID-kortet. De flesta kommer därför säkert att välja den gamla modellen, och foton till dessa nationella ID-kort får fortfarande fotograferna ta. Det nya ID-kortet kommer främst att sökas av personer som har svårt att styrka sin identitet, exempelvis vissa invandrare, och de har tidigare haft svårt att få ID-handlingar och kunna legitimera sig. Nu löser regeringen detta problem, men utan att slå undan benen på fotograferna. Därmed verkar väl dagens beslut gott och väl, och fotograferna kan andas ut tills vidare.

Men dagens beslut skapar också risker. Jag är ganska säker på att skickliga företagslobbyister snart kommer att påpeka hur viktigt det är att Skattemyndigheten sköter all hantering av ID-kort. Det skulle innebära slutet för många fotoateljéer och göra många fotografer arbetslösa. Dessutom skulle kostnaderna för att få ett ID-kort öka, och giltighetstiden minska. Låt oss hoppas att regeringen klarar att stå emot sådana påtryckningar i framtiden och värna om småföretagarna.

Dagens beslut innebär att staten får ökade kostnader i och med att man måste investera i eller hyra mycket dyr fotoutrustning som skall placeras ut på Skattekontoren. Detta för att kunna tllverka ett ganska litet antal ID-kort. Kostnaden för det nya ID-kortet blir också dyrare för medborgaren än det gamla ID-kortet, och får dessutom kortare giltighetstid. Därför kan jag trots allt inte vara helt nöjd med dagens beslut - nya ID-kort hade kunnat administreras i samarbete med dagens fotografer - det hade blivit billigare både för staten och för den enskilde.

Tyvärr har jag en känsla av att de som förberett dagens beslut på tjänstemannanivå kan ha gått på samma aktiva lobbyism från ledande fotoföretag (alltså de som levererar den nya dyra fotoutrustningen) som den förra s-regeringen uppenbarligen gjorde när man tog bort passfotograferingen från fotograferna. Som moderat kan jag aldrig vara nöjd om man tar beslut grundat på mycket ihåliga säkerhetsargument och därmed motarbetar små enskilda näringsidkare. Men jag är trots allt hyfsat nöjd idag - det värsta scenariot som många befarat, nämligen att alla ID-kort skulle flyttas över till Skattemyndigheten, blev i vart fall inte verklighet denna gång. Kanske har allt vårt interna engagemang och alla protester från branschen ändå påverkat slutresultatet i rätt riktning?2009-03-31 Pinsamt AMF

Turerna kring AMF blir allt märkligare. Alla i styrelsen - både från Svenskt Näringsliv och från LO - verkar skylla på varandra, och verkar anse att de blivit förda bakom ljuset av någon annan. Ingen verkar ha slagits av tanken att man kanske själv borde ha läst sin egen årsredovisning ordentligt och ställt frågor eller begärt en ordentlig utredning eller granskning om något i årsredovisningen verkade konstigt. I stället har man år efter år skrivit under årsredovisningen.

Detta börjar arta sig till en av de större skandalerna på länge. En VD som verkar göra lite som han vill och inte ens verkar dra sig för att bryta mot regler för att flytta sina egna pengar för att slippa den värdeminskning som drabbar alla andra försäkringstagare, en arvodeskommitté som verkar ha beviljat VD förmåner som inte har beslutats av styrelsen, och en styrelse som skriver under avtal som man inte förstår och dessutom inte följer upp verksamheten och sköter sitt jobb. AMF:s slogan - "Lite mer att leva för" har samtidigt fått en helt ny innebörd. I år gäller denna slogan uppenbarligen endast AMF:s tidigare VD.2009-03-26 Som man ropar får man svar, Wanja!

Jag har fått flera mail som undrar varför jag inte kommenterat turerna kring LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin och AMF. Anledningen är helt enkelt att frågan om LO-ordförandens framtid är en sak för LO:s medlemmar, och inte något jag egentligen har någon synpunkt på.

Men visst kan man konstatera att en LO-ordförande som i nästan varje förstamajtal ifrågasatt höga chefslöner, bonusar, fallskärmar och pensionsavtal får problem när det sedan visar sig att hon själv varit med och godkänt ett av de mest extrema avtalen på många år i sin egenskap av styrelseledamot. När hon sedan påstår att hon blivit lurad eller inte känt till villkoren - trots att det stått uttryckligen angivet i AMF:s årsredovisning blir givetvis frustrationen hos LO:s medlemmar total. Hennes roll i socialdemokraternas partistyrelse blir också lite konstig - samtidigt som socialdemokraterna i debatten vill begränsa bonusar beviljar en av deras högsta politiker själv sådana bonusar.

Att LO-basen dessutom visat sig ha hela 24 olika styrelseuppdrag, och för detta drar in över 400.000 kronor utöver sitt höga arvode som LO-ordförande blir saken extra känslig. Ingen kan rimligen klara av så många styrelseuppdrag och göra ett bra jobb! Alla vi som är jurister och kan aktiebolagslagen, och motsvarande lagar för andra bolagsformer, vet att ett styrelseuppdrag medför ansvar. Ingen styrelseledamot kan i efterhand komma och säga att man inte vetat om innebörden i de beslut som styrelsen tagit. Om man inte är helt säker på att man förstå är man skyldig att fråga och begära fram fakta tills man är säker på att man vet vad man är med och beslutar.

När det gäller AMF skall man samtidigt vara ärlig och säga att hela styrelsen har ansvar för besluten om de extrema förmånerna för VD:n. Ansvar vilar både på LO-medlemmarna i styrelsen och representanterna från Svenskt Näringliv. Skillnaden är väl bara att styrelsemedlemmarna från Svenskt Näringsliv aldrig haft några problem med extrema villkor för ledande personer i börbolagen. Detta kan man beklaga, men det gör i vart fall att de slipper samma kritik för dubbemoral som drabbar LO:s ordförande.

Vågar man hoppas att alla skandaler kring bonusar och andra extrema förmåner till ledande personer de senaste månaderna kan leda till en tillnyktring inom hela näringslivet? Ett mycket välkommet utspel i den vägen gjorde moderaternas partisekreterare Per Schlingmann idag i en debattartikel på SvD Brännpunkt. Han skriver bland annat:

"I dessa tider när girighet och orimliga bonusar står i centrum är det viktigt att också se det ansvarstagande som finns i näringslivet. Det finns exempel på företag som aktivt använder sina resurser för att behålla och utveckla sina medarbetares kompetens. Det är motsatsen till de företag som trots förluster och varsel ändå delar ut bonusar. Ansvarstagandet märks också hos alla de småföretagare som kämpar sig fram, trots försämrade kreditmöjligheter och minskad efterfrågan.

Jag efterlyser ett näringsliv som kliver fram och bestämmer sig för att bli en aktör som bidrar till att ta Sverige ur krisen. Ägare som tar långsiktigt ansvar. Företagsledningar som förstår att vara förebilder för många och därför agerar därefter.

Finanskrisen borde innebära en välbehövlig nystart för hur stora företag agerar och vad som utgör ett modernt ledarskap. Jag vet att de finns. Nu är det dags att träda fram. Ett progressivt näringsliv behöver vi nu mer än någonsin."
2009-03-24 Regeringen stoppar bonuslöner för ledningarna i statliga bolag

Regeringen meddelar idag att man tänker stoppa alla bonuslöner till VD och ledningsgrupper i statliga företag. Med tanke på den allt intensivare debatten i media om bonuslöner var det ett väntat beslut. Statsminister Reinfeldt sa i TV ikväll att regeringen precis som alla andra nu har sett effekterna av bonussystemen och dess betydelse för finanskrisen, och därför dragit lärdom av detta. Därför omprövar man reglerna för bonus i statliga bolag. Jag uppskattar denna omprövning, och känner stor respekt för en regering som vågar göra detta. Jag är nöjd med att staten nu blir ett föredöme i dessa frågor, vilket var något jag efterlyste på bloggen den 4 mars.

I grunden tycker jag annars inte det är fel med bonuslöner i rimlig omfattning, vare sig till företagsledningar eller andra. Men det skall vara skäliga nivåer och kopplat till goda resultat, både individuellt och för företaget ifråga. Ackordslöner inom byggsektorn är ett exempel - det är en form av avtalad bonuslön som parterna är överens om och som oftast fungerar. Men med de överdrifter och helt orimliga nivåer som gällt, både inom statliga företag och på andra ställen är det utmärkt om staten nu tar steget och stoppar bonusöverdrifterna. Förhoppningsvis kommer näringslivet att följa efter.2009-03-24 Småföretagarna gillar regeringen

För ett år sedan ansåg småföretagarna att företagsklimatet i princip inte hade förbättrats alls av den nya regeringen. Det kändes väldigt tungt för alla oss som engagerar oss i dessa frågor. Därför är det extra trevligt att kunna konstatera att stödet för alliansregeringens politik från svenska småföretagare har ökat radikalt de senaste månaderna.

Landets småföretagare (företag med upp till 10 anställda) ger nämligen regeringen klart godkänt i en färsk undersökning som FöretagarFörbundet gjort. Hälften av de svarande småföretagarna, 49%, upplever att företagsklimatet blivit bättre under alliansregeringens tid. 39% upplever ingen större skillnad, och endast 12% upplever att klimatet försämrats. Med tanke på att en försvagad konjunktur brukar påverka den allmänna stämningen bland småföretagarna negativt innebär resultatet i undersökningen aktiskt ett riktigt bra betyg från svenska småföretagare. Och inte minst en uppmuntran för alla oss i Alliansen att i alla frågor kämpa för ännu bättre företagsklimat!2009-03-18 Alliansens strategi för att utveckla landsbygden

I en gemensam debattartikel undertecknad av oss riksdagsledamöter från Sjuhärad, tillsammans med näringsministern och miljö- och jordbruksministern, beskriver vi regeringens samlade stategi för landsbygdens utveckling. En fråga som är av mycket stor betydelse för stora delar av Sjuhäradskommunerna.2009-03-16 Besök på PO Medica

I dag har jag besökt medicinteknikföretaget PO Medica i Sparsör utanför Borås, efter inbjudan av organisationen Företagarna.

Först fick vi en presentation av företagets verksamhet av ägaren Per Olander. Man marknadsför kirurgiska instrument och implantat samt medicintekniska produkter till både offentlig och privat sjukvård i hela norden. Dessutom anordnar man konferenser och utbildningar i samarbete med sjukhus och företag. Kurserna hålls i de fantastiska lokalerna som förra året fick arkitekturpriset guldstolen för den djärva designen.

Det blev också ett långt samtal kring företagandets villkor och som vanligt fick vi med oss en hel del tankar att fundera videre på i riksdagen. En del av regeringens åtgärder fick ordentligt med beröm, samtidigt som man hade gott om förslag för att förbättra företagsklimatet ytterligare.
2009-03-14 Och så var det dags för nästa bonusskandal...
Uppdaterad

Media är på hugget just nu. Att hitta stora bolag som betalar ut extrema bonusar till sina ledningar är ju inte särskilt svårt. Normalt sett är det enligt min mening upp till aktieägarna att ifrågasätta bonusprogram på bolagsstämmor eller föreningsstämmor. Men i tider när bolag behöver statligt stöd av olika slag, eller när bolagens kunder drabbas av bolagens försämrade resultat sticker dessa bonusar i ögonen på oss alla. Det lär nog bli många avslöjanden i media framöver - ganska enkla avslöjanden eftersom det mesta enkelt går att läsa ut ur årsredovisningar och protokoll från bolagsstämmor och liknande.

Idag "avslöjar" Dagens Industri att AMF betalar ut 17 miljoner i bonus till ledningen samtidigt som värdet på de pensionspengar man förvaltar tappat 17 miljarder i värde under 2008. De tio ledande nyckelpersonerna kan få så mycket som en extra årslön i bonus.

När man vet att AMF ägs gemensamt av LO och Svenskt Näringsliv blir saken extra intressant. I styrelsen för AMF finns både Urban Bäckström från Svenskt Näringsliv och LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin, samt ytterligare en handfull personer från LO:s ledning och från Svenskt Näringsliv. AMF-bonusarna visar en tydlig sak - orimliga bonusar accepteras på alla ställen i samhället just nu. Alla är medskyldiga till att det ser ut som det gör - politiker, näringsliv och fackliga organisationer. Det krävs helt enkelt ett annat synsätt på det här med bonussystem, som i grunden kan vara något positivt, men som spårat ut fullständigt de senaste 10-15 åren. Medias och politikens hårda kritik mot bonussystemen är därför mycket nyttig.

Uppdatering: Det hann inte gå mer än en halv lördag så meddelade AMF att man backar från delar av sina bonusutbetalningar. Det är väl ingen särskilt vild gissning att det blir fler "bonus-pudlar" kommande veckor....2009-03-14 Ännu ett börsbolag fick krypa till korset...

Motiven för gigantiska VD-löner och styrelsearvoden i börbolagen brukar vara VD.s och styrelsens ansvarsfulla arbete. Det är kanske därför man blir så förvånad när dessa extremt välavlönade personer emellanåt visar så ofattbart dålig fingertoppskänsla och fattar beslut som allvarligt skadar det egna bolaget.

För några veckor sedan var det Volvo AB som tvingades dra tillbaka förslaget att öka på ledningens bonusar, samtidigt som man varslade personal och behövde statliga kreditgarantier för att får låna pengar av Europeiska Investeringsbanken. I går var det SEB:s tur - vid ett extra styrelsesammanträde beslutade man att dra tillbaka förslaget om höjd lön till VD och ledningsgruppen i banken. SEB skyller bland annat på att statens krav för bankgaranti medför att det inte gick att höja ledningens arvoden. Naturligtvis ett rent svepskäl, eftersom detta varit väl känt sedan länge. Men kanske bidrog statsminister Reinfeldts mycket tydliga besked igår, om att man inte tänkte vika en tum när det gäller dessa villkor, till att SEB:s ledning tänkte om?

Förhoppningsvis lär sig övriga börsbolags ledningar något av detta. Vill man ha stöd och hjälp av staten när tiderna är tuffa så får man faktiskt också acceptera de spelregler staten ställer upp. Sedan är det ju inte förbjudet att dessutom visa gott omdöme och lite eftertänksamhet när det gäller reaktionerna hos kunder, ägare och allmänhet på de beslut man fattar....2009-03-12 Inte särskilt lyckat, SEB

Som tidigare anställd och fortfarande kund i banken SEB smärtar det mig mycket att medge att jag faktiskt skäms över bankledningens och styrelsens hantering av löne- och bonusfrågan. Sällan har väl ett företag retat så många av sina egna kunder som SEB gjort denna vecka. Inte särskilt lyckat för den anrika bankens lönsamhet och rykte.

Visst är det bra att SEB avskaffar rörliga bonusar för de högre cheferna. Men att samtidigt höja de fasta lönerna så kraftigt som man gör är verkligen att utmana opinionen. Bankens aktiekurs har fallit dramatiskt, kreditförlusterna har ökat så kraftigt att man tvingas till en nyemission, och personalen minskas med ca 500 personer. I det läget kan man tycka att bankens VD Annika Falkengren, åtminstone de närmaste åren, skulle kunna nöja sig med sin årslön på 7 miljoner. Det är trots allt nästan 5 gånger så mycket som statsministern tjänar...

Ytterligare en nackdel för banken är att man nu diskvalificerar sig för det bankstödspaket som staten erbjuder. I villkoren för detta stöd ingår att bonus inte för betalas ut till ledningen, och att man inte får gå runt detta genom att höja de fasta lönerna. Statsministern sa idag uttryckligen att regeringen inte tänker vika sig när det gäller dessa villkor. Mycket rimligt tycker jag. Det är inte storföretagen som skall diktera villkoren för regeringens politik. Jag förvånas av att inte SEB lärde sig något av Volvos försök nyligen att öka på chefsbonusarna...2009-03-04 Staten borde givetvis vara ett föredöme

Diskussionerna om bonusersättningar fortsätter. Det är bra. I dag diskuterar media bonusersättningarna för förra året till AP-fondernas ledningar och förvaltare. Med tanke på att var och en av de fyra stora AP-fonderna gick med sisådär 45-50 miljarder i förlust förra året har jag lite svårt att se varför någon skulle förtjäna bonus. Men för all del, det kan ju finnas någon förvaltare som gjort ett riktigt bra jobb trots allt och skapat vinster eller begränsat förluster, och därför förtjänar bonus. Det är ju lite svårt att veta. När det gäller förra året så finns det givetvis också gamla avtal mellan medarbetare och ledning som reglerar detta, och det är givetvis svårt att bryta. Vi talar också oftast om bonus på helt andra nivåer, väldigt mycket lägre än de som gäller i börsbolagen.

Jag tycker annars att statens bolag och verksamheter skall vara mycket restriktiva med bonus. Visst kan en begränsad bonus för särskilt goda insatser vara positivt och skapa goda resultat. Men det skall då vara måttfulla ersättningar, kanske några extra månadslöner eller liknande - inte mångmiljonersättningar ovanpå en redan generös lön. Och verksamheter som går med förlust, inte klarar sina mål, eller som säger upp personal bör rimligen inte betala ut några bonusar alls.

Jag är nöjd med beskeden från finansminister Anders Borg i TV ikväll att även statens bonussystem skall ses över, och att det behövs någon form av gemensamt regelverk inom EU för att få bort bonusersättningar som är skadliga för samhället. Regering och riksdag kan inte styra börsbolagens bonusprogram, och vi kan knappast heller stoppa statliga bonusavtal som träffats före 2008 och som nu faller ut i enlighet med dessa avtal baserat på 2008 års resultat. Däremot kan vi självklart påverka framtida bonusprogram inom den statliga sektorn, och det tycker jag vi skall göra.

När man sedan ändå är igång tycker jag man borde se över löner och ersättningar inom hela den statliga sektorn. Är det verkligen rimligt att en generaldirektör för en myndighet eller en VD för ett statligt bolag tjänar mångdubbelt mer än Sveriges statsminister? Jag tycker faktiskt inte det.2009-03-04 Inga höjda bonuslöner till cheferna i AB Volvo

AB Volvo meddelar idag att man drar tillbaka förslaget om höjda bonusar till företagets 250 högsta chefer. Naturligtvis ett helt rimligt och logiskt besked. Konstigt bara att någon hade det dåliga omdömet att ens komma med ett förslag om utökade bonusar till cheferna samtidigt som företaget säger upp många tusen anställda...2009-03-02 Kan tillfällig lönesänkning rädda jobben?

Jag har suttit i möte med företagare hela dagen i Tranemo kommun, rapport kommer på bloggen efter besök på ytterligare några företag under morgondagen. På vägen hem idag hörde jag i Dagens Eko om överenskommelsen mellan IF Metall och flera arbetsgivareförbund inom industrin. Överenskommelsen om tillfällig lönesänkning, kombinerat med kortare arbetstid/ledighet/utbildning - som ett alternativ till uppsägning - kommer nog att diskuteras ganska intensivt inom fackföreningsrörelsen. Normalt brukar man inte förorda sådana lösningar, eftersom det inte finns någon garanti att en tillfällig lönesänkning hjälper för att rädda jobben. Detta argument har min egen fackliga organisation SACO framfört av och till under åren, grundat på erfarenheter från tidigare lågkonjunkturer när detta prövats på vissa företag.

Ett annat argument som ofta framförs mot tillfällig lönesänkning är att om man sedan ändå blir arbetslös så baseras a-kassan på den "tillfälligt" lägre lönen. När det gäller IF Metalls medlemmar är detta argument inte särskilt meningsfullt eftersom de flesta av deras medlemmar i industrin har så pass höga löner att de även efter en sänkning med 20% ligger över taket för maximal a-kassa. När IF Metalls ledning säger att a-kassan inte kommer att påverkas av överenskommelsen har man sannolikt rätt.

Är då avtalet bra eller dåligt? Det beror nog på vem man frågar. Personligen tycker jag det är svårt att kommentera överenskommelser mellan parterna om lönenivåer - det är egentligen inte en sak för politikerna att ha synpunkter på. Men jag tycker det är väldigt positivt att parterna talar med varandra i dessa svåra tider och att man har enats om en lösning som man tror kan rädda en del företag och deras anställda. Det är givetvis en styrka för den svenska modellen. Hur många företag och jobb som sedan verkligen kommer att räddas återstår att se. Företag som går riktigt dåligt och saknar likviditet överlever väl knappast enbart genom att lönekostnaden sänks med 20% för en del av personalen. Risken finns att företag med allvarliga problem blir tvungna att varsla ändå, förr eller senare.

Det mest positiva med överenskommelsen är väl att man måste komma överens lokalt på varje företag i varje enskilt fall. Det kommer förhoppningsvis att medföra att lönesänkning/permitteringslön kommer att användas mer selektivt och bara i de fall då både arbetsgivare och anställda verkligen är övertygade om att det skulle kunna påverka framtiden positivt.

Skulle det i efterhand visa sig att några företag överlevt på grund av denna lösning så kommer säkert mycket av kritiken att tystna. Skulle det däremot visa sig att lönesänkning var meningslös kommer nog inte metoden att prövas igen inom överskådlig tid.2009-03-02 Finns det någon gräns för girigheten?

Jag har träffat företrädare för Volvo AB flera gånger de senaste månaderna, och hört dessa be om statligt stöd "för att ha råd att vidareutbilda tillfälligt övertalig personal i stället för att varsla". Jag har tidigare påpekat på bloggen att de aktieutdelningar som kommit aktieägarna tillgodo under de goda åren inte är försumbara. Bara en liten del av dessa miljarder hade räckt långt för att bekosta vidareutbildning av personal under tiden som produktionen ligger nere till följd av finanskrisen. Chefsbonusarna under de goda åren har inte heller varit försumbara.

När Volvos arvodeskommitté nu förslår att 250 chefer skall få ännu större bonusar kommande år, samtidigt som anställda varslas om uppsägning blir man faktiskt ganska upprörd. Finns det verkligen ingen gräns för girigheten hos företagsledningen?

En sak är helt klar - företag som har råd med extrema chefsbonusar skall givetvis inte samtidigt få extra pengar av skattebetalarna. Även om oppositionen i Sveriges riksdag tycker det.2009-03-02 Företagsbesök i Tranemo, Limmared och Dalstorp


Pressmeddelande 2009-03-02

Riksdagsledamot Jan Ericson (m)
Telefon 073-9558919Besök hos drabbade underleverantörer till fordonsindustrin

Under två dagar, måndag och tisdag, kommer jag att besöka ett antal underleverantörer till fordonsindustrin. Det blir fyra företag i Tranemo, Limmared och Dalstorp som får besök; AP&T, Nexans, Eurobend och Drivesol. Samtliga besök gör jag tillsammans med Moderaternas kretsordförande i Tranemo, Tina Yngvesson.

Under måndagen kommer jag även att träffa Tranemo kommuns näringslivsansvarige, Kenneth Olsson, för att få en bild av hur fordonskrisen och lågkonjunkturen påverkar Tranemo kommun. Tranemo är en kommun med ett stort antal mindre och medelstora industriföretag, och det gör besöket extra intressant. Läget i Tranemo ger en bra bild av läget i Sverige.

Utrymme kommer även att finnas för möten med media.2009-02-28 Aftonbladet hittar jobben

I torsdags på väg till vår arbetsrättsdebatt krockade jag med arbetsmarknadsminister Littorin som just blev fotograferad av Aftonbladet precis utanför dörren till Kammaren. I dag har denna fotografering blivit till ett reportage i Aftonbladet.

Klicka på bilden så kan du läsa dagens reportage om de företag som vägrar acceptera krisen och som i stället växer och anställer fler!

Jag tycker Aftonbladets artikelserie "Nu lyfter vi Sverige" är mycket positiv. Det känns nästan lite ovanligt med sådana intitiativ från tidningarna, som ju mer brukar fokusera på mindre positiva saker...

2009-02-28 Kontraster

I en artikel i Dagens Industri igår kunde man läsa om hur näringsminister Maud Olofsson och resten av regeringen gör allt för att hjälpa Saab att hitta nya intresserade ägare. Saab Automobiles informationschef Eric Geers säger i artikeln att Saab och staten nu för en positiv och konstruktiv dialog, och att man samarbetar med regeringen för att försöka hitta en ny ägarlösning.

Enligt DI: uppgiftslämnare "använder regeringen sina diplomatiska kanaler för att dammsuga den globala marknaden på intresserade investerare till Saab". Och enligt samma källa har "regeringen redan hittat en stor och seriös intressent som den har vidarebefordrat till Saab/GM för vidare diskussioner". Regeringen försöker också underlätta för en ny ägare till Saab att få lån via Europeiska Investeringsbanken, EIB, genom att ge vissa löften om statliga garantier för sådana lån till en ny ägare av Saab. Av artikeln framgår att Saab Automobile nu fått åtta seriösa förfrågningar från intresserade köpare av bolaget.

I en mindre artikel på samma uppslag i DI kan man läsa om oppositionsledaren Mona Sahlin (s) som i torsdags gjorde veckans konstruktiva insats för Saab. Hon deltog i ett demonstrationståg i Stockholm där plakaten krävde "Förstatliga Saab".

Kontrasterna mellan politiska ansträngningar och meningslös populism kan knappast bli tydligare.2009-02-25 Tidningar skriver om fotografernas situation

Såväl Borås Tidning som Markbladet skriver om måndagens pressträff i Kinna om fotografernas situation och min fråga till Näringsministern.

Även i senaste numret av Dagens Handel kan man läsa om fotografernas oro.2009-02-23 Pressträff om fotografernas situation

Eftermiddagens pressträff hos Atelje Braun i Kinna blev riktigt bra. Fotograferna som fanns på plats (från Sandared, Tranemo och Kinna) fick utrymme att framföra branschens förslag till lösning, och det blev ett bra samtal. Fotograferna efterlyser en möjlighet att kunna bli certifierade eller få licens av myndigheterna att ta säkra foton som uppfyller alla krav. De anser inte att det är några problem för dem att ta sk biometriska foton med precis samma eller bättre säkerhetsnivå och kvalitet än dem som idag tas av polisen eller Vägverket (pass respektive körkort). Jag tycker denna idé är väl värd att pröva. Uppenbarligen är Sverige det enda landet i Europa som diskuterar lösningar som gör många fotogafer arbetslösa - i andra länder är fotograferna betrodda att ta alla sorters foton. Jag tycker inte att dagens regering skall upprepa det misstag som socialdemokraterna gjorde när man år 2005 tog ifrån fotograferna passfotona.

På väg till pressträffen blev jag också intervjuad av Radio Sjuhärad, som hade ett längre inslag om ämnet i Sjuhärad Direkt, bland annat med intervjuer för andra företrädare för branschen. Kommande dagar får vi se hur övriga media rapporterar kring frågan.

En sak måste också korrigeras, och det var jag också tydlig med att poängtera i min egen direktsända intervju. Det finns inget regeringsförslag i frågan ännu! Det enda som finns är ett utredningsförslag som bereds av tjänstemän på justitiedepartementet. Tyvärr talar Radio Sjuhärad på sin hemsida om "ett regeringsförslag" men det är alltså fel. Det jag försöker göra är att påverka frågan innan regeringen presenterar sitt förslag. Nu avvaktar jag också svar från näringsminister Maud Olofsson på min skriftliga fråga om hur hon vill verka för en rimlig balansgång mellan kravet på säkra identitetshandlingar och fotobranschens möjligheter att överleva. Det brukar ta någon vecka eller två innan man får svar från ministrarna.2009-02-23 Inbjudan till pressträff om fotografernas situation


Pressmeddelande 2009-02-23

Riksdagsledamot Jan Ericson (m)
Telefon 073-9558919


Inbjudan till pressträff:
Fotograferna alltmer pressade när staten tar över deras jobb


Under den tidigare s-regeringen fråntogs fotograferna passfotograferingen. Detta medförde enligt branschen att tusentals fotografer och deras medarbetare blev arbetslösa, samtidigt som staten tvingades göra stora investeringar i dyr utrustning och tillföra nya omfattande arbetsuppgifter till ett redan pressat polisväsende.

Regeringskansliet arbetar nu med förslag om att, helt eller delvis, ta ifrån fotograferna även körkortsfotografering och fotografering för ID-kort. Detta skall i stället hanteras av Vägverket respektive Skattemyndigheten, och skälen uppges vara krav på ökad säkerhet. Skulle detta bli verklighet riskerar det att innebära ytterligare ett hårt slag mot en redan pressad fotobransch, med ytterligare nedläggningar och uppsägningar som följd.

Fotobranschen har framfört hårda protester mot de förslag som nu diskuteras, precis som man gjorde när passfotograferingen förändrades. Jag har stor förståelse för att man reagerar när man upplever att staten tar över privat näringsverksamhet och därmed drar bort en stor del av basen för dessa småföretagares verksamhet. För mig är frågan i första hand en näringslivsfråga - i dessa bistra tider måste vi värna extra mycket om småföretagarna. 1.000 arbetslösa fotografer är precis lika allvarligt som 1.000 arbetslösa bilarbetare.

Med anledning av situationen inbjuds media att träffa ett antal fotografer från olika delar av Sjuhärad, och ta del av deras argument mot förändringen - och förslag till möjliga lösningar. Samtidigt kommer jag att presentera den riksdagsfråga i ärendet som jag ställt till näringsminister Maud Olofsson.

Pressträffen äger rum idag, måndag den 23 februari klockan 16.00 hos Atelje Braun, Boråsvägen 33, Kinna. Välkommen!
2009-02-22 Tyskland skärper också tonen mot GM

Den svenska linjen när det gäller statligt ägande eller kapitalinsatser/lånegarantier till Saab får nu allt mer stöd även i Tyskland, allt enligt en längre krönika på BT:s ledarsida idag. Frankfurter Allgemaine, en av Tysklands största tidningar, hyllar den svenska regeringen för den återhållsamma linje man visat mot vad tidningen kallar "GM:s försök till utpressning". Och en av Tysklands främsta bilexperter på tyska Centre for Automotive Research delar åsikten att det är meningslöst att idag skjuta till skattemedel till GM-koncenrnen, eftersom GM är "ett bottenlöst hål".

Även Tysklands förbundskansler Angela Merkel skärper nu tonen mot GM. Innan tyska staten kan tänka sig att ge stöd till Opel (som ju också ägs av GM) vill man se tydliga planer som visar hur Opel skulle kunna klara framtiden.2009-02-20 Mer om turerna kring Saab och GM

I dag har jag och min riksdagskollega Claes Västerteg (c) en gemensam debattartikel i BT där vi förklarar varför staten inte skall riskera skattebetalarnas pengar för att försöka rädda Saab. Staten skall stödja anställda och drabbade underleverantörer, men inte stoppa in pengar i amerikansk bilindustri!

Aftonbladet redovisar för övrigt igår en SIFO-mätning som visar att 50% av svenska folket stödjer regeringens linje att inte riskera svenska folkets skattemedel för att rädda Saab. 33% vill att statens skall satsa pengar i Saab, och 17% är tveksamma.

Fortfarande argumenterar vissa politiker på vänsterkanten för direkta statliga stöd till Saab. Det talas om 5 miljarder i engångsinsats, och det påstås att det skulle kosta mer om bilarbetarna blir arbetslösa. Fast man glömmer då förståss att det även skulle kosta att driva Saab vidare - uppskattningsvis minst en halv miljard per månad! Om man försiktigt antar att staten, utöver engångsinsatsen, dessutom skulle tvingas stå för driftsunderskotten under ytterligare ett år innebär det en total kostnad på 11 miljarder. Fordonskomponentgruppen uppskattar att om Saab avvecklas helt blir ca 4.000 anställda av med jobbet, och ytterligare lika många kan tvingas sluta hos underleverantörerna, alltså totalt 8.000 personer. Om man delar 11 miljarder med 8.000 personer så skulle varje "räddat jobb" i så fall kosta ca 1,4 miljoner kronor. Om man antar att personalen ändå skulle reduceras, eller att staten blir ägare under längre tid blir kostnaden per räddat jobb ännu högre. Och skulle Saab till slut ändå tvingas stänga är pengarna helt bortkastade. Visserligen är alla dessa siffror bara räkneexempel baserat på lösa antaganden från media, men det visar ändå vilka storlekstal vi diskuterar.

Aftonbladet har många intressanta artiklar i gårdagens tidning. Bland annat nämner den (s)-märkte krönikören Lena Melin att GM nu tigger sammanlagt 300 miljarder (!) från USA, Kanada, Tyskland, Thailand, Storbritannien och Sverige för att kunna hålla företaget flytande ännu en tid. Lena Melin stödjer den svenska regeringens beslut att avvisa GM:s krav.

Det finns också en intressant artikel i Aftonbladet som berättar lite mer om turerna i ärendet och om regeringens stora ansträngningar att faktiskt hjälpa GM att rädda Saab genom att förmedla kontakter och en gräddfil rakt in till Europeiska investeringsbanken. Men GM nobbade alla erbjudanden!2009-02-18 "GM använder utpressning mot den svenska regeringen"

SAAB har gått med förlust i vart fall de senaste femton åren. Det var förlusterna som gjorde att den tidigare huvudägaren, Investor, inte ville behålla företaget utan sålde det till GM. De senaste tio åren har SAAB gått med sammanlagt över 25 miljarder kronor i förlust.

Detta skall man ha med sig när man diskuterar regeringens ovilja att ta över SAAB som ägare. Om inte GM - ett av världens ledande bilföretag - lyckats få SAAB att gå med vinst ett enda år sedan övertagandet så kan man fråga sig varför staten skulle vara en mer framgångsrik ägare? Är det verkligen någon som tror att ett statligt övertagande och många miljarder av skattebetalarnas pengar verkligen skulle få SAAB att bli ett vinstgivande företag igen? Och om det nu skulle vara så enkelt att vända SAAB:s förluster till vinst - varför är det då ingen av alla riskkapitalister eller investmentbolag som är intresserade av att köpa SAAB?

Ytterligare en aspekt är att GM upenbarligen inte verkar ha några tydliga planer för vad man vill med SAAB. I stället utnyttjar man de krafter som finns bland oppositionens politiker och inom IFMetall på SAAB för att sätta tryck på den svenska regeringen att ta över ägandet i SAAB, skjuta till extra kapital, eller garantera stora krediter utan säkerhet till företaget. Saab har enligt ägarna ett omfattande behov av pengar och GM anser helt enkelt att den svenska staten bör stå för pengarna. Därmed skulle GM slippa hela problemet, och dessutom komma undan alla de avvecklingskkostnader (som uppskattas till minst 10 miljarder) som skulle uppkomma om GM skulle avveckla SAAB som bolag. GM lägger kort sagt hela frågan i knäet på den svenska regeringen och hoppas att därmed slippa både kostnader och arbete. Tyvärr spelar den politiska oppositionen i Sverige med i detta spel, och det kan väl knappast ha stärkt den svenska regeringens möjligheter att få GM att ta sitt ansvar. Oppositionens agerande har därför sannolikt skadat de anstllda på SAAB.

