Välkommen till Jan Ericsons hemsida och blogg!

Jag är Moderat riksdagsledamot för Sjuhärad (V. Götalands Läns Södra) sedan 2006.


 
 
Jag är jurist med erfarenhet från bankvärlden. Är politiskt aktiv sedan 1998. Min vision som politiker är att människor måste få bestämma mer över sitt eget liv. Människan måste sättas före systemen, individen före kollektivet. Alla människor måste tillåtas växa efter förmåga. Politiker behöver inte reglera och styra allt. Jag ogillar all onödig politisk klåfingrighet och allt slöseri med skattemedel.

2002-2006 var jag som deltidspolitiker gruppledare för moderaterna och den styrande majoriteten i Marks kommun. I valet 2006 valdes jag in i Sveriges Riksdag och fick förnyat förtroende 2010, 2014 och 2018. Är idag ordinarie ledamot i Riksdagens finansutskott och ordinarie ledamot i EU-nämnden, samt moderaternas representant i Europaparlamentets största partigrupp EPP:s arbetsgrupp för ekonomiska frågor. Är dessutom vice ordförande i Riksdagens Råd för Riksrevisionen. Har också tillsammans med tre moderata kolleger startat Riksdagens Bilnätverk för att värna om privatbilismen och rimliga villkor för företagandes behov av fordonstransporter. Jag är också aktiv i riksdagens fordonshistoriska nätverk.


Mina tidigare uppdrag hittar du här.

Som politiker har jag en mycket stark ideologisk kompass. Jag ogillar all slags kvotering, vill ha en långsiktigt hållbar migrationspolitik, stärka rättssamhället, sänka skatterna och ha ordning och reda i statens finanser. Jag brinner för miljö- och hållbarhetsfrågor men tar avstånd från extrem och ogenomtänkt "klimatpolitik". Är en stor vän av grundtanken bakom EU och vårt svenska EU-medlemskap, men djupt oroad över den väg EU nu går mot ökad överstatlighet och växande aptit på mer resurser. Jag står alltid envist upp för mänskliga fri- och rättigheter, och är dessutom åsikts- och yttrandefrihetsfundamentalist. Allt som inte är straffbart måste få sägas och skrivas!

Företagande och arbete är centrala frågor för mig - det skapar alla resurser till välfärd, pensioner och samhällsservice. Jag anser att dagens politiker prioriterar bort välfärden och i stället satsar alltför mycket pengar på sådant som inte är lika viktigt som en bra skola, sjukvård och äldreomsorg. Vi är också duktiga på att skicka alltför mycket av svenska skattebetalares pengar utomlands i form av extremt högt bistånd, mest pengar till FN och högst avgift till EU, samtidigt som vi har för höga skatter och inte alltid en fungerande välfärd här hemma.

Du hittar allt om mig och mitt uppdrag via länkarna överst på sidan. På blogg, Facebook, Instagram och Twitter kommenterar jag rikspolitik, riksdagsarbetet och en hel del annat. I arkivet hittar du alla äldre blogginlägg samlade månadsvis samt efter ämnesområden. 

Totalt 9.743 inlägg på bloggen sedan starten februari 2006. (uppdaterat den 31/10 2021)

Här hittar du mina samlade inlägg med koppling till min kritik mot att använda vaccinpass inom Sverige.

 


 


 

Moderaternas 10 förslag för att bekämpa "skuggsamhället"

2022-01-21

I går presenterade mina riksdagskolleger Maria Malmer Stenergard (migrationspolitisk talesperson) och Niklas Wykman (skattepolitisk talesperson) tio reformförslag från Moderaterna för att bekämpa skuggsamhället.

Brister i staten har medfört att ett allt större skuggsamhälle har kunna växa fram i Sverige. Det är ett allvarligt problem, dels för att många människor som illegalt befinner sig i Sverige begår brott och utnyttjar olika offentliga förmåner – och dels att många av dessa människor även utnyttjas och lever i en mycket utsatt position.

För att bekämpa brottslighet och fusk, och även för att kunna hjälpa de mest utsatta som befinner sig i vårt land behöver skuggsamhället bekämpas. I grunden vet vi vad som behöver göras, och vilka åtgärder som är effektiva. Grundproblemet är att den politiska viljan saknas hos ett antal partier. Man vill varken erkänna problemen eller åtgärda dem.

I riksdagen kommer Moderaterna nu lägga fram ett antal reformförslag som skulle göra stor skillnad och bidra till att återupprätta ordning och reda.

1 En ny svensk folkräkning och bättre kontroll över folkbokföring och samordningsnummer
2 Slopad sekretess mellan myndigheterna
3 En ny informationsplikt mellan myndigheterna
4 DNA-analys som huvudregel vid viss anhöriginvandring
5 Anmälningsplikt för asylsökande
6 Boendeskyldighet och elektronisk övervakning för att övervaka utvisade personer
7 Stopp för bidrag till personer som vistas i landet utan tillstånd
8 Förlängd preskriptionstid för av- och utvisningsbeslut
9 Fler återtagandeavtal och överenskommelser med ursprungsländer
10 Biståndet ska dras in eller minskas för länder som vägrar ta emot sina egna medborgare

Nu är det upp till övriga partier om de är beredda att agera tillsammans med oss. Förtroendet för Sverige ska återupprättas, vi måste skapa ordning och reda i detta. Mycket borde gjorts långt tidigare, och vissa menar uppgivet att det redan är för sent, men som politiker måste man alltid se framåt. Om vi vill och orkar ta tag i problemen på riktigt kan utvecklingen självklart vändas., även om det kommer att ta tid. Men samtidigt är det viktigt att påminna om att för varje dag åtgärder dröjer blir problemen lite värre. Det går rimligen inte att vänta en mandatperiod till.


 

 

Regeringens försök att mörka pandemihanteringen

2022-01-21

I dag kommer nya turer kring regeringens uppenbara försök att dölja fakta för den coronakommission som man själv har tillsatt.

Flera medier rapporterade förra veckan att den socialdemokratiska regeringen vägrar lämna ut material till Coronakommissionen – handlingar som behövs i granskningen av Sveriges pandemihantering. Det handlar om anteckningar från möten som kan ge svar på hur regeringen och myndigheterna har fattat de beslut som rör pandemin. Men S-regeringen vägrar samarbeta, vilket väckt hård kritik från kommissionen och dess ordförande.

Socialdemokraterna har aldrig velat ha någon granskning av pandemihanteringen och har motarbetat den från dag ett. När vi moderater våren 2020 krävde att en kommission skulle tillsättas för att granska hanteringen av pandemin, tvingades S att acceptera det till slut. Och vi krävde då att kommissionen skulle granska regeringens insatser lika ingående som kommunernas och regionernas insatser. S ville starta uppdraget först när pandemin var över, och skjuta slutrapporten till efter valet 2022. Oppositionen fick tvinga fram ett bredare uppdrag med omedelbar start och redovisning av slutsatser före det kommande valet. S slogs även för att före detta politiker skulle sitta i kommissionen vilket vi moderater lyckades samla majoritet för att stoppa. Vi ville se en opartisk kommission med stor integritet.

Coronakommissionens slutrapport ska lämnas i slutet av februari. När S-regeringen nu in i det sista försöker sabotera kommissionens möjligheter att slutföra sitt uppdrag blir man inte särskilt förvånad.

I dag publiceras så en ledare i Expressen som avslöjar dokument som regeringen påstår inte finns. Uppgifterna kommer från källor i regeringskansliet som läckt till Expressen. Och nu plötsligt gör regeringen en halv pudel och lovar lämna ut diverse dokument - dokument man alltså tidigare påstått inte finns!

Jag upprepar det jag tidigare sagt - denna regering har missbrukat den makt vi gav dem via pandemilagen. I ett akut läge i starten av pandemin när mycket var oklart om utvecklingen var det rimligt att under en begränsad tid ge regeringen ett starkare mandat att ta beslut - beslut som sedan enligt pandemilagen skulle underställas riksdagen i efterhand. Det senare har dock aldrig skett, och nu har den "tillfälliga" pandemilagen förlängts flera gånger och när den nu löper ut den sista mars har den gällt i två år (!). Jag tycker regeringen visat att makten över restriktionerna när det gäller pandemin omedelbart borde återföras till riksdagen. Onsdagens riksdagsbeslut (som stöddes av alla partier utom L), om att förlänga pandemilagen två månader till var ett mycket stort misstag. Jag känner mig allt mer övertygad om att jag gjorde sätt som var tydlig med att jag inte kunde följa den moderata partilinjen och rösta för detta.


 

 

Kort rapport om gårdagens omröstning om pandemilagen

2022-01-20

Som jag nämnde i slutet av föregående blogginlägg var det oklart vilka av oss riksdagsledamöter som skulle rösta vid gårdagens votering. Riksdagens gruppledare tog under helgen som gick beslutet att minska ned antalet deltagare vid voteringarna från 349 till 249. Man kan naturligtvis tycka att det var olyckligt att riksdagen minskades precis inför denna viktiga omröstning, men det sammanfaller ju med den ökande smittspridningen och jag har full förståelse för det beslut samtliga åtta gruppledare i riksdagen enades om. För oss moderater innebar det att endast 49 av 70 moderata ledamöter deltog vid gårdagens votering. Vilka som ska rösta vid varje votering beslutas hos oss moderater av vår kvittningsman som är vald av riksdagsgruppen.

Det var av denna anledning jag var noga med att berätta före voteringen hur jag avsåg att rösta, ifall jag inte skulle få chansen att visa det i Riksdagens Kammare.

Det blev så att jag var en av dem som inte deltog vid voteringen, och det medför att jag står som frånvarande i protokollet. (Av någon anledning stod det ett tag efter voteringen fel i protokollet på nätet, vilket några uppmärksammade. Det stod att jag deltagit och röstat ja till förlängd pandemilag. Men det rättades sedan ganska snabbt, och nu står det korrekt att jag var frånvarande). 

Vid voteringen röstade alla partier utom L för att förlänga pandemilagen med två månader (till skillnad mot de fyra som regeringen föreslagit). Det blev däremot ingen omröstning alls om vaccinpassen eftersom ingen yrkade på det förslaget.

En dag kommer dessa frågor att diskuteras av historiker, och då vill jag vara en av dem som bevisligen inte medverkade till att ta beslut som jag anser är ytterst tveksamma både när det gäller att värna demokratin och grundlagen, men också värnandet om fulla mänskliga fri och rättigheter i vårt land. För mig är detta en av de absolut viktigaste frågor riksdagen behandlat under mina snart 16 år i riksdagen. Tyvärr blev inte beslutet så som jag önskade. Däremot blir jag glad för alla positiva kommentarer jag fått och allt stöd från inte minst moderata väljare, medlemmar, och moderata lokalpolitiker runt om i landet som hör av sig, men också från människor som inte alls är moderater, men som ändå bemödar sig att skriva och tacka. Det värmer och ger lite extra energi att kämpa vidare för det jag tror på. 


 

 

Jag kommer inte att rösta för förlängd pandemilag eller vaccinpass

2022-01-19

I går kväll meddelade jag den moderata riksdagsgruppen att jag vid dagens votering inte kommer att stödja förslaget på att förlänga den så kallade "pandemilagen", alltså den lag som ger regeringen rätt att ta beslut om restriktioner mm som annars borde tagits genom riksdagsbeslut. Jag kommer inte heller att stödja förslaget om utökad användning av vaccinpass.

Pandemilagen har alltså gällt i snart två år, och jag anser som jag skrivit tidigare att det är hög tid att återföra makten över dessa frågor till riksdagen. Min tre huvudargument är dessa:

1. Restriktionerna är, som exempelvis JK påpekar i sitt remissvar, sådant som berör frågor om grundlagsskyddade rättigheter, både enligt svensk grundlag (Regeringsformen) och Europakonventionen. Enligt grundlagen får sådana rättigheter undantagsvis i vissa fall begränsas, men det ska då ske genom lag, dvs beslutas i riksdagen. Att runda dessa bestämmelser genom att ge regeringen något slags "ramlag" som ger dem omfattande mandat tycker jag inte ligger i linje med grundlagen och tankarna bakom denna. Det kunde vara rimligt under en kort tid i ett akut läge, men nu har lagen snart gällt i två år och det är redan för länge. När det gäller grundlagsfrågor bör man hellre ha lite extra marginal än tänja gränserna maximalt.

2. När pandemilagen beslutades villkorade riksdagen det med att större frågor som regeringen tog enligt denna lag skulle underställas riksdagen i närtid. Detta har inte skett en enda gång under dessa snart två år. Regeringen verkar mena att man i stället kommit överens i förväg om gränserna genom samtal med vissa utskott, men jag tycker inte det räcker. Hela riksdagen måste få debattera och vara med och ta beslut om dessa frågor i efterhand så som det var tänkt. Det är enda garantin för en demokratisk debatt och transparens kring besluten.

3. Regeringen har den senaste veckan fått hård och mycket berättigad kritik för att man försvårar coronakommissionens arbete genom att inte lämna ut det material som kommissionen behöver för att granska regeringens hantering av pandemin. Om riksdagen ger regeringen ett ovanligt starkt och tillfälligt mandat av riksdagen att hantera pandemin är full öppenhet i efterhand gentemot granskningskommissionen det minsta man kan begära. Regeringen visar att man inte förtjänar en fortsatt pandemilag, och deras beteende bekräftar att det är hög tid att besluten i framtiden hanteras av riksdagen så att de blir transparanta för allmänheten. 

Alla riksdagspartier har motionerat på regeringens proposition om förlängd pandemilag, och i riksdagen har det sedan skett ett antal förhandlingar och diskussioner mellan partierna. Det finns nu majoritet för att begränsa den nya pandemilagen till två månader i stället för fyra. Detta är ett litet steg framåt, men enligt min åsikt fortfarande alldeles för länge. Liberalerna säger nej till förlängning, och det är en linje jag gärna hade uttryckt stöd för - om det nu inte var för att man i samma reservation också talar om att man vill ha utökad användning av vaccinpass. Sverigedemokraterna för en seriös diskussion i sin reservation och pekar på problemen kopplat till grundlagen, men även de står bakom en förlängning av pandemilagen. De vill även att vaccinationsbevis ersätts med covidpass (alltså vaccination, negativt test eller bevis på antikroppar efter tidigare infektion). Det är också ett steg i rätt riktning, men inte tillräckligt för min del. Övriga sex partier står bakom en förlängning med två månader.

Detta gör att jag inte ser något alternativ att rösta på. Ingen säger blankt nej tll förlängd pandemilag. Jag är personligen något förbluffad över att partierna (möjligen med undantag för L) efter de senaste händelserna fortsatt verkar ha förtroende för regeringens fortsatta hantering av pandemin. Jag kommer i detta läge att avstå vid de voteringar som gäller förlängning av pandemilagen. Vilka punkter det blir votering om vet vi inte förrän efter dagens debatt, det beror på vilka reservationer partierna yrkar på.


När det gäller det moderata förslaget att ge regeringen i uppdrag att öppna för en bredare användning av vaccinpass, i stället för bredare restriktioner, säger övriga partier nej och menar att regeringen redan har förberett för detta om det skulle bli aktuellt. Det betyder att det moderata förslaget faller. För min del blir det återigen ett val mellan två omöjliga alternativ, eftersom jag säger blankt nej till all användning av vaccinpass inom landet, och båda alternativen öppnar för detta. Att inte något av de åtta riksdagspartierna tydligt säger nej till införande av vaccinpass förvånar mig. 

Min kritiska inställning till vaccinpass är väl kända. Jag skiljer på frågan om vaccin och vaccinpass. Att vara emot vaccinpass innebär inte att vara emot vaccin. Mitt motstånd mot vaccinpass handlar både om principer och rena sakskäl. Rent principiellt anser jag det är fel att dela upp friska människor efter medicinsk status. Det är också fel att staten utövar påtryckningar (vissa kallar det rent av utpressning) mot människor bara för att de åberopar sina grundlagsskyddade rättigheter att säga ja eller nej till vaccin. Man har sin fulla rätt att tycka att människor gör fel val, men om man inte gillar grundlagen får man diskutera förändringar av den, inte straffa människor genom begränsade rättigheter för att de åberopar grundlagen. I sak vet vi nu också att vaccinerade och ovaccinerade smittar och smittas lika mycket (i vart fall när det gäller omikron), och vi vet samtidigt att väldigt få blir allvarligt sjuka - oavsett vaccinationsstatus. Covidpatienterna utgör en liten minoritet på IVA och inom den övriga vården ligger det fler inne för säsongsinfluensa än covid. Det betyder att det inte heller finns några sakliga skäl till vaccinbevis - vare sig för att motverka smitta eller motverka överbelastning i vården.

Alla partier håller öppet för olika typer av vaccinpass eller covidpass inom landet. För att markera mitt motstånd mot vaccinpass ser jag därför ingen annan möjlighet än att avstå även i denna fråga.

Den som nu instinktivt säger att det är "fegt att rösta gult" får gärna tala om vilket alternativ jag ska rösta på när jag säger nej till fortsatt pandemilag och nej till vaccinpass. Ibland är det bara den gula knappen som återstår. Och med min röstförklaring här blir det tydligt för var och en varför jag avstår. Helt kort är min huvudmotivering att om inte jag som både jurist och riksdagsledamot försvarar tankarna bakom Sveriges grundlag och grundläggande principer för mänskliga fri och rättigheter för friska människor, vem ska då göra det?

Ett frågetecken kvarstår dock. Det är inte ens är säkert att jag får möjlighet att rösta - vi har nu återigen en mycket decimerad riksdag där bara en mindre del av ledamöterna kommer att delta vid voteringen. Det hade såklart varit ett värde i om alla deltagit vid just denna votering, med tanke på att den rör så grundläggande och uppmärksammade frågor, men läget är som det är och jag har full förståelse för gruppledarnas överenskommelse om att minska antalet tjänstgörande ledamöter. Jag hoppas delta vid voteringen för att visa alla de många moderater runt om i landet som har hört av sig till mig och delar min kritik mot vaccinpassen att de också har en röst i riksdagen. För det fall jag inte blir en av dem som röstar vet i vart fall alla nu vilket besked jag gav den moderata riksdagsgruppen igår.


 

 

Karantänregler och smittspårning håller på att stanna Sverige

2022-01-17

Dagens regler om smittspårning och karantän håller på att skapa en samhällskollaps i Sverige!

Just nu stannar massor av människor hemma från jobbet på grund av att de har minsta lilla förkylningssymtom, i avvaktan på att kunna testa sig för covid eller i väntan på testsvar. Ytterligare många stannar hemma för att en anhörig har konstaterad eller misstänkt covid - även om de själva saknar symtom och mår utmärkt. Dessutom är det massor av skolbarn som hålls hemma med lindriga förkylningssymtom varvid en förälder tvingas vabba. 

