Flygvägarna runt Landvetter flygplats


Veckans domstolsförhandling om flygvägarna runt Landvetter

2016-03-19

Under veckan som gick hölls huvudförhandling i Mark- och Miljööverdomstolen angående miljötillståndet för Landvetter flygplats, inklusive flygvägar mm. Jag var en av dem som överklagade den föregående domen i Miljödomstolen om förändrade flygvägar för stockholmsplanen, eftersom det skulle medföra ökade bullerstörningar över framförallt Ingsjöarna, men även hemma i Ubbhult. Här är mitt överklagande.

Dagens flygvägar medför att planen går i en liten båge runt Ubbhult och Hällingsjö innan de svänger mot Stockholm. Det var den flygväg jag faktiskt själv bidrog till att förhandla fram 2008 efter möten med Landvetters miljöchef, ett förslag som sedan blev flygplatsens eget och som sedan fastslogs i en dom. Planen går idag i princip över helt obebyggda områden tills planen kommit upp på högre höjd, och bullerstörningarna är därmed minimala längs flygvägarna mot Stockholm. Men nu vill flygplatsen till varje pris "minska koldioxidutsläppen" genom att svänga tidigare än idag mot Stockholm. Det medför att många människor boendemiljöer försämras, samtidigt som de minskade koldioxidutsläppen är ytterst minimala. Återigen ett bevis på att jakten på koldioxid går före precis alla andra miljöhänsyn. Oskäligt tycker jag, vilket jag också framför i överklagandet. Kartan nedan visar hur planen nu ska gå i den gröna stråken mot Stockholm i stället för att följa de svarta linjerna som tidigare.Jag är i grunden mycket positiv till såväl inrikesflyget som Landvetters utveckling och ser flygplatsen som en stor tillgång, inte minst att bara ha 10 minuter till en internationell flygplats. Och jag flyger ju själv i stort sett varje vecka med plan som går just den aktuella flygvägen till Stockholm. Jag kan leva med att vi av och till drabbas av buller från flygplan, det är en del av att leva nära en storflygplats. Men att ändra flygvägarna från dagens läge där mycket få störs av buller till att många fler störs känns väldigt onödigt och definitivt inte rätt ur miljösynpunkt. Även om just jag själv inte tillhör dem som drabbas värst, eftersom jag bor precis söder om de nya gröna stråken.

Huvudförhandlingen hölls på Landvetter Airport Hotel förra veckan, och jag var kallad till denna. Jag kunde dock bara närvara delar av tiden eftersom det krockade med bland annat min riksdagsdebatt i onsdags. Nu får vi se vad domstolen kommer fram till. Jag har inga stora förhoppningar eftersom de klagande alla är enskilda personer eller ideella föreningar som inte har den stora stab av advokater som Swedavia (flygplatsens huvudman) disponerar över. Den lilla människan har nog inte så mycket att sätta emot när koldioxidjakten verkar väga tyngre än alla andra miljöintressen. Men Mark- och Miljööverdomstolen får gärna överraska mig.
2008-10-20 Domstolsbeslut om flygvägarna runt Landvetter

Efter två och ett halft års väntan och ett flertal möten, skriftväxlingar och utredningar har Miljödomstolen i Vänersborg nu tagit beslut om flygvägarna runt Landvetter flygplats. För trafiken mot Stockholm innebär domen att dagens flygvägar upphör, men att inte heller den gamla CINDY-trafikleden över Ubbhult skall tas i bruk igen. I stället blir det en helt ny flygväg åt sydväst från flygplatsen, "södra spåret", gulmarkerad på kartan, där planen svänger i en båge söder om Ubbhult och Hällingsjö, för att sedan svänga nordost mot Stockholm. Domen innebär också att planen inte får avvika från den fastställda flygvägen förrän man nått 10.000 fots höjd, vilket är hårdare regler än normalt - för andra flygvägar gäller 6.500 fot som gräns för när man får "flyga fritt".För oss i Ingsjöarnas Bullergrupp är domen både negativ och positiv. Givetvis hade det varit bäst för vår del om flygvägarna hade fortsatt som idag, dvs i det rödmarkerade området. Men det är trots allt positivt att den nya flygvägen inte kommer att gå över de tätbefolkade områdena i Eskilsby, längs Ingsjöarna, över Hägnen/Ubbhult och Hällingsjö. Utan aktiviteten från Ingsjöarnas Bullergrupp och namninsamlingen i april 2006 är det väl tveksamt om det hade gått att stoppa en total återgång till den gamla flygvägen CINDY över dessa tätbefolkade områden. Nu blev det en alternativ lösning som tillgodoser önskemålen både från de boende öster om flygplatsen och de som bor i områdena söder om Ingsjöarna. När det gäller Inseros däremot lär bullerstörningarna öka, och det är mycket beklagligt. För de boende i Västra Ubbhult och runt Öresjön kommer däremot - förhoppningsvis - inte störningarna heller att bli särskilt stora med tanke på att planen kommit upp på hög höjd innan de skall passera över bebyggelsen.

Under den långa domstolsbehandlingen har dessutom stora delar av flygplansflottan efterhand bytts ut mot betydligt tystare plan, och denna utveckling kommer att fortsätta. Bullerstörningarna kommer därför att bli betydligt mindre runt flygplatsen i framtiden än de är idag. Nya flygledningssystem kommer också att göra det möjligt att stiga snabbare efter start vilket också minskar antalet boende som drabbas av bullerstörningar.