Den senaste tiden har jag vid upprepade tillfällen träffat Sven-Åke Berglie, ordförande för Fordonskomponentgruppen (en organisation för underleverantörerna inom fordonsindustrin). Berglie säger idag till Aftonbladet att GM:s agerande mot den svenska regeringen "låter som utpressning". Hårda ord, men när man hör lite om vad som hänt bakom kulisserna är man faktiskt böjd att hålla med.

Men näringsminister Maud Olofsson viker sig ändå inte för GM:s metoder: "GM försöker lämna över ansvaret till andra än sig själv. Det passar deras modell utmärkt om de kan ta sin hand från Saab och så kan de skicka fakturan till skattebetalarna i Sverige. Ska jag ta skattebetalarnas pengar och köpa en bilfabrik som GM inte tror kan leverera lönsamhet? Ska jag spela monopol med skattebetalarnas pengar och investera i en så osäker verksamhet? Svaret är nej", sa Maud Olofsson till Aktuellt i går kväll.

För mig som västsvensk riksdagsledamot är det oerhört jobbigt att acceptera att SAAB:s framtid känns så osäker. Men jag är helt övertygad om att regeringens linje är den enda rimliga vägen. Jag måste se till helheten för de svenska skattebetalarna - att ösa in miljard efter miljard i ett förlustföretag kan inte vara rätt väg. Vad som nu händer med SAAB vet nog ingen. Kanske kan en ordnad konkurs/rekonstruktion trots allt vara en väg framåt? Då skulle SAAB kanske kunna bli ett självständigt företag som fritt från skulder kanske kan vara intressant för någon annan att ta över? Det finns fortfarande tid att hitta lösningar, men då krävs det först och främst en realistisk plan för hur SAAB kan komma på fötter och klara sig som eget bolag.

Just nu går tankarna till alla oroliga anställda hos SAAB och till underleverantörerna och deras anställda. Flera av underleverantörerna finns i Sjuhärad, och nu riskerar de dels att inte få betalt för sina fakturor om Saab ställer in betalningarna, dels att mista en av sina stora kunder. Regeringen har resurser att ge maximalt stöd till de anställda som drabbas, och det finns nu färdiga rutiner för att hjälpa livskraftiga småföretag med krediter för att klara sig igenom den värsta krisen. Själv kommer jag att fortsätta mina egna resor och möten med branschen och hålla nära kontakt med Arbetsförmedlingarna, arbetsmarknadsministern och departementet. Mer om detta på bloggen efterhand.2009-02-17 Möte med IF Metall och Teknikföretagen

Under förmiddagen har Arbetsmarknadsutskottet träffat Anders Weihe, ordförande för Teknikföretagen, samt Stefan Löfven, ordförande IF Metall. Temat var varselsituationen och det allvarliga läget inom teknikföretagen.

Sammanfattningen får bli att båda parter ser ljust på den svenska exportindustrins framtid, men att läget just nu är mycket allvarligt. Mycket av diskussionerna handlade om önskemålen att kunna erbjuda personalen vidareutbildning inom företagen med en ersättning motsvarande a-kassa under tiden, i stället för att medarbetarna skall varslas. Fördelen skulle vara att personalen får bättre kompetens , samtidigt som de anställda finns kvar på företaget och är redo att börja arbeta när konjunkturen vänder uppåt. Idén från teknikföretagen är att företaget och staten skulle dela på kostnaden.

På min fråga om de mindre företagen med akut likviditetskris verkligen har råd att vara med och finansierna sådana åtgärder fick jag ett något kluvet svar. Även Teknikföretagens ordförande medgav att mindre företag med fallande försäljning och akut brist på likvida medel skulle ha svårt att ha råd att behålla sin övertaliga personal på skolbänken. Man måste helt enkelt varsla för att överleva. Men kanske skulle modellen kunna fungera för vissa företag som har stabila finanser men brist på order. Inom de större börsbolagen, exempelvis Scania, pågår redan omfattande utbildningssatsningar som alternativ till uppsägningar. Samma sak sker hos Volvo i Olofström. Min tro är att man måste pröva en väldig massa olika vägar i det läge som råder, och att det blir svårt att utforma en modell som fungerar för alla företag i alla branscher.2009-02-17 Varför inte fortsatt miljöbilspremie och höjd skrotningspremie?

I debatten kring fordonsindustrin framförs ofta att Sverige borde förlänga och kanske även förstärka miljöbilspremien, och dessutom införa kraftiga skrotningspremier för att få svenska folket att byta till nya bilar. Allt givetvis med avsikten att stödja den svenska bilindustrin.

Tyvärr är det inte riktigt så enkelt. De flesta nya bilar som säljs i Sverige importeras från andra länder. Det betyder att varje utbetald miljöbildspremie eller skrotningspremie i praktiken främst innebär ett direkt stöd till bilindustrin i andra länder. Visst skulle dessa stöd även gynna Volvo och Saab, men stödet skulle bli ganska ineffektivt om man har som mål att stödja just de svenska bilföretagen. Dessutom kostar dessa stöd väldigt mycket pengar, pengar som kanske kan användas bättre på annat sätt för att hjälpa svenska industriföretag genom krisen. Den tidigare miljöbilspremien syftade också till att öka antalet miljöbilar, inte att specifikt stödja svensk fordonsindustri. Nu när andelen miljöbilar ökat avskaffas det tidsbegränsade stödet.

Jag tycker dessa fakta talar för sig själv, och tycker regeringen valt en klok linje när man inte väljer just dessa lösningar - trots de högljudda kraven från olika intressenter. Det gäller att prioritera åtgärder som ger bäst resultat om man samtidigt skall hålla ordning på statens finanser.2009-02-17 Vart tredje företag i byggsektorn planerar att nyrekrytera

I dessa tider av svarta rubriker är det lätt att glömma att det finns en värld bortom vinstvarnande börsbolag och en plågad fordonsindustri. Det finns faktiskt företagare som tror på framtiden också.

En undersökning som gjordes av Öhrlings Pricewaterhousecoopers i januari visade att nio av tio småföretagare känner framtidstro för det egna företaget. Drygt hälften av dem tror dessutom att 2009 blir ett bättre år för deras företag än det gångna året har varit. Sex av tio känner framtidstro för Sverige.

Svensk Handel rapporterar också en starkare framtidstro hos handlarna. Anledningen sägs vara att handlarna tror att skattesänkningar, lägre inflation och förväntningar om sänkta räntor kommer att få oss att handla mera. Hälften av handlarna säger att julhandeln gick som förväntat och 28% att den gick bättre än väntat. Ett exempel är Hamburger- kedjan Max som redovisar kraftigt ökad vinst och man tänker nyanställa hela 300 personer. Samma sak gäller inom hushållssektorn där många serviceföretag fortsätter växa och anställa fler.

Delar av byggbranschen andas också morgonluft. Jag har redan fått bekräftat från flera företag att ROT-avdraget redan märks och att efterfrågan från hushållen på byggtjänster ökar. I det senaste numret av tidningen Byggindustrin kan man läsa på förstasidan att vart tredje företag i byggbranschen planerar att nyrekrytera!

Kanske syns nu också en liten ljusning även när det gäller varslen. Vi ser inte längre riktigt lika höga varselsiffror som tidigare. Vi kan också se att företag som varslar inte säger upp alla som varslats, och att företag som tvingas i konkurs ofta rekonstrueras och fortsätter med en något mindre personalstyrka.

Även om det finns ljuspunkter så är det nog tyvärr alldeles för tidigt att blåsa faran över. Konjunkturen är mycket svag, och det som oroar allra mest är att så många länder har statsfinansiella problem och obalanser. Det kommer att ta tid för världen att komma igenom krisen - men det är samtidigt viktigt att se alla de företag som trotsar krisen och växer och anställer. Det finns faktiskt hopp för dem som mister jobbet, och det tycker jag känns väldigt viktigt och positivt att berätta.2009-02-16 Intervjuad om SAAB i TV4

Under dagen har jag blivit intervjuad av TV4:s Nyheterna om fordonskrisen, och om vad jag tycker skall hända med SAAB. Jag förklarade att i det läge som råder skall man nog akta sig för att vara alltför kategorisk om någonting, alla vägar måste prövas. Jag påpekade också att diskussioner mellan svenska regeringen och GM pågått under hela krisen och att man såvitt jag vet har fortsatt täta kontakter.

Målet måste givetvis vara att försöka ge SAAB en möjlighet att överleva och utvecklas som fristående bilföretag utan att riskera skattebetalarnas pengar. Svenska pengar skall givetvis inte gå till GM i USA, och jag tycker som bekant inte heller att staten skall gå in som delägare i SAAB. Stöd till forskning inom de ramar som svenska regeringen satt upp är däremot en självklarhet.

Bilden: Saabfabrik på den gamla goda tiden. Bild från Saabklubbens hemsida.

Viktigast just nu är kanske ändå att SAAB får maximalt stöd från staten när det gäller kreditgarantier inom de ramar som satts upp i Sverige och inom EU för att försöka hjälpa fordonsindustrin till en nystart. Märkligt nog verkar inte GM än så länge ha ansökt om krediter hos Europeiska Investeringsbanken om man skall tro uppgifter i affärspressen, och det är svårt att förstå varför. Min tro är att det kommer många - och kanske ibland motstridiga - besked om Saab under denna vecka. Vissa utspel kan givetvis också vara en del i en pågående förhandling...2009-01-21 G-P uppmärksammar vårt remissvar om artistskatten

Göteborgs-Posten hade en artikel på Sportsidan i söndags där man kommenterade förslaget till förändringar av artistskatten, och även kommenterade mitt och Hans Rothenbergs remissvar till finansdepartementet där vi föreslår en översyn av artistskatterna i hela EU så att de olika länderna kan få ungefär likvärdiga regler.

Rubriken på GP-artikeln är för övrigt "Ingen orsak att oroas av nya skatten", och huvudbudskapet i artikeln är detsamma som det jag förklarade på bloggen den 19/1. Kritiken från kultur- och idrottssektorn mot att sociala avgifter skall betalas för artisters ersättningar beror till största delen på missuppfattningar. Sociala avgifter betalas endast när man betalar ut ersättningar till fysiska personer, inte när ersättningen betalas till bolag. Eftersom de flesta artister, musiker och idrottsstjärnor som uppträder tillfälligt i landet tar in alla arvoden, prispengar mm till sina egna bolag så kommer inte sociala avgifter att tas ut för dessa ersättningar. Däremot är det högst skäligt att ta ut sociala avgifter av den som arbetar mer stadigvarande i Sverige, uppbär lön, och har möjlighet att ta del av våra sociala förmåner.2009-01-19 Svenska idrottsklubbar missgynnas av skatteregler i EU

I fredags lämnade jag och en riksdagskollega in ett remissvar till Finansdepartementet rörande förslaget till förändringar av den sk "artistskatten". Regeringens förslag innehåller två delar som bland annat berör idrottsklubbarna och kultursektorn. Dels kan en utländsk artist/idrottsman som tillfälligt arbetar i Sverige välja det gynnsammaste av dagens fasta artistskatt på 15% och att beskattas enligt vanliga skatteregler med rätt till olika avdrag mm. Det kan med andra ord bli en viss förbättring för vissa idrottsmän som lever i Sverige. Dels införs en skyldighet för arbetsgivaren (ex idrottsklubb eller liknande) att betala sociala avgifter för utbetald lön till utländsk artist. Detta har man fram till idag sluppit under en tid av sex månader, och det bygger på gamla regler från den tid då den som arbetade tillfälligt i Sverige hade mycket begränsad rätt till sociala förmåner. I dag omfattas alla som arbetar i Sverige av omfattande basförmåner i socialförsäkringssystemet, och detta finansieras via sociala avgifter. En idrottsman som arbetar tillfälligt i Sverige har alltså rätt till förmåner, men samtidigt slipper arbetsgivaren betala för dessa. Detta ansågs oskäligt redan i en utredning för många år sedan, men först nu tar regeringen tag i detta. Jag kan inte tycka annat än att det är högst skäligt att alla arbetsgivare betalar sociala avgifter för sina anställda.

Hård kritik har riktats mot att de nya reglerna kommer att drabba vissa arrangemang, och fördyra ersättningar till idrottsstjärnor och artister vid vid friidrottsgalor, konserter och kulturarrangemang. Just detta är något vi inte behandlar i vårt remissvar, men det kommer säkert berörda idrottsförbund och andra att kommentera i sin svar. Min tro är dock att kritiken bygger på ett missförstånd - jag vet av egen erfarenhet från mitt tidigare jobb på bank att de flesta artister och idrottsstjärnor normalt tar in sina arvoden via egna bolag, främst för att kunna sprida ut sitt löneuttag jämnare över tiden. I så fall medför de nya lagreglerna ingen förändring för arrangörerna av tillfälliga arrangemang, eftersom betalningar mellan företag ändå inte belastas med sociala avgifter.

I remissvaret, som jag lämnat in tillsammans med Hans Rothenberg, en Blåvit moderatkollega från Göteborg, påpekar vi i stället att det finns ett annat stort problem för främst elitidrottsklubbarna, och det är att det är så olika regler för artistskatt i olika länder inom EU. I Danmark kan man arbeta med artistskatt i upp till tre år, i Sverige är gränsen normalt sex månader. Det gör att svenska klubbar har svårt att konkurrera med danska klubbar om attraktiva spelare. Vi föreslår därför att den svenska regeringen skall lyfta denna fråga på EU-nivå för att försöka skapa mer likvärdiga regler i de olika länderna. Det skulle stärka de svenska elitklubbarnas konkurrenskraft. I dagens samhälle är elitidrottsklubbarna närmast att betrakta som näringsverksamhet, och bidrar till samhället genom att skapa arbetstillfällen och skatteintäkter. Det är därför viktigt att både svenska idrottsklubbar och andra företag har spelregler som inte avviker alltför mycket från våra grannländer.

Hela vårt remissvar till Finansdepartementet går att läsa här!2009-01-14 Rimligt?

Under dagens gick det felaktiga rykten om att regeringen var beredda att införa permitteringslön, dvs ersätta företagen för lönekostnaden under en viss permitteringstid i stället för att företagen skulle tvingas säga upp folk. Detta är inget genomtänkt förslag, och regeringen har idag tydligt sagt att man inte har några sådana planer. Skälen att inte införa permitteringslöner är flera. För det första skall givetvis statens resurser gå till att stödja de arbetslösa, inte till att täcka enskilda privata företags lönekostnader. Dessutom är det tveksamt om permitteringslöner skulle vara förenligt med EU:s regelverk om statsstöd till företag.

Viktigast är dock att historien talar mot permitteringslöner. Sverige har prövat detta tidigare, mellan åren 1985 och 1995. Trots statliga permitteringslöneersättningar under 90-talet förlorade över 500 000 personer jobbet under 90-talets krisår. Permitteringslöner är uppenbarligen ingen garanti mot arbetslöshet, men kan kosta oerhört mycket för skattebetalarna. Reglerna om permitteringslön avskaffades också 1995 av en socialdemokratisk regering.

Lite märkligt tycker jag det är att oppositionen idag verkar mer pigg på direkta stöd till företagen på alla möjliga sätt än regeringen. Jag tycker man glömmer en sak:

Under högkonjunkturen har de stora börsbolagen gjort enorma extrautdelningar till aktieägarna "för att hålle nere kassan". I Rapport ikväll framkom exempelvis att Volvo AB delat ut ett par miljarder mer än sina intjänade vinster under den senaste högkonjunkturen! Om börsbolagen hade samlat lite i ladorna i stället för att dela ut sista kronan till aktieägarna hade man haft resurser för att överleva en lågkonjunktur utan uppsägningar. Nu vill man i stället att skattebetalarna skall stå för kalaset. Jag är själv aktiesparare, men tycker detta är fullständigt orimligt. Skattebetalarnas pengar behövs till annat!2009-01-05 Socialdemokraterna i EU motarbetar Volvo och Saab

I dag har jag en debattartikel i Borås Tidning tillsammans med den moderate EU-parlamentarikern Christofer Fjellner. I artikeln visar vi socialdemokraternas dubbelspel när det gäller den svenska bilindustrin. Socialdemokraterna på hemmaplan kräver som bekant stora insatser för bildindustrin, där både statligt ägande och riskerande av svenska folkets pensionspengar nämns som alternativ för att rädda Volvo och Saab. Samtidigt driver de svenska socialdemokraterna på EU-nivå en motsatt politik, där de vill gå hårdare och snabbare fram för att tvinga Volvo och Saab till en orealistiskt snabb omställning till miljövänliga fordon, där båda bilföretagen skulle riskera betydligt större summor i bestraffningsavgift till EU än vad den svenska statens stödpaket omfattar! Om socialdemokraterna i EU fick bestämma är det mycket tveksamt om något av de två svenska bilföretagen skulle överleva. Socialdemokraterna driver denna hårda linje trots att både Volvo och Saab vädjat om mer realistiska krav för att klara av omställningen.

Moderaterna - både i riksdagen och i Europaparlamentet - tycker det är viktigt med en omställning till miljövänligare och bränslesnålare bilar, men detta måste ske under en rimlig och realistisk omställningstid. I annat fall riskerar många ytterligare tiotusentals bilarbetare och anställda hos underleverantörerna arbetslöshet.

Socialdemokraternas dubbelspel i denna fråga borde få en och annan socialdemokrat att fundera en extra gång innan man röstar i EU-valet 2009. Är socialdemokratisk EU-politik bäst för att rädda de svenska jobben?2008-12-31 GOTT NYTT ÅR svenska företagare!

Så här inför det nya året känns det extra bra att länka till Regeringskansliets PM över de 69 viktigaste förbättringarna som gjorts sedan valet 2006 för att förbättra företagsklimatet i Sverige.

Till och med jag som ju inte är helt opartisk är förvånad över att det faktiskt hänt så mycket redan. Men viktigast är ändå att det kommer mera - och i de bistra ekonomiska tiderna är naturligtvis allt som kan gynna företagandet av oerhört stor betydelse.2008-12-18 Dags att låta LO ta över bilindustrin?

Riksdagen har idag debatterat och tagit beslut om det enligt min åsikt väl avvägda stödpaketet till fordonsindustrin (se bloggen den 11 december.) Oppositionen däremot hade andra förslag, och ville bland annat se direkt statligt ägande i bilföretagen. Det gör det extra passande att lägga in denna lilla text med ett alternativt förslag till lösning som jag fick från en bloggbesökare idag, hämtad från insändarsidan i en tidning (jag har dock inte en aning om vem Tommy Pettersson är):

LO - köp Volvo!

Ta chansen att visa hur företag ska drivas och använd era och rörelsens alla miljarder för samhällets bästa.

Börja med att anställa Thomas Östros som vd till en låg lön utan fallskärm, han kan och vet allt om industri och ekonomi.

Sänk vidare lönerna för alla andra höga chefer. Höj sedan lönerna för alla arbetare och tjänstemän, inför högre personaltäthet, kortare arbetstid, längre semester, högre sjuklön och givetvis ingen karensdag.

Sedan fortsätt med att ta hem outsourcad verksamhet, bygg bra, miljövänliga, praktiska, snygga bilar med bra prestanda som folk efterfrågar. Sälj dem sedan så det ryker, givetvis billigt!

När vinsterna sedan börjar trilla in kan ni köpa Ericsson, Sandvik, Skanska, Electrolux och varför inte SEB, Nordea och så vidare.

Tveka inte! Gör verklighet av alla bra idéer och låt alla duktiga ombudsmän förvalta egna pengar och inte bara leka med andras.

Tommy Pettersson


2008-12-16 LavalClaes Strååth (i mitten) föredrar Lavalutredningen i arbetsmarknadsutskottet.

För alla som är intresserade av arbetsrättsliga frågor är Laval ett begrepp. Det började 2004 när Byggnads vidtog en blockad och sympatiåtgärder mot det lettiska företaget Laval på en byggarbetsplats i Vaxholm. Byggnads ville att Laval skulle underteckna ett svenskt kollektivavtal (hängavtal), medan Laval åberopade det lettiska kollektivavtal som redan fanns. Laval väckte talan i Arbetsdomstolen och yrkade att stridsåtgärderna skulle förklaras olovliga. Arbetsdomstolen begärde förhandsavgörande från EG-domstolen, och i december 2007 kom EG-domen som förklarade att de stridsåtgärder som vidtagits mot Laval inte var förenliga med EU-rätten. Regeringen tillsatte därefter en utredning under medlingsinstitutets generaldirektör Claes Strååth, och förra veckan presenterades utredningens förslag.

I dag fick arbetsmarknadsutskottet en föredragning av Cleas Strååth. Han menar att den svenska modellen kan bevaras, och går att förena med EU:s regler. Kort sammanfattat föreslår han i utredningen att svenska fackliga organisationer även i fortsättningen skall ha rätt att vidta stridsåtgärder mot utländska företag som utför arbete i Sverige med egen arbetskraft. Men stridsåtgärder skall endast få vidtas om det är för att skydda grundläggande basrättigheter som gäller för alla arbetstagare enligt rikstäckande kollektivavtal inom branschen. Det kommer därmed inte att gå att vidta konflikter för att garantera utländska arbetstagare en lönenivå i nivå med lokalt framförhandlade lönepåslag, men däremot för att garantera minimilön enligt svenska kollektivavtal. Ytterligare ett krav för att stridsåtgärder skall få vidtas från en svensk facklig organisation är att de utländska arbetstagarna skall ha en tydlig nytta av att omfattas av reglerna i svenska kollektivavtal. Ytterligare ett krav är att de svenska kollektivavtal som åberopas mot utländska företag skall vara tydliga och lättolkade.

Nu skall utredningen ut på en längre remiss till arbetsmarknadens parter och andra som skall ha synpunkter på förslaget. Både LO och svenskt näringsliv har redan framfört vissa kritiska synpunkter - men från var sitt håll. Min gissning är att frågan kommer att vara politiskt het under lång tid.2008-12-16 Utredningsförslag en riktig högoddsare

En utredning presenterade igår ett förslag till hur det svenska spelmonopolet till större delen skall bevaras. Det föreslås visserligen också viss möjlighet för utländska bolag att verka i Sverige, men då bara inom vissa former av spel som inte är "problematiska ut spelberoendesynpunkt". För att effektivt skydda Svenska Spel och andra aktörer som verkar i Sverige mot konkurrens vill utredaren tvinga internetoperatörerna att spärra spelsajter (!), och dessutom förbjuda bankerna att förmedla insatser på utländska spel.

Storebror som vet bäst har talat. Svenska folket skall omyndigförklaras!

Nu tror jag inte för ett ögonblick att detta förslag blir verklighet. Finansministern har redan kommenterat förslaget och med en lagom kritisk underton påpekat att det "är dock viktigt att förslag till inskränkningar och restriktioner står i proportion till problemen". Men det är skrämmande nog att det finns utredare som framför denna typ av förmyndarskapsförslag. Jag hade faktiskt förväntat mig ett mer konstruktivt förslag från en statlig utredare.2008-12-15 Arbetskraftsinvandring i lågkonjunktur???

Idag träder den nya lagstiftningen om arbetskraftsinvandring i kraft. Från idag blir det alltså lättare för företag att rekrytera människor från andra länder och lättare för människor från andra länder att komma hit för att arbeta. Asylsökande som fått avslag på sin ansökan får också under vissa förutsättningar möjlighet att stanna som arbetskraftsinvandrare om de har en anställning. Det var Alliansen och Miljöpartiet som tillsammans drev igenom den nya lagen, som jag beskrev i ett blogginlägg den 28 mars. Två viktiga grundstenar i den nya lagen är att det är arbetsgivarens bedömning av sitt eget behov som skall vara avgörande, men att lön och anställningsvillkor skall följa gällande kollektivavtal eller om sådant saknas vara normala för branschen. Det handlar alltså inte om import av billig arbetskraft utan om att människor skall kunna komma hit och arbeta med normala svenska villkor.

Vissa undrar om det är vettigt att införa en sådan här lag just nu när arbetslösheten ökar? Frågan är begriplig!

För att förstå tanken med lagen måste man se några år framåt i tiden. Den demografiska utvecklingen visar att Sverige nu snabbt får allt fler äldre som skall försörjas av färre i yrkesverksam ålder. Redan i slutet av 2010 kommer antalet nya pensionärer att vara lika många som de ungdomar som kommer ut på arbetsmarknaden, och redan året efter, 2011, blir de nya pensionärerna fler än de som tillförs arbetskraften! Sedan förstärks denna skillnad år efter år, och det kommer ganska snabbt att uppstå brist på arbetskraft i Sverige. Givetvis lite svårt att ta in just nu med alla de varsel som läggs - men det är mycket enkelt att se i befolkningsstatistiken att Sverige kommer att ha allvarlig brist på abetskraft redan om en 4-5 år, och det är också något som Arbetsförmedlingens statistikchef föredrog för Arvetsmarknadsutskottet för någon vecka sedan.

Dessutom är det redan idag - trots finanskris och lågkonjunktur - faktiskt svårt för företag att rekrytera vissa nyckelgrupper. Det förhindrar företag i vissa branscher att växa och anställa fler - vilket verkligen skulle behövas just nu!

Jag tror inte att det blir någon större arbetskraftsinvandring till Sverige under den pågående lågkonjunkturen, det lär nog mest bli personer med nyckelkompetens som det alltid är brist på. I övriga yrken lär en svensktalande person med svensk utbildning alltid ha ett stort försprång, eftersom lagen ju också kräver att lön och anställningsvillkor för den som arbetskraftsinvandrar skall vara avtalsenliga. Men när konjunkturen vänder uppåt igen, och den demografiska utvecklingen visar sina dramatiska effekter redan om några år blir läget vara ett helt annat. Då har Sverige en modern och ändamålsenlig lagstiftning på plats, och kan konkurrera med andra länder om den arbetskraft som behövs för att bevara den svenska välfärden och försörja alla nya pensionärer.

Personligen hoppas jag också att lagen kommer att visa svenska folket att man faktiskt kan invandra till Sverige på annat sätt än som asylsökande flykting. Kanske kan detta ge en mer nyanserad bild av invandrare, och visa tydligare att invandrare inte behöver förknippas med problem utan tvärtom kan vara en nyckelresurs för Sveriges utveckling. Dessa arbetskraftsinvandrare kan kanske också bli ett föredöme för andra invandrare och öka invandrares "status" hos arbetsgivarna. Det kan i en förlängning också göra det lättare även för andra invandrare att komma in på svensk arbetsmarknad? Det skulle vara mycket välkommet.2008-12-11 Kraftfullt svenskt stöd till fordonsindustrin

Näringsministern och finansministern presenterade alldeles nyss vid en gemensam presskonferens ett omfattande svenskt stöd till svensk fordonsindustri. Stödet bygger på några viktiga principer:
* Jobben skall stanna och utvecklas i Sverige
* Stödet syftar till att ta vara på de kunskaper som finns inom fordonsindustrin och dess underleverantörer
* Staten skall ta ansvar men inte äga
* Stöd skall inte medföra snedviridande subventioner eller stöd till företagens ägare
* Stöd skall bara lämnas till sunda och livskraftiga företag
* Stödet skall ha ett långsiktigt perspektiv och stimulera förändring och omställning av fordonsindustrin

Regeringens besked idag handlar om flera viktiga delar:
1. 3 miljarder satsas i ett utvecklingsbolag riktat mot fordonsklustret, för att främja forskning och utveckling.
2. 20 miljarder lämnas i kreditgarantier till livskraftiga fordonsföretag för utveckling av mer miljövänliga fordon. Garantierna gör det möjligt för företagen att låna i Europeiska investeringsbanken i enlighet med de EU-överenskommelser som Sverige varit med och förhandlat fram.
3. ALMI förstärks med 2 miljarder för att kunna ge krediter till livskraftiga mindre företag, eftersom dessa fortfarande har svårt att få krediter i det vanliga banksystemet.
4. Undsättningslån införs, där 5 miljarder kan lånas ut för att hjälpa sunda och livskraftiga företag att klara krisen. I dag kan de tvingas i konkurs på grund av likviditetsproblem som uppstår för att de inte får betalt av sina leverantörer. Med dessa lån mot fullgoda säkerheter kan företagen klara sig igenom finanskrisen.

Rent spontant känns dessa åtgärder rimliga och väl avvägda. Det finns god chans att det motverkar ytterligare varsel, det räddar kvar viktig kompetens i Sverige (inte minst viktigt om Volvo och Saab skulle tvingas stå på egan ben), och det motverkar de likviditetsproblem som finns i allt fler småföretag. Samtidigt minimerar staten sitt risktagande och hanterar skattebetalarnas pengar på ett ansvarsfullt sätt, och det blir inget direkt statligt ägande i bilföretagen.2008-12-09 Möte med Företagarna i Sjuhärad

I går kväll träffade jag representanter för Företagarnas organisationer i Sjuhäradskommunerna. Det blev givetvis mycket samtal om krisen och problemen för företagen, men det samlade intrycket var trots allt att många företag jobbar på ungefär som vanligt. En vanlig kommentar var att media förstrorar krisen och skrämmer många företagare från att göra affärer alldeles i onödan. Det leder till att man "för säkerhets skull" varslar personal. Om varslen kommer att leda till uppsägningar var något oklart, det beror på hur konjunkturen utvecklas framöver. Några representanter från byggsektorn kommenterade också ROT-avdraget som införs från och med i går. Man trodde att detta skulle ge mycket goda effekter och att det var ett mycket lämpligt tillfälle att införa detta just nu. Jag fick också klara besked om att små byggföretag har mycket lättare att klara lågkonjunkturen eftersom de snabbt kan ställa om från nyproduktion till reparationer och småjobb.

Totalt sett var det faktiskt svårt att uppleva den stora kriskänslan, mycket talar för att de mycket varierade småföretagen i Sjuhärad återigen kommer att klara påfrestningar betydligt bättre än andra regioner där man är beroende av få och stora företag i utsatta branscher.2008-12-07 Frihandeln är avgörande för Sveriges framtid!

Jag är lite orolig över de allt tydligare strömningarna över världen att man skall köpa inhemskt producerade produkter och inte importera. Dessa tongångar har vi hört från fackliga organisationer på pressade bilföretag, vi har hört det från vissa företagsledare, och från oppositionspolitiker. Lite förvånad blev jag när till och med vår egen statsminister sa häromdagen att "den som köper en julklapp som det står "made in China" på har inte gjort mycket för att värna de svenska jobben". För en gångs skull håller jag inte riktigt med statsministern (om han nu blivit rätt citerad).

För vad händer om alla andra runt om i världen underviker importvaror? Vem skall då köpa våra svenska bilar, kylskåp, verktyg, papper, timmer, läkemedel och telefonisystem? I USA hörs farliga tongångar från den blivande presidenten Obama och hans rådgivare - USA skall prioritera sin egen situation i första hand, och drar sig inte för att ensidigt stimulera egen industri för att konkurrera ut andra länder. Samma tongångar hörs av pressade politiker i Europa. Vissa länder talar öppet om "skyddstullar" för att skydda den egna industrin. Frihandeln är hotad!

Sverige är ett av världens mest exportberoende länder. Att uppmana svenskar att handla svenskt räddar inte den svenska ekonomin - tvärtom borde det svenska budskapet från näringsliv, fackliga organsationer och politiker vara att det är frihandel mellan länder som bygger välstånd.

För egen del köper jag gärna lokalt producerade livsmedel och svenskt kött (främst av hänsyn till djuren som jag inte tycker skall åka runt med lastbilar i Europa på väg till slakt). Men annars fortsätter jag köpa de produkter jag tycker är mest prisvärda, oavsett om de är tillverkade i Sverige eller i Kina. Om inte jag köper kinesiska varor så får kineserna inte råd att köpa Ericssons mobilsystem eller Volvos lastbilar!2008-12-03 Vem skall äga bilindustrin?

Uppgifterna om vad GM tänker sig för Saab:s framtid är något oklart. Saab:s VD tolkar inte GM:s besked på samma sätt som media. Ingen vet ännu säkert om GM vill sälja Saab, men det verkar så. När det gäller Volvo är det väl däremot klart att Ford vill sälja Volvo Personvagnar till någon annan.

Häromdagen föreslog socialdemokraterna att staten skall gå in som ägare i Volvo och Saab, i vart fall under "en begränsad tid i avvaktan på en annan köpare". Det är med andra ord samma diskussion som TV4 förde i fredags (se bloggen den 28/11). Jag bara undrar lite hur man tänker sig ett "tillfälligt ägande" i praktiken?

Egentligen finns det ju bara två alternativ:
* Det ena är att det redan från början finns en tydligt intresserad köpare som vill ta över ägandet från staten kort efter att staten tagit över ägandet från Ford eller GM. I så fall tycker jag det är bättre att staten hjälper till med förhandlingarna och erbjuder visst stöd för forskning och utveckling mm till den nye ägaren, och medverkar till att affären genomförs utan att staten blir ägare under en mellantid.
* Det andra alternativet är att det inte finns någon intresserad köpare alls i dagsläget. Om staten i det läget köper ut Volvo eller Saab riskerar staten att bli sittande med en blödande bilindustri i många år som kostar massor av miljarder för skattebetalarna. I värsta fall blir det som med varven - staten tar över, pumpar in massor av pengar, för att sedan konstatera att verksamheten ändå måste läggas ned.

Den som funderar ett varv till inser att det är bättre att staten agerar på andra sätt än genom köp av bilföretagen. Det finns så mycket andra sätt som man kan bidra till att skapa en framtid för en i grunden mycket kompetent bilindustri. Den enda form av "statligt ägande" som jag möjligen tycker man skulle kunna diskutera vore om ett statligt bolag som exempelvis Vattenfall ville köpa in sig som delägare i ett bilföretag - men då av långsiktiga och strikt affärsmässiga skäl.2008-11-28 Nej - jag tycker inte staten skall gå in som ägare i bilindustrin!

TV4 ringde idag runt bland de västsvenska riksdagsledamöterna och frågade hur vi ställde oss till att staten skulle ta över ägandet i Volvo och Saab om deras amerikanska ägare inte skulle överleva. För egen del svarade jag att i det dramatiska läge som gäller just nu, och där förutsättningarna ständigt förändras, skall man nog som riksdagsledamot akta sig för att vara alltför kategorisk om någonting. Men jag sa också tydligt att för min egen del står ett statligt övertagande av bilföretagen definitivt längst ned på listan över tänkbara alternativ.

TV4 gjorde en något "extensiv tolkning", dvs tolkade mitt negativa svar som att jag var en av åtta västsvenska riksdagsledamöter som är positiv till ett statligt övertagande...de som känner mig blev nog en smula förvånade när de såg detta på TV....
I själva sakfrågan tycker jag man skall fundera på vad som händer om staten tar över ägandet. Skall staten i nästa steg även ta över byggföretag som går dåligt? Kanske några detaljhandelsföretag och hotell också, och några verkstadsföretag och kanske ett par oljebolag? Nej, det kan knappast vara det optimala sättet att klara de svenska företagen genom en lågkonjunktur. Så tyvärr TV4, jag är inte positiv till idén...även om jag samtidigt inser att mycket extrema situationer ibland faktiskt kan kräva mycket extrema lösningar.