Med den extremt snabba smittspridningen börjar situationen bli ohållbar. Den stora frånvaron bland personalen verkar exempelvis idag vara det absolut största problemet för vården och omsorgen. 

Folkhälsomyndigheten räknade förra veckan upp sina olika scenarier över smittspridningen. I ett scenario där tredje dosen vaccin eventuellt kan dämpa smittspridningen trodde man ändå på upp till 50.000 smittade per dag inom några veckor. I ett värstascenario talade man om 70.000 per dag. Detta blir enorma tal. 

Om vi räknar med 50.000 per dag blir det 350.000 per vecka. Om vi antar att ungefär 50% förvärvsarbetar (vi har runt 5 miljoner förvärvsarbetande på drygt 10 miljoner invånare) betyder det att 175.000 personer kommer att vara hemma från jobbet varje vecka på grund av misstänkta symtom. Utöver detta kommer många stanna hemma på grund av att en anhörig testat positivt. Om vi antar att hälften av de som smittats bor tillsammans med en annan vuxen tillkommer ytterligare 87.500 personer. Ovanpå detta kommer många att tvingas vara hemma för att ta hand om barn som är hemma från skolan på grund av förkylningssymtom. Det blir snabbt stora tal, uppemot 300.000 personer under en vecka. Om man räknar med 70.000 smittade per vecka talar vi i stället om över 400.000 frånvarande från jobbet samma vecka. Om detta pågår flera veckor i rad kan snabbt över en halv miljon människor vara frånvarande från jobbet samtidigt, trots att många av dem inte är sjuka alls eller bara har lindriga förkylningssymtom. Det motsvarar 10% av alla anställda i Sverige! Kanske blir det ännu mera - yrkesverksamma rör sig mer i samhället än exempelvis pensionärer, och utsätter sig därmed mer för smitta. Det är väl därför inte osannolikt att tro att de som arbetar utgör mer än 50% av dem som smittas. Utöver detta kommer sedan den "vanliga" normala frånvaron som alla arbetsplatser drabbas av på grund av andra anledningar, exempelvis stor frånvaro på grund av säsongsinfluensa. 

En så kraftig frånvaro klarar inte vårt samhälle. Ingen arbetsplats är förberedd på det. Det kommer att slå extremt hårt mot sjukvård och omsorg som redan är pressad, men också mot exempelvis kollektivtrafik, energiförsörjning, livsmedelsförsörjning, polis, räddningstjänst och försvar. Stora delar av industrin kommer att få stora problem att hålla igång produktionen. Hyllorna i många butiker kommer gapa tomma. Kostnaderna för samhället blir enorma, både för sjukersättning och slopade karensdagar, men också av minskade skatteintäkter.

Är detta verkligen rimligt för ett virus (omikron) som enligt tillgänglig information och erfarenhet från såväl Sverige som utlandet verkar medföra mycket få fall av allvarlig sjukdom för vare sig vaccinerade eller ovaccinerade? Just nu ligger exempelvis betydligt fler på IVA för andra sjukdomar än covid, och i vården totalt ligger fler inne för säsongsinfluensa än covid. Många av dem som ligger inne med svår sjukdom till följd av covid verkar dessutom enligt rapporterna ha drabbats av deltamutationen. Omikron håller nu på att ta över och tränga bort Delta, och det kan förändra situationen ytterligare i positiv riktning. Vi lär få nya indikationer om utvecklingen under denna vecka, och får hoppas att det går i rätt riktning. 

I ett läge där alla verkar smittas, och dessutom smittas lika mycket oavsett vaccinstatus, och där väldigt få verkar bli svårt sjuka av omikron oavsett om de är vaccinerade eller inte, känns situationen orimlig. Jag tycker det är uppenbart att vi i närtid borde överväga att sluta klassa covid som samhällsfarlig sjukdom, sluta med masstestningar och smittspårning och slopa karantänsreglerna (det jag skrev i mitt inlägg förra veckan). Det är dags att återgå till normala regler för sjukskrivning, där man arbetar om man inte känner sig för sjuk eller har feber. Om vi inte agerar i denna riktning nu bäddar vi för en mycket samhällsfarlig situation inom några veckor. En situation som blir mycket allvarligare än den trots allt begränsade belastning som de relativt få svårt covidsjuka medför idag. En situation som i grunden är helt onödig och inte beror på viruset utan på politiska beslut.


 

 

Nu måste vi hjälpas åt att bevara försvarshemligheter

2022-01-15

Sociala medier erbjuder fantastiska möjligheter att dela nyheter, diskutera alla typer av samhällsfrågor, belysa brister och problem, hot och möjligheter. Normalt brukar jag delta i dessa diskussioner och vara väldigt öppen och tydlig med mina åsikter. Även när det gäller försvarsfrågor. Att diskutera försvarsförmåga, försvarsbudget, militära och andra hot är en självklarhet i en demokrati.

Fram tills nu har det känts självklart att debattera allt detta öppet i sociala medier. Men nu är läget förändrat. Den senaste tidens dramatiska utveckling i vår omvärld har nu även medfört att den svenska försvarsmakten flyttar militära resurser inom landet dit man anser att de gör mest nytta. 

I media ser vi nu hur man rapporterar om precis allt - i trafikinformationen i P4 rapporterades i realtid om trppförflyttning på angivna vägar, i en annan radiokanal redovisades exakt vilka lokaler försvaret hyrt på speciella platser och i andra tidningar har detaljer och foton spridits. I vissa fall har det skett med Försvarsmaktens medgivande och då är det inga problem. Men i andra fall handlar det mer om "journalistiska gräv" som jag inte anser hör hemma i en situation där Försvarsmakten ser behov av att agera.

Det är nu ett nytt läge som vi inte är vana vid, och då måste vi alla anpassa oss. För egen del kommer jag att helt avstå från att sprida obekräftade uppgifter från media, spekulera eller lägga ut information med koppling till försvaret som inte kommer officiellt från Försvarsmakten. Nu är det läge att alla som debatterar försvarsfrågor och utrikespolitik tänker sig för en extra gång innan man skriver detaljerade saker med koppling till Försvaret och försvarsförmågan. Ingen kan för övrigt lita på att media alltid redovisar korrekta uppgifter, inte heller kan vi veta om främmande makt ger falska tips till media för att förvirra eller för att underminera försvarsviljan.

Jag ser också i sociala medier de som medvetet hånar eller förringar den svenska försvarsmakten och dess personal, spider felaktiga faktauppgifter om vår försvarsförmåga, fordon och utrustning, och även de som rent av öppet uttrycker stöd för den ryska regimen. Detta är orimligt och allvarligt, särskilt i det läge som råder. Den som ser sådant kan självklart bemöta det, men också i extrema fall tipsa Försvarsmakten.

Jag påminner också om denna uppmaning. Om man ser eller hör något konstigt eller ovanligt i samhället finns det kontaktuppgifter att använda. Snart dags att överväga slopande av meningslösa covid-restriktioner?

2022-01-13

Den här veckan har det blivit hela havet stormar när det gäller pandemipolitiken. Och jag kan bara konstatera när jag lyssnar på forskningen och experterna att de flesta partier har både rätt och fel i sina analyser och lägger både logiska och ologiska förslag.

I dagsläget har vi en extremt stor smittspridning där omikronvarianten tagit över helt. Samtidigt återspeglas smittspridningen så här långt inte i belastning på sjukvården. Från Norge rapporteras samma sak - smittspridningen skenar okontrollerat, samtidigt som antalet inlagda patienter minskar. Faktum är att om vi slutade testa skulle vi knappt märka att vi har en pågående pandemi.

Samtidigt finns självklart ändå anledning att vara försiktig och vaksam de närmaste veckorna, eftersom vårdbehoven tidigare släpat efter smittspridningen. Internationella erfarenheter i exempelvis Danmark och Norge (som ligger före oss i smittspridningen) pekar samtidigt inte mot att det behöver bli många fler svårt sjuka av omikron trots högre smittspridning. Smittspridningen medför däremot stort personalbortfall i en redan ansträngd sjukvård på grund av sjukdom och karantänsregler. Jag kan sammantaget förstå att regeringen och ansvariga myndigheter ser behov av att försöka hålla nere smittspridningen just nu, även om det verkar vara en närmast omöjlig uppgift. Det är ju helt uppenbart att vare sig restriktioner eller vaccin hjälper mot den stora smittspridning som just nu pågår, och den bilden delar jag med ledande läkare och forskare. Och smittspridningen är enligt Folkhälsomyndighetens presskonferens idag nu precis lika stor bland vaccinerade som ovaccinerade:
I detta läge måste man allvarligt fundera på det rimliga att efter två års pandemi fortsätta med dramatiska restriktioner som begränsar mänskliga fri och rättigheter och skadar viktiga näringar. Om man inte tar bort restriktionerna när andelen svårt sjuka är så låga som idag,  när ska man då kunna backa ur dessa restriktioner överhuvudtaget? Ska de bli permanenta?

Samtliga fyra oppositionspartier kritiserar nu också regeringen för oproportionerliga pandemiåtgärder, som verkar läggas fram utan att man egentligen har något forskningsstöd eller tydliga bevis att de fungerar, och där såväl forskare som läkare ifrågasätter meningen med restriktionerna eftersom de är meningslösa för att stoppa smittspridning. Åtgärderna skapar bara frustration bland människor och skadar vissa näringsgrenar oskäligt hårt. Efter snart två års pandemi borde man kunna begära att alla åtgärder motiveras med hänvisning till beprövad erfarenhet i Sverige och andra länder att åtgärderna har önskad effekt. Men detta saknas helt.  

När det gäller sjukvården är beläggningen på IVA låg jämfört med tidigare toppar i pandemin, och antalet covidpatienter minskar stadigt. Idag är patienter med Covid betydligt färre än de med andra sjukdomar. I slutenvården (inlagda på sjukhus) var det häromdagen enligt FoHM 940 patienter inlagda. Enligt flera läkarkällor som uttalat sig i media från sjukhus runt om i landet är det bara en del av dessa som ligger inne på grund av Covid, och uppskattningsvis minst 1/3 som ligger inne med andra sjukdomar, men med konstaterad covidsmitta. Sverige har idag runt 25.000 platser i  slutenvården. Endast ca 600 (!) av dessa platser (2/3 x 940 patienter) fylldes alltså häromdagen av patienter på grund av covid, vilket motsvarar ca 2,4% av antalet platser i slutenvården. Även om antalet covidpatienter skulle fördubblas skulle de bara utgöra mindre än 5% av antalet platser. Om det är fullt i sjukvården beror det främst på att ca 24.000 personer med andra sjukdomar ligger inlagda. Dagens Industri rapporterar idag dessutom om att regionerna varnar för missvisande covidstatistik, exempelvis att personer som ligger inne för benbrott klassas som "covidpatienter" för att de testats positivt vid inläggningen på sjukhuset. Samma sak säger denne överläkare och professor i smittsjukdomar på Sahlgrenska, och han ifrågasätter alltså även meningen med restriktionerna. Många av de som är inlagda på grund av svår covid är dessutom sannolikt smittade med Deltavarianten, som nu försvagas till förmån för den lindrigare Omikronvarianten. Det kan förklara varför antalet inlagda på IVA fortsätter minska. På IVA ligger just nu 94 patienter med covidrelaterade problem, och antalet minskar stadigt. Sverige har 496 intentivvårdsplatser, och fler vårdas för andra sjukdomar än för covid.


 
Regeringen sa före jul att det behövdes restriktioner på grund av befarad kommande hård belastning på sjukvården samtidigt som man ska hantera stora mängder patienter med RS-virus, vinterkräksjuka och säsongsinfluensa. På senare tid har man även talat om att människor med benbrott till följd av vintersport eller vinterväder behöver vård, och att de riskerar att inte få plats på grund av att "covidpatienter fyller sjukhusen" (vilket än så länge alltså inte stämmer). Samtidigt är det ett problem att många i sjukvården är sjukskrivna eller hemma på grund av hårda karantänsregler, eller för att ta hand om barn med misstänkt covid. Det är givetvis ohållbart i längden, och kanske sjukvårdens största problem just nu. Men det löser man ju inte med restriktioner och vaccinpass.

Vi kan självklart inte motivera fortsätta covidrestriktioner med generella problem och personalbrist i sjukvården. Då kan vi lika gärna förbjuda vintersport för att minska antalet benbrott. De flesta som nu smittas av covid verkar inte bli svårt sjuka, utan mer drabbas av en vanlig förkylning eller influensa, och covidpatienterna utgör alltså bara en bråkdel av belastningen på sjukvården just nu. Vi kan inte
 bruka våld på grundlagsskyddade fri och rättigheter med nya restriktioner och vaccinpass, och samtidigt slå ut företag och hela näringsgrenar på grund av runt 700 patienter sammanlagt vårdas i slutenvård eller på IVA på grund av covid. Vi betalar världens nästan högsta skatter, och då är det politikens och sjukvårdens ansvar att dimensionera vården så att man även klarar belastningstoppar. 

Nu diskuterar politikerna regeringens önskan om att förlänga pandemilagen till den 31/5. Jag har tidigare argumenterat för att detta är orimligt, och nu visar det sig att både L och SD tycker som jag, liksom ett växande antal moderater. Att ge regeringen fortsatt rätt att ta beslut som har koppling till grundlagsskyddade rättigheter är väldigt långtgående, och i det läge som gäller nu finns ingen anledning att förlänga pandemilagen alls. Det är dags att ta tillbaka makten till riksdagen. Det kan såklart komma nya behov av restriktioner som inskränker grundlagsskyddade rättigheter om covid skulle mutera till farligare varianter, eller om det på något sätt skulle kunna visas forskningsstöd att det kan minska belastningen på sjukvården. Men då är det en fråga som riksdagen ska hantera - och vi har bevisat under pandemin att vi vid behov kan ta snabba beslut i bred enighet när det behövs.

När det gäller vaccinpass är alla åtta partier mer eller mindre positiva till detta. De enda som håller emot lite nu är faktiskt regeringen. Och eftersom deras linje just nu är att i första hand försöka stoppa smittspridningen är det logiskt - vaccin och vaccinpass stoppar bevisligen inte smittspridning, vilket bilden ovan visar tydligt. Vill man försöka minska smittspridningen måste man ha åtgärder som gäller alla i samhället. När andra partier argumenterar för lindrade restriktioner och i stället införande av vaccinpass i allt fler sammanhang blir det ologiskt.  Smittspridningen är lika stor bland vaccinerade som ovaccinerade. Vaccinpass kommer därför inte att stoppa smittspridningen utan i stället självklart öka den, jämfört med om man väljer bredare restriktioner för alla. Och då bortser jag från de ännu viktigare ideologiska och  moraliska invändningarna. Samtidigt anser jag i likhet med citerade experter att åtgärder för att stoppa smittspridning i det läge vi är nu och med den svenska och internationella kunskap som finns är meningslöst eftersom det inte fungerar mot Omikron. 

Vaccinering verkar däremot fungera bra mot allvarlig sjukdom och är därför viktig för äldre och riskgrupper. Men att använda vaccinpass som påtryckningsmedel för att få yngre friska att vaccinera sig med första, andra eller tredje dosen är inte rimligt. Dels med hänvisning till det jag skrev i föregående inlägg, alltså att för täta påfyllnadsdoser enligt EU:s läkemedelsmyndighet kan försvaga immunsystemet. Men också för att den påstådda skillnaden mellan vaccinerade och ovaccinerade när det gäller vårdbehov för svår sjukdom till följd av covid är missvisande. När man talar med sjukvårdsansvariga får man en tydlig bild - såväl de vaccinerade som ovaccinerade som ligger inne på intensivvård eller slutenvård till följd av covid består i huvudsak av äldre och riskgrupper. Risken för en ung frisk ovaccinerad att bli svårt sjuk är extremt liten, särskilt när det gäller Omikron, och motiverar inte utpressning från samhället med vaccinpass för att öka vaccinviljan. Energin bör i stället läggas på att få alla äldre och personer i riskgrupper att vaccinera sig (runt 10% av äldre och personer i riskgrupper är märkligt nog fortfarande inte vaccinerade alls). Dessutom borde man införa testning av personal som arbetar med dessa grupper.

När jag summerar olika förslag och argument, och tar del av den forskning som finns, lyssnar på svenska och utländska experter och läkare, och tar del av fakta och statistik som gäller för belastningen på sjukvården landar jag i åtta konkreta förslag till fortsatt hantering av pandemin: 

1. Nuvarande pandemilag gäller till 31/1. Den bör inte förlängas. 
2. Dagens restriktioner kan av försiktighetsskäl möjligen vara rimliga januari ut för att ha beredskap för säkerhets skull om det eventuellt skulle bli ökad belastning på vården till följd av dagens snabba smittspridning. Detta även om få experter tror det idag och det inte syns något av detta i utvecklingen i andra länder. Restriktioner ska precis som nu gälla lika för alla, eftersom alla smittade sprider smitta oavsett vaccinstatus.
3. När pandemilagen löper ut den 1/2 bör alla nuvarande restriktioner slopas. Även all användning av vaccinpass slopas. Vid eventuellt behov av förlängning eller nya restriktioner ska detta beslutas av riksdagen.
4. Vaccinering mot både covid och säsongsinfluensa fortsätter erbjudas aktivt och äldre och riskgrupper prioriteras med extra doser vid behov. Vaccinering är fortsatt frivillig och syftet är i första hand att man inte ska bli svårt sjuk - precis som när man vaccinerar sig mot andra sjukdomar. Samhället ska informera om vaccinerna på ett objektivt sätt, erbjuda gott om tider för vaccinering, och varje människa tar sedan beslut för egen del utan påtryckningar från samhället. Precis som vi alltid hanterat vaccinfrågor i Sverige.
5. Den generella uppmaningen att stanna hemma vid minsta förkylningssymtom slopas för alla, både barn och vuxna, vilket kommer att lätta de akuta problemen med hög sjukfrånvaro i viktiga samhällssektorer. Det betyder återgång till normala sjukskrivningsregler som gällde före pandemin för de flesta yrkesgrupper. För anställda inom vård och omsorg beslutar arbetsgivaren vad som gäller. 
6. Regelbunden testning införs av personal inom äldreomsorg, vård av riskgrupper och inom LSS, och fortsätter så länge covidsmittan sprids i betydande omfattning. Äldre och riskgrupper kan bli svårt sjuka oavsett vaccinering och även av smitta som inte gör oss andra särskilt sjuka. Det finns därför anledning att visa särskild omsorg om dessa grupper. Vaccinkrav på personalen räcker inte, eftersom även vaccinerad personal kan sprida smitta. 
7. Övrig bred testning av covid trappas ned eller upphör, bortsett från det som sjukvården bedömer behövs inom vården och omsorgen, och eventuell testning för forskningsändamål, exempelvis för att upptäcka eventuella nya mutationer. 

