Välkommen till Jan Ericsons hemsida och blogg!
Jag är Moderat riksdagsledamot för Sjuhärad (V. Götalands Läns Södra) sedan 2006.Min vision som politiker är att människor måste få bestämma mer över sitt eget liv. Människan måste sättas före systemen, individen före kollektivet. Alla människor måste tillåtas växa efter förmåga. Politiker behöver inte reglera och styra allt.

Jag är jurist med erfarenhet från bankvärlden. Är politiskt aktiv sedan 1998. Åren 2002 till 2006 var jag gruppledare för moderaterna och för den styrande majoriteten i Marks kommun. I valet 2006 valdes jag in i Sveriges Riksdag och fick förnyat förtroende 2010 och 2014. Jag är idag ledamot av Finansutskottet. Tidigare mandatperioder har jag varit aktiv i Arbetsmarknadsutskottet, Socialförsäkringsutskottet och Utbildningsutskottet.

Företagande, arbete och utbildning är centrala frågor för mig - det skapar alla resurser till välfärden. I övrigt ogillar jag all slags kvotering, är övertygad om att man kan förena hjärta och hjärna i migrationspolitiken, vill stärka rättssamhället och ha ordning och reda i statens finanser. Jag brinner för miljöfrågor men tar avstånd från extrem "klimatpolitik". Du hittar det mesta om mig och mitt riksdagsarbete via länkarna överst på sidan. På bloggen kommenterar jag rikspolitiken, riksdagsarbetet och en hel del annat.


I bloggarkivet hittar du alla äldre blogginlägg samlade månadsvis samt efter ämnesområden.
Totalt 7.721 inlägg på bloggen sedan starten februari 2006. (uppdaterat den 24/7 2017)
Den svenska statsskulden

2017-09-25

Jag märker ofta att det finns många missförstånd kring den svenska statsskulden. Inte minst blandar många ihop skulden i kronor och det internationellt oftast använda måttet statsskuld i andel av BNP som mer speglar skuldens betydelse i förhållande till ett lands totala ekonomi. Båda måtten är givetvis intressanta, men man måste veta vad man talar om.

En annan sak är att det i statsskulden finns poster som direkt kan kvittas mot statliga fordringar. Tex när Sverige lånar upp pengar för att låna ut dem till världsbanken (IMF) eller till andra stater, eller när man stärker Riksbankens valutareserv. De lån som på detta sätt används för vidareutlåning eller där de lånade pengarna finns kvar som valutareserv eller på konton brukar man inte räkna med i den "riktiga" statsskulden eftersom pengarna inte förbrukas utan finns kvar.

Nedan två figurer från Riksgäldskontoret. Först statsskulden i kronor, och sedan statsskulden i andel an BNP. Blå kurva visar total statsskuld, grå kurva visar statsskulden utan de poster jag nämnde ovan, alltså motfordringar eller tillgångar som finns kvar hos tex Riksbanken.Statsskulden i kronor minskade under Alliansens regeringsår, när man tittar på den mest korrekta grå kurvan. Den lägsta uppmätta skulden sedan 1993 var 2008. Dagens faktiska skuld i kronor är högre. Finansministerns påstående att statsskulden är den lägsta sedan 1970-talet stämmer definitivt inte när man tittar på den faktiska skulden i kronor.När det gäller statsskulden i procent av BNP ser bilden annorlunda ut. När Alliansen tillträdde låg den runt 40% av BNP. När vi lämnade regeringsmakten hade den minskat till ca 28% av BNP, och idag är den ca 24% av BNP. Och det är faktiskt den lägsta nivån sedan slutet av 1970-talet.

Att statsskulden i procent av BNP sjunker när BNP ökar under en högkonjunktur är ganska naturligt. Lånebehovet minskar när skatteintäkterna ökar i högkonjunktur, och ju högre BNP blir desto mindre blir ju skulden i procent av BNP. Motsatsen gäller i lågkonjunktur. Om BNP minskar och skatteintäkterna samtidigt rasar ökar skulden normalt kraftigt i andel av BNP.

Under Alliansens regeringstid genomgick Sverige två djupa globala finanskriser. Trots detta lyckades Alliansen sänka statsskulden, både i faktiska kronor och i procent av BNP. Det är faktiskt en bedrift som väckte respekt i omvärlden.

Utvecklingen under dagens regering är mindre imponerande. Visserligen fortsätter statsskulden att minska, men så stark som världsekonomin är nu borde minskningarna varit betydligt större. Det är nu vi lägger grunden för att klara nästa lågkonjunktur.

Förbundsråd med västsvenska moderater

2017-09-23I dag samlades västsvenska moderater i Göteborg för att ta ställning till alla de politiska förslag som kommer att behandlas av vår stora moderata partistämma i mitten av oktober. Det blev många och bra diskussioner om politik inom alla områden, och i allt väsentligt ställer vi oss bakom partistyrelsens förslag, dock med en del ändringar och tillägg. Det känns som om vi ska kunna få en bra partistämma där vi tar beslut om en riktigt bra politik att gå till val på.

Vi behöver effektivare granskning av Public Service

2017-09-22

Min moderate riksdagskollega Olof Lavesson, som sitter i Public Service-utredningen tillsammans med mig, pressade i går ansvarig minister, Alice Bah Kunke, om en effektivare granskning av Public Service (alltså SVT, SR och UR). Tyvärr har regeringen i sina tilläggsdirektiv som kom i slutet av sommaren förbjudit (!) Public Service-utredningen att ens titta på detta med granskning, vilket vi från moderat sida tycker är helt orimligt.

Public Service-utredningen lämnar sitt första delbetänkande, det om avgiftsmodellen, den 16 oktober. Detta är dock ett tekniskt förslag kring en framtida avgiftsmodell och inte ett lagförslag. Från moderat sida vill vi se helheten i förslagen från regeringen kring Public Service innan vi i riksdagen tar beslut om enskilda delar (som exempelvis avgiftsmodellen). För egen del vill jag, precis som Olof Lavesson, bland annat se en betydligt tuffare granskning än idag, med ett tydligt sanktionssystem om man bryter mot reglerna om exempelvis opartiskhet och saklighet. Det är tyvärr alltför uppenbart att det ofta sker brott mot dessa regler.

Klicka på denna länk och starta sedan filmen (som börjar när Ylva Johansson lämnar talarstolen för att lämna plats för nästa debatt) och lyssna på Olofs två inlägg och ministerns svar. Det sista svaret från ministern, att hänvisa till en kommande grundlagsutredning, är lite av "goddag yxskaft" med tanke på att Olof alldeles innan konstaterat just att detta INTE är en grundlagsfråga...

Sverige lyckas sämre med arbetslösheten än EU-genomsnittet

2017-09-22SVT visar i en granskning av statistik från Eurostat att Sverige lycats betydligt sämre än EU-genomsnittet när det gäller att minska arbetslösheten. Regeringens mål är att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet. Men arbetslösheten har sjunkit mer bland EU-länderna än i Sverige under den här mandatperioden.

I Eurostats statistik över arbetslösheten, där man jämför EU-länderna med varandra, kan man se att arbetslösheten bland EU-länderna sjunkit från 10,1 till 7,7 procent sedan början av den här mandatperioden. Samtidigt har arbetslösheten i Sverige sjunkit med från 7,8 till 6,8 procent. I jämförelse har nästan en fjärdedel av arbetslösheten inom EU som helhet försvunnit, men i Sverige handlar det bara om en åttondel. I Tyskland har arbetslösheten sjunkit från 5 till 3,7 procent sedan 2014.

När Alliansen lämnade över regeringsmakten låg vi på en tolfte plats i EU när det gäller listan över lägst arbetslöshet, och arbetslösheten låg hela 2,3 procentenheter under EU-genomsnittet. I dag har Sverige halkat ned till en femtondeplats och vår arbetslöshet är nu inte ens en procentenhet lägre än EU-genomsnittet.

Alliansen lotsade Sverige genom den djupaste globala krisen sedan 1930-talet. Och gjorde det på ett sätt som väckte respekt och beundran i omvärlden. Vi klarade statsfinanserna och minskade statsskulden, och arbetslösheten höll sig trots allt inom hanterbara nivåer, betydligt lägre än genomsnittet i EU. Dagens regering åker däremot räkmacka under en stark global högkonjunktur, men lyckas sämre med jobben än omvärlden. Inte särskilt imponerande.

Är kraftigt höjda barnbidrag verkligen rätt prioritering?

2017-09-21

Regeringens föreslagna höjning av barnbidraget beskrivs som en satsning på de mest behövande. Men är det verkligen så? Barnfamiljer är faktiskt inte generellt någon speciellt utsatt grupp, snarare tvärtom. Många lever ett gott ekonomiskt liv och behöver inte barnbidraget för att ekonomin ska gå runt. Samtidigt måste alla bidra till att genom sina skatter finansiera barnbidraget, alltså även de med låga inkomster. Resultatet blir, om man ställer det på sin spets, att ensamstående barnlösa låginkomsttagare måste bekosta höjt barnbidrag till familjer med mångmiljoninkomster. Det borde rimligen anses vara en orimlig fördelningspolitik för alla politiker, från höger till vänster. Vill man stödja barnfamiljer med svag ekonomi vore riktade bidrag mer effektivt.

Redan idag är barnbidragen oerhört generösa. Kostnaden för statskassan är idag ca 25 miljarder kronor, redan före den aviserade höjningen. Så här ser barnbidraget ut idag. Dessa belopp har gällt sedan Alliansen förbättrade flerbarnstillägget 1 oktober 2010:För de flesta har barnbidraget inga marginaleffekter, eftersom övriga inkomster inte påverkas och bidraget är skattefritt. Därför brukar barnbidraget anses vara en av de bästa formerna av bidrag rent samhällsekonomiskt, eftersom det sällan påverkar arbetskraftsutbudet.

Det finns dock situationer där arbetskraftsutbudet sannolikt påverkas. Enligt SCB fanns det redan 2011 över 1.000 svenska familjer med fler än sju barn. Hur många som hade 5-6 barn kan jag inte få fram, men det borde vara betydligt fler. Och i takt med att Sverige tagit emot allt fler nyanlända kan man på goda grunder anta att antalet familjer med många barn ökat betydligt. För en familj med 5-6 barn innebär ett barnbidrag redan idag ett så pass stort tillskott att det kan ge incitament för den ene föräldern att avstå från arbete. Särskilt om man lägger till kostnaderna för att erbjuda detta antal barn barnomsorg. När nu barnbidraget höjs ytterligare, med hela 20% (!) förstärks givetvis denna sannolika effekt.

Om man vill höja barnbidraget borde man samtidigt kunna diskutera att reducera eller avskaffa flerbarnstillägget - det är inte alls dyrare per barn att ha två eller tre barn än ett, snarare tvärtom. Dessutom är det högst frivilligt att skaffa många barn. Det vore inte heller orimligt att inkomstpröva barnbidraget. Det är för övrigt intressant att man i Danmark nu planerar att sänka barnbidraget från och med barn nummer tre. Vad jag förstår just av rena integrationsskäl.

Även om jag knappast tror att moderaterna kommer kommer att sätta sig emot en höjning av barnbidraget hade jag personligen hellre sett att regeringen använt det ekonomiska utrymmet som barnbidragshöjningen kräver för att i stället sänka skatten. Moderaterna kommer sannolikt att föreslå både och i sin budgetmotion, både höjt barnbidrag och sänkt skatt. (Varför anser för övrigt vänstersidan i svensk politik att moderaternas tidigare förslag om 500 kronor i skattesänkning för en barnfamilj är dålig politik medan höjt barnbidrag med 200 kronor är bra politik?)

Moderaterna har ju dessutom tidigare presenterat ett förslag till bidragstak som innebär att ingen kan få mer i samlade bidrag än 75% av lägsta nettolön för arbete. Jag tycker man skulle kunna överväga att även lägga in barnbidraget under detta tak. Om vi gjorde det skulle en del av de alltför orimliga effekterna kunna motverkas.

Barnbidraget har alltför länge varit en helig ko i svensk politik. Men ett bidrag som kostar skattebetalarna över 25 miljarder per år kan inte vara undantaget från all politisk debatt mellan ansvarstagande politiker.

Regeringens budgetproposition är oansvarig

2017-09-20

Regeringen gömmer sig bakom högkonjunkturen för att slippa ta tag i de stora jobbiga framtidsfrågorna, och högkonjunkturen döljer också regeringens misslyckanden på flera områden. I dag döljer högkonjunkturen även de stora underliggande problemen med en åldrande befolkning och ett allt mer tudelat samhälle med stora utanförskapsområden. Regeringen vägrar se problemen och har inga förslag om att göra något åt det. Regeringen agerar som om det alltid kommer att vara högkonjunktur och genomför en utgiftsexplosion som driver upp kostnadsnivåerna i statsbudgeten till nivåer som blir svåra att hantera när konjunkturen vänder ned. Att gasa på, trots att högkonjunkturen är stark, är riskabelt för Sverige och förstärker obalanserna i ekonomin. Det är den allvarligaste kritiken mot den budget man presenterade idag.

Ulf Kristersson konstaterade i budgetdebatten att regeringen rustar sig själv inför ett valår, men man rustar inte Sverige. Det är en bra sammanfattning. Regeringspartierna försöker helt enkelt köpa väljarnas röster med deras egna skattepengar. Notan kommer nästa lågkonjunktur.

Regeringens budgetförslag saknar som sagt genomgripande reformer. Det finns inte ens en seriös analys av Sveriges grundläggande problem. Samtidigt driver regeringen en politik som bestraffar flit, sparande och förkovran. I stället lägger de pengar på bidrag, särintressen och ineffektiv symbolpolitik. Det finns ingenting i budgeten om hur jobben ska bli fler, hur utanförskapet ska brytas eller hur decennier av misslyckad integration ska vändas till sammanhållning.

Sverige behöver göra precis tvärtom: fokusera på reformer som tar tag i svåra problem. Statens kärnfunktioner, polisen och försvaret, ska vara starka. Arbetslinjen och entreprenörer ska värnas och integrationen förbättras genom att krav på att helt enkelt bara göra rätt för sig. Man borde inte minst lägga kraft på att få de lågutbildade och nyanlända i egen försörjning. Om vi inte lyckas med det nu under högkonjunktur, vad kommer då att hända i nästa lågkonjunktur?

Sammanfattningsvis:
* Regeringen gasar när högkonjunkturen är stark. Detta riskerar överhettning som jag skrev om i tidigare blogginlägg. Sverige har även historiskt små överskott jämför med tidigare högkonjunkturer.
* Mycket liten del av reformutrymmet läggs på jobb och företagande
* Traineejobben påstods i valrörelsen 2014 vara regeringens viktigaste arbetsmarknadsåtgärd. Det blev bara ett drygt 50-tal jobb i hela landet till en kostnad av 11 miljoner per jobb. Nu avvecklar regeringen reformen.
* Under mandatperioden höjs skatten med 60 miljarder kronor, varav 88 % slår mot jobb, tillväxt och sparande.
* Regeringen når inte sitt eget arbetslöshetsmål, Sverige har under mandatperioden tvärtom sjunkit från plats 12 till plats 15 inom EU. Andra länder har helt enkelt utnyttjat högkonjunkturens positiva effekter klokare än Sverige.
* Regeringen slösar bort högkonjunkturen genom att sprätta ut pengar till allt och alla i stället för att ta tag i de underliggande samhällsproblemen.

Moderaterna menar att i stället för ökade bidrag och subventioner borde högkonjunkturen användas till att stärka de offentliga finanserna och samla i ladorna inför nästa lågkinjunktur, genomföra reformer för integration, tillväxt och arbetsmarknad samt bostadspolitiska reformer. Vi måste också ha tydligare fokus på välfärds- och trygghetsreformer, exempelvis sjukvård, polis, och försvar. Moderaterna återkommer inom kort med sitt budgetalternativ.

Budgetdebatt

2017-09-20Idag på eftermiddagen hålls riksdagsdebatt med anledning av regeringens budgetproposition. Här Ulf Kristersson, moderaternas ekonomiskpolitiske talesperson och sannolikt blivande partiledare, i djup koncentration före sitt anförande. Till höger Ulf i replikduell med finansminister Magdalena Andersson (S).

Kraftfulla varningar för hotande överhettning i svensk ekonomi

2017-09-20

I går hade Finansutskottet besök av två inbjudna experter som gav sin syn på svensk ekonomi och riksbankens räntepolitik. Det var Per Krusell, professor på Stockholms Universitet och Annika Winsth, chefsekonom på Nordea.

Annika Winsth förde ett bredare resonemang om svensk ekonomi och vårt beroende av omvärlden. Hon inledde med att säga till det samlade finansutskottet att "det går bra för Sverige nu, men det är inte er förtjänst!". Sedan visade hon denna bild:Vi ser hur det idag råder en stark tillväxt i de flesta länder i världen. Det är Mongoliet, Vitryssland, Syrien, Venezuela och några få andra länder i världen som inte har en stark ekonomisk tillväxt. Sverige ligger ungefär i mitten och i linje med större delen av Europa och USA. Den starkaste tillväxten hittar vi i Asien och i delar av Afrika. När den globala ekonomin går starkt tickar exportinkomsterna in, och skatteintäkterna ökar kraftigt. Samtidigt varnade Annika Winsth för att när konjunkturen vänder nedåt blir utvecklingen exakt den motsatta, då faller skatteintäkterna dramatiskt. Om man inte förberett sig för detta kommer nästa lågkonjunktur att slå mycket hårt.

Hennes nästa bild var ännu mera talande. Den visar hur det svenska byggandet ökat kraftigt under många år nu, och att byggmarknaden är överhettad. Detta eldas under av mycket stora statliga byggsubventioner och extremt låga räntor. Annika Winsth menade att dagens räntepolitik från Riksbanken är farlig, det ensidiga fokuset på att få upp inflationen är enligt henne fel eftersom de låga räntorna riskerar att leda till att vi bygger för mycket dyra bostäder som ingen kommer att ha råd att bo i. Regeringens bostadssubventioner förvärrar saken.Om man har detta i bakhuvudet blir regeringens utgiftsexplosion och bidragshöjningar i årets budget ännu mer oroväckande. Man lägger helt enkelt en valbudget där man försöker köpa svenska folkets röster med deras egna skattepengar. Men när man ökar utgifterna i bidragssystemen bygger man upp en högre löpande kostnadsnivå som man sedan måste finansiera i nästa lågkonjunktur. Då kommer notan när man tvingas skära ned i bidragen och samtidigt höja skatten. Just nu eldar regeringen på en högkonjunktur som redan står på gränsen till överhettning. Det var exakt så man gjorde under 1980-talet, vilket ledde fram till den allvarliga kris som Sverige drabbades av i början av 1990-talet. Man skapar nu stora obalanser i ekonomin när man använder tillfälliga stora skatteintäkter i högkonjunktur för att öka utgifter som sedan ligger kvar nästa lågkonjunktur. Samtidigt ser man inte de stora samhällsproblemen som exempelvis integrationen och det växande utanförskapet i vissa områden. Regeringen slösar helt enkelt bort högkonjunkturen i stället för att använda den klokt.

Min röst för misstroendeförklaring mot försvarsminister Hultqvist

2017-09-19Här lägger jag min röst för ett misstroende mot försvarsminister Peter Hultqvist (S). Omröstningen slutade dock med att Hultqvist fick riksdagens stöd. 135 röstade för ett misstroende, medan 137 var emot. Resten avstod. Det krävts minst 175 röster för ett uttalat misstroende.

Alla moderater röstade för partilinjen. Vårt yrkande fick också stöd från KD, SD och en Liberal (Allan Widman, försvarspolitisk talesperson för Liberalerna). Men eftersom C och alla utom en från L backat i frågan har Hultqvist fortsatt riksdagens stöd och kan sitta kvar som försvarsminister.

De moderata argumenten för ett rösta för ett misstroende var följande:

* Hultqvist förvissade sig inte om att statsministern var informerad om de allvarliga säkerhetsriskerna kring Transportstyrelsens läcka, trots att Hultqvist är huvudansvarig minister för dessa frågor.
* Tjänstemännen på Försvarsdepartementet informerade inte försvarsministern om de allvarliga säkerhetsriskerna förrän tre veckor efter att de fått informationen. Hultqvist har ansvaret för att ha ordning på sitt eget departement.
* Försvarsministern informerade inte statsministern om de åtgärder försvarsmakten och underrättelsetjänsten vidtog för att åtgärda säkerhetsläckan.
* Regeringen svarar inför riksdagen, men trots detta avstod försvarsministern från att informera riksdagen. Hade vi fått veta om inte media börjat gräva i saken?

Ingen av dessa punkter har förändrats överhuvudtaget sedan i somras. Att statsministerns sekreterare på andra vägar verkar ha fått information gör ju inte att Hultqvists passivitet förändrats det minsta. Han är exakt lika klandervärd för det han inte gjort. När C och L påstår att förutsättningarna för ett misstroende förändrats har de helt enkelt fel. Det har inte hänt det allra lilla minsta som minskat Hultqvists ansvar. Det är också intressant att Liberalernas försvarspolitiske talesperson och ordförande i riksdagens försvarsutskott, Allan Widman delar moderaternas bedömning i frågan, i strid mot sitt eget parti.

Havsnivåmätning och meteorologiska data

2017-09-18I Onsala mäter man havsnivån regelbundet med fysiska instrument i vattnet. Samtidigt medverkar man i havsnivåmätning via satelleit (vilket jag redan visste från mitt besök på Svalbard 2008). För att kunna fixera havsnivåerna mot något "stabilt" använder man svarta hål i universum som "fixpunkter". På detta sätt kan man mäta havsnivåer isolerat, utan att behöva relatera det till den omgivande landmassan som ju både kan stiga och sjunka, alldeles oberoende av havsnivån.

På bilden ovan syns havsnivåförändringarna från år 1900 och framåt (uppgifter före år 1900 saknas), med förstoring av de senaste 15 åren. Man ser inget dramatiskt alls i figuren, dvs havet stiger i samma takt som det enligt observationerna har gjort i minst 110 år. Frågan är hur det kommer att se ut i framtiden - vilket man säkrast kan följa med hjälp av just satellitmätning. Datormodellerna talar om kraftiga höjningar (lila fältet), men hittills har inte verkligheten bekräftat att modellerna är korrekta.Här får vi en föredragning om hur RUAG Space bygger delar till en ny satellit som ska ersätta dagens två europeiska meteorologiska satelliter när de tjänat ut om några år. Idag bygger drygt hälften av väderprognoserna på satellitdata. Just väderdata och klimatdata är två viktiga områden för dagens rymdteknik.

Heldag i Västsverige med Riksdagens rymdnätverk

2017-09-18

I dag har jag tillbringat dagen på hemmaplan med ett antal medlemmar i Riksdagens rymdnätverk. Först besökte vi Onsala Rymdobservatorium i Råö utanför Kungsbacka, och därefter RUAG Space i Kallebäck i Göteborg.

Västsverige är Sveriges rymdcentrum. Hälften av alla anställda inom rymdindustrin finns här, och de står för två tredjedelar av omsättningen. Viktiga praktiska kommersiella tillämpningar är GPS-teknik, telekommunikation, meteorologi, klimatforskning och övervakningstjänster via satellit.Onsala rymdobservatorium (eng. Onsala Space Observatory, OSO), drivs av Chalmers Tekniska Högskola och är den svenska nationella anläggningen för radioastronomi och förser forskare med utrustning för att studera jorden och resten av universum. Man har ett antal olika antenner och radioteleskop, och deltar i internationella projekt. Vi fick bland annat lära oss mer om hur man sammanlänkar ett stort antal teleskop över hela världen till ett nätverk för att kunne se maximalt ut i rymden. Och att man registrerat oförklarliga pulsljud från avlägsna galaxer.

Ovan tv de två nya radioteleskopen som är av samma typ som de som finns i Ny Ålesund på Svalbard som jag besökte 2008.

Här är vi allihop under det stora radioteleskopet.RUAG Space (Fd Saab Ericsson Space) är Sveriges största företag i rymdbranschen, och har sitt huvudkontor i Kallebäck i Göteborg. Man bygger bland annat antenner, mikrovågsutrustning och datorsystem till satelliter och raketer. Omsättningen hos RUAG växer stadigt och stora delar av detta är rent kommersiell verksamhet. Resten är i huvudsak uppdrag för Europeiska rymdorganisationen ESA. Nedan th exempel på datorenheter till en satellit. Försäljningspriset för en enhet kan ligga runt en miljon kronor.Efter rundvandring på RUAG fick vi föredragningar av såväl ett par underleverantörer till RUAG som från en professor på Chalmers som berättade mer om Chalmers roll i det västsvenska rymdklustret.

I övrigt kan man konstatera att Sveriges andel av den internationella rymdverksamheten är betydligt större än vad som skulle motsvara vår storlek, och svenska forskare och svenska rymdprodukter har gott rykte i omvärlden. Och eftersom rymdverksamhet är en snabbväxande kommersiell framtidsbransch finns det goda framtida affärsmöjligheter för svenska företag. Samtidigt arbetar Esrange utanför Kiruna med planer för att i framtiden kanske kunna genomföra satellituppskjutningar även i Sverige. Idag sker de flesta europeiska raket- och satellituppskjutningar i Franska Guayana i Sydamerika.

Varför godkänner Sverige månggifte?

2017-09-17

De senaste dagarna har det uppmärksammats på sociala medier att Nacka kommun köpt in bostadsrätter som bostad till nyanlända. Detta är inget unikt för Nacka - i många kommuner som tvingas ta emot nyanlända saknas lediga bostäder, och en av kommunernas sista möjliga åtgärder är att köpa in bostadsrätter. Vad ska man göra annars? I en kommun som Nacka med ständigt stigande bostadspriser behöver det inte i sig vara en dålig affär, eftersom kommunen fortsätter äga bostadsrätterna och i en framtid sannolikt kan sälja dem med vinst. Men det finns såklart en massa andra frågetecken kring detta. Bland annat att kommuner på detta sätt kan driva upp priserna på bostäder, samt att det binder stora summor av kommunernas kapital.

Det unika i den aktuella diskussionen om Nacka är att tre inköpta bostadsrätter bebos av tre olika fruar till samme man, och att dessa tillsammans har 16 barn som ska försörjas av de svenska skattebetalarna. Om de tre fruarna och barnen kommit som asylsökande eller i efterhand som anhöriginvandrare framgår inte. Om de kommit som asylsökande blir ju kostnaden lika stor alldeles oavsett om det handlar om månggifte eller inte, alla nyanlända måste såklart ha tak över huvudet om de beviljas uppehållstillstånd. Men om de tre fruarna och de 16 barnen inte tagit sig den långa vägen från Irak till Sverige som flyktingar och asylsökande, utan kommit i efterhand som anhöriginvandrare kommer saken i ett annat läge. Då blir det såklart tre gånger högre kostnad att låta en man ta hit tre fruar och alla deras barn som "anhöriga". Helt orimligt. Man kan å andra sidan konstatera att med de nya kraven på strikt försörjningsansvar som villkor för anhöriginvandring kommer "problemet" att lösa sig själv. Ingen man lär ju klara av att försörja tre fruar och 16 barn. Och då kan han inte heller ta hit dem enligt reglerna för anhöriginvandring.