Sammanfattningsvis - ingen total seger, men inte heller en totalt förlust. Fast lite märkligt känns det väl ändå att Miljödomstolen beslutar om en flygväg som är längre, dyrare och medför större utsläpp - trots att det inte minskar antalet personer som störs av buller?2008-05-21 Naturvårdsverket ser inga förbättringar med ändrade flygvägar

Den stora omprövningen av verksamheten vid Landvetter flygplats pågår för fullt. Det är en lång process. I avvaktan på denna blir det som framgår av tidigare inlägg ingen förändring av dagens flygvägar för Stockholmstrafiken.

Alla inlagor som lämnas till miljödomstolen skickas också till mig för kännedom. Häromdagen kom ett intressant yttrande från Naturvårdsverket. Man skriver bland annat:

"Naturvårdsverket kan dock inte se de stora förbättringar som Luftfartsverket antyder i sin utredning. av miljökonsekvensbeskrivningen framgår att de föreslagna nya ut- och inflygningsvägarna medför förbättringar för vissa bostadsområden och försämringar för andra. En sådan försämring är tex för bostadsbebyggelsen söder om flygplatsen och längs med de stora utflygningsvägarna."

Detta är givetvis ett mycket bra yttrande som stödjer huvudargumentet från Ingsjöarnas Bullergrupp - att flygvägen till Stockholm inte skall förändras alls, utan fortsätta som idag.2007-07-22 Viktigt delbeslut från Miljödomstolen - inga ändrade flygvägar nu

I samband med att Vänerborgs tingsrätt (Miljödomstolen) tog del av Luftfartsverkets svar på våra synpunkter fattade domstolen beslut om att frågan om framtida flygvägar för Stockholmstrafiken skall handläggas gemensamt med den kommande stora totala översynen av verksamheten vid Landvetter Flygplats.

Detta var ett av de önskemål vi hade från Ingsjöarnas Bullergrupp, och även Luftfartsverket tycker detta är en bra lösning. Tingsrättens beslut innebär att det alltså inte blir något separat beslut just nu om ändrade flygvägar mot Stockholm, utan man kommer att flyga vidare som man gör idag. Den stora översynen av flygplatsens hela verksamhet lär nog ta ett bra tag, och det betyder att en eventuell förändring av flygvägarna säkert kommer att dröja flera år.2007-04-17 Ingsjöarnas Bullergrupp har skickat sitt yttrande

Det är svårt att få ihop kalendrarna, men natten mellan söndag och måndag, mellan klockan 01.00 och 02.00, sydde vi ihop de sista formuleringarna för Bullergruppens eget yttrande till Miljödomstolen. I stort är innehållet detsamma som det utkast som Henrik Jansson mailat ut tidigare, men vi har gjort några korrigeringar och tillägg för att tillgodose önskemål som inkommit.

Vår huvudlinje är att nuvarande flygvägar bör behållas, eller i vart fall inte avfärdas som alternativ. Detta eftersom det idag inte är någon som störs av riktigt höga bullernivåer, vilket det skulle bli om man ändrade flygvägen.

För det fall Miljödomstolen ändå vill flytta trafiken till vårt område avfärdar vi norra alternativet helt, och villkorar det södra med att man då också lägger trafiken längre västerut i det glest befolkade området mellan Inseros och Hällesåker för att inte i onödan störa Inseros och Öjersbo. Södra alternativet kan dock inte tillstyrkas med någon större antusiasm eftersom det medför störningar både i Inseros och Öjersbo. Även Västra delen av Ubbhult berörs, även om planen då nått ganska hög höjd.

Vi vill också att planen skall vara tvungna att följa flygvägen och inte tillåtas flyga fritt förrän man nått tillräckligt stor höjd.

Vår skrivelse, som undertecknats av Henrik Jansson, Eskilsby, Paul Sirugo, Inseros och Jan Ericson, Ubbhult, postades till Miljödomstolen i går. Hanrik kommer också att skicka över skrivelsen via e-post. Vårt huvudbudskap framgår tydligast av sammanfattningen i slutet av yttrandet

Den slutliga versionen av skrivelsen kan du läsa här!2007-04-15 Radio Sjuhärad uppmärksammar Luftsfartsverkets utredning

Radio Sjuhärad hade ett inslag i dag den 15 april om Luftfartsverkets utredning rörande Stockholmstrafiken, dvs den utredning som vi nu skall yttra oss över från Bullergruppen. Inslaget från Radio7 hittar du här!2007-03-13 Ingsjöarnas Bullergrupp kommer att skriva till Miljödomstolen

Ingsjöarnas Bullegrupp planerar att tillskriva Miljödomstolen om vår syn på Luftfartsverkets utredningsförslag. Henrik Janson kommer att författa en skrivelse som kortfattat innehåller följande:

I första hand vill vi att man behåller de flygvägar som används idag. Detta eftersom varje förändring medför att fler hushåll drabbas av svårare bullerstörningar.

I andra hand förespråkar vi det södra spåret, eftersom det stör färre, och dessutom påverkar området runt Ingsjöarna minimalt. Vi tycker dock att man då också borde försöka styra trafiken väster om Inseros där det finns väldigt lite bebyggelse.

När Luftfartsverkets skrivelse kungjorts kommer Henrik att maila ut sitt brevförslag till Bullergruppen så att den som vill kan framföra synpunkter innan brevet skickas in till Miljödomstolen!2007-03-11 Luftfartsverket har skickat in sitt förslag till miljödomstolen

Luftfartsverket har nu skickat in begärd utrednings till Miljödomstolen där man redogör för olika alternativ för flygvägarna. Här kan du läsa själva huvudskrivelsen till domstolen.