Från TV4:s och Nyhetskanalens hemsida ikväll:


"Låt staten äga Volvo och Saab"

"Minst åtta borgerliga riksdagsledamöter vill att staten går in som ägare om finanskrisen fördjupas, visar TV4Nyheternas rundringning."

"Nyheterna har talat med 20 borgerliga riksdagsledamöter från Västsverige. Åtta av dem kan tänka sig statligt ägande i någon form - under en begränsad tid."


2008-11-26 Hur djup är krisen i fordonsindustrin?

Detta var den något dystra rubriken på kvällens aktivitet. Organisationen BIL Sweden och riksdagens fordonstillverkargrupp hade bjudit in till en helkväll om fordonsindustrins framtid. Fordonsindustrin i Sverige är Sveriges viktigaste näringsgren och sysselsätter ca 140.000 personer inklusive underleverantörerna, och stod för ett exportvärde på 168 miljarder kronor 2007! Sverige är det land i världen som har flest anställda i fordonsindustrin i förhållande till befolkningens storlek. I det allvarliga läge världens fordonsindustri befinner sig är detta ganska skrämmande uppgifter.Flera av deltagarna har jag träffat tidigare under de senaste veckornas olika besök i Göteborg och möten i Stockholm med anledning av fordonskrisen, och en del av föredragningsmaterialet var också bekant. Men i kväll var det en ovanligt manstark uppslutning, med Saabs VD Jan-Åke Jonsson i spetsen, tillsammans med Fordonskomponentgruppens VD Sven-Åke Berglie och representanter för Volvo personvagnar, Scania och Volvo Lastvagnar/Volvo AB.

Läget är just nu lika mörkt som fotot på bildirektörerna ovan. Nybilsförsäljningen har sjunkit med över 40% jämfört med samma period föregående år. Men ändå känns inte allt helt hopplöst. Det finns många kreativa idéer om hur bilindustrin kan räddas kvar i Sverige. För Scania och Volvo Lastvagnar (Volvo AB) är läget betydligt bättre än för personbilsindustrin. Lastbilstillverkarna tjänar fortfarande pengar och har starka finanser. Scania har inte ens sett något behov av att varsla personal. För Volvo PV och Saab är det betydligt tuffare, även om Saab uppgav att man inte heller ser något behov av att varsla någon just nu. För tillfället pågår intensiva diskussioner om hur staten skall kunna stödja fordonsindustrin utan att stoppa in pengar i själva företagen. Det kan exempelvis handla om pengar till forskning och utbildning, ändrade skatteregler mm för att stimulera nybilsköp, sitmulanser för miljövänliga fordon i stället för den tidigare miljöbildspremien och en massa annat. Var diskussionerna slutar lär vi få veta inom inte alltförlång tid. I dag har dessutom EU enats om ett stort stimulanspaket för att bland annat stödjas bilindustrin i EU. Det rör på sig!2008-11-26 Riksbanken, finanskris och SACO-debatt

En dag i maxtempo går mot sitt slut. Förmiddagen ägnade jag åt en längre genomgång på Riksbanken tillsammans med Arbetsmarknadsutskottet. Det kom av naturliga skäl att handla mycket om hur man agerat under finanskrisen. Strax före lunch presenterades också en rapport om det finansiella läget, som bland annat innebar att Riksbanken räknade ned tillväxten för 2009 till en nivå stax över noll. Det vill säga en nivå som ligger nära regeringens egna prognos, men betydligt över SEB:s prognos som kom häromdagen. I rapporten bedömer man samtidigt att de svenska storbankerna är mycket stabila, och att de skulle klara mycket stora kreditförkluster både i Sverige och i Baltikum utan att behöva hjälp.

Efter en lunch på Riksbanken fortsatte jag direkt till SACO:s lokaler i Gamla stan, för att delta i en paneldebatt om kollektivavtal och den svenska modellen. I panelen ingick bland annat Claes Stråth, Medlingsinstitutes generaldirektör, som även ansvarar för den av regeringen tillsatta utredningen om Laval-domens betydelse, och hur Sverige skall hantera denna dom rent praktiskt. Det blev många intressanta inlägg, och det framgick återigen tydligt att SACO har en lite annan syn på det här med att använda konflikter som vapen för att driva igenom kollektivavtal. SACO:s ordförande Anna Ekström ledde debatten, och hon deklararade tydligt att för SACO är det uteslutet att tvinga fram kollektivavtal på arbetsplatser där man saknar medlemmar, eller mot medlemmarnas vilja. Det krävs också att medlemmarna skall gynnas av ett kollektivavtal för att man skall ta strid för detta. Mycket bra tycker jag, men lite jävig är jag ju som facklig aktiv inom SACO under 10 år...2008-11-18 Allvarligt konjunkturläge kräver eftertanke - inte populism

Regeringens nya prognoser för tillväxten kommande år visar att finanskrisen och den globala lågkonjunkturen kommer att öka den svenska arbetslösheten mer än vad de flesta tidigare trott. Bara sedan i september har hela bilden förändrats radikalt, och ärligt talat är det ingen som vet något mer om framtiden än att allt är osäkert.

Att oppositionen och LO säger att regeringen "redan borde tagit till större krafttag mot arbetslösheten" förvånar inte. När man är opposition kan man utlova snabba åtgärder utan täckning i budgeten hur ofta och hur mycket som helst. Socialdemokraterna hade inte ens täckning för alla sina förslag i sin tidigare alternativa budget. Nu säger man själv att man plussar på 17 miljarder till. Varifrån pengarna kommer framgår inte.

Att hela näringslivet också efterfrågar snabba stimulanser, extra pengar till de flesta olika branscher, stora skattelättnader och annat är inte heller förvånande. Det finns väl ingen företagare som inte önskar detta, oavsett konjunktur? Och när tiderna blir sämre ökar naturligtvis önskemålen.

Vissa vänsterjournalister kritiserar regeringen för att man vill "spara sig ur krisen". Ett något märkligt påstående om den regering som föreslagit rekordstora satsningar på både infrastruktur och forskning, och samtidigt sänkta skatter för både löntagare och pensionärer, trots den dåliga konjunkturen.

Vissa kritiker framhåller märkligt nog USA som ett föredöme! Tillträdande president Obama har tydligen sagt att "hjulen i USA måste snurra till varje pris", även om det leder till en fortsatt ökande statsskuld. Jag tycker detta är mycket oroväckande. USA hade inte ens överskott i finanserna under åren med extrem högkonjunktur, och nu skall alltså underskottet få öka ytterligare. Det stora budgetunderskottet i USA hotar faktiskt hela världsekonomin.

För egen del tycker jag det känns tryggt med Anders Borg vid det svenska ekonomiska rodret när det blåser orkan på de ekonomiska haven. Alternativet Östros/Ohly känns ärligt talat lika illa som att sitta i en otät eka på ett stormpiskat hav utan åror och med en trasig flytväst.

Inget är så lätt som att kasta ut tiotals miljarder i ogenomtänkta åtgärder som kanske inte ens ger någon effekt, eller att stötta industri eller verksamhet som sedan ändå inte överlever. När pengarna sedan är slut finns inget kvar att satsa, om inte staten lånar upp stora summor. Vi vet alla hur det går med räntor och valutor om statsskulden ökar. Det känns inte som den optimala lösningen för Sverige.

Nej, nu gäller det att noga analysera vilka åtgärder som ger bäst effekt för satsade pengar. Inga verkningslösa populistiska "paket" (det får oppositionen syssla med) utan genomtänkta insatser som prioriterar de människor som drabbas av uppsägning och de branscher som drabbas värst av krisen. Som bas för detta ligger givetvis den stora expansiva statsbudgeten som börjar verka från årsskiftet. Utöver detta kommer det säkert att behövas ytterligare pengar till arbetsförmedlingen för att bekosta utbildningar och omställning från våren 2009 och framåt, och säkerligen en del åtgärder för att hjälpa konkurrenskraftiga delar av bilindustrin igenom den värsta krisen. Vi som är ledamöter i arbetsmarknadsutskottet har en viktig uppgift att hålla kontakt med så många olika aktörer som möjligt och föra information vidare till ministern och departementet. Själv lägger jag just nu en mycket stor del av min tid på dessa frågor. Jag har - med all respekt - svårt att se att någon fråga är viktigare för Sverige just nu.2008-11-16 Ibland får man kanske lite väl stor del av äran...

Häromdagen kommenterade nättidningen Realtid.se förändringen av förmånsrättsreglerna vid konkurser, en förändring som bör göra det lättare för företag att få lån med företagets egendom som säkerhet. Lite kul är det att Realtid skriver att det är jag som "står bakom förslaget som nu blir verklighet". Men viss ödmjukhet kan ändå vara på sin plats. Visst har jag motionerat i frågan (vilket jag berättade om på bloggen häromdagen), men någon form av översyn av reglerna var ett vallöfte från Alliansen och det är också en enig regering som arbetat fram och står bakom förändringen. Men tack ändå!

ur artikeln från Realtid.se:Omstridda konkursregler går i graven

De kritiserade förmånsrättsreglerna vid konkurser försvinner efter årsskiftet. "Nu hoppas vi att det borde lätta för företagen som har haft det väldigt tufft", säger Jan Ericsson (m) som står bakom förslaget och som nu blir verklighet.

Den så kallade förmånsrättslagen började gälla 2005. Därmed blev bankens förmånsrätt 55 procent av värdet på egendomen. Tidigare var den 100 procent. Syftet var först och främst att hjälpa oprioriterade leverantörer vid företagskonkurser. Istället har lagen blivit en hämsko för välskötta företag som vill expandera. De nekas lån och på landsbygden har kommuner i flera fall fått gå in som borgensmän.

Advokaten Ulf Mullo vid DLA Nordic, en av landets mest anlitade konkursförvaltare, säger att lagändringen kan bättra på situationen för landets företagare. "Men jag tror inte att det blir bättre omgående utan snarare efter den konjunktur- nedgång som nu tagit sin början. Konkurserna har redan börjat öka och så kommer det nog att fortsätta en tid."
2008-11-15 Allt för många politiker motarbetar Volvo och Saab

Att oppositionen ständigt lägger miljöförslag som direkt motarbetar Volvo och Saab är välkänt. Kraftigt höjda energiskatter, fordonsskatter, förbud mot stadsjeepar och allt vad det nu är. Samtidigt har dessa partier mage att stå i riksdagens kammare eller utanför Volvos portar och beklaga att bilarbetare mister jobbet.

I dag är det tyvärr Centerpartiets tur. "Dramatisk sänkning av koldioxidutsläppen i fyrapunktsprogram ska göra Sverige till världsetta i miljökampen" skriver fyra c-ministrar i DN idag. Man föreslår att alla bensinbilar (alltså även begagnade!) skall förbjudas (!) från år 2025, samt att oljeuppvärmda hus skall förbjudas (!) fem år senare. Redan tidigare har Centerpartiet föreslagit förbud mot nyförsäljning av bensinbilar redan från 2015. Man vill också ha kraftigt höjda koldioxidskatter som skulle hölja bensinpriserna kraftigt. Hur människor skall klara av de enorma merkostnaderna framgår inte. Inte heller hur bilföretagen skall kunna klara denna omställning. Vem vill exempelvis köpa en miljövänlig el-hybridbil 2014 om man vet att den blir förbjuden inte får användas alls efter 2025, och därmed snabbt lär tappa hela sitt andrahandsvärde? Sverige är dessutom i princip ensamt i Europa om att storsatsa på den tveksamma etanolen, och effektiva elfordon kommer att ta många år att utveckla.

Samtidigt som Centern presenterar sina förslag förhandlar Saab och Volvo med regeringen om stödpengar för att finnas kvar i Sverige. Deras ansvariga för myndighetskontakter är kritiska mot Centerns förslag. "Just nu är det viktigt för regeringen att den funderar på arbetstillfällen", säger Saab Automobiles Anna Petré. Petré säger att det vore "klantigt av regeringen" om den inför nya regler så snabbt att bilföretaget inte hinner ställa om sin produktion i tid. Volvos Anders Kärrberg tycker att den nuvarande nivån för koldioxidskatt räcker. "Det blir väldigt dyrt för oss tillverkare att skräddarsy modeller efter det", säger han om Centerns förslag.

Nu börjar den hysteriska klimatdebatten kräva sitt pris. Bilindustrins djupa kris är ett exempel. Nedläggningen av pappersbruk och tung elintensiv industri som pågått under ett antal år är andra exempel. Är det inte dags att hyfsa klimatdebatten och inse att världens politiker håller på att kasta ut barnet med badvattnet? Svenska politiker bör fundera över om svenska folket verkligen vill att Sverige skall profilera sig som "världsetta i miljökampen" om det sker på bekostnad av jobb och välfärd. Sverige kan dessutom inte ensidigt genomföra denna typ av förslag om andra länder har andra regler. Då lär definitivt den svenska bilindustrin dö. Ännu mer tveksamt blir det när alla dessa för samhället så betungande åtgärder riktas mot koldioxiden, som allt fler forskare ifrågasätter som huvudorsaken till klimatförändringarna.2008-11-12 Trevlig behandling av ännu en av mina motioner

Förra året motionerade jag om förändring av Förmånsrättsreglerna vid konkurser, en fråga som jag stött på i mitt tidigare arbete som jurist på bank. Jag visste ju att frågan engagerade regeringen, men ville markera att det krävdes en ordentlig förändring - inte bara en justering.

I motionen påpekade jag att de nya förmånsrättsreglerna vid konkurser som infördes 2005 har mött hård kritik från många mindre företag. Reglerna har gjort företagens upplåning både dyrare och svårare, och ökar kraven på att småföretagare måste lämna personlig säkerhet för att deras företag skall kunna låna pengar. Alla dessa problem i sin tur motverkar att företag kan växa och anställa fler. "En översyn bör snarast göras av förmånsrättsreglerna och delar av regelverket som gällde före 2005 återställas" skrev jag i motionen.

Civilutskottet tillstyrker nu regeringens förslag om att i huvudsak återställa förmånsrättsreglerna till det som gällde tom 2004, och skriver att "Vad slutligen gäller motion 2007/08:C234 (min motion) får motionsönskemålet i huvudsak anses tillgodosett genom propositionsförslagen". Och visst är det så - jag är jättenöjd, och det kändes alldeles utmärkt att rösta ja till förslaget! I dessa tider kan det inte nog markeras att allt som gör det enklare för företagen att ordna finansiering är värdefullt.

Märkligt var att socialdemokraterna och vänsterpartiet röstade nej till att ändra tillbaka förmånsrättsreglerna, medan miljöpartiet ville gå åt andra hållet och göra reglerna ännu mer förmånliga än vad som gällde tom 2004 (en lösning som då i stället skulle drabba alla oprioriterade fordringsägare hårt vid en konkurs). En spretig opposition som vanligt med andra ord. Men vi börjar ju bli vana vid det här laget...2008-11-10 Fem miljarder extra för krediter och garantier till företag

För en dryg vecka sedan berättade jag att Riksbanken även skulle låna ut pengar direkt till företag som inte lyckas lösa sin finansiering på annat sätt. Det handlar om lån där företagen lämnar sk företagscertifikat som säkerhet. Det är en utlåning som av naturliga skäl främst beror de större företagen, och det kan handla om mycket stora belopp, åtskilliga tiotals miljarder.

Vi ett extra regeringssammanträde idag beslutade regeringen att öka stödet till svenska företag som drabbas av finanskrisen med fem miljarder kronor.

Almi företagspartner, som stödjer små och medelstora företags affärsutveckling, får två extra miljarder. Genom Almi hoppas regeringen kunna stödja företagens lånebehov. Små och medelstora företag kan därmed få statlig hjälp att få tillgång till kapital trots osäkerheten hos bankerna.

Resterande tre miljarder kronor går till Exportkreditnämnden för att de skall kunna öka exportkrediterna för svenska företag. Det ger företagen möjlighet att försäkra sig mot kreditförluster som kan uppstå på grund av det osäkra finansiella läget. Regeringen vill stimulera företagen att fortsätta exportera.

Alla dessa åtgärder har samma syfte, att förbättra likviditeten och minska osäkerheten för stora och små företag, så att de kan fortsätta sin verksamhet och slippa varsla personal i onödan.2008-10-30 Även företag kan få låna via riksbanken

Riksbanken kommer inte bara att låna ut stora pengar till bankerna för att garantera likviditeten. Från och med nästa vecka kommer man också att låna ut pengar till företag som inte lyckas lösa sin finansiering på annat sätt. Det handlar då om lån mot säkerhet i sk företagscertifikat (som är det normala sättet för storföretagen att ordna en stor del av sin finansiering när finansmarknaden fungerar som den ska). Nästa onsdag hålls en första sk auktion, som omfattar 40 miljarder kronor.

Förhoppningsvis kommer denna utlåning att förbättra likviditeten hos inte minst de stora exportföretagen. Att företag - stora som små - klarar att skaffa kapital är viktigt för att inte konjunkturnedgången skall bli djupare än nödvändigt, och för att undvika onödiga varsel.2008-11-03 Heldag med Volvo och Arbetsförmedlingen i Göteborg

Dagen har jag helt och hållet ägnat åt Volvo och varslen inom bilindustrin i Västsverige, tillsammans med några Allianskolleger från Arbetsmarknadsutskottet. Dagens nyhet om att över 19.000 varslats under oktober var en dyster bakgrund till dagens möten, särskilt när man vet att ca 75% av dem som varslas också senare brukar förlora jobbet. Man ser nu hur även bilindustrins underleverantörer varslar personal. Ingen vet om oktober kommer att visa sig ha varit den dystraste varselmånaden, eller om det blir värre framöver.

Förmiddagen började med ett möte där delar av Volvo PV:s företagsledning gav en lägesbild av situationen. När man vet att Volvo Personvagnar har en organisation som är byggd för att producera över 500.000 bilar och att man redan minskat produktionen till nedåt 350.000 så inser man att det väntar en kraftig nedskärning. Totalt skall 3.900 anställda bort i Sverige, varav över 3.300 i Göteborg.

Vi fick med oss en del tankar, önskemål och synpunkter på hur riksdag och regering kan verka för goda villkor för framtidens bilindustri, och det finns många förslag som jag tycker man skall arbeta vidare med. Vi fick också en föredragning om Volvos miljösatsningar, och mediabilden av att "Volvo missat miljötåget" är definitivt inte helt korrekt. Volvo satsar redan idag på miljövänligare fordon och har stora planer för framtiden. Den omtalade stadsjeepen som fått så mycket skäll i media hör inte heller till de törstigaste fordonen på marknaden, och har inte heller varit en misslyckad satsning utan snarare en stor framgång försäljningsmässigt fram till idag. Volvos försäljning ökar dessutom på vissa marknader och varumärket har ett stort värde i många länder. När man ser Volvos framtidsplaner blir man trots allt optimistisk, men Volvo lär behöva stöd på olika sätt för att ta sig igenom den nuvarande krisen och bygga ett bilföretag för framtiden. Volvos överlevnad är av avgörande betydelse för hela Västsverige. Även Sjuhärad är beroden av Volvo - här bor en hel del anställda som pendlar till Volvo i Göteborg, och många arbetar också hos Volvos underleverantörer.

Eftermiddagen tillbringade vi på Arbetsförmedlingen i Göteborg, dit vi råkade komma strax efter att statsministern varit där på besök under förmiddagen. Arbetsförmedlingens insatser för de varslade på Volvo visste vi givetvis redan mycket om eftersom vi fått information om detta i arbetsmarknadsutskottet, men nu fick vi också höra lite mer om hur man arbetar rent praktiskt, och vad man såg för problem och möjligheter. Man räknar med att varslen hos Volvo och underleverantörerna kan medföra att ca 8.000 personer mister jobbet. Till detta kommer att antal externa konsulter som blir utan uppdrag. 20 arbetsförmedlare kommer att jobba särskilt med de som sägs upp på Volvo, och man öppnar ett särskilt arbetsförmedlingskontor ute på Volvo nästa vecka. Vi fick också klart för oss att de Volvoanställda är eftertraktad arbetskraft hos många företag, och det var faktiskt oväntat positiva tongångar från arbetsförmedlingens sida, liksom från Trygghetsrådet som hjälper till att stötta dem som sägs upp. Man konstaterade att arbetsmarknaden inom många sektorer trots allt är stark, både i Västsverige och i Norge, och chansen för de som sägs upp att få nytt jobb är goda om de får hjälp att komma i kontakt med intresserade arbetsgivare. Vi hade redan hos Volvo fått bekräftelse på att Volvos anställda är eftertraktade - Volvo har varslat 1.085 tjänstemän om uppsägning, men redan under hösten har hittills över 400 tjänstemän frivilligt lämnat Volvo och gått till andra jobb.

Arbetsförmedlingen skickade med oss en del önskemål när det gäller hur Arbetsfömedlingen skall få använda sina pengar lite mer flexibelt för olika åtgärder som direkt leder till arbete, exempelvis korta utbildningar eller liknande som gör att en ny arbetsgivare kan anställa direkt. Dessa önskemål stämmer väl med de signaler jag fått på andra sätt, och är något jag definitivt tar med mig i kommande samtal med arbetsmarknadsministern och departementet. En ny situation på arbetsmarknaden borde definitivt kunna motivera att man väljer lite nya lösningar.

Min slutsummering av dagen är trots allt att dagens varsel och uppsägningar nog skall gå att hantera och att de drabbade kommer att få god och professionell hjälp. Något större oro känner jag för bilindustrins framtid och de påfrestningar som väntar. Världens bilindustri går igenom ett stålbad, och alla goda krafter måste samverka för att både Volvo och Saab skall klara sig igenom detta. Politiken måste självklart ta sin del av ansvaret. Den närmaste tiden kommer jag att träffa fler företrädare för bilindustrin och dess underleverantörer, mer om detta senare.2008-10-16 "Konkurser hotar Volvo och Saab"

Denna "välbalanserade" rubrik mötte mig när jag läste Metro idag. Stora svarta rubriker som antyder att Volvo och Saab är på väg mot konkurs!

Att sedan artikeln faktiskt handlar om Ford respektive GM i USA, framgår först när man läser hela artikeln. Självklart påverkas dotterbolagen Volvo PV och Saab om deras ägare går i konkurs, men de svenska dotterbolagen och deras starka varumärken är trots allt en tillgång i de amerikanska moderbolagen, en tillgång som man givetvis i en sådan situation vill omvandla till likvida medel. Mest troligt är väl i så fall att man säljer de svenska bolagen till någon annan. Och det skulle väl ärligt talat inte vara så dumt för de svenska bilföretagens framtid?2008-10-04 Rädda de små bensinmackarna

De svenska bensinstationerna blir allt färre. Detta medför stora problem på landsbygden med onödiga resor och ökade kostnader för invånarna. En orsak till att stationer läggs ned eller slås samman är krav som infördes under den tidigare s-regeringen om att även ganska små bensinstationer måste erbjuda alternativa bränslen. Det medför investeringskostnader på flera hundratusen kronor, investeringar som ofta inte går att räkna hem för en liten bensinmack på landsbygden. Resultatet blir att alltfler mackar läggs ned, och att människor tvingas till längre resor för att tanka. Detta motverkar direkt det goda miljösyftet med lagen. Jag oroas mycket av att mindre mackar på landet försvinner i ett rasande tempo. Bara i min egen närhet har jag sett två av tre bemannade bensinmackar läggas ned under året och den tredje har krympt till en liten ensam obemannad automatpump!

Detta är den sorgliga resten av Hydromacken i Hällingsjö, nedlagd i somras.

Kraven på små bensinstationer att tillhandahålla alternativa bränslen måste lindras! Det är ett av de förslag jag har i ett par riksdagsmotioner som jag lämnade in förra veckan under allmänna motionstiden, och som rör just problemen med nedläggning av alltfler små bensinstationer.

Jag blev mycket glad när jag hörde att Folkpartiets partiråd idag beslutat just att man vill ändra "pumplagen" som tvingar mindre bensinmackar att investera stora pengar för att kunna erbjuda etanol eller alternativa bränslen. Det är alltså precis det jag föreslår i min motion. Kanske går det att få till en förändring trots allt?2008-09-23 Företagen tror att Alliansen är bäst för jobben

Hela 73 procent av de svenska företagarna tror att en borgerlig regering är bättre på att skapa nya jobb än en socialdemokratisk enligt siffror från SKOP. Endast 12% av företagarna tror att socialdemokraterna skulle vara bättre.
Nu är visserligen frågorna felställda. Politiker skapar inga jobb i privat sektor! De kan bara göra det så attraktivt som möjligt för företag att anställa. Men oavsett detta så är siffrorna är intressanta.

Bland svenska folket är det däremot en knapp majoritet som tror att oppositionen är bättre för jobbskapandet. Lite märkligt kan man tycka. Alliansens goda resultat så här långt väcker faktiskt uppseende bland forskare och ekonomer både inom och utom Sverige. Undrar när en majoritet av svenska folket skall upptäcka detta? Min tro är att mycket handlar om medias rapportering, rätt vad det är kanske media också börjar tycka att Alliansen skött detta riktigt bra och då lär nog också opinionen svänga. Det är dessutom positivt att det är betydligt färre som tror på oppositionens jobbpolitik än vad det är personer som säger att de skulle rösta på oppositionen om det var val idag. Ett antal oppositionssympatisörer har alltså större förtroende för Alliansen i jobbfrågan än vad man har för socialdemokraterna! Alliansen har därmed ett rejält trumfkort när frågan om arbetslösheten åter kommer i fokus.

Men med all respekt är det ändå viktigast vad företagen tycker om vilken regering som är bäst. Det är trots allt företagen som anställer.2008-09-22 Statsbudgetens effekter för löntagare och företag i Sjuhärad

Om man tar fram officiella siffror över medelinkomsten i varje kommun kan man räkna ut den genomsnittliga skattesänkningen på grund av det samlade jobbskatteavdraget för en genomsnittslöntagare i kommunen, och därefter kan man räkna ut den samlade skattesänkningen i varje kommun. Så här ser siffrorna över de totala skattesänkningarna ut för de sex Sjuhäradskommunerna i valkretsen:

Borås: 677 miljoner i samlade skattesänkningar
Ulricehamn: 140 miljoner
Tranemo: 74 miljoner
Svenljunga: 63 miljoner
Mark: 209 miljoner
Bollebygd: 59 miljoner

Totalt har alltså löntagarna i Sjuhäradskommunerna fått mer än 1,2 miljarder i skattesänkning till följd av jobbskatteavdraget. Detta ökar hushållens utrymme för att spara eller konsumera. Inte helt betydelselöst när det är lite sämre tider.

På samma sätt kan man räkna ut vad de privata företagen i Sjuhärad sparar på den sänkta arbetsgivareavgiften. Totalt handlar det om 155 miljoner i lägre kostnader, pengar som kan användas för investeringar, nyanställningar eller för att klara av sämre lönsamhet när konjunkturen försvagas. Så här ser siffrorna ut nedbrutna per kommun:

Borås: 82 miljoner i total minskning av arbetsgivareavgifterna
Ulricehamn: 19 miljoner
Tranemo: 10 miljoner
Svenljunga: 9 miljoner
Mark: 28 miljoner
Bollebygd: 7 miljoner2008-09-09 Ett knippe företagsreformer som går åt rätt håll

Den stora politiska nyheten igår var regeringens företagsreformer som i korthet innehåller följande:
* Arbetsgivaravgifter och egenavgifter sänks med 1 procentenhet till 31,42% respektive 29,71%. Det kostar statskassan 7,5 miljarder. Genom sänkningen frigörs samtidigt resurser motsvarande 3 miljarder i kommuner och landsting som kan användas för annat.
* Bolagsskatten sänks med cirka 7 mdr kronor från 28 procent till 26,3 procent. Svensk bolagsskatt hamnar nu i nivå med genomsnittet i EU. Som en följd sänks även expansionsfondskatten till 26,3 procent och det gäller även gamla avsättningar.
* De så kallade 3:12-reglerna lindras och förenklas, vilket gör att fler småföretagare kan ta ut en rimlig lön och att fler kan använda sig av enkla schablonregler. Detta gynnar särskilt fåmansbolag som har ett lågt aktiekapital.
* Nedsättning av socialavgifterna och allmän löneavgift för ungdomar blir större och utvidgas till att gälla alla som vid årets ingång är högst 25 år. Satsningen på cirka 5,6 mdr kronor gör att arbetskostnaderna för ungdomar blir cirka 12 procent lägre än vid full arbetsgivaravgift. Syftet är att motverka den kvarstående ungdomsarbetslösheten.
* Ökad möjlighet till direktavskrivning av inventarier som kostar mindre än ett halvt basbelopp. Det ger både skattelättnader och förenklingar för små och medelstora företag.
* Finansiering av skattelättnaderna sker till stor del genom att viss osund skatteplanering stoppas. Det gäller olika transaktioner som görs uteslutande för att undgå skatt och som inte har någon affärsmässig betydelse. Reglerna komer att utformas så att de inte förhindrar eller försvårar normal näringsverksamhet inom koncerner.
* Ett antal förenklingar för företagen presenteras också, liksom ett antal förslag som skall stärka konkurrensen och förbättra förutsättningen för ökad kvalitet och mångfald inom offentligt finansierad verksamhet.

Jag tycker det är bra att den osunda skatteplaneringen försvåras. Jag skrev om detta på bloggen den 19 augusti. Det är rimligt att stora företag som går med vinst betalar skatt, vilket ger utrymme att sänka arbetsgivareavgifter och bolagsskatter för alla företag. Jag är också mycket nöjd med att 3:12-reglerna förenklas, eftersom jag tidigare motionerat i riksdagen om detta.

När det gäller kritiken om att skattesänkningarna är för små är det som vanligt så att förväntningarna är orealistiskt stora. Att sänka arbetsgivareavgiften med en procentenhet kostar ca 7,5 miljarder. Att sänka arbetsgivareavgiften med en tredjedel skulle alltså kosta ca 75 miljarder. Det är inte direkt kaffepengar! Allt går inte att få in på en gång i statens budget, men jag hoppas personligen att det både kan bli fler sänkningar av arbetsgivareavgifterna och ytterligare förenkling av 3:12-reglerna kommande år.

Regeringen har ju fått kritik för att den särskilda nedsättningen av egenavgifter togs bort. Jag kan konstatera att för egenföretagare utan anställda har denna skattehöjning nu kompenserats mer än dubbelt genom de jobbskatteavdrag som egenföretagarna också får del av, samt av den nu föreslagna sänkningen av egenavgifterna. För företagare med anställda varierar effekterna beroende på vilka anställda man har. Den som nyanställer ungdomar, äldre, långtids- arbetslösa eller långtidssjuka gör definitivt en stor vinst på de nya reglerna. Detsamma gäller givetvis aktiebolag med stora vinster. Företag med många anställda är också vinnare eftersom dagens sänkning mer än väl kompenserar för den begränsade nedsättningen av egenavgifter som togs bort.2008-08-30 Vallöften skall hållas!

Borås Tidning kommenterar mitt deltagande i gårdagens företagssamtal på ledarplats idag. I kommentaren nämner man bland annat problemen med LAS och turordningsreglerna, och avslutar med att konstatera att "Tråkigt nog har det bärande regeringspartiet, moderaterna, valt att lämna walk-over i frågan denna mandatperiod."

Jag tycker det är en lite orättvis beskrivning. Moderaterna gick till val på att inte riva upp turordningsreglerna i LAS. För egen del har jag därför mycket svårt att tänka mig att göra just detta. Ett vallöfte skall hållas, och det har jag och andra moderater i arbetsmarknadsutskottet stått fast vid, trots att vi också inser att det finns problem med dagens regelverk, inte minst för lite mindre företag.

Moderaterna har en arbetsgrupp som diskuterar den framtida politiken inom näringslivsområdet, och där finns även LAS och arbetsrätten med. Vi är många moderater som anser att det viktigaste är opinionsbildning om problemen, och att förmå inte minst de fackliga organisationerna att ta en egen diskussion om begreppet trygghet. Den bästa tryggheten är kanske inte att tvingas stanna kvar på en arbetsplats där man inte trivs bara för att man vet att man sitter ganska säkert vid en personalminskning. En bättre form av trygghet är kanske en god ekonomisk kompensation från arbetsgivaren när man eventuellt mister jobbet, och samtidigt en vetskap om att det finnas många andra arbeten att söka eftersom fler skulle våga anställa om man visste att det var lättare att säga upp övertaliga och kunna behålla dem som är viktigast för företaget. Alla borde ju inse att det egentligen bara finns en en verklig trygghet för en anställd och det är att det företag där man arbetar går med vinst och har den absolut mest kompetenta personalen!

Om vi kunde få med oss arbetsmarknadens parter på en förändring av LAS skulle det vara utmärkt. Men det lär nog ta ett tag. Under tiden gäller vårt vallöfte för denna mandatperiod. Den som röstar på moderaterna skall veta att vi håller våra vallöften, även om vi utsätts för tryck från media och andra. Det är den enda linje som håller i längden.2008-08-29 Samtal om företagande

Förmiddagen idag har jag tillbringat tillsammans med företagare i ett samtal om företagandets villkor, arrangerat av Svenskt Näringsliv. Alla riksdagspolitiker från valkretsen var inbjudna, men det var bara jag själv och Phia Andersson (s) som deltog.

Mötet hölls hos ACG Nyström i företagets nybyggda lokaler på det gamla regementsområdet i Borås. ACG-Gruppen består av ett antal framgångsrika företag inom olika affärsområden, främst inom den traditionella textilmaskinsektorn, men även inom skilda branscher som tryckeri, märkning och profilprodukter. Reimar Westerlind berättade om sitt företag och gav många intressanta tankar om företagande och entreprenörskap.

Martin Rådberg, ICA-handlare i Gånghester, samt Merja Almqvist, VD och delägare i det kanske mest kända företaget i mina hemtrakter, Sätila of Sweden, deltog också vid dagens samtal, tillsammans med representanter från Svenskt Näringslivs regionledning.

Jag fick en del intressanta uppslag vid mötet. Inte minst att företagarna själva är övertygade om att generellt sänkta arbetsgivaravgifter faktiskt skulle göra det möjligt att anställa fler. Detta är ju också en av de saker som just nu diskuteras under regeringens budgetförhandlingar. Men det finns många skatter som borde sänkas om man lyssnar på företagarna, exempelvis värnskatten. Samtidigt var man nöjda med att förmögenhetsskatten avskaffats, och tror precis som jag att detta kommer att leda till att mer kapital investeras i Sverige i stället för att gömmas undan i utlandet. Andra frågor som självklart diskuterades var fortsatta regelförenklingar, översyn av LAS och en del annat som är kända önskemål från företagen.