8. Smittspårning och karantänsregler upphör - med den enorma spridningen av omikronviruset är det meningslöst med smittspårning, det medför bara onödigt omfattande sjukfrånvaro till följd av karantänsreglerna, vilket allvarligt hotar viktiga samhällsfunktioner, trots att viruset i sig inte medför allvarlig sjukdom. Den som inte mår dåligt eller har feber bör i normalfallet återgå i arbete eller till skolan.


 

 

Mycket uppseendeväckande om vaccin och påfyllnadsdoser

2022-01-12

Vid lunchtid idag kom ndanstående nyhet från Aftonbladet (i deras löpande covidbevakning). Det borde i viss mån förändra hela synen på hur man ska hantera pandemin, och det kastar nytt ljus över detta med "boosterdoser" av covidvaccin.

Jag har hela tiden varit noga med att hålla isär frågan om vaccin och vaccinpass, och varit ganska skeptisk till dem som utmålar stora faror med vaccinen. Bilden jag har är att vaccinen fungerar ganska bra mot svår sjukdom, men dåligt mot smittspridning, särskilt när det gäller Omikronmutationen. Det har ju förekommit en hel del märkliga konspirationsteorier om vaccinen som varit omöjliga att ta på allvar. Men jag måste medge att jag också känt en växande oro över att seriösa och erfarna forskare, läkare och experter ibland också framfört mer balanserad oro för effekterna av pågående massvaccinering. Det har bland annat varnats för att massvaccinering av hela befolkningen mitt under pågående pandemi kan trigga virus att mutera. Vissa har också menat att man bara borde vaccinera äldre och riskgrupper, yungefär som vid vanlig influensa. Ytterligare andra har varnat för att upprepad vaccinering kan skada människors naturliga immunförsvar - detta har motsagts av andra som menar att vaccinen snarere förstärker det naturliga immunförsvaret.Det är svårt att bara vifta bort experterna hos WHO och EMA. Jag kan bara ställa frågan om vår regering och våra myndigheter verkligen har vetat vad man gjort och vad det får för följder på längre sikt? På ett sätt kanske begripligt eftersom smittspridningen var snabb och hotfull och man fick pröva sig fram. Men samtidigt har hela debatten varit ensidig, all kritik har censurerats, även i sociala medier av Facebook, Google mfl, och den som framfört minsta ifrågasättande av vaccinstrategin har kallats "antivaxxer". I politiken har det varit samma sak - alla har sprungit åt samma håll och det har inte funnits något utrymme alls för seriösa diskussioner och eftertanke. Människors rädsla, medias jakt på dramatiska nyheter och politikens behov av att visa handlingskraft har samverkat och stoppat all nyanserad diskussion. Trots varningssignaler från forskare och experter, både i Sverige och utomlands.  Nu verkar en del av denna kritik bekräftas och då är det verklgen dags att bredda diskussionen när det gäller den fortsatta hanteringen av pandemin. 

 

 

 

Skriver i Markbladet tillsammans med vårt oppositionsråd

2022-01-12

Denna vecka har vi denna debattreplik till Miljöpartiet i Markbladet.

 


Moderaterna i finansutskottet kräver tillfälligt slopad elskatt

2022-01-11

Regeringen har haft en månad på sig att agera på Moderaternas förslag om att ta bort elskatten under januari och februari. Regeringen har valt att inte agera. Därför har nu jag och mina moderata kolleger i finansutskottet lagt fram ett konkret förslag om att tillfälligt ta bort elskatten. Staten ska inte tjäna på det rekordhöga elpriset – dessa extraintäkter bör gå tillbaka till hushållen. Nu hoppas vi att fler partier ställer sig bakom förslaget.

  • Moderaterna föreslår att elskatten tillfälligt slopas (rent formellt kan den dock inte sättas till noll utan måste vara 1öre/kwh enligt krav från EU) under januari och februari år 2022 med anledning av de höga elpriserna.
  • Syftet är att mildra effekterna av den rekordstora ökningen av elpriset för hushållen under årets kallaste månader när elanvändningen är hög.
  • På kort sikt behövs åtgärder för att mildra effekterna av de höga elkostnaderna. På lång sikt behövs en hållbar energipolitik och lägre elpriser.

Svenska hushåll pressas just nu av historiskt höga elpriser. För vissa hushåll talar vi om extrema utgifter. Omfattande problem i energiförsörjningen medför stigande elpriser som slår hårt mot jobb och tillväxt och hushållens ekonomi. Politiken behöver vidta åtgärder som leder till lägre elpriser här och nu, liksom på sikt.

Under hösten år 2021 har elpriserna varit nästan dubbelt så höga som normalt vid denna tid på året, och nu ser vi nya pristoppar. En stor andel av EU:s medlemsländer har under de senaste veckorna vidtagit olika former av åtgärder för att mildra effekterna på hushållens ekonomi när elen har blivit dyrare – däribland i form av skattelättnader på el, tillfälliga bidrag och prisregleringar. Den svenska regeringen har däremot inte agerat utan i stället förmanat svenska hushåll om att de borde ha bundit sina elavtal. Det är inte rimligt att svenska hushåll ska bära kostanden för regeringens misslyckade energipolitik.


 

 

"Den perfekta stormen"?

2022-01-09

I grunden är jag alltid samhällsoptimist - trots kriser, katastrofer, ekonomiska krascher, sjukdomar, miljöförstöring och fattigdom så har jordens befolkning bevisligen ändå fått det bättre över tid. Samtidigt är jag oroad över att alltför många människor verkar ta västvärldens ekonomiska välstånd för givet. Inte minst syns detta i Sverige. Många verkar tro att välståndet, friheten och tryggheten går av sig själv och att vi kan leva på gamla meriter. Men så ser fungerar det inte. Välståndet och den liberala demokratin måste försvaras varje dag.

Den som inte ser att det just nu finns ovanligt många allvarliga hot och samhällsproblem samtidigt måste vakna. Europa och Sverige kan just nu befinna sig i den mest allvarliga läge man varit sedan andra världskriget. Man kan tala om den "perfekta stormen".

* Följderna av den kraftiga asylkrisen 2015-16 är fortfarande allvarliga och har kostat enorma summor och skapat stort utanförskap i många länder. Det kommer att ta flera decennier innan våra samhällen hjälpligt har lyckats hantera detta.

Brexit skakade hela EU i grunden, och har medfört spänningar mellan britterna och resten av EU. Följderna av Brexit är också växande splittring inom EU och ett sjunkande förtroende för EU i ett antal medlemsstater. Ett alltmer makthungrigt EU gör samtidigt allt för att försöka ta till sig allt mer makt från medlemsstaternas parlament, samtidigt som man ökar sin budget på medlemsstaternas bekostnad. Allt detta riskerar att öka misstron och på sikt att splittra EU. 

* Den pågående pandemin har fått EU att skuldsätta sig rejält och har dessutom bromsat den ekonomiska utvecklingen, ökat arbetslösheten och underskotten i många länders ekonomier. På köpet har hela världshandeln skadats, det är brist på viktiga insatsvaror i industrin och därmed svårt att producera de varor som behövs. Beroendet av Kina och just-in-time har blivit för stort. Samtidigt medför pandemin att så många människor uteblir från arbetet att det är svårt att hålla igång viktiga samhällsfunktioner.

Dopade ekonomier. Både USA och EU har öst ut nya pengar på marknaden och samtidigt pressat ned räntorna till extremt låga nivåer. Denna dopning av ekonomin har medfört skenande priser på både fastigheter och värdepapper, och många analytiker pekar på risken att detta leder till kraftfulla korrigeringar för eller senare. Utöver detta är idag rekordmånga privatpersoner kunder hos kronofogden i Sverige för obetalda lån. Om det ser ut så idag med låga räntor, vad händer då om räntorna stiger?

* Pandemin har samtidigt blottat nationalismens baksidor i många EU-länder och visat ett förfärande dåligt omdöme från vissa europeiska ledare när det gäller balansen mellan pandemibekämpning och värnandet om mänskliga fri och rättigheter - alltså själva grunden för hela EU-tanken. Följderna har blivit våldsamma kravaller i ett antal av EU:s länder och en polarisering och slitning nom länderna, med minskat förtroende för sittande regeringar och presidenter i takt med stigande bränslepriser, stigande arbetslöshet, kringskuren frihet och social utslagning. 

* När förtroendet för valda politiker minskar bereder det väg för extremism i olika former, vilket i sin tur hotar demokratin, eller driver demokratiska politiker att bli allt mer auktoritära eller extrema. Vi ser nu växande vänsterextremism, högerextremism, 
klimatextremism, religiös extremism och anarkistiska rörelser som hotar demokratin. Ibland samverkar de i sina protester och kravaller mot svaga eller impopulära demokratiskt valda ledare.

* En växande grov kriminalitet, inte bara i Sverige utan även i andra västeuropeiska och skandinaviska länder. 

* Till detta kommer att EU:s största ekonomi, Tyskland, i likhet med ett antal länder i det forna Östeuropa, gjort sig helt beroende av rysk gas i stället för inhemsk energiproduktion - något som tillsammans med andra ogenomtänkte energibeslut i många länder, inklusive Sverige, har medfört stigande energipriser och skapat en hotande elbrist och osäker energiförsörjning.

* Ovanpå detta har vi ständigt nya hot om ny kraftiga asylströmmar av i huvudsak ekonomiska migranter som söker sig till EU - via Spanien. Italien eller Turkiet/Grekland, samt osäkerhet kring polska gränsen mot Belarus. 

* Ett splittrat och försvagat USA. USA har tidigare ofta stått för någon form av stabilisering i oroliga tider men är nu mer polariserat än på länge och misstron mellan demokrater och republikaner är avgrundsdjupt, samtidigt som president Biden är närmast ofattbart svag som ledare, vilket följer efter att president Trump tonat ner USA:s intresse för Nato och Europa. USA är inte längre den stabila kraft som stödjer Europa mot yttre hot.

Ett aggressivt Kina som inte drar sig för någonting när det gäller att utnyttja sin ekonomiska makt som vapen mot andra länder. Både i form av militära hot mot Taiwan, misstänkt it-aggression mot västländer, och ekonomisk utpressning där man köper upp naturtillgångar och infrastruktur som ger full kontroll över andra länder. 

* Ett allt allvarligare säkerhetspolitiskt hot som består av ett allt mer aggressivt Ryssland som öppet hotar sina grannländer och fria staters suveränitet och självklara rätt att alliera sig med vem man vill. Den ryska retoriken om "intressezoner" i Europa påminner otäckt mycket om när Hitler och Stalin delade upp Europa mellan sig i just sådana intressezoner. Vi ser just nu sannolikt det allvarligaste militära läget sedan kalla krigets dagar.

* En allt mer hotfull it-kriminalitet, sannolikt delvis styrd av främmande makter, som hotar att slå ut eller låsa vår it-baserade infrastruktur och därmed lätt kan lamslå delar av vårt mycket sårbara civilsamhälle. Samtidigt som sveska politiker och myndigheter inte verkar inse hotet utan fortsätter precis som förut att bygga upp hela samhällets viktiga funktioner på enbart it-system.

En demografisk kris. Stora delar av västvärlden, både Västeuropa, Ryssland, Kina, Japan, Sydkorea, Nordamerika mfl upplever att födelsetalen går ned samtidigt som andelen äldre i samhället ökar. Allt färre arbetsföra människor ska alltså försörja allt fler, samtidigt som behoven av vård, omsorg och pensioner kommer att öka. Detta är en oerhört svår framtidsutmaning.

* Allt detta ska i vårt land hanteras av en till stora delar dysfunktionell svensk regering som under sju år misslyckats med det mesta den tagit sig för. Och med en statsminister och en säkerhetspolis som inte ens klarar att kolla upp vilken städfirma som städar statsministerns bostad.

Man behöver inte vara pessimistiskt lagd för att inse att bilden sammantaget är ganska mörk. Framtiden kommer att kräva politiskt ledarskap. Ett ledarskap som prioriterar viktiga frågor och prioriterar bort andra. Ett ledarskap som förutser problem i stället för att bara agera när något händer. Ett ledarskap som visar fingertoppskänsla när det gäller avvägning mellan politiska åtgärder och värnandet om företag, människor, marknadsekonomi, liberala värderingar, demokrati och mänskliga fri- och rättigheter - saker som alltid utmanas i oroliga tider. Ett ledarskap som både tar tag i inhemska problem och ser hoten utifrån. Det kan faktiskt gå hur illa som helst om man navigerar fel i detta hotfulla globala politiska landskap. Frågan är om svensk politik klarar att ha fokus på rätt saker?


 

 

Höga energikostnader beror till största delen på politiska beslut

2022-01-07

Sverige har idag extremt höga elpriser, och vi har nästan världens högsta priser på bensin och världens absolut högsta på diesel. Detta är inte något som beror på omvärlden eller slumpen, utan det beror till största delen på politiska beslut, inte minst vad gäller energiskatter och moms på både marknadspris och energiskatt.

Stigande elpriser och drivmedelspriser är en riktig kassako för staten. För varje krona som priset på el, diesel, bensin eller biodrivmedel ökar så tar staten in 25 öre ytterligare i moms. Staten har tjänat en massa miljarder i moms på de höga energipriserna under hösten och vintern. Detta betyder också att staten kan sänka kostnaderna för konsumenten genom att lindra skatten när priset ökar - utan att det kostar statskassan något. Det är bara de extra oväntade skatteintäkterna som betalas tillbaka till medborgarna.

När det gäller elkostnaderna drabbas många hushåll just nu extremt hårt, särskilt i södra Sverige. De som har rörligt elpris har fått elräkningar nu i januari som är helt extrema. Moderaternas förslag är att lindra hushållens elkostnad genom att slopa elskatten under januari och februari i år. Det motsvarar runt 1.500-2.000 kronor per månad för en normalvilla, och täcker en stor del av extrakostnaden för många hushåll. 

När det gäller drivmedelspriserna är det inte bara marknadspriserna som drivet upp priset vid pumpen. Även reduktionsplikten, alltså att bensinbolagen tvingas blanda in biodrivmedel i bensinen driver upp priset. Dels för att biodrivmedlen är dyrare än bensin och diesel, dels för att de har sämre verkningsgrad, vilket gör att bilen drar mer bränsle. Årets ökade inblandning är ganska liten, men har ändå påverkat priset en del. För framtiden väntar större och större inblandning år för år, vilket kommer att driva upp priset kraftigt. Om vi inte sätter stopp för ökad reduktionsplikt (alltså inblandning av biodrivmedel) kommer diesel och bensin snart att kosta 30 kronor/liter.

För dieseln är situationen extra allvarlig och inte ens miljövänlig. Drygt 25% av allt biodrivmedel till diesel kommer från palmolja som skövlar regnskog. Koldioxidutsläppen från denna palmolja är tre gånger så stor (!) som från deseln. Samtidigt driver inblandningen alltså upp priset för konsumenten - vilket sedan kryddas av staten med moms på alltihop. Diesel används i många arbetsfordon, traktorer, lastbilar och andra fordon. Stigande dieselpriser kommer att slå direkt mot exempelvis jordbruket, men också driva upp konsumentpriserna på en mängd andra varor och tjänster när transporterna blir dyrare. Så utöver stigande kostnader för drivmedel vid pumpen kommer det också en extra nota i samband med köp av olika konsumentprodukter och tjänster.

Och nu kommer ytterligare ett hot. Regeringen vill att de idag koldioxidskattebefriade E85 och HVO-diesel beläggs med full skatt, vilket skulle höja priset på E85 med 8,50/liter och HVO100 med 6 kronor per liter. Det skulle också fördyra inblandning i bensin och diesel ytterligare. Staten beräknas dra in 1,8 miljarder på den nya skatten. Orsaken till förslaget är att regeringen "befarar" att det svenska undantaget från EU för beskattning av dessa biobränslen kommer att tas bort. Därför föreslår man den nya skatten från den 1/1 2023.

Min undran är varför man inte väntar och ser vad EU kräver? Och argumenterar och tar strid för skattebefrielsen? Det är inte heller särskilt bråttom att följa EU heller, och finns definitivt ingen anledning att föregå ett EU-beslut som inte ens har kommit. Det mesta tyder på att man helt enkelt vill plocka in mer skattepengar så snart som möjligt, och skyller detta på EU.

Moderaterna är idag det parti som sänker skatterna på el och drivmedel mest av alla partier. Idag har vi ju förslaget om tillfälligt slopad energiskatt på el under januari och februari, och vi har ett förslag om sänkt skatt på drivmedel med 1 krona per liter i vårt budgetmotion. Hittills har vi fått riksdagen att rösta för i vart fall hälften av detta. 

Jag och ett antal andra moderater i riksdagen ser samtidigt behov av en ännu vassare moderat linje i dessa frågor, exempelvis stopp för ytterligare skattehöjning på drivmedel genom slopad reduktionsplikt. 

För egen del tycker jag också att statens beskattning av energi generellt borde minska, och att de extra skattepengar som kommer in till staten i form av moms på stigande marknadspriser på energi borde gå tillbaka till konsumenterna. Energisektorn ska inte vara en kassako för staten. Energi till rimligt pris är själva grunden för svensk välstånd, svenska företag och svenska jobb, och för att hela Sverige ska kunna fungera.
(Tack till Steget Efter! Köp böckerna på www.stegetefter.se - det har jag gjort!)


 

 

Intervjuad i P4 Sjuhärad om gravidas svåra vaccinationsval

2022-01-07

I dag blev jag intervjuad i P4 Sjuhärad i en intervju i direktsändning om mitt försvar för gravidas fria vaccinationsval (det jag skrev igår på bloggen, facebook och twiter). Det ligger nu en nedklippt version på webben, men det jag sa var ungefär detta:

* Jag har under en längre tid reagerat mot det hårda tonläget i vaccindebatten, särskilt och vill försöka bidra till att nyansera detta och få människor att inse att ingen tjänar på hårda ord och splittring av samhället. Jag ville också peka lite extra på att just gravida är en särskilt utsatt grupp som har en särskilt svår situation under en pandemi med mycket oro kring vad som är bäst för det ofödda barnet. Jag vill markera att alla bör respektera kvinnans eget val, oavsett om hon valt att vaccinera sig eller inte.
 