I allt väsentligt stämmer tankarna i skrivelsen överens med det som framkom vid mötet den 3/1. Dock med ett väsentligt och olyckligt undantag - LFV verkar nu inte längre förespråka nuvarande flygväg som förstahandsalternativ, utan föreslå i stället flygvägen som kallas "Södra Spåret"! Det skulle innbära att trafiken leds längre söderut innan man svänger av söder om Ubbhult/Ingsjöarna/Hällingsjö. Det är naturligtvis ett något bättre förslag än att använda "Norra Spåret" som skulle gå rakt över Eskilsby, Ingsjöarna, Ubbhult och Hällingsjö. "Södra Spåret" innebär främst att flygplanen kommer upp på ganska hög höjd innan man passerar Ubbhult/Öresjöområdet vilket minskar bullerstörningarna rejält för de flesta hushåll.

Luftfartsverket begär också att få fortsätta med dagens flygvägar tills gjort klar sin stora översyn över framtidens flygtrafik på Landvetter, och man skriver att en förändring i vilket fall kan ske tidigast 2008.

Det allra bästa för Ingsjöarnas Bullergrupp vore naturligtvis att fortsätta använda nuvarande flygvägar! I alla andra alternativ blir det fortsatta svåra bullerstörningar över Inserosområdet, och även de västligaste delarna av Ubbhult kommer att drabbas.

På denna karta kan du närmare se hur man tänkt sig de olika flygvägarna!

Nu får Ingsjöarnas Bullergrupp ta en diskussion om detta, och se hur vi gemensamt kan författa ett eget inlägg till Miljödomstolen!

Allt om Luftfartsverkets förslag med alla kartor och bilagor hittar du samlat här!.2007-01-03 Rapport från möte med Länsstyrelsen

Paul Sirugo och Henrik Simson i Bullergruppen har haft ett möte med Kerstin Harvenberg på Länsstyrelsen, som handlägger ärendena angående Landvetter Flygplats.

Vid mötet framkom att Luftfartsverket/Landvetter Flygplats kommer att skicka in sin "objektiva" redogörelse angående möjliga alternativ till nuvarande flygväg, till Miljödomstolen 1/3 eller tidigare. Enligt Tomas Helin, miljösamordnare på Landvetter Flygplats, har de tre alternativ, som stämmer väl med de preliminära uppgifter vi fick vid mötet på flygplatsen den 16 oktober:

* dels att använda nuvarande flygväg

* dels en variant på nuvarande flygväg som enligt teknikerna på flygplatsen kanske inte är möjlig eftersom svängen blir snäv och knepig

* dels ett tredje alternativ, att flyga ut längre söderut innan man svänger av mot Stockholm. Man skall då försöka flyga mellan Inseros och Öjersbo innan man svänger norrut. Detta alternativ är det sämsta för boendemiljön och bullerstörningarna över vårt område, även om den tänkta flygvägen flyttats en del västerut/söderut jämfört med den gamla flygvägen CINDY, och därmed kanske skulle störa lite färre hushåll.

Enligt Tomas Helin vill man inte ha det sistnämnda alternativet, bland annat eftersom det blir en betydligt längre flygväg. Helst vill man ha kvar nuvarande flygväg som är kortast och minst komplicerad. Dessutom tycker man det är olyckligt att behöva lägga all trafik (utrikes + inrikes) över samma områden.

När redogörelsen skickas till Miljödomstolen lär vi få veta detta. Det är då viktigt att vi tar del av materialet och laddar med egna argument. Om Luftfartsverket har bra argument för att behålla nuvarande flygvägar så är det kanske enklast att bara instämma i dessa?2006-10-16 Rapport från dagens möte på Landvetter

Ingsjöarnas bullergrupp har nu en mycket bra och trevlig dialog med de ansvariga på flygplatsen och är med i processen. Det känns väldigt bra! Vid förmiddagens möte på flygplatsen framkom två viktiga saker:

1. Luftfartsverket har nu gjort det som miljödomstolen krävt, dvs tagit fram ytterligare ett förslag till optimal flygväg som kan jämföras med övriga alternativ. Denna nya flygväg går något längre västerut vid Inseros, och sedan mer söderut förbi Ubbhult och Hällingsjö. Det lär bli färre som störs i Eskilsby, längs Ingsjöarna och i Ubbhult/Hällingskö än med den gamla CINDY, men fortfarande blir det en flygväg som kommer att störa många boende i Inseros, kanske även i Öjersjö, och i definitivt i västra delen av Ubbhult.

2. Luftfartsverket kommer att bullergranska tre alternativa flygvägar mot Stockholm. Dels den nuvarande, dels den gamla CINDY, dels den nya varianten, i föreslagen form eller kanske med lite modifieringar som gör att Inseros störs mindre och att planen når högre höjd innan de når Ubbhult.

Vi framförde att det är angeläget att man när man jämför bullerstörningar graderar dessa, så att kraftiga bullerstörningar graderas högre än mindre störningar. I dag störs ingen av 80 dbA, men med de nya förslagen kommer en del hushåll strax söder om flygplatsen sannolikt att drabbas av detta. Detta tycker vi fortfarande talar för att man behåller nuvarande flygvägar.

Nu får vi avvakta tills bullerberäkningarna är klara!


2006-10-09 Möte med Luftfartsverket den 16 oktober

Luftfartsverket har inbjudit oss till ett mer informellt samtal rörande beräkning av bullernivåer mm. Vi skall träffa miljösamordnaren Tomas Helin den 16 oktober klockan 09.00. Vår lilla delegation består av Henrik Janson, Paul Siguro, Florence Oppenheim, Lars Boström och undertecknad, Jan Ericson.