Sammanfattningsvis kvarstår bilden jag har sedan tidigare - företagen är positiva till varje steg som tas för att underlätta för företagandet. Samtidigt är de otåliga och tycker alltid att allt går för sakta. Som politiker måste man då förklara att politik tar tid! Förslag skall utredas, remissbehandlas, propositioner skrivas, riksdagens utskott skall hantera och debattera propositionerna, riksdagen skall rösta igenom förslagen och sedan skall man skriva förordningar innan lagarna kan träda i kraft. För företagsledare som är vana vid att ta ett beslut på morgonen som kan verkställas till lunch känns den politiska hanteringen seg som sirap. Jag har full förståelse för detta, men det är nog tyvärr priset för en demokrati. När jag förklarar detta märker jag att det trots allt finns stor förståelse för att alla Alliansens löften inte kan genomföras snabbt - mycket av regelförenklingarna kommer exempelvis att ske under 2009 och 2010. Å andra sidan - på valdagen 2010 kommer företagare precis som alla andra väljare att bedöma vad vi uträttat. Det är precis så det skall vara!2008-08-29 Rekordsatsning på forskning

Idag presenterar partiledarna i Allians för Sverige huvuddragen i regeringens kommande forskningssatsning. Under perioden 2009-2012 tillförs nära 15 miljarder kronor. Detta är det enskilt största resurstillskottet någonsin till svensk forskning och blir en av de största reformerna regeringen gör under mandatperioden.

De beloppsmässigt största ökningarna går till forskningsområdena medicin, teknik och klimat. Detta är områden där Sverige redan har kvalificerad forskning. Inom samtliga prioriterade områden finns forskare och forskargrupper som håller världsklass.

I och med denna satsning uppnår regeringen också målet om att Sverige totalt med offentliga medel skall satsa ett årligt belopp på motsvarande 1% av BNP på forskning. (Som offentliga forskningsmedel räknas statliga pengar, EU-medel, forskningspengar från kommuner och landsting samt offentliga forskningsstiftelser).

Som vanligt är inte alla nöjda utan alla vill ha mer, men flera av de stora Universiteten uttrycker sig ändå mycket positivt om satsningarna. Jag tycker det är självklart att mer forskningsresurser gör att forskarna kan ägna mer tid åt sin forskning och mindre tid åt att jaga forskningspengar vilket tidigare tagit alltför stor del av deras tid. Mer resurser borde också göra att forskarna inte behöver vara lika "politiskt korrekta" vid val av forskningsämnen av rädsla för att inte få några forskningsmedel. Satsningen gynnar därför oberoende forskning.

Oppositionen kommer naturligtvis att kritisera satsningen (de kritiserar ju med automatik allt regeringen gör). Men då kan det vara intressant att veta att bara tillskottet det enskilda året 2009 är större än hela den förstärkning som senaste socialdemokratiska forskningspropositionen innebar. Den totala satsningen under de fyra åren är dessutom större än summan av alla socialdemokratiska forskningspropositionerna under hela perioden 1994 - 2006!2008-07-07 Otåliga företagare

Organisationen Företagarna visar i en färsk undersökning att deras medlemmar vill öka tempot i regeringens arbete för ett bättre företagsklimat. Knappast förvånande, även om jag tycker det är lite märkligt att endast 40% av företagarna i undersökningen idag säger sig ha förtroende för regeringen, jämfört med hela 70% strax efter valet. Med all respekt - de 30% som fått minskat förtroende för regeringen måste ha missat en del av vad som hänt politiskt under de två år som gått.

Organisationen Företagarna riktar in sig på tre huvudområden, regelförenkling, sänkta skatter samt uppluckrad arbetsrätt. Så her ser jag på dessa frågor:

Regelförenkling: Regeringen har väldigt ambitiöst lagt ut uppdrag till alla departement att minska regelkrånglet inom sina områden. Varje utskott i riksdagen följer detta arbete på nära håll. En hel del har redan hänt, jag kan för egen del (arbetsmarknadsutskottet) nämna våra stora förenklingar när det gäller krav på jämställdhetsplaner och lönekartläggning, två saker som företagen själva uppger är två av de mest tidskrävande byråkratiska kraven som tar mycket tid och kostar stora pengar. Vi har också stoppat (s)-förslaget på lag om rätt till heltid för alla samt gjort regelverket enklare när det gäller visstidsansällning samt behållit möjligheterna till säsongsanställning som förra (s)-regeringen ville inskränka. Och så ser det ut på andra politikområden också - enklare regler för momsredovisning för mindre företag, avskaffande av den låga medfinansieringen av sjukförsäkringen, avskaffande av tillsynsavgifter inom livsmedels- och djurtillsyn för att nämna några åtgärder inom helt olika politikområden. Faktum är att Näringslivet regelnämnd (NNR) uppskattar att de förenklingsåtgärder som regeringen hitintills har genomfört eller aviserat innebär besparingar med upp till 10 miljarder kronor per år för företagen. Det innebär att vi kommit en bra bit mot målet att minska regelkrånglet med 25 procent under mandatperioden. Och ändå har arbetet bara börjat - många av regelförenklingarna kommer att genomföras från nästa årsskifte och presenteras i budgetspropositionen i höst.

Skatter Regeringen har avskaffat förmögenhetsskatten, vilket var ett starkt krav från småföretagen som plågades av de krångliga reglerna kring "Lex Uggla". Sänkt skatt på arbete har gjort det lönsammare även för småföretagarna att arbeta. Sänkta artbetsgivaravgifter för ungdomar och äldre, nystartsjobb och nyfriskjobb har gjort det billigare att anställa vissa grupper. Den avskaffade rabatten på arbetsgivaravgifter för de minsta företagen vet jag har upprört vissa, och skall jag vara självkritisk så var det kanske inte så lyckat, men många har fått minst lika stora skattesänkningar på annat sätt. Avdragsrätten för hushållsnära tjänster är också en succe och har redan skapat nya företag och fler jobb.

Arbetsrätt När det gäller uppluckring av arbetsrätten, förändring av turordningsreglerna och inskränkning av konflikträtten har regeringen mycket riktigt inte gjort något mer än mindre justeringar och förenklingar av anställningaformerna. Men detta borde väl ändå inte vara någon överraskning för någon? Alliansen gick till val på att inte förändra grunderna i anställningsskyddet och kollektivavtalssystemet, och det är ett vallöfte som skall hållas - precis som alla andra. Viktigare är att vi genom vår tydliga hållning fått parterna på arbetsmarknaden att sätta sig vid förhandlingsbordet och diskutera ett nytt långsiktigt hållbart huvudavtal för arbetsmarknaden där reglerna kring konflikter mm skall ses över.

För den missnöjde kanske det förresten vore bra att fundera över alternativet? Hade (s) fortsatt regera hade facket sannolikt fått utökad rätt att ta till konflikter i enlighet med LO:s krav, förmögenhetsskatten hade varit kvar, alla hade haft rätt att kräva en heltidstjänst, möjligheten att säsongsanställa hade inskränkts kraftigt, skatten på arbete hade varit högre, osv. Jag tycker det är bra och naturligt att företagarna är otåliga. Men jag tycker samtidigt att regeringen förtjänar lite erkännande för allt det arbete man faktiskt gjort och alla de dumma lagförslag från (s)-tiden som vi dessutom stoppat. Man måste inse att en del större förändringar kräver utredningar och förberedelser för att bli bra. Alliansens vallöften gäller fram till 2010, ännu har bara knappt halva tiden gått!2008-05-07 Mycket positiv rapport om hushållsnära tjänster

Den 2/5 berättade jag på bloggen om att hushållen som sökt avdrag för hushållsnära tjänster är väl fördelade geografiskt och inkomstmässigt och att avdrag söks av personer i alla åldrar.

Arbetsgivarorganisationen Almega kommer idag med en rapport som visar att under 2008 beräkas hela 184 000 hushåll köpa hushållsnära tjänster och då sysselsätter hemserviceföretagen 9 300 personer och omsätter 5 miljarder kronor. Det senaste halvåret har 1 800 personer nyanställs i hemservicebranschen. Av dessa kommer tre av fyra direkt från arbetslöshet. För genomsnittsföretaget har antalet heltidsanställda ökat från sju till elva samtidigt som antalet deltidsanställda har minskat från tio till sju, enligt undersökningen som gjorts av Demoskop.

"Skattereformen har gjort hemservicebranschen till en väg in på arbetsmarknaden för många arbetslösa. Och att fler arbetar heltid gör att de kan försörja sig och arbetet blir ett yrke, inte bara ett tillfälligt jobb" säger sa Inger Jonasdotter, branschansvarig för Almega Hemserviceföretagen.

Undersökningar visar att för 53 procent av svenskarna skulle intresset att köpa tjänsterna öka om skattereduktionen gavs direkt vid köpet, det vill säga att kunden inte behövde ligga ute med pengarna innan skattemyndigheten granskat köpen. Detta är också något som jag själv motionerat om i riksdagen, och i motionen också lämnat en konkret förslag till hur det skulle kunna gå till! Just nu sitter en utredning som kommer att komma med ett förslag om en skattelättnad redan vid köpet av den hushållsnära tjänsten, något som säkert kommer att öka tillväxten inom branschen ytterligare.2008-05-05 Åtta UF-företag från Sjuhärad på plats på ÄlvsjömässanTidigare i kväll besökte jag Stockholmsmässan i Älvsjö utanför Stockholm där 196 UF-företag (Ung företagsamhet) från hela Sverige ställde ut. Det är de främsta företagen från alla delar av Sverige som gör upp om olika titlar som exempelvis bästa företag, bästa tjänst, bästa produkt, bästa monter osv. Många av eleverna träffade jag även på den regionala utställningen i Borås den 27 februari, och nu var det kul att återse dem när de besökte Stockholm för den stora finalen.Från Sjuhärad deltog åtta företag från olika gymnasieskolor: Cooking together UF (kokbok med rätter från hela världen skapade av ungdomar) och Kalsong by Svenska Tjejer UF (kalsonger) (ovan) samt mördarsnigeljägarna från Mark, KLOkast UF (nedan).Bland montrarna hittade man även Lajjc Design UF (krukor tillverkade av återvunna bildäck) och Ordspill UF (servetter med tryckta samtalsämnen för att förhöja middagsstämningen):Dessutom Stuff UF (profilreklam), samt slutligen - från Strömmaskolan hemma i Sätila - Tryckiflex UF (egendesignat reflextryck) (nedan). Tyvärr missade jag montern med KIK UF, det åttonde UF-företaget som försvarar Sjuhärads färger genom att sälja miljökassar.I morgon tisdag avgörs det vilka företag som vinner respektive katergori. Jag hörde ryktesvis att flera Sjuhäradsföretag tillhör de nominerade. Det känns tryggt för Sjuhärads framtid med alla dessa entreprenörer bland våra gymnasieelever, och som riksdagsledamot blir man självklart extra stolt över UF-företagarna från de egna hemtrakterna!2008-04-24 Ingen lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam

Regeringen har beslutat att inte gå vidare med ett lagförslag om könsdiskriminerande reklam. Anledningen är främst att ett lagförslag kan strida mot grundlagen (yttrandefriheten och tryckfriheten). "Jag är inte beredd att inskränka en grundläggande mänsklig fri- och rättighet för en lagstiftning vars effektivitet jag ifrågasätter. Så vinner vi inte slaget om jämställdheten" säger ansvarig minister, Nyamko Sabuni (fp). Ännu ett klokt besked av en av mina favoritministrar!

För egen del tror jag att det bästa sättet att få bort oönskad reklam är att vi konsumenter reagerar. Det betyder mycket mer än en lagstiftning som knappast går att kontrollera och som dessutom skapar en massa gränsdragningsproblem och bedömningsfrågor.2008-04-17 Förenklade regler för företagen

Regeringen har som bekant beslutat om ytterligare åtgärder för att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler med minst 25 procent till 2010.

I dag publiceras en debattartikel i Borås Tidning, undertecknad av mig och två andra Alliansriksdagskolleger från Sjuhärad. Anledningen är att Näringsminister Maud Olofsson lämnat över en skrivelse till riksdagen om hur regeringens regelförenklingsarbete framskrider. I skrivelsen redovisar departement och myndigheter inte mindre än 600 genomförda och planerade förenklingsåtgärder och förslag. Vissa kan genomföras på kort sikt, medan en del av dessa kräver först utredningar och analys innan en bedömning kan göras om det finns förutsättningar att genomföra åtgärden.

Bland förslagen finns förenklingar i miljöbalken och plan- och bygglagen, förenklingar som rör kraven på upprättande av jämställdhetsplaner och lönekartläggning, förenklade redovisningsregler, avskaffande av revisionsplikten för små företag, förlängd redovisningsperiod för mervärdesskatt, modernisering av tullagstiftningen, översyn av semesterlagen i förenklingssyfte, förenklingar i reglerna för tidsbegränsad anställning, effektivisering och förenklingar som rör uppgiftslämnande för företagare och en översyn av alkohollagstiftningen.

Regeringen har sedan hösten 2006 lagt en stabil grund för regelförenklingsarbetet. Nutek har på regeringens uppdrag mätt alla lagstiftningsområden som påverkar företagen. Den samlade regelbördan uppgår till 97 miljarder per år. Näringslivet regelnämnd (NNR) uppskattar att de förenklingsåtgärder som regeringen hitintills har genomfört och aviserat innebär besparingar med upp till 10 miljarder kronor per år för företagen!
Det är nu inte bara viktigt att minska dagens regelbörda, minst lika viktigt är det att noga bevaka att det inte införs nya onödiga regler och begräsningar. Regeringen inrättar därför också ett särskilt Regelråd som skall granska nya regler och lagar ur förenklingssynpunkt.

Den minnesgode vet att det inte är första gången som en regering sjösatt ett regelförenklingsarbete. För några år sedan påbörjade socialdemokraterna ett liknande arbete. Det arbetet ledde ingenstans. Då var Mona Sahlin ett av de ansvariga statsråden. Nu är det skillnad, Alliansregeringen levererar och uppfyller målmedvetet sina vallöften.2008-04-12 Presstödet minskas och förändras

Presstödet, uppdelat i driftsstöd och distributionsstöd, infördes i början av 1970-talet. Varje år betalar staten ut ungefär en halv miljard kronor direkt till svenska tidningsföretag. Mest får de två stora tidningarna Svenska Dagbladet och Skånska Dagbladet. SvD får exempelvis drygt 65 miljoner per år, och Skånska Dagbladets får också stora summor. Samtidigt har staten tidigare tagit ut en stor summa i reklamskatt, som delvis använts för att finansiera presstödet.

Efter intensiva diskussioner med EU-kommissionen lägger regeringen nu fram ett förslag till nytt presstöd. Förslaget innebär ett ökat stöd till små- och medelstora tidningar. Storstadsstödet till Svenska Dagbladet och Skånska Dagbladet avskaffas däremot helt under en femårsperiod. För alla tidningar införs också ett maximalt tak för presstöd på 17 miljoner per år. Redan tidigare har jag berättat på bloggen om att även reklamskatten i praktiken avskaffas för de allra flesta tidningar, eftersom fribeloppet höjts kraftigt.

Båda besluten ligger väl i linje med min motion om översyn av både reklamskatten och presstödet. Det känns alldeles utmärkt, även om jag gärna hade avskaffat både reklamskatt och presstöd helt och hållet. Både tidningar och andra företag skall konkurrera på egna meriter och inte gynnas genom osund konkurrens på grund av godtyckliga bidrag från skattebetalarna. Och självklart bör inte reklam beskattas extra!2008-04-03 Allianspolitik för ett bättre företagsklimat

I Borås Tidning igår, och i Svenljunga-Tranemo Tidning i dag, följer vi fyra Alliansriksdagsledamöter från Sjuhärad upp våra företagsbesök i Dalstorp och Tranemo genom en gemensam debattartikel. I denna beskriver vi huvuddelen av de beslut som tagits sedan valet 2006 för att skapa ett bättre företagsklimat i Sverige. Det är faktiskt en hel del!2008-04-02 Bak(s)mälla?

Oppositionen gick igår i taket efter att försäljningen av Vin & Sprit offentliggjordes. Man talade högljutt om att Alliansen "säljer ut kronjuvelerna". Det känns som om oppositionen blivit lite för beroende av Absolut, och det kan ge allvarliga biverkningar som bekant...

Jag tycker närmast att det är komiskt och nästan lite pinsamt att socialdemokraterna anser att en tillverkare av Vodka är statens kronjuvel. Jag ser faktiskt hellre att den svenska skolan, sjukvården eller äldreomsorgen blir de framtida svenska kronjuvelerna.

För övrigt konstaterar jag att försäljningen, förutom att den är ekonomiskt fördelaktig, dessutom får stöd av fackförbundet Livs på Vin & Sprit. Man anser att köparen, det franska företaget är seriöst. Det spekuleras också om att försäljningen kan rädda den nedläggningshotade fabriken i Sundsvall.

Staten har nu Sålt Vin & Sprit för 55 miljarder, en andel av fondbörsen OMX för 2,1 miljarder samt 8 procent av Telia för 18 miljarder. Totalt över 75 friska miljarder till statskassan vilket i sin tur ger sjunkande räntor på statsskulden som i sin tur ger utrymme för satsningar på välfärd och infrastruktur. Precis som vi lovade före valet 2006!2008-04-02 Socialt företagande hjälper utslagna tillbaka till arbetslivet

I fredags besökte jag det Arbetskollektivet Basta i Nykvarn utanför Södertälje tillsammans med ett par andra Alliansriksdagsledamöter. Basta är ett brukarstyrt företag ("socialt företag"), och makten och inflytandet över verksamheten ligger hos människor som tidigare varit socialt utslagna till följt av långvarigt drogmissbruk. Över 95% av dem som bor och arbetar på Basta har en sådan bakgrund, i genomsnitt ett missbruk under 20 år och fängelsevistelse i tre år.

Basta bedriver flera olika verksamheter, allt från en snickeriverkstad som producerar varor av hög kvalitét, till städ, byggverksamhet, klottersanering, hunddagis och uppfördning av hästar. Verksamheterna genererar vinst som kan återinvesteras i den stora fastigheten och i nya verksamheter.

Basta har en egen stor fastighet, naturskönt belägen. Foto från Bastas hemsida.

Verksamheten hos Basta bygger just på att man utför riktiga arbeten till riktig betalning, och det skall vara arbetsuppgifter med hög kvalitet. Basta bedriver även utbildning och validering för invandrare i form av en filial till en kommunal gymnasieskola. Även i detta fall handlar det om att hjälpa invandrare till en egen försörjning genom eget arbete.

Det var mycket glädjande att höra att företrädarna för Basta i stor utsträckning var mycket nöjda med regeringens nya politik, inklusive nystartsjobb och nyfriskjobb, sänka arbetsgivareavgifter för unga osv. Man använder alla stödformer framgångsrikt. Mindre glädjande var det att höra kritik mot vissa tjänstemäns agerande, exempelvis vid vissa arbetsförmedlingar. Jag fick ytterligare exempel på hur arbetssätt och resultat varierar kraftigt mellan arbetsförmedlingarna runtom i landet. Lika nöjd som jag personligen är med våra framgångsrika arbetsförmedlingar i Sjuhärad, lika stort missnöje upplever jag ibland med andra arbetsförmedlingar eller arbetsförmedlare på vissa orter runt om i landet. Den nya gemensamma myndighetsorganisationen för arbetsförmedlingen kommer förhoppningsvis att leda till en mer likvärdig och hög kvalitet mellan arbetsförmedlingarna.

Ett exempel på hur svårt det är för invandrare att få en chans att använda sina yrkeskunskaper fick vi också på Basta. Det handlade om en Irakier från Södertälje som arbetade som glasmästare hemma i Irak innan han flydde till Sverige. När han kom till Basta för att gå en utbildning i träteknik visade det sig att han hade handlingar som styrkte hans yrkeskunskap som glasmästare. Tyvärr hade arbetsförmedlaren sagt till honom att papperet saknade värde i Sverige och därför var han fortfarande arbetslös. Men när personalen på Basta tog tag i saken och kontaktade branschorganisationen så visade det sig att irakierns kunskaper tvärtom var mycket eftertraktade, och han fick genast jobb i sitt tidigare yrke!

Den slutsats jag drar av mitt besök på Basta är att det allra viktigaste för att hjälpa människor från utanförskap till egen försörjning är engagemang och stöd från kunniga och envisa människor. Det räcker inte bara med utbildningar, ams-åtgärder och svenskakurser! En invandrare behöver hjälp att hitta i den svenska byråkratin och att få tala med rätt människor, och har då också en god chans att komma in på arbetsmarknaden och skapa sig en egen försörjning. Jag tror att Sociala företag som Basta i framtiden kommer att bli en mycket viktig del den svenska arbetsmarknadspolitiken för att hjälpa långtidsarbetslösa och utslagna.

Basta har verksamhet på två platser, dels i Nykvarn utanför Södertälje, dels en lite mindre verksamhet i Fristad utanför Borås. Jag planerar även att göra ett besök på verksamheten i Fristad framöver.2008-03-31 Absolut toppbetyg!

Staten har nu kommit överens med Franska företaget Pernod Ricard om en försäljning av det Statligt äga bolaget Vin & Sprit AB. Det är alltså det bolag som tillverkar sprit, bland annat Absolut Vodka. Staten får 55 miljarder i betalning, vilket är betydligt mer än vad experterna tidigare trott skulle vara möjligt. Dessutom får staten en extra aktieutdelning på 85 miljoner Euro. En kanonaffär!

55 miljarder kan förräntas med minst 4% årligen om man betalar av på statsskulden med pengarna. Det betyder en besparing på ca 2,2 miljarder per år i räntekostnader. Detta skall jämföras med de 710 miljoner som staten fick i aktieutdelning från bolaget för 2007 års resultat.

Försäljningen visar tydligt att det stämmer som finansmarknadsminister Odell säger - staten tjänar pengar på att sälja vissa av sina bolag! Och i grunden finns givetvis den gamla sanningen - 55 miljarder av statens pengar kan investeras i något betydligt bättre än tillverkning av vodka.2008-03-29 Media uppmärksammade våra företagsbesök i Tranemo

Våra mycket trevliga och intressanta företagsbesök i Tranemo kommun före påsk uppmärksammades ordentligt av media.

Måndagens besök i Dalstorp blev till reportage i såväl Ulricehamns Tidning, Svenljunga-Tranemo Tidning och Borås Tidning.

Svenljunga-Tranemo Tidning hade även ett reportage om tisdagens besök i Tranemo"Dalstorpföretagare får beröm." "Vilken kreativitet, tänk att det finns så många olika typer av företag i Dalstorp, säger Jan Ericsson (m)". (text och foto citerade från artikeln i Bt)
2008-03-28 Lättare att arbetskraftsinvandra till Sverige

Sverige riskerar i franmtiden stor arbetskraftsbrist till följd av det ökande antalet äldre som skall försörjas av allt färre som arbetar. Alliansen och miljöpartiet har nu kommit överens om att ändra reglerna för arbetskraftsinvandring.

Förslaget innebär helt kort:
* Arbetsförmedlingen skall inte längre i varje enskilt fall pröva om arbetskraften redan finns tillgänglig inom landet. Om arbetssökande med rätt kompetens finns i landet finns det inget skäl att tro att arbetsgivaren, med de svårigheter det trots allt kan innebära, skulle välja att rekrytera i utlandet. Arbetsgivarens bedömning av sitt eget behov ska således vara avgörande.
* Lön och anställningsvillkor skall följa gällande kollektivavtal eller om sådant saknas vara normala för branschen.
* Tidsgränserna för uppehålls- och arbetstillstånd förlängs. Inledningsvis beviljas ett tidsbegränsat tillstånd för som längst två år. Om personen därefter fortfarande arbetar ska tillståndet kunna förlängas med ytterligare två år. Efter fyra år ska ett permanent uppehållstillstånd kunna beviljas. Ingen arbetskraftsinvandrare ska längre tvingas att åka hem trots att hon eller han har ett arbete.
* Möjligheterna att få visum för att till exempel gå på en anställningsintervju ska därför bli större än i dag. Den som därefter får ett erbjudande om anställning ska inte behöva åka hem för att söka uppehålls- och arbetstillstånd.
* En möjlighet införs för asylsökande som under handläggningstiden etablerat sig på arbetsmarknaden att under vissa förutsättningar söka arbetstillstånd direkt från Sverige. Detta undantag från huvudregeln, att uppehålls- och arbetstillstånd ska vara ordnade före inresan till Sverige, innebär i dessa fall att den som fått avslag på sin asylansökan inte behöver återvända hem för att därifrån söka ett tillstånd som sannolikt kommer att beviljas.
* På samma sätt ska gäststudenter efter en termins studier kunna söka arbetstillstånd inifrån landet. I dag bekostar Sverige utbildningen för utomeuropeiska gäststudenter som läser här. Det är svårt att förstå varför vi då inte ska dra nytta av deras kompetens och låta dem stanna kvar och arbeta. Särskilt när deras kvalifikationer i många fall skulle täppa till brister på arbetsmarknaden.

Det är givetvis en stor framgång för regeringen att få detta extra starka stöd för förslaget i riksdagen. Lika trist måste det vara för socialdemokraterna att Alliansen gör upp med miljöpartiet i ännu en fråga. Det har blivit ganska många sådana uppgörelser nu....2008-03-20 Ännu billigare att anställa unga

Vallöftet om sänkta arbetsgivaravgifter för frisörer, restauranger och andra tjänsteföretag kan som bekant inte genomföras eftersom EU-kommissionen beslutat att rabatten bara får ges till företag med mindre än 250 anställda. En sådan lösning hade snedvridit konkurrensen mellan större och mindre företag och det hade varit orimligt.

I stället föreslår regeringen nu att det budgetutrymme som skulle använts för reformen i stället används för att sänka arbetsgivareavgifterna ytterligare för den som anställer ungdomar. Redan har arbetsgivaravgifterna sänkts för ungdomar mellan 18 och 24 år. Nu föreslås att även de under 18 år skall omfattas och att det dessutom skall gälla till och med 25 års ålder. Samtidigt sänks arbetsgivareavgiften ännu mer än tidigare, vilket innebär att företagen bara betalar halv arbetsgivaravgift för unga under 26 år.

Regeringen tänker samtidigt verka för sänkt moms inom delar av tjänstesektorn så snart detta kan bli möjligt enligt EU:s regler.

Man kan naturligtvis beklaga att EU stoppade reformen med branschvis sänkning av arbetsgivareavgifterna. Å andra sidan används budgetutrymmet nu i stället för att hjälpa fler unga in på arbetsmarknaden, och alla företag kan nu dra nytta av att kunna anställa unga billigare. Det blir en ganska bra reform det också. Politik handlar om att välja det bästa av de alternativ som finns, och det är ingen idé att sörja över förslag som inte går att genomföra. I framtiden hoppas jag att det skall bli möjligt att sänka arbetsgivaravgifterna för alla anställda, oavsett ålder. Men det säger sig själv att det då handlar om helt andra kostnader för staten än de knappt 6 miljarder som det nu är frågan om.2008-03-18 Avskaffad reklamskatt gav nya jobb!

Under eftermiddagen gjorde vi ett besök på Svenljunga-Tranemo Tidning, STT, och träffade de två ägarna. Sune Strand, den ena av dem, är också engagerad i gratistidningarnas förening, och har argumenterat hårt genom åren för att reklamskatten skall avskaffas eftersom den missgynnat gratistidningarna. Det var ju också en av de saker jag lovade att verka för om jag blev invald i riksdagen (se även min riksdagsmotion om presstödet och reklamskatten).

Sune Strand kunde meddela att Alliansregeringens beslut om kraftigt höjda fribelopp gjort att STT helt slipper betala reklamskatt och därmed sparar 600.000 kronor varje år. Detta har gjort att man nu utvidgar sitt spridningsområde och startar en lokalredaktion även i Ulricehamn där man anställer flera nya medarbetare. Detta hade inte varit möjligt om reklamskatten hade funnits kvar. Tänk så tydligt det kan bli ibland att sänka skatter skapar jobb!2008-03-18 AP&T - världsledande företag i Tranemo

Dagens första företagsbesök var hos AP&T i Tranemo, ett företag som är bland de fem främsta i världen när det gäller leverans av kompletta produktionslinjer åt tillverkningsindustrin. Man levererar också automation, pressar, verktyg mm till metallindustri, fordonsindustri, vitvaruindustri, mekaniska verkstäder, tillverkare av värmeväxlare osv, både i Sverige och utomlands.På första bilden syns olika delar till värmeväxlare som företag tillverkar med den utrustning som AP&T levererar. Tillverkningen av värmeväxlare växer snabbt. På andra bilden ser vi hur stommen till de stora pressmaskinerna svetsas ihop. Det är oerhört tunga maskiner, som kan väga hundratals ton.På dessa bilder syns den fortsatta processen när stommen monteras samman med elektronik och hydralik till en färdiga maskiner, som alla byggs efter kundens specifikationer. Det var fascinerande att se att hela tillverkningsprocessen sker i samma hall, där svetsare, tekniker och civilingenjörer arbetar tillsammans i team för att färdigställa de mycket komplexa och avancerade maskinerna. AP&T är ett bevis på att det går att bedriva tillverkningsindustri i Sverige, och att arbetsmiljön på ett verkstadsföretag idag är något helt annat än det många föreställer sig. Lönenivån är också god, liksom utvecklingsmöjligheterna för de anställda.2008-03-18 Var var oppositionen igår?

I morse pratade vi lite om var de tre (s)-riksdagsledamöterna från Sjuhärad var igår? Alla vi sju riksdagsledamötyer från Sjuhärad var inbjudna av Företagarna för att göra företagsbesök. Ingen av oppositionens tre ledamöter kom. De kanske inte tycker att det här med företagande och fler jobb är så viktigt, vad vet jag.2008-03-17 Besök hos Götessons IndustriDagens andra företagsbesök var hos Götessons Industri, också det ett familjeföretag i Dalstorp. Företaget expanderar kraftigt och har både kontor, lager och viss montering i Dalstorp.

Här visar företagets VD, Johan Götesson, några av företagets produkter för mig, Else-Marie Lindgren (kd) och Claes Västerteg (c).

Götessons utvecklar och tillverkar olika produkter för att effektivisera moderna kontor, konferensanläggningar mm, exempelvis smarta lösningar för effektiv montering av dataskärmar, upphängning av datorer, hantering av kablar, bordsinfällda el- och datauttag och en massa annat.

Bilden tv visar en kul produkt, "Powerport", en infälld pelare med el och datauttag som döljs i en bordsskiva eller ett armstöd och dras upp vid behov.

En annan patenterad produkt är Savepower, en vanlig eldosa med ett inbyggt chip som känner av elbehovet och som kan reducera elförbrukningen på en enda kontorsarbetsplats med upp till 40%! Vad det kan betyda för ett större kontorslandskap i form av lägre energiförbrukning och minskade kostnader är lätt att förstå.

2008-03-17 Besök hos Hållanders Sågverk ABDagen började med besök på Hållanders Sågverk i Dalstorp. Redan i entrén kände man sig mycket välkommen när man såg den stora tavlan som minne av Elfsborgs guld 2006. Sågverket är en intressant kombination av mycket automatiserad såg och ett fjärrvärmeverk! Hela stockar matas in i ena änden av sågen, roteras individuellt för att få ut maximalt med sågat virke och ut kommer virke i olika bredd och tjocklekar som staplas automatiskt


Allt spån och alla barkrester samlas upp, en del blir senare pellets för försäljning, det andra eldas upp på plats i Dalstorps eget fjärrvärmeverk, som ägs av Hållanders Såg och ligger alldeles intill sågverket. Hälften av energin används för sågverkets eget behov, man är självförsörjande på energi, och den andra hälften värmer villor och ger energi till andra fabriker i Dalstorp. Förutom att sågverket sparar stora pengar i energikostnader och slipper elda med olja slipper man också trafiken av ca 400 lastbilar per år för att transportera bort restprodukterna från sågverket. Lönsam industriverksamhet och god miljöpolitik går faktiskt att kombinera!2008-03-16 Två dagar med intressanta företagsbesök i Tranemo

Tranemo kommun har Sveriges lägsta arbetslöshet och ett sprudlande företagsklimat som väcker uppmärksamhet även utanför Sjuhärad. Tranemo är kanske "Sjuhärads eget Gnosjö", även om mycket av Tranemos företagaranda även finns i de övriga Sjuhäradskommunerna. Hela Sjuhärad har ju en lång och stolt tradition av entreprenörskap och företagande.

Under två dagar kommer riksdagsledamöter från Alliansen i Sjuhärad att göra företagsbesök i Tranemo kommun. Jag deltar båda dagarna och rapporter från båda besöken kommer naturligtvis på bloggen.

I morgon måndag besöker jag Hållanders Sågverk och Götessons Industri i Dalstorp tillsammans med Else-Marie Lindgren (kd) och Claes Västerteg (c). Detta i ett arrangemang av organisationen Företagarna.

På tisdag kommer jag att besöka AP&T, Tranemo Hotell samt Svenljunga Tranemo Tidning, denna gång tillsammans med Ulf Sjösten (m) och Else-Marie Lindgren (kd). Detta är ett gemensamt Alliansarrangemang.2008-03-09 Äntligen blir det lite lättare för småföretagen att låna!

I oktober lämnade jag in en motion om att förändra förmånsrättsreglerna vid konkurs. Den nya lagstiftningen som den gamla s-regeringen införde gjorde det både svårare och dyrare för småföretag att låna eftersom bankerna fick sämre utdelning vid en eventuell konkurs. Detta är en fråga som jag följt på nära håll under mina år som bankanställd jurist.

Nu hör jag till min glädje att näringsminister Maud Olofsson vid ett tal på landsbygdsriksdagen i Lycksele i går faktiskt utlovade att förmånsrättsreglerna skall ändras tillbaka igen, allt för att underlätta för främst småföretag att få banklån! Det är en viktig förutsättning för att små företag skall kunna växa och anställa fler.