* En del gravida känner oro för att covidvaccin kan skada fostret eller medföra andra risker under graviditeten. Samtidigt utgör de gravida en riskgrupp för covid på grund av nedsatt immunförsvar till följd av graviditeten. Vaccinering eller inte är ett val som är mer komplicerat för dem än för de flesta av oss andra. Alla bör respektera kvinnas eget val, hon har troligen vägt för och emot betydligt mer noga än de flesta av oss.
 
* Jag är politiker och inte läkare. Min roll är inte att ge enskilda människor medicinska rekommendationer. Den som vill ha råd kring vaccination får ta detta med sjukvården eller sin läkare. Min roll som politiker är att försöka hålla ihop samhället, att behandla människor lika  och att verka för att människor respekterar andras val.

* Jag har själv alltid varit positiv till vacciner, de har gjort mycket gott för mänskligheten genom decennierna och vi har generellt starkt förtroende för olika vaccinationsprogram för barn. Men jag är starkt emot att använda påtryckningar mot människor för att de ska vaccinera sig, eftersom jag anser att det inkräktar på grundlagens regler om mänskliga fri och rättigheter och skydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp. Det är just i en kris det är extra viktigt att politikerna respekterar tankarna bakom grundlagen. Därför säger jag nej till vaccinpass. Vaccinering måste alltid vara ett beslut av den enskilde, som måste väga för och emot i varje situation efter samråd med sjukvården och sin läkare. Samhället ska informera sakligt om vacciner, men inte utöva påtryckningar.
 
* Vi har hög frivillig vaccinationstäckning i Sverige och alla typer av tvång eller påtryckningar riskerar att få motsatt verkan. Det stärker snarare konspirationsteorier och misstro vilket kan få allvarliga långsiktiga följder för andra vaccinprogram.
 
* Man kan vara för vaccin men mot vaccinpass och tvång. För mig är det två helt olika frågor.


 

 

Moderaterna drev på för att få krisstöden på plats igen

2022-01-07

I dag skriver jag tillsammans med Elisabeth Svantesson i Borås Tidning om hur viktigt det är att vi återigen fått krisstöden på plats för att stötta de företag och branscher som nu återigen drabbas hårt av pandemirestriktionerna. Vi får såklart hoppas att stöden inte behöver utnyttjas lika mycket och lika länge som förra vågen av pandemin och att vi nu ser ljuset i tunneln, men politiken måste alltid ligga steget före så att arbetsgivare vet vad som gäller och inte säger upp personal "för säkerhets skull". Moderaterna tog initiativet i finansutskottet till att återstarta krisstöden, och har nu fått med sig samtliga partier på detta.

Ibland får jag frågan varför vi moderater tvingar fram bra politik i riksdagen som sedan S-regeringen kan ta åt sig äran för. Frågan är inte orimlig, särskilt inte ett valår, och det hade kanske varit bättre rent partitaktiskt att låta regeringen föra en sämre politik som skadar dem politiskt. Fast jag tycker nog ändå att det är viktigare att försöka göra bra saker för svenska folket, även om det kanske inte alltid belönas med ökat väljarstöd för oss moderater. Samtidigt inser jag att Socialdemokraterna nog aldrig skulle gjort så om de varit i opposition.
 

 

Respektera de gravidas svåra vaccin-val

2022-01-06

Många gravida känner stor oro för att covidvaccin kan skada fostret eller öka risken för alltför tidig nedkomst. Samtidigt utgör de en riskgrupp för covid på grund av nedsatt immunförsvar till följd av graviditeten. Vaccinering eller inte är ett oerhört jobbigt val som är mer komplicerat än för de flesta av oss andra.

Jag har själv en dotter som är gravid och blir extremt upprörd när jag läser inlägg som hånar gravida för deras val. Vissa beskyller de gravida som har vaccinerat sig för att riskera fostrets liv. Andra menar att de är oansvarigt att inte vaccinera sig eftersom det riskerar fostrets liv. Och från FHM kom först rekommendationen att gravida inte skulle vaccineras, varefter man sedan gjorde helt om och sa att vaccinet är säkert för gravida. Detta trots att man omöjligen redan kan veta eller följa upp hur de nyfödda barnen eventuellt kan påverkas. Samtidigt vet ju kvinnan att om hon själv blir svårt sjuk i covid kan det skapa problem för både henne och fostret.

För den gravida är det till stor del outforskad mark, och därmed ett val mellan pest och kolera - utöver all "vanlig" oro en gravid kvinna kan känna under sin graviditet. Bara detta att föda under en pandemi är en extra oro för många.

Så oavsett om en gravid kvinna vaccinerat sig eller inte så ska du respektera hennes val! Lita på att hon troligen mer än de flesta vägt för eller emot, har läst allt hon kommit över, talat med läkare och barnmorskor (som inte alltid är överens) och rådgjort med anhöriga och gravida vänner. Mer än många andra har hon tagit ett väl överlagt beslut. Respektera henne för detta - du har faktiskt inte med hennes beslut att göra. Och var glad att du slipper tänka på fler än dig själv när du gör ditt eget val.


 

 

Dagens Novusmätning ger oss moderater betyget IG

2022-01-05

Dagens Novusmätning visar att vi moderater backar och tappar väljare till både KD och SD. Samtidigt ökar S.

Att Magdalena Andersson lyckats bra med sitt försök att ta avstånd får sin egen misslyckade politik under tiden som finansminister visar att väljarna har mycket dåligt minne, och visar också att medias granskning av regeringen är rent undermålig. Inte i något annat land hade den före detta finansministern kommit undan med att försöka distansera sig från sin egen tidigare politik utan att få jobbiga frågor. Men det lyft S har fått till följd av detta har skett på bekostnad av MP och C. Det är alltså inte uppgången för S som förklarar att M backar. Förklaringarna finns på annat håll.

Det finns nu all anledning till moderat självrannsakan och inte vara rädd för att ompröva vissa sakfrågor (den som känner mig vet vilka jag tänker på), men det gäller också att vässa ledarskapet och se till att alla våra talespersoner och vår partiorganisation levererar. Det hjälper ju inte med en bra politik om man inte lyckas förmedla den till väljarna. Jag upplever alltför ofta att väljare inte vet vad vi moderater tycker i olika frågor, eller att de rent av tror att vi tycker något annat än vi gör. Detta duger verkligen inte ett valår, men det går att förändra.

Det är nio månader fram till valdagen. Valrörelsen har bara börjat. 

 


 

Hushåll plågas av höga elpriser - utlandsägda serverhallar slipper betala


2022-01-04

Dagens Industri uppmärksammar idag att svenska statens kostnader för återbetalning av elskatter till utlandsägda serverhallar i Sverige skenar, och nu är uppe i 300 miljoner per år. Detta samtidigt som regeringen säger nej till att sänka elskatterna för vanliga konsumenter.

Så här skriver Di:

 

Elrabatterna växer

Regeringen är fortsatt tveksam till att ge skattelättnader på elpriser till konsumenter, men vissa företag och industrier har fortsatt gräddfil. Under 2021 har återbetalningarna på elskatt för serverhallar slagit nya rekord, visar en genomgång av Dagens industri.
Den pågående vintern har varit en stor prövning för svenska elkonsumenter. Höga elpriser i Sveriges södra delar anstränger ekonomin för hushåll, näringsliv och industrier.
Högeroppositionen begär skattelättnader på el för konsumenterna, men S-regeringen har visat sig motvillig till det. Samtidigt fortsätter rabatterna på elskatt för ett antal utvalda industrier och näringar att rulla på. Rabatten gäller bland annat för serverhallar och i år når återbetalningarna från staten till bolag inom serverhallar nya höjder.
Enligt Skatteverket rör det sig mellan januari och november i år om 294 miljoner kronor. Det är 13 Mkr mer än det tidigare rekordåret 2018. Totalt är det ett femtiotal företag som får ta del av skatterabatterna på el.
Skatterabatten infördes av dåvarande näringsminister Mikael Damberg (S), som numera är finansminister, i hopp om att skapa nya jobb. Men någon större jobbmotor har datacentren hittills inte varit.
En av de största aktörerna, Facebook, är sedan ett antal år etablerat i Luleå med en större anläggning. 2020 hade bolaget, enligt årsredovisningen, 76 anställda. Hittills har bolaget tagit emot nästan 11 Mkr i rabatt på elskatt. Amazons bolag hade förra året 75 anställda och Microsoft uppger att drygt 130 personer ska arbeta med bolagets serverhallar i Sverige.
Dagens industri har sökt näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S) för en intervju om elrabatten till serverhallar, men denne hänvisar till finansministern. Mikael Damberg ställer dock inte upp på en intervju. I stället skickar finansministerns pressekreterare ett mejl med ett par kommentarer, som inte besvarar Di:s frågor om elrabatten.
”Det är viktigt för mig och den här regeringen att Sverige är med och leder digitaliseringen. Det gör oss bättre rustade för framtiden, och en del av det är att den digitala infrastrukturen ska finnas här i Sverige”, står det i kommentaren.
I takt med att skatterabatterna på el för serverhallar stiger, ökar också förbrukningen av el från aktörerna. Enligt siffror från Statistiska centralbyrån har elanvändningen för serverhallar sedan de två senaste mandatperioderna mer än fördubblats.
I november öppnade Microsoft sina tre datacenter i Gävle, Sandviken och Staffanstorp. I Sandviken uppgår effektbehovet till totalt 1 220 megawatt, mer än hälften av nettoeffekten hos Ringhals kärnkraftverk, enligt Energimarknadsinspektionen.
FAKTA

Skatterabatten

Finansdepartementets beräkningar av nedsatt energiskatt för industrin och serverhallar för 2021 uppgår till 14,6 miljarder kronor.
För 2022 handlar det om 15,3 miljarder.
Så mycket har Skatteverket betalat tillbaka till aktörer inom serverhallar för nedsatt elskatt genom åren:
2017: 189 miljoner kronor.
2018: 281 miljoner kronor.
2019: 269 miljoner kronor.
2020: 216 miljoner kronor.
2021 (januari till november): 294 miljoner kronor.


Att vår elintensiva basindustri (stålverk, gruvor, pappersindustri, kemisk industri osv) slipper betala samma elskatter som andra är en viktig konkurrensfråga för att vi ska kunna konkurrera med omvärlden och skydda åtskilliga tiotusentals svenska jobb. Jag tror inte någon har några stora invändningar mot att dessa företag ska få rabatt på elskatten. Men när det gäller serverhallarna är läget ett helt annat. För det första kräver dessa enorma mängder el vilket försvårar möjligheten att "flytta" el från norra till södra Sverige, och driver därmed uppelpriserna i söder. För det andra skapar dessa serverhallar väldigt få jobb, vilket definitivt inte motiverar den stora rabatten på elskatten.

Jag vet att politiken haft goda avsikter när skatterabatten för serverhallar infördes. Men det blir allt mer uppenbart att det var feltänkt.

Att fortsätta med dessa enorma elskattesubventioner till utländskt ägda serverhallar samtidigt som man från regeringen säger nej till att ge vanliga elkonsumenter rabatt på elskatterna när elpriset skenat är rent oanständigt.


 

 

Nye energiministern försöker lura väljarna

2022-01-04

Nyheten igår om att EU-kommissionen verkar gå på den linje som M-SD-KD-L drivit, nämligen att klassa kärnkraften som hållbar inom den så kallade Taxonomin, var självklart välkommen. Även om det bara gäller kärnkraft som tagits i bruk före 2045. Att man samtidigt betraktar även naturgasen som hållbar får väl skrivas på det politiska kontot - Tyskland stängde ju vid årsskiftet tre av sina återstående sex kärnkraftreaktorer och är nu helt beroende av import av rysk gas. Och därmed blev det självklart så att tyskarna drev på för att även naturgasen ska betraktas som hållbar för att gynna investeringar i denna energikälla. Politiska hänsyn gick i detta fall före logik och sunt förnuft.

När regeringen kommenterade nyheten höll jag dock på att sätta kvällskaffet i halsen. Nye energiministern Khashayar Farmanbar (S) hade mage att påstå att regeringen hela tiden (!) verkat i EU för att kärnkraften skulle betraktas som hållbar:

 

 

Sanningen är en helt annan. Den 26 oktober KU-anmälde M och SD statsminister Stefan Löfven för att han öppet trotsade det beslut som jag och mina kolleger i EU-nämnden tog om att regeringen SKA driva frågan om att kärnkraften ska betraktas som hållbar inom taxonomin. Löfven sa vid upprepade tillfällen att han inte ansåg att EU-nämndens beslut hade stöd av riksdagens majoritet och att han därför inte tänkte följa beslutet i EU-nämnden. Detta är konstitutionellt fel - EU-nämnden är vald av riksdagen och regeringen ska lyda det EU-nämnden beslutar. Men Löfven vägrade att driva en svensk linje om att kärnkraften ska betraktas som hållbar:

Och så sent som den 2 december upprepade nye energiministern klart och tydligt att han och regeringen, även sedan Miljöpartiet lämnat regeringen, tänkte fortsätta ducka i frågan i EU när det gällde att kräva att kärnkraften ska betraktas som hållbar: 

Att energiministern nu hävdar att regeringen "hela tiden" arbetat för att kärnkraften ska betraktas som hållbar inom EU:s taxonomi är faktiskt inget annat än en stor fet bluff. Det finns hur många riksdagsprotokoll från debatter som helst som visar vad ansvariga ministrar tidigare har sagt, och det finns också gott om citat i media. 


 

 

Nu är drygt hälften av protestmailen besvarade

2022-01-03

Före jul kom ett stort antal protestmail mot användande av vaccinpass inom landet. Det har fortsatt att komma in ytterligare ett antal senaste veckan, och totalt har jag fått över 5.300 mail om detta i min inkorg.

Jag lovade före jul att försöka besvara samtliga mail, vilket såklart är en ganska omfattande uppgift. Men med hjälp av ett standardsvar blir det ändå hyfsat hanterbart. Svaret hänvisar till mina blogginlägg i frågan där jag ju utvecklar mina argument i frågan, och jag utlovar också rapporter efterhand om vad som händer i frågan. Hittills är drygt hälften av protestmailen besvarade, och resterande hoppas jag hinna  hantera under veckan.

Mitt mål just nu är i första hand att stoppa förlängning av pandemilagen till den 31 maj som regeringen begär i sin proposition. Jag vill att makten över pandemirestriktionerna ska återföras till riksdagen, eftersom jag anser att frågor som har tydlig koppling till begränsning av grundlagens skrivningar och fri och rättigheter bör hanteras med större respekt för demokrati och öppenhet. Jag konstaterade häromdagen att både JO och JK har liknande argumentationer i sina remissvar och att ett antal remissinstanser ifrågasätter den långa förlängningen. Jag har visst hopp om att en förlängning i vart fall kan begränsas i tid, och att riksdagen därmed så småningom kan återfå makten över beslut om användningen av vaccinpass. Det vore värdefullt eftersom det då blir möjligt med en tydligare politisk debatt om denna fråga.


 


En av årets bilder i Aftonbladet - och jag är med på ett hörn

2022-01-03

Detta är en av årets bilder i Aftonbladet. "Den mystiska kvinnan i grönt". Fotot är från den första statsministeromröstningen den 24 november när Magdalena Andersson valdes, för att sedan avgå några timmar senare när regeringsunderlaget sprack. Den "mystiska kvinnan i grönt" är min moderata riksdagskollega Saila Quicklund som ser betydligt mindre nöjd ut än de socialdemokrater i riksdag och regering som omger henne på bilden. Själv sitter jag också ner lägs ned i vänstra hörnet) och ser väl antagligen ungefär lika missnöjd ut, även om man inte ser mitt ansikte. I bakgrunden syns den regering som skulle avgå några timmar senare när Miljöpartiet lämnade regeringen. 

 
Nyårsbetraktelse

2021-12-31

Snart är ännu ett år till ända. Det blev ett helt osannolikt märkligt politiskt år med flera regeringskriser och där riksdagen glädjande nog även röstade igenom den budget som M-SD-KD förhandlat fram. Utöver detta har pandemin kommit och gått under året, och är nu tillbaka som nytt orosmoment. Den mycket olyckliga linjen med vaccinpass som på ett helt orimligt sätt diskriminerar friska människor beroende på vaccinstatus blev en mycket tråkig avslutning på året. 

För egen del var det samtidigt en höjdpunkt när jag av en enig nomineringsstämma och utan omröstning valdes till förstanamn på den moderata riksdagsvalsedeln kommande val. I mörka stunder när jag funderar över vart riksdagens partier, vårt land och många andra länder är på väg när det gäller värnandet av grundläggande mänskliga rättigheter och en balanserad pandemipolitik tänker jag på att jag har en viktig roll att stå upp för det jag tror på, även när en majoritet har en annan åsikt. Mitt nyårslöfte som jurist och riksdagsledamot, men framförallt som medmänniska, är att envist värna den enskilda människans rättigheter när andra viker ned sig, och jag anser inte att den frågan ens är förhandlingsbar. Det är i en kris som vi människor prövas.

Jag är faktiskt på allvar djupt orolig för vart vårt västerländska samhälle är på väg. Orolig för de hätska och oförsonliga angreppen från båda sidor i debatten om vaccin och vaccinpass. Orolig för att rädda människor är alltför lätta att styra och få att acceptera politiska beslut som man normalt aldrig skulle godta. Orolig för att flockmentaliteten visar sig från sin allra sämsta sida när det gäller att jaga inbillade syndabockar. Orolig för att politiker i sin iver att framstå som handlingskraftiga glömmer andra viktiga värden. Orolig för att man nu öppnar för allt hårdare restriktioner med de små stegens tyranni, restriktioner som riskerar att delvis permanentas och användas för andra syften än just att bekämpa pandemin. Orolig för följderna av att politiker och media tillsammans bidrar till det hätska tonläget och till att splittra vårt samhälle och skapa djupa sår för framtiden som kommer ta lång tid att läka. 
Det kommer att skrivas böcker i framtiden om detta, med en berättelse som kommande generationer kommer att förundras över. 


Jag har en enda nyårsönskan - respektera dina medmänniskor! Oavsett om de är friska eller sjuka, vaccinerade eller inte. Vi är alla människor i samma land, människor som lyssnar och tar del av fakta från olika håll, försöker bilda sig en egen uppfattning i svåra frågor och som väljer olika vägar som de anser är rätt. I ett demokratiskt och öppet rättssamhälle har alla den rätten. Man kan tycka att ens vän eller granne eller arbetskamrat gör fel val, men man får faktiskt respektera det så länge det ligger inom grundlagens och övriga lagars gränser. Det är i en kris vi bedöms som människor efter hur vi behandlar varandra.

Efter regn kommer solsken. En dag kommer vi förundrade att titta tillbaka på hur vi betedde oss under pandemin. Jag hoppas på ett bättre år än 2021 för oss alla, där vi lagt pandemin bakom oss och i stället kan se framåt och arbeta för att lösa alla andra viktiga samhällsfrågor.  