Efter mötet kommer information att läggas in på denna sida!


2006-07-27 Nya yttranden till Luftfartsverket från Ingsjöarnas Bullergrupp

Efter diskussioner i Bullergruppen har vi nu beslutat om två nya skrivelser till Luftfartsverket. Delvis med samma innehåll, men i två olika ärenden som pågår samtidigt.

Det ena ärendet gäller den snabbutredning rörande Stockholmstrafiken som Luftfartsverket ålagts att göra av Miljödomstolen. Vår skrivelse i detta ärende hittar du här.

Det andra ärendet är ansökan om nytt miljötillstånd för hela den framtida flygverksamheten.Vårt första yttrande i denna process hittar du här.


2006-07-12 Medias rapportering om domen (uppdaterad senast 12/7, 11.30)

Artikel i Borås Tidnings nätupplaga 11/7 om själva domen.

Artikel i Borås Tidning 12/7 om reaktionerna från bland annat Ingsjöarnas Bullergrupp

Radio Sjuhärad, morgonnyheterna 12/7 (även intervju med undertecknad)

Artikel i Göteborgs-Posten 12/7


2006-07-11 Viktig delseger för Ingsjöarnas Bullergrupp - Miljödomstolen ger

fortsatt tillstånd till Luftrum 98!


Miljödomstolen har idag kommit med sin dom, och beslutat att dagens flygvägar, dvs Luftrum 98, skall fortsätta gälla! Det blir alltså ingen återgång nu till flygvägarna före 1998, dvs bland annat CINDY-vägen över Eskilsby-Ubbhult. Detta är naturligtvis en viktig delseger för vår bullergrupp!

Samtidigt får dock Luftfartsverket i uppdrag att snabbutreda alternativa flygvägar mot Stockholm för att finna en optimal flygväg som minskar bullerstörningarna. Man har fått till den 1 februari 2007 på sig att utreda detta. Vad det kan få för eventuella konsekvenser för de som bor inom området Eskilsby/Ingsjöarna/Ubbhult återstår att se. I domen nämns som ett tänkbart alternativ någon form av modifierad CINDY-variant. Ingsjöarnas bullergrupp kommer givetvis att bevaka frågan och kraftfullt motsätta sig alla sådana tankar, med vetskapen att engagemang, påtryckningar och sakliga argument faktiskt kan påverka!

Läs pressmeddelandet från Luftfartsverket!

Hela domen kan du läsa här!


2006-06-26 Kompletterande skrivelse till Miljödomstolen

Henrik Janson representerade Ingsjöarnas Bullergrupp vid Miljödomstolens huvudförhandling i Mölnlycke den 21 juni. Med anledning av det som kom fram under huvudförhandlingen har Henrik skrivit ihop en kompletterande skrivelse till Miljödomstolen.


2006-06-08 Luftfartsverket säger nej till återgång till flygväg Cindy!

Luftfartsverket har nu bestämt sig för att säga nej till planerna på att ändra tillbaka flygtrafiken till den gamla flygvägen som gällde före 1998. Man har ett antal goda argument, och flera av dessa är just de som vi framförde vid vår uppvaktning och namninsamling. En första delseger för Ingsjöarnas Bullergrupp, även om domstolen har sista ordet. Men att Luftfartsverket har satt ned foten och vill fortsätta flyga som idag väger givetvis tungt.

Läs hela Luftfartsverkets yttrande här!


2006-06-07 Kungörelse från Miljödomstolen

I dag fick jag antagligen det första brev som någonsin skickats till Ingsjöarnas Bullergrupp.....det var en kungörelse från Miljödomstolen som meddelade att domstolen snart håller huvudförhandling rörande ansökan från Luftfartsverket om tillstånd till de luftrumsförändringar som genomfördes 1998, dvs rätten att få fortsätta flyga som man gör idag.

Domstolens huvudförhandling hålls i Råda Församlingshem i Mölnlycke den 21 juni klockan 9,30. Den som vill kan vara med som åhörare.

I brevet står också att "all skriftväxling finns tillgänglig hos aktförvararen Susanne Bildtsén, Miljö- och Hälsoskyddskontoret Härryda Kommun".

Så snart jag får kännedom om domen kommer jag att meddela resultatet på denna sida.


2006-06-02 Rapport från dagens samrådsmöte

Dagens samrådsmöte i kommunhuset i Kinna mellan Luftfartsverket och Marks kommun avsåg den nya stora processen för de framtida lågsiktiga flygvägarna runt Landvetter Flygplats. En process som kommer att ta ett antal år. Luftfartsverkets egna experter trodde att först framåt 2009 eller 2010 kommer de nya långsiktiga flygvägarna att kunna börja användas. Luftfartsverket besöker nu samtliga berörda kommuner som en start på processen.

Mötet var ett första samrådsmöte där de översiktliga tankarna för de nya flygvägarna presenterades, samt lite tankar om hur man skall flyga fram tills dess. Fler samrådsmöten, utställningar och möten kommer efterhand.

Kort kan dagens möte sammanfattas enligt följande:

1. Luftfartsverket har beslutat att driva hårt att nuvarande flygvägar behålls tills vidare, dvs att Luftrum 98 skall gälla. De vill inte att trafiken flyttas tillbaka till de gamla vägarna över Ubbhult, främst för att det blir onödigt komplicerat eftersom man redan sitter mitt i den nya processen om en mer långsiktig lösning. Dessutom är skillnaden i antalet bullerstörda så litet att det inte finns något skäl att ändra något mot idag. Domstolsbeslut om saken kommer troligen i slutet av sommaren, och vi får väl se hur det går. Antingen fortsätter dagens flygvägar att gälla, eller så måste man gå tillbaka till gamla Cindy över Eskilsby och Ubbhult från kommande årsskifte.