Min tidigare riksdagskollega och numera kommunstyrelsens ordförande i Nacka, Mats Gerdau (M), förklarar på Facebook (som svar till SD i Nacka som angripit Gerdau på sin Facebooksida) kommunens situation och varför man gör som man gör. Viktig läsning för alla som - med rätta - är upprörda. Kommunen har helt enkelt inte mycket val.
När det gäller just frågan om månggifte strider det mot grundlagens krav på jämställdhet mellan könen och är främmande för den svenska rättsordningen. Ändå har svenska myndigheter i praktiken godkänt hundratals fall av månggifte. Det säger Göran Lind, professor i civilrätt vid Örebro universitet. Han har skrivit en artikel med titeln ”Utmaningar inom familjerätten” i den jubileumsbok som gavs ut i samband Svensk Juristtidnings 100-årsjubileum. Enligt Göran Lind erkänner svensk lag i praktiken månggifte som skett i andra länder om det har ingåtts enligt det landets lagar och makarna saknade anknytning till Sverige då. Detta innebär att det i Sverige i dag finns hundratals polygama äktenskap - alltså fall av månggifte - som erkänts och registrerats hos Skatteverket.

Göran Lind menar att detta kan skapa stora tillämpningsproblem om exempelvis en irakisk man med tre hustrur avlider. Ska alla tre ha giftorätt i boet? Ska de dela på den hälft som en mo­no­gam änka får eller ska dödsboet delas på annat sätt? Och ska barnen betraktas som gemensamma barn eller särkullbarn? I dessa frågor finns enligt Lind ingen vägledning i svensk lagstiftning utan det blir upp till domstolarna att fatta beslut. Och domstolarna borde enligt Lind säga nej till att erkänna utländska polygama äktenskap. Enligt Göran Lind strider månggifte dessutom mot svensk rättsuppfattning.

Trots detta kan man konstatera att den svenska sk "feministiska regeringen" inte gör något alls för att stoppa erkännandet av månggifte. Min egen bestämda uppfattning är att i inga sammanhang överhuvudtaget ska månggifte accepteras. Då bör rimligen det först ingångna äktenskapet vara det som gäller juridiskt och de andra relationerna får anses vara utanför äktenskapet med de juridiska följder detta får vid arv, bodelning mm. Och en man ska såklart omöjligen kunna ta hit tre fruar och alla deras barn som "anhöriga". Det borde såklart bara gå att ta hit en fru.

Jag kommer i en av mina riksdagsmotioner i höst att kräva en förändring av synen på såväl månggifte som barnäktenskap, där båda dessa saker uttryckligen förbjuds i lag och inte accepteras av Sverige oavsett var i världen äktenskapen ingåtts. Det är dags för tydlighet. I Sverige gäller svensk lag. Alltid och undantagslöst.

Kommenterade frågan om misstroende i Radio Sjuhärad i morse

2017-09-15Mer pengar garanterar inte bättre välfärd

2017-09-15

Tidningen Dagens Samhälle har i sitt senaste nummer ett reportage där man granskar äldreomsorgen i de svenska kommunerna. Man konstaterar att somliga kommuner lägger 30–40 procent mer pengar på sin äldreomsorg än vad man kan förvänta sig utifrån befolkningens sammansättning. Hos andra ligger kostnaden långt lägre än den förväntade. Men man finner ingen direkt koppling mellan kvalitet och kostnad. I den mån det finns någon skillnad alls är det enligt tabellerna nedan snarare så att de äldre ("brukarna") överlag är mer nöjda i de kommuner som har lägre kostnad.

Enligt reportaget gäller samma sak när man isolerat jämför ersättningsbeloppen i LOV (lagen om valfrihet) i hemtjänsten och jämfört med brukarnöjdhet. Det finns inga direkta samband mellan låga/höga kostnader och upplevd kvalitet i vare sig äldreomsorgen eller hemtjänsten.

Den enda slutsatsen man kan dra är att det inte går att lösa välfärdens kvalitetsproblem bara genom att pytsa ut miljard efter miljard till kommuner och landsting. Att ösa skattebetalarnas pengar i svarta hål löser inga problem.

Detsamma verkar för övrigt även gälla kvalitetsbrister hos myndigheter. Arbetsförmedlingen har exempelvis fått enormt mycket mer pengar de senaste 10 åren, både av Alliansen och nuvarande regering, men såväl resultaten som nöjdheten hos arbetssökande och företag ligger ändå kvar på en låg nivå.

Ska man öka kvalitén i välfärden måste man arbeta på nya sätt, driva en effektivare verksamhet och ha fokus på rätt saker. Vi vet att en mångfald av utövare är ett sätt att driva verksamheter framåt och utveckla arbetsmetoder. Privata välfärdsföretag driver ofta verksamheten billigare och har ofta mer nöjda kunder/brukare än offentligt driven verksamhet. Det gäller såväl skolor som sjukhus och äldreboenden. Därför vore regeringens förslag om vinstbegränsning i välfärdsföretag direkt negativ om man menar allvar med att öka kvaliteten i välfärden. Detta måste vi bli ännu tydligare med i debatten från moderat sida. Det viktiga är inte att begränsa välfärdsföretagens vinst, det viktiga är att ställa höga kvalitetskrav på såväl privat som offentligt bedriven välfärd.

En annan reflektion är att det rimligen finns en viss potential i kommuner med höga kostnader att sänka dessa och kanske kunna göra annat med pengarna, alternativt sänka skatten. I artikeln konstateras det att det inte alltid går att sänka kostnader till nivån hos kommunerna med lägst kostnad. Så kan det säkert vara. Men genom att lära av varandra kan man rimligen i vart fall minska skillnaderna.Källa: Dagens Samhälle

Moderaterna står vid sitt ord

2017-09-14

I dag har den moderata riksdagsgruppen tagit två viktiga beslut rörande två olika misstroendeförklaringar. Jag ska här redogöra kort för våra ställningstaganden, som jag stödjer fullt ut.


1. Misstroendeförklaringen mot försvarsminister Peter Hultqvist.

Redan i somras deklarerade Alliansen gemensamt att vi avsåg att väcka misstroendeförklaring mot tre ministrar, däribland försvarsministern, till följd av den stora IT-skandalen vid Transportstyrelsen. Två ministrar sparkades av statsministern redan en kort tid efter Alliansens besked. Men hotet om misstroende mot försvarsminister Hultqvist kvarstod, och vi lovade att lägga detta när riksdagen öppnade, om inget nytt skulle framkomma i ärendet som talade emot en misstroendeförklaring. Sedan dess har en del nya uppgifter framkommit, men dessa har snarare varit av försvårande art för Hultqvist. Inget alls har framkommit som ändrat vår bedömning, vilket företrädare för samtliga Allianspartier konstaterat vid olika tillfällen den senaste tiden. I dag har Centern och Liberalerna trots detta beklagligtvis meddelat att de backar från tidigare besked om misstroende. Moderaterna och Kristdemokraterna står dock fast vid tidigare Alliansbesked och Moderaterna har idag lämnat i en begäran om misstroende mot Peter Hultqvist. Vi vet att denna inte kommer att gå igenom efter att C och L hoppat av tidigare överenskommelse, men vi vill visa svenska folket att man kan lita på moderaternas besked i viktiga frågor. Vi står vid vårt ord och försvarar Alliansens besked från i somras.

Skälet till misstroendet är uppenbart. Peter Hultqvist är försvarsminister med yttersta ansvaret för svensk säkerhetspolitik. Om han får kännedom om ett allvarligt säkerhetshot mot landet bör han självklart noga förvissa sig om att statsministern fått all information i ärendet. Detta gäller alldeles oavsett övriga ministrars, generaldirektörers och statssekreterares försummelser (sådant dessa tvingats avgå för). Hultqvist har inte tagit detta ansvar och därmed har han inte vårt förtroende som försvarsminister.

Debatt och omröstning om denna misstroendeförklaring sker preliminärt på tisdag nästa vecka.


2. Misstroendeförklaringen mot statsminister Löfvén.

I morgon debatterar och röstar riksdagen om Sverigedemokraternas misstroendeförklaring mot statsminister Löfvén. SD lovade i somras att väcka misstroende mot Stefan Löfvén om inte Peter Hultqvist avgått före riksdagens öppnande, och nu fullföljer de sitt hot. Från moderat sida har vi självklart inget som helst förtroende för statsministern och hans regering. Och som jag skrev i somras när IT-skandalen blev känd så vore det inte orimligt att rikta misstroendet mot statsministern, eftersom det är han som leder regeringen och har det övergripande ansvaret för ministrarnas arbete.

Samtidigt var ett misstroende mot statsministern till följd av IT-skandalen inte något moderaterna gav besked om i somras. Vi sade att vi skulle väcka misstroende mot de tre ministrar vi ansåg vara mest klandervärda i det som hänt. Vi sa inte att vi skulle väcka misstroende mot statsministern.

Om man nu ändå skulle väcka misstroendeförklaring mot statsministern, och därmed fälla hela regeringen, måste man rimligen först vara säker på att misstroendeförklaringen också går igenom. Vi vet idag att det inte kommer att finnas något stöd för en sådan misstroendeförklaring. Att då ändå väcka en sådan mot statsministern och sedan förlora i omröstningen stärker bara sittande regering. Moderaterna kommer att avstå i morgondagens omröstning.

Vad gäller statsministerns ansvar kommer det fram nya uppgifter i media hela tiden, och även KU granskar ärendet. Det finns många frågetecken och motstridiga besked i frågan och det kan självklart inte uteslutas av statsministern ändå kommer att fällas i ett senare läge.

Politisk debatt i Radio Sjuhärad igår

2017-09-14

I går representerade jag moderaterna i en debatt med samtliga åtta riksdagspartier i Radio Sjuhärad. Temat var "ett år före valet". Det blev en något rörig debatt eftersom jag och Petter Löberg (S) deltog från studion i Riksdagshuset medan de övriga fanns i studion i Borås. Jag och Petter hade inte heller fått tydliga besked innan exakt vad debatten skulle avhandla, vilket de övriga tydligen fått. Men det blev ändå ett bra tillfälle att trycka lite extra på de frågor jag och moderaterna ser som viktigast, och då är jobbfrågan och kopplingen till integrationen det absolut viktigaste. Löser vi inte integrationen och får fler nyanlända i arbete kommer vi inte att ha råd med något annat heller. Jag försökte också förklara vår syn på regeringsalternativen. Klicka nedan för länk till debatten.Debattartikel om det socialdemokratiska lotterisveket

2017-09-13

Skriver i Borås Tidning idag.Riksmötets öppnande 2017

2017-09-13

Lite bilder från gårdagens öppnande av Riksmötet 2017/18:Traditionsenligt efter riksdagens upprop bjuds vi in till Storkyrkan. Sedan går alla gäster via slottet till Riksdagshuset.Min dotter Anna ville såklart gärna ta en bild med moderaternas sannolikt blivande partiledare, Ulf Kristersson. Till höger står vi uppe på slottets terrass ovanför Lejontrappan.

En bild på vår avgående partiledare hann vi också med, innan det var dags för Kungen att förklara riksmötet öppnat.Och så denna fina bild på talmannen, kungaparet och prinsessorna Victoria och Madeleine.Jag passade på att prata lite med vår omstridde försvarsminister Peter Hultqvist, man vet ju aldrig hur länge han finns kvar på sin post. Min ditter Anna tyckte det var betydligt roligare att träffa David Batra i samband med kvällens konsert på Konserthuset.

Debattartikel i Borås Tidning idag

2017-09-11

Idag skriver jag och min riksdagskollega Cecilie Tenfjord-Toftby om det hotande sveket mot Västsverige i järnvägsfrågan.Citerad i Borås Tidning

2017-09-11Markmoderaterna kampanjade på Skene Marten

2017-09-10

Markmoderaterna fanns på plats både lördag och söndag på Skene Marten och jag var med båda dagarna. Tyvärr uselt väder med mycket regn, framförallt under gårdagen, men idag var det lite bättre. Och trots vädret kom det som vanligt fram många markbor med frågor och synpunkter på lite av varje. Vanligaste samtalsämnena var skolbygget i Kinna (där Moderaterna nu lyckats samla en majoritet för att bygga den nya skolan i Kinna), frågor kring vårt partiledarbyte, samt våra nya förslag kring medborgarskap och tiggeri, jobb och arbetslöshet samt byggande. Det politiska intresset växer och det märks att vi snart går in i ett valår. Som ledande parti i majoriteten i Marks kommun har vi moderater en särskilt viktig roll att försöka få förnyat förtroende för den styrande koalitionen i Mark som nu styrt kommunen sedan 2006.

Göteborgspolitikerna underskattar ilskan mot Västlänken

2017-09-09

I går gjorde jag en paus i kampanjandet på Skene Marten och åkte in till Göteborg för att få en bild av hur det folkliga motståndet mot tågtunneln Västlänken ser ut. Man skulle ju kunnat tro att göteborgarna gett upp, och att det usla vädret med ihållande regn på natten och morgonen skulle gjort att den utlysta demonstrationen skulle bli väldigt glesbefolkad. Men det var tydligt att det var precis tvärtom. I den förra demonstrationen, för två år sedan, var det 8.000 personer i tåget enligt polisen. I år var antalet demonstranter enligt polisen minst 10.000, och vid samlingen efteråt på Götaplatsen var 17.000 personer på plats. Regnet höll upp under demonstrationen, men började igen när samlingen pågick på Götaplatsen. Demonstrationen startade på Gustaf Adolfs Torg och gick längs Avenyen till Götaplatsen. När de första kommit fram till Götaplatsen hade de sista inte ens startat. Polisens talesperson sa till GP att han inte sett en så stor demonstration på många år. Jag tror Socialdemokraterna i Göteborg var ganska avundsjuka med tanke på deras numera allt kortare förstamajtåg.

Jag har fört fram min hårda kritik mot Västlänken vid ett flertal tillfällen under åren. De uppgifter som kommer fram efterhand gör att kritiken känns allt allvarligare. Inte minst ekonomiskt. Redan med ursprungskalkylen på 20 miljarder dömde såväl Riksrevisionen som infrastrukturforskningsinstitutet SIKA ut Västlänken som en samhällsekonomiskt mycket olönsam investering. Och nu ökar kostnaderna ytterligare. Så mycket att Trafikverket nu bryter ut (!) delar av projektet ur den ursprungliga kalkylen och lägger det vid sidan av för att försöka klara ramen på 20 miljarder. Men flera seriösa uppskattningar tyder på att kostnaderna lätt kan bli de dubbla, eller ännu mera. Det är även uppenbart att tågtunneln vare sig kommer att minska restiderna, effektivisera trafiken eller lösa trafikproblemen vid Centralstationen, alltså just det som var syftet. För mig är det faktiskt en fullständig gåta varför inte politikerna i Göteborg tänker om.

Miljöhoten växer också. Att flera parker drabbas och att många stora träd kommer att beröras är väl känt. Stora träd har en enorm miljönytta i storstäder som luftrenare och går inte att ersätta med nya småträd. Dessutom har frågan om en kraftig grundvattensänkning i hela centrala Göteborg till följd av de 30 meter djupa schakten aktualiserats. Kraftigt sjunkande grundvatten hotar både att skapa allvarliga sättningar i många fastigheter och att förstöra förutsättningarna för stadens övriga träd att överleva. Enorma direkta miljöproblem till följd av bygget (transporter, buller mm) och trafikkaos under byggtiden (tio år!) gör inte saken bättre.

Västlänken är verkligen ett galet projekt ur precis alla synvinklar. Jag är uppriktigt ledsen för att politikerna i min födelsestad medvetet orsakar så stora och allvarliga skador på Göteborg utan att det skapar någon nytta alls för göteborgarna. Och för att politikerna vägrar att tänka om trots att de vid det här laget rimligen måste inse att de gör fel. Jag tror att politikerna i Göteborg underskattar Göteborgarnas ilska och de effekter det får på valresultatet i Göteborg kommande val.

För bara en liten del av de pengar man kastar bort på Västlänken kunde vi fått bra järnväg på den viktiga sträckan mellan Göteborg och Borås via Landvetter. Nu skjuter regeringen denna viktiga investering på obestämd framtid, medan man samtidigt bygger en meningslös och dyr tågtunnel under Göteborg. Ett politiskt totalhaveri och ett slöseri med skattepengar som gör mig närmast mållös.

Socialdemokraternas oetiska lotteriverksamhet måste stoppas

2017-09-07

Det är fascinerande att media plötsligt uppmärksammar att Socialdemokraterna är storaktörer när det gäller spel och lotterier. För oss med insyn i politikens värld är det ingen nyhet att Socialdemokraterna och ungdomsförbundet SSU finansierar stora delar av verksamheten med överskott från lotterier.

I Sverige har vi ett spelmonopol som innebär att vem som helst inte får ordna lotterier. Denna reglering finns för att vi ska ha kontroll på spelandet och att folk inte ska spela för mycket. Lite ihåligt argument kan man tycka med tanke på den enormt aggressiva reklamen från exempelvis Svenska Spel, Postkodlotteriet och många andra.

Det är som bekant inte bara Svenska Spel som får ordna spel, utan i Lotterilagen finns ett antal undantag. Undantagen gäller för ”föreningar som främjar allmännyttiga ändamål”. Av någon konstig anledning anses Socialdemokraterna ”främja allmännyttig ändamål”, eftersom de tillåts äga och driva A-lotterierna och Kombilotteriet. Lotteriförsäljningen lär ge partiet minst 50 miljoner i intäkter varje år. Pengar som går till att bedriva politisk verksamhet. Om det är ett "allmännyttigt ändamål" kan man diskutera. Tidigare har även andra riksdagspartier bedrivit lotteriverksamhet, men idag är det vad jag vet bara Socialdemokraterna som gör detta.

Däremot var det en nyhet för mig att se den mörka baksidan av att Socialdemokraternas spelbolag A-lotterierna och Kombispel säljer lotter mot faktura och erbjuder lottköp i form av "prenumerationer". Detta har hittills medfört att över 8.000 lottköpare med över 10.000 ärenden avseende lottköp hamnat hos kronofogden efter begäran av lotteriföretagen. Dagens Nyheters granskning har också påvisat 700 fall där personer med skulder hos Kronofogden har kunnat fortsätta köpa lotter på kredit av A-lotterierna och Kombilotteriet. Detta har pågått under flera år. Och det är kanske inte så konstigt. Redan skuldsatta personer, liksom låginkomsttagare, är kanske lättare att övertala att köpa lotter när en aggressiv telefonförsäljare ringer. Möjligheten att lösa sina problem genom en lottvinst kan såklart kännas lockande. Och då kan man verkligen tala om att Socialdemokraterna göder ett destruktivt spelberoende.

Här en artikel om en 80-årig kvinna som drevs till kronofogden efter lottköp. Hon säger till DN att "det är ju inte klokt att det är Socialdemokraterna som gör det här. Dom har jag ju röstat på i alla, alla år"....

Att sälja spel och lotter på kredit är förbjudet i Sverige för att skydda utsatta grupper mot skuldsättning. Socialdemokraterna har tydligen tillsammans med en handfull andra aktörer ett undantag från den lagen, vilket var en nyhet för mig. Vad jag kan förstå möjliggörs detta av att den socialdemokratiska regeringen under Göran Persson år 2004 genomförde en lagändring som gav möjlighet till undantag för de prenumerationslotterier som bland annat Socialdemokraterna och SSU använder sig av från det generella förbudet att sälja lotter på kredit. Detta skedde genom införandet av en ny §37 i Lotterilagen:Man kan rimligen diskutera om det överhuvudtaget borde vara möjligt att få undantag från lagen för att sälja lotter på kredit eller mot faktura om man menar allvar med att försöka förebygga spelberoende? Att prenumerera på lotter är lika orimligt som om man skulle prenumerera på en flaska renat från Systemet varje vecka och få den hemskickad mot faktura. Med dagens teknik kan man ju enkelt betala med swish eller banköverföring redan vid lottköpet, om man inte handlar lotterna kontant. I vart fall borde man tvingas göra en seriös kreditbedömning innan man lurar på en köpare lottköp på kredit? Och att skicka någon till kronofogden för småskulder till följd av lottköp känns väldigt oetiskt.

Det är lite ironi att ansvarig minister, civilminister Ardalan Shekarabi så sent som i maj i år skrev detta på Twitter.Kanske han skulle börja med att städa framför egen dörr? Med tanke på att han tidigare varit ordförande i SSU, som får huvuddelen av sina intäkter just från lotterierna så borde verksamheten som bedrivs inom A-lotterierna inte vara någon nyhet för honom.

Själv tänker jag lämna in en riksdagsmotion i höst med förslag att slopa undantagsmöjligheten i 37§ lotterilagen.

Moderaterna vill uppvärdera medborgarskapet

2017-09-07

I dag presenterar moderaterna åtta förslag för att uppvärdera det svenska medborgarskapet. Förslagen kommer att läggas fram för moderaternas arbetsstämma i mitten av oktober och då förhoppningsvis bli partiets politik.

De åtta huvudpunkterna är följande:

1. Alla som beviljas medborgarskap i Sverige ska ha grundläggande kunskaper i svenska språket. Det ska visas genom betyg eller genom ett prov. Idag saknas ett krav på grundläggande kunskaper i svenska språket för att beviljas medborgarskap i Sverige. I bl.a. Tyskland, Norge, Danmark och Finland finns språkkrav för medborgarskap.

2. Alla som beviljas medborgarskap ska ha grundläggande kunskaper om det svenska samhället. Det ska visas genom ett prov. Möjlighet till dispens bör finnas för dem som på grund av ålder eller hälsa inte kan genomföra sådana prov. Det finns i Sverige idag inte något krav på kunskaper om samhället för medborgarskap. Det skiljer Sverige från bl.a. Tyskland, Norge och Danmark.

3. Utred krav på huvudsaklig försörjning som inte är i form av försörjningsstöd för beviljande av medborgarskap. Kravet ska inte gälla för barn och inte heller för statslösa. Denna typ av krav gällde fram till 1974 i Sverige och vi tror det var ett misstag att ta bort detta. Som självförsörjning ska även räknas försörjning genom make, maka eller sambo.

4. Förläng hemvistkravet med två år för medborgskaps beviljande. I dag krävs som huvudregel fem års hemvist i Sverige för medborgarskap. För statslösa och flyktingar gäller fyra år och för nordiska medborgare två år. Vi vill öka på kravet med två år för samtliga grupper, utom för nordiska medborgare där gränsen fortfarande ska vara två år. I Tyskland är hemvistkravet för medborgarskap idag åtta år som huvudregel och i Danmark nio år.

5. Den som jobbar och försörjer sig själv, och har klarat krav på kunskaper i svenska och om det svenska samhället, ska kunna bli medborgare tre år tidigare än vad som annars hade varit fallet. Vi kallar det integrationsbonus.

6. Uppvärdera systemet med medborgarskapsceremonier.

7. Medborgarskap ska kunna återkallas vid oriktiga uppgifter, mutor, frivillig tjänstgöring och vid brott som är till allvarlig skada för statens vitala intressen (då åsyftas terrorbrott och liknande, inte "vanlig" brottslighet). De internationella konventioner som Sverige skrivit under medger återkallelse av medborgarskap i två fall: om någon fått sitt medborgarskap genom att lämna felaktiga uppgifter eller om en person tagit värvning i annan stats tjänst eller begått allvarliga brott mot staten. Möjlighet till återkallelse av medborgarskap till följd av oriktiga uppgifter eller mutor föreligger i exempelvis Tyskland, Danmark, Norge, Finland, Nederländerna, Storbritannien och Kanada. Vi vill att medborgarskap ska kunna återkallas i dessa fall även i Sverige, vilket kräver grundlagsändring. Det saknas idag Sverige även möjlighet att återkalla medborgarskap till följd av frivillig tjänstgöring i utländsk militär styrka. Sådan möjlighet finns i bl.a. Tyskland och Nederländerna. I Sverige finns inte heller möjlighet att återkalla medborgarskap till följd av gärningar som är till allvarlig skada för statens vitala intressen. Sådan möjlighet finns i bl.a. Danmark och Storbritannien. I Norge förbereds en lagstiftning med sådan möjlighet för närvarande. Vi vill att medborgarskap även i Sverige ska kunna återkallas i dessa fall, vilket även det kräver grundlagsändring.

8. Värna det svenska passet. Passet är kanske den främsta symbolen för medborgarskapet. Ett mycket stort antal pass anmäls i Sverige årligen som borttappade eller stulna. Det rörde sig i fjol om över 60 000 pass. De anmälda passen kommer i vissa fall till användning i illegala syften. Vi vill förstärka åtgärderna mot missbruk av pass. Missbruk av pass vid inresa bör straffas strängare än idag att giltighetstiden för ett nytt pass inskränkas då ett tidigare pass har anmälts som borttappat eller stulet. De begränsningar som gäller för svenska pass ska också gälla för främlingspass och resedokument, det vill säga de resehandlingar som utfärdas av Migrationsverket.

De fyra första förslagen ligger väldigt nära de förslag jag och 13 av mina moderata riksdagskolleger föreslog i en riksdagsmotion förra året med rubriken 2016/17:3324 Betydelsen av svenskt medborgarskap. Vi har det senaste året på olika sätt försökt att få med dessa tankar i partiets nya migrationspolitik och det känns bra att se idag att det också blivit så. Dessutom har den viktiga sjunde punkten tillkommit om möjlighet att återkalla medborgarskap i vissa fall. Det enda jag saknar är vårt förslag om att koppla rösträtten till medborgarskapet i samtliga val. Det är något vi får jobba vidare med.

83% av ålderstestade ungdomar bedöms vara över 18 år

2017-09-06

Häromdagen kom Rättsmedicinalverket med siffror över genomförda åldersbedömningar av asylsökande till och med 31 augusti. Siffrorna är uppseendeväckande:

• Under året har man hittills fått 7.898 ärenden från Migrationsverket. Av dessa har man slutfört 4 107.
• Av de rättsmedicinska utlåtanden som hittills är utfärdade, är 146 asylsökande av kvinnligt kön (3,6 %) och 3 961 asylsökande av manligt kön (96,4 %).
• I 3 415 ärenden bedömer Rättsmedicinalverket att utförd undersökning talar för att den undersökta är 18 år eller äldre. Det motsvarar 83%.
• I ytterligare 44 ärenden bedömer Rättsmedicinalverket att utförd undersökning möjligen talar för att den undersökta är 18 år eller äldre.
• I 621 ärenden bedömer Rättsmedicinalverket att utförd undersökning möjligen talar för att den undersökta är under 18 år
• I 27 ärenden har någon bedömning av den undersökta personens ålder inte varit möjlig att göra.

Av de som uppgivit sig vara under 18 år, och som nu ålderstestats bedöms hela 83% ganska säkert vara över 18 år. För resterande 17% är man mer osäker eller har inte kunnat genomföra någon ålderskontroll. Men man bedömer att 15% möjligen är under 18 år och 1% möjligen är över 18 år.