Jag önskar alla mina bloggläsare, följare i andra sociala medier, med- och motdebattörer,  kolleger och politiska motståndare, vänner och bekanta ett riktigt

Gott Nytt År!


 

 

Regeringen bör inte få förlängd pandemilag till den 31/5 2022

2021-12-30

I regeringens proposition 2021/22:69, "Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen" föreslås att regeringen ska få förlängning av pandemilagen ända till den sista maj 2022. Jag tycker det är mycket olämpligt.

Pandemilagen är en undantagslag som gällt sedan april 2020, och som ger regeringen befogenheter att besluta om saker som annars riksdagen skulle bestämt. Det finns till och med möjlighet för regeringen att via förordningar flytta makt vidare till enskilda myndigheter. Med tanke på att många beslut om restriktioner är synnerligen begränsande för människors frihet och även påverkar företag, organisationer och samhället i stort är det viktigt att man hela tiden beaktar helheten i sådana beslut. Det mest rimliga är såklart att denna typ av förslag debatteras och förankras i Sveriges Riksdag, och att de folkvalda politikerna sedan röstar om besluten.

Att under ett valår ge regeringen mandat att begränsa möten, demonstrationer och andra aktiviteter är mycket tveksamt. Möjligheten att använda vaccinpass på ett begränsande sätt gör det hela ännu mer problematiskt. Den 1 juni är det endast drygt tre månader kvar till valdagen. Det betyder att huvuddelen av valåret och valrörelsen riskerar att styras av pandemilagen. 

Regeringens förslag till förlängning av pandemilagen i ytterligare fyra månader får också kritik från tunga remissinstanser. Både JK, JO, Svenska Kyrkan, Företagarna och Visita mfl menar att det det är en alltför lång tid. JK skriver "Det är av yttersta vikt att de åtgärder och bemyndiganden som nu föreslås att förlängas inte gäller längre än nödvändigt eftersom de innebär omfattande begränsningar i flera av de grundläggande fri- och rättigheter som följer av regeringsformen och Europakonventionen"

Jag anser i första hand att det nu är dags att normalisera beslutsfattandet efter snart två år med undantagslagstiftning. Det borde utan problem gå att låta riksdagen ta över beslutsfattandet om pandemiåtgärder för att stärka den demokratiska förankringen och öppet visa vilka partier och ledamöter som stödjer olika beslut. Vi har när det gäller ekonomiska krisstöd visat att det går att ta snabba beslut i riksdagen vid behov. Om det ändå finns majoritet för att ge regeringen en förlängning av pandemilagen borde det i vart fall bara gälla för en månad i taget, varefter det behövs ett nytt beslut i riksdagen för en förlängning ytterligare en månad. 


 

 

Intervjuad i P4 Sjuhärad om vår besparing på byggsubventionerna

2021-12-30

I dag på morgonen blev jag intervjuad i Radio Sjuhärad rörande riksdagens beslut att skära ned byggsubventionerna och använda ett betydande antal miljarder till annat i stället. Detta är en del av den budget som M-KD-SD förhandlade fram och som sedan fick riksdagens stöd.

Jag konstaterade att de byggsubventioner (så kallat investeringsstöd) som den tidigare S/MP-regeringen införde har varit 
ineffektiva och till stor del gått till bostäder som ändå skulle ha byggts. Stödet har inte heller hållit nere hyrorna utan snarare ökat vinsten för fastighetsägarna. Stödet har samtidigt snedvridit marknaden, och enligt en ny studie som SBAB gjort framgår att det nu på flera håll råder överskott på hyresrätter – samtidigt som underskottet på småhus bara växer. Samtidigt råder närmast en byggboom i stora delar av landet tack vare ökande befolkning och extremt låga räntor. I ett sådant läge behövs knappast byggsubventioner för att hålla igång byggandet.


Avskaffandet av byggsubventioner sker dock på ett långsiktigt sätt för att göra det möjligt för byggarna att planera och inte skada pågående byggplaner. Riksdagens beslut om den budget som M-KD-SD förhandlat fram innebär att investeringsstöd kommer att betalas ut för projekt vars ansökan inkommit senast den 31 december i år, under förutsättning såklart att de gamla villkoren uppfylls. I den beslutade budgeten anslås därför oförändrade medel för 2022 och 2023. Besparingen infaller först 2024. Den beslutade budgeten berör inte heller investeringsstödet för byggande av äldrebostäder.
 
Vi prioriterar i stället andra satsningar, exempelvis en storsatsning på polisen och rättsväsendet, mer pengar till sjukvården, ökad undervisningstid i skolan, sänkt skatt för löntagare och pensionärer, höjda bostadstillägg för pensionärer och sänkt skatt på drivmedel.

I inslaget fick jag också frågan om vad moderaterna vill göra i stället för att betala ut statliga subventioner till byggande. För att sänka kostnaderna för byggandet och därmed kunna pressa ned hyrorna och boendekostnaderna vill vi bland annat snabba på arbetet med avstyckningar, planarbete och byggnadslov. Det tar idag oskäligt lång tid och i byggbranschen är dröjsmål detsamma som kraftigt ökade kostnader. Vi vill också förenkla en del onödigt detaljerade byggregler och avskaffa onödiga villkor för att pressa byggkostnaderna och möjliggöra enklare serieproduktion av bostäder som kan godkännas i alla kommuner. Genom lindrigare regler för strandskydd kan också byggnation ske på fler attraktiva platser, inte minst på landsbygden. En grundlig översyn av både Plan- och Bygglagen och Miljöbalken är mycket angelägen. Vi vill också se över reavinstskattereglerna och uppskovsreglerna för att öka omsättningen av bostäder.


Moderaterna har ett omfattande program med 70 punkter för ökat byggande, stärkt äganderätt och en bättre fungerande bostadsmarknad. Vi har inte med statliga subventioner till byggandet som en del av vår politik (med undantag alltså för stöd till byggande av fler äldrebostäder). 

Årets viktigaste julklapp

2021-12-26

När barnen var yngre började jag att ge särskilda extra små julklappar till var och en i familjen i form av gåvobevis för olika saker, och med ett viktigt budskap, nämligen att alla inte har det lika bra som vi. Detta är en tradition som hållit i sig trots att barnen nu är vuxna, och det blir alltid lika uppskattat. I år blev det gåvobevis för stöd till UNICEF för inköp av livräddande vaccin mot mässling och polio - sjukdomar som skördar många liv bland barn i fattigare länder. Dessa väl beprövade vacciner räddar massor av liv. 


 

God jul till er alla!

2021-12-24


 

En viktig sak med jul är för mig traditioner och även lite nostalgi. Och jag gillar även att spara på gamla fina saker. Denna julbonad uppfyller båda delarna. Motivet påminner mig om min barndoms jular, mamma satte alltid upp denna bonad, som är väldigt gammal, tecknad av konstnären Anders Olsson. Mitt eget exemplar av bonaden är väldigt slitet, men den får ändå sitta uppe varje jul. Tycker det är klassisk julstämning på riktigt!

Jag önskar alla vänner, kolleger, följare, debatttörer och politiska motståndare en riktigt god och fridfull jul!
Oavsett vaccinstatus.


 

 

Vi gav Tovatt (MP) en jeepdunk med flygbränsle - som räddar liv

2021-12-23

Organisationen MAF arbetar med att rädda liv, genom att flyga med små flygplan till avlägsna platser runt om i världen för att snabbt kunna hjälpa människor till akut sjukvård. Man finns i 35 länder och har 135 flygplan som kan användas. Men bränslet är dyrt och för att stödja denna verksamhet kan man köpa en dunk jeepbränsle och få ett presentkort som man kan ge någon i gåva. 

För att markera att fossila bränslen under överskådlig tid kommer att vara bokstavligen livsviktigt för vårt samhälle har jag och min riksdagskollega Lars Beckman köpt en jeepdunk flygbränsle som julklapp till MAF från Miljöpartiets miljö- och klimatpolitiske talesperson Lorentz Tovatt. Vi tycker det är viktigt att påminna honom om betydelsen av att det finns fossila bränslen. De räddar faktiskt liv. Inte bara via MAF i fattiga länder, utan även när våra egna fossildrivna ambulanser och ambulanshelikoptrar tar hand om sjukfall i vårt eget land.


  


 

 

Hårdare krav för att komma in i landet än för att vårda äldre och sjuka

2021-12-22

Jag upphör aldrig att förvånas över de ologiska beslut som tas i både Sverige och andra länder när det gäller pandemin.

Det senaste i raden i vårt eget land är att vi nu inför krav på negativa covidtest för alla som kommer till gränsen och vill in i Sverige. I sak är detta kanske vettigt, det är i vart fall mycket vettigare än att kräva vaccinpass. En nyligen testad och konstaterat frisk person löper ju väldigt låg risk att vara sjuk eller att smitta någon annan. Detta till skillnad mot vaccinerade, där det är ett lotteri hur längesedan man vaccinerat sig, hur stor vaccineffekt som finns kvar och i hur hög grad man smittar om man själv blivit infekterad. EU har just beslutat att alla EU-länder ska låta sina covidpass gälla nio månader från full vaccinering, och man får inte öka eller minska denna tid i de enskilda länderna. Med tanke på att man redan fem månader efter andra dosen vaccin lär ha mindre än 50% effekt av vaccinet undrar man ju hur mycket som finns kvar efter åtta-nio månader? Dessutom kommer upprepade rapporter om hur ineffektivt vaccinet är när det gäller att stoppa smittspridning, särskilt mot Omikron-mutationen som spås ta över även i Sverige inom någon månad. Krav på negativt test är mycket säkrare om man vill stoppa smittspridning.

När det gäller sjukvården, äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade och andra i riskgrupper krävs däremot inga negativa test. Några talar om att kräva vaccinpass, men det är som sagt mycket osäkrare för patienterna än ett negativt test. 

Vi kräver alltså negativa test för att få komma in i landet, men vi kräver inte regelbunden testning av personal som arbetar inom sjukvård och omsorg. Det är faktiskt helt skogstokigt, och återigen vidtar vi en massa åtgärder för att skydda människor som oftast inte blir särskilt sjuka, samtidigt som vi försummar att skydda de mest utsatta. Jag begriper ärligt talat inte logiken.  


 

 

Väljarna inte särskilt positiva till krav på vaccinpass

2021-12-20

I media kan vi läsa om opinionsmätningar från bland annat Sifo och Novus som visar att motståndet mot krav på vaccinpass inte verkar vara jättestort i Sverige. Det är i vart fall vad rubrikerna basunerar ut - exempelvis när SVT presenterade denna opinionsmätning från Novus. Andra mätningar, som exempelvis Marcus Oscarssons stora undersökning med ett betydande antal svarande pekar på ett mer osäkert läge när det gäller för eller emot vaccinpass. Och i min egen lilla omröstning på twitter (med väldigt stor andel moderata och borgerliga följare) sa 70% av över 7.000 röstande blankt nej.

Samtidigt är det inte så konstigt om en majoritet är för vaccinpass när media och politiker basunerat ut att "vaccinerade inte smittar". I ett sådant läge är det ju högst naturligt att många tycker det känns tryggt att alla i deras omgivning är vaccinerade. Men det är alltså en falsk trygghet, vilket bland annat Folkhälsomyndigheten och många forskare påpekat de senaste veckorna - även vaccinerade sprider smitta i ganska hög utsträckning och smittspridningen är stor i många länder trots hög vaccinationstäckning. Ett annat skäl till att inte så många kanske bryr sig är att 
vaccinationstäckningen är hög i Sverige, och de som är vaccinerade tycker väl kanske inte att frågan är så viktig eftersom de inte känner att den berör dem själva. 

Men de som är emot vaccinpass ser det mer från en principiell utgångspunkt än för att det påverkar dem själva - de flesta som hör av sig till mig och är emot vaccinpass skriver samtidigt att de själva är fullvaccinerade och inte är emot vaccin, men att de ser frågan ideologiskt och  värnar om dem som ställs utanför samhället bara för att de utnyttjat sin rätt enligt grundlagen att välja om de vill vaccinera sig eller inte. De är också oroliga för vad detta kan leda till i en förlängning om man en gång tummat på principen om att hälsostatus eller vaccinationsstatus inte får användas för diskriminerande restriktioner (med undantag för begränsningar enligt smittskyddslagen för den som verkligen bär på en allvarlig smitta). 

Det viktiga är samtidigt att politik inte handlar om att låta en majoritet förtrycka en minoritet. En majoritet har inte rätt att besluta att minoritetens grundläggande fri och rättigheter ska tas bort. Därför är egentligen inte denna typ av opinionsmätningar intressanta som underlag för politiska beslut.

Men med detta sagt är det intressant att SVT/Novus dessutom visar att stödet för krav på vaccinpass faktiskt inte är så stort som rubriken antyder. Endast ca 30% är exempelvis beredda att gå så långt som att kräva vaccinpass på arbetsplatser, i butiker eller vid små folksamlingar. Och den mest "populära" användningen, vid stora evenemang, har bara stöd av 68% av väljarna, samtidigt som 59% är positiva när det gäller användning på restauranger. Detta borde trots allt väcka eftertänksamhet hos politikerna. För dessa siffror är alltså TROTS den missledande bild som media gett om att vaccinerade inte smittar.
För mig är det viktigt att markera tydligt att man kan vara för vaccin och mot vaccinpass samtidigt. Det är faktiskt två helt olika saker.  Vacciner har genom historien varit till stor nytta för mänskligheten, och jag är stor vän av vacciner. Vi har själva vaccinerat våra barn med allt som erbjudits. Vi har dessutom köpt till extra vaccineringar av både barnen och oss själva för dyra pengar. Alltid grundat på att vi noga vid varje tillfälle försökt sätta oss in frågan och vägt nytta mot den möjliga risk som alltid finns vid en vaccinering, och där vi kommit fram till att nyttan övervägt. Det är så det bör gå till vid all vaccinering eller medicinering - genom välinformerat samtycke. Inte genom tvång eller indirekt tvång. 

 

 

Lite mera från media om vaccinpass

2021-12-19

I veckan som gick blev jag intervjuad i Epoch Times om min kritik mot regeringen rörande införandet av vaccinpass. Det blev en ganska lång intervju.

Även Världen Idag hade förra veckan en längre artikel om kritiken mot vaccinpass, där man även citerade mig från twitter om det stora antalet kritiska mail som skickats till riksdagsledamöterna. Hittills har vi fått runt 5.000 mail, och fler kommer hela tiden. För mig som är innte på mitt 16:e år som riksdagsledamot är det en av de mer omfattande protestkampanjerna jag varit med om.

Det kommer nu också en del intressanta nyheter i facktidningar och vanliga media som pekar på att vaccinpass inte bara är fel ideologiskt, proncipiellt och juridiskt, utan att det också är fel i sak.

I denna artikel från European Journal of Epidemiology (en del av Nature Publishing Group) beskrivs en mycket omfattande undersökning i 68 länder och nära 2947 "counties" i USA som visar att smittspridningen är lika snabb oavsett graden av vaccinationstäckning.  Undersökningen visar återigen att huvudsyftet med vaccinering är att undvika att bli svårt sjuk. Däremot fungerar det dåligt för att stoppa smittspridning. 
Vaccinpass lär med andra ord inte stoppa smittspridningen.

Och finska Hufvudstadsbladet har en artikel där Markku Tervahauta, generaldirektören för det finska Folkhälsoinstitutet flaggar för att stoppa användningen av det finska covidpasset (som till skillnad mot det svenska vaccinpasset även innefattar möjligheten till negativa test och styrkta antikroppar efter tidigare infektion) om spridningen av omkronvarianten ökar. Detta eftersom varianten visat sig smitta även dubbelvaccinerade och att även de vaccinerade kan sprida viruset. I stället öppnar han för att man skulle kräva snabbtester av alla för att få komma in på större tillställningar. Alltså det jag tidigare förespråkat för bästa säkerhet vid större evenemang, samt föreslagit som lämpligt för all vårdpersonal som arbetar med äldre eller riskgrupper för att öka deras trygghet. Att kräva vaccinpass av vårdpersonalen ger tyvärr en ganska falsk trygghet.  

 

 


Höstens två sista debatter i finansutskottet

2021-12-16I dag representerade jag moderaterna i finansutskottets två sista debatter före juluppehållet.

I mitt första anförande var mitt fokus på den budget som moderaterna förhandlat fram tillsammans med SD och KD, och de viktigare ändringarna vi gjort i regeringens budgetproposition, och särskilt det som berör kommunerna. Jag kritiserade också Socialdemokraternas försök att ta avstånd från sin egen misslyckade politik - samtidigt som man tror sig kunna lösa problemen med mer av samma misslyckade politik.


Här är videoupptagningen av hela debatten.
Här går det även att läsa hela mitt anförande i denna debatt.

Mitt andra anförande handlade det om de svenska kostnaderna för EU-medlemskapet, och vår moderata kritik mot att regeringen inte tillräckligt engagerat försvarar svenska intressen vid förhandlingar i EU. Jag passade även på att i slutet av anförandet peka på att vårt EU-medlemskap inte bara handlar om pengar utan också om andra grundläggande värden, och varnade för hur pandemin ställt allt detta på sin spets. Här ett utdrag från mitt anförande i denna del:

"När det gäller EU blir det ofta mycket diskussioner om budget och pengar. Det blir lätt att man glömmer de grundläggande värden och tankar som var grunden för att EU bilades. Det handlar om synen på det öppna demokratiska samhället, yttrandefriheten, fria val, fri press, medborgerliga fri- och rättigheter och politikens respekt för medborgarna. Men också om samarbete i stället för protektionism och överdriven nationalism.

Pandemin har de senaste åren ställt allt detta på hårda prov. Många medborgare i EU upplever en stor trötthet och frustration över begränsningar, restriktioner och nu även kring frågan om vaccinpass eller covidpass och andra krav för att få leva ett normalt liv och röra sig fritt i sitt eget land, eller resa inom EU. Många åtgärder slår direkt mot den egna ekonomin, både för privatpersoner och företag. I flera EU-länder ser vi en förfärande utveckling med lagstiftade vaccintvång, något som enligt min mening knappast hör hemma i ett civiliserat samhälle. Men vi ser även indirekta vaccintvång i många länder, där medborgare som inte vaccinerar sig i vissa fall får sina liv och sin möjlighet till försörjning begränsade på ett orimligt sätt. Även i Sverige finns en sådan diskussion, även om svenska myndigheter varit försiktiga med att ta till krav på vaccinationspass.