2. De nya framtida långsiktiga flygvägarna från 2009/2010 är ännu mer osäkra, det finns ett antal alternativ. Dels att behålla flygvägen från Luftrum 98 som idag, dels att ändra till "Cindy" i olika varianter, bland annat att dra trafiken väster om Eskilsby och sedan något mer väster/söder om Ubbhult i olika varianter, dvs en större sväng.

3. Risken att man i framtiden ändrar trafiken till någon variant av Cindy går inte att komma ifrån. Orsaken är att Länsstyrelsen fått för sig att man skall minska spridningen av plan. Skall man följa flygvägarna noga kan man inte göra alltför tvära svängar, och därmed blir dagens flygvägar knepiga att använda. Luftfartsverket och flygbolagen vill nog gärna behålla dagens flygvägar även i framtiden - det blir billigare och snabbare. Men länsstyrelsens åsikt väger tungt. Länsstyrelsen har uppenbarligen påverkats starkt av den andra Bullergruppen i Härryda.

Man kan yttra sig under hela processen, och vi borde nog kalla samman vår grupp i sommar och skriva på ett inlägg där vi ifrågasätter länsstyrelsens nya sätt att tänka, och förespråkar att dagens flygvägar behålls. Kanske skulle vi också ha någon egen bättre variant ifall något alternativ av Cindy blir aktuellt - där störningarna i både Esklisby och Ubbhult minimeras?

Min känsla efter dagens möte är att mycket av makten i praktiken ligger hos Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet, och att det kanske är där vi borde lägga mer kraft för att försöka påverka.

E-post till alla aktiva i Ingsjöarnas flygbullergrupp går ut i kväll! Vill du också vara med på sändlistan och få e-post när något händer? Hör av dig till mig!


2006-05-25 Möte mellan Luftfartsverket och Marks kommun

Den 2 juni är jag inbjuden att vara med på ett möte mellan Luftfartsverket och Marks kommun. Självklart kommer rapport på denna sida om vad som diskuterades på mötet!


2006-05-16 Yttrande från Miljönämnden i Marks kommun.

Miljönämnden i Marks kommun har efter begäran från Miljödomstolen lämnat ett yttrande om flygvägarna. Man tycker i princip detsamma som kommunstyrelsen i Mark, dvs att man i avvaktan på en utredning av "optimala flygvägar" som stör så få som möjligt skall behålla dagens flygvägar (luftrum 98).

Läs hela yttrandet här.


2006-05-03 Artikel i Hallands Nyheter.

I dag har även Hallands Nyheter en artikel om namninsamlingen!


2006-04-29 Artikel i Markbladet.

Även Markbladet hade i veckan en artikel om överlämnandet av namnlistorna. Läs hela artikeln här! (Du hittar den längst ned till höger på tidningssidan).


2006-04-29 Ytterligare ett brev med namnlista.

De boende i Vrestaby (allra närmast sydväst om flygplatsen) har gjort en egen namninsamling och skickat ett separat brev till Luftfartsverket mfl. Brevet kan du läsa här. De boende i Vrestaby är de som skulle beröras mest om man ändrade tillbaka till CINDY. Deras skrivelse förstärker vårt eget motstånd!


2006-04-24 Ännu ett yttrande från kommunstyrelsen i Mark.

Luftfartsverket har ju lämnat in en ansökan om att få fortsätta att flyga enligt "Luftrum -98", dvs att inte ändra tillbaka trafiken till flygväg CINDY, utan flyga som man gör idag. En ansökan som vi som bor under CINDY självklart uppskattar!

Marks kommun yttrar sig i alla ärenden som rör flygvägarna, och vid dagens sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig politikerna bakom ett yttrande till Miljödomstolen som i stora drag innebär följande:

Luftfartsverket har redan fått ett uppdrag av Miljödomstolen 2006-03-10, att göra en stor utredning om framtida optimala flygvävgar. Marks kommun anser frågan om flygvägarna hanteras så att man försöker finna en "optimal lösning", och att det ine bara gäller att välja mellan dagens flygvägar och flygväg CINDY. Marks kommun anser därför att man skall få fortsätta flyga som idag i avvaktan på att denna stora utredning blir klar.


2006-04-24 Stor artikel i Borås Tidning från fredagens besök på flygplatsen

Flygbullergruppen fick stort utrymme i dagens Borås Tidning, med stora bilder och mycket text! Läs ingressen till artikeln här, och själva huvudartikeln här! Nu har vi i vart fall visat att vi finns!


2006-04-21 Artikel i Göteborgs-Posten

Läs mer här!


2006-04-21 Alla skrivelserna!

Här kommer länkar till alla skrivelser:
1. Följebrev till Luftfartsverket (med namnlistorna)
2. Omfattande skrivelse till Luftfartsverket
3. Brev till Länsstyrelsen om överlämnade namnlistor
4. Brev till Miljödomstolen om överlämnade namnlistor
5. Brev till Härryda, Mark, Kungsbacka och Mölndals kommuner (kommunstyrelse och miljönämnd i respektive kommun)

Samtliga skrivelser inlämnade eller skickade idag den 21 april, och undertecknade av oss sex som var med på Landvetter idag på morgonen. Det var Henrik Janson (Eskilsby), Florence Oppenheim (Eskilsby), Paul Siguro (Inseros), Lars Boström (Hägnen), Barbro Bosson (Ubbhult, Kungsbacka kommun), samt jag själv som representarade Ubbhult, Marks kommun. Tillsammans representerade vi alltså samtliga fyra berörda kommuner.