Alla de som i samhällsdebatten envist hävdat att det är en myt att vuxna män bor tillsammans med minderåriga på asylboenden eller går i skolan med minderåriga har en hel del att förklara.

Mer om moderaternas förslag om nationellt tiggeriförbud

2017-09-06

Gårdagens besked om moderaternas nya linje i tiggerifrågan fick många och starka reaktioner. Sedan moderaterna presenterade det tidigare förslaget om att ge kommunerna möjlighet att införa kommunala tiggeriförbud har bilden bekräftats allt tydligare om den misär och de övergrepp/tvång/utpressningssituationer som drabbar många tiggare. Vi vet nu också med säkerhet att det förekommer annan kriminell verksamhet i koppling till tiggeriet, liksom prostitution och människohandel. Självklart ska man med kraft försöka angripa de kriminella individer som styr denna verksamhet, men så länge tiggeri är tillåtet kommer människor att lockas till Sverige med falska löften och sedan riskera att fasta i misär och tvång. Ska man få stopp på tiggeriets mörka baksidor måste man sätta ned foten och förbjuda tiggeriet som sådant. Det kommer snabbt att sprida sig i tiggarnas hemländer och göra att färre lockas att resa till Sverige för att tigga.

Tiggeriförbud finns idag i ett antal länder och städer i Europa. I Danmark har man ett nationellt tiggeriförbud och det fungerar, tiggeriet har minskat kraftigt. Om det fungerar i Danmark kommer det självklart att fungera här.

Invändningen att "man kan inte förbjuda fattigdom" är irrelevant. Man kan självklart inte förbjuda fattigdom, men man kan förbjuda människor att sitta på gatan och tigga. Och det tycker jag vi ska göra. Ibland måste man vara realistisk, och situationen är värre än de flesta insåg för bara 4-5 år sedan. I bred politisk enighet har vi redan tidigare underlättat för markägare att kunna avhysa illegala bosättningar. Nu är det dags att ta tag i tiggeriet som sådant.

Invändningen att "man inte kan bötfälla den som saknar tillgångar" är inte heller relevant. Vi har många brott och förseelser som bestraffas med böter, och vi gör inte undantag för de fall förövaren saknar tillgångar - lagen gäller lika för alla. Det viktiga är tiggeriförbudet i sig, och att detta blir känt bland dem som berörs och inte minst i andra länder. Om det fungerar i Danmark bör det som sagt kunna fungera i Sverige.

Vårt förslag stöds av den tidigare nationelle samordnaren mot tiggeri, Martin Walfridsson, som bytt åsikt det senaste året och idag förespråkar tiggeriförbud. Även Svensk Handel stödjer vårt förslag, och konstaterar att det idag sitter tiggare utanför de flesta butiker, vilket upplevs obehagligt av många kunder och butiksanställda.

Här är återigen artikel som jag och några kolleger hade i Expressen den 15 april 2015. I dag är tiggeriförbud också partiets förslag till ny moderat politik, som förhoppningsvis kommer att antas på vår arbetsstämma i höst.Förslaget till nytt moderat kriminalpolitiskt program

2017-09-06

I går presenterade vår rättpolitiske talesperson, Tomas Tobé, förslaget till nytt moderat kriminalpolitiskt program. Detta ska behandlas på vår arbetsstämma i mitten av oktober, och blir då förhoppningsvis moderat politik.

Bakgrunden är att Sverige alltför länge har varit passivt inför utvecklingen med kriminella som flyttar fram sina positioner och ökad otrygghet. Det vill vi ändra på och presenterar därför det mest omfattande kriminalpolitiska programmet som vi har lagt fram på över ett decennium. Sverige behöver en kriminalpolitisk reformagenda. Det handlar om att öka tryggheten och stärka polisen. Fler brott ska klaras upp och brott ska ge kännbara straff. Lag och ordning ska upprätthållas i hela landet.

En del av förslagen har presenterats tidigare, men nu finns alltså ett samlat program för det vi vill förändra. Det kriminalpolitiska programmet innehåller bland annat:
• Förstärkningar av svensk polis. Minst 5 000 fler poliser och minst 5 000 fler civilanställda inom svensk polis senast år 2025. Den långsiktiga målsättningen är att antalet poliser per capita i Sverige ska öka betydligt och ligga i nivå med genomsnittet i EU.
• Skärpta straff. Dagens form av mängdrabatt ska tas bort. Vi vill införa en särskild straffskärpningsgrund som kan leda till dubbla straff för vissa brott som har samband med uppgörelser i kriminella grupperingar (gängbestämmelse). Straffen ska också skärpas för bl.a. bostadsinbrott, vapenbrott och för attacker mot blåljuspersonal.
• Bättre brottsförebyggande arbete. Det brottsförebyggande innehållet i Kriminalvården ska förstärkas och särskilda insatser för att unga tidigt ska bryta en brottslig bana genomföras.
• Ta kontroll över särskilt utsatta områden. Den polisiära närvaron ska vara hög, narkotikabrott ska bekämpas, Zonförbud ska införas och trygghetskameror ska komma på plats i samtliga särskilt utsatta områden.
• Nationellt förbud mot tiggeri. Förbudet behövs för att stoppa ordningsproblem och utnyttjandet av utsatta människor. Förbudet innebär att aktiv och passiv insamling av pengar kriminaliseras. Ett nationellt förbud omfattar alla som tigger och gäller på alla platser.
• Skärpta åtgärder för att förebygga och bekämpa terrorism. Bland annat föreslås skärpta straff för brott med terrorkoppling och för samröre med terrororganisationer. Vi vill också ha en skarpare hantering av återvändare och möjlighet att regelmässigt låta Säpo förhöra dessa. Vi måste också säkerställa att offentliga medel ska inte tilldelas verksamheter som riskerar att stödja terrorism eller våldsbejakande extremism.

När arbetsstämman tagit sitt beslut kommer jag att återkomma med mer detaljer kring våra förslag.

Moderaterna föreslår nationellt tiggeriförbud

2017-09-05

Den 15 april 2015 hade jag och några moderata riksdagskolleger denna debattartikel i Expressen där vi menade att det var dags att överväga ett förbud mot tiggeri.I dag presenterar moderaterna ett nytt samlat kriminalpolitiskt program. En del i detta är att vi nu föreslår ett nationellt tiggeriförbud. Bakgrunden är givetvis att det blir allt mer uppenbart att det förekommer omfattande övergrepp, tvång, utpressning och kriminalitet kopplat till tiggeriet. Då måste man som ansvarsfulla politiker säga stopp.

Jag återkommer till övriga delar i det nya kriminalpolitiska programmet.

Tecken i tiden?

2017-09-05

I dag på finansutskottets sammanträde var ordförande Fredrik Olovsson (S) frånvarande, och i hans ställe leddes sammanträdet av Ulf Kristersson (M), som ju är hetaste kandidaten att bli vår nya partiledare. Kanske ett tecken i tiden?Invigning av Marks kommuns nya återvinningscentral

2017-09-02

I dags invigdes Marks kommuns nya fina återvinningscentral i Skene Skog. Den gamla var sliten och rörig, och arbetsmiljön dålig. Under moderat ledning i kommunen har det nu blivit en ny fin anläggning. Per-Erik Johansson, moderat ordförande i Teknik- och Servicenämnden, invigde och klippte bandet. Vi var också ett antal moderater som dagens till ära delade ut miljövänliga m-loggeprydda kassar till alla besökare, vårt bidrag till arbetet mot onödiga platspåsar. Besökarna fick också gå en tipspromenad med miljöfrågor, och bjöds på kaffe med dopp av kommunen.

Dagens Eko urholkar ytterligare förtroendet för Public Service

2017-09-01

I dag drabbades vi av ännu ett lågvattenmärke när det gäller Public Service-företagens brott mot kraven på opartiskhet och saklighet. Denna gång är det Dagens Eko som publicerande nedanstående (nedan tv) på sitt officiella Twitter-konto:Ingen kan väl, oavsett partisympatier, anse att detta inlägg är "opartiskt och sakligt"? Att kalla det för hans "karriär i stolpform", utan att ens nämna hans tunga politiska uppdrag är ju ingenting annat än ren och avsiktlig smutskastning. Och mycket riktigt, kritiken mot Dagens Eko blev så stark att man tvingades radera tweeten (ovan th).

I sak kan man snabbt konstatera att de påstådda "skandalerna" ältats i media under 10-15 år, utan att det framkommit något alls av substans att ifrågasätta. Ulf Kristersson har bemött anklagelserna på ett tydlig sätt. Vad gäller olika uttalanden i böcker och texter är det som vanligt ord som tagits ur sitt sammanhang och det är också saker som diskuterats till leda medialt, ända sedan 1994. Att använda 10-20-25 år gamla (påstådda) händelser och uttalanden för att smutskasta en partiledarkandidat är ett av de värsta lågvattenmärken jag upplevt från Public Service. Det är intressant i sammanhanget att de påstådda uppgifterna nästan ordagrant finns på en del S-märkta sidor, tex Alliansfritt, SSU, Dagens Arena och givetvis Aftonbladet. Hur hamnade de hos Ekot?

En reflektion är väl för övrigt att om vänstermedia är så rädda för Ulf Kristersson att de måste börja smutskasta honom innan han ens är vald så säger det en del. Han har tydligen redan satt sig i så stor respekt hos motståndarna att de anser sig behöva använda riktigt fula metoder. Det bådar gott och antyder att han kan vara ett riktigt bra val som ny partiledare.

Som ledamot i den parlamentariska Public Service-kommittén ser jag agerandet från Dagens Eko som ytterligare en händelse i en lång rad som gör det allt svårare att försvara inför mina väljare och svenska folket att vi ska ha en offentligt finansierad TV och Radio där alla måste vara med och betala oavsett om man vill eller inte. Ett absolut minimikrav för legitimitet i avgiftsuttaget är att Public Service verkligen lever upp till kravet på opartiskhet och saklighet. Jag skrev ett par upprörda inlägg på Twitter, riktade till Dagens Eko, och fick också ett personligt svar enligt nedan:Och det sista är kanske den viktigaste frågan. Har de anställda på Ekot ingen som helst känsla för vad begreppen opartiskhet och saklighet innebär? Förstår man verkligen inte bättre? Ringer det inga klockor alls? Eller ännu värre - gör man dessa politiska övertramp medvetet? Finns det ingen i företaget som reagerar innan det kommer kritik utifrån?

Att Dagens Eko på sitt officiella konto ägnar sig åt att aktivt smutskasta en moderat partiledarkandidat är extremt allvarligt, en av de värre och mest uppenbara exemplen hittills på att man inte kan lita på Public Service överhuvudtaget när det gäller opartiskhet och saklighet. Jag kommer nu att använda helgen för att fundera över hur det som hänt påverkar min egen roll i den parlamentariska Public Service-utredningen. Jag har inget svar på detta idag.

Min kritik uppmärksammas för övrigt även av andra medier, exempelvis i Resumé och på finansbloggen Cornucopia?

Tänker regeringen svika Västsverige när det gäller tågsatsningar?

2017-09-01

Beskedet igår att Trafikverket i sin förslag till regeringen verkar skrota alla planer på höghastighetståg i Sverige under överskådlig tid, och i stället vill satsa på att bygga traditionell järnväg för vanliga snabba tåg var i sig välkommet. Det gör att man får oerhört mycket mer järnväg för samma pengar, samt att det gå snabbare att bygga och tar mindre plats. Man går därmed på moderaternas linje från vår infrastrukturmotion förra året, där vi föreslog just detta, att bygga järnväg på ett kostnadseffektivt sätt. Tåg som går i 250 km/timme är för övrigt faktiskt ganska snabbt det också, och betydligt snabbare än den extremt låga faktiska hastighet som gäller på många av våra tättrafikerade och slitna järnvägar idag.

Men beskedet att man inte har med Sträckan Göteborg-Borås alls i den nya planen är inget annat än en katastrof. Det betyder att det i vart fall inte blir någon byggstart före 2029. Det vore ett allvarligt svek mot Västsverige. Det gör att en av landets mest trafikerade pendlingssträckor (Göteborg-Borås) inte får fungerande järnväg, samt att Landvetter Flygplats inte får någon järnvägsanslutning. Det senare är ett allvarligt bakslag för en flygplats som just nu expanderar kraftigt i och med bygget av en ny flygplatsstad med åtskilliga tusen nya arbetsplatser, nytt hotell och en förlängd avgångshall.

Alliansen tog beslut om att bygga sträckan Mölnlycke-Bollebygd via Landvetter med byggstart 2019/20, och då som vanlig järnväg med vanliga snabbtåg. Vi satte också av pengar till detta. Men sedan kom alla diskussioner om höghastighetståg och hållplatslägen för dessa och förstörde planerna. Jag har varnat åtskilliga gånger för att dessa diskussioner till slut skulle fördröja eller rent av stoppa den viktiga järnvägsutbyggnaden Göteborg-Borås. Senast varnade jag på bloggen den 3 juli i år. Och tyvärr talar allt mer för att det går exakt så illa.

Moderaterna står i sin infrastrukturmotion från hösten 2016 fast vid att prioritera sträckan Göteborg-Borås. Vi vill bygga en vanlig kostnadseffektiv järnväg för snabba tåg (och inte höghastighetståg), med fler stationer och bättre anpassning för pendling. Och vi anser att byggstart av denna del borde kunna bli inom några år.

Frågan är vad regeringen gör? Kommer man att låta Trafikverket svika Västsverige? Eller kommer finansminister Magdalena Andersson (S) att hålla vad hon lovade när hon besökte Borås 2013, nämligen att Socialdemokraterna kommer att prioritera den här tågsträckan och se till att den i vart fall är klar senast år 2030?

Här är USA:s värsta orkaner sedan 1851

2017-08-31

Häromdagen skrev Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin ett debattinlägg i Expressen där han försöker skrämma oss med att orkanen Harvey beror på klimatförändringarna. Alldeles oavsett om han har rätt i sak är det ovärdigt av en svensk minister att parasitera på människors olycka och använda en pågående dödlig katastrof i politiska syften.

I sak finns det mycket att invända mot Fridolins och andras domedagsscenarier. För det första är orkanen Harvey långt ifrån den värsta orkanen som drabbat USA. Här är en lista över de värsta orkanerna (kategori 4-5, med vindstyrka och lufttryck) under perioden 1851-2017, och vilka år de inträffat. Orkanen Harvey kommer med de uppgifter man känner till idag på en delad 14:e-plats. Endast två av de värsta orkanerna i USA har för övrigt inträffat under 2000-talet. (Här är en längre lista fram till 2010 där Harvey av naturliga skäl inte ingår).(Källa: NOAA, U.S. Department of Commerce, National Oceanic & Atmospheric Administration)

Så kommer vi då till frågan om orkanen Harvey orsakats av klimatförändringar. De flesta klimatforskare och meteorologer är mycket försiktiga att koppla enskilda väderhändelser och naturkatastrofer till klimatförändringar. Man skiljer strikt på väder och klimat. Den mest "alarmistiska" analysen jag läst kommer från Martin Heberg, SMHI, som är en av våra mest alarmistiska klimatdebattörer. Hedberg påstår inte att orkanen Harvey orsakats av klimatförändringar, däremot att den kan ha blivit värre till följd av att vattnet är varmare i Mexikanska Golfen. Varmare vatten ger orkanen mer energi, samt gör att den innehåller mer vatten som leder till mer regn. Så här skriver han i sin pedagogiska och intressanta beskrivning av hur en orkan uppstår. Dock blir man ju lite frågande när man ser statistiken ovan över tidigare orkaner i USA, varav många varit mycket kraftigare än Harvey. Av de tio kraftigaste kom dessutom sex före 1930. Då hade vi knappast några klimatförändringar att tala om. Så frågan är varför just de orkanerna blev så kraftiga? Den enda rimliga slutsatsen är väl att Hedbergs vetenskapliga beskrivning säkerligen är helt korrekt i sak, men att det inte verkar lika självklart att just de effekter av klimatförändringar han nämner är det enda som avgör hur stark en orkan blir? Att det finns ett vetenskapligt samband säger ju inget om hur stark effekt sambandet ger.

I amerikanska media kan man dessutom läsa att man "väntat" på denna kraftfulla orkan. Man vet på den amerikanska sydkusten att det regelbundet kommer kraftiga orkaner och nu var det liksom "dags" för en kraftig sådan. En extremt kraftig denna gång, där inte minst de enorma regnmängderna (på sina håll 75 cm regn!) bidragit till en allvarlig katastrof.

Även Svenska Dagbladets ledarsida ifrågasätter att det skulle vara klimatförändringar som orsakat katastrofen i Houston, men man diskuterar det ur en helt annan aspekt. Man menar att det är helt annan mänsklig aktivitet som är orsaken till framförallt de höga katastrofkostnaderna.

SvD citerar en artikel i tidskriften Politico som påstår att ”Klimatet förändras inte tillräckligt snabbt för att förklara de dramatiska topparna i katastrofkostnaderna. Alla sju översvämningar som kostat över en miljard dollar har inträffat nyligen. Harvey kommer att vara den åttonde. Experter tror att den främsta förklaringen är den explosiva tillväxten av bostads- och samhällsutbyggnad i låglänta områden som har haft dubbelt effekt av ökande översvämningar (genom att avlägsna prärieområden och andra naturliga svampar) samtidigt som man bygger där dessa översvämningar äger rum.” Dvs, man har samma problem i USA som i svenska tätorter - man bygger på alla ytor, gärna nära vattendrag, hårdgör all mark och tar bort naturliga sänkor, träskmarker och grönområden som kan ta hand om överskottsvatten vid kraftiga regn. Vattnet har ingenstans att ta vägen, och städerna svämmar över.

Det andra problemet i USA är något som kallas National Flood Insurance Program. Det är det försäkringssystem som betalar för översvämningsskador, och som uppmuntrar bebyggande av områden som aldrig borde bebyggas. I artikeln framkommer till exempel art ett hus som drabbats av översvämning 16 gånger på 18 år har fått ut mer än 800 000 dollar i ersättning trots att själva huset bara värderas till mindre än 115 000 USD. De intressen som driver på för bebyggande i områden som med hög sannolikhet kommer att drabbas helt oavsett klimatförändringar är så starka att det inte varit möjligt att reformera National Flood Insurance Program. Och därför kommer det att bli många fler översvämningar i USA - alldeles oavsett klimatförändringar eller inte.

Blir det då inte fler orkaner och fler oväder när klimatet förändras? Klimatmodellerna säger att det ska bli så. Men det finns faktiskt inget alls i statistiken som visar att det hittills blivit så. Det är inte fler orkaner eller andra naturkatastrofer i världen idag än tidigare. Hur framtiden blir återstår att se.

Min egen slutsats är att det låter rimligt att orkaner kan bli kraftfullare om haven blir varmare. (Det säger dock inget om orsaken till att haven blir varmare. Beror det på människans koldioxidutsläpp, eller har det även andra förklaringar?) Men framförallt upprepar jag det jag sagt många gånger tidigare. Vi måste lägga mycket mera kraft och resurser på att anpassa våra samhällen till förändrat klimat, och återgå till den klokskap man hade förr i tiden då man anpassade sig för att kunna hantera naturkatastrofer. Hur man bygger städer på ett hållbart sätt där man bevarar sänkor, träskmarker, grönområden och naturliga vattensamlingar och åar (i stället för att kulvertera dem) är en nyckel i detta arbete. Detta måste prioriteras även där markpriserna är extremt höga.

Att minska användningen av fossila bränslen kan vara bra av flera anledningar. I vilken mån det kan stoppa klimatförändringar återstår att se. Men jag hoppas ingen på allvar tror att minskade koldioxidutsläpp skulle göra att de svåra orkanerna upphör. Listan ovan talar sitt tydliga språk. Om vi bara pratar koldioxid och tror att minskade utsläpp löser alla slags problem kopplade till väder, klimat och naturkatastrofer är vi inne på en extremt farlig väg.

Markmoderaterna har sagt sitt i partiledarfrågan

2017-08-30

Nu börjar processen att utse en ny moderat partiledare, och det är en mycket demokratisk process. Varje förening och till och med enskild medlem kan föreslå kandidater. Sedan tar varje länsförbund beslut om vilken eller vilka kandidater man ska spela in till partiets valberedning.

I måndags hade Markmoderaterna gruppmöte och styrelsemöte. Efter intern hemlig omröstning stod det klart att Ulf Kristersson fick flest röster och Elisabeth Svantesson blev tvåa. Detta blir det resultat vi spelar in till Moderaterna i Västra Götaland.

För min egen del är Ulf Kristersson min starkaste kandidat. Jag hoppas innerligt att han ställer upp om han får frågan. Han har lång gedigen politisk erfarenhet, både som socialborgarråd i Stockholm, fyra år som socialminister, och idag ekonomiskpolitisk talesperson och är min gruppledare den moderata gruppen i Finansutskottet, och vice ordförande i utskottet. Förutom sin höga kompetens och analytiska förmåga har han en mycket god pedagogisk sida, kan förklara komplicerade saker, är tydlig och rak i kommunikationen och sympatisk och säker i mediala sammanhang. Han är dessutom omtyckt i partiet.

Jag tror även att Elisabeth Svantesson skulle klara partiledarjobbet utmärkt. Vi känner varandra väl, kom in i riksdagen samtidigt 2006, och satt tillsammans i arbetsmarknadsutskottet de första fyra åren. Elisabeth är en av de mest välutbildade ledamöterna i hela riksdagen och har ju även hon ministererfarenhet. Även Elisabeth är omtyckt och respekterad i partiet, och har växt till att bli en bra debattör som gör bra ifrån sig i media.

Idag är ju Elisabeth Svantesson och Peter Danielsson två utmärkta vice partiledare redan idag och bör enligt min mening vara kvar på de posterna om Ulf Kristersson skulle bli vald till partiledare.

Citerad från bloggen i Borås Tidning idag

2017-08-30Gästskribent hos Svenska Dagbladets ledarredaktion

2017-08-29

I dag skriver jag, som gästskribent för Svenska Dagbladets ledarredaktion, om turerna kring statsminister Löfvens säkerhetspolitiska råd, och mina försök att förgäves få ut uppgifter ens om sådana saker som datum för mötena och vilka som deltagit. Jag kommenterar givetvis även de senaste turerna kring Löfvens nyligen sparkade statssekreterare.Regeringen inför flygskatt men satsar samtidigt på en ny flygplats

2017-08-29

Regeringen, framförallt Miljöpartiet, gör stor sak av att man minsann tänker införa den numera något bantade flygskatten, med syftet att "vi måste flyga mindre för klimatets skull". Det senare är faktiskt rent trams, eftersom den utredning som ligger till grund för förslaget visar att det kommer att ha minimal effekt (och då var till och med skatten man räknade på högre än den som föreslås idag). När det gäller en del utrikesflyg kommer avgångarna bara att flytta till något grannland för att slippa skatten. När det gäller inrikesflyg saknas ofta realistiska alternativ och då kommer man att flyga trots att det blir dyrare.

Men regeringen är dessutom väldigt inkonsekvent. Samtidigt som man inför flygskatt tänker man införa ekonomiskt stöd till de flygplatser som drabbas (trots att Miljöpartiet tidigare uttalat att man tycker det är bra om flygplatser tvingas lägga ned). Regeringen har nu också fått klartecken från EU till att ge ett bidrag på 250 miljoner kronor för att bygga en NY flygplats i Sälen - så att skidturisterna kan flyga dit. Plötsligt är det tydligen inte så viktigt att vi flyger mindre?

Slutligen det här med påståendet att flygets utsläpp ibland påstås vara många gånger värre än andra utsläpp, ibland hävdas tio gånger större effekt, för att de sker på hög höjd. Det påståendet har inte stöd av seriösa forskare. De uppskattar att utsläppen av koldioxid möjligen kan ha dubbel påverkan på hög höjd. Och de är inte eniga när det gäller frågan om hur mycket flygets utsläpp av vattenånga och kväveoxider påverkar klimatet. Detta framgår exempelvis av Naturvårdsverkets hemsida. Naturvårdsverket är den svenska myndighet som har ansvar för klimatfrågorna.

Som jag tidigare konstaterat - en svensk flygskatt kommer såklart inte att ha någon som helst betydelse för jordens klimat, alldeles oavsett om mänskligt utsläpp av koldioxid skulle vara orsaken till klimatförändringar eller inte. Men flygskatten kommer att skada jobb och tillväxt, samt försämra flygbolagens ekonomi. Och det blir det mindre pengar till investeringar i miljövänligare och tystare flygplan, samt övergång till biobränsledrivna flygplan.

Men kanske räcker flygskatten för att betala den nya flygplatsen i Sälen?

Besök hos Torps Lantbruk i Månstad

2017-08-28I dag besökte jag Torps Lantbruk i Månstad, tillsammans med min riksdagskollega Cecilie. Torps Lantbruk är en av Sveriges största mjölkgårdar, med över 400 mjölkkor och en mycket automatiserad och modern anläggning som drivs av Elin och Patrik Johansson. Även LRF:s lokale styrelseledamot Ruben Enochsson var med vid besöket. Ovan tv Elin Johansson tillsammans med en av de veckogamla kalvarna. Th jag och Cecilie i våra allra finaste kläder.

Vi hade ett timslångt samtal om situationen för dagens lantbrukare, med hot om allt fler pålagor, skatter och kostnader, och en växande byråkrati som gör det allt besvärligare att bedriva verksamhet. Inte minst är det besvärande att svenska lantbrukare ofta arbetar under helt andra regler och med helt andra kostnader än sina konkurrenter i andra länder. Myndigheternas förståelse för verksamheten och bristen på helhetssyn är också ett problem, liksom svensk övernitisk tolkning av EU-bestämmelser som många andra europeiska länder mer eller mindre struntar i.

Torps Lantbruk har gjort investeringar på totalt 30 miljoner kronor i verksamheten och har sex anställda. Dagens regering visar ytterst liten förståelse för landsbygden, lantbrukarnas situation och för småföretag i allmänhet. Att då vara lantbrukssmåföretagare på landsbygden gör att man drabbas av alla problem samtidigt. Detta är något vi från moderat sida vill göra stora förändringar av för att gynna svensk matproduktion.Tv en bild på lösdriftsstallet där korna går ut och in som de vill, väljer själva när de ska äta, och går själv till mjölkningsroboten när de vill bli mjölkade. Kanske passerar de en ryggkliare på vägen. Ovan th en ko som är på BB-avdelningen och snart ska föda.Här den populära och automatiska ryggkliaren, som det finns flera stycken i stallet. De är så populära att korna står i kö för att klia sig. Uppenbarligen mycket njutbart.

Panik i regeringskansliet?

2017-08-27

Nyheten ikväll att statsminister Löfvens närmaste medarbetare, statssekreteraren Emma Lennartsson, "begärt avsked" (läs "fått sparken") är ytterst besvärande för statsministern. Orsaken ska vara att Lennartsson fått information via Säpo om IT-skandalen vid Transportstyrelsen tidigare än vad hon uppgivit, men att hon inte informerat statsministern.

Beslutet att bevilja hennes "avskedsansökan" togs enligt DN och Expressen vid ett extra regeringssammanträde nu i kväll -alltså en söndag! Man undrar ju vad det var som var så bråttom med denna avskedsansökan att beslutet inte kunde väntat till ordinarie regeringssammanträde kommande vecka? Beslutet luktar full panik, och man undrar ju om det finns mer graverande uppgifter hos media som skrämt statsministern att offra sin närmaste medarbetare för att skydda sitt eget skinn?

Snaran dras åt kring statsministern och hela hans regering. Statsminister Löfven gör sig nu av med medarbetare i samma takt som president Trump. Fortsätter det så här är snart bara han själv kvar. Om vi inte fäller honom innan dess förståss. Det borde vi göra.

Lite bilder från skön avkoppling i Kroatien

2017-08-27Förra lördagen bar det av till Kroatien för en minisemester. Som alltid blev det en blandning av jobb och semester. Inte minst flera samtal från media kring partiledardiskussionerna. Men det blev också en del avkoppling i hotellets takpool och besök i nationalparken Krka, där det även blev bad vid vattenfallen. Här lite fina bilder från resan.

Seger för Alliansen att regeringen drar tillbaka skattehöjningar

2017-08-26

Beskedet idag att Regeringen drar tillbaka förslagen om höjd skatt för entreprenörer och att fler ska betala statlig inkomstskatt är välkommet. Det är glädjande att Alliansen gemensamt stoppat dessa skattehöjningar. Förslagen hade inneburit höjd skatt för bl.a. barnmorskor, poliser och lärare och gjort det mindre lönsamt att starta och driva företag. En stor framgång för oppositionen att detta nu inte blir verklighet.

Det är beklagligt att regeringen samtidigt väljer att hålla fast vid den nya flygskatten. Även om den är något förändrad är det en dålig skatt för Sverige och en dålig skatt för miljön. Skatten kommer inte minst att minska flygbolagens ekonomiska utrymme att investera i nya miljövänliga flygplan och nya bränslen. Den riskerar också att flytta avgångar för långväga utrikesflygningar från Sverige, vilket hotar svenska jobb och medför längre anslutningsresor som är negativa för miljön. Alliansen kommer inte i detta läge att begära misstroendevotum till följd av regeringens beslut att införa en flygskatt. Men flygskatten kommer självfallet inte finnas med i vårt moderata budgetförslag och vi vill avskaffa flygskatten redan den 1 januari 2019 om vi vinner valet. Skatten kommer då ha varit verksam under mindre än ett år.

I sammanhanget är det intressant att läsa att Tysklands ekonomiminister Birgitte Zypries vill ta bort den flygskatt Tyskland haft i sex år. "Att ta bort den kommer att stärka de tyska flygbolagens konkurrenskraft i Europa" säger hon i en intervju med tyska Handelsblatt. Kanske går Tyskland en annan väg än Sverige, och då är risken uppenbar att den svenska skatten medför ännu större skada för det svenska flygets konkurrenskraft.

Sammantaget kan man konstatera att när finansminister Magdalena Andersson talar om "cirkus" kring regeringens skatteförslag så har hon missat en viktig sak. Hennes regering har inte majoritet i riksdagen. Om man då föreslår saker som saknar riksdagens stöd kommer man förr eller senare att få backa från förslagen. Det är ren matematik. Att regeringen skapar en cirkus genom att lägga fram förslag som man sedan får backa från är helt deras eget ansvar.

Otack är världens lön

2017-08-25

Beskedet från Anna Kinberg Batra att hon avgår som partiledare var väntat. När så många partidistrikt kräver hennes avgång hade hon inget annat val.

Jag är samtidigt glad över att Moderaterna i Västra Götaland, Halland och Skåne inte som en del andra ägnat sig åt att i media högljutt kräva partiledarens avgång. Det är ett destruktivt sätt att arbeta, och jag tror det har skadat partiet. I den mån man vill diskutera byte av partiledare bör det hanteras internt och inte via avgångskrav i media. De många angreppen under lång tid har givetvis inte gjort det lättare att växa in i rollen som partiledare. De som agerat på detta sätt bär ett stort ansvar för att fokus legat på dessa frågor i stället för på politikens innehåll. Så bygger man inte ett parti starkt.

När det gäller Anna Kinberg Batra kan man verkligen konstatera att otack är världens lön. Hon hade den otacksamma rollen att med kort varsel efterträda en populär partiledare och tidigare statsminister. Hon ärvde en politiskt omöjlig decemberöverenskommelse, som ingicks av föregående partiledare, men som glädjande nog föll under hennes ledning. Hon öppnade upp partiet och skapade en atmosfär med betydligt högre i tak än tidigare i den interna diskussionen. Under hennes ledning har partiet bytt fot i flera viktiga frågor som vi vet medverkade till att vi förlorade valet och regeringsmakten 2014. En mer restriktiv migrationspolitik, utvecklad integrationspolitik, ännu starkare fokus på att stärka polisen och lag och ordning, samt betydligt ökade resurser till försvaret är viktiga förändringar som skett under Annas ledning. Samtidigt har hon haft modet att tala klarspråk - när det finns ett nytt parti i Sveriges Riksdag som i opinionsmätningarna är Sveriges näst största måste man kunna samtala även med dem för att försöka få igenom mer moderat politik. Det visar politiskt mod.

I valet 2010 fick moderaterna 30% av rösterna. I valet 2014 fick vi endast 23%. I dag ligger vi runt 16-18% i opinionsmätningarna. Det stora raset har alltså inte skett under Anna Kinberg Batras ledning, det skedde under föregående partiledare. Dessutom har ju tidigare migrationspolitik skapat grund för ett nytt parti som idag ligger runt 20% i opinionsmätningarna. Det gör såklart automatiskt att det blir färre procent kvar till övriga. De största partierna drabbas naturligtvis mest av detta, även Socialdemokraterna har drabbats hårt.

Visst kan ett byte av partiledare förändra opinionssiffror, men i längden är det bara tydlighet om vår starka politik som kan ge en valseger. Partiledaren är en viktig budbärare, och det är ett faktum att Anna Kinberg Batra haft det svårt att nå fram medialt, även om det blivit allt bättre efterhand. Idag när hon meddelade sin avgång gjorde hon ett starkt och kraftfullt intryck, kanske ett av sina bästa framträdanden. Det visar att hon har enorm potential, men hon fick aldrig en rimlig chans att växa in i rollen som oppositionsledare innan kraven på hennes avgång började komma.

Anna Kinberg Batra har haft kraften och viljan att göra nödvändiga förändringar av vår politik och vårt interna samtalsklimat. Om vi gör ett bra valresultat 2018 är det hon som lagt grunden för detta. Men i rollen som partiledare går nu stafettpinnen vidare till någon annan.

Ett parti står och faller inte med sin partiledare. Det viktigaste idag är att vår samlade politik faktiskt är bra mycket bättre nu än 2014, och det förtjänar ett betydligt starkare opinionsstöd. Nu ska vi bara forma en ny ledning för partiet som kan leda vårt arbete med att föra ut denna politik till väljarna. Jag är övertygad om att vi kommer att göra ett betydligt bättre val 2018 än vad dagens opinionssiffror antyder. Och det tror jag hade gällt oavsett partiledare.

Vad gäller Anna Kinberg Batra är hon en oerhört erfaren och kunnig politiker och naturligtvis helt given som tung minister i en framtida moderatledd regering.

Tillägg: Jag kommenterade Anna Kinberg Batras avgång även i Borås Tidning och Radio Sjuhärad.
Här ett utdrag ur artikeln i Borås Tidning

Jag kommenterar den moderata partiledardiskussionen

2017-08-24

Jag kommenterar avgångskraven mot Anna Kinberg Batra i Radio Sjuhärad idag. En sak jag sa kom inte med - nämligen att jag är glad över att inte Moderaterna i Västra Götaland deltar i drevet mot vår partiledare. Jag förstår att det finns kritik mot såväl partiledaren, partistyrelsen och vår kommunikation, och jag kan delvis instämma i den. Men i den mån man ska diskutera en partiledares eventuella avgång är det något man gör internt, inte via utspel i media. Nu tar detta allt utrymme i media, och våra viktiga politiska förslag, som exempelvis förslaget om kraftigt höjd försvarsbudget, får inget medialt utrymme alls. Att ägna tiden åt interna strider om partiledarposten lär knappast vara en framkomlig väg att vinna nästa val.


Moderaterna vill öka förslagsanslagen till ca 2% av BNP

2017-08-24

I går kom ett välkommet besked från vår partiledare Anna Kinberg Batra och vår försvarspolitiske talesperson Hans Wallmark. Vi vill se en långsiktig och kraftfull förstärkning av svenskt försvar. Moderaternas stämma i oktober kommer föreslås att fatta beslut om att Sveriges försvarsutgifter ska närma sig två procent av BNP. Ambitionen är att göra detta under en tioårsperiod. Detta för att kunna möta det försämrade säkerhetsläget och även för att kunna uppfylla åtaganden som medlem i Nato. Tillväxten sker stegvis och med hänsyn till det säkerhetspolitiska läget och det ekonomiska läget.

Bakgrunden är givetvis det osäkra omvärldsläget som ställer nya krav och ökar behovet av förstärkt försvarsförmåga.

Moderaterna har under de senaste åren varit pådrivande för att höja försvarets anslag, både på kort och på lång sikt. Vi drev nyligen fram den tredje förstärkningen av Sveriges försvarsanslag under den här mandatperioden. Alla tre uppgörelserna har gett kraftfulla tillskott till försvaret som bidragit till att stärka Sveriges försvarsförmåga här och nu. Vi har nått dit genom uthålliga förhandlingar för att nå bred uppslutning. Moderaterna tar ansvar för Sverige i ett turbulent läge i såväl Sverige som omvärlden.

Men de beslut som tagits om ökade resurser räcker inte, mer behöver göras. Vi vill öka resurserna till försvaret till ca 2% av BNP. Det är det formella krav som gäller inom försvarsalliansen Nato (vilket dock inte alla medlemmar når upp till), och det är en rimlig målsättning om man tar försvarspolitiken på allvar. Valet står inte mellan att stärka Sveriges försvar eller att bli medlem i Nato. För att stärka Sveriges säkerhet på allvar måste vi göra både och. Säkerhet bygger vi tillsammans med andra.Liten rundtur i södra Bohuslän

2017-08-19

Förra helgen gjorde vi en tur till södra Bohuslän i härligt sommarväder. Här några nedslag.Skärhamn på TjörnSkulpturfestival på TjörnSotenkanalenRamsvik (Hunnebostrand på andra sidan viken). Och så lite typisk Bohusnatur. Så vackert med alla kala klippor, berg, grönska och hav på ett och samma ställe.SmögenMen alltså...

2017-08-18

När man inte trodde journalister kunde bli mindre seriösa dyker denna lilla artikel upp i flödet. Nu är jag alltså inte bara en sån där hemsk "klimatförnekare" utan även kritisk mot miljöpolitik (!) lite sådär i största allmänhet. Vänstertidningen ETC fortsätter att helt enkelt hitta på egna nyheter.

Om ETC hade varit seriöst intresserade av vad jag har för syn på miljöfrågor skulle de exempelvis ha kunnat konstatera att jag är en av de riksdagsledamöter som skrivit väldigt många enskilda miljömotioner i riksdagen sedan 2006, uppemot en 55-60 stycken. Även på bloggen och i debattartiklar har jag gjort väldigt många inlägg i dessa ämnen, och miljöfrågorna har varit en av de viktigare sakerna för mig att belysa när jag besökt olika länder på mina resor. Det räcker att läsa mina reseberättelser så inser man det.

Att jag emellanåt konstaterat att viktiga miljöfrågor fått stå tillbaka bakom diskussionen om koldioxidutsläpp, samt att delar av "klimatpolitiken" faktiskt är rent skadlig för miljö och hälsa provocerar säkert vissa. Samma sak att jag anser att turism (även med flyg) är ett bra sätt att lyfta levnadsstandarden i fattiga länder och inte minst att rädda hotade arter genom att turismen ger djuren ett ekonomiskt värde som är högre än värdet av tjuvjakten.

Dessutom är jag ju moderat, vilket i sig såklart är en belastning eftersom vänstern anser sig ha monopol på miljöpolitik. Vilket man såklart inte alls har.

Tidningen ETC ryckte alltså först meningar ur sitt sammanhang samt gjorde helt påhittade citat, sedan följde ETC Sundsvall (någon lokal variant) efter och vantolkade ytterligare det som redan var fel. När vänsterfolk leker journalister och dessutom har en uttalad agenda blir det inte mer seriöst än så här.KU:s sammanträdeslokal belägrad av media

2017-08-17

I dag var jag på möte med den Parlamentariska Public Service-kommittén i riksdagen, och passerade Konstitutionsutskottets sessionssal. Medieintresset var imponerande, och journalisterna satt i tråkig väntan på att någon skulle berätta vad som hände inne i sessionssalen. Granskningen av regeringens hantering av skandalen vid Transportstyrelsen har börjat!Tidningen ETC backar från påhittat citat

2017-08-17

I går ändrade tidningen ETC rubriken till intervjun med mig, och tog bort det påhittade citatet att jag "inte tror på klimatforskningen". Nu skriver man i stället att jag "inte tror på klimathotet", vilket också är ett missvisande citat. Jag är nämligen helt övertygad både om att klimatet förändras och att människan påverkar klimatet. Och jag oroar mig såklart också för dramatiska klimatförändringar - oavsett hur de ser ut och vad som orsakar dem. En dag får vi exempelvis en ny istid som kommer att göra Skandinavien obeboeligt. Och innan dess kan vi få andra dramatiska förändringar i andra riktningen.

Diskussionen och intervjun handlade dels om min kritik mot domedagsscenarier rörande framtidens klimat, dels att politiker ibland övertolkar forskarnas uppgifter. Dessutom handlade intervjun om den intressanta frågan om hur mycket av klimatförändringarna som beror på människan och hur mycket som beror på naturliga klimatfaktorer. Samt min oro för att vi lurar oss själva om vi inbillar oss att vi med olika åtgärder helt kan stoppa framtida klimatförändringar - i stället måste vi göra mer för att anpassa oss till förändrat klimat. Vi måste även prata mer om andra akuta miljöfrågor som alltför länge fått stå tillbaka. Även om rubriken alltså fortfarande inte är helt korrekt var det positivt att man tog bort det första helt påhittade citatet och att man nu i vart fall redovisar lite mer av intervjun i artikeln där jag utvecklade min syn på saken. Dessutom fick jag faktiskt en halvhjärtad ursäkt från ETC över det första påhittade "citatet", vilket jag knappast vågat hoppas på.

Här är ingressen till artikeln, tv den gamla och till höger den nya. Den nya och mer utförliga intervjutexten finns här.
I övrigt hänvisar jag till blogginlägget den 14/8.Tillägg 18/8:
Även tidningen Aktuell Hållbarhet uppmärksammar ETC-artikeln och ger en betydligt mer nyanserad bild.

Regeringsbeslut angående handlingar om Säkerhetspolitiska Rådet

2017-08-17

I dag kom detta regeringsbeslut som innebär att justitieministern på regeringens vägnar meddelar att man vägrar lämna ut de handlingar jag begärt ut om Säkerhetspolitiska Rådets möten. Beslutet känns dock bristfälligt eftersom man inte kommenterar min begäran om att även få uppgifter om datum när möten hållits i det aktuella rådet. Den delen av min begäran kommenteras överhuvudtaget inte. Jag har därför idag begärt kompletterande beslut även i den delen.Borås Tidning uppmärksammar mitt senaste blogginlägg lite extra

2017-08-17

Jag lade ut texten från bloggen häromdagen (om Alliansens nya förslag för att få fler nyanlända i arbete) även på BT:s Politikerblogg. I går gav Borås Tidning blogginlägget lite extra uppmärksamhet i tidningen (klicka på texten för att läsa):Framgångsrik moderat förhandling om mer pengar till försvaret

2017-08-16

I dag presenteras en ny överenskommelse mellan S-MP-regeringen, Centerpartiet och Moderaterna om mer pengar till försvaret.

Överenskommelsen innebär att försvaret får 2,7 miljarder extra 2018, och att de extra pengarna ligger kvar även 2019 och 2020. Sammanlagt blir det 8,1 extra miljarder 2018-2020. Av de extra 8,1 miljarderna går cirka 1,3 miljarder för åtgärder inom det civila försvaret och resterande 6,8 till det militära. Tillskottet till den militära delen ligger i linje med (eller rentav något över) den begäran som Försvarsmakten inkommit med för 2018.

Moderaterna sa i januari att det behövdes 500 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för 2017, och vi lyckades få igenom det. I somras sa vi att det krävs minst 2 miljarder extra till försvaret 2018, och vi landade nu på 2,7 miljarder. Tack vare att Moderaterna har varit med och drivit på i förhandlingarna landar slutsumman på ett betydligt högre belopp än det som regeringen föreslog. Uppgörelsen innehåller dessutom en skrivning som säger att den inte innebär ett hinder för de deltagande partierna att redovisa ambitioner och förslag för kommande mandatperiod, dvs efter 2018. Vi moderater avser återkomma kring detta och redovisa höjda ambitioner för åren efter 2018.

De extra pengarna till det militära försvaret kommer bland annat att användas till ökad övningsverksamhet och beredskap, anskaffning av mängdmateriel, ledningssystem, fordon och reservdelar. Resurser tillförs också till den luftburna sensorförmågan, anskaffning av ytterligare sjukvårdsmateriel och en förbättrad sjömineringsförmåga. I det militära försvaret prioriteras åtgärder som ökar krigsdugligheten hos förbanden, med särskilt fokus på de förband som idag har lägst krigsduglighet.

När det gäller totalförsvaret görs satsningar för att säkerställa att kommuner, landsting, länsstyrelser och myndigheter kan fullfölja och intensifiera planeringen för civilt försvar. Försvarsmaktens regionala staber stärks. Resurser tillförs även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för arbetet med informationssäkerhet och psykologiskt försvar. Dessutom totalt sett 120 miljoner ytterligare till frivilligorganisationerna under de kommande tre åren.

Vissa framför att det är märkligt att vi nu gör en uppgörelse med en försvarsminister (Peter Hultqvist) som vi vill rikta en misstroendeförklaring mot. Men misstroendeförklaringen mot Peter Hultqvist och försvarsuppgörelsen är två separata saker. Misstroendeomröstningen handlar om Peter Hultqvists agerande i samband med säkerhetskrisen och Transportstyrelsen. Försvarsuppgörelsen handlar om att det är varit helt nödvändigt att nå en överenskommelse med regeringen för att stärka Sveriges försvar. Peter Hultqvist är den sittande försvarsministern och därmed den person som har ansvar för den förhandlingen.

Vem vet, kanske har det till och med varit så att hotet om misstroendeförklaring mot Hultqvist faktiskt gjort regeringen mer villiga att gå M och C till mötes om mer pengar till Försvaret? Det är min egen personliga fundering, men det känns inte helt orimligt att det kan vara så. Statsminister Löfvéns behov av att stärka Hultqvists ställning ska nog inte underskattas. Och mer pengar till Försvaret och att lyckas få till en uppgörelse med två Allianspartier är då givetvis positivt för ministern. Dagens uppgörelse förändrar dock ingenting i den delen, frågan om misstroendeförklaring ligger kvar på bordet. Men om M och C lyckats utnyttja situationen till att stärka försvaret är det positivt för landet.

Alliansen presenterar en ny arbetsmarknadsreform - inträdesjobb

2017-08-15I går skrev jag ju om Arbetsförmedlingens senaste, oroväckande siffror, som visar att arbetslösheten bland utrikes födda ökar. Vi har också fortfarande en hög ungdomsarbetslöshet i Sverige, över 10%. Att få fler nyanlända och unga lågutbildade i arbete är oerhört viktigt för Sverige. Både för att vi ska kunna ha stabila socialförsäkringar och statsfinanser, men framförallt för att vi ska slippa social oro. Och läget är akut.

I dag presenterade Alliansen en ny arbetsmarknadsreform som vi vill införa direkt efter en valseger. Den kallas inträdesjobb. Reformen är en sammanvägning av likartade förslag som flera Allianspartier tidigare presenterat, och är nu ett förslag som samtliga fyra partier står bakom.

Reformen omfattar dels nyanlända, under de fem första åren i Sverige. Tillfälliga övergångsregler ska gälla för att fånga upp nyanlända från migrationskrisen 2014-2015, de som kommit till och med 2015 får ytterligare tre års tillgång till inträdesjobben. Dessutom gäller reformen för unga upp till 23 år utan fullständig gymnasieutbildning.

Lönen för de nya inträdesjobben ska uppgå till 70 procent av rådande ingångslön i branschen, upp till ett tak om 21 000 kronor i bruttolön per månad. 30 procent av arbetstiden anses därmed gå till att lära sig arbetet eller utbildning. Hur denna utbildning organiseras och utformas bestämmer arbetsgivaren själv. Arbetsgivaravgiften slopas i tre år (de 36 första månaderna som personen har ett jobb) inom ramen för anställningsformen.

Rent juridiskt betraktas anställningen som en provanställning och ger därmed samma arbetsrättsliga skydd som en sådan. Anställningen övergår därmed till en tillsvidareanställning efter två år. En person får ha denna typ av anställning i maximalt tre år. Om en person byter arbetsgivare fortsätter tiden att räknas ned.

Som väntat kommer kritik från vänster för att vi "sänker lönerna". Det är inte korrekt. Tanken är att man ska få avtalsenlig lön för den tid man fullgör ett arbete (70%) och ingen lön för den tid man lär sig sitt arbete. Detta är dessutom tidsbegränsat till tre år, och en person kan inte ha åtgärden flera gånger. Vi ser detta som ett sätt att få fler att ta första steget mot en egen försörjning. Och 70% av lönen är förhoppningsvis mer än det bidrag man lever på innan. Genom tidsbegränsningen lär vi inte skapa ett allmänt tryck nedåt på det allmänna löneläget, så oron för nya låglönejobb är obefogad.

Det kommer också kritik mot att vi subventionerar arbetsgivarna. Men den enda statliga subventionen är arbetsgivareavgiften. Denna summa är totalt sett en mycket rimlig kostnad för att lågutbildade ska utbilda sig till ett riktigt yrke på en arbetsplats. Att bekosta andra utbildningar och betala ersättningar till den som studerar under tiden skulle kosta betydligt mera.

Det finns också mer befogad kritik för att lågutbildade och framförallt nyanlända på detta sätt får en möjlighet som inte andra får. Det är korrekt, och i grunden olyckligt. Men samtidigt är arbetslösheten i andra grupper mycket låg och de flesta skulle knappast efterfråga denna reform ändå. Vi har en situation idag med rekordmånga nyanlända under kort tid. Man kan tycka vad man vill om detta och skylla på olika regeringar, men den är ett faktum. Vi drabbas alla om många går på bidragsförsörjning i stället för att försörja sig själva. Och med tanke på den höga och stigande arbetslösheten bland just målgrupperna för reformen så tycker jag ändå det är försvarbart att rikta reformen mot just dessa. Att inte göra något vore mycket värre, integration av nyanlända är kanske vår viktigaste samhällsfråga just nu. Men självklart måste effekterna utvärderas efterhand, precis som för alla andra reformer.

Vår förhoppning är att reformen ska kunna leda till att 25.000-40.000 personer på detta sätt kan få in sin första fot på arbetsmarknaden. Om det lyckas är det ett bra resultat.

När hade statsminister Löfven tänkt berätta?

2017-08-15

I dag har jag och moderaternas försvarspolitiske talesperson, Hans Wallmark, denna debattartikel i Borås Tidning.Fler arbetslösa än förra året för fjärde månaden i rad

2017-08-14

Arbetsförmedlingen kom idag med sin juli-rapport. I slutet på juli var 356 000 personer inskrivna som arbetslösa på någon av landets arbetsförmedlingar, en ökning med 6 000 personer jämfört med samma månad i fjol. Trots högkonjunkturen ligger arbetslösheten på samma nivå som för ett år sedan, 7,3 procent.

Siffrorna visar också på en extremt tudelad arbetsmarknad. Av de inskrivna arbetslösa var 167 000 födda utanför Europa och 152 000 inrikes födda. Och skillnaden ökar. Bland inrikes födda var arbetslösheten i slutet på juli 3,9 procent (4,2 procent för ett år sedan). Hos utrikes födda var den samtidigt 21,8 procent, vilket är 0,6 procentenheter högre än i fjol.

Samtidigt fortsätter långtidsarbetslösheten att öka. Antalet inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i 12 månader eller mer fortsätter stiga och är nu 146 000. Förklaringen är att en större del av de inskrivna arbetslösa numera finns inom etableringsuppdraget för nyanlända, som pågår i upp till två år. Därmed räknas de in statistiken över långtidsarbetslösa.

Sammanfattningsvis - den goda konjunkturen gör att arbetslösheten bland inrikes födda fortsätter minska. Samtidigt ökar arbetslösheten bland utrikes födda. Att detta sker trots högkonjunktur är väntat, med tanke på det stora antalet nyanlända. Men det är ändå oroväckande. Vad händer i nästa lågkonjunktur?

Som väntat oseriöst reportage i ETC om min syn på klimatfrågan

2017-08-14

Förra veckan blev jag uppringd av en reporter på tidningen ETC, som själv kallar sig "vänstertidning med grön agenda". Reportern hade läst en del på bloggen och på Twitter och undrade om jag var "klimatförnekare". Den gamla vanliga frågan när man vågar ifrågasätta det allra minsta om domedagsscenarier i klimatdebatten, oseriösa utspel utan stöd i forskning eller extrema förslag för att "rädda klimatet".

Jag var tydlig i intervjun. Att placera in mig bland "klimatskeptikerna" är att göra det väldigt enkelt för sig. Jag är övertygad om att människan påverkar både miljö och klimat med sitt sätt att leva. Fast detta skrev såklart inte ETC i artikel. I stället påstår man i rubriken att jag "inte tror på klimatforskningen". Vilket jag aldrig sa - däremot sa jag att jag inte alltid tycker att politikerna tolkar klimatforskningen på ett korrekt sätt. Lite om vad jag faktiskt sa finns i denna sidotext i samma artikel. Dock finns inga av de mer resonerande citaten med från vårt långa samtal. Och på den sista frågan hade jag ett betydligt mer nyanserat svar.

Jag nämnde att jag oroar mig för flera saker i klimatdebatten. Dels att jakten på koldioxidutsläpp gör att alla andra miljöfrågor hamnar i bakgrunden, dels att en del av vår klimatpolitik medför miljöskada i andra länder. Men också att jag ser en fara i att vi tror att vi bara genom att minska användningen av fossila bränslen faktiskt kan stoppa framtida klimatförändringar - vilket vi naturligtvis inte kan, eftersom dramatiska sådana skett även innan människan ens fanns på jorden. Vi borde därför lägga mer tid och energi på att diskutera hur vi ska kunna hantera kommande klimatförändringar och anpassa oss till dem. Dessutom oroar jag mig för att klimatextremister försöka skrämma upp befolkningen med oseriösa påståenden, domedagsprofetior och överdrifter som går väldigt mycket längre än det FN:s klimatpanel IPCC står för - i stället för att hålla sig till en sansad debatt. Det är också oroväckande med alla extrema förslag om vad vi ska göra i Sverige. Även om vi skulle skicka iväg såväl alla människor i Sverige som alla rapande kor till månen, och sedan stänga ned all verksamhet i landet så skulle det inte ens mätbart märkas på de globala utsläppen. Att förstöra svensk välfärd, ekonomi och jobb och göra det omöjligt att leva på landsbygden löser inga klimatproblem, det gör bara svenska folket fattigare.

Som väntat blev artikeln i ETC inte särskilt nyanserad, trots ett långt samtal togs få av mina citat med. Och självklart pekas jag ut som "klimatskeptiker". Ett tramsigt begrepp för övrigt, ingen kan såklart vara skeptisk vare sig till klimatet eller att det förändras, "klimathotsskeptiker" är väl ett rimligare ord, eller ännu hellre "klimatrealist" som jag föredrar att kalla mig.

Alla andra vetenskaper och forskningsrön får diskuteras och ifrågasättas. Men den som ifrågasätter minsta lilla i klimatdebatten ska omedelbart brännmärkas. Det finns trots detta tusentals forskare och klimatexperter jorden runt som helt eller delvis ifrågasätter klimatlarmen och IPCC:s sätt att redovisa forskningsrön. När jag påstår att forskarna "långtifrån är så eniga som man ofta hävdar" har jag bra underlag (både namn och kritikpunkter). Att lyssna även på kritiker borde vara en självklarhet i varje viktig samhällsdebatt. De klimatseminarier som jag anordnat i riksdagen har exempelvis varit till för att skapa debatt, och vid båda tillfällena bjöd vi in både företrädare för båda sidor i debatten. Så tycker jag man ska agera som politiker.

Jag har även röstat för alla klimat- miljö- och energipolitiska förslag under Alliansregeringens åtta år, och följt partilinjen även de senaste tre åren. Däremot deltog jag inte i beslutet i våras om nytt klimatpolitiskt ramverk, då jag var utkvittad den dagen. Det känns ganska bra att jag inte tvingades trycka på knappen eftersom jag känner stor oro för hur detta ramverk ska tillämpas framöver, och är rädd att det kommer att användas för att ta ett antal skadliga beslut för Sverige om vi har fel regering vid makten. Beslut som kan slå mot företagande, jobb, samhällsekonomi, möjlighet att bo och verka på landsbygden, samt försämra svensk konkurrenskraft mot andra länder. Moderaterna och Alliansen fick igenom ett tillägg i utskottsbehandlingen som säger att "klimatpolitik ska vara "långsiktigt effektiv och bedrivas så att minskade växthusgaser förenas med tillväxt". Det är ett bra tillägg, och med ansvarsfulla politiker i regeringsställning kan säkert regelverket hanteras med förnuft. Men i en regering med starkt inslag av MP- och V-politik känner jag stor oro för att ramverket ska användas som argument för att ta beslut som hotar Sveriges framtid.

Sammanfattningsvis - jag tycker det är bra om vi kan minska användningen av fossila bränslen, och "klimatpolitik" som även gynnar hälsa, miljö och samhällsekonomi är rimligen alltid positiv. Hur mycket det sedan kommer att begränsa (eller stoppa) framtida klimatförändringar återstår att se. Men jag ogillar extremt dyra fantasiprojekt (som att suga ut CO2 ur atmosfären och pumpa ned den i underjorden och liknande), eller att med ensidiga svenska åtgärder allvarligt skada vår konkurrenskraft mot andra länder. Jag kommer också att fortsätta att kritisera domedagsprofetior som helt saknar stöd i vare sig verkligheten eller vetenskap, liksom dyra och inneffektiva klimatåtgärder och meningslös symbolpolitik.

Framförallt är det oerhört viktigt att fortsätta forska på hur stor andel av klimatförändringarna som faktiskt beror på mänskliga utsläpp och hur stor andel som beror på naturliga orsaker. I dag finns bara mer eller mindre tillförlitliga antaganden. Om vi felaktigt inbillar oss att människan helt kan stoppa klimatförändringar lever vi farligt - för då förbereder vi oss inte för de klimatförändringar som med all sannolikhet ändå kommer att ske. Vi måste också våga se att en del av vår "klimatpolitik" faktiskt skadar miljön - exemplen är många, framställning av palmolja eller sockerrörsetanol som leder till skövling av regnskogar i Indonesien respektive Sydamerika, produktion av biobränslen i stället för mat som slår mot livsmedelsproduktionen i fattiga länder i Afrika osv. Eftertänksamhet och helhetssyn är centralt.

Att debattera och diskutera allt detta gör ingen till "klimatförnekare", det borde även ETC inse.

Nej, ingen enda moderat har försvarat sexuella trakasserier!

2017-08-12

Jag blir allt mer upprörd över vänsterretoriken som innebär att man hävdar att ett antal moderater, genom att ge Anders Borg stöd på Facebook, skulle bagatellisera eller försvara sexuella trakasserier. Sanningen är vad jag kan se att faktiskt ingen har gjort det!

Vad jag kan se av det aktuella facebookinlägget och kommentarerna till detta så framgår bland annat att det skrevs innan media började nämna Borgs namn i samband med det som hänt. Det var först efter Anders Borgs ursäkt för "olämpligt beteende" som media röjde hans namn i samband med en artikel om eventuella sexuella trakasserier.

De som kommenterade Borgs ursäkt på facebook rörande "olämpligt beteende" visste sannolikt inte ens om att det fanns uppgifter om att det i detta möjligen kunde finnas sexuella trakasserier. De som kommenterade med orden "det kan hända alla" syftade såklart bara på det Borg faktiskt hade skrivit, nämligen att han druckit för mycket och betett sig olämpligt. Han hade inte skrivit något alls i inlägget om sexuella trakasserier. Därmed är det fullständigt orimligt att tolka ord som "det kan hända alla" som att det syftar på sexuella trakasserier. När vänsterdebattörer och genusextremister gör denna (medvetna) kullerbytta försöker man bara på ett ohederligt sätt att smutskasta moderater i allmänhet som hycklare när det gäller sexuella trakasserier. Det är ett lågvattenmärke i svensk politisk debatt.

Jag har aldrig någonsin i något sammanhang träffat på en moderat som inte tar sexuella trakasserier på allvar, och definitivt aldrig någon som bagatelliserar det. Tvärtom har moderaterna gått i spetsen för hårdare lagstiftning och strängare straff för denna typ av brott. Det vore välgörande om vi kunde föra en rimlig och seriös diskussion om en viktig samhällsfråga i stället för att sprida lögner om varandra.

Kampen mot "konsumtionssamhället" gäller tydligen inte bilar?

2017-08-11Upptäckte en artikel i vänstertidningen ETC där jag var nämnd som "en av riksdagens 30 värsta utsläppsbovar". Man har alltså utsett mig till den 18:e värsta "utsläppsboven" i riksdagen på grund av att jag äger en äldre bil, en Toyota Camry från 2001. Den är i absolut toppskick trots 28.000 körda mil, troligen en av de bättre Toyotamodeller som byggts, och en bil jag inte har några som helst tankar på att byta bort. Den lär nog en dag sluta som veteranbil. Här är den "hemska koldioxidspridaren":Att kalla någon "utsläppsbov" på grund av ägande av en bil är helsnurrigt. Man måste givetvis i så fall även undersöka hur långt var och en kör. Min Camry står avställd hela vinterhalvåret och kör max 4-500 mil under sommaren. Någon "utsläppsbov" är jag knappast, hur man än räknar.

Personligen är jag dessutom inte mycket för "köp-slit-och-släng-samhället". Att stå emot "konsumtionssamhället" där fungerande saker hela tiden kasseras och byts ut framhålls ofta som centralt i miljödebatten och klimatdebatten. Men just när det gäller bilar är det tydligen något negativt att vårda det man har i stället för att köpa nytt hela tiden? Personligen tycker jag det känns absolut mest resurssmart och miljösmart att avstå från att hela tiden byta bil. Det medför en inte försumbar energiåtgång och materialåtgång att bygga en bil. Att köpa en ny bil i stället för en väl fungerande gammal innebär ju dessutom bara att den gamla bilen körs vidare av någon annan. Den totala miljönyttan känns inte alls övertygande när man gör en livscykelanalys. Vilket jag även har forskarstöd för i exempelvis denna artikel som belyser problemet.

Men med detta sagt, redan i början av 1990-talet investerade jag inte obetydligt med sparpengar i en svensk elbil, LA301, som byggdes av CAT, Clean Air Transport, med bas i Göteborg. Det projektet gick i konkurs och jag förlorade alla pengar jag satsat. Men jag skulle absolut kunna tänka mig att köpa en elbil i framtiden (besökte ju Teslas fabrik i Fremont utanför San Francisco förra året). Det blir i så fall den dag bilen har både ett rimligt pris och en rimlig räckvidd. Jag funderar samtidigt en del på om det verkligen är miljövänligt att bygga en bil i ren aluminium, när man vet hur mycket energi det går åt vid aluminiumtillverkning? Och alla sällsynta jordartsmetaller och annat material som går åt för batteritillverkningen och elektroniken gör mig också ganska tveksam till den totala miljönyttan. Minskade koldioxidutsläpp är som sagt inte allt, även om det idag verkar överskugga alla andra viktiga frågor i miljödebatten.

Att vårda sin gamla bil och inte köra alltför mycket i onödan är enligt mig det bästa sättet att vara miljövänlig bilägare i avvaktan på nya tillförlitliga tekniker. Och tyvärr ETC, att byta bil bara för att klimatalarmister tycker att jag ska göra det är inte aktuellt. Jag fortsätter med stolthet att sommarköra min välvårdade gamla Toyota. Kanske kommer ETC en dag med en ny lista över riksdagens miljöhjältar som enligt en livscykelanalys agerat mest förnuftigt när det gäller bilägande?

Hänsynslös utvinning av sand är en global miljöfråga

2017-08-10Häromdagen uppmärksammades jag på denna artikel i tidningen ETC (en uttalad vänstertidning "med grön agenda"). Man skriver ofta om klimatfrågor, och har ofta en ganska alarmistisk agenda och debattinlägg som kräver en mycket mer drastisk "klimatpolitik" än den som förs idag. Det var därför intressant att läsa denna artikel, som återigen bekräftar det jag tidigare uppmärksammat ett flertal gånger (se mina samlade inlägg om miljö- energi och klimatfrågor), nämligen att den hänsynslösa jakten på sand både bidrar till erosion och miljöförstöring men också är orsaken till att öar och kustområden sjunker ned i havet. Det händer runt öar i Stilla Havet, det händer på USA:s sydkust, det pågår i Indonesien och på många andra ställen i världen. Få uppmärksammar denna extremt viktiga miljöfråga.

Man skriver i ingressen till artikeln att sandutvinningen är en "bortglömd klimatfråga". Jag anser att det inte alls är en klimatfråga utan en miljöfråga. Sandupptag påverkar i sig knappast jordens klimat. Däremot används ofta effekterna av sandutvinningen i klimatdebatten - för att exempelvis visa att öar och kustområden dränks i havet till följd av stigande havsnivåer, beroende på klimatförändringar. I själva verket beror det på att områdena eroderas underifrån genom sandutvinning och även genom orimligt stort upptag av färskvatten - inte på grund av att havet stiger. För det stiger inte snabbare än det gjort de senaste 100-200 åren.

Det är välgörande att ett i grunden ganska klimatalarmistisk vänstertidning uppmärksammar denna fråga. Och faktiskt ger ännu ett bevis på att det som ibland kallas "klimateffekter" inte alltid är det. Minskade koldioxidutsläpp gör ju inte att sandmuddringen runt känsliga öar minskar. Ska man få stopp på det krävs att man orkar tala om rätt problem. Det är hög tid att miljödebatten äntligen handlar om mer än koldioxidutsläpp.

Frågorna Stefan Löfven måste besvara

2017-08-07

Jag har fått en del spridning av mitt blogginlägg om det märkliga svaret från regeringskansliet på min begäran om uppgifter och handlingar om Säkerhetspolitiska Rådets möten. Utöver de ledarkommentarer och artiklar jag tidigare berättat om, bland annat i Borås Tidning, har nu även Västerbottens-Kuriren kommenterat saken, och skribenten Åsa Sundh har även lagt ut texten på sin blogg hos Folkbladet.. Under helgen har även Ystads Allehanda och Trelleborgs Allehanda tagit upp saken och citerat min blogg på ledarplats.

Det lär väl inte vara någon tidning eller några andra media som inte kommenterat frågan vid det här laget. Stefan Löfven lär inte komma undan det växande kravet från oppositionen, media och svenska folket att reda ut alla konstiga och motstridiga uppgifter om vad som hänt och vem som vetat vad. Enligt min åsikt är det flera frågor Löfven måste svara på:

* Har Säkerhetspolitiska Rådet haft några möten?

* Hur kunde man i så fall undvika att lyfta frågan på Säkerhetspolitiska Rådets möten?

* Har inte regeringens tjänstemän fått information även vid sina regelbundna möten med SÄPO?

* Vem var det som informerade statsministern, och hur skedde detta?

* När hade den som informerade fått informationen och av vem?

* Hur kunde i stort sett alla ministrar ha informationen före statsministern?

* När hade statsministern tänkt berätta för riksdagen och svenska folket?

* Skulle vi överhuvudtaget fått veta om inte media nystat upp det hela?

Hur många i Europa dör av kyla?

2017-08-06

I går kommenterade jag ju den märkliga studien i The Lancet som påstår att 156.000 människor om året kommer att dö av värme i EU 2071. Givetvis en närmast omöjlig sak att förutspå. I den aktuella studien påstås dessutom felaktigt att endast ca 100 personer (!) om året idag beräknas dö av kyla i Europa. Man konstaterar också att 98% av dödsfallen till följd av kyla kommer att upphöra om klimatet är varmare, men det gör ju då bara en förbättring med 98 personer jämfört med att 156.000 kommer att dö av värme. Siffrorna är en total desinformation, vilket man snabbt ser om kollar lite andra länkar och studier.

Den brittiska regeringen uppskattar exempelvis att det varje år i genomsnitt dör ca 25.000 personer (!) till följd av kyla - bara i Storbritannien. 2015 var siffran rekordhög, hela 40.000 personer dog till följd av kylan. Allt enligt denna artikel i The Telegraph den 1 februari 2015.

En mycket stor amerikansk studie av dödsfall under 14 år som redovisas i The Lancet den 25 juli 2015 bekräftar dessa siffror. Man analyserade 74 miljoner dödsfall i 13 länder mellan åren 1985 och 2012 för att se hur temperaturer påverkat dödligheten. Man kom bland annat fram till att kyla orsakade betydligt fler dödsfall än värme. Av studien framgår även att under dessa år dog mer än 658.000 människor av kyla i Storbritannien. Under början av 2000-talet dog årligen 47.000 människor till följd av kyla bara i Storbritannien, jämför med 1.600 till följd av värme.

Även Sverige analyserades i studien och det framgick då både att fler människor dör av kyla än värme, samt att kyla är farligare för kroppen än värme. Bland annat Läkartidningen kommenterade studien, och skrev bland annat att "Kyla leder till betydligt fler dödsfall än värme, vilket går stick i stäv mot bilden som ofta förmedlas i media där dödlighet till följd av värmeböljor är något som rapporteras oftare jämfört med dödlighet till följd av kyla." Även Göteborgs-Posten skrev om studien och konstaterade att "Det visar sig att kallt väder dödar 20 gånger så många människor som varmt väder. Och att måttliga temperaturer skördar betydligt fler dödsfall än extrema."

Att människor dör av både värme och kyla är väl känt. Om man talar med sjukvården och tar del av statistik ser man att många äldre och sjuka dör just när temperaturerna avviker mycket från det normala. Påfrestningarna på människokroppen gör att människor med nedsatt motståndskraft drabbas extra hårt. Men kylan är ett större problem än värmen. Även hos SCB finns statistik som visar att det i Sverige varje år dör betydligt fler under de kalla vintermånaderna än under de varma sommarmånaderna.

Om man ändå antar att dödlighet på grund av kyla minskar med 98% (som alltså påstås i den nya studien i The Lancet) gör det att dödsfallen bara i Storbritannien skulle minska med minst 39.000 per år om klimatet blir varmare. I Stockholm skulle (med 98% minskning) flera tusen färre dö varje år om klimatet blev varmare. Om man räknar in hela Europa kan man rimligen på goda grunder anta att siffran över antalet döda till följd av kyla redan idag är betydligt högre än de 156.000 som förväntas dö av värme 2071. Vi vet ju exempelvis att tillfälliga köldknäppar i södra eller östra Europa kräver många dödsfall av det enkla skälet att husen inte alls är anpassade för kyla.

Det finns fler studier som visar att dödsfallen faktiskt skulle minska till följd av global uppvärmning, exempelvis denna studie som analyserar Australien och Storbritannien, även denna publicerad i The Lancet.

När media sprider ren falsk information om hur många som dör av kyla idag och samtidigt överdriver hur många som man tror kommer att dö av värme om 50 år blir det i vart fall uppenbart för mig vad agendan är. Självklart är syftet att skrämma människor, kopplat till den pågående värmeböljan i södra Europa, så politikerna får friare händer att "agera med kraft" mot klimathotet.

Jag tycker man måste ta hälsorisker kopplat till klimatförändringar på största allvar. Men då ska man också redovisa korrekta siffror. Det är självklart bra om vi med olika åtgärder kan minska framtida klimatförändringar (diskussionen om hur mycket vi råder över är en annan sak). Men minst lika viktigt är att förebygga effekter av sådant vi inte råder över. Extrema väder och temperaturer lär vi rimligen få uppleva i framtiden alldeles oavsett hur det underliggande klimatet förändras. Genom kloka åtgärder kan man förhoppningsvis minska den dödlighet som följer av detta. För den som drabbas är det ganska oviktigt om det beror på kyla eller värme.

Orimligt att media dömer någon som brottslig på anonyma rykten

2017-08-05

Jag har hittills helt avstått från att kommentera beskyllningarna mot Anders Borg. Helt enkelt för att jag inte vet vad som hänt, vad som är sant eller inte. Lika lite som någon annan. Anonyma rykten och mediauppgifter som ingen kan verifiera är svåra att kommentera.

Men nu måste jag ändå reagera. Både Expressen, Aftonbladet och andra media, liksom politiska motståndare hävdar att Anders Borg gjort konkreta saker eller rent av begått brott. I Expressen finns tex en artikel där en krönikör ställer den märkliga frågan "Hur mår Anders Borgs offer idag?". Vet Expressen att det finns något offer?

Polisanmälan är tydligen inlämnad av en anonym person samt av en polis (!) som hört talas om det hela och tycker saken borde utredas. Men inget brottsoffer har framträtt, inga vittnen har trätt fram och ingen har i vart fall hittills presenterat någon dokumentation alls om vad som hänt. Att i det läget jämföra Anders Borg med de som sexofredar på festivaler eller tafsar på kvinnor på stan är rent groteskt. Men så ser det ut i sociala medier idag. Ingen förtjänar att dömas utan brottsoffer, polisutredning, vittnen eller rättegång.

Anders Borg har bett om ursäkt offentligt för att han druckit för mycket och fått en "blackout", samt betett sig "mycket olämpligt". Det är illa nog för en person som har tunga uppdrag i näringslivet och är en offentlig person. Jag förväntar mig mer av honom, och det gör han nog själv också. Att han idag lämnat sitt uppdrag i Kinneviks styrelse är begripligt. Men han har definitivt inte medgivit att han gjort något brottsligt och inte heller att han skulle ha uttryckt sig på det sätt som anonyma källor påstår. Ändå beskriver media detta som en bevisad sanning.

Det som påstås av den anonyma källan är helt oacceptabelt i sak. Oavsett vem som skulle göra något sådant. Men det är inget bevis på att Anders Borg verkligen gjort detta. Det är en helt annan sak. Nu får polisen utreda saken och se om det finns någon grund till det som påstås. Och tills dess borde media, politiker, debattörer och andra hålla sig för goda för att döma Anders Borg som brottsling. Det är ovärdigt. Och vad gäller media lär det dessutom strida mot alla pressetiska regler.

Historiens klimat har erbjudit många extremer

2017-08-05

I dag är det SvD som erbjuder helgens mest klimatalarmistiska läsning. Man redovisar en studie som kommer fram till att 152.000 människor per år kommer att drabbas av "väderrelaterade dödsfall" i EU mellan 2071 och 2100. Två forskare vid universitetet i Seoul skriver dock att "resultaten kan vara överskattade". Och det är ju en snäll omskrivning. Studien baseras nämligen på de allra mest extrema utfallen i dagens klimatmodeller, i stället för någon slags "genomsnittsvärde", och man tar dessutom ingen hänsyn alls till om människan kommer att kunna anpassa sig till förändrat klimat.

Sveriges troligen mest kunnige klimathistoriker är Fredrik Charpentier Ljungqvist. Han är fil.dr i historia, verksam som medeltidshistoriker på Historiska institutionen och som klimatforskare på Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet. (Bolincentret, uppkallat efter klimatforskaren Bert Bolin, grundades av Stockholms Universitet, KTH och SMHI 2006 med syfte att forska brett om naturliga och mänskligt påverkade klimatförändringar). Charpentier Ljungqvist är uppenbarligen vare sig klimatalarmist eller klimathotsskeptiker, utan verkar hålla till i en mer balanserad mittenfåra i klimatdebatten, där han både talar om mänsklig påverkan och naturliga variationer.

Charpentier Ljungqvist har publicerat många vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar inom såväl nordisk medeltidshistoria som paleoklimatologi. Under våren 2016 publicerades en klimathistorisk artikel i tidskriften Nature, med Fredrik Charpentier Ljungqvist som huvudförfattare. Här är en svensk artikel på samma tema från tidskriften Forskning och Framsteg i maj förra året. Tydliga spår efter historiens extremväder. Några nedslag i artikeln:

"Precis som de meteorologiska mätningarna visar rekonstruktionen att en betydande uppvärmning ägde rum cirka 1920–50, liksom återigen från slutet på 1980-talet och fram till nu. Somrarna i Europa har sannolikt inte varit så varma på över 2 000 år som de har varit under de senaste 20–30 åren. Det är i Centraleuropa och Medelhavsområdet som den moderna sommarhettan är oöverträffad. I Nordeuropa – Skandinavien och Ryssland – var däremot långa perioder under både romartiden och vikingatiden samt den tidiga medeltiden varmare än nu.

De senaste 20 årens rekordvärme i Europa har sannolikt att göra med global uppvärmning till följd av främst människans koldioxidutsläpp. Den nya rekonstruktionen visar emellertid att 1900-talet i sin helhet – eller ens andra hälften av 1900-talet – inte på något sätt var exceptionellt varmt i Europa i ett längre historiskt perspektiv. Flera tidigare århundraden under romartiden och vikingatiden var lika varma eller till och med varmare."


"Den sannolikt kraftigaste globala nedkylningen under de senaste årtusendena inträffade i mitten av 500-talet. Det var fråga om en nedkylning på norra halvklotet, kanske även globalt, på upp till ett par grader – främst sommartid – som inträffade utan förvarning. Två gigantiska vulkanutbrott – först ett på en okänd plats utanför tropikerna på norra halvklotet år 536 och sedan ett i tropikerna år 540 – slungade upp sådana mängder vulkaniskt stoff, aerosoler, i stratosfären att det ledde till en nedkylning i årtionden."//"Från skriftliga historiska källor vet vi att nedkylningen ledde till svält och massdöd på många håll på norra halvklotet. Det var svår missväxt från Irland i väster till Kina i öster."

"Nedkylningen på 500-talet, liksom många andra klimat- och väderhändelser, visar att klimatet inte – som det ibland påstås – har varit stabilt under de senaste årtusendena."//"Den nya atlasen över Europa visar på mycket större variationer i torka/vattentillgång än vad som tidigare har varit känt. Som helhet har 1900-talet varit ganska förskonat från torka och variationerna har varit förhållandevis små. Under slutet av 900-talet fram till början av 1100-talet, under den medeltida värmeperioden, var torra somrar däremot vanliga på stora delar av den europeiska kontinenten och i södra Skandinavien."//"I vissa fall sammanfaller de rekonstruerade förändringarna av torka och vattentillgång i Europa med motsvarande rekonstruerade förändringar i Nordamerika och östra Asien. Vad som orsakade dessa stora variationer förstår vi i dagsläget inte fullt ut. Därför har vi svårt att förutsäga om, eller snarare när, sådana perioder kan inträffa igen och även hur en framtida global uppvärmning påverkar nederbördsmönstren i Europa och på andra håll. Dagens klimatmodeller klarar nämligen varken särskilt väl att simulera de historiskt kända variationerna i nederbörd och torka eller att visa en särskilt god överensstämmelse sinsemellan, när det gäller hydrologiska förändringar till följd av global uppvärmning."

Det sista är kanske den viktigaste slutsatsen. Dagens klimatmodeller ger inte någon tillförlitlig bild av framtiden eftersom de inte klarar av att simulera historiska data. Och som med alla modeller är utfallet beroende av vilka data man stoppar in i modellen. Att basera rena domedagsscenarier om vad som ska hända om 50-100 år på osäkra datormodeller är helt enkelt inte seriöst. Det betyder självklart inte att man inte ska ta frågan om klimatförändringar på allvar, eller förringa att det just nu är mycket varmt i delar av södra Europa.

En annan viktig slutsats är att betydligt fler på norra halvklotet genom historien dött av kyla och missväxt än av värme. Samt att dödliga epidemier verkar kunna ha ett samband med nedkylning, där exempelvis pestspridande råttor antas ha flytt kylan och sökt sig till civilisationen, samtidigt som människornas motståndskraft varit nedsatt till följd av brist på mat. Dessa frågor förtjänar mer utrymme i klimatdebatten, där man även borde fråga sig hur vi skulle klara av ett snabbt förändrat klimat av kyligare slag? Både extrem värme och extrem kyla kan uppenbarligen hota mänskligheten.

Har Säkerhetspolitiska Rådet kanske inte haft några möten?

2017-08-04

De senaste dagarna har flera medier och debattörer börjat ifrågasätta om regeringens tystnad kring Säkerhetspolitiska Rådet i själva verket kanske beror på att Rådet inte haft några möten? Och att rådets existens är en bluff? I dag har exempelvis Borås Tidnings ledare denna text, där man även kommenterar mina försök att få fram information från Regeringskansliet. Man nämner även min riksdagskollega Hans Wallmark, idag försvarspolitisk talesperson, som tidigare försökt få fram information om vad Rådet sysslar med. Då utlovade statsministern att riksdagen skulle få tillgång till anteckningar från Rådet.

Även Lars Wilderäng kommenterade saken igår på sin blogg Cornucopia?, och även han citerar mig från bloggen. Ett flertal av våra dagstidningar har som sagt de senaste dagarna ifrågasatt regeringens vägran att lämna ut information från Rådets verksamhet. Allt kan ju inte gärna vara hemligstämplat, tex vilka datum man haft möten. Och nu har ju KU planerat att starta sin granskning redan om någon vecka. Förhoppningsvis kommer man att kunna bringa klarhet i saken. Just nu känns regeringens version allt mindre trovärdig.

Uppdatering 5 augusti: Även Trelleborgs Allehanda skriver om saken i sin ledare idag, och även de kommenterar mitt blogginlägg i frågan.

Har Regeringskansliet något att dölja?

2017-08-02

I går påminde jag regeringskansliet om att jag ville ha svar på min följdfråga (jfr bloggen den 28/7). Och idag kom ett svar från chefsnivå enligt nedan.Svaret var alltså ordagrant detsamma som det tidigare och mina följdfrågor nonchalerades helt. Regeringskansliet vägrar alltså berätta ens om det finns några hemligstämplade handlingar från Säkerhetspolitiska Rådets möten eller inte. Man vill inte ens berätta om när möten hållits eller ens hur många möten man haft - uppgifter som knappast kan vara säkerhetsmässigt problematiska att redogöra för. Jag har aldrig varit med om något liknande hemlighetsmakeri tidigare, man kommer ju inte ifrån känslan av att man verkligen har något att dölja.

När jag ringde upp tjänstemannen Maria Challma och ställde mina frågor muntligen svarade hon att hon inte hade särskilt mycket insyn i Säkerhetspolitiska Rådet och vilka handlingar som finns. Hon hänvisade mig att i stället ringa sin chef, Karin Wallensteen. Efter att ha prövat flera gånger utan att hon svarade gav jag upp. I stället mailade jag till henne enligt nedan. Och nu har hon bekräftat att hon lämnar över min begäran till ett statsråd. Bara att avvakta.Hur snabbt smälter Grönlandsisen?

2017-08-02

I debatten om klimatförändringar används ofta Grönland som hotande exempel. Den grönländska ismassan är enorm och skulle all is smälta skulle det rent matematiskt medföra en höjd havsnivå på 6-7 meter. Detta har ibland använts som argument i klimatdebatten.

Men hur ser det då ut när det gäller isen på Grönland? Den bästa statistiken får man från DMI (Danmarks Meteorologiska Institut). På denna sida uppdateras isläget dagligen. I går, den sista juli (när sommaravsmältningen är som störst) såg det ut så här:Den övre figuren visar hur isens massbalans på Grönland förändrats detta år (blå kurva) jämfört med referensåren 1981-2010 (grå linje). Det grå fältet är normala avvikelser från genomsnittet. Man kan konstatera att massbalansen avvikit uppåt hela detta år, dvs grönlandsisen har smält mindre än normalt.

Den nedre figuren visar den ackumulerade massbalansen för grönlandsisen. När man beräknar massbalansen tar man hänsyn till ny nederbörd (snö eller regn) som fryser till ovanpå den gamla isen, smältvatten som återfryser kommande vinter, samt avdrag för den is som smälter av längs ytterkanterna, eller som smälter underifrån till följd av exempelvis underjordisk vulkanisk aktivitet, varma källor, eller havsströmmar). Däremot ingår inte kalvningen i massbalansen (alltså att stora ismassor regelbundet släpper längs kanterna).

Den grå linjen visar genomsnitt, den röda markerar det rekordvarma året 2011-12 och den blå linjen det senaste året. Man ser att ismassan totalt sett växer till alla år, även mildare år. Till och med under det rekordvarma året 2011-12 växte ismassan. Och det senaste året, 2016-17 har ismassan växt till betydligt kraftigare än normalt hela året.

Sammanfattningsvis tillförs mer snö än vad det smälter varje år. Grönlandsisen har därmed en positiv massbalans. Men tar man även hänsyn till kalvningen förlorar grönlandsisen ca 200 Gigaton av ismassan per år (enligt satellitmätningar). Kalvningens omfattning har varit stabil de senaste 10 åren.

Här en liten film från kalvande Grönlandsis som jag fick när jag besökte Grönland 2010 och träffade Danmarks ledande klimatforskare Sören Rysgaard på Climate Research Centre i Nuuk. Filmen är tagen under mycket lång tid (vill minnas att det var flera veckor), och körs här i mångdubbel hastighet för att man ska kunna se rörelserna i isen under kalvningen:

Inlandsisen på Grönland omfattar ca 2,8 kubikkilometer (!) is. Istjockleken är på många ställen över två kilometer och mer än tre kilometer på det tjockaste stället. Inlandsisens massa har i genomsnitt minskat med ca 200 Gigaton per år sedan mätningarna började 2003. Skillnaderna mellan olika år är dock mycket stor, så det är svårt att göra någon prognos för framtiden. Men om rent hypotetiskt inlandsisen skulle fortsätta att minska med 200 Gt/år skulle det ta 14.500 år innan all is var borta. Fast då har vi sannolikt redan drabbats av nästa istid på norra halvklotet.

Den som påstår att grönlandsisen "håller på att smälta bort", eller som hotar med
"7 meters havsnivåhöjning" inom överskådlig tid har helt enkelt inte tagit del av fakta. Eller använder medvetet ohederliga argument i klimatdebatten.

Varning för klimatförändringar är inget nytt

2017-08-01

Den som känner mig vet att historia är ett stort intresse. Inte minst att sätta in dagens verklighet i ett historiskt perspektiv. Särskilt när saker händer som påstås vara unika. Oftast är de nämligen inte det, historien upprepar sig ständigt. Hotbilder om pågående eller kommande dramatiska klimatförändringar är exempelvis inget nytt när man ser det i historiens ljus. Här är några intressanta nedslag.

Det första är en larmrapport från 1939 om att Grönlands glaciärer snabbt håller på att drabbas av "en katastrofal kollaps". Sedan dess har grönlandsisen både växt till och minskat flera gånger och Grönland har upplevt både kalla och varma vintrar. Isen har regelbundet kalvat längs kusterna som den alltid har gjort, ibland mer ibland mindre, men på det stora hela taget är den enorma ismassan relativt intakt jämfört med 1939.
Den andra figuren kommer från en artikel i Newsweek den 28 april 1975, där man varnar för en annalkande istid. Forskare skrev även ett brev till president Nixon (nedan) redan den 3 december 1972 där man varnade för kraftig nedkylning av jorden i närtid. Åtskilliga artiklar om detta de följande åren väckte stor oro både bland medborgare och politiker. En stor oro fanns exempelvis för en minskad spannmålsproduktion som kunde leda till svält. En sökning på nätet ger ett betydande antal träffar med äldre artiklar som varnar för en ny istid eller kallare klimat. Här är en bra sammanställning för den som vill gräva vidare i detta historiska material. Precis som idag fanns det på den tiden forskare som var av annan mening, men de fick inte särskilt mycket utrymme i debatten. Men som vi alla vet vände temperaturen uppåt igen.Även idag finns det forskare som talar om att en ny istid kan vara på väg snabbare än vi tror, även om den mer allmänt gällande linjen är ju att det är en global uppvärmning som hotar vår värld. Oavsett vart dagens klimatforskning kommer att leda är det fascinerande att forskarvärlden var övertygad om att vi gick mot ett kallare klimat för bara 40 år sedan.

Allt fler ifrågasätter om statsminister Löfven berättat sanningen

2017-08-01

Allt fler börjar ifrågasätta statsminister Löfvens berättelse om vad som hänt rörande säkerhetsläckan med koppling till Transportstyrelsen. Jag har ju själv påpekat att berättelsen låter helt osannolik, och allt fler experter och politiska kommentatorer kommer till samma slutsats. Idag är det Borås Tidning som på ledarplats faktiskt rakt ut beskyller Löfven för att tala osanning:I ledaren konstaterar man att det har varit för många möten under för lång tid för att statsministern inte skulle ha fått reda på vad som skett på Transportstyrelsen. Särskilt inte om det samtidigt skedde ett intensivt arbete på departementen för att hantera skadan. "Den story kring vad som hänt som statsministern hittills har försökt att sälja in stämmer inte" konstaterar Borås Tidning. Sista ordet är knappast sagt i denna härva.

Citerad på ledarsidan i GT

2017-07-30

Som i grunden stark vän av Svenska Kyrkan hade jag ju helst sluppit att ha just detta citat på ledarsidan i GT idag. Inte för att jag inte står för det jag sagt, jag har ju själv gjort slag i saken för ett år sedan då jag gick ur. Men det är oerhört tragiskt att Svenska Kyrkan kidnappats av vänstern. Och jag vet från olika sociala medier att biskopens uttalande verkar ha fått många att ta steget och säga upp sitt medlemskap.


Klimatfakta: Myten om den allt snabbare havsnivåhöjningen

2017-07-30

I "klimatdebatten" matas vi ständigt med alarmerande hot om kraftiga och accelererande havsnivåhöjningar. Det kan då vara bra att veta hur verkligheten ser ut. Här två grafer från amerikanska NASA, som i alla läger anses vara ledande när det gäller dessa mätningar. Figuren visar den allra senaste uppdateringen per april i år.


Trenden är väldigt stabil, havsnivån höjs med ca 2-4 mm per år sedan minst 150 år tillbaka. Just nu ligger takten på 3,4 mm per år. Någon accelererande nivåhöjning syns det inga tecken på. De senaste två åren syns till och med en ovanlig paus i den annars så stabila kurvan, havsnivåerna har faktiskt inte höjts alls på två år. Det säger dock inget om den långsiktiga trenden, utan är väl snarare ett exempel på de naturliga variationerna. Man ser ju i figuren att det även tidigare varit periodvisa avvikelser i den långsiktiga trenden, både uppåt och nedåt. Figuren visar exempelvis en betydligt snabbare nivåhöjning mellan 1930 och 1950, medan den var minimal mellan 1910 och 1930 samt mellan 1950 och 1970. De senaste decennierna lutar kurvan ungefär lika mycket som mellan 1890 och 1910.

Att havsnivåerna höjs beror främst på att färskvatten strömmar ut i haven, exempelvis från nederbörd på land (snö och regn) samt smältande glaciärer. Men det anses också bero på att havsvattnet expanderar när det blir varmare. Att glaciärer som flyter på havet smälter påverkar däremot såklart inte havsnivån, eftersom isen redan flyter i vattnet.

På jorden finns ca 150 fasta mätstationer för havsnivåmätning, och dessutom mäts ytan med satelliter (har berättat om detta tidigare, exempelvis efter mitt studiebesök på en forskningsstation på norra Svalbard). En del mätstationer visar sjunkande havsnivåer, framförallt gäller detta i norr där landhöjningen är större än havsnivåhöjningen. Gäller exempelvis stora delar av Sverige. Andra stationer visar stigande havsnivåer, exempelvis delar av Asien och Amerika. Orsaken är då främst att landmassorna sjunker. Exempelvis sker detta när tektoniska plattor möts och den ena pressas ned under den andra, men det handlar även om att landmassor sjunker till följd av mänsklig påverkan, tex alltför stort uttag av färskvatten under små öar, upptag av sand på havsbottnen runt öarna eller omfattande muddring av farleder och hamnar. Detta gäller exempelvis vissa omtalade öar i Stilla Havet, men även en del deltaområden (exempelvis i USA som jag berättat om tidigare). Det beror alltså inte på snabbare havsnivåhöjning. Den världsledande och väl ansedda havsnivåforskaren, svenske Nils-Axel Mörner, har i världens mest omfattande fältstudier i Stilla Havsområdet bekräftat att havsnivåerna inte stiger snabbare än tidigare, utan att det är sjunkande landnivåer som är problemet.

Nästa gång klimatdebattörer eller politiker uttalar sig i media och hotar med stigande havsnivåer på flera meter inom några decennier, eller larmar om att stora städer kommer att ödeläggas - tänk då på att vi alltså har en takt på 3,4 cm höjning per decennium. Eller 34 cm på 100 år. Stabilt sedan minst 150 år.

Inga "allmänna handlingar" från Säkerhetspolitiska Rådets möten

2017-07-28

Jag har begärt ut de handlingar som finns rörande Säkerhetspolitiska Rådets möten. Svaret kom idag från Regeringskansliets tjänsteman. Det finns inga "allmänna handlingar" alls att lämna ut från rådets möten. Exakt vad innebörden är av detta ska jag försöka reda ut nästa vecka.Hultqvist medger nu att han borde informerat statsministern

2017-07-28

* De senaste dagarna har statsminister Löfvén först förnekat att någon i regeringen skulle gjort något fel i samband med säkerhetsläckan vid Transportstyrelsen.

* I går på presskonferensen medgav han plötsligt att infrastrukturministern var ansvarig och därför skulle få lämna sin ministerpost. Men inrikesministern och försvarsministern hade inte gjort något fel. Dock begärde inrikesminister Ygeman sin avgång vilket statsministern godtog.

* Bara några timmar efter att Morgan Johansson tagit över Ygemans jobb kritiserade han Ygeman offentligt för att han inte informerat statsministern.

* Idag går så försvarsminister Hultqvist själv ut och säger att han nog borde informerat statsministern om det han visste när de träffades i säkerhetspolitiska rådet. Han medger alltså att han gjort samma fel som Ygeman - inte informerat statsministern.

* Nu har alltså regeringsföreträdare själva medgett att alla de tre inblandade ministrarna gjort fel. Vilket statsminister Löfvén förnekade så sent som i går. Anledningen till Alliansens misstroende mot de tre borde nu vara uppenbara för var och en.

Nedan från Expressen, samt utsnitt ut artikeln med Hultqvists medgivande.---------


Ytterst olämpligt av biskop Eva Brunne

2017-07-28

Förra året lämnade jag svenska kyrkan - med tungt hjärta, eftersom jag varit aktiv där på olika sätt hela livet, både som kyrkomusiker, körsångare och kyrkopolitiker. Men jag kunde inte längre acceptera att min kyrkoavgift gick till att finansiera en allt mer socialistisk statskyrka. Läs hela motiveringen på bloggen den 22 augusti 2016.

I dag fick jag ännu en bekräftelse på att jag tog rätt beslut. Detta är alltså ett twitterinlägg av biskop Eva Brunne igår kväll på sitt officiella twitterkonto, direkt kopplat till Svenska Kyrkan. Ett rent partipolitiskt ställningstagande från en av Svenska Kyrkans främsta företrädare. Helt oacceptabelt att en svensk biskop tar partipolitisk ställning på sitt officiella twitterkonto.Regeringen bäddar för en allvarlig arbetsmarknadskris

2017-07-28

Lite i skymundan bakom allt kring de politiska följderna av skandalen vid Transportstyrelsen hade jag häromdagen en debattartikel i Borås Tidning om det allvarliga arbetsmarknadsläget. Jag konstaterar att utvecklingen på arbetsmarknaden inte alls är så ljus som regeringen säger, utan snarare går i fel riktning, samt att regeringen försitter alla chanser att reformera politiken under högkonjunkturen för att rusta Sverige för sämre tider. Regeringen bäddar därmed för en allvarlig kris på svensk arbetsmarknad i nästa lågkonjunktur, vilket kommer att slå stenhårt mot välfärden, pensionerna och statsfinanserna. Det finns många goda skäl att byta regering.


(Klicka för läsbar storlek)

I går kom även SCB:s senaste siffror, från juni. SCB räknar på ett annat sätt än Arbetsförmedlingen, exempelvis på ett annat åldersintervall (15-74 år). I SCB:s siffror syns fortfarande en minimal minskning av den totala arbetslösheten sedan förra året (0,2%). Men i stället visar SCB, till skillnad från Arbetsförmedlingen, en ökad ungdomsarbetslöshet jämfört med juni förra året. Även arbetslösheten bland vuxna kvinnor har ökat, medan den har minskat för vuxna män.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att den snabba minskningen av arbetslösheten som vi sett fram tills i år verkar ha brutits och att många kurvor nu går åt fel håll. Det är oroväckande att detta sker i en högkonjunktur. Och då syns ännu inte de flesta nyanlända i statistiken. Vad händer när tiderna blir sämre?

Varför glorifiera försvarsminister Hultqvist?

2017-07-27

Jag konstaterar att statsministern nöjer sig med att sparka infrastrukturministern och inrikesministern, men vill behålla försvarsminister Peter Hultqvist. Detta ses av vissa som ett "smart drag" eftersom Hultqvist är hyfsat respekterad både inom försvaret och bland borgerliga försvarsvänner. Ärligt talat förstår jag inte varför vissa borgerliga försvarsvänner glorifierar Hultqvist?

Faktum är att under Allianstiden, när försvaret förvisso borde fått mer resurser, så drev Socialdemokraterna linjen att spara mera. (Det var för övrigt under regeringen Persson som den stora regementsslakten genomfördes). Under perioden 2011-14 var Hultqvist för övrigt vice ordförande i försvarsutskottet, och vad jag vet stod han hela tiden bakom sitt partis politik.

I dag får Försvaret mer resurser. Alla partier (utom möjligen Vänsterpartiet) inser att vi måste rusta upp vårt försvar. Alla partier säger självkritiskt att det borde gjorts tidigare. Regeringen (S och MP) samt M, C och KD har enats om mer pengar till försvaret och andra åtgärder för att stärka försvarsförmågan, och alla vet att ännu mera kommer att behövas. Detta hade skett oavsett regering och oavsett försvarsminister - det är inte Peter Hultqvist som person som gör att försvaret prioriteras upp utan det är omvärldsläget som tvingas oss till detta. Hultqvist har bara den tacksamma uppgiften att vara budbärare om de satsningar som nu görs, och det gör honom populär i försvarsvänliga kretsar.

Även jag har faktiskt haft hyfsat stort förtroende för Hultqvist fram tills nu, även om han så sent som i januari i år inte ville tillföra mer pengar till försvaret i vårbudgeten, något som sedan ändå skedde efter en överenskommelse med bland annat moderaterna. Men när skandalen kring Transportstyrelsen uppdagades försvann i vart fall mitt förtroende för Hultqvist.

Det allvarliga i skandalen kring Transportstyrelsen är att försvarsminister Hultqvist hade kännedom om detta stora säkerhetshot i över ett år utan att informera statsministern. Trots att det även i högsta grad berörde känsliga uppgifter om Försvaret. Hultqvist sitter dessutom i statsminister Löfvéns särskilda "Säkerhetspolitiska råd" där bland annat frågor kring hot mot IT-säkerheten ska hanteras. Här Löfvéns egen beskrivning av detta råd i en interpellationsdebatt med min moderaternas försvarspolitiske talesperson Hans Wallmark hösten 2014, IP nr 2014/15:269:Trots sin plats i detta råd (där för övrigt även inrikesminister Ygeman ingick) har alltså Hultqvist inte vid något enda tillfälle under ett års tid tagit upp denna fråga med statsministern. Inte heller har han lyft den vid något av regeringssammanträdena eller regeringsluncherna. Om jag varit försvarsminister hade jag tyckt att hemliga uppgifter om totalförsvaret som kan misstänkas ha läckts ut till obehöriga borde vara en central fråga för regeringen att diskutera. Samma sak att en generaldirektör misstänkts för brott mot lagens föreskrifter som säkerhetsklassning av personal som har tillgång till skyddade uppgifter. Detta ÄR en mycket allvarlig säkerhetspolitisk fråga och om inte Hultqvist inser detta måste hans omdöme som försvarsminister ifrågasättas. Om ingen annan minister hade lyft frågan i regeringen borde Hultqvist självklart tagit sitt ansvar och tagit upp saken med resten av regeringen. Inte minst borde han väl stämt av saken med ansvarig infrastrukturminister, Anna Johansson? Dessutom borde han och resten av regeringen insett att man borde informerat riksdagen eftersom det rör en viktig fråga för rikets säkerhet. Det finns rutiner för information till riksdagen även av sekretessärenden.

Stefan Löfvén och hans parti har fram tills idag försvarat både Ygeman och Hultqvist, och sagt att har fullt förtroende för båda och att ingen av dem gjort något fel. Men så under eftermiddagen idag riktade plötsligt den nye inrikesministern Morgan Johansson lite oväntat denna kritik mot Ygeman. Så här lät det minsann inte igår och tidigare idag:

När nu Ygeman till och med får intern regeringskritik för att han inte gjort sitt jobb och hållit statsministern informerad om ett allvarligt säkerhetshot mot landet så är min fråga varför inte samma sak gäller försvarsminister Hultqvist? Han borde ha ännu större anledning än Ygeman att verkligen förvissa sig om att alla säkerhetspolitiska hot mot landet verkligen rapporterats även till statsministern. Det förväntar i vart fall jag mig av en försvarsminister.

Jag tycker att de borgerliga försvarsvänner som idag närmast försvarar Löfvéns beslut att behålla Hultqvist ska ställa sig frågan om Hultqvists tystnad inte skadat tilltron till det svenska totalförsvaret? Urholkas inte regeringens förmåga att leda försvaret om försvarsministern inte för fram all information han har till regeringschefen och resten av regeringen? Och kan vi verkligen lita på att Hultqvist i framtiden inser vilken information som är viktig för regeringen och statsministern när det gäller totalförsvaret? Finns det andra viktiga frågor han borde fört vidare till resten av regeringen?

Jag tycker helt enkelt inte att Hultqvist visat att han tar det ansvar som jag tycker man kan kräva av en försvarsminister. Därför är det ett rimligt och välkommet besked från Alliansens partiledare att misstroendeförklaringen mot Hultqvist ligger fast. Svensk försvarsförmåga står och faller självklart inte med Hultqvist.

Alliansen står fast vid misstroendeförklaring mot försvarsministern

2017-07-27

Statsminister Löfvéns besked idag att infrastrukturminister Johansson och inrikesminister Ygeman avgår var välkommet. Däremot borde även försvarsministern ha lämnat sin post av precis samma skäl som inrikesministern. Alliansens partiledare lämnade tidigare i eftermiddags nedanstående besked. Vi står fast vid att väcka misstroende mot Peter Hultqvist. Däremot kommer vi i detta läge inte längre att kräva att riksdagen extrainkallas, utan lyfta frågan efter att riksdagen haft sitt upprop den 12 september. Att extrainkalla riksdagen för att väcka misstroende endast mot en enskild minister känns onödigt dramatiskt. Statsministern har ju gått oss till mötes på två punkter av tre.Postat - nu är det allvar!

2017-07-26

Misstroendeförklaring i riksdagen kräver att riksdagen har ett formellt sammanträde. Eftersom riksdagen inte har några inplanerade sammanträden den närmaste tiden kan den formella missförtroendeförklaringen inte lämnas in. För att extrainkalla ett sammanträde krävs det att 115 ledamöter ställer sig bakom detta.

Riksdagen har ett säkert, krypterat, mailsystem som gör att jag kan skicka säker kommunikation till riksdagen och mina riksdagskolleger oavsett var jag befinner mig. Trots detta kräver talmannen, Urban Ahlin (S), att var och en av dessa 115 ledamöter måste posta ett fysiskt brev med originalunderskrift för att det ska uppfylla kraven. Jag kan inte se att det finns något i riksdagens regelverk som kräver detta, det känns mer som ett sätt att förhala Alliansens misstroendeförklaring. Jag misstänker att det kommer att bli en del diskussion kring detta. Men nu har jag i vart fall postat mitt brev!
Alliansen väcker misstroende mot tre ministrar

2017-07-26I dag på morgonen meddelade Alliansens partiledare vid en presskonferens att vi kommer att väcka misstroendeförklaring mot tre ministrar för skandalen vid Transportstyrelsen. Det gäller inrikesminister Anders Ygeman (S), infrastrukturminister Anna Johansson (S) samt försvarsminister Peter Hultqvist (S).

Alliansen kommer nu att begära hos talmannan att riksdagen kallas in för att hantera frågan. Detta ska enligt riksdagsordningen ske inom tio dagar efter att ärendet väckts hos talmannen. Det blir alltså en extra omröstning i riksdagen om detta inom kort, sannolikt inom ett par veckor, trots att det just nu är sommaruppehåll i riksdagens arbete.

Den moderata riksdagsgruppen hade extra gruppmöte per telefon igår kväll och gav då vår partiledare Anna Kinberg Batra fullt mandat att bestämma ihop med övriga Allianspartier om hur frågan ska hanteras. Vad jag förstår har övriga Allianspartier agerat likadant. Dagens besked är därmed väl förankrat i Allianspartiernas riksdagsgrupper.

Jag tycker väl fortfarande personligen, som jag skrev igår, att det faktiskt inte hade varit orimligt att väcka misstroende även mot statsministern, man tycker ändå dagens besked är en rimlig väg att gå. Vi pekar nu ut de tre ministrar som mest uppenbart har misskött sitt uppdrag. Statsministerns ansvar kommer att prövas i konstitutionsutskottet och det faktum att misstroendeförklaring väcks mot tre av hans ministrar är en tydlig markering även mot statsministern. Nu får Stefan Löfvén själv dra slutsatsen av dagens besked.

Vad är syftet med Stefan Löfvéns säkerhetspolitiska råd?

2017-07-25

Stefan Löfvén står fast vid att han inte haft någon kännedom om det som hänt vid Transportstyrelsen förrän i januari i år. Det betyder i så fall att frågan om skandalen vid Transportstyrelsen inte ens diskuterats i det "säkerhetspolitiska råd" som han själv inrättade 2014. I detta råd ingår inrikesminister Ygeman, försvarsminister Hultqvist samt statsministern och vice statsministern plus ett antal statssekreterare. "Även myndigheter som kan vara direkt berörda kommer att ingå" sade Löfvén på sin presskonferens i mitten av november 2014 där han berättade att rådet skulle inrättas.

"Rådet har ett bredare anslag. Det finns naturligtvis ett direkt militärt försvarspolitiskt perspektiv i detta. Men därutöver finns krisen med ebola i Västafrika, ett tydligt säkerhetspolitiskt hot också mot Sverige. Det kan vara miljöfrågor som spiller över säkerhetspolitiskt och andra frågor. Det är flytande mellan inre och yttre hot" sade han.

Vi kan alltså konstatera att detta råd haft regelbundna möten "om säkerhetspolitiska frågor i vid bemärkelse" - utan att man någon gång ens berört frågan om det som hänt vid Transportstyrelsen. Detta trots att två ministrar som ingår i rådet haft kännedom om saken. De har alltså båda två dolt denna säkerhetspolitiska hemlighet för statsministern i över ett år trots att de ingår i hans säkerhetspolitiska råd!

Jag bara ställer frågan till alla logiskt tänkande människor - är detta verkligen sannolikt, logiskt och rimligt? Eller är det någon som inte talar sanning?

Man måste också ställa frågan vad som är syftet med statsministerns säkerhetspolitiska råd?

Inte orimligt med misstroendeförklaring mot statsminister Löfvén

2017-07-24Eftermiddagens presskonferens med statsministern, ÖB, SÄPO-chefen och Transportstyrelsens generaldirektör gav ett blandat intryck. Alla konstaterade att situationen var allvarlig, och statsministern sa att det som hänt "har utsatt både Sverige och svenska medborgare för risker".

ÖB och SÄPO-chefen konstaterade att man inte vet om några känsliga uppgifter hamnat hos fel personer, men att man måste agera utifrån att det kan ha blivit så. Man sade också lite kryptiskt "att man bedömer att man kan hantera konsekvenserna av det som hänt". SÄPO-chefen berättade också att SÄPO informerade justitiedepartementet redan i september 2015

Statsministern gav mycket märkliga besked. Bland annat att han själv inte fått informationen förrän i januari i år, och att samma sak gällde infrastrukturministern. Han medgav samtidigt att både försvarsministern och inrikesministern då hade haft informationen i över ett år, men att den inte nått statsministern. (Samtidigt skyller infrastrukturministern på sin dårvarande statssekreterare som hon påstår aldrig vidarebefordrat informationen. Denne statssekreterare har sedan dess mycket lämpligt redan fått sparken av andra skäl...). Löfvén sa också att det pågått omfattande åtgärder på berörda departement även om han själv inte varit informerad.

Under ett års tid har alltså i vart fall två ministrar haft kännedom om en allvarlig sak som krävt omfattande åtgärder från departementen och där SÄPO dessutom informerat om ett allvarligt hot mot rikets säkerhet. Under alla regeringssammanträden och andra möten med statsministern under detta dryga år har alltså ingen av de två ministrarna (inrikesminister Ygeman och försvarsminister Hultqvist) vid något enda tillfälle berört saken. Inte heller har man alltså vid något enda tillfälle talat om saken med sin ministerkollega infrastrukturministern, som är den ansvariga för myndigheten Transportstyrelsen.

Förlåt mig, men jag tycker faktiskt inte det känns särskilt trovärdigt. Vad pratar man om vid regeringssammanträdena, fikastunderna och alla informella möten med ministerkolleger? Vädret? I den allra minsta lilla kommun innebär möten i kommunstyrelsen en löpande information av alla större eller politiskt känsliga ärenden i kommunens olika nämnder och styrelser. Samma sak är (eller borde självklart vara) rutin även vid regeringssammanträdena.

Om vi ändå utgår från att Löfvens beskrivning är korrekt, och att han varit ovetande om allt som hänt är det lika illa. I så fall visar det att statsministern inte har kontroll över regeringens arbete. Han har uppenbarligen inte på sina tre år som statsminister fått regeringsarbetet att fungera eftersom ministrarna uppenbarligen inte pratar med varandra om viktiga gemensamma frågor. Och han har inte skapat rutiner för att själv få information om frågor som är av vikt för rikets säkerhet. Vilka andra större frågor är inte statsministern informerad om?

Med Löfvens egen beskrivning faller kritiken tillbaka på honom själv. Ytterst är det statsministern som ansvarar för regeringens arbete och att hålla sig själv informerad i viktiga frågor. Att detta uppenbarligen inte fungerat är helt oacceptabelt. Att han dessutom uttalar fullt förtroende för ministrar som hållit honom ovetande om frågor som är av central betydelse för rikets säkerhet visar att han inte är lämplig att leda Sveriges regering. För egen del anser jag därför att mycket idag talar för att en misstroendeförklaring faktiskt inte bör väckas mot enskilda ministrar utan mot statsminister Löfvén själv. Och det medför i så fall att hela regeringen måste avgå. Men först bör man rimligen avvakta morgondagens viktiga extramöten i justitieutskottet och försvarsutskottet där inrikesministern respektive försvarsministern kommer att finnas på plats och svara på frågor. Efter dessa möten är det dags att besluta om fortsättningen.

Skandalen vid Transportstyrelsen visar skrämmande passiv regering

2017-07-21

Skandalen med Transportstyrelsens medvetna slarv och lagbrott rörande säkerhetsklassade uppgifter växer för varje dag. Exakt vilka uppgifter som slarvet rör, om uppgifterna fortfarande finns kvar oskyddade utomlands och vilken den eventuella skadan blivit är det nog ingen som vågar uttala sig om idag. Fyra riksdagsutskott är inblandande och tre av dem kommer att ha akuta extramöten med anledning av det inträffade. Trafikutskottet hade extramöte idag, Försvarsutskottet har extramöte på tisdag och även justitieutskottet kommer att ha extramöte. Samtidigt har flera anmälningar inkommit till Konstitutionsutskottet.

Redan efter Trafikutskottets extramöte idag framkom att nya frågor väcks hela tiden. En av de viktigare är hur ansvariga ministrar agerat. Inrikesminister Anders Ygeman sade häromdagen att han fick kännedom om det som hänt redan 2016, och infrastrukturminister Anna Johansson säger att hon fick kännedom om lagbrottet och det som hänt i januari i år. Men det verkar inte som om någon av dem agerat alls för att minska skadan. Ingen verkar heller kunna säga om de känsliga uppgifterna fortfarande finns tillgängliga utomlands för icke säkerhetsklassade personer eller om detta åtgärdats. Det är också oklart vad resten av regeringen, inklusive statsministern, vetat eller inte vetat om saken.

Och statsminister Löfvén verkar ha gått under jorden, Har formellt semester och firar sin 60-årsdag. Han borde väl snarast uttala sig om det som hänt och berätta hur regeringen tänker agera fortsatt i frågan?

Även om fortfarande mycket är oklart räcker det som redan är känt för att detta ska kännas som en av de större politiska skandalerna på många år. För egen del tycker jag att det helt enkelt krävs en misstroendeförklaring mot en eller flera ministrar om oppositionen överhuvudtaget ska ha någon trovärdighet. Motsatsen skulle skicka signalen att regeringen Löfvén kan agera precis hur undermåligt som helst utan att det får några politiska konsekvenser alls.

Skandalen vid Transportstyrelsen hotar Sveriges säkerhet

2017-07-18

Den senaste tidens avslöjanden om Transportstyrelsen är mycket allvarliga. Sveriges säkerhet har inte tagits på allvar. Det finns uppgifter om att det redan 2015 inkom varningar om att Transportstyrelsen låtit icke-säkerhetsklassade personer i utlandet handskas med hemliga uppgifter. IT-tekniker har haft full tillgång till kvalificerade skyddsidentiteter, register över bepansrade fordon och bärigheten på svenska vägar och broar. Allvarliga, rent av förödande, uppgifter i fel händer. Det som hittills har avslöjats visar tydligt vad som kan hända om inte dessa frågor tas på det allvar de förtjänar.

Säkerhetspolisen har genomfört en förundersökning. Generaldirektören har tilldömts dagsböter och sedan fått avgå. Och idag avgick även Transportstyrelsens styrelseordförande. Men än så länge ser vi bara konturerna av den skada som kan ha tillfogats Sverige. En anställd på Transportstyrelsen har beskrivit det som att de utländska tekniker det handlar om "fick nycklarna till Kungariket".

Det finns anledning att utkräva tydligt politiskt ansvar från regeringen Löfven som hittills valt att ducka medan medierna presenterat det som hänt vid Transportstyrelsen med rent häpnadsväckande missförhållanden.

Det är flera ministrar som nu måste lägga korten på bordet. Transportstyrelsen är en del av infrastrukturminister Anna Johanssons ansvarsområde. Säpo sorterar under inrikesminister Anders Ygeman. Försvarsmakten och svensk säkerhet kan ha tillfogats skada – ett ansvar som faller på försvarsminister Peter Hultqvist. När fick statsråden kännedom om läget? Vilka åtgärder har då vidtagits? Och varför har inte oppositionen informerats? Det är frågor Moderaterna nu formellt lämnat in i riksdagen och statsråden är skyldiga att svara snarast.

Ytterst ansvarig är dock Stefan Löfven. Statsministern och regeringens företrädare har ett ansvar att snarast kliva fram och berätta vad de känt till samt vad som gjorts för att begränsa skadorna.

Vi har inte råd att vara aningslösa. Det finns hot i form av att andra länder och fientliga organisationer bedriver underrättelsearbete i vårt land. Ett försämrat säkerhetsläge motiverar ytterligare satsningar på svensk försvarsförmåga och motståndskraft. Moderaterna har länge drivit på för att bättre rusta samhället mot de nya hot och risker vi ser och åtgärda de brister i den svenska krisberedskapen som blivit allt mer uppenbara. Arbetet har påbörjats med att bygga ett totalförsvar samtidigt som ökad IT-säkerhet och minskad sårbarhet vid cyberattacker eller desinformationskampanjer ges högre prioritet i planeringen av landets framtida försvar. Men även Myndighetssverige och det interna arbetet med säkerhetstänkande måste granskas. Ytterst vilar ansvaret tungt på regeringen och dess företrädare för den tillsyn och ledning de ska stå för.

Ifråga om det som skett vid Transportstyrelsen finns många obesvarade frågor och det motiverar en bred risk- och sårbarhetsanalys av svenska myndigheter. Konsekvenserna av vad som skett vid Transportstyrelsen kan ännu inte fullt ut överblickas. Men det ger kalla kårar längs ryggraden hos alla säkerhetsmedvetna.

Moderaterna kräver nu att regeringen och de berörda statsråden till riksdagen återkommer med en samlad åtgärdsplan. Där bör redovisning ingå av hur detta kunnat ske, vilka åtgärder som vidtagits och vad som nu konkret görs för att stoppa säkerhetsriskerna vid alla de svenska myndigheter som hanterar och handskas med kvalificerade och sekretessbelagda uppgifter. Svensk säkerhet måste tas på större allvar än vad regeringen Löfven hittills gjort.

Vi måste snarast återta kontrollen över den svenska gränsen

2017-07-18

Jag har flera gånger de senaste åren pekat på hur viktigt det är att Sverige återtar kontrollen över vår nationsgräns - permanent. Senast den 11/7 var frågan aktuell när jag varnade för nya strömmar av ekonomiska migranter från Afrika via Italien, och påpekade hur svårt det är att avvisa personer utan asylskäl från Sverige. Men det handlar inte bara om att stoppa detta - vi måste även motverka organiserad global brottslighet, terrorism, varusmuggling, organiserat tiggeri med mera. Allt har tyvärr gjorts möjligt på grund av att Sverige rustat ned eller helt avvecklat sin gränskontroll. Samma sak med det omöjliga att "utvisa" en person till annat EU-land när man väldigt enkelt bara kan åka tillbaka utan att det märks.

I går berättade SVT Nyheter att organiserade utländska ligor står bakom allt fler bostadsinbrott i Sverige. Internationella brottsnätverk håller på att bygga upp en infrastruktur för bostadsinbrott enligt en ny underrättelserapport från polisen. Redan i dag uppskattas de begå upp till hälften av alla anmälda bostadsinbrott i landet, och polisen spår en ökning. Detta har möjliggjorts genom att tullen och gränspolisen rustats ned och att vi i princip inte längre har kontroll över våra gränser. Sverige har enligt polisen blivit ett tillgängligare land än andra.

Moderaterna har länge krävt att regeringen måste ge tullen större befogenheter för att få bättre kontroll på vad som förs ut från Sveriges gränser. Vi kräver också skärpta straff för bostadsinbrott och att man tar bort "mängdrabatten" för upprepade brott som vi har i dag. Att straffen skärps gör att polisen tvingas prioritera upp dessa brott, och därför är det viktiga förslag för att öka kampen mot bostadsinbrotten.

Jag tror dock inte detta räcker. Personligen anser jag att vi tills vidare måste återinföra permanent gränskontroll vid alla Sveriges gränser. Schengensamarbetet har i det närmaste havererat vad gäller såväl flyktingsmuggling som kampen mot kriminalitet och terrorism.

När det gäller smugglingen av ekonomiska migranter var beskedet från EU igår närmast patetiskt och pinsamt.

I stället för att sätta ned foten och omedelbart skicka tillbaka alla uppenbara ekonomiska migranter till Afrika med vändande båt, eller ännu hellre bogsera tillbaka dem direkt till de afrikanska hamnarna så beslutar man alltså att förbjuda export av gummibåtar och utombordsmotorer (!) till Libyen. Hur naiva får man bli? Tror man verkligen inte att flyktingsmugglarna hittar andra ställen att köpa båtar och motorer? Detta går såklart utmärkt att köpa i Algeriet, Tunisien eller Egypten om man vill?

Som vanligt orkar inte EU ta de svåra beslut som krävs, och man saknar uppenbarligen både politisk vilja och praktisk förmåga att verkligen försvara EU:s yttre gräns.

Sverige bidrar för övrigt i praktiken till människosmugglingen genom att hjälpsamt köra upplockade afrikanska ekonomiska migranter till Italien med vårt hjälpfartyg Triton, i stället för att stoppa migranterna redan vid den Libyska kusten eller köra tillbaka dem till Libyen. Detta verkar inte rent juridiskt gå att göra idag, men det är givetvis det EU borde prioritera i stället för att stoppa export av gummibåtar. I avvaktan på detta borde Sverige som markering omedelbart ta hem Triton från Medelhavet. Det som var menat som en livräddande insats har blivit en ren hjälp till migrantsmugglarnas växande verksamhet, och kostar därför liv i stället för att spara liv.

När inte EU:s yttre gränskontroll fungerar och när kriminella nätverk, terrorister och människosmugglare tillåts röra sig fritt inom EU måste Sverige ta tillbaka kontrollen över vår nationsgräns. Vi måste försöka hitta smidiga vägar att göra detta utan att försvåra legala resor alltför mycket, men ett visst besvär får vi nog acceptera eftersom alternativet är så mycket värre. EU:s fria rörlighet för varor, tjänster och människor är en god tanke, men när nackdelarna blir så uppenbart samhällsskadliga som idag måste man tänka i nya banor. I första hand måste vi givetvis vidta de åtgärder som är tillåtna enligt EU:s regelverk, men jag tror inte vi kommer att kunna undvika att även överväga åtgärder som kan strida mot EU:s regler. Sverige har lämnat över ansvaret för sin gräns till EU, men EU tar inte det ansvar vi har rätt att kräva. Då måste vi agera själva.

Ny kanoninsats av Elfsborg

2017-07-17

Elfsborg gjorde ikväll en ny fantastiskt fin insats och besegrade Hammarby med 3-0 på Borås Arena inför över 11.000 på läktarna. En mycket stark insats av hela laget, där man faktiskt fullständigt spelade bort Hammarby som under långa stunder knappt fick låna bollen.

Matchen blev en perfekt start för Samuel Holmén som gjorde sin första match i den gulsvarta tröjan efter återkomsten till Sverige. Han stod för övrigt för den målgivande passningen till det andra målet. Mediaintresset för Holmén efter slutsignalen var så stort att han inte kom loss för att tacka publiken ihop med resten av spelarna, trots att de väntade en lång stund. Han kom till slut i stället ensam fram till klacken efteråt och möttes av stort jubel. (nedre bilderna)

Nu har Elfsborg sju raka matcher utan förlust och avancerar i tabellen. Bara tre poäng från andraplatsen, och dessutom det absolut mest målfarliga laget. Det trodde man verkligen inte när det gick som sämst i våras, då såg det faktiskt riktigt mörkt ut. Men nu verkar det kunna bli en riktigt kul fotbollshöst ändå.

Regeringens egen analys av arbetslösheten väcker oro

2017-07-17

Detta är regeringens egen bild över arbetslösheten, en bild som presenterades i samband med vårbudgeten.Man ser för det första att antalet arbetslösa i maj i år låg på nästan exakt samma nivå som i maj valåret 2014, drygt 350.000 personer. Tyvärr är antalet arbetslösa i maj i år högre än i maj förra året då arbetslösheten låg under 350.000. Även i juni var antalet arbetslösa fler än för ett år sedan. Det var tredje månaden i rad som Arbetsförmedlingen redovisade en försämring sedan förra året vilket jag berättat om tidigare.

Det allvarliga är såklart att antalet arbetslösa totalt sett inte minskat mer än obetydligt de senaste åren, trots en stark högkonjunktur. Det som gör situationen än mer alarmerande är att långtidsarbetslösheten är den högsta på tio år, samt att ungdomsarbetslösheten fortfarande ligger långt över genomsnittlig EU-nivå. Arbetslösheten har helt enkelt bitit sig fast - trots god fart i ekonomin.

Man ser också att de arbetslösa se annorlunda ut idag jämfört med för 3-4 år sedan. De utrikes födda ökar sin andel dramatiskt, och de som nyligen fått uppehållstillstånd utgör en allt större andel av de arbetslösa. Denna grupp kommer dessutom att öka dramatiskt det kommande året eftersom många av de asylsökande som kom 2015 och 2016 ännu inte fått sina besked om uppehållstillstånd. Till detta kommer alla förväntade anhöriga till dem som sökte asyl enligt de gamla reglerna när inget försörjningskrav gällde för anhöriginvandring. Att gruppen arbetslösa utrikes födda växer är särskilt allvarligt eftersom många av dem är lågutbildade och kommer att ha mycket svårt att få ett arbete.

Prognoserna från Arbetsförmedlingen och SCB är att arbetslösheten kommer att vända uppåt i takt med att allt fler nyanlända ingår i arbetskraften. Den rekordhöga sysselsättningsgraden kommer därmed också att sjunka. Om detta sammanfaller med en svagare konjunktur kan utvecklingen att bli dramatisk.

Den dolda "fastighetsskatten" som ingen talar om

2017-07-16

Det pågår en debatt bland fastighetsekonomer och nationalekonomer om att det var fel att sänka fastighetsskatten och göra den kommunal. Jag tycker tvärtom att det var ett mycket bra reform av Alliansen. Som jurist och rådgivare på bank har jag sett baksidan av den gamla fastighetsskatten och dit ska vi inte tillbaka igen. Fastighetsskatten var omoralisk, saknade legitimitet bland svenska folket och drev i vissa fall människor från sina hem. Att betala en allt högre skatt för att få bo i sitt eget hus uppfattades helt enkelt som stötande.

Nationalekonomernas envisa försök att motivera en fastighetsskatt med att den skulle utgöra något slags "skatt på alternativ avkastning" i form av möjligheten att utnyttja sin fastighet är så krystad att troligen endast nationalekonomer tycker det låter rimligt. Att bo i sin fastighet kostar pengar, det är inte en avkastning. Avkastningen får man om man vid en försäljning gör en vinst, och då beskattas man för den vinsten. Eller om man säljer produkter från sin fastighet och gör en vinst, då beskattas även detta. Ingen skulle föreslå en beskattning av "avkastningen" att kunna sitta i sin dyra skinnsoffa, lyssna på sin dyra ljudanläggning eller bada i sitt dyra spa-bad? Men med samma resonemang skulle man rimligen även förespråka en löpande soffskatt, ljud-skatt eller spa-skatt. Givetvis helt horribelt.

Trots att boende alltså är en kostnad så betalar varje småhusägare idag en kommunal fastighetsskatt (fastighetsavgift) på runt 7.700 kronor per år, en skatt som årligen ökar i takt med inflationen. Det är trots allt en ansenlig summa. Denna skatt motiveras med att kommunen har kostnader kopplade till fastighetsbeståndet. Egentligen är det ett tveksamt resonemang eftersom fastighetsägarna redan med råge betalar för alla dessa kostnader - V/A-taxor, sophämtning, bygglov, gatukostnader och givetvis den vanliga kommunalskatten. Egentligen är fastighetsskatten helt enkelt en godtyckligt uttagen skatt för att stärka statens finanser (att den går till kommunerna räknas av från kommunernas statsbidrag). Men den nya kommunala fastighetsavgiften som Alliansen införde när den statliga fastighetsskatten avskaffades är i vart fall mer rimlig än sin föregångare.

Det finns också dolda "fastighetsskatter" som det talas väldigt lite om. En av dem är den höga bygglovskostnad som de flesta kommuner tar ut, en kostnad som ligger väldigt långt över ett rimligt timpris för utfört arbete. Det är helt enkelt en dold extra fastighetsskatt för nya hus som finansierar andra delar av den kommunala verksamheten. Statens lantmäterikostnader vid avstyckning av mark är en annan dold fastighetsskatt som genererar stora vinster för staten.

Men den allra värsta dolda fastighetsskatten är stämpelskatten vid köp av fastighet och kostnaden för uttag av pantbrev vid belåning. Jag tror få som inte just köpt hus vet hur enorma dessa kostnader faktiskt är.

Låt mig ta ett exempel. Vi utgår från ett köp av en fastighet för 5 miljoner, inte alls en orimlig summa i dag i våra storstadsområden. Stämpelskatten är 1,5% på denna summa för att få lagfart, vilket blir 75.000 kronor. Om man sedan lånar 4 miljoner och behöver nya pantbrev i fastigheten som säkerhet tillkommer 2% i pantbrevskostnad, dvs 80.000 kronor till. Staten får alltså vid denna affär in 155.000 kronor i stämpelskatter, rakt in i statskassan. Kostnaderna för ansvarig myndighet lär vara minimala med dagens elektroniska hantering, även om man räknar in manuella granskningar av handlingar, hantering av eventuella fel mm. Det allra mesta av stämpelskatterna går rakt in i statskassan helt utan motprestation.

För juridiska personer är lagfartskostnaden än mer horribel, hela 4,25%. Det gör att staten på en fastighetsaffär på 25 miljoner (inget orimligt pris för exempelvis en hyresfastighet) tar in över en miljon kronor (!) i lagfartsavgift! På ett enda köp! Vi talar här om en verkligt straffskatt på fastighetsöverlåtelser.

Stämpelskatterna är den stora dolda fastighetsskatten som ofta glöms bort i samhällsdebatten, och utgör i praktiken en ren konfiskation av egendom. Den som förespråkar en höjd fastighetsskatt borde i så fall samtidigt förespråka en rejäl sänkning av stämpelskatterna som idag är fullständigt oskäliga. Skatter som helt saknar koppling till vare sig inkomst eller bärkraft har mycket svag moralisk legitimitet. Själv har jag flera gånger genom åren lyft frågan i riksdagsmotioner, den senaste var denna. Kunskapen om de dolda fastighetsskatterna måste öka, både bland politiker och allmänhet.

Skenande byggpriser eldas under av byggsubventioner

2017-07-16

Nyligen kom uppgifter från SCB om att byggkostnaderna på årsbasis ökat med 2,7%, alltså långt mer än inflationen. Den senaste uppmätta månaden var ökningen ännu större, hela 0,5% mellan april och maj. Stigande byggkostnader bidrar till att driva upp priserna på hela fastighetsbeståndet.

Det byggs idag mer än på väldigt många år. Många av dessa byggen började planeras redan under Alliansens sista år, ofta är planeringstiden för stora byggprojekt 4-5 år, och nu byggs det i en rasande fart. De mycket låga räntorna är en viktig orsak, den växande bostadsbristen i många områden en annan.

Det omfattande byggandet framhålls oftast som något enbart positivt, men det är också förenat med risker och problem. För det första blir de hus som byggs mycket dyra att bo i eftersom både markkostnader och byggkostnader ökar så snabbt. Det finns också risk att det i en sådan här byggboom byggs med sämre kvalitet och att det byggs bostäder som inte stämmer med vad som efterfrågas. Det byggs exempelvis alltför lite billiga och enkla bostäder som passar dem med lägre inkomster. Risken är att bostadsbristen kvarstår för studenter och ungdomar som inte har råd att bo i de nya husen, och att efterfrågan bland kapitalstarka grupper inte är tillräckligt stor för att alla dyra bostäder ska gå att sälja.

Faktum är att till och med Aftonbladets ledare oroar sig för att det som byggs inte matchar efterfrågan.

Påståendet att ökat byggande skapar nya jobb stämmer i dagsläget inte heller särskilt bra, inte så som det gjorde för 4-5 år sedan. De byggföretag som bygger idag använder i allt större utsträckning utländsk arbetskraft och underleverantörer. Det gör att antalet nyskapade svenska jobb inte blir så stort längre, eftersom det helt enkelt saknas byggnadsarbetare. Dessutom blir det billigare att anlita utländska företag.

Att byggkostnaderna ökar så snabbt som de gör just nu eldas dessutom under av regeringens byggsubventioner, som handlar om uppemot 6 miljarder per år. Att subventionera bostadsbyggande samtidigt som det råder byggboom är knappast särskilt särskilt genomtänkt.

Om regeringen upplever problem med att vi från Alliansens sida nu vill stoppa en del av regeringens skattehöjningar kan man finansiera bortfallet genom att snarast slopa byggsubventionerna. Summorna är helt jämförbara i storlek, ca 6 miljarder. Det vore bra även för att motverka en ohållbar byggboom.

Vi har sett från flera andra länder att en okontrollerad byggboom så småningom kan leda fram till samhällsekonomiska obalanser. Detta har hänt i såväl Irland som Grekland, Spanien och Portugal i nutid, men det var också något som drabbade Sverige på 1990-talet. Då byggdes det en massa - och sedan rasade fastighetsmarknaden samman. Det finns all anledning att se riskerna, inte minst i dagens extrema lågränteläge, även om man i grunden gläds åt ett ökat byggande. Att omedelbart slopa byggsubventionerna vore en bra början för att motverka överhettning.

En översyn av hela skattesystemet är sannolikt också behövligt, men kanske en mer långsiktig fråga. Att i dagens läge ensidigt slopa eller drastiskt trappa ned ränteavdraget eller höja fastighetsskatterna kan lika gärna utlösa en fastighetskris som förebygga den. Det tycker jag man ska tänka på när vissa debattörer högljutt förespråkar detta. Viktigast idag är att bankerna tar sitt ansvar och ser till att låntagarna har god marginal för stigande räntor i framtiden.

Varför var det 47 grader varmt i Spanien 1946, 1959 och 1967?

2017-07-13

Det är varmt i Spanien just nu, en extremt jobbig värmebölja. Farlig för både människor och djur, och med ökad risk för skogsbränder. Nog för att det ofta är runt 40 grader i södra Spanien i juli, men temperaturer runt dagens 47 grader är ganska extrema. Genast framhålls detta av vissa som ett bevis på pågående klimatförändringar. Och så kan det naturligtvis vara. Klimatet har genom historien förändrats mycket dramatiskt under förhållandevis korta tidsperioder.

Jag tycker alltid det är intressant att sätta in dramatiska händelser i historiskt perspektiv. Lite sökningar på nätet gav ett intressant resultat. Det visar sig att de högsta temperaturer som nämns för Spanien ligger på dryga 50 grader (!), uppmätta 1876 o 1926. Detta är dock så gamla uppgifter att de benämns som "inofficiella". Den högsta officiella temperaturen i Spanien är 47,8 grader, och uppmättes i Murcia 29 juli 1976. Murcia har även en senare topptemperatur på 47,2 grader den 4. juli 1994. (Källa Danska TV2 idag).

Temperaturer över 47 grader är inte alldeles ovanliga i Spanien. Jag hittade denna turistguide på nätet, "Iberia Nature" där man redovisar följande om spanska rekordtemperaturer:

"There are a number of official figures in Spain of around 47ºC, including at Écija , also known as the 'sartén or frying pan of Andalucia' in the province of Seville, with 47.0ºC in 1959 and again 1967, and Seville itself in 1946, also with 47ºC, Badajoz: 47.0ºC in August 1964 and Cordoba: with 46.6ºC on 23-7-1995. The highest absolute temperature appears to be Murcia more recently with 47.8°C on 29-7-1976, though weather people suspect that temperatures of 50ºC have been reached at points in the Guadalquivir basin. Many books including the Spanish version of the Guiness Book of Records give the absolute record in Spain as the 51ºC recorded in Seville on 30th July 1876. This, however, is not accepted by experts as it was made using suspect equipment. Doubts also hang over the 48.8ºC recorded in Cazalla (Seville) on 30th August 1926."

Det senaste dygnets rekordsiffra för sommaren på 47 grader ligger alltså strax under de tidigare toppnoteringarna, och i precis i nivå med ett antal säkra mätningar från 1946 och framåt. Dagens 47 grader är alltså inte ett historiskt rekord.

Om man nu ändå med säkerhet hävdar att klimatförändringar är orsaken till veckans värmerekord måste man rimligen också förklara hur det kunde bli 47 grader varmt även 1946, 1959, 1964 och 1967? Ingen påstår vad jag vet att klimatförändringar spelade in då. Om det nu ändå kunde bli så varmt dessa år måste det ju funnits någon annan orsak. Kan man verkligen tvärsäkert utesluta samma orsak till de höga temperaturerna idag?

Jag säger inte att den höga temperaturen inte kan bero på klimatförändringar, det har jag faktiskt ingen aning om. Men att sätta in saker i historiska perspektiv är alltid intressant. Det som vi uppfattar som extremt idag har väldigt ofta hänt tidigare, och det tycker jag man ska ha med i klimatdebatten.

Demografin och högkonjunkturen minskar ungdomsarbetslösheten

2017-07-13

Regeringen har inte längre så mycket att glädjas åt på arbetsmarknaden. Trots en mycket stark högkonjunktur i vår omvärld så ökar nu den svenska arbetslösheten för tredje månaden i rad enligt Arbetsförmedlingens siffror. Men ungdomsarbetslösheten minskar, och det tar regeringen fasta på och nämner i alla sammanhang. De har dock svårt att peka på något de själva beslutat eller genomfört för att åstadkomma detta - snarare är det ju så att de gjort det dyrare att anställa ungdomar, och att de utlovade insatserna för att få in långtidsarbetslösa ungdomar i praktik och liknande blivit ett kompakt fiasko. I juni, snart tre år med S-MP-regeringen hade det exempelvis bara blivit 474 traineejobb i hela landet av de 32.000 som Socialdemokraterna utlovade i valrörelsen 2014. "Extratjänsterna" i välfärden har också blivit ett fiasko. De skulle bli 31.000, men hittills har det inte ens blivit 10% av detta, bara drygt 2.000. Samtidigt ökar långtidsarbetslösheten, och är nu den högsta på tio år!

Det är två helt andra faktorer än regeringens politik som samverkat för att minska ungdomsarbetslösheten. Dels demografin (förändringar i ålderssammansättningen i samhället) och dels högkonjunkturen.Detta är en graf från SCB som visar födelsetalen fram tills idag, alltså antalet födda varje år. Under toppåren 1990-93 låg födelsetalen över 120.000 per år. Sedan föll det snabbt, och runt millenieskiftet var födelsetalen nere under 90.000 per år. Dessa stora svängningar får politiken ständigt leva med - bland annat antalet förskoleplatser, grundskoleplatser, gymnasieplatser och mängden ungdomar som kommer ut på arbetsmarknaden påverkas kraftigt av dessa kraftiga svängningar mellan åren.

Ungdomarna födda 1990-93 fyllde 18 år 2008-2011, och då kom många av dem ut på arbetsmarknaden. Samtidigt hade vi en global finanskris och lågkonjunktur. Denna kombination gjorde att ungdomsarbetslösheten blev mycket hög, vilket jag påpekat många gånger genom åren.

De ungdomar som fyller 18 år i år föddes 1999, alltså under de år då ungdomskullarna var som minst, faktiskt de lägsta på nästan 70 år. De är alltså oerhört mycket färre unga som konkurrerar om de lediga jobben idag. Samtidigt har vi idag en stark högkonjunktur. Följaktligen är ungdomsarbetslösheten nu nere på mycket lägre nivåer.

Exemplen blir ungefär desamma om man jämför 16-åringar eller 20-åringar - de höga respektive låga födelsetalen slår igenom på samma sätt. Om man jämför de fem åren med högst födelsetal med de fem åren med lägst var det totalt ungefär 150.000 fler ungdomar (30.000 per årskull) som kom ut på arbetsmarknaden under åren 2008-11 jämfört med antalet de senaste åren och några år framåt. Det är mycket stora tal, och självklart påverkar detta arbetslösheten kraftigt.

På regeringen låter det som om ungdomsarbetslösheten numera inte är något problem. Men det är fel. Av SCB:s senaste siffror (för maj) framgår att den totala arbetslösheten i Sverige var 7,2% (säsongsrensat 6,7%). Ungdomsarbetslösheten var 21,8% (säsongsrensat 17,3%)! Ungdomsarbetslösheten är alltså fortfarande tre gånger så hög som den totala arbetslösheten. Så även om demografin och högkonjunkturen gjort stor nytta så är problemen långtifrån lösta.

Ytterligare en varningssignal är att arbetslösheten bland utrikesfödda unga ökat med hela 17% det senaste året. Det visas av denna figur från Arbetsförmedlingens sökbara statistikdatabas:Detta är ytterligare ett bevis på den nya tudelade arbetsmarknaden, där de flesta inrikes födda i vuxen ålder har arbete, medan många lågutbildade unga och utrikes födda är arbetslösa. Skillnaden växer och det är ett av våra största samhällsproblem idag.

Regeringen sitter nöjd och konstaterar att sysselsättningen ökat de senaste åren och att ungdomsarbetslösheten minskar. Detta har dock skett trots regeringens politik, inte tack vare den. Och nu vänder arbetslösheten uppåt, ungdomsarbetslösheten är fortsatt hög och vi har ett stort antal nyanlända som efterhand vill ut på arbetsmarknaden. Samtidigt vet vi att konjunkturen sannolikt snart vänder nedåt. Regeringen borde rusta Sverige för sämre tider och genomföra viktiga reformer, men man väljer att inte göra någonting.

Svensk naivitet huvudorsak till att avvisningarna inte fungerar

2017-07-11

Denna nyhet finns i många medier igår, här sammanfattad av SVT:s TextTV.

Nyheten aktualiserar det jag skrev häromdagen om att EU måste hitta ett nytt system som alternativ till dagens asylsystem. Inte minst nu när mängder av afrikaner och asiater utan asylskäl strömmar in i EU. (Se bloggen 5 juli).

Det är idag en "politisk självklarhet" att det inte gör något om många utan asylskäl söker asyl eftersom de ändå "inte får stanna". Men verkligheten ser tyvärr inte alls ut så. Jag uprepar det jag skrev på bloggen den 5 juli:

"Samtidigt blir det allt svårare att skicka tillbaka de asylsökande som fått avslag på sin ansökan. En del ekonomiska migranter överklagar sina avslagsbeslut på "okynne" för att eventuellt få en chans att stanna. Andra åberopar verkställighetshinder på grund av exempelvis ålder eller hälsa och får då kanske stanna "tills vidare". Men inte minst kommer många med avslag att gå under jorden och skapa ett parallellsamhälle där social oro, fattigdom och risk för extremism och kriminalitet blir resultatet. Och för varje ekonomisk migrant som lyckas få stanna lagligt minskar samtidigt samhällets resurser att hjälpa de verkliga krigsflyktingarna till ett nytt liv.

Samma sak gäller för övrigt så kallade "Dublinärenden", alltså ärenden som ska prövas i tidigare säkra land i enlighet med Dublinförordningen. Även personer som omfattas av denna överklagar ofta, eller går under jorden efter beslut. Jag har berättat om detta tidigare efter mitt besök hos Migrationsverkets Dublinenhet i Solna.

Det jag beskriver står i stark kontrast till regeringen och inrikesminister Ygemans löfte att 80.000 personer med avslagsbeslut måste avvisas från landet kommande år. Visst, en del lämnar landet frivilligt, andra "mutas" med återvändarstöd (jag tycker i grunden det är helt orimligt att betala personer som sökt asyl utan rimliga skäl för att de ska resa tillbaka hem). Men allt fler går som sagt under jorden och det är oerhört svårt att både hitta dem och verkställa avvisning. Förutom att det kostar enorma pengar och sätter polisen och andra myndigheter i omfattande arbete. Och trots detta har alltså endast 591 (!) personer tvångsavvisats under årets första fyra månader - 30% färre än i fjol.

Det blir ju inte heller lättare att få människor att lämna landet om man som den rödgrönrosa ledningen i Malmö och Stockholm betalar ut försörjningsstöd till människor som går under jorden efter avslagsbeslut. Detta borde självklart förbjudas i lag, det är våra gemensamma skattepengar som förslösas och som samtidigt aktivt motverkar det riksdag och regering vill uppnå.

Inte heller om man erbjuder skola till de gömdas barn, något jag förutsåg redan när detta beslut togs. Till höger mitt numera välkända citat från Borås Tidning 8 mars 2011.

Nu krävs tydlighet från politikerna. Här följer mina fem förslag:

1. I det läge som råder borde Sverige sätta stopp för allt asylmottagande tills vidare, endast undantaget kvotflyktingar via FN. Dvs moderaternas krav om "flyktingstopp" måste genomföras.
2. Någon form av gränskontroller borde återupptas permanent vid samtliga gränser och alla asylsökande ska avvisas till närmast föregående säkra land, oftast Tyskland eller Danmark. I praktiken blir det en mycket handfast svensk tillämpning av tankarna bakom Dublinförordningen. Förenklade system för pendlare måste samtidigt införas för att inte skada arbetspendlingen, framförallt över Öresund.
3. Kommunerna måste i lag förbjudas att betala ut pengar till asylsökande som fått avslagsbeslut.
4. Rätt till skolgång för barn till personer som trotsar ett avslagsbeslut ska omedelbart upphöra. Samma sak med rätt till annan sjukvård än akutvård.
5. Beslut om avslag bör mer regelmässigt kunna överlämnas personligen vid ett möte med den asylsökande, som efter mötet omedelbart tas i förvar i avvaktan på avvisning. Detta skulle bli oerhört arbetsbesparande för ansvariga myndigheter.

Vissa av förslagen, särskilt punkt 1-2, kommer sannolikt att ifrågasättas av EU. I det läget måste Sverige stå stadigt i sin linje, i likhet med en del andra EU-länder som idag öppet trotsar EU i asylfrågan. Det måste vara slut med att Sverige är naivast av alla länder i EU. Om EU hotar med sanktioner får detta överklagas, det tar lång tid innan beslut kommer. Och skulle Sverige i efterhand tvingas betala vite eller böter till EU blir det trots allt mycket billigare än att som idag ha ett totalt och växande kaos i asylsystemet och avvisningssystemet.

Jag ska vara tydlig med att flera av mina förslag ovan inte är moderaternas officiella linje. Men jag är övertygad om att det inte finns någon annan väg att gå. Alternativen har nu prövats under lång tid, med total brist på framgång. Vårt samhälle klarar inte ett snabbt växande parallellsamhälle där våra socialt utsatta utanförskapsområden blir allt fler och allt större. Och gör vi inget kommer den utvecklingen att accelerera.

Nu måste fokus ligga på att helt stoppa inflödet av nya asylsökande, att effektivt avvisa dem som nekas uppehållstillstånd samt att sätta in kraftfull politik på alla områden för att få de som beviljats uppehållstillstånd i egen försörjning, lösa bostadsproblemen och ge barnen en bra skolgång. Det finns inget alternativ.

Arbetslösheten fortsätter att öka

2017-07-10

Arbetsförmedlingen kom idag med sin månadsstatistik. Arbetslösheten fortsätter att öka, för tredje månaden i rad. Trots en mycket stark högkonjunktur och en i grunden stark arbetsmarknad.

Huvudskälet är att allt fler nyanlända nu efterhand tillförs arbetskraften. Detta har dock bara börjat - de flesta nyanlända från rekordåren 2015/16 kommer inte att synas i arbetskraften förrän till hösten eller under 2018. Jag tror få svenskar inser hur allvarligt läget är, och hur arbetslösheten kommer att se ut om några år, särskilt om vi samtidigt går in i en svagare konjunktur.

Men regeringen står totalt handfallen och nöjer sig med att högkonjunkturen döljer det mesta av dagens problem, i stället för att rusta landet för sämre tider. Det är extremt ansvarslöst.


(Ovan från Ekots hemsida idag)

Jag ligger fortfarande tvåa på den politiska twittertoppen i Sverige

2017-07-10

I går fick jag uppdaterade siffror över den svenska twittertoppen rörande svenska politiker och politiska partier. Jag ligger på en andraplats efter min partikollega Hanif Bali. Det är samma placering som för en månad sedan. Vi är de två främsta twittrarna bland Sveriges politiker, före samtliga partiledare och partiernas officiella twitterkonton.

Det man mäter är hur mycket reaktioner varje twittrare får på sina tweets. Det kan vara gillande, kommentarer eller retweets (att andra sprider det man skriver).

På topplistan finns fem moderata konton bland de 11 första. Det är riktigt bra! Förutom mig själv och Hanif Bali är det vår partiledare samt min riksdagskollega Lars Beckman. Och så moderaternas officiella twitterkonto såklart.Anna Kinberg Batra avslutade årets Almedalsvecka

2017-07-09I dag avslutade Anna Kinberg Batra årets Almedalsvecka. Jag tycker hon gjorde riktigt bra ifrån sig med sitt tal och med tanke på den press hon har på sig med låga opinionssiffror och medial nedskrivning tycker jag det var en stark insats. En partiledare som gör ett så bra jobb i en pressad situation är en bra kandidat till en statsministerpost.

Det jag tar med mig från talet var att hon hade en berättelse där delarna hänger ihop. Det saknas ofta i dagens politik där populistiska utspel i detaljfrågor får mycket utrymme medialt. Anna talade om att det är företag som anställer och människor som jobbar som skapar alla resurser till välfärden. Hon talade om att integrationen är en av de viktigaste sakerna för att klara av jobbpolitiken. Och så beskrev hon hur tryggheten är en grundläggande samhällsfråga, allt från brottsbekämpning till mer pengar till försvaret.

Hon sa också en sak som jag uppskattar, nämligen att moderaterna aldrig lovar allt till alla. Vi lovar inte mer än vi kan hålla! Detta är ärlighet från en politiker, en ärlighet man sällan hör från exempelvis vänsterhåll.

Att hon inledde sitt tal med att be nazisterna som befann sig i bakgrunden med sina flaggor att åka hem och kallade dem för Sverigehatare var en bonus. (Jag förstår för övrigt inte hur nazisterna kan få stå bakom den moderata publiken och vifta med sina flaggor när moderaterna har tillstånd för sitt evenemang på Almedalens stora scen? Nazisterna kan knappast ha demonstrationstillstånd samtidigt? Varför körde inte polisen bort dem?)

Sammanfattningsvis - Moderaterna och Anna Kinberg Batra har det tufft just nu. Men jag vill ändå tro att den som har den mest sammanhängande politiken, levererar en berättelse som hänger ihop och som har konkreta lösningar på alla stora samhällsproblem till slut får stöd av många väljare. Och därför tror jag valresultatet 2018 kommer att vara bra mycket bättre för moderat del än vad dagens opinionssiffror visar.

Har "antikapitalister" lägre IQ än andra?

2017-07-08

Jag förundras alltid över de våldsbejakande anarkisterna och kommunisterna som krossar, förstör och plundrar allt i sin väg i protest mot det kapitalistiska systemet. Nu senast i Hamburg (nedan):

Dessa unga män (nästan bara män) som verkar ha en sak gemensamt - bortskämda snorungar som tramsar omkring och leker revolution i märkesjeans, Nike-skor och med senaste Iphonen i handen för att dokumentera. Och de älskar uppenbarligen att plundra butiker, framförallt på elektronikprylar.

Har "antikapitalisterna" någonsin slagits av tanken att utan kapitalism hade butikerna de plundrar varit tomma. Märkesjeansen och de dyra skorna hade inte funnits och ingen hade uppfunnit Iphonen.

Och den patetiska "antikapitalisten" på bilden som tar matpaus på McDonalds för att äta en hamburgare innan han går ut och fortsätter slåss med polisen, han ska tacka kapitalismen för att det överhuvudtaget finns något McDonalds.

Slutsatsen är helt enkelt att dessa "antikapitalister" och "revolutionärer" måste ha lägre IQ än resten av befolkningen. De förstår helt enkelt inte vanliga enkla samband. De är lika hopplöst vilse i sina tankar som nazisterna och islamisterna.

En otäck treklöver av extremistiska galningar som ständigt är ett hot mot civilisation, trygghet, medmänsklighet och sunt förnuft.
Svartklädda, maskerade "antikapitalister" i jakt på kapitalvaror...men de glömmer visst att betala.


Statsminister Löfvén vilseleder om långtidsarbetslösheten

2017-07-05

SVT uppmärksammar idag att långtidsarbetslösheten fortsätter att öka. Nu är 147.000 personer långtidsarbetslösa i mer än ett år. 77.000 av dem hade varit arbetslösa i mer än två år. Det är skrämmande höga siffror för att vara mitt i en stark högkonjunktur. Och regeringen gör faktiskt inget alls för att försöka få ned dessa tal, man försitter tvärtom alla chanser att reformera politiken under högkonjunkturen för att kunna hantera en kommande lågkonjunktur. Det är extremt oansvarigt.

Jag har tidigare visar hur såväl justitieministern (som jag KU-anmält) och arbetsmarknadsministern kommit med felaktiga eller vilseledande uppgifter om arbetslösheten. Och nu är det statsministerns tur. Enligt SVT skyller han den växande långtidsarbetslösheten på att det kommit många nyanlända:

Men statsministern är antingen dåligt insatt eller försöker vilseleda. De nyanlända kan inte vara orsaken till växande långtidsarbetslöshet.

Fram tills man får besked om uppehållstillstånd är man asylsökande, och då ingår man inte i arbetskraften och räknas inte som arbetslös. Nyanländ är man sedan enligt definitionen under två års tid efter att man fått besked om uppehållstillstånd. Handläggningstiden hos Migrationsverket har de senaste åren varit väldigt lång, vi talar om 1-2 år.

Långtidsarbetslös är man om man stått till arbetsmarknadens förfogande och sökt arbete utan att lyckas under minst ett års tid. Den stora strömmen av nyanlända kom hösten 2015, och de lär ha fått sina beslut om uppehållstillstånd tidigast hösten 2016 eller får dem under 2017. Även om de sedan direkt skulle sökt arbete och stått till arbetsmarknadens förfogande har de omöjligen hunnit vara arbetslösa över ett år. Det gör att de inte kan påverka långtidsarbetslösheten alls. Dessutom finns de nyanlända i arbetsför ålder normalt i etableringsuppdraget och får etableringsersättning på villkor att de studerar svenska eller utbildar sig på annat sätt. De flesta söker inte jobb under tiden, vilket gör att de inte ens anses ingå i arbetskraften och än mindre räknas som arbetslösa överhuvudtaget!

Statsministerns påstående att det är de nyanlända som är orsaken till långtidsarbetslösheten är helt enkelt fel. Dagens nyanlända kan rent matematiskt omöjligen påverka långtidsarbetslösheten. Däremot finns det många andra i vårt samhälle som varit arbetslösa lång tid, trots den starka konjunkturen. Det handlar om lågutbildade unga, men det handlar också om utrikes födda som kommit till Sverige tidigare men som inte lyckats komma in på arbetsmarknaden. Regeringen vill inte se dessa problem, och än mindre göra något åt dem. Om långtidsarbetslösheten växer under högkonjunktur, hur kommer det då inte att se ut när konjunkturen vänder ned?

För eller senare kommer de nyanlända i arbetsför ålder att påverka arbetslöshetsstatistiken. Det borde oroa statsministern. Han borde lägga fokus på detta i stället för att använda antalet nyanlända som ett sätt att skylla ifrån sig. Det viktiga är för övrigt inte vad långtidsarbetslösheten beror på, utan vad regeringen tänker göra åt saken. Och där är regeringen väldigt tyst.

Asylsystemet har havererat - dags att skapa ett nytt regelverk?

2017-07-05

I december 2015 skrev migrationsforskaren vid Göteborgs Universitet, Joakim Ruist, i Svenska Dagbladet att asylrätten borde avskaffas och ersättas med något bättre. Tyvärr ligger artikeln bakom en betalvägg, men Ruist utvecklade även saken på sin blogg den 20 december 2015. Jag rekommenderar alla att läsa det blogginlägget, för det ger ett helt annat perspektiv på dagens asylsystem än det man brukar få höra i andra sammanhang. De stora brister Ruist konstaterar i dagens asylsystem blir allt mer uppenbara. Inte minst nu när dessutom allt fler av de asylsökande uppenbarligen saknar asylskäl.

Redan i januari 2016 berättade Dagens Industri att EU-kommissionens vice ordförande konstaterade att en majoritet av "flyktingarna" som kom till Europa hade ekonomiska motiv och saknade asylskäl. Jag har också tidigare berättat om hur FN-organet UNHCR uppskattar att mindre än 3% av alla "flyktingar" som kom till Italien under 2016 hade flyktingskäl. Över 97% var ekonomiska lycksökare som hoppades få en bättre framtid i Europa än i sitt hemland.

Häromdagen kom statistik från EU:s gränsmyndighet Frontex som stärker denna bild. De största grupperna av migranter som just nu kommer till Italien kommer från Nigeria och Bangladesh. Inte från krigszoner.


Liknande siffror kom fram i reportaget i SVT:s Aktuellt som jag bloggade om den 25/6. Man konstaterade att nästan inga av de som kommer till EU just nu är flyktingar utan ekonomiska lycksökare som luras till EU av flyktingsmugglare med falska löften och förhoppningar. Och nu varnar Italien för att man kommer att vägra migranter från Afrika att gå iland i Italien om inte resten av EU ställer upp och avlastar dem:

Frågan är hur EU ska agera?

Det är lätt att konstatera att situationen är ohållbar. De som är på flykt från krig saknar oftast möjlighet att ta sig till EU för att söka asyl, medan antalet ekonomiska migranter ökar hela tiden. Vi vet samtidigt att ju fler migranter som kommer hit desto längre tid tar det att utreda alla asylärenden. Och få EU-länder vill ta emot fler asylsökande. Samtidigt blir det allt svårare att skicka tillbaka de asylsökande som fått avslag på sin ansökan. En del ekonomiska migranter överklagar sina avslagsbeslut på "okynne" för att eventuellt få en chans att stanna. Andra åberopar verkställighetshinder på grund av exempelvis ålder eller hälsa och får då kanske stanna "tills vidare". Men inte minst kommer många med avslag att gå under jorden och skapa ett parallellsamhälle där social oro, fattigdom och risk för extremism och kriminalitet blir resultatet. Och för varje ekonomisk migrant som lyckas få stanna lagligt minskar samtidigt samhällets resurser att hjälpa de verkliga krigsflyktingarna till ett nytt liv.

Dagens asylsystem är vare sig praktiskt hanterbart eller moraliskt försvarbart.

På längre sikt finns bara en lösning, och jag är övertygad om att den kommer att bli verklighet, förr eller senare. Den är att, som Joakim Ruist föreslår, ersätta dagens asylsystem med något helt nytt. Men det löser såklart inte dagens akuta problem.

För att kunna hantera dagens akuta situation krävs framförallt ett tydligt agerande från EU:s sida, där man till att börja med gör tydligare skillnad i hanteringen av ekonomiska migranter och verkliga flyktingar. Alla migranter som inte kan styrka eller göra mycket sannolikt att de kommer från en krigszon måste helt enkelt avvisas direkt vid ankomst och sändas tillbaka därifrån de kommit, oftast till någon hamn på Nordafrikas kust. De övriga får däremot sin asylansökan prövad på vanligt sätt. Bäst vore naturligtvis om asylprövningen sker direkt på ankomstorten, varefter den med avslag direktavvisas och de som får stanna i EU fördelas ut över medlemsstaterna.

(Enskilda personer kan undantagsvis ha asylskäl av personliga skäl, oavsett vilket land man kommer ifrån. Detta rör dock en försvinnande liten del av alla migranter. En lösning vore möjligen att dessa i stället söker asyl på en EU-ambassad i sitt hemland. Asylansökan på ambassad skulle i så fall vara enda möjligheten för asylsökande från länder där inga väpnade konflikter pågår, och endast gälla det landets egna medborgare. Övriga hänvisas till att söka asyl på plats i EU som idag.)

Att direktavvisa ekonomiska lycksökare kan tyckas hårt, men det ligger egentligen helt i linje med internationella flyktingkonventioner och FN:s definition av flyktingstatus. Önskan om bättre ekonomi har aldrig utgjort asylskäl. Om vi ska hantera många hundratusen eller rent av miljoner ekonomiska lycksökare kommer hela asylsystemet till slut att kollapsa, liksom välfärdssystemen och tryggheten i hela EU. Detta inser alla som är insatta i frågan, men ingen vill ta i den heta potatisen och ta nödvändiga beslut. Om EU inte agerar väntar växande kaos, migrantströmmarna från Afrika och Asien har bara börjat och alla insatta säger samma sak - strömmen av migranter kommer att fortsätta växa, och flyktingsmugglarna gör allt större vinster. En så luckrativ verksamhet går aldrig att stoppa utan tuffa beslut. Förr eller senare kommer dessa beslut, men ju längre man väntar desto mer drastiska beslut krävs. Detta såg vi både i Sverige och resten av Europa 2015. Politiska beslut blir sällan bra när de tas i panik. Därför vore det bättre om EU:s politiker redan nu tog de beslut som krävs, både för att avlasta Italien, Grekland och Malta, men också för att trygga framtiden för hela EU:s befolkning inklusive alla de krigsflyktingar som redan kommit hit. Europa har inte tid att vänta.

Ulf Kristersson (M) kommenterar Decemberöverenskommelsen

2017-07-04

Decemberöverenskommelsen har givetvis varit en ständigt återkommande punkt på våra interna moderata möten i Finansutskottet de senaste åren. Och frustrationen har växt efterhand när vi sett vilken skada överenskommelsen gjorde. Ulf Kristersson (M) satte ord på detta i en debatt i Almedalen i går. Jag kan bara instämma.När jag läser vad jag själv skrev i mina två blogginlägg efter Decemberöverenskommelsen känner jag samma sak som Ulf Kristersson. Visst var jag kritisk, bland annat skrev jag så här den 27 december 2014:

"Samtidigt känns det problematiskt att Alliansen på detta sätt räddar kvar en mycket försvagad Stefan Löfvén vid makten. Jag befarar en kraftig svekdebatt från Alliansens och Moderaternas väljare som kommer att undra om vi inte står upp för vår egen politik? Och att verka i riksdagen i kraftfull opposition blir knepigt framöver, det är inget att hyckla med."

Men mina försök att samtidigt se de positiva sidorna av överenskommelsen känns så här i efterhand mer som fromma förhoppningar. Min beskrivning om ett "val mellan pest och kolera" kändes faktiskt mest träffande. Decemberöverenskommelsen är ett skäl till moderaternas svaga opinionsstöd idag och naturligtvis borde även jag varit tydligare i min kritik mot överenskommelsen. Samtidigt kändes det ganska hopplöst eftersom det var en överenskommelse på partiledarnivå som avgående statsminister Fredrik Reinfeldt ingått för moderaternas räkning. Att som enskild riksdagsledamot försöka stoppa detta kändes tämligen hopplöst och då fick man i stället försöka göra det bästa av situationen.

Tidigare inlägg finns samlade i bloggarkivet