Samtidigt har vi under pandemin sett oroväckande tecken på protektionism och missriktade nationella åtgärder som skadat sammanhållningen i EU. I dag inser nog de flesta att EU bäst bekämpar olika hot genom samarbete, inte genom stängda gränser.

Politikerna, både nationellt och i EU-parlamentet, borde rimligen se som sin huvuduppgift att försöka motverka splittring och hålla samman både sina egna länder och EU under den pågående krisen. Just nu går tyvärr utvecklingen i en helt annan riktning. Jag är djupt bekymrad över vart vårt land och andra EU-länder är på väg. Diskussionerna om olika restriktioner och krav på vaccinpass bygger mycket på känslor. Tonen i samhällsdebatten är stundtals mycket hård och oresonlig, och enskilda människor och företag utövar påtryckningar mot varandra, exempelvis för eller mot vaccinering. I många länder genomförs omfattande demonstrationer och ibland urartar dessa till sammandrabbningar med polis eller motdemonstranter. Igår kom nyheten om ett planerat mord på en tysk politiker med koppling till politiska beslut om pandemirestriktioner. Konspirationsteorier kring såväl pandemins existens som vaccinens effekt undergräver samtidigt förtroendet för både politiker och myndigheter. Ovanpå detta finns en principiell diskussion om hur krav på vaccinpass i olika sammanhang går att förena med grundläggande mänskliga fri och rättigheter. Följderna av allt detta är svåra att överblicka, men jag tror tyvärr det kommer ta lång tid att läka såren.

En samhällskris möter vi gemensamt med respekt och omtanke. Gärna också med kärlek till våra medmänniskor. Inte uppdelade i två läger. Inte polariserade, rädda och hatiska mot varandra. Om jag får framföra en önskan inför jul och nyår är det att människor visar respekt för varandras åsikter och inser att vi är en och samma mänsklighet som tillsammans måste hantera den pågående pandemin. Jag hoppas också att beslutande politiker inser att det är i en kris som politiken provas, och det är då man måste klara att stå upp för mänskliga fri och rättigheter och inte inskränka människors frihet mer än absolut nödvändigt."

Här är videoupptagningen av hela debatten.
Här går det även att läsa hela mitt anförande i denna debatt. 

 

Vad ville socialdemokraterna ha makten till?

2021-12-16

I dag har vi denna debattreplik till Socialdemokraterna i Borås Tidning. En del av innehållet är detsamma som det jag anförde i en av mina två riksdagsdebatter idag.


 

 

Moderaterna vill tillfälligt slopa elskatten

2021-12-14

Jag har tidigare flera gånger påpekat att stigande drivmedelspriser och elpriser ökar statens skatteintäkter dramatiskt, framförallt genom att 25% moms läggs på priset. Statskassan är den stora vinnaren när hushållen får betala mer för bensin, diesel och el. Jag har också påpekat att sänkt skatt på el och drivmedel därför inte behöver finansieras i statskassan - det är helt enkelt extrapengar staten får in som man inte budgeterat med. Det rimliga vore att dessa extrapengar går tillbaka till svenska folket.

Vi har diskuterat denna fråga en tid internt i moderaterna, och jag har varit en av dem som fört fram tanken om en tillfällig skattesänkning för att motverka de höga elpriserna (bensinskattesänkningen har vi redan tidigare tagit beslut om). Detta har gjorts i andra länder och bör kunna göras även i Sverige eftersom svenska hushåll just nu pressas av historiskt höga elpriser.

I dag föreslår Moderaterna att elskatten tillfälligt slopas under januari och februari 2022, vilket betyder ca 1.500-2.000 kronor i månaden.
Nedan från pressmeddelandet:

"Sverige har fått en allt mer sårbar energiförsörjning när planerbar elproduktion – såsom kärnkraft – har avvecklats. Det ger höga pristoppar. Under hösten år 2021 har elpriserna varit nästan dubbelt så höga som normalt vid denna tid på året.

Kostnaden för el är en stor utgift för svenska hushåll. Momsen på el uppgår till 25 procent på det totala elpriset inklusive elskatten. Det betyder att hushållen betalar mer i skatt när elen blir dyrare, och att statens intäkter ökar när elpriset stiger. Under den senaste tiden har ökningen av skatteintäkterna varit betydande, givet prisutvecklingen på el. 

Det är inte rimligt att staten ska tjäna på att elpriserna skenar. Skulle de höga priserna bestå under vintern motsvarar det ökade momsintäkter på hela 7 miljarder kronor. Dessa extraintäkter bör gå tillbaka till hushållen. Moderaterna föreslår därför att skatten på el tillfälligt slopas under januari och februari år 2022. Det motsvarar omkring 1 500-2 000 kronor i månaden under januari och februari för en villa beroende på uppvärmning. Även tjänsteföretag som betalar full elskatt får ta del av sänkningen. 

Det här är en åtgärd som gör skillnad på kort sikt. Men  på längre sikt behöver Sveriges energipolitik läggas om för att säkra en stabil och fossilfri elproduktion." 
 


 

 

Äldre och riskgrupper förtjänar större trygghet under pandemin

2021-12-14

Jag upplever en stor oro hos äldre och personer i riskgrupper och deras anhöriga för att känsliga personer ska smittas av covid trots att de är vaccinerade. Alla inser nu att vaccinering inte ger 100%-igt skydd, inte ens efter tre vaccindoser. Man inser också att vaccinerade som smittats också kan smitta andra. Detta är ju för övrigt ett av mina argument för att vaccinpass skapar falsk trygghet och att de tyvärr inte heller stoppar smittspridning särskilt effektivt. 

Oron finns även bland personer som arbetar inom äldreomsorg, sjukvård och LSS. De inser att det inte räcker med bara vaccin för att skapa trygghet för de äldre och för andra utsatta grupper, exempelvis personer i riskgrupper, nyopererade, gravida och andra som besöker vården.

Flera har framfört tanken att daglig testning är enda sättet att försöka skapa trygghet. Ett negativt dagligt test är av allt att döma betydligt mer säkert än ett krav på vaccinering. Och även om man har ett krav på vaccinering vet man inte vilken personal som är vaccinerad och man har inte heller rätt att kräva svar på den frågan. Vissa kommuner frågar ändå om vaccinering, och får de då ett nekande svar kräver de i stället daglig testning före arbetspassets början. 

Jag tycker man borde skrota hela tanken på vaccinpass eller vaccinkrav. Vaccinering ska bygga på frivillighet och i första hand göras för att man själv vill undvika svår sjukdom. Effekten på smittspridningen till andra är minst sagt osäker, eller sannolikt rent av ganska svag. Min tanke är att man i stället borde kräva daglig testning före varje arbetspass av all personal inom vård och omsorg som arbetar med äldre och personer i riskgrupper. Både vaccinerade och ovaccinerade bör testas på samma sätt. Ett snabbtest kostar inte många tior på apoteken, och om kommuner och regioner handlar upp dessa lär priset bli ännu lägre. Det är småpengar i förhållande till alla andra kostnader för pandemin. De jag rådgjort med säger dessutom att dessa snabbtester numera är rimligt tillförlitliga. Dessutom får man resultatet snabbt.

Förutom ökad trygghet för äldre och personer i riskgrupper skulle denna modell medföra fler fördelar. Den avskaffar direkt problemet med att olika personer på en arbetsplats behandlas olika beroende på om man är vaccinerad eller inte. Man slipper omplaceringar och kan utnyttja all sin personal. Dessutom skulle dessa dagliga tester göra att personal inte behöver stanna hemma i onödan för små diffusa symtom som kanske inte alls är covid. Man skulle också snabbare upptäcka smitta och kunna smittspåra direkt i de fall någon i personalen testar positivt, vilket i sig ökar tryggheten för både patienter och kolleger.

Detta förslag tänker jag testa på olika beslutsfattare och politiker. Jag tror dessutom att det brådskar. Om nu Omikron-mutationen sprids så snabbt i våra grannländer lär den snart spridas även här. Ganska snart. Då är det återigen akut att ha fokus på att skydda våra äldre och riskgrupper och samtidigt se till att så stor del av personalen som möjligt kan vara på sin arbetsplats. Vaccinpass är en återvändsgränd och löser inga problem. Det tror jag däremot att mitt förslag om regelbunden testning skulle kunna göra.

Den som har synpunkter eller tankar kring detta får mer än gärna höra av sig. 


 

 

Viktigast i kris är att samla landet och värna grundläggande rättigheter

2021-12-12

Som politiker ser jag som min uppgift att motverka splittring och hålla samman landet under en kris, exempelvis den pandemi vi genomlevt under snart två år. Just nu går tyvärr utvecklingen i en helt annan riktning. Jag är djupt bekymrad över vart vårt land är på väg. Diskussionerna om för eller mot vaccin och för eller mot vaccinpass sliter just nu sönder vårt land, och tonen i både sociala medier, tidningarnas debattsidor och i fikarummen på våra arbetsplatser är stundtals mycket hård och oresonlig. Följderna av detta är svåra att överblicka, men jag tror det kommer ta lång tid att läka såren.

En samhällskris möter vi gemensamt. Inte uppdelade i två läger. inte polariserade, rädda och hatiska mot varandra. Just nu är de vaccinerade rädda och de ovaccinerade är rädda. Alla för olika saker. Och de flesta politiker verkar dessutom ha gripits av panik.

Rädsla och panik är ingen bra grund för beslut, vare sig om man är politiker eller invånare i Sverige. 

I ett allvarligt läge är det politikens uppgift att vara samlande, att förebygga rädsla och panik och att ta ledning av de lagar vi har beslutat om i demokratisk ordning. Grundlagen är en av dem. P
olitiken inte ska verka på ett sätt som splittrar människor och skapar misstro och misstänksamhet i samhället.

Politiken ska inte förstärka medias och andras försök att skapa panik och oro. Vi ska tvärtom motarbeta detta. Exempelvis kan det vara skäl att påminna om att vare sig ovaccinerade eller vaccinerade smittar om de är friska. Och inte heller om de vid symptom håller sig hemma.

För mig är det självklart att politiker och myndigheter kan komma med tydliga rekommendationer, redovisa fakta och beskriva effekterna av vaccin. Men det är alltid den enskilda människan som sedan väljer, och oavsett val förtjänar man respekt. Även om man självklart kan tycka att vissa gör fel val.

För mig är det solklart att politikerna i ett krisläge har som sin allra viktigaste uppgift att värna grundlagen och tankarna bakom denna - det är i en kris det är allra viktigast att stå upp för grundläggande principer som medborgerliga fri och rättigheter, yttrandefrihet, demonstrationsfrihet, åsiktsfrihet och fria val. Detta betyder för mig bland annat att politiker inte ska runda grundlagens regler om att medicinska ingrepp (inklusive vaccination) förutsätter frivillighet. Om man inför sanktioner och använder utpressning mot sitt eget folk för att de utnyttjar sina grundlagsskyddade fri och rättigheter passerar man enligt min åsikt en röd linje. Dessutom har FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter uttalat att tvångsvaccinering strider mot de mänskliga rättigheterna. Att pressa sin befolkning genom att inskränka deras rättigheter om de inte vaccinerar sig är för mig precis samma sak. 

 


 

Jag har full respekt för att andra kan landa i en annan ståndpunkt. Men för mig är ingen annan politisk fråga så viktig som denna. Att värna svenska folkets grundläggande fri- och rättigheter är den viktigaste uppgiften för en riksdagsledamot. För mig är mitt eget politiska uppdrag i övrigt helt underordnat denna fråga. Om vi tummar på detta nu öppnar vi dörren för en otäck samhällsutveckling där politiker godtyckligt villkorar våra vardagliga fri och rättigheter. 

Mina åsikter i övrigt kring grundlagsfrågan och sakfrågan kring vaccinationspass och det orimliga i att diskriminera dem som skaffat sina antikroppar på naturlig väg beskriver jag utförligt i föregående blogginlägg från i onsdags. Jag gjorde också en egen liten undersökning som drygt 7.000 svarade på. 70% säger nej till vaccinpass. Det är såklart bara en egen undersökning bland mina egna följare, men bland dessa finns väldigt många moderater och jag tycker ändå det är ett intressant resultat. 

Jag har också varit tydlig med att jag tycker moderaterna landat fel med det nya förslaget häromdagen om ännu mer ingående krav på vaccinpass. Det är fel ideologiskt och det strider mot grundlagens intentioner. Det är dessutom ganska meningslöst för att stoppa smittspridningen eftersom även smittade vaccinerade bevisligen sprider smitta vidare i ungefär samma omfattning som ovaccinerade. Vaccinpass ger en falsk trygghet och riskerar snarare att smitta fler i riskgrupper. Jag vet att förslaget baseras på goda avsikter och en vilja att försöka göra något bra - men jag tycker vi landat fel och kommer att argumentera starkt för att moderaterna tänker om i denna fråga. 

 

Riksdagen röstade INTE om förlängning av pandemilagen idag

2021-12-08

Vid dagens votering hanterades ett ärende som har rubriken "Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen". Rubriken är missvisande - detta var bara en skrivelse från regeringen som redovisar vilka åtgärder som vidtagits och regeringens inställning till lagarnas fortsatta giltighetstid. En rapport till riksdagen helt enkelt. Denna skrivelse lades till handlingarna och riksdagen beslutade inte om någon förlängning - om det blir aktuellt med förlängning kommer regeringen att skicka en ny proposition till riksdagen innan den nuvarande lagstiftningen löper ut den 1 februari nästa år. Denna proposition ska riksdagen då hantera och besluta om på sedvanligt sätt.

För egen del avvaktar jag regeringens proposition. Jag är dock starkt tveksam till att ge regeringen en förlängd pandemilag och jag är som bekant tydlig med att krav på vaccinpass inte borde få förekomma överhuvudtaget i en rättsstat som värnar mänskliga fri och rättigheter. De möjligheter till användning av vaccinpass som finns idag (evenemang) borde snarast upphöra och ingen ytterligare användning av vaccinpass bör tillåtas inom landet.

Människor i Sverige ska inte diskrimineras eller ställas mot varandra beroende på om man är vaccinerad eller inte - vaccinering är ett individuellt beslut som ska tas av var och en och inte tvingas på medborgarna genom olika typer av diskriminering eller sanktioner mot dem som utnyttjar sin grundlagsskyddade rätt att välja bort vaccin. Vi har idag över 85% av den vuxna befolkningen som är helt frivilligt vaccinerade, och av de ovaccinerade vuxna har en stor del naturliga antikroppar efter tidigare infektion. Vi har knappast ett stort problem med att många människor är oskyddade mot viruset.

Vaccinet är bra mot svår sjukdom men har dålig effekt mot smittspridning. Vaccinpass blir därmed en mycket svag smittskyddsåtgärd och enda syftet verkar vara att bakvägen tvinga människor att vaccinera sig under hot om att inte kunna leva ett normalt liv i samhället. Jag anser att det är en olycklig utveckling som är ovärdig ett rättssamhälle, och beklagar att riksdagens partier stödjer detta.

I debatten åberopas en Sifo-undersökning som sägs visa att det finns en stor majoritet i Sverige både för vaccinpass och för hårdare krav på ovaccinerade. Jag betvivlar inte undersökningens resultat även om det var få tillfrågade, men konstaterar att media och politik tillsammans gjort allt för att bygga upp en panik och skräck hos befolkningen för pandemin. Väldigt få har i samhällsdebatten stått upp för grundlagens principer och värdet av grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. Detta har banat väg för en begränsning av  befolkningens normala fri och rättigheter utan större protester. Det är samma sak i hela Europa och andra delar av världen. Rädda människor är lätta att manipulera få med sig på dramatiska restriktioner - det är en metod som använts många gånger tidigare i historien. Tyvärr ser jag det även bland riksdagskolleger i olika partier - man dras med i hysterin och agerar mer i panik än med eftertanke, och politiken medverkar till att sprida hat och misstro mot ovaccinerade - trots att de flesta av dem inte bär på någon smitta överhuvudtaget. Jag tycker det är politikens uppgift att hålla huvudet kallt, göra rätt saker och samtidigt försvara mänskliga fri- och rättigheter även i en kris. Jag anser inte att riksdagens partier lever upp till detta idag.

I övrigt hänvisar jag till mitt blogginlägg från den 1/12 (följer nedan) där jag närmare redogör för mitt motstånd mot vaccinpass, och varför jag anser att regeringens beslut om detta strider mot grundlagen, eller i vart fall tankarna med grundlagen.

Sedan dess har också den nya Omikronvarianten tillkommit - vilken verkar bryta igenom vaccinerna. Det är ännu ett skäl att inte införa vaccinpass - något som även Norska Folkhälsoinstitutet anser, och därför har gjort helt om och när det gäller vaccinpass. Alla internationella rapporter talar samtidigt för att Omikron innebär en mutation till en mer smittsam men lindrig infektion, vilket i så fall följer det alla experter förutspådde i början av pandemin, nämligen att en pandemi brukar sluta på det sättet. Omikron skulle kunna vara slutet på pandemin, där Covid muterat till en vanlig återkommande säsongsinfluensa och samtidigt tränger undan andra farligare Covid-mutationer. Denna teori stöds även den av FHI i Norge. Om det stämmer kan vi förhoppningsvis lägga pandemin bakom oss ganska snart, och förpassa vaccinpassen till historiens mörka sophög.

 

Vaccinering ska bygga på frivillighet - inte tvingas fram med vaccinpass

2021-12-01

I dag träder reglerna om vaccinpass vid evenemang i kraft. Arrangörer som vill ta in mer än 100 besökare måste antingen kräva vaccinpass eller använda andra restriktioner för distansering enligt Folkhälsomyndighetens beslut. Negativa covidtest eller bevis på genomgången infektion (alltså allt det som sammantaget utgör "covidpass" enligt EU-reglerna) godtas inte - endast vaccinbevis. 

Som jag varit tydlig med tidigare säger jag nej till användning av vaccinpass inom landet av en lång rad skäl, och tycker det är sorgligt att riksdagens partier praktiskt taget enigt står bakom detta (även om vi är en hel del ledamöter från höger till vänster som inte håller med våra partier). Jag tycker inte vaccinpass hör hemma i en västerländsk demokrati med grundlagsskyddade fri- och rättigheter.

Detta är inte ett inlägg i vaccindebatten, och jag är inte negativ till vaccin, utan tvärtom en förespråkare av vaccinering mot olika sjukdomar. Dock givetvis efter helt frivilliga beslut av var och en. Detta gäller såväl vaccin mot covid som mot annat. Att jag tycker det är tveksamt om den som har naturliga antikroppar mot covid ska pressas att vaccinera sig, och känner oro för att ge yngre barn covidvaccin är en annan sak. Men generellt verkar ju vaccinen mot covid ha en god effekt mot svår sjukdom och död, och verkar därmed vara ett bra sätt att skydda inte minst äldre och utsatta riskgrupper i vår befolkning.