2006-04-21 Listorna överlämnade!

I morse överlämnades namnlistorna av en delegation på sex personer. Vi fick också tillfälle att framföra våra åsikter på ett mer informellt möte med stabschefen, miljöchefen och informationschefen hos Luftsfartsverket/Göteborg-Landvetter Flygplats. Vi överlämnade också en mer omfattrande skrivelse som Henrik Janson skrivit, med ett stort antal argument mot att ändra tillbaka flygvägarna.

Med på mötet var journalister från Borås Tidning, Härrydaposten och Markbladet. Göteborgs-Posten kunde inte vara med, men har fått information via telefon. Även Radio Sjuhärad har varit i kontakt med mig och fått information.

Brev med information om namnlistorna skickas idag också till Länsstyrelsen, Miljödomstolen, samt kommunstyrelserna och miljönämnderna i Härryda, Mölndal, Mark och Kungsbacka kommuner.

Breven kommer inom kort att läggas in på denna sida som information till intresserade.


2006-04-21 Idag är det dags!

Klockan 08.45 samlas representanter från de olika berörda orterna innanför entrén till inrikeshallen på Landvetter för att skriva under följebrevet och sedan överlämna namnlistorna till Luftfartsverkets miljösamordnare, Thomas Helin kl 09.00.

Ett antal representanter från media kommer att vara med, både Göteborgs-Posten, Borås Tidning, Markbladet och några till.

Rapporter kommer att läggas in på denna sida efter överlämnandet! Artiklar från pressen kommer jag också försöka samla in - maila gärna över länkar till mig på artiklar i mindre tidningar, så lägger jag ut dessa också!


2006-04-18 Rapport från kvällens möte i Ubbhult

Vid kvällens möte räknade vi samman alla namn som samlats in de senaste två veckorna. Det blev 794 namnunderskrifter, som representerar 2.059 boende i det område som berörs!

På fredag klockan 09.00 kommer en delegation som representerar boende i fyra berörda kommuner - Härryda, Mölndal, Kungsbacka och Mark - att lämna över originallistorna till Luftfartsverket vid ett besök på Landvetter flygplats. Vi kommer också att bifoga en skrivelse som sammanfattar hur vi ser på saken. Som det ser ut nu kommer vi också att få sällskap av några journalister från bland annat Göteborgs-Posten och Borås Tidning. Pressmeddelande kommer att skickas ut till fler tidningar i de aktuella kommuerna.

Brev med redovisning av namninsamlingen mm kommer också att skickas till Länsstyrelsen och till Miljödomstolen, samt till Kommunstyrelserna i samtliga fyra berörda kommuner. (Att jag på detta sätt är med och skickar ett brev till mig själv i Kommunstyrelsen i Mark får jag väl leva med....)

Vi som hållit i trådarna (ett 20-tal personer) vill passa på att tacka alla flitiga namninsamlare för nedlagt arbete! Ett imponerande resultat!!2006-04-13 Jag önskar alla besökare på denna sida en riktigt glad påsk!2006-04-12 Glöm inte uppföljningsmötet den 18/4

Den 18 april kl 18.00 samlas de områdesansvariga i Kråkereds Skola för att räkna samman alla namn, och bestämma hur vi går vidare. Den som inte kan komma på detta möte måste se till att jag får in listorna med namn senast dagen före! Lägg dem i vår brevlåda (Backäckravägen 11), Stor vit brevlåda i det stora brevlådestället vid infarten till bostadsområdet!


2006-04-08 Namninsamling pågår för fullt!

Längs hela "CINDY", dvs den gamla flygleden från tiden före 1998, pågår nu namninsamling för fullt! Får du inget besök hemma hos dig, kan du besöka Statoil eller Hydro i Hällingsjö nästa vecka, där finns listor för underskrift. Detsamma gäller skolan och förskolorna i Ubbhult. I övrigt kommer förhoppningsvis de flesta i området att få besök genom dörrknackning.

Den 18 april kl 18.00 blir det alltså återsamling i Kråkereds Skola, då vi räknar samman antalet namn och bestämmer hur och när överlämnandet till Luftfartsverket skall ske.

Flera journalister från olika tidningar (bland annat Borås Tidning och Göteborgs-Posten) har hört av sig till oss och vill vara med vid överlämnandet, och självklart kommer vi att se till att de får reda på när detta sker!


2006-04-05 Debattartikel i Markbladet

I veckans nummer av Markbladet har jag en debattartikel om flygvägarna och hur vi arbetar för att påverka planerna. Artikeln hittar du här


2006-04-05 Länk till informationssida hos Luftfartsverket

denna länk kommer du direkt till Luftfartsverkets hemsida, där man kan läsa allt om pågående ansökningar. Det är många ärenden i luften samtidigt!


2006-04-04 Artikel i Hallands Nyheter

Hallands Nyheter hörde också av sig till mig i går, och skrev en artikel om namninsamlingen. Läs mer här!


2006-04-03 Klart för namninsamling!

Göran Lindgren har ställt samman namnlistor för insamling av namn i Ubbhult/Hällingsjöområdet. Listan finns också att tanka ned för utskrift, klicka här!