Ibland blir man bönhörd, och då är det riktigt, riktigt kul att vara riksdagsledamot!2008-02-28 UF-mässa i Borås

Under två dagar pågår den stora mässa för UF-företag (Ung företagsamhet) på Åhaga i Borås. Det är inte mindre än 120 UF-företag från gymnasieskolorna runt om i Sjuhärad som ställer ut, och nära 600 elever ingår i företagsledningarna. Vid dagens besök gjorde jag först ett antal nedslag hos några företag från Marks gymnasieskola, eftersom jag träffade eleverna i samband med deras besök i riksdagen i höstas. Det var riktigt kul att se vad det blivit av deras företag.Åtta UF-företag från Mark är nominerade till utmärkelsen bästa UF-företag. Vinnare i Marks lokala tävling blev KLOkast UF som säljer utrustning för plockning av mördarsniglar. Till vänster Julia, VD och Mikaela, försäljningsansvarig. Till höger ser vi företagets marknadsföringsfolk i full aktion. Just detta företag har jag lite speciella känslor för efter mina egna politiska aktiviteter kring mördarsnigelproblemet i somras.Tvåa i Mark kom Umgås UF som säljer vinställ och en kokbok som skall lära oss att kombinera mat och vin på ett trevligt sätt. På bilden marknadsföringsansvarige Stefan (från Ubbhult!) och hans kolleger Angelica och Marianne. Men det finns många andra spännande företag på mässan. Ovan till höger Project Tomorrow UF, med VD Brian Okumu som säljer pins och skänker del av behållningen till världsnaturfonden.Här ser vi till vänster Sara, Richard, Johanna och Emilia som driver Chocobaut UF, som säljer lyxig choklad. Till höger Sunt Förnuft UF, som säljer en ny typ av träningsboll. Jag besökte också Get Funky UF som säljer "fräcka" tuggummin och plåster och Advertising UF som arbetar med reklam och trycksaker, och givetvis en massa andra roliga och fantasirika företag från de olika skolorna i Sjuhärad som säljer allt från föremål tillverkade av gamla bildäck till kalsonger och kondomer i olika smaker. Alla företag har en sak gemensamt - man har kommit på affärsidéer som ingen annan lyckats med tidigare. Jag tycker det är oerhört lovande inför framtiden. Under dagen får vi veta vilket UF-företag i Sjuhärad som fått den finaste utmärkelsen, årets UF-företag!2008-02-26 Kvinnligt och manligt företagande?

Företagareförbundets ordförande Camilla Littorin (ja, hon är faktiskt syster till arbetsmarknadsministern) har idag tillsammans med ett antal företagare en mycket tänkvärd artikel på DN Debatt. De menar att kvinnliga och manliga företagare inte skiljer sig åt. "Att ge miljoner till kvinnliga företagare är därför kränkande och nedvärderande av kvinnors förmåga" skriver de.

"Män och kvinnor som i dag driver småföretag är i stort sett lika som bär. Den slutsatsen kan man dra efter en analys av studien "Svenska småföretagare - olika som bär" (Företagarförbundet, november 2007). I studien fastslås att småföretagarna är en mycket heterogen grupp, men - det finns mycket få skillnader mellan män och kvinnor. Drivkrafter och värderingar är i stort desamma. Olikheterna handlar i stället om vilken typ av småföretagare du är - inte om du är kvinna eller man."

Kloka synpunkter, som stämmer bra med mina egna tidigare erfarenheter som bankanställd. Jag tänker ha med mig dessa tankar i det fortsatta arbetet i moderaternas arbetsgrupp för Lika villkor. De kvinnliga företagare jag känner (och det är ganska många) vill knappast bli särbehandlade för att de är kvinnor, utan bedömas på sina egna meriter och sin egen skicklighet som företagare. Personligen tycker jag att regeringen skall stimulera företagande i alla former, men inte särbehandla kvinnor och män.

Det finns dock faktiskt ett specifikt problem som främst gäller kvinnligt företagande, eller rättare sagt bristen på kvinnligt företagade. Det handlar om att många traditionellt kvinnliga yrken inom främst vård- och omsorg i alltför hög grad finns i offentlig regi. Vi måste släppa in fler aktörer på denna marknad. Det skulle ge fler kvinnor (men givetvis även män!) en chans att antingen starta eget eller byta till en annan arbetsgivare. Sannolikt skulle det också hjälpa upp lönerna en bit. Konkurrens är inget negativt, utan något som driver utvecklingen framåt!2008-02-23 Statliga toppjobb

Det är begripligt att diskussionen om hur förre försvarsministern Mikael Odenberg fick sitt nya jobb väcker en del frågor i media, även om kritiken känns något överdriven. Jag har inte mycket mer information om saken än vad jag själv läser i media, men en sak är ju klar - avsikten var uppenbarligen att den nye chefen för Svenska Kraftnät faktiskt skulle rekryteras i konkurrens, i annat fall hade regeringen ju knappast anlitat in en extern konsult. Vad jag förstår hade Näringsdepartementet också föreslagit två tänkbara kandidater, men den ena kandidaten hoppade av under processen. I det läget var Odenberg ensam kvar, och fick då jobbet eftersom den externa konsulten ansett att han uppfyllde kraven. Detta ger ju dock knappast en bild av att regeringen vill ha öppnare rekryteringsprocesser och konkurrens vid tillsättande av statliga chefer, och det är lätt att förstå kritiken även om den som sagt inte är särskilt nyanserad. Ibland måste man ju också väga nyttan av att börja om en rekryteringsprocess från början igen mot den tid det tar och de extra kostnader det medför.

Borås Tidning skriver på ledarsidan idag att i 16 av 32 utnämningar sedan regeringsskiftet har personen handplockats till tjänsten. Jag vet inte om siffran stämmer, men det innebär ju i så fall omvänt att hälften av chefsposterna faktiskt tillsatts efter extern annonsering och i konkurrens! Den mest omskrivna rekryteringsprocessen som pågår just nu är den till ny rikspolischef. Men man har det senaste året också kunnat läsa platsannonser i tidningarna för lediga generaldirektörsjobb. Det är trots allt ett stort steg i rätt riktning, och en stor förändring mot hur tidigare (s)-regeringar hanterade utnämningar. Alliansregeringen arbetar definitivt åt rätt håll. Vallöftet om att toppjobb skall tillsättas efter kompetens uppfylls faktiskt sakta men säkert, även om just rekryteringsprocessen kring Odenberg i efterhand kanske inte riktigt kan sägas leva upp till det man hade förväntat sig.

Landshövdingeposter och ambassadörsposter kommer kanske även i framtiden att fördelas genom rena utnämningar och inte efter öppen rekrytering, det beskedet gav ju Alliansen också före valet. Det finns säkert vissa goda skäl för detta, det brukar sägas att det för dessa uppdrag handlar mer om personlig lämplighet, lokal förankring, kontaktnät och diplomatisk förmåga än om rena meriter. Men personligen skulle jag definitivt vilja se rekrytering i konkurrens även till dessa poster. Jag misstänker exempelvis att vi i Västra Götaland då hade haft bättre kandidater till landshövdingeposten än en tidigare ekonomisk talesman för vänsterpartiet. För mig som moderat känns just den utnämningen mycket tveksam, särskilt när den görs av en moderatledd regering. Hur sympatisk än den nya landshövdingen är har han ändå som vänsterpartist knappast det ideologiska synsätt på näringsliv, företagande och infrastruktur som man bör ha som landshövding.2008-02-21 Succe för hushållsnära tjänster

Efter ett halvår med hushållsnära tjänster var det i december 97.000 hushåll som regelbundet köpte tjänster. Det har skapat ca 2.500 nya arbetstillfällen. I år uppger 450.000 hushåll att det är säkert eller troligt att deskall köa tjänster. Det skulle skapa ytterligare 16.000 nya jobb, vilket är betydligt mer än de 10.000 jobb som man försiktigt räknade med när reformen infördes. 70% av svenska folket tycker att skattereduktion för hushållsnära trjänster är bra. Barnfamiljer är den största kundgruppen, fler kvinnor än män köper tjänsten och intresset är störst i åldersgruppen 30 - 49 år. Allt enligt en undersökning av Demoskop. 85 procent av företagen i branschen har ökat sin omsättning under 2007. Antalet företag har fyrdubblats inom hemserviceområdet under 2007. 72 procent av de anställda har fast anställning, och cirka tre fjärdedelar av de nyanställda var arbetslösa innan de fick jobb.

En viktig sak framkommer också i Demoskopundersökningen. Om systemet ändrades så att skattereduktionen kan dras av direkt vid betalningen ökar intresset kraftigt från de svenska hushållen att köpa fler tjänster. Detta är också något som jag motionerat om i riksdagen, och i motionen också lämnat en konkret förslag till hur det skulle kunna gå till!

Ericson i Ubbhult städar själv. Än så länge.2008-02-06 Samhall ger funktionshindrade riktiga jobb!

I går besökte jag företaget InkClub i Uppsala tillsammans med andra riksdagsledamöter från arbetsmarknadsutskottet. På kort tid har InkClub blivit Europas ledande leverantör av bläckpatroner och fotopapper till skrivare via Internet. Samhalls medarbetare sköter lagret, plockar samman och förpackar produkter som slutkunderna beställer via Internet och skickar ut dem via posten. Det var ett mycket trevligt besök, där vi kunde se hur ett stort antal personer med olika funktionshinder fått ett riktigt arbete på ett riktigt företag - ett företag som dessutom är mycket framgångsrikt. Samhalls personal har en viktig del i företagets utveckling.

Vi fick också en föredragning av Samhalls VD Björn Wolrath. Samhall har över 19.000 anställda med funktionshinder. Drygt 5% av dessa går varje år över i vanlig anställning hos annat företag. Sedan nya rutiner infördes där Samhall och näringslivet i övrigt tillsammans reder ut misstankar om prisdumpning och dumpade priser från Samhalls sida har dessa anklagelser i stort sett upphört. I dag tar Samhall ut marknadsmässiga priser för det deras anställda gör, och har enligt min mening en mycket viktig funktion i samhället. Mellanskillnaden mellan en normal lön för en fullpresterande anställd och de medarbetare hos Samhall som inte har full arbetskapacitet skjuter staten till. Det är nog väl använda pengar, varje arbetad timme är värdefull, och livsglädjen hos en funktionshindrad person som känner att man bidrar till ett företags resultat är minst lika värdefull. Dessutom får ju Samhalls personal en social gemenskap och en bättre inkomst än man annars skulle ha haft.2008-01-15 Dags för statlig reklamcensur?

En utredare föreslår att Sverige skall lagstifta mot "sexistisk reklam", och givetvis skall det då också inrättas en helt ny myndighet som skall övervaka detta....utredningen tillsattes av förra regeringens ansvarige minister, Jens Orback (s).

Tänk så det kan bli! Förra året stod politiker på barrikaderna i talarstolar och insändare och försvarade yttrandefriheten, det fria ordet, och rätten att framställa Muhammed som rondellhund. Nu föreslås i stället inrättandet av en statlig censurmyndighet som skall övervaka hur reklamen för underkläder utformas, och med lagstöd förbjuda det som anses opassande.

Som tonårsfar med en dotter på snart 15 år är jag den förste att reagera på en del utmanande reklam såväl på reklampelare som i TV. Men samtidigt vet jag att reklamen och "sexismen" är betydligt värre på nätet, i satellit-TV-kanalerna, på musikvideorna, i såporna på TV och i veckotidningarnas reportage. Om vi nu skall börja censurera reklam, vad blir då nästa steg? Skall vi ha en statlig myndighet som granskar musikvideor eller veckotidningsreportage också?

Nej, de enda som kan påverka reklamen är näringslivet själva - och givetvis vi konsumenter. Om vi framför våra synpunkter till butikerna eller avstår från att handla har detta nog betydligt mer effekt än ett tandlöst förslag om en statlig reklamcensurmyndighet. Jag hoppas regeringen kastar förslaget i papperskorgen där det hör hemma!2008-01-10 Kultur värd att betala för?

De stora statliga museerna tappade i fjol mer än 1,5 miljoner besökare 2007 jämfört med 2006, allt enligt en genomgång gjord av Dagens Nyheter. Ledande företrädare för stora muséer skyller nu detta ras på slopandet av den fria entrén. Kanske stämmer det att museerna fick en massa extra besökare när entrén avskaffades, men att besökssiffrorna nu gått tillbaka till mer normal nivå. Vissa museer har dock fått ökat besöksantal trots återinförd avgift, så förklaringen är nog inte så enkel.

Alliansregeringen återinförde entréavgifterna men fortfarande gäller fritt inträde för alla ungdomar och oftast är det också rabatt för pensionärer och för besöksgrupper. De som får betala fullt är dels vuxna utländska turister och vuxna svenskar som arbetar eller har annan inkomst. Många av dessa har dessutom fått stora skattesänkningar och löneökningar i år. Uppenbarligen anser dessa ändå inte att det är värt 50 eller 70 kronor i entré till museet. Däremot betalar man gärna 90 kronor för att gå på bio eller 150 kronor att gå på fotboll. Detta borde få ledande företrädare för museerna att fundera över sina utställningar och sin verksamhet, i stället för att klaga över att besökarna måste betala entré. Tycker inte museifolket själva att deras muséer är värda något alls att besöka?

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m) säger glädjande nog att regeringen inte planerar att återinföra fri entré för vuxna. Detta glädjer inte minst alla dem som driver små privata museer, tex bilmuseer, vagnsmuseer, eller hembygdsmuseer, och alla kommunala museer som är beroende av sina entréavgifter. Jag vet också att privatpersoner som förvaltar gamla slott, herrgårdar och liknande ofta är helt beroende av betalande besökare för att ha råd att hålla anläggningarna i skick. Gratis inträde till offentligt drivna museer skapar osund konkurrens gentemot de privata! Det finns för övrigt inget som är "gratis"! Antingen betalar man själv eller också betalar alla andra skattebetalare.2008-01-09 Avskaffa apoteksmonopolet - men med förnuft

Sverige är det enda OECD-landet som låter ett och samma statliga bolag – Apoteksbolaget - ha monopol på distribution och försäljning av läkemedel, samt receptregister. Detta bryter mot EU:s konkurrenslagstiftning. Monopol brukar normalt också innebära onödigt höga priser.

Apoteksmonopolet innebär också att tillgängligheten, inte minst på landsbygden är dålig på många håll. Ett första litet, litet, steg för ökad tillgänglighet var när riksdagen nyligen beslutade att tillåta försäljning av nikotinläkemedel även på andra ställen än Apoteket.

Apoteket säljer dessutom andra varor som inte är läkemedel. Det gäller till exempel en mängd olika hygienprodukter. Under 2006 uppgick Apotekets omsättning av handelsvaror till flera miljarder kronor. Under 2006 öppnade Apoteket 22 nya försäljningsställen, varav 14 var så kallade Apoteket shop, det vill säga försäljningsställen som endast säljer receptfria läkemedel och handelsvaror. Under 2007 planerar Apoteket att öppna ytterligare ett 20-tal nya Apoteket shop. Dessa statliga butiker konkurrerar direkt med det privata näringslivet. Jag har i min riksdagsmotion från förra året ifrågasatt just denna del av Apotekets verksamhet, Motion 2007/08:So368 av Jan Ericson (m):Apotekets försäljning av handelsvaror

Den nya utredningen om Apotekets framtid föreslår en välkommen konkurrens inom läkemedelsförsäljningen, både vad gäller receptbelagda och icke receptbelagda läkemedel. Det skall även bli möjligt att sälja icke receptbelagda läkemedel på andra ställen än Apotek. Privata och offentliga vårdgivare skall inte heller behöva införskaffa sina läkemedel via Apoteket AB. Det finns inga tankar på att sälja hela Apoteksbolaget, men kan bli aktuellt att sälja enskilda apoteks- butiker, rimligen främst i storstäderna där det finns många apotek, för att snabbare få igång en fungerande konkurrens.

Allt detta är givetvis inget man föreslår ostraffat. Så fort man ifrågasätter ett statligt monopol går oppositionen och vänsterjournalisterna i taket. Senast i går kunde man se ett nyhetsinslag i TV som var så grovt vinklat att man nästan blir mörkrädd. Hela inslaget syftade uppenbarligen till att skrämma svenska folket och hota med stigande priser om monopolet bryts.

Själv tycker jag det viktigaste är att se till att det avskaffade apoteksmonopolet inte leder till att nya monopol skapas i stället (så som skedde när elmarknaden avreglerades), samt att den priskonkurrens som alltid uppstår genom konkurrens kommer både kunderna och landstingen till del och inte stannar i mellanhändernas fickor. Det är också viktigt att god apoteksservice garanteras i hela landet, och att nya apotek har personal med tillräcklig kompetens. Utredningen har förslag om hur allt detta skall kunna uppnås. Nu skall utredningen ut på remiss, och det kommer säkert att bli en del diskussioner på vägen. Viktigast är ändå att monopolet är på väg att brytas.

Borås Tidning undrar i sin ledare idag ”varför det tar en sådan tid för en borgerlig regering att avreglera en bransch som så uppenbart måste avregleras”. Samtidigt beskylls givetvis regeringen av oppositionen för att det går för snabbt. Jag tror dock att det rätta är det som ansvarig minister Göran Hägglund sagt vid flera tillfällen. Apoteket har en viktig funktion för svenska folket, och förändringarna måste göras på ett ansvarfullt sätt och få ta den tid som krävs. Att sedan både marknadsliberaler och monopolkramare kommer att vara lite missnöjda är nog något vi får leva med.2008-01-09 Den bästa väckarklockan...

...är att vakna till trevliga nyheter på radion. I morse vaknade jag till de nya siffrorna över nyföretagandet i Västra Götaland. 11.200 nya företag startades under 2007, vilket är nytt rekord! Det var främst inom tre branscher som expansionen tagit fart - serivicesektorn, IT-sektorn och hantverkssektorn. En bra mix inom tjänstesektorerna, som lär kunna skapa arbetstillfällen för många olika grupper. Allt från högutbildade till personer med låg utbildning som står långt från arbetsmarknaden.2008-01-05 Fildelning
Uppdaterad

Efter artikeln häromdagen i GT/Expressen, där sju av mina moderata riksdagskolleger gemensamt föreslår att fildelning helt skall avkriminaliseras är det omöjligt att slippa frågor om vad jag själv tycker.

Jag tycker inte det är rimligt att företag eller organisationer tjänar stora pengar på att kommersiellt sprida sådant som andra skapat utan tillstånd från dessa. Det tycker jag rimmar illa med en skälig upphovsrätt. Även en författare, konstnär eller musiker måste ha en rimlig chans att få betalt för sitt arbete. Samtidigt tycker jag det är orimligt att jaga enskilda människor för att man kopierar av varandra - sådant har alltid förekommit. När jag var tonåring kopierade vi varandras LP-skivor till kassettband, och ofta ledde det bara till att man köpte fler skivor i samma takt som man upptäckte nya artister. På senare år har vi också vant oss vid att kopiera TV-program och filmer till egna videoband eller DVD. Jag tror, precis som de sju artikelförfattarna, knappast att någon förlorat på detta - snarare tvärtom.

Min inställning är därför att organiserad brottslighet där man systematiskt utnyttjar andras verk för att tjäna pengar måste försvåras. Däremot bör enskilda människor ha rätt att ladda ned lagliga kopior av filmer och musik för eget bruk. Detta är i linje med vad moderaterna sade före valet (hämtat från länken ovan: "valet 2006/moderata vallöften"). Det var en klok avvägning då, och är lika klokt idag! Om det sedan går att hitta ett system som fungerar i praktiken återstår att se.

Forna tiders fildelningsverktyg...

Tillägg: I dag har två av mina andra moderata riksdagskolleger en egen artikel i Sydsvenskan där man har en lite annan syn på saken. Uppenbarligen finns det olika åsikter inom den moderata riksdagsgruppen, och det är väl så det skall vara i ett parti där det är högt i tak. I ett sådant läge gör jag som jag brukar - utgår från vad vi sa före valet, dvs det jag beskrev ovan! Vi har en skyldighet mot väljarna att försöka hitta en väl avvägd lösning och samtidigt respektera den personliga integriteten.2007-12-18 Något överraskande dom i Laval-målet (Vaxholmsmålet)

EG-domstolen har idag meddelat sin dom i Lavalmålet (Vaxholmsmålet). Det var i samband med ett skolbygge i Vaxholm 2004 som företaget Laval och fackförbundet Byggnads hamnade i konflikt eftersom man inte kom överens om att teckna kollektivavtal. Byggnads svarade med att sätta Laval i blockad. Företaget tvingades till slut ge upp skolbygget i Vaxholm och sattes senare i konkurs. Den lettiska regeringen har protesterat mot Sverige eftersom man ser den fackliga blockaden som ett brott mot EU:s grundlagar som garanterar fri rörlighet över gränserna.

I det aktuella fallet står två grundläggande rättigheter mot varandra: konflikträtten på svensk arbetsmarknad och rätten till fri rörlighet för tjänster inom EU. Arbetsdomstolen (AD) tog i mars 2005 ställning i konflikten genom ett provisoriskt beslut. Då bedömde AD att den fackliga blockaden inte stred mot reglerna. Men AD tog inte slutlig ställning, utan valde att vända sig till EU:s domstol för att få hjälp med bedömningen. Tidigare i år kom EG-domstolens generaladvokat fram till att facket handlade rätt när de satte det lettiska byggbolaget Laval i blockad. Då trodde många att EG-domstolen skulle komma fram till samma slutsats.

EU-domstolen fastslår dock idag att Byggnads blockad av skolbygget i Vaxholm 2004 var omotiverat. Enligt EU:s domstol innebar blockaden ett hinder för friheten för tjänster inom EU. Domstolen skriver i sitt pressmeddelande att fackliga stridsåtgärder är en grundläggande rättighet. Men i Vaxholmsfallet var det omotiverat eftersom Laval redan hade egna kollektivavtal som gällde i Lettland. De svenska bestämmelserna tog inte hänsyn till det och därmed utsattes Laval för diskriminering. Enligt domstolen är det också nästan omöjligt för ett visst företag att ta reda på vilka minimilöner som gäller i olika svenska kollektivavtal. Därmed kan utländska företag skrämmas från att utföra jobb i Sverige eftersom de under en obestämd tid kan tvingas förhandla om löner och villkor. Följden blir en inskränkning i friheten att erbjuda tjänster. Domen i EG-domstolen är ett förhandsavgörande inför fortsatta förhandlingar i det underliggande målet i Arbetsdomstolen, som beräknas avslutade först i slutet av nästa år.

Domen är intressant eftersom den ger kollektivavtal som träffats av arbetsgivaren i hemlandet en mycket större tyngd vid verksamhet i andra länder. Mot detta står de svenska fackens intresse av att alla som arbetar i Sverige skall ha jämförbara anställningsvillkor. EG-domstolen har vägt av dessa rättigheter så, att en viss inskränkning av konfliktkrätten görs i förhållande till vad som varit praxis i Sverige. Parterna har nu anledning att mot bakgrund av domen överväga hur dagens avtal är konstruerade, både vad avser villkor och tillgänglighet för gästande utländska företag.

Arbetsmarknadsministern säger idag att det förefaller uppenbart att man måste överväga förändringar åtminstone i den
s k Lex Britannia, dvs de bestämmelser i MBL som sedan 1991 givit en facklig organisation generell rätt att vidta stridsåtgärder för att tränga undan ett utländskt kollektivavtal till förmån för ett svenskt kollektivavtal, oavsett innehåll. Förändringar i svensk lagstiftning som anses nödvändiga efter domen i EG-domstolen kommer att tas fram inom regeringskansliet. En proposition kommer preliminärt att läggas på riksdagens bord under nästa år, efter hörande av Lagrådet och efter ingående diskussioner med arbetsmarknadens parter.2007-12-18 Träff med i Borås

I går kväll hade jag glädjen att få sitta och prata i flera timmar med representanter för Företagarnas ledning i Sjuhärad med ordföranden Arne Ekberg i spetsen, samt Emma Jessen som representerade Företagarnas Göteborgskontor. Lite god julmat fick vi också!

Det blev mycket konkreta diskussioner om småföretagarnas vardagsbekymmer, där regelverk och politiska beslut inte alltid fungerar som det är tänkt i verkligheten och där företagarna själva upplever väldigt mycket onödiga regler och krångel. Men jag fick också med mig väldigt mycket beröm för det som regeringen uträttat hittills. Överlag var man nöjda, men önskelistan för framtiden år också lång...

Vi kommer att fortsätta träffas regelbundet, och jag kommer att ta med mig de frågor och synpunkter som kommer upp i diskussionerna. Ibland kan jag kanske bidra till en praktisk lösning eller så får jag kanske underlag för en eller annan riksdagsmotion - vi får väl se....viktigast är ändå att ha en ständig dialog. Det ökar förståelsen för båda parter!2007-11-22 Även småföretagare behöver ett socialt skyddsnät

Det sociala skyddsnätet med ersättningar vid sjukdom, föräldraledighet samt a-kassa är knappast utformade för att passa företagare. Jag har fått synpunkter från många småföretagare genom åren om detta. Man tycker att man är med och betalar för ett trygghetssystem som man sällan kan använda. Vi är flera politiker inom Alliansen som diskuterat denna fråga en del i båda de utskott där jag finns med, Arbetsmarknadsutskottet och Socialförsäkringsutskottet. Jag vet att sådana diskussioner skett även inom Näringsutskottet.

Idag meddelar regeringen mycket glädjande att man utsett en särskild utredare som skall se över detta! Utredningen skall vara klar senast augusti 2008, och det kan kanske betyda att vi kan ta beslut om nya regler redan nästa höst, regler som i så fall borde kunna gälla redan från den 1 januari 2009. Så här skriver regeringen i ett pressmeddelande idag:

Regeringen vill skapa flexiblare sjukförsäkring för företagare

Regeringen har idag fattat beslut om tilläggsdirektiv till utredningen om Trygghetssystem för företagare samt utsett Alf Eckerhall till ny utredare. Syftet med utredningen är att anpassa försäkringssystemen för företagare och öka flexibiliteten. Försäkringssystemen är idag byggda för löntagare och det finns hinder att gå från en anställning till eget företagande.

- Vi vill göra tröskeln lägre och dörren bredare. Regeringen vill att det ska vara lika självklart att vara företagare som löntagare, säger näringsminister Maud Olofsson.

Utredningen ska föreslå förändringar i arbetslöshetsförsäkringen, sjukförsäkringen samt föräldraförsäkringen. De tilläggsdirektiv som regeringen idag beslutat om fokuserar på att göra sjukförsäkringen flexiblare för företagare. Utredaren ska därför inte bara lämna förslag på justeringar av nuvarande regler och beräkningar i sjukförsäkringen, utan även lämna förslag på en sjukförsäkring som innebär att en företagare ska kunna omfattas av olika avgifts- och ersättningsnivåer. Det ska finnas en tydlig koppling mellan den avgift som betalas in och den ersättning som erhålls inom sjukförsäkringen. Utredaren är fri att även lämna andra förslag som innebär ökad handlingsfrihet för företagare inom sjukförsäkringen.

Den nya utredaren Alf Eckerhall är jurist och har under lång tid arbetat på Svenskt Näringsliv som expert rörande arbetsmarknadsfrågor, socialförsäkringar och avtalsförsäkringar. Uppdraget ska redovisas senast augusti 2008.
2007-11-22 Äntligen måndag!

Nåja, inte bokstavligen. Men det var namnet på det seminarium som jag anordnade idag tillsammans med Desirée Pethrus-Engström (kd). Vi hade bjudit in Torild Carlsson, författare till en bok med samma namn, för att få lite nya tankeväckande sätt att se på arbetslöshet, arbetsmarknad och jobbsökande. Vi vände oss främst till ledamöter och tjänstemän som jobbar med arbetsmarkndsautskottet och sopcialförsäkringsutskottet, och det kom ett 20-tal personer. Torild Carlsson jobbar som konsult för bland annat AMS och utbildar arbetsförmedlare i nya metoder och synsätt. Hans föredrag handlade bland annat om
… att inte bli fastbränd i arbetsuppgifter av gammal vana.
… om att vara halvbra på flera saker men ändå ha den bästa kombinationen av talanger för ett specifikt jobb.
… om att vi inte måste vara friska för att jobba men ibland måste jobba för att bli friska.
...om att vi har alltför lätt att se hinder för en människa att få jobb och gallrar bort i stället för att se möjligheterna
… om att inte gå på myter som att utbildning alltid är en bra investering.
… om att ta sig förbi den diskriminering som alltid kommer att finnas på arbetsmarknaden.
… om att strunta i arbetsmarknads- prognoser, karriärtips och tester – och istället bli expert på oss själva

Slutsatserna blev att jobben aldrig kan ta slut - eftersom förmågor och behov inte kan ta slut! Ett jobb uppstår när en människa med en förmåga möter en människa med ett behov. Eller som Carlsson sa "Det finns så mycket utbud där ute som inte möter efterfrågan". Vi måste alla fundera på vad vi har för förmågor att "sälja" och till vem. Vi behöver bara hitta en enda lämplig "köpare" så uppstår ett nytt arbete. Samma sak gäller synen på rehabilitering - en bagare som är mjölallergisk skall givetvis inte arbetspröva på ett bageri - utan jobba med något helt annat. Vi måste se det friska och möjligheterna hos människor i stället för att ägna oss åt felsökning.

Några andra tankeväckande saker från Torild Carlssons föreläsning:

"Människor klarar inte det nya arbetslivet". Vem har sagt detta? Jo, Society of Medical Psychology i London - år 1900!

"Jag har skickat 300 jobbansökningar och inte fått ett enda svar". Är det inte lite konstigt att efter 50 misslyckade försök göra 250 försök till? Borde man inte i stället byta metod i sitt jobbsökande?

Torild Carlsson gav många tankeväckande exempel från arbetsmarknaden och gav oss alla en hel del att fundera över. Några saker stämmer väl med den nya regeringens politik - minskad detaljstyrning av AMS, mer fokus på coaching i stället för åtgärder, nya lärlingsutbildningar som är bättre än att överutbilda folk på högskola till jobb som inte finns, synen på rehabilitering och att en del förtidspensionerade säkert kan arbeta om de bara prövar ett annat jobb. Vill du läsa mer om Carlssons bok och tankar kring arbetsmarknaden - besök hans hemsida, www.antligenmandag.se2007-10-28 Partistämma: Adjö till spelmonopolet!

Den sista dagen bjöd på en liten knall när det gäller det svenska spelmonopolet. Bakgrunden var den motion som min kollega Tomas Tobé lämnat in till stämman, och som i stora delar stämmer överens med den riksdagsmotion som han tillsammans med 33 andra moderata riksdagsledamöter (bland annat jag själv) lämnat in även i riksdagen. Partistämman körde över partistyrelsen och beslutade att öka tempot när det gäller att göra upp med spelmonopolet en gång för alla.

Beslutet innebär att moderaterna skall verka för att spelmonopolet ersätts med ett licenssystem som släpper in fler aktörer under ordnade former, att lotteriinspektionen blir mer självständig och skall övervaka alla spelföretag och ansvara för licensgivningen, att de verksamheter som idag får pengar via Svenska Spel (idrott mm) skall garanteras detta även i framtiden, att regler sätts upp för marknadsföring av spelverksamhet, att det kan bli aktuellt att sälja hela eller delar av Svenska Spel AB, samt att ATG bör bli självständigt från staten. En revolution av den svenska spelmarknaden med andra ord. Och det är verkligen på tiden! Staten sitter idag på flera stolar - ansvarar för tillsynen, driver bolagen, skall verka för insatser mot spelmissbruk och satsar samtidigt stora pengar på reklam för sina egna spel.....snart kan det vara slut med detta!

Bra jobbat, Tomas Tobé och vår EU-parlamentariker Christofer Fjellner som lagt ned massor av arbete på denna fråga!2007-10-28 Partistämma: Bästa beslutet på stämman?Jag har fått flera frågor från media om vilka beslut jag tyckte var bäst respektive sämst på partistämman. Ett av de bästa besluten var beslutet om att vi i allt väsentligt ställer oss bakom regeringens linje om arbetsrätten, men att vi också tydligt markerar parternas ansvar och att vi ogillar överdrifter som emellanåt förekommer när det gäller konflikter och att vi inser att förhållandet mellan fack och småföretag tyvärr inte alltid fungerar som det borde.

Exempelvis konstaterar vi att den svenska modellen fungerar "i huvudsak" väl, en förändring av partistyrelsens förslag att "den svenska modellen fungerar väl". Kan kanske tyckas som en liten förändring, men det är en viktig markering att vi ser problemen samtidigt som vi fick med oss stämman på att moderaterna vill bevara grunden i den svenska modellen med avtalslösningar i stället för detalj- lagstiftning. Vi gjorde också ett tillägg enligt följande: "Konflikträtten på arbetsmarknaden ska bevaras men måste präglas av balans mellan parterna. Välmående parter på arbetsmarknaden är avgörande för ett väl fungerande näringsliv." Vi konstaterar också vad gäller kollektivavtalstvister att "Det finns exempel på fall där individer upplevt att tillämpningen av regelverket varit fyrkantigt och motverkat rimliga lösningar". Även detta alltså en markering mot orimliga överdrifter, som exempelvis tvisten kring Salladsbaren i Göteborg. Det är bara om vi markerar mot överdrifter som vi i längden kan klara ett försvar av den svenska modellen!

På bilderna håller jag mitt anförande den 26:e i detta ämne - se mer i inlägget samma dag!2007-10-26 Partistämma: Wild and fresh?

Medias huvudnyhet i går kväll var utan tvekan att vårt utskott ställde sig bakom den del av partistyrelsens förslag till handlingsprogram som rör arbetsrätten. Vi hade en öppen och bra diskussion i utskottet och enades om att avvisa förslag om lagreglering av konflikträtt mm. Däremot tyckte vi allihop att det fanns goda skäl att göra några kompletterande skrivningar i handlingsprogrammet som särskilt pekar på parternas ansvar och vikten av en rimlig balans mellan arbetsmarknadens parter. Ingen kan låta bli att uppröras över den behandling som vissa småföretagare ibland utsätts för av vissa fackliga organisationer.

Jag påpekade dock i utskottet att man inte skall dra alla fackliga organisationer över en kam - de flesta av dem arbetar inte på detta vis, och skulle aldrig tvinga fram kollektivavtal på arbetsplatser där man saknar medlemmar eller ta till konflikter på arbetsplatser där medlemmarna är nöjda. Några få fackförbund skall väl inte få förstöra för alla andra?

För några dagar sedan fick jag med posten en bok som skrivits av Sofia Appelgren, ägare till den omtalade Salladsbaren Wild´n Fresh i Göteborg. När man läser boken inser man vilket fruktansvärt övergrepp som Appelgren utsattes för från HRF, Hotell och Restaurangfacket. Läs gärna boken, den är utgiven på Ekerlids Förlag.

I boken skriver Appelgren bland annat hur en av blockadvakterna utanför restaurangen sagt till Appelgren att "Vi måste mobilisera nu, med den nya regeringen. Mina barnbarn förstår inte heller det här, men det är viktigt att vi fortsätter, ännu mer nu efter regeringsskiftet."Med andra ord - konflikten handlade mindre om kollektivavtal och mer om en politisk markering mot den nya regeringen!

Jag blev därför något förvånad när jag läste en artikel av Hotell- och Restaurang- fackets ordförande Ella Niia i Dagens Industri i går morse, där hon just skriver om den moderata partistämman. Hon avslutar artikeln med orden"Det vore olyckligt om frågor om ordningen på arbetsmarknaden polariserades och politiserades" Detta skriver hon alltså som basar över det LO-förbund som kanske allra mest tydligt gått till angrepp mot regeringen - av rent politiska skäl....

Men jag tycker alltså inte att vi moderater skall låta oss provoceras att överreagera och kräva hårdare lagstiftning på grund av en och annan fackpamps dåliga omdöme. HRF förlorar i längden mest själva på sitt övergrepp mot Salladsbaren och är ett av de LO-förbund som tappat mest medlemmar det senaste året. Ella Niia borde ta en allvarlig funderare över anledningen. Däremot tror jag aldrig att lagstiftning kan lösa problemet med fackliga företrädare som visar bristande omdöme. De flesta fackliga företrädare jag regelbundet träffar säger alla samma sak - i längden kommer inte de fackliga organisationerna att överleva om de uppfattas gå i otakt med resten av samhället och agera i strid med vad svenska folket tycker är rimligt. Det börjar växa fram en insikt om att självsanering och ansvarstagande krävs för att rädda den svenska modellen, och det är ett stort steg åt rätt håll. Det skulle leda till en varaktig stabilitet på arbetsmarknaden som aldrig skulle kunna uppnås genom en lagstiftning som tas efter en hård politisk strid och kanske i framtiden förändras fram och tillbaka beroende på skiftande majoriteter i Sveriges riksdag.

Under förmiddagen idag kommer utskottets förslag att debatteras och behandlas av stämman och jag hoppas stämman går på vår linje.2007-10-24 Thomas Östros (s) skrev själv under statens avtal med Carnegie!

Dagens extradebatt om försäljning av statliga bolag rullade på kända hjulspår, där oppositionen med alla medel försökte misstänkliggöra regeringen och stoppa försäljningsplanerna. Men var det nog inte långt från en skammens rodnad på förre näringsministern Thomas Östros kinder efterhand som det i debatten avslöjades ett och annat....

Oppositionen, med Thomas östros i spetsen, kritiserar ju regeringens "samröre" med Carnegie i största allmänhet. Detta är intressant, eftersom det var socialdemokraterna (!) som träffade ramavtalet med Carnegie (som arbetat för staten ända sedan 1996).

Faktum är att den senaste förlängningen av detta ramavtal mellan staten och Carnegie skedde så sent som i september 2006, strax före valet , och undertecknades personligen av Thomas Östros (s) själv i egenskap av näringsminister! När Östros nu kritiserar statens "samröre" med Carnegie blir det nästan lite skrattretande. Däremot har regeringen nu avslutat samarbetet med Carnegie efter Finansinspektionens kritik mot bolaget.

Oppositionen kritiserar även att ministern rekryterade tjänstemannen Urban Funered från Carnegie där han tidigare arbetade som jurist. Detta är inte korrekt, Funered har varit anställd på Finansdepartementet sedan i mars, och bytte bara arbetsuppgifter i september. När Funered utnämndes till statssekreterare i september ställde oppositionen inga frågor eller kritiserade detta. Men nu, efter finansinspektionens granskning är det lätt att i efterhand kritisera anställningen.....

Ju mer man lyssnade på dagens debatt, desto tydligare var det att debatten inte handlade om Carnegie utan om oppositionens stora ideologiska motstånd mot att sälja statliga bolag. Eller som min moderate kollega från Göteborg, Hans Rothenberg uttryckte saken i debatten: "Frågan handlar om att samla makten över produktionsmedlen genom ägande. En klockren ideologisk tydlighet hämtad i rakt nedstigande led från Marx, Lenin och dagens Thomas Östros."

Tydligare kan det knappast sägas.2007-10-22 Vem skall tämja speldjävulen?

Inför valet presenterade jag mina vallöften, dvs de frågor jag lovade att särskilt driva i riksdagen om jag blev invald. Ett av dessa löften var att verka för att avskaffa det svenska spelmonopolet. Det svenska spelmonopolet har många avigsidor och fungerar inkonsekvent. Monopolet har också fått kritik från EU-kommissionen och Sverige granskas nu under lupp i denna fråga. Den svenska spelmarknaden är idag i princip en "oreglerad monopolmarknad" och staten tjänar stora pengar på spelmonopolet (så stora att den moderata EU-parlamentarikern Christofer Fjellner undrar om finansminister Borg blivit spelberoende.....). Svenska Spel och ATG kan knappast heller anses motverka spelmissbruk - snarare tvärtom. Detta har jag skrivit om tidigare, exempelvis den 13-14 maj 2007.

Inom moderaterna pågår en rejäl diskussion om hur man skulle kunna avveckla det svenska spelmonopolet på ett ansvarsfullt sätt, för att både stävja spelberoendet och kunna använda delar av intäkterna från spelandet till vissa angivna ändamål precis som idag.

Som ett led i denna diskussion har inte mindre än 34 moderata riksdagsledamöter, däribland jag själv, lämnat in en motion i frågan efter inititativ av Tomas Tobé. Motion 2007/08:kR357: Omreglera den svenska spelmarknaden. Motionen beskriver på ett tydligt sätt dagens problem och ger förslag till hur en förändring skulle kunna göras på ett ansvarsfullt sätt där verksamheten äntligen regleras på ett vettigt sätt samtidigt som man släpper in fler aktörer. Läs gärna motionen!2007-10-17 Regelförenklingar!

Har just varit på ett seminarium, arrangerat av Sällskapet Politik & Näringsliv, om regelförenklingar för företagen. Småföretagare beskrev sina förhoppningar, Näringsdepartementets ansvarige för regelförenklingsarbetet berättade om regeringens arbete med frågan, och ansvarig utfrågare var Jens Hedström, VD i Näringslivets Regelnämnd.

Bland åhörarna fanns mest alliansriksdagsledamöter, men även representanter från oppositionen. Oppositionspolitikerna talade länge och väl om att regelförenklingarna måste gå snabbare - lätt för dem att säga som knappast uträttade något alls på detta område under 12 år! Dessutom ser jag ju hur många nya regler dessa vänsterpolitiker regelbundet föreslår i riksdagsmotioner och den politiska debatten.

Det räcker ju inte att rensa i gamla regler om vi samtidigt inför lika många eller fler nya! Vi riksdagsledamöter måste sätta oss på tvären mot alla förslag om onödiga nya regler, varifrån förslagen än kommer. Samtidigt måste vi själva föreslå förenklingar. Själv har jag dragit mitt lilla strå till stacken. Bland mina nyligen inlämnade riksdagsmotioner hittar man bland annat dessa, som avser nedläggning av myndigheter, och regelförenkling för företag och privatpersoner:

Motion 2007/08:C232 av Jan Ericson (m):Avskaffa revisionsplikten i mindre bolag
Motion 2007/08:Sk289 av Jan Ericson (m):Reducering av fåmansbolagsreglerna
Motion 2007/08:C387 av Ulrika Karlsson och Jan Ericson (m):
Förstärk den fria etableringsrätten enligt Plan-och Bygglagen

Motion 2007/08:N217 av Jan Ericson (m):Avveckla institutet för tillväxtpolitiska studier
Motion 2007/08:C 236 av Jan Ericson (m):Förenklad energideklaration
Motion 2007/08:Kr238 av Jan Ericson (m):Nedläggning av Ungdomsstyrelsen
Motion 2007/08:Sk237 av Jan Ericson (m):Förenkla avdragsrätten för hushållsnära tjänster
Motion 2007/08:Sk238 av Jan Ericson (m):Avskaffande av kontrolluppgiftsskyldigheten för tillgångar och skulder
Motion 2007/08:C233 av Jan Ericson (m):Förenklad möjlighet att bli adoptivförälder
Motion 2007/08:T243 av Jan Ericson (m):Förenklad körkortstagning för privatister
Motion 2007/08:MJ226 av Ulf Sjösten och Jan Ericson (m): Rimligare miljösanktionsavgifter
Motion 2007/08:Mj268 av Jan Ericson (m):Översyn av miljölagstiftningen - tillagning av mat på skolor/äldreboenden2007-10-16 Alliansmöte i riksdagenI dag var det återigen dags för gemensamt möte med Alliansmajoriteten i riksdagen. I dag var det fyra ministrar som berättade om sina områden, och om hur oppositionens alternativ ser ut. Det var Anders Borg, Andreas Carlgren, Nyamko Sabuni och Göran Hägglund. Det mesta av det som sades är sådant jag redan tidigare berättat om på bloggen, framförallt det som rör Sabunis område eftersom det delvis hanteras av mitt eget utskott.

Anders Borg sammanfattade socialdemokraternas ekonomiska politik på ett träffande sätt:
* Svagare sysselsättning och sämre förutsättningar för långsiktig tillväxt.
* Stigande efterfrågan kombinerat med minskat arbetsutbud, vilket ökar risken för överhettning och inflation, och skapar en högre arbetslöshet under nästa lågkonjunktur.
* De offentliga finanserna försvagas, man har ett antal ogenomförbara besparingar och underfinansierade reformer.
* Kraftiga skattehöjningar, både på energi, arbetsinkomster och fastigheter, vilket främst drabbar vanliga löntagare .
* En budget som är ett hafsverk med felräkningar och motsägelser.

Borgs avslutande ord var träffande: En sådan opposition skall inte få göra något annat än förbättra sin oppositionspolitik"

Andreas Carlgren hade också ett tänkvärt citat: Oppositionen ägnar sig åt dubbel skattehöjning i stället för grön skatteväxling. Man vill chockhöja skatten på både energi och arbete - samtidigt!

Och visst är det så. Både Borg och Carlgren pekade på en mängd mycket stora skillnader mellan (s), (mp) och (v) när det gäller både den ekonomiska politiken och miljöpolitiken. Det enda man verkar vara överens om är att höja både energiskatterna, skatten på normala löner, fastighetsskatten och återinföra förmögenhetsskatten.....2007-10-15 Tänk nytt om infrastrukturen!

Vägar och järnvägar är viktiga för att utveckla Sverige. Så långt verkar alla vara överens. Det gäller "bara" att ha råd att bygga nya och underhålla de som finns. När den nya regeringen hade tillträtt kom Vägverket och Banverket med rapporter som visade att den förra regeringen inte ens satt av tillräckligt mycket pengar för redan beslutade projekt, och att det dessutom var stor brist på pengar till underhåll. Alliansen kom knappast till ett dukat bord, snarare ett stort svart hål! I budgeten för 2008 avsätter den nya regeringen 1,2 miljarder extra, främst till förbättringar och underhåll av befintliga vägar och slutförande av vissa mindre projekt. Det är givetvis utmärkt. Men samtidigt slåss olika delar av Sverige med varandra om de stackars pengar som finns för övriga nyinvesteringar, och det räcker bara till en bråkdel av allt som behövs.

Bilden från det pågående vägbygget på Rv 40 väster om Rångedala är hämtad från en artikel i Borås Tidning idag, där man kommenterar en stor infrastrukturmotion som ett antal Alliansriksdagsledamöter från hela Västsverige, bland annat jag själv, undertecknat. I motionen går vi igenom de behov som finns i Västsverige när det gäller större vägar/järnvägar. Bland stora projekt i Sjuhärad nämns Rv 40 fram till Ulricehamn, samt Götalandsbanan (den nya järnvägen från Göteborg via Landvetter till Borås och vidare till Stockholm).

I intervjun i BT påpekar jag att behoven är enorma och att det kräver ett helt nytt sätt att hantera infrastruktur- investeringar i statens budget. I dag måste alla investeringar - hur samhällsekonomiskt lönsamma de än är - rymmas i statens utgiftsbudget. Det betyder alltså att hela investeringen bokförs som en kostnad ett och samma år och måste pressas in under statens utgiftstak. Detta gör att ett stort antal lönsamma och miljömässigt kloka investeringar stoppas, och att de nyinvesteringar som görs tar pengar från planerat underhåll. Personligen tycker jag detta är mycket märkligt.

Lönsamma investeringar gör svenska folket rikare, gynnar företagande och skapar jobb, ökar tillväxten och förbättrar miljön. Jag tycker därför att man borde överväga att lyfta ut samhällsekonomiskt lönsamma investeringar i järnvägar och exempelvis motorvägar ur statens budget och bokföra dem som en investering i stället. Tillsammans med Maria Plass, moderat riksdagsledamot från Bohuslän, har jag lämnat in en riksdagsmotion även om detta. Jag kommer att utveckla mina tankar om detta närmare under riksdagens allmänpolitiska debatt, preliminärt torsdag eftermiddag/kväll eller möjligtvis fredag förmiddag denna vecka. Under dagtid kan den nyfikne följa debatten direkt i TV. Under torsdag eftermiddag kommer jag att berätta närmare på bloggen om beräknad tidpunkt för mitt anförande.2007-10-10 Apoteket - monopol och osund konkurrens

De senaste dagarna har media rapporterat om att Apoteket skulle försöka försvåra en uppluckring av Apoteksmonopolet genom att inleda samarbete med ett utländskt läkemedelsbolag. Nu verkar Apoteket ha backat, eller så var ryktena överdrivna.

Oavsett vilket är det viktigaste att arbetet fortsätter för att släppa in lite konkurrens även i denna sektor för att öka tillgängligheten och pressa kostnaderna. Nästan alla andra länder har övergivit sina statliga försäljningsmonopol på läkemedel. Kuba och Nordkorea härdar fortfarande ut, liksom Sverige. Det svenska monopolet legitimeras officiellt av tillgänglighetsaspekter, men det ifrågasattes när frågan om försäljning av nikotinläkemedel prövades i EG-domstolen. Sverige ligger långt efter andra europeiska länder vad gäller invånare per apoteksenhet. Läkemedel bör få säljas under ordnade former på en reglerad marknad av fler aktörer än statliga Apoteket AB.

I går skrev Borås Tidning om Apoteket i sin ledare och påpekade bland annat att Apoteket med skattebetalarna i ryggen bedriver försäljning av vanliga hygienartiklar och annat i Apoteket Shop. En verksamhet som bland annat kritiserats av såväl Konkurrensverket som Statskontoret för att det konkurrerar ut andra företag som inte kan pressa priserna på ett konstlat sätt på samma sätt som Apoteket. Jag delar kritiken i BT:s ledare, och lämnade förra veckan in en riksdagsmotion om att denna verksamhet bör begränsas. Jag känner faktiskt viss optimism angående hur min motion kommer att hanteras framöver!2007-10-08 Bättre företagsklimat med Alliansen - säger företagarna själva

Min tidigare arbetsgivare, banken SEB, har en egen företagarpanel som man regelbundet frågar om deras syn på företagsklimatet i Sverige. I den senaste rapporten framgår att 50 procent av företagarna anser att företagsklimatet nu är avsevärt bättre än innan regeringsskiftet, 31 procent anser att det inte har förbättrats och 19 procent har ingen uppfattning. 63% av företagarna tror att oppositionen hade haft en sämre företagarpolitik, endast 9% att den hade varit bättre. Slopandet av förmögenhetsskatten, det ökade arbetskraftsutbudet och de sänkta inkomstskatterna är de viktigaste förbättringarna. Drygt hälften tror att den borttagna förmögenhetsskatten kommer att öka tillgången på riskkapital. Hela rapporten kan du läsa här.

Även opinionsinstitutet SKOP gör sedan 2004 regelbundna mätningar av företagens inställning till företagsklimatet. För första gången sedan mätningarna startade är det nu något fler företagare som anser att företagsklimatet är gynnsamt än ogynnsamt, allt enligt ledarsidan i Borås Tidning idag.

Alliansregeringens politik har bara påverkat Sverige i knappt ett år, och mycket arbete återstår för att skapa ett riktigt bra företagsklimat. Men det känns väldigt bra att företagarna själva tycker det går åt rätt håll - optimistiska företagare är ju en förutsättning för att skapa växande företag och fler jobb i Sverige!2007-10-05 Sossarna vill återinföra gammal dålig arbetsmarknadspolitik

Socialdemokraternas skuggbudget på Arbetsmarknadsområdet innehåller inte mycket nytt. Det är mer av bidrag och mindre av stimulanser att jobba. Det är slående vilken brist på självinsikt som Socialdemokraterna visar. Det är trots allt Socialdemokraterna som har ansvaret för det stora utanförskap som regeringen nu arbetar hårt för att minska. Socialdemokraterna saknar insikter om vad som skapar jobb, vad som får företag att vilja anställa och människor att vilja jobba. Högre skatter och mer bidrag kommer att bidra till att öka utanförskapet och öka klyftorna i Sverige. Klyftorna mellan de som arbetar, och de som inte arbetar.

Med socialdemokratisk politik minskar både arbetskraftsutbudet och efterfrågan på arbetskraft. Det blir lägre sysselsättning, och högre arbetslöshet. Och eftersom socialdemokraternas budget är kraftigt underfinansierad, minst 10-15 miljarder, riskerar politiken att driva upp inflationen och räntorna och göra oss alla lite fattigare och urholka reallönerna.

Bland de sämsta förslagen är att återinföra de meningslösa, lågbetalda plusjobben, där man dessutom som anställd saknar anställningsskydd. Man vill också öka antalet platser på högskolorna med 4.500, trots att det är svårt att hålla god kvalitet på de utbildningar som redan finns, och är svårt för många elever att hitta arbeten som passar för utbildningen. Allra värst är väl kanske förslaget att öka a-kassan för dem med de högsta inkomsterna, vilket alltså betalas av LO:s medlemmar genom höjd inkomstskatt.2007-10-05 Vänsterpartiet vill chockhöja skatten för alla -
och driva jobben ut ur landet!

Vänsterpartiet vill anställa 150.000 personer till inom offentlig sektor fram till år 2010. Man vill också ha en lag om rätt till heltid, vilket vi vet skulle göra många deltidsanställda arbetslösa. Man säger nej till regeringens jobbskatteavdrag och vill höja skatterna till tidigare nivåer. En LO-familj skulle då få en skattehöjning med 2.000 kronor per månad. Man vill också höja bolagsskatterna, vissa arbetsgivaravgifter samt höja bensin- och dieselskatterna betydligt mer än regeringen. Man säger också nej till att slopa den statliga fastighetsskatten och likaså förmögenhetsskatten.

Tillbaka till den politik som skapat det svenska utanförskapet med andra ord. Tillbaka till en företagsfientlig politik där privata företag i så fall skulle anställa allt färre. En politik där pengarna försvinner utomlands och företag investerar i andra länder i stället för i Sverige. Samtidigt vill (v) alltså anställa fler inom offentlig sektor. Hur ett parti med en sådan huvudlös politik kan få stöd från en enda väljare förvånar mig. Samtidigt vet vi att vissa av dessa rent galna idéer skulle genomföras om socialdemokraterna kom tillbaka till makten. (s) skulle vara tvungna för att få stöd från (v). Stackars Sverige i så fall.2007-09-24 Statsbudgeten: A-kassa på deltid ger märkliga effekter.....

I dag är ca 100.000 svenskar deltidsarbetslösa. Ibland grund av att arbetsgivaren slentrianmässigt inte anstränger sig för att erbjuda heltid - inte minst inom offentlig sektor. Ibland frivilligt för att man egentligen inte vill arbeta mer, och tycker det är bekvämt att mellanskillnaden fylls ut med a-kassa.

Den som är deltidsarbetslös kan med dagens regler få ersättning så länge som sex år. Eftersom man kan återkvalificera sig för flera perioder kan man i vissa fall få a-kassa på deltid under så lång tid som 18 år! Detta är givetvis fullständigt orimligt. A-kassan skall vara en omställningsförsäkring mellan två arbeten, inte en permanent försörjning under många år. Dagens regler kostar skattebetalarna mycket stora belopp, samtidigt som det saknas arbetskraft inom alltfler yrken.

Regeringen föreslår nu att man skall kunna få a-kassa på deltid under maximalt 75 ersättningsdagar. Det innebär, om man arbetar halvtid, ca 8 månader. Om man arbetar 80% kan man få a-kassa för resterade 20% under ca 1,5 år. Det ger god tid att hinna söka ett heltidsjobb. Samtidigt införs möjlighet till nystartsjobb för deltidsarbetslösa och föräldrar med försörjningsansvar för barn under 18 år skall kunna gå över till jobb- och utvecklingsgarati på deltid när de 75 ersättningsdagarna är slut.

Vad skall då en deltidsarbetslösa göra? Mitt svar är att den som inte frivilligt vill arbeta deltid och nöjer sig med en deltidslön skall söka ett heltidsjobb. Inte minst inom vården är det stor personalomsättning, och kan inte arbetsgivaren erbjuda heltid bör man byta jobb! På andra arbetsplatser kan man kanske samordna två halvtidsjobb till ett heltidsjobb. Detta vet jag att många kommuner redan arbetar med. En tredje möjlighet, som kanske kan passa någon är att ha två olika deltidsjobb som tillsammans ger en heltidslön. Jag tror att de nya reglerna kommer att tvinga arbetsgivarna att anstränga sig mer för att erbjuda heltidsjobb om man skall kunna behålla sin personal. I Sjuhärad är arbetslösheten nu nere i 1,9%, och inom många sektorer råder idag arbetskraftsbrist. Jag tror att de flesta som vill kommer att kunna byta sitt deltidsjobb mot ett på heltid.

Socialdemokraternas kritik klingar väldigt falskt.....man har själva flera gånger försökt förändra reglerna!

I budgetdebatten i riksdagen och i olika media har socialdemokraterna försökt göra ett stort nummer av regeringens förslag till förändringar när det gäller deltidsarbetslösa och a-kassan. Pär Nuders retorik stämmer dock inte med vad de själva försökte göra när de satt i regeringen. Socialdemokraterna försökte själva bl a under vårbudgetförhandlingarna 2003 förändra a-kassan för deltidsarbetslösa (begränsning av rätten för deltidsarbetslösa att stämpla upp till heltid i a-kassan). Något som vänsterpartiet och miljöpartiet då motsatte sig. Socialdemokraternas aggressiva retorik nu stämmer därför inte med verkligheten och Pär Nuder har uppenbarligen drabbats av en mycket lämplig minnesförlust. Miljöpartiets Mikaela Valtersson bekräftade detta i budgetdebatten den 20 september. ”Nu försämras möjligheterna till a-kassa på deltid – ett förslag som vi i Miljöpartiet stoppade under förra mandatperioden i budgetförhandlingar.” SVT:s politiske reporter Mats Knutson konstaterade att "Pär Nuders tal om klasspolitik bleknade dock något när miljöpartisterna avslöjade att även den förra socialdemokratiska regeringen två gånger lagt fram liknande förslag i förhandlingarna med vänsterpartiet och miljöpartiet under förra mandatperioden, men att dessa förslag då stoppats av de två samarbetspartierna."

Skillnaden mellan Alliansen och socialdemokraterna är att båda ibland inser vad som måste göras. Men det är bara Alliansen som vågar stå upp för obekväma beslut när det blåser, och göra det som är bäst för Sverige.2007-09-23 Färre studenter sökte socialbidrag denna sommar

Riksdagen beslutade ju förra vintern att a-kassa är till för att försäkra den som arbetat i viss omfattning om man blir arbetslös. Däremot skall inte a-kassan användas för andra ändamål, exempelvis för att försörja studenter under sommarlovet, eller försörja studenter som inte får arbete efter studierna (om man inte kvalificerat sig för a-kassa innan man börjat studera). Denna förändring väckte ett ramaskri hos oppositionen och man hotade med att allt fler studenter skulle tvingas söka socialbidrag för att överleva, inte minst under sommarlovet.

Men en enkät som tidningen Studentliv har gjort visar nu att antalet studenter som sökt försörjningsstöd i sommar minskade i 22 av 38 högskolekommuner. I endast tre kommuner ökade antalet ansökningar!

Kanske är det så att om man inte bara automatiskt kan gå och kvittera ut a-kassa så börjar man mer aktivt leta efter sommarjobb? Så gjorde jag själv under mina egna studier, jag arbetade både kvällar och helger och på sommaren, och sökte vare sig a-kassa eller socialbidrag. Kanske var det inte så glamouröst att arbeta som diskare på restaurang när jag läste till jurist, men det gav en inkomst att leva på (och var faktiskt dessutom ganska kul!). Att arbeta på sommaren ger erfarenheter som man har nytta av när man studerat färdigt och skall söka fast jobb, och värderas av en arbetsgivare oavsett vad man arbetat med.

På punkt efter punkt visar det sig att regeringens politik fungerar och att skrämselpropagandan från opposition och vänsterjournalister kommer på skam.2007-09-21 Malmö: Besök på Arbets- och Utvecklingscentret i Rosengård

Dagens sista besök var på AUC, Arbets- och UtvecklingsCentrat i den invandrartäta förorten Rosengård. Malmö har totalt 169 nationaliteter, och 35% av invånarna har invandrarbakgrund. I det mest utsatta bostadsområdet i Rosengård är arbetslösheten 85%.

På AUC, som ligger mitt inne i Rosengårds Köpcentrum, arbetar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Kommunen gemensamt för att rusta invandrare för arbete och egen försörjning. Den som söker försörjningsstöd måste först träffa en arbetsutvecklare inom 24 timmar. Därefter gör man en handlingsplan för fortsatta åtgärder.

Samarbetet syftar till att samordna de olika myndigheternas arbete med kommunens, att skapa helhetssyn och snabba beslut och se till att ingen hamnar mellan stolarna. Den viktigaste utmaningen är tydligen att få de arbetslösa invandrarna att se sig själva som aktiva individer och inte som passiva offer. Offermentaliteten är tyvärr något jag hör om allt oftare, och den har byggts upp av långa perioder av socialistiskt styre av Sverige. Men det går att förändra! I Rosengård ser man snabba förändringar, lägre arbetslöshet och sjunkande antal som lever på försörjningsstöd (socialbidrag).

Mina moderata utskottsvänner Sven-Yngve Persson, Elisabeth Svantesson, Rheza Khalili, Anna König Jerlmyr, Catharina Elmsäter-Svärd och vår handläggare Carin Hallerström, tillsammans med några av de anställda på AUC i Malmö

Även på AUC påpekade personalen att regeringens politik ger goda effekter, och man skickade också med en del tankar och idéer som vi skall titta vidare på.2007-09-21 Malmö: Besök på AcadeMedia - arbetsförmedling i alternativ drift

Dagens andra besök var på AcadeMedia, som är ett av de företag som efter genomförd upphandling hjälper Arbetsförmedlingen att förmedla arbete till vissa grupper, i detta fall ungdomar. Verksamheten startade vid halvårsskiftet i år, efter att regeringen tidigare beslutat att på prov släppa in några extrerna aktörer som komplement till den vanliga Arbetsförmedlingen.

På min uttryckliga fråga till Arbetsförmedlingens representant vid mötet fick jag svaret att arbetsförmedlingen och dess personal inte ser de nya externa aktörerna som något problem utan att man har ett utmärkt samarbete. Man har en arbetsfördelning där Arbetsförmedlingen fortfarande sköter allt som har med myndighetsutövning att göra, medan den externa förmedlingen gör allt det praktiska jobbet när det gäller att ragga upp och förmedla jobb. Vi träffade några arbetslösa ungdomar på förmedlingen och de var mycket nöjda med verksamheten. Det skall bli intressant att följa de nya förmedlingarnas arbete. Lite konkurrens brukar vara positiv för båda parter.2007-09-21 Malmö: Besök på Arbetsförmedlingen för nya invandrare

I dag har jag gjort flera besök på olika platser i Malmö tillsammans med mina moderata kolleger i arbetsmarknadsutskottet. Första besöket var hos Arbetsförmedlingens kontor för nya invandrare, där man arbetar mycket framgångsrikt för att hjälpa dessa till egen försörjning.

Vi träffade också Michel från Polen som fått ett nystartsjobb på ett snickeri och Khalim som fått ett instegsjobb som fastighetsskötare. Båda var mycket nöjda med att äntligen ha fått en chans på arbetsmarknaden, båda var tydliga med att de ville arbeta, med vad som helst, bara de kunde ordna sin egen försörjning.

Dagens citat får bli från Michel: "Jag kom inte hit för att leva på bidrag och sitta hemma och titta på polsk parabol".

Det mest glädjande var den oerhört positiva stämningen på Arbetsförmedlingen och de uttryckliga gratulationerna (!) från högste chefen på kontoret till regeringen för den lyckade satsningen på nystartsjobb och instegsjobb. Man kan ju konstatera att de som arbetar med de arbetslösa och de arbetslösa själva har en något ljusare syn på regeringens politik än kvällstidningarna och oppositionen.....2007-09-20 Statsbudgeten: Nystartsjobb även i offentlig sektor

När nystartsjobben infördes valde regeringen att detta endast skulle gälla inom privata företag och statliga/kommunala bolag, men inte offentlig sektor. Detta för att offentliga arbeten ju redan betalas helt av skattemedel, och det kan ju kännas lite konstigt att ge skatterabatt för skattefinansierade jobb.

Nystartsjobben har blivit en jättesucce, och redan har nära 12.000 långtidsarbetslösa fått ett riktigt fast jobb. Det är mer än vad regeringen vågade hoppas på när reglerna infördes vid årsskiftet. Regeringen öppnar nu därför upp för nystartsjobb även inom offentlig sektor. Det går helt enkelt inte att låta bli att utvidga området för en så framgångsrik reform. Kommuner och landsting får nu en jättechans att kunna anställa fler inom exempelvis skola och sjukvård eller öka kvalitén i äldreomsorgen genom att anställa långtidsarbetslösa utan att det kostar alltför mycket. Jag hoppas man ta chansen!2007-09-20 Statsbudgeten: Allianspolitik hjälper långtidssjukskrivna tillbaka!

Dagens mest debatterade fråga verkar vara regeringens förslag till förändringar i sjukskrivningsreglerna. Oppositionens kritik är faktiskt väldigt märklig, för sanningen är ju att regeringens förslag både kommer att ge många långtidssjukskrivna bättre ersättning och samtidigt större chanser att komma tillbaka i arbete igen!

I dag fungerar det ofta så att en långtidssjukskriven person redan efter ett eller två år flyttas över från 80% sjukpenning till 64% ersättning i sjuk och aktivitetsersättning (tidigare förtidspension). Man tappar då samtidigt kontakterna och stödet från såväl försäkringskassa som arbetsförmedling. Detta system infördes av socialdemokraterna med det uppenbara syftet att gömma undan sjuka ur statistiken. Erfarenheten visar att väldigt många av dessa sjuka, varav en hel del är unga människor, aldrig kommer tillbaka till arbetsmarknaden utan tvingas leva resten av livet på mycket låga ersättningar. Jag har själv fått alltför många brev, samtal och e-post från personer som känner sig helt övergivna och intvingade i ”förtidspension” i stället för att få en chans att komma tillbaka. Detta är ett gigantiskt slöseri med mänskliga resurser och ovärdigt ett civiliserat samhälle.

Regeringens förslag är att man skall kunna få en betydligt längre period (upp till 30 månader) med så kallad förlängd sjukpenning på 75%. Detta kombineras med storsatsningar på rehabilitering och företagshälsovård och extra pengar till psykiatrin. Redan från början fastställs tre fasta avstämningstidpunkter under sjukskrivningstiden med stegvisa mål för att den sjuke skall kunna återgå i arbete. Tanken är att ingen skall glömmas bort i systemet. Det blir också generösare regler för den som vill prova på att arbeta under sin sjukskrivningstid. I dag får man bara göra detta under tre månader med bibehållen förtidspension, men denna tid förlängs rejält för att ge sjuka tid att prova ett nytt jobb. Ovanpå allt detta införs ”Nyfriskjobb” som kommer att fungera ungefär som nystartsjobben, dvs den som anställer en långtidssjukskriven slipper arbetsgivaravgifterna för lika lång tid som den nyanställde tidigare varit sjukskriven. Detta gäller både privat och offentlig sektor.

Sammantaget måste alla dessa reformer vara något av det starkaste en svensk regering presenterat för att hjälpa och stötta de sjukskrivna så att de får en chans att komma tillbaka. Jag är faktiskt en smula stolt över att denna regering vågar ta tag i detta jättelika samhällsproblem.2007-09-20 Jordbruksministern presenterade budgetpropositionen

Jordbruksminister Eskil Erlandsson (c) hade på sin lott att presentera budgetpropositionen i Sjuhärad. Och var passar bättre för en jordbruksminister att presentera budgeten om inte på en mjölkgård? I detta fall på Tåbackens gård i Tärby utanför Fristad (som ligger norr om Borås).

Av naturliga skäl blev det mycket fokus på jordbruksfrågor, vilket var nyttigt för mig själv eftersom jag ju inte arbetar så mycket med dessa frågor, men ändå som landsbygdsbo tycker de är mycket centrala för utvecklingen på landsbygden.

Jordbruksministern var hett villebråd för pressfotograferna, och om man följer dessa i spåren får man givetvis de bästa fotovinklarna.....

Jordbruksministern berättade bland annat att hans eget departement har kommit längst i arbetet med regelförenklingar, och att man nu bland annat avskaffar en del registeravgifter, tillsynsavgifter och kontrollavgifter och förenklar och samordnar inspektioner. Man höjer också gränsen för antalet djur man får ha innan det krävs en större miljöprövning av verksamheten. Mycket bra! Man kommer också att återbetala energiskatter generösare till jordbruket vad gäller energiförbrukningen i verksamheten, och satsa pengar på innovationer och utveckling inom livsmedelsområdet och på exportfrämjande åtgärder. Det blir också mer pengar till närordlat och satsningar på lokal livsmedelsproduktion och gårdsslakterier, både för att öka kvalitén, gynna lokalt näringsliv och minska miljöpåfrestningarna. Många bra saker, och de närvarande lantbrukarna var mycket nöjda. Dagens lantbrukare är engagerade småföretagare som vill bygga ut och utveckla sina företag, och inte hindras av onödig administration, regelverk och krångel.

I övrigt presenterades en mängd detaljer ur budgetförslaget inför de samlade journalisterna och jag återkommer till olika ämnesområden efterhand som jag läst in mig på alla detaljer. Jag fick en sammanfattning av budgetpropositionen först sent i går kväll, och har inte kommit så långt i läsandet ännu. I eftermiddag och i morgon är jag dessutom på resa med arbetsmarknadsutskottets moderata ledamöter i Sydsverige, mer om detta kommer i senare inlägg på bloggen!2007-09-03 Nostalgi!

De senaste helgerna har jag ägnat åt att röja på loftet i den gamla ladan på mitt föräldrahem under pågående renovering. Gissa vad jag hittade i bråten på vinden? Jo, detta gamla nostalgiska demonstrationsplakat:

Jag vet inte från vilket år plakatet är, men jag har själv burit det i någon av de demonstra- tioner som hölls på 1980-talet den 4 oktober varje år i protest mot löntagarfonderna. När jag tänker på det fullständiga vansinnet att inrätta löntagarfonderna så tänker jag också på min 20-poängsuppsats i juridik som jag skrev 1987, och som hade titeln "Löntagarfondernas inflytande över svenskt näringsliv". Jag skickade den till ett stort antal politiker och andra, och fick svar från bland annat Kjell-Olof Feldt och Stig Malm. Jag tror det var Malm som tyckte den var "högerpolitisk propaganda under juridisk täckmantel.......

Men hur som helst, i min uppsats visade jag hur fonderna tillsammans redan då hade ett starkt grepp om flera svenska företag. Jag föreslog också olika sätt att avveckla fonderna. En kombination av olika metoder användes sedan när Carl Bildts borgerliga regering 1991-94 avvecklade löntagarfonderna. Och så säger vissa att det inte uträttades något under den mandatperioden! Avvecklandet av löntagarfonderna var ett trendbrott och sista spiken i kistan för socialiseringen av svenskt näringsliv. Det kan vi som idag är aktiva i Alliansen vara stolta över. Tänk bara om fonderna hade fått finnas kvar och fortsätta växa! Efter avvecklingen har ju socialdemokraterna som tur är inte vågat lansera några liknande dumheter......2007-08-19 Sjunkande forskninganslag?

Vetenskapsrådet och andra forskarorganisationer har skickat en skrivelse till regeringen där man framför hur viktigt det är att öka de statliga forskningsanslagen, helst till 1% av BNP. Alliansregeringen hade med just detta i sin valplattform, och hoppas nå målet på 1% under mandatperioden. Redan i höstbudgeten kommer anslagen att öka med hela 2,3 miljarder. De totala satsningarna på forskning under denna mandatperiod lär bli de största Sverige gjort på 15-20 år. Allt kan dock inte få plats i budgeten redan nu.

När man följt dagens debatt talas det i media om att "forskningsanslagen sjunkit", vilket inte riktigt stämmer. Andelen av BNP har minskat, men det är ju inte detsamma som att forskningen fått mindre pengar räknat i kronor!

När det sägs i media att "Vetenskapsrådets ordförande" riktar allvarlig kritik mot regeringen kan det vara bra att veta att denne ordförande är förre talmannen Björn von Sydow (s)! Han väljer aklltså att göra politik av frågan och framför politisk kritik som går väldigt mycket längre än det som står i forskningsorganisationernas skrivelse. Så går det när man blandar ihop sina olika roller. Björn von Sydow kan ju också ta sig en funderare över varför socialdemokraterna under sina regeringsår inte själva nådde upp till målet på 1% av BNP i forskningsanslag.....2007-07-29 Behöver Alliansen bli tuffare?

Boirås Tidning skriver i dagens ledare att Alliansen måste bli tuffare och börja ta åt sig äran mer för att arbetsmarknaden nu är den starkaste sedan 1980-talet. Jag kan bara instämma, och gör vad jag kan för att sprida detta budskap i debatter, artiklar och på bloggen. Trots att mina motståndare beskyller mig och andra moderater för att vara arroganta, stöddiga och allt vad det nu är......

För visst är det som BT skriver - den starka utvecklingen beror inte bara på högkonjunkturen som (s) alltid påstår. Både OECD, Konjunkturinstitutet, Svenska och internationella nationalekonomer, bankekonomer och många andra säger samma sak - regeringens nya politik har gjort att många fler kommer i arbete, att fler företag vågar anställa och att effekterna av högkonjunkturen förstärks. Detta skall vi Allianspolitiker vara stolta över, och samtidigt fortsätta arbetet för att den starka utvecklingen skall fortsätta!2007-07-18 Arbetskraftsinvandring underlättas
- men svenska anställningsvillkor skall gälla

Regeringen föreslår att företag friare skall få anställa utländsk arbetskraft i bristyrken när de inte finner dem de behöver inom landet. Myndigheternas roll att påverka vilka yrken som skall klassas som bristyrken minskas, och företagen får i stället ökat inflytande över detta. Dessutom skall utländsk arbetskraft få rätt att arbeta längre tid i Sverige än vad som är möjligt idag, särreglerna för säsongsanställning tas bort, och det blir också lättare för en person som inte fått asyl att i stället få uppehålls- och arbetstillstånd. Samtidigt kommer lagen att säkerställa att löner, försäkringsskydd och övriga anställningsvillkor för den som invandrar för att arbeta motsvarar vad som gäller för arbetstagare som redan finns i landet. Kollektivavtalen får här en avgörande roll.

Förslaget är viktigt, särskilt i framtiden när Sverige och resten av Europa kommer att drabbas av arbetskraftsbrist. Risken att företagen skulle missbruka de nya reglerna är nog mycket små. Det är alltid en chanstagning för ett företag att rekrytera utländsk arbetskraft, det kräver mer stöd till den nyanställde för exempelvis hjälp med bostad, och kostar antagligen lite mer än att anställa någon som bor i Sverige. Till detta kommer eventuella språkproblem. Utländsk arbetskraft lär knappast vara något företagen väljer om det finns arbetskraft att tillgå inom Sverige.2007-07-16 Jag har ställt en fråga till jordbruksministern om "mördarsnigeln"

I dag lämnade jag in en skriftlig fråga till jordbruksministern med anledning av "mördarsnigelns" snabba utbredning. Runt om i Europa, bland annat i Danmark och Tyskland forskas det fram nya bekämpningsmedel och metoder att stoppa snigelns framfart. Tyvärr är flera nya kända effektiva medel och metoder inte godkända i Sverige. Ibland beror det på kända oönskade bieffekter, och ibland beror det på att effekterna ännu inte analyserats tillräckligt.

Mörk spansk skogssnigel, lätt att förväxla med vår vanliga svenska svarta snigel

Jag efterlyser i min fråga att ministern tar initiativ så att alla kända medel och metoder snabbt kan analyseras. Därefter måste ansvariga myndigheter snabbt ge besked om vilka sätt att bekämpa snigeln som kan vara godtagbara i Sverige.

Det skall bli spännande att läsa ministern svar, särskilt som TT meddelar idag att jag inte är ensam om att väcka denna fråga på regeringsnivå. Även Lennart Sacrédeus (kd) har tydligen i dagarna väckt en fråga hos jordbruksministern med anledning av snigelproblemet. Det är utmärkt, och riktar ännu mer ljus på frågan!2007-07-08 Almedalsveckans hetaste debatt?

Dagens debatt om "den svenska modellen" och kollektivavtalen, som arrangerades av organisationen Företagarna blev som väntat ganska het. På ena kanten Fredrick Federley (c) ung riksdagsledamot, som vill luckra upp kollektivavtalssystemet rejält och göra kollektivavtal frivilliga och inskränka fackets strejkrätt. På andra sidan Kent Persson (v), som även om han är en mycket sansad Vänsterpartist nog helst skulle vilja öka fackets makt. Mitt emellan dessa två ytterligheter fanns jag i egenskap av arbetsrättslig talsman för den moderata riksdagsgruppen för att förklara regeringens linje. Mycket blev en upprepning av det jag sade i riksdagens arbetsrättsdebatt den 29 mars.

Företagarna redovisade före seminariet en rapport om hur småföretagarna i Sverige ser på kollektivavtalen, se föregående inlägg. Trots att de ser en del problem med systemet finns det enligt undersökningen ingen majoritet bland företagarna att ersätta kollektivavtals systemet med lagstiftning, utan det man önskar är vissa förändringar inom det system som råder idag. Och bland svenska folket tyder olika undersökningar på att uppåt 80-85% av svenska folket stöder kollektivavtalen som princip. Det finns alltså inget stöd från svenska folket att skrota kollektivavtals- modellen och ersätta denna med lagstiftning.

Kollektivavtalsmodellen är för den skull inte utan såväl demokratiska och praktiska problem. En viktig sak är att Riksdagen genom den svenska modellen har lämnat ifrån sig den parlamentariska makten över stora delar av arbetsmarknadslagstiftningen till arbetsmarknadens parter. De avtal som träffas påverkar även oorganiserade arbetstagare och arbetsgivare. Detta kan diskuteras ur demokratisk synvinkel, och ställer i vilket fall mycket stora krav på ansvarstagande från parterna så att inte den makt man förfogar över missbrukas. För det mesta tar parterna detta ansvar, men inte alltid.

Visst finns det kritik mot dagens system, och kollektivavtalen har sina brister, särskilt när det gäller de mindre företagen. Men det är samtidigt svårt att hitta ett system som skulle fungera bättre, och kollektivavtalssystemet har trots allt ett starkt stöd bland svenska folket. Det var därför moderaterna gick till val på att behålla kollektivavtals- modellen som huvudprincip för den svenska arbetsmarknaden. Detta vallöfte tänker vi givetvis hålla, precis som alla andra! Det innebär självklart inte att varje del av kollektivavtals- systemet är skrivet i sten för all framtid. Ingen regering kan vara oberörd av opinionen om denna kräver en förändring.

Alla måste därför ta sitt ansvar för att bevara förtroendet för den svenska modellen. Bäst vore om de fackliga organisationerna själva frivilligt kunde erbjuda kollektivavtal som var anpassade till småföretagens problem. De fackliga organisationerna borde också frivilligt sluta att använda konfliktvapnet för att tvinga fram kollektivavtal hos företag där man saknar fackliga medlemmar, eller tvinga fram kollektivavtal om företagen ändå betalar ersättningar som ligger i nivå med kollektivavtalen. Man skall ha klart för sig att förbunden inom SACO (där jag själv varit fackligt aktiv) aldrig skulle agera på detta sätt. De flesta TCO-föbund ser likadant på saken, och vad jag förstår har exempelvis LO-förbundet Metall samma synsätt. Det är idag ett fåtal förbund inom främst LO som verkar se blockader och kamp för kollektivavtal mer som ett politiskt medel och en princip än något man gör för medlemmarnas bästa. Jag, moderaterna och Alliansregeringen hoppas att dessa fackförbund själva skall inse att deras agerande skadar hela den fackliga rörelsen och förtroendet hos allmänheten för kollektivavtalsmodellen i Sverige. Alternativet är lagstiftning i stället för avtal, exempelvis om minimilöner är en sämre lösning.

Min slutsats i debatten var att om inte de fackliga organisationerna själva tar ett ökat ansvar kommer till slut opinionstrycket från allmänheten att bli så starkt att sittande regering - oavsett partifärg - skulle tvingas ta till lagstiftning för att reglera situationen. Inget kollektivavtalssystem fungerar i längden om det förlorar medborgarnas stöd!2007-07-08 (Almedalen) Så tycker företagen om kollektivavtalen

Organisationen Företagarna redovisade i dag sin rapport om småföretagens syn på kollektivavtal. Man har låtit SIFO fråga 4.000 småföretag (under 50 anställda), och företagens syn på hur arbetsmarknaden skall regleras är splittrad. De lite större företagen är mer positiva till kollektivavtal än minsta, men även om en del småföretagare upplever problem med kollektivavtalen finns det enligt undersökningen ingen majoritet bland småföretagarna att ersätta kollektivavtalsmodellen med lagstiftning. 57% av företagen har inte tecknad kollektivavtal eller hängavtal. Av de som tecknat avtal har 73% gjort detta frivilligt, och 23% efter påtryckningar från facket. Just tvångsinslaget är för övrigt det som upprör företagarna mest.

43% av företagen ser kollektivavtalen som ett stöd i verksamheten, 5% ser dem som ett stort problem och 32% som ett begränsat problem. Störst problem upplever företagen i byggbranschen. Undersökningen visar också att 76% av företagen vill förändra turordningsreglerna så att de som gör mest nytta på företaget skall få stanna kvar vid uppsägningar.

Organisationen Företagarna vill behålla kollektivavtalsmodellen som princip för den svenska arbetsmarknaden, men göra en hel del förändringar i denna. Man vill begränsa fackföreningarnas blockadrätt, och därmed införa en högre grad av frivillighet för företagen att teckna kollektivavtal, för att de fackliga organisationerna skall bli mer intresserade av att göra kollektivavtalen mer flexibla så att de passar även mindre företag. Man påpekar att undersökningen visar att de flesta företag ändå tecknar kollektivavtal frivilligt. Man vill också införa regler om proportionalitet i fackets stirdsåtgärder, vilket skulle ge företagare möjlighet att via domstol stoppa blockader om företaget redan betalar lön och andra ersättningar som är i nivå med kollektivavtalen. Man vill även se ett förbud mot fackliga sympatiåtgärder i likhet med många andra länder i Europa. Slutligen vill man avskaffa den fackliga vetorätten mot underentreprenörer, för att skapa en bättre balans på arbetsmarknaden.

Hela företagarnas undersökning kan du läsa här!2007-06-27 Rättvis reklamskatt skapar fler jobb!

Gratistidningarna - i Sjuhärad finns ju ett antal, och annars är väl de mest kända Metro och City - har fram tills nu varit kraftigt missgynnade när det gäller reklamskatten. Regeringen föreslog nyligen att alla gratisutdelade tidningar bara skall betala 3 procent i reklamskatt och ha rätt till ett grundavdrag upp till 50 miljoner, precis som de stora dagstidningarna. I praktiken innebär grundavdraget att de flesta gratistidningar blir helt skattebefriade. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2008, men ska gälla retroaktivt från och med den 1 januari 2007.

Reklamskatten var en av de skatter jag lovade att försöka avskaffa som riksdagsledamot, och jag har verkligen försökt påverka mina kolleger i skatteutskottet efter bästa förmåga. Det handlar om små pengar för statskassan, men har stor betydelse för ganska många tidningar. Gratistidningarna har en egen förening, och ordförande i denna är Matz Hammarström, som även är ägare till Markbladet, vår gratistidning i Mark. Jag har de senaste åren på nära håll kunnat ta del av fakta om hur snett reklamskatten tidigare slagit mot gratistidningarna, snedvridit konkurrensen och hindrat gratistidningarna att växa. Men nu är det alltså slut på detta!

Häromdagen hade jag anledning att maila till redaktören för en annan av Sjuhärads gratistidningar. Jag skojade lite och avslutade mitt meddelande med att "nu får ni se till att anställa fler på tidningan också när vi nu tagit bort den orättvisa reklamskatten". Svaret kom omgående: "Ja, det kan jag lova att vi kommer att göra! Vi kommer att fastanställa en tjej"/.../ "Dessutom är det inte omöjligt att det blir ytterligare en eller två anställningar till under 2008".

Som sagt - lägre skatter skapar fler jobb. För mig är det ett självklart samband, men det verkar det inte vara för alla...2007-06-18 Enklare momsregler för småföretagare

Regeringen tänker förlänga redovisningsperioden för moms för att ytterligare förenkla och förbättra beskattningen för småföretagare. Företag med en omsättning på högst 40 miljoner kronor per år är i dag skyldiga att redovisa moms varje månad. För att förbättra likviditeten och förenkla momsredovisningen föreslås nu att mindre företag ska få redovisa moms endast var tredje månad (om man inte själva hellre vill redovisa varje månad som idag). Reglerna om redovisning av moms i självdeklaration påverkas inte av förslaget, utan förblir oförändrade.2007-06-13 Yrkesmän och småföretagare är inga "pigor"!

"Pigdebatten" har fullständigt spårat ur! Detta har jag kommenterat på bloggen flera gånger (senast den 30 maj), och nu har jag också gjort det i form av ett debattsvar i Markbladet.

Verkligheten talar för skatteavdrag för hushållsnära tjänster. Branschen har redan börjat växa! Ett bevis på detta får man i detta inslag i Radio Sjuhärad idag. Även på detta område kommer regeringens nya politik tydligen att fungera väl.2007-05-30 Beslut om skatteavdrag för hushållsnära tjänster

I eftermiddag beslutade riksdagen också att införa skatteavdrag för hushållsnära tjänster. Efter voteringen utbröt applåder i riksdagens kammare. Det är skönt att den ovärdiga och nedlåtande "pigdebatten" nu är avklarad. Dumheterna att bara "de rika" gynnas är också lätt att avfärda - de rika har råd att köpa hushållstjänster i vilket fall, nu blir detta också möjligt för folk med normala inkomster.

På några punkter kan jag däremot hålla med om en del av kritiken från oppositionen. Gränsdragningen mellan vad som skall ge skattereduktion och inte blir ganska snårig att hantera, och det blir onödigt mycket byråkrati att söka skatteavdraget. Jag tycker fortfarande att skattereduktionen skulle ske redan i samband med betalningen och hanteras praktiskt av den som utför uppdraget och inte av kunden. Kanske kan en sådan lösning komma att utformas efterhand. Som moderat kan jag också ha principiella invändningar mot att skattesubventionera vissa arbeten överhuvudtaget.

Trots alla dessa invändningar så är jag glad att riksdagen tog detta beslut idag. I det läge Sverige är med hög arbetslöshet och alltför stor svart sektor inom tjänstenäringarna så är det värdefullt att pröva nya vägar - annars fastnar man i gamla hjulspår! Kan vi dessutom kan ge äldre ekonomisk möjlighet att köpa fler tjänster och underlätta för barnfamiljerna att få tiden att räcka till så skapar reformen dessutom ökad livskvalitet för många. För egen del däremot så gillar jag faktiskt att städa. Så just jag kommer nog tyvärr inte att köpa några städtjänster.....

(Fotot är från en av mina valaffischer)2007-05-25 Märklig kritik - som antagligen bygger på missförstånd

Riksrevisionen riktar idag kritik mot regeringen med anledning av den planerade försäljningen av vissa statliga bolag. "Regeringen har inte gjort den genomgång som utlovades i budgetpropositionen i höstas för de sex bolag som nu föreslås för försäljning. Genomgången skulle avse argument för och emot statligt ägande" skriver riksrevisor Lennart Grufberg i ett pressmeddelande.

Ansvarig minister, Mats Odell (kd) anser att Alliansen tydligt redovisade före valet avsikter och skäl för att sälja de sex aktuella bolagen, och anser att regeringen fått väljarnas mandat att göra det. Dessutom står beredningen i överensstämmelse med regeringsformens krav på den här typen av ärenden enligt Odell. Han menar också att Riksrevisionen fullständigt missförstått vad som sägs i budgetpropositionen. Den genomgång som nämns i budgetpropositionen syftar på de återstående 40 statliga bolagen, och inte de sex som hu är aktuella för försäljning. "Genomgången av de sex nu aktuella försäljningsobjekten finns i akter som revisionen fått ta del av", enligt Odell. "Men i likhet med vad jag sagt när det gäller OMX och Nasdaq, kan vi göra en noggrann konsekvensanalys först när vi vet vilken typ av försäljning som är aktuell, om det ska ske över börsen eller genom samarbetspartner eller på annat sätt."

Själv har jag mycket svårt att förstå kritiken från Riksrevisionen - vid de föredragningar jag varit på har Odell mycket tydligt sagt att det inte är någon brådska med försäljningarna, och att man noga skall pröva varje alternativ i varje bolag för att hitta bästa möjliga lösning. Det vore ganska knepigt att i förväg analysera alla tänkbara möjligheter, och jag tycker det verkar mycket underligt om Riksrevisionen verkligen kräver detta. Mycket talar för att regeringen och riksrevisionen missförstått varandra. Ändå väljer alltså (s) att KU-anmäla ministern. Det är bara ännu ett exempel i raden på hur oppositionen missbrukar KU.2007-05-16 Debattinlägg om företagsklimatet i Mark

Jag har idag en debattartikel i Markbladet tillsammans med Margareta Löfgren, moderat kommunalråd, och Sven-Olof Carlsson, region- och kommunpolitiker, med anledning av det dåliga resultatet i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. Markmoderaterna har en mängd förslag om hur företagsklimatet kan bli bättre, och det var också en av våra viktiga valfrågor!

Läs även tidigare inlägg i detta ämne på bloggen den 9 maj!
2007-05-14 Mer fakta om Svenska Spel....

Borås Tidning ägnar dagens ledare åt Svenska Spel och vill se konkurrens på spelmarknaden. BT konstaterar att Svenska Spel tjänade 4,8 miljarder förra året. Av detta gick endast några få procent till åtgärder mot spelmissbruk. 25% av vinsten gick till bidrag till barn- och ungdomsverksamhet, medan 75% gick direkt till statens kassakista.

BT berättar också en sak som var helt ny för mig - Svenska Spel har just börjar etablera verksamhet i Litauen i samarbete med ett lokalt spelbolag. Samtidigt vill Svenska Spel alltså stänga ute alla utländska spelbolag från den svenska marknaden......

Det är som BT konstaterar - "dubbelmoralen når därmed nya nivåer"!2007-05-13 Spelmonopolet sjunger på sista versen?

Inför valet presenterade jag mina vallöften, dvs de frågor jag lovade att särskilt driva i riksdagen om jag blev invald. Ett av dessa löften var att verka för att avskaffa det svenska spelmonopolet.

Staten har idag via Svenska Spel/ATG monopol på spel i olika former. Ingen har dock kunnat visa att Svenska spel på något sätt skulle ta mer sociala hänsyn än andra spelbolag.

Inte heller ger man mer av insatserna tillbaka som vinster till spelarna. Tvärtom! Trisslotterna ger enligt uppgift mindre än 50% tillbaka till spelarna medan exempelvis utländska spelbolaget Ladbrokes ger ca 90% av insatserna tillbaka till spelarna som vinster. Relationerna är tydligen likartade även i Lotto.

Min moderate riksdagskollega, Tomas Tobé, presenterade i april en utredning som visar att Svenska Spel medvetet valt att placera sina vinstmaskiner Jack Vegas på ställen lokaliserade i områden med låga inkomster och större sociala problem. Detta av rent affärsmässiga skäl. Att Svenska spel också använder alltmer aggressiv reklam är väl denna bild (hämtad från Tobés blogg) ett bra exempel på. Till detta kommer alla allt snabbare onlinespel och spel via mobiltelefon. Ingen kan påstå att Svenska Spel predikar måttfullhet, tvärtom handlar allt om att öka spelandet och vinsten för bolaget. På vilket sätt man skulle ta ett större samhällsansvar än andra spelbolag kan jag inte förstå.

Lite kul är det ändå att sedan Tomas Tobé drog igång debatten om Svenska Spels marknadsföring verkar bolaget nu ha försett sina annonser med en liten pratbubbla i en hörnet där det står "Spela lagom". Ett rent sammanträffande?

Redan idag bedrivs ca 80% av spelet på Internet av utländska bolag, som därmed slipper skatta för vinsten i Sverige, och står helt utanför svensk kontroll. Både skatteintänkter och arbetstillfällen hamnar utanför landet. Det är också mycket tveksamt om den svenska lotterilagen verkligen är förenlig med EG-rätten. En annan sak som jag hörde häromdagen är att svenska tidningar inte ens får lov att presentera odds på utländska spel. Om detta stämmer känns det som ett hot mot både tryckfriheten och det fria ordet.

I går meddelade Centerpartiet via Annika Qarlsson (som förresten sitter i arbetsmarknadsutskottet tillsammans med bland annat mig själv och Tomas Tobé) att Centern nu också är för att avskaffa spelmonopolet i Sverige. Det bör innebära att Alliansen bör kunna enas om en lösning som släpper loss konkurrensen på spelmarknaden, kanske kombinerat med någon form av licensiering och tillsyn av spelbolagen. Det rör på sig!2007-05-10 Kloka ord från Mats Odell (kd)

Försäljningen av den stora aktieposten i TeliaSonera var lyckad. Prislappen för ekonomisk rådgivning och transaktion blev inte mer än 10,8 mkr. Varför ska staten binda pengar i produktion av sprit, telekom, bank ­och kontorsuthyrning när de kan användas till välfärd? skriver finans­marknadsminister Mats Odell (kd) i en mycket läsvärd artikel i dag i Svenska Dagbladet!

Tidigare inlägg på bloggen om försäljning av aktier i statliga bolag hittar du den 22 februari, 25 mars och 26 april.2007-05-11 Intervju i Radio Sjuhärad om skattereglerna inom idrotten

Jag har blivit intervjuad i Radio Sjuhärad med anledning av att Elfsborgs styrelse kommer att uppvakta ansvariga ministrar för att försöka förändra skattereglerna inom idrottssektorn.

Bakgrunden är att många idrottsmän har mycket höga inkomster under några få år. I andra länder, tex Norge och Danmark, gäller mer generösa skatteregler för idrottsmän än i Sverige. Det driver tex bort många duktiga fotbollsspelare från Sverige, och vi går då miste om både deras kunnande och deras skattepengar. Detta är givetvis ett stort problem, inte bara för de berörda idrottsklubbarna utan också för samhället. Idrotten, och särskilt de stora lagsporterna, är idag en omfattande näringsverksamhet som skapar mängder av arbetstillfällen och därmed också skatteintäkter för samhället. Allt som kan skapa goda förutsättningar för denna "underhållningsbransch" är värdefullt!

Riksdagens skatteutskott har uttalat sig positivt om att införa något slags idrottskonto där man kunde sätta av en del av pengarna för att sprida inkomsterna över flera år. Det skulle kunna fungera ungefär som dagens skogskonto, där man kan skatta av pengar för såld skog under en följd av år. Det finns en utredning som arbetar med denna fråga, och det är bara att hoppas att det skall gå att hitta en lösning som inte ligger alltför långt fram i tiden.

Ett idrottskonto löser däremot bara en del av problemet. I längden kan inte Sverige ha mycket högre skatter än resten av Europa, för då kommer vi att driva bort kunskap och kompetens från vårt land i vilket fall. Inte bara duktiga fotbollsspelare utan även uppfinnare, forskare, entreprenörer och företagare. I intervjun påpekade jag just att effekterna av höga skatter kanske syns särskilt tydligt just när det gäller framgångsrika idrottsmän. Jag hoppas att det också kan leda till en djupare diskussion och förståelse för hur mycket de höga skatterna skadar Sverige även på andra områden.2007-04-26 Konjunkturinstitutets rapport en riktigt trevlig läsning!

Stämningsläget bland företag och hushåll uppvisade en kraftigt ökad optimism i april enligt Konjunktur- institutets rapport. Både industrin, byggbranschen, detaljhandeln och hushållen signalerar att läget är mycket starkare än normalt.

Hushållens optimism ökade rejält mellan mars och april. Svenskarna inte varit mer positiva om sin egen ekonomi sedan mätningarna började 1993! Även förtroendet för ekonomin i Sverige har ökat.

Företagen rapporterar om sysselsättningstillväxt på bred front och att bristen på arbetskraft ökar. Tillväxten i både industri- och tjänstesektorer har varit god under första kvartalet i år. När det gäller andra räknar man med fortsatt god efterfråge- och sysselsättningstillväxt.

Det börjar gå riktigt bra för Sverige!2007-04-26 Klargörande hearing om försäljning av statliga bolag

I förmiddags deltog jag vid en hearing rörande den kommande försäljningen av sex statliga bolag. Hearingen rörde främst SBAB och Teliasonera. Ansvaring minister, Mats Odell (kd) förklarade tydligt några viktiga frågor som diskuterats i debatten.

För det första visade han att staten tjänar ekonomiskt på att sälja sina aktier i de aktuella bolagen och betala av på statsskulden med pengarna. Avkstningen på aktierna är (om man bortser från Telias extra engångsutdelning) lägre än den ränta staten betalar på motsvarande låneskuld. En försäljning skulle spara 3-4 miljarder per år för staten, pengar som skulle kunna användas till annat.

För det andra visade man att SBAB inte längre är ränteledande på bolånemarknaden, ett antal andra banker erbjuder i dag lägre räntor. Konkurrensverket var också representerade vid hearingen och framförde att konkurrensen på bolånemarknaden inte står och faller med att staten äger SBAB.

För det tredje diskuterades Teliasonera, och om man borde dela bolagets verksamhet så att trådnätet ligger i en enhet och telefontrafiken i en annan. En utredning om denna fråga är tillsatt, och regeringen kommer inte att sälja Teliasonera utan att samtidigt se till att garantera den fria konkurrensen och tillträdet för andra telebolag i Teliasoneras nät.

Det var befriande att höra Mats Odells klara redovisning, och det känns som om försäljningen av de statliga bolagen ligger i trygga händer. Försäljningen kommer nog att hanteras betydligt bättre än när staten förra gången (under ledning av socialdemokraterna!) lurade svenska folket att köpa Teliaaktier till överpris....

Tidigare inlägg på bloggen om försäljning av aktier i statliga bolag hittar du den 22 februari och 25 mars.2007-04-16 Om fastighetsskatt och förmögenhetsskatt

Med anledning av dagens vårproposition har jag en artikel i Borås Tidning idag angående den kraftigt sänkta fastighetsskatten och borttagandet av förmögenhetsskatten. I artikeln beskriver jag några av de problem som funnits med dessa skatter, allt grundat i mina egna erfarenheter som privatrådgivare, kundjurist och skatterådgivare på bank under mer än 20 års tid. Jag har sett avigsidorna på nära håll!

Regeringens besked kring dessa skatter kommer att betyda väldigt mycket positivt både för många enskilda människor och för Sverige som land.2007-04-12 Arbetskraftsbrist i Sjuhärad

Borås Tidning visar i en artikel i dag att det råder arbetskraftsbrist inom många yrken i Sjuhärad just nu. Exakt samma bild fick jag för några veckor sedan när jag tillsammans med min riksdagskollega Ulf Sjösten besökte arbets- förmedlingarna i Sjuhärad.

Inte minst inom bygg och anläggningsyrkena är det problem. Detta varnade jag Byggarbetsgivarna och Byggfacket för när de var på besök hos Utbildningsnämnden i Mark för en 3-4 år sedan. Vi ville då ta in fler elever på gymnasiets byggprogram, men såväl arbetsgivare som fack sade hårdnackat nej! De var inte beredda att ordna fram så många praktikplatser som krävdes, och ville inte heller ge fler elever "arbetsböcker", något som eleverna måste ha för att få jobb i branschen efter utbildningen. Politiskt var vi upprörda över alla partigränser över byggparternas agerande, rent sabotage mot skolans mål att utbilda tillräckligt mycket elever. Min känsla var att man gemensamt på detta sätt ville skapa en brist på byggjobbare för att driva upp priserna och lönerna. Jag minns att jag i ett anfall av lätt upprördhet till och med påpekade att då fick parterna skylla sig själv om det kom arbetskraft från utlandet i stället och tog de svenska uppdragen och jobben.....finns det inga svenska företag som kan ta uppdragen så går de ju till någon annan!

Tyvärr ser jag nu att det vi var oroliga för då nu tyvärr också blivit sanning.

En annan sak är att samtidigt som det saknas arbetskraft i exempelvis Borås, Mark och Tranemo så går mängder av människor arbetslösa i Göteborgs förorter och i Bohuslän och Dalsland. Är det verkligen orimligt med regeringens ökade krav på de arbetslösa? Är det verkligen orimligt att man skall vara beredd att pendla lite längre eller att ensamstående och ungdomar får vara beredda att flytta för att få jobb? Eller är det rimligare att människor lever på a-kassa i Göteborg samtidigt som det finns jobb i Tranemo eller Borås?2007-03-31 Årsmöte för i Västra Götaland

Organisationen Företagarna i Västra Götalands Län håller idag sitt årsmöte på Kunskapens Hus i Skene i anslutning till Markmässan. Jag kommer att delta i en paneldiskussion om företagens kompetensförsörjning och hur vi får en bättre balans mellan utbildning, yrkesval och företagens behov. Andra närvarande i diskussionen blir bland annat AMS-chefen Bo Bylund och Företagarnas chefsekonom Johan Kreicbergs. Dessutom deltar även mina Allianskolleger från riksdagen, Ulf Sjösten (m) och Kerstin Hermansson (c).2007-03-25 Därför bör staten sälja en del av sitt aktieinnehav

I en debattartikel i Borås Tidning i dag förklarar jag varför det är helt rätt tid att just nu sälja av en del av statens statens stora aktieinnehav. Jag påpekar också att staten givetvis kan använda pengarna man får i betalning för att minska statsskulden, men att jag också gärna skulle se att en del av summan också kunde användas för viktiga investeringar, exempelvis miljöteknik, vägar eller järnvägar. Bara en bråkdel av de ca 200 miljarder som staten räknar med att få för aktierna skulle räcka för att finansiera viktiga väg- och järnvägsbyggen i Västsverige. Bättre investering för tillväxt och nya jobb är nog svårt att hitta!

Debattartikeln hittar du som vanligt på denna sida. Du kan ju också passa på att se om du missat någon av de andra artiklar som jag skrivit den senaste tiden!2007-03-20 Bra eller dåligt företagsklimat, Pellby?

Marks kommun ligger ungefär i mitten i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. 2006 föll kommunen några placeringar, och jag skrev då en artikel där jag påpekade att socialdemokraterna var emot ett antal viktiga förslag rörande företagsklimatet som majoriteten tvingade driva igenom efter votering. Dåvarande oppositionsrådet Pelle Pellby skrev ett argt svar på min artikel den 9 augusti 2006, några citat:

"Det borgerligt styrda Marks kommun blir allt sämre placerat i svenskt näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet. Det är bekymmersamt." "Moderaten Jan Ericson försöker i sin tidigare insändare att skjuta över misslyckandet när det gäller det lokala företagsklimatet på socialdemokraterna i Mark och hävdar att socialdemokraterna inte är trovärdiga när gäller företagsklimatet. Ericsons inlägg mot socialdemokraterna är mer ett uttryck för Ericsons rent personliga frustration över sitt eget misslyckande med det lokala företagsklimatet i Marks kommun."

I sin frustration över näringslivsklimatet valde politikerna i Mark att runt senaste årsskiftet låta någon annan ställa frågorna och dessutom valde man andra frågor. I denna undersökning tyckte 91% av företagarna att företagsklimatet var "godtagbart" eller "bra". Och nu låter det annorlunda från socialdemokraterna, som skriver så här på sin hemsida:

"Det är bra att vara företagare i Mark, det tycker i alla fall 91 procent av de företagare som deltog i en undersökning som gjordes i Mark kring årsskiftet 2006/2007."

Tänk att företagsklimatet på bara några månader enligt socialdemokraternas tolkning gick från att "vara ett misslyckande" till att vara "bra"! En förklaring till det nya synsättet skulle ju kunna vara att (s) gått från opposition till en roll där man försöker styra kommunen i minoritet.....

Men ärligt talat tycker jag inte att ett "godtagbart" företagsklimat räcker. Moderaterna presenterade ju före valet sitt förslag på hur det skulle kunna bli mycket bättre betyg än så!2007-03-18 Allianspolitik för fler småföretagare och fler jobb

I en debattartikel i Borås Tidning idag sammanfattar jag den nya Alliansregeringens politik för att ge förutsättningar för fler småföretag som i sin tur kan skapa fler jobb. När jag läser min egen artikel blir jag återigen påmind om hur många viktiga beslut som regeringen redan hunnit med under de drygt fem månader som gått sedan valet!2007-03-15 Seminarium om den svenska arbetsrätten

I eftermiddag hade Alliansen i arbetsmarknadsutskottet bjudit in till ännu ett seminarie om "den svenska modellen" med kollektivavtalsreglering i stället för lagstiftning. Både LO, TCO och Svenskt Näringsliv deltog, tillsammans med en kunnig arbetsrättsjurist, Jonas Malmberg.

De flesta var överens om att kollektivavtalsmodellen fungerar bra för det mesta, även om parterna hade olika mening om hur konflikträtten används. Jag påpekade att det stora problemet är att lagstiftaren, dvs riksdagen, lämnar ifrån sig en stor del av makten över just arbetsmarknaden genom att vi låter parterna avtala i stort sett fritt om villkoren. Dessa avtal gäller sedan i praktiken även för de företag och anställda som inte är med i de avtalsslutande organisationerna. Arbetsmarknades parter är inte demokratiskt valda av folket, men får ändå i praktiken bestämma regelverket för alla svenskar. Jag påpekade att detta medför ett demokratiskt underskott, vilket ställer extra stort krav på parternas goda omdöme.

Svenskt Näringslivs Kent Brorsson berörde själv detta problem, medan LO:s avtalssekreterare Erland Olausson och TCO:s representant Samuel Engblom inte kunde förstå min synpunkt alls. De tyckte inte det fanns några problem med demokratifrågan överhuvudtaget. Detta gör mig bekymrad - om inte LO och TCO inte ens inser vilken makt man råder över, och inte ser något behov av att tänka på detta vid varje beslut så hotas förtroendet för den svenska modellen. Dessutom minskar intresset att vara medlem i facket vilket försvagar kollektivavtalens legitimitet.

Arbetsmarknadens parter måste ta ett stort ansvar för att bevara förtroendet för den svenska modellen! Varje åtgärd som allmänheten uppfattar som ett övertramp skadar kollektivavtalsmodellen.

Tidigare inlägg på bloggen om kollektivavtalsfrågor, den "svenska modellen och pågående konflikter: Bland annat den 12 december 2006, 8, 9, 10 och 11 januari, 6, 19 och 22 februari, samt 2 och 13 mars.2007-03-14 Regeringens krafttag för regelförenkling behövs!

Vid kvällens möte med Företagarna var temat regelförenkling. Vi fick en föredragning av Näringslivets regelnämnd, samt fick höra exempel från några småföretagare hur man upplever problemen med alltför omfattande regelverk, och hur mycket deta kostar i tid och pengar.

De svenska företagen skall följa 1.200 lagar, 2.200 förordningar och 8.100 föreskrifter och allmänna råd. Dessutom skickar man tillsammans in 94 miljoner blanketter till myndigheterna varje år, vilket kostar företagen 60 miljarder kronor om året enligt en beräkning av Nutek.

Den nya regeringen har lovat att minska företagens regelverk med 25% - netto! Det innebär att det inte får bli som med tidigare regeringar där man tagit bort en del regler men tillfört ännu fler nya! Juristen från Näringslivets Regelnämnd tyckte oddsen var goda för att den nya regeringen skall lyckas - i Holland har man framgångsrikt lyckats minska regelkrånglet med 25% och då borde det också gå i Sverige!2007-03-13 Vad tycker arbetsmarknadsministern egentligen?

Rapport har låtit SIFO undersöka vad väljarna egentligen tycker om arbetsmarknadsminister Littorins "försvar" av fackets blockad av salladsbaren i Göteborg. 57% av de moderata väljarna är missnöjda, och även andra borgerliga väljare tycker enligt undersökningen att Littorin "gjorde fel". Däremot tycker tydligen 55% av oppositionens väljare att Sven-Otto Littorin "gjorde rätt".

Nu vet tyvärr inte väljarna att allt som ministern sagt som varit det minsta kritiskt klippts bort i de flesta intervjuer. Det gör att helheten i ministerns syn på saken aldrig kommit fram. Om de borgerliga väljarna vetat detta hade nog resultatet blivit lite annorlunda. Vad tycker då ministern? Läs denna artikel som Göteborgs-Posten publicerade härom veckan. Det är vad jag förstår den första artikel om hur ministern ser på frågan i sin helhet som någon tidning velat publicera!

Tidigare inlägg på bloggen om kollektivavtalsfrågor och pågående konflikter: Bland annat den 12 december 2006, 8, 9, 10 och 11 januari, 6, 19 och 22 februari, samt 2 mars.2007-03-02 Film om blockaden av salladsbaren i Göteborg

På bubblare.se finns många tänkvärda och provocerande filmer. Detta är en!

Jag är ganska väl insatt i faktaförhållandena runt blockaden av Salladsbaren i Göteborg, och uppgifterna i filmen verkar korrekta överlag. Slutsatsen delar jag definitivt: Fackets blockad av salladsbaren var laglig, liksom andra fackliga organisationers sympatiåtgärder. Men frågan är om det som hände var moraliskt och rimligt? Det är upp till var och en att avgöra.

Som jag sagt förut - när samhället överlåter hanteringen av arbetsrätten till arbetsmarknadens parter måste parterna också ta sitt samhällsansvar och inte ta till mer våld än nöden kräver. Annars förlorar systemet med kollektivavtal all sin legitimitet hos svenska folket. När enskilda människor lägger tid och kraft på att göra kritiska filmer om facket är det ett bevis på att kritiken mot facket växer i folkdjupen. Facken borde själva inse att detta hotar "den svenska modellen".2007-03-01 Nu kommer skatteavdraget för hushållsnära tjänster!

I dag lämnar regeringen sitt förslag till lagrådet om skattereduktion för hushållsnära tjänster. Förslaget är tänkt att gälla redan från den 1 juli i år, och innebär att kostnaden för att köpa hushållstjänster sänks med ungefär 50 procent! För att få skattelättnad ska arbetet vara utfört i eller i anslutning till köparens eller dennes förälders bostad eller fritidshus och den som utför arbetet ska ha F-skattsedel. Den sammanlagda skattereduktionen uppgår till högst 50 000 kronor per person och år. Den som köper hushållstjänster kommer att ha möjlighet att få jämkning, skattelättnaden märks då redan i samband med att tjänsten köps.

Vilka tjänster ger då rätt till skattereduktion? Exempelvis städning, fönsterputs, klädtvätt och matlagning, omsorg och tillsyn inkl barnpassning och hämtning och lämning av barn på dagis eller motsvarande samt skjuts till och från fritidsaktiviteter. Även vissa tjänster kopplade till tomt eller trädgård, till exempel snöskottning och hjälp med trädgården ingår.

Syftet med förslaget är bland annat att skapa nya jobb inom hushållssektorn, eftersom många tjänster idag utförs svart. Genom att göra tjänsterna billigare för köparen kan svart arbete omvandlas till vitt arbete, vilket ger fler riktiga arbetstillfällen. I Finland har ett liknande system skapat 10.000-tals nya jobb! Förslaget kommer också att underlätta för barnfamiljer att få vardagen att fungera, det gynnar jämställdheten eftersom många kvinnor som idag tar större ansvar för hushållsarbetet kan avlastas. Jag tror också att många äldre kommer att få råd att köpa tjänster, ibland även som extra komplement till kommunens hemtjänst.

Jag är ändå lite besviken över att man inte funnit en annan praktisk lösning där den som säljer tjänsten kan dra av skattereduktionen direkt på fakturan. Visst kommer det att gå att genom skattejämkning få effekt direkt när tjänsten köps, men det blir ett ganska krångligt system för köparna som jag tyvärr tror kommer att avhålla en och annan från att utnyttja möjligheten. Men viktigast är nu att få igång systemet så snart som möjligt, sedan får man väl försöka utveckla den praktiska hanteringen efterhand.

Tidigare inlägg på bloggen om denna fråga hittar du den 4 februari i år, samt den 4 december 2006!2007-02-23 Alliansen har gjort det lättare att starta företag och våga anställa

Gårdagens lunchmöte med Urban Bäckström och Jan-Peter Duker på Svenskt Näringsliv var mycket givande. Vi var sju moderater i Arbetsmarknadsutskottet som fick möjlighet att diskutera arbetsmarknadsfrågor i nästan två timmar med högsta ledningen för Svenskt Näringsliv.

Diskussionen handlade egentligen om tre saker. Vi var helt överens om att det inte finns några genvägar - skall det skapas fler jobb behövs fler företag som växer och anställer. Regeringen fick också en del beröm för att den nya regeringen gjort så mycket hittills på så kort tid. Svenskt Näringsliv hade tagit fram en egen sammanställning över detta. Jag bad att att de skulle sända över dessa bilder så vi kunde sprida hur Svenskt Näringsliv ser på regeringens politik hittills när det gäller företagsklimatet. Här kan du läsa själv!

Slutligen har Svenskt Näringsliv några ganska tuffa krav på vad man vill att regeringen skall genomföra, saker som även diskuterades på seminariet hos LO dagen före. Svåraste frågan rör givetvis önskemålet om en reglering av proportionaliteten vid konflikter. I den delen blir det svårt att gå dem till mötes. Vi gick inte till val på att inskränka konflikträtten och vallöften skall hållas!

Ett annat problem man pekade på var oro för kommande avtalsrörelse. Jag frågade Urban Bäckström om inte vissa toppdirektörers extremt höga löner och bonusar försvårar för de fackliga organisationerna att hålla igen på lönekraven. Han menade att toppdirektörerna är få och att deras löner sätts i förhållande till löneläget utomlands, och att de flesta VD:ar i mindre företag har löner på helt andra nivåer. Personligen tror jag att toppdirektörernas löner är ett mycket större problem än vad Svenskt Näringsliv vill inse. Jag har själv tex sett hur orimliga mångmiljonbunusar till toppcheferna påverkar tongångarna bland de anställda inom banksektorn, och tycker att högsta bankledningarna borde hålla igen på överdrifterna för att skapa förutsättning för lugnare avtalsrörelser.

Roligast med gårdagens möte var givetvis att Svenskt Näringsliv tycker att vår politik redan gjort det intressantare att starta och driva företag och mer lockande att anställa. Det är ju precis det som är vårt mål! Och med tanke på att (s) i debatten ibland påstått att vi skulle ha försämrat företagsklimatet (!) så känns det bra att få detta erkännande. Vi har faktiskt gjort det både lättare att vara företagare och lönsammare att vara anställd. Det är en bra kombination för att minska arbetslösheten!2007-02-22 Stopplagen byts mot Startlag
Uppdaterad

"Det är hög tid att vi lämnar debatten om ja eller nej till offentlig eller privat sjukvård. Istället bör vi diskutera vilken typ av vård vi behöver och vill ha - och hur vi når dit. Den självklara utgångspunkten måste vara den enskilda patienten. Avskaffandet av stopplagen är startskottet för en ny, framtidsinriktad diskussion om möjligheterna och potentialen för svensk hälso- och sjukvård". Detta sade socialminister Göran Hägglund (kd) med anledning av regeringens beslut om propositionen som avskaffar stopplagen. Det gör att Landstingen från den 1 juli återigen får rätt att träffa avtal med andra om att utföra skattefinansierad sjukvård och även att lägga ut hela vårdenheter på entreprenad. Beslutet är bra för både patienter, personal och för utvecklingen av sjukvården med bland annat ökad tillgänglighet. Regeringens förslag stöds av såväl Läkarförbundet som Kommunalarbetarförbundet, Konkurrensverket, Socialstyrelsen, Svenskt Näringsliv, Företagarna, Praktikertjänst, och samtliga landsting med borgerlig majoritet. Vårdfacket är också positiva, även om de vill se återhållsamhet med entreprenader inom specialistvården. Förslaget att avskaffa stopplagen har alltså ett mycket massivt stöd, och lär även passera riksdagen utan problem. Läs mer i regeringens pressmeddelande.

Läs även artikeln i Dagens Industri där man intervjuat Näringsminister Maud Olofsson (c) som även berättar om kommande lagförslag - Startlagen - för att underlätta för små privata företag inom vård och omsorg. Bland annat skärps reglerna mot osund konkurrens från kommuner och landsting, och det skall bli lättare för personal att knoppa av verksamhet och starta eget.2007-02-22 LO-Borgen i går - Urban Bäckström idag

I går besökte jag LO-Borgen tillsammans med ordföranden i Arbetsmarknadsutskottet, Catharina Elmsäter-Svärd (m). LO höll ett seminarie om "den svenska modellen" och de hot man ser mot denna. LO:s avtalssekreterare Erland Olausson och Svenskt Näringslivs Jan-Peter Duker hade lite olika syn på saken, främst vad gällde hur konflikträtten "används sparsamt" (LO) eller "missbrukas" (Svenskt Näringsliv).

Den senaste tiden har jag varit på ett flertal seminarier och debatter och träffat företrädare för såväl SACO, TCO, LO, Företagarna och olika representanter för små och stora företag. I dag skall jag tillsammans med några partikolleger äta lunch med Urban Bäckström, VD för Svenskt Näringsliv. Det blir säkert fler diskussioner på samma tema och även diskussioner om en hel del annat.

Till skillnad mot föregående regering träffar vi alla parter och lyssnar! Däremot går Alliansregeringen inte i någons ledband, vare sig LO:s eller Svenskt Näringslivs. Vår uppgift är att forma en politik som är den bästa för landet, och väga olika intressen mot varandra.

Att vara moderat ledamot i arbetsmarknadsutskottet är nog förresten ett av de mest utsatta politiska uppdragen just nu, och vi finns verkligen mitt i samhällsdebatten. Ibland är det pressande, men det är också förbaskat intressant och roligt!2007-02-22 Aktier till salu

Nästa vecka lägger regeringen fram sitt förslag att sälja hela statens anktieinehav i Nordea, Telisonera, SBAB (bolåneinstitut), OMX (fondbören), Vasakronan (fastighetsbolag) samt Vin & Sprit (vodkatillverkare mm). Inget av dessa bolag finns det någon som helst anledning att staten är delägare i. Staten bör koncentrera sina resurser och sitt arbete till sådant som är viktigt för medborgarna, inte på att driva eller vara delägare i vanliga vinstdrivande företag. Det skall bli en glädje att rösta för denna försäljning i riksdagens kammare!

Försäljningstidpunkten är mycket bra. Just nu är börsen är stark, det finns gott om pengar i marknaden, och företagen går bra och lämnar höga utdelningar. Staten lär få riktigt bra betalt!

Sura (s)-politiker påstår att regeringen gör en dålig affär, "eftersom utdelningarna är högre än den ränta staten kan få på de pengar man får i betalning". Jag blir lite orolig när ledande (s)-politiker använder detta argument. Alla som vet något om värdepapper känner till att höga utdelningar, liksom framtida vinster, normalt är inprisade i aktiekursen. Det vore mycket sämre att tvingas sälja statliga aktieinnehav när företagen går dåligt och inte lämnar någon utdelning, och när placerarna i stället väljer ränteplaceringar för att räntorna är höga. Staten kan gyivetvis välja att använda pengarna för att lösa bort en del av statsskulden, men kan lika gärna satsa dem på viktiga investeringar, varför inte i exempelvis infrastruktur eller miljöförbättringar?

Ett annat riktigt uselt argument från (s) mot en försäljning är att "staten säljer ut våra gemensamma tillgångar". Det är ju så att pengarna man får i betalning tillfaller också staten och blir våra gemensamma tillgångar. Staten byter bara egendom - aktier mot pengar!2007-02-20 Tråkigt - men inte oväntat - om alkoholskatten

Eftersom jag redan fått frågor om hur jag ställer mig till den moderata "oenigheten" kring alkoholskatten är det väl lika bra att klargöra detta på bloggen. I sak delar jag synpunkten från mina moderata kolleger i Skatteutskottet som vill sänka skatten på öl och vin. Detta för att minska smugglingen och privatimporten och i stället öka försäljningen inom Sverige och därmed skapa ökade skatteinkomster till staten och samtidigt rädda de svenska bryggerierna. Om man dessutom gör som moderaterna i skatteutskottet föreslagit och höjer skatten på starksprit så tror jag att förslaget totalt sett skulle finansiera sig självt.

Samtidigt vet vi att Allianspartierna inte är överens i alkoholfrågan (vilket inte heller oppositionen är). Främst (kd) vill absolut inte sänka alkoholskatten. Jag anser att (kd) har fel, och är övertygad om att hög skatt både ökar smugglingen (vilket föder även annan brottslighet) och ökar totalkonsumtionen eftersom svenskarna lagrar alldeles för mycket alkohol hemma. De flesta svenskar tror jag delar min åsikt. Alliansen har inte någon överenskommelse om alkoholskatten, och därmed förstår jag att statsministern i går kväll gav beskedet att alkoholskatten inte kommer att sänkas.

Jag tvivlar dock på att det handlar så mycket om ekonomi utan om ren hänsyn till (kd). Detta är priset en statsminister ibland får betala för att hålla ihop en koalitionsregering. Beskedet från statsministern är beklagligt men samtidigt ofrånkomligt. Om vi nu inte kan övertala våra vänner i (kd) förståss.....2007-02-19 Juseks VD ger sin syn på kollektivavtal och stridsåtgärder

Louise Adelborg, VD för Jusek, min egen fackliga organsiation där jag varit fackligt aktiv i över 10 år, ger i en ledare i Jusek-tidningen sin syn på kollektivavtal och kollektivavtalstvister. Hon konstaterar att den fackliga rörelsen inte har råd med fler segrar av den modell som man fick mot Salladsbaren i Göteborg. Hon skriver också indirekt att Jusek knappast skulle ta till stridsåtgärder för kollektivavtal på en arbetsplats där Jusek saknar medlemmar, men att man givetvis som facklig organisation måste ta tillvara sina medlemmars intresse om dessa önskar kollektivavtal på sin arbetsplats. Juseks definition av ett modernt kollektivavtal gillar jag också: "Ett bra kollektivavtal ger de anställda möjlighet att påverka sin arbetssituation." Denna definition visar att Jusek alltid sätter den enskilde medlemmens intresse i centrum, och att man aldrig kommer att se sina medlemmar som ett enda grått kollektiv.

Juseks inställning i dessa frågor stämmer väl med min egen, nämligen att fackliga organisationer inte alls skulle behöva ge sig på arbetsplatser där man inte har medlemmar, samt att uppträdandet från en facklig organisation mot ett enskilt företag betyder väldigt mycket. Segrar likt den mot Salladsbaren i Göteborg medför oerhört stora skador mot "den svenska modellen".

I kväll har jag suttit på Stadsbiblioteket i Göteborg och debatterat arbetsrätt och arbetsmarknadspolitik med ganska många åhörare. I morgon skall jag vara med på Juseks, Sveriges Ingenjörers och Civilekonomernas Akademikerdag i Göteborg, och ingå i panelen som skall frågas ut av Ulrika Jisland på TV4. Jag misstänker att jag kommer att få hantera en och annan fråga om arbetsrätt och kollektivavtal då också.....2007-02-12 Oväntad utgång av kollektivavtalskonflikten
(Uppdaterad)

Så här skrev Anna König Jerlmyr (m) och Tomas Tobé (m) efter sitt första möte med Handels i förmiddags med anledning av kollektivavtalskonflikten med butiken Make Up Store i Kristianstad:

Jag vänder mig starkt mot de signaler som Handels inledningsvis sände med sitt agerande. Victoria Frankenius är en ung tjej med invandrarbakgrund som vågat starta företag. Sverige behöver fler unga som vågar förverkliga sina drömmar och just därför är denna blockad bekymmersam säger Anna König Jerlmyr.

Att Victoria ger en bild av att Handels meddelat att de ska "sänka henne" och driva hennes företag i konkurs om hon inte tecknar kollektivavtal är upprörande. I Sverige lämnar vi ett stort ansvar till parterna men med det följer också ett ansvar med krav på ett rimligt agerande säger Tomas Tobé.

Dagen slutade tydligen, kanske lite förvånande, med att Anna König Jerlmyr och Tomas Tobé medverkade på en presskonferens med Handelsanställdas Förbund i Kristianstad. På presskonferensen bad Handelsanställdas Förbund om ursäkt för att företagaren Victoria Frankenius upplevt att de agerat på ett obehagligt sätt! Senare på dagen undertecknade parterna ett kollektivavtal, även om företagaren tyvärr säger att hon inte gjorde det frivilligt.

Om två parter skall underteckna ett avtal måste det naturligtvis bygga på ömsesidigt förtroende och respekt. Det verkar än en gång som om fackets uppträdande har utgjort det främsta hindret för en småföretagare att skriva under kollektivavtalet - inte avtalets innehåll som sådant. Om det blir fel från början är det väldigt svårt att återskapa ett förtroende. Kanske dags att skicka vissa fackliga ombudsmän på charmkurs?2007-02-12 Ny svårbegriplig facklig blockad mot en ung kvinnlig företagare

I dag klockan 10.00 inledde Handelsanställdas förbund en blockad mot den unga kvinnliga företagaren Victoria Frankenius och hennes företag Make Up Store i Kristianstad. Två av mina moderata kollegor i arbetsmarknadsutskottet, Anna König Jerlmyr och Tomas Tobé, fanns på plats för samtal med både företagaren och facket. Mer om detta kan du läsa på deras bloggar, (Anna respektive Tomas)

Jag har tidigare skrivit att facket måste börja fundera på hur deras aktioner uppfattas hos allmänheten. Jag tvivlar på att facken vinner särskilt många popularitetspoäng genom att ge sig på unga optimistiska företagare på detta sätt. Tvärtom tror jag att fackens uppträdande är en stor del av förklaringen till att man tappar medlemmar i allt snabbare takt. Människor vill se facket som ett skydd för den lilla enskilda människan - inte som en stor byråkratiskt organisation som i stället ger sig på de små i samhället!

Talet om att de allra minsta företagen måste ha kollektivavtal för att förhindra lönedumpning ger jag inte mycket för. Om småföretag kan visa att man betalar marknadsmässiga löner och erbjuder övriga villkor som ligger i nivå med andra företag i branschen borde detta vara viktigast för facket - inte att till varje pris tvinga in småföretag i kollektivavtal!

Fotot på Victoria (under radiointervju i morse) har jag lånat från Tomas Tobés blogg.

Tidigare inlägg på bloggen om kollektivavtalsfrågor och pågående konflikter: Bland annat den 12 december 2006, samt i år den 8, 9, 10 och 11 januari och den 6 februari.2007-02-06 Två aktuella kollektivavtalstvister har nått ett slut

Två av de mer omtalade kollektivavtalstvisterna har nu nått sitt slut. Och det med helt olika utgång.

Positiv är uppgörelsen i Smålandsstenar mellan de djupt religiösa företagarna och Träfacket. Till slut gick facket med på medlarnas bud som innebar att företagen skrev på ett avtal om att man garanterar att inte erbjuda sämre villkor än kollektivavtalet föreskriver. Man slapp dock skriva under ett normalt kollektivavtal. Med denna lösning var båda parter nöjda, och för de anställda är naturligtvis det viktigaste att få arbeta under fortsatt goda villkor. Om parterna vill mötas så går detta. Även om man behåller den "svenska modellen"!

Negativ är "lösningen" för Salladsbaren i Göteborg, där den 24-åriga kvinnliga företagaren nu ger upp och säljer sin rörelse. Till TT säger hon bland annat följande:"Pressen blev helt enkelt för hård, speciellt när min familj blandades in. Det fanns inget ljus i tunneln". Som exempel nämner hon att när hon firade ettårsjubileum med vänner och bekanta i lördags ställde facket upp ett 40-tal personer utanför. Till detta kom ett 20-tal medlemmar i olika politiska organisationer. "Facket har fortsatt att sprida lögner om våra anställningsvillkor." I Dagens Eko idag berättar hon vidare att Hotell- och Restaurangfacket redan från början var aggressiva och omöjliga att diskutera med. Nu ger alltså en av framtidens entreprenörer och företagare upp, trots att oberoende granskning har visat att hon erbjuder minst lika bra anställningsvillkor som kollektivavtalet föreskriver. Knappast en lösning som gynnar HRF:s medlemmar!

Varje blockad och kollektivavtalstvist är ett nederlag för den svenska modellen! Varje facklig förtroendeman har enligt mitt synsätt ett ansvar för att förebygga detta. I stället för att hota småföretagare borde man på ett vänligt sätt framhålla fördelarna med ett kollektivavtal - arbetsgivaren får ett komplett paket av olika lösningar för anställningsförhållandena och slipper snickra ihop detta själv. Dessutom garanteras arbetsgivaren att inte de anställda går ut i konflikt eftersom fredsplikt råder. Det är nog hög tid för flera fackliga organisationer att fundera över hur man vinner arbetsgivarnas, medlemmarnas, allmänhetens och politikernas förtroende! Eller som (den snart fd) Salladsbarsägaren, säger till TT:
"Det handlar inte om politik utan om sunt förnuft och hur man väljer att behandla människor!"

Tidigare inlägg på bloggen om kollektivavtalsfrågor och pågående konflikter: Bland annat den 12 december 2006, den 8, 10 och 11 januari, samt föregående inlägg.2007-02-04 Gör avdragsrätt för hushållsnära tjänster enkel att hantera!

Moderatkvinnorna har lämnat sitt remissyttrande till Finansdepartementet rörande förslaget till avdragsrätt för hushållsnära tjänster. Man gillar förslaget om skattereduktion för hushållsnära tjänster, men är kritisk till metoden att hantera detta praktiskt. Så här skriver man i ett pressmeddelande:

I Finansdepartementets förslag till skattereducerade hushållstjänster har man valt att använda samma konstruktion som vid ROT-avdraget. Det är en bra modell för enstaka inköp eller investeringar, men sämre när det handlar om köp av hushållstjänster. Risken är att familjer avstår från att köpa hushållstjänster eftersom man inte har råd att ligga ute med de extra pengarna tills skattereduceringen återbetalas. Det säger Magdalena Andersson, ordförande för moderatkvinnorna, i organisationens remissvar som överlämnats till Finansdepartementet med anledning av nuvarande förslag till skattelättnader för hushållstjänster. En skattereduktion av hushållstjänster måste konstrueras så att det blir enkelt för kunden att köpa dessa tjänster. Moderatkvinnorna förordar därför ett system där kunden betalar det reducerade priset direkt.

Moderaterna i Mark träffade i höstas de två unga kvinnor som driver det snabbt växande städföretaget "Dammråttan". Deras budskap var precis detsamma - avdragsrätten för hushållstjänsterna måste konstrueras så att prisreduceringen sker direkt! Om man måste vänta med skatteavdraget till deklarationen minskar det effekten av reformen.

Hur man skulle kunna lösa detta praktiskt har jag en del idéer om. Kanske kunde företaget ge rabatten direkt till kunden och sedan räkna av kostnanden för denna rabatt från det man samma månad betalar in i arbetsgivaravgifter eller moms till staten? Det borde kunna fungera! Dessutom kommer hanteringen att bli enklare om företagen sköter hanteringen i stället för att varje privatperson skall hantera detta i deklarationen och fylla i extra blanketter och skicka in mängder av kvitton eller fakturor mm.

Jag hoppas Finansdepartementet och ministern går Moderatkvinnorna till mötes. Vi vill ju alla att reformen skall bli så okomplicerad och framgångsrik som möjligt!

Bilden: Ett av fotona som låg till grund för markmoderaternas valaffischering 2006. (En blandning av allvarliga budskap, presenterade lite med glimten i ögat....)2007-01-31 Oppositionen ointresserade av näringslivsfrågor?

I eftermiddag har jag varit på ett intressant seminarium arrangerat av SPN - Sällskapet politik och näringsliv - som har som syfte att förbättra kontakten och dialogen mellan näringslivet och politikerna. Föredragshållare var Ulf Adelsohn, fd moderatledare, minister, landshövding, styrelseproffs och numera ordförande i SHR (Hotell- och Restaurangföretagen), samt statsvetaren och numera småföretagaren Stig-Björn Ljungren.

Såväl riksdagspolitiker, riksdagstjänstemän och företagare deltog. Bland de deltagande 28 riksdagspolitikerna var 23 stycken från Alliansen och endast 4 från oppositionen. Detta säger ju något om Vänsteroppositionens intresse för näringslivsfrågor......2006-12-12 Ansvarslösa fackliga organisationer hotar kollektivavtalen

Den nya regeringen, med arbetsmarknadsministern Sven-Otto Littorin (m) i spetsen, försvarar i alla sammanhang den svenska modellen där kollektivavtal i stället för lagstiftning bestämmer spelreglerna på arbetsmarknaden. Både arbetsgivarorganisationerna och de fackliga organisationerna verkar överlag tycka att detta fungerar, och genom kollektivavtal kan man besluta om olika regler inom olika avtalsområden, och därmed vara mer flexibla. Baksidan av detta är att om systemet skall fungera måste man också ge de fackliga organisationerna möjlighet att begära att arbetsgivare skall ingå sådana avtal, och i bakgrunden finns då alltid möjligheten att vidta stridsåtgärder. Som vän av avtalsfrihet kan man givetvis ha synpunkter på att tvinga på arbetsgivare ett avtal som vare sig denne eller de anställda på arbetsplatsen önskar.

Men problemet idag är nog egentligen inte att facken i praktiken kan tvinga en arbetsgivare att ingå avtal, utan att man ibland använder så tveksamma metoder i sin kamp för kollektivavtal. Vi minns när Byggnads representanter mötte lettiska arbetare med orden "go home", och hur man knäckte det lettiska bolaget genom att kräva högre löner än det svenska avtalet krävde. Vi såg i går hur Hotell- och Restaurangfacket anmälde Salladsbaren Wild'n Fresh i Göteborg för att de saknade tillstånd för verksamheten, vilket fick chefen för Miljökontoret i Göteborg att säga att han tänkte stänga restaurangen idag. Men i dagens tidning man man nu läsa att den 24-åriga kvinna som driver restaurangen faktiskt har alla de tillstånd som Miljökontoret kräver! Sådan smutskastning som facklig metod är skamlig! Lika illa är det om man börjar en förhandling med hot om blockad i stället för att vänligt förklara för en ung oerfaren småföretagare varför ett kollektivavtal kan vara en bra lösning för båda parter.

Om den svenska modellen med kollektivavtal skall fungera måste alla fackliga organisationer ta sitt samhällsansvar och visa måttfullhet i sina diskussioner med småföretagare om kollektivavtal. Alla är beroende av småföretag för att det skall skapas fler jobb! Småföretagare skall inte behöva vara rädda för facket, utan det måste finnas en ömsesidig respekt. I annat fall kommer trycket från både allmänhet och politiker att bli starkt för att kollektivavtalen skall ersättas med lagstiftning.2006-12-04 Dammråttor förgyllde moderat julfest

Markmoderaterna hade i kväll en välbesökt julfest för sina aktiva politiker, över 30 personer fanns på plats. Stämningen är på topp i partiet, och alla våra politiker, nya och gamla, brinner av iver att arbeta för mer moderat politik i Mark.

Vi hade också besök av Åsa och AnnaKarin från städföretaget Dammråttan i Borås. De startade sitt företag år 2000, och har idag 28 anställda (!), som erbjuder alla typer av städtjänster till företag och privatpersoner. Bland privatkunderna finns såväl välbeställda som ensamstående mammor från förorterna, och både barnfamiljer och pensionärer.

De beskrev tydligt hur stort behovet är av denna typ av tjänster, och hur värdefullt det vore för deras bransch om riksdagen införde någon form av skattesubventioner som gjorde det möjligt för ännu fler att köpa denna typ av tjänster. När det gällde "pigdebatten" var deras åsikt klar - de hade svårt att förstå denna negativa debatt och det nedsättande talet om "pigor" - varför anser vissa att det inte är "fint" nog att ha ett städjobb?

Dammråttans utrustning är något modernare än denna....

Åsa och AnnaKarin visade sig vara två stolta, framgångsrika, unga kvinnliga företagare som på kort tid lyckats bygga upp ett stort företag trots alla motgångar i form av regler, byråkrati och konkurrenter som dumpar priserna genom svartjobb. De beklagade sig också över en tung pålaga i form av sjuklöneansvar för de anställda (något jag ju kunde glädja dem med att regeringen snart kommer att ta bort....)

Företagare som Åsa och AnnaKarin vill jag se fler av. Mycket fler!2006-11-09 Uppror i riksdagen!

Riksdagsledamöterna, främst (s), med fd Finansmarknadsministern Sven-Erik Österberg i spetsen, gör nu uppror i riksdagen mot föreslagna telefonregler!

Bakgrunden är att gällande skattelagstiftning tvingat riksdagens förvaltning att införa ett mycket komplicerat system för att hålla isär riksdagsledamöternas privatsamtal (som skall förmånsbeskattas om man inte betalar kostnaden själv) från tjänstesamtalen, när man använder den mobiltelefon som riksdagen betalar. Många riksdagsledamöter tycker - med rätta - att systemet blir oerhört komplicerat och att det aldrig kommer att fungera i praktiken.

Nu är det bara en liten hake - anledningen till allt detta krångel är som sagt skattelagstiftningen, den lagstiftning som samma (s)-riksdagsledamöter en gång infört! Nu får man själv se hur det går när man inför alltför komplicerade skatteregler. De problem vi riksdagsledamöter nu drabbas av är samma problem som varje liten småföretagare fått lida av i olika sammanhang under flera decennier! Det räcker att tala om "3:12-reglerna" så vet varje småföretagare vad jag menar....

Från moderat sida tycker vi det är bättre att ändra alltför komplicerade skatteregler (arbetet har redan börjat) än att bara gnälla över effekterna av de lagar som man själv beslutat om.2006-11-08 Intressant kväll om Petrokemin i Stenungsund

Västsvenska Industri- och Handelskammaren hade i går ordnat en temakväll i Stockholm om den petrokemiska industrin i Stenungsund - en viktig verksamhet för Västsverige. Vi var många riksdagsledamöter från Västsverige på plats, liksom infrastrukturminister Åsa Torstensson (c). För mig var det en hel del ny spännande information. Inte minst det mycket nära samarbetet mellan fyra stora företag, Borealis, Hydro Polymers, Akzo Nobel och Perstorp, som bland annat delar rörledningsnät och utvinner och tillverkar olika produkter ur samma råvara i en komplicerad delvis gemensam process. Flera av de produkter som tillverkas i Stenungsund är världsledande, lönsamheten god och investeringsplanerna är stora. Och då borde väl allt vara gott och väl?

Men tyvärr inte! Jag sa lite skämtsamt efter föredragningarna att det verkar finns exempel på de flesta stora svenska framtidsproblemen just i Stenungsund. Några exempel: Behov av bättre infrastruktur - tåg och hamnkapacitet. Tillgång till välutbildad personal - allt från duktiga kemitekniker till svetsare. Säker tillgång till el till ett rimligt pris (industrin är mycket elkrävande). Mindre myndighetsbyråkrati och kortare handläggningstider i samband med tillståndgivning. Och inte minst säker tillgång till råvaror - det handlar både om olja och inte minst gas. (Gas utgör råvara i ett antal produkter, och används mer än jag trodde).

En ny gasledning från Norge är en fråga som säkert kommer upp på dagordningen framöver. Det handlar alltså främst om gas som råvara till industrin, inte till förbränning. Denna fråga måste politikerna hantera på ett positivt sätt!