Vaccinpass är däremot en helt annan sak, och kritiken mot dessa kommer från både ovaccinerade och fullvaccinerade. Jag ska kort redogöra för mina viktigaste invändningar mot att använda vaccinpass inom landet.  


Grundlagen

Regeringsformen (RF) 2:6 föreskriver bland annat skydd mot kroppsligt ingrepp, vilken inkluderar vaccinering. Vaccinering förutsätter frivillighet och om man riktar sanktioner mot den som väljer att inte vaccinera sig är detta i praktiken ett tvång och därmed ett brott mot grundlagen, eller i vart fall tankarna bakom grundlagen. Grundlagen får begränsas, men endast genom lag. Nu sker begränsning genom förordning som möjliggörs av pandemilagen, vilket enligt min åsikt är ett sätt att runda grundlagen. Ett så ingripande beslut som användning av vaccinpass borde beslutas som lag i riksdagen och innan dess underställas lagrådet för att bedöma om det uppfyller grundlagens krav på proportionalitet. Rättigheterna i grundlagen får nämligen endast begränsas om det är nödvändigt och inte finns några andra sätt att uppnå målet. I detta fall är det uppenbart för mig det finns andra sätt än att bakvägen runda grundlagen.

Visst kan man hävda att vaccinpass inte innebär ett direkt tvång, utan att man gör som man vill ”men då får ta konsekvenserna”. Men tänk tanken att vi skulle göra samma sak med yttrandefriheten? Säga att man självklart har rätt att kritisera regeringen – men att man då får ta konsekvenserna av detta i form av avstängt mobilabonnemang eller nedstängd internetuppkoppling. Hade vi accepterat det?


Vaccinpass är inte ändamålsenligt - det finns säkrare sätt att stoppa smittspridning

Vaccinpass är inte en smittskyddsåtgärd – det är en åtgärd för att gynna vissa näringsgrenar genom att de slipper mer effektiva smittskyddsåtgärder.  Det kan knappast ha varit tanken att man ska kunna använda ekonomiska skäl för att runda svensk grundlag.

I princip all forskning och alla experter är eniga – vaccinet är bra för att motverka allvarlig sjukdom och död, men tyvärr är vaccinet oväntat dåligt mot att stoppa smittspridning. Vaccinpass medför därför inget effektivt skydd mot smittspridning

Risken är att man vid stora evenemang väljer krav på vaccinpass i stället för övriga restriktioner som FHM erbjuder som alternativ. Effekten kan bli att man tar in obegränsat antal med vaccinerade som sedan smittar varandra och för smittan vidare ut i samhället. Vaccininpassen  kan därmed i praktiken medför att smittan ökar snabbare än om man i stället valt att kräva restriktioner såsom distansering och publiktak mm som vi använt tidigare. Det är orimligt att vaccinpass används när det med all rimlig logik innebär risk för ökad smittspridning.


Det mest smittsäkra är såklart att stoppa alla evenemang, och stödja näringsidkarna på samma sätt som tidigare. Vill man i stället ordna säkra evenemang (eller restaurangbesök) borde man snarare kräva negativa tester av alla – inte vaccinpass. Testerna är säkrare bevis på att man inte smittar än vad vaccinintygen är. Varför går Sverige längre än de regler EU beslutat om och underkänner det säkraste verktyget – negativa test?

Onödig diskriminering

Att man är ovaccinerad betyder inte att man är smittad eller sprider smitta. Att diskriminera friska ovaccinerade är helt enkelt oskäligt - vi har redan en smittskyddslag som gäller den som bär på allvarlig smitta. Men den gäller inte friska! 


De som haft covid har enligt forskningsstudier ett både starkare och sannolikt mer långvarigt skydd mot covid jämfört med dem som bara är vaccinerade. Att kräva att de som haft covid ska tvingas vaccinera sig för att få vara en fullvärdig medlem i samhället är orimligt - det finns bevisligen risk för biverkningar, även om de är små, och varför ska någon tvingas utsätta sig för denna risk utan någon nytta för vare sig den enskilde individen eller på samhällsnivå?

De som är ovaccinerade har olika skäl - gravida som är oroliga för påverkan på fostret, personer som haft infektionen och har antikroppar, personer som inte får vaccinera sig av medicinska skäl osv. Det minsta man kan begära är i vart fall att de ska få chansen att visa upp ett negativt covidtest i stället för vaccinpass.

Vaccinpass sliter isär samhället

Frågan om vaccinering och frågan om vaccinpass har skapat djup splittring i vårt samhälle. En splittring som skär genom alla partier och åsikter i övrigt, som splittrar familjer och vänner och arbetskamrater. Och tonen blir allt hätskare för och emot vaccin och för och emot vaccinpass. Vaccin och vaccinpass är två helt olika frågor - väldigt många fullvaccinerade är emot vaccinpass av princip.

Förtroendet för myndigheter och politiker riskerar också att skadas om man upplever att dessa bidrar till splittring av samhället och ologiska beslut som diskriminerar människor och begränsar deras grundlagsskyddade rättigheter utan rimliga skäl. 


Förtroendet för vaccin och vaccinering riskerar att skadas

Vi har generellt hög vaccintäckning i Sverige - som följer av frivillighet. Alldeles utan tvång eller indirekt tvång närmar vi oss nu 85% vaccinationstäckning bland vuxna. Att indirekt införa vaccinationstvång genom sanktioner mot ovaccinerade riskerar att göda konspirationsteorier och minska den framtida vaccinationsviljan. Det kan visa sig bli ett väldigt högt pris för samhället. Vaccinering är oerhört viktigt för folkhälsan och för att motverka allvarliga smittsamma sjukdomar och rädda liv.

Risk för de små stegens tyranni

Först hade vi diskussionen om Covidpass inom EU vid passage av landgräns. Redan där fanns stort motstånd, men då hette det att det inte skulle användas inom länderna utan bara vid gränspassage. Sedan infördes covidpass för en massa andra saker, och i vissa länder har man tappat allt vett och sans och i princip avskaffat medborgerliga fri och rättigheter som att få åka buss och utföra sitt arbete oavsett medicinsk status, eller hotar med tvångsvaccinering.

I Sverige började det med krav på vaccinpass vid större evenemang. Inget annat var aktuellt hette det. Sedan flaggade man för att det kan bli aktuellt även på restauranger och gym. Det kommer inte att stanna där. När man inser att alla evenemangsbesökare tar kollektivtrafiken till och från konserten och smittar varandra där blir ju vaccinpassen på arenan meningslösa. Då kommer sannolikt kraven på vaccinpass för att åka med kollektivtrafiken. När man sedan inser att människor även smittar varandra på jobbet kommer kravet på vaccinpass för att få vistas på sin arbetsplats. Och sedan fortsätter det. De små stegens tyranni, tills vi en dag har avskaffat våra medborgerliga fri och rättigheter helt och förvägrat människor både rätten att arbeta och försörja sig och att röra sig fritt i samhället. Kanske förbud mot att besöka vallokalen i september utan vaccinpass? Då har vi avskaffat demokratin också.  


I en kris är det extra viktigt att politiken står stadigt och håller huvudet kallt, hanterar frågor med omsorg och omdöme, försvarar grundlagen och tankarna bakom denna, är noga med proportionaliteten om man ska göra undantag, och verkar för att hålla ihop landet och samhället. Öppnandet för krav på vaccinpass tycker jag tyvärr strider mot allt detta. 

Jag är starkt emot krav på vaccinpass inom landet - av moraliska, etiska, ideologiska och juridiska skäl. Den 1 december 2021 kommer för alltid att vara en mörk dag i Sveriges historia för alla som värnar mänskliga fri- och rättigheter.

Skriver i Markbladet idag

2021-12-08


 

 

Svensk energi- och klimatpolitik har totalhavererat

2021-12-06

I dag har Sverige alltså tvingats köra igång vårt reservkraftverk i Karlshamn och samtidigt tvingats till stor (och dyr) import av el från Polen, Tyskland och Norge. Elpriset var idag vad jag förstått det högsta som någonsin registrerats i Sverige.

Samtidigt försöker både media och Svenska Kraftnät att aktivt vilseleda allmänheten. I både tidningar och i SVT påstås att oljekraftverket i Karlshamn startats för att "hjälpa Polen". Man låtsas att vi exporterat dit för att klara polackernas elbehov. Men man "glömmer" berätta att Sverige samtidigt importerat ungefär dubbelt så mycket från Polen som vi exporterat. Om vi säljer oljekraftsel till ett annat land och samtidigt köper tillbaka dubbelt så mycket el från samma land har vår produktion av oljekraftsel i sin helhet gjorts för att trygga svenska behov - alldeles oavsett om elen tagit omvägen via Polen.

  


Vi har alltså idag ett statligt bolag, Vattenfall, som tar politiskt styrda beslut att avveckla kärnkraften och som låter sin informationschef (fd miljöpartistisk riksdagsledamot) basunera ut att det gjorts av "företagsekonomiska skäl". Sedan låter man statligt ägda Svenska Kraftnät sprida vilseledande information om orsakerna till att vi startat oljekraftverket i Karlshamn. Och därefter är det det regeringslojala SVT som sprider den vilseledande nyheten till svenska folket.

Detta mina damer och herrar är Sverige idag. 


 

 

Elfsborg klarade fjärdeplatsen och ny medalj

2021-12-04

Den allsvenska säsongen har verkligen gått i vågor för Elfsborg. Fantastiskt fina insatser har blandats med riktiga bottennapp. Trots detta slutade allsvenskan med att Elfsborg tog 55 poäng, fyra fler än förra året. Detta räckte till en fjärdeplats, och en ny medalj efter förra årets andraplats. (I allsvenskan får de fyra första medaljer). Hade laget varit lite jämnare över säsongen och kunnat undvika några riktiga magplask mot sämre lag hade vi kunnat kriga om guldet ända in på målsnöret. Det har varit extremt jämnt i toppen och alla topplagen har drabbats av oväntade förluster mot sämre lag.

Men trots allt en godkänd säsong, och Elfsborg har nu tagit medalj 11 av de senaste 16 åren, varav två guldmedaljer. Det är utan tvekan gulsvarts bästa period någonsin sedan klubben bildades!

Elfsborg är numera ett etablerat allsvenskt topplag, i konkurrens med storstadsklubbarna som har mycket större ekonomiska resurser och större publikunderlag. Det är riktigt bra presterat. 

 

Moderaterna tar på nytt initiativet i krispolitiken

2021-12-04

Pandemin är tyvärr inte alls över, även om det ännu är oklart om den ökade smittspridningen verkligen leder till fler fall av allvarlig sjukdom, eller om det kanske bara är en mer smittsam men mer harmlös virusmutation. Vi får avvakta och se, men myndigheterna varnar för att det kan bli fråga om att återinföra en del av de restriktioner som vi hade förra vintern och våren om läget förvärras. Exempelvis restriktioner som innebär glesare med besökare på restauranger, publiktak på evenemang och annat som allvarligt skadar företagens lönsamhet och riskerar de anställdas jobb. 

När restriktionerna infördes första gången fick regeringen hård kritik för att man saknade en plan för hur jobb och företag skulle skyddas. Det var moderaterna som tillsammans med andra partier tog fram och drev igenom många av krisstöden eftersom regeringen inte agerade. 

Nu gör vi det igen. På finansutskottets sammanträde i torsdags la vi moderater fram ett förslag för att rädda jobb och företag om regeringen inför nya restriktioner. Vårt krav är att man vid ett sådant beslut om nya restriktioner samtidigt ska presentera de krisstöd man avser att erbjuda företagen och deras anställda. Vi får inte återigen hamna i en period av osäkerhet under vilket företagen för säkerhets skull stänger ned och säger upp sin personal. Det måste vara tydligt från början vad som gäller.

Det vore också rimligt att diskutera tillfälligt återinförande av den slopade karensdagen för att underlätta ekonomiskt för dem som måste vara hemma från jobbet för att minska smittspridningen.  

Nu ska finansutskottet hantera frågan, och vi hoppas att det än en gång ska gå att samla majoritet för vårt förslag. Politikens uppgift är att ligga lite före utvecklingen och ha hög beredskap - inte komma efteråt med åtgärder när det redan är för sent.
Vi fem moderater i finansutskottet samlade i riksdagens kammare. Jag, Sofia Westergren, Edward Riedl, Elisabeth Svantesson och Magdalena Schröder.

 


 

Moderaterna samarbetar med alla som vill lösa samhällsproblem

2021-12-03

I dag har jag denna slutreplik i Borås Tidning till en anonym person som tycker vi moderater skyller för mycket på regeringen och efterlyser mer samarbete i politiken. Att den regering som styrt landet i snart åtta år får ta på sig mycket av skulden för det som gått fel tycker jag är naturligt. Däremot håller jag helt med om att endast samarbete mellan partier kan lösa Sveriges problem. Det är just därför moderaterna pratar, diskuterar, förhandlar och kommer överens med alla partier i frågor där vi tycker ungefär lika. 


 

 

Riksdagen körde över regeringen om flygplatser och bensinstationer

2021-12-03

I går tog riksdagen två viktiga beslut som gynnar infrastrukturen och möjligheten att resa i vårt stora glesbefolkade land.

Dels röstade en majoritet av M, KD, SD, L och C för att riksdagen måste godkänna alla förändringar när det görs förändringar i basutbudet av flygplatser. Detta för att förhindra att regeringen själva lägger ned flygplatser som behövs för att hela Sverige ska leva. S, V och MP röstade emot, men förlorade.

Dels röstade samma majoritet för ett antal åtgärder för att förebygga att bensin/drivmedelsstationer på landsbygden läggs ned till följd av krav på kostnadskrävande miljöuppdateringar som måste vara klara 1 juli 2022. För små bensinstationer ute på landet med begränsat antal kunder finns inte alltid möjlighet att finansiera dessa kostnadskrävande åtgärder, och då lägger man ned bensinstationen i stället, vilket slår hårt mot glesbygden och även mot miljön då människor i dessa fall tvingas åka långt för att tanka. Beslutet innebär bland annat att regeringen bör kartlägga hur många stationer detta handlar om och var de ligger, och se över möjligheten till dispenser i glesbygd. Dessutom pröva gränserna för vilka stöd och även förskott man kan ge från staten till glesbygdsmackar utan att det strider mot EU:s regler om statsstöd. Även i denna fråga röstade S, V och MP nej.

Det är bara att konstatera att S, V och MP inte bryr sig så mycket om det här att hela landet ska leva. Men det är glädjande att vi i denna typ av frågor ofta kan samla en stor majoritet i riksdagen bestående av fem partier (M, KD, L, SD och C) och tvinga igenom viktiga beslut.

 


 

Spader Ess?

2021-12-02

Markbladet fick verkligen till det denna vecka.


 

Debatt om EU:s taxonomiförordning

2021-12-02

I går debatterade jag EU:s taxonomi. De som inte är mycket väl insatta har nog ingen aning om vad detta är - men det är en mycket allvarlig fråga som utgör ett reellt hot mot Sverige. Jag inledde mitt anförande med en beskrivning av vad taxonomi innebär:

Våren 2020 antog EU:s ministerråd en förordning om så kallad "taxonomi". Det är ett verktyg som ska klassificera vilka investeringar som är miljömässigt hållbara eller ej. Detta lite märkliga begrepp innebär att det etableras en definition på EU-nivå av vad som räknas som en "hållbar" investering och att det skapas en standard som kommer att få stor inverkan på finansbranschen, och i förlängningen på företag som behöver lån och aktiekapital. Det kommer också att styra placeringar i "hållbara" eller "gröna" fonder. Sannolikt kommer dessa kriterier på sikt även att styra offentlig upphandling och därefter bli styrande för olika former av certifiering, miljömärkning mm.  

I grunden är det en rimlig väg för att skapa en större tydlighet kring detta i EU - under förutsättning att det görs på ett demokratiskt och rimligt sätt, och inte skadar svenska intressen. Vi moderater konstaterade tidigt att det är oerhört viktigt att regelverket inte blir skevt och det är viktigt att bevaka vad det får för effekter för Sverige.
 
Vi nåddes efterhand av allvarlig oro om att taxonomin hotade ett antal svenska branscher och att regeringen tappat kontrollen över frågan i EU och dessutom visat ett mycket begränsat engagemang. Oron gällde bland annat skogsnäringen, vattenkraften, bioenergin,  avfallsförbränningen, gruvverksamheten, stålindustrin, kärnkraften, bilindustrin, it-sektorn och fastighetssektorn som alla riskerades att drabbas av att betraktas som icke hållbara och därmed skulle få svårt att anskaffa kapital och locka placerare. 

Från moderat sida är vi oerhört kritiska mot regeringen för att man inte tagit frågan på allvar och agerat med kraft under förhandlingarna i EU. Regeringen måste skärpa sig och stå upp tydligare för svenska intressen. Om man misslyckas med detta hotas inte bara svenska  företag och jobb, svensk välfärd och svensk energiförsörjning, utan även förtroendet för det svenska medlemskapet i EU. Medlemskapet i EU förutsätter att Sverige har en regering som aktivt står upp för svenska intressen i varje läge.  

Här är hela mitt anförande (klicka på bilden för att se riksdagens videoupptagning. 

 

Vaccinering ska bygga på frivillighet - inte tvingas fram med vaccinpass

2021-12-01

I dag träder reglerna om vaccinpass vid evenemang i kraft. Arrangörer som vill ta in mer än 100 besökare måste antingen kräva vaccinpass eller använda andra restriktioner för distansering enligt Folkhälsomyndighetens beslut. Negativa covidtest eller bevis på genomgången infektion (alltså allt det som sammantaget utgör "covidpass" enligt EU-reglerna) godtas inte - endast vaccinbevis. 

Som jag varit tydlig med tidigare säger jag nej till användning av vaccinpass inom landet av en lång rad skäl, och tycker det är sorgligt att riksdagens partier praktiskt taget enigt står bakom detta (även om vi är en hel del ledamöter från höger till vänster som inte håller med våra partier). Jag tycker inte vaccinpass hör hemma i en västerländsk demokrati med grundlagsskyddade fri- och rättigheter.

Detta är inte ett inlägg i vaccindebatten, och jag är inte negativ till vaccin, utan tvärtom en förespråkare av vaccinering mot olika sjukdomar. Dock givetvis efter helt frivilliga beslut av var och en. Detta gäller såväl vaccin mot covid som mot annat. Att jag tycker det är tveksamt om den som har naturliga antikroppar mot covid ska pressas att vaccinera sig, och känner oro för att ge yngre barn covidvaccin är en annan sak. Men generellt verkar ju vaccinen mot covid ha en god effekt mot svår sjukdom och död, och verkar därmed vara ett bra sätt att skydda inte minst äldre och utsatta riskgrupper i vår befolkning.