I rapporten nedan per den 2/4 från mötet framgår vem som ansvarar för vilka områden. Under morgondagen kommer de som har e-post att få listor för kopiering direkt från Göran. Övriga listor kommer jag att dela ut. Boende i Inseros/Eskilsby-området ordnar sina insamlingar och listor själva.

Samtliga listor skall lämnas till mig eller Göran Lindgren senast den 17/4, eller tas med till det uppföljande mötet den 18/4 i Kråkereds Skola!

Här du frågor - hör av dig till mig, 073-9558919.


2006-04-02 Artikel i Borås Tidning

Borås Tidning hade en journalist på plats vid kvällens möte i Ubbhult om flygvägarna. Om du inte har tillgång till tidningen kan du läsa artikeln här


2006-04-02 Rapport från kvällens möte angående flygvägarna

Källens möte var välbesökt, trots att vi inte hunnit marknadsföra det något vidare. 27 personer var där, och ytterligare ett tiotal personer har anmält intresse att hjälpa till med namninsamling, även om de inte kunde vara med idag. På mötet beslutades följande:

* Aktionsgruppen döptes till "Ingsjöarnas Bullergrupp"

* Henrik Jansson (Eskilsby) kommer att göra en skrivelse till luftfartsverket, han tar tacksamt emot ytterligare argument - miljö, friluftsliv, andra lokala synpunkter - via epost till: janson@telia.com

* Namnlistor lämpliga för Ubbhultsområdet/Hägnen/Hällingsjö kommer att skickas ut via e-post snarast, listorna görs i ordning av Göran Lindgren och Jan Ericson.

* Namnlistorna skall fyllas med maximalt antal namn, och sedan slutredovisas vid ett nytt möte i Kråkereds Skola den 18/4 kl 18.00. Vi bestämmer då också till vem listorna skall redovisas, samt skriver ett gemensamt följebrev som skall bifogas listorna. Preliminärt lämnas listorna den 19/4 eller 20/4 (senaste dagen för synpunkter till luftfartsverket är den 21/4).

* Vi kommer att försöka få maximal mediabevakning vid överlämnandet och under processen. I kväll hade vi besök av en journalist från Borås Tidning, så vi kan förvänta oss ett reportage i Bt i veckan.

* Områdesansvariga för namninsamling är: Eskilsby/Inseros med omnejd: Henrik Janson mfl (janson@telia.com)
Hästebacka/Jäxviken: Ulf Hillgard mfl (dmeko@telia.com)
Östra Ingsjön och Gäddhult: Bo Karlsson samt Lars o Ann Gustafsson (mailadress saknas tills vidare)
Hägnen: Kjell Glader och Lars Boström (lars.bostrom@seba-data.se)
Ubbhult/Kungsbackadelen: Miriam Draxler mfl: (miriam_draxler@hotmail.com)
Jägmästarvägen/Öresjöområdet och Ubbhult västerut: Göran Lindgren och Ulla/Gunnar Niklasson (gl@dof.se)
Kråkered och österut fram till Bybarnas dagis: Jan Ericson mfl (jan.ericson@telia.com)
Hultet (från Bybarna och österut): Lena Berggren mfl (berggren.wenderyd@telia.com)
Hällingsjö, delen inom Härryda kommun: Bengt Cremonese (cremo@spray.se) Per-Arne Axelsson (per-arne.axelsson@itw.se)

De områdesansvariga ansvarar för att fördela ut listor till dem som behöver, samt att samla ihop listorna i sitt område och ta med dem till mötet den 18/4.

* Vi kommer också att se till att namnlistor läggs ut i Ubbhultsskolan samt på Bybarnas dagis för dem som kanske missat att skriva på.

* Göran Lindgren kommer att lägga in mer information på Ubbhults hemsida, www.ubbhult.nu Där går det snart också att anmäla sig till mailgruppen för att få löpande information, samt hämta nam,nlistan för utskrift.

* Mer information om skrivelsen från Marks kommun och lite annat finns på min egen hemsida, se nedan på denna sida per den 28/3.

* Utförlig information om alla som rör flygplatsen finns på luftfartsverkets hemsida, www.lfv.se, (sök på Landvetter)


2006-03-30 Artikel i Borås Tidning

Läs dagens artikel i Borås Tidning om Marks kommuns skrivelse om flygvägarna.


2006-03-29 Möte i Ubbhult om flygvägarna på söndag kväll 18.00!

Jag har bokat lokalen i Kråkereds Gamla Skola (mittemot Ubbhult kapell) för ett möte söndag kväll klockan 18.00. Inbjudan är utskickad till alla som hört av sig och velat samla ihop namn mot ändrade flygvägar. Inbjudan gäller alla som berörs, och de som hört av sig är personer från Vrestaby, Eskilsby, Inseros, Ubbhult, Hägnen, Hultet och Hällingsjö - alla är välkomna! Ta gärna med andra personer du känner, tex ordförande eller aktiva i samfällighetsföreningar, vägföreningar, idrottsklubbar, byalag eller annat! Skall vi samla in namn måste vi ha lite struktur på detta och dela upp arbetet, och detaljerna få vi diskutera på söndag!

Välkommen!!


2006-03-28 Preliminärt yttrande från Marks kommun

Förslag till yttrande (preliminärt och ännu ej undertecknat, så det kan bli justeringar) kan du läsa här!


2006-03-28 Namninsamling mot ändrade flygvägar?

Boende i Inseros har tagit fram förslag till listor för namninsamling mot ändrade flygvägar. Det blir i så fall en samlad aktion från boende i Inseros, Eskilsby, längs Ingsjöarna, Ubbhult och Hällingsjö.

Kanske borde vi ha ett gemensamt möte med föreningarna i Ubbhult och Hällingsjö för att får lite mer struktur på namninsamlandet? Jag är tacksam för alla tips och all tänkbar hjälp!


2006-03-27 Rapport från dagens möte i kommunstyrelsens arbetsutskott

Marks kommun kommer att lämna in en skrivelse med kommunens synpunkter på eventuell förändring av flygvägarna från Landvetter flygplats mot Stockholm. På dagens sammanträde diskuterades mer i detalj vad skrivelsen borde innehålla.

I första hand kommer kommunstyrelsen att framföra att vi är negativa till att diskussionen bara skall gälla att antingen behålla nuvarande flygvägar eller att flytta tillbaka trafiken till flygvägen som heter "CINDY", dvs den flygväg som går över Eskilsby, Ingsjön och Ubbhult. Vi anser att luftfartsverket i stället skulle försöka finna en optimal lösning där så få människor som möjligt blir störda. Då skall man inte ändra tillbaka till "CINDY"!

Detta sätt att tänka stämmer väl med miljölagstiftningen, man är alltid skyldig att försöka hitta den lösning som ger minst miljöstörningar. Vi tycker därför att detta är ett konstruktivt sätt att argumentera i frågan, och ett bra sätt att försöka påverka en domstol.

I andra hand kommer vi att framföra att om valet ändå står mellan att behålla nuvarande flygväg eller flytta tillbaka till "CINDY", så skulle en ändring tillbaka till "CINDY" försvåra mycket av kommunens ansträngningar att utveckla Ubbhult och göra det möjligt att bygga mer och öka befolkningen i Ubbhultsområdet och längs Ingsjöarna.

Personligen har jag föreslagit att vi skall påpeka att det byggs nytt/byggs om bland annat längs hela Ingsjön och i Hägnen, påpeka att vi arbetar med en lösning på V/A-problemen i Hägnen för att göra det möjligt att bygga till husen där, samt att arbete pågår med nya planer för två nya bostadsområden, dels på området norr om Anne-Majas Väg, dels i området ovanför skolan och kapellet i Ubbhult. Kommunen måste göra klart att Ubbhult är ett mycket intressant område för Marks kommun, och att kommunen satsat på både skola och barnomsorg i Ubbhult för att göra inflyttning möjlig. Allt detta kan motverkas av ändrade flygvägar.

Kommunens tjänsteman har nu fått i uppdrag att göra färdig skrivelsen. Jag kommer sedan att få ett exemplar av denna till mig, och kommer då att lägga in den på denna sida så alla kan läsa den!

Kommunen kommer sedan att följa ärendet, och yttra sig på vägen när det finns behov av detta.

Jag har idag också blivit intervjuad av Borås Tidning i ärendet, och en artikel kommer troligen denna vecka. Har du frågor eller undrar över detta - hör av dig till mig!


2006-03-23 Rapport från samrådsmötet på Landvetter

Samrådsmötet i kväll var mycket välbesökt, främst av personer aktiva i flygbullergruppen i Östra Härryda. Vi var betydligt färre representanter från dem som skulle drabbas av att flygvägarna flyttades tillbaka till det som gällde före 1998.

Från Marks kommunledning kom Bertil Fermstad, som är den tjänsteman på kommunledningskontoret som särskilt bevakar frågor som rör Landvetter Flygplats. Dessutom var jag ju själv med från den politiska sidan.

På mötet redovisades siffror om antalet bullerstörda, och om turerna kring Landvetters olika ansökningar om tillstånd och flygvägar, och alla överklaganden och nya beslut sedan 1998. En mycket komplicerad historia!

Det som händer nu är att alla som vill får yttra sig över förslaget att ändra tillbaka, och Marks kommun kommer att behandla denna fråga redan på måndag på kommunstyrelsens arbetsutskott. Jag skall försöka göra vad jag kan för att alla viktiga synpunkter kommer med i yttrandet. Om det är möjligt kommer jag också att lägga in hela kommunens yttrande på denna sida.

Efter att alla yttrande kring samrådet kommit in kommer Luftfartsverket eventuellt att skicka in en ansökan om att ändra tillbaka flygvägarna. Då är det viktigt att vi har beredskap att tillföra ytterligare synpunkter och eventuellt överklaga om det fattas beslut om att ändra tillbaka flygvägarna.

Parallellt med detta ärende har Luftfartsverket också ansökt om att få behålla dagens flygvägar - och det kan mycket väl bli så. Men vi kan inte vara säkra på vad miljödomstolarna säger.

Under kvällen fick jag kontakt med flera Ubbhultsbor, både i Mark och i Kungsbacka kommuner, samt boende i Eskilsby/Inseros, Öjersbo (Söder om Inseros) samt Hällingsjö som också berörs. På något sätt behöver vi nog skapa en egen liten aktivitetsgrupp av intresserade, är du intresserad av att vara med - hör av dig till mig! Och ni som var med på mötet - kontakta mig gärna (enklast via "kontakt" längst upp på sidan!)


2006-03-21 Flygvägarna över Ubbhult

Diskussioner pågår för fullt om hur flygvägarna över Ubbhult skall se ut i framtiden. På torsdag kväll hålls ett informationsmöte på flygplatsen, och jag kommer att besöka detta dels i egenskap av kommunpolitiker från Mark, dels av eget intresse som Ubbhultsbo.

Efter mötet kommer jag att förmedla mina intryck från mötet på denna sida. Jag skall också berätta mer om hur Marks kommun arbetar med frågan, och vad vi politiker och kommunens tjänstemän gör för att påverka.