Vaccinpass är däremot en helt annan sak, och kritiken mot dessa kommer från både ovaccinerade och fullvaccinerade. Jag ska kort redogöra för mina viktigaste invändningar mot att använda vaccinpass inom landet.  


Grundlagen

Regeringsformen (RF) 2:6 föreskriver bland annat skydd mot kroppsligt ingrepp, vilken inkluderar vaccinering. Vaccinering förutsätter frivillighet och om man riktar sanktioner mot den som väljer att inte vaccinera sig är detta i praktiken ett tvång och därmed ett brott mot grundlagen, eller i vart fall tankarna bakom grundlagen. Grundlagen får begränsas, men endast genom lag. Nu sker begränsning genom förordning som möjliggörs av pandemilagen, vilket enligt min åsikt är ett sätt att runda grundlagen. Ett så ingripande beslut som användning av vaccinpass borde beslutas som lag i riksdagen och innan dess underställas lagrådet för att bedöma om det uppfyller grundlagens krav på proportionalitet. Rättigheterna i grundlagen får nämligen endast begränsas om det är nödvändigt och inte finns några andra sätt att uppnå målet. I detta fall är det uppenbart för mig det finns andra sätt än att bakvägen runda grundlagen.

Visst kan man hävda att vaccinpass inte innebär ett direkt tvång, utan att man gör som man vill ”men då får ta konsekvenserna”. Men tänk tanken att vi skulle göra samma sak med yttrandefriheten? Säga att man självklart har rätt att kritisera regeringen – men att man då får ta konsekvenserna av detta i form av avstängt mobilabonnemang eller nedstängd internetuppkoppling. Hade vi accepterat det?


Vaccinpass är inte ändamålsenligt - det finns säkrare sätt att stoppa smittspridning

Vaccinpass är inte en smittskyddsåtgärd – det är en åtgärd för att gynna vissa näringsgrenar genom att de slipper mer effektiva smittskyddsåtgärder.  Det kan knappast ha varit tanken att man ska kunna använda ekonomiska skäl för att runda svensk grundlag.

I princip all forskning och alla experter är eniga – vaccinet är bra för att motverka allvarlig sjukdom och död, men tyvärr är vaccinet oväntat dåligt mot att stoppa smittspridning. Vaccinpass medför därför inget effektivt skydd mot smittspridning

Risken är att man vid stora evenemang väljer krav på vaccinpass i stället för övriga restriktioner som FHM erbjuder som alternativ. Effekten kan bli att man tar in obegränsat antal med vaccinerade som sedan smittar varandra och för smittan vidare ut i samhället. Vaccininpassen  kan därmed i praktiken medför att smittan ökar snabbare än om man i stället valt att kräva restriktioner såsom distansering och publiktak mm som vi använt tidigare. Det är orimligt att vaccinpass används när det med all rimlig logik innebär risk för ökad smittspridning.


Det mest smittsäkra är såklart att stoppa alla evenemang, och stödja näringsidkarna på samma sätt som tidigare. Vill man i stället ordna säkra evenemang (eller restaurangbesök) borde man snarare kräva negativa tester av alla – inte vaccinpass. Testerna är säkrare bevis på att man inte smittar än vad vaccinintygen är. Varför går Sverige längre än de regler EU beslutat om och underkänner det säkraste verktyget – negativa test?

Onödig diskriminering

Att man är ovaccinerad betyder inte att man är smittad eller sprider smitta. Att diskriminera friska ovaccinerade är helt enkelt oskäligt - vi har redan en smittskyddslag som gäller den som bär på allvarlig smitta. Men den gäller inte friska! 


De som haft covid har enligt forskningsstudier ett både starkare och sannolikt mer långvarigt skydd mot covid jämfört med dem som bara är vaccinerade. Att kräva att de som haft covid ska tvingas vaccinera sig för att få vara en fullvärdig medlem i samhället är orimligt - det finns bevisligen risk för biverkningar, även om de är små, och varför ska någon tvingas utsätta sig för denna risk utan någon nytta för vare sig den enskilde individen eller på samhällsnivå?

De som är ovaccinerade har olika skäl - gravida som är oroliga för påverkan på fostret, personer som haft infektionen och har antikroppar, personer som inte får vaccinera sig av medicinska skäl osv. Det minsta man kan begära är i vart fall att de ska få chansen att visa upp ett negativt covidtest i stället för vaccinpass.

Vaccinpass sliter isär samhället

Frågan om vaccinering och frågan om vaccinpass har skapat djup splittring i vårt samhälle. En splittring som skär genom alla partier och åsikter i övrigt, som splittrar familjer och vänner och arbetskamrater. Och tonen blir allt hätskare för och emot vaccin och för och emot vaccinpass. Vaccin och vaccinpass är två helt olika frågor - väldigt många fullvaccinerade är emot vaccinpass av princip.

Förtroendet för myndigheter och politiker riskerar också att skadas om man upplever att dessa bidrar till splittring av samhället och ologiska beslut som diskriminerar människor och begränsar deras grundlagsskyddade rättigheter utan rimliga skäl. 


Förtroendet för vaccin och vaccinering riskerar att skadas

Vi har generellt hög vaccintäckning i Sverige - som följer av frivillighet. Alldeles utan tvång eller indirekt tvång närmar vi oss nu 85% vaccinationstäckning bland vuxna. Att indirekt införa vaccinationstvång genom sanktioner mot ovaccinerade riskerar att göda konspirationsteorier och minska den framtida vaccinationsviljan. Det kan visa sig bli ett väldigt högt pris för samhället. Vaccinering är oerhört viktigt för folkhälsan och för att motverka allvarliga smittsamma sjukdomar och rädda liv.

Risk för de små stegens tyranni

Först hade vi diskussionen om Covidpass inom EU vid passage av landgräns. Redan där fanns stort motstånd, men då hette det att det inte skulle användas inom länderna utan bara vid gränspassage. Sedan infördes covidpass för en massa andra saker, och i vissa länder har man tappat allt vett och sans och i princip avskaffat medborgerliga fri och rättigheter som att få åka buss och utföra sitt arbete oavsett medicinsk status, eller hotar med tvångsvaccinering.

I Sverige började det med krav på vaccinpass vid större evenemang. Inget annat var aktuellt hette det. Sedan flaggade man för att det kan bli aktuellt även på restauranger och gym. Det kommer inte att stanna där. När man inser att alla evenemangsbesökare tar kollektivtrafiken till och från konserten och smittar varandra där blir ju vaccinpassen på arenan meningslösa. Då kommer sannolikt kraven på vaccinpass för att åka med kollektivtrafiken. När man sedan inser att människor även smittar varandra på jobbet kommer kravet på vaccinpass för att få vistas på sin arbetsplats. Och sedan fortsätter det. De små stegens tyranni, tills vi en dag har avskaffat våra medborgerliga fri och rättigheter helt och förvägrat människor både rätten att arbeta och försörja sig och att röra sig fritt i samhället. Kanske förbud mot att besöka vallokalen i september utan vaccinpass? Då har vi avskaffat demokratin också.  


I en kris är det extra viktigt att politiken står stadigt och håller huvudet kallt, hanterar frågor med omsorg och omdöme, försvarar grundlagen och tankarna bakom denna, är noga med proportionaliteten om man ska göra undantag, och verkar för att hålla ihop landet och samhället. Öppnandet för krav på vaccinpass tycker jag tyvärr strider mot allt detta. 

Jag är starkt emot krav på vaccinpass inom landet - av moraliska, etiska, ideologiska och juridiska skäl. Den 1 december 2021 kommer för alltid att vara en mörk dag i Sveriges historia för alla som värnar mänskliga fri- och rättigheter.


 

 

Rekordkyla och rekordhögt pris på el - redan i november

2021-11-28

I dag har vi sett de lägsta novembertemperaturerna i Sverige sedan 1980, hela 37 grader kallt i norra delen av landet.

    

Samtidigt nådde elpriserna i södra Sverige idag rekordpris, en bra bit över 4 kronor per kwh. Och under långa perioder låg priset på extremt hög nivå, 203 Euro/Mwh, i hela landet. Alltså även i norra Sverige (källa Svenska Kraftnät):

    

Det är svårt att inte se ett samband - den stränga kylan i norr drabbar vattenkraften som inte kan köras för fullt, samtidigt som vindkraften oftast står stilla när det är sträng kyla - antingen för att det inte blåser eller för att skydda vindkraftverken mot skador. Samtidigt ökar energibehovet i Sverige när det är kallt.  Sträng kyla blir helt enkelt den "perfekta stormen" som både riskerar att leda till elbrist och extrema elpriser - eller båda delarna. Det enda som fungerar precis som vanligt i stärng kyla är kärnkraften. Det borde vara svar nog på frågan om vi borde bygga ny kärnkraft eller inte. Eller kanske återstarta Ringhals 1?

Här en figur som visar de rörliga områdespriserna på el under året från 2018 och fram tills idag (källa Nord Pool). Den är uppdaterad 14/11, alltså för två veckor sedan. De senaste dagarnas ännu högre priser syns alltså inte i figuren.

Den som inte ser med oro på utvecklingen de senaste fyra åren är nog en aning naiv. Vi har alltså redan nu ett ansträngt läge - innan vintern knappt har börjat mer än i de norra delarna av landet. Vad gör vi om det blir sträng kyla i hela landet de kommande månaderna och all vindkraft står stilla  i hela Skandinavien och norra Europa, kärnkraften producerar mindre än de senaste åren till följd av stängda reaktorer, och vattenkraften i både Sverige och Norge går på sparlåga - samtidigt som resten av norra Europa behöver sin kolkraftsel själva? Man behöver inte vara domedagsprofet för att inse att det kan gå riktigt illa. 


 

 

Moderaterna säger nej till avskaffat grundlagsskydd för vissa söktjänster

21-11-25

Moderaternas riksdagsgrupp har beslutat att vi säger nej till att avskaffa grundlagsskyddet för vissa söktjänster (det som i praktiken gäller tjänster där man kan söka fram domar). 

Helt kort grundar vi vårt nej på den hårda kritiken mot utredningens förslag från tunga remissinstanser såsom JO, JK och flera domstolar. Regeringen har ändå valt att lägga fram lagförslaget i oförändrat skick. Från moderat sida tycker vi inte att man kan hantera en grundlagsändring på ett sådant sätt.

Moderaterna har från början och under hela beredningsprocessen varit tydliga mot regeringen och informerat om att vi med hänsyn till remisskritiken inte kommer stödja ett förslag motsvarande det som lades fram i utredningen. Vi beklagar att regeringen ändå lagt fram lagförslaget utan att lyssna på remissinstanserna och kommer att rösta nej till denna grundlagsändring. 
Detta är en fråga jag engagerat mig en hel del i genom åren och jag är glad att moderaterna står upp för vår grundlag när andra partier inte gör det.

Nedan hela vår reservation i detta ärende, först om utredningen, sedan om remissvaren och slutligen hanteringen av regeringens proposition:
 

1. SOU 2020:45 "Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten

I utredningen SOU 2020:45 "Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten” lämnades ett förslag rörande grundlagsskyddet för vissa söktjänster. Förslaget avsåg att begränsa skyddet för söktjänster som offentliggör personuppgifter om lagöverträdelser. Utredningen ansåg att det fanns ett behov av att inskränka grundlagsskyddet på det aktuella områdetatt stärka skyddet för den personliga integriteten och svara på den så kallade Lexbase-problematiken.

Utredningens förslag innebar att de befintliga delegationsbestämmelserna om s.k. känsliga personuppgifter skulle ändras på så sätt att personuppgifter om lagöverträdelser skulle läggas till i uppräkningen av de kategorier av personuppgifter som kan regleras genom vanlig lag.

2. Hård remisskritik mot förslaget i SOU 2020:45

Utredningens förslag remissbehandlades under förra hösten. En majoritet av de remissinstanser som yttrade sig över förslaget om grundlagsskyddet för vissa söktjänster motsatte sig detsamma. Bland annat riktade tunga juridiska remissinstanser som Justitiekanslern, Justitieombudsmannen och ett flertal domstolar hård kritik mot hur förslaget utformats. Synpunkterna avsåg bland annat att förslaget var oprecist och gav alltför stort utrymme för tolkning, vilket innebär att tillämpningen inte blir förutsebar och att den föreslagna begränsningen av grundlagsskyddet riskerar att bli mycket bredare än vad som avsetts. Konsekvensen blir, som Hovrätten över Skåne och Blekinge påpekade i sitt remissvar, att ”det överlämnas till stiftaren av vanlig lag och lagtillämparen att bestämma grundlagarnas tillämpningsområde”. Hovrätten över Skåne och Blekinge avstyrkte därför förslaget, Även Justitiekanslern angav i sitt remissvar att förslaget ”inte är godtagbart” då det inte går att dra slutsatsen att de integritetsskyddsintressen som den föreslagna regleringen syftar till att tillgodose väger tyngre än de negativa konsekvenserna för yttrandefriheten. Justitieombudsmannen ville inte heller tillstyrka förslaget på grund av de negativa konsekvenserna för yttrandefriheten. Tung kritik koäven från mediabolag och journalister. Såväl Sveriges Television, Sveriges Radio, Tidningsutgivarna avstyrkte förslaget.

3. Proposition 2021/22:59 Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten

Förslaget som regeringen nu lägger fram i aktuell proposition ligger i linje med utredningens förslag som mött mycket stark remisskritikSkulle regeringens förslag röstas igenom i riksdagen riskerar det att skapa en bred och oprecis möjlighet att göra inskränkningar i grundlagsskyddet genom vanlig lag. Grundlagsskyddet riskerar därmed sättas ur spel.

Enligt Moderaterna är det problematiskt att regeringen lägger fram ett förslag som mött så starkt motstånd i remissförfarandet. Vi menar attäven i grunden välutredda förslag inte bör tas vidare när så omfattande remisskritik föreligger, det gäller inte minst på området för tryck- och yttrandefrihet.

Vår uppfattning grundar sig alltså på remissinstansernas synpunkter. Vi anser att remissynpunkterna är sådana att detta förslag inte bör genomföras i sin nuvarande form, även om det kan finnas skäl till en reglering på området av olika skäl. Det handlar både om att hitta en lämplig avvägning mellan yttrandefriheten och intresset för dömda att återgå till ett liv efter verkställighet men också om EU-rättsliga skäl 

Remissynpunkterna visar på utmaningarna och det svåra i att hitta ett väl avvägt förslag på aktuellt område. Dock framgår av remissammanställningen att det finns alternativa förslag för att hitta en träffsäker reglering på området som skulle kunna träffa den situation och den problematik som finns kring vissa databaser och som även Europadomstolen lyft och haft synpunkter på.

Moderaterna har från början och under hela beredningsprocessen varit transparenta och informerat regeringen att vi med hänsyn till remisskritiken inte kommer stödja ett förslag motsvarande det som lades fram i utredningen. Vi beklagar att regeringen inte hörsammat moderaternas inställning i frågan och inte heller vidtagit några åtgärder för att tillmötesgå den allvarliga remisskritiken. Regeringen skulle bland annat kunna ha tagit initiativ till en annan reglering där den kritik som remissinstanserna riktat mot förslaget fångats upp. 

Vi anser i och för sig att det kan anföras såväl sakliga som EU-rättsliga skäl för en reglering som skulle innebära ett begränsat grundlagsskydd i vissa situationer, men inte i den form som regeringen nu presenterat och inte med den remisskritik som förevarit.

Mot bakgrund av ovanstående anser Moderaterna att riksdagen bör avslå propositionen såvitt avser grundlagsskyddet för vissa söktjänster. 

Mitt anförande i gårdagens debatt om höständringsbudgeten

2021-11-25

I går hölls dels den stora budgetdebatten om budgeten för kommande år (där M-KD-SD-budgeten sedan vann vid omröstningen), dels en efterföljande debatt om den så kallade höständringsbudgeten. Den sistnämnda innehåller de förändringar regeringen vill göra för innevarande år för att korrigera politiken eller bara få årets budget att gå ihop med plus och minus. Normalt är det mest tekniska mindre förändringar, men årets höständringsbudget var mer omfattande, bland annat till följd av kostnader för pandemin riksdagen fattat beslut om tidigare. Men det fanns också en mycket stor post på 9 miljarder extra i kostnader som avser den svenska EU-avgiften. Jag kommenterade det här den 29 oktober.

Jag ansvarade för denna budgetdebatt för moderaternas räkning. Utöver den stora kostnadsökningen för EU-avgiften använde jag en del av tiden åt att konstatera att regeringen misslyckats med så många saker att ingen höständringsbudget i världen kan justera detta, samt påpekade att nuvarande s-partiledaren Magdalena Andersson är en av dem som bär huvudansvaret för regeringen Löfvens misslyckanden. Den som läste min debattartikel i Borås Tidning häromdagen känner igen mycket därifrån. Nedan följer hela mitt inlägg från riksdagens videoupptagning (klicka på bilden och sedan på mitt namn). 

 

Riksdagen röstade igenom vår budget - och statsministern avgick

2021-11-24

Det blev en historisk dag i Sveriges Riksdag idag. Först röstade vi om statsminister, och Magdalena Andersson lyckades passera nålsögat med en rösts marginal. 174 ledamöter röstade nej, det krävdes 175 för att stoppa henne. Hon kunde tillträda tack vare passivt stöd från V och C.

Därefter hade vi den långa budgetdebatten där M, KD och SD:s framförhandlade budgetalternativ stod som huvudförslag. Det är första gången i den moderna politiska historien som en oppositionsbudget varit huvudförslag från finansutskottet. Vi vann också voteringen och  Sverige styrs nu med vår budget kommande år. Det betyder att vi gjort förbättringar på över 20 miljarder jämfört med regeringens budgetproposition. 

Bland våra ompriopriteringar märks särskilt mer pengar till polis och rättsväsende, mer pengar till sjukvården och skolan, sänkt skatt för löntagare och pensionärer, höjda bostadstillägg till pensionärer med låg inkomst, sänkt drivmedelsskatt och mer pengar till elektrifiering av fordonsflottan.

Sedan kom så beskedet att Miljöpartiet lämnar regeringen. Saknade av få skulle jag gissa. Och sedan avgick den nyvalde statsministern Magdalena Andersson efter bara sju timmar på posten. En politisk dag som går till historien.

Jag skildrade dagen i några tvitterinlägg:


  


     


    

Samma gamla S-politik oavsett partiledare

2021-11-23

Skriver i Borås Tidning idag.
 Äldre inlägg hittar du i arkivet. Klicka på rutan längst upp till